Sunteți pe pagina 1din 106

325

Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE (**)


Disciplina: Matematică
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar Programa -
concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs/
Superioare-
Nivelul de studii Programa - disciplina
Post/Catedră lungă durată / Superioare-
pentru examenul naţional
(Disciplina principală Nr. Postuniversitar scurtă
Nivel PROFILUL / DOMENIUL de definitivare în
de încadrare) crt. / durată
Specializarea învăţământ
Conversie
1. Matematică x
2. Matematică*** x
3. Matematică (în limbi străine) x
4. Matematici pure x
5. Matematică - Mecanică x
6. Matematică - Fizică x
7. Matematică - Informatică x
8. Matematici aplicate x
Învăţământ 9. Matematici aplicate (în limbi străine) x
liceal /
MATEMATICĂ 10. Matematică - Studii avansate x
Învăţământ
11. Matematică economică x
profesional/
Matematică 12. Geometrie x
Învăţământ
gimnazial 13. Informatică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993) x
14. Cercetări operaţionale x
15. Didactica matematicii*** x MATEMATICĂ
(programa pentru concurs
Matematici financiare, analiza matematica și modelare matematică*** x aprobată prin ordinul
16. ministrului educaţiei şi
Modelare matematică în economie şi ştiinţe aplicate*** x
cercetării nr. 5975 / 2020)
17. Calcul stocastic, statistica aplicată şi optimizare*** x
/
18. Sisteme dinamice, geometrie și optimizari*** x MATEMATICĂ
FIZICĂ 19. Fizică - Matematică x (programa pentru examenul
ŞTIINŢE APLICATE 20. Inginerie matematică x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
21. Matematică x ordinul ministrului educaţiei şi
Învăţământ 22. Matematică (în limbi străine) x cercetării nr. 5976 / 2020)
profesional/ MATEMATICĂ 23. Matematici pure x
Învăţământ 24. Matematică - Mecanică x
Matematică
gimnazial 25. Matematică - Fizică x
MATEMATICĂ– FIZICĂ 26. Matematică - Fizică x
Învăţământ
liceal / MATEMATICĂ 27. Matematică - Fizică x
Învăţământ
Matematică – Fizică (*)
profesional/
Învăţământ FIZICĂ 28. Fizică - Matematică x
gimnazial
Învăţământ MATEMATICĂ 29. Matematică - Fizică x
profesional/
Matematică – Fizică (*)
Învăţământ MATEMATICĂ – FIZICĂ 30. Matematică - Fizică x
gimnazial
(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***) Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de
conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare urmate după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu
prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
326
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
Studii universitare probă de concurs/
Post/Catedră Nivelul de studii de licenţă / Programa - disciplina pentru
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
Nivel (Disciplina principală Conversie după examenul naţional de
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea ciclul I de studii definitivare în învăţământ
universitare
ŞTIINŢE EXACTE / 31. Matematică x MATEMATICĂ
MATEMATICĂ ŞI 32. Matematici aplicate x (programa pentru concurs
MATEMATICĂ
ŞTIINŢE ALE aprobată prin ordinul
NATURII 33. Matematică informatică x ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ
/
profesional/ Matematică
MATEMATICĂ
Învăţământ
ŞTIINŢE ŞTIINŢE INGINEREŞTI (programa pentru examenul
gimnazial 34. Matematică şi informatică aplicată în inginerie x
INGINEREŞTI APLICATE naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)

(**)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele
prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal la clasele a IX-a şi a X-a pot fi încadraţi, pe perioadă determinată, absolvenţii ciclului I de studii
universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
327
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a
Învăţământ preuniversitar Programa -
posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs/
Domeniul Nivelul de studii
Post/Catedră Domeniul pentru Studii Programa - disciplina
Specializarea din cadrul de licenţă /
(Disciplina Domeniul studiile universitare pentru examenul
Nivel domeniului pentru studiile Domeniul de
principală fundamental universitare de de masterat/ naţional de definitivare
universitare de licenţă studii universitare Programul de studiu de master acreditat
de încadrare) licenţă master în învăţământ
de master
1. Algebră
2. Algebră şi geometrie
3. Algebră, geometrie şi criptografie
4. Algebra, geometry and criptography
5. Analiză matematică
6. Analiză matematică și aplicații
7. Analiză reală şi complexă
8. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi stocastice
9. Analysis and modelisation through differential and
stochastic equations
10. Biostatistică
11. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
12. Criptografie şi teoria codurilor
13. Geometrie
14. Logică şi specificaţii formale
15. Logics and formal specifications
16. Master de cercetare în matematică
17. Matematică
18. Matematică aplicată
19. Matematică aplicată în informatică
20. Matematică didactică
21. Matematică didactică şi cercetare
22. Matematică didactică și de cercetare
23. Matematici aplicate
24. Matematici avansate MATEMATICĂ
25. Matematică computaţională (programa pentru concurs
26. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice aprobată prin ordinul
27. Matematici financiare ministrului educaţiei şi
Învăţământ
ŞTIINŢE 1. Matematică 28. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal/
EXACTE / 29. Matematici financiare, analiză matematică şi modelare /
Învăţământ
Matematică MATEMATICA MATEMATICĂ 2. Matematici aplicate MATEMATICĂ mecanică x MATEMATICĂ
profesional/
ŞI ŞTIINŢE ALE 30. Matematici financiare, analiză matematică şi modelare (programa pentru
Învăţământ
NATURII 3. Matematică informatică matematică examenul naţional de
gimnazial
31. Matematică informatică aplicată definitivare în învăţământ
32. Metode moderne în predarea matematicii aprobată prin ordinul
33. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor ministrului educaţiei şi
34. Modelare interdisciplinară cercetării nr. 5976 / 2020)
35. Modele matematice în mecanică şi astronomie
36. Modele matematice şi statistică aplicată
37. Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul
financiar - bancar
38. Modelare matematică în cercetare şi didactică
39. Modelare şi tehnologii informatice
40. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa
materialelor
41. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
42. Modele de decizie risc şi prognoză
43. Probabilităţi şi statistică în finanţe şi stiinţe
44. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-
financiare
45. Statistică aplicată şi informatică
46. Structuri matematice fundamentale
47. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
48. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, geometrie şi
topologie
49. Fundamental structures and applications to algebra,
geometry and topology
50. Studii avansate în matematică
51. Advanced Studies in Matematics
52. Teoria riscurilor şi aplicaţii
53. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)
328
1. Algebră
2. Algebră şi geometrie
3. Algebră, geometrie şi criptografie
4. Algebra, geometry and criptography
5. Analiză matematică
6. Analiză matematică și aplicații
7. Analiză reală şi complexă
8. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi stocastice
9. Analysis and modelisation through differential and stochastic
equations
10. Biostatistică
11. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
12. Criptografie şi teoria codurilor
13. Geometrie
14. Logică şi specificaţii formale
15. Logics and formal specifications
16. Master de cercetare în matematică
17. Matematică
18. Matematică aplicată
19. Matematică aplicată în informatică
20. Matematică didactică
21. Matematică didactică şi cercetare
22. Matematici aplicate MATEMATICĂ
23. Matematici avansate (programa pentru concurs
24. Matematică computaţională aprobată prin ordinul
25. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice ministrului educaţiei şi
Învăţământ
26. Matematici financiare cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal/
ŞTIINŢE Matematică şi 27. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică /
Învăţământ ŞTIINŢE
Matematică INGINEREŞTI informatică aplicată în MATEMATICĂ 28. Matematici financiare, analiză matematică şi modelare mecanică x MATEMATICĂ
profesional/ INGINEREŞTI
APLICATE inginerie 29. Matematici financiare, analiză matematică şi modelare (programa pentru
Învăţământ
matematică examenul naţional de
gimnazial
30. Matematică informatică aplicată definitivare în învăţământ
31. Metode moderne în predarea matematicii aprobată prin ordinul
32. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor ministrului educaţiei şi
33. Modelare interdisciplinară cercetării nr. 5976 / 2020)
34. Modele matematice în mecanică şi astronomie
35. Modele matematice şi statistică aplicată
36. Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiar -
bancar
37. Modelare matematică în cercetare şi didactică
38. Modelare şi tehnologii informatice
39. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor
40. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
41. Modele de decizie risc şi prognoză
42. Probabilităţi şi statistică în finanţe şi stiinţe
43. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-financiare
44. Statistică aplicată şi informatică
45. Structuri matematice fundamentale
46. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
47. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, geometrie şi
topologie
48. Fundamental structures and applications to algebra, geometry and
topology
49. Studii avansate în matematică
50. Advanced Studies in Matematics
51. Teoria riscurilor şi aplicaţii
52. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)
329

1. Matematică
ŞTIINŢE EXACTE /
ŞTIINŢE EXACTE / 2. Matematici ŞTIINŢE
1. Logică matematică şi aplicaţii
MATEMATICA ŞI MATEMATICĂ aplicate INGINEREŞTI x
2. Modele de decizie risc şi prognoză
ŞTIINŢE ALE APLICATE
3. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-financiare
NATURII 3. Matematică
informatică

MATEMATICĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
liceal/ cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ /
Matematică
profesional/ MATEMATICĂ
Învăţământ (programa pentru examenul
gimnazial naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5976 / 2020)

ŞTIINŢE Matematică şi ŞTIINŢE


ŞTIINŢE 1. Logică matematică şi aplicaţii
INGINEREŞTI informatică aplicată INGINEREŞTI x
INGINEREŞTI 2. Modele de decizie risc şi prognoză
APLICATE în inginerie APLICATE
3. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-financiare
330
Aria curriculară: TEHNOLOGII (**)
Disciplinele: Informatică; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Tehnologii asistate de calculator
Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor;Tehnologia informaţiilor şi comunicării
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de Programa -
Învăţământ preuniversitar
ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Nivelul de studii Superioare-lungă Programa - disciplina
Post/Catedră durată / Superioare- pentru examenul naţional
Nr. crt.
Nivel (Disciplina principală de încadrare) PROFILUL / DOMENIUL Postuniversitar/ scurtă durată de definitivare în
Specializarea Conversie învăţământ
1. Informatică* x
2. Informatică economică x
3. Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x
4. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x
5. Informatică – tehnologii asistate de calculator* x
6. Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x
7. Informatică aplicată* x
8. Informatică – tehnologia informaţiei* x
9. Informatică aplicată şi programare* x
10. Roboţi industriali x
11. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
12. Automatică şi calculatoare x
INFORMATICĂ
13. Tehnologia informaţiei x
14. Tehnologie informatică x Proba practico-metodică
15. Automatizări şi tehnică de calcul x +
16. Inginerie electrică şi calculatoare x Proba scrisă:
17. Informatică didactică* x INFORMATICĂ
1) Informatică
18. Informatică medicală x ŞI TEHNOLOGIA
19. Informatică distribuită* x
2) Informatică - Tehnologia
20. Proinfo* x
INFORMAŢIEI
informaţiei şi a comunicaţiilor (programa pentru concurs
21. Reţele de calculatoare* x aprobată prin ordinul
Învăţământ 22. Specinfo* x ministrului educaţiei şi
liceal 23. Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor* x cercetării nr. 5975 / 2020)
3) Tehnologia informaţiei şi a
24. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x /
comunicaţiilor
25. Matematică – Informatică x INFORMATICĂ
26. Informatică x
4) Tehnologia informaţiei şi a MATEMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA
27. Maşini de calcul x
comunicaţiilor – Procesarea
28. Cercetări operaţionale x
INFORMAŢIEI
computerizată a imaginii (programa pentru examenul
29. Informatică economică x naţional de definitivare în
30. Informatică managerială x învăţământ aprobată prin
31. Cibernetică şi informatică economică x ordinul ministrului educaţiei şi
32. Informatică şi contabilitate x cercetării nr. 5976 / 2020)
33. Cibernetică şi previziune economică x
34. Contabilitate şi informatică de gestiune x
35. Econometrie informatică x
ECONOMIC
36. Cibernetică x
37. Finanţe, contabilitate, informatică x
38. Finanţe, contabilitate şi informatică x
39. Planificare şi cibernetică economică x
40. Cibernetică economică x
41. Statistică social-economică x
42. Statistică şi previziune economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE 43. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
AUTOMATIZAREA CONDUCERII
44. Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare antiaeriană) x
TRUPELOR
331
45. Calculatoare x
46. Calculatoare (în limbi străine) x
47. Calculatoare şi echipamente de automatizarea conducerii trupelor x
48. Automatică x
ŞTIINŢA 49. Automatică şi informatică industrială x
SISTEMELOR ŞI A 50. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
CALCULATOARELOR/ 51. Automatică şi calculatoare x
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 52. Automatică şi informatică economică x
CALCULATOARELOR 53. Informatică aplicată x
54. Informatică tehnică x
55. Sisteme cu microprocesoare x
56. Automatică şi informatică aplicată x
57. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x
1) Informatică 58. Inginerie electrică şi calculatoare x
59. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
2) Informatică - Tehnologia informaţiei 60. Automatizări şi calculatoare x
şi a comunicaţiilor ELECTRIC / 61. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x
INGINERIE ELECTRICĂ 62. Automatizări x
Învăţământ liceal 63. Automatică x
3) Tehnologia informaţiei şi a 64. Automatică şi informatică industrială x
comunicaţiilor 65. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
66. Roboţi industriali x
4) Tehnologia informaţiei şi a
MECANICĂ 67. Mecatronică x
comunicaţiilor – Procesarea
68. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
computerizată a imaginii
69. Mecatronică x
MECATRONICĂ
70. Roboţi industriali x Proba practico-metodică
ELECTROMECANICĂ 71. Roboţi industriali x +
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 72. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x Proba scrisă:
ŞTIINŢA 73. Tehnologie informatică x INFORMATICĂ
74. Informatică x ŞI TEHNOLOGIA
SISTEMELOR ŞI A
75. Informatică aplicată x
CALCULATOARELOR / INFORMAŢIEI
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 76. Tehnică de calcul x (programa pentru concurs
CALCUL 77. Informatică tehnică x aprobată prin ordinul
INGINERIE MECANICĂ 78. Mecatronică x ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE APLICATE 79. Informatică industrială x cercetării nr. 5975 / 2020)
80. Fizică informatică x /
FIZICĂ
81. Fizică - Informatică x INFORMATICĂ
1) Tehnologia informaţiei şi a
82. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x ŞI TEHNOLOGIA
Tehnologia informaţiei şi comunicării*
comunicaţiilor INFORMATICĂ
83. x INFORMAŢIEI
84. Sisteme informatice contabile * x (programa pentru examenul
Învăţământ liceal 2) Tehnologia informaţiei şi a
85. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x naţional de definitivare în
comunicaţiilor – Procesarea
ECONOMIC 86. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x învăţământ aprobată prin
computerizată a imaginii
ŞTIINŢE APLICATE 87. Inginerie matematică x ordinul ministrului educaţiei şi
88. Informatică* x cercetării nr. 5976 / 2020)
89. Informatică economică x
90. Informatică - tehnologia informaţiei şi comunicării* x
91. Informatică - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x
92. Informatică - tehnologii asistate de calculator* x
93. Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x
94. Informatică aplicată* x
95. Informatică - tehnologia informaţiei* x
96. Informatică aplicată şi programare* x
97. Roboţi industriali x
98. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
99. Automatică şi calculatoare x
Învăţământ Tehnologia informaţiei şi a 100. Tehnologia informaţiei x
INFORMATICĂ
profesional comunicaţiilor 101. Tehnologie informatică x
102. Automatizări şi tehnică de calcul x
103. Inginerie electrică şi calculatoare x
104. Informatică didactică* x
105. Informatică medicală x
106. Informatică distribuită* x
107. Proinfo* x
108. Specinfo* x
109. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x
110. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x
111. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x
112. Sisteme informatice contabile * x
113. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x
332
114. Reţele de calculatoare* x
INFORMATICĂ
115. Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor* x
116. Matematică – Informatică x
117. Informatică x
MATEMATICĂ
118. Maşini de calcul x
119. Cercetări operaţionale x
120. Informatică economică x
121. Informatică managerială x
122. Cibernetică şi informatică economică x
123. Informatică şi contabilitate x
124. Cibernetică şi previziune economică x
125. Contabilitate şi informatică de gestiune x
126. Econometrie informatică x
ECONOMIC 127. Cibernetică x
128. Finanţe, contabilitate, informatică x
129. Finanţe, contabilitate şi informatică x
130. Planificare şi cibernetică economică x
131. Cibernetică economică x
132. Statistică social-economică x
133. Statistică şi previziune economică x
134. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x
ŞTIINŢE ECONOMICE 135. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x Proba practico-metodică
136. Calculatoare x +
137. Calculatoare (în limbi străine) x Proba scrisă:
138. Calculatoare şi echipamente de automatizarea conducerii trupelor x INFORMATICĂ
139. Automatică x
ŞTIINŢA 140. Automatică şi informatică industrială x ŞI TEHNOLOGIA
SISTEMELOR ŞI A 141. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x INFORMAŢIEI
CALCULATOARELOR/ 142. Automatică şi calculatoare x (programa pentru concurs
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 143. Automatică şi informatică economică x aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia informaţiei şi a CALCULATOARELOR 144. Informatică aplicată x ministrului educaţiei şi
profesional comunicaţiilor 145. Informatică tehnică x cercetării nr. 5975 / 2020)
146. Sisteme cu microprocesoare x /
147. Automatică şi informatică aplicată x INFORMATICĂ
148. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x ŞI TEHNOLOGIA
149. Inginerie electrică şi calculatoare x
150. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
INFORMAŢIEI
(programa pentru examenul
151. Automatizări şi calculatoare x
naţional de definitivare în
ELECTRIC / 152. Automatizări x învăţământ aprobată prin
INGINERIE ELECTRICĂ 153. Automatică x ordinul ministrului educaţiei şi
154. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x cercetării nr. 5976 / 2020)
155. Automatică şi informatică industrială x
156. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
157. Roboţi industriali x
MECANICĂ 158. Mecatronică x
159. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
ELECTROMECANICĂ 160. Roboţi industriali x
161. Mecatronică x
MECATRONICĂ
162. Roboţi industriali x
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 163. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
ŞTIINŢA 164. Tehnologie informatică x
SISTEMELOR ŞI A 165. Informatică x
CALCULATOARELOR / 166. Informatică aplicată x
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 167. Tehnică de calcul x
CALCUL 168. Informatică tehnică x
INGINERIE MECANICĂ 169. Mecatronică x
170. Informatică industrială x
ŞTIINŢE APLICATE
171. Inginerie matematică x
172. Fizică informatică x
FIZICĂ
173. Fizică - Informatică x
AUTOMATIZAREA CONDUCERII
174. Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare antiaeriană) x
TRUPELOR
333
175. Informatică* x x
176. Informatică economică x x
177. Informatică - tehnologia informaţiei şi comunicării* x x
178. Informatică - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x
179. Informatică - tehnologii asistate de calculator* x x
180. Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x x
181. Informatică aplicată* x x
182. Informatică - tehnologia informaţiei* x x
183. Informatică aplicată şi programare* x x
184. Roboţi industriali x
185. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
186. Automatică şi calculatoare x
187. Tehnologia informaţiei x x
188. Automatizări şi tehnică de calcul x x
INFORMATICĂ 189. Inginerie electrică şi calculatoare x
190. Prelucrarea informatică a datelor economice x
191. Tehnologie informatică x x
192. Informatică didactică* x
193. Informatică medicală x
194. Informatică distribuită* x
195. Specinfo* x
196. Reţele de calculatoare* x
197. Proinfo* x
198. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x Proba practico-metodică
199. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x +
200. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x Proba scrisă:
201. Sisteme informatice contabile * x INFORMATICĂ
202. Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor* x ŞI TEHNOLOGIA
203. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x INFORMAŢIEI
ECONOMIC 204. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x (programa pentru concurs
205. Matematică - Informatică x aprobată prin ordinul
Învăţământ Informatică şi tehnologia informaţiei şi 206. Informatică x ministrului educaţiei şi
MATEMATICĂ cercetării nr. 5975 / 2020)
gimnazial a comunicaţiilor 207. Maşini de calcul x x
208. Cercetări operaţionale x
/
209. Informatică economică x x INFORMATICĂ
210. Informatică managerială x x ŞI TEHNOLOGIA
211. Cibernetică şi informatică economică x x INFORMAŢIEI
(programa pentru examenul
212. Informatică şi contabilitate x x
naţional de definitivare în
213. Cibernetică şi previziune economică x x învăţământ aprobată prin
214. Contabilitate şi informatică de gestiune x x ordinul ministrului educaţiei şi
215. Econometrie informatică x x cercetării nr. 5976 / 2020)
216. Cibernetică x x
ECONOMIC
217. Finanţe, contabilitate, informatică x x
218. Finanţe, contabilitate şi informatică x
219. Planificare şi cibernetică economică x x
220. Prelucrarea electronică a informaţiei economice x
221. Prelucrarea electronică a informaţiilor economice x
222. Cibernetică economică x
223. Statistică social-economică x
224. Statistică şi previziune economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE 225. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
226. Calculatoare x
227. Calculatoare (în limbi străine) x
228. Calculatoare şi echipamente de automatizarea conducerii trupelor x
229. Automatică x
ŞTIINŢA 230. Automatică şi informatică industrială x
SISTEMELOR ŞI A 231. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
CALCULATOARELOR/ 232. Automatică şi calculatoare x
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 233. Automatică şi informatică economică x
CALCULATOARELOR 234. Informatică aplicată x x
235. Informatică tehnică x x
236. Sisteme cu microprocesoare x
237. Automatică şi informatică aplicată x
238. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x
334
239. Inginerie electrică şi calculatoare x
240. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
241. Automatizări şi calculatoare x x
ELECTRIC / 242. Automatizări x
INGINERIE ELECTRICĂ 243. Automatică x
244. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x x
245. Automatică şi informatică industrială x
246. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
247. Roboţi industriali x
MECANICĂ 248. Mecatronică x
249. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x
ELECTROMECANICĂ 250. Roboţi industriali x
251. Roboţi industriali x
MECATRONICĂ
252. Mecatronică x
Învăţământ Informatică şi tehnologia informaţiei
MECANICĂ / PETROL ŞI
gimnazial şi a comunicaţiilor 253. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x
GAZE
ŞTIINŢA 254. Tehnologie informatică x x
SISTEMELOR ŞI A 255. Informatică x x
CALCULATOARELOR / 256. Informatică aplicată x x
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ 257. Tehnică de calcul x x
Proba practico-metodică
DE CALCUL 258. Informatică tehnică x x
+
INGINERIE MECANICĂ 259. Mecatronică x Proba scrisă:
260. Informatică industrială x x INFORMATICĂ
ŞTIINŢE APLICATE
261. Inginerie matematică x ŞI TEHNOLOGIA
262. Fizică informatică x INFORMAŢIEI
FIZICĂ
263. Fizică - Informatică x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 264. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator* x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
AUTOMATIZAREA Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare 2020)
265. x
CONDUCERII TRUPELOR antiaeriană) /
266. Electronică x INFORMATICĂ
267. Electronică aplicată x ŞI TEHNOLOGIA
268. Microelectronică x INFORMAŢIEI
(programa pentru examenul
269. Electronică şi informatică industrială x naţional de definitivare în
270. Radiotehnică x învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
271. Echipamente şi sisteme electronice militare x nr. 5976 / 2020)
272. Microtehnologii x
273. Radioelectronică (militar) x
ELECTRONIC / INGINERIE 274. Telecomunicaţii x
ELECTRONICĂ 275. Electronică şi telecomunicaţii x
1) Tehnologia informaţiei şi a 276. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
comunicaţiilor 277. Comunicaţii x
Învăţământ 278. Comunicaţii (în limbi străine) x
liceal 2) Tehnologia informaţiei şi a 279. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
comunicaţiilor – Procesarea 280. Telefonie - telegrafie x
computerizată a imaginii 281. Transmisiuni (militar) x
282. Telecomenzi feroviare x
283. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
284. Electronică x
285. Electronică aplicată x
286. Microelectronică x
ELECTRIC / INGINERIE 287. Electronică şi informatică industrială x
ELECTRICĂ 288. Radiotehnică x
289. Echipamente şi sisteme electronice militare x
290. Microtehnologii x
291. Radioelectronică (militar) x
335
292. Telecomunicaţii x
293. Electronică şi telecomunicaţii x
1) Tehnologia informaţiei şi a 294. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
comunicaţiilor 295. Comunicaţii x
Învăţământ ELECTRIC / INGINERIE 296. Comunicaţii (în limbi străine) x
liceal 2) Tehnologia informaţiei şi a ELECTRICĂ 297. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
comunicaţiilor – Procesarea 298. Telefonie - telegrafie x
computerizată a imaginii 299. Transmisiuni (militar) x
300. Telecomenzi feroviare x
301. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
302. Electronică x
303. Electronică aplicată x
304. Microelectronică x
305. Electronică şi informatică industrială x
306. Radiotehnică x
307. Echipamente şi sisteme electronice militare x Proba practico-metodică
308. Microtehnologii x +
309. Radioelectronică (militar) x Proba scrisă:
ELECTRONIC / INGINERIE 310. Telecomunicaţii x INFORMATICĂ
ELECTRONICĂ 311. Electronică şi telecomunicaţii x ŞI TEHNOLOGIA
312. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x INFORMAŢIEI
(programa pentru concurs
313. Comunicaţii x aprobată prin ordinul ministrului
314. Comunicaţii (în limbi străine) x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
2020)
315. Telecomenzi şi electronică în transporturi x /
316. Telefonie - telegrafie x INFORMATICĂ
317. Transmisiuni (militar) x ŞI TEHNOLOGIA
318. Telecomenzi feroviare x INFORMAŢIEI
Învăţământ
Tehnologia informaţiei şi a 319. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x (programa pentru examenul
profesional comunicaţiilor naţional de definitivare în
320. Electronică x învăţământ aprobată prin ordinul
321. Electronică aplicată x ministrului educaţiei şi cercetării
322. Microelectronică x nr. 5976 / 2020)
323. Electronică şi informatică industrială x
324. Radiotehnică x
325. Echipamente şi sisteme electronice militare x
326. Microtehnologii x
327. Radioelectronică (militar) x
ELECTRIC / INGINERIE 328. Telecomunicaţii x
ELECTRICĂ 329. Electronică şi telecomunicaţii x
330. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
331. Comunicaţii x
332. Comunicaţii (în limbi străine) x
333. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
334. Telefonie - telegrafie x
335. Transmisiuni (militar) x
336. Telecomenzi feroviare x
337. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
336
338. Electronică x
339. Electronică aplicată x
340. Microelectronică x
341. Electronică şi informatică industrială x
342. Radiotehnică x
343. Echipamente şi sisteme electronice militare x
344. Microtehnologii x
345. Radioelectronică (militar) x
ELECTRONIC / INGINERIE 346. Telecomunicaţii x
ELECTRONICĂ 347. Electronică şi telecomunicaţii x
348. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x Proba practico-metodică
349. Comunicaţii x +
350. Comunicaţii (în limbi străine) x Proba scrisă:
351. Telecomenzi şi electronică în transporturi x INFORMATICĂ
352. Telefonie - telegrafie x ŞI TEHNOLOGIA
353. Transmisiuni (militar) x INFORMAŢIEI
1. Tehnologia informaţiei şi a (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de 354. Telecomenzi feroviare x aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ calcul 355. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
2020)
postliceal 356. Electronică x /
2. Elemente de statistică şi informatică 357. Electronică aplicată x
medicală INFORMATICĂ
358. Microelectronică x ŞI TEHNOLOGIA
359. Electronică şi informatică industrială x INFORMAŢIEI
360. Radiotehnică x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
361. Echipamente şi sisteme electronice militare x învăţământ aprobată prin ordinul
362. Microtehnologii x ministrului educaţiei şi cercetării
363. Radioelectronică (militar) x nr. 5976 / 2020)
ELECTRIC / INGINERIE 364. Telecomunicaţii x
ELECTRICĂ 365. Electronică şi telecomunicaţii x
366. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
367. Comunicaţii x
368. Comunicaţii (în limbi străine) x
369. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
370. Telefonie - telegrafie x
371. Transmisiuni (militar) x
372. Telecomenzi feroviare x
373. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
337
374. Informatică* x
375. Informatică economică x
376. Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x
377. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x
378. Informatică – tehnologii asistate de calculator* x
379. Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x
380. Informatică aplicată* x
381. Informatică – tehnologia informaţiei* x
382. Informatică aplicată şi programare* x
383. Roboţi industriali x
384. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
385. Automatică şi calculatoare x
386. Tehnologia informaţiei x
387. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x
INFORMATICĂ
388. Tehnologie informatică x
389. Automatizări şi tehnică de calcul x Proba practico-metodică
390. Inginerie electrică şi calculatoare x +
391. Informatică didactică* x Proba scrisă:
392. Informatică medicală x INFORMATICĂ
393. Informatică distribuită* x ŞI TEHNOLOGIA
394. Proinfo* x INFORMAŢIEI
1. Tehnologia informaţiei şi a 395. Reţele de calculatoare* x (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de 396. Specinfo* x aprobată prin ordinul
Învăţământ calcul 397. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal 398. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x
2. Elemente de statistică şi informatică 399. Sisteme informatice contabile* x /
medicală 400. Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor* x INFORMATICĂ
401. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x ŞI TEHNOLOGIA
ECONOMIC 402. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x INFORMAŢIEI
403. Matematică – Informatică x (programa pentru examenul
404. Informatică x naţional de definitivare în
MATEMATICĂ învăţământ aprobată prin
405. Maşini de calcul x
ordinul ministrului educaţiei şi
406. Cercetări operaţionale x cercetării nr. 5976 / 2020)
407. Informatică economică x
408. Informatică managerială x
409. Cibernetică şi informatică economică x
410. Informatică şi contabilitate x
411. Cibernetică şi previziune economică x
412. Contabilitate şi informatică de gestiune x
413. Econometrie informatică x
ECONOMIC
414. Cibernetică x
415. Finanţe, contabilitate, informatică x
416. Finanţe, contabilitate şi informatică x
417. Planificare şi cibernetică economică x
418. Cibernetică economică x
419. Statistică social-economică x
420. Statistică şi previziune economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE 421. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
338
422. Calculatoare x
423. Calculatoare (în limbi străine) x
424. Calculatoare şi echipamente de automatizarea conducerii trupelor x
425. Automatică x
ŞTIINŢA 426. Automatică şi informatică industrială x
427. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
SISTEMELOR ŞI A
CALCULATOARELOR/ 428. Automatică şi calculatoare x
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 429. Automatică şi informatică economică x
CALCULATOARELOR Informatică aplicată
430. x
431. Informatică tehnică x
432. Sisteme cu microprocesoare x
433. Automatică şi informatică aplicată x Proba practico-metodică
434. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x +
435. Inginerie electrică şi calculatoare x Proba scrisă:
436. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x INFORMATICĂ
437. Automatizări şi calculatoare x ŞI TEHNOLOGIA
ELECTRIC / 438. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x INFORMAŢIEI
1. Tehnologia informaţiei şi a INGINERIE ELECTRICĂ
(programa pentru concurs
439. Automatizări x aprobată prin ordinul
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de
Învăţământ calcul 440. Automatică x ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal 441. Automatică şi informatică industrială x
2. Elemente de statistică şi informatică /
442. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
medicală INFORMATICĂ
443. Roboţi industriali x
ŞI TEHNOLOGIA
MECANICĂ 444. Mecatronică x
INFORMAŢIEI
445. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x (programa pentru examenul
Mecatronică naţional de definitivare în
446. x
învăţământ aprobată prin
MECATRONICĂ
447. Roboţi industriali x ordinul ministrului educaţiei şi
ELECTROMECANICĂ 448. Roboţi industriali x cercetării nr. 5976 / 2020)
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 449. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x

ŞTIINŢA 450. Tehnologie informatică x


451. Informatică x
SISTEMELOR ŞI A
CALCULATOARELOR / 452. Informatică aplicată x
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 453. Tehnică de calcul x
CALCUL Informatică tehnică
454. x
INGINERIE MECANICĂ 455. Mecatronică x
456. Informatică industrială x
ŞTIINŢE APLICATE
457. Inginerie matematică x
458. Fizică informatică x
FIZICĂ
459. Fizică - Informatică x
339
460. Electronică x
461. Electronică aplicată x
462. Microelectronică x
463. Electronică şi informatică industrială x
464. Radiotehnică x
465. Echipamente şi sisteme electronice militare x
466. Microtehnologii x
467. Radioelectronică (militar) x
ELECTRONIC / INGINERIE 468. Telecomunicaţii x
ELECTRONICĂ 469. Electronică şi telecomunicaţii x
470. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
471. Comunicaţii x
472. Comunicaţii (în limbi străine) x Proba practico-metodică
473. Telecomenzi şi electronică în transporturi x +
474. Telefonie - telegrafie x Proba scrisă:
475. Transmisiuni (militar) x INFORMATICĂ
476. Telecomenzi feroviare x ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia informaţiei şi a 477. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x INFORMAŢIEI
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de (programa pentru concurs aprobată
478. Electronică x prin ordinul ministrului educaţiei şi
Învăţământ calcul
479. Electronică aplicată x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal
2. Elemente de statistică şi informatică /
480. Microelectronică x
medicală INFORMATICĂ
ELECTRIC / INGINERIE 481. Electronică şi informatică industrială x ŞI TEHNOLOGIA
ELECTRICĂ 482. Radiotehnică x INFORMAŢIEI
483. Echipamente şi sisteme electronice militare x (programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobată
484. Microtehnologii x prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
485. Radioelectronică (militar) x
486. Telecomunicaţii x
487. Electronică şi telecomunicaţii x
488. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
489. Comunicaţii x
ELECTRIC / INGINERIE 490. Comunicaţii (în limbi străine) x
ELECTRICĂ 491. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
492. Telefonie - telegrafie x
493. Transmisiuni (militar) x
494. Telecomenzi feroviare x
495. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
AUTOMATIZAREA Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare
496. x
CONDUCERII TRUPELOR antiaeriană)
*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de
conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare urmate după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare.
(**)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile
art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
340
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de
Învăţământ preuniversitar
ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
Studii probă de concurs/
universitare de Programa- disciplina
Post/Catedră Nivelul de studii
Domeniul pentru studiile Nr. licenţă / pentru examenul
Nivel (Disciplina principală Domeniul fundamental
universitare de licenţă crt. Conversie după naţional de definitivare
de încadrare) Specializarea
ciclul I de studii în învăţământ
universitare
MATEMATICĂ 497. Matematică informatică x
ŞTIINŢE EXACTE / 498. Informatică x
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 499. Informatică aplicată x
ALE NATURII FIZICĂ 500. Fizică informatică x
CHIMIE 501. Chimie informatică x
502. Cibernetică economică x
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
503. Statistică şi previziune economică x
ECONOMICĂ
504. Informatică economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE /
505. Cibernetică economică x
ŞTIINŢE SOCIALE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI
506. Informatică economică x
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
507. Statistică şi previziune economică x
CONTABILITATE 508. Contabilitate şi informatică de gestiune x
509. Calculatoare x
CALCULATOARE ŞI 510. Tehnologia informaţiei x
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 511. Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională x
512. Ingineria informaţiei x
Proba practico-metodică
513. Automatică şi informatică aplicată x +
Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de Proba scrisă:
514. x
INGINERIA SISTEMELOR luptă
INFORMATICĂ
515. Ingineria sistemelor multimedia x
ŞI TEHNOLOGIA
516. Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare x
INFORMAŢIEI
INGINERIE CHIMICĂ 517. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x (programa pentru concurs
Informatică şi INGINERIE ELECTRICĂ 518. Informatică aplicată în inginerie electrică x aprobată prin ordinul
Învăţământ 519. Electronică aplicată x ministrului educaţiei şi
tehnologia
gimnazial cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a 520. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x
comunicaţiilor 521. Echipamente şi sisteme electronice militare x
/
INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI
522. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x INFORMATICĂ
TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA
523. Reţele şi software de telecomunicaţii x
524. Telecomenzi şi electronică în transporturi x INFORMAŢIEI
(programa pentru examenul
525. Transmisiuni x naţional de definitivare în
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
526. Comunicații pentru apărare și securitate x învăţământ aprobată prin
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de ordinul ministrului educaţiei şi
527. x cercetării nr. 5976 / 2020)
aviație
INGINERIE ELECTRONICĂ, 528. Electronică aplicată x
TELECOMUNICAŢII ŞI 529. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x
TEHNOLOGII 530. Echipamente şi sisteme electronice militare x
INFORMAŢIONALE 531. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x
532. Reţele şi software de telecomunicaţii x
533. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
534. Transmisiuni x
INGINERIE ENERGETICĂ 535. Energetică și tehnologii informatice x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 536. Informatică aplicată în inginerie industrială x
537. Mecatronică x
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
538. Robotică x
539. Informatică industrială x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 540. Informatică aplicată în inginerie electrică x
APLICATE 541. Matematică şi informatică aplicată în inginerie x
542. Informatică aplicată în ingineria materialelor x
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori cu studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal la clasele a IX-a şi a X-a pot fi încadraţi, pe
perioadă determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
341
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în
Învăţământ preuniversitar Programa -
învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
Nivelul de probă de concurs/
Studii Programa- disciplina
Post/Catedră Specializarea din cadrul domeniului pentru Domeniul de licenţă/ studii
Domeniul Domeniul pentru studiile universitare de pentru examenul naţional
Nivel (Disciplina principală studiile Domeniul de studii
fundamental universitare de licenţă masterat/ de definitivare în
de încadrare) universitare de licenţă universitare de master Programul de studiu de master acreditat
master învăţământ

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării +
INGINERIA SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 2. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice Proba scrisă:
1) Informatică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice
3. Matematică aplicată în informatică INFORMATICĂ
militare
4. Matematica computaţională
ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată
2) Informatică -
Microelectronică, optoelectronică şi
INFORMAŢIEI
Tehnologia informaţiei şi 5. Matematică informatică aplicată (programa pentru concurs
a comunicaţiilor nanotehnologii
6. Modele matematice şi statistică aplicată aprobată prin ordinul
Învăţământ INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare ministrului educaţiei şi
3) Tehnologia informaţiei ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii MATEMATICĂ 7. Modelare şi tehnologii informatice
liceal x cercetării nr. 5975 / 2020)
şi a comunicaţiilor TELECOMUNICAŢII
Reţele şi software de telecomunicaţii 8. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- /
4) Tehnologia informaţiei Telecomenzi şi electronică în transporturi financiare INFORMATICĂ
şi a comunicaţiilor – Transmisiuni 9. Statistică aplicată şi informatică ŞI TEHNOLOGIA
Procesarea computerizată
a imaginii
Comunicații pentru apărare și securitate 10. Informatica didactică INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE 11. Tehnologii informatice naţional de definitivare în
INGINEREŞTI Echipamente și sisteme electronice militare,
electronică - radioelectronică de aviație 12. Tehnologii informatice în optimizarea computaţională învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ, educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii
5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
342
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
Informatică
MATEMATICA ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată 1. Administrarea sistemelor distribuite
ŞTIINŢE ALE
FIZICĂ Fizică informatică 2. Advanced information systems and technologies
NATURII
3. Algoritmi şi bioinformatică
CHIMIE Chimie informatică
4. Analiza datelor şi modelare
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 5. Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 6. Artificial Intelligence and Distributed Computing
ECONOMICĂ Informatică economică 7. Baze de date
ŞTIINŢE 8. Baze de date în internet şi comerţ electronic
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ECONOMICE / 9. Baze de date şi programare WEB
STATISTICĂ ŞI
ŞTIINŢE SOCIALE Statistică şi previziune economică 10. Baze de date şi tehnologii WEB
INFORMATICĂ
Informatică economică 11. Baze de date și tehnologii software
ECONOMICĂ
12. Bioinformatică
Contabilitate şi informatică de 13. Biostatistică
CONTABILITATE
gestiune 14. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date
Calculatoare 15. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 16. Dezvoltarea aplicațiilor software
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 17. Ingineria sistemelor software
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 18. Inginerie software
19. Inteligenţă artificială
Ingineria informaţiei
20. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
Automatică şi informatică aplicată 21. Inteligenţă computaţională aplicată
Echipamente pentru modelare, 22. Artificial intelligence and distributed computing
simulare şi conducere informatizată a 23. Informatică aplicată
INGINERIA
acţiunilor de luptă 24. Informatică aplicată în imagistică medicală
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 25. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
26. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Proba practico-
1) Informatică Ingineria și securitatea sistemelor
27. Informatică şi inginerie software metodică
informatice militare
28. Informatică didactică +
Electronică aplicată
2) Informatică - 29. Lingvistică computaţională Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 30. Medii virtuale multimodale distribuite
Tehnologia nanotehnologii 31. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
INFORMATICĂ
informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice 32. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor informatice ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor INGINERIE militare 33. Metode moderne în predarea informaticii INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 34. Metode şi modele în inteligenţa artificială (programa pentru concurs
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 35. Metode formale în programare aprobată prin ordinul
Învăţământ 3) Tehnologia Reţele şi software de telecomunicaţii 36. Modelare şi simulare ministrului educaţiei şi
liceal informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în INFORMATICĂ 37. Modelare și tehnologii informatice x cercetării nr. 5975 / 2020)
38. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
comunicaţiilor transporturi
39. Optimizarea modelelor informatice
/
Transmisiuni
40. Optimizare computaţională INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și
4) Tehnologia securitate
41. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise ŞI TEHNOLOGIA
42. Programare avansată şi baze de date
informaţiei şi a Electronică aplicată 43. Programare bazată pe componente
INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – Echipamente și sisteme electronice 44. Programare declarativă
(programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
Procesarea militare, electronică - radioelectronică 45. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin
de aviație 46. Securitatea informaţiei
computerizată a INGINERIE Securitate și logică aplicată
ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi 47.
educaţiei şi cercetării nr.
imaginii ELECTRONICĂ, nanotehnologii 48. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
Echipamente şi sisteme electronice 49. Sisteme inteligente
TEHNOLOGII militare 50. Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare
INFORMAŢIONALE 51. Sisteme distribuite în internet
Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaţii 52. Sisteme distribuite
53. Sisteme distribuite în internet şi intranet
Reţele şi software de telecomunicaţii
54. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
Telecomenzi şi electronică în 55. Advanced information systems and technologies
transporturi 56. Studii avansate în informatică
Transmisiuni 57. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 58. Studii avansate de informatică aplicată
ROBOTICĂ 59. Știința datelor
Robotică
60. Data Science
Informatică industrială 61. Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei
Informatică aplicată în inginerie 62. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației
ŞTIINŢE INGINEREŞTI electrică 63. Advanced Techniques for Information Processing
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în 64. Tehnologii pentru dezvoltare web
inginerie 65. Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web
Informatică aplicată în ingineria 66. Tehnologii informatice
materialelor 67. Tehnologia informaţiei
Ingineria şi informatica proceselor 68. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice 69. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 70. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
ELECTRICĂ electrică 71. Tehnologii internet
INGINERIE 72. Internet technologies
Energetică și tehnologii informatice 73. Web-design
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
343
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 1. Analiza afacerilor și controlul performanței
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
întreprinderii
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
2. Baze de date-suport pentru afaceri
Calculatoare
3. Cibernetică şi economie cantitativă
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 4. Data mining
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 5. E-Business
Ingineria informaţiei
6. E-Business administration (în limba engleză)
Automatică şi informatică aplicată
7. Econometrie şi statistică aplicată Proba practico-
1) Informatică Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 8. Informatică aplicată în management
SISTEMELOR +
Ingineria sistemelor multimedia
2) Informatică - 9. Informatică economică Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice
Tehnologia militare 10. Informatica managerială INFORMATICĂ
informaţiei şi a Electronică aplicată 11. Managementul informatizat al proiectelor ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Microelectronică, optoelectronică şi 12. Managementul afacerilor electronice INFORMAŢIEI
nanotehnologii (programa pentru concurs
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare CIBERNETICĂ,
13. Metode cantitative în economie aprobată prin ordinul
Învăţământ 3) Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI ministrului educaţiei şi
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii STATISTICĂ ŞI 14. Statistică aplicată și data science
liceal informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII INFORMATICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii 15. Statistică şi econometrie
comunicaţiilor ECONOMICĂ /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 16. Statistică INFORMATICĂ
Transmisiuni
4) Tehnologia 17. Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
informaţiei şi a 18. Securitate informatică INFORMAŢIEI
Electronică aplicată
comunicaţiilor – 19. Sisteme cu baze de date pentru afaceri
(programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
Procesarea INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE
computerizată a ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
20. Sisteme de asistare a deciziilor economice
ordinul ministrului
imaginii TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 21. Sisteme informaţionale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 22. Sisteme informatice financiar-bancare
5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
23. Sisteme informatice integrate pentru afaceri
Reţele şi software de telecomunicaţii
24. Sisteme informatice manageriale
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni 25. Sisteme informatice pentru managementul resurselor
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 26. Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice proceselor economice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ 27. Strategii de dezvoltare a afacerilor
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
344
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Automatică şi informatică aplicată 2. Dezvoltare software și sisteme informatice de
Proba practico-
1) Informatică Echipamente pentru modelare, simulare şi afaceri
metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 3. Software Development and Business Information
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Systems +
2) Informatică - Ingineria și securitatea sistemelor informatice 4. E-Business Proba scrisă:
Tehnologia militare 5. Informatică aplicată în management INFORMATICĂ
informaţiei şi a Electronică aplicată 6. Informatică economică ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Microelectronică, optoelectronică şi 7. Informatică managerială INFORMAŢIEI
nanotehnologii 8. Informatică pentru mediul de afaceri (programa pentru concurs
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 9. Computer Science for Business aprobată prin ordinul
Învăţământ 3) Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI 10. Managementul afacerilor electronice ministrului educaţiei şi
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INFORMATICĂ
liceal informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII
ECONOMICĂ
11. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii
comunicaţiilor 12. Managementul informatizat al proiectelor /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 13. Securitate informatică
14. Sisteme informatice financiar-bancare
INFORMATICĂ
Transmisiuni
4) Tehnologia 15. Sisteme informatice integrate pentru afaceri ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
informaţiei şi a 16. Sisteme informatice manageriale INFORMAŢIEI
Electronică aplicată
comunicaţiilor – Echipamente și sisteme electronice militare,
17. Sisteme informatice pentru managementul (programa pentru examenul
ŞTIINŢE resurselor naţional de definitivare în
Procesarea INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 18. Sisteme informatice pentru managementul învăţământ aprobată prin
INGINERIE
computerizată a ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi resurselor şi proceselor economice ordinul ministrului
imaginii TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii
19. Sisteme informaționale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 20. Tehnologii informatice pentru afaceri 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 21. Tehnologii informatice ale societății cunoașterii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
345
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI Informatică
INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi Proba practico-
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă metodică
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia +
Ingineria și securitatea sistemelor informatice Proba scrisă:
militare INFORMATICĂ
1) Tehnologia Electronică aplicată 1. Fizică aplicată în tehnologiile informației ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi
comunicaţiilor nanotehnologii
și comunicații INFORMAŢIEI
(programa pentru concurs
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare aprobată prin ordinul
Învăţământ 2) Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 2. Fizica computaţională ministrului educaţiei şi
liceal TELECOMUNICAŢII FIZICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii 3. Fizica computaţională şi informatică
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în transporturi /
Procesarea Transmisiuni 4. Fizică informatică INFORMATICĂ
computerizată a Comunicații pentru apărare și securitate ŞI TEHNOLOGIA
5. Modelare şi simulare
imaginii Electronică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice militare, (programa pentru examenul
ŞTIINŢE
electronică - radioelectronică de aviație naţional de definitivare în
INGINEREŞTI INGINERIE învăţământ aprobată prin
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ, ordinul ministrului
nanotehnologii
TELECOMUNICAŢII ŞI educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
346
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 1. Contabilitate, audit şi informatică de +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice gestiune
INFORMATICĂ
1) Tehnologia militare
2. Contabilitate şi sisteme informatice ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a Electronică aplicată
INFORMAŢIEI
comunicaţiilor Microelectronică, optoelectronică şi integrate în corporaţii (programa pentru concurs
nanotehnologii
aprobată prin ordinul
Învăţământ 2) Tehnologia
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
liceal informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII
CONTABILITATE x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii
gestiune
comunicaţiilor – /
Procesarea
Telecomenzi şi electronică în transporturi 4. Management contabil şi informatică de INFORMATICĂ
computerizată a
Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
gestiune
imaginii
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată 5. Sisteme informatice de gestiune (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
347
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică 2. Automatica sistemelor complexe
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 3. Automatica şi informatica industrială
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE 4. Automatică avansată,
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
productică şi informatică industrială
CHIMIE Chimie informatică 5. Automatizări avansate
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 6. Automatizări şi sisteme inteligente
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru conducerea
ECONOMICĂ Informatică economică automată şi managementul întreprinderilor
ŞTIINŢE 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
ŞTIINŢE SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba
ECONOMICĂ Informatică economică franceză)
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 11. Conducerea avansată a proceselor industriale
12. Control avansat şi sisteme în timp real
Calculatoare
13. Controlul avansat al proceselor
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 14. Informatică aplicată
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională complexe
Ingineria informaţiei 16. Informatică aplicată în conducerea avansată
Automatică şi informatică aplicată 17. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
1) Informatică Echipamente pentru modelare, simulare şi 18. Ingineria sistemelor automate
Proba practico-
19. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă
2) Informatică - SISTEMELOR 20. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor +
Ingineria sistemelor multimedia
21. Ingineria şi managementul serviciilor Proba scrisă:
Tehnologia Ingineria și securitatea sistemelor informatice
22. Service engineering and management INFORMATICĂ
informaţiei şi a militare
23. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
Electronică aplicată ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor 24. Modele matematice în inginerie
Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
nanotehnologii 25. Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice (programa pentru concurs
26. Managementul şi protecţia informaţiei aprobată prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI INGINERIA 27. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ministrului educaţiei şi
3) Tehnologia Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
liceal TELECOMUNICAŢII SISTEMELOR multimedia x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii 28. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor /
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în transporturi 29. Sisteme automate încorporate
30. Sisteme complexe INFORMATICĂ
Transmisiuni
31. Complex systems ŞI TEHNOLOGIA
4) Tehnologia Comunicații pentru apărare și securitate
32. Sisteme cyber-fizice INFORMAŢIEI
informaţiei şi a Electronică aplicată 33. Cyber physical systems (programa pentru examenul
comunicaţiilor – ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, 34. Sisteme de control inteligente naţional de definitivare în
Procesarea INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 35. Sisteme informatice integrate învăţământ aprobată prin
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi 36. Sisteme informatice de conducere avansată ordinul ministrului
computerizată a ELECTRONICĂ,
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI 37. Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii
imaginii TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 38. Sisteme informatice integrate avansate 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 39. Sisteme de control încorporate
Reţele şi software de telecomunicaţii 40. Sisteme şi control automat
Telecomenzi şi electronică în transporturi 41. Sisteme şi control automat (în limba engleză)
42. Systems and control
Transmisiuni 43. Sisteme informatice complexe
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 44. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice 45. Sisteme informatice în medicină
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică 46. Sisteme inteligente de conducere
ELECTRICĂ
47. Sisteme automate avansate
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice 48. Sisteme automate de conducere a proceselor
ENERGETICĂ
industriale
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială 49. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
INDUSTRIALĂ
informatice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
50. Sisteme şi tehnologii informatice
ROBOTICĂ Robotică 51. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
Informatică industrială 52. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în limba
Informatică aplicată în inginerie electrică engleză)
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în 53. Automotive embedded software
APLICATE
inginerie 54. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
Informatică aplicată în ingineria materialelor semnalelor
348
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea bazelor de date
2. Arhitecturi avansate de calculatoare
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ 3. Advanced computing systems
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică calculator
NATURII CHIMIE Chimie informatică 5. Calculatoare încorporate
6. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. e-Government
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 8. e-Guvernare
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 9. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
ECONOMICE / 10. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Computer and comunication engineering
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 12. Inginerie software
SOCIALE INFORMATICĂ 13. Ingineria sistemelor de programe
ECONOMICĂ Informatică economică
14. Software engineering
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 15. Ingineria calculatoarelor
Calculatoare 16. Computer engineering
17. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 18. Ingineria sistemelor internet
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 19. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 20. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
Ingineria informaţiei 21. Informatică biomedicală
22. Biomedical informatics
Automatică şi informatică aplicată
23. Inteligenţă artificială
Echipamente pentru modelare, simulare şi 24. Artificial Intelligence
conducere informatizată a acţiunilor de 25. Inteligenţă şi viziune artificială
INGINERIA
luptă 26. Sisteme informatice pentru comerţ electronic Proba practico-
SISTEMELOR
1) Informatică Ingineria sistemelor multimedia 27. Information system for e-bussines metodică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice 28. Management informatic în industrie şi administraţie
29. Management în tehnologia informaţiei
+
2) Informatică - militare
30. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor Proba scrisă:
Electronică aplicată
Tehnologia colaborative INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi
informaţiei şi a nanotehnologii
31. Management, inovation et technologies des systemes ŞI TEHNOLOGIA
collaboritifs
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice 32. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite INFORMAŢIEI
INGINERIE (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare 33. Reţele de calculatoare si comunicaţii
CALCULATOARE aprobată prin ordinul
Învăţământ 3) Tehnologia TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 34. Computer and Communication Networks
ministrului educaţiei şi
ŞI TEHNOLOGIA 35. Securitatea sistemelor de calcul
liceal informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii
INFORMAŢIEI 36. Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul x cercetării nr. 5975 / 2020)
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în transporturi 37. Securitatea tehnologiei informaţiei /
Transmisiuni 38. Securitatea rețelelor informatice complexe INFORMATICĂ
39. Servicii software avansate
4) Tehnologia Comunicații pentru apărare și securitate
40. Sisteme inteligente ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a Electronică aplicată 41. Sisteme inteligente si vederea artificiala INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – Echipamente și sisteme electronice militare, 42. Sisteme de calcul paralele si distribuite (programa pentru examenul
ŞTIINŢE electronică - radioelectronică de aviație 43. Parallel and distributed computer naţional de definitivare în
Procesarea INGINEREŞTI INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi 44. Sisteme distribuite şi tehnologii web învăţământ aprobată prin
computerizată a ELECTRONICĂ, nanotehnologii 45. Sisteme software avansate ordinul ministrului
imaginii TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 46. Distributed systems and web technologies educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII 47. Sisteme încorporate 5976 / 2020)
militare
INFORMAŢIONALE 48. Sisteme de calcul avansate
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 49. Sisteme înglobate avansate
Reţele şi software de telecomunicaţii 50. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
Telecomenzi şi electronică în transporturi 51. Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity
52. Sisteme de programe financiare/Financial Computing
Transmisiuni 53. Information system for e-business
Ingineria şi informatica proceselor 54. Știința şi ingineria calculatoarelor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice 55. Advanced Computing Systems
INGINERIE 56. Embedded Systems
Informatică aplicată în inginerie electrică Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
ELECTRICĂ 57.
INGINERIE 58. Tehnologia informaţiei
Energetică și tehnologii informatice 59. Information technology
ENERGETICĂ
60. Tehnologia informației aplicată în aviație
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 61. Information Technologies Applied in Aviation
INDUSTRIALĂ industrială 62. Tehnologia informației aplicată în industrie
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 63. Tehnologia informaţiei în economie
ROBOTICĂ Robotică 64. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
65. Tehnologia informaţiei şi multimedia
Informatică industrială 66. Tehnologii şi aplicaţii informatice
Informatică aplicată în inginerie electrică 67. Tehnologii informatice avansate
Matematică şi informatică aplicată în 68. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia şi
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie realitatea virtuală
APLICATE 69. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
Informatică aplicată în ingineria 70. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
materialelor imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
71. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
349
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE 2. Advanced wireless communications
EXACTE / Informatică 3. Advanced Computing in Embedded Systems
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
ŞI ŞTIINŢE ALE 5. Circuite şi sisteme integrate
FIZICĂ Fizică informatică 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
NATURII
CHIMIE Chimie informatică 7. Comunicaţii fără fir avansate
8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică 16. Electronica sistemelor inteligente
17. Heterotehnologii în industria electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 21. Inginerie electronică
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Ingineria informaţiei 23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Automatică şi informatică aplicată 25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
conducere informatizată a acţiunilor de 27. Managementul serviciilor şi rețelelor
INGINERIA 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
luptă
SISTEMELOR 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
Ingineria sistemelor multimedia limba engleză) metodică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice 30. Microsisteme
militare 31. Microelectronică avansată +
32. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Electronică aplicată 33. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
INFORMATICĂ
1) Tehnologia
nanotehnologii 35. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a
comunicaţiilor
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 36. Optoelectronica INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI militare 37. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
(programa pentru concurs
38. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINERIE aprobată prin ordinul
Învăţământ 2) Tehnologia
39. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
ministrului educaţiei şi
Reţele şi software de telecomunicaţii ELECTRONICĂ ŞI 40. Prelucrarea semnalelor
liceal informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII 41. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) x cercetării nr. 5975 / 2020)
Telecomenzi şi electronică în transporturi 42. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
comunicaţiilor – 43. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
Procesarea
Transmisiuni
44. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și securitate
computerizată a 45. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată 46. Reţele de comunicaţii
imaginii 47. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice militare, (programa pentru examenul
electronică - radioelectronică de aviație 48. Reţele integrate de telecomunicaţii
ŞTIINŢE 49. Radiocomunicaţii digitale naţional de definitivare în
INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI ELECTRONICĂ,
50. Sisteme de control în automobile
nanotehnologii 51. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 52. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII militare 53. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
54. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
55. Sisteme avansate în electronica aplicată
Reţele şi software de telecomunicaţii 56. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Telecomenzi şi electronică în transporturi informaţiei
57. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Transmisiuni 58. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Ingineria şi informatica proceselor 59. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
INGINERIE CHIMICĂ 60. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
chimice şi biochimice
61. Sisteme telematice pentru transporturi
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică 62. Sisteme inteligente pentru transporturi
ELECTRICĂ 63. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
INGINERIE 64. Securitate cibernetică
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ 65. Cyber Security
66. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 67. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
INDUSTRIALĂ industrială 68. Tehnici avansate în electronică
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 69. Tehnici avansate de imagistică digitală
ROBOTICĂ 70. Tehnologii multimedia
Robotică 71. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
Informatică industrială informaţiei
Informatică aplicată în inginerie electrică 72. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
73. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
Matematică şi informatică aplicată în audiovizualului şi comunicaţiilor
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie 74. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
APLICATE 75. Telecomunicaţii
76. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
Informatică aplicată în ingineria
77. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
materialelor 78. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
79. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
350
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE 2. Advanced wireless communications
EXACTE / Informatică 3. Advanced Computing in Embedded Systems
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
ŞI ŞTIINŢE ALE 5. Circuite şi sisteme integrate
FIZICĂ Fizică informatică 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
NATURII
CHIMIE Chimie informatică 7. Comunicaţii fără fir avansate
8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică 16. Electronica sistemelor inteligente
17. Heterotehnologii în industria electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 21. Inginerie electronică
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Ingineria informaţiei 23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Automatică şi informatică aplicată 25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
conducere informatizată a acţiunilor de 27. Managementul serviciilor şi rețelelor
INGINERIA 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
luptă
SISTEMELOR 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor
Ingineria sistemelor multimedia 30. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
Ingineria și securitatea sistemelor informatice limba engleză)
31. Microsisteme
metodică
militare
32. Microelectronică avansată +
Electronică aplicată 33. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
nanotehnologii 35. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
INFORMATICĂ
1) Tehnologia
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 36. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a
ELECTRONICĂ ŞI militare 37. Optoelectronica INFORMAŢIEI
comunicaţiilor TELECOMUNICAŢII 38. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
(programa pentru concurs
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINERIE 39. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
aprobată prin ordinul
Învăţământ 2) Tehnologia Reţele şi software de telecomunicaţii ELECTRONICĂ, 40. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
ministrului educaţiei şi
41. Prelucrarea semnalelor
liceal Telecomenzi şi electronică în transporturi TELECOMUNICAŢII x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a ŞI TEHNOLOGII
42. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
Transmisiuni 43. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
comunicaţiilor – INFORMAŢIONALE 44. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
Procesarea
Comunicații pentru apărare și securitate 45. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii INFORMATICĂ
computerizată a
Electronică aplicată 46. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
47. Reţele de comunicaţii
imaginii
Echipamente și sisteme electronice militare,
48. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
electronică - radioelectronică de aviație (programa pentru examenul
INGINERIE 49. Reţele integrate de telecomunicaţii
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi 50. Radiocomunicaţii digitale naţional de definitivare în
ELECTRONICĂ, nanotehnologii învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI 51. Sisteme de control în automobile
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 52. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TEHNOLOGII militare 53. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
54. Sisteme electronice inteligente avansate 5976 / 2020)
55. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Reţele şi software de telecomunicaţii 56. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
Telecomenzi şi electronică în transporturi 57. Sisteme avansate în electronica aplicată
58. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Transmisiuni informaţiei
Ingineria şi informatica proceselor 59. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
INGINERIE CHIMICĂ 60. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
chimice şi biochimice
61. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică 62. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
ELECTRICĂ 63. Sisteme telematice pentru transporturi
INGINERIE 64. Sisteme inteligente pentru transporturi
Energetică și tehnologii informatice 65. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
ENERGETICĂ
66. Securitate cibernetică
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 67. Cyber Security
INDUSTRIALĂ industrială 68. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 69. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
ROBOTICĂ 70. Tehnici avansate în electronică
Robotică 71. Tehnici avansate de imagistică digitală
Informatică industrială 72. Tehnologii multimedia
Informatică aplicată în inginerie electrică 73. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
informaţiei
Matematică şi informatică aplicată în 74. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
inginerie 75. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
ŞTIINŢE INGINEREŞTI audiovizualului şi comunicaţiilor
APLICATE 76. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
77. Telecomunicaţii
Informatică aplicată în ingineria 78. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
materialelor 79. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
80. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
81. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
351
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare
Electronică aplicată
ŞI TEHNOLOGIA
1) Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
informaţiei şi a (programa pentru concurs
nanotehnologii
comunicaţiilor 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- aprobată prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
Învăţământ liceal ŞTIINŢE INGINEREŞTI ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii financiare
2) Tehnologia x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII APLICATE
Reţele şi software de telecomunicaţii 2. Teoria codării și stocării informaţiei /
comunicaţiilor –
Procesarea Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ
computerizată a imaginii Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
Echipamente și sisteme electronice militare,
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin
electronică - radioelectronică de aviație
INGINERIE ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ, educaţiei şi cercetării nr.
nanotehnologii
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
352
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE
/ MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă metodică
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia +
Ingineria și securitatea sistemelor informatice Proba scrisă:
militare INFORMATICĂ
Electronică aplicată ŞI TEHNOLOGIA
1) Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
informaţiei şi a nanotehnologii (programa pentru concurs
comunicaţiilor INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare aprobată prin ordinul
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINERIE CIVILĂ ŞI ministrului educaţiei şi
Învăţământ liceal Tehnologii didactice asistate de calaculator
2) Tehnologia TELECOMUNICAŢII ŞTIINŢE ALE x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii EDUCAŢIEI
comunicaţiilor –
/
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Procesarea Transmisiuni
INFORMATICĂ
computerizată a imaginii
Comunicații pentru apărare și securitate
ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată
INFORMAŢIEI
ŞTIINŢE (programa pentru examenul
Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație
INGINERIE învăţământ aprobată prin
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ, ordinul ministrului
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
353
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de
INGINERIA
luptă Proba practico-
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia metodică
Ingineria și securitatea sistemelor +
informatice militare Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
1) Tehnologia
nanotehnologii INFORMAŢIEI
informaţiei şi a
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice
comunicaţiilor ŞTIINŢE ALE (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare aprobată prin ordinul
EDUCAŢIEI,
Învăţământ liceal 2) Tehnologia TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii CALCULATOARE ministrului educaţiei şi
Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMAŢIEI /
Procesarea Transmisiuni INFORMATICĂ
computerizată a ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
imaginii
Electronică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice (programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
militare, electronică - radioelectronică de
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
354

