Sunteți pe pagina 1din 84

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea

geamului

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii în munca este compus din:
- Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii general valabile pentru orice
activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, valabile pentru anumite activitati sau grupe de
activitati caracterizate prin riscuri similare.
Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate.
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru
desfasurarea diferitelor activitati în conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de
raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror alte masuri, corespunzatoare conditiilor concrete în care îsi desfasoara activitatile
respective, prin instructiuni proprii.
Întrucât sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica
cumulativ normele specifice corespunzatoare atât activitatii de baza cât si celor conexe sau complementare.
Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata în cadrul Normelor
generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din
urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:
Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca.
Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii
de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.
Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor
muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în procesul de munca.
Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho- sociale în care unul sau mai multi executanti îsi realizeaza
sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice, vizând, global, desfasurarea uneia sau a mai multor
activitati în conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al
sistemului, executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii
care face obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de norme pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice
referitoare la sanatatea si securitatea în munca, baza pentru:
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor în domeniul securitatii muncii;
- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor.
În contextul general care a fost prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului au fost elaborate tinând
cont de reglementarile existente pentru aceasta activitate precum si de studierea proceselor de munca în functie de pericolele specifice
astfel încât, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al
procesului de munca.
Structurarea acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor desfasurate pentru fabricarea geamului si a diferitelor produse
din geam, luând în considerare pericolele similare existente prin interferenta unor tehnologii si necesitatea corelarii prevederilor
normative în raport cu aceste pericole.
Criteriul de structurare nu tine cont de produse si destinatia acestora, ci de tehnologiile caracteristice activitatilor desfasurate pentru
producerea si prelucrarea geamului, urmarind acoperirea întregii sfere a domeniului abordat.
Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole în functie de activitatile, respectiv subactivitatile
reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servindu- se de cuprins.
Pentru facilitarea întelegerii unor notiuni uzuale din domeniul securitatii muncii s- a procedat la explicarea acestora în cadrul unei
anexe la norme.
De asemenea, pentru ordonarea textelor articolelor care se refera la aceeasi problematica, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri,
care, în acelasi timp, precizeaza continutul articolelor, facilitând astfel, pentru utilizatori, întelegerea si gasirea rapida a textelor
necesare.
1.Prevederi generale
Continut
Art. 1
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului cuprind masuri de prevenire a accidentarii si îmbolnavirii
profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestei activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca în conditii de
securitate.
Domeniul de aplicare
Art. 2
Prevederile prezentelor norme se aplica activitatilor specifice de fabricare a geamului, indiferent de forma de proprietate sau modul de
organizare a acestor activitati.
Conexiunea cu alte acte normative
Art. 3
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.
Art. 4
Pentru activitatile nespecifice sau complementare fabricarii geamului, desfasurate în unitatile de profil, se vor aplica normele specifice
de securitate a muncii pentru respectivele activitati.*
Art. 5
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii se va realiza potrivit prevederilor
Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 6
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se va realiza în conformitate cu
prevederile Normativului- cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii
si Protectiei Sociale - nr. 58/1991.
Revizuirea prezentelor norme
Art. 7
Prezentele Norme specifice de securitate a muncii se revad periodic si se modifica ori de câte ori este necesar, ca urmare: a
modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite în tehnologia de lucru si a particularitatilor
metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.
____________________________
* Nota: În anexa nr.l se prezinta, orientativ, lista Normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru
activitatile nespecifice sau complementare activitatii de fabricare a geamului în vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.
2.Descarcarea, depozitarea si pregatirea materiilor prime.Dozare - amestecare
Repartizarea lucratorilor
Art. 8
La efectuarea operatiilor de manipulare (descarcare, depozitare, transport etc.) si pregatire a materiilor prime se vor repartiza numai
lucratori care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul în medii cu pulberi si/sau
substante toxice.
Instruirea lucratorilor
Art. 9
În cazul în care sunt detasati lucratori pentru efectuarea operatiilor de descarcare, transport, depozitare în statiile CF, pe lânga
prevederile prezentelor norme se va asigura instruirea suplimentara a acestora pentru respectarea normelor si a instructiunilor de
securitate a muncii specifice lucrului în zona CF.
Echipamentul individual de protectie
Art. 10
Pentru operatiile de manipulare si pregatire a materiilor prime pulverulente, echipamentul individual de protectie va asigura protectia
lucratorilor împotriva pulberilor si a riscurilor generate de manipularea greutatilor.
Art. 11
Lucratorii care vin în contact cu substante toxice vor fi dotati cu echipament individual de protectie complet care va asigura protectia
acestora la contactul cu agentii chimici.
Organizarea operatiilor de descarcare, depozitare si transport materii prime
Art. 12
Operatiile de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime necesare fabricarii geamului vor fi organizate si conduse de catre o
persoana numita si instruita în acest scop, care va asigura toate masurile de securitate prevazute de prezentele norme.
Art. 13
Conducatorul procesului de munca va urmari respectarea urmatoarelor prevederi:
a)repartizarea lucratorilor pentru manipularea directa a greutatilor, la operatiile de descarcare, depozitare si transport materii prime, sa
se realizeze astfel încât greutatea pe lucrator sa nu depaseasca limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii;
b)ridicarea greutatilor sa se realizeze pe cât posibil în pozitie corecta, pentru prevenirea îmbolnavirilor;
c)asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru manipularea greutatilor (ambalajelor) care depasesc limitele stabilite prin Normele
generale de protectie a muncii privind efortul fizic;
d)manevrarea mijloacelor tehnice mecanizate sa fie asigurata de personal instruit si autorizat.
Descarcarea materiilor prime
Art. 14
La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate în saci, lucratorii nu vor sta în fata obloanelor pentru a se evita
eventualele accidente generate de caderea sacilor.
Art. 15
La descarcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate în saci, echipa de lucru se va împarti astfel încât sa se asigure
manipularea concomitenta a sacilor, atât în containere cât si la încarcarea mijlocului de transport intern si în depozit.
Art. 16
La operatiile de descarcare a materiilor prime în vrac se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru limitarea degajarilor de pulberi
si depunerii acestora ( îngradire locala, posibilitati de curatare etc.).
Art. 17
La descarcarea materiilor prime în sistem pneumatic, amplasarea autocisternelor sau vagoanelor fata de silozuri se va face astfel încât
elementele de transport pneumatic (conductele flexibile, racordurile) sa nu prezinte curburi sau torsiuni si sa fie usor accesibile.
Art. 18
Racordurile utilizate si elementele de strângere vor fi în buna stare de functionare pentru a se asigura etanseitatea necesara si a nu
permite degajarea prafului.
Art. 19
Capacele de vizitare si control ale circuitului de materiale vor fi închise etans pe toata durata efectuarii operatiilor de descarcare -
încarcare, atât la autocisterna de transport sau vagon cât si la silozul de depozitare.
Art. 20
Capacele la gurile de alimentare si/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra (închide - deschide) numai atunci când presiunea din
interiorul cisternei este egala cu presiunea mediului exterior, si numai de catre personal calificat.
Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare
Art. 21
Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare se va face cu mijloace tehnice adecvate tipului de ambalaj si specificului
materiei prime, conduse de catre personal special instruit si numit în acest scop.
Depozitarea materiilor prime pulverulente
Art. 22
Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime însacuite sau în vrac trebuie sa prezinte pardoseli nivelate.
Intrarile acestor spatii vor fi fara prag si vor avea dimensiuni în functie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.
Organizarea interna a spatiilor de depozitare orizontala a materiilor prime trebuie sa respecte principiul rezervarii unui spatiu suficient
pentru manipulare si acces.
Sistemul de iluminat trebuie sa asigure conditii normale de lucru în orice punct al depozitului.
Art. 23
Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate în compartimente (boxe) sau, dupa caz, lazi cu capac, prevazute cu
etichete privind continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea în acelasi compartiment a materiilor prime diferite.
Art. 24
Depozitarea materiilor prime ambalate în saci sau în ambalaje cu forme geometrice regulate, se va face prin stivuire, cu respectarea
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor si înaltimea acestora, inclusiv pentru
depozitarea în sistem paletizat.
Art. 25
Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticala a materiilor prime vor fi etichetate, indicându- se continutul
fiecaruia, fiind interzisa depozitarea în acelasi buncar (siloz) a altor materii prime, decât cea etichetata.
Art. 26
Caile de acces din interiorul depozitelor se vor mentine permanent deblocate.
Art. 27
Manipularea materiilor prime se va face cu atentie pentru a preveni împrastierea lor pe sol sau în atmosfera.
Pentru evitarea prafului în mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata.
Depozitarea deseurilor de sticla reciclabile
Art. 28
Deseurile de sticla, pentru reintroducerea în fluxul tehnologic, vor fi depozitate în buncare speciale, în locuri îngradite cu perete
continuu, la o înaltime adecvata volumului necesar a fi depozitat sau pe platforme special amenajate în acest scop.
Depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive
Art. 29
La amenajarea spatiilor pentru depozitarea substantelor toxice, inflamabile si explozive, pe lânga prezentele norme, se vor aplica si
prevederile altor reglementari legale în vigoare referitoare la aceste substante (legi, decrete, norme PSI etc.).
Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform standardelor în vigoare si vor fi
tinute sub cheie de catre un gestionar.
În aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.
În cazul în care se utilizeaza trioxidul de arsen, se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea
sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica, cap.2.
Art. 30
În spatiile de depozitare a substantelor toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise pastrarea alimentelor sau servirea
mesei.
Aceste spatii se vor dota cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale.
Pardoselile se vor pastra permanent curate.
Ambalajele continând aceste substante vor fi marcate cu semne conventionale pentru pericol.
Ambalajele golite de continut vor fi pastrate în compartimente distincte si în functie de caz vor fi neutralizate si evacuate conform unor
proceduri aprobate de organele sanitare.
Art. 31
La depozitarea si manipularea substantelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica si prevederile Normelor specifice de
securitate a muncii mentionate în anexa 1 la pozitiile 9 si 10.
Art. 32
Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante toxice utilizate în procesul tehnologic daca nu sunt
asigurate spatii speciale si mijloace adecvate acestui scop.
Uscarea materiilor prime pulverulente
Art. 33
Înaintea pornirii uscatoarelor se va proceda în mod obligatoriu la pornirea ventilatoarelor de tiraj pentru eliminarea eventualelor gaze
arse sau nearse. Se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie.
Art. 34
Manevrarea dispozitivului de aprindere automata se va face numai dupa ce în prealabil au fost verificate ventilele de gaz.
În caz de emanatii se vor închide ventilele de siguranta si se va executa o aerisire în uscator de minimum 15 minute, prin ventilare.
Art. 35
Pentru aprinderea manuala a arzatoarelor se vor utiliza faclii cu câlti, fixate pe vergele metalice suficient de lungi astfel încât aprinderea
sa se faca de la o distanta de minimum 2 m de arzator.
Aprinderea se va efectua obligatoriu de catre doi lucratori, instruiti în utilizarea instalatiilor care folosesc gaze naturale, pentru
asigurarea conditiilor de securitate (dirijarea facliei catre arzator si deschiderea cu precautie a ventilului de gaz).
Art. 36
Pentru limitarea degajarilor de pulberi în mediul de munca, jgheabul de evacuare a materiei prime va fi mentinut permanent acoperit.
Art. 37
Pâlniile de alimentare a uscatoarelor vor fi prevazute cu gratare, iar zona limitrofa acestora va fi îngradita împotriva accesului
accidental al lucratorilor.
Art. 38
Operatiile de interventii si reparatii la uscatoare se vor efectua numai dupa scoaterea din functiune a utilajului, respectiv:
a)întreruperea alimentarii cu combustibil;
b)evacuarea gazelor arse reziduale prin ventilare mecanica;
c)scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice.
Interventia lucratorilor va fi permisa numai dupa racirea corespunzatoare a incintei uscatorului si semnalizarea interventiei cu placute
avertizoare.
Art. 39
Înlocuirea filtrelor deteriorate din instalatiile de captare si retinere a pulberilor se va face de câte ori este necesar pentru asigurarea
calitatii mediului de munca.
Zdrobirea deseurilor de sticla reciclabile
Art. 40
Manipularea cioburilor de sticla în vederea alimentarii directe a utilajului de zdrobit se va face numai cu ajutorul unor unelte cu coada.
Lucratorii vor purta obligatoriu mijloace individuale pentru protectia ochilor, a mâinilor si a picioarelor.
Art. 41
Zdrobirea mecanica a cioburilor se va realiza numai cu utilaje carcasate, iar în cazul în care utilajele sunt amplasate în apropierea
desfasurarii altor activitati se va asigura protectia fonica a acestora.
Art. 42
Transportorul cu banda, aferent zdrobitorului de cioburi va fi carcasat pentru evitarea poluarii mediului de munca.
Art. 43
În timpul zdrobirii, cioburile vor fi umezite pentru a împiedica producerea prafului silicogen.
Art. 44
Pardoseala locului de munca se va curata în permanenta de cioburi pentru prevenirea accidentarii lucratorilor.
Art. 45
În cazul alimentarii directe a utilajului de zdrobit, gura de alimentare a acestuia va fi prevazuta cu gratar metalic.
Art. 46
Pentru efectuarea operatiilor de curatare si întretinere a utilajului de zdrobit se va decupla alimentarea de la tabloul electric central si se
va atentiona, prin placute avertizoare, starea de decuplare a utilajului.
Art. 47
Interventiile la utilaj se vor efectua numai dupa oprirea completa a elementelor mobile
, iar lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie complet.
Art. 48
Daca în timpul functionarii utilajului apar zgomote nepermise, vibratii sau socuri mecanice, acesta se va opri, se va decupla de la retea
si se va proceda la înlaturarea cauzelor.
Cernerea materiilor prime
Art. 49
Se interzice împingerea materialului depus la intrarea în sita sau curatarea acesteia în timpul functionarii utilajului.
Se va verifica etanseitatea echipamentului fata de mediul de munca.
Transportul si încarcarea materiilor prime pentru alimentarea fluxului tehnologic de preparare a amestecului
Art. 50
Preluarea materiilor prime si încarcarea în mijloacele de transport intern pentru alimentarea fluxului tehnologic se va face numai de
catre echipa specializata, instruita si supravegheata de catre un conducator nominalizat.*
______________
* Conducator nominalizat: persoana numita în scris de conducerea persoanei juridice pentru a coordona anumite activitati (permanente
sau temporare).
Art. 51
Înainte de pornirea elevatoarelor se va verifica starea tehnica a acestora, integritatea cupelor transportoare si existenta capacelor de
vizitare; eventualele depuneri colmatate de materii prime se vor îndeparta prin razuire.
Art. 52
Se interzice actionarea elevatorulului prin manevrarea cupelor cu mâna.
Art. 53
În cazul transportoarelor tip melc se va verifica existenta elementelor de etansare.
Art. 54
Deversarea materiilor prime din saci se va face numai în nise, printr- o manipulare atenta, pentru prevenirea poluarii mediului de
munca.
Art. 55
Gurile de alimentare a niselor vor fi prevazute cu gratare metalice rezistente, ale caror ochiuri sa nu permita scaparea sacilor sau a
materiei prime aglomerate si cu sorturi de cauciuc pentru realizarea unei etanseitati complete la operatiile de descarcare a sacilor.
Art. 56
Spatiul de depozitare temporara pentru sacii cu materii prime necesare si pentru palete va fi astfel asigurat încât caile de acces spre
gurile de alimentare a niselor sa nu fie afectate.
Transportul si încarcarea în sistem pneumatic a materiilor prime în statiile de preparare a amestecului sau în silozuri de mare
capacitate de depozitare verticala
Art. 57
La începutul fiecarui schimb de lucru se va verifica starea tehnica a instalatiilor, integritatea elementelor componente ale instalatiilor,
conductelor de transport pneumatic si dispozitivelor ajutatoare. Se vor verifica aparatele de masura, control si supraveghere a
instalatiilor.
Art. 58
Se va asigura verificarea integritatii tuturor elementelor componente ale instalatiei electrice.
Art. 59
Lucratorii angajati pentru activitatile de manipulare si de transport nu vor efectua interventii sau manevre la instalatii si utilaje; orice
defectiuni sau functionari aparametrice vor fi anuntate conducatorului locului de munca odata cu oprirea instalatiei defecte.
Art. 60
Lucratorii, care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de transport pneumatic, nu vor parasi locul de munca înainte ca
sarcina sa fie preluata de înlocuitori desemnati de conducatorul locului de munca.
Art. 61
În cazul în care materiile prime sunt depozitate în silozuri prevazute cu conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului
tehnologic, se va verifica etanseitatea conductelor pentru a evita degajarile de praf în zona de lucru.
Art. 62
Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (când acestea s- au blocat) prin ridicarea presiunii aerului peste
limitele admise prevazute în regulamentul de functionare a instalatiei.
Art. 63
În cazul formarii si depunerii, pe peretii interiori ai silozului, a aglomerarilor întarite de material, se va proceda la curatarea silozurilor cu
mijloace tehnice adecvate. În cazuri de forta majora se va permite ca operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze manual, cu
respectarea tuturor masurilor tehnico- organizatorice de eliminare a surselor de accidentare, stabilite prin instructiunile de securitate a
muncii elaborate special de unitati în acest scop.
Art. 64
În timpul efectuarii operatiilor de curatare a silozurilor se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice aferente silozurilor, inclusiv
sistemul de ventilare.
Art. 65
Reluarea operatiilor de încarcare a silozurilor dupa curatarea lor se va face dupa examinarea detaliata a integritatii constructiei,
etanseitatii si rezistentei acesteia. De asemenea, se va porni instalatia de ventilare aferenta silozurilor si, dupa timpul necesar de
securitate, se va porni în gol instalatia de transport pneumatic. Daca nu apar defectiuni se pot relua operatiile de însilozare.
Art. 66
În cazul în care configuratia locului de munca impune folosirea scarilor cu panta mare, lucratorii nu le vor utiliza în cazul în care au
ambele mâini ocupate.
Art. 67
Toate elementele metalice vor fi legate la pamânt pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere indirecta.
Art. 68
Cablurile electrice vor fi protejate împotriva lovirii, agatarii, strivirii si contra oricaror deteriorari mecanice si vor fi amplasate conform
normelor în vigoare.
Dozarea- amestecarea materiilor prime
Art. 69
Dozarea mecanica a materiilor prime se va face în locuri special amenajate si cu echipamente tehnice care sa permita etansarea
operatiei.
Art. 70
Înainte de pornirea utilajelor necesare dozarii se va verifica starea tehnica a fiecaruia si buna functionare a instalatiilor de ventilare.
Art. 71
Se va asigura captarea prafului la sursele de degajare prin functionarea instalatiei de ventilare în regim permanent.
Art. 72
Sunt interzise fumatul si servirea mesei la locul de munca, acestea fiind permise numai în locurile special amenajate.
Art. 73
Circulatia lucratorilor pe tubulatura sistemului de desprafuire este interzisa.
Art. 74
Înainte de pornirea amestecatoarelor se va verifica starea de functionare a acestora, inclusiv a dispozitivelor de protectie. Periodic,
eventualele depuneri colmatate de materii prime pe tamburi si role se vor îndeparta cu utilajul oprit.
Art.75
Alimentarea manuala a amestecatoarelor cu deseuri de sticla zdrobite, va fi asigurata astfel încât sa se evite caderea sau împrastierea
cioburilor în zonele de lucru.
Art. 76
În timpul functionarii amestecatorului sunt interzise orice fel de interventii, inclusiv luarea probelor pentru verificarea umiditatii sau a
altor probe de control al calitatii amestecului.
Art. 77
Gurile de vizitare vor fi deschise numai dupa oprirea utilajului.
Art. 78
În timpul functionarii amestecatorului se interzice accesul lucratorilor sub utilaj.
Art. 79
Curatarea amestecatoarelor se va efectua de catre lucratori instruiti special, care vor utiliza sculele destinate acestei operatii si numai
dupa oprirea completa a acestora si asigurarea opririi tuturor utilajelor situate în amonte.
În timpul operatiilor de curatare se va purta obligatoriu masca de protectie contra pulberilor.
Art. 80
În cazul defectarii instalatiilor este obligatorie repararea cu prioritate a celor care asigura protectia colectiva (ventilatie, etansare etc.).
Art. 81
Lucratorii care efectueaza lucrari de remediere a defectiunilor vor fi dotati si vor purta obligatoriu echipamentul individual de protectie
prevazut pentru acest loc de munca.
3.Elaborarea topiturii de sticla
Repartizarea lucratorilor
Art. 82
Pentru lucrul la cuptoarele de topit se interzice repartizarea femeilor gravide precum si a persoanelor cu afectiuni pentru care exista
contraindicatii medicale de a lucra în medii cu temperaturi înalte.
Echipamentul individual de protectie
Art. 83
Echipamentul individual de protectie va asigura protectia lucratorilor împotriva radiatiilor intense (infrarosii, ultraviolete), a focului
precum si, dupa caz, împotriva contactului cu particule incandescente.
3.1.Alimentarea cuptoarelor
Transportul amestecului la gurile de alimentare
Art. 84
Caile de acces de la utilajele de amestecare pâna la gurile de alimentare a cuptoarelor vor fi iluminate corespunzator în regim
permanent si se vor curata de depunerile de pulberi.
Art. 85
Scarile, pasarelele, platformele de lucru si de alimentare a cuptoarelor vor fi în perfecta stare tehnica.
Art. 86
Zona de lucru aferenta gurilor de alimentare a cuptoarelor si a elevatoarelor va fi permanent deblocata.
Art. 87
Buncarele, care nu sunt prevazute cu vibratoare, vor avea amenajate dispozitive speciale de lovire (tip ciocan) actionate manual de pe
platforma prin cablu, pentru deblocarea alimentarii cu amestec sau desprinderea aglomerarilor de pe pereti.
Zona de lovire va fi întarita cu placa metalica de grosime adecvata.
Art. 88
În timpul inversarii focului sunt interzise interventiile la gura de alimentare si stationarea în apropierea gurii de alimentare.
Alimentarea cuptorului
Art. 89
Înainte de începerea lucrului se va verifica existenta si buna functionare a dispozitivelor de protectie cu care sunt dotate utilajele de
alimentare si a aparaturii de comanda si control aferenta fluxului de alimentare.
Art. 90
La alimentarea buncarelor gurilor de alimentare, atunci când buncarul este gol si se începe umplerea, suberul va fi complet închis
pentru prevenirea prafuirii si accidentarii lucratorilor.
Art. 91
În timpul alimentarii, lucratorii nu vor interveni la mecanismele de alimentare.
Art. 92
Se interzice depasirea sarcinilor nominale de lucru ale instalatiilor de ridicat, la alimentarea cuptorului.
Art. 93
La manevrarea containerelor cu electropalanul se interzice prezenta lucratorilor sub sarcina de lucru si în zona de actionare a acestuia.
Art. 94
La alimentarea cuptoarelor prin linii de monorai se interzice prezenta lucratorilor în vecinatatea traseului acestora în timpul deplasarii
sarcinii.
Linia de monorai va fi îngradita în zona inferioara cu grilaje metalice pentru limitarea zonei periculoase.
Art. 95
La alimentarea directa a cuptorului cu deseuri de sticla (cioburi), se vor folosi containere cu posibilitati de manevrare usoara. Cantitatea
de deseuri din containere nu va depasi nivelul superior al peretilor acestora.
Art. 96
În cazul alimentarii cuptoarelor cu ajutorul benzilor transportoare nu se va depasi unghiul maxim de înclinare al benzii, elementele
mobile vor fi protejate prin aparatori, iar traseul va fi carcasat în zonele necesare (traversarea altor locuri de munca).
Art. 97
Interventiile (întretinere, reglaje etc.) la banda transportoare se vor face de catre echipa de întretinere dupa oprirea utilajului, scoaterea
de sub tensiune si avertizarea, prin indicatoare a interventiei respective, cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii
pentru activitatile de exploatare si întretinere a transportoarelor cu banda.
Art. 98
În cazul alimentarii cuptoarelor cu deseuri reciclabile (cioburi zdrobite) cu transportorul cu banda, alimentarea acestuia se va face fara
atingerea benzii cu uneltele de încarcat.
3.2.Obtinerea topiturii de sticla
Art. 99
La cuptoarele si instalatiile aferente nu au acces persoanele neautorizate.
Cuptoarele si instalatiile aferente se vor preda prin proces verbal de catre sefii de schimb dupa o verificare amanuntita.
Art. 100
Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor; parasirea zonei de lucru se va face cu permisiunea conducatorului formatiei de
lucru si numirea de catre acesta a unui înlocuitor corespunzator.
Art. 101
Starea tehnica a cuptoarelor si functionalitatea acestora va fi cunoscuta si urmarita permanent de conducatorii locurilor de munca si
conducerea tehnica.
Aprinderea focului în cuptor
Art. 102
Aprinderea focului si reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticla se vor efectua numai de catre lucratorii specializati si numiti de
conducerea tehnica, sub directa îndrumare si supraveghere a acesteia, pentru asigurarea tuturor manevrelor si a conditiilor impuse de
procesul de ardere.
Se vor respecta cu strictete instructiunile de lucru si curba de temperare.
Orice alte decizii, necesare în timpul temperarii, se vor lua numai de catre conducerea tehnica.
Art. 103
În cazul în care aprinderea focului se realizeaza dupa efectuarea lucrarilor de constructii si reparatii, se vor respecta urmatoarele
prevederi:
a)se vor înlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar putea provoca accidente;
b)se vor închide toate orificiile provizorii;
c)se vor aduce în stare de functionare toate dispozitivele de protectie;
d)se va verifica functionarea tuturor dispozitivelor de executie, comanda si control.
Art. 104
Pentru a evita aparitia unor rabufniri si explozii, înainte de aprinderea focului în focarele camerei de combustie, se vor respecta
urmatoarele prevederi:
a)se va verifica si asigura functionalitatea tirajului în cuptor;
b)se va efectua o ventilare eficienta a camerei de ardere;
c)se va asigura, cu mijloace adecvate, ca în camera de ardere sau în imediata apropiere a acesteia nu exista gaze sau amestecuri
explozive;
d)se va verifica functionarea în bune conditii a instalatiei de reglare a focului.
Art. 105
Se va urmari ca în interiorul cuptorului sau în anexele acestuia sa nu existe lucratori.
Art. 106
Echipamentul tehnic utilizat pentru combustie nu trebuie sa permita întoarcerea flacarii pe conducte.
Art. 107
Dupa aprinderea focului, în cazul în care procesul de ardere nu decurge normal, se vor închide ventilele de gaz si, dupa ce se constata
si înlatura cauzele, se reiau operatiile aprinderii numai dupa ce s- au eliminat prin ventilare gazele combustibile din interiorul cuptorului.
Reglarea parametrilor
Art. 108
Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face de catre personal calificat sub directa supraveghere a conducatorului de
schimb.
În caz de avarii se va proceda conform instructiunilor de interventie speciale elaborate de persoanele juridice în vederea readucerii
parametrilor la valorile normale.
Art. 109
În cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile de aer- gaz, apa dedurizata, apa industriala etc. se va trece în regim
manual sau by- pass, iar interventiile pentru remediere se vor efectua de catre personalul de întretinere calificat. Se interzice orice
interventie a lucratorilor de la cuptoare (topitori) la organele de comanda, cu exceptia celor autorizati.
Art. 110
În cazul întreruperii accidentale a sistemului automatizat de alimentare cu gaz si/sau aer se va trece procesul de ardere pe comanda
manuala si se vor efectua toate reglajele necesare (de ardere, tiraj etc.) conform instructiunilor de lucru elaborate de persoana juridica.
Art. 111
Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad avansat de periculozitate, scapari de gaze, cabluri electrice neizolate, functionari
defectuoase de motoare, ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate imediat inginerului sau maistrului de schimb care va asigura
efectuarea remedierilor în conditii de securitate.
Art. 112
În timpul functionarii cuptoarelor se va asigura sistemul de semnalizare (acustic, optic) a inversarii focului, atât la sistemul manual de
inversare cât si la cel automatizat.
Art. 113
Pentru a nu se produce explozii, dupa inversarea focului se va verifica corectitudinea efectuarii inversarii si modul în care decurge
procesul de ardere. Daca procesul de ardere nu decurge normal, în functie de caz se va proceda conform instructiunilor de lucru
elaborate de persoana juridica.
Art. 114
Pentru efectuarea observatiilor în interiorul cuptoarelor se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)se vor utiliza ochelari de protectie sau placi de sticla pentru protectia împotriva radiatiilor calorice si luminoase;
b)se verifica anterior presiunea din cuptor pentru a preîntâmpina pericolul de accidentare prin arsuri;
c)la cuptoarele la care, pentru observatii, se folosesc orificii speciale astupate cu dopuri de samota sau metalice, se verifica daca exista
emanatii de gaze arse si/sau flacari si se scoate dopul cu atentie folosind manusi de protectie;
d)apropierea de gura de vizitare pentru efectuarea observatiilor se va face, în toate cazurile, pâna la distanta de 60- 80 cm, cu pozitia
corpului lateral fata de gurile de vizitare sau orificii.
Art. 115
Se interzice ca probele de topitura de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei de lucru; acestea vor fi depozitate într- un loc
special amenajat si ulterior evacuate la depozitul de cioburi.
Art. 116
Sculele pentru prelevarea probelor de topitura si cele folosite la împingerea amestecului vor fi asezate dupa fiecare utilizare în rasteluri
sau în locuri special amenajate. Zona cuptorului va fi mentinuta în permanenta degajata de scule, obiecte, materiale etc.
Oprirea scurgerilor accidentale de sticla
Art. 117
În cazul aparitiei de scurgeri de sticla din cuptor se va proceda, în functie de situatia concreta, astfel:
a)locul scurgerii va fi imediat marcat cu placute avertizoare împotriva accesului persoanelor;
b)se va anunta maistrul tehnolog, maistrul de întretinere, seful sectiei si formatia de pompieri din unitate;
c)se va efectua cu atentie, de la distanta, racirea locala a zonei de scurgere cu furtunul de aer, pentru limitarea acesteia;
d)se vor astupa orificiile de scurgere cu pene (dopuri) de samota sau metal;
e)se va raci cu apa zona scurgerii, în cazul în care volumul de topitura scurs este mai mare, evitând afectarea traseelor cablurilor
electrice si asigurând alimentarea instalatiilor vitale ale cuptorului pe alte trasee;
f)se va reduce temperatura cuptorului prin reducerea combustiei pâna la limita evitarii producerii unor alte avarii;
g)se va proceda la întreruperea alimentarii cu amestec pâna la oprirea scurgerii;
h)sticla scursa va fi evacuata si, dupa terminarea interventiilor, se va asigura degajarea zonei si curatenia necesara.
Interventii la cald
Art. 118
Interventiile la cald, în orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de catre cel putin doi lucratori, instruiti si dotati cu echipament
individual de protectie adecvat, ce se vor supraveghea reciproc pe tot parcursul interventiilor, în prezenta conducatorului locului de
munca.
Art. 119
Reparatiile la cald pe bolta sau regeneratoare se vor face numai utilizând pasarelele de acces, scarile, balustradele, gratarele sau
platformele construite în acest scop si amplasate conform normelor în vigoare. Se interzice circulatia directa pe bolta cuptorului de
topire, indiferent de zona acestuia (bazin de topire, camera regeneratoare etc.).
Art. 120
În zonele cu degajari de gaze arse, pentru interventii, se va asigura protectia lucratorilor prin suplimentarea ventilarii si/sau dotarea cu
masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer.
Sistemul de protectie contra radiatiilor termice
Art. 121
Sistemul de protectie contra radiatiilor termice (paravane antiradiante, sisteme de racire cu aer sau apa a zonelor de lucru a
cuptoarelor) trebuie sa functioneze permanent. Orice defectiune va fi remediata de personalul de întretinere specializat.
Conductele de gaze si aer comprimat
Art. 122
Toate conductele de gaze combustibile si aer comprimat vor fi prevazute cu robinete de siguranta.
În cazul în care aceste conducte traverseaza zone de lucru sau de acces vor fi protejate împotriva eventualelor avarii.
Evacuarea gazelor arse
Art. 123
Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie sa prezinte o buna etanseitate.
Presiunea de alimentare a gazelor
Art. 124
Presiunea de alimentare a gazelor pentru instalatia de ardere a cuptoarelor trebuie sa se mentina la valori care sa permita
functionalitatea instalatiei de ardere în conditii de siguranta.
Asigurarea sculelor si a accesoriilor pentru interventii
Art. 125
Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, stuturi, rangi de diferite forme) si materialele (azbest, vata ceramica etc.) necesare
interventiei la cuptoare.
Interventii la camerele regeneratoare
Art. 126
Interventiile la camerele regeneratoare se vor face de catre echipe specializate, sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art. 127
Elementele componente ale instalatiilor anexe camerei regeneratoare (tevile de suflare, îmbinarile, robinetele si furtunurile de aer
comprimat etc.) vor fi mentinute în stare de functionare.
Art. 128
Operatiile de suflare pentru curatarea camerelor regeneratoare se vor efectua numai dupa evacuarea completa a gazelor arse si se va
urmari ca traseul de evacuare sa fie liber.
Art. 129
Reziduurile rezultate vor fi evacuate dupa minimum 48 de ore (pentru racirea si eliminarea pericolului de incendiu).
Art. 130
Pentru efectuarea unor interventii la ampilajul camerelor regeneratoare se vor asigura masurile de securitate necesare pentru
interventii la cald si, în functie de complexitatea interventiei, se vor asigura toate masurile pentru prevenirea avariilor si a accidentelor.
3.3. href="#">3.3.Controlul parametrilor fluxului tehnologic
3.3.|pa1 href="#">Camere si panouri de comanda
Art. 131
Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comanda si panourile locale vor fi prevazute cu
etichete pe care se va indica locul si parametrul masurat; aceasta etichetare se va folosi si la circuitele tablourilor electrice de
alimentare a aparatelor.
Art. 132
În camerele de comanda se va pastra curatenie desavârsita.
Spalarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisa; pentru spalare se vor folosi solutii de detergenti.
Art. 133
Accesul persoanelor în camerele de comanda este interzis, cu exceptia celor autorizate.
Art. 134
În dreptul tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare electrica se vor aseza covoare sau podete electroizolante.
Art. 135
Pentru supravegherea tablourilor de comanda si facilitarea interventiilor la tabloul AMC, se va asigura un iluminat corespunzator,
conform normativelor în vigoare.
Art. 136
Tablourile AMC vor fi prevazute cu usi care, dupa interventiile necesare, se vor închide cu cheie ce se va pastra de operatorii de la
camera de comanda.
Art. 137
Se interzice executarea oricaror improvizatii la instalatiile electrice.
Art. 138
Se va asigura etanseitatea trecerii cablurilor electrice si a conductelor pneumatice la traversarea acestora prin peretii camerei de
comanda.
Art. 139
Se interzice montarea în camera de comanda a aparatelor de debit, presiune etc. care au comunicatie directa cu vasele si conductele
de produse inflamabile din instalatie.
Art. 140
În camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer împotriva patrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru
învecinate.
Art. 141
Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti în cartea tehnica a instalatiei.
Supravegherea aparaturii de masura, control si automatizare
Art. 142
În timpul desfasurarii fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de masura, control si automatizare va fi supravegheat permanent de catre
lucratori cu calificare corespunzatoare.
Art. 143
Se interzice parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului de munca si fara asigurarea de catre acesta a unui
înlocuitor corespunzator.
Art. 144
Se interzice actionarea butoanelor de comanda pentru punerea în functiune a utilajelor, fara avertizare prealabila.
Art. 145
Orice deranjament în instalatii, semnalat de aparatele de masura si control, va fi anuntat conducatorului locului de munca pentru a lua
masuri de remediere.
Interventii la tabloul de comanda
Art. 146
Interventiile persoanelor neautorizate la tabloul de comanda sunt strict interzise.
Art. 147
Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de catre operatorii
camerei de comanda pe baza indicatiilor si sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art. 148
Lucrarile de reparatii, întretinere si verificare se vor efectua numai de catre personalul autorizat.
Art. 149
Se interzice depozitarea de materiale în camerele de comanda.
Art. 150
În cazul producerii unui incendiu la instalatia electrica din sala de comanda se va scoate instalatia de sub tensiune si se va actiona cu
stingatorul cu praf si dioxid de carbon.
4.Fasonarea topiturii de sticla
4.1.Tragerea pe verticala a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD). Masini de tras pe verticala (Fourcault, Asahi, TFD)
Art. 151
Functionarea masinilor de tragere a geamului pe verticala este permisa numai dupa verificarea instalatiei de gaz si aer, închiderea si
etanseitatea ventilelor de gaz de la instalatii si de pe masina precum si verificarea valorilor parametrilor indicati de aparatele de control.
Înainte de pornirea masinilor se vor verifica clapetele aparatoarelor de cioburi.
Introducerea ajutajelor
Art. 152
La introducerea ajutajelor în camera de legatura si în camera de tragere se va respecta ordinea de introducere si pozitia de montaj
exacta.
Aprinderea focului
Art. 153
Aprinderea focului la camera de legatura si la camera de tragere se va face sub supravegherea unui conducator nominalizat pentru
efectuarea acestei operatii.
Pentru aprinderea focului de încalzire a sticlei din camera de tragere se va deschide treptat ventilul de gaz, dupa ce arzatorul de
aprindere se afla în fata arzatorului principal.
În cazul în care unul din arzatoarele din camera de legatura sau din camera de tragere se stinge, se va anunta imediat personalul de
întretinere pentru identificarea cauzelor si remediere, dupa care se va proceda la reaprinderea lui. Nu se permite lasarea arzatoarelor
fara flacara.
În timpul functionarii masinii se va urmari integritatea si etanseitatea racordurilor flexibile (furtunurilor) de alimentare a arzatoarelor
individuale.
Functionarea racitoarelor
Art. 154
La introducerea racitoarelor în camera de tragere este obligatorie racordarea imediata a acestora la sursa de apa.
