Sunteți pe pagina 1din 17
CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA str. Alexandru Lipusneanu nr, 28, Chiginiu MD 2004, Republica Moldova SESIZARE prezentati in conformitate cu articolul 25 lit. g) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitutionala si articolele 38 alin. (1) lit. g) si 39 din Codul Surisdictiei Constitutionale nr. 502-XHII din 16 iunie 1995 ‘CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA trareNr___ 81 Y I- AUTORUL SESIZARIL 1.Nume: TICU 2, Prenume: OCTAVIAN 3, Functia: Deputat in Parlamentul Republicii Moldova 4. Adresa: 5. Tel. 6. Numele gi prenumele reprezentantului* -— 7. Ocupafia reprezentantului — 8, Adresa reprezentantului 9. Tel. 10, Fax Il- OBIECTUL SESIZARIT Prezenta sesizare are ca obiect controlu! constitufionalitifii Hotirarii Parlamentului Republicii Moldova privind declararea starii de urgenja nr. 49 din 31.03.2021 (publicatd in M. Of. al R, Moldova nr, 87 art, 78 din 31.03.2021) $i Hotirarii de Guvern eu privire la propunerea declaratii stirii de urgent nr, 43 din 30 martie 2021 (publicatd in M. Of. al R. Moldova nr, 86 art, 87 din 31.03.2021). ‘Susfinem cd actele normative contestate sunt contrare dispozitiilor art. 1, art. 4, art. 6, art. 7, art, 54, art, 60, art. 6, art. 72, art. 73, art. 96, art, 102 gi art. 103 din Constitutia Republicii Moldova. I. CADRUL NORMATIV APLICABIL, a) Prevederile relevante ale Constitufiei sunt urmatoarele: Articolul 1 Statul Republica Moldova ole] (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile lui, libera dezvoltare a personalitijii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme gi sunt garantate.” Articolul 4 Drepturile gi libertitile omului (1) Dispozifiile constitujionale privind drepturile si libert@jile omului se interpreteaza si se aplica in concordanjé cu Declaratia Universal a Drepturilor Omului, ou pactele gi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. (2) Dac exist neconcordanfe intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte gi legile ei interne, prioritate au reglementarile internationale,” Articolul 6 Separatia si colaborarea puterilor sin Republica Moldova puterea legislativa, executiva i judecdtoreasca sunt separate gi colaboreaza in exercitarea prerogativelor ce le revin, pottivit prevederilor Constitutici.” Articolul 7 Constitufia, Lege Suprema .,Constitufia Republicii Moldova este Legea ei Supremé, Nici o lege si nici un alt act juridie care contravine prevederilor Constitutiei nu are putere juridicd.” Articolul $4 Restrdngerea exerci{jului unor drepturi sau al unor liberti¢i (1) in Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile si libertifile fundamentale ale omului si cetifeanului. (2) Bxercitiul drcpturilor si libertitilor nu poate fi supus altor restrdngeri dect celor previizute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului international si sunt necesare fn interesele securitifii nafionale, integritatii teritoriale, bunastarii economice a {irii, ordinii publice, in scopul prevenirii tulburdrilor in mas& si infracyiunilor, protejérii drepturilor, libertitilor si demnitifii altor persoanc, impiedicirii divulgirii informatiilor confidenfiale sau garantarii autorititii si imparfialitatii justifies. (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrdngerea drepturilor proclamate in articolele 20-24. (4) Resirangerea trebuie sd fie proportional cu situafia care a determinat-o $i nu poate atinge existenfa dreptului sau a libertati Articolul 60 Parlamentul, organ reprezentativ suprem si legislativ _,(1) Parlamentul este orgamul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova gi unica autoritate legislativa a statului be Articolul 66 Atribufiile de baza Parlamentul are urmatoarele atributii de bazi: a) adopt legi, hotirari gi motiuni; tl m) declara starea de urgenti, de asediu si de rizboi; [oe Articolul 72 Categorii de legi (1) Parlamentul adopti legi constitufionale, legi organice si legi ordinare. [...]