Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul1: Elaborarea politicii de contabilitate

Prin politica de contabilitate se intelege totalitatea de conventii, reguli, metode si


procedee adopatate de conducerea intreprinderii pentru tinerea contabilitatii si
intocmirea rapoartelor financiare.Politica de contabilitate reprezinta o parte
integranta a rapoartelor financiare si din aceasta cauza trebuie sa fie elaborate de
fiecare intreprindere in parte ,care desfasoara activitatea de intreprinzator si este
inregistrata in Republica Moldova,indiferent de tipul de proprietate,apartenenta
ramurala si forma organizatorico-juridica a acesteaia(exceptie facind doar
organizatiile bugetare).

Obiectivul de baza a politicii de contabilitate adoptata de intreprindere consta in


faptul de a asigura furnizarea unei informatii veridice si integrale in ceea ce
priveste situatia patrimoniala,financiara si rezulatatele activitatii
intreprinderii,necesare tuturor utilizatorilor de rapoarte financiare pentru evaluarea
si luarea deciziilor corecte.

Politica de contabilitate este elaborata pentru fiecare an de gestiune si se


perfecteaza printr-u document organizatoric de dispozitie(ordin,dispozitie
etc.).Responabilitatea pentru formarea si respectarea politicii de contabilitate o
poarta conducatorul intreprinderii.Elaborarea proiectului politicii de contabilitate
poate fi efectuata de catre contabiliatate,de o comisie speciala,compusa din
reprezentantii serviciilor :

 Contabil;
 Financiar;
 Juridic;

Responabiliatatea pentru formarea si respectarea politicii de contabilitate o poarta


coducatorul intreprinderii.

Politica de contabilitate a intreprinderii trebuie sa contina ca minimum:

 Sistemul contabil utilizat;


 Varianta aleasa a sisitemului contabil simplificat;
 Forma de tinere a contabilitatii (pe jurnale, 1-C. etc.)
 Metode de evaluare a activelor si datoriilor;
 Metode de calculare a uzurii (amortizarii) activelor pe termen lung ;
 Modul de constatare si contabilizare a veniturilor , cheltuielilor si
rezultatelor financiare;
 Alte aspect metodice si de organizare a contabilitatii.
Alte servicii ale intreprinderii sau de firma de consulting(audit).

Politica de contabilitate aleasa poate fi examinata si adoptata prin decizia de


protocol a fondatorilor sau de Consiliul de directori ,iar dupa aceasta trebuie sa fie
aprobata de catre conducatorul intreprinderii.Politica de contabilitate se elaboreaza
in baza de ansamblu de 1conventii fundamentale ale contabilitatii.In
S.N.C.1”Politica de contabilitate” sunt stabilite trei conventii fundamentale ale
contabilitatii:continuitatea activitatii,permanenta metodelor si specializarea
exercitiilor.

Continuitatea activitatii

La alegerea si argumentarea politicii de contabilitate conducerea presupune ca


intreprinderea va continua sa functioneze intr-un viitor previzibil.In acest caz,la
intocmirea rapoartelor financiare se aplica metode obisnuite de evaluare si
contabilizare a activelor,datoriilor,veniturilor,cheltuielilor si rezultatelor activitatii.

In cazul cind conducerea intentioneaza sa suspendeze sau sa reduca substantial


volumul activitatii intreprinderii,rapoartele financiare vor fi intocmite in baza unor
altor principii si 2metode.

Permanenta metodelor

Metodele si regulile de contabilizare alese de intreprindere trebuie sa fie aplicate


de la o perioada de gestiune la alta.In cazul dat se are in vedere permanenta
metodelor adopatate de reflectare a operatiunilor economice de evaluare a activelor
si datoriilor ,de calculare a uzurii mijloacelor fixe si de amortizare a activelor
nemateriale in decursul anului de gestiune, precum si de la un an de gestiune la
altul .

Totodata,o astfel de conventie nu semnifica interdictia de a introduce modificari in


politica de contabilitate.Este vorba de rationalitatea si justificarea modificarilor
introduce in politica de contabilitate in fiecare caz aparte.

