Sunteți pe pagina 1din 7

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului
privind înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție ”Detașamentul special de pompieri
Cernavodă” în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al Județului Constanța

Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 365/1998 privind înființarea


situației actuale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale
,,Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare prin
reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate ,,Renel", Nuclearelectrica are ca
obiect principal de activitate producerea de energie electrică prin tehnologii
nucleare, activitate de interes strategic, precum și producerea de combustibil
nuclear și activități conexe.

Societatea Naţională ,,Nuclearelectrica" - S.A. are două sucursale, fără


personalitate juridică, astfel:
- Sucursala Centrala Nuclearelectrică Cernavodă, exploatează Unitățile 1
si 2 de la CNE Cernavodă, precum și serviciile auxiliare;
- Sucursala FCN Pitești, fabrică calificată de combustibil nuclear.

Potrivit art.49 alin. (3) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, republicată, ,,la sediile Parlamentului, Administrației Prezidențiale,
Guvernului, precum și la alte obiective de importanță deosebită aflate în
administrarea autorităților publice centrale se pot constitui, prin hotărâre a
Guvernului, subunități profesioniste speciale de intervenție; instituțiile
menționate asigură gratuit imobilele, spațiile și utilitățile necesare în vederea
funcționării și desfășurării activităților subunităților.”

CNE Cernavodă reprezintă, în sensul art.49 alin. (3) din Legea 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, republicată, obiectiv de importanță deosebită
aflat în administrarea Ministerului Energiei, organ de specialitate al
administrației publice centrale, autoritate publică centrală.

Prin Memorandumul cu tema ,,Cooperarea și schimbul de informații între


S.N. Nuclearelectrica SA (SNN) și Departamentul pentru Situații de Urgență
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență, în vederea îndeplinirii standardelor de securitatea fizică a
amplasamentului C.N.E. Cernavodă” s-au pus bazele unei cooperări între cele
două părți semnatare, în sensul asigurării de către Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al
Pagina 1 din 7
Județului Constanța a intervenției pentru limitarea și înlăturarea unui
incendiu care s-ar putea produce pe amplasamentul CNE Cernavodă,
precum și al acordării de prim ajutor calificat.

De asemenea, Departamentul pentru Situații de Urgență a organizat în anul 2017


împreună cu Agenția Internațională de Energie Atomică de la Viena, o misiune
de audit privind răspunsul autorităților în cazul producerii unui eveniment major
la CNE Cernavodă.

Raportul echipei de experți internaționali subliniază necesitatea întăririi


managementului situațiilor de urgență ,,on-site”, astfel încât să fie diminuat
riscul unui prim-răspuns deficitar al echipelor de intervenție ce deservesc în
prezent platforma.

În contextul actual acest aspect reprezintă o vulnerabilitate, din perspectiva


sistării licenței de funcționare, care va determina o reducere cu aproximativ 20%
a energiei furnizate în sistemul național energetic.

Având în vedere faptul că Memorandumul sus menționat precizează că, în cazul


unor evenimente de amploare și de intensitate deosebită, răspunsul să se asigure
prin suplimentarea cu forțe și mijloace dispuse în afara amplasamentului CNE
Cernavodă, prin raportare la dispozițiile Legii 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, republicată, prin coroborare cu concluziile Raportului
Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena pentru necesitatea
asigurării ”on-site” a unui prim-răspuns eficient al serviciilor profesioniste
pentru situații de urgență, și ținând cont de caracterul de obiectiv de importanță
deosebită al CNE Cernavodă, prin faptul că cele două reactoare asigură
aproximativ 20% din necesarul de energie al României, este necesară
constituirea unei subunități speciale de intervenție, care să asigure
răspunsul în interiorul platformei CNE Cernavodă.

În acest context, se impune ca Ministerul Afacerilor Interne să inițieze demersuri


în vederea prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării
intervenției operative la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă.

2. Schimbări Prin proiect, se înființează, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență


preconizate ”Dobrogea” al Județului Constanța, Detașamentul special de pompieri
Cernavodă, pe amplasamentul C.N.E. Cernavodă, în vederea asigurării
intervenției pentru stingerea incendiilor la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă.
De asemenea, se propune ca subunitatea înființată să fie condusă de un
comandant detașament special, ajutat de un locțiitor comandat detașament
special, proiectul conținând și o dispoziție prin care nivelul studiilor, gradul
militar, coeficientul și solda de funcție pentru aceste funcții să fie similare celor
specifice funcției de comandant detașament I, respectiv funcției de locțiitor
comandant detașament I, ambele de la nivelul inspectoratelor pentru situații de
urgență județene.