. (3) Prin lege organicd se reglementeaza: Lal m) regimul stirii de urgent, de asediu si de rizboi; Lo” Articolul 73 tiva legislativa »Dreptul de inifiativa legislativa apartine deputatilor in Parlament, Presedintclui teritoriale autonome Gagauzia, Republicii Moldova, Guvernutui, Adunfirii Populare a uni Articolul 96 Rolul [Guvernului] (1) Guvernul asigura realizarea politicii inteme si externe a statului si exerciti conducerea general a administrafiei publice. (2) In exercitarea atributiilor, Guvernul se conduce de programul situ de activitate, acceptat de Parlament.” Articolul 102 Actele Guvernului »(1) Guvernul adopt hotarari, ordonange si dispozitii. (2) Hotiirile se adopta pentru organizarea executirii legilor, (3) Ordonangele se emit in conditiile articolului 1062, -ministru, se (4) Hotararile si ordonantele adoptate de Guyer se semneazi de Pri contrasemneazii de minigtrii care au obligatia punerii lor in executare gi se publica in Monitorul Off al Republicii Moldova, Nepublicarea atrage inexistena hotirdrii sau ordonanjei. (5) Dispozitiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activititii interne a Guvernului.” Articolut 103 Incetarea mandatului (1) Guvernul igi exercits mandatul pind la data validarii alegerilor pentru un nou Parlament. (2) Guvernul, in cazul exprimérii votului de neincredere de cAtre Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau in condifiile alineatului (1), indeplineste numai funefiile de administrare a treburilor publice, pani la depunerea jurimantului de citre membrii noului Guvern”, Articolul 134 Statutul [Curtii Constitufonale} (1) Curtea Constitufionala este unica autoritate de jurisdictie constitufionali in Republica Moldova. (2) Curtea Constitutionalé este independenti de orice alld autoritate publicd si se supune numai Constitufici. , asigurd realizarea (3) Curtea Constitutional garanteaza supremafia Constituti principiului separdrii puterii de stat in putere legislativi, putere executiva si putere judecdtoreased si garanteaz responsabilitatca statului fafa de cetafean si a cetifeanului fata de stat.” Articolul 135 Atribufiile [Curfii Constitufonale] (1) Curtea Constitutional: a) exercit, la sesizare, controlul constitufionalitifii legilor si hotiraritor Parlamentului, a decretelor Presedintelui Republicii Moldova, a hotirarilor si ordonanfelor Guvernului, precum si a tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte; LP b) Prevederile relevante ale Legti nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stirii de urgenf%, de asediu si de rizboi sunt urmitoarele: Articolul 3 Cadrul juridie Cadral juridie al stiri de urgenfi, de asediu si de rizboi il constituie Constitutia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum si acordurile intemayionale la care Republica Moldova este parte, ale Articolul 12 Declararea staril de urgenfi, de asediu sau de rizboi (1) Starea de urgent, de asediu sau de rizboi se declard prin hotirire a Parlamentului.” Articolul 13 Hotararea privind declararea stirli de urgenti, de asediu sau de riizboi wHotrdrea privind declararea stirii de urgent, de ascdiu sau de rizboi trebuie si prevads: a) motivele care au impus declararea starii respective; ») teritoriul pe care se instituie; ©) durata instituirii; d) misurile urgente care urmeazd a fi luate; €) organele competente in a cliror sarcind este pus aducerea la indeplinire a hotirarii in cauzi; £) alte prevederi si restrietii care se impun.” Articolut 17 Declararea sti _Starea de urgentd se declari 1a propunerea Presedintelui Republicii Moldova sau a Guvernul de urgenti Articolul 19 Convocarea sedinfei Guvernului (1) Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova prezinti Guvernului un raport privind necesitatea declaratii starii de urgenfa, (2) Raportul Comisiei pentru Situafii Exceptionale este examinat, in regim de urgenti, la sedina Guvernului, la care se adopti hotirdrea de a inainta Parlamentului propunerea privind declararea stirii de urgenfa. (3) Prim-ministrul remite neintdrziat Parlamentului propunerea privind declararea starii de urgenti.” ©). Prevederile relevante ale Legii nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern Articolul 15 Competenfa Guyernului al eirui mandat a incetat 1) Guvernul al cirui mandat a incetat