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
1. Comunicare organizaţională în mecatronică
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 2. C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată 3. Ergoinginerie în mecatronică
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de 4. Echipamente şi tehnici miniaturale avansate
INGINERIA
luptă Proba practico-
SISTEMELOR 5. Informatica mediilor virtuale
Ingineria sistemelor multimedia metodică
Ingineria și securitatea sistemelor +
6. Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică
informatice militare Proba scrisă:
Electronică aplicată
7. Ingineria mecatronică în optometrie INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
1) Tehnologia nanotehnologii
informaţiei şi a 8. Ingineria sistemelor mecatronice INFORMAŢIEI
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice
comunicaţiilor (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare 9. Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică aprobată prin ordinul
Învăţământ liceal 2) Tehnologia TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii MECATRONICĂ ministrului educaţiei şi
Reţele şi software de telecomunicaţii 10. Mecatronică avansată x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a ŞI ROBOTICĂ
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în transporturi /
Procesarea 11. Mecatronică aplicată INFORMATICĂ
Transmisiuni
computerizată a ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate 12. Robotică
imaginii
Electronică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice 13. Sisteme mecatronice avansate (programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
militare, electronică - radioelectronică de
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație 14. Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)
ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 15. Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIONALE militare 16. Sisteme de conducere în robotică
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
17. Sisteme robotizate
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi 18. Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
355

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
INGINERIA
luptă Proba practico-
SISTEMELOR 2. Matematici computaţionale şi tehnologii
Ingineria sistemelor multimedia metodică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice +
informatice militare 3. Matematică aplicată în informatică Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
4. Matematica computaţională
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii 5. Matematică informatică aplicată INFORMAŢIEI
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice
6. Modele matematice şi statistică aplicată (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare aprobată prin ordinul
Învăţământ TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 7. Modelare şi tehnologii informatice ministrului educaţiei şi
Tehnologia informaţiei
profesional Reţele şi software de telecomunicaţii MATEMATICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
şi a comunicaţiilor 8. Statistică aplicată şi informatică
Telecomenzi şi electronică în transporturi /
9. Informatica didactică
Transmisiuni INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și securitate
10. Tehnologii informatice ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată 11. Tehnologii informatice în optimizarea INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice (programa pentru examenul
computaţională naţional de definitivare în
ŞTIINŢE militare, electronică - radioelectronică de
INGINEREŞTI 12. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi financiare educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii 5976 / 2020)
ŞI TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
356
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea sistemelor distribuite
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
2. Advanced information systems and technologies
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ 3. Algoritmi şi bioinformatică
Informatică aplicată 4. Analiza datelor şi modelare
ŞI ŞTIINŢE ALE
FIZICĂ Fizică informatică 5. Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-
NATURII
business
CHIMIE Chimie informatică 6. Artificial Intelligence and Distributed Computing
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. Baze de date
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 8. Baze de date în internet şi comerţ electronic
ECONOMICĂ 9. Baze de date şi programare WEB
ŞTIINŢE Informatică economică
10. Baze de date şi tehnologii WEB
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Baze de date și tehnologii software
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 12. Bioinformatică
INFORMATICĂ 13. Biostatistică
ECONOMICĂ Informatică economică 14. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune date
15. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
Calculatoare
16. Dezvoltarea aplicațiilor software
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 17. Ingineria sistemelor software
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 18. Inginerie software
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 19. Inteligenţă artificială
Ingineria informaţiei 20. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
21. Inteligenţă computaţională aplicată
Automatică şi informatică aplicată 22. Artificial intelligence and distributed computing
Echipamente pentru modelare, simulare şi 23. Informatică aplicată
conducere informatizată a acţiunilor de 24. Informatică aplicată în imagistică medicală
INGINERIA
luptă 25. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
SISTEMELOR 26. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie
Ingineria sistemelor multimedia Proba practico-
27. Informatică şi inginerie software metodică
Ingineria și securitatea sistemelor
28. Informatică didactică
informatice militare +
29. Lingvistică computaţională
Electronică aplicată 30. Medii virtuale multimodale distribuite Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 31. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei INFORMATICĂ
nanotehnologii 32. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente şi sisteme electronice informatice
INGINERIE 33. Metode moderne în predarea informaticii INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI militare (programa pentru concurs
34. Metode şi modele în inteligenţa artificială
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 35. Metode formale în programare aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
Tehnologia informaţiei Reţele şi software de telecomunicaţii 36. Modelare şi simulare
profesional INFORMATICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
şi a comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în transporturi 37. Modelare și tehnologii informatice
38. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor /
Transmisiuni software INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și securitate 39. Optimizarea modelelor informatice
Electronică aplicată 40. Optimizare computaţională ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente și sisteme electronice 41. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise INFORMAŢIEI
42. Programare avansată şi baze de date (programa pentru examenul
militare, electronică - radioelectronică de
ŞTIINŢE 43. Programare bazată pe componente naţional de definitivare în
INGINERIE aviație 44. Programare declarativă învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi 45. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare ordinul ministrului
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii 46. Securitatea informaţiei educaţiei şi cercetării nr.
ŞI TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice 47. Securitate și logică aplicată 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE militare 48. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 49. Sisteme inteligente
50. Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare,
Reţele şi software de telecomunicaţii dezvoltare
Telecomenzi şi electronică în transporturi 51. Sisteme distribuite în internet
Transmisiuni 52. Sisteme distribuite
53. Sisteme distribuite în internet şi intranet
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ 54. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
chimice şi biochimice 55. Advanced information systems and technologies
INGINERIE 56. Studii avansate în informatică
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ 57. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
INGINERIE 58. Studii avansate de informatică aplicată
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ 59. Știința datelor
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 60. Data Science
INDUSTRIALĂ industrială 61. Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei
62. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
63. Advanced Techniques for Information Processing
ROBOTICĂ Robotică 64. Tehnologii pentru dezvoltare web
Informatică industrială 65. Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web
66. Tehnologii informatice
Informatică aplicată în inginerie electrică
67. Tehnologia informaţiei
ŞTIINŢE Matematică şi informatică aplicată în 68. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
INGINEREŞTI inginerie 69. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
APLICATE 70. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
Informatică aplicată în ingineria 71. Tehnologii internet
materialelor 72. Internet technologies
73. Web-design
357
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă metodică
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia +
Ingineria și securitatea sistemelor
Proba scrisă:
informatice militare INFORMATICĂ
Electronică aplicată ŞI TEHNOLOGIA
Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
nanotehnologii 1. Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (programa pentru concurs
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 2. Fizica computaţională aprobată prin ordinul
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI ministrului educaţiei şi
Tehnologia informaţiei Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 3. Fizica computaţională şi informatică
profesional TELECOMUNICAŢII FIZICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
şi a comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii 4. Fizică informatică /
Telecomenzi şi electronică în transporturi
5. Modelare şi simulare INFORMATICĂ
Transmisiuni
ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi ordinul ministrului
ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
358
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE/ Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
Informatică economică 1. Analiza afacerilor și controlul performanței
ECONOMICĂ
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune întreprinderii
Calculatoare 2. Baze de date-suport pentru afaceri
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 3. Cibernetică şi economie cantitativă
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 4. Data mining
Ingineria informaţiei 5. E-Business
Automatică şi informatică aplicată 6. E-Business administration (în limba engleză)
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de 7. Econometrie şi statistică aplicată
INGINERIA Proba practico-
luptă 8. Informatică aplicată în management
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia metodică
9. Informatică economică +
Ingineria și securitatea sistemelor
informatice militare 10. Informatica managerială Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
11. Managementul informatizat al proiectelor
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii 12. Managementul afacerilor electronice INFORMAŢIEI
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 13. Metode cantitative în economie (programa pentru concurs
militare CIBERNETICĂ, aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI 14. Statistică aplicată și data science
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii STATISTICĂ ŞI ministrului educaţiei şi
profesional informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii INFORMATICĂ 15. Statistică şi econometrie
comunicaţiilor /
ECONOMICĂ
Telecomenzi şi electronică în transporturi 16. Statistică
INFORMATICĂ
Transmisiuni 17. Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
18. Securitate informatică INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
Echipamente și sisteme electronice 19. Sisteme cu baze de date pentru afaceri naţional de definitivare în
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI militare, electronică - radioelectronică de 20. Sisteme de asistare a deciziilor economice învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi 21. Sisteme informaţionale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
ELECTRONICĂ,
nanotehnologii 5976 / 2020)
TELECOMUNICAŢII ŞI 22. Sisteme informatice financiar-bancare
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
23. Sisteme informatice integrate pentru afaceri
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 24. Sisteme informatice manageriale
Reţele şi software de telecomunicaţii 25. Sisteme informatice pentru managementul
Telecomenzi şi electronică în transporturi
resurselor
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor 26. Sisteme informatice pentru managementul
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice resurselor şi proceselor economice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
27. Strategii de dezvoltare a afacerilor
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
359
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi 1. Baze de date-suport pentru afaceri
conducere informatizată a acţiunilor de 2. Dezvoltare software și sisteme informatice de
INGINERIA Proba practico-
luptă afaceri
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 3. Software Development and Business Information
metodică
+
Ingineria și securitatea sistemelor Systems
informatice militare 4. E-Business Proba scrisă:
Electronică aplicată 5. Informatică aplicată în management INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi 6. Informatică economică ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii 7. Informatică managerială INFORMAŢIEI
8. Informatică pentru mediul de afaceri
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice (programa pentru concurs
9. Computer Science for Business aprobată prin ordinul
ELECTRONICĂ ŞI militare
Învăţământ Tehnologia 10. Managementul afacerilor electronice ministrului educaţiei şi
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INFORMATICĂ
profesional informaţiei şi a 11. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii ECONOMICĂ
comunicaţiilor 12. Managementul informatizat al proiectelor /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 13. Securitate informatică
14. Sisteme informatice financiar-bancare
INFORMATICĂ
Transmisiuni
15. Sisteme informatice integrate pentru afaceri ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
16. Sisteme informatice manageriale INFORMAŢIEI
Electronică aplicată 17. Sisteme informatice pentru managementul (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice resurselor naţional de definitivare în
INGINEREŞTI militare, electronică - radioelectronică de 18. Sisteme informatice pentru managementul învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație resurselor şi proceselor economice ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi 19. Sisteme informaționale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
ELECTRONICĂ,
nanotehnologii 5976 / 2020)
TELECOMUNICAŢII ŞI 20. Tehnologii informatice pentru afaceri
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice 21. Tehnologii informatice ale societății cunoașterii
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
360
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI
SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Proba practico-
Automatică şi informatică aplicată
metodică
Echipamente pentru modelare, simulare şi
+
conducere informatizată a acţiunilor de luptă
INGINERIA SISTEMELOR Proba scrisă:
Ingineria sistemelor multimedia
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (programa pentru concurs
Electronică aplicată
Echipamente și sisteme electronice militare, 2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
Tehnologia informaţiei electronică - radioelectronică de aviație 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune
profesional
şi a comunicaţiilor
CONTABILITATE x cercetării nr. 5975 / 2020)
Microelectronică, optoelectronică şi
INGINERIE
nanotehnologii 4. Management contabil şi informatică de gestiune /
ELECTRONICĂ ŞI
TELECOMUNICAŢII Echipamente şi sisteme electronice militare 5. Sisteme informatice de gestiune INFORMATICĂ
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ŞI TEHNOLOGIA
Reţele şi software de telecomunicaţii INFORMAŢIEI
Telecomenzi şi electronică în transporturi (programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
INGINEREŞTI Transmisiuni învăţământ aprobată prin
Electronică aplicată ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIE nanotehnologii 5976 / 2020)
ELECTRONICĂ, Echipamente şi sisteme electronice militare
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
TEHNOLOGII
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
INGINERIE INDUSTRIALĂ Informatică aplicată în inginerie industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
361
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
FIZICĂ Fizică informatică 2. Automatica sistemelor complexe
NATURII
CHIMIE Chimie informatică 3. Automatica şi informatica industrială
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 4. Automatică avansată,
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică productică şi informatică industrială
ECONOMICĂ 5. Automatizări avansate
ŞTIINŢE Informatică economică
6. Automatizări şi sisteme inteligente
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru conducerea
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică automată şi managementul întreprinderilor
SOCIALE INFORMATICĂ
Informatică economică 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi
ECONOMICĂ 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba
Calculatoare franceză)
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 11. Conducerea avansată a proceselor industriale
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 12. Control avansat şi sisteme în timp real
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 13. Controlul avansat al proceselor
14. Informatică aplicată
Ingineria informaţiei
15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată complexe
Echipamente pentru modelare, simulare şi 16. Informatică aplicată în conducerea avansată
conducere informatizată a acţiunilor de 17. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
INGINERIA Proba practico-
luptă 18. Ingineria sistemelor automate
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 19. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
metodică
20. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor +
Ingineria și securitatea sistemelor
informatice militare 21. Ingineria şi managementul serviciilor Proba scrisă:
Electronică aplicată 22. Service engineering and management INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi 23. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii 24. Modele matematice în inginerie INFORMAŢIEI
25. Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice (programa pentru concurs
26. Managementul şi protecţia informaţiei aprobată prin ordinul
ELECTRONICĂ ŞI militare
Învăţământ Tehnologia INGINERIA 27. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ministrului educaţiei şi
profesional informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii SISTEMELOR multimedia x cercetării nr. 5975 / 2020)
comunicaţiilr Reţele şi software de telecomunicaţii 28. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 29. Sisteme automate încorporate
30. Sisteme complexe
INFORMATICĂ
Transmisiuni
31. Complex systems ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
32. Sisteme cyber-fizice INFORMAŢIEI
Electronică aplicată 33. Cyber physical systems (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice 34. Sisteme de control inteligente naţional de definitivare în
INGINEREŞTI militare, electronică - radioelectronică de 35. Sisteme informatice integrate învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație 36. Sisteme informatice de conducere avansată ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi 37. Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii educaţiei şi cercetării nr.
ELECTRONICĂ,
nanotehnologii 5976 / 2020)
TELECOMUNICAŢII ŞI 38. Sisteme informatice integrate avansate
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice 39. Sisteme de control încorporate
INFORMAŢIONALE militare 40. Sisteme şi control automat
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 41. Sisteme şi control automat (în limba engleză)
Reţele şi software de telecomunicaţii 42. Systems and control
43. Sisteme informatice complexe
Telecomenzi şi electronică în transporturi
44. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
Transmisiuni 45. Sisteme informatice în medicină
Ingineria şi informatica proceselor 46. Sisteme inteligente de conducere
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice 47. Sisteme automate avansate
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 48. Sisteme automate de conducere a proceselor
INGINERIE industriale
Energetică și tehnologii informatice 49. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie informatice
INDUSTRIALĂ industrială 50. Sisteme şi tehnologii informatice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 51. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
52. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în limba
ROBOTICĂ Robotică
engleză)
Informatică industrială 53. Automotive embedded software
Informatică aplicată în inginerie electrică 54. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în semnalelor
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
362
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE 2. Advanced wireless communications
EXACTE / Informatică 3. Advanced Computing in Embedded Systems
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
ŞI ŞTIINŢE ALE 5. Circuite şi sisteme integrate
FIZICĂ Fizică informatică 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
NATURII
CHIMIE Chimie informatică 7. Comunicaţii fără fir avansate
8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
Statistică şi previziune economică 14.
SOCIALE INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică 16. Electronica sistemelor inteligente
17. Heterotehnologii în industria electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 21. Inginerie electronică
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Ingineria informaţiei 23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Automatică şi informatică aplicată 25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
conducere informatizată a acţiunilor de 27. Managementul serviciilor şi rețelelor
INGINERIA 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
luptă
SISTEMELOR 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii Proba practico-
Ingineria sistemelor multimedia (în limba engleză) metodică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice 30. Microsisteme
militare 31. Microelectronică avansată +
32. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Electronică aplicată 33. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
INFORMATICĂ
nanotehnologii 35. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 36. Optoelectronica INFORMAŢIEI
37. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
ELECTRONICĂ ŞI militare (programa pentru concurs
38. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINERIE aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia TELECOMUNICAŢII 39. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
ministrului educaţiei şi
Reţele şi software de telecomunicaţii ELECTRONICĂ ŞI 40. Prelucrarea semnalelor
profesional informaţiei şi a 41. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) x cercetării nr. 5975 / 2020)
Telecomenzi şi electronică în transporturi TELECOMUNICAŢII
comunicaţiilor 42. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
Transmisiuni 43. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
44. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și securitate 45. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată 46. Reţele de comunicaţii
47. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice militare, (programa pentru examenul
electronică - radioelectronică de aviație 48. Reţele integrate de telecomunicaţii
ŞTIINŢE 49. Radiocomunicaţii digitale naţional de definitivare în
INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI ELECTRONICĂ,
50. Sisteme de control în automobile
nanotehnologii 51. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 52. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII militare 53. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
54. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
55. Sisteme avansate în electronica aplicată
Reţele şi software de telecomunicaţii 56. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Telecomenzi şi electronică în transporturi informaţiei
57. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Transmisiuni 58. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Ingineria şi informatica proceselor 59. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
INGINERIE CHIMICĂ 60. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
chimice şi biochimice
61. Sisteme telematice pentru transporturi
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 62. Sisteme inteligente pentru transporturi
INGINERIE 63. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
Energetică și tehnologii informatice 64. Securitate cibernetică
ENERGETICĂ
65. Cyber Security
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 66. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
INDUSTRIALĂ industrială 67. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 68. Tehnici avansate în electronică
ROBOTICĂ 69. Tehnici avansate de imagistică digitală
Robotică
70. Tehnologii multimedia
Informatică industrială 71. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
Informatică aplicată în inginerie electrică informaţiei
72. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Matematică şi informatică aplicată în 73. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie audiovizualului şi comunicaţiilor
74. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
APLICATE
75. Telecomunicaţii
Informatică aplicată în ingineria 76. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
materialelor 77. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
78. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
79. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
363
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
Informatică 2. Advanced wireless communications
EXACTE / INFORMATICĂ 3. Advanced Computing in Embedded Systems
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică 5. Circuite şi sisteme integrate
NATURII 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
CHIMIE Chimie informatică 7. Comunicaţii fără fir avansate
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 8. Comunicaţii mobile
9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 12. Electronică şi informatică aplicată
ŞTIINŢE 13. Electronică şi informatică medicală
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică
16. Electronica sistemelor inteligente
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 17. Heterotehnologii în industria electronică
18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei telecomunicaţii
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
INFORMAŢIEI 21. Inginerie electronică
apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Ingineria informaţiei 23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Automatică şi informatică aplicată 24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
conducere informatizată a acţiunilor de 27. Managementul serviciilor şi rețelelor
INGINERIA
luptă 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
SISTEMELOR 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor
Ingineria sistemelor multimedia
30. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
Ingineria și securitatea sistemelor limba engleză)
informatice militare metodică
31. Microsisteme
32. Microelectronică avansată +
Electronică aplicată
33. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
nanotehnologii 35. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
INFORMATICĂ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 36. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
ELECTRONICĂ ŞI militare 37. Optoelectronica INFORMAŢIEI
38. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 39. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
(programa pentru concurs
INGINERIE aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia Reţele şi software de telecomunicaţii ELECTRONICĂ, 40. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
41. Prelucrarea semnalelor ministrului educaţiei şi
profesional informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în transporturi TELECOMUNICAŢII x cercetării nr. 5975 / 2020)
42. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
comunicaţiilor Transmisiuni ŞI TEHNOLOGII 43. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIONALE 44. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
45. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
INFORMATICĂ
Electronică aplicată 46. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente și sisteme electronice militare, 47. Reţele de comunicaţii
electronică - radioelectronică de aviație 48. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
INGINERIE 49. Reţele integrate de telecomunicaţii (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi naţional de definitivare în
ELECTRONICĂ, 50. Radiocomunicaţii digitale
INGINEREŞTI nanotehnologii învăţământ aprobată prin
TELECOMUNICAŢII ŞI 51. Sisteme de control în automobile
Echipamente şi sisteme electronice 52. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TEHNOLOGII militare 53. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 54. Sisteme electronice inteligente avansate 5976 / 2020)
55. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Reţele şi software de telecomunicaţii 56. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
Telecomenzi şi electronică în transporturi 57. Sisteme avansate în electronica aplicată
58. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Transmisiuni informaţiei
Ingineria şi informatica proceselor 59. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice 60. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 61. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
62. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
INGINERIE 63. Sisteme telematice pentru transporturi
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ 64. Sisteme inteligente pentru transporturi
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 65. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
INDUSTRIALĂ industrială 66. Securitate cibernetică
67. Cyber Security
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 68. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
ROBOTICĂ Robotică 69. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
70. Tehnici avansate în electronică
Informatică industrială 71. Tehnici avansate de imagistică digitală
Informatică aplicată în inginerie electrică 72. Tehnologii multimedia
Matematică şi informatică aplicată în 73. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
informaţiei
inginerie 74. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 75. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
APLICATE audiovizualului şi comunicaţiilor
76. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
Informatică aplicată în ingineria 77. Telecomunicaţii
materialelor 78. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
79. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
80. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
81. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
364

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea bazelor de date


EXACTE / Informatică 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
INFORMATICĂ 3. Advanced computing systems
MATEMATICĂ Informatică aplicată
4. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică 5. Calculatoare încorporate
NATURII Chimie informatică
CHIMIE 6. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. e-Government
8. e-Guvernare
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
9. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 10. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Computer and comunication engineering
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 12. Inginerie software
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 13. Ingineria sistemelor de programe
ECONOMICĂ Informatică economică 14. Software engineering
15. Ingineria calculatoarelor
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Computer engineering
Calculatoare 17. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 18. Ingineria sistemelor internet
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 19. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
INFORMAŢIEI 20. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
apărare şi securitate naţională
21. Informatică biomedicală
Ingineria informaţiei 22. Biomedical informatics
Automatică şi informatică aplicată 23. Inteligenţă artificială
Echipamente pentru modelare, simulare şi 24. Artificial Intelligence
conducere informatizată a acţiunilor de 25. Inteligenţă şi viziune artificială
INGINERIA 26. Sisteme informatice pentru comerţ electronic Proba practico-
luptă
SISTEMELOR 27. Information system for e-bussines metodică
Ingineria sistemelor multimedia 28. Management informatic în industrie şi administraţie
Ingineria și securitatea sistemelor 29. Management în tehnologia informaţiei
+
informatice militare 30. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor colaborative Proba scrisă:
Electronică aplicată 31. Management, inovation et technologies des systemes INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi collaboritifs ŞI TEHNOLOGIA
32. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
nanotehnologii 33. Reţele de calculatoare si comunicaţii INFORMAŢIEI
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 34. Computer and Communication Networks (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare 35. Securitatea sistemelor de calcul aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia CALCULATOARE ministrului educaţiei şi
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 36. Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul
profesional informaţiei şi a ŞI TEHNOLOGIA 37. Securitatea tehnologiei informaţiei x cercetării nr. 5975 / 2020)
comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii INFORMAŢIEI 38. Securitatea rețelelor informatice complexe /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 39. Servicii software avansate INFORMATICĂ
Transmisiuni 40. Sisteme inteligente
Comunicații pentru apărare și securitate 41. Sisteme inteligente si vederea artificiala ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată
42. Sisteme de calcul paralele si distribuite INFORMAŢIEI
43. Parallel and distributed computer (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice 44. Sisteme distribuite şi tehnologii web naţional de definitivare în
INGINEREŞTI militare, electronică - radioelectronică de 45. Sisteme software avansate învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație 46. Distributed systems and web technologies ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi 47. Sisteme încorporate educaţiei şi cercetării nr.
nanotehnologii 48. Sisteme de calcul avansate 5976 / 2020) )
TELECOMUNICAŢII ŞI
Echipamente şi sisteme electronice 49. Sisteme înglobate avansate
TEHNOLOGII
50. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
INFORMAŢIONALE militare
51. Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 52. Sisteme de programe financiare/Financial Computing
Reţele şi software de telecomunicaţii 53. Information system for e-business
Telecomenzi şi electronică în transporturi 54. Știința şi ingineria calculatoarelor
55. Advanced Computing Systems
Transmisiuni 56. Embedded Systems
Ingineria şi informatica proceselor 57. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice 58. Tehnologia informaţiei
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 59. Information technology
INGINERIE 60. Tehnologia informației aplicată în aviație
Energetică și tehnologii informatice 61. Information Technologies Applied in Aviation
ENERGETICĂ
62. Tehnologia informației aplicată în industrie
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 63. Tehnologia informaţiei în economie
INDUSTRIALĂ industrială 64. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 65. Tehnologia informaţiei şi multimedia
ROBOTICĂ Robotică 66. Tehnologii şi aplicaţii informatice
67. Tehnologii informatice avansate
Informatică industrială 68. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia şi
Informatică aplicată în inginerie electrică realitatea virtuală
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în 69. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
APLICATE inginerie 70. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru imagistică,
Informatică aplicată în ingineria bioinformatică şi sisteme complexe
materialelor 71. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
365

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de
INGINERIA Proba practico-
luptă
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia metodică
+
Ingineria și securitatea sistemelor
informatice militare Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii INFORMAŢIEI
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- (programa pentru concurs
militare aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI ŞTIINŢE financiare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ministrului educaţiei şi
profesional informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII INGINEREŞTI x cercetării nr. 5975 / 2020)
comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii APLICATE /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 2. Teoria codării și stocării informației
INFORMATICĂ
Transmisiuni
ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice naţional de definitivare în
INGINEREŞTI militare, electronică - radioelectronică de învăţământ aprobată prin
INGINERIE aviație ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
ELECTRONICĂ,
nanotehnologii 5976 / 2020) )
TELECOMUNICAŢII ŞI
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
366

