Sunteți pe pagina 1din 32

COUNCIL CONSEIL

OF EUROPE DE L’EUROPE

English-Romanian
Romanian-English Englez-Român
Român-Englez
Glossary
of the European Glosar
Convention
on Human Rights
¸ Europene
al Conventiei
a Drepturilor Omului
100

95

75

H
R
C
AD
2
0
06 25

0
HRCAD (2006) 4 RO

English-Romanian, Romanian-English

GLOSSARY
of the European Convention on Human Rights

Englez-Român, Român-Englez

GLOSAR
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Human Rights Co-operation and Awareness Division


Directorate General of Human Rights
Council of Europe
2006
A
abduction Răpire adversarial trial / adversarial Proces, judecată
hearing adversativă / audiere
absence of a public hearing Absenţa/lipsa unei
adversativă
audieri publice
after conviction După condamnare,
absence of right to Lipsa dreptului de a fi
după sentinţa de
compensation compensat, despagubit
condamnare
absentia [in] (În lipsa)
age of criminal responsibility Vârsta de răspundere
absolute rights Drepturi absolute penală
absolutely necessary Absolut necesar aim Scop, intenţie
abuse of the right of petition Abuz de dreptul de a alienate A înstrăina, a aliena
petiţiona
allegation Afirmaţie, pretenţie
access to court Acces la curte (nedovedită), alegaţie
access to information Acces la informaţie allowance Indemnizaţie
access to relevant files Acces la dosare/ alternative civil service Serviciu militar
documente relevante alternativ
accessibility Accesibilitate, acces appeal on a point of law Recurs
acquittal at first instance Achitare de către prima appellant Apelant, reclamant în
instanţă apel
actio popularis Acţiune populară applicability Aplicabilitate
action for damages Acţiune în despăgubire applicable provisions Prevederi, clauze
adequate facilities Facilităţi adecvate aplicabile
adequate time Timp necesar, favorabil application for release from Cerere de revocare a
adjourn the case A amâna, a suspenda detention măsurii de detenţie
cazul apprehension Arestare, arest
administrative detention Detenţie administrativă arbitrariness Caracter arbitrar
administrative practice Practică administrativă arbitrary action Acţiune arbitrară
administrative proceedings Proces administrativ arbitrary arrest/detention Arest/detenţie arbitrar/
admissibility criteria Criterii de ă
admisibilitate arbitrary deprivation of liberty Privare de libertate
admissible/ility/decision Admisibil/ Decizie de arbitrară
admisibilitate arguable claim Cerere, pretenţie
admit (evidence) A admite (probe) serioasă şi legitimă

adoption of a judgment Adoptarea unei hotărâri arrest Arest


judecătoreşti arrest warrant Mandat de arest
A-C ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY

assault Agresiune, lovire award compensation/ Compensare,


asylum seeker Solicitant de azil damages despăgubire

B
bailiff Executor judecătoresc bringing before competent Aducere în faţa unei
bankruptcy Faliment legal authority autorităţi judiciare
competente
biased Părtinitor
brought promptly before judge Adus/ă de îndată
bill of indictment Ordonanţă de punere
or other officer authorised înaintea unui judecător
sub învinuire
by law to exercise judicial sau a altui magistrat
binding judgment Hotărâre judecătorească power împuternicit prin lege
obligatorie cu exercitarea
bringing before competent Aducere în faţa atribuţiilor judiciare
authority autorităţii competente

C
capital punishment Pedeapsă capitală comparable situation Situaţie de comparat,
comparabilă
case-law Jurisprudenţă, practică
judiciară compatibility with the Compatibilitate cu
Convention Convenţia, în acord cu
cassation appeal Regurs
prevederile Convenţiei
causal link Legătură cauzală compensation Compensaţie,
change religion or belief Schimbare de religie sau despăgubire
crez competent court Curte, tribunal
charged with criminal offence Acuzat de săvârşirea competent(ă)
unei infracţiuni competent legal authority Autoritate competentă
charges Învinuiri, acuzaţii complaint Plângere, reclamaţie
child born out of wedlock Copil născut în afara compulsory Obligatoriu
căsniciei compulsory labour Muncă obligatorie
circumstances of the case Circumstanţele cazului concurring opinion Opinie concordantă
civil proceedings Proces civil condition of detention Condiţie de detenţie
civil rights and obligations Drepturi şi obligaţii cu conditional release Eliberare condiţionată
caracter civil
confidentiality Confidenţialitate
civil service Serviciu public, funcţie conscientious objection Refuz de a face armata
publică bazat pe convingeri
civilian substitute service Serviciu public de religioase, etice, morale
alternativă sau umanitare
claim A cere, a pretinde, a conscientious objector Persoană care refuză de
solicita a face serviciul militar
Cerere, pretenţie, constitutional proceedings Procedură, proces
reclamaţie, acţiune, constituţional (ă)
solicitare constitutionality Constituţionalitate
coercion (administrative) Constrângere continued detention Detenţie continuă
(administrativă) continuing situation Situaţie continuă
collective complaint Cerere, plângere, control of use of property Control asupra folosirii
reclamaţie colectivă proprietăţii
collective exercise of freedom Exercitarea colectivă a conviction Condamnare penală,
of expression libertăţii de exprimare sentinţă de condamnare
collective punishment Pedeapsă colectivă costs and expenses Cheltuieli de judecată
common ground Temei, motiv comun Court holds … Curtea decide …
ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY C-E

court of appeal Curte de Apel custody record Act/înscris referitor la


criminal charge Acuzaţie în materie tutelă/custodie
penală custody suit Proces judiciar referitor
criminal offence Infracţiune la dreptul de custodie/
tutelă
criminal proceedings Proces penal
custody of children Tutelă, custodie asupra
copiilor

D
date of lodging of a complaint Data depunerii unei destruction of possessions Distrugerea bunurilor şi
plângeri and home a casei
death penalty Pedeapsă cu moartea detention on remand Detenţie preventivă
defamation Defăimare determination Determinare
default interest Dobânzi cominatorii diplomatic assurances Asigurări diplomatice
defence from unlawful Legitimă apărare directly imputable to the local Care ţine de
violence authorities responsabilitatea
defence through legal Apărare prin asistenţă exclusivă a autorităţilor
assistance juridică locale
defend in person A (se) apăra în persoană disability pension Pensie de invaliditate
degrading punishment Pedeapsă degradantă, disclosure of identity Dezvăluirea identităţii,
umilitoare identificare
degrading treatment Tratament degradant, discrimination Discriminare
umilitor dismissal Concediere, eliberare
delays in payment of Tărăgănare a achitării din funcţie
compensation for compensaţiei pentru dismissal from civil service/of Eliberare, concediere
expropriation expropriere appeal on points of law dintr-o funcţie publică;
delays in the proceedings Tărăgănare, tergiversare Respingerea recursului
a procesului dispute Dispută, litigiu
deliver a judgment A pronunţa o hotărâre dissemination Răspândire, propagare,
democratic society Societate democratică difuzare
demonstration Demonstraţie dissenting opinion Opinie disidentă
denial of access to lawyer Împiedicarea (refuzul) dissolution (of an association, Desfiinţare, dizolvare,
accesului la avocat political party, etc.) lichidare (a unei
asociaţii, a unui partid
deprivation of liberty Privare de libertate
politic)
deprivation of possession Deposedare
documentary evidence Probă scrisă, înscris
deprivation of property Lipsire de proprietate
domestic legislation Legislaţie internă
derogable rights and Drepturi şi libertăţi pe
double jeopardy Risc, pericol dublu
freedoms care Statul poate să le
restrângă (Articolul 15 duties and responsibilities Obligaţii şi
al Convenţiei) responsabilităţi
derogation Derogare duty solicitor Avocat numit din oficiu
derogation in time of war or Derogare în timp de
other public emergency război sau altă urgenţă
publică

