Sunteți pe pagina 1din 572

BIBLIOGRAFIA ROMANEASCA VECHE

dacoromanica.ro
IBLIOGRAFIA
ROMANEASCA
VECHE
1508-1830
Intr-atata lung& vrIame scriindu
talmacindu cate am pututa birul In
acet3t1 vlacT grel a ¡Ara
DE Mitrop. Doane, pretata la Viara

IOAN BIANU NERVA HODO


BIBLIOTECARUL ACADEME' ROMINE BIB LIOTECAR-AJUTOR AL ACADEMIEI
PROFESOR UNIVERSITAR ROMLNE

see

TOMUL II
oBLIO T

- AIL/Nrip
L. 1716-1808
rirE*T

EDITIUNEA ACADEMIEI ROMANE

BUCURESTI
ATELIERELE SOCEC & Co., SOC. ANONIMA
1.910.

dacoromanica.ro
onfA41}114
00,0 DP.DD -X) c,C)E OC).GE,e)CE-GDCi

283. Fronttspiciu din Antologhion, 104 1726.

'1717.
Formular pentru scutirea de ddjdii a slujitorilor, sub loan Alexandru
Mavrocordat, 1 Mai 7225 (1717).
Foaie volantä de 17/24 cm osuoTEe4
Bucuresji : Biblioteca Acad
.11:gc9Into
'trict47**19
N. Mavrocordat, De spr e datorii, Bucuresti 1719. -- Greceste.
HEM' TS/-N I KAOIIKO'NTS2N I BI'BA0E, IEuvpaptia zap& Toil .ECIE3SOTat09,
T41- I XOT4T011 xat Zwporciroo Maivrou %xi ellpii6voc I Ilacnw Oirapof3Xaztaç KITIOY
KTPIOr I 'IQA'NNOr NIKOAA'Or I 'AAEEA'NAPOr MATPOKOPAA'TOT BOEBO'AA I

NEw Irptbrov 17(nrot Xo&3ia rt ri-1; Tv- v.ovzia;


I cdyro5 74,71X6ro.; I 'Apspx-
tôovto to5 flavcipc)rarou at eionpo- I (3XvIroo MyporoXírou I KTP1OT AANIWA,
'Ent/LeXiEl %xi aLopad.).., to6 XoTtwrirou x6p I retopTEo3 TparriCouvrEou, StalaxiXou rijç
iv I BouxoupicsrEy aúaavscxij; azokilç, I 'Ev tasplaILEg Mot Taw `Aikov Ilivmv
iv Bouxoupacrcírp. 'Era arò OsoyovEa; 04' I Kara 111i¡va
(Despre Datorii, carte compusd do proa evlaviosul, prea inaltul i prea
Inteleptul stdpdn i domn a toata Ungrovlahia Dom nul Domn loan Nicolae
Alexandru Mavrocordat Voevod. Acum intdi tipdritd pe timpul domniei
indltimei sale, pdstorind prea sfantul si de Dumnezeu pdzitul Mitropolit
Domnul Daniil, cu ingrijirea i indreptarea prea invdtatului domn Gheorghe
din Trapezunt, profesor la scoala domneascd din Bucuresti. In cinstita
ndstire a tuturor sfintilor din Bucuresti, in anul dela nasterea Domnului
1719, luna Dechemvrie).
in-40 mic de 8 foi fard numerotatie i 176 pagine.
Titlul e incadrat in flori de compozitie tipogralica. Pe verso, sterna Moldovei §i a Tarii-
Romane§ti intrunite i inconjurate de initialele domne§ti ale lui Nicolae Alexandru Mavro-
cordat (facs. no 284). Sub aceasta sterna, r7i continuAnd pe cele cloud pagine urmiltoare, se

75568

dacoromanica.ro
2 N. MAVROCORDAT, 1719

afla versuri de lauda catre acelas domnitor, semnate do Gheorghe din Trapezunt, dascalul
scoalei domnesti din Bucure.sti. Urmeaza apoi o scrisoare a lui Ieroleu Comnenul, Nlitro-
polit al Silistrei, fostul Doctor Ioan Comnen, precum si cilteva versuri semnate de Dimitrie
Gheorgulis Notara si de dascalul Gheorghe. Po ultimalfoaie liminara se allá aratarea cu-
prinsului.

'BO

28 1. Sterna Nloldm ei ti a Tarli-Romanell din Carlea despre dalorii


lut N. Marocordat (13ucure51.1 1719).

La sfArsit se citeste:
irmirfic ric; xstri Tizylv inoisjiisay.; 7Mpo(rsii; 6:6Xoo, rtotAx'.; t.p.o.; o
'17.7.0),S-ETCqç.. (Ingrijitorul pentt u rrictawgul tipíririi accstei càiii, preol
Stoica Iacovici).
Pentru ediiilo urmilloare v. indicele.
Bucure.sti: Biblioteca Academiei Romilne.

1720.
179. Octoih, Bucureti 1720.
OKTