Sunteți pe pagina 1din 1

Birou de Mediator - .............................

Registrul Formelor de exerciatre a profesiei - poziţia .....................


Cf. Hot. Consiliului de Mediere nr. ......................, CUI .......................

............................
Mobil ....................., Email ......................., ............................

ACORD DE MEDIERE
Încheiat la data de ____________
în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________
Noi,

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,


Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul/sectorul..............................................., identificat prin
CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………,
judeţul/sectorul ........................., înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. .........................................................., deschis la
Banca ............................................................., prin ………………………, în calitate de …………………………….

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,


Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul/sectorul..............................................., identificat prin
CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………,
judeţul/sectorul ........................., înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. .........................................................., deschis la
Banca ................................................ , prin ………………………, în calitate de …………………………….

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, am consimţit la încheierea prezentului acord, liber exprimat şi
neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu cele convenite după cum urmează:
___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________.
Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată, a fost incheiat la Birou de Mediator
- ................................ şi nu conţine clauze care să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării
notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.
Încheiat azi, ……………. la ……………..……………... în ………exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte, unul pentru arhiva mediatorului și unul pentru instanța de judecată (dacă este cazul).
Nume___________________________ Nume___________________________

Semnătura_______________________ Semnătura_______________________

Avocat__________________________ Avocat__________________________

Semnătura_______________________ Semnătura_______________________

S-ar putea să vă placă și