Pentru înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție ”Detașamentul


special de pompieri Cernavodă”, sunt necesare 77 posturi, din care 2 ofițeri, 1
maistru militar și 74 subofițeri. În acest sens, prin proiect se propune ca posturile
necesare pentru înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție
Pagina 2 din 7
”Detașamentul special de pompieri Cernavodă” să se asigure prin
suplimentarea posturilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al Județului
Constanța, prin redistribuire de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Alte Cheltuielile curente și de capital necesare pentru funcționarea subunității
informații speciale de intervenție urmează a se asigura de către SN Nuclearelectrica SA,
potrivit obligațiilor legale și a celor asumate prin Memorandum.

Secțiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


macroeconomic
11. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
mediului
concurențial și
domeniului
ajutoarelor de stat

2. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


mediului de afaceri

21. Impactul asupra Proiectul nu are impact asupra sarcinilor administrative.


sarcinilor
administrative

22. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


întreprinderilor mici
și mijlocii

3. Impactul social Proiectul are un impact social pozitiv pentru creșterea siguranței populației
prin profesionalizarea capacității de răspuns în situații de urgență la
obiectivul CNE Cernavodă.

4. Impactul asupra Proiectul are un impact pozitiv asupra mediului prin profesionalizarea
mediului capacității de răspuns în situații de urgență la obiectivul CNE Cernavodă.

5. Alte informații

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul Următorii 4 ani Media pe 5
curent ani
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus din care:
Pagina 3 din 7
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de


stat:
(i) contribuții de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor


bugetare, plus/minus din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de


stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii

3. Impact financiar, plus/ minus


din care:
a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea


creșterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa


reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind


fundamentarea modificărilor
veniturilor și/sau cheltuielilor
bugetare

7. Alte informații Aplicarea prevederilor propuse în proiectul de referință nu


are impact asupra bugetului general consolidat, urmând ca
finanțarea să se realizeze cu încadrarea în limitele bugetare
aprobate MAI la titlul I „Cheltuieli de personal” prin legile
bugetare anuale.

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

Pagina 4 din 7
1. Măsuri normative necesare pentru Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;    
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării noilor
dispoziții.

11. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislația comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

3. Măsuri normative necesare aplicării Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
directe a actelor normative comunitare

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Europene

5. Alte acte normative și/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
internaționale din care decurg
angajamente

6. Alte informații

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest


organizații neguvernamentale, institute de subiect.
cercetare și alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest


care a avut loc consultarea, precum și a subiect.
modului în care activitatea acestor organizații
este legată de obiectul proiectului de act
normativ

3. Consultările organizate cu autoritățile Proiectul de act normativ nu se referă la acest


administrației publice locale, în situația în subiect.
care proiectul de act normativ are ca obiect
activități ale acestor autorități, în condițiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităților administrației

Pagina 5 din 7
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative

4. Consultările desfășurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest


consiliilor interministeriale, în conformitate subiect.
cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente

5. Informații privind avizarea de către:


a) Consiliul Legislativ Este necesar avizul Consiliului Legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
6. Alte informații

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile proiectului de Proiectul de act normativ a fost supus consultării
act normativ publice, potrivit Legii nr.52/2003 privind
transparența decizională, fiind publicat pe pagina
de internet a Ministerului Afacerilor Interne, la
data de_______.
2. Informarea societății civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest
eventualul impact asupra mediului în urma subiect.
implementării proiectului de act normativ,
precum și efectele asupra sănătății și
securității cetățenilor sau diversității biologice

3. Alte informații

Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Proiectul de act normativ nu se referă la acest


de act normativ de către autoritățile subiect.
administrației publice centrale și/sau locale –
înființarea unor noi organisme sau extinderea
competențelor instituțiilor existente

2. Alte informații

Pagina 6 din 7
În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind
înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție ”Detașamentul Special de Pompieri
Cernavodă” în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al Județului
Constanța, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE MINISTRUL ENERGIEI

LUCIAN NICOLAE BODE VIRGIL DANIEL POPESCU

AVIZAT:

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE PENTRU CONTROLUL


ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

CIUREA-ERCĂU CANTEMIR MARIAN

MINISTRUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Raluca TURCAN

MINISTRUL FINANŢELOR

ALEXANDRU NAZARE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

STELIAN – CRISTIAN ION

Pagina 7 din 7