Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII

Proiectul unităţii de învăţare:


ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
CLASA: a VIII-a A
Numărul de ore alocate: total 12 ore, din care
- Predare : 4 ore
- Consolidare : 6 ore
- Evaluare : 2 ore
Perioada: S6-S11 semestrul al II-lea

A. OBIECTIVE:
1.2. să înţeleagă semnificaţia şi proprietăţile operaţiilor cu numere reale şi să le aplice în calcule variate.
1.3. să aproximeze numere reale şi soluţii ale unor ecuaţii sau sisteme de ecuaţii, pentru a verifica validitatea unor calcule
1.6. să utilizeze elemente de calcul algebric pentru a rezolva ecuaţii şi inecuaţii, precum şi pentru a aplica formule de calcul
2.2. să identifice situaţii-problemă, să le transpună în limbaj matematic şi să organizeze eficient modul de rezolvare a acestora
2.5. să extragă dintr-un set de date informaţii relevante pentru rezolvarea unor probleme sau pentru a crea probleme
2.7. să construiască probleme, pornind de la un model (grafic, formulă)
3.1. să extragă informaţii cu caracter matematic, din diverse surse, şi să înţeleagă semnificaţia globală a acestora
3.2. să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse modalităţi de exprimare (cuvinte, simboluri matematice, diagrame, tabele, grafice)
3.3. să discute în cadrul unui grup avantajele şi dezavantajele utilizării unei metode de rezolvare sau a unei modalităţi de prezentare a unui demers matematic.
4.2. să manifeste perseverenţă şi gândire creativă în rezolvarea unei probleme.

B. MATERIALE DIDACTICE şi BIBLIOGRAFICE:


1. Fişă de lucru - exerciţii pregătitoare
2. Fişă de evaluare
3. Planşe cu grafice, tabele, creioane şi cretă colorată
4. Corneliu Savu şi co:Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Teora
5. Mihaela Singer şi co:Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a VIII-a, Ed. Sigma
6. Mihaela Singer, Cristian Voica:Elemente de didactică aplicată pentru clasa a VIII-a, Ghidul profesorului, Ed. Sigma
7. Florica Banu & co:Modele de teste pentru criterii de notare, Ed. Sigma
8. Mihaela Singer, Cristian Voica:Paşi în înţelegerea rezolvării problemelor, clasa a VIII-a, Ed. Sigma

Page 1 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
C.Repere teoretice şi strategice
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.
1) I ECUAŢIE; SOLUŢIE  se rpezintă mai multe exemple de
A UNEI ECUAŢII ecuaţii şi se identifică pentru
1. O egalitate referitoare la unul sau mai multe elemente variabile din
♦ Să deosebească o ecuaţie fiecare elementele caracteristice
mulţimi date sau subînţelese se numeşte ecuaţie.
de alte enunţuri apropiate  nu se insistă asupra definiţiei
2. Elementele din domeniul D pentru care o ecuaţie devine o
ca formă ecuaţiei, ci mai mult pe
propoziţie adevărată se numesc soluţii, iar mulţimea lor o vom numi
♦ Să decidă prin calcul dacă recunoaşterea şi diferenţierea
mulţime de soluţii, se notează cu S: Φ ⊆ S ⊆ D
un număr este soluţie a ecuaţiilor faţă de alte propoziţii
3. A rezolva o ecuaţie înseamnă a-i determina mulţimea soluţiilor
unei ecuaţii  se insistă asupra mulţimii de
4. Două ecuaţii care au acelaşi domeniu D şi aceeaşi mulţime de
♦ Să enunţe şi să aplice definiţie a unei ecuaţii
soluţii S, spunem că sunt echivalente
proprietăţile egalităţii de  se pot prezenta ecuaţii cu mulţimi
numere reale pentru a face conexiuni
2)  Se propun mai multe probleme
care se modelează după aceeaşi
5. Procedee prin care obţinem ecuaţii echivalente (rezolvarea ecuaţiilor ecuaţie.
de forma ax+b=0  Se arată că numeroase probleme
a). Aplicare diferitelor reguli de calcul în oricare membru al ecuaţiei practice se rezolvă mai uşor prin
b). Trecerea unor termeni dintr-un membru în celălat cu semnul ecuaţii.
II. REZOLVAREA schimbat  Odată identificată ecuaţia
ECUAŢIEI DE c). Înmulţirea sau împărţirea fiecărui termen al ecuaţiei cu acelaşi corespunzătoare, elevii vor fi
FORMA ax+b=0 număr, diferit de 0 solicitaţi să compună alte
d). Schimbarea semnului la toţi termenii / înmulţirea cu (-1) probleme care conduc la aceeaşi
♦ Să rezolve ecuaţii de
e). Eliminarea numitorilor ecuaţie
forma ax=b, sau ax+b=0,
 Se subliniază prin exemple şi
a, b∈R  b
6. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei ax+b=0, x∈R a≠ 0 este S = −  contraexemple faptul că prin
♦ Să interpreteze geometric  a transformări echivalente ajungem
soluţia ecuaţiei ax+b=0
b la o ecuaţie a cărei soluţie este
7. Interpretarea geometrică: Soluţia − este abscisa punctului de evidentă
a
intersecţie a graficului funcţiei f : R → R , f ( x ) = ax + b , ( a ≠ 0 ) şi  Se rezolvă la tablă cu ajutorul
elevilor câteva ecuaţii, insistând
axa absciselor. sistematic asupra paşilor
algoritmului
 Se notează în caiete algoritmul