Scoaterea racitoarelor se va face numai dupa ce s- a închis robinetul de la conducta de apa.
Art. 155
Se interzice folosirea racitoarelor defecte.
Art. 156
Furtunurile prin care circula apa spre racitoare vor fi de calitate corespunzatoare, rezistente la presiune, iar fixarea acestora va fi facuta
cu coliere speciale.
Art. 157
Se va asigura supravegherea permanenta a modului de functionare a racitoarelor. În cazul în care ies aburi din racitor se va verifica
imediat alimentarea cu apa si starea racitoarelor.
Pâlniile pentru scurgerea apei din racitor la canal se vor verifica permanent si se vor curata, dupa caz.
Pornirea masinii
Art. 158
Manipularea usilor de închidere a camerei de tragere si a camerei de legatura se va face cu dispozitive speciale sau mijloace adecvate
acestei operatii (carucioare speciale).
Art. 159
La pornirea masinii - ridicarea foii de geam - se vor utiliza dispozitive speciale de ridicare (pieptene).
La executarea acestei operatii, lucratorii vor fi protejati cu mijloace individuale de protectie contra pericolului de ardere, taiere sau
întepare.
Art. 160
La desprinderea pieptenului, la ridicarea foii de geam, se va efectua cu atentie taierea, spre a se evita caderea foii de geam sau a
cioburilor mari.
Art. 161
Operatiile de remediere a fisurilor foii de geam în masina de tras (conducerea acestora spre margine) se vor realiza dupa avertizarea
lucratorilor de la instalatia de taiere pentru a se asigura supravegherea si preluarea foii de geam în vederea evacuarii, în conditii de
securitate.
La efectuarea acestor operatii, se va purta obligatoriu echipament individual de protectie termoizolant si termorezistent.
Curatarea de cioburi
Art. 162
Curatarea masinilor de cioburi se va face numai dupa avertizarea întregului personal de deservire a masinii precum si a lucratorilor din
zonele de lucru alaturate si numai utilizând mijloacele individuale de protectie adecvate.
Sticla rezultata de la curatarea masinii se va transporta în locuri special amenajate.
Taierea foii de geam
Art. 163
În cazul în care, în mod accidental, taierea geamului se face manual, aceasta operatie se va executa de pe pod de lemn situat la o
înaltime care sa permita taierea si prinderea foii de geam taiate, fara pericol de accidentare.
Dupa efectuarea taierii, lucratorul se va retrage în afara zonei periculoase pentru a nu fi afectat de ruperea accidentala a foii de geam.
Pentru efectuarea acestei operatii vor fi repartizati numai lucratori cu experienta, instruiti special.
Ruperea manuala a foii de geam
Art. 164
Ruperea manuala este admisa, atât în cazul foilor de geam întregi cât si a celor taiate în fâsii direct pe masina de tras, pâna la
urmatoarele dimensiuni:
a)geam de grosime de 2 mm pâna la maximum 1,80m lungime;
b)geam de grosime de 3 mm pâna la maximum 2,20 m lungime;
c)geam de grosime de 4, 5, 6 mm pâna la maximum 2,40 m lungime.
Prinderea si ruperea manuala a foilor de geam se va face numai utilizând palmare de protectie.
Se interzice sprijinirea foii de geam pe genunchi, pe laba piciorului sau pe alta parte a corpului.
Ruperea mecanizata a foii de geam
Art. 165
Geamurile având grosimi si lungimi în afara limitelor aratate la articolul precedent se vor rupe si manipula mecanizat, manevrându- se
încet, fara miscari bruste.
Art. 166
Accesul în zona de prindere si transport a mijlocului mecanizat utilizat (macara sau instalatie cu ventuze) este interzis.
Utilizarea macaralei de rupere
Art. 167
Lucratorii care lucreaza la ruperea geamurilor cu macaraua vor sta în partea laterala a foii de geam si nu în fata acesteia.
Înainte de utilizarea macaralei de rupere, se va verifica starea cablurilor si a dispozitivului de prindere a foii de geam.
Utilizarea dispozitivului cu ventuze
Art. 168
Se interzice prinderea concomitenta a doua sau a mai multor dimensiuni de geam taiat la un singur dispozitiv cu ventuze.
Pentru o aderenta buna a ventuzelor cu geamul, acestea se vor degresa ori de câte ori este nevoie.
Se interzice utilizarea dispozitivului cu ventuze fara plasa de protectie din sârma.
Ruperea sau manevrarea foii de geam se va face numai când manometrul de la corpul de comanda indica vid normal.
Art. 169
La ruperea si manipularea geamului cu dispozitivul cu ventuze, lucratorul va sta numai la capatul mânerului rabatabil pentru a fi ferit de
accidente în caz de desprindere din ventuze sau de rupere a foii de geam.
În timpul manevrelor se va avea grija ca foaia de geam sa nu atinga cablurile electrice sau furtunurile de aer comprimat.
În timpul functionarii dispozitivului cu ventuze se interzice accesul altor persoane în zona de actiune, cu exceptia lucratorului care
manevreaza dispozitivul.
Spatiul de lucru va fi permanent liber si curat pentru ca foaia de geam sa nu atinga obiecte care ar putea provoca spargerea acesteia si
posibile accidentari.
Art. 170
La operatiile de rupere si manipulare a foilor de geam cu dimensiuni de peste 1,80 m se vor utiliza casti de protectie.
Art. 171
Dupa taiere, bordinele si fâsiile desprinse se vor aseza numai în carucioare special amenajate în acest scop sau, în functie de caz, se
vor dirija prin pâlniile colectoare spre buncare special destinate, fiind sparte în prealabil pe gratarul pâlniei.
Art. 172
Se interzice aruncarea de la distanta în carucioare sau în pâlnii a bordinelor si fâsiilor.
Art. 173
La oprirea masinilor de tras, suflarea cu aer comprimat a chesonului, a camerei de legatura si a putului de tras se va face numai dupa
îndepartarea persoanelor din zona de lucru, montarea paravanului de protectie în spatele masinii de tras si echiparea cu mijloace
individuale de protectie adecvate.
Temperarea pieselor refractare ce urmeaza a fi schimbate
Art. 174
La efectuarea operatiilor de temperare a debiteuzelor (procedeul Fourcault), rulourilor (procedeul Asahi) sau blocurilor profilate
(procedeul TFD) se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaj în
constructii.
Art. 175
Operatiile de temperare a diferitelor piese refractare se vor efectua cu respectarea urmatoarelor prevederi:
a)usile cuptorului de temperare vor fi prevazute cu un sistem de închidere- deschidere care sa permita manevrarea cu usurinta;
b)operatiile de încarcare a pieselor refractare de temperat se vor realiza utilizând dispozitive si scule adecvate precum si echipament
individual de protectie termoizolant, termorezistent si termoreflectant;
c)scoaterea pieselor temperate din compartimentul cuptorului de temperat se va face dupa oprirea focului, scaderea temperaturii la un
nivel care sa permita manipularea si cu un dispozitiv de transfer care sa faciliteze tragerea piesei temperate si reducerea efortului fizic.
Art. 176
În timpul operatiilor de transport a pieselor refractare temperate, traseul de la cuptorul de temperare la masina de tras foaie de geam
va fi în prealabil eliberat si curatat, fiind interzis accesul altor persoane în afara echipei de lucru.
Art. 177
Transportul pieselor temperate cu ajutorul dispozitivului de transfer se va face fara socuri mecanice care pot conduce la deteriorarea
pieselor si accidentarea lucratorilor.
Art. 178
La operatiile de temperare si manipulare a pieselor refractare vor fi repartizati numai lucratori cu experienta la acest tip de operatii, care
pot îndeplini cu precizie sarcini de lucru individuale si în echipa.
Pentru efectuarea operatiilor în echipa, în conditii de securitate a muncii, acestea vor fi conduse si supravegheate de catre un
conducator nominalizat în acest scop.
Pe întreaga durata a efecutarii operatiilor de manipulare a pieselor refractare de temperat sau temperate, lucratorii vor purta
echipament individual de protectie adecvat.
Art. 179
La efectuarea operatiilor de schimbare a pieselor temperate se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)se va efectua pregatirea si curatarea zonei de interventie:
- se va degaja accesul la zona de încarcare- descarcare a cuptorului;
- se va reduce focul la minimum posibil;
- se va desface capacul de la cuptor prin detasarea caramizilor refractare de obturatie cu ajutorul unor scule de actionare de la distanta
(rangi, cârlige, tije etc.);
- se va monta un paravan antiradiant usor manevrabil;
- se va curata zona de interventie de materialele refractare incandescente cazute, care vor fi asezate într- o ladita metalica;
b)se va scoate cu atentie piesa de înlocuit utilizând scule adecvate si se va degaja locul respectiv de deseurile rezultate care vor fi
depuse, pentru racire, într- un container metalic si ulterior evacuate;
c)se va transporta piesa temperata pentru înlocuire cu ajutorul dispozitivului de transfer la masina de tras;
d)se va efectua schimbarea piesei la masina de tras si pregatirea acesteia pentru functionare.
4.2.Tragerea pe orizontala a geamului pe baie de metal topit (procedeul "Float glass")
Temperarea baii de metal topit
Art. 180
La temperarea baii de metal topit, se va elimina tot aerul din spatiul de lucru al baii, prin introducerea azotului si purjarea atmosferei.
Art. 181
Introducerea hidrogenului în atmosfera baii se va face numai dupa ce s- a realizat eliminarea aerului si numai dupa ce s- a verificat
corespondenta continutului de oxigen existent cu cel prescris prin normele tehnice.
Introducerea hidrogenului se va realiza la începerea alimentarii cu staniu si numai la atingerea temperaturii de 750 oC. Se interzice
alimentarea cu hidrogen sub temperatura de 750 oC, fiind pericol de explozie.
Art. 182
La aparitia scurgerilor accidentale de apa în timpul temperarii, se va scoate racitorul defect si se va opri alimentarea cu hidrogen pâna
la remedierea situatiei.
Introducerea unui nou racitor se va face numai dupa supunerea acestuia la proba de presiune hidraulica.
Art. 183
Alimentarea cu sticla topita a baii se va face numai dupa verificarea functionarii adecvate a racitoarelor.
Functionarea agregatului de formare a benzii de sticla
Art. 184
În timpul functionarii agregatului de formare a benzii de sticla se va supraveghea permanent starea tehnica a racitoarelor.
Art. 185
În cazul producerii unor fenomene de fierbere a staniului sau la aparitia unor zgomote nepermise, se va opri de urgenta alimentarea cu
hidrogen pâna la remedierea cauzelor.
Art. 186
În cazul scurgerilor accidentale de staniu se va utiliza, pentru oprirea acestora, aer comprimat.
Se interzice utilizarea apei pentru oprirea scurgerii de staniu.
Art. 187
Se interzice introducerea, în baia de formare, a dispozitivelor sau a sculelor umede.
Art. 188
Se va asigura si mentine o permanenta suprapresiune pentru evitarea infiltratiilor de aer în atmosfera baii.
Art. 189
Platforma de sub baia de formare se va mentine permanent în stare uscata.
Art. 190
Inspectarea si verificarea fundului baii se va face numai de catre personalul autorizat si numai de pe marginea baii.
Art. 191
Interventiile la baia de formare se vor efectua numai de personalul autorizat si numai cu mijloace individuale de protectie adecvate.
Oprirea agregatului de formare a benzii de sticla
Art. 192
La oprirea baii, se va asigura scurgerea staniului topit la temperatura de regim de 750 oC.
Lingotierele în care se scurge staniul topit vor fi perfect uscate.
Lucratorii care efectueaza aceasta operatie vor purta echipament individual de protectie corespunzator.
Oprirea alimentarii cu hidrogen se va efectua numai dupa eliminarea completa a continutului de staniu din baie.
Art. 193
În timpul purjarii cu azot a atmosferei baii, se vor deschide orificiile din bolta pentru eliminarea eventualelor înmagazinari de hidrogen.
4.3.Laminarea
Pornirea masinii de laminat
Art. 194
Introducerea masinii de laminat în pozitie de lucru se va face numai prin împingerea de la un capat, cu viteza mica, zona dintre masina
de laminat si cuptor fiind în prealabil eliberata de prezenta persoanelor. Operatia va fi supravegheata de un conducator al locului de
munca.
Art. 195
Înainte de pornirea masinii se va controla nivelul sticlei din cuptor, asigurându- se pozitia adecvata a rulourilor de laminare fata de
acest nivel pentru reglarea debitului masei de sticla.
Se va verifica instalatia de racire cu apa a rulourilor de laminare precum si cea de racire cu aer a tuburilor metalice din masa
de tragere.
Se vor verifica toate instalatiile si dispozitivele anexe din punctul de vedere al etanseitatii si al integritatii acestora.
Rulourile de laminare si buza de alimentare cu sticla se vor controla si schimba în caz de uzura.
Art. 196
În jurul masinii de laminat, pe locul unde se executa operatiile pentru pornire, se va presara rumegus pentru a se evita alunecarile.
Art. 197
Comanda de pornire a motoarelor si cuplarea masinii se va realiza, dupa verificarile prealabile si numai dupa avertizarea si
îndepartarea întregului personal, sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Functionarea masinii de laminat
Art. 198
Supravegherea functionarii masinii de laminat va fi asigurata permanent. Orice defectiune se va anunta imediat conducatorului locului
de munca.
Art. 199
În timpul functionarii masinii se interzice a se interveni la elementele mobile aflate în miscare.
Art. 200
În cazul în care valturile si rulourile, care sunt racite cu apa, se înfunda, se va anunta imediat conducatorul locului de munca ce va lua
masuri pentru deblocarea circuitului de apa, asigurându- se ca apa fierbinte sa nu produca accidentarea lucratorilor.
Art. 201
Interventiile la instalatiile electrice, de gaze, apa sau aer, se vor efectua numai de catre lucratori autorizati.
Art. 202
La operatiile de curatare a buzei de alimentare cu sticla, lucratorii vor utiliza mijloace individuale de protectie adecvate.
Art. 203
La efectuarea operatiei de degresare a rulourilor de laminare cu solutii de acid clorhidric, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)spatiile în care se efectueaza aceasta operatie vor fi asigurate cu ventilare mecanica adecvata;
b)lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie complet care sa asigure protectia integrala la contactul cu acizii (inclusiv
masca cu aductiune de aer);
c)lucratorul care executa efectiv aceasta operatie va fi supravegheat permanent de catre un alt lucrator nominalizat de conducatorul
locului de munca si va lua un repaus de 10 minute la aer curat dupa fiecare 20 de minute de lucru.
Art. 204
Stergerea cu neofalina a rulourilor dupa degresarea cu acid clorhidric se va face cu respectarea prevederilor normelor de prevenire si
stingere a incendiilor referitoare la depozitarea si folosirea combustibililor lichizi cu volatilitate ridicata.
Art. 205
În cazul fabricarii geamului laminat armat, sistemul de armare va asigura introducerea sârmei în sticla cu o viteza si grad de întindere
sincronizate cu viteza benzii laminate.
Art. 206
La ruperea mecanizata a geamului se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapito- lul 4.1.
Art. 207
În cazul în care, ruperea geamului armat si ornament este executata manual, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)ruperea va fi executata de cel putin doi lucratori, la o masa a geamului de pâna la 25 kg; ruperea plasei de sârma din geamul armat
se va face prin ridicarea de la capatul liber, la un unghi de 45 grade ;
b)la o masa de peste 25 kg, ruperea va fi executata de patru lucratori, conform prevederilor de la punctele c si d;
c)ridicarea capatului liber al foii de geam care urmeaza a se rupe se va face cu scânduri rezistente si lungi; la fiecare scândura vor
lucra câte doi lucratori, dispusi la capetele scândurii;
d)pentru a evita caderea foii de geam în timpul ridicarii, scândura se va introduce sub foaia de geam, perpendicular pe directia de
înaintare a benzii, la cel putin 0,5 m de capatul liber al foii.
Art. 208
La executarea ruperii manuale a geamului armat se vor utiliza mijloace individuale de protectie împotriva spargerii accidentale a
geamului.
Art. 209
Desprinderea bordinelor se va face cu atentie pentru a se evita accidentarea cu cioburile de sticla.
Art. 210
Bordinele desprinse se vor aseza pe carucioare sau în containere special destinate.
Art. 211
Dupa ruperea si desprinderea bordinelor, foile de geam laminat se vor aseza pe rastele (capre) fiind interzisa asezarea în acelasi
pachet a foilor de geam cu dimensiuni diferite.
Art. 212
Se interzice manevrarea rastelelor (caprelor), atât la încarcarea cu geam cât si în timpul transportului, fara utilizarea ramelor de
siguranta.
Art. 213
Manipularea si aranjarea foilor de geam pe rastele se va face numai cu palmare de cauciuc.
Art. 214
Pardoselile din spatiile unde se depoziteaza si manevreaza rastelele (caprele) cu geam, vor fi netede, fara denivelari, gropi etc. pentru
a evita accidentele datorate rasturnarii si spargerii pachetelor cu geam.
Art. 215
În cazul utilizarii podurilor rulante pentru transportul rastelelor cu geam, zona de acces a lucratorilor va fi delimitata, prin marcare, de
zona de actiune a podului rulant.
Lucratorii care executa operatiile de prindere si desprindere a rastelelor cu geam din cârligele podului vor intra în zona de lucru si vor
actiona numai dupa ce s- au asigurat ca rastelul este bine asezat pe pardoseala, podul s- a oprit si legaturile au fost slabite de
manipulantul podului.
Art. 216
Geamul laminat profilat va fi manipulat de catre doi lucratori numai dupa ce acestia s- au asigurat ca geamul nu prezinta fisuri pe
întreaga lungime a profilului.
Art. 217
Profilele taiate la lungimea dorita se vor aseza, pâna la racire, pe suporturi special construite apoi se vor ambala la ambele capete.
5.Tratarea termica (recoacerea)
Functionarea cuptorului de recoacere
Art. 218
Functionarea cuptorului de recoacere va fi permanent supravegheata. În cazul producerii unor defectiuni se va anunta imediat
conducatorul locului de munca.
5.1.Cuptorul de recoacere cu gaz metan
Art. 219
Se interzice orice interventie a lucratorilor sticlari, pentru remedieri la instalatia de gaz, cu exceptia celor autorizati.
Art. 220
Înainte de aprinderea focului se vor verifica arzatoarele pentru a nu prezenta scapari de gaz.
Art. 221
Aprinderea focului se va realiza în prezenta unui conducator nominalizat care va lua toate masurile pentru executarea operatiei în
conditii de securitate.
Art. 222
Se va urmari permanent ca la toate arzatoarele procesul de ardere sa decurga normal si flacarile sa aiba aceeasi lungime în mod
constant.
În cazul în care se constata ca procesul de ardere nu decurge normal - respectiv flacara pâlpâie - se vor opri imediat gazele si se va
anunta conducatorul locului de munca.
Art. 223
Înainte de pornirea rulourilor se va verifica integritatea mecanismelor de actionare precum si a elementelor de transport si de ghidare.
Art. 224
Pornirea elementelor de transport se va face progresiv, pâna la reglarea vitezei prescrise.