E
educational supervision Supraveghere effective access to a court Acces eficient la curte
educaţională effective domestic remedy Recurs intern eficient
effect lawful arrest A efectua un arest legal effective remedy Remediu eficient
E-F ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY

effectiveness of investigation Investigare eficientă (a exemption from exhaustion of Scutire de la obligaţia


into (murder) unui caz de omor) domestic remedies de a epuiza căile interne
elections by secret ballot Alegeri prin vot secret de recurs
enforceable judicial decision Decizie judecătorească exercise the jurisdiction Exercitarea jurisdicţiei
executorie exhaust domestic remedies A epuiza căile interne
(enforced) disappearance Dispariţie de recurs
enforcement proceedings Procedură de executare exhaustion of domestic Epuizarea căilor interne
equality before the law Egalitate în faţa legii remedies de recurs
equality of arms Egalitatea armelor expel A expulza, a da afară
equitable basis (În) mod echitabil expiry of time-limit Expirarea termenului-
limită
established by law Instituit prin lege
examination of circumstances Examinarea expropriation Expropriere
circumstanţelor expulsion Expulzare
examination of witnesses Interogarea, audierea extend the detention on Prelungirea duratei de
martorilor remand detenţie preventivă
examine the second set of A examina al doilea set extensive Extins, lărgit
proceedings de proceduri extent strictly required by (Într-o) măsură strict
excessive length of Durată excesivă a situation necesară în
proceedings procesului circumstanţele cazului
exclusion of press Excluderea presei extradition Extrădare
exclusion of public Excluderea publicului extraterritorial jurisdiction Jurisdicţie
execution Executare, execuţie extrateritorială

F
fair hearing Judecare in mod freedom of expression Libertatea de exprimare
echitabil freedom of movement Libertatea de circulaţie
fairness of proceedings Echitabilitatea freedom of opinion Libertatea de opinie
procesului
freedom of peaceful assembly Libertatea de întrunire
family life Viaţă de familie paşnică
feeling of fear, anguish and Sentiment de frică, freedom of religion Libertatea de religie
inferiority angoasă şi inferioritate
freedom of the press Libertatea presei
final domestic decision Decizie internă
irevocabilă freedom of thought Libertatea de gândire

forced evacuation Evacuare forţată freedom to choose a place of Libertatea de a-şi alege
residence locul de reşedinţă
forced labour Muncă forţată
freedom to impart ideas Libertatea de a răspândi
forensic expert Criminalist, expert ideile
judiciar
freedom to impart information Libertatea de a răspândi
foreseeability Care poate fi prevăzut
informaţia
form/join trade unions A forma / a se afilia
freedom to manifest religion Libertatea de a-şi
(unui) sindicat
manifesta religia
found a family A întemeia o familie
freedom to receive ideas Libertatea de a
free assistance of an Asistenţă gratuită a unui recepţiona idei
interpreter traducător
freedom to receive Libertatea de a
free elections Alegeri libere information recepţiona informaţie
free legal assistance Asistenţă juridică friendly settlement Rezolvare pe cale
gratuită amiabilă
freedom of association Libertate de asociere fundamental freedoms Libertăţi fundamentale
freedom of conscience Libertate de conştiinţă fundamental values of a Valori fundamentale ale
freedom of correspondence Libertatea democratic society unei societăţi
corespondenţei democratice
ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY G-I

G
general interest Interes general grant legal aid A acorda asistenţă
general principles of Principii generale ale juridică (gratuită)
international law dreptului internaţional gross violations Violări grave
general principles of law Principii generale de group of individuals Grup de indivizi
recognised by civilised drept recunoscute de guarantees to appear for trial Garanţii care asigură
nations către naţiunile civilizate prezenţa persoanei la
grant applicants claim A accepta plângerea proces
reclamanţilor

H
harassment Hărţuire hinder the exercise of the A împiedica exerciţiul
has not sufficient means Nu are mijloace right of petition dreptului de petiţionare
suficiente holding facility Centru de detenţie
heavier penalty Penalitate, pedeapsă home Casă
mai grea humiliating punishment Pedeapsă umilitoare

I
illegal detention Detenţie ilegală ineffectiveness of remedies Ineficacitatea
ill-treatment of detainees/in Maltratarea deţinuţilor remediilor
custody information in detail Informaţie detaliată,
impartial tribunal Tribunal, instanţă amănunţită
imparţial (ă) information in language Informaţie într-o limbă
impartiality of a judge Imparţialitatea unui understood înţeleasă
judecător information on charge Informaţie privitoare la
imposition of fine Stabilirea unei amenzi învinuire
imprisonment Încarcerare information on nature and Informaţie referitoare la
impunity Impunitate cause of accusation natura şi cauzele
imputability Imputabilitate, caracter acuzaţiei
imputabil information on reasons for Informaţie privitoare la
in accordance with law În conformitate cu arrest arest
legea inhuman punishment Pedeapsă inumană
in force În forţă, valabil inhuman treatment Tratament inuman
in the capacity of În capacitatea de interests of justice Interesele justiţiei
inability to secure compliance Imposibilitatea de a interests of members Interesele membrilor
with the judgment executa o hotărâre
judecătorească interests of society as a whole Interesele societăţii ca
un tot întreg
inadmissibility Inadmisibilitate
interference Intervenţie, obstacol,
inapplicability Neaplicabil
amestec
incitement to hatred and Incitare la ură şi
hostility ostilitate interim measure Măsuri interimare,
temporare
indemnification Despăgubire,
compensare interrogation Interogare,
interogatoriu
independent tribunal Tribunal independent
inter-State case Caz interstatal
individual Individ, Individual
individual application/petition Cerere/petiţie intimidation Intimidare, ameninţare
individuală Constrângere morală
J-L ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY

J
join trade unions A se alătura unui judicial review Analiză jurisprudenţială
sindicat jurisprudence Jurisprudenţă
joint opinion Opinie comună just satisfaction Reparaţie echitabilă
judge or other officer Judecător sau alt justified by the public interest Pentru cauză de utilitate
exercising judicial power magistrat care exercită in a democratic society publică într-o societate
puterea judecătorească democratică
judgments are essentially Sentinţele (hotărârile justify the interference A justifica interferinţa
declaratory in nature judecătoreşti) sunt în
juvenile delinquency Delicvenţă juvenilă
esenţă declarative
judicial officer Funcţionar judiciar,
persoană împuternicită
să exercite puterea
judecătorească

L
lack of a public hearing Lipsa, absenţa unei level of jurisdiction Nivelul jurisdicţiei
audieri publice liability Responsabilitate
lack of effective access to a Lipsa accesului la liable under the Convention Care poartă răspundere
tribunal tribunal în baza Convenţiei
lack of effective remedy/ Lipsa unui remediu
liberty of movement Libertatea de mişcare,
investigation/oral hearing eficient/ investigări /
de deplasare
audieri
liberty of person Libertatea persoanei
lack of promptness of Lipsa informaţiei
information prompte licensing of broadcasting, Rregim de autorizare
television and cinema pentru organizaţiile din
language which an accused Limba înţeleasă de către
enterprises sfera radiodifuziunii,
understands acuzat
televiziunii şi
lawful arrest or detention Arest sau detenţie cinematografiei
legal(ă)
life Viaţă
lawful order of a court Hotărâre legală a curţii
life of the community Viaţa comunităţii
lawful restrictions Restricţii legale
life of the nation Viaţa naţiunii
lawfulness of proceedings Legalitatea procesului,
procedurii life sentence Condamnare pe viaţă
lawyer Avocat, jurist limitation on use of Limitarea folosirii
restrictions on rights dreptului de a restrânge
legal aid or assistance Asistenţă juridică
drepturile
(gratuită)
legal obligation Obligaţie legală limitations to protect Restricţii având drept
democratic society scop protejarea
legality of detention Legalitatea detenţiei
valorilor societăţii
legitimate aim Scop, intenţie legitim democratice
(ă)
limitations to protect the Restricţii având drept
legitimate purpose Obiectiv, scop legitim rights of others scop protejarea
length of civil/criminal Durata procesului civil/ drepturilor altora
proceedings penal limited jurisdiction Jurisdicţie limitată
length of detention on Durata detenţiei living instrument Instrument viu
remand preventive
local needs and conditions Necesităţi şi condiţii
length of pre-trial detention Durata detenţiei locale
preventive pană la
trimiterea dosarului in lodge an application A depune o cerere
judecată loss of property Pierderea proprietăţii
ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY M-O

M
maintaining the authority and Menţinerea autorităţii şi merits of individual Fondul cererii
impartiality of the judiciary imparţialităţii corpului application/inter-state individuale/ interstatale
judecătoresc application
make financial award A aloca compensaţie merits of the complaint Fondul capătului de
financiară cerere
manifest religion or belief A-şi manifesta religia military service Serviciu militar
sau convingerea
minimum degree of protection Nivelul minim de
manifestly ill-founded Vădit neîntemeiat to which citizens are entitled protecţie de care se
margin of appreciation Marjă de apreciere under the rule of law in a bucură cetăţenii în baza
material damage Daune materiale democratic society legii într-o societate
democratică
measures similar to Măsuri similare
expropriation exproprierii minimum level of severity Nivel minim gravitate
media Presa, mass-media minority Minoritate
members of a minority group Membrii unui grup minors Minori
minoritar moderate physical Pedeapsă corporală
members of administration Membrii administraţiei punishment moderată
members of armed forces Membrii forţelor armate monitoring of prisoners’ Monitorizarea
members of police Membrii organelor de correspondence/ corespondenţei/
poliţie telecommunications/ comunicaţiilor
telephones telefonice ale
memorial Memoriu, amintire,
deţinuţilor
Notă, petiţie,
memorandum moral damage Daune morale
mental anguish/suffering Suferinţă mintală morals Moral, Moravuri

N
narrow interpretation Interpretare restrictivă non-derogable rights and Drepturi şi libertăţi care
national authority Autoritate naţională freedoms nu pot fi restrânse
national court Instanţă naţională non-enforcement Neexecutare
national law Lege naţională non-exhaustion Neepuizare
national minority Minoritate naţională non-exhaustion of domestic Neepuizarea remediilor
remedies interne
national origin Origine naţională
non-governmental Organizaţie
national security Securitate naţională
organisation neguvernamentală
nationalisation Naţionalizare
non-official summary Sumar neoficial
nature of interference Natura ingerinţei
non-pecuniary damage Daune morale
nature of punishment Caracterul, natura
pedepsei normal civic obligations Obligaţii civile normale

ne bis in idem/non bis in Nu se judecă de 2 ori notification Notificare


idem principle pentru aceeaşi crimă notification of a derogation Notificarea unei
necessary in a democratic Necesar într-o societate derogări
society democratică null and void Nul, lovit de nulitate
negative obligation Obligaţie negativă nulla poena sine lege nulla poena sine lege
negotiations Negocieri nullum crimen sine lege nullum crimen sine lege

O
objective and reasonable Justificare obiectivă şi obligation of performing Obligaţia de a face
justification rezonabilă military service serviciul militar
O-P ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY

obligation prescribed by law Obligaţie prevăzută de oral hearing Audiere


lege, prescrisă de lege oral submission Pledoarie
observance Respectare order release Ordin de punere în
obtain attendance of A obţine prezenţa libertate
witnesses martorilor ordinary courts Instanţe ordinare
of his own choosing La propria alegere other status Alt statut
officer authorised by law to Magistrat împuternicit outstanding interest Interes nerezolvat,
exercise judicial power prin lege cu exercitarea nesoluţionat
atribuţiilor judiciare
Ombudsman Ombudsman, avocat
parlamentar

P
parental authority Autoritate parentală positive obligations Obligaţii pozitive
parents’ religious and Convingeri religioase şi possessions Posesiuni, bunuri
philosophical convictions filozofie ale părinţilor power of attorney Procură
particular circumstances of Circumstanţe power to overturn decision of Dreptul, prerogativa de
the case particulare (specifice) the court a modifica decizia
cazului instanţei
particular level of severity Nivel specific de practical and effective Protecţie practică şi
gravitate protection eficientă
peaceful assembly Întrunire paşnică preliminary objection/ Obiecţie/investigare
peaceful enjoyment of Stăpânire paşnică a investigation preliminară
possessions bunurilor preparation of defence Pregătirea apărării
pecuniary damage Daune materiale prescribed by law Prevăzut de lege
penalty Penalitate present-day conditions Condiţiile, situaţia
periodic review of the Reexaminare periodică prezentă, la momentul
continuing lawfulness of a legalităţii detenţiei de faţă
detention preventive presidential pardon Graţiere, amnistie
permit for a demonstration Autorizaţie de a prezidenţială
organiza o demonstraţie press Presa
persons of unsound mind Persoane bolnave pressing social need Necesitate socială
mintal presantă
physical integrity Integritate fizică presumed paternity Paternitate prezumată
physical liberty and security Libertate şi securitate presumption of innocence Prezumţia de
fizică nevinovăţie
physical punishment Pedeapsă corporală pre-trial detention Detenţie preventivă
physical suffering Suferinţă fizică prevent disorder A preveni încălcarea
plea of inadmissibility Excepţie de ordinii publice
inadmisibilitate prevent escape A împiedica evadarea
plot of land Lot de pământ, parcelă prevent unauthorised entry A preveni intrarea
pluralism in education Pluralism în educaţie into country neautorizată în ţară, a
împiedica intrarea în
police surgeon Medic care lucrează in ţară în mod ilegal
organele de poliţie
prevention of crime Prevenirea
political activity Activitate politică infracţiunilor
political asylum Azil politic prevention of disorder Prevenirea dezordinii
political or other opinion Opinie politică sau de publice
altă natură prevention of spreading of Prevenirea răspândirii
political party Partid politic infectious diseases bolilor infecţioase
political rights Drepturi politice preventive detention Detenţie preventivă
ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY P-R

prima facie Prima facie, început de protection of property Protecţia proprietăţii


probă protection of public order Protecţia ordinii
prisoner Deţinut publice
private life Viaţă privată protection of the reputation of Protecţia reputaţiei
procedural defect Deficienţă procedurală others altora
procedural guarantees of Garanţii procedurale în protection of the rights Protecţia drepturilor
review apel, recurs protection of the rights and Protecţia drepturilor şi
procedure prescribed by law Procedură prevăzută de freedoms of others libertăţilor altora
lege
proved guilty according to law Găsit vinovat în
prohibition of Interdicţie conformitate cu legea
prohibition of abuse of rights Interdicţia abuzului de provided by law Prvăzut de lege
drepturi
provisional measure Măsură asiguratorie
prompt and detailed Informare promptă şi
information detailată psychiatric evidence Dovadă psihiatrică
prompt judicial control Control judiciar prompt public Public
prompt trial Proces, judecare public authority Autoritate publică
promptă, rapidă public emergency Stare de urgenţă publică
promptly Prompt public hearing Audiere publică
promptly informed Informat prompt public interest Interes public
proof beyond reasonable Dovadă în afara oricăror
public judgment Hotărâre pronunţată in
doubt suspiciuni rezonabile
mod public
property Proprietate
public opinion Opinie publică
proportionality Proporţionalitate
public order Ordine publică
proportionate to the Proporţional cu intenţia
legitimate aim pursued legitimă urmărită public safety Siguranţă publică
protection of health Protecţia sănătăţii public service Serviciu public
protection of juveniles Protecţia minorilor publicity Publicitate
protection of morals Protecţia moravurilor pursue A urmări, a persecuta, a
protection of private life of the Protecţia vieţii private a fi pe urmele cuiva
parties părţilor implicate în pursue a legitimate aim A urmări un scop
proces legitim

Q
qualified rights Drepturi caracteristice
quell riot or insurrection A înăbuşi, a reprima
tulburările violente sau
o insurecţie

R
racial discrimination Discriminare rasială reasonableness of pre-trial Rezonabilitatea
detention detenţiei preventive
reasonable and objective Justificare rezonabilă şi
justification obiectivă reasonably necessary to Necesar în mod
prevent fleeing rezonabil pentru a
reasonable intervals Intervale, pauze preveni evadarea
rezonabile
reasonably necessary to Necesar în mod
reasonable relationship of Relaţie de prevent offence rezonabil pentru a
proportionality proporţionalitate preveni savârşirea unei
rezonabilă infracţiuni
reasonable suspicion Suspiciune rezonabilă reasoning Motivare, argumentare
reasonable time Termen rezonabil
R-S ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY

receive and impart A primi sau a comunica respect for parents’ Respect pentru
information and ideas informaţii ori idei philosophical convictions convingerile filosofice
rectify the shortcomings A rectifica, a corecta ale părinţilor
neajunsurile, greşelile respect for parents’ religious Respect pentru
redress Reparaţie, despăgubire, convictions convingerile religioase
compensaţie ale părinţilor
referral to Grand Chamber Trimitere la Marea respect for private life Respect pentru viaţa
Cameră privată
refugee Refugiat respondent state’s jurisdiction Jurisdicţia şi
refusal Refuz and responsibility responsabilitatea
regardless of frontiers Fără a ţine seama de statului pârât
frontiere restitutio ad integrum Restitutio ad integrum
reimbursement Despăgubire, restitution of property Restituirea proprietăţii
rambursare
restriction on freedom of Restricţie a libertăţii la
rejection of appeal Respingerea unei cereri movement liberă circulaţie
release pending trial Eliberare în timpul
restrictive interpretation Interpretare restrictivă
procesului penal
relevant domestic law Legislaţie internă retrial Rejudecare
relevantă retroactive application of Aplicarea retroactivă a
relevant domestic practice Practica internă criminal/civil law legislaţiei penale/civile
relevantă retroactivity Retroactivitate
religion Religie reunion of family Reunirea familiei
religious community Comunitate religioasă
review by a court Examinat de către of
religious instructions Educaţie religioasă instanţă judecătorească
religious practice Practica religioasă review of lawfulness of Examinarea legalităţii
remand Detenţie detention detenţiei
remand in custody Detenţie preventivă revision of an earlier Revizuirea unei hotărâri
rendition Predare, capitulare judgment anterioare
reopen the proceedings A rejudeca right of access to Dreptul de acces la
reputation Reputaţie right of petition to Drept la petiţie
required by interests of justice Necesar(ă) în interesul
right to individual application Dreptul de a sesiza
justiţiei
Curtea cu o cerere
residence Reşedinţă, domiciliu individuală
respect for correspondence Respectul right to liberty/security Dreptul la libertate/
corespondenţei siguranţă
respect for family life Respect pentru viaţa de
rights of defence Drepturi de apărare
familie
respect for home Respect pentru rule of law Preeminenţa dreptului
domiciliu, casă ruling on an equitable basis Tranşând în echitate

S
scheme for free legal aid Instituţia asistenţei secure fulfilment of obligation A asigura (garanta)
juridice gratuite prescribed by law îndeplinirea unei
scope of court review Limitele revizuirii de obligaţii prevăzute de
către curte lege

secrecy of correspondence Secretul secure the payment of Asigurarea plăţii


corespondenţei contributions or penalties contribuţiilor sau
penalităţilor
secret ballot Vot secret
security of person Securitatea persoanei
secret surveillance Urmărire prin mijloace
caracteristice serviciilor seizure of Confiscare, sechestrare
secrete self-defence Autoapărare
ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY S-V

separate set of proceedings Proces separat special circumstances Circumstanţe speciale


service exacted in case of Serviciu activat în speediness of review Celeritatea examinării,
emergency timpul urgenţelor revizuirii
service of a military character Serviciu cu caracter stand for election A candida la alegeri
militar
statute-barred Cu termenul de
servitude Servitute prescripţie depăşit
sick leave Concediu medical, strictly necessary Strict necesar
concediu pe motiv de
boală strictly proportionate Strict proporţional

six-month period/rule Regula referitoare la substitute service Serviciu alternativ


perioada de 6 luni summon the witness A cita martorul
slavery Sclavie supplementary opinion Opinie suplimentară
social origin Origine socială surrender A renunţa, a ceda, a
social security Securitate socială abandona

T
take proceedings A intenta un proces time of emergency Timp de urgenţă
taken alone Luat singur, izolat time when the act or omission Timpul comiterii
taking of property Luarea proprietăţii, committed acţiunii sau omisiunii
sustragerea averii torture Tortură
tax penalty Penalitate fiscală torture in police custody Tortură în timpul
taxation Taxare detentiei
territorial integrity Integritate teritorială transfer of the property Transferul proprietăţii
testify at trial A depune mîrturii în treatment Tratament
timpul procesului trial within a reasonable time Judecată în termen
third party Parte terţă rezonabil
threat to applicant’s life Pericol pentru viaţa tribunal established by law Instanţă instituită de
reclamantului lege
threat to the life of the nation Pericol pentru viaţa
naţiunii

U
unanimously Unanim, în unanimitate, universal suffrage Sufragiu universal
într-un glas unlawful detention Detenţie ilegală
unfairness of proceedings Inechitatea procesului unlawfulness Ilegalitate
unidentified perpetrator Făptaş, infractor unreasonably long (procedure) Proces excesiv de lung
neidentificat use of force/violence Folosirea forţei/
uniform law Legislaţie violenţei
uniform(ă)(izată) use of property Utilizarea proprietăţii

V
values of a democratic society Valorile societăţii violation Violare
democratice vulnerability Vulnerabilitate
victim Victimă
W-W ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY

W
waiver of the court fees Scutire de taxa de witness Martor
judecare wording Redactare, formulare
war or other public emergency Război sau alt pericol work required of detainee Muncă pe care
threatening the life of the public ce ameninţă viaţa deţinutul este obligat să
nation naţiunii o presteze
withdrawal of parental rights Retragerea drepturilor work required to be done Muncă pe care
părinţeşti during conditional release deţinutul este obligat să
o presteze în timpul
without prejudice to the Fără a contraveni
eliberării condiţionate
provisions of Article … prevederilor
articolului … worship A venera
A
A accepta plângerea grant applicants claim A înăbuşi, a reprima quell riot or
reclamanţilor tulburările violente sau o insurrection
insurecţie
A acorda asistenţă juridică grant legal aid
A înstrăina, a aliena alienate
(gratuită)
A întemeia o familie found a family
A admite (probe) admit (evidence)
A justifica interferinţa justify the interference
A aloca compensaţie make financial award
A obţine prezenţa martorilor obtain attendance of
financiară
witnesses
A amâna, a suspenda cazul adjourn the case A preveni intrarea prevent unauthorised
A (se) apăra în persoană defend in person neautorizată în ţară, a entry into country
A asigura (garanta) secure fulfilment of împiedica intrarea în ţară în
îndeplinirea unei obligaţii obligation prescribed mod ilegal
prevăzute de lege by law A preveni încălcarea ordinii prevent disorder
publice
A candida la alegeri stand for election
A primi sau a comunica receive and impart
A cere, a pretinde, a solicita claim informaţii sau idei information and ideas
Cerere, pretenţie, reclamaţie, claim A pronunţa o hotărâre deliver a judgment
acţiune, solicitare
A rectifica, a corecta rectify the
A cita martorul summon the witness neajunsurile, greşelile shortcomings
A depune mărturii în timpul testify at trial A rejudeca reopen the proceedings
procesului A renunţa, a ceda, a surrender
A depune o cerere lodge an application abandona
A efectua un arest legal effect lawful arrest A se alătura unui sindicat join trade unions
A urmări un scop legitim pursue a legitimate aim
A epuiza căile interne de exhaust domestic
recurs remedies A urmări, a persecuta, a fi pe pursue
urmele cuiva
A examina al doilea set de examine the second set
proceduri of proceedings A venera worship
Absenţa/lipsa unei audieri absence of a public
A expulza, a da afară expel
publice hearing
A forma/a se afilia (unui) form/join trade unions
Absolut necesar absolutely necessary
sindicat
Abuz de dreptul de a petiţiona abuse of the right of
A intenta un proces take proceedings petition
A împiedica evadarea prevent escape Acces eficient la curte effective access to a
A împiedica exerciţiul hinder the exercise of court
dreptului de petiţionare the right of petition Acces la curte access to court
A-C CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ

Acces la dosare/documente access to relevant files Apărare prin asistenţă juridică defence through legal
relevante assistance
Acces la informaţie access to information Apelant, reclamant în apel appellant
Accesibilitate, acces accessibility Aplicabilitate applicability
Achitare de către prima acquittal at first Aplicarea retroactivă a retroactive application
instanţă instance legislaţiei penale/civile of criminal/civil law
Act/înscris referitor la tutelă/ custody record Arest arrest
custodie
Arest sau detenţie legal(ă) lawful arrest or
Activitate politică political activity detention
Acţiune arbitrară arbitrary action Arest/detenţie arbitrar/ă arbitrary arrest/
Acţiune în despăgubire action for damages detention
Acţiune populară actio popularis Arestare, arest apprehension
Acuzat de săvârşirea unei charged with criminal Argumentare reasoning
infracţiuni offence
Asigurarea plăţii contribuţiilor secure the payment of
Acuzaţie în materie penală criminal charge sau penalităţilor contributions or
Admisibil/Decizie de admissible/ility/ penalties
admisibilitate decision Asigurări diplomatice diplomatic assurances
Adoptarea unei hotărâri adoption of a judgment Asistenţă gratuită a unui free assistance of an
judecătoreşti traducător interpreter
Aducere în faţa autorităţii bringing before Asistenţă juridică (gratuită) legal aid or assistance
competente competent authority
Asistenţă juridică gratuită free legal assistance
Aducere în faţa unei autorităţi bringing before
judiciare competente competent legal A-şi manifesta religia sau manifest religion or
authority convingerea belief
Adus/ă de îndată înaintea brought promptly Audiere oral hearing
unui judecător sau a altui before judge or other Audiere publică public hearing
magistrat împuternicit prin officer authorised by Autoapărare self-defence
lege cu exercitarea law to exercise judicial
atribuţiilor judiciare power Autoritate competentă competent legal
authority
Afirmaţie, pretenţie allegation
(nedovedită), alegaţie Autoritate naţională national authority
Agresiune, lovire assault Autoritate parentală parental authority
Alegeri libere free elections Autoritate publică public authority
Alegeri prin vot secret elections by secret Autorizaţie de a organiza o permit for a
ballot demonstraţie demonstration
Alt statut other status Avocat numit din oficiu duty solicitor
Amintire memorial Avocat, jurist lawyer
Analiză jurisprudenţială judicial review Azil politic political asylum

C
Caracter arbitrar arbitrariness Celeritatea examinării, speediness of review
Caracterul, natura pedepsei nature of punishment revizuirii
Care poartă răspundere în liable under the Centru de detenţie holding facility
baza Convenţiei Convention Cerere de revocare a măsurii application for release
Care poate fi prevăzut foreseeability de detenţie from detention
Care ţine de responsabilitatea directly imputable to Cerere, plângere, reclamaţie collective complaint
exclusivă a autorităţilor the local authorities colectivă
locale
Cerere, pretenţie serioasă şi arguable claim
Casă home legitimă
Caz interstatal inter-State case
Cerere/petiţie individuală individual application/
petition
CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ C-D

Cheltuieli de judecată costs and expenses Confidenţialitate confidentiality


Circumstanţe particulare particular Confiscare, sechestrare seizure of
(specifice) cazului circumstances of the Constituţionalitate constitutionality
case
Constrângere (administrativă) coercion
Circumstanţe speciale special circumstances (administrative)
Circumstanţele cazului circumstances of the Control asupra folosirii control of use of
case proprietăţii property
Compatibilitate cu Convenţia, compatibility with the Control judiciar prompt prompt judicial control
în acord cu prevederile Convention Convingeri religioase şi parents’ religious and
Convenţiei filozofie ale părinţilor philosophical
Compensare, despăgubire award compensation/ convictions
damages Copil născut în afara căsniciei child born out of
Compensaţie, despăgubire compensation wedlock
Comunitate religioasă religious community Constrângere morală intimidation

Concediere, eliberare din Dismissal Criminalist, expert judiciar forensic expert


funcţie Criterii de admisibilitate admissibility criteria
Concediu medical, concediu sick leave Cu termenul de prescripţie statute-barred
pe motiv de boală depăşit
Condamnare pe viaţă life sentence Curte de Apel court of appeal

Condamnare penală, sentinţă conviction Curte, tribunal competent(ă) competent court


de condamnare Curtea decide … Court holds …
Condiţie de detenţie condition of detention
Condiţiile, situaţia prezentă, la present-day conditions
momentul de faţă

D
Data depunerii unei plângeri date of lodging of a Detenţie administrativă administrative
complaint detention
Daune materiale material damage, Detenţie continuă continued detention
pecuniary damage Detenţie ilegală illegal detention,
Daune morale moral damage, non- unlawful detention
pecuniary damage Detenţie preventivă detention on remand,
Decizie internă irevocabilă final domestic decision pre-trial detention,
Decizie judecătorească enforceable judicial preventive detention,
executorie decision remand in custody