Page 2 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.
3) III. ECUAŢII
REDUCTIBILE LA
FORMA ax+b=0  Se propun mai multe probleme
♦ Să rezolve ecuaţii 8. Orientări în rezolvarea ecuaţiilor cu o necunoscută care se modelează după aceeaşi
reductibile la ecuaţii de a). Stabilirea numitorului comun şi a factorilor complementari ecuaţie.
forma ax+b=0 b). Eliminarea numitorilor  Se rezolvă la tablă cu ajutorul
♦ Să precizeze c). Eliminarea parantezelor elevilor câteva ecuaţii, insistând
transformările făcute d). Separarea termenilor cu necunoscuta cu schimbarea sistematic asupra paşilor
pentru obţinerea semnului la trecerea dintr+o parte a ecuaţiei în alta algoritmului
echivalenţelor e). Reducerea termenilor asemenea  Vom folosi denumiri sugestive,
♦ Să dovedească abilităţi în f). Determinarea mulţimii soluţiilor pentru a identifica rapid diferite
rezolvarea ecuaţiilor, g). Confruntarea mulţimii soluţiilor cu domeniul de definiţie procedee: regula produsului nul,
adecvând orientările regula câtului nul etc.
generale la particularităţile
unor cazuri concrete
4) 9. Propoziţia cu două variabile de forma ax+by+c=0 unde a, b ∈R* şi
c∈R este o ecuaţie cu două necunoscute, x şi y.
a). ax este termenul în x, by termenul în y  Se demonstrează că soluţiile
b). a şi b sunt coeficienţii ecuaţiei, iar c este termenul liber ecuaţiei de forma ax+by+c = 0 se
c). domeniul ecuaţiei este o submulţime a produsului cartezian reprezintă într-un sistem de axe
IV. ECUAŢIA DE FORMA
RXR; prin puncte coliniare
ax+by+c=0
10. o pereche de numere reale ( x 0 ; y 0 ) pentru care  Se exemplifică faptul că
♦ Să stabilească grafic sau ax 0 + by 0 + c = 0 este o propoziţie adevărată este o soluţie a reprezentarea grafică a soluţiilor
prin calcul dacă o pereche ecuaţiei ax+by+c=0 este aceeaşi
 x = x0
⇒ S 0 = { ( x 0 ; y 0 ) } sau S 0 : 
de numere este soluţie a cu reprezentarea grafică a funcţiei
ecuaţiei .
unei ecuaţii de forma  y = y0 a
f : R → R , f ( x) = − x − ,
c
ax+by+c=0 b b
11. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei cu două necunoscute ax+by+c=0 este
♦ Să alcătuiască tabele de infinită. b ≠0
soluţii ale ecuaţiei de 12. Reprezentarea geometrică a mulţimii soluţiilor este o dreaptă  Se propun exerciţii şi de forma
forma ax+by+c=0 x+c=0 şi y+c=0
dreapta soluţiilor.
♦ Să traseze dreapta Pentru tema de acasa se propun
c  c 
soluţiilor ecuaţiei a). Intersecţia cu axa Ox: y=0 ⇒ x = − ⇒ A − ;0  si ecuaţii cu ajutorul cărora vom
ax+by+c=0 a  a  forma ura următoare sisteme, ale
c  c căror soluţii le determinăm prin
b). Intersecţia cu axa Oy: x=0 ⇒ y = − ⇒ B0;− 
metoda grafică.
b  b
13. Două ecuaţii sunt echivalente dacă au acelaşi domeniu şi aceeaşi
mulţime de soluţii (au aceeaşi dreaptă a soluţiilor)

