Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA ROMANA

SECTIA DE $TIINTE ISTORICE $I ARHEOLOGIE

ISTORIA ROMANITOR
VOL. X
RoMANm iN ANrr L94s-tgs9
DINU C. GIURESCU, membru titular al Academiei RomAne, coordonator

0
EDITURA ENCICLOPEDICA
Bucuregti - 2013
SUMAR

Introducere (Dinu C. Giurescu) r3


Listaabrevierilor ... t9
Abdicarea forlati a Regelui Mihai I. Proclamarea Republicii Populare Romine
(Dinu C. Giurescu) 2t
Ce este Republica Populari? (Dinu C. Giurescu) )t

Partea I
EPOCA GHEORGHE GTIEORGHIU.DEJ
(Dinu C. Giurescu)

1948 39
Ce cuprinde anul 1948 39
O furibundi campanie antimonarhicl 40
RecensimAntul populatiei gi cel agricol 4t
Poeziaromineasci.sub atac:TirdorArghezi . .:.... 4t
Tiatatul de prietenie cu U.R.S.S. 43
Congresul I PMR 46
,y{legerile" din 28 marrie 1948. Frontul Democratiei Populare 48
Constitutia din aprilie 1948 . . 50
$antierele nalionale ale rineretului (1948) . 53
De la Academia Romi.ni la Academia Republicii Populare Romnne (1948) . 54
Nagionalizirile.... 56
Declara,tia Cominform-ului din iunie 1948 . 58
Regimul international al navigaliei pe Dunire 6t
Legeapentrureformainvigimintului.... .....; 61
Direcgiunea Generall a Securititii Poporului (august 1948) . 62
DesfiinEarea Bisericii Unite . 63
Rezolu;iileplenarei C.C. al PM.R. dinZ2-24decembrie 1948 .
. . . ; . . . .. . . 55
Rezolugia gedin,tei plenare a c.c. al P.M.R. din22--24 decembrie 1948 asupra activiti"gii
68
Stimularea activitilii gtiinlifice, literare 9i artistice (decembrie l94B) . 70
1949 .
7t
Tfansformarea socialisti a agriculturii.Plenara din 3-5 martie 1949 7)
Canalul Dunire-Marea Neagri 78
SUMAR

Casa ScAnteii 80
Biroul Politic se ocupi de Cultura Fizici gi de Sport 81
Compozigia Aparatului de Stat 82
$coala superioari de gtiinte sociale ,,,4".A. Jdanov" (octombrie 1949) 86
Tovaragul Stalin implinegte 70 de ani . . . 87
Secgia centrali de propagandi 9i agitagie a Comitetului Central al PM.R. 89
Oficiile de inchiriere 89
1950 . 9r
Luptim pentru pace (ianuarie 1950) . 93
Biroul organizatoric al C.C. 95
Normarea gi plata muncii (februarie 1950) . 96
8 martie 1950 Zltainternagionali a femeii .
- 98
Opt decenii de la nagterea lui Madimir Ilici Lenin - aprilie 1950 . . 100
Nagionalizarea locuingelor urbane 101
Verificarea membrilor de partid (1948-1950) 103
Raionarea administrativ-economici din I 950 104
Planul de electrificare a R.PR. 107
Starea de spirit a populagiei 108
invigimantul de partid (iulie 1950) 110
Muncile agricole gi hotirArile Comitetului Central tt2
,,Alegeri" - decembrie 1950 . 115
Cercetarea gi rezolvarea abuzurilor sivArgite in campania de colectivizare tr6
Situagia numerici a nomenclaturii in anul 1950 . . rt7
Primul plan cincinal 118
De-alemAncirii... 118
L95L-1955 t2l
Procurorul general al R.PR. recunoa$te ,,intensitatea aqiunii represive tn sectorul
girinesc" in anii 1950-1953 inclusiv t23
Primele 1 029 gospodirii agricole colective (martie 1951) . 125
O prelucrare flcuti de Ana Pauker r26
Primari in comune recrutati din muncitorii industriali t27
Luptitori anticomuni$ti la inceputul anului l95l t28
Agravarea represiunii generalizate 130
Deportlrile din Bi.rigan t3r
Dislociri 134
Reforma monetarl din ianuarie 1952 . . r35
Demascarea grupului fraclionist t39
,,Procesul" de sabotaj de la Canal (august-septembrie 1952). O inscenare mizerabili
instrumentati de Securitate, la ordinele conducerii P.M.R. 140
Lupta de clasi continui 142
Situa;ia de la Sighet analizati de o Comisie M.A.I., cu o luni inainte de inchiderea
Penitenciarului! (iunie 1955) . t42
Confruntarea acerbi la virfpentru controlul partidului r47
Plenara din26-27 mu 1952 150
Gheorghiu-Dej prim-ministru . . . r53
Starea de spirit a populagiei (pe intervalul 1 1-20 iunie 1952) . r53
SUMAR