Specializarea exercitiilor(metoda calcularii)

1
Notiunea de ‘’ conventie inseamna presupunere(ipoteza),conditie de la care intreprinderea trebuie sa porneasca
la organizarea contabilitatii si intocmirea rapoartelor financiare .
2
Exemplu-in cazul functionarii normale a intreprinderii,mijloacele fixe sunt reflecate in bilant la valaorea de intrare
diminuata cu suma uzurii accumulate ,iar in cazul lichidarii # acestea vor fi evaluate la valaorea de vinzare.
Veniturile si cheltuielile se constata si se reflecta in contabilitate si in rapoartele
financiare ale perioadei in care au avut loc,indiferent de timpul efectiv de incasare
sau plata a mijloacelor banesti.Conform prevederii date,la elaborarea politicii de
contabilitate intreprinderea trebuie sa porneasca de la incoincidenta eventuala
temporala a operatiunii economice si a asigurarii cu bani a acesteia.De aici se
conchide faptul ca toate operatiunile economice trebuie sa fie reflectate in
contabilitate in momentul efectuarii acestora.Nici o operatiune nu poate fi oprita
sau accelerata,din punctual de vedere al inregistrarii acesteia in contabilitate.Toate
rapoartele care se bazeaza pe principiul specializarii exercitiilor,furnizeaza
utilizatorilor informatii nu numai privind operatiunile precedente legate de
primirea sau plata mijloacelor banesti,dar si privind datoriile aferente platii
mijloacelor banesti in viitor si incasarile ulterioare de mijloace banesti.

In afara de aceste conventii mentionate ,politica de contabilitate trebuie sa asigure


si respectarea urmatoarelor principii:

Prudenta

La luare deciziilor in conditiile unei incertitudini este necesar sa se respecte


masurile de precautie,cu scopul ca activele si veniturile sa nu fie supraevaluate,iar
datoriile si cheltuielile subevaluate.Conform acestui principiu,veniturile se
consatata numai in cazul cind au fost castigate,iar cheltuielile-nemijlocit in
momentul efectuarii acestora.

Drept exemplu putem avea ,stocurile de marfuri si materiale care se evalueaza si se


reflecta in bilantul contabil la valoarea cea mai mica dintre “cost” si “valoarea
realizabila neta”.Pierderile si lipsurile din deteriorarea valorilor se trec la
cheltuielile imediat dupa constatarea acestora,iar sumele de recuperare a acestor
pierderi de catre persoanele vinovate se considera si se constata ca venit numai
atunci cind intreprinderea dispune de o certitudine argumentata privind primirea
acestora(acordul in scris al angajatului referitor la recuperarea prejudiciului
materialului cauzat,decizia judecatoreasca).

Totodata,la alegerea politicii de contabilitate este inadmisibila o prudenta


exagerata, care poate conduce la crearea unor reserve ascunse,ce induce
proprietarii in eroare si alti utilizatori de informatii contabile.

Prioritatea cotinutului asupra formei

Metodele alese in politica de contabilitate trebuie sa fie orientate spre reflectarea


operatiunilor economice in contabilitate,pornind nu numai de la forma juridica a
acestora,dar si de la continutul economic si situatia economica in care ele au fost
efectuate.Respectarea acestui principiu este deosebit de importanta in conditiile
constituirii economiei de piata,cind legislatia ramine in urma dezvoltarii realitatii
economice.

Esentialitatea

In rapoartele financiare trebuie sa fie dezvaluita toata informatia esentiala pentru


evaluari si luarea deciziilor de catre utilizatori.3Informatia se considera esentiala
atunci cind lipsa sau insuficienta acesteia poate sa influenteze deciziile
utilizatorilor adoptate de ei in baza de rapoarte financiare.In acelasi timp,daca
informatia sau gradul de exactitate a acesteia nu are o importanta mare pentru
utilizatorii de rapoarte financiare,ea se considera neesentiala.

Conventiile si principiile enumerate mai sus trebuie sa constituie baza elaborarii


politicii de contabiliate a intreprinderii.Nerespecatarea acestor poate sa denaturize
informatia privind situatia patrimoniala,finaciara si rezultatele activitatii
intreprinderii si se poate considera a fi o incalcare a si de tinere a contabilitatii si
de intocmire a rapoartelor financiare.

La alegerea si argumentarea politicii de contabilitate a unei intreprinderi


concrete, in afara de conventiile fundamentale si principiile sus-mentionate ,este
necesar de a lua in considerare, de asemenea, urmatorii factori:

a) Forma de proprietate si statutul organizatorico-juridic al intreprinderii


(societate pe actiuni, intreprindere de stat, intreprindere individuala,
societate cu raspundere limitata, intreprindere mixta etc.);
b) Apartenenta de ramura si tipul de activitate (industrie, agricultura , comert,
constructii, transport, stiinta, activitate de intermediare etc.);
c) Proportiile intreprinderii (volumul productiei, cifra de afaceri, efectivul
personalului etc. );
d) Structura organizatorica de gestiune si existent subdiviziunilor structural
(brigazilor, sectiilor, filialelor, reprezentantelor etc. );

3
Exemplu-rapoartele financiare publicate ale unor intreprinderi mari pot fi exprimate in mii lei,intrucit sumele
neinsemnate nu influenteaza procesul de luare a deciziilor.Respectarea acestui principiu simplifica lucrarile de
prelucrare si prezentare a informatiei in rapoartele fnanciare.

S-ar putea să vă placă și