Page 3 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.
5)  a1 x + b1 y + c1 = 0
14. Propoziţia cu două variabile (S):  este un
a 2 x + b2 y + c 2 = 0
 Se insistă pe familiarizarea cu
sistem de două ecuaţii cu două necunoscute, unde a1 şi a2 sunt
noţiunile de sistem de ecuaţii şi de
V. SISTEME DE coeficienţii lui x, b1 şi b2 sunt coeficienţii lui y şi c1, c2 sunt termenii
soluţie a unui sistem, şi nu pe
ECUAŢII DE FORMA liberi
rezolvarea sistemelor
15. Mulţimea soluţiilor sistemului (S) este intersecţia mulţimii soluţiilor
 a1 x + b1 y + c1 = 0 fiecărei ecuaţii în parte  Folosirea interpretării grafice ca
 deprindere utilă în cotidian (citirea
a 2 x + b2 y + c 2 = 0 16. Noţiunea de sistem se poate extinde la mai multe ecuaţii cu una sau
unor grafice în care sunt
mai multe necunoscute
♦ Să stabilească dacă o 17. Prima teoremă de echivalenţă: dacă într+un sistem de ecuaţii reprezentate mărimi direct
pereche de numere este proporţionale
înlocuim o ecuaţie (sau mai multe) cu ecuaţii echivalente vom
soluţie a unui sistem de obşine un sistem echivalent cu cel dat.  Se solicită elevii să rezolve
ecuaţii 18. Metoda grafică: sisteme care nu au soluţii, şi se
♦ Să rezolve prin metoda a). Reprezentarea în acelaşi sistem ortogonal de axe de cere elevilor să demonstrze că
grafică sisteme de ecuaţii coordonate a dreptei soluţiilor celor două ecuaţii dreptele corespunzătoare sunt
b). Determinarea coorodnatelor punctului de intersecţie a paralele
dreptelor care reprezintă soluţia sistemului.  Se foloseşte hârtia milimetrică
19. Dacă d1 = d2 atunci mulţimea soluţiilor sistemului este infinită
20. Dacă d 1 || d 2 atunci sistemul nu are soluţii
6) VI. METODE RE 21.A doua teoremă de echivalenţă:  Se exemplifică elevilor
REZOLVARE A  y = mx + n  y = mx + n transformările echivalente şi
SISTEMELOR DE  ⇔ 
ax + b( mx + n ) + c = 0
metodele de rezolvare
ECUAŢII ax + by + c = 0  Se subliniază că indiferent de
♦ Să rezolve sisteme de 22.Metoda substituţiei: metoda aleasă vom căuta sa
forma a). Se exprimă o necunoscută dintr-o ecuaţie în funcţie de cealaltă obţinem o ecuaţie cu o singură
necunoscută necunoscută
 a1 x + b1 y + c1 = 0 b). Înlocuind în cealaltă ecuaţie, se obţine o ecuaţie cu o singură
 şi  Se alternează metodele folosite
a 2 x + b2 y + c 2 = 0 necunoscută  Fiecare metodă are importanţa ei
c). Se rezolvă această ecuaţie, obţinându-se o componentă a soluţiei în aplicaţiile ulterioare
reductibile la acestea prin
d). Revenind la substituţia făcută, se obţine cealaltă componentă a
metoda substituţiei  Se folosesc metode comparate
soluţiei.
♦ Să rezolve sisteme de pentru a evidenţia strategii de
23. A treia teoremă de echivalenţă: adunând, scăzând, înmulţind,
forma calcul
împărţind cu un factor nenul membru cu membru două egalităţi
 a1 x + b1 y + c1 = 0 adevărate, se obţine o egalitate adevărată.  Elevii vor fi solicitaţi să verifice
 şi 24. Metoda reducerii: soluţiile obţinute, ca o modalitate
a 2 x + b2 y + c 2 = 0 a). Înmulţim convenabil fiecare termen (dintr-o ecuaţie sau în de înlăturare a greşelilor posibile
reductibile la acestea prin amândouă) cu acelaşi număr (unul din necunoscute sa aibă acelaş
metoda reducerii coeficient în cele două ecuaţii, eventual cu semne opuse)
♦ Să facă aprecieri de b). Prin adunarea sau scaderea membru cu membru a noilor ecuaţii se
valoare asupra celor trei elimină o necunoscută
metode de rezolvare
Page 4 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.

c). Se rezolvă ecuaţia obţinută cu o singură necunoscută


d). Se determină componentele soluţiei sistemului.