Defăimare defamation Determinare determination

Deficienţă procedurală procedural defect Deţinut prisoner

Delicvenţă juvenilă juvenile delinquency Dezvăluirea identităţii, disclosure of identity


identificare
Demonstraţie demonstration
Discriminare discrimination
Deposedare deprivation of
possession Discriminare rasială racial discrimination

Derogare derogation Dispariţie (enforced)


disappearance
Derogare în timp de război derogation in time of
sau altă urgenţă publică war or other public Dispută, litigiu dispute
emergency Distrugerea bunurilor şi a destruction of
Desfiinţare, dizolvare, dissolution (of an casei possessions and home
lichidare (a unei asociaţii, a association, political Dobânzi cominatorii default interest
unui partid politic) party etc.) Dovadă în afara oricăror proof beyond
Despăgubire, compensare indemnification suspiciuni rezonabile reasonable doubt
Despăgubire, rambursare reimbursement Dovadă psihiatrică psychiatric evidence
Detenţie remand Drept la petiţie right of petition to
D-F CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ

Dreptul de a sesiza Curtea cu right to individual Drepturi şi obligaţii cu civil rights and
o cerere individuală application caracter civil obligations
Dreptul de acces la right of access to După condamnare, după after conviction
sentinţa de condamnare
Dreptul la libertate/siguranţă right to liberty/security
Durata detenţiei preventive length of detention on
Dreptul, prerogativa de a power to overturn
remand
modifica decizia instanţei decision of the court
Durata detenţiei preventive length of pre-trial
Drepturi absolute absolute rights pană la trimiterea dosarului detention
Drepturi caracteristice qualified rights in judecată
Drepturi de apărare rights of defence Durata procesului civil/penal length of civil/criminal
proceedings
Drepturi politice political rights
Durată excesivă a procesului excessive length of
Drepturi şi libertăţi care nu non-derogable rights proceedings
pot fi restrânse and freedoms
Drepturi şi libertăţi pe care derogable rights and
Statul poate sa le restrângă freedoms
(Articolul 15 al Convenţiei)

E
Echitabilitatea procesului fairness of proceedings Examinat de către of instanţă review by a court
Educaţie religioasă religious instructions judecătorească
Egalitate în faţa legii equality before the law Excepţie de inadmisibilitate plea of inadmissibility
Egalitatea armelor equality of arms Excluderea presei exclusion of press
Eliberare condiţionată conditional release Excluderea publicului exclusion of public
Eliberare în timpul procesului release pending trial Executare, execuţie execution
penal
Executor judecătoresc bailiff
Eliberare, concediere dintr-o Dismissal from civil
funcţie publică; Respingerea service/of appeal on Exercitarea colectivă a collective exercise of
recursului points of law libertăţii de exprimare freedom of expression
Epuizarea căilor interne de exhaustion of domestic Exercitarea jurisdicţiei exercise the jurisdiction
recurs remedies Expirarea termenului-limită expiry of time-limit
Evacuare forţată forced evacuation Expropriere expropriation
Examinarea circumstanţelor examination of
Expulzare expulsion
circumstances
Examinarea legalităţii review of lawfulness of Extins extensive
detenţiei detention Extrădare extradition

F
Facilităţi adecvate adequate facilities Folosirea forţei/violenţei use of force/violence
Faliment bankruptcy Fondul capătului de cerere merits of the complaint
Făptaş, infractor neidentificat unidentified Fondul cererii individuale/ merits of individual
perpetrator interstatale application/inter-state
Fără a contraveni prevederilor without prejudice to application
articolului … the provisions of Funcţionar judiciar, persoană judicial officer
Article … împuternicită să exercite
Fără a ţine seama de frontiere regardless of frontiers puterea judecătorească
CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ G-I

G
Garanţii care asigură prezenţa guarantees to appear Graţiere, amnistie presidential pardon
persoanei la proces for trial prezidenţială
Garanţii procedurale în apel, procedural guarantees Grup de indivizi group of individuals
recurs of review
Găsit vinovat în conformitate proved guilty according
cu legea to law

H
Hărţuire harassment Hotărâre pronunţată in mod public judgment
Hotărâre judecătorească binding judgment public
obligatorie
Hotărâre legală a curţii lawful order of a court

I
Ilegalitate unlawfulness Instanţă naţională national court
Imparţialitatea unui judecător impartiality of a judge Instanţe ordinare ordinary courts
Imposibilitatea de a executa o inability to secure Instituit prin lege established by law
hotărâre judecătorească compliance with the
Instituţia asistenţei juridice scheme for free legal aid
judgment
gratuite
Impunitate impunity
Instrument viu living instrument
Imputabilitate, caracter imputability
Integritate fizică physical integrity
imputabil
Integritate teritorială territorial integrity
Inadmisibilitate inadmissibility
Incitare la ură şi ostilitate incitement to hatred Interdicţia abuzului de prohibition of abuse of
and hostility drepturi rights

Indemnizaţie allowance Interdicţie prohibition of


Individ, individual individual Interes general general interest
Inechitatea procesului unfairness of Interes nerezolvat, outstanding interest
proceedings nesoluţionat
Ineficacitatea remediilor ineffectiveness of Interes public public interest
remedies Interesele justiţiei interests of justice
Informare promptă şi prompt and detailed Interesele membrilor interests of members
detailată information
Interesele societăţii ca un tot interests of society as a
Informat prompt promptly informed unitar whole
Informaţie detaliată, information in detail Interogare, interogatoriu interrogation
amănunţită
Interogarea, audierea examination of
Informaţie într-o limbă information in language
martorilor witnesses
înţeleasă understood
Interpretare restrictivă narrow interpretation
Informaţie privitoare la arest information on reasons
for arrest Interpretare restrictivă restrictive
interpretation
Informaţie privitoare la information on charge
învinuire Intervale, pauze rezonabile reasonable intervals
Informaţie referitoare la information on nature Intervenţie, obstacol, amestec interference
natura şi cauzele acuzaţiei and cause of accusation Intimidare, ameninţare intimidation
Infracţiune criminal offence Investigare eficientă (a unui effectiveness of
Instanţă instituită de lege tribunal established by caz de omor) investigation into
law (murder)
Î-L CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ

Î
Împiedicarea (refuzul) denial of access to (În) mod echitabil equitable basis
accesului la avocat lawyer Încarcerare imprisonment
În capacitatea de in the capacity of (Într-o) măsură strict necesară extent strictly required
În conformitate cu legea in accordance with law în circumstanţele cazului by situation
În forţă, valabil in force Întrunire paşnică peaceful assembly
În lipsa absentia [in] Învinuiri, acuzaţii charges

J
Judecare in mod echitabil fair hearing Jurisdicţie limitată limited jurisdiction
Judecată în termen rezonabil trial within a reasonable Jurisprudenţă jurisprudence
time Jurisprudenţă, practică case law
Judecător sau alt magistrat judge or other officer judiciară
care exercită puterea exercising judicial Justificare obiectivă şi objective and
judecătorească power rezonabilă reasonable justification
Jurisdicţia şi responsabilitatea respondent state’s Justificare rezonabilă şi reasonable and
statului pârât jurisdiction and obiectivă objective justification
responsibility
Jurisdicţie extrateritorială extraterritorial
jurisdiction

