Sunteți pe pagina 1din 5

1

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA


FACULTATEA DE ARHITECTURA
DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURĂ

Examen de Diplomă sesiunile februarie/ iunie 2011

TEMATICA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ


Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSłINEREA PROIECTULUI DE
DIPLOMĂ
PRECIZARI PRIVIND REDACTAREA, PREDAREA ŞI
SUSłINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMA

1. CADRU GENERAL

Proiectul de diplomă se întocmeşte pe baza tematicii, a principiilor de rezolvare stabilite


în cadrul lucrării pentru examenul de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale la disciplina
“Proiectare de arhitectură”, considerată fază preliminară a proiectului, precum şi, în mod
facultativ, a recomandărilor comisiei de examinare exprimate la susŃinerea acestei faze.
Proiectul se constituie într-un tot unitar piesele prezentate urmând a reflecta întregul
ansamblu al rezolvărilor temei. Referiri la piese, principii, documentare, etc, studiate în faza
preliminară şi care nu sunt prezentate în proiectul de diplomă nu vor fi luate în considerare.

2. PREZENTARE

PENTRU PROIECTE DE ARHITECTURĂ


Proiectul va cuprinde piese scrise şi desenate structurate pe următoarele capitole/volume:

A.a. Piese scrise


Memoriu cuprinzând:
I. Prezentarea prin scheme, schiŃe, indici, desene la scară redusă şi/sau alte mijloace a
îmbunătăŃirilor aduse temei, rezolvărilor arhitectural-urbanistice, indicilor tehnico-
economici, etc. în urma dezvoltării studiului în faza “proiect de diplomă” comparativ cu
cele de la faza preliminară.
II. Justificarea soluŃiei din punct de vedere urbanistic, arhitectural, structural şi
constructiv.
III. Indicii caracteristici cf. § 2.A.b.3.5., comentarii asupra acestora în relaŃie cu aprecierea
posibilităŃilor de realizare efectivă a lucrării proiectate.
O planşă A3 cu indicii caracteristici - scris cu caracter minim 28 (astfel încât scrisul să fie
vizibil de la distanŃă).

A.b. Piese desenate:

A.b1. Baza de proiectare:


1-2 planşe - extras din examenul la disciplina “Proiectare de arhitectură” cuprinzând soluŃia
urbanistică adoptată, scheme funcŃionale sau alte elemente considerate de candidat drept
fundamentale. Alegerea pieselor se face în funcŃie de conŃinutul proiectului de diplomă, fără a se
suprapune tematic cu cele cuprinse în partea scrisă întocmită potrivit § 2.A.a.I.

A.b2. SoluŃionare urbanistică:


Planuri de situaŃie cuprinzând încadrarea în zonă, amplasarea obiectivului în raport cu
vecinătăŃile, relaŃiile de circulaŃie auto şi pietonale, secŃiuni prin teren sistematizat, desfăşurate ale
fronturilor, precum şi alte aspecte considerate ca relevante privind amplasarea în teren în raport cu
vecinătăŃile.
scara recomandată 1/1000 - 1/500
2
A.b.3. Arhitectura obiectului (obiectelor)

A.b.3.1. Planuri generale


Planurile nivelurilor diferite, secŃiuni caracteristice, toate faŃadele clădirii. Planurile vor fi
mobilate şi vor avea înscrisă denumirea încăperilor şi suprafaŃa.
scara recomandată 1/50 - 1/200.
A.b.3.2. Detalii constructive
Detaliu de plan (cca. 200 mp.) într-o zonă caracteristică, complet cotat, desenat în condiŃiile
unui proiect de execuŃie.
scara 1/50
SecŃiune de detaliu pe toată înălŃimea clădirii, într-o zonă considerată de candidat drept
caracteristică pentru concepŃia arhitecturală a clădirii cu indicarea soluŃiilor tehnice şi materialelor
propuse, inclusiv finisaje.
scara 1/10

Scările menŃionate cu excepŃia celor de la § b.3.2. au caracter orientativ. Pot fi alese alte
valori cu consultarea conducătorului de diplomă.

A.b.3.3. Perspective
2, max. 3 perspective caracteristice (exterioare, interioare, axonometrie de ansamblu, etc.)
din care una la înălŃimea ochiului.

A.b.3.4. Macheta
Obligatorie. ExecuŃia acesteia poate înlocui prezentarea perspectivelor din care rămâne
obligatorie una, la nivelul ochiului. Macheta va avea un soclu de 3-5cm înălŃime şi un cartuş identic
cu cel de pe coperta mapei. Macheta va cuprinde toate elementele prezente pe planul de situaŃie
(clădiri propuse, clădiri învecinate, accese, elemente urbane, etc.)
scara recomandată 1/500 - 1/200

A.b.3.5. Indici caracteristici:


Se prezintă sub formă de tabel cuprinzând indicii caracteristici ai construcŃiei – suprafaŃa
ocupata la sol, suprafaŃa construita, suprafaŃa construită desfăşurată, suprafaŃa utilă, volumul
construit, suprafaŃa specifică pe unitate de folosinŃă, costul estimativ al lucrării, alŃi indici
consideraŃi convingători pentru un virtual beneficiar, sau în susŃinerea lucrării etc. Indicii
caracteristici vor fi cuprinşi în partea scrisă (§ 2.A.a.III.) şi pot fi incluşi pe una din planşele
principale ale proiectului.

A.b.3.6 CD/DVD:
Obligatoriu. Pe un CD (DVD) se vor pune toate piesele desenate (planşele) şi scrise
(identice cu cele predate şi nu elemente componente ale acestora), inclusiv cele de la proba 1
(prediplomă). Piesele scrise şi desenate vor fi în format PDF şi JPG. De asemenea se vor pune
pe CD şi fotografii cu macheta, în format TIF sau JPG.

PENTRU PROIECTE DE URBANISM


Proiectul va cuprinde piese scrise şi desenate structurate pe următoarele capitole/volume:

U.a. Piese scrise


Memoriu cuprinzând:
I. Prezentarea prin scheme, schiŃe, indici, desene la scară redusă şi/sau alte mijloace a
îmbunătăŃirilor aduse temei, rezolvărilor urbanistice-arhitecturale, indicilor tehnico-
economici, etc. în urma dezvoltării studiului în faza “proiect de diplomă” comparativ cu
cele de la faza preliminară
II. Justificarea soluŃiei din punct de vedere urbanistic
III. Indicii caracteristici cf. § 2.U.b.3.5., comentarii asupra acestora în relaŃie cu aprecierea
posibilităŃilor de realizare efectivă a lucrării proiectate
IV. Regulamentul de urbanism propus
O planşă A3 cu indicii caracteristici - scris cu caracter minim 28 (astfel încât scrisul să fie
vizibil de la distanŃă).
3

U.b. Piese desenate:

U.b1. Baza de proiectare:


1-2 planşe - extras din examenul la disciplina “Proiectare de arhitectură” cuprinzând soluŃia
urbanistică adoptată, scheme funcŃionale sau alte elemente considerate de candidat drept
fundamentale. Alegerea pieselor se face în funcŃie de conŃinutul proiectului de diplomă, fără a se
suprapune tematic cu cele cuprinse în partea scrisă întocmită potrivit § 2.U.a.I.

U.b2. SoluŃionare urbanistică:


Planuri de situaŃie cuprinzând încadrarea în zonă, analiza disfuncŃionalităŃilor existente şi
rezolvarea acestora, relaŃiile de circulaŃie auto şi pietonale, propuneri, secŃiuni prin teren,
desfăşurări, amenajări peisagistice precum şi piese desenate justificative pentru alte aspecte
considerate ca relevante.
scara recomandată 1/2000 - 1/1000
U.b.3. Arhitectura obiectului (obiectelor)
(numai dacă dezvoltarea proiectului impune aceasta)

U.b.3.1. Planuri generale


Planurile de principiu, secŃiuni caracteristice, faŃade etc.
scara recomandată 1/500 - 1/200.
U.b.3.2. Detalii
Detalii constructive privind prospecte stradale, drumuri, alei, mobilier urban, etc.
scara 1/50

Scările menŃionate au caracter orientativ. Pot fi alese alte valori cu acordul conducătorului
de diplomă.