7)  Se exersează trecerea din limbaj


VII. REZOLVAREA cotidian în limbaj simbolic
PROBLEMELOR CU  Se folosesc scheme fixe de genul
AJUTORUL spunem - scriem pentru
ECUAŢIILOR SAU AL 25. Etapele metodei algebrice transpunerea în limbaj algebric a
SISTEMELOR DE a). Alegerea necunoscutei (necunoscutelor) unei probleme din vorbirea
ECUAŢII b). Obţinerea modelului corespunzător problemei curentă
♦ Să transcrie în limbaj c). Rezolvarea modelului matematic  Se împarte enunţul în propoziţii şi
matematic diferite situaţii d). Interpretarea soluţiilor modelului asociem acestor propoziţii
problemă e). Formularea răspunsului (verificarea rezultatelor) expresii algebrice
♦ Să formuleze probleme 26. Metode aritmetice  De fiecare dată se interpretează
după scheme date a). Metoda mersului invers rezultatul (se propun probleme
♦ Să rezolve prin ecuaţii b). Metoda figurativă care conduc la ecuaţii ale căror
probleme frecvent întâlnite c). Metoda falsei ipoteze soluţii nu pot fi soluţii ale
în activitatea cotidiană d). Probleme de viteză problemei)
♦ Să comenteze valoarea 27. Pentru rezolvarea problemelor se pot folosi şi alte metode  Metodele aritmetice nu trebuie
metodelor folosite matematice. Cu cât cunoaştem mai multe modele matematice, cu desconsiderate, uneori calea
(aritmetice, algebrice) atât mai bogat va fi setul de tipuri de probleme rezolvabile. aritmetică poate fi mai rapidă
♦ Să-şi consolideze decât cea algebrică
cunoştinţele de aritmetică.  Problemele complexe presupun
impletirea diverselor reguli şi
metode de rezolvare.

Page 5 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.
8) Ecuaţii de forma ax2+bx+c=0 (a≠ 0)
ax2 este termenul de gradul II, a este coef. termenului de gradul II
bx este termenul de gradul I, b este coeficientul termenului de gradul I
c este termenul liber
Rezolvarea formelor incomplete  Se accentueayă că pentru m > 0
VIII. REZOLVAREA Ecuaţia ax2+bx=0 (a≠ 0) se rezolvă astfel: ecuaţia m2 = 0 are două soluţii.
ECUAŢIILOR DE i. Se descompune membrul stâng în factori x ( ax +b ) = 0  Se va recurge cât mai des posibil
FORMA ax2+bx+c=0 ii. Se rezolvă ecuaţiile x = 0 şi ax + b = 0 la grupare într-un pătrat a
♦ Să precizeze coeficienţii  b termenilor care conţin variabila.
unei ecuaţii de forma iii. Dacă domeniul este R atunci S = 0;−  Această metodă fiin utilă pentru
 a descompunerea în factori,
ax2+bx+c=0
♦ Să rezolve cazurile Ecuaţia de foma ax2+c=0 (a≠ 0) stabilirea semnului, determinarea
speciale ( forme Dacă a şi c au acelaşi semn, atunci S = Φ unor maxime sau minime, în
incomplete:b=0, sau c=0) Dacă c = 0, atunci S = {0} rezolvarea inecuaţiilor
♦ Să reproducă şi să aplice 
 c c
formula discriminantului şi Dacă a şi c au semne diferite, atunci S = − ; 
formula de rezolvare a 
 a a 

ecuaţiei de gradul al II-lea
♦ Să anticipeze numărul de Formula de rezolvare a ecuaţiei ax2+bx+c=0 (a≠ 0)
soluţii reale Scrierea în forma canonica a unei ecuaţii de gradul al II-lea:
♦ Să rezolve ecuaţii  b 
2 2
b − 4ac
reductibile la ecuaţii de x +  − =0  Înainte de deducerea formulei de
forma ax2+bx+c=0 (a≠ 0)  2a  4a 2 rezolvare se va exersa metoda
♦ Să aplice metodele cele Se notează discriminantul ∆ = b 2 − 4ac pătratului de binom pentru a scrie
mai potrivite în scopul Vom avea următoarele situaţii ecuaţia ax2+bx+c = 0sub forma
eficientizării rezolvărilor ∆<0 ⇔ S =Φ unei sume sau diferenţe egale cu
0
 b 
∆=0 ⇔ S = −   Se dirijează activitatea astfel ca
 2a  fomula să apară în mod natural

− b − ∆ − b + ∆ 

∆>0 ⇔S = ; 

 2 a 2 a 

Page 6 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.
10) 31.O inegalitate referitoare la unul sau mai multe elemente variabile din
mulţimi date sau subînţelese se numeşte inecuaţie.
32.Variabilele se numesc necunoscute  Se solicită elevii să recunoască o
33.Elementele din domeniu pentru care inecuaţia se transformă într-o inecuaţie, să precizeze
X. INECUAŢII DE propoziţie adevărată sun soluţiile inecuaţiei, iar mulţimea lor o numim necunoscuta şi mulţimea de
FORMA ax+b≥ 0 mulţimea de soluţii definiţie
34.A rezolva o inecuaţie înseamnă a-i determina mulţimea de soluţii Să verifice dacă un număr dat
♦ Să rezolve inecuaţii de 
35.Două inecuaţii sunt echiv. dacă au acelaşi domeniu şi aceaşi mţime este soluţie a inecuaţiei
forma
de soluţii.
ax + b > 0 , ( ≥, <, ≤) şi  Se insistă asupra transformărilor
Oricare ar fi a , b , c ∈R au loc inegalităţile echivalente prin rezolvarea unor
reductibile la această
a). a < b ⇔ a + c < b + c şi a − c < b − c inecuaţii care necesită o singură
formă
♦ Să reprezinte geometric, b). dacă c > 0 , atunci a < b ⇔ ac < bc şi a : c < b : c operaţie
pe axa numerelor c). dacă c < 0 , atunci a < b ⇔ ac > bc şi a : c > b : c  Se atrage atenţia asupra
mulţimea soluţiilor d). dacă înmulţim sau împărţim fiecare termen al unei inegalităţi exerciţiilor în care se înmulţeşte
(inecuaţii) cu acelaş număr negativ, pt. a obţine forme echiv., cu (-1): -3x>6 şi exerciţii în care
trebuie să schimbăm şi sensul inegalităţii (se schimbă semnul - se x 3
se elimină numitorul: ≤
schimbă şi sensul inegalităţii) −5 −10
a +b
37. Inegalitatea mediilor a ≥ b ≥ 0 ⇒ b ≤ ab ≤ ≤a
2
11) XI. INECUAŢII 38. Inecuaţia ax + b > 0 , x ∈ R ⇔ ax > −b , x ∈ R
REDUCTIBILE LA b  b 
FORMA ax+b≥ 0 a). Dacă a > 0 ⇒ x > − ⇒ S =  − ;+∞ 
a  a 
♦ Să interpreteze grafic
inecuaţiile de forma adev . ⇒ S = R
b). Dacă a = 0 ⇒ 0 > −b ⇒ 
f(x)≥ 0, unde f este o  fals ⇒ S = Φ  Se evidenţiază strategii de lucru
funcţie liniară pentru rezolvarea inecuaţiilor,
b  b
♦ Să reproducă şi să aplice c). Dacă a < 0 ⇒ x < − ⇒ S =  − ∞;−  identificând etapele de rezolvare
în situaţii simple a  a
 Elevii vor fi solicitaţi să verifice
proprietăţile inegalităţilor 38. Inecuaţia ax + b ≥ 0 , x ∈ R ⇔ ax ≥ −b , x ∈R mulţimile de soluţii prin alegerea
de numere reale.  b  câtorva numere din mulţimile
a). Dacă a > 0 ⇒ x ≥ 0 ⇒ S = − ;+∞ 
 a  găsite şi prin înlocuirea lor în
inecuaţia iniţială
adev . ⇒ S = R
b). Dacă a = 0 ⇒ 0 > −b ⇒ 
 fals ⇒ S = Φ
b  b
c). Dacă a < 0 ⇒ x ≤ − ⇒ S =  − ∞;− 
a  a 

39. Rezolvarea sistemelor de inecuaţii:  Rezolvare sistemelor de inecuaţii,


d). Propoziţia compusă obţinută prin folosirea cuvântului şi este inecuaţii de tip raport sau de tip
adevărată d.n.d. ambele propoziţii sunt adevărate produs se vor rezolva dacă nivelul
Page 7 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
Unitatea de învăţare / Obiective Repere teoretice Repere strategice
crt.
e). Pentru a rezolva un sistem de inecuaţii:
i. Determinăm mulţimile de soluţii ale inecuaţiilor componente
clasei ne permite.
ii. Determinând intersecţia acestor mulţimi de soluţii şi
domeniul se obţine soluţia sistemului.

E. ANALIZA ERORILOR

Nr.
SUMARUL LECŢIEI GREŞELI POSIBILE MODALITĂŢI DE REMEDIERE
crt.
1) ♦ ECUAŢIE − Se asociează ideea de ecuaţie cu ideea de balanţă în
1. Tipuri  Confuzia dintre o ecuaţie şi o expresie echilibru
de ecuaţii algebrică − Se subliniază din definiţie faptul că avem o singuraă
2. Mulţi egalitate şi o necunoscută (variabilă)
mea de definiţie
− se prezintă definiţia soluţiei şi se insistă asupra
3. Soluţi  considerarea ca soluţie a unui element
importanţei respectării tuturor condiţiilor
e a unei ecuaţii care nu se află în domeniul ecuaţiei
− se dau exemple şi contraexemple diverse
3) ♦ REZOLVAREA − Elevii vor fi solicitaţi să verifice in ecuaţia iniţială soluţia
ECUAŢIEI DE TIPUL obţinută
ax+b=0
 Aplicarea unei operaţii numai într-unul − Se evita interventia imediata dupa o eroare, pentru a lasa
1. rezolvarea ecuaţiei
dintre cei doi membri ai ecuaţiei elevul sa descopere greseala de calcul, dupa finalizarea
transformari echivalente
sarcinilor de lucru
algoritmul de rezolvare
− Se foloseste mai des modelul balantei in echilibru

Page 8 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
SUMARUL LECŢIEI GREŞELI POSIBILE MODALITĂŢI DE REMEDIERE
crt.
4) ♦ ECUAŢII REDUCTIBILE − Elevii vor fi solicitaţi să verifice in ecuaţia iniţială soluţia
LA FORMA ax+b=0 obţinută
1. rezolvarea ecuaţiei  Aplicarea unei operaţii numai într-unul − Se evita interventia imediata dupa o eroare, pentru a lasa
2. transformări echivalente dintre cei doi membri ai ecuaţiei elevul sa descopere greseala de calcul, dupa finalizarea
3. algoritmul de rezolvarea a sarcinilor de lucru
ecuaţiei ax+b=cx+d
− se propun exerciţii cu ”rezolvarea greşită” şi solutie
”aberantă”
”x = 0 / + x
 înmulţirea (împărţirea) în ambii membri x+ x = 0 + x
cu un factor nul 2x = x / : x
2 = 1”
− se propun exerciţii în care înmulţirea cu o paranteză
modifică natura rezultatului.
6) ♦ ECUAŢII DE FORMA − Dificultăţi în reprezentarea punctelor care se află pe axe:
ax+by+c=0 se precizeaza reguli mnemotehnice (dacă y=0 atunci
1. mulţimea soluţiilor se punctul este pe Ox…)
reprezintă pe o dreaptă  Reprezentarea greşită a unor puncte
− Să determine mai multe soluţii ale ecuaţiei, apoi sa
2. un punct apartine acestei într-un sistem de axe ortogonale
verifice reprezentarea cu ajutorul unei rigle.
drepte daca si numai daca este
− Se observă punctele care au fost reprezentate greşit (nu
solutia ecuatiei.
sunt coliniare)
 alegerea unor unitati de masura diferite − se proprun ecuatii care descriu corespondente între
pe cele doua axe mărimi de aceeaşi natură
8) ♦ SISTEME DE ECUAŢII − Se poate întâmpla ca punctul de intersecţie să fie situate
LINIARE la distanţă mare faţă de originea sistemului, sau nu se
1. solutie a unui sistem este poate distinge dacă dreptele sunt paralele sau secante
 Stabilirea pe axe a unei unităţi de
soluţia comună pentru ecuaţiile − Indentificarea soluţiei nu este posibilă din cauza alegerii
sistemului măsură inadecvate
unei unităţi prea mici
2. soluţia sistemului poate fi − Se reface exerciţiul alegând unităţi de măsură
aproximată prin reprezentarea convenabile
grafică a ecuaţiilor sistemului  confuzia între soluţia unui sistem şi − se verifică soluţia prin înlocuirea în ecuaţiile sistemului
aproximarea acesteia obţinută prin − acurateţea determinărilor grafice (folosirea hârtiei
metoda grafică milimetrice)
10) ♦ METODE DE
REZOLVARE A − Se înlocuieşte necunoscuta fără să ţină cont de coeficient
 Înlocuirea greşită a unei necunoscute,
SISTEMELOR DE ECUAŢII − Se foloseşte cretă colorată sau creioane colorate pentru a
la rezolvarea prin metoda substituţiei
1. metoda reducerii evidenţia substituţiile folosite
2. metoda substituţiei
3. combinări de metode  înmulţirea incompletă a unei ecuaţii la − la înmulţirea cu un număr negativ se îine cont de regula
metoda reducerii semnelor
Page 9 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
SUMARUL LECŢIEI GREŞELI POSIBILE MODALITĂŢI DE REMEDIERE
crt.
− nu se înmulţesc toţi coeficienţii (termenul liber), pentru
evitarea acestei situaţii se exersează înmulţirea unei
ecuaţii date cu un număr
12) ♦ REZOLVAREA
PROBLEMELOR CU − Se vor evidenţia unele cuvinte cheie (de 3 ori mai mare,
AJUTORUL ECUAŢIILOR  Asocierea greşită între limbajul cotidian cu 3 mai mare etc.), corelatii de genul a este cu 4 mai mic
SAU AL SISTEMELOR DE şi limbajul simbolic decat b, atunci b este cu 4 mai mare decat a, şi
ECUAŢII transpunerea lor în limbaj matematic
1. etapele rezolvării unei
probleme cu ajutorul ecuaţiilor − se compară diverse rezolvări ale aceleiaşi probleme, în
2. interpretarea rezultatului  alegerea inadecvată a necunoscutei care necunoscuta a fost aleasă în moduri diferite
sau a necunoscutelor − elevii vor fi solicitaţi să enunţe concluzii, în vederea
determinării unei strategii de alegere a necunoscutei.
− Se stabileşte de la început mulţimea de numere în care
 Interpretarea eronată a rezultatului se poate afla soluţia problemei
problemei (sau neefectuarea aceteia) − Se dau exemple în care necunoscuta depinde de un sens
(timpul)
15) ♦ ECUAŢIA DE GRADUL − Se cere elevilor să rezolve acest tip de ecuaţii prin
al II-lea descompunere
1. rezolvarea formelor  Determinarea unei singure soluţii pentru
ecuaţiile de forma x2 = m − Transformarea ecuaţiei în
incomplete
x 2 = m ⇔ x = m ⇔x = ± m , pentru m ≥0
2. aplicarea formulei de
rezolvare − se cere elevilor să identifice în scris coeficienţii ecuaţiei şi
să lucreze sistematizat

a=
b=
c=
 aplicarea eronată a formulei de
rezolvare ∆ = b2 - 4ac =

− b − ∆ − b + ∆ 

⇔S = ; 

 2 a 2 a 

− se aplică şi alte metode de rezolvare (descompunerea în
factori, pătratul binomului
− se afişează în clasă formula de rezolvare într-un loc vizibil
17) ♦ INECUAŢII DE FORMA − Se propun inecuaţii simple, ce presupun o singură
ax+b>0  Aplicarea greşită a transformărilor operaţie
1. Transformări echivalente echivalente − Se vor evidenţia asemănări şi deosebiri între rezolvarea
2. înmulţirea cu un factor negativ ecuaţiilor şi rezolvarea inecuaţiilor
 determinarea eronată a intervalului prin − se foloseşte reprezentarea pe axă

Page 10 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr.
SUMARUL LECŢIEI GREŞELI POSIBILE MODALITĂŢI DE REMEDIERE
crt.
− se folosesc reguli mnemotehnice: sensul ecuaţiei
care se reprezintă mulţimea soluţiilor
corespunde cuvântului ”mai mare”
19) ♦ INECUAŢII − Se explică procedeul de eliminare a numitorului se
REDUCTIBILE LA realizează prin înmulţirea fiecărui membru printr+un factor
 Elimnarea numitorilor negativi fără
INECUAŢII DE FORMA nenul
schimbarea sensului inecuaţiei
ax+b>0 − Se analizează rezolvări greşite şi se cere elevilor să
identifice greşeala şi să aplice rezolvarea corestă
− aducerea la acelaşi numitor are ca efect închiderea
numărătorilor în paranteze şi aplicarea regulii semnelor
 ignorarea semnului minus în faţa unui − se vor analiza rezolvările greşite cu atragerea atenţiei la
raport paşii greşiti
− se verifică de fiecare dată mulţimea de soluţii găsită,
înlocuind anumite valori în inecuaţia dată

F. ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE

Nr. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE- probleme


LECŢIA / TIPUL LECŢIEI TEMA PENTRU ACASĂ
crt. propuse selectiv
1. ♦ ECUAŢIE  Manual:tema Ex. 1-7/pag. 69 − Manual: Ex. suplimentare 8-10/pag. 69
Predare  Culegere Ex. 1-6 pag.63 − Culegere Ex. 1-8 pag.64
2. ♦ REZOLVAREA ECUAŢIEI DE TIPUL  Culegere Ex. 7-14 pag.63 − Culegere Ex. 9-20 pag.64
ax+b=0  Culegere Ex. 1-4 pag.65 − Culegere Ex. 5-12 pag.65
consolidare  Culegere Ex. 1-4 pag.66 − Culegere Ex. 5-12 pag.66
3. ♦ ECUAŢII REDUCTIBILE LA FORMA  Culegere Ex. 1-9 pag.67 − Culegere Ex. 10-12 pag.67
ax+b=0  Manual tema (1) Ex. 1-4/pag.72 − Culegere Ex. 1-14 pag.68
Consolidare  Manual exerciţii suplmentare 10- − Culegere Teste de evaluare pag. 70
18 /pag.73 − Manual tema (2) Ex. 5-9 / pag. 73
4. ♦ ECUAŢII DE FORMA ax+by+c=0 − Manual Ex. 4-5 pag. 94
 Manual Ex. 1-3 pag.94
predare − Culegere Ex. 14-15 pag.71
 Culegere Ex. 1-13 pag.71
− Culegere Ex. 1-17 pag.72

Page 11 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII
Nr. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE- probleme
LECŢIA / TIPUL LECŢIEI TEMA PENTRU ACASĂ
crt. propuse selectiv
5. ♦ SISTEME DE ECUAŢII LINIARE  Manual Ex. Tema (2): 6-9 pag 94 − Manual Exerciţii suplimentare 10-12 pag.94
Consolidare  Culegere Ex. 1-15 pag.73-74 − Culegere Ex. 1-18 pag.74-75
6. ♦ METODE DE REZOLVARE A  Manual Ex. 1-2 pag.96 − Manual Ex. Suplimentare 3-4 pag.96
SISTEMELOR DE ECUAŢII  Mabual Ex. 1-3 pag.99 − Manual Ex. 4-11 pag. 99
Predare  Culegere Ex. 1-20 pag.76-77 − Culegere Ex. 1-19 pag.77-78
7. ♦ REZOLVAREA PROBLEMELOR CU − Manual Probleme rezolvate 1-5 pag.101-103
 Manual Tema (1) Ex.1-4 pag.103
AJUTORUL ECUAŢIILOR SAU AL − Manual Exerciţii suplimentare 9-23/ pag. 104-
SISTEMELOR DE ECUAŢII  Manual Tema (2) Ex. 5-8 pag. 104
105
Consolidare  Culegere Ex. 1-9 pag.79-80
− Culegere Ex. 1-38 pag.80-81
8. ♦ ECUAŢIA DE GRADUL al II-lea  Manual Tema Ex. 1+6 / pag.76 − Manual Exerciţii suplimentare 7-13 pag.77
Predare  Manual tema (1) Ex. 1-2 pag.81 − Manual exerciţii suplimentare 5-10 pag.82
 Manual tema (2) Ex. 3-4 pag.82 − Culegere Ex. 1-28 pag.83-84
 Culegere Ex. 1-19 pag.82-83 − Teste de evaluare pag. 86-87
9. ♦ INECUAŢII DE FORMA ax+b>0  Manual tema (1) Ex. 1-4 pag.86
− Culegere Ex. 1-19 pag.88-89
Consolidare  Culegere Ex. 1-11 pag.88
10. ♦ INECUAŢII REDUCTIBILE LA − Manual Ex. Suplimentare 10-20 pag.87
INECUAŢII DE FORMA ax+b>0  Manual Tema (2) Ex. 5-9 pag.87 − Manual Probă de autoevaluare pag.105
Consolidare.  Manual Probă de autoevaluare pag. − Manual exerciţii recapitulative pag. 106
88 − Culegere Ex. 1-15 pag.91
 Culegere Ex. 1-15 pag.90-91 − Culegere teste de evaluare finală pag.93
− Probleme recapitulative pag. 94

Page 12 of 13
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ECUATII ŞI SISTEME DE ECUAŢII

TEST DE EVALUARE - ECUAŢII, INECUAŢII, SISTEME DE ECUAŢII

nota Pct.
1. Rezolvaţi ecuaţiile:
5 a. x − 2 = 7 0.5
5 b. x 2 + 3 x + 2 = 0 0.5
7 c. 3x2 - 4 = 0 0.5
10 d. (x 2
−3 x ) 2
( )
− 2 x 2 −3 x −8 = 0
0.5
7 3 3 1 0.5
e. x+ =
2 4 4
9 1 − x 3x −5 1 0.5
f. − =
2−x 3x 4−x
2. Rezolvaţi sistemele de ecuaţii
5 2 x + y = 1 0.5
a.. 
3 x − y = 4
9 
 2 x + 3 y =5 0.5
b. 

5 2 x − 2 3 y = 4
5 3. Dintr-un număr scădem 19. Rezultatul îl înmulţim cu 2 şi obţinem 4. Aflaţi numărul. 0.5
4. Reprezentaţi grafic dreapta soluţiilor ecuaţiei
7 a. x − y + 2 = 0 0.5
9 1 1 0.5
b. − x − 3 y + = 0
2 4
5. Rezolvaţi inecuaţiile
7 a. −x + 4 ≤ 0 0.5
9 b. x 3 +2 > x +2 3 0.5
10 7. Cel mai mare divizor comun a două numere naturale este 11, iar diferenţa pătratelor 0.5
celor două numere este 1331. Aflaţi numerele.

Page 13 of 13