Sunteți pe pagina 1din 14

Curriculum Vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BÎRLUŢIU VICTORIA
Adresa(e) ŞOS. ALBA IULIA NR.79 Bl 23 Ap. 8, 550052 SIBIU (România)
Telefon(oane) Mobil 0744875751
Fax(uri)
E-mail(uri) victoriabirlutiu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 14/10/1962
Sex Femeiesc

Loc de muncă vizat / Domeniu Facultatea de Medicină Sibiu- Clinica Boli Infecţioase Sibiu
ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 03/1996 - 30/09/2001


Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Medicină V papilian
Sibiu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică

Perioada 01/10/2001 - 31/12/2006


Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări Disciplina Boli Infecţioase-Epidemiologie
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină V Papilian
Sibiu

Perioada 01/01/2006 →
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar Disciplina Boli Infecţioase
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină
Sibiu

Perioada 01/10/2006 →
Funcţia sau postul ocupat Şef Disciplina Boli Infecţioase-Epidemiologie-Boli Tropicale
Numele şi adresa angajatorului ULB Sibiu, Fac. de Medicină
Sibiu

Educaţie şi formare

Perioada 1976 - 1980


Calificarea/diploma obţinută absolvent
Disciplinele principale profil biologie-chimie
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul nr.3
Pagina 1 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
învăţământ/furnizorului de formare Craiova

Perioada 1980 - 1986


Calificarea/diploma obţinută medic
Disciplinele principale specializarea medicină generală
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Medicină Generală
învăţământ/furnizorului de formare Craiova

Perioada 01/12/1986 - 09/12/1986


Calificarea/diploma obţinută medic stagiar
Numele şi tipul instituţiei de Spitalul Judeţean nr.1
învăţământ/furnizorului de formare Craiova

Perioada 09/12/1989 - 30/12/1990


Calificarea/diploma obţinută medic generalist
Numele şi tipul instituţiei de Dispensar Medical Piscu Vechi Jud Dolj
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada 01/01/1991 - 31/03/1994


Calificarea/diploma obţinută secundariat Boli Infeţioase
Numele şi tipul instituţiei de Clinica Boli Infecţioase
învăţământ/furnizorului de formare Cluj Napoca

Perioada 01/04/1994 →
Calificarea/diploma obţinută confirmare ca specialist Boli infecţioase prin Ordinul MS nr.240/18.02.1994

Perioada 01/03/1999 →
Calificarea/diploma obţinută medic primar Boli Infecţioase prin Ordinul MS nr.694/1998

Perioada 11/08/2004 →
Calificarea/diploma obţinută Doctor în Medicină prin Ordinul MEC nr.4450/2.08.2004
Disciplinele principale Teza de doctorat: "Contribuţii la studiul etiologiei, diagnosticului şi tratamentului infecţiilor bacteriene
studiate/competenţele profesionale severe" , sub îndrumarea Prof dr univ Vasile Gorgan
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de UMF "Iuliu Haţieganu"
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada 30/04/2001 →
Calificarea/diploma obţinută competenţă în Echografie Generală
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Medicină V Papilian Sibiu
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada 02/10/2006 →
Calificarea/diploma obţinută Atestat în Managementul serviciilor de sănătate publică

Perioada 03/01/2011 →
Calificarea/diploma obţinută confirmarea ca medic specialist Medicină Internă prin OMS nr.7518/3.01.2011

Perioada 01/09/2006 →
Calificarea/diploma obţinută medi şef al Clinicii Boli Infecţioase Sibiu

Pagina 2 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Aptitudini şi competenţe
personale

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaţie
Franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2 C2 B2 C1 C1
experimentat experimentat independent experimentat experimentat
Engleză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
B1 B2 B2 A2 B1
independent independent independent elementar independent
Germană Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 B2 A2 A2 B1
elementar independent elementar elementar independent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale Susţinerea ca speaker de simpozioane locale în cadrul societăţilor medicale locale şi naţionale, leader
de opinie în specialitate, participare la interviuri şi emisiuni televizate pe teme medicale, sprijinirea
SSMH în strângerea de fonduri pentru copiii infectaţi HIV

Competenţe şi aptitudini organizatorice Şef secţie Boli Infecţioase Adulţi Sibiu şi al Disciplinei de Boli Infecţioase
Secretar de Licenţă 2005-8, 2010-13
Secretar al Comisiei de Admitere la Fac de Medicină 2009, 2014
Preşedintele comisiei de examen pentru obţinerea titlului de medic primar, 13 iunie 2012, Tg Mureş
Membru în comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de Şef de lucrări, disciplina Boli Infecţioase,
poziţiile 4 şi 5, UMF Tg Mureş, 17.09.2012
Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de Conf univ, disciplina Boli Infecţioase,
poziţia 1 UMF Tg Mureş, 14.martie 2013
Şef Comisie de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist, medic primar Boli Infecţioase,
Spit Militar Sibiu, 21-22 martie 2014
Şef Comisie de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist Boli Infecţioase, Spital Mediaş,
19 mai 2014
Membru în comisia pentru ocuparea postului de Conferentiar universitar, poziţia 2 Disciplina de Boli
Infectioase, Facultatea de Medicină, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 28 august 2014, urmare a
sedinţei Senatului UMF „ Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca din 01.07.2014 si a Decizia
nr.11271/02.07.2014,
Membru în comisia pentru ocuparea postului de șef de lucrări poz 23 din statul de funcțiuni al
Departamentului Clinic Medical, Facultatea de Medicină, disciplina Medicină internă. Asistență primară
a stării de sănătate. Asistență primară în medicina dentară și sănătate ocupațională, prin Decizia
Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, nr.111 B din 28 februarie 2014, desfășurat în 9
septembrie 2014
Membru în comisia pentru ocuparea postului de șef de lucrări poz 27 din statul de funcțiuni al
Departamentului Clinic Medical, Facultatea de Medicină, disciplina Medicină internă. Semiologie
Medicală, Imunologie, Imunologie clinică și Alergologie, prin Decizia Senatului Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu, nr.111 B din 28 februarie 2014, desfășurat în 9 septembrie 2014
Membru în comisia pentru ocuparea postului de conferențiar universitar poz 2, la Disciplina Boli
Infecțioase Tg Mureș, prin decizia rectorului nr.34/22.01.2015, concurs desfășurat în 16 februarie 2015,
la UMF Tg Mureș.
Președinta Comisiei de examen de specialitate Boli Infecțioase, 2-3 aprilie 2015, UMF Tg Mureș, OMS
334/18.03.2015
Membru în comisia pentru ocuparea postului de conferențiar universitar poz 2, la Disciplina Boli
Infecțioase Tg Mureș, concurs desfășurat în 12 februarie 2016, la UMF Tg Mureș.

Membru în comitetul ştiinţific al Conferintei Nationala de Boli Infectioase cu tema “Tratament si


profilaxie în infectiile virale cu potential de cronicizare”, Craiova 22-24 septembrie 2011, 2. Conferinţa
Interdisciplinară Sibiană „Nou-născutul, sugarul şi copilul cu risc”- Sibiu, 7-9 iunie 2012

Competenţe şi aptitudini de utilizare a utlizator curent PC, operare Office


calculatorului

Pagina 3 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Permis de conducere B

Informaţii suplimentare 190 articole ştiinţifice publicate şi comunicate la nivel naţional şi internaţional, 22 articole in reviste
internationale ISI cu FI, 18 abstract în cadrul unor manifestări științifice internațonale, 10 cărţi
publicate (monografii, cursuri pentru studenţi), membru şi investigator principal în 9 proiecte de
cercetare naţionale şi internaţionale, coordonator a 109 lucrări de licenţă şi a 13 lucrări ştiinţifice
studenţeşti, dintre care 6 distinse cu premii I -III

Anexa nr. 1: Contracte de cercetare

Program/Project Function Period:


„Model de supraveghere a unor infecţii nosocomiale membru 2004
în unitǎţi de terapie intensivǎ”
„Prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV de la mamǎ membru 2004-2005
la copil”
Investigator principal
Studiul internaţional HPV-044 2007-2009
Investigator principal
Studiul internaţional Acti-Insp 001 2013-2015
Director Grant
Grant ULBS Considerații asupra infecției cu 2015-2016
Clostridium difficile. Update de la teorie la practică

Student-PREPARE, ESCMID Study Group for membru


2015-2016
Antibiotic Policie

Innovirology Project Number 2014-1-ES01-KA203- membru


2014-217
004962-INNOVIR project

Studiul internațional ROCHE CP40617-un studiu Investigator principal


2019
randomizat de fază III, în regim dublu-orb, controlat
cu placebo, multicentric, de evaluare a eficacității și
siguranței Baloxavirului marboxil în asociere cu
tratamentul standard cu inhibitor de neuraminidază la
pacienții spitalizați cu gripă severă
Investigator principal
Studiul clinic Summit #SMT19969/C00 2019

Anexa nr. 2: Membru al societăţilor ştiinţifice

- Membrǎ a the European Society for Paediatric Infectious Diseases, din 1997;
- Membrǎ a Societǎţii de Hepatologie Reseau Hepato Picardie, Franţa din 2003;
- Membrǎ a Societǎţii Române de Boli Infecţioase din 2004;
- Membră a Societăţii Române de Gastroenterologie din 2007
-Membră ECCMID din 2008

Anexa nr. 3: Participări la manifestări ştiinţifice


1. . Participarea la al VII- lea Congres Naţional de Boli Infecţioase- 1995-Tg.- Mures;
2. Participarea la seminarul cu tema „ Rezistenţa la antibiotice în Franţa şi România –15. 06. 1999 organizat de Institutul de Boli Infecţioase „Matei
Balş”, Universitatea Paris VI, Spitalul Villneuve St. Georges şi Institutul Cantacuzino Bucureşti şi creditat cu 10 puncte CMR;
3. Participarea la lucrǎrile Simpozionului Naţional de Patologie Infecţioasǎ „Infecţiile aparatului respirator”, Craiova, 6-8.10.1999;
4. Curs de pregǎtire postuniversitarǎ în vederea obţinerii competenţei în ecografie generalǎ, organizat de Disciplina de Radiologie, Imagisticǎ
Medicalǎ şi Medicinǎ Nuclearǎ a Facultǎţii de Medicinǎ „Victor Papilian” Sibiu şi Centrul de Formare în Ultrasonografie cu titlul „Ecografie
Generalǎ” în perioada 10.11-22.12.1999;

Pagina 4 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
5. Curs de pregǎtire postuniversitarǎ în vederea obţinerii competenţei în ecografie generalǎ, organizat de Disciplina de Radiologie, Imagisticǎ
Medicalǎ şi Medicinǎ Nuclearǎ a Facultǎţii de Medicinǎ „Victor Papilian” Sibiu şi Centrul de Formare în Ultrasonografie cu titlul „Ecografie
Specialǎ” în perioada 10.01-22.02.2000;
6. Absolvirea cursului de Statisticǎ asistatǎ de calculator (SAS) organizat în cadrul programului Tempus-Phare al Uniunii Europene, Sibiu, 2-
4.10.2000
7. Absolvirea cursurilor intensive organizate de Centrul de Perfecţionare prin Cicluri de Scurtǎ Duratǎ a Funcţionarilor Publici-Sibiu, în cadrul
Programului Tempus Phare al Uniunii Europene, cu o duratǎ de douǎ luni 5.03.2001;
8. Participarea la Cursul postuniversitar cu tema „Tendinţe actuale în antibioticoterapie”-17 mai 2000, Mangalia
9. Participarea la lucrǎrile celui de-al VIII-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, Mangalia 17-20 mai 2000, creditat cu 30 credite CMR;
10. Participarea la Conferinţa cu tema : „Evaluarea diagnosticului şi tratamentului în hepatitele virale din România”-Suceava, 12-14 octombrie 2000
11. Participarea la Conferinţa cu tema ”Tratamentul infecţiilor bacteriene; principii, reguli, obiective. Sumamed (Azitromicina) în terapia infecţiilor de
cǎi aeriene superioare şi inferioare”.”Locul terapiei cu azitromicina în patologia infecţioasǎ la copil”; Sibiu, 23.02.2001,
12. Participarea la Simpozionul „Zeffix- Terapia antiviralǎ oralǎ a hepatitei cronice B”, Sibiu 14-15.04.2001;
13. Participarea la Conferinţa Naţionalǎ de Boli Infecţioase cu tema „Sindromul febril prelungit- probleme de diagnostic şi terapie, Timişoara 17-
19.05.2001,
14. Participarea la simpozionul „Macrolidele -o nouǎ abordare pentru un nou mileniu”; Sibiu, 19.07.2001, creditat cu 7 ore EMC;
15. Participarea la al IX-lea Simpozion Naţional de Parazitologie cu participare internaţionalǎ, pe tema „Paraziţi, Parazitoze la Om, Animale, Plante
şi Mediu”- Tg.Mures, 5-6 octombrie, 2001;
16. Participarea la cursul cu tema „Tuberculoza – problemǎ majorǎ de sǎnǎtate în România”, 19-20.06.2002, Cluj-Napoca,
17. Participarea la „Primul Congres Naţional de Mucoviscidozǎ (Fibrozǎ Chisticǎ) cu participare internaţionalǎ”, Timişoara, 7-9 Mai 2003,
18. Participarea la Simpozionul cu tema „Tendinţe moderne în alimentaţia postnatalǎ”, Timisoara, 21 mai 2003,
19. Participarea la Simpozionul cu tema „Peginterferon alfa-2a – Noua generaţie de terapie antiviralǎ în hepatita cronicǎ C”, Sibiu, 30 mai 2003,
20. Participarea la Simpozionul Naţional de Patologie Infecţioasǎ, Iaşi, 21-24 mai 2003,
21. . Participarea la manifestarea ştiinţificǎ cu participare internaţionalǎ „Micologie – metode şi tehnici de identificare moderne”, organizatǎ de
Centrul Universitar Sibiu, 10-11.09.2003,
22. Participarea la Conferinţa Naţionalǎ de Boli Infecţioase „Terapia imunomodulantǎ – beneficii şi limite; Medicaţia antibacterianǎ, antiviralǎ,
antimicoticǎ şi antiparazitarǎ – o problemǎ?”, Timişoara, 25-27.09.2003,
23. Participarea la Simpozionul „Statine şi inhibitori moderni ai ECA în managementul riscului cardiovascular crescut”, Sibiu, 1.04.2004,
24. Participarea la Simpozionul „Riscul este foarte mare. Miza este chiar viaţa”, Sibiu, 11.06.2004,
25. Participarea la al-IX-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, Craiova, 22-25.09.2004, creditat cu 25,75 ore EMC;
26. Participarea la simpozionul „Lansarea programului de prevenire a transmiterii verticale a infecţiei cu HIV”, Bucureşti, 1-2.07.2004,
27. Participarea la simpozionul cu tema „Steatoza hepaticǎ non-alcoolicǎ”, Sibiu, 13.10.2004,
28. Participarea la simpozionul „Afecţiunile alergice în mileniul 3”, Sibiu, 30.09.2004,
29. Participarea la simpozionul „Cefalosporinele de generaţia a doua – tratament de prima intenţie”, Sibiu, 29.10.2004,
30. Participare la conferinţa organizatǎ de Colegiul Medicilor din România, Facultatea de Medicinǎ „Victor Papilian” Sibiu şi Spitalul Clinic Judeţean
Sibiu cu tema „Managementul accidentului postexpunere la produse biologice a personalului medico-sanitar”, Sibiu, 8-9 decembrie,
31. Participarea la simpozionul „Terapia infecţiilor respiratorii în era rezistenţei microbiene”, Sibiu, 18.02.2005,
32. Participarea la simpozionul „Problematica rezistenţei la ARV”, 15.06.2005, Timişoara,
3. Absolvirea cursului de „Educaţie Medicală Continuă la Distanţă Noţiuni generale despre HIV/SIDA”, 4.04.2005
34. Absolvirea cursului de Educaţie Medicală Continuă la Distanţă „Rolul medicului infecţionist în prevenirea transmiterii verticale a infecţiei cu HIV”,
4.04. 2005;
35. Absolvirea cursului de Educaţie Medicală Continuă la Distanţă „Prevenirea transmiterii HIV în practica medicală”, 5.04.2005;
36. Participare la Simpozionul Naţional de Patologie Infecţioasă, Gura Humorului, Suceava, 19-21 mai 2005
37. Participare la cea de-a XI-a Sesiuni Naţionale de Comunicări Ştiinţifice pentru Studenţi şi Tineri Medici, Sibiu „Asklepsios 2005”,
38. Participare la simpozionul „Actualităţi şi perspective în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV-Rolul parteneriatului public-privat”, Bucureşti, 14-
15 iulie 2005,
39. Participare la cursul postuniversitar „Curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile de asistenţă medicală. Rolul practicilor corecte în controlul
infecţiilor nosocomiale”, organizat de Facultatea de Medicină „V. Papilian” Sibiu şi Colegiul Medicilor din România în perioada 18.06.05-02.07.05,
40. Participare la simpozionul „Studiul ATP-România. Noi perspective în cunoaşterea anginei pectorale”,
41. Participare la simpozionul cu tema „Inflamaţia acută şi cronică a tractului respirator- diferenţe fiziopatologice, abordări terapeutice specifice”
Sibiu, 1 februarie 2006,
42. Participare la cursul cu tema „Antibioterapia-reguli generale de utilizare, noutăţi în antibioterapie, conduită terapeutică individualizată patologiilor
pe specialităţi”, Sibiu,
43. Participarea la al-IV-lea Congres Naţional privind infecţia HIV/SIDA, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 12-14 Octombrie 2006,
44. Absolvirea Cursului Precongres „Managementul pacientului cu infecţie HIV/SIDA aflat în eşec terapeutic”, organizat la data de 12.10.2006, în
cadrul celui de-al IV-lea Congres Naţional privind infecţia HIV/SIDA, creditat cu 5 credite EMC
45. Participarea la International Medical Congress for Student and Young Doctors Asklepios 2007, Sibiu 19-22 aprilie 2007;
46. Participarea la al XXVIII-lea Simpozion Naţional cu Participare Internaţională de Gastroenterologie, Endoscopie Digestivă şi Hepatologie, Sibiu
14-16 iunie 2007,
47. Participare la Conferinţa Naţională de Boli Infecţioase cu participare Internaţională, Timişoara, 18-20 octombrie 2007;
48.Zilele Matei Balş- Noiembrie 2007
49. Participarea la cel de-al X-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase cu participare internaţională, desfăşurat la Cluj-Napoca, 5-4 iunie 2008,
50. Curs postuniversitar Actualităţi şi perspective în patologia infecţioasă- Cluj-Napoca, 4 iunie 2008,
51. Participarea la cel de-al XIII-lea Congres Naţional pentru studenţi şi tineri medici, desfăşurat la Sibiu, 12-14 decembrie 2008
Pagina 5 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
52.”Infecţia HPV-aspecte etiopatogenice, implicaţii în oncogeneză, alte aspecte clinice imputabile infecţiei HPV. Vaccinarea HPV. Controverse”
desfăşurat la Sibiu, în perioada 16-17.03.2009,
53. Participare la Congresul Naţional „Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase Prof Dr. Matei Balş”, 21-24octombrie 2009,
54. Participare la Simpozionul de Actualităţi în Bolile Infecţioase, Timişoara, 29 aprilie-1 mai 2010
55. Participare la Simpozionul Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale, Sibiu, 14-16.05.2010
56. Participare la Al V-lea Congres Naţional HIV/SIDA cu participare internaţională, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 27-29 mai 2010
57. Participare la Medical Forum, Sibiu, 24 noiembrie 2010-11-28
58. Participare la Simpozionul Naţional Managementul pacientului critic în patologia infecţioasă, Tg Mureş, 25-27 Noiembrie 2010
59. Participarea la Conferinta Nationala de Boli Infectioase „Infecţia azi. Terapia încotro?”- Cluj Napoca, 23-25 septembrie 2010
60. Participarea la Conferinta Nationala de Boli Infectioase cu tema “Tratament si profilaxie în infectiile virale cu potential de cronicizare”, Craiova
22-24 septembrie 2011.
61. Participarea la Conferinţa naţională Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, 9-12 noiembrie 2011
62. Participarea la Conferinţa „Medicina familiei-medicina vârstelor”, Sibiu 23-23 februarie 2012
63. Participarea la „Romanian Anti-infective Days 2012 MMXII” 24-26 februarie 2012, Poiana Brasov
64. Participarea la Al 6lea Congres National HIV/SIDAcu participare internaţională, Sibiu, 17-19 May 2012,
65. Participarea la Conferinta Nationala de Boli Infectioase „Infecţia azi. Terapia încotro?”- Cluj Napoca, 14-16.06.2012
66. Simpozionul „Eficacitate. Rezistenţă.Siguranţă şi tolerabilitate. Aderenţă. Terapia antiretrovirală- ţintă unică”, Institutul M Balş, Bucureşti, 28
aprilie 2012
67. Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof Dr. Matei Balş”, ediţia a VIII-a, 17-19 octombrie 2012, cu tema „Bolile
infecţioase- sens unic”-18 credite EMC
68. Simpozionul „ZileleMedicale Sibiene”, Sibiu, 17-18.11. 2012, 9 credite EMC
69. Participare la Congresul Intrenaţional Studenţesc Asklepios, aprilie 2013
70. Participare la a 3-a Conferinţă Naţională de Micologie Medicală, Sibiu, 20-22 iunie 2013, 18 EMC
71. . Participarea la Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof Dr. Matei Balş”, ediţia a-IX-a, 23-25 octombrie 2013, creditat cu
18 credite EMC
72. Participare la al 21-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, 4-7 iunie 2014, Sibiu
73. Participarea la Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof Dr. Matei Balş”, ediţia a-X-a, 15-17 octombrie 2014
74. Participarea la Conferința “Provocări contemporane în tratamentul cu antibiotice”, Craiova 7-9 mai 2015
75. Participarea la seminarul Etica şi nondiscriminarea grupurilor vulnerabile în sistemul de sănătate din România, 8-10 mai 2015
76. Participarea la The 11th Edition of Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases Prof Dr Matei Balș, 14-16 October 2015
77. National Conference of Infectious Disease with International Participation: Infection Nowardays. Therapy where to? 4th edition, 29 sept-1
october 2016 Cluj Napoca
78. Participare la al 8-lea congress româno-iordanian de Medicină și Farmacie 18-22 mai 2017, Sibiu
79. Participare la Congresul National Asklepios 2017-10th National Medical Congress with International Participation for Students and Young
Doctors, Sibiu, 4-7.05.2017, creditată cu 18 credite EMC
80. Participare la The Management of Critical Patient in Infectious Diseases, 5th edition, 25-27 April 2018, Tirgu Mures, creditat cu 16 credite EMC
81. Participarea la Zilele Dermatologiei la Sibiu, 2-3 martie 2018
82. Conferința Abilități de comunicare cu pacientul pediatric. Tendințe moderne în pediatrie. 13-15 septembrie 2018