indeplineste numai atributii de administrare a treburilor publice. (2) Guvernul al cirui mandat a incetat nu este in drept: a) si adopte si si prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte normative si proiecte ale documentelor de politici; b) si adopte ordonante si documente de polit 6 ©) si avizeze initiative legislative, inclusiv proiecte de legi, si si examineze propuneri legislative; Ll? IV - EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR {NCALCARI ALE CONSTITUTIEL, PRECUM $I A ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL ACESTOR AFIRMATH Guvernul Republicii Moldova a adoptat la 30 martie 2021 Hotdrdrea nr, 43 ou privire la propunerea declararii starii de urgenta (publicatd in M. Of. al R, Moldova nr. 86 art. 87 din 31.03.2021) prin care s-a luat act de Raportul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova privind necesitatea declararii stirii de urgenfé gi s-a dispus prezentarea Parlamentului Raportu! Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova privind necesitatea declaririi stirii de urgent’, Totodat, in temeiul art, 19 din Legea nr.212/2004 privind regimul stiri de urgenfa, de asediu gi de rizboi, executivul a propus Parlamentului e stare de urgenti pe intreg teritoriul Republicii Moldova. La 31 martic 2021, Bolea Vasile, Suhodolski Alexandr, Dolinfa Alla, deputati in si deel: Parlamentul Republicii Moldova, au inaintat cu tity de inifiativa legislativa proiectul de hotirdre privind declararea starii de urgent Tot la 31 martie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotdrarea nr, 49 (publicaté in M, Of al R. Moldova nr. 87 art, 78 din 31.03.2021) prin care s-a declarat stare de urgent pe intreg eritoriul Republicii Moldova pe perioada 1 aprilie — 30 mai 2021. Totodata, legislativul a stabilit cd in perioada stirii de urgenfi, Comisia pentru Situatii Excepfionale a Republicii Moldova va emite dispozifii in vederea punerii in executare a urmiitoarelor mésuri: instituirea unui regim special de intrare gi iegire din jar’; instituirea unui introducerea regimului de carantind i luarea altor regim special de circulafie pe teritoriul {i misuri sanitaro-antiepidemice obligatorii; stabilirea unui regim special de lucru pentru toate emtititile; interzicerea desfiguririi adunititor, manifestafiilor publice si a altor actiuni de mast, dispunerea, la necesitate, 2 rationalizirii consumului de alimente $i de alte produse de stricta formare in masi privind: a) informarea necesitate; coordonarea activititii mijloacelor de populatici despre cauzele si proporfiile situafiei excepfionale, despre masurile intreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmarilor acestei situatii gi protectia populatiei; b) familiarizarea populafiei cu regulile de comportare in timpul situafiei excepfionale; ¢) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicatii; modificarea procedurii de numire in funcjie si de destituire a conducatorilor agentilor economici si ai 7 institufiilor publice; interzicerea demisiei lucratorilor, cu exceptia cazurilor prevazute de actele normative, pentru aceasti perioada;, chemarea cetifenilor pentru prestari de servicii in interes public in conditiile legii; efectuarea, in modul stabilit de lege, a rechizitiilor de bunuri in scopul prevenirii gi lichidarii consecinfelor situatiilor care au impus declararea stirii de urgent, efectuarea altor actiuni necesare in vederea prevenirii, diminuarii gi lichidarii conseeinfelor pandemiei de coronavirus (COVID-19). Sustinem cé Hotirdrea Parlamentului Republicti Moldova privind declararea stiii de urgentié nr, 49 din 31.03.2021 si Hotérarea de Guvern cu privire la propunerea declararit stiri de urgengi nr. 43 din 30 martie 2021 urmeazé a fi declarate ca fiind neconstitutionale din urmitoarele considerente: itatea Hotirarit de Guvern cu privire la - Cu privire la neconstitutio propunerea declararii stirii de urgen{a nr. 43 din 30 martie 2021 in Hotirarea nr. 17 din 23 iunie 2020 Curtea Constitutional a Repu refinut cA [pJotrivit Comisiei de la Venefia, securitatea statului si a institutiilor sale ii Moldova a democratice, precum si