Sunteți pe pagina 1din 5

Exemple RIF – susțineri situație transportatori

Exemplu 1

Salariatului nu i se va acorda niciodata diurna atunci cand se deplaseaza la locul de munca sau locurile de
munca inscrise in contractul individual de munca, deoarece aceste deplasari nu sunt determinate de
delegare/detasare ci de exercitarea atributiilor de serviciu la locurile de munca.

Deplasarea conducatorului este considerata delegare doar daca locul muncii inscris in contractul
individual de munca este propriu zis modificat prin delegare.

Art. 17 alin 3) lit b coroborat cu alin (4) din Codul muncii stabilesc ca in contractul individual de munca
al salariatului se inscrie, ca element obligatoriu, locul muncii sau, in lipsa unui loc de munca fix,
posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri.

Astfel, sunt posibile doua situatii:

- stabilirea in contractul individual de munca a unui loc fix, situatie in care salariatul isi va
desfasura activitatea la acel loc de munca;
- posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri, situatie in care in contracul individual de
munca nu este prevazut un loc fix.

Conducatorul auto nu are un loc de munca fix, el fiind un salariat mobil.

Salariatului mobil nu I se va acorda diurna atunci cand se deplaseaza la locul de munca sau locurile de
munca inscrise in contractul individual de munca deoarece aceste deplasari nu sunt determinate de
delegare sau de detasare, ci de exercitarea atributiilor de serviciu la locurile de munca.

Astfel, un angajator care efectueaza operatiuni de transport international va acorda conducatorilor auto
diurna exclusiv in perioada in care locul muncii, asa cum este prevazut de contractul individual de munca,
este modificat prin delegare/detasare.

Din verificarile efectuate asupra documentelor prezentate organele de inspectie fiscala au constatat ca in
perioada iulie 2015 - decembrie 2019 Societatea X a prestat servicii de transport marfa exclusiv pe
teritoriul SM in favoarea unor clienti inregistrati in scopuri de TVA.

In toata aceasta perioada salariatii Societatea X au beneficiat de sume de bani, cu titlu de “diurna” in
suma totala de 21.429.391 lei.

Avand in vedere ca salariatii au prestat servicii de transport exclusiv in afara granitelor tarii, acestia nu
pot fi considerati detasati sau delegati pentru a putea beneficia de diurna, intrucat:

- conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare “delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia
angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau
- sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.”
- conform prevederilor art. 45 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare “detasarea este actul prin care se dispune schimbarea
temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul
executarii unor lucrari in interesul acestuia.”

Agentul economic verificat a prezentat contracte individuale de munca pentru salariatii care au
prestat servicii de transport conform carora durata contractelor este nedeterminata, activitatea se
desfasoara la sediul societatii, iar in lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea
de sofer TIR.

Astfel, angajatii societatii, neavand un loc de munca permanent in Romania, nu pot beneficia de
indemnizatia de delegare/diurna intrucat, in realitate, acestia nu au fost delegati sau detasati de la locul lor
de munca din Romania in alte state membre UE, ci au prestat servicii de transport doar in afara granitelor
Romaniei.

In concluzie, cheltuielile cu “diurna” in suma totala de ... lei, decontate salariatilor reprezinta, de fapt,
avantaje de natura salariala aferente zilelor in care salariatii s-au aflat in afara granitelor tarii, ce au fost
inregistrate in contabilitate in contul 625 “Cheltuieli cu deplasari/detasari si transferari” si in contul 473
"Decontari din operatii in curs de clarificare".

Pentru aceste avantaje de natura salariala agentul economic verificat avea obligatia calcularii,
inregistrarii, declararii si achitarii la bugetul de stat a impozitului pe veniturile asimilate salariilor si a
contributiilor sociale aferente.

In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) din Legile nr.
571/2003 si nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, organele de
inspectie fiscala au procedat la reconsiderarea sumelor acordate cu titlu de diurna, acestea fiind incadrate
in categoria veniturilor asimilate salariilor.

Exemplu 2
X este o companie de transport rutier de marfă fondată în Danemarca, fiind lider de piață pentru
transportul de mărfuri sensibile cum ar fi transporturile de produse medicale, produse alimentare, piese de
schimb, poștale etc.

Începând cu anul 1992 compania începe să se extindă cu noi sedii în Norvegia, Franța, Estonia, Polonia
etc.

Societatea a instalat echipamente de înaltă tehnologie în toate camioanele, creând oportunități și reducând
riscurile, pentru exact fiecare tip de transport.

De-a lungul anilor, grupul a creat un sistem logistic extrem de funcțional inclusiv unități de cazare pentru
șoferi.

În anul 2014, compania înființează societatea X RO cu sediul în România.


Cu ocazia controlului efectuat, echipa de inspecție fiscală a constatat că X RO are ca obiect principial de
activitate „Transporturi rutiere de mărfuri”, CAEN 4941, aceasta fiind înființată în de către X Danemarca.

De asemenea, echipa de inspecție fiscală a constatat că pentru transportul internațional, X RO se ocupă de


contactele pentru fiecare client, ceea ce presupune în concret că aceasta vinde serviciile de transport către
clienți, societățile înființate în Estonia, Polonia și România acționând ca subcontractori în ce privește
flotele și șoferii.