U.b.3.3. Perspective
2, max. 3 perspective caracteristice (exterioare, propuneri ambientale, axonometrie de
ansamblu, etc.). din care una la înălŃimea ochiului.

U.b.3.4. Macheta
Obligatorie. ExecuŃia acesteia poate înlocui prezentarea perspectivelor din care rămâne
obligatorie una, la nivelul ochiului. Macheta va avea un soclu de 3-5cm înălŃime şi un cartuş identic
cu cel de pe coperta mapei. Macheta va cuprinde toate elementele prezente pe planul de situaŃie
(clădiri propuse, clădiri învecinate, accese, elemente urbane, etc.)
scara recomandată 1/500 - 1/200
U.b.3.5 CD:
Obligatoriu. Pe un CD (DVD) se vor pune toate piesele desenate (planşele) şi scrise
(identice cu cele predate şi nu elemente componente ale acestora), inclusiv cele de la proba 1
(prediplomă). Piesele scrise şi desenate vor fi în format PDF şi JPG. De asemenea se vor pune
pe CD şi fotografii cu macheta, în format TIF sau JPG.

c. Alte piese
Nu se admit în susŃinerea proiectului de diplomă piese precum materiale fono sau video de
orice natură inclusiv animaŃii în tehnică CAD. La dorinŃa candidaŃilor piese de natura celor de mai
sus pot fi prezentate după notarea proiectelor.

3. REDACTARE

a.) Partea scrisă


Se prezintă în dosar cu şină, copertat, format A3, redactat pe două coloane (2xA4)
scrise cu litere corp 11. Paginile vor fi numerotate pe sistemul 1/x, 2/x, 3/x,........în care x = nr.
total pagini. Coperta exterioară şi interioară (foaia de titlu) vor purta câte un cartuş, plasat în
colŃul din dreapta jos, cu dimensiunile de 18,5 x 2,5 cm, cf. modelului.
4
b.) Partea desenată
Se va redacta în tuş sau tehnici nemodificabile, pe hârtie sau calc, în alb - negru, facultativ
cu adaus de culoare.
Nu se admit sub nici o formă colaje chiar dacă este vorba de suprafeŃe mici sau cartuşe.
Planşele cuprinzând colaje de orice natură nu vor fi admise la predarea lucrării şi se vor elimina din
mapă.
SuprafaŃa desfăşurată a planşelor desenate se va încadra în limita a minim 5mp.
(orientativ, 10 planşe format A1) şi max. 7,5mp. (orientativ, 15 planşe format A1). Depăşiri ale
suprafeŃei maxim admise vor conduce la eliminarea din mapă a unor planşe alegerea acestora
rămânând la opŃiunea candidatului.
Planşele vor avea formatul pe înălŃime de 594mm şi pe lăŃime de 840mm sau prelungit şi
pliat. Nu se admite mărirea formatului pe verticală. În caz de necesitate vor fi realizate planşe
separate denumite partea 1 şi partea 2 care vor fi prezentate cu suprapunere.
Scara de realizare a desenelor se va adapta formatului standard al planşelor.
Partea desenată se prezintă în mapă format 65 x 90cm.
Planşele vor avea un cartuş pentru identificare, format 18,5 x 2,5cm plasat în colŃul din
dreapta jos, cuprinzând denumirea proiectului, numele candidatului, sesiunea, denumirea şi
numărul planşei, potrivit modelului din anexă.
Coperta exterioară a mapei va purta un cartuş, plasat în colŃul din dreapta jos, cu
dimensiunile de 18,5 x 2,5cm, cf. modelului.
Mapa cuprinzând partea scrisă şi desenată va conŃine un borderou cu lista pieselor care
o alcătuiesc.
Abateri privind conŃinutul lucrărilor şi modul de prezentare conduc la descalificarea
candidatului.
Nu vor fi acceptate sub nici o formă depăşiri ale termenelor de predare inclusiv motivate
de defecŃiuni de orice natură ale tehnicii de calcul sau imprimare. Riscurile rămân în sarcina
candidatului.

4. PREDARE

Predarea Proiectului de Diplomă se va face la data stabilită în calendar.


Piesele obligatorii la predare vor fi:

• Dosar cu şină format A3 copertat cuprinzând piesele scrise


• Mapă format 65 x 90cm cuprinzând piesele desenate
• Borderoul pieselor scrise şi desenate
• Referatul conducătorului de diplomă, dactilografiat, pe o pagină A4, (maxim
3000 caractere cu litere Arial corp 11)

Nu se admite predarea incompletă sau completarea proiectului ulterior predării cu


piese suplimentare indiferent de natura acestora.

5. SUSłINERE

SusŃinerea Proiectului de Diplomă va avea loc conform datelor prezentate în calendar,


potrivit ordinii de prezentare a candidaŃilor care se va stabili şi afişa de către secretariatul
comisiei.
• Pentru susŃinere vor fi afişate piesele menŃionate la §§ A.a.I. şi A.a.III. respectiv §§
U.a.I., U.a.III. şi U.a.IV. detaşate din mapa cuprinzând piesele scrise, macheta, precum şi
piesele desenate menŃionate la §§ A.b. respectiv, după caz la §§ U.b. SusŃinerea va face referiri
la ambele capitole, piese scrise şi piese desenate şi va fi însoŃită de un rezumat pe o pagină A4
(maxim 3000 caractere Arial corp 11). La susŃinere se va preda şi CD-ul menŃionat la §§ A.b.3.6,
respectiv §§ U.b.3.5. După susŃinere, macheta rămâne în posesia candidatului.
Lipsa machetei şi a CD-ului atrage după sine penalizarea notării la această fază a
Proiectului de diplomă, penalizare stabilită de către membrii comisiei.
5
Timpul de susŃinere afectat fiecărui candidat va fi de maxim 30min. din care 15min. (pe
ceas) pentru susŃinere şi 15min. pentru întrebările comisiei şi răspunsuri la întrebări.

6. NOTARE

Notarea se va face luând în considerare, prin însumare, nota la partea scrisă corectată
cu coeficientul 0,3 şi nota la partea desenată corectată cu coeficientul 0,7.

Nota Proiectului de Diplomă, care se înscrie în foaia matricolă, reprezintă media


aritmetică între nota obŃinută la proba 1: „Examen de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi
de specialitate” şi nota obŃinută la proba 2: “SusŃinerea Proiectului de Diplomă”.

CARTUŞ PE COPERTA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ ŞI A DOSARULUI CU PIESE SCRISE:

U.P.T., FACULTATEA DE ARHITECTURĂ, DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURĂ


Candidat: Numele şi prenumele Sesiunea
PROIECT DE DIPLOMĂ
Conducător Denumirea proiectului

CARTUŞ PE FIECARE PLANŞĂ A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ:

U.P.T., FACULTATEA DE ARHITECTURĂ, Sesiunea


DEP. DE ARHITECTURĂ PROIECT DE DIPLOMĂ
Candidat: Numele şi prenumele Denumirea proiectului Planşa nr.

Denumirea planşei Scara

Numerotarea planşelor va fi de tipul 1/x, 2/x, 3/x,... în care x = numărul total de planşe

Toate cartuşele vor avea dimensiunea de 2,5 × 18,5cm


Sesiunea: februarie / iunie 2011

Decan Secretar

Prof. Dr. Arh. Smaranda BICA As. Drd. Arh. Mirela SZITAR