siguranta functionarilor sai si a populayiei reprezinia interese publice si private vitale care meriti a fi protejate gi pot conduce la 0 derogare temporard de la anumite drepturi ale omului si la 0 separare extraordinard a puterilor in stat. Cu toate acestea, competenjele legate de starea de urgenfii au fost utiligate in mod abuziv de guvernele autoritare pentru a se menfine la putere, pentru a reduce opozitia la tacere si pentru a restrictiona drepturile omuluiin general. Prin urmare, stabilirea unor limite stricte cu privire Ja durata, circumstanjele si domeniul de aplicare a acestor competente sunt esensiale. Securitatea statului si siguranta publicdé pot ft garantate in mod eficient numai intr-o democratie care respects cu strictefe principiile statului de drept (a se vedea Lista criteriilor statului de drept, Venetia, 11- 12 martie 2016, CDL-AD(2016)007, § 51). Starea de urgentit este prin definitie exceptionali si temporard. Deci, ea trebuie si fie una provizorie, Regulile Introduse in timpul stdrii de urgenti trebuie sé fie limitate in timp, Aceste reguli nu trebuie sa dureze mai mult decat urgena in sine si mu pot deveni permanente (a se vedea pet. 99 din HCC ar. 17 din 23 iunie 2020). in Hotdrarea nr, 7 din 04.03.2021 Curtea Constitufionala a reiterat cd un Guvern demisionar continua si administreze treburile publice in asteptarea unui nou Guvern, care si fie plenipotentiar, Administrarea treburilor publice se refera la deciziile zilnice, curente ale Guvernului, care sunt necesare funcfionérii nefntrerupte a serviciului public, Aceast® activitate se reduce la asteptarea finalizdii negocierilor pentru formarea unei noi echipe guvernamentale, la evitarea unei lipse totale a puterii executive, care este una operativa si vital pentru 8 necesititile societitii. in acest sens, administrarea treburilor publice de citre un Guyer demisionar vizeazi trel categorii (1) treburile curente, care fi permit statului si functioneze; (2) treburile tn curs, care au fost inifiate atunci cand Guvernul avea competente depline si care trebuie finalizate; (3) treburile urgente, care trebuie solufionate in mod imperativ pentru a se evita pericole foarte grave pentru stat si cetiteni, pentru viafa economic’ i sociala. A fortiori, Guvernul care administreaz4 treburile publice nu poate si-si asume initiative politice importante in privinfa unor chestiuni care au provocat dificultitt inainte de demisia sa sau au determinat in final aceasti demisie. Sunt excluse, in special, decizille care ar putea obliga ulterior durabil viitorul Guvern. in aceasti ordine de idei gi {in conformitate cu practica altor state in situafii similare, spre exemplu, un Guvern demisionar poate pregiti proiectul bugetului anual, tnsa acesta nu ar trebui prezentat Parlamentului pentru adoptare decat de un Guvern plenipotentiar, care va avea responsabilitatea de a-l executa, La modul practic, funetiile constitufionale de administrare a treburilor publice nu pot fi definite exhaustiv, astiel incét analiza privind constitufionalitatea actiunilor din aceasti perioady a Guvernului interimar trebuie ficutd in contextul cazurilor particulare, In fine, Curtea a refinut cf acordarea unor atributii excesive unui Guvern demisionar constituie un pericol evident pentru exercitiul democratiei (a se vedea pet. 42 din HCC nr. 7 din 04.03.2021). in acest context, invocim faptul ci Hotarérea de Guvern cu privire la propunerea declaririi st8rii de urgenfa nr. 43 din 30 martie 2021 contravine art. 103 alin. (2) din Constitutie, of, inaintarea unei propuneri cu privire la declararea stirii de urgent din parte unui executiv istrare a treburilor demisionar nu se incadreazd in aria de acoperire a sintagmei ,,admi public”. Hotarérea de Guvern menfionati mai sus contravine inclusiy art, 15 alin, (2) lit. a) din Legea nr. 136 din 07.07.2017 care stipuleaza c& Guvernul al eirui mandat a incetat nu este {n drept sa adopte gi si prezinte Parlamentului spre examinare proicete de acte normative jecte ale documentelor de politici. = Cu privire la neconstitutionalitatea Hotirarii Parlamentului Republicii ‘Moldova privind declararea stirii de urgent nr. 49 din 31.03.2021 Prin definitie, statul de drept presupune obligativitatea respectirii Constitutici yi legilor, aga cum prevad si dispozitile articolului 7 din Constitutie, Statul de drept constituie un mecanism a cdrui functionare implica instituirea unui climat de ordine, in care recunoasterea si valorificarea drepturilor unui individ nu pot fi concepute in mod absolut si diseretionar, ci 9 numai in corelafic cu respectarea drepturilor celorlalfi $i ale colectivitatii in ansamblu, Textul articolului 1 alin, (3) din Constitutie consacra un prineipiu general care st& la baza statului, astfel incat acest principiu mu poate fi considerat a fi incdlcat decal, eventual, in masura unui alt text constitutional relevant sub aspectul continutului articolului 1 alin.(3) din Legea fundamental, Pentru buna funcjionare a statului de drept, o importangi deosebiti o are separatia si colaborarca dintre puterile statului, care ar trebui si se manifeste in spiritul normelor de loialitate constitutional, comportamentul loial fiind o prelungire a principiului n stat, (a se vedea pet. 46-49 din HCC nr. 7 dinI8 mai 2013) Dreptul Ia inigiativa legislativ’ marcheaza inceputel procesului Iegislativ, acest drept, separatici si echilibrului puteri potrivit articolului 73 din Constitutie, aparfine deputafilor tn Parlament, Presedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adun‘irii Populare a unitifii teritoriale autonome Gagauzia, Curtea constitufionald a re in jurispradenfa sa ci dreptul de inifiativa legislativ’ consta tn posibilitatea subiectilor indicafi in articolul 73 din Constitutie de a prezenta propuneri de lege ferenda, corelaté cu obligatia Parlamentului de a le examina, dezbate si de a se pronunfa supra acestora prin adoptare sau respingere, (a se vedea pet. 43 din 15 din 04.12.2012), Orice inigiativa legislativa, pentru a fi materializata intr-un act final adoptat, urmeaza si parcurgd un anumit mecanism procedural, care determind intregul proces legislativ, in care prerogativele perlamentare intra in forta. Astfel, procedura legislativa parlamentara cuprinde totalitatea regulilor pentru pregatirea examinirii, examinarea si votarea unui proiect de lege in Parlament. Constitugia Republicit Moldova a stabilit clar la art, 72 alin. 3 lit, m) c& reginul stiri de urgent, de asediu si de rizboi se stabileste prin lege organicé. Astfel, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 24 iunie 2004 Legea privind regimul starii de urgenfi, de asediu gi de rizboi nr, 212-XV. Conform art. 17 din aceasta lege, starea de urgenfa se declard la propunerea Presedintelui Republicii Moldova sau a Guvernului., Din analiza cadrului normativ constitufional si legal, susfinem ca, in domeniul instituirii stirii de urgenfi, autoritdfile statului exereitd competente partajate. Parlamentul are competenta de legiferare, prin lege organic, a regimului stiri de urgena si atribuyia de a declara starea de urgenfi prin hotirare, iar Presedintele (iri si Guvernut au atribufia exclusiva de a propune legislativului declararea unei asemenea stiri, precum gi de a pune in executare dispozitiile legale ale regimului stirii de urgent, astfel cum acestea au fost stabilite de legiuitor. Contrar principiului separatiei puterii in stat, art. 72 gi art. 73 din Constitutie, precum gi art, 17 din Legea privind regimul stiii de urgenya, de asediu si de rizboi, deputatii Bolea Vasile, Suhodolski Alexandr, Dolinfa Alla au inaintat, cu titlu de inigiativa legislativa, proiectul 10 de hotirare privind declararea stirii de urgent’, iar Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotirarea nr. 49 din 31 martie 2021 prin care s-a declarat declara stare de urgent pe intreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 1 aprilie ~ 30 mai 2021 Jn acest context, menfiondm ci Hotérarea Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021 nu a respectat etapele procedurii de legiferare, or, Pregedintele firii si Guvernul au atributia exclusivi de 2 propune legislativului declararea stirii de urgen{{. Mai mult decdt atat, legislativul s-a asumat o atribufie exclusiva care nu-i aparfine, or, din analiza proiectului de hotirire, a raportului comisiei juridice, numiri gi imunitafi, dar gi a notei informatice care a insofit proiectul, nu este menfionati vreo propunere care a venit din parte Guvernului fn vederea stabilirii aplicabilitagii normelor constitufionale, dar gi a celor ierarhic inferioare, amintim ci prin Hotiirirea de Guvern nr. 171 din 16 martie 2020 executivul a propus cu titlu de inifiativé un proiect de hotirdre privind declararea stirii de urgent care a fost sustinut de legislativ. Aplicdnd metoda comparativa, atragem atenfic asupra faptului ci inifiativa de declararea a stiri de urgenfA din 31 martie 2021 nu a apartinut executivutui, dar unui grup de deputafi, chiar daca acestia nu au competenta de a inainta un asemenea proiect. O alta critick tn sustinerea neconstitufionalitiii Hotirarii Parlamentului nr, 49 din 31 martic 2021 0 reprezinta gi faptul cd aceasta nu confine misurile urgente care urmeazi a fi luate de citre Comisia pentru Situafii Excepionale a Republieii Moldova, fapt ce contravine art, 72 din Constitufie, dar gi art. 13 din Legea nr, 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stirii de urgent’, de asediu gi de rizboi. V-—CERINTELE AUTORULUI SESIZARIL Prin prezenta sesizare, solicitim Curfii Constitufionale a Republicii Moldova: 1, Declararea sesizirii ca find admisibilis 2. Examinarea prezentei sesiziri intr-un termen rezonabil tindnd cont de durata stirii de urgent 3. Emiterea unei Hotirari privind declararea ca fiind neconstitutionalii az - Hotirarii de Guvern cu privire la propunerea declaririi starii de urgent nr. 43 din 30 martie 2021; ~ Hotira urgen{i nr. 49 din 31.03.2021. ind declararea stirii de Parlamentului Republieii Moldova p 1 VI- DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA OBIECTUL SESIZARI Mentionam ca prevederile aplicabile contestate nu au facut anterior obiect al controlului de constitutionalitate. VII - LISTA DOCUMENTELOR, 1. Proiect de lege nr. 95 din 31.03.2021. VIII - DECLARATIA $I SEMNATURA. Declar pe onoare ca informatiile ce figureazi in prezentul formular de sesizare sunt exacte. Locul; mun. Chisiniu, Republica Moldova Data: 07 aprilie 2021 Octavian TICU, Moldova Deputat in Parlamentul Republi 2 i | ae UB m56 Republicli Moldova Blmenty 20 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova fn conformitate cu prevederile art. 73 din Constitufia Republicii Moldova si art, 47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/19961, se inainteaz cu tithu de inifiativa legislativa proiectul de hotdrire privind declararea stirii de urgenfi. Anexdi: I, Proiectul de hotirire - 3 file. 2. Nota informativa — 1 fila. Deputat in Paylamentul Re Bebe. on Republica Moldova, MD-2075, Chigintiu parame Ba, Stefan cel Mare gl Sfint 105, ‘wwe parlament.md Proiect HOTARARE privind declararea stirii de urgenta fn temeiul art. 66 lit, m) din Constitufia Republicii Moldova (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), cu modificétile ulterioare, art, 19 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stirii de urgena, de asediu si de rizboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), cu modificirile ulterioare, si avéind in vedere Raportul Comisiei pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova _privind necesitatea declararii starii de urgenfii si avand in consideratie situatia pandemicé gravi gi faptul c& subiectul fine de securitatea statutului $i de interesul national, Parlamentul Republicii Moldova adopt prezenta hotirare. Art. 1, - Se declaré stare de urgenti pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perioada 1 aprilie — 30 mai 2021. Art. 2, —Pe perioada starii de urgent Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova va emite dispozifii-in vederea punerii fn executare a urmitoarelor m&suri: 1) instituirea unui regim special de intrare gi iegire din fara; 2) instituirea unui regim special de circulafie pe teritoriul farii; 3) introducerea regimului de carantin& si Iuarea altor masuri sanitaro- antiepidemice obligatorii; 4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitifile; 