Constitulia din 1952 r55


Conducerea P.M.R. la ora de dirigenlie de la Moscova, iulie 1953 160
Plenara din l9-20 august 1953 cu ceva autocritici 164
Festivalul Mondial al Tineretului t65
Leonte Rlutu di noi directive 166
Fruntaqi PSDReliberagi . . . . r67
Reorganiziri P.M.R. 159
D.rp"r. Sovrom-uri, credite, dislocalii din ValeaJiului gi altele (19 ianuarie 1954) . . . . 170
Gherilele din Grecia 9i refugiagii greci din Republica Populari Romini t72
i.r".trt." Sovrom-urilor . . . . . 174
t74
,,Procesul" lui Lucregiu Pitrigcanu
175
Supravegherea continue
Iarigi despre ,,bande" 9i ,,fugari izolagl" 177
1956-1960 178
Tiansformarea socialistl a agriculturii t78
Plecareatrupelor sovietice 181

A doua fazi a represiunii . . . 185


Rugul aprins
r\u6ur 4Prurr 185
laCovaci.....
,,Procesul" lui Aurel gi Stela Covaci . t87
187
,,Procesul" Iotului Noica-Pillat
PM.R. 9i Congresul al )O(-lea al PC.U'S. 192
P.M.R. 9i revolufa din Ungaria (octombrie-noiembrie 1956) . 202
Declaragia guvernului U' R.S.S. din 30 octombrie 1956 206
Spre dezvoltarea,,masivi" a agriculturii, a industriei ugoare 9i alimentare
(decembrie 1956) .
207
invitimintul 208
Gheorghiu-Dej Ia Adunarea Generali O.N.U. 209
196l-1965 (martie)
r/vL-L/v) ..... 211
\ttta

Consiliul de Stat 21t


Faza finali a colectivizirii agriculturii 212
Planurile C.A.E.R. de integ"rare economici a lirilor socialiste. it..p..." lucririlor
la Combinatul siderurgic de la Galagi 217
Rominia intre Moscova qi Beijing 220
Evolulii ale diplomaliei romAnegti: un capitol notabil in anii'50 9i'60 224
Declara;ia din aprilie \964 . . 230
invitimAntul liceal . . 234
C-nltural-9tiin$fice. Recapitulare 1948-1965 (martie) 236
A. Noile institulii din aria culturii 5i artelor 235
B. Institugii din aria gtiinlelor 239
C. Reviste literare gi gtiinlifice . . . . 241
Map cotidiani 1948-1961 245
Strizile igi schimbi numele (1948) 245
22 nnai 1948 . . 245
Reducerea obligatiilor fagi de U.R'S.S. . . . . 247
Informagii sanitare privind Capitala in mai-iunie 1948 247
Salariati in Bucuresti 248
SUMAR

Denuntarea Concordatului cu Vaticanul 249


ViagaCapitalei.... 256
Moartea lui I.V Stalin .
260
insS,mXngarea porumbului 262
24ianuariel959. 268
Tioleibuze in Bucuregti 270
1 mai 1960 270
Octombrie 1960 .
270
Decembrie 1960 .
271
Februarie 1961 271

Partea a II-a
EPOCA NICOI-AE CEAU$ESCU

te65-re6e
Generalititi
i?::l Y::' )7<
)7<
Evolugii inrerne. cinstirea memoriei tovarigului Gheorghe Gheorghiu-Dej . . . . . . . . . 278
Cooperativele agricole de productie 280
45 de ani de la constituirea Partidului Comunist din Rominia 281
Analiza activiti.tii Ministerului de Interne 281
Nicolae Ceaugescu, pregedinte al Consiliului de Stat 282
Organizarea teritoriali a Republicii Socialiste Rominia 282
Plenara din aprilie 1968 . . 283
Ilicitul .
284
Comunititile maghiari gi germani din Rominia 285
Frontul UnitiEii Socialiste 286
Confisciri mascare 287
Noi legi, noi legi 287
Industrializarea . . . . .
288
Planificarea 293
Relatii externe. Diplomatia romAneasci. Cadrul general 295
Deschiderea diplomaflei romAnegti: anii'60 298
Vizita oficiali a pregedintelui S.U.A., Richard Nixon, in RomAnia 305
Conflictul arabo-israelian din iunie 1967 (Rinboiul de gase zile) 306
Vizita generalului Charles de Gaulle, pregedintele Frantei, in Rom6.nia,
14-18 mai 1968 . 308
Cehoslovacia - august 1968 310
Evenimente cultural-gtiintifice gi sportive 315
Constructiinoi... 323
r970-r974 326
PoliticS. interni
325
Industrializarea. . . . 340
Politica exrerni. Relatii internationale
346
Culturale
355
Sport 353
I

SUMAR

1975-1979 365
Politica internl 365
Industrializarea. . . . 386
Politica externl 388
Sport . 396
Varia . 398
Construqii 40t
1980-1984 402
EvoluEii interne 402
Proiecte de mari proporgii (anii '80) 408
Industrializarea . . . . . 417
Relatiiexterne.... 437
ManifestS.ri gdinlifice gi culturale 446
Sport . 450
Varia . 452
1985-1989 455
Preamirirea liderului 455

Industrializarea. ... . 465


Construcgii in Bucuregti intre 1950 9i 1990 469
Relatiiexterne.... 471
sport . .::.:..........:........ 477
Semne de opozi$e faEi de regim 479
Altemanifestiri... 484
SfArgitul regimului socialist din Rominia (decembrie 1989) . 489

Partea a III-a
(Dinu C. Giurescu)
ParddutComunistRomAn ..:... 499
Denumirile 499
Congresele P.M. R.-P C. R 503
-,1t, 507
1' 5t2
5r3
#:#r-frtJ,.i:f# ::::::::::::::::::::::::......... . 514
Idmlogia - Lupta de clasi . 516
Organele centrale ale PC.R. 520
Si+.mulpolitic. . . . . 522
Ddnirea regimului. Democratismul socialist 523
Democragia socialisti, democragia muncitoreascl, democragia muncitoreasci
524
: : : : :i. : : . :... :::. :..: : ... . . . . .: 526
"#l}:X;;;"ea-"*.N"i."ie...
Lqislaturile Marii Aduniri Nagionale 1948-1989 527
f:ronml Democraliei Populare 527
Aheformedeorganizare 529
\fizftde de lucru. Aduniri populare 529
l0 SUMAR