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de
INGINERIA Proba practico-
luptă
SISTEMELOR metodică
Ingineria sistemelor multimedia
Ingineria și securitatea sistemelor +
informatice militare Proba scrisă:
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMATICĂ
Electronică aplicată ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente și sisteme electronice INFORMAŢIEI
militare, electronică - radioelectronică de (programa pentru concurs
aviație aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia INGINERIE ministrului educaţiei şi
informaţiei şi a INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi CIVILĂ ŞI ŞTIINŢE Tehnologii didactice asistate de calaculator
profesional
nanotehnologii
x cercetării nr. 5975 / 2020)
comunicaţiilor ELECTRONICĂ ŞI ALE EDUCAŢIEI
TELECOMUNICAŢII Echipamente şi sisteme electronice /
militare INFORMATICĂ
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ŞI TEHNOLOGIA
Reţele şi software de telecomunicaţii INFORMAŢIEI
Telecomenzi şi electronică în transporturi (programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
Transmisiuni învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI
Electronică aplicată ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
nanotehnologii 5976 / 2020)
INGINERIE
ELECTRONICĂ, Echipamente şi sisteme electronice
TELECOMUNICAŢII ŞI militare
TEHNOLOGII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
367
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de Proba practico-
INGINERIA
luptă metodică
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia +
Ingineria și securitatea sistemelor Proba scrisă:
informatice militare INFORMATICĂ
Electronică aplicată ŞI TEHNOLOGIA
Microelectronică, optoelectronică şi
INFORMAŢIEI
nanotehnologii ŞTIINŢE ALE (programa pentru concurs
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice EDUCAŢIEI, aprobată prin ordinul
Învăţământ Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI militare ministrului educaţiei şi
CALCULATOARE Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie
profesional informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x cercetării nr. 5975 / 2020)
ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii /
INFORMAŢIEI
Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ
Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
Echipamente și sisteme electronice militare,
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin
electronică - radioelectronică de aviație
INGINERIE ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
ELECTRONICĂ, nanotehnologii 5976 / 2020)
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice
TEHNOLOGII militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
368
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI 1. Comunicare organizaţională în mecatronică
Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
2. C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare 3. Ergoinginerie în mecatronică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 4. Echipamente şi tehnici miniaturale avansate
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei 5. Informatica mediilor virtuale
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi 6. Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia 7. Ingineria mecatronică în optometrie Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor INFORMATICĂ
informatice militare 8. Ingineria sistemelor mecatronice ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată
Microelectronică, optoelectronică şi
INFORMAŢIEI
9. Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică (programa pentru concurs
nanotehnologii
aprobată prin ordinul
Tehnologia INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 10. Mecatronică avansată ministrului educaţiei şi
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI MECATRONICĂ
informaţiei şi a Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional TELECOMUNICAŢII ŞI ROBOTICĂ
comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii 11. Mecatronică aplicată /
Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ
Transmisiuni 12. Robotică ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
13. Sisteme mecatronice avansate
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 14. Sisteme mecatronice avansate (în limba învăţământ aprobată prin
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi engleză) ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii
5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 15. Sisteme mecatronice pentru industrie şi
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii medicină
Reţele şi software de telecomunicaţii
16. Sisteme de conducere în robotică
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni 17. Sisteme robotizate
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
18. Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
369
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE
/ MATEMATICĂ ŞI Informatică
INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei 2. Matematici computaţionale şi tehnologii Proba practico-
Automatică şi informatică aplicată informatice metodică
Echipamente pentru modelare, simulare şi +
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 3. Matematică aplicată în informatică Proba scrisă:
INGINERIA SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia
4. Matematica computaţională INFORMATICĂ
Ingineria și securitatea sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
informatice militare 5. Matematică informatică aplicată
Electronică aplicată
INFORMAŢIEI
6. Modele matematice şi statistică aplicată (programa pentru concurs
Informatică şi Microelectronică, optoelectronică şi aprobată prin ordinul
Învăţământ nanotehnologii 7. Modelare şi tehnologii informatice ministrului educaţiei şi
tehnologia
gimnazial INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare MATEMATICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a ELECTRONICĂ ŞI 8. Statistică aplicată şi informatică
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii /
comunicaţiilor TELECOMUNICAŢII 9. Informatica didactică
Reţele şi software de telecomunicaţii INFORMATICĂ
Telecomenzi şi electronică în transporturi 10. Tehnologii informatice ŞI TEHNOLOGIA
Transmisiuni
11. Tehnologii informatice în optimizarea INFORMAŢIEI
Comunicații pentru apărare și securitate (programa pentru examenul
computaţională naţional de definitivare în
ŞTIINŢE Electronică aplicată
învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI Echipamente și sisteme electronice militare, 12. Sisteme dinamice, optimale și modele ordinul ministrului
electronică - radioelectronică de aviație educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi economico-financiare
ELECTRONICĂ, 5976 / 2020)
nanotehnologii
TELECOMUNICAŢII ŞI
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
INGINERIE INDUSTRIALĂ Informatică aplicată în inginerie industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
370
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea sistemelor distribuite
ŞTIINŢE EXACTE / 2. Advanced information systems and technologies
Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 3. Algoritmi şi bioinformatică
Informatică aplicată 4. Analiza datelor şi modelare
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 5. Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-
business
CHIMIE Chimie informatică
6. Artificial Intelligence and Distributed Computing
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. Baze de date
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 8. Baze de date în internet şi comerţ electronic
ECONOMICĂ Informatică economică 9. Baze de date şi programare WEB
ŞTIINŢE 10. Baze de date şi tehnologii WEB
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Baze de date și tehnologii software
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI 12. Bioinformatică
Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ 13. Biostatistică
ECONOMICĂ Informatică economică
14. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune date
Calculatoare 15. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
16. Dezvoltarea aplicațiilor software
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
17. Ingineria sistemelor software
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 18. Inginerie software
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 19. Inteligenţă artificială
Ingineria informaţiei 20. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
Automatică şi informatică aplicată 21. Inteligenţă computaţională aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi 22. Artificial intelligence and distributed computing
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 23. Informatică aplicată
INGINERIA
24. Informatică aplicată în imagistică medicală
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia
25. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
Ingineria și securitatea sistemelor 26. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Proba practico-
informatice militare 27. Informatică şi inginerie software metodică
Electronică aplicată 28. Informatică didactică
29. Lingvistică computaţională
+
Microelectronică, optoelectronică şi
30. Medii virtuale multimodale distribuite Proba scrisă:
nanotehnologii
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
31. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei INFORMATICĂ
ELECTRONICĂ ŞI 32. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii informatice
TELECOMUNICAŢII INFORMAŢIEI
Reţele şi software de telecomunicaţii 33. Metode moderne în predarea informaticii
34. Metode şi modele în inteligenţa artificială (programa pentru concurs
Informatică şi Telecomenzi şi electronică în transporturi aprobată prin ordinul
35. Metode formale în programare
Învăţământ Transmisiuni ministrului educaţiei şi
tehnologia 36. Modelare şi simulare
gimnazial Comunicații pentru apărare și securitate INFORMATICĂ 37. Modelare și tehnologii informatice x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a
Electronică aplicată 38. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor /
comunicaţiilor
Echipamente și sisteme electronice militare,
software INFORMATICĂ
39. Optimizarea modelelor informatice
INGINERIE
electronică - radioelectronică de aviație
40. Optimizare computaţională ŞI TEHNOLOGIA
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ,
nanotehnologii
41. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise INFORMAŢIEI
TELECOMUNICAŢII ŞI 42. Programare avansată şi baze de date (programa pentru examenul
ŞTIINŢE TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 43. Programare bazată pe componente naţional de definitivare în
INGINEREŞTI INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 44. Programare declarativă învăţământ aprobată prin
Reţele şi software de telecomunicaţii 45. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare ordinul ministrului
46. Securitatea informaţiei educaţiei şi cercetării nr.
Telecomenzi şi electronică în transporturi 47. Securitate și logică aplicată 5976 / 2020)
Transmisiuni 48. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 49. Sisteme inteligente
INGINERIE CHIMICĂ 50. Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare,
biochimice
INGINERIE dezvoltare
Informatică aplicată în inginerie electrică 51. Sisteme distribuite în internet
ELECTRICĂ
INGINERIE 52. Sisteme distribuite
Energetică și tehnologii informatice 53. Sisteme distribuite în internet şi intranet
ENERGETICĂ
54. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială 55. Advanced information systems and technologies
INDUSTRIALĂ
56. Studii avansate în informatică
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 57. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
ROBOTICĂ Robotică 58. Studii avansate de informatică aplicată
Informatică industrială 59. Știința datelor
60. Data Science
Informatică aplicată în inginerie electrică
61. Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei
Matematică şi informatică aplicată în 62. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației
inginerie 63. Advanced Techniques for Information Processing
64. Tehnologii pentru dezvoltare web
65. Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 66. Tehnologii informatice
APLICATE 67. Tehnologia informaţiei
68. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
Informatică aplicată în ingineria materialelor
69. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
70. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
71. Tehnologii internet
72. Internet technologies
73. Web-design
371
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Proba practico-
metodică
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
INGINERIA SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare 1. Fizică aplicată în tehnologiile informației ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată INFORMAŢIEI
Microelectronică, optoelectronică şi și comunicații (programa pentru concurs
Informatică şi nanotehnologii aprobată prin ordinul
Învăţământ INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
2. Fizica computaţională ministrului educaţiei şi
tehnologia
gimnazial ELECTRONICĂ ŞI FIZICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 3. Fizica computaţională şi informatică
comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii
/
Telecomenzi şi electronică în transporturi 4. Fizică informatică INFORMATICĂ
ŞI TEHNOLOGIA
Transmisiuni 5. Modelare şi simulare
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
(programa pentru examenul
ŞTIINŢE Electronică aplicată naţional de definitivare în
INGINEREŞTI Echipamente și sisteme electronice militare, învăţământ aprobată prin
electronică - radioelectronică de aviație ordinul ministrului
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
INGINERIE INDUSTRIALĂ Informatică aplicată în inginerie industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
372
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Analiza afacerilor și controlul
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
performanței întreprinderii
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 2. Baze de date-suport pentru afaceri
CHIMIE Chimie informatică
Cibernetică economică
3. Cibernetică şi economie cantitativă
STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 4. Data mining
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
5. E-Business
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 6. E-Business administration (în limba
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
engleză)
Calculatoare 7. Econometrie şi statistică aplicată
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 8. Informatică aplicată în management
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
9. Informatică economică
Automatică şi informatică aplicată 10. Informatica managerială
Echipamente pentru modelare, simulare şi
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 11. Managementul informatizat al Proba practico-
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia metodică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice proiectelor +
militare
12. Managementul afacerilor electronice Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi 13. Metode cantitative în economie
nanotehnologii
ŞI TEHNOLOGIA
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 14. Statistică aplicată și data science INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI (programa pentru concurs
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Informatică şi TELECOMUNICAŢII CIBERNETICĂ, 15. Statistică şi econometrie aprobată prin ordinul
Învăţământ Reţele şi software de telecomunicaţii ministrului educaţiei şi
tehnologia STATISTICĂ ŞI
gimnazial
informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ 16. Statistică x cercetării nr. 5975 / 2020)