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

1. Participarea la al 15-lea Anual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Paris, 1997;
2. Participarea la al 22-lea International Congress of Chemotherapy, Amsterdam, 30 iunie-3 iulie 2001;
3.Participarea la al 9-lea Scientific Meeting of the European Society of Chemotherapy Infectious Diseases, Suceava 8-11 May, 2002;
4.Participarea la Colocviul „Le bacille tuberculeux et sa pathologie”, Paris, 21 martie 2003;
5. „La prise en charge de l’hepatite C chez l’ usager de drogue”et „Co-infection VIH-VHC-Aspects pratique”, Amiens, 13 Mars 2003;
6. Participarea la al 25-lea ICC, 17-lea ECCMID, desfăşurat la Munchen 31 martie- 3 aprilie 2007
7. Participarea la al 18-lea ECCMID, desfăşurat la Barcelona, 18-22 aprilie 2008
8. Participarea la Simpozionul Internaţional Falk, Budapesta, 1-4 Mai 2008
9. Particparea la Meetingul Anual ESPID, Graz, Austria-13-16 Mai 2008.
10. Participarea la 2nd Brasov Teaching Course of the European Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID) 25-27 th September 2008
11. Participarea la 12th European AIDS Conference (EACS), 11-14 noiembrie 2009, Cologne, Germany
12. Participarea la Global Anti-infectives Leadership Academy (GALA), 20-21 November 2009
13. Participarea la 2nd Global Anti-infectives Leadership Academy (GALA), 4-5 June 2010, St. Petersburg, Russia
14. Participarea la 3nd Global Anti-infectives Leadership Academy (GALA), Riga, May 2011
15. HIV Experience Exchange Meeting, Berlin, 24-25 November 2011
16. ATCIP- Antimicrobial Therapy in Immunocompromised and Critically Ill Patients: Management and Perspectives, Lugano, 10-11 May 2012
17. Participarea la al 23-lea ECCMID, desfăşurat la Berlin, aprilie 2013
18. Particparea la Meetingul Annual ESPID, mai 28-1 iunie 2013
19. Participarea la al 24-lea ECCMID, desfăşurat la Barcelona, 10-13 mai 2014
20. Participarea la HIV Drug Therapy Congress, Glasgow, 2-6 Nov 2014
21. Participarea la al 25-lea Congres ECCMID, desfăşurat în Copenhaga, 25-28 aprilie 2015
22. Participarea la al 26-lea Meeting ECCMID, Amtserdam 9-12 aprilie 2016
Pagina 6 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
23.Participarea la Meeting al 34-lea ESPID, Brighton, 10-14 mai 2016
24. Participarea la al 27-lea Meeting ECCMID, Viena aprilie 2017
25. Participarea la al 28-lea Meeting ECCMID, Madrid, 21-24 aprilie 2018