Art. 225
Zona de actionare mecanica a rulourilor va fi libera, marcata si iluminata corespunzator si se va asigura protectia elementelor mobile.
Interventii la cuptor
Art. 226
Înainte de intrarea în cuptorul de recoacere pentru interventii sau reparatii, se vor verifica în prealabil:
a)închiderea robinetelor de la conductele de gaz;
b)deschiderea suberelor de la cos pentru evacuarea gazelor arse sau deschiderea capacelor de aerisire;
c)racirea corespunzatoare a incintei cuptorului pentru a permite lucrul în interior.
Art. 227
Fiecare tip de interventie se va realiza pe baza instructiunilor specifice de securitate a muncii elaborate în acest scop si afisate în zona
de lucru.
5.2.Cuptorul de recoacere electric
Pornirea
Art. 228
Pornirea cuptoarelor de recoacere electrice se va face numai de personal special instruit si autorizat.
Art. 229
Înainte de punerea în functiune a cuptorului de recoacere electric se va verifica:
a)starea de curatenie din interiorul cuptorului;
b)starea legaturilor electrice;
c)starea cablurilor de compensatie ale termocuplelor.
Art. 230
La pornirea cuptoarelor electrice de recoacere se va respecta ordinea comenzilor de pornire si se va asigura cuplarea rulourilor de
transport si a ventilatorului pentru a se permite anclansarea zonelor de încalzire.
Se va verifica semnalizarea optica pe panoul de comanda si control.
Functionarea
Art. 231
Se va stabili si verifica periodic viteza corespunzatoare de tragere a rulourilor de transport.
Art. 232
În timpul functionarii cuptorului se va urmari ca viteza de deplasare a rulourilor transportoare sa fie corelata cu viteza de laminare.
Întretinerea
Art. 233
Interventiile în interiorul cuptoarelor se vor face dupa racirea corespunzatoare a acestora si oprirea rulourilor transportoare.
Pentru efectuarea operatiilor de întretinere la cuptoarele electrice de recoacere se vor utiliza mijloace individuale de protectie adecvate
tipului de interventie.
Dupa efectuarea interventiilor, pornirea cuptorului (anclansarea zonelor de încalzire si pornirea rulourilor de transport) se va face cu
avertizarea întregului personal de deservire si în prezenta conducatorului locului de munca.
Art. 234
În cazul în care se efectueaza tratarea superficiala a geamului cu dioxid de sulf se vor lua masuri de evacuare a gazelor din mediul de
munca, etansare a conductelor de evacuare si ventilare a zonelor de lucru.
6.Prelucrarea geamului
6.1.Taierea geamului
6.1.1.Taierea manuala a geamului
Art. 235
Taierea manuala a geamului (croirea si ruperea) se va realiza astfel încât marginea taiata sa nu prezinte stirbituri sau asperitati care
pot favoriza accidentarea lucratorilor la manipulare sau în fazele ulterioare de prelucrare.
Art. 236
La efectuarea operatiilor de taiere si manipulare a geamului se vor repartiza numai lucratori cu experienta si se va asigura dotarea
acestora cu echipament individual de protectie adecvat.
Art. 237
Suprafata mesei de taiere va fi rigida, plana si curata, acoperita cu un material elastic usor si curat.
Înaltimea mesei se va alege astfel încât taierea geamului sa se realizeze fara efort sau schimbari de pozitie.
Art. 238
Suprafata geamului va fi curata iar dispozitivul taietor (rotita) va fi curat si gresat la ax astfel încât sa ruleze liber pe suprafata sticlei.
Art. 239
Pentru a evita formarea de colturi la muchiile taiate, ruperea geamului se va initia la marginea unde se termina fisura de taiere,
mentinându- se gradul de curbare adecvat.
Art. 240
În încaperile destinate taierii manuale a geamului, pardoseala se va curata periodic pentru înlaturarea prafului de sticla, iar cioburile
rezultate vor fi imediat depuse în buncarele special destinate.
Art. 241
Încaperile destinate taierii manuale a geamului vor avea asigurat un iluminat corespunzator desfasurarii tuturor operatiilor de lucru în
conditii de securitate.
Manipularea foilor de geam
Art. 242
Manipularea foilor de geam fisurate se va face cu atentie, prinzându- se geamul de ambele parti ale fisurii.
Geamurile cu fisuri mari, nerecuperabile, se vor arunca la cioburi dupa ce în prealabil vor fi taiate în bucati mici.
Se interzice manipularea foilor de geam fisurate care au dimensiuni mai mari de 50 x 50 cm.
Art. 243
La manipularea foilor de geam care urmeaza a fi taiate la masa, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)foile de geam cu dimensiuni mai mici de 1,6 x 1,8m care nu depasesc 30 kg se pot manipula, dupa caz, de catre un singur lucrator;
b)foile de geam cu dimensiuni peste 1,6 x 1,8 m se vor manipula de catre mai multi lucratori astfel încât greutatea pe lucrator sa nu
depaseasca 30 kg.
Art. 244
Geamurile neambalate se vor stivui în spatii special amenajate, pe rastele sau la perete, între stive si substive punându- se suporturi
de lemn sau cauciuc.
Peretii spatiilor sau ai boxelor în care se depoziteaza geamul neambalat vor fi suficient de rezistenti pentru a suporta sarcina pachetului
de geam.
Între stivele de geamuri din boxe , se va lasa un spatiu de trecere de 1 m latime.
Stivuirea geamului la perete se va face astfel încât înclinarea pachetului de geam sa fie sub un unghi de minimum 150.
6.1.2.Taierea manuala a geamului cu ajutorul pantografului
Art. 245
Mesele de lucru pentru taierea geamului la dimensiuni mai mari decat deschiderea bratului taietorului, vor avea asigurate trepte din
materiale care sa evite alunecarea.
Art. 246
Se interzice utilizarea pantografului care prezinta uzuri si jocuri în axe.
Art. 247
Rebuturile rezultate de la operatia de taiere vor fi depuse în containere special amenajate.
6.1.3.Taierea automata a geamului
Masini automate
Art. 248
Înainte de începerea lucrului se vor verifica parametrii de functionare a diverselor subansamble prin probe în gol, integritatea
elementelor care vin în contact cu geamul, capacitatea de absorbtie a dispozitivului cu ventuze, existenta si integritatea protectorilor.
Art. 249
Foile de geam care urmeaza a fi taiate se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri si se vor curata pentru îndepartarea urmelor de
grasimi, impuritati etc.
Art. 250
Se interzice lucratorilor care deservesc masina automata de taiere a geamului sa stationeze la o distanta mai mica de 60 cm de
masina si în partea din fata bratului cu ventuze.
Art. 251
Interventiile pentru schimbarea unui patent sau reglarea dimensiunilor se vor face prin oprirea masinii de la butonul central.
Art. 252
În cazul masinilor automate individuale pentu taiat rectangular sau format variabil, la deteriorarea pânzei de pe masa de taiere, se va
proceda la lipirea ei sau la înlocuire, dupa caz.
Art. 253
În timpul operatiilor de taiere se interzice introducerea mâinilor în zona de glisare a dispozitivului de taiere.
Art. 254
Cioburile rezultate în timpul taierii de catre masina se vor îndeparta imediat, oprindu- se înteaga instalatie; se interzice manipularea
foilor de geam fisurate sau a cioburilor mai mari de 50 x 50 cm.
Art. 255
Ruperea marginilor si despicarea fâsiilor dupa taiere se vor face numai pe masa de rupere.
Art. 256
Se interzice aruncarea de la distanta a fâsiilor sau a cioburilor în containerele de colectare; transportul fâsiilor pentru depunerea în
containerele colectoare se va face numai pe cant.
Art. 257
Foile de geam rezultate prin taiere se vor stivui pe rastele (capre) astfel încât sa nu se dezechilibreze.
Art. 258
Rotirea rastelului (caprei) cu geam în vederea încarcarii sau a descarcarii uneia din parti se va face numai dupa asigurarea pachetului
de geam cu rama de siguranta, în sensul partii golite.
Art. 259
La manipularea automata a foilor de geam cu dispozitivul cu ventuze lucratorul nu va sta în spatele caprei cu geam, ci lateral.
Art. 260
În cazul în care foile de geam sunt stivuite pe carucioare în vederea prelucrarii ulterioare, se va verifica starea tehnica a acestora
(reazem, axa rotilor, integritatea rotilor etc.) pentru prevenirea rasturnarii pachetului de geam în timpul transportului.
Art. 261
Pentru evitarea urmarilor unor întreruperi accidentale a sursei de alimentare (energie
electrica) în timpul functionarii instalatiei de prindere, lucratorii vor sta în afara zonei de actionare si transport a acesteia.
Art. 262
Stivuirea geamurilor pe rastel sau pe carucior se va face astfel încât înclinarea pachetului de geam sa fie sub un unghi de minimum
15o fata de verticala.
Art. 263
La desprinderea fâsiilor, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 4.1.
6.2.Prelucrarea marginilor si a suprafetei geamului (slefuirea si polisarea mecanica)
Art. 264
La operatiile de slefuire si polisare mecanica, echipamentul individual de protectie va asigura protejarea lucratorilor împotriva
particulelor de sticla rezultate, a umiditatii si a spargerilor accidentale de geam.
Art. 265
Iluminatul va fi asigurat uniform, pe toata suprafata de lucru si astfel amplasat încât sa permita controlul geamurilor care urmeaza a fi
slefuite.
Art. 266
Înainte de slefuire si polisare, foile de geam se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.
6.2.1.Slefuirea si polisarea marginilor geamului
6.2.1.1. href="#">6.2.1.1.Slefuirea si polisarea cu benzi abrazive
Art. 267
Masinile de slefuit cu benzi abrazive vor fi bine fixate în pardoseala si vor fi prevazute cu gratare de lemn.
Art. 268
Instalatia electrica va fi strict izolata, fara ruperi în izolatie si în tuburile flexibile.
Art. 269
Înainte de începerea lucrului se va verifica existenta si integritatea carcaselor de protectie, starea benzii abrazive si legatura la centura
de împamântare.
Art. 270
Operatia de slefuire va începe numai când masina a atins viteza nominala de lucru.
Art. 271
Slefuirea se va realiza numai sub jet continuu de apa pentru a evita supraîncalzirea locala a geamului.
Art. 272
Apasarea pe banda abraziva se va face progresiv, cu dese întreruperi, în functie de grosimea geamului.
Art. 273
La slefuirea foilor de geam de dimensiuni mari se vor utiliza mese cu role rabatabile pentru manipularea geamului în timpul slefuirii.
Art. 274
În cazul în care banda abraziva prezinta devieri sau vibratii, se va proceda la verificarea centrarii rolelor de antrenare si întindere sau,
dupa caz, la schimbarea benzii.
Art. 275
La montarea benzii pe masina se va tine cont de sensul sagetilor indicat pe spatele benzii.
6.2.1.2. href="#">6.2.1.2.Slefuirea si polisarea pe saibe
Art. 276
Încaperea în care se realizeaza slefuirea si polisarea pe saibe va avea pardoseala nealunecoasa si neteda.
Art. 277
Pentru a evita spargerea geamului în timpul lucrului, saibele vor fi centrate.
Art. 278
Foile de geam care se slefuiesc vor fi tinute pe saiba în pozitie corecta.
Art. 279
Slefuirea pe saiba de fonta se va realiza numai sub jet de apa cu abraziv.
Abrazivul utilizat va avea granulatia uniforma pentru prevenirea spargerii geamului.
Art. 280
Scoaterea abrazivului din bazinul saibei de fonta se va face cu scafa metalica si numai cu saiba oprita din functiune.
Art. 281
Slefuirea pe saiba de gresie se va realiza numai sub jet de apa curata.
Art. 282
La montarea saibei de gresie pe masina se va verifica daca aceasta nu prezinta crapaturi sau clivaje.
Art. 283
Curatarea cioburilor rezultate din spargerile accidentale se va efectua numai dupa oprirea masinii.
6.2.1.3. href="#">6.2.1.3.Slefuirea si polisarea automata
Art. 284
Înainte de începerea lucrului se vor verifica obligatoriu conductele de alimentare cu fluide (aer comprimat, ulei, apa).
Se va verifica fixarea corecta a discurilor cu siguranta de strângere, prezenta si întegritatea aparatorilor de protectie si legatura la
centura de împamântare.
Art. 285
Înainte de fixarea geamului pe dispozitivul de preluare al masinii, se va asigura alimentarea cu apa a discului astfel încât, la contactul
geamului cu discurile diamantate, acesta sa nu se sparga si sa produca accidentarea lucratorului.
Art. 286
În cazul fixarii foii de geam cu dispozitivul cu ventuze, se va verifica prinderea corespunzatoare a acesteia în dispozitiv.
Art. 287
În cazul în care apasarea discului diamantat pe cantul geamului se face cu contragreutate, se va verifica reglarea corecta a
contragreutatii pentru prelucrarea corespunzatoare a acestuia.
Art. 288
În cazul prelucrarii automate a canturilor cu saibe abrazive cu una sau mai multe piste se va verifica, înainte de pornirea masinii,
prinderea corecta a foilor de geam în dispozitivul de înaintare si antrenare a geamului si reglarea dispozitivului de apasare a geamului
pe saiba abraziva.
Art. 289
Pornirea si oprirea masinilor de slefuit si polisat se vor face de pe podet electoizolant.
Art. 290
Orice interventie pentru remedierea defectarilor survenite la masini se va efectua numai de catre personal autorizat în acest scop, dupa
oprirea masinii si avertizarea prin afisare a interventiei respective.
Art. 291
Dupa efectuarea operatiilor de inteventii si/sau întretinere a masinilor se va verifica daca mecanismele si discurile diamantate se
deplaseaza si se rotesc în sensul corect.
6.2.2.Slefuirea si polisarea mecanica a geamului pe suprafata
6.2.2.1. href="#">6.2.2.1.Slefuirea si polisarea pe masini individuale
Art. 292
Mesele de fixare a geamului vor avea asigurate aparatori de protectie a lucratorilor împotriva stropirii cu materiale de slefuit si polisat
precum si proiectarii de elemente ce s- ar putea desprinde accidental.
Art. 293
Instalatiile electrice vor fi protejate contra umiditatii si a contactului direct cu apa.
Art. 294
Revizia instalatiilor electrice se va face lunar, iar starea tehnica a prizei de pamânt se va controla zilnic.
Art. 295
Functionarea masinilor de slefuit si polisat este permisa numai cu viteze care asigura lucrul fara pericol de accidentare.
Art. 296
În cazul spargerii geamului în timpul slefuirii sau a polisarii, evacuarea cioburilor se va efectua imediat, numai cu masinile oprite si
piesele de rotatie în repaus.
Art. 297
Manipularea foilor de geam se va realiza cu respectarea prevederilor la care s- au facut referiri în subcapitolul 6.1.1.
Art. 298
Înainte de începerea slefuirii sau a polisarii se va verifica fixarea corecta a foii de geam pe suport precum si modul de fixare a mesei pe
sanie, a discurilor si a excentricelor.
Art. 299
Spalarea mesei si a discurilor se va face astfel încât apa sa nu afecteze instalatiile electrice.
Art. 300
Pentru a evita alunecarea geamului, fixat cu ipsos de masa masinii, operatia de slefuire se va efectua dupa un interval de timp de
minimum 20 minute de la fixare.
Art. 301
În zona de manevra a mesei masinii se interzice accesul altor persoane în afara celor care deservesc masina.
Art. 302
Caruciorul pentru transportul mesei cu geam va fi împins numai de mâner si numai dupa ce s- a pus siguranta la roata mesei. Începutul
deplasarii caruciorului se va face cu avertizarea personalului din zona de lucru.
Art. 303
La pornirea masinilor, lucratorii vor purta manusi electroizolante si vor sta pe un podet electroizolant. În mod similar se va proceda si la
oprirea masinilor.
Se interzice stationarea oricaror altor persoane în jurul masinilor, la pornirea acestora.
Art. 304
Se interzice introducerea mâinilor sau a oricaror altor obiecte în zona de polisare, în timpul functionarii masinilor.
Art. 305
La masina de polisare, dupa asezarea geamului pe masa si punerea în functiune a pompei de vacuum, se va verifica prinderea
corespunzatoare a geamului pe masa masinii.
Art. 306
Pentru orice defectiune la masini sau la instalatiile anexe se va anunta imediat personalul de întretinere, autorizat pentru remediere.
Art. 307
Dupa terminarea operatiilor de slefuire si polisare, se vor opri masinile, fiind interzisa functionarea lor în gol.
Art. 308
Reziduurile de apa de la slefuirea geamurilor se vor colecta într- un canal acoperit cu capac din tabla striata care sa permita vizitarea
sau curatarea acestuia.
Art. 309
Capacul canalului de scurgere va fi permanent închis, exceptând perioadele de curatare, când golul gurii de canal se va marca sau
îngradi.
Art. 310
La depozitarea foilor de geam, între pachetele continând 20- 25 de foi se vor aseza tampoane de sprijin din cherestea, pentru evitarea
spargerii foilor.
6.2.2.2. href="#">6.2.2.2.Slefuirea si polisarea în flux continuu (cu conveior)
Art. 311
Pentru comanda si controlul fluxului tehnologic de slefuire si polisare a geamului se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri
în subcapitolul 3.3.
Art. 312
Înainte de punerea în functiune a masinilor de slefuit si polisat se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie.
Art. 313
Locurile special amenajate pentru supravegherea instalatiilor si a cailor de acces la instalatii se vor mentine curate, degajate si se vor
marca.
Art. 314
Pornirea conveiorului si a masinilor de pe conveior se va face cu avertizarea întregului personal de deservire a instalatiei, sub
supravegherea unui conducator nominalizat.
Nu se va porni conveiorul decât dupa ce s- a verificat terminarea tuturor interventiilor la masinile aferente instalatiei si la subsol si
parasirea zonelor de actionare a acestuia de catre orice persoana.
Art. 315
Se interzice accesul lucratorilor în zonele de actionare a dispozitivelor cu ventuze pentru asezarea si prelucrarea foilor de geam de pe
conveior, în timpul functionarii acestora.
Art. 316
Sunt interzise trecerile peste conveior în timpul functionarii acestuia. Pentru necesitati se vor utiliza numai pasarelele de acces.
Art. 317
În timpul functionarii instalatiei de slefuit si polisat, sunt interzise interventiile în tunelul de returnare a meselor.
Art. 318
Controlul operatiilor de slefuire si polisare în timpul functionarii masinilor se va face numai din locurile special amenajate si numai
utilizând ochelari de protectie.
Art. 319
Interventiile la masinile de slefuit si polisat se vor efectua numai de catre lucratori autorizati, în prezenta conducatorului locului de
munca ce va asigura luarea tuturor masurilor de securitate a muncii în zona de lucru si numai dupa oprirea si scoaterea de sub
tensiune a instalatiei si avertizarea prin placute avertizoare a interventiei respective.
Art. 320
Înlaturarea geamurilor sparte si a cioburilor de pe conveior se va face utilizând mijloace individuale de protectie adecvate.
Art. 321
Înainte de încarcarea si transportul rastelelor (caprelor), acestea se vor verifica pentru a nu prezenta pericol de rupere sub sarcina.
Art. 322
Dupa încarcarea rastelelor cu geam, se va verifica asigurarea pachetului de geam, contra caderii, cu ramele de siguranta.
Art. 323
La transportul rastelelor (caprelor) cu geam, cu poduri rulante, se va asigura fixarea corecta a cârligelor podurilor la rastelele cu geam,
iar transportul acestora se va face numai pe culoare libere la o înaltime de maximum de 0,5 m de la sol.
Art. 324
Dispozitivele cu care se prind rastelele cu geam în cârligul podului rulant vor fi autorizate ISCIR.
Art. 325
Iluminatul electric pe traseul de suprafata si subsol al conveiorului pentru slefuirea geamului cât si al benzilor transportoare se va
realiza la o tensiune de cel mult 24 V.
Art. 326
Platformele cu miscare pe verticala pentru verificarea geamului vor fi prevazute cu balustrade de protectie.
Art. 327
Pardoselile de mare rezistenta pentru depozitarea rastelelor (caprelor) se vor mentine deblocate, fara denivelari si curate, pentru a
evita rasturnarea acestora.
6.3.Gaurirea geamului
Art. 328
Înainte de începerea operatiei de gaurire, se va verifica functionarea instalatiei de alimentare cu apa, executarea acestei operatii fiind
permisa numai sub jet continuu de apa.
Se va verifica masa masinii de gaurit pentru a nu prezenta denivelari, cioburi de sticla sau corpuri straine si functionarea dispozitivului
de revenire a manetei la pozitia initiala.
Art. 329
Zona de lucru va fi iluminata corespunzator, sub un unghi care sa permita vizualizarea optima a contactului între scula de gaurit si foaia
de geam.
Art. 330
Pardoseala din fata masinii va fi neteda si curata, din materiale nealunecoase si va asigura scurgerea permanenta a apei.
Art. 331
În timpul operatiei de gaurire, lucratorii vor avea parul strâns în basma legata la ceafa sau boneta si vor utiliza mijloace individuale de
protectie pentru limitarea contactului cu apa necesara gauririi.
Art. 332
Geamurile care urmeaza a fi gaurite se vor controla în prealabil pentru a nu prezenta fisuri.
Art. 333
Se interzice depasirea vitezelor de lucru stabilite prin normele tehnologice.
Art. 334
Pentru prevenirea spargerilor, geamurile care se gauresc se vor fixa pe masa masinii.
Art. 335
Scula de gaurit (burghiu, foreza) va fi centrata pentru a preveni fisurarea si spargerea geamului.
În cazul în care se constata oscilari, orice interventie se va efectua numai dupa oprirea masinii de gaurit.
Art. 336
Apasarea sculei de gaurit pe suprafata geamului se va face treptat si se va corela cu viteza de taiere astfel încât sa se evite
supraîncalzirea si spargerea geamului în timpul lucrului.
Art. 337
Se interzice introducerea mâinilor în raza de actiune a sculei de gaurit în timpul functionarii acesteia.
Art. 338
Functionarea masinii de gaurit se va supraveghea permanent. Se interzice functionarea masinii în gol.
Art. 339
Stivuirea geamurilor gaurite se va face în pozitie verticala, pe rastele din lemn, numai în locurile amenajate.
6.4.Gravarea geamului
Art. 340
Polizoarele de gravare vor fi asigurate cu iluminat local, la tensiunea de 24 V si vor avea dubla protectie împotriva electrocutarii.
Art. 341
Înainte de pornirea masinii se va controla treapta de viteza pentru a fi în concordanta cu marimea discului montat.
Se va controla discul abraziv si strângerea lui pe ax.
Art. 342
Trecerea de la o viteza mai mare la o viteza mai mica se va face succesiv, la polizoarele cu comutator de viteza.
Art. 343
În caz de spargere a unui geam în cuva cu apa, se va opri polizorul, se va goli cuva de apa si apoi se vor scoate cioburile.
Art. 344
Montarea pietrelor abrazive se va face de catre personal calificat, controlându- se ca acestea sa nu prezinte fisuri.
Art. 345
Suportul pe care se sprijina scula de rectificat trebuie bine fixat.
Art. 346
Geamurile care urmeaza a fi gravate vor fi controlate în prealabil din punct de vedere al integritatii.
Art. 347
Geamurile gravate nu se vor depozita pe marginea cuvei de spalare.
Art. 348
Se interzice curatarea cuvei si a lampii electrice în timpul functionarii polizorului.
Art. 349
Scaunele folosite la polizoarele de gravare vor fi ergonomice, prevazute cu podete pentru picioare si, unde este cazul, cu reazeme
adecvate pentru antebrat.
Art. 350
Canalele de scurgere a apei vor fi întretinute în perfecta stare de functionare si curatenie.
Art. 351
Se interzice ca, înainte de demontarea discurilor din electrocorindon sau din carbura de siliciu, sa se mareasca viteza de rotatie pentru
a scoate apa din disc.
Art. 352
La efectuarea operatiei de gravare, lucratorii vor avea parul strâns în boneta sau basma legata la ceafa.
6.5.Sablarea
Art. 353
Operatia de sablare a geamului se va realiza într- o încapere special amenajata si prevazuta cu sistem de exhaustare.
Art. 354
Masinile de sablat vor avea prevazute mansoane etanse pentru asigurarea manipularii geamului din exterior si prevenirea degajarii
prafului silicogen.
Art. 355
Se interzice lucrul la masina de sablat fara ecran de protectie precum si introducerea capului în nisa masinii de sablat, chiar în cazul
când aceasta nu functioneaza.
Art. 356
Se interzice utilizarea recipientelor tampon de aer comprimat improvizate, neautorizate ISCIR.
Art. 357
Înainte de sablare, se va verifica racordul la conducta de aer comprimat si instalatia de aer comprimat aferenta nisei de sablare de
catre personal autorizat.
Art. 358
Foile de geam care prezinta fisuri nu se vor supune procesului de sablare.
Art. 359
La masinile semiautomate de sablat se va verifica permanet etanseitatea carcaselor si a garniturilor.
Se interzice utilizarea agentului de sablare deteriorat (sub forma de pulberi).
6.6.Givrarea
Art. 360
Operatia de încalzire a substantei de acoperire (clei de oase) a geamului se va efectua într- o încapere special amenajata conform
prevederilor din art.672.
Art. 361
Lucratorul care supravegheaza operatia de încalzire- înmuiere a cleiului va purta obligatoriu mijloace individuale de protectie împotriva
contactului accidental cu cleiul fierbinte.
Art. 362
Manipularea si transportul recipientului cu clei fierbinte se va face cu dispozitive adecvate pentru a preveni rasturnarea acestuia în
timpul transportului si accidentarea lucratorului.
Art. 363
Geamurile care urmeaza a fi supuse procesului de givrare, se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.
Art. 364
Operatia de uscare a geamului acoperit cu clei se va realiza într- o încapere special amenajata si dotata cu ventilare adecvata.
Art. 365
Încarcarea rastelelor pentru uscarea geamurilor acoperite cu clei se va face pe ambele parti în mod echilibrat pentru a preveni
rasturnarea acestora.
Art. 366
Particulele de geam si resturile substantei de acoperire rezultate din procesul de givrare, se vor îndeparta imediat din zonele de lucru,
fiind depuse în containere special amenajate.
Art. 367
Pardoseala se va mentine curata prin spalarea depunerilor.
Art. 368
La manipularea geamurilor givrate se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 6.1.
6.7.Matisarea si polisarea chimica a geamului
Conditii de lucru
Art. 369
Încaperile în care se realizeaza matisarea si polisarea chimica vor fi amenajate special conform prevederilor art.673.
Art. 370
Pe toata durata lucrului se va asigura functionarea adecvata a ventilatiei generale si a hotelor de absorbtie pentru mentinerea
concentratiei vaporilor de acizi în limite nepericuloase.
Art. 371
Se interzice evacuarea vaporilor de acizi în exterior, precum si a solutiilor epuizate la canal, fara a li se face neutralizarea.
Art. 372
Operatia de tratare cu amestecul de acizi se va face numai sub nisa, cu exhaustorul în functiune.
Art. 373
Înainte de începerea operatiei de tratare cu acizi se va verifica starea tehnica a cuvei de atac chimic, a cuvei de prespalare, a
electropalanului si a cadrului de transport.
Se va verifica starea tehnica a ventilatorului de absorbtie si a bazinelor de neutralizare.
Art. 374
Geamurile care prezinta fisuri nu vor fi supuse procesului de tratare cu acizi.
Art. 375
Umplerea cuvelor cu acizi se va face mecanizat.
Art. 376
Introducerea geamului în cuve se va face indirect, cu ajutorul dispozitivului de imersare (cadru cu geam).
Introducerea cadrului cu geam în cuva de atac chimic se va face astfel încât sa se evite fisurarea sau spargerea peretilor cuvei.
Art. 377
La terminarea fiecarei zile de lucru, se va spala si neutraliza pardoseala. Scurgerea apelor de spalare acide se va asigura prin canale
antiacide care le vor dirija spre statia de tratare ape acide.
Art. 378
În încaperile în care se efectueaza matisarea si polisarea chimica sunt interzise fumatul, pastrarea alimentelor si servirea mesei.
Art. 379
Echipamentul individual de protectie va asigura protejarea lucratorilor împotriva contactului cu agentii chimici utilizati.
Spalarea, neutralizarea si uscarea echipamentului individual de protectie se va face numai în locurile amenajate în acest scop.
Art. 380
Prelevarea de probe - solutii de acizi, apa de spalare, gaze dintre tole - se va face numai cu scule din materiale adecvate si cu o
lungime care sa asigure protectia lucratorilor.
Art. 381
La transportul si manipularea geamului (capre cu geam, foi de geam, containere cu geam) se vor respecta prevederile la care s- au
facut referiri în subcapitolul 4.1.
Art. 382
La spalarea geamului (tratat si neutralizat) se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în capitolul 7.
Art. 383
Interventiile în spatiul dintre tole, se vor face numai dupa etansarea cuvei continând solutii de acizi si acoperirea cuvei de spalare.
Se interzice stationarea pe capace sau cuve în timpul interventiilor; în acest scop se vor utiliza elemente rezistente la sarcini.
Art. 384
Se interzice stationarea persoanelor sub platforma conductelor de acizi care alimenteaza cuva de atac chimic.
Art. 385
Introducerea acizilor în cuve se va face obligatoriu de catre doi lucratori sub supravegherea unui conducator al locului de munca care
va asigura realizarea unei dozari corespunzatoare a acizilor precum si respectarea gradului de umplere a cuvelor cu acizi.
Art. 386
La introducerea apei în bazinul de reglare a temperaturii solutiei de acizi, se va avea grija ca apa sa nu ajunga accidental în cuva cu
acizi.
Dozarea acizilor si prepararea solutiei de acizi
Art. 387
Accesul pe platforma de dozare a acizilor este permis numai persoanelor autorizate pentru efectuarea acestei operatii.
Art. 388
Pe întreg perimetrul sau, platforma va fi asigurata cu balustrada corespunzatoare.
Art. 389
Umplerea bazinelor pe platforma se va face numai sub coordonarea conducatorului locului de munca, pe baza respectarii
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii.
Înainte de pornirea instalatiei de umplere, se vor verifica traseele de transport, pozitionarea robinetelor si cuplarea utilajelor.
Dupa pornirea instalatiei, procesul de umplere va fi supravegheat permanent pâna la terminarea sa.
În timpul procesului de umplere a bazinelor cu solutii de acizi este obligatorie captarea si neutralizarea vaporilor de acizi degajati.
Art. 390
În conditiile în care, accidental se produc scapari de acizi pe partile metalice ale platformei, se va efectua imediat spalarea,
neutralizarea si deversarea în bazinele de neutralizare.
Art. 391
Pregatirea solutiei de acizi în vasul de reactie se va face numai de catre lucratori special instruiti pentru aceasta operatie, dotati cu
echipament individual de protectie corespunzator si sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art. 392
La prepararea solutiei de acid sulfuric se interzice turnarea apei peste acid.
Art. 393
În timpul pregatirii solutiei se va urmari permanent temperatura apei de racire.
Art. 394
Deversarea vasului de reactie în cuva de atac chimic se va face numai atunci când temperatura solutiei de acizi este de maximum 30o
C.
Pe durata deversarii, se va supraveghea atent traseul conductelor de transport pentru evitarea scurgerilor de acizi (pe la suduri, flanse
etc.). La aparitia scurgerilor se va opri deversarea si se vor lua masuri de remediere.
Art. 395
Se va verifica prezenta aparatoarelor de protectie la flansele conductelor prin care circula acizii.
Art. 396
Depozitarea vaselor cu acizi se va face numai în locuri special amenajate.
Art. 397
La locurile de munca unde sunt posibile contaminari cu solutii acide se vor asigura dusuri speciale care vor utiliza substante
neutralizante si apa.
6.8.Peliculizarea prin depuneri metalice
6.8.1.Peliculizarea prin evaporare în vid
Art. 398
Peliculizarea (metalizarea) geamului prin procedeul de evaporare în vid se va realiza în încaperi special amenajate si uscate.
Art. 399
Înainte de începerea lucrului la instalatia de metalizare în vid înalt se vor verifica:
a)debitul apei circuitului de racire;
b)instalatia de aer comprimat;
c)nivelul de ulei la pompele de vid (preliminar si mediu);
d)starea tehnica a carucioarelor si a caruselelor;
e)dispozitivele de prindere a geamurilor;
f)deplasarea lejera a surselor de vaporizare;
g)sistemele de cuplare a carucioarelor la camerele de metalizare în vid.
Art. 400
Se interzice depozitarea geamurilor, a bidoanelor de ulei sau a deseurilor din sticla în jurul instalatiei de metalizare.
Art. 401
Înainte de pornirea instalatiei se va controla starea de curatenie a caruselului, în special a tavii, a incintei si a capacului si se va
proceda, dupa caz, la curatarea acestora de praf, cioburi de sticla etc.
Art. 402
Înainte de introducerea sarjei de geam se vor controla clemele pentru prinderea geamului si starea suportilor pentru sustinerea
geamului în carusel.
Art. 403
Prinderea geamului în carusel se va efectua de catre doi lucratori.
Art. 404
La introducerea caruselului în incinta de vid se vor evita socurile, pentru prevenirea spargerii geamurilor.
Art. 405
Punerea în functiune a instalatiei de vid se va realiza numai dupa asigurarea ca usa incintei s- a închis corespunzator.
Art. 406
Pentru prevenirea avariilor si a imploziilor, comanda manuala a instalatiei se va utiliza numai în caz de defectare a sistemului automat
si numai de catre lucratori special instruiti pentru desfasurarea corecta a operatiilor în regim manual.
Art. 407
În cazul producerii de implozii, reluarea ciclului de fabricatie se va face numai dupa verificarea tuturor clapetelor de la pompele de vid
înalt si a integritatii bratelor mobile care le actioneaza.
Art. 408
În cazul spargerii geamurilor în incinta, interventiile pentru îndepartarea cioburilor se vor face dupa oprirea instalatiei, scoaterea
acesteia de sub tensiune si dupa decuplarea ionizarii.
Art. 409
Caruselul transferat pe carucior se va asigura cu siguranta de fixare, atât pe durata stationarii cât si în timpul deplasarii.
Art. 410
Orice interventie la instalatia de aer comprimat se va face numai dupa oprirea compresorului.
Art. 411
Prinderea si manipularea geamului brut sau peliculizat se vor face numai cu mijloace individuale adecvate de protectie, de catre doi
muncitori.
Art. 412
Geamul peliculizat se va aseza pe ramele caruciorului de transport în asa fel încât acesta sa se sprijine pe stratul din material plastic
sau din pâsla, montat pe carucior si nu pe metal.
6.8.2.Peliculizarea prin metode chimice
Art. 413
Operatia de depunere a argintului pe suprafata geamului se va realiza într- o încapere izolata, special amenajata conform prevederilor
art.675.
Se va asigura izolarea ferestrelor acestei încaperi împotriva razelor solare prin perdele groase de culoare închisa sau geamuri
reflectorizante.
Art. 414
Mesele de peliculizare (argintare) vor fi asezate astfel încât sa se asigure accesul lucratorilor din toate partile.
Distanta dintre mese va fi de 2 m, iar cea dintre mese si peretele cladirii va fi de 1,5 m.
Mesele vor fi prevazute cu jgheaburi de colectare a lichidelor, pentru a preveni scurgerea solutiilor de argintare pe pardoseala.
Art. 415
Geamurile pregatite pentru peliculizare (argintare) vor fi manipulate cu palmare de cauciuc si vor fi controlate, înainte de stergere,
pentru a nu prezenta fisuri.
Art. 416
Se interzice sprijinirea geamului pe picior, pe genunchi sau la fata stâlpului cladirii.
Art. 417
Prepararea solutiilor de argintare si pastrarea lor se va face într- o încapere separata de încaperea în care se realizeaza peliculizarea,
prevazuta cu ventilare mecanica.
Art. 418
Solutiile pentru argintare se vor pastra în sticle de culoare închisa, în locuri racoroase, izolate contra razelor solare. Sticlele vor fi
prevazute cu etichete privind continutul acestora.
Art. 419
La amestecarea solutiilor, se interzice turnarea azotatului de argint în solutie de hidroxid de sodiu sau de amoniac, fiind permisa numai
turnarea solutiei diluate de hidroxid de sodiu sau de amoniac în cea de azotat de argint.
Art. 420
Solutia amoniacala de azotat de argint se poate prepara cu maximum o zi înainte de argintare.
Art. 421
Se interzice agitarea sau amestecarea violenta a solutiei de argintare.
Art. 422
Dupa colectarea argintului, lichidul rezultat se va deversa la canal numai dupa verificarea absentei compusilor de clor.
În cazul în care, în lichid se formeaza compusi de clor, deversarea acestuia se va face numai dupa neutralizare.
Art. 423
La manipularea acidului sulfuric, clorhidric si a substantelor caustice se va utiliza echipamentul individual de protectie care sa asigure
protectia integrala a lucratorilor la contactul accidental cu aceste substante.
Art. 424
Locurile de manipulare a acizilor si substantelor caustice vor avea pardoseala si instalatia electrica protejata antiacid si vor fi dotate cu
substante neutralizante pentru a se putea interveni în cazul scurgerilor accidentale.
Art. 425
Transportul ambalajelor continând acizi la locurile de munca se va realiza cu carucioare speciale, controlându- se în prealabil
integritatea ambalajului.
6.9.Lacuirea si vopsirea geamurilor peliculizate
Lacuirea
Art. 426
Încaperile si instalatiile în care se realizeaza operatiile de lacuire vor îndeplini conditiile prevazute la art.676, 677 si 678.
Art. 427
Operatiile de aplicare a stratului protector la oglinzi, prin pulverizare, se vor efectua numai sub nisa închisa si ventilata mecanic.
Art. 428
În cazul în care, aplicarea stratului protector se realizeaza cu pensula, operatia se poate efectua în aer liber, daca substantele utilizate
pentru acoperire sunt netoxice.
Art. 429
Interventiile la instalatiile de lacuire în flux continuu se vor efectua numai de catre personal autorizat si numai dupa debransarea sursei
de alimentare cu energie electrica si avertizarea, prin placute avertizoare, împotriva pornirilor accidentale.
Art. 430
Se interzice fumatul sau utilizarea focului deschis în spatiile în care se realizeaza lacuirea, inclusiv în perioadele de stationare a
instalatiilor de lacuire.
Vopsirea
Art. 431
Încaperile destinate vopsirii si uscarii oglinzilor vor îndeplini conditiile prevazute la art.679.
Art. 432
Se interzice fumatul si folosirea focului deschis în încaperile destinate vopsirii sau uscarii.
Art. 433
Substantele utilizate pentru operatia de vopsire se vor aduce zilnic, în recipiente închise etans.
Art. 434
Recipientele în care se pastreaza diluantii si alcoolul industrial pentru dizolvarea serlacului vor fi închise etans si se vor depozita în
spatii special amenajate, fiind interzisa depozitarea lor în spatiile destinate vopsirii.
Art. 435
În timpul lucrului, în încaperea de vopsit se va afla un singur recipient (bidon de 20- 25 kg) cu vopsea, închis etans, din care periodic,
pe masa de lucru se vor turna cantitati mici - în vasul de diluare - pentru pensulare.
Uscarea
Art. 436
Uscarea oglinzilor vopsite se va realiza în spatii special amenajate, bine aerisite.
Art. 437
Asezarea oglinzilor pentru uscare se va face numai în rafturi speciale.
Art. 438
Depozitarea oglinzilor uscate se va face pe stative din lemn, iar stivuirea acestora se va realiza pe suprafete fara denivelari; rezemarea
stativelor se va face sub un unghi de minimum 15o fata de verticala, pe elemente de constructie rezistente.
Art. 439
Între foile de oglinzi depozitate spate în spate se vor aseza pene distantiere din lemn.
Art. 440
Prinderea foilor de oglinzi, pentru manipularea si transportul lor, se va face cu ambele mâini si de la mijlocul laturilor, pe lungime, în
pozitie verticala.
Art. 441
Echipamentul de lucru pentru efectuarea operatiilor de lacuire- vopsire va fi obligatoriu confectionat din bumbac.
6.10.Curbarea geamului
Prevederi comune tuturor procedeelor de curbare
Art. 442
Înainte de începerea lucrului se vor verifica functionalitatea instalatiilor, valorile parametrilor prestabiliti, existenta si integritatea
aparatorilor de protectie.
Se va verifica integritatea si functionalitatea instalatiilor auxiliare aferente liniilor tehnologice (de alimentare cu gaz, apa, energie
electrica, aer comprimat).
Art. 443
Se va verifica integritatea formelor si/sau sabloanelor de curbare si a dispozitivelor de prindere si actionare.
Art. 444
Dupa efectuarea operatiilor de reglare, revizii si/sau reparatii, daca la probele de mers în gol sau în sarcina apar disfunctiuni, vibratii
sau socuri, functionarea instalatiilor este permisa numai dupa efectuarea completa a tuturor remedierilor ce se impun.
Art. 445
Locurile special amenajate pentru supravegherea instalatiilor si a cailor de acces la si de la instalatii se vor mentine curate si se vor
marca în functie de destinatia lor.
Art. 446
Parametrii cuptorului de încalzire se vor supraveghea si asigura permanent.
Art. 447
La functionarea cuptoarelor de încalzire si curbare cu gaz metan sau electrice, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în
capitolul 5.
Art. 448
În cazul utilizarii cuptoarelor de curbare cu încalzire electrica, se interzice schimbarea rezistentelor defecte fara întreruperea alimentarii
cu energie electrica de la tabloul central si fara avertizarea, prin placute avertizoare, a operatiei respective.
Art. 449
În timpul functionarii instalatiei de curbare, elementele de actionare, cuplare si preluare, se vor verifica periodic astfel încât sa se evite
supraîncalzirea acestora sau aparitia socurilor.
Art. 450
Pentru evitarea spargerilor si efectuarea corecta a operatiilor de curbare, se va asigura permanent respectarea vitezei de deplasare a
geamului de la cuptor la forma de curbare sau, dupa caz, între mecanismele de pozitionare.
Curbare în flux continuu
Art. 451
Pentru comanda si controlul fluxului tehnologic al liniei de curbare pe orizontala a geamului, se vor respecta prevederile la care s- au
facut referiri în subcapitolul 3.3.
Art. 452
În cazul în care, în timpul functionarii liniei tehnologice de curbare, apar defectiuni, operatiile de remediere se vor efectua numai de
catre lucratori autorizati, cu instalatiile deconectate de la sursele de alimentare (electrice sau de alta natura) si cu avertizarea, prin
placute avertizoare, a operatiilor respective.
Art. 453
La prinderea geamului pe conveiorul de alimentare al cuptorului de încalzire - la procedeul de curbare pe verticala - se vor verifica
clestii de suspendare, integritatea acestora si reglarea lor în functie de grosimea si greutatea geamului.
În zona de actionare a conveiorului, se interzice stationarea lucratorilor.
Art. 454
În cazul producerii de spargeri de geam, cioburile rezultate vor fi imediat evacuate, oprindu- se, dupa caz, instalatia unde s- a produs
spargerea.
Curbarea în cuptoare fixe
Art. 455
Operatiile de introducere a geamului în cuptor si fixarea pe forma, precum si cele de scoatere din cuptor a geamului curbat, se vor
efectua astfel încât sa se evite spargerea geamului si accidentarea lucratorului.
La efectuarea acestor operatii se vor utiliza mijloace individuale de protectie împotriva spargerii accidentale a geamului.
Art. 456
La asezarea geamului pe formele inelare se va evita lovirea acestuia de elementele de constructie ale caruciorului.
Geamurile de dimensiuni mari se vor manipula de catre doi lucratori.
Art. 457
Manevrarea caruciorului încarcat la introducerea si scoaterea din cuptor se va face prin împingere lenta, evitarea lovirii de canturile usii
si utilizând traseele amenajate.
6.11.Securizarea termica (calirea)
Conditii de lucru
Art. 458
Parametrii cuptorului electric vor fi asigurati si verificati permanent.
Art. 459
Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptorului electric, în timpul functionarii.
Art. 460
Orice defectiune la instalatiile electrice se va remedia imediat, de catre un personal autorizat, dupa scoaterea de sub tensiune a
acestora si avertizarea, prin placute avertizoare, a interventiei respective.
Art. 461
Înainte de începerea lucrului, se va verifica întreaga instalatie de racire (ventilare, etc.) pentru asigurarea parametrilor stabiliti pentru
diversele zone ale liniei tehnologice.
Art. 462
Foile de geam care prezinta fisuri, incluziuni sau margini rupte nu vor fi supuse procesului de securizare.
Art. 463
Carucioarele pentru transportul geamului în halele de securizare vor avea bandajele rotilor complete si bare pentru facilitarea
manevrarii acestora.
Carucioarele se vor încarca uniform, pentru asigurarea stabilitatii în timpul transportului, iar manevrarea lor se va realiza numai prin
împingere.
Se interzice marirea capacitatii de încarcare a carucioarelor fata de cea prevazuta prin proiectul initial.
Art. 464
Înainte de încarcarea foilor de geam pe caruciorul de transport, se va face sortarea acestora în functie de grosime, fiind interzisa
încarcarea caruciorului cu geamuri de grosimi diferite.
Art. 465
Deplasarea carucioarelor cu geam este permisa numai dupa asigurarea cu ramele de siguranta.
Art. 466
La manipularea geamurilor de dimensiuni mari, se vor utiliza palmare cu aderenta marita.
Instalatia de securizare pe orizontala
Art. 467
Functionarea transportului aferent instalatiei de securizare pe orizontala este permisa numai dupa ce se verifica prezenta aparatorilor
de protectie.
Art. 468
Daca în timpul functionarii se constata vibratii, socuri sau zgomote nepermise, transportorul se va opri, iar defectiunile se vor remedia
de catre personalul autorizat numai dupa deconectarea de la sursa de alimentare electrica si afisarea interventiei prin placute
avertizoare.
Art. 469
În timpul functionarii transportorului se va verifica periodic starea de functionare a lagarelor si a elementelor de cuplare.
Art. 470
Se interzice stationarea sau circulatia sub linia transportorului, pe aceste trasee fiind afisate placute avertizoare.
Art. 471
Supravegherea instalatiei de securizare, în special zona de racire rapida, se va realiza astfel încât sa se evite pericolul de contact cu
elementele mobile încalzite ale instalatiei.
Art. 472
În cazul în care se produc spargeri de geam, se vor curata, de fiecare data, cioburile rezultate.
Curatarea sau îndepartarea cioburilor se va face, dupa caz, cu oprirea instalatiei din zona în care s- a produs spargerea.
Instalatia de securizare pe verticala
Art. 473
La liniile tehnologice de securizare pe verticala, elementele de prindere a geamurilor vor fi controlate si curatate, asigurându- se
capacitatea de prindere prin reglarea corecta a mecanismelor în functie de grosimea si greutatea geamului.
Art. 474
În timpul manevrarii mecanizate a geamului pentru usi si vitrine, lucratorii nu vor sta în zona de actionare a instalatiei de ridicat la care
se adauga si dimensiunea maxima a geamului manevrat.
Art. 475
La fixarea geamului în dispozitivele de prindere, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)pentru dimensiunile mai mari, care necesita minimum 3 clesti, se prinde geamul bucata cu bucata;
b)pentru dimensiunile mai mici, nu se permite prinderea a mai mult de doua bucati deodata.
Art. 476
Geamurile securizate se aseaza pe carucioarele speciale, de catre unul sau mai multi lucratori în functie de dimensiunea geamului,
astfel încât greutatea pe lucrator sa nu depaseasca prevederile normelor generale de protectie a muncii.
Art. 477
Operatiile de schimbare a matritei pentru geamurile curbate se vor efectua numai dupa deconectarea instalatiei de alimentare cu
energie electrica si avertizarea prin placute avertizoare a interventiei respective.
Art. 478
La efectuarea probelor de rezistenta a geamului securizat, lucratorii vor verifica fixarea corecta în dispozitivele de prindere, iar la
manevrarea greutatilor de încercare vor avea grija ca în apropierea zonei de încercare sa nu se afle alti lucratori.
6.12.Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat
Art. 479
Se interzice începerea lucrului fara a se verifica starea si functionalitatea instalatiilor si a aparatelor de control, parametrii microclimei
camerei de depozitare a foliilor organice, existenta si integritatea aparatorilor de protectie, a legaturilor de împamântare, a covoarelor
sau a podetelor electroizolante.
Art. 480
Se interzice fumatul sau folosirea surselor de foc în camera de climatizare si depozitele de folie.
Art. 481
Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri sau alte defecte.
Art. 482
Se interzice utilizarea autoclavei, daca în timpul functionarii, parametrii acesteia nu se mentin la valorile prestabilite.
Art. 483
Înainte de încarcarea autoclavei, se vor evacua eventualele reziduuri sau alte materiale existente în interiorul acesteia.
Art. 484
La pornirea autoclavei se va verifica functionarea corecta a aparatelor de masurare a presiunii.
Art. 485
Deschiderea autoclavei este permisa numai dupa ce presiunea interioara este egala cu presiunea mediului ambiant.
Art. 486
La scoaterea din matrita a geamului duplex sau triplex si efectuarea controlului vizual al acestuia, se interzice rezemarea geamului pe
picior sau pe orice alta parte a corpului.
Art. 487
În timpul functionarii masinilor si a instalatiilor liniei tehnologice, sunt interzise interventiile pentru remedierea defectarilor.
Art. 488
Pentru remedierea defectarilor se va opri instalatia respectiva, se va întrerupe tensiunea de alimentare si se va anunta conducatorul
locului de munca; remedierile se vor efectua numai de lucratori autorizati, sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art. 489
În timpul functionarii instalatiilor, lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie adecvat fiecarui loc de munca.
Art. 490
La utilizarea cuptoarelor de curbare, se vor aplica prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 6.10.
Art. 491
Interventiile în timpul functionarii cuptoarelor de curbare cu o singura matrita, pentru pozitionarea corecta a geamului, sunt permise
numai utilizând vergele electroizolante si de pe covoare sau podele electroizolante.
Art. 492
Actionarea liftului cuptorului de curbare este permisa numai dupa asigurarea ca, în spatiul de lucru al acestuia, nu se afla lucratori.
Spatiul în care functioneaza acesta va fi împrejmuit cu plasa de sârma pentru interzicerea accesului sub lift.
6.13.Asamblarea în panouri termo si fonoizolatoare
Asamblarea manuala
Art. 493
Operatiile de amestecare a substantelor adezive si aplicarea acestora pe geam se vor efectua în spatii special amenajate conform
prevederilor art.680.
Art. 494
Amestecarea substantelor adezive pentru formarea chitului se va realiza în instalatii speciale.
Art. 495
În cazul în care amestecul se realizeaza manual - numai pentru cantitati reduse - operatia se va executa într- un loc special amenajat,
sub nisa închisa si ventilata mecanic.
Art. 496
La utilizarea substantelor adezive pentru fabricarea panourilor termo si fonoizolatoare, lucratorii vor purta echipament individual de
protectie, care sa le asigure protectia la contactul cu substantele toxice.
Art. 497
Înainte de începerea lucrului cu chitul, lucratorii îsi vor aplica pe mâini un strat protector de unguent, iar dupa terminarea lucrului se vor
spala pe mâini cu apa si sapun.
Art. 498
Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri.
Art. 499
Asezarea foilor de geam pe mesele de lipit se va face la marginea mesei, pentru a se evita degajarile de gaze în momentul lipirii.
Art. 500
Înainte de începerea operatiei de lipire, se va verifica si pune în functiune instalatia de ventilare individuala.
Art. 501
Lucratorii care utilizeaza aparate electrice de lipit vor purta echipament individual de protectie electroizolant, iar masa pe care se face
lipirea va fi asigurata pe toate laturile cu covoare electroizolante.
Art. 502
La spalarea periodica a dispozitivelor si a sculelor utilizate la aplicarea substantelor adezive, cu solutii de apa si soda caustica, se va
utiliza echipament individual de protectie adecvat pentru prevenirea contactului cu soda caustica.
Asamblarea mecanizata
Art. 503
Pornirea si functionarea instalatiilor utilizate pentru asamblarea mecanizata a panourilor termoizolante se va permite numai dupa
efectuarea reglajelor corespunzatoare si obtinerea parametrilor prestabiliti (viteza de lucru, curse de reglaj, gabarite de miscare).
Art. 504
Înainte de pornirea instalatiei se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie ale elementelor mobile si ale gabaritelor de
lucru.
Art. 505
Orice interventie la masinile si instalatiile din flux se vor efectua de catre personal autorizat, dupa asigurarea împotriva pornirilor
accidentale.
Art. 506
În cazul asamblarii mecanizate cu rasini, spatiile de lucru vor fi ventilate mecanic, iar instalatiile electrice aferente vor fi în constructie
antiex.
Art. 507
Evacuarea cioburilor produse în instalatii se va face dupa oprirea acestora, iar acolo unde este cazul, dupa racirea elementelor
fierbinti.
Art. 508
La utilizarea propanului si a oxigenului se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru aceste activitati.
Art. 509
Punerea foilor de geam pe conveiorul de metalizare se va face de catre doi lucratori, iar asezarea lor la margine se va face lent.
Art. 510
Se interzice curatarea dispozitivului de alimentare a latimii benzii metalizate pe geam, în timpul functionarii instalatiei.
Art. 511
Se interzice trecerea pe sub conveiorul instalatiei de metalizat geam în timpul functionarii.
Art. 512
Se interzice evacuarea geamurilor sparte din masina de spalat fara oprirea acesteia si scoaterea de sub tensiune.
Art. 513
Se interzice intrarea lucratorilor în tunelul transportorului meselor sau în cuptorul de uscare în timpul functionarii acestora.
Operatiile de interventii, remedieri etc. sunt permise numai dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune si scaderea temperaturii incintei
cuptorului la valoarea temperaturii mediului ambiant.
6.14.Emailarea geamului
Art. 514
Operatiile de pregatire a emailurilor se vor efectua în încaperi special amenajate, conform prevederilor art.681.
Art. 515
Aplicarea emailurilor pe suprafata geamului se va efectua sub nisa ventilata mecanic.
Art. 516
Lucratorii care efectueaza operatiile de pregatire a emailului vor purta echipament individual de protectie care sa asigure protejarea lor
la contactul accidental cu substantele utilizate.
La aplicarea emailului pe suprafata geamului, lucratorii vor purta obligatoriu ochelari de protectie.
Art. 517
Instalatiile si agregatele utilizate la prepararea si aplicarea emailurilor precum si cele de iluminat si ventilare, vor îndeplini conditiile
prevazute la art.682.
Art. 518
Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri, în procesul de emailare.
Art. 519
Înainte de începerea lucrului, se vor verifica racordurile de aer comprimat.
Art. 520
Geamurile acoperite cu email se vor depozita pe rastele de asteptare, în camere perfect uscate.
Art. 521
La manipularea si transportul geamului emailat, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în subcapitolul 4.1.
Art. 522
La operatiile de securizare a geamurilor emailate, se vor aplica prevederile la care s- au facut referiri la subcapitolul 6.11.
6.15.Serigrafierea geamului
Conditii de lucru
Art. 523
Spatiile în care se desfasoara serigrafierea vor îndeplini conditiile prevazute la art.683.
Art. 524
Vopselele, lacurile si solventii se vor pastra în vase închise etans; depozitarea lor se va face în încaperi si dulapuri special destinate.
Art. 525
În spatiile de serigrafiere se interzice fumatul precum si servirea mesei.
Art. 526
Prepararea vopselelor termoplaste se va efectua numai în cantitati care sa nu conduca la formarea de amestecuri explozive si în
încaperi special destinate prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 527
Înainte de pornirea masinilor se va verifica capacitatea de absorbtie a dispozitivelor de prindere prin vid.
Art. 528
Geamurile care prezinta defectiuni nu vor fi supuse procesului de serigrafiere.
Art. 529
În timpul functionarii masinilor, se interzice stationarea persoanelor straine de locul munca în jurul masinii.
Art. 530
În vederea prevenirii accidentarii prin spargerea geamului, masina va fi bine reglata.
Art. 531
În timpul functionarii masinii, se interzice îndepartarea cioburilor sparte.
Art. 532
Curatarea sitelor se va face numai în locuri special amenajate, sub nisa ventilata mecanic.
Schimbarea sitelor se va face numai cu masina oprita si deconectata de la sursa de energie electrica.
Art. 533
La sfârsitul lucrului sitele si racletii se vor curata conform art.532.(1). Deseurile ramase dupa curatarea sitelor si a racletilor se vor
depozita în locuri special amenajate, fara surse de foc si care sa permita o buna aerisire.
Tratarea termica
Art. 534
Pentru lucrul în conditii de securitate la cuptorul de tratare termica, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri în capitolul 5.
Art. 535
La curatarea mesei masinii se va utiliza echipament individual de protectie adecvat asigurându- se permanent ventilarea locului de
munca.