L
La propria alegere of his own choosing Libertatea de a recepţiona freedom to receive
informaţie information
Lărgit extensive
Libertatea de a-şi alege locul freedom to choose a
Legalitatea detenţiei legality of detention de reşedinţă place of residence
Legalitatea procesului, lawfulness of Libertatea de a-şi manifesta freedom to manifest
procedurii proceedings religia religion
Legătură cauzală causal link Libertatea de circulaţie freedom of movement
Lege naţională national law Libertatea de exprimare freedom of expression
Legislaţie internă domestic legislation Libertatea de gândire freedom of thought
Legislaţie internă relevantă relevant domestic law Libertatea de întrunire freedom of peaceful
paşnică assembly
Legislaţie uniform(ă)(izată) uniform law
Libertatea de mişcare, de liberty of movement
Legitimă apărare defence from unlawful deplasare
violence
Libertatea de opinie freedom of opinion
Libertate de asociere freedom of association
Libertatea de religie freedom of religion
Libertate de conştiinţă freedom of conscience Libertatea persoanei liberty of person
Libertate şi securitate fizică physical liberty and Libertatea presei freedom of the press
security
Libertăţi fundamentale fundamental freedoms
Libertatea corespondenţei freedom of Limba înţeleasă de către language which an
correspondence acuzat accused understands
Libertatea de a răspândi freedom to impart ideas Limitarea folosirii dreptului de limitation on use of
ideile a restrânge drepturile restrictions on rights
Libertatea de a răspândi freedom to impart Limitele revizuirii de către scope of court review
informaţia information curte
Libertatea de a recepţiona freedom to receive Lipsa accesului la tribunal lack of effective access
idei ideas to a tribunal
CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ L-N

Lipsa dreptului de a fi absence of right to Lipsire de proprietate deprivation of property


compensat, despagubit compensation Lot de pământ, parcelă plot of land
Lipsa informaţiei prompte lack of promptness of Luarea proprietăţii, taking of property
information sustragerea averii
Lipsa unui remediu eficient/ lack of effective Luat singur, izolat taken alone
investigări/audieri remedy/investigation/
oral hearing
Lipsa, absenţa unei audieri lack of a public hearing
publice

M
Magistrat împuternicit prin officer authorised by Memorandum, Memoriu memorial
lege cu exercitarea law to exercise judicial Menţinerea autorităţii şi maintaining the
atribuţiilor judiciare power imparţialităţii corpului authority and
Maltratarea deţinuţilor ill-treatment of judecătoresc impartiality of the
detainees/in custody judiciary
Mandat de arest arrest warrant Minori minors
Marjă de apreciere margin of appreciation Minoritate minority
Martor witness Minoritate naţională national minority
Mass-media media Monitorizarea monitoring of
Măsură asiguratorie provisional measure corespondenţei/ prisoners’
Măsuri interimare, temporare interim measure comunicaţiilor telefonice ale correspondence/
deţinuţilor telecommunications/
Măsuri similare exproprierii measures similar to
telephones
expropriation
Moral, Moravuri morals
Medic care lucrează in police surgeon
organele de poliţie Motivare reasoning
Membrii administraţiei members of Muncă forţată forced labour
administration Muncă obligatorie compulsory labour
Membrii forţelor armate members of armed Muncă pe care deţinutul este work required of
forces obligat să o presteze detainee
Membrii organelor de poliţie members of police Muncă pe care deţinutul este work required to be
Membrii unui grup minoritar members of a minority obligat să o presteze în done during
group timpul eliberării condiţionate conditional release

N
Natura ingerinţei nature of interference Neepuizare non-exhaustion
Naţionalizare nationalisation Neepuizarea remediilor non-exhaustion of
Neaplicabil inapplicability interne domestic remedies
Necesar în mod rezonabil reasonably necessary to Neexecutare non-enforcement
pentru a preveni evadarea prevent fleeing Negocieri negotiations
Necesar în mod rezonabil reasonably necessary to Nivel minim gravitate minimum level of
pentru a preveni savârşirea prevent offence severity
unei infracţiuni
Nivel specific de gravitate particular level of
Necesar într-o societate necessary in a severity
democratică democratic society
Nivelul jurisdicţiei level of jurisdiction
Necesar(ă) în interesul justiţiei required by interests of
Nivelul minim de protecţie de minimum degree of
justice
care se bucură cetăţenii în protection to which
Necesitate socială presantă pressing social need baza legii într-o societate citizens are entitled
Necesităţi şi condiţii locale local needs and democratică under the rule of law in
conditions a democratic society
N-P CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ

Notă memorial Nul, lovit de nulitate null and void


Notificare notification nulla poena sine lege nulla poena sine lege
Notificarea unei derogări notification of a nullum crimen sine lege nullum crimen sine lege
derogation
Nu are mijloace suficiente has not sufficient means
Nu se judecă de 2 ori pentru ne bis in idem/non bis
aceeaşi crimă in idem principle

O
Obiectiv, scop legitim legitimate purpose Opinie comună joint opinion
Obiecţie/investigare preliminary objection/ Opinie concordantă concurring opinion
preliminară investigation
Opinie disidentă dissenting opinion
Obligatoriu compulsory
Opinie politică sau de altă political or other
Obligaţia de a face serviciul obligation of natură opinion
militar performing military
Opinie publică public opinion
service
Obligaţie legală legal obligation Opinie suplimentară supplementary opinion

Obligaţie negativă negative obligation Ordin de punere în libertate order release

Obligaţie prevăzută de lege, obligation prescribed Ordine publică public order


prescrisă de lege by law Ordonanţă de punere sub bill of indictment
Obligaţii civile normale normal civic obligations învinuire
Obligaţii pozitive positive obligations Organizaţie non-governmental
neguvernamentală organisation
Obligaţii şi responsabilităţi duties and
responsibilities Origine naţională national origin
Ombudsman, avocat Ombudsman Origine socială social origin
parlamentar

P
Parte terţă third party Pentru cauză de utilitate justified by the public
publică într-o societate interest in a democratic
Partid politic political party democratică society
Paternitate prezumată presumed paternity Pericol pentru viaţa naţiunii threat to the life of the
Părtinitor biased nation
Pedeapsă capitală capital punishment Pericol pentru viaţa threat to applicant’s life
reclamantului
Pedeapsă colectivă collective punishment
Persoană care refuză de a conscientious objector
Pedeapsă corporală physical punishment face serviciul militar
Pedeapsă corporală moderată moderate physical Persoane bolnave mintal persons of unsound
punishment mind
Pedeapsă cu moartea death penalty Petiţie memorial
Pedeapsă degradantă, degrading punishment Pierderea proprietăţii loss of property
umilitoare
Plângere, reclamaţie complaint
Pedeapsă inumană inhuman punishment Pledoarie oral submission
Pedeapsă umilitoare humiliating punishment Pluralism în educaţie pluralism in education
Penalitate penalty Posesiuni, bunuri possessions
Penalitate fiscală tax penalty Practica internă relevantă relevant domestic
Penalitate, pedeapsă mai heavier penalty practice
grea Practica religioasă religious practice
Pensie de invaliditate disability pension Practică administrativă administrative practice
CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ P-R

Predare, capitulare rendition Proces excesiv de lung unreasonably long


Preeminenţa dreptului rule of law (procedure)

Pregătirea apărării preparation of defence Proces judiciar referitor la custody suit


dreptul de custodie/tutelă
Prelungirea duratei de extend the detention on
detenţie preventivă remand Proces penal criminal proceedings