Anexa nr 4: Publicaţii ştiinţifice


În reviste de specialitate naţionale:
1. V. Bîrluţiu -„Tendinţe actuale în dizenteria bacilarǎ”- Viaţa Medicalǎ nr.5, pag.3, 2 februarie 1996, Bucureşti;
2. D.Suciu, Victoria Bîrluţiu -„Gripa şi sindromul Reye”-; Sibiul Medical nr.2- anul VIII, pag.118-120, aprilie- iunie 1997, Sibiu;
3. Victoria Bîrluţiu , D.Suciu, Geta Hilma, Marioara Elefterescu- „Sensibilitatea germenilor la antibiotice în 1996 în Spitalul Clinic Judeţean
Sibiu”- Sibiul Medical; pag. 57-59, anul IX-nr. 1- ianuarie-martie 1998, Sibiu;
4. Victoria Bîrluţiu, D.Suciu, Adriana Cioca, Elena Dobrin- „Probleme actuale privind etiologia şi tratamentul infecţiilor severe”– Sibiul
Medical- pag.114-116, anul X; nr.2; aprilie-iunie 1999, Sibiu;
5. Victoria Bîrluţiu, D.Saşcǎ, M.Taloş, D.Suciu -„ Meningitele cu dublǎ etiologie. Prezentare de caz”- Sibiul Medical-anul X; nr.4; pag.346-
347;octombrie-decembrie 1999, Sibiu;
6. Victoria Bîrluţiu, D. Suciu -„Actualitǎţi în etiologia şi terapia infecţiilor sistemice bacteriene”-; Sibiul Medical- anul XI- nr.2; pag. 154-155,
aprilie-iunie 2000, Sibiu;
7. D.Suciu, Laura Gherman, Victoria Bîrluţiu, Adriana Rǎdulescu, V.Vǎrgatu- „Infecţii acute ale cǎilor respiratorii superioare”-, Sibiul
Medical- anul XI- nr.2; pag. 121-123; aprilie-iunie 2000, Sibiu;
8. Victoria Bîrluţiu, D.Suciu- „Locul actual al germenilor atipici în infecţiile respiratorii”- -Sibiul Medical pag. 363-366; anul XI -nr.4-
octombrie-decembrie 2000, Sibiu;
9. Victoria Bîrluţiu - „Streptograminele-o nouǎ speranţǎ în infecţiile cu germeni gram pozitivi plurirezistenţi” - Terapeutica, Farmacologie şi
Toxicologie Clinicǎ- pag. 42-44, volumul IV, nr. 3, octombrie 2000, Bucureşti;
10. Victoria Bîrluţiu, D.Suciu - „Protocol de diagnostic şi consideraţii terapeutice în sindromul febril prelungit”- Sibiul Medical- anulXII;nr.3;
pag.329-332, iulie-septembrie, 2001, Sibiu;
11. Victoria Bîrluţiu - „Mecanismele de rezistenţǎ ale pneumococului”- Viaţa Medicalǎ, nr.16 (642), pag.3; 19 aprilie 2002, Bucureşti;
12. Victoria Bîrluţiu –„ Febra Q prin prisma epidemiei din 2004 din judeţul Sibiu”- Acta Medica Transilvanica, vol I, nr.3, anul X, pag.83-85,
2005, Sibiu;
13. Victoria Bîrluţiu - „ Aspecte etiologice şi terapeutice actuale în pneumoniile de ventilaţie”, Acta Medica Translivanica, vol.I, nr.3, anulX,
pag.80-82, 2005 Sibiu;
14. Victoria Bîrluţiu - „Managementul actual în pneumoniile nosocomiale”, Acta Medica Translivanica, vol.I, nr.3, anulX, pag.77-80, 2005
Sibiu;
15. Victoria Bîrluţiu, D. Suciu -„Afectarea pancreatică în leptospiroză subevaluată?”, Acta Medica Transilvanica, nr.4,anul X, pg 132-135,
2005;
16. Victoria Bîrluţiu, D. Suciu - „Antibioterapia în odontologie şi stomatologie”, Acta Medica Transilvanica, nr.4,anul X, pg 125-126, 2005;
17. Victoria Bîrluţiu- „Zoonozele-o patologie mereu în actualitate!”, Acta Medica Transilvanica, nr.4, anul X, 2005, pg 122-124;
18. Victoria Bîrluţiu, Minola Strugaru, Elena Dobrin, D.Suciu, A.Nicolae- „Aspecte actuale ale infecţiilor la pacientul diabetic privind
etiologia, tabloul clinic şi terapia etiologică”- Sibiul Medical,pg 201-203 nr.4, 2005;
19. Victoria Bîrluţiu- Efecte nonbacteriene ale chimioterapiei- Sibiul Medical,volum 16, pg.155-156, nr.4, 2005.
20. Victoria Bîrluţiu-„ Coronavirusurile şi SARS”- Acta Medica Transilvanica, anul IX, 2006 nr 1, pg. 133-15;
21. Victoria Bîrluţiu - “Aspecte particulare în sepsisul cu Streptococcus bovis“- Sibiul Medical, vol 17, nr.2 Aprilie-Iunie 2006, pg.154-155 ;
22. Victoria Bîrluţiu- „Infecţia cu papilomavirusuri”- Acta Medica Transilvanica, anul XI-2006, nr.3, pg 86-87;
23. Victoria Bîrluţiu-„Importanţa infecţiei cu virusul SEN”- Acta Medica Transilvanica, anul XII-2007, nr.1, pg 103-105;
24. Victoria Bîrluţiu, Crîngaciu Venera-„Dificultăţi de diagnostic în sindromul febril prelungit”- Sibiul Medical, vol 18 nr.2 aprilie-Iunie 2007,
pg 52-54;
25. Victoria Bîrluţiu-“Encefalita de căpuşă“ prezentare de caz- Acta Medica Transilvanica, anul XII-2007, nr.2, pg. 56-58
26. Victoria Bîrluţiu-“Noi perspective în tratamentul antimicrobian“-Acta Medica Transilvanica, anul XII-2007, nr.3, pg122-124
27. Victoria Bîrluţiu- Problematica terapiei hepatitelor cronice virale la pacienţii infectaţi HIV- Sibiul Medical, vol 18 nr3, iulie-septembrie
2007, pg. 51-55;
28. Victoria Bîrluţiu-Infecţiile stafilococice- pg. 70-72, Acta Medica Transilvanica, nr IV anul XII-2007
29. Cristina Gîrbovan, Carmen Chiriac, Iringo Kezdi, Victoria Birluţiu, Brînduşa Ţilea, Anca Georgescu, Andreea Moldovan, Andrea Incze,
Rodica Urcan, Radu Cerghizan-”Sarcomul Kaposi asociat infecţiei HIV”, Revista de Medicină şi Farmacie - Orvosi és Gyógyszerészeti
Szemle , 2007, Vol. 53, pag.140
30. Victoria Bîrluţiu, Elena Dobrin- Sarcom Kaposi diseminat (prezentare de caz)- Terapeutica Medicală, Bucureşti, vol. XI, noiembrie 2007,
pg. 51;
31. Victoria Bîrluţiu , Mirela Mitrea- Sepsis nosocomial- Terapeutica Medicală vol. XI no 3-4, Bucureşti, noiembrie 2007 pg.25;
32. Victoria Bîrluţiu , Elena Dobrin, Mirela Mitrea- Infecţia HIV şi tuberculoza extrapulmonară (ganglionară mezenterică şi renală -
prezentare de caz)- Terapeutica medicală, vol. XI, Bucureşti, noiembrie 2007, pg.51.
33. Victoria Bîrluţiu- „Sarcom Kaposi diseminat (prezentare de caz)”- Sibiul Medical vol 19 nr. 4/2007, pg. 81-82
34. Victoria Bîrluţiu- Infecţia HIV şi tuberculoza extrapulmonară (ganglionară mezenterică şi renală -prezentare de caz)- pg 85-88, Acta
Medica Transilvanica nr.1, anul XIII, 2008
35. Victoria Bîrluţiu, Mirela Mitrea- Sepsis nosocomial- Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică anul XII, vol.12, Nr 1/2008
36. Victoria Bîrluţiu, Mitrea Mirela- Sindromul de activare secundar (prezentare de caz)- Clujul Medical vol LXXXI- Supliment 2008, pg 69-
70; al X-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, Cluj Napoca, 4-7 iunie 2008;
Pagina 7 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
37. Victoria Bîrluţiu, Porr P.J., Mitrea Mirela- Aspecte epidemiologice, clinico-evolutive ale hepatitelor virale la adult în Judeţul Sibiu- Clujul
Medical, vol. LXXXI 2008, pg. 75- al X-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, Cluj Napoca, 4-7 iunie 2008;
38. Victoria Bîrluţiu, Mitrea Mirela, Dobrin Elena - Aspecte clinico-imagistice şi evolutive ale tuberculozei la pacienţii infectaţi HIV- Clujul
Medical, vol LXXXI- Supliment- al X-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, Cluj Napoca, 4-7 iunie 2008;
39. Victoria Bîrluţiu- „Sindromul febril asociat activării macrofagice”-pg 59-63, Acta Medica Transilvanica nr. 2, anul XIII-2008
40. Victoria Bîrluţiu- Rash asociat infecţiei cu virusul West Nile (prezentare de caz)- apărută în Revista de Dermatovenerologie volum 53:
Nr.2, Sup.1 pag 17
41. Victoria Bîrluţiu, Claudia Bucur- Emergenţa febrei butonoase (prezentare de caz), apărută în Revista de Dermatovenerologie volum 53:
Nr.2, Sup.1 pag 17-18
42. Victoria Bîrluţiu, Cornelia Ceianu, Claudia Bucur- Exantem asociat infecţiei cu virusul West Nil (prezentare de caz)- Zilele Ştiinţifice ale
Institutului Matei Balş, 9-12 octombrie 2008, rezumate, pg 56
43. Victoria Bîrluţiu, Mirela Mitrea- Sarcomul Kaposi diseminat- Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică anul XII, vol 12 nr.2, 2008,
282-285
44. Victoria Bîrluţiu- Terapia imunospuresoare şi infecţiile cronice virale- Sibiul Medical, vol 19 nr 1, ianuarie-martie 2008, pg. 62-65
45. Victoria Bîrluţiu- „Studiu privind incidenţa coinfecţiei HIV-infecţii hepatitice HVB, HCV”-pg 90-96, 228-233 Acta Medica Transilvanica nr.
3, anul XIII-2008
46. Victoria Bîrluţiu- „HIV associated to extrapulmonary tuberculosis (affecting the mesenteric lymph nodes and kidney –case
presentation”pg 452-455- Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică Anul XII, Vol.12, Nr. 3/2008
47. Victoria Bîrluţiu, Claudia Bucur- „The immunological sideslip in the evolution of severe infections (case presentation)”pg 543-547-
Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică Anul XII, Vol.12, Nr. 4/2008
48. Victoria Bîrluţiu- „Infecţia produsă de Rickettsia conorii (prezentare de caz”pg 63-66, „The infection caused by Rickettsia conorii (case
prsentation)”-pg 172-175, Acta Medica Transilvanica nr. 1, anul XIV-2009 ediţie bilingvă română-engleză
49. Victoria Bîrluţiu, Venera Crîngaciu-„Infecţia cu Human Papilomavirus (HPV). Implicaţii în oncogeneză”- Sibiul Medical, vol 20. nr. 1,
Ianuarie-Martie 2009, pg 111-115
50. Victoria Bîrluţiu, Cornelia Ceianu, Claudia Bucur- „Exanthema associated with the West Nile virus infection (case presentation)”pg 107-
109- Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică Vol.13, Nr. 1/2009
51. Victoria Bîrluţiu, Cristina Rezi, Luiza Tiurean- „Dislipidemia asociată infecţiei acute cu virusul Epstein Barr (prezentare de caz”pg 58-60,
„Dyslipidaemia Associated with Acute Infection with Epstein Barr Virus (case prsentation)”-pg 156-158, Acta Medica Transilvanica nr. 2,
anul XIV-2009 ediţie bilingvă română-engleză
52. Victoria Bîrluţiu- „Nosocomial infections caused by Acinetobacter baumanii/the difficulty of thr therapy concerning multidrug resistance”-
Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică Anul XII, Vol.XIII, No 2/2009, pg.139-142
53. Victoria Bîrluţiu, Cristina Rezi- Meningoencefalita tuberculoasă (prezentare de caz), Acta Medica Transilvanica nr. 3, anul XIV-2009
ediţie bilingvă română-engleză
54. Victoria Bîrluţiu, Luiza Tiurean- Boala Lyme (prezentare de caz), pg . 90-93, 252-255, Acta Medica Transilvanica nr. 4, anul XIV-2009
ediţie bilingvă română-engleză
55. Victoria Bîrluţiu, Mirela Mitrea- New strategies for the treatment of tuberculosis, Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică vol XIII
no 4, decembrie 2009, 373-378
56. Mirela Mitrea, Victoria Bîrluţiu, M Deac- Sindromul de reconstrucţie inflamatorie imună (IRIS)-pg 100-3; 232-35, Acta Medica
Transilvanica nr. 1, anul XV-2010 ediţie bilingvă română-engleză
57. Victoria Bîrluţiu, Cristina Rezi- The role of HTLV in oncogenesis (Implicarea virusului HTLV în oncogeneză -prezentare de caz)- pg 152-
54; Terapeutică, Farmacologie şi Toxicologie Clinică, vol XIV no 2, June 2010
58. O boală extrem de gravă-tuberculoza cu rezistenţă extinsă-Mirela Mitrea, Victoria Bîrluţiu, M. Deac- Acta Medica Transilvanica vol II,
nr.3, 2011, pg80-82;329-31
59. Problematica tuberculozei multidrogrezistente- Mirela Mitrea, Victoria Bîrluţiu, M. Deac- Acta Medica Transilvanica vol II, nr.3, 2011, pg
83-5; 332-4
60. Şoc infecţios şi insuficienţă organic multiplă (MSOF) în evoluţia gripei cu virus B- Victoria Bîrluţiu, Acta Medica Transilvanica vol II, nr.3,
pg.2011, 107-8, 356-7
61. Problematica reemergenţei bolii Lyme în perioada 2009-2011 în judeţul Sibiu- Victoria Bîrluţiu, R.M.Bîrluţiu, Acta Medica Transilvanica
vol II, nr.4, pg.78-80, pg. 238-240, 2011

62. Particularităţile infecţiilor la vârstnici (Particularities of infections in the elderly)- Victoria Bîrluţiu, R.M.Bîrluţiu, Acta Medica Transilvanica,
82-3, 222-3, nr.1, Martie 2012, anul XVII
63. Boala Lyme ca problemă actuală de sănătate în România (Lyme Disease- a Topical Health Issue in Romania)-Victoria Bîrluţiu,
R.M.Bîrluţiu, Acta Medica Transilvanica, pg23-6, 190-93, nr.4 decembrie 2012, anul XVII
64. Meningitele bacteriene la nou născut şi copil, Săptămâna Medicală, 9 noiembrie 2012, nr.159 an VII,pg 13, ISSN 2067-0508
65. Endocarditis with Streptococcus equi, case report- Victoria Bîrluţiu, R.M.Bîrluţiu, Acta Medica Transilvanica, vol II nr.1, 2013, pg 57-8,
218-9
66. Tick-Borne Encephalitis simultaneously with Lyme Disease complicated with Bronchopneumonia- Victoria Bîrluţiu, R.M.Bîrluţiu, Acta
Medica Transilvanica, vol II no 3, 2013 p 75-76; 270-71 ISSN 1453-1968
67. Infecţia cu rotavirus în România subevaluată- studiu prospectiv clinico-epidemiologic. Implicaţii terapeutice şi economice/ Under
evalueted rotavirus infection in Romania, prospective clinical and epidemiological study. Therapeutic and economic implications;
Victoria Bîrluţiu, R.M.Bîrluţiu, Acta Medica Transilvanica, anul XIX, nr.1 martie 2014, pg38-40, 154-56, ISSN-1453-1968

Pagina 8 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
68. Transient aplastic crisis in the evolution of acute parvovirus B19 infection in a patient with iron-deficiency anemia: a case report, Victoria
Bîrluțiu, Rareș Mircea Bîrluțiu, Acta Medica Transilvanica, vol 20 no.1, 2015, March, pg70-71, 154-56, ISSN-2285-7079, DOAJ,
Ulrichsweb, Index Copernicus, EBSCOhost, DRJI, Open J-Gate, Genamics
69. The management of abdominal hydatidosis after the rupture of a pancreatic hydatid cyst: a case report, Victoria Bîrluțiu, Rareș Mircea
Bîrluțiu- published online-Journal of Medical Case Reports 2015, 9:27 doi:10.1186/1752-1947-9-27, Cinahl,Citebase, DOAJ, Google
Scholar, Index Copernicus, MEDLINE, OAIster, PubMed, PubMed Central, SCImago, Scopus, SOCOLAR, Zetoc, ISSN 1752-1947
70. Transient aplastic crisis in the evolution of acute parvovirus B19 infection in a patient with iron-deficiency anemia: a case report, Victoria
Bîrluțiu, Rareș Mircea Bîrluțiu, Acta Medica Transilvanica, vol 20 no.1, 2015, March, pg70-71, 154-56, ISSN-2285-7079, DOAJ,
Ulrichsweb, Index Copernicus, EBSCOhost, DRJI, Open J-Gate, Genamics
71. Lyme Neuroborreliosis associated with thrombophilia – the quandary of the participation of these two disorders in the visual alterations:
a case report. Victoria Bîrluțiu, Raresș Mircea Bîrluțiu, Acta Medica Transilvanica, vol.20 no.4, 2015, 78-80, ISSN-2285-7079, DOAJ,
Ulrichsweb, Index Copernicus, EBSCOhost, DRJI, Open J-Gate, Genamics
72. Tuberculosis of axillary lymph nodes as a means for the diagnosis of HIV infection : a case report, Victoria Bîrluțiu, Rareș Mircea
Bîrluțiu, Acta Medica Transilvanica, vol 21, no 1, 2016, p 52-54, ISSN-2285-7079, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, EBSCOhost,
DRJI, Open J-Gate, Genamics
73. Does measles become a public health problem again? Measles through the experience of the Children’s Infectious Diseases Clinic of
Sibiu-Victoria Bîrluțiu, Andreea Maria Paștiu, Codruța Luca, AnaMaria Suciu, Rareș Mircea Bîrluțiu-Acta Medica Transilvanica
December 2017;22(4):68-71, ISSN-2285-7079, Index Copernicus, EBSCO Publishing
74. Bacterial biofilm: A mini-review of an emerging life form of bacteria. Rareş Mircea Bîrluţiu, Victoria Bîrluţiu, Răzvan Silviu Cismasiu,
Patricia Mihalache, Manuela Mihalache. Acta Medica Transilvanica December 2017;22(4):22-23, ISSN-2285-7079, Index Copernicus,
EBSCO Publishing

În volumele unor manifestǎri ştiinţifice internaţionale:

1.Victoria Bîrluţiu, G.Hilma, M.Elefterescu - „ The Sensitivity to the Antibiotic Action of the Staphylococcus aureus, Enterococcus , Enterobacter,
E.Coli, B.proteus and Pseudomonas aeruginosa isolated during 1996”–The 15th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious
Diseases, pag.74, Abstract Book- nr.147, 1997, Paris;
2.Victoria Bîrluţiu, Sabine Nowak, Ofelia Criştiu, Elena Dobrin- „Prospectiv study of bacterial meningitidis in children”- 9th Scientific Meeting of the
European Society of Infectious Diseases, Abstract Book, pag.27-28; May 8-11, 2002, Suceava;
3. Victoria Bîrluţiu, M.Costea, Elena Dobrin-„Neuroboreliosis”- 9th Scientific Meeting of the European Society of Infectious Diseases, Abstract Book,
pag.40, May 8-11, 2002, Suceava.
4. Elena Cristina Rezi,MD*, Victoria Birlutiu,MD, Elena Dobrin, MD Infectious Diseases Department Emergency Clinical County Tuberculous
meningitis -Case report , Fellow at Colimbia Salzburg Internal Medicine Seminar, 2009
5.Victoria Bîrluţiu, M Mitrea- Aseptic Meningitidis due to enterovirues- Annual Meeting ESPID, Graz, Austria- 13-16 May 2008
6. Victoria Bîrluţiu- HIV associated to extrapulmonary tuberculosis ( affecting the mesenteric lymph nodes and kidney)- case presentation, Annual
Meeting ESPID, Graz, Austria- 13-16 May 2008
7. S. Esposito, V. Birlutiu, P. Jarcuska, A. Perino, S. Man, R. Vladareanu, D. Meric, K. Dobbelaere, F. Thomas and D. Descamps Human
papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine administered according to an alternative dosing schedule, European Research Organization
on Genital Infection and Neoplasia 2010, Eurogin 2010, Monte Carlo.
8. O. Petrascu, V. Birlutiu, Osteo-articular affecting in IBD – Importance and treatment - 19-20 aprilie 2013, Barcelona, Simpozion Falk
www.drfalkpharma.ru/ FS187_Abstractband_06.pdf
9. Victoria Bîrluțiu, Rareș Mircea Bîrluțiu, Mihaela Susana Popa, Maria Igna- The impact of rotavirus infection on the infant morbidity, in the absence
of a routine vaccination- The 8th European Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID) supported tesching course ant the 7th east-european
mediterranean teaching course on Pediatric Infectious Diseases and held in Brașov, Romania 23-24th October 2015
10. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu. Clostridium difficile infection associated with healthcare service providers – are there any differences
between the statin users and non-users? 26 th ECCMID, Amsterdam 9-12 April 2016
11. Dragos Florea, Oliver J Dyar, Manuela Arbune, Zaharia Kezdi Erzsebet Iringo, Irina Magdalena Dumitru, Victoria Bîrluțiu, Maria Cocuz, Luminita
Smaranda Iancu, Dilip Nathwani, Inge C Gyssens, Cecilia Stalsby Lundborg, Celine Pulcini, Gabriel Adrian Popescu Towards better antimicrobial
stewardship: medical student preparedness on antibiotic use in Romania, 26 th ECCMID, Amsterdam 9-12 April 2016
12. Victoria Birlutiu-Future perspectives of antibiotics. 7th South East European Congress of Chemotherapy 13-15 octombrie 2016
Sibiu.7seec2016.com
13. Case of the Month: April "50 year-old male with new onset of left hemiparesis". Eans.online, 2017 April
14. Aportul imagisticii în toxoplasmoza cerebrală la pacientul imunodeprimat- apărută în volulmul Congresului româno-iordanian de Medicină și
Farmacie, ediția a VIII-a, 18-22 mai 2017, pg15, ISSN 2559-1029, www.conferences.ulbsibiu.ro/corimf/about.html
15. Myositis ossificans borderline parosteal osteosarcoma behaviour- case report and literature review- Razvan-Silviu CISMASIU, Rares Mircea
BIRLUTIU, Victoria BIRLUTIU- eposter 48118, Sicot, 2017 Cape Town, 30 nov-2 dec 2017,
www.sicot.org/sites/default/files/images/Cape_Town/ePosters-Cape-Town.pdf
16. Ralstonia Pickettii: A rare bacteria involved in prosthetic HIP Joint infection-a case report. Rares Mircea BIRLUTIU, Victoria BIRLUTIU, Mihai
Dan ROMAN, Radu FLEACA, Razvan Silviu CISMASIU, Crina Maria POPA, Bianca CHIOREAN- eposter 46783, Sicot, 2017 Cape Town,
www.sicot.org/sites/default/files/images/Cape_Town/ePosters-Cape-Town.pdf

Pagina 9 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
17. Abstract Book: Early results in ALMI Ttehnique for HIP Arthroplasty- Approaching the learning curve- Razvan-Silviu CISMASIU, Rares Mircea
BIRLUTIU, Victoria BIRLUTIU-abstract no 48115-01.12.2017- Session: Hip & Knee -JAM (Just a Minute) Session. artsloi.sicot.org/capetown/Final-
Programme-Cape-Town-full
18. free paper: Using BBFISH technology on the sonication fluid for the diagnostic of prosthetic joint infections- Rares Mircea BIRLUTIU,Victoria
BIRLUTIU,
Mihai Dan ROMAN, Radu FLEACA,Razvan Silviu CISMASIU,Crina Maria POPA, Mihai Olimpiu PASCA 46782, abstract book pg 124,
artsloi.sicot.org/capetown/Final-Programme-Cape-Town-full

Lucrări /abstract publicate în reviste internaţionale cotate ISI:

1. Esposito, Susanna MD*; Birlutiu, Victoria MD†; Jarcuska, Pavol PhD‡; Perino, Antonio MD§; Man, Sorin Claudiu PhD¶; Vladareanu, Radu PhD∥;
Meric, Dorothée MSc**; Dobbelaere, Kurt MD**; Thomas, Florence DTM**; Descamps, Dominique MD**-Immunogenicity and Safety of Human
Papillomavirus-16/18 AS04-Adjuvanted Vaccine Administered According to an Alternative Dosing Schedule Compared With the Standard Dosing
Schedule in Healthy Women Aged 15 to 25 Years: Results From a Randomized Study, Pediatric Infectious Disease Journal:
March 2011 - Volume 30 - Issue 3 - pp e49-e55, cu factor de impact 2,24569, ISSN 0891-3668
2. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu- The Evolution of a Dual Infection (Tick-borne Encephalitis and Borrelia burgdorferi)-case presentation,
abstracts, pg 24, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, volume 21, supplement October 2012, www.jgld.ro
3. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu -Rotavirus Gastroenteritis: epidemiological, Clinical, Therapeitic aspects and Economic Implications,
Journal BMC Infectious Diseases, supplement
4. Osteo-articular affecting in IBD – Importance and treatment -O. Petrascu, V. Birlutiu , 19-20 aprilie 2013, Barcelona, Simpozion Falk
www.drfalkpharma.ru/ FS187_Abstractband_06.pdf
5. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu- Neurological manifestations of the West Nile virus infection in some cases found in the clinic of infectious
diseases in Sibiu, Romania- FromThe 10th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases“ Prof Dr Matei Bals
Bucharest, Romania. 15-17 October 2014, BMC Infectious Diseases 2014, 14 (Suppl 7):P47 http://www.biomedcentral.com/1471-2334/14/S7/P47,
doi:10.1186/1471-2334-14-S7-P47
6. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu- Some epidemiological aspects of nosocomial infections. Antibiotic sensitivity rates of isolated bacteria from
nosocomial infections – A prospective study from 2012 to 2013 in the Academic Emergency Hospital Sibiu, Romania- FromThe 10th Edition of the
Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases“ Prof Dr Matei Bals Bucharest, Romania. 15-17 October 2014, BMC Infectious
Diseases 2014, 14 (Suppl 7):O29, http://www.biomedcentral.com/1471-2334/14/S7/O29, doi:10.1186/1471-2334-14-S7-O29
7. Victoria Bîrluţiu - Sepsis due to Erysipelothrix rhusiopathiae in a patient with chronic lymphocytic leukemia associated with bronchopneumonia
due to Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli: A case report. The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology - Journal
canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie medicale / AMMI Canada (Impact Factor: 0.59). 03/2015; 26(2):108-110
8. Victoria Bîrluțiu, Rareș Mircea Bîrluțiu-Is procalcitonin correctly used in medical and surgical departments only in cases with severe bacterial
infections? Correlations with the severity scores used in the ICU. Biomedical Research (Impact Factor: 0.24). 01/2016; 27(1):145-151
9. Victoria Birlutiu, Ofelia Cristiu, Marius Baicu, Rares Mircea Birlutiu- The Management of Staphylococcal Toxic Shock Syndrome. A Case Report.
The Journal of Critical Care Medicine. 2016;2(2):85-88. DOI: 10.1515/jccm-2016-0011
10. Victoria Birlutiu, Elena Cristina Rezi, Rares Mircea Birlutiu, Ioan Sorin Zaharie- A rare association of chronic lymphocytic leukemia with c-ANCA-
positive Wegener’s granulomatosis: a case report. World Journal of Surgical Oncology May (2016) 14:145. DOI 10.1186/s12957-016-0901-x.
Impact factor 1,4. SRI 0,36
11. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu, Ioan Sorin Zaharie- Kikuchi disease associated with Group C Streptococcus: a case report, Biomedical
Research (Impact Factor: 0.24) 27(4) · 1-4; October 2016
12. Victoria Birlutiu, Romeo Mihăilă, Rares Mircea Birlutiu, Călin Remus Cipăian-Bacteremia with Turicella otitidis in an institutionalized elderly
patient with multiple hospital admissions: a case report. Biomedical Research 28(5):2196-2198 · March 2017. ISSN 0970-938X, www.biomedres.info
13. Rares Mircea Birlutiu, Victoria Birlutiu*, Manuela Mihalache, Cosmin Mihalache, Razvan Silviu Cismasiu-Diagnosis and management of
orthopedic implant-associated infection: a comprehensive review of the literature. Biomedical Research 2017; 28 (11): 5063-5073. ISSN 0970-938X.
www.biomedres.info IF 0,219
14. Mihai Dan Roman, Radu Sorin Fleacă, Adrian Boicean, Dan Bratu, Victoria Birlutiu, Luca Liviu Rus, Cristian Tantar, Sebastian Ioan Cernuscă-
Mițariu- Assesment of Synovial fluid pH in osteoarthritis of the hip and knee-Revista de Chimie. vol.68, nr.6/2017. Pg. 1242-1244 IF 0.46. ISSN
0034-7752 www.revistadechimie.ro. IF 1,232
15. Rares Mircea Birlutiu, Mihai Dan Roman, Razvan Silviu Cismasiu, Sorin Radu Fleaca, Crina Maria Popa, Manuela Mihalache and Victoria
Birlutiu-Sonication contribution to identifying prosthetic joint infection with Ralstonia pickettii: a case report and review of the literature. BMC
Musculoskeletal Disorders
(2017) 18:311. DOI 10.1186/s12891-017-1678-y. IF=1.739. bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/article
16. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu, Sepsis due to Streptococcus pneumoniae associated with secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis
in a splenectomized patient for spherocytosis: A case report. Medicine: July 2017 - Volume 96 - Issue 28 - p e7520. ISSN: 0025-7974 Impact
Factor: 1.803 doi: 10.1097/MD.0000000000007520. www.lww.com
17. Victoria Birlutiu, RM Birlutiu- MD-D-17-04916R1, entitled "Endocarditis due to Abiotrophia defectiva, a biofilm-related infection associated with
the presence of fixed braces: a case report„ - Medicine. November 2017 - Volume 96 - Issue 46 - p e8756 ISSN: 0025-7974 Impact Factor: 1.803
10.1097/ MD.0000000000008756
18. Victoria Bîrluţiu, Codruța Mihaela Luca, Rareș-Mircea Bîrluțiu- Streptococcus agalactiae meningoencephalitis associated with gastroesophageal
reflux disease and chronic proton pump inhibitors use, in a 9 month-old infant: a case report. BMC Pediatrics, (2018) 18:21/doi.org/10.1186/s12887-
018-0995-0. ISSN: 1471-2431. IF=2.071

Pagina 10 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
19. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu. Haemolytic-uremic syndrome due to infection with adenovirus: A case report and literature review.
Medicine: February 2018 - Volume 97 - Issue 7 - p e9895. doi: 10.1097/MD.0000000000009895
20. Romeo Gabriel Mihăilă, Adrian Boicean, Victoria Bîrluțiu- The Connection between Hypercoagulability and Fibrogenesis in Chronic Liver
Diseases- in press in Romanian Biotechnological Letters- IF 0.38
21. Victoria Bîrluţiu, Rareș-Mircea Bîrluțiu, Victor Sebastian Costache- Viridans streptococcal infective endocarditis associated with fixed orthodontic
appliance managed surgically by mitral valve plasty: A case report. Medicine. 97(27):e11260, July 2018. DOI: 10.1097/MD.0000000000011260. IF=
2.028
22. Ani Ioana Cotar, Elena Fălcuță, Sorin Dinu, Adriana Necula, Victoria Bîrluțiu, Cornelia Svetlana Ceianu and Florian Liviu Prioteasa: West Nile
virus lineage 2 in Romania, 2015–2016: co-circulation and strain replacement. Parasites & Vectors 2018 11:562. doi.org/10.1186/s13071-018-3145-
5, Impact Factor 3,163. ISSN: 1756-3305 Q1

Lucrări publicate în reviste internaţionale, necotate ISI


1. Opsoclonus-myoclonus syndrome attributable to West Nile encephalitis: a case report, Victoria Birluțiu, Rareș Mircea Bîrluțiu, Journal of
Medical Case Reports 2014, 8:232, Published online 2014 June 26. doi:10.1186/1752-1947-8-232, Cinahl,Citebase, DOAJ, Google
Scholar, Index Copernicus, MEDLINE, OAIster, PubMed, PubMed Central, SCImago, Scopus, SOCOLAR, Zetoc
2. The management of abdominal hydatidosis after the rupture of a pancreatic hydatid cyst: a case report, Victoria Bîrluțiu, Rareș Mircea
Bîrluțiu- published online-Journal of Medical Case Reports 2015, 9:27 doi:10.1186/1752-1947-9-27, Cinahl,Citebase, DOAJ, Google
Scholar, Index Copernicus, MEDLINE, OAIster, PubMed, PubMed Central, SCImago, Scopus, SOCOLAR, Zetoc, ISSN 1752-1947
3. Birlutiu V. Commentary. J Neurosci Rural Pract [serial online] 2014 [cited 2017 Jun 15];5, Suppl S1:110-1. Available from:
http://www.ruralneuropractice.com/text.asp?2014/5/5/110/145255
4. Victoria Bîrluţiu, Rareș-Mircea Bîrluțiu, Gabriela Iancu-Infection and drug-induced toxic epidermal necrolysis: A case report. August 2018.
Biomedical Research 29(13):2900-2903. DOI: 10.4066/biomedicalresearch.29-17-3990. www.biomedres.info
5. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu, Horatiu Mihai Rusu. The influence of the use of metronidazole associated with vancomycin in
reducing the mortality rate at 30 days in patients with Clostridium difficile infection. Biomedical Research, March 2018. 29(3):606-609.
ISSN 0970-938X. www.biomedres.info.
6. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu. Sepsis caused by Myroides spp. associated with bronchopneumonia and coinfection with
Pseudomonas aeruginosa and Proteus vulgaris: A case report and review of Myroides spp. infections. Biomedical Research 2018; 29.
ISSN 0970-938X. www.biomedres.info.

Articole comunicate la congrese şi conferinţe naţionale, apǎrute în volumul reuniunii:

1.Victoria Bîrluţiu, D.Suciu, Adriana Cioca, Elena Dobrin, A.Nicolae - „Sensibilitatea germenilor la antibioterapie în perioada 1996-1997”,
Simpozionul Naţional de Patologie Infecţioasǎ al Medicilor Militari, pag. 36-37, 8-9 octombrie, 1998, Sibiu;
2. Victoria Bîrluţiu, D.Suciu, Elena Dobrin, A.Nicolae, Adriana Cioca- „Tendinţe actuale în infecţiile severe” - Simpozionul Naţional de Patologie
Infecţioasǎ al Medicilor Militari, pag.37, 8-9 octombrie, 1998, Sibiu;
3. O. Criştiu, D. Suciu, A. Nicolae, Victoria Bîrluţiu, E. Dobrin, E. Ludoşan - „Asocierea terapiei complementare la medicaţia antiretroviralǎ cu
inhibitori de reverstranscriptazǎ nucleozidici”- pag. 127- Al II-lea Congres Naţional cu participare internaţionalǎ în infecţia HIV/SIDA- 20-23 octombrie
1998, Bucureşti;
4. D.Suciu, M. Strugariu, Victoria Bîrluţiu, A. Banu, E. Dobrin- „Antibioticoterapia ca problemǎ interdisciplinarǎ” -Conferinţa Naţionalǎ cu tema
„Antibioticoterapia ca problemǎ interdisciplinarǎ”- pag.47, 6-7 mai 1999;Timişoara;
5. Minola Strugariu, Victoria Bîrluţiu, E. Dobrin, A.Banu, A. Popa -„Etiologia infecţiilor la pacientul diabetic”- - Conferinta Naţionalǎ „Antibioterapia ca
problemǎ interdisciplinarǎ, pag.48; 6-7 mai, 1999-Timişoara;
6.M.Strugariu, Victoria Bîrluţiu, E.Dobrin, A.Banu, A. Popa – „Piciorul diabetic – o problemǎ multidisciplinarǎ” – Conferinta Naţionalǎ „Antibioterapia
ca problemǎ interdisciplinarǎ”, pag.52; 6-7 mai, 1999, Timişoara;
7.Victoria Bîrluţiu, D.Suciu- „Actualitǎţi în etiologia şi terapia infecţiilor sistemice bacteriene”- al VIII-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase
pag.117-118, 17-20 mai 2000, Constanţa-Mangalia;
8. I.Dinu, Victoria Bîrluţiu - „Factori de prognostic sever în hepatita acutǎ viralǎ”- pag.52; al VIII-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, 17-20 mai
2000, Constanţa-Mangalia,;
9. Victoria Bîrluţiu, Elena Dobrin, Laura Gherman, Sabine Nowak, Dtru Suciu- „Dificultǎţi de diagnostic ale determinǎrilor secundare
medulovertebrale într-o septicemie stafilococicǎ”- Conferinţa Naţionalǎ de Boli Infecţioase „Sindromul febril prelungit; probleme de diagnostic şi
tratament”; pag.54, 17-19 mai 2001, Timişoara;
10. Victoria Bîrluţiu, Laura Gherman, Sabine Nowak, Elena Dobrin, D.Suciu- „Protocol de diagnostic al sindromului febril prelungit”- Conferinţa
Naţionalǎ de Boli Infecţioase „Sindromul febril prelungit; probleme de diagnostic şi tratament” pag. 164, 17-19 mai 2001,Timişoara;
11. Victoria Bîrluţiu, Laura Gherman, Sabine Nowak, D.Suciu - „Consideraţii terapeutice în sindromul febril prelungit”– Conferinţa Naţionalǎ de Boli
Infecţioase „Sindromul febril prelungit; probleme de diagnostic şi tratament”; pag.160, 17-19 mai 2001, Timişoara;
12. Victoria Bîrluţiu, Minola Strugaru, Elena Dobrin, D.Suciu, A. Nicolae- „Aspecte actuale ale infecţiilor la pacientul diabetic privind etiologia, tabloul
clinic şi terapia etiologicǎ” –– al IX-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, pag.101, 22-25 septembrie 2004, Craiova;
13. Victoria Bîrluţiu, M. Elefterescu, D. Suciu, C. Luca-Aspecte etiologice şi terapeutice actuale în pneumoniile de ventilaţie- Simpozionul Naţional de
Patologie Infecţioasă, ediţia a-II-a, pag. 18-19, 19-21 mai 2005, Gura Humorului;
Pagina 11 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
14. Victoria Bîrluţiu, D. Suciu, E.Dobrin, A. Nicolae, C. Bucur – Febra Q prin prisma epidemiei din 2004 din judeţul Sibiu - Simpozionul Naţional de
Patologie Infecţioasă, ediţia a-II-a, pag. 20-21, 19-21 mai 2005, Gura Humorului.
15. Victoria Bîrluţiu, Elena Dobrin- Sarcom Kaposi diseminat (prezentare de caz)- Poster, Zilele Institutului Matei Bals, noiembrie 2007;
16.Victoria Bîrluţiu , Mirela Mitrea- Sepsis nosocomial- Comunicare orală, Zilele Institutului Matei Bals, noiembrie 2007;
17. Victoria Bîrluţiu , Mirela Mitrea- Infecţia HIV şi tuberculoza extrapulmonară (ganglionară mezenterică şi renală -prezentare de caz)- Poster, Zilele
Institutului Matei Bals, noiembrie 2007;
18. Victoria Bîrluţiu, Mitrea Mirela- Sindromul de activare secundar (prezentare de caz)- al X-lea Congres Naţional de Boli Infecţioase, Cluj Napoca,
4-7 iunie 2008;
19. Victoria Bîrluţiu, Porr P.J., Mitrea Mirela- Aspecte epidemiologice, clinico-evolutive ale hepatitelor virale la adult în Judeţul Sibiu- al X-lea
Congres Naţional de Boli Infecţioase, Cluj Napoca, 4-7 iunie 2008;
20. Victoria Bîrluţiu, Mitrea Mirela, Dobrin Elena - Aspecte clinico-imagistice şi evolutive ale tuberculozei la pacienţii infectaţi HIV- al X-lea Congres
Naţional de Boli Infecţioase, Cluj Napoca, 4-7 iunie 2008
21. Victoria Bîrluţiu- Rash asociat infecţiei cu virusul West Nile (prezentare de caz)- Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare
internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008
22. Victoria Bîrluţiu, Claudia Bucur- Emergenţa febrei butonoase (prezentare de caz), Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare
internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008
23. Victoria Bîrluţiu, Cornelia Ceianu, Claudia Bucur- Exantem asociat infecţiei cu virusul West Nil (prezentare de caz)- Zilele Ştiinţifice ale
Institutului Matei Balş, 9-12 octombrie 2008
24. Victoria Bîrluţiu, Mirela Mitrea, Venera Crîngaciu- „Lupus eritematos sistemic cu multiple determinări secundare asociat coinfecţiei cu
citomegalovirus CMV şi virus Epstein Barr”-al IX-lea Congres Naţional de Medicină Internă, 23-25 aprilie 2009, Călimăneşti-Căciulata, rezumat
Medicina Internă pg 138
25. Livia Popa, Maria Rotaru, Gabriela Iancu, Victoria Bîrluţiu, PJ Porr- „Eczemă microbiană generalizată cauzată de MRSA, cu limfadenită
tuberculoasă”- al IX-lea Congres Naţional de Medicină Internă, 23-25 aprilie 2009, Călimăneşti-Căciulata, rezumat Medicina Internă pg.149
26. Victoria Bîrluţiu, Mirela Mitrea, Venera Crîgaciu, Gut Claudia Ioana, Vărăticeanu A.L.-„Mononucleoză infecţioasă formă clinică severă, cu
pleurezie bazală dreaptă, ascită şi dislipidemie mixtă severă la o pacientă de 18 ani”- al IX-lea Congres Naţional de Medicină Internă, 23-25 aprilie
2009, Călimăneşti-Căciulata, rezumat Medicina Internă pg.150
27.Victoria Bîrluţiu, Venera Crîngaciu, Mirela Mitrea-„Dificultăţi de diagnostic în sindromul febril prelungit”- al IX-lea Congres Naţional de Medicină
Internă, 23-25 aprilie 2009, Călimăneşti-Căciulata, rezumat Medicina Internă pg.151
28. Victoria Bîrluţiu, Venera Crîngaciu, Mirela Mitrea-„Aspecte particulare în sepsisul cu Streptococcus bovis”- al IX-lea Congres Naţional de
Medicină Internă, 23-25 aprilie 2009, Călimăneşti-Căciulata, rezumat Medicina Internă pg.152
29. Victoria Bîrluţiu, Mirela Mitrea, Venera Crîngaciu-„Problematica infecţiilor nosocomiale in Spitalul Clinic Judeţean Sibiu”-Conferinţa Naţională de
Boli Infecţioase cu participare internaţională, Timişoara 17-20 iunie 2009
30. Victoria Bîrluţiu, Geta Marga, Venera Crîngaiu, Simona Cristea, Ofelia Criştiu, Elena Dobrin- Aspectele epidemiologice, clinico-evolutive,
terapeutice ale cazurilor cu gripa A H1N1diagnosticate in Sibiu in perioada 2009-2010- Simpozionul de Actualităţi în Bolile Infecţioase, Timişoara, 29
aprilie-1 mai 2010
31. Victoria Bîrluţiu, Venera Crîngaciu, Mirela Mitrea, Elena Dobrin-Aspecte clinico-evolutive ale tuberculozei la pacienţii infectaţi HIV-Congresul
Naţional HIV/SIDA, ediţia a-V-a, Bucureşti, 27-29 Mai 2010
32. Victoria Bîrluţiu -Infecţiile respiratorii- de la rezistenţă bacteriană la succes terapeutic, Medical Forum, Sibiu, 24 noiembrie 2010
33. Victoria Bîrluţiu-Aspecte particulare clinico-etiologice ale infecţiilor la pacienţii cu siclemie, Conferinţa Naţională de boli Infeţioase cu participare
internaţională Infecţia azi. Terapia încotro? Cluj Napoca, 23-25 septembrie 2010
34. Victoria Bîrluţiu –Managementul pneumoniei asociate ventilaţiei, Simpozionul Naţional Managementul pacientului critic în patologia infecţioasă,
Tg Mureş, 25-27 Noiembrie 2010
35. Victoria Bîrluţiu, RM Bîrluţiu, Ileana Dobrin- Boala Lyme-aspecte epidemiologice, clinic-biologice şi terapeutice pe cazuistica Spitalului Clinic
Judeţean Sibiu în perioada 2009-2011- Zilele ştiinţifice ale Insitutului Naţional de Boli Infecţioase Prof Dr Matei Balş, Bucureşti, 9-12 noiembrie
2011
36. Victoria Bîrluţiu, R.M Bîrluţiu, Elena Dobrin/ Epidemiological Aspects of HIV and Coinfections in Patients Registred with the County Clinical
Hospital of Sibiu- the 6th National HIV/AIDS Congress, Sibiu, 17-19 May 2012,. pg 25, XVI vol 16, Supplement 1/2012, Therapeutics, Pharmacology
and Clinical Toxicology.
37. Particularităţile epidemiologice şi etiopatogenice ale meningitelor la nou-născut şi copil. Prevenţie. Conferinţa Interdisciplinară Sibiană „Nou-
născutul, sugarul şi copilul cu risc”- Sibiu, 7-9 iunie 2012
38. V Bîrluţiu, RM Bîrluţiu, E Dobrin-„Borelioza în judeţul Sibiu-aspecte epidemiologice, clinico-biologice şi terapeutice în perioada 2009-2011”-
Conferinta Nationala de Boli Infectioase „Infecţia azi. Terapia încotro?”- Cluj Napoca, 14-16.06.2012
39. V. Bîrluţiu, R.M. Bîrluţiu- Evoluţia unei infecţii duale (encefalita de căpuşă şi Borrelia burgdorferi)- prezentare de caz- Zilele Ştiinţifice ale
Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof Dr. Matei Balş”, ediţia a VIII-a, 17-19 octombrie 2012
40. Problematica multirezistenţei bacteriene-limitele terapiei actuale, Medical Forum Sibiu, 22-23 noiembrie 2011
41„Particularităţile infecţiilor la vârstnici” în cadrul Conferinţei „Medicina familiei-medicina vârstelor”, Sibiu 23-23 februarie 2013
42. The Value of Procalcitonine Level in Severe Bacterial Infections Diagnosis. Prospective Study (Valoarea procalcitoninei în diagnosticul infecţiilor
bacteriene severe. Studiu prospectiv)-al 21-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, 4-7 iunie 2014, Sibiu. www.iatdmct.ro
43. The Clostridium difficile Colitis as Eperienced at the Academic Hospital in Sibiu, Romania from 2013 to 2014 (Colita cu Clostridium difficile-
Studiul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu în perioada 2013-2014- al 21-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, 4-7 iunie 2014, Sibiu,
www.iatdmct.ro

Pagina 12 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
44. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu- Neurological manifestations of the West Nile virus infection in some cases found in the clinic of infectious
diseases in Sibiu, Romania- FromThe 10th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases“ Prof Dr Matei Bals
Bucharest, Romania. 15-17 October 2014, poster
45. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu- Some epidemiological aspects of nosocomial infections. Antibiotic sensitivity rates of isolated bacteria
from nosocomial infections – A prospective study from 2012 to 2013 in the Academic Emergency Hospital Sibiu, Romania- FromThe 10th Edition of
the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases“ Prof Dr Matei Bals Bucharest, Romania. 15-17 October 2014, prezentare orală
46. Victoria Bîrluţiu, Rareş Mircea Bîrluţiu- Implicarea bolior infecțioase în incapacitatea temporară de muncă, prin prizma cazuisticii Clinicii Boli
Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu- în cadrul simpozionului ”Zilele Francisc I Rainer” ediția de toamnă, 14 noiembrie 2014,
Sibiu, ISSN 2392-909X
47. Victoria Bîrluţiu, Alina Lidia Stan, Rareş Mircea Bîrluţiu, Maria Igna- Aspects of Clostridium difficile colitis in patients hospitalized within the
surgical wards (a prospective study)-The 11th Edition of Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases Prof Dr Matei Balș, 14-16 oct
2015, ISSN 2457-8525
48. Victoria Bîrluţiu, Adrian Gheorghe Boicean, Rareş Mircea Bîrluţiu- The effectiveness of the fecal microbiota transplant (FMT) based on the
experience of the Academic Emergency Hospital Sibiu- The 11th Edition of Scientific days of the National Institute for Infectious Diseases Prof Dr
Matei Balș, 14-16 October 2015, ISSN 2457-8525
49. Victoria Birlutiu, Ofelia Cristiu, Marius Baicu, Rares Mircea BirlutiuThe management of Staphylococcal toxic shock syndrome: a case
presentation. National Conference The Management of Critical Patient in Infectious Diseases, 14-16 April 2016, Tîrgu Mureș, Romania, apărut in
Supplement to the Journal of Critical Care Medicine, vol 2 supplement 1, april 2016, www.jccm.ro, ISSN 2393-1809, pg 21
50. Victoria Birlutiu, Rares Mircea Birlutiu- Update in Clostridium difficile-infection- prezentat la simpozionul Updates in Medicine, desfășurat la Sibiu,
13-14.09. 2016
51. Victoria Birlutiu, Codruța Luca, Rares Mircea Birlutiu- A possible association between proton pump inhibitors use and the risk of Streptococcus
agalactiae meningoencephalitis. Case report. S74, National Conference of Infectious Disease with International Participation: Infection Nowardays.
Therapy where to? 4th edition, 29-1 october 2016 Cluj Napoca, Clujul Medical vol.89/2016 suppl 3, pISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872,
www.clujulmedical.umfcluj.ro
52. FM Miclea, Liliana Vecerzan, Maria Igna, Mihaela Popa, Victoria Bîrluțiu- Particularitățile infecției cu Clostridium difficile la pacienții
hematologici- Conferința Națională de Boli Infecțioase Timisoara, 2-4 iunie 2016
53. Victoria Bîrluţiu, RM Bîrluţiu, "Manifestări tegumentare în infecƫiile stafilococice - de la teorie la practică"-Sibiu, ZDS 2-3 martie 2018, pg.25-26,
ISSN 2601-3975
54. Victoria Bîrluţiu, RM Bîrluţiu, "Antibioterapia în infecƫiile tegumentare şi de părƫi moi", Sibiu 2-3 martie 2018, ZDS (Zilele Dermatologiei la Sibiu),
pg 27-28, ISSN 2601-3975
55. Victoria Bîrluțiu, Bîrluțiu RM—bbFISH-ing in the sonication fluid- The Management of Critical Patient in Infectious Diseases, 5th edition, 25-27
April 2018, Tirgu Mures, Abstract book pg 31, supplement to JCCM, ISSN: 2393-1809/2393-1817 (Online)
56. Răzvan Vonica, RM Bîrluțiu, Simona Dobrițoiu, Victoria Bîrluțiu- Evaluation of the effectiveness of the fecal microbiota transplant in patients with
Clostridium difficile infection in the light of the experience of the County Clinical Hospital Sibiu- Conferința Națională Timișoara mai 2018-
Supplement Medicine in evolution, vol XXIV, nr.2, 2018 ISSN 2065-376X, pg.39
57. Paștiu Andreea, Victoria Bîrluțiu- Therapy problems for Acinetobacter baumanii infections-Conferința Națională de Boli Infecțioase “Patologia la
frontiere”, Galați, 7-9 Iunie 2018, ISBN 978-606-696-117-2, pg.33-34
58. Victoria Bîrluţiu, RM Bîrluţiu- Sindromul hemolitic uremic de cauză non-bacilară la copil-Conferința Abilități de comunicare cu pacientul pediatric.
Tendințe moderne în pediatrie. 13-15 septembrie 2018. Acta Medica Marisiensis, vol 64, supplement 5/2018-volume of abstract, ISSN 2068-3324,
pg 26

Lucrǎri comunicate în cadrul unei societǎţi de ştiinţǎ medicalǎ:

1.„Proteinograma lichidului de ascitǎ”- Victoria Bîrluţiu, Lucrare de diplomǎ, Craiova, 1986;


2.„Obezitatea si gonartroza”-M. Bistriceanu, Anca Roşu, Victoria Bîrluţiu- USSM-Craiova, februarie 1989;
3.„Boala Lyme, o nouǎ problemǎ de sǎnǎtate publicǎ ?”-Victoria Bîrluţiu, Clinica Boli Infecţioase Cluj-Napoca, februarie 1991;
4.„Antibioterapia infecţiilor urinare”- Victoria Bîrluţiu, Clinica Boli Infecţioase Cluj-Napoca, iulie 1991;
5.„Chimioterapia parazitozelor severe”- Victoria Bîrluţiu, Clinica Boli Infecţioase Cluj-Napoca, septembrie 1991;
6.„Consensul actual în tratamentul meningitelor acute pneumococice”- Victoria Bîrluţiu, D.Suciu-Clinica Boli Infecţioase Sibiu, martie 1997;
7.„Etiopatogenia meningitelor virale; studiu retrospectiv pe cazuistica Clinicii Boli Infecţioase Adulţi pe perioada 1997-1998”- îndrumǎtor ştiinţific
Victoria Bîrluţiu, D.Suciu, Claudia Corcǎu, mai 1998, Clinica Boli Infecţioase Adulţi, Sibiu;
8.„ Klacid- evidenţe clinice ale unor noi beneficii terapeutice”- Locul actual al germenilor atipici în infecţiile respiratorii – Victoria Bîrluţiu, Sibiu, 20
octombrie 2000;
9.„ Klacid- evidenţe clinice ale unor noi beneficii terapeutice”- Locul actual al germenilor atipici în infecţiile respiratorii –Victoria Bîrluţiu, Reşiţa,
aprilie, 2001;
10.„ Klacid- evidenţe clinice ale unor noi beneficii terapeutice”- Locul actual al germenilor atipici în infecţiile respiratorii – Victoria Bîrluţiu, Deva, mai
2001.
11.”Infecţia HPV-aspecte etiopatogenice, implicaţii în oncogeneză, alte aspecte clinice imputabile infecţiei HPV. Vaccinarea HPV. Controverse”
desfăşurat la Sibiu, în perioada 16-17.03.2009
12.Infecţiile acute respiratorii-aspecte actuale etiologice, clinice, de diagnostic şi terapie etiologică, Sibiu, 18-19.02.2010
13.Problematica multirezistenţei bacteriene-limitele terapiei actuale, Medical Forum Sibiu, 22-23 noiembrie 2011
14.Boala Lyme- boala cu 1000 de fețe- Sibiu, Conferinţei „Medicina familiei”, 2012
15. „Particularităţile infecţiilor la vârstnici” în cadrul Conferinţei „Medicina familiei-medicina vârstelor”, Sibiu 23-23 februarie 2013
Pagina 13 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
16. Sindromul hemolitic-uremic- susținută în cadrul Simpozionului Medical ,, Actualitati in Oncologie,, desfășurat la Sibiu, 6-7.04.2017

Anexa nr. 5: Organizator al manifestărilor ştiinţifice (ca membru al comitetelor de organizare):


1. Membru în comitetul de organizare al Conferintei Nationale de Boli Infectioase cu tema “Tratament si profilaxie în infectiile virale cu
potential de cronicizare”, Craiova 22-24 septembrie 2011
2. Conferinţa Interdisciplinară Sibiană „Nou-născutul, sugarul şi copilul cu risc”- Sibiu, 7-9 iunie 2012
3. Membru în Comitetul de organizare a 7th South East European Congress of Chemotherapy 13-15 octombrie 2016 Sibiu
4. Membru în comitetul Stiințific al Congresului româno-iordanian de Medicină și Farmacie, ediția a VIII-a, 18-22 mai 2017
5. Membru în Comitetul de organizare a 4th International Conference on Tropical Medicine & Infectious Diseases, Edinburgh, Scotland,
September 7-9, 2017

1. Editorial Board of Current Pediatric Research, International Journal of Pediatrics, 0971-9032, 2016

Premii
1. Merit awarded to Victoria Bîrluțiu, Rareș Mircea Bîrluțiu, Mihaela Susana Popa, Maria Igna- for the Poster The impact of rotavirus
infection on the infant morbidity, in the absence of a routine vaccination- The 8th European Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID)
supported tesching course ant the 7th east-european mediterranean teaching course on Pediatric Infectious Diseases and held in Brașov,
Romania 23-24th October 2015
2. Premiul I la Sesiunea Postere, Conferința Națională de Boli Infecțioase Timisoara, 2-4 iunie 2016, pentru lucrarea Particularitățile
infecției cu Clostridium difficile la pacienții hematologici- FM Miclea, Liliana Vecerzan, Maria Igna, Mihaela Popa, Victoria Bîrluțiu
3. Gala elitelor transilvănene, ediția a II-a- Premiu pentru intreaga activitate, Cluj Napoca, 27 aprilie 2017
4. Premierea rezultatelor cercetării UEFSCDI- PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-16075- Sepsis due to Streptococcus pneumoniae associated
with secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis in a splenectomized patient for spherocytosis: A case report. V Birlutiu, RM Birlutiu,
Medicine, 2017
5. Premierea rezultatelor cercetării- Articole, competiția 2017- PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-17917- Sonication contribution to identifying
prosthetic joint infection with Ralstonia pickettii: A case report and review of the literature. RM Birlutiu, Roman MD, Cismasiu RS, FleacaSR,
Popa CM, Mihalache M, Birlutiu V BMC Musculoskeletal Disorders
6. Premiul pentru cel mai bun poster- Measles through the experience of the Children’s Infectious Diseases Clinic of Sibiu, Victoria Bîrluțiu,
Andreea Maria Paștiu, Codruța Luca, Ofelia Criștiu, Rareș Pătru, Anamaria Suciu, Rareș Bîrluțiu- 10th European Society of Pediatric Infectious
Diseases (ESPID) supported Teaching Course și 9th East-European and Mediterranean Teaching Course on Pediatric Infectious Diseases,
Brasov, 27-28 octombrie, 2017
7. Premierea rezultatelor cercetării UEFSCDI-PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-21663-Endocarditis due to Abiotrophia defectiva, a biofilm-
related infection associated with the presence of fixed braces: A case report. V Birlutiu, RM Birlutiu- Medicine. November 2017 - Volume 96 -
Issue 46 - p e875610.1097/MD.0000000000008756
8. Premierea rezultatelor cercetării UEFSCDI- PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-25091- Haemolytic-uremic syndrome due to infection with
adenovirus A case report and literature review. V Birlutiu, RM Birlutiu- Medicine: February 2018 - Volume 97 - Issue 7 - p e9895
9. Premierea rezultatelor cercetării UEFSCDI- PN-III-P1-1.1-PRECISI- 2018-25368- Streptococcus agalactiae meningoencephalitis associated
with gastroesophageal reflux disease and chronic proton pump inhibitors use, in a 9 month-old infant: a case report, BMC Pediatrics, (2018)
18:21/doi.org/10.1186/s12887-018-0995-0. ISSN: 1471-2431.

20.02.2019

Pagina 14 / 14 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
BÎRLUŢIU VICTORIA © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010