7.Spalarea geamului
Spalarea mecanizata
Art. 536
Masina de spalat geamuri va fi reglata în functie de dimensiunile foilor de geam astfel încât, în timpul operatiei de spalare, sa nu existe
surse de vibratii, socuri sau întreruperi.
Art. 537
Pornirea si oprirea masinii se va face numai cu manusi electroizolante si numai de pe podete electroizolante.
Art. 538
Pornirea transportorului cu role se va face numai dupa punerea în functiune a alimentarii cu apa si a periilor de spalare.
Art. 539
Se interzice lasarea fara supraveghere a masinii, în timpul functionarii acesteia.
Art. 540
Transportul pachetelor de geam se va face numai cu ajutorul rastelelor (caprelor) utilizând ramele de siguranta.
Spalarea si stergerea manuala a geamului
Art. 541
Spalarea si stergerea manuala a geamurilor se va face numai în pozitie orizontala, pe mese special amenajate astfel încât întreaga
suprafata a geamului sa fie sprijinita pe masa.
Art. 542
Înainte de spalare, foile de geam se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri sau ciobituri.
Art. 543
Spatiul din jurul meselor de sters se va mentine liber pentru a permite manipularea de geam.
Art. 544
La spalarea sau curatarea geamurilor cu muchii neprelucrate, se va utiliza echipament individual de protectie adecvat si se va evita
contactul direct cu muchiile taioase.
Art. 545
Geamurile spalate si sterse se vor depozita pe rastele din lemn si vor fi stivuite în locuri special amenajate.
Art. 546
În cazul în care pentru curatarea geamurilor se utilizeaza alcool industrial se interzice fumatul si prezenta surselor de foc deschis în
încaperile de lucru.
Alcoolul industrial se va pastra în locuri special amenajate si în recipiente închise etans.
8.Sortarea geamului
Art. 547
Prevederile acestui capitol se vor aplica la toate activitatile care includ si activitatea de sortare a geamurilor.
Art. 548
La sortarea geamurilor, lucratorii vor purta echipament individual de protectie împotriva spargerii accidentale a foilor de geam în timpul
manipularii.
Art. 549
Caile de acces ale încaperilor în care se desfasoara sortarea, vor avea dimensiuni care sa permita deplasarea dispozitivelor de
transport încarcate, fara pericol de accidentare, iar pardoseala va fi bine întretinuta, fara denivelari si eliberata de orice material care ar
putea provoca socuri sau rasturnari.
Art. 550
Prinderea foilor de geam se va face cu palmare de cauciuc, separat una câte una si numai de partea superioara a acestora. Se
interzice sprijinirea foii de geam pe orice parte a corpului.
Art. 551
Manipularea foilor de geam groase de 3, 4, 5 si 6 mm cu lungimea de 1,60 m se va efectua de catre cel putin doi lucratori.
Art. 552
Foile de geam la care s- au constatat fisuri se vor aseza pe rastele (capre) separate, pentru a fi transportate la recuperare.
Cioburile mari, recuperabile se vor depune si transporta numai pe carucioare speciale.
Art. 553
Deplasarea manuala a rastelelor (caprelor) se va efectua numai împingându- se de la unul din capete, fiind interzisa tragerea lor în
directia de mers.
Art. 554
Pentru conducerea rastelului (caprei) cu geam, se va sta numai lateral.
Art. 555
Rastelele cu geam sortat se vor depozita numai în locurile destinate acestui scop. Se interzice depozitarea rastelelor cu geam pe caile
de acces din sectii.
Art. 556
Pachetele cu geam de pe rastele (capre) sau carucioare se vor asigura contra caderii cu ramele de siguranta, atât pe perioada de
stationare cât si pe durata deplasarii.
Art. 557
Se interzice sprijinirea lucratorilor de rastelele (caprele) pe care sunt depozitate geamuri.
9.Ambalarea produselor finite
Art. 558
Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spatii destinate acestui scop în conformitate cu prevederile art.684.
Art. 559
Spatiile pentru ambalat vor fi asigurate permanent cu sistem de iluminat corespunzator si vor fi mentinute curate.
Art. 560
Lazile goale si materialul de ambalaj se vor depozita în locuri special destinate.
Art. 561
Lazile goale pentru ambalarea geamului cu dimensiuni pâna la 100 x 160 cm vor fi manevrate de catre un singur lucrator, iar cele care
depasesc aceste dimensiuni vor fi manevrate de doi sau mai multi lucratori astfel încât greutatea pe persoana sa nu depaseasca
limitele prevazute de Normele generale de protectie a muncii.
Art. 562
Transportul lazilor goale pentru ambalare se poate face manual numai pe distante sub 25 m, una câte una.
Transportul pe distante mai mari de 25 m se va realiza cu carucioare tractate manual sau cu mijloace mecanizate.
Art. 563
Lazile se vor aseza pe suprafete netede, fara alte corpuri sub ele care sa conduca la înclinarea si dezechilibrarea lor. Se permite
asezarea simetrica pe rigle egale care sa permita prinderea lazilor cu dispozitive mecanice pentru manipulare si transport.
Art. 564
La transportul foilor de geam si asezarea în lada se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)geamul de 2 - 4 mm grosime, la dimensiunile maxime de 1,30 x 1,60 m pot fi manipulate de catre un singur lucrator;
b)geamurile de 2 - 8 mm grosime care depasesc masa de 20 kg precum si cele de 2 - 4 mm grosime dar mai mari de 1,60 m, vor fi
transportate de catre doi lucratori.
Art. 565
Se interzice manipularea geamului profil cu defecte (piatra, crapaturi etc.).
Art. 566
Profilele de la 2 m lungime în sus se vor manipula de catre doi lucratori.
Art. 567
Profilele se vor ambala la ambele capete si se vor transporta la depozite.
Art. 568
Dupa ambalare se vor controla lazile, iar cuiele iesite în afara se vor scoate si se vor bate corect.
Art. 569
Se interzice sprijinirea lazilor cu geam de stâlpii sau peretii încaperii, daca acestia nu sunt special amenajati si consolidati pentru acest
scop.
Art. 570
La depunerea foilor de geam în lazile pentru ambalare, rezemarea lazilor se va face su o înclinare de minimum 150 fata de verticala.
Art. 571
Se interzice urcarea lucratorilor pe lazi indiferent daca acestea sunt pline sau goale.
Art. 572
Geamul ambalat se va transporta ritmic la depozit pentru a preveni blocarea cailor de circulatie a încaperilor de ambalat.
10.Depozitarea produselor finite
Conditii de lucru
Art. 573
Caile de acces la depozitul de produse finite, precum si cele din interiorul sau, vor fi întretinute corespunzator, vor fi marcate
conventional si vor avea suprafata neteda.
Art. 574
În depozitul de produse finite fumatul si focul deschis sunt interzise.
Art. 575
La depozitarea geamului ambalat se interzice blocarea gurilor hidrantilor pentru a se putea interveni rapid în cazul unui eventual
început de incendiu.
Art. 576
Iluminatul în incinta depozitului se va asigura astfel încât, operatiile de depozitare si încarcare - descarcare sa decurga în conditii de
securitate.
Art. 577
Depozitarea geamului ambalat se va face în stive, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 578
Se interzice lucratorilor sa însoteasca lazile cu geam sau goale în ascensoarele de marfuri.
Art. 579
Se interzice încarcarea ascensorului peste sarcina admisa. Gabaritul ascensorului si starea tehnica a acestuia se vor verifica zilnic de
catre lucratori autorizati în acest scop.
Art. 580
Ascensoarele de marfa cu însotitor vor fi deservite de catre persoane autorizate, cu respectarea instructiunilor ISCIR.
Art. 581
Se interzice utilizarea ascensoarelor defecte sau repararea acestora în timpul functionarii.
Art. 582
În cazul utilizarii toboganelor, pentru coborârea lazilor cu geam la nivele inferioare, acestea vor fi dotate cu sisteme de frânare a lazilor.
Art. 583
În zona inferioara, toboganul se va îngradi pe ambele parti laterale.
Art. 584
Asezarea lazilor cu geam în depozit se va face astfel încât acestea sa nu cada din pozitia în care sunt puse, iar pentru o manipulare
usoara si fara pericole, lazile se vor aseza pe dimensiuni si calitati.
Art. 585
Lazile vor fi bine sprijinite si fixate, astfel încât, în cazul îndepartarii unei lazi, cele care ramân sa nu se rastoarne.
Art. 586
Între stivele de lazi se vor asigura cai de acces care sa permita, în conditii de securitate, manevrarea lazilor, urcarea lor pe caruciorul
de transport si transportul la mijlocul de încarcare.
Art. 587
Lazile cu geamuri mari, de 60 x 120 cm, se vor manipula de catre doi lucratori.
Art. 588
Operatiile de încarcare a marfii în mijloacele de transport vor fi organizate si conduse de catre o persoana instruita si numita în acest
scop, care va asigura toate masurile desfasurarii activitatii în conditii de securitate.
Art. 589
Prinderea lazii cu cablul de legare se va face numai pe rama de la baza lazii, pentru evitarea desprinderii acesteia si alunecarea foilor
de geam.
Art. 590
La încarcarea vagoanelor se va controla în prealabil starea acestora, asigurându- se cu saboti împotriva deplasarii.
Art. 591
Legatura dintre vagon si rampa se va face cu un podet metalic bine fixat.
Art. 592
În timpul noptii, vagonul va fi iluminat interior cu lampa portativa, la tensiunea de 24 V.
Art. 593
Carucioarele cu marfa se vor manevra numai prin împingere.
Art. 594
La efectuarea operatiilor de încarcare a marfii cu mijloace mecanizate (electrocare si motostivuitoare) acestea vor fi pilotate la intrarea
în vagon.
Art. 595
Operatiile de legare sau dezlegare a vagoanelor se vor realiza numai de catre lucratori autorizati în acest scop.
Art. 596
Se interzice manevrarea vagoanelor în timpul efectuarii operatiilor de încarcare a acestora.
Art. 597
Dupa încarcarea vagoanelor, se vor închide corect toate usile, obloanele si peretii mobili, asigurându- se cu cârligele montate în acest
scop.
Art. 598
La încarcarea vagoanelor, lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru respectarea normelor de securitate a muncii specifice activitatilor
din cadrul CF.
Art. 599
La încarcarea autovehiculelor cu marfa se va avea grija ca acestea sa fie asigurate împotriva deplasarii si sa se afle cât mai aproape
de locul de încarcare.
Art. 600
Se interzice folosirea podetelor sau a planurilor înclinate la o greutate mai mare decât rezistenta acestora.
Art. 601
Urcarea si coborârea se vor efectua numai pe scara destinata acestui scop.
Art. 602
La încarcarea marfii în autovehicule, înaltimea rampei de încarcare va fi egala cu înaltimea podelei autovehiculului.
Art. 603
Transportul geamului profil se va face în pozitie orizontala. Geamul profil cu o lungime mai mare de 2 m se va manipula de catre doi
lucratori.
Art. 604
Se interzice ridicarea sau transportul geamului profil pe deasupra capului sau pe partea lata a profilului. Transportul se face numai pe
cant, sprijinit de partea laterala a corpului.
Art. 605
În cazul încarcarii rafturilor cu profile în autocamioane special amenajate, cu ajutorul automacaralei, prinderea cablurilor în cârlige se
va face numai de catre lucratorii autorizati ca legatori de sarcina.
Art. 606
În timpul ridicarii raftului cu profile, lucratorii vor sta lateral pentru evitarea accidentarii în cazul în care din dispozitivul de ridicare s- ar
desprinde cioburi sau alte materiale.
Art. 607
La încarcarea geamului cu macaraua, greutatea încarcaturii ridicate nu va depasi sarcina maxima admisa.
Art. 608
Este interzisa functionarea mecanismelor de ridicat fara indicatorul de sarcina corespunzator.
Art. 609
Instalatiile de ridicat vor fi prevazute cu limitatoare de sarcina si de cursa.
Art. 610
Toate operatiile si manevrele care se executa se vor efectua fara socuri, iar lucratorii nu vor sta sub sarcina.
Art. 611
Se interzice a se executa miscari dintr- un sens în altul fara oprirea macaralei la pozitia "zero".
Art. 612
Înainte de deplasarea încarcaturii cu ajutorul macaralei, pe plan orizontal, aceasta va fi ridicata la o înaltime de cel putin 0,5 m
deasupra eventualelor obstacole întâlnite în raza de actiune a macaralei.
Art. 613
Se interzice accesul în raza de actiune a instalatiei de ridicat.
Art. 614
Se interzice ridicarea încarcaturilor folosind cârligul mecanismului de ridicat , daca elementele de legare a sarcinilor (cablurilor) sunt
oblice sau rasucite.
Art. 615
Cablurile de legare vor fi asezate sub încarcatura de ridicat "uniform", fara noduri sau ochiuri.
Art. 616
Se interzice ridicarea ramelor si a rastelelor (caprelor) cu geam vrac, care au foi crapate sau sparte, precum si a lazilor cu geam, care
nu sunt bine prinse în cuie, sunt confectionate din cherestea necorespunzatoare sau au dimensiuni necorespunzatoare.
Art. 617
Este interzis a se parasi mecanismul de ridicat cu greutatea suspendata.
Art. 618
Se interzice urcarea lucratorilor pe sarcinile manevrate.
Art. 619
Se interzice deplasarea sarcinilor deasupra lucratorilor sau trecerea acestora pe sub sarcinile suspendate.
11.Repararea si întretinerea cuptoarelor de topire a sticlei
Art. 620
Pentru orice interventii la cuptoare si anexe, pe baza identificarii pericolelor si a evaluarii nivelului de risc, se va stabili un plan de lucru,
aprobat de conducerea tehnica, cu instructiuni concrete ce urmeaza a fi aplicate în situatiile respective, care va fi adus la cunostinta
lucratorilor.
Orice interventie se va desfasura pe baza planului si a instructiunilor de lucru stabilite, în toate cazurile de catre lucratori autorizati, sub
supraveghere de specialitate si îndrumarea conducerii tehnice.
Pentru rezolvarea unor situatii noi, neobisnuite (nepracticate) se va evalua cu atentie nivelul de risc al interventiei si, în functie de caz,
se va decide modul de solutionare, având prioritate securitatea lucratorilor.
Art. 621
Înainte de începerea interventiilor la cuptoare, responsabilul lucrarii respective va efectua instructajul de securitate a muncii si va stabili
sarcini precise pentru fiecare membru al echipei de lucru, în vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.
Se vor verifica toate uneltele si sculele de lucru si se va utiliza echipamentul individual de protectie adecvat tipului de interventie.
Art. 622
Pentru interventiile la cald, echipamentul individual de protectie va fi termorezistent, termoizolant si termoreflectant.
În cazul interventiilor la rece (la cuptoare si subsolul acestora) se va purta obligatoriu casca de protectie si, în functie de caz, bocanci
cu bombeu metalic.
Schimbarea arzatoarelor în timpul functionarii cuptoarelor
Art. 623
La schimbarea arzatoarelor, lucratorii vor lucra obligatoriu cu uneltele speciale pentru aceasta operatie si vor purta ochelari si manusi
de protectie.
Art. 624
Schimbarea arzatoarelor se va face numai de pe podete special amenajate si prevazute cu balustrada.
Art. 625
La schimbarea arzatoarelor se va verifica în prealabil daca robinetele de la gaze au fost închise, iar focul a fost schimbat pe partea
unde nu se lucreaza.
Se interzice schimbarea arzatoarelor pe partea unde arde focul pentru a evita arsurile care se pot produce printr- o eventuala aprindere
a gazelor în exteriorul cuptorului.
Reparatii capitale la cuptoare
Art. 626
La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare, sunt interzise:
a)utilizarea unor documentatii de executie de la reparatiile anterioare. Documentatia de executie pentru reparatiile capitale si curente
trebuie sa contina evaluarea starii tehnice concrete a cuptorului la momentul respectiv;
b)utilizarea unor materiale refractare cu calitati diferite fata de cele prevazute prin documentatia de executie a lucrarii (proiectul de
executie);
c)schimbarea sau înlocuirea caracteristicilor elementelor care compun structura de rezistenta a cuptorului, prevazute prin documentatia
de executie a lucrarii (proiectulul de executie).
Art. 627
La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare cu ajutorul tertilor, în protocolul încheiat se vor stabili masurile si
responsabilitatile ce revin fiecarei parti pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii.
Scurgerea sticlei si oprirea focului
Art. 628
Pentru scurgerea sticlei si oprirea focului se vor respecta, urmatoarele prevederi:
a)se va anunta formatia de prevenire si stingere a incendiilor care va lua toate masurile necesare împotriva eventualelor incendii si va
asigura supravegherea permanenta a desfasurarii lucrului în conditii de securitate;
b)se vor lua masuri de întrerupere a energiei electrice la masinile de tras si instalatiile aferente cuptorului care nu influenteaza procesul
de ardere (alimentare cu amestec, racire cuva etc.);
c)locul în care urmeaza a se scurge sticla incandescenta se va îngradi si avertiza prin placute avertizoare;
d)se va asigura scurgerea masei de sticla într- un bazin de scurgere prin intermediul unui canal de legatura metalic permanent udat cu
o cantitate suficienta de apa pentru realizarea fritarii;
e)operatia de scurgere a sticlei se va efectua de catre zidarii samotori, sub supravegherea si indicatiile conducerii tehnice;
f)lucratorul care scoate dopul de samota va avea experienta pentru executarea acestei operatii si va fi dotat cu echipament individual
de protectie termoizolant si termorezistent precum si cu centura de siguranta si frânghie pentru ca, în situatia unei eventuale scurgeri
bruste a sticlei sa poata fi scos rapid din locul respectiv. Echipa de pompieri va supraveghea în mod deosebit aceasta operatie si va
interveni în timp util pentru prevenirea accidentarii lucratorului.
Art. 629
Dupa scurgerea sticlei se va opri focul în cuptor, prin închiderea robinetelor de la conducta principala a cuptorului, dupa care zidarii vor
proceda la astuparea tuturor orificiilor si la închiderea registrului de aer (subere).
Verificarea prealabila a legaturilor de sustinere a boltii
Art. 630
Reparatiile capitale încep cu verificarea legaturilor metalice de la bolta cuptorului, pentru a nu se produce, în timpul racirii, prabusirea ei
accidentala.
Racirea cuptorului
Art. 631
În timpul racirii cuptorului, se va proceda la strângerea progresiva controlata a ancorajelor la bolta, pentru evitarea darâmarii boltii în
timpul procesului de contractie a materialului refractar.
Demolarea cuptorului
Art. 632
Începerea demolarii cuptorului se va face la o temperatura la care se poate lucra fara pericol de arsuri. Demolarea va începe de sus în
jos, respectiv de la bolta cuptorului, evitându- se lucrarile suprapuse.
Art. 633
În cazul în care bolta cuptorului nu este supusa operatiei de demolare, dar se intervine la elementele de sustinere a ei, se va asigura o
sustinere provizorie printr- o constructie de rezistenta, independenta.
Art. 634
Zona de lucru în care se face demolarea, repararea cuptorului si asezarea materialelor rezultate de la demolare cât si a materialelor
necesare reconstructiei cuptorului, va fi îngradita si avertizata corespunzator.