Alcituirea societigii
531
532
Drepturi, libertigi gi indatoriri cerigene$d
533
Protectie gi discriminiri sociale
534
lndustrializarea socialistl
536
Colectivizarea agriculturii
554
B i b liografi e sup lim entard
565
Agricultura socialisti
566
Cadrele de specialigti din agricultura socialisti., lg1}-19g9 570
Mlsuri organizatorice
571
Structura suprafegei agricole in anii 1960, l9g0
9i 1989 573
Silvicultura
577
Legume gi fructe
578
Bibliografe
581
Invi,imAntul 194S-1959
582
O revenire spre traditia invi,timAntului rominesc
586
1974. Noi principii
588
Populagia gcolari. Situagia recapitulativi
590
Istoria nu mai este o disciplini formativi
592
593
593
Sistemul represiv
603
|ep.esiune gi,,legalitate populari" (socialisti) 603
Etapele cronologice ale sistemului represiv
605
Etapal948-1967 .. 606
! I b li ografu s tar,i
up I i m en
652
din legislafia penal,l (1948-1989) (Silvia Ioana Lobontiu)
fp:o"
Bibliografe
654
665

Partea a fV-a

Politica Externl (Alexandru. V $teffnescu) 669


Relagiile Rominiei cu U.R.S.S. 9i democragiile populare in perioada
1946--1955 669
CreareaC.A.E.R. ..... 675
Relagiile diplomatice ale Romaniei cu statele occidentale in perioada 1947-1955
677
Noul curs gi Destalinizarea . . . . .
679
Reorientarea politicii exrerne rominegti (1957 _1964)
682
Declaragia din aprilie 1964 . .
689
Co.ntinuareapoliticiidedeschideredecitreNicolaeCeaugescu(l965-l97l)
691
693
Relagiile Romaniei cu girile_ socialiste din Europa de Est in
perioada 1965-1999 704
ActivitateaRominieiincadrulC.A.E.R.inpeiioadal965:1989
707
Evolugia relagiilor Rominiei cu starele..r.op-.rr. capitaliste
in anii 1965-1 9g4 . . . . 709
Relaliile RomAniei cu S.U.A. in anii 1965-i 9g4 - .
Activitatea Romaniei in cadrul organizatiei Natiuniror Unite (1955-19g9)
7tl
714
Relagiile Rominiei cu grrile din Asia, Africa America Latinit (1965-19g9)
9i 716
Criza economici gi problema datoriei exrerne
723
SUMAR 11

Deteriorarea pozigiei internationale a regimului Ceaugescu (1985-1989) 725


Anul 1989: Ciderea regimurilor comuniste din Europa de Est . 728
Armata(AlexandruV.$telbnescu)..... 732
,,Democratizarea" armatei 732
Armata ;i Tiatatul de pace 734
Tiatatul de la Vargovia 737
Rlzboiul intregului Popor . 739
Tiupele Terest 741
Infanteria . . 742
Blindatele 743
futileria 744
Vinitorii de munte 746
Paragutigtii 747
Crinicerii 748
Artileria Artiaeriani (A.A.) . 750
Aviatia 75r
Fortele navale . 753
Bibliografe selectiud . 757
Uniformele militare (Emil Boboescu) . . . 758
Uniformele de tranzitie. Modelul 1948 . 758
Sovietizarea uniformelor. Modelul 1950 I 1952 766
Uniforma ForgelorAeriene . . . . . . . . //4
Uniforma Marinei Militare 776
irr..p.r." revenirii la modelele de tradi$e. Modelul 1958 777
Reinscrierea pe linia tradi;iilor rominegti 780
insemnele de grad pentru modelul de uniformi 1948'1950 784
Constitqiile din 1948, 1952 9i t965 (Cezar Rotaru) 791
Cadrul juridic general 79t
Constitugiile 1948-1952-1965 . . . 796
Bibliografe 813
Condigia femeii in Republica Popularl RomAni (Oana Nicoleta Thandafir) 814
Introducere 814
Statutul constitutional gi legislativ al femeii 817
Rolul organizaliei de femei in documentele de partid 824
Ingerintele statului asupra viegii private 832
Rolul politic al femeii. intre discurs oficial 9i realitate 840
Promovarea femeii in munci 847
Concluzii 852
Locuiregialimenta.tie.Studiudecazlg65'1977(MariusTiaianCazan) .......... 855
Locuire 856
Alimentatie 877
Sistematizarea urbani. Studiu de crzt municipiul Bucuregti (1965-1989)
(MihaiOlteanu)..... 890
Introducere 890
instituEional
Legislagia gi cadrul 892
Conservarea patrimoniului arhitectural 902
t2 SUMAR