Presa press Proces separat separate set of


proceedings
Prevăzut de lege provided by law,
prescribed by law Proces, judecare promptă, prompt trial
rapidă
Prevederi, clauze aplicabile applicable provisions
Proces, judecată adversativă/ adversarial trial/
Prevenirea dezordinii publice prevention of disorder audiere adversativă adversarial hearing
Prevenirea infracţiunilor prevention of crime Procură power of attorney
Prevenirea răspândirii bolilor prevention of spreading Prompt promptly
infecţioase of infectious diseases
Proporţional cu intenţia proportionate to the
Prezumţia de nevinovăţie presumption of legitimă urmărită legitimate aim pursued
innocence
Proporţionalitate proportionality
Prima facie, început de probă prima facie
Proprietate property
Principii generale ale general principles of
Protecţia drepturilor protection of the rights
dreptului internaţional international law
Protecţia drepturilor şi protection of the rights
Principii generale de drept general principles of
libertăţilor altora and freedoms of others
recunoscute de către law recognised by
naţiunile civilizate civilised nations Protecţia minorilor protection of juveniles
Privare de libertate deprivation of liberty Protecţia moravurilor protection of morals
Privare de libertate arbitrară arbitrary deprivation of Protecţia ordinii publice protection of public
liberty order
Probă scrisă, înscris documentary evidence Protecţia proprietăţii protection of property
Procedură de executare enforcement Protecţia reputaţiei altora protection of the
proceedings reputation of others
Procedură prevăzută de lege procedure prescribed Protecţia sănătăţii protection of health
by law Protecţia vieţii private a protection of private
Procedură, proces constitutional părţilor implicate în proces life of the parties
constituţional (ă) proceedings Protecţie practică şi eficientă practical and effective
Proces administrativ administrative protection
proceedings Public public
Proces civil civil proceedings Publicitate publicity

R
Răpire abduction Refuz refusal
Răspândire, propagare, dissemination Refuz de a face armata bazat conscientious objection
difuzare pe convingeri religioase,
Război sau alt pericol public war or other public etice, morale sau umanitare
ce ameninţă viaţa naţiunii emergency threatening Regim de autorizare pentru licensing of
the life of the nation organizaţiile din sfera broadcasting, television
Recurs appeal on a point of law radiodifuziunii, televiziunii şi and cinema enterprises
cinematografiei
Recurs intern eficient effective domestic
remedy Regula referitoare la perioada six-month period/rule
de 6 luni
Redactare, formulare wording
Regurs cassation appeal
Reexaminare periodică a periodic review of the
legalităţii detenţiei continuing lawfulness Rejudecare retrial
preventive of detention Relaţie de proporţionalitate reasonable relationship
Refugiat refugee rezonabilă of proportionality
R-S CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ

Religie religion Restituirea proprietăţii restitution of property


Remediu eficient effective remedy Restitutio ad integrum restitutio ad integrum
Reparaţie echitabilă just satisfaction Restricţie a libertăţii la liberă restriction on freedom
Reparaţie, despăgubire, redress circulaţie of movement
compensaţie Restricţii având drept scop limitations to protect
Reputaţie reputation protejarea drepturilor altora the rights of others
Respect pentru convingerile respect for parents’ Restricţii având drept scop limitations to protect
filosofice ale părinţilor philosophical protejarea valorilor societăţii democratic society
convictions democratice
Respect pentru convingerile respect for parents’ Restricţii legale lawful restrictions
religioase ale părinţilor religious convictions Reşedinţă, domiciliu residence
Respect pentru domiciliu, respect for home Retragerea drepturilor withdrawal of parental
casă părinteşti rights
Respect pentru viaţa de respect for family life Retroactivitate retroactivity
familie Reunirea familiei reunion of family
Respect pentru viaţa privată respect for private life Revizuirea unei hotărâri revision of an earlier
Respectare observance anterioare judgment
Respectul corespondenţei respect for Rezolvare pe cale amiabilă friendly settlement
correspondence Rezonabilitatea detenţiei reasonableness of pre-
Respingerea unei cereri rejection of appeal preventive trial detention
Responsabilitate liability Risc, pericol dublu double jeopardy

S
Schimbare de religie sau crez change religion or Serviciu public public service
belief Serviciu public de alternativă civilian substitute
Sclavie slavery service
Scop, intenţie aim Serviciu public, funcţie civil service
Scop, intenţie legitim (ă) legitimate aim publică
Scutire de la obligaţia de a exemption from Servitute servitude
epuiza căile interne de exhaustion of domestic Siguranţă publică public safety
recurs remedies Situaţie continuă continuing situation
Scutire de taxa de judecare waiver of the court fees Situaţie de comparat, comparable situation
Secretul corespondenţei secrecy of comparabilă
correspondence Societate democratică democratic society
Securitate naţională national security Solicitant de azil asylum seeker
Securitate socială social security Stabilirea unei amenzi imposition of fine
Securitatea persoanei security of person Stare de urgenţă publică public emergency
Sentiment de frică, angoasă feeling of fear, anguish
Stăpânire paşnică a bunurilor peaceful enjoyment of
şi inferioritate and inferiority
possessions
Sentinţele (hotărârile judgments are
Strict necesar strictly necessary
judecătoreşti) sunt în esenţă essentially declaratory
declarative in nature Strict proporţional strictly proportionate
Serviciu activat în timpul service exacted in case Suferinţă fizică physical suffering
urgenţelor of emergency Suferinţă mintală mental anguish/
Serviciu alternativ substitute service suffering
Serviciu cu caracter militar service of a military Sufragiu universal universal suffrage
character Sumar neoficial non-official summary
Serviciu militar military service Supraveghere educaţională educational supervision
Serviciu militar alternativ alternative civil service Suspiciune rezonabilă reasonable suspicion
CEDO: GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ T-V

T
Taxare taxation Tortură în timpul detentiei torture in police
custody
Tărăgănare a achitării delays in payment of
compensaţiei pentru compensation for Transferul proprietăţii transfer of the property
expropriere expropriation Tranşând în echitate ruling on an equitable
Tărăgănare, tergiversare a delays in the basis
procesului proceedings Tratament treatment
Temei, motiv comun common ground Tratament degradant, umilitor degrading treatment
Termen rezonabil reasonable time Tratament inuman inhuman treatment
Timp de urgenţă time of emergency Tribunal independent independent tribunal
Timp necesar, favorabil adequate time Tribunal, instanţă imparţial (ă) impartial tribunal
Timpul comiterii acţiunii sau time when the act or Trimitere la Marea Cameră referral to Grand
omisiunii omission committed Chamber
Tortură torture Tutelă, custodie asupra custody of children
copiilor

U
Unanim, în unanimitate, într- unanimously Utilizarea proprietăţii use of property
un glas
Urmărire prin mijloace secret surveillance
caracteristice serviciilor
secrete

V
Valori fundamentale ale unei fundamental values of a Viaţă life
societăţi democratice democratic society Viaţă de familie family life
Valorile societăţii democratice values of a democratic Viaţă privată private life
society
Victimă victim
Vârsta de răspundere penală age of criminal
responsibility Violare violation

Vădit neîntemeiat manifestly ill-founded Violări grave gross violations

Viaţa comunităţii life of the community Vot secret secret ballot


Viaţa naţiunii life of the nation Vulnerabilitate vulnerability
100

95

75

D
i
r
ec
to
r
ate
G
en
er
al
of
Hu
ma
nR
i
gh
t
s
Co
u
nc
i
lo
fEu
ro
pe 25

F
-
67
07
5S
t
r
as
bou
rg
Ce
d
ex
5