Art. 635
Blocurile refractare de greutate mare vor fi depuse pe palete sau carucioare speciale si vor fi evacuate imediat din zona de lucru.
Art. 636
La demolare se vor evita îngramadiri de materiale pentru a nu se bloca caile de acces si a nu depasi sarcina maxima admisa a
planseelor de lucru.
Art. 637
La evacuarea cioburilor de sticla din bazin, se vor respecta prevederile ISCIR pentru instalatia utilizata la ridicarea acestora.
Art. 638
În cazul în care, masa de sticla din bazin se sparge, în vederea evacuarii, cu dispozitiv special (picambru), se va verifica starea tehnica
a acestuia înainte si în timpul lucrului. Daca se constata defectiuni, se va opri lucrul si va fi anuntat conducatorul formatiei de lucru.
Toti lucratorii care desfasoara simultan activitati în bazin, vor purta echipamentul individual de protectie împotriva accidentarii cu
particule (cioburi) de sticla.
Zidirea cuptorului
Art. 639
La zidirea cuptorului se vor respecta urmatoarele prevederi:
a)manipularea si depozitarea blocurilor refractare de greutate mare se vor face numai cu mijloace mecanizate, sub supravegherea
conducatorului lucrarii. La depozitarea temporara a materialelor refractare în jurul cuptorului, se interzice depasirea sarcinii maxime
admise a planseelor de lucru (acolo unde exista plansee);
b)stivuirea refractarelor se va face cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectia muncii.
Art. 640
În timpul lucrului la subsolul cuptorului sau la camerele regeneratoare, nu se va lucra la nivelurile superioare, pentru evitarea
accidentarilor.
Art. 641
La taierea caramizilor cu masina cu disc se vor aplica normele de securitate a muncii specifice acestei activitati.
Art. 642
În timpul cioplirii blocurilor si a caramizilor refractare, se vor purta, în mod obligatoriu, masca de protectie contra prafului, casca si
ochelari de protectie.
Art. 643
Cioplirea manuala a caramizilor pentru profile se va face cu unelte corespunzatoare si echipament individual de protectie adecvat,
astfel ca eventualele particule desprinse sa nu produca accidentarea lucratorilor.
Art. 644
Pentru cioplirea manuala a materialelor refractare se vor amenaja spatii de lucru în constructie provizorie si demontabila, dotate cu
instalatie de exhaustare si racorduri flexibile.
Art. 645
Planurile înclinate pe care se urca si se coboara din zonele aflate la înaltime vor fi construite rezistent, vor avea pardoseli
antiderapante si balustrade de protectie.
Art. 646
Operatiile de strângere si slabire a piulitelor de la tiranti vor fi supravegheate de conducerea tehnica a lucrarii.
12.Prevederi de proiectare
Art. 647
În activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea geamului, se vor respecta prevederile de securitate a
muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului si
standardele de securitate a muncii.
Art. 648
Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatii de fabricare a geamurilor în
conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii, la îndemâna celor ce concep si proiecteaza fluxurile tehnologice, în
vederea realizarii unor nivele de securitate mai ridicate.
Art. 649
Activitatile destinate depozitarii si pregatirii materiilor prime în vederea prepararii amestecului se vor desfasura în încaperi special
amenajate si cu echipamente care sa asigure etansarea operatiilor tehnologice specifice.
Art. 650
La uscarea nisipului, injectoarele de gaze utilizate vor fi prevazute cu sistem de închidere automata a gazelor în cazul opririi
accidentale a acestora.
Art. 651
Echipamentul tehnic utilizat la uscarea nisipului va asigura izolarea operatiei fata de mediul de munca prin:
- carcasarea jgheabului de evacuare a materiei prime;
- asigurarea etansarii între elementele mobile si fixe;
- instalatie de captare si retinere a pulberilor la încarcare si descarcare.
Art. 652
La cernerea materiilor prime se va asigura etanseitatea echipamentului fata de mediul de munca.
Sitele vor fi prevazute cu instalatie de captare si retinere a pulberilor.
Art. 653
Transportoarele cu banda utilizate la transportul cioburilor, a materiilor prime sau a amestecului vor fi carcasate pe toata lungimea,
legate la instalatia de captare a pulberilor si prevazute cu dispozitive de oprire în caz de urgenta.
Art. 654
Buncarele utilizate pentru depozitari intermediare de materii prime pulverulente, vor fi prevazute cu instalatie de captare si retinere a
pulberilor.
Art. 655
Dozarea mecanica a materiilor prime se va efectua cu echipamente care sa permita etansarea operatiei.
Art. 656
Cântarele utilizate la cântarirea materiilor prime pulverulente vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate -
materie prima si aer.
Art. 657
Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate si prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate.
Încaperea în care se amplaseaza amestecatorul va fi prevazuta cu ventilare mecanica de siguranta.
Art. 658
La încarcarea si descarcarea materiilor prime în si din amestecator se va asigura etanseitatea acestor operatii.
Art. 659
Buncarele tampon ale cuptoarelor vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate.
Art. 660
Gurile de încarcare si alte deschideri în peretii cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor constituie un pericol, vor fi protejate
împotriva iesirii flacarii.
Art. 661
Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie sa permita întoarcerea flacarii pe conducte.
Art. 662
Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmari foarte grave în situatia caderii elementelor de automatizare,
se vor prevedea solutii care sa asigure circuitul deschis al gazelor fara a necesita interventia omului.
Art. 663
Inversarea focului la cuptoare va fi obligatoriu semnalizata si înregistrata.
Art. 664
Înregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevazuta obligatoriu.
Art. 665
La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite.
Sistemele de fritare vor asigura protectia lucratorilor contra aburului si a masei de sticla topita.
Art. 666
Locurile de munca de la masinile de tras geam pe verticala (sahturile) si de pe platformele de rupere, vor fi asigurate cu ventilare
naturala si/sau mecanica.
Art. 667
Platformele metalice si scarile de acces pentru deservirea masinilor de tras geam pe verticala, vor avea asigurate balustrade de
protectie, dimensionate conform normelor în vigoare.
Art. 668
Deschiderea scarilor, care se folosesc la urcarea de pe platforma sahturilor la nivelul taietorilor sau manipulatorilor de geam, va fi
protejata prin împrejmuire cu plasa de sârma.
Art. 669
Platforma etajului superior de la masinile de tras geam va fi asigurata din materiale ignifugate.
Art. 670
De la nivelul platformei de rupere, zona de iesire a benzii de sticla se va proteja pe o înaltime de minimum 2m cu o plasa de sârma,
lasând libera numai partea dinspre care actioneaza lucratorul.
Art. 671
Masinile de slefuit si gaurit geam vor avea instalatia electrica protejata împotriva patrunderii apei, fiind executate în gradul normal de
protectie IP4.5 în clasa de protectie II sau III, conform standardelor în vigoare.
Art. 672
Operatia de givrare se va realiza în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 673
Încaperile în care se realizeaza operatiile de matisare si polisare chimica a geamului vor avea peretii, pardoseala si structura de
rezistenta protejate antiacid.
Echipamentele tehnice si instalatiile electrice vor fi de asemenea protejate antiacid.
Sistemele de ventilare (generale si locale) vor asigura mentinerea concentratiei vaporilor de acizi în limite nepericuloase.
Art. 674
Pentru evacuarea vaporilor de acizi în exterior precum si a solutiilor epuizate la canal, se vor prevedea solutii tehnice de neutralizare a
acestora înainte de evacuare în cazul în care concentratiile depasesc limitele admise.
Art. 675
Peliculizarea geamului prin metode chimice (argintarea) se va realiza în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 676
Încaperile destinate operatiilor de lacuire vor avea constructia si instalatiile electrice de tip antiex.
Art. 677
În cazul în care lacuirea se realizeaza mecanizat, instalatiile de lacuire vor fi în constructie antiex.
Art. 678
Lacuirea mecanizata a geamului în flux continuu se va efectua în cabine închise etans.
Art. 679
Încaperile destinate vopsirii oglinzilor vor fi prevazute cu instalatie de ventilare pentru captarea si retinerea aerosolilor înainte de
evacuarea în atmosfera.
Art. 680
Operatiile de amestecare a substantelor adezive si aplicarea acestora pe geam, în vederea asamblarii în panouri termoizolatoare, se
vor efectua în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 681
Operatiile de pregatire a emailurilor se vor efectua în încaperi prevazute cu ventilare mecanica.
Art. 682
Instalatiile si agregatele utilizate la prepararea si aplicarea emailurilor precum si cele de iluminat si ventilare vor fi în constructie antiex.
Art. 683
Încaperile în care se efectueaza serigrafierea vor fi bine iluminate, în special cu lumina naturala si vor fi prevazute cu ventilare naturala
si mecanica.
Parametrii de functionare a instalatiei de ventilare vor asigura prevenirea formarii amestecurilor explozive pentru o cantitate data de
solventi.
Instalatiile electrice vor fi de tip antiex.
Art. 684
Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spatii astfel amplasate încât sa respecte criteriul efortului minim necesar
atât ambalarii cât si transportului spre mijloacele de expediere.
Art. 685
Dimensiunile cailor de acces din depozite se vor corela cu marimea mijloacelor de transport, sensurile de circulatie si necesitatile de
întoarcere si manevrele specifice mijloacelor de transport.
-****-
Anexa 1: Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

1.
Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si a azotului.
2.
Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
3.
Norme specifice de securitate a muncii la transportul prin conducte a gazelor naturale.
4.
Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.
5.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica.
6.
Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si întretinere a transportoarelor cu banda.
7.
Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice.
8.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea ambalajelor si a butoaielor.
9.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.
10.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice.
11.
Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.
12.
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje în constructie.
13.
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de izolatii termice si hidrofuge si protectii anticorozive.
14.
Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.
15.
Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.
16.
Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice.
17.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.
18.
Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
19.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.
20.
Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.
___________________________
*NOTA: Întrucât în prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, pâna la aparitia
tuturor normelor specifice, se vor respecta si aplica, dupa caz, prevederile Normelor Departamentale referitoare la aceste activitati.
Anexa 2: Lista standardelor de securitate a muncii conexe*

STAS 12894 90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca
STAS 12604 87
Protectia împotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.
STAS 12604 90
Protectia împotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
STAS 6877/10 77
Echipamente electrice pentru atmosfere explozive. Capsulare antideflagranta. Determinarea interstitiului experimental maxim de
securitate.
STAS 9954/1 74
Instalatii si echipamente electrice în zone cu pericol de explozie si datorate gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si
montare.
STAS 8138 83
Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale
STAS 6646/2 88
Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul în industrie
STAS CEI
Corpuri de iluminat. Partea 2. 598 2 22 Conditii tehnice speciale Sectiunea 1992.01.01 22 Corpuri de iluminat de siguranta.
STAS 6987 82
Instalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta.
STAS 297/1 88
Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale
STAS 297/2 89
Indicatoare de securitate. Reprezentari.
STAS 11358 80
Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice
STAS ISO4304 94
Instalatii de ridicat, altele decât macarale mobile si macarale plutitoare. Cerinte. Conditii generale privitoare la stabilitate.
STAS 6877/1 86
Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale.
STAS 6877/8 88
Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Sisteme electrice cu siguranta intrinseca.
STAS 7454 84
Covor electroizolant din cauciuc.
STAS 9153 90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.
STAS 9876 87
Transportoare. Prescriptii generale de securitate.
STAS 9877 89
Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale de securitate.
STAS 9879 74
Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.
STAS 9881 89
Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.
STAS 9886 82
Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de securitate.
STAS 10627 76
Ventilatoare. Principii de securitate.
STAS 2938 91
Roboti industriali. Prescriptii generale de securitate.
STAS 12961 91
Masini unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni.
STAS 11054 78
Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii.
STAS 5352 79
Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare.
____________________________
* NOTA: Prezenta lista nu are caracter exhaustiv si cuprinde standardele care pot fi aplicate în activitatea de conceptie si proiectare a
fluxurilor tehnologice de fabricare a geamului, în vigoare la data de 30.06.1994. Intrucât sistemul standardelor de securitatea muncii
este în curs de elaborare, este obligatorie consultarea periodica a Buletinului Standardizarii pentru completarea listei cu standardele
care corespund cerintelor de proiectare în domeniu.
Anexa 3: Ghid de terminologie
1.Notiuni de baza din domeniul securitatii muncii
1.1.Accident de munca: vatamarea violenta a organis- mului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului
de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului în baza caruia se desfasoara
activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.
1.2.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deterioarea acestora.
1.3.Boli profesionale: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici,
chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului
în procesul de munca.
1.4.Defectarea: încetarea aptitudinii unei masini, instalatii, utilaj etc., de a- si îndeplini functia specificata.
1.5.Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau în asociere cu un protector.
1.6.Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea
îmbracamintei si încaltamintei personale în timpul procesului de munca.
1.7.Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat
împotriva factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala.
1.8.Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare în procesul
muncii.
1.9.Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediu de munca si care, în conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei
leziunii sau afectarii sanatatii.
1.10.Functii de securitate: functii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protectie prin care, fie se elimina sau se reduce
riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.
1.11.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si
cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.
1.12.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are
ca scop însusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o
realizeaza sau urmeaza a o realiza.
1.13.Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari în domeniul securitatii muncii, ale caror
prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate în cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau
colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera
totalitatea activitatilor desfasurate în unitate, sau, voluntara, atunci când patronul considera necesar pentru îmbunatatirea securitatii
muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
1.14.Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a
documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului
în conformitate cu scopul pentru care a fost creat si a asigurarii securitatii muncii.
1.15.Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra
acestuia.
1.16.Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.
1.17.Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, în mediul luat în
considerare.
1.18.Pericol:
a)Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.
Nota: În domeniul securitatii muncii termenul este utilizat în asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei
leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.
b)Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente
de munca sau boli profesionale).
1.19.Persoana autorizata: o persoana competenta împuternicita în scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre
patron) sa îndeplineasca anumite activitati.
1.20.Persoana avertizata: o persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru
desfasurarea unei activitati în conditii de securitate.
1.21.Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.
1.22.Persoana expusa: o persoana care se afla în întregime sau partial într- o zona periculoasa.
1.23.Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau
reducerea riscurilor.
1.24.Prevenire intrinseca: prevenire realizata în stadiul de conceptie/proiectare, care consta în:
- evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;
- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient prin reducerea necesitatii de interventie a
executantului în zonele periculoase.
1.25.Protectie: ansamblul de masuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul
protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.
1.26.Proces de munca: succesiunea în timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie în sistemul de
munca.
1.27.Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol
si persoana expusa.
1.28.Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, într- o situatie periculoasa.
1.29.Risc profesional: risc în procesul de munca.
1.30.Situatie periculoasa: orice situatie în care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
1.31.Substanta periculoasa: o substanta care, în virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico- chimice poate constitui un pericol.
1.32.Zona periculoasa: orice zona în care exista sau poate apare un pericol.
1.33.Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoana
este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.
Nota: pericolul care genereaza riscul înfatisat în aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase,
degajare de substante periculoase, arc electric în timpul fazei de sudura etc.)
- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta)
2.Notiuni tehnologice
2.1.Asamblarea în panouri termo si fonoizolante: procedeu de obtinere a panourilor de sticla plana pentru constructii, formate din doua
sau mai multe placi de sticla, montate solitar în asa fel încât sa închida în ele un spatiu ermetic umplut cu aer uscat.
2.2.Emailare: procedeu de colorare a suprafetei geamului prin depunere de pelicule din sticla email care se suprapun peste sticla de
baza.
2.3.Fasonarea topiturii de sticla: ansamblul procedeelor de obtinere a benzii de sticla din topitura de sticla.
2.4.Fritarea: racirea brusca a sticlei topite, în apa, în scopul maruntirii ei.
2.5.Givrarea geamului: operatia de prelucrare a suprafetei geamului în scopul obtinerii unor efecte decorative prin diverse depuneri de
substante adezive.
2.6.Gravarea geamului: operatia de prelucrare mecanica a suprafetei geamului prin sculptare în scopul obtinerii unor efecte decorative.
2.7.Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat: procedeu de obtinere a placilor duplex si triplex pentru autovehicule prin curbarea
placilor de sticla si lipire a lor cu ajutorul unui material plastic transparent si rezistent la raze ultraviolete.
2.8.Matisarea (matuirea) chimica: procedeu de tratare chimica a suprafetei geamului cu diferite retete având la baza acid fluorhidric, în
scopul reducerii coeficientului de reflexie, dar pastrându- se în principiu transparenta.
2.9.Peliculizarea: procedeu de depunere pe suprafata sticlei a unor pelicule metalice, oxidice sau de alte substante, în scopul obtinerii
unor proprietati suplimentare ca cele parasolare, termoizolatoare, de culoare si aparenta estetica.
2.10.Polisarea (lustruirea) chimica: procedeu de tratare chimica a suprafetei geamului cu amestec de acid fluorhidric si sulfuric
concentrati, în scopul îmbunatatirii coeficientului de reflexie.
2.11.Sablarea geamului: operatie de prelucrare mecanica a suprafetei geamului în scopul obtinerii unor efecte decorative, prin tratare
cu jet de nisip.
2.12.Securizarea termica (calire): procesul de încalzire a placilor de sticla la o temperatura apropiata de temperatura de înmuiere,
urmând apoi racirea lor rapida cu ajutorul unor jeturi puternice de aer în scopul asigurarii unor proprietati specifice (rezistenta mecanica
ridicata, formare de cioburi cu muchii si colturi rotunjite, nepericuloase în caz de spargere accidentala).
2.13.Serigrafiere: procedeu de depunere pe suprafata geamului a unor modele decorative, cu ajutorul sabloanelor.
2.14.Slefuirea si polisarea mecanica a marginilor geamului: ansamblu de operatii mecanice de prelucrare a marginilor geamului în
vederea asigurarii dimensiunilor si a formelor estetice precum si pentru îndepartarea defectelor care scad rezistenta mecanica a foilor
de geam la operatii de prelucrare ulterioara.
2.15.Slefuirea si polisarea mecanica a suprafetelor geamului: ansamblul de operatii mecanice (individuale sau în flux) care constau în
înlaturarea neregularitatilor de pe suprafata placilor de sticla si obtinerea unor fete lucioase si paralele, care sa nu deformeze imaginea
obiectelor privite prin sticla.
2.16.Temperarea refractarelor cuptorului de topit sticla: supunerea materialului cuptorului la un regim termic progresiv controlat în
vederea evitarii socurilor termice a materialelor refractare.
2.17.Tragerea pe verticala a geamului: procedeu de fasonare în care banda de sticla este trasa din topitura pe vertical si continuu.
Diferentele între diferitele procedee de tragere pe vericala constau în modul de formare a benzii de sticla în camera de tras.
2.18.Tragerea pe orizontala a geamului: procedeu de fasonare în care banda de sticla este trasa orizontal fie pe masini de laminat
(procedeul laminarii), fie pe baie de metal topit (procedeul Float Glass).
2.19.Tratarea termica (recoacerea): procedeu de detensionare a sticlei dupa fasonare, prin supunerea acesteia la un regim termic
controlat de detensionare.

S-ar putea să vă placă și