Dualitatea discursului politic . 905


Proiectul centrului politico-administrativ 912
Recuperarea memoriei urbane 917
Evolugia centruluioragului 925
Mass-media (Ilarion Ti") . 942
Cadrul institutional 943
Cenzura 945
Cadrul ideologic 949
Presa scrisi 970
Presa de agenlie 985
Radioul 988
Televiziunea 993
Concluzii 1003
Bibliografe 1005
Minoritilile nalionale din RomAnia in perioada 1948-1989
(Constantin Moraru) lO07
Regimul democrat-popular s-a legitimat prin alegerile din 28 martie 1948 . 1008
Organizatii ale minoritigilor nalionale. 1948-1953 l0l2
1953 Desfiintarea organizagiilor minoritltilor nationale
- 1019
1954-1965 -Modalitigi deexprimareintr-unnoutip desocietate*celsocialist ..... 1020
1965-1989 1024

Cultura lO35
Eaolugiaistoriografiei (Stan Stoica) lO35
Literatura (1948-1989) (Ana Selejan) 1062
Bibliografe criticd . 1093
Muzica romAneascd in perioada cornunistd (Carmen Popa) . 1093
Bibliografe 1103
Tea*ul rom.inesc (1948-1989) (Daniela Gheorghe, Ion Cazaban) I103
Bibliografe lll2
Cinematograful rorninesc in*e ideologie ;i metaford (Manuela Cernat) I 1 13
Bibliografe ll33
Arteh plastice (1948-1989) (Ioana Vlasiu) ll33
Biblngrafe ll4}
Arbitectura romdneascd. tn perioada 1944-1989 (Ruxanda Beldiman) ll42
Bibliografe tt48
Fenomenul sportiv in perioada comunisti (Anita Diana Sterea) . Il49
Bibliografe ll92
incheiere (Dinu C. Giurescu) rt97

Indice (Dorina N. Rusu) r2t3


ABDICAREA FORTATA A REGELUI MIHAI I
PROCLAMAREA REPUBLICII PoPULARE RoMANE

La 2l
decembrie 1947 Regele Mihai I qi Regina
MamI Elena se intorceau - cu trenul - la Bucuregti.
Fuseseri invitagi sI participe la cisitoria principesei
mogtenitoare a Marii Britanii - Elisabeta - cu ducele
Philip de Mountbatten.
Suveranul RomAniei incercase din nou si, arate
factorilor de rispundere gi diplomatilor din Vest
situatia criticl" a t5"rii sale, supusi presiunii crescinde a
Partidului Comunist. Fusese intAmpinat cu indife-
rengi. intAlnise cu Ernest Bevin, ministrul de Externe
Se
laburist al Marii Britanii. Acesta il ascultase frri a face
vreun comentariu gi ii pusese 1-2 intrebiri. Diplomatii
britanici, americani gi elvetieni cu care avusese con-
vorbiri, aveau doul preocupiri principale: ca Regele
Mihai si nu facL declaratii politice cAt timp se afla in
Fig. I \Iajestatea Sa Regele Mihai I
girile respective; si-i sublinieze ci hotirArea de intoar-
cere in Rominia, ii apartine in exclusivitate, ei in cali-
tare de diplomati, nefiind in mlsuri si-i dea vreun sfat.
Odati mai mult, dupi august 7944, Suveranul constata ci nu putea si obgini nici
un sprijin de ia aliatii din Vest ai Uniunii Sovietice (din anii rlzboiului, 1941-1945).
Regele Rominiei se afla singur.
La gara Mogogoaia fusese salutat, strict protocolar, de membrii guvernului gi de
rninistrii plenipotentiari ai tirilor pe unde trecuse trenul regal: Franta, Elvetia, Austria,
Ungaria (gi firegte Marea Britanie). Primirea se deosebea cu mult de aceea rezervatl"
nare;alului Iosip Broz Tito venit oficial in RomAnia (17-19 decembrie). La sosire gi la
piecare intreg corpul diplomatic fusese atunci invitat.
La 23 decembrie Regele gi Regina Mami au ajuns la Sinaia (Castelul Peleg) unde
rrmau si rlminl de Crlciun gi de Anul Nou.
La 29 decembrie, Dumitru Negel, maregalul Palatului, telefoneazi Suveranului
:ueindu-l sa se intoarci la Bucuregti, deoarece premierul Petru Groza doregte urgent si
ie primit in audiengi. Motivul nu era prccizat, se binuia ci ar putea fi vorba de proiectata
22 ABDICAREA FORJAIAA REGELUI MIHAI I