5) interzicerea desfigurarii adunirilor, manifestatiilor publice si a altor acfiuni de masa; 6) dispunerea, la necesitate, a rationaliz4rii consumului de alimente si de alte produse de stricté necesitate; 7) coordonarea activitafii mijloacelor de informare in masa privind: a) informarea populatiei despre cauzele gi proporfiile situatiei exceptionale, despre mésurile intreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmirilor acestei situafii gi protectia populatici; b) familiarizarea populatiei cu regulile de comportare in timpul situatiei exceptionale; ©) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicafii; 8) modificarea procedurii de numire in functie si de destituire a conducatorilor agenfilor economici gi ai institufiilor publice; 9) interzicerea demisiei lucritorilor, cu exceptia cazurilor previzute de actele normative, pentru aceasta perioada; 10) chemarea cetitenilor pentru prest&ri de servicii in interes public in conditiile legii; 11) efectuarea, in modul stabilit de lege, a rechizifiilor de bunuri in scopul prevenirii si lichidarii consecintelor situafiilor care au impus declararea stiri de urgent’; 12) efectuarea altor actiuni necesare in vederea prevenirii, diminuatii si lichid&rii consecinfelor pandemiei de coronavirus (COVID-19). Art. 3. — Dispozifiile Comisiei pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii si executorii pentru conducitorii autorit&tilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici, ai institutiilor publice, precum si pentru cetifeni si alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Art, 4,~ Toate dispozifiile emise de Comisia pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova intra in vigoare din momentul adoptiii. Art, 5.— Parlamentul Republicii Moldova va informa, in termen de 3 zile, Secretarul General al ONU si Secretarul General al Consiliului Buropei despre prezenta hotarare si cauzele adopt&rii acesteia. Art. 6. — Prezenta hotiirére intra in vigoare la data adoptirii, se aduce de fndata la cunostinta populafiei prin mijloacele de informare in mast i se public& in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Presedintele Parlamentului Nota Informativi la proiectul de hotirire privind declararea starii de urgent {n contextul pandemii globale legate de coronavirusul de tip nou COVID — 19, de care a fost afectati $i Republica Moldova, si ludnd in consideratie dinamica negativa in ultimele 2 siptaiméni, unde la data de 28 martie 2021 fiind inregistrate 226.521 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active - 19.926, incidenfa in ultimele 14 zile - 635 cazuri 1a 100 mii persoane, incidenfa total - 6.520 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea fn ultimele 14 zile - 14 decese la 100 mii persoane, mortalitatea total’ 138 decese la 100 mii persoane (6-a inregistrat o crestere semnificativa cu peste 30%), rata fatalitafii in ultimele 14 zile — 2,25 decese la 100 de cazuri, rata fatalitati totale - 1 decese la 100 de cazuri, Formele grave reprezintd - 8.6 %, formele medi -10.8% formele usoare si asimptomatice - 80.6%. Pacienfii au devenit mai gravi cu durata medie crescut& de tratament, cu formele clinice mai complexe, fulminante cu dinamica de cregtere pan’ la circa 9%: Avand in vedere actualul context epidemiologic si importanfa luarii unor masuri Urgente care sunt dictate de dinamica evolujei situafiei epidemiologice nationale, dar gi internationale, determinat& de raspfindirea virusului COVID-19, tinfnd cont de faptul o& interesul public reclam& adoptarea unor mésuri care si permith interventia eficienta si cu mijloace adecvate a gestionttii crizei, lufind in considerare necesitatea asiguratii in Continuare @ unei protectii corespunz3toare impotriva imbolnavirii cu noul tip de Coronavirus, precum gi in contextul Raportului Comisiei pentru Situafii Exceptionale a Republicli Moldova privind necesitatea doclaritii stirii de urgents, gi recomanditilor Cosiliului Suprem de Securitate se propune Parlamentului declararea stirii de urgent pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Deputat in Parlamentul Republi Bolea Verte VB