În continuare, s-a arătat că echipa de vânzări din Danemarca răspunde pentru relațiile cu clienții nu doar
pentru Danemarca, dar și pentru transporturile privind camioanele norvegiene, poloneze, românești și
estone, cât și pentru planificarea, managementul, facturarea transportului (cu ajutorul societății din
Polonia).

Așa fiind, potrivit inspectorilor fiscali, cifra de afaceri a Grupului X este în Danemarca, la sfârșitul
fiecărei luni aceasta fiind refacturată către țara în care este înregistrat camionul.

Referitor la activitatea Societății, inspectorii fiscali au reținut că aceasta avea în anul 2018 aproximativ
190 de șoferi și 11 camioane (în timp ce X Danemarca avea 87 de camioane și zero șoferi),
supracapacitatea de șoferi fiind vândută către X Danemarca ca servicii de transport excluzând vehicul,
șoferii rămași operând camioane românești, fiind vândute ca servicii de transport incluzând vehicul. În
plus, inspectorii au precizat că Societatea a obținut autorizare de funcționare ca agent de muncă temporară
în trecut, care expirat.

Pornind de la situația de fapt prezentată mai sus, echipa de inspecție fiscală, în proiectul de raport de
inspecție fiscală a conchis următoarele:

(i) Societatea nu desfășoară activități de transport, ci punere la dispoziție de personal și camioane,


întrucât:
a. Șoferii Societății nu prestează activitate nicio zi pe teritoriul României, ci exclusiv în
afara țării;
b. Singurul client al Societății este societatea mamă;
c. Societatea nu figurează ca transportator pe niciun CMR sau alt document de transport și
înregistrează doar cheltuieli cu salariile și diurnele șoferilor, respectiv salariile
personalului administrativ;
(ii)Societatea acționează ca o agenție de muncă temporară, oferind servicii de conducere auto prin
intermediul închirierii de camioane și șoferi către clientul său. În susținerea acestui punct de
vedere, inspectorii fiscali au accentuat că Societatea a obținut la un anumit moment și autorizație
pentru a funcționa ca agent de muncă temporară;
(iii) Având în vedere că șoferii Societății prestează munca exclusiv pe teritoriul altor state membre,
devin incidente prevederile Directivei AMT, precum și cele ale Directivei 96/71/CE, respectiv ale
Legii nr. 16/2017;
(iv) Conceptul de detașare reglementat de Directiva 96/71/CE/Legea nr. 16/2017 este diferit de cel de
detașare sau delegare prevăzut în Codul muncii;
(v) Prin urmare, nu sunt incidente dispozițiile Codului muncii referitoare la delegare și detașare,
motiv pentru care șoferii Societății nu pot beneficia de indemnizație de delegare/detașare; oricum,
indemnizația de delegare/detașare nu a fost acordată șoferilor în vederea compensării
inconvenientelor cauzate de detașare;
(vi) În plus, nu sunt incidente nici dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 16/2017 1,
întrucât șoferii nu desfășoară activitate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene cu
caracter temporar (ci permanent). Pentru acest motiv, devin aplicabile în speță prevederile art. 5
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 16/2017, potrivit cărora „Prezenta lege se aplică în situaţia în care
întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. b) iau decizia punerii în aplicare a uneia dintre următoarele
măsuri cu caracter transnaţional: (,,,) c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de
muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă
există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.”
(vii) Cadrul normativ aplicabil nu reglementează pentru salariații de muncă temporară care își
desfășoară activitatea pe teritoriul altor state membre ale Uniuni Europene o indemnizație cu
tratament fiscal favorabil și respectiv nu se aplică prevederile art. 76, alin.(4), lit. h) din Legea
nr.227/2015;
(viii) Directiva AMT impune respectarea principiului egalității de tratament, și, în special, de
remunerare, între lucrătorii temporari și lucrătorii recrutați direct de către utilizator;
(ix) Șoferii Societății ar fi trebuit să beneficieze de o remunerație comparabilă cu cea a șoferilor
recrutați direct de către utilizator;
(x) Sumele primite de șoferi ar fi putut fi calificate ca fiind plătite cu titlu de diurnă numai pentru
partea care depășea cuantumul remunerației comparabile cu cea a șoferilor recrutați direct de
către utilizator;
(xi) În orice caz, indemnizația de delegare/detașare trebuie plătită într-un cuantum fix, indiferent de
numărul de zile în care șoferii se deplasează în străinătate. În caz contrar, rezultă că aceasta este
plătită cu scopul de a remunera o muncă efectiv prestată de către șoferi, și nu în vederea
compensării inconvenientelor generate de dislocarea acestora din mediul lor obișnuit.
(xii) Diurna ar fi trebuit acordată în conformitate cu prevderile legislației daneze;

1
Potrivit art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 16/2017, „Prezenta lege se aplică în situaţia în care întreprinderile
prevăzute la art. 3 lit. b) iau decizia punerii în aplicare a uneia dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional:

a)detaşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul
unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă
există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

b)detaşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de
întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene,
dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea.”
(i) Diurna a fost acordată în scopul creării aparenței respectării legislației muncii aplicabile în
Danemarca în privința salariului minim, deși în Danemarca nu există un salariu minim
reglementat prin lege sau contract colectiv de muncă încheiat la nivel de sector de activitate.