cisitorie a Regelui cu principesa Ana de Bourbon-Parma (potrivit normelor, guvernul


urma si-gi dea aprobarea pentru cisitorie).
in acelagi timp (28-29 decembrie) conducerea PC.R. adopta, in regim de urgengi,
un plan stric secrer de mlsuri politice gi organizatorice (ftri ca textul si precizeze de ce
sunt luate misurile respective)1.

Pentru locuitorii girii, Republica Populari RomAni a inceput printr-un comunicat la


radio, in ziua de 30 decembri e 1947 , citre orele 1730-1800. IJn comunicatla care nimeni
nu se a$tepta; era in zilele dintre Criciun gi Anul Nou, cAnd chiar gi salariagii se simgeau
intr-un fel de concediu.
Eram vacan\a de Criciun (anul III, la Facultatea de Istorie din Bucuregti), 9i ne
in
pregiteam de dans la colega noastri Odette Pltragcu. Casa ei - existi gi astizi - (la
intAlnirea dintre Bd. Lascir Catargiu 9i Ciderea Bastiliei) avea la hochparter un vesdbul
cu o sufragerie in continuare, un spagiu bun pentru dans. Discurile gi gramofonul
(pick-up) erau pregitire, de asemenea gi bufetul, intrucit austeritatea gi restricgiile
crescXnde ale regimului democrat-popular nu erau simgite a{a cum vor fi in 1948 9i in
continuare.
Cineva a deschis radioul care anunga, repetat, ci in curind va fi difuzat un comunicat
important. Am rimas in agteptare gi ne intrebam ce ar putea fi.
Citre orele 1730-1800 este difuzat comunicatul cu abdicarea Regelui Mihai, textul
actului gi proclamagia guvernului.
Crainicul citea din actul de abdicare: prefacerile ,,adinci" din ultimii ani ,,nu mai
corespund astizi condigiunilor stabilite de pactul fundamental - Constitugia tirii - ele
cerAnd o grabnici gi fundamentali schimbare".
,,...Consider ci institugia monarhici nu mai corespunde actualelor condigiuni ale viegii
noastre de star, ea reprezentand o piedici serioasi in calea dezvoltirii RomAniei."
,,in consecingi, pe deplin con$tient de importanga actului ce fac in interesul poporului
romAn, ABDIC, pentru mine gi pentru urmagii mei la tron... Las poporului romin
libertatea de a-gi alege noua formi de stat. Mihai R"2.
fucultam gi nu ne venea si credem. Regele condamni institugia monarhici?! Nu gtiam
nimic de felul cum actul fusese semnat de Rege.
Apoi crainicul continui cu Proclamagia guvernului. Nu gtiam ci fusese ,,aprobat5",
frri nici un fel de discugii, cu nici o orl inainte3. Proclamagia relua o pafie din cuprinsul
actului de abdicare. Apoi afirma:

1
Textul in Romi.nia. Waya politicd. Documente. 1947, coordonator Ioan Scurtu, Arhivele
Statului din RomAnia, Bucuregti, 1994, pp.288-289 (doc. nr' 64).
2
Textul in edigia citati, pp. 289-290; Mircea Chiriloiu, Louitura de stat de la i0 decembrie
1947. Preliminarii rnilitare, consecinye politice,PrefalaFlorin Constantiniu, pp. 202-203 (m.44),
Fundagia Academia Civici, Bucuregti, 1997.
3
Chiri;oiu, op. cit., pp.203-205 (nr. 45).
ABDICAREA FOR.T,{IAA REGELUI MIHAI I 23