comunicaţiilor Transmisiuni ECONOMICĂ /


Comunicații pentru apărare și securitate
17. Statistică şi actuariat în asigurări şi INFORMATICĂ
Electronică aplicată sănătate ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente și sisteme electronice militare, INFORMAŢIEI
INGINERIE
electronică - radioelectronică de aviație 18. Securitate informatică (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi naţional de definitivare în
ELECTRONICĂ,
INGINEREŞTI
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 19. Sisteme cu baze de date pentru afaceri învăţământ aprobată prin
Echipamente şi sisteme electronice militare ordinul ministrului
TEHNOLOGII
educaţiei şi cercetării nr.
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 20. Sisteme de asistare a deciziilor 5976 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii
economice
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni 21. Sisteme informaţionale pentru afaceri
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ 22. Sisteme informatice financiar-bancare
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică 23. Sisteme informatice integrate pentru
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice afaceri
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială 24. Sisteme informatice manageriale
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
25. Sisteme informatice pentru
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială managementul resurselor
Informatică aplicată în inginerie electrică
26. Sisteme informatice pentru
Matematică şi informatică aplicată în
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie managementul resurselor şi proceselor
APLICATE
economice
Informatică aplicată în ingineria materialelor
27. Strategii de dezvoltare a afacerilor
373
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Automatică şi informatică aplicată 2. Dezvoltare software și sisteme informatice de
Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi afaceri
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 3. Software Development and Business Information
metodică
INGINERIA
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Systems +
4. E-Business Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor
informatice militare 5. Informatică aplicată în management INFORMATICĂ
Electronică aplicată 6. Informatică economică ŞI TEHNOLOGIA
7. Informatică managerială INFORMAŢIEI
Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii 8. Informatică pentru mediul de afaceri (programa pentru concurs
Informatică şi 9. Computer Science for Business aprobată prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI 10. Managementul afacerilor electronice ministrului educaţiei şi
tehnologia Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INFORMATICĂ
gimnazial TELECOMUNICAŢII 11. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii ECONOMICĂ 12. Managementul informatizat al proiectelor
comunicaţiilor /
Telecomenzi şi electronică în transporturi 13. Securitate informatică
14. Sisteme informatice financiar-bancare
INFORMATICĂ
Transmisiuni
15. Sisteme informatice integrate pentru afaceri ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
16. Sisteme informatice manageriale INFORMAŢIEI
Electronică aplicată 17. Sisteme informatice pentru managementul (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, resurselor naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 18. Sisteme informatice pentru managementul învăţământ aprobată prin
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi resurselor şi proceselor economice ordinul ministrului
ELECTRONICĂ,
nanotehnologii 19. Sisteme informaționale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI
Echipamente şi sisteme electronice militare 5976 / 2020)
TEHNOLOGII 20. Tehnologii informatice pentru afaceri
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 21. Tehnologii informatice ale societății cunoașterii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
374
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de
INGINERIA Proba practico-
luptă
SISTEMELOR metodică
Ingineria sistemelor multimedia
+
Ingineria și securitatea sistemelor
Proba scrisă:
informatice militare
Electronică aplicată 1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate
nanotehnologii INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice în corporaţii (programa pentru concurs
INGINERIE
Informatică şi militare aprobată prin ordinul
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de ministrului educaţiei şi
tehnologia TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
gimnazial
informaţiei şi a
CONTABILITATE
gestiune
x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii /
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în transporturi 4. Management contabil şi informatică de INFORMATICĂ
Transmisiuni gestiune ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
5. Sisteme informatice de gestiune INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 5976 / 2020)
TEHNOLOGII militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
375
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică 2. Automatica sistemelor complexe
NATURII 3. Automatica şi informatica industrială
CHIMIE Chimie informatică
Cibernetică economică 4. Automatică avansată,
STATISTICĂ ŞI
productică şi informatică industrială
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
5. Automatizări avansate
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 6. Automatizări şi sisteme inteligente
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru conducerea
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI automată şi managementul întreprinderilor
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi
ECONOMICĂ Informatică economică
9. Comanda avansată a sistemelor complexe
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba
Calculatoare franceză)
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 11. Conducerea avansată a proceselor industriale
12. Control avansat şi sisteme în timp real
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI 13. Controlul avansat al proceselor
apărare şi securitate naţională
14. Informatică aplicată
Ingineria informaţiei 15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată complexe
Echipamente pentru modelare, simulare şi 16. Informatică aplicată în conducerea avansată
conducere informatizată a acţiunilor de 17. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
INGINERIA Proba practico-
luptă 18. Ingineria sistemelor automate
SISTEMELOR
19. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei metodică
Ingineria sistemelor multimedia
20. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor +
Ingineria și securitatea sistemelor
21. Ingineria şi managementul serviciilor Proba scrisă:
informatice militare
Electronică aplicată
22. Service engineering and management INFORMATICĂ
23. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri ŞI TEHNOLOGIA
Microelectronică, optoelectronică şi
24. Modele matematice în inginerie
nanotehnologii INFORMAŢIEI
25. Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice (programa pentru concurs
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 26. Managementul şi protecţia informaţiei
Informatică şi militare aprobată prin ordinul
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI INGINERIA 27. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ministrului educaţiei şi
tehnologia TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
gimnazial
informaţiei şi a
SISTEMELOR multimedia x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii 28. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor /
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în transporturi 29. Sisteme automate încorporate
30. Sisteme complexe INFORMATICĂ
Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
31. Complex systems
Comunicații pentru apărare și securitate 32. Sisteme cyber-fizice INFORMAŢIEI
Electronică aplicată 33. Cyber physical systems (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, 34. Sisteme de control inteligente naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 35. Sisteme informatice integrate învăţământ aprobată prin
INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi 36. Sisteme informatice de conducere avansată ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, nanotehnologii 37. Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 38. Sisteme informatice integrate avansate 5976 / 2020)
TEHNOLOGII militare 39. Sisteme de control încorporate
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 40. Sisteme şi control automat
Reţele şi software de telecomunicaţii 41. Sisteme şi control automat (în limba engleză)
42. Systems and control
Telecomenzi şi electronică în transporturi
43. Sisteme informatice complexe
Transmisiuni 44. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
Ingineria şi informatica proceselor 45. Sisteme informatice în medicină
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice 46. Sisteme inteligente de conducere
INGINERIE 47. Sisteme automate avansate
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ 48. Sisteme automate de conducere a proceselor
INGINERIE industriale
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ 49. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie informatice
INDUSTRIALĂ industrială 50. Sisteme şi tehnologii informatice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 51. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
ROBOTICĂ Robotică 52. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în limba
engleză)
Informatică industrială 53. Automotive embedded software
Informatică aplicată în inginerie electrică 54. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în semnalelor
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
376
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea bazelor de date
ŞTIINŢE EXACTE 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ 3. Advanced computing systems
Informatică aplicată 4. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 5. Calculatoare încorporate
6. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
CHIMIE Chimie informatică
7. e-Government
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 8. e-Guvernare
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 9. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
ECONOMICĂ 10. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
ŞTIINŢE Informatică economică
11. Computer and comunication engineering
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 12. Inginerie software
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 13. Ingineria sistemelor de programe
INFORMATICĂ 14. Software engineering
ECONOMICĂ Informatică economică
15. Ingineria calculatoarelor
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Computer engineering
Calculatoare 17. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
18. Ingineria sistemelor internet
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
19. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 20. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 21. Informatică biomedicală
Ingineria informaţiei 22. Biomedical informatics
Automatică şi informatică aplicată 23. Inteligenţă artificială
Echipamente pentru modelare, simulare şi 24. Artificial Intelligence
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 25. Inteligenţă şi viziune artificială
INGINERIA
26. Sisteme informatice pentru comerţ electronic Proba practico-
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia
27. Information system for e-bussines metodică
Ingineria și securitatea sistemelor 28. Management informatic în industrie şi administraţie
informatice militare 29. Management în tehnologia informaţiei
+
Electronică aplicată 30. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor colaborative Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 31. Management, inovation et technologies des systemes INFORMATICĂ
nanotehnologii collaboritifs ŞI TEHNOLOGIA
32. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
33. Reţele de calculatoare si comunicaţii INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (programa pentru concurs
TELECOMUNICAŢII 34. Computer and Communication Networks
Informatică şi Reţele şi software de telecomunicaţii CALCULATOARE 35. Securitatea sistemelor de calcul aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
tehnologia Telecomenzi şi electronică în transporturi ŞI TEHNOLOGIA 36. Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul
gimnazial
informaţiei şi a INFORMAŢIEI 37. Securitatea tehnologiei informaţiei x cercetării nr. 5975 / 2020)
Transmisiuni 38. Securitatea rețelelor informatice complexe /
comunicaţiilor Comunicații pentru apărare și securitate 39. Servicii software avansate INFORMATICĂ
Electronică aplicată 40. Sisteme inteligente
41. Sisteme inteligente si vederea artificiala ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente și sisteme electronice militare,
electronică - radioelectronică de aviație
42. Sisteme de calcul paralele si distribuite INFORMAŢIEI
INGINERIE 43. Parallel and distributed computer (programa pentru examenul
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi 44. Sisteme distribuite şi tehnologii web
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
nanotehnologii
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII ŞI 45. Sisteme software avansate învăţământ aprobată prin
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 46. Distributed systems and web technologies ordinul ministrului
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 47. Sisteme încorporate educaţiei şi cercetării nr.
Reţele şi software de telecomunicaţii 48. Sisteme de calcul avansate 5976 / 2020)
49. Sisteme înglobate avansate
Telecomenzi şi electronică în transporturi 50. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
Transmisiuni 51. Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 52. Sisteme de programe financiare/Financial Computing
INGINERIE CHIMICĂ 53. Information system for e-business
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 54. Știința şi ingineria calculatoarelor
55. Advanced Computing Systems
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice 56. Embedded Systems
ENERGETICĂ 57. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
INGINERIE 58. Tehnologia informaţiei
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ 59. Information technology
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 60. Tehnologia informației aplicată în aviație
ROBOTICĂ Robotică 61. Information Technologies Applied in Aviation
62. Tehnologia informației aplicată în industrie
Informatică industrială
63. Tehnologia informaţiei în economie
Informatică aplicată în inginerie electrică 64. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
Matematică şi informatică aplicată în 65. Tehnologia informaţiei şi multimedia
inginerie 66. Tehnologii şi aplicaţii informatice
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 67. Tehnologii informatice avansate
APLICATE 68. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia şi
realitatea virtuală
Informatică aplicată în ingineria materialelor 69. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
70. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru imagistică,
bioinformatică şi sisteme complexe
71. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
377
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE 2. Advanced wireless communications
EXACTE / Informatică 3. Advanced Computing in Embedded Systems
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
5. Circuite şi sisteme integrate
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
NATURII 7. Comunicaţii fără fir avansate
CHIMIE Chimie informatică
8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ECONOMICĂ 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
ŞTIINŢE Informatică economică 12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică 16. Electronica sistemelor inteligente
17. Heterotehnologii în industria electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 21. Inginerie electronică
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Ingineria informaţiei 24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Automatică şi informatică aplicată 25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
27. Managementul serviciilor şi rețelelor
conducere informatizată a acţiunilor de 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
INGINERIA
luptă 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia limba engleză) metodică
Ingineria și securitatea sistemelor 30. Microsisteme
31. Microelectronică avansată +
informatice militare 32. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Electronică aplicată 33. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
nanotehnologii 35. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente şi sisteme electronice
36. Optoelectronica INFORMAŢIEI
INGINERIE 37. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
(programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare 38. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
Informatică şi INGINERIE 39. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
aprobată prin ordinul
Învăţământ TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ministrului educaţiei şi
tehnologia ELECTRONICĂ ŞI 40. Prelucrarea semnalelor
gimnazial Reţele şi software de telecomunicaţii x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII 41. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
Telecomenzi şi electronică în transporturi 42. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
comunicaţiilor 43. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
Transmisiuni 44. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și securitate 45. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
46. Reţele de comunicaţii
Electronică aplicată
47. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice militare, 48. Reţele integrate de telecomunicaţii (programa pentru examenul
ŞTIINŢE electronică - radioelectronică de aviație 49. Radiocomunicaţii digitale naţional de definitivare în
INGINEREŞTI INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi 50. Sisteme de control în automobile învăţământ aprobată prin
ELECTRONICĂ, nanotehnologii 51. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TELECOMUNICAŢII ŞI 52. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
Echipamente şi sisteme electronice
TEHNOLOGII 53. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 5976 / 2020)
militare 54. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 55. Sisteme avansate în electronica aplicată
56. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Reţele şi software de telecomunicaţii
informaţiei
Telecomenzi şi electronică în transporturi 57. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Transmisiuni 58. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
59. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ 60. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
chimice şi biochimice 61. Sisteme telematice pentru transporturi
INGINERIE 62. Sisteme inteligente pentru transporturi
Informatică aplicată în inginerie electrică 63. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
ELECTRICĂ
64. Securitate cibernetică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice 65. Cyber Security
ENERGETICĂ 66. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 67. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
INDUSTRIALĂ industrială 68. Tehnici avansate în electronică
69. Tehnici avansate de imagistică digitală
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
70. Tehnologii multimedia
ROBOTICĂ Robotică 71. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
Informatică industrială informaţiei
72. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Informatică aplicată în inginerie electrică 73. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
Matematică şi informatică aplicată în audiovizualului şi comunicaţiilor
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie 74. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
APLICATE 75. Telecomunicaţii
76. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
Informatică aplicată în ingineria 77. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
materialelor 78. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
79. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
378
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE 2. Advanced wireless communications
EXACTE / Informatică 3. Advanced Computing in Embedded Systems
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
5. Circuite şi sisteme integrate
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
NATURII 7. Comunicaţii fără fir avansate
CHIMIE Chimie informatică
8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ECONOMICĂ 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
ŞTIINŢE Informatică economică 12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică 16. Electronica sistemelor inteligente
17. Heterotehnologii în industria electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 21. Inginerie electronică
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Ingineria informaţiei 24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Automatică şi informatică aplicată 25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
27. Managementul serviciilor şi rețelelor
conducere informatizată a acţiunilor de 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
INGINERIA
luptă 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 30. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
Ingineria și securitatea sistemelor limba engleză) metodică
31. Microsisteme
informatice militare 32. Microelectronică avansată +
Electronică aplicată 33. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice INFORMATICĂ
35. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
nanotehnologii
36. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente şi sisteme electronice
INGINERIE
militare
37. Optoelectronica INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI 38. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
(programa pentru concurs
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINERIE 39. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
Informatică şi TELECOMUNICAŢII
40. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
aprobată prin ordinul
Învăţământ Reţele şi software de telecomunicaţii ELECTRONICĂ, ministrului educaţiei şi
tehnologia 41. Prelucrarea semnalelor
gimnazial TELECOMUNICAŢII x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în transporturi 42. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
ŞI TEHNOLOGII 43. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
comunicaţiilor Transmisiuni INFORMAŢIONALE 44. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
Comunicații pentru apărare și securitate 45. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii INFORMATICĂ
Electronică aplicată 46. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
47. Reţele de comunicaţii
Echipamente și sisteme electronice militare, 48. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
electronică - radioelectronică de aviație 49. Reţele integrate de telecomunicaţii (programa pentru examenul
ŞTIINŢE INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi 50. Radiocomunicaţii digitale naţional de definitivare în
INGINEREŞTI ELECTRONICĂ, nanotehnologii 51. Sisteme de control în automobile învăţământ aprobată prin
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 52. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TEHNOLOGII 53. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
militare 54. Sisteme electronice inteligente avansate 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 55. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Reţele şi software de telecomunicaţii 56. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
57. Sisteme avansate în electronica aplicată
Telecomenzi şi electronică în transporturi 58. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Transmisiuni informaţiei
59. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ 60. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
chimice şi biochimice 61. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
INGINERIE 62. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ 63. Sisteme telematice pentru transporturi
64. Sisteme inteligente pentru transporturi
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice 65. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
ENERGETICĂ 66. Securitate cibernetică
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 67. Cyber Security
INDUSTRIALĂ industrială 68. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
69. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
70. Tehnici avansate în electronică
ROBOTICĂ Robotică 71. Tehnici avansate de imagistică digitală
Informatică industrială 72. Tehnologii multimedia
73. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
Informatică aplicată în inginerie electrică informaţiei
Matematică şi informatică aplicată în 74. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
inginerie 75. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
ŞTIINŢE INGINEREŞTI audiovizualului şi comunicaţiilor
APLICATE 76. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
77. Telecomunicaţii
Informatică aplicată în ingineria 78. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
materialelor 79. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
80. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
81. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
379
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare
Electronică aplicată
ŞI TEHNOLOGIA
Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
nanotehnologii 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- (programa pentru concurs
Informatică şi Echipamente şi sisteme electronice militare
aprobată prin ordinul
Învăţământ INGINERIE ŞTIINŢE financiare ministrului educaţiei şi
tehnologia ELECTRONICĂ ŞI
gimnazial Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINEREŞTI x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII
APLICATE
Reţele şi software de telecomunicaţii /
comunicaţiilor 2. Teoria codării și stocării informației
Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ
Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
380
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare
Electronică aplicată
ŞI TEHNOLOGIA
Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
nanotehnologii (programa pentru concurs
Informatică şi Echipamente şi sisteme electronice militare INGINERIE aprobată prin ordinul
Învăţământ INGINERIE
ministrului educaţiei şi
tehnologia ELECTRONICĂ ŞI CIVILĂ ŞI Tehnologii didactice asistate de calaculator
gimnazial Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII ŞTIINŢE ALE
Reţele şi software de telecomunicaţii /
comunicaţiilor EDUCAŢIEI
Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ
Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ, educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii
5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
381
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de
INGINERIA
luptă Proba practico-
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia metodică
Ingineria și securitatea sistemelor +
informatice militare Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii
Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIEI
INGINERIE ŞTIINŢE ALE (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare
Informatică şi EDUCAŢIEI, aprobată prin ordinul
Învăţământ TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ministrului educaţiei şi
tehnologia CALCULATOARE Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie
gimnazial Reţele şi software de telecomunicaţii x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMAŢIEI /
Transmisiuni INFORMATICĂ
Comunicații pentru apărare și securitate ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice (programa pentru examenul
ŞTIINŢE militare, electronică - radioelectronică de naţional de definitivare în
INGINEREŞTI aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
382
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
1. Comunicare organizaţională în mecatronică
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 2. C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 3. Ergoinginerie în mecatronică
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată 4. Echipamente şi tehnici miniaturale avansate
Echipamente pentru modelare, simulare şi
conducere informatizată a acţiunilor de 5. Informatica mediilor virtuale
INGINERIA
luptă Proba practico-
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 6. Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică metodică
Ingineria și securitatea sistemelor +
informatice militare 7. Ingineria mecatronică în optometrie Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi 8. Ingineria sistemelor mecatronice ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii
INFORMAŢIEI
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 9. Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică (programa pentru concurs
Informatică şi ELECTRONICĂ ŞI militare aprobată prin ordinul
Învăţământ TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 10. Mecatronică avansată ministrului educaţiei şi
tehnologia MECATRONICĂ
gimnazial Reţele şi software de telecomunicaţii x cercetării nr. 5975 / 2020)
informaţiei şi a ŞI ROBOTICĂ
Telecomenzi şi electronică în transporturi 11. Mecatronică aplicată /
comunicaţiilor
Transmisiuni INFORMATICĂ
12. Robotică ŞI TEHNOLOGIA
Comunicații pentru apărare și securitate
Electronică aplicată INFORMAŢIEI
13. Sisteme mecatronice avansate (programa pentru examenul
Echipamente și sisteme electronice
ŞTIINŢE naţional de definitivare în
militare, electronică - radioelectronică de
INGINEREŞTI 14. Sisteme mecatronice avansate (în limba învăţământ aprobată prin
aviație
INGINERIE engleză) ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 5976 / 2020)
15. Sisteme mecatronice pentru industrie şi
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
medicină
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
16. Sisteme de conducere în robotică
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi 17. Sisteme robotizate
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor 18. Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
383
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE/
Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
conducere informatizată a acţiunilor de
INGINERIA
luptă 2. Matematici computaţionale şi tehnologii Proba practico-
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia
informatice metodică
Ingineria și securitatea sistemelor +
informatice militare 3. Matematică aplicată în informatică Proba scrisă:
Electronică aplicată 4. Matematica computaţională INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii 5. Matematică informatică aplicată
1. Tehnologia
Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIEI
informaţiei şi a INGINERIE 6. Modele matematice şi statistică aplicată (programa pentru concurs
ELECTRONICĂ ŞI militare aprobată prin ordinul
comunicaţiilor şi
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 7. Modelare şi tehnologii informatice ministrului educaţiei şi
Învăţământ utilizarea tehnicii de
Reţele şi software de telecomunicaţii MATEMATICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal calcul 8. Statistică aplicată şi informatică
Telecomenzi şi electronică în transporturi /
9. Informatica didactică INFORMATICĂ
2. Elemente de statistică Transmisiuni
şi informatică medicală Comunicații pentru apărare și securitate 10. Tehnologii informatice ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată 11. Tehnologii informatice în optimizarea INFORMAŢIEI
Echipamente și sisteme electronice (programa pentru examenul
ŞTIINŢE militare, electronică - radioelectronică de computaţională naţional de definitivare în
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin
aviație
INGINERIE 12. Sisteme dinamice, optimale și modele ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii economico-financiare 5976 / 2020)
ŞI TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIONALE militare
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ
chimice şi biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie
INDUSTRIALĂ industrială
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
384
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea sistemelor distribuite
ŞTIINŢE EXACTE / 2. Advanced information systems and technologies
Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 3. Algoritmi şi bioinformatică
Informatică aplicată 4. Analiza datelor şi modelare
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 5. Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business
6. Artificial Intelligence and Distributed Computing
CHIMIE Chimie informatică
7. Baze de date
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 8. Baze de date în internet şi comerţ electronic
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 9. Baze de date şi programare WEB
ECONOMICĂ Informatică economică 10. Baze de date şi tehnologii WEB
ŞTIINŢE 11. Baze de date și tehnologii software
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 12. Bioinformatică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Biostatistică
Statistică şi previziune economică 13.
INFORMATICĂ 14. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date
ECONOMICĂ Informatică economică
15. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Dezvoltarea aplicațiilor software
Calculatoare 17. Ingineria sistemelor software
18. Inginerie software
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
19. Inteligenţă artificială
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 20. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 21. Inteligenţă computaţională aplicată
Ingineria informaţiei 22. Artificial intelligence and distributed computing
Automatică şi informatică aplicată 23. Informatică aplicată
Echipamente pentru modelare, simulare şi 24. Informatică aplicată în imagistică medicală
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 25. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
INGINERIA SISTEMELOR 26. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Proba practico-
Ingineria sistemelor multimedia metodică
27. Informatică şi inginerie software
Ingineria și securitatea sistemelor informatice 28. Informatică didactică +
militare Lingvistică computaţională
29. Proba scrisă:
Electronică aplicată 30. Medii virtuale multimodale distribuite
Microelectronică, optoelectronică şi 31. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
INFORMATICĂ
1. Tehnologia
nanotehnologii 32. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor informatice ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a
comunicaţiilor INGINERIE ELECTRONICĂ Echipamente şi sisteme electronice militare 33. Metode moderne în predarea informaticii INFORMAŢIEI
34. Metode şi modele în inteligenţa artificială (programa pentru concurs
şi utilizarea ŞI TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 35. Metode formale în programare aprobată prin ordinul
tehnicii de Reţele şi software de telecomunicaţii 36. Modelare şi simulare ministrului educaţiei şi
Învăţământ
calcul Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ 37. Modelare și tehnologii informatice x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal 38. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Transmisiuni
39. Optimizarea modelelor informatice
/
2. Elemente de Comunicații pentru apărare și securitate INFORMATICĂ
40. Optimizare computaţională
statistică şi
Electronică aplicată 41. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise ŞI TEHNOLOGIA
informatică 42. Programare avansată şi baze de date
medicală
Echipamente și sisteme electronice militare,
43. Programare bazată pe componente
INFORMAŢIEI
electronică - radioelectronică de aviație (programa pentru examenul
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi 44. Programare declarativă
ŞTIINŢE ELECTRONICĂ, naţional de definitivare în
45. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii învăţământ aprobată prin
46. Securitatea informaţiei
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 47. Securitate și logică aplicată ordinul ministrului
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii educaţiei şi cercetării nr.
48. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor
5976 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii 49. Sisteme inteligente
50. Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare
Telecomenzi şi electronică în transporturi
51. Sisteme distribuite în internet
Transmisiuni 52. Sisteme distribuite
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 53. Sisteme distribuite în internet şi intranet
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice 54. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 55. Advanced information systems and technologies
56. Studii avansate în informatică
INGINERIE ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
57. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
INGINERIE INDUSTRIALĂ Informatică aplicată în inginerie industrială 58. Studii avansate de informatică aplicată
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 59. Știința datelor
ROBOTICĂ 60. Data Science
Robotică
61. Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei
Informatică industrială 62. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației
Informatică aplicată în inginerie electrică 63. Advanced Techniques for Information Processing
Matematică şi informatică aplicată în 64. Tehnologii pentru dezvoltare web
inginerie 65. Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web
66. Tehnologii informatice
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 67. Tehnologia informaţiei
APLICATE 68. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
69. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
Informatică aplicată în ingineria materialelor 70. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
71. Tehnologii internet
72. Internet technologies
73. Web-design
385
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Analiza afacerilor și controlul
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
performanței întreprinderii
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 2. Baze de date-suport pentru afaceri
CHIMIE Chimie informatică
Cibernetică economică
3. Cibernetică şi economie cantitativă
STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 4. Data mining
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 5. E-Business
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 6. E-Business administration (în limba
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
engleză)
Calculatoare 7. Econometrie şi statistică aplicată
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 8. Informatică aplicată în management
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
9. Informatică economică
Automatică şi informatică aplicată 10. Informatica managerială
Echipamente pentru modelare, simulare şi
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 11. Managementul informatizat al Proba practico-
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia metodică
Ingineria și securitatea sistemelor informatice proiectelor +
militare
12. Managementul afacerilor electronice Proba scrisă:
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi 13. Metode cantitative în economie
nanotehnologii
ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia
informaţiei şi a INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 14. Statistică aplicată și data science INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii aprobată prin ordinul
TELECOMUNICAŢII CIBERNETICĂ, 15. Statistică şi econometrie
utilizarea tehnicii de Reţele şi software de telecomunicaţii ministrului educaţiei şi
Învăţământ STATISTICĂ ŞI
postliceal
calcul Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ 16. Statistică x cercetării nr. 5975 / 2020)
Transmisiuni ECONOMICĂ /
2. Elemente de
Comunicații pentru apărare și securitate
17. Statistică şi actuariat în asigurări şi INFORMATICĂ
statistică şi
Electronică aplicată sănătate ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală
Echipamente și sisteme electronice militare, INFORMAŢIEI
INGINERIE
electronică - radioelectronică de aviație 18. Securitate informatică (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi naţional de definitivare în
ELECTRONICĂ,
INGINEREŞTI
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 19. Sisteme cu baze de date pentru afaceri învăţământ aprobată prin
Echipamente şi sisteme electronice militare ordinul ministrului
TEHNOLOGII
educaţiei şi cercetării nr.
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 20. Sisteme de asistare a deciziilor 5976 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
economice
Transmisiuni 21. Sisteme informaţionale pentru afaceri
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ 22. Sisteme informatice financiar-bancare
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică 23. Sisteme informatice integrate pentru
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice afaceri
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială 24. Sisteme informatice manageriale
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
25. Sisteme informatice pentru
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială managementul resurselor
Informatică aplicată în inginerie electrică
26. Sisteme informatice pentru
Matematică şi informatică aplicată în
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie managementul resurselor şi proceselor
APLICATE
economice
Informatică aplicată în ingineria materialelor
27. Strategii de dezvoltare a afacerilor
386

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Automatică şi informatică aplicată 2. Dezvoltare software și sisteme informatice de
Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi afaceri
metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 3. Software Development and Business Information
SISTEMELOR Systems +
Ingineria sistemelor multimedia
4. E-Business Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice
militare 5. Informatică aplicată în management INFORMATICĂ
Electronică aplicată 6. Informatică economică ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia 7. Informatică managerială
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
nanotehnologii 8. Informatică pentru mediul de afaceri (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi 9. Computer Science for Business aprobată prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
utilizarea tehnicii de ELECTRONICĂ ŞI 10. Managementul afacerilor electronice ministrului educaţiei şi
Învăţământ Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INFORMATICĂ
calcul TELECOMUNICAŢII 11. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal Reţele şi software de telecomunicaţii ECONOMICĂ 12. Managementul informatizat al proiectelor /
2. Elemente de Telecomenzi şi electronică în transporturi 13. Securitate informatică
14. Sisteme informatice financiar-bancare
INFORMATICĂ
statistică şi Transmisiuni
15. Sisteme informatice integrate pentru afaceri ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală Comunicații pentru apărare și securitate
16. Sisteme informatice manageriale INFORMAŢIEI
Electronică aplicată 17. Sisteme informatice pentru managementul (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, resurselor naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 18. Sisteme informatice pentru managementul învăţământ aprobată prin
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi resurselor şi proceselor economice ordinul ministrului
ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 19. Sisteme informaționale pentru afaceri educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 20. Tehnologii informatice pentru afaceri 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 21. Tehnologii informatice ale societății cunoașterii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
387

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă
SISTEMELOR +
Ingineria sistemelor multimedia
Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice
militare INFORMATICĂ
Electronică aplicată 1. Fizică aplicată în tehnologiile informației ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
nanotehnologii și comunicații (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi aprobată prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare
utilizarea tehnicii de ELECTRONICĂ ŞI
2. Fizica computaţională ministrului educaţiei şi
Învăţământ Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
calcul TELECOMUNICAŢII FIZICĂ x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal Reţele şi software de telecomunicaţii 3. Fizica computaţională şi informatică
/
2. Elemente de Telecomenzi şi electronică în transporturi
4. Fizică informatică INFORMATICĂ
statistică şi Transmisiuni
ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală Comunicații pentru apărare și securitate 5. Modelare şi simulare
INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi ordinul ministrului
ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
388
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune
militare
ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia Electronică aplicată 2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
în corporaţii (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi nanotehnologii
aprobată prin ordinul
utilizarea tehnicii de INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de
Învăţământ ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
postliceal
calcul
TELECOMUNICAŢII
CONTABILITATE
gestiune
x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii /
2. Elemente de Telecomenzi şi electronică în transporturi 4. Management contabil şi informatică de INFORMATICĂ
statistică şi Transmisiuni gestiune ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală
Comunicații pentru apărare și securitate
5. Sisteme informatice de gestiune INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
389

MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor


ŞTIINŢE EXACTE 2. Automatica sistemelor complexe
/ MATEMATICĂ Informatică 3. Automatica şi informatica industrială
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată 4. Automatică avansată,
NATURII FIZICĂ Fizică informatică productică şi informatică industrială
CHIMIE Chimie informatică 5. Automatizări avansate
6. Automatizări şi sisteme inteligente
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
conducerea automată şi managementul
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE întreprinderilor
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică întreprinderi
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
Calculatoare
limba franceză)
11. Conducerea avansată a proceselor industriale
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
12. Control avansat şi sisteme în timp real
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI 13. Controlul avansat al proceselor
apărare şi securitate naţională
14. Informatică aplicată
Ingineria informaţiei
15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor Proba practico-
Automatică şi informatică aplicată
complexe metodică
Echipamente pentru modelare, simulare şi
16. Informatică aplicată în conducerea avansată +
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă
SISTEMELOR 17. Ingineria sistemelor automate Proba scrisă:
Ingineria sistemelor multimedia
18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei INFORMATICĂ
Ingineria și securitatea sistemelor informatice
19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor
militare ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia Electronică aplicată
20. Ingineria şi managementul serviciilor
informaţiei şi a 21. Service engineering and management INFORMAŢIEI
Microelectronică, optoelectronică şi (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi nanotehnologii 22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri aprobată prin ordinul
utilizarea tehnicii de INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie ministrului educaţiei şi
Învăţământ
calcul ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal
TELECOMUNICAŢII tehnologice /
Reţele şi software de telecomunicaţii
2. Elemente de 25. Managementul şi protecţia informaţiei INFORMATICĂ
statistică şi Telecomenzi şi electronică în transporturi 26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii
ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală Transmisiuni multimedia
Comunicații pentru apărare și securitate 27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor INFORMAŢIEI
(programa pentru examenul
Electronică aplicată 28. Sisteme informatice integrate naţional de definitivare în
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, 29. Sisteme informatice de conducere avansată învăţământ aprobată prin
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi
INGINERIE ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi servicii educaţiei şi cercetării nr.
nanotehnologii 5976 / 2020)
TELECOMUNICAŢII ŞI 31. Sisteme de control încorporate
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 32. Sisteme şi control automat
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 33. Sisteme şi control automat (în limba engleză)
Reţele şi software de telecomunicaţii 34. Systems and control
Telecomenzi şi electronică în transporturi 35. Sisteme informatice complexe
Transmisiuni 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 37. Sisteme informatice în medicină
INGINERIE CHIMICĂ 38. Sisteme inteligente de conducere
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 39. Sisteme automate avansate
INGINERIE 40. Sisteme automate de conducere a proceselor
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ industriale
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială 41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
INDUSTRIALĂ informatice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 42. Sisteme şi tehnologii informatice
ROBOTICĂ Robotică 43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
Informatică industrială 44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
Informatică aplicată în inginerie electrică limba engleză)
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în 45. Automotive embedded software
APLICATE
inginerie 46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
Informatică aplicată în ingineria materialelor semnalelor
390
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE EXACTE Informatică 2. Advanced wireless communications
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ 3. Advanced Computing in Embedded Systems
Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
ŞI ŞTIINŢE ALE
FIZICĂ Fizică informatică 5. Circuite şi sisteme integrate
NATURII 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
CHIMIE Chimie informatică 7. Comunicaţii fără fir avansate
Cibernetică economică 8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI
9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ECONOMICĂ Informatică economică 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
ŞTIINŢE
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE /
STATISTICĂ ŞI 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE SOCIALE Statistică şi previziune economică 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
INFORMATICĂ
Informatică economică 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ
16. Electronica sistemelor inteligente
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 17. Heterotehnologii în industria electronică
Calculatoare 18. Imagistică avansată medicală
19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei telecomunicaţii
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 21. Inginerie electronică
Ingineria informaţiei 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Automatică şi informatică aplicată 24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Echipamente pentru modelare, simulare şi 25. Inginerie avansată medicală
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă 26. Instrumentaţie electronică
SISTEMELOR 27. Managementul serviciilor şi rețelelor
Ingineria sistemelor multimedia
28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
Ingineria și securitatea sistemelor informatice 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
militare limba engleză) metodică
Electronică aplicată 30. Microsisteme
31. Microelectronică avansată +
Microelectronică, optoelectronică şi Proba scrisă:
32. Microelectronica şi nanoelectronica
nanotehnologii 33. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 34. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
INFORMATICĂ
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 35. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia
informaţiei şi a
TELECOMUNICAŢII
Reţele şi software de telecomunicaţii
36. Optoelectronica INFORMAŢIEI
37. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
(programa pentru concurs
comunicaţiilor şi Telecomenzi şi electronică în transporturi 38. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
aprobată prin ordinul
INGINERIE 39. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
utilizarea tehnicii de Transmisiuni ministrului educaţiei şi
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI 40. Prelucrarea semnalelor
postliceal
calcul Comunicații pentru apărare și securitate TELECOMUNICAŢII 41. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) x cercetării nr. 5975 / 2020)
42. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
Electronică aplicată
2. Elemente de 43. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
Echipamente și sisteme electronice militare, 44. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
INFORMATICĂ
statistică şi electronică - radioelectronică de aviație 45. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală INGINERIE
Microelectronică, optoelectronică şi 46. Reţele de comunicaţii
ELECTRONICĂ,
47. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
nanotehnologii
TELECOMUNICAŢII ŞI 48. Reţele integrate de telecomunicaţii (programa pentru examenul
ŞTIINŢE TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare naţional de definitivare în
49. Radiocomunicaţii digitale
INGINEREŞTI INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 50. Sisteme de control în automobile învăţământ aprobată prin
Reţele şi software de telecomunicaţii 51. Automotive electronic control system ordinul ministrului
52. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
Telecomenzi şi electronică în transporturi 53. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate 5976 / 2020)
Transmisiuni 54. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
55. Sisteme avansate în electronica aplicată
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ 56. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
biochimice informaţiei
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 57. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
INGINERIE 58. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Energetică și tehnologii informatice 59. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
ENERGETICĂ
INGINERIE 60. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
Informatică aplicată în inginerie industrială 61. Sisteme telematice pentru transporturi
INDUSTRIALĂ
62. Sisteme inteligente pentru transporturi
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 63. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
ROBOTICĂ Robotică 64. Securitate cibernetică
65. Cyber Security
Informatică industrială 66. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Informatică aplicată în inginerie electrică 67. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
Matematică şi informatică aplicată în 68. Tehnici avansate în electronică
69. Tehnici avansate de imagistică digitală
inginerie
70. Tehnologii multimedia
71. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
informaţiei
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 72. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
APLICATE 73. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
audiovizualului şi comunicaţiilor
Informatică aplicată în ingineria materialelor 74. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
75. Telecomunicaţii
76. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
77. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
78. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
79. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
391
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE 2. Advanced wireless communications
EXACTE / Informatică 3. Advanced Computing in Embedded Systems
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată 4. Calcul avansat în sisteme incorporate
5. Circuite şi sisteme integrate
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică 6. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
NATURII 7. Comunicaţii fără fir avansate
CHIMIE Chimie informatică
8. Comunicaţii mobile
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Comunicaţii multimedia
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronica surselor autonome de energie electrică
ECONOMICĂ 11. Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare
ŞTIINŢE Informatică economică 12. Electronică şi informatică aplicată
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Electronică şi informatică medicală
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 14. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 15. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ Informatică economică 16. Electronica sistemelor inteligente
17. Heterotehnologii în industria electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 18. Imagistică avansată medicală
Calculatoare 19. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 20. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 21. Inginerie electronică
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 22. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
23. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Ingineria informaţiei 24. Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică
Automatică şi informatică aplicată 25. Inginerie avansată medicală
Echipamente pentru modelare, simulare şi 26. Instrumentaţie electronică
27. Managementul serviciilor şi rețelelor
conducere informatizată a acţiunilor de 28. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză)
INGINERIA
luptă 29. Metode avansate de prelucrare a semnalelor
SISTEMELOR
Ingineria sistemelor multimedia 30. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru comunicaţii (în Proba practico-
Ingineria și securitatea sistemelor limba engleză) metodică
31. Microsisteme
informatice militare 32. Microelectronică avansată +
Electronică aplicată 33. Microelectronica şi nanoelectronica Proba scrisă:
Microelectronică, optoelectronică şi 34. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice INFORMATICĂ
35. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
nanotehnologii
36. Nano-bio-inginerie şi managementul mediului ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia Echipamente şi sisteme electronice
informaţiei şi a
INGINERIE
militare
37. Optoelectronica INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI 38. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
(programa pentru concurs
comunicaţiilor şi TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINERIE 39. Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia
aprobată prin ordinul
utilizarea tehnicii de ELECTRONICĂ, 40. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
Învăţământ Reţele şi software de telecomunicaţii 41. Prelucrarea semnalelor ministrului educaţiei şi
calcul TELECOMUNICAŢII x cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal Telecomenzi şi electronică în transporturi 42. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
ŞI TEHNOLOGII 43. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor /
Transmisiuni INFORMAŢIONALE 44. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
2. Elemente de INFORMATICĂ
statistică şi Comunicații pentru apărare și securitate 45. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
Electronică aplicată 46. Traitement du signal ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală 47. Reţele de comunicaţii
Echipamente și sisteme electronice militare, 48. Rețele de comunicații și calculatoare
INFORMAŢIEI
electronică - radioelectronică de aviație 49. Reţele integrate de telecomunicaţii (programa pentru examenul
ŞTIINŢE INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi 50. Radiocomunicaţii digitale naţional de definitivare în
INGINEREŞTI ELECTRONICĂ, nanotehnologii 51. Sisteme de control în automobile învăţământ aprobată prin
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice 52. Automotive electronic control system ordinul ministrului
TEHNOLOGII 53. Sisteme electronice avansate educaţiei şi cercetării nr.
militare 54. Sisteme electronice inteligente avansate 5976 / 2020)
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 55. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Reţele şi software de telecomunicaţii 56. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
57. Sisteme avansate în electronica aplicată
Telecomenzi şi electronică în transporturi 58. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia
Transmisiuni informaţiei
59. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Ingineria şi informatica proceselor
INGINERIE CHIMICĂ 60. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
chimice şi biochimice 61. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
INGINERIE 62. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
Informatică aplicată în inginerie electrică
ELECTRICĂ 63. Sisteme telematice pentru transporturi
64. Sisteme inteligente pentru transporturi
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice 65. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
ENERGETICĂ 66. Securitate cibernetică
INGINERIE Informatică aplicată în inginerie 67. Cyber Security
INDUSTRIALĂ industrială 68. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
69. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
70. Tehnici avansate în electronică
ROBOTICĂ Robotică 71. Tehnici avansate de imagistică digitală
Informatică industrială 72. Tehnologii multimedia
73. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
Informatică aplicată în inginerie electrică informaţiei
Matematică şi informatică aplicată în 74. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
inginerie 75. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul
ŞTIINŢE INGINEREŞTI audiovizualului şi comunicaţiilor
APLICATE 76. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
77. Telecomunicaţii
Informatică aplicată în ingineria 78. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
materialelor 79. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități
80. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități – eStart
81. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile
392
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea bazelor de date
ŞTIINŢE EXACTE / 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 3. Advanced computing systems
Informatică aplicată 4. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică calculator
5. Calculatoare încorporate
CHIMIE Chimie informatică
6. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
Cibernetică economică 7. e-Government
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică 8. e-Guvernare
ECONOMICĂ 9. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
ŞTIINŢE Informatică economică
10. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
ECONOMICE / Cibernetică economică 11. Computer and comunication engineering
ŞTIINŢE SOCIALE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune economică 12. Inginerie software
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Informatică economică 13. Ingineria sistemelor de programe
14. Software engineering
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 15. Ingineria calculatoarelor
Calculatoare 16. Computer engineering
Tehnologia informaţiei 17. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
CALCULATOARE ŞI 18. Ingineria sistemelor internet
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare
19. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
şi securitate naţională
20. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
Ingineria informaţiei 21. Informatică biomedicală
Automatică şi informatică aplicată 22. Biomedical informatics
Echipamente pentru modelare, simulare şi 23. Inteligenţă artificială
conducere informatizată a acţiunilor de luptă 24. Artificial Intelligence
INGINERIA SISTEMELOR 25. Inteligenţă şi viziune artificială
Ingineria sistemelor multimedia
26. Sisteme informatice pentru comerţ electronic Proba practico-
Ingineria și securitatea sistemelor informatice 27. Information system for e-bussines metodică
militare 28. Management informatic în industrie şi administraţie
Electronică aplicată +
29. Management în tehnologia informaţiei
Microelectronică, optoelectronică şi 30. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor Proba scrisă:
nanotehnologii colaborative INFORMATICĂ
1. Tehnologia
INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI Echipamente şi sisteme electronice militare 31. Management, inovation et technologies des systemes ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a collaboritifs
comunicaţiilor
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
32. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite INFORMAŢIEI
Reţele şi software de telecomunicaţii 33. Reţele de calculatoare si comunicaţii (programa pentru concurs
şi utilizarea aprobată prin ordinul
Telecomenzi şi electronică în transporturi CALCULATOARE 34. Computer and Communication Networks
tehnicii de ministrului educaţiei şi
Învăţământ Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA 35. Securitatea sistemelor de calcul
postliceal
calcul
INFORMAŢIEI 36. Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul x cercetării nr. 5975 / 2020)
Comunicații pentru apărare și securitate 37. Securitatea tehnologiei informaţiei /
2. Elemente de Electronică aplicată 38. Securitatea rețelelor informatice complexe INFORMATICĂ
statistică şi Echipamente și sisteme electronice militare, 39. Servicii software avansate
ŞI TEHNOLOGIA
informatică electronică - radioelectronică de aviație 40. Sisteme inteligente
medicală INGINERIE ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi 41. Sisteme inteligente si vederea artificiala INFORMAŢIEI
TELECOMUNICAŢII ŞI nanotehnologii 42. Sisteme de calcul paralele si distribuite (programa pentru examenul
ŞTIINŢE TEHNOLOGII 43. Parallel and distributed computer naţional de definitivare în
Echipamente şi sisteme electronice militare
INGINEREŞTI INFORMAŢIONALE 44. Sisteme distribuite şi tehnologii web învăţământ aprobată prin
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 45. Sisteme software avansate ordinul ministrului
Reţele şi software de telecomunicaţii 46. Distributed systems and web technologies educaţiei şi cercetării nr.
Telecomenzi şi electronică în transporturi 47. Sisteme încorporate 5976 / 2020)
48. Sisteme de calcul avansate
Transmisiuni 49. Sisteme înglobate avansate
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi 50. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice 51. Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică 52. Sisteme de programe financiare/Financial Computing
INGINERIE ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice 53. Information system for e-business
54. Știința şi ingineria calculatoarelor
INGINERIE INDUSTRIALĂ Informatică aplicată în inginerie industrială 55. Advanced Computing Systems
Mecatronică 56. Embedded Systems
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ 57. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
Robotică
58. Tehnologia informaţiei
Informatică industrială 59. Information technology
Informatică aplicată în inginerie electrică 60. Tehnologia informației aplicată în aviație
Matematică şi informatică aplicată în inginerie 61. Information Technologies Applied in Aviation
62. Tehnologia informației aplicată în industrie
63. Tehnologia informaţiei în economie
64. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 65. Tehnologia informaţiei şi multimedia
APLICATE 66. Tehnologii şi aplicaţii informatice
67. Tehnologii informatice avansate
Informatică aplicată în ingineria materialelor 68. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia şi
realitatea virtuală
69. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
70. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
71. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
393
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare
Electronică aplicată
ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi nanotehnologii
aprobată prin ordinul
utilizarea tehnicii de INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare ŞTIINŢE financiare
Învăţământ ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii INGINEREŞTI
postliceal
calcul
TELECOMUNICAŢII
x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii APLICATE /
2. Elemente de Telecomenzi şi electronică în transporturi 2. Teoria codării și stocării informației INFORMATICĂ
statistică şi Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație învăţământ aprobată prin
INGINERIE ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
INGINERIE ELECTRICĂ Informatică aplicată în inginerie electrică
INGINERIE
Energetică și tehnologii informatice
ENERGETICĂ
INGINERIE
Informatică aplicată în inginerie industrială
INDUSTRIALĂ
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria materialelor
394
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE Informatică
/ MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI 1. Comunicare organizaţională în mecatronică
Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
2. C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare 3. Ergoinginerie în mecatronică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 4. Echipamente şi tehnici miniaturale avansate
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei 5. Informatica mediilor virtuale
Automatică şi informatică aplicată Proba practico-
Echipamente pentru modelare, simulare şi 6. Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică metodică
INGINERIA conducere informatizată a acţiunilor de luptă +
SISTEMELOR Ingineria sistemelor multimedia 7. Ingineria mecatronică în optometrie Proba scrisă:
Ingineria și securitatea sistemelor informatice INFORMATICĂ
militare 8. Ingineria sistemelor mecatronice
Electronică aplicată
ŞI TEHNOLOGIA
1. Tehnologia
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INFORMAŢIEI
9. Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică (programa pentru concurs
comunicaţiilor şi nanotehnologii
aprobată prin ordinul
utilizarea tehnicii de INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice militare 10. Mecatronică avansată
Învăţământ MECATRONICĂ ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
postliceal
calcul
TELECOMUNICAŢII ŞI ROBOTICĂ
x cercetării nr. 5975 / 2020)
Reţele şi software de telecomunicaţii 11. Mecatronică aplicată /
2. Elemente de Telecomenzi şi electronică în transporturi INFORMATICĂ
statistică şi 12. Robotică
Transmisiuni ŞI TEHNOLOGIA
informatică medicală
Comunicații pentru apărare și securitate INFORMAŢIEI
Electronică aplicată
13. Sisteme mecatronice avansate (programa pentru examenul
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme electronice militare, naţional de definitivare în
INGINEREŞTI electronică - radioelectronică de aviație 14. Sisteme mecatronice avansate (în limba învăţământ aprobată prin
INGINERIE engleză) ordinul ministrului
ELECTRONICĂ, Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii educaţiei şi cercetării nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI 5976 / 2020)
TEHNOLOGII Echipamente şi sisteme electronice militare 15. Sisteme mecatronice pentru industrie şi
INFORMAŢIONALE Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii medicină
Reţele şi software de telecomunicaţii
16. Sisteme de conducere în robotică
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Transmisiuni
17. Sisteme robotizate
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
INGINERIE CHIMICĂ
biochimice
18. Sisteme rob