,,Astfel, poporul romln a dobAndit libertatea de a-gi clidi o formi noul de stat -
Republica Popularl."
,,...Monarhia constiruia o piedici in calea dezvoltlrii girii noastre spre un regim de
democralie popularl, care si asigure tuturor celor ce muncesc bunistarea materiali gi
culturali, si asigure independenga gi suveranitatea Statului romin."
Vestea ne-a descumpinit de indati pe to!i.
N-a mai fost vorba de niciun dans.
Unul din studenli a ridicat paharul in cinstea Regelui gi ne-am retras spre casi!

Sigur, in roamna ki 1947 se discuta gi de posibilitatea abdicirii Regelui. in Bulgaria 9i


Iugoslavia monarhia fusese aboliti, in Ungaria nu mai fungiona regenla, numai RomAnia
era incl o monarhie. Actul abdicirii s-a produs atunci cind lumea nu se agtepta defel.
,,Mul1i romAni se temeau ci Mihai nu se va intoarce de la Londra..." comenteazi o
telegraml a Legagiei SUA din Bucuregti, datati 1 ianuarie 1948, ,,cdnd a revenit dupi o
prelungiti gedere, a fost o foarte mare bucurie gi ugurare... ittto"t...., Majestitii Sale a
potolit zvonurile ce circulau atunci despre abdicare."a
A doua zi, actulabdicirii, multiplicat in mii de exemplare, era lipit pretutindeni, chiar
;i pe peretii caselor. Ziarele,la comandi, au inceput lauda ftri limite a noii orAnduiri.
Nimeni, afari de cercul restrAns al guvernangilor, nu $tia ce avusese cu adevS.rat loc.

Astazi, documentele ne ingiduie si reconstituim atAt actul abdicirii propriu-zis in


ziua de 30 decembrie orele 12-1230 la Palatul Elisabeta, pe $oseaua Kisselef, cit gi unele
de sE;uriri din dupi-amiaza aceleiaSi zile.5
-\bdicarea a fost semnati sub ameningare directl. Garda Palatului fusese inlocuiti cu
:nilirari din Divizia ,,Tirdor Madimirescu"; legiturile telefonice ale Palatului erau intrerupte;
Rceele a fost ameningat cu represalii impotriva a sute de studenEi arestati, dacl nu abdici;
:.-r.rl de abdicare a fost redactat de guvern gi nu putea fi schimbat in nici un fel.
Pesre ani, Emil Bodnira$ a evocat misurile luate atunci la 30 decembrie 19476:
..Ei. conducerea partidului nostru, I-au delegat pe tovarigul Gheorghiu (Dej, nota
l.C.G.l si rezolve acest moment, cu monarhia."
--in....r"r era el cu partea teoretice, iar pentru partea practici i-am dat un pistol in
:::.ri. putea sal bage in buzunar, i-am dat unul mai mititel sil dea gi lui Petru Croza,
;:: il insotea in aceastl misiune, degi formal, Groza era falada cu care se intra in Palau
,. ::-.rJ masurilor organizatorice, concretizAtefoarte precis, pina la cele mai mici amdnunte,

- -,.g;*" din 1 ianuari e 1948 a Legagiei SUA din Bucuregti citre Secretarul de Stat la
,r,;-::-:::sron D.C., National Archives tWashington, 871.001/MItIAIll-L48
'C:i:rroiu. op. cit.,pp. 13-27.
* ,r - cecembrie I 961 , vezi Constantin Moraru, Liviu Daniel Grigorescu, Ce ziceau touardsii
I a -t.' P-11.R. la un pahar de uin, de reuelion, in,,Cotidianul", VIII, nr.2045, din 11 mai
-

S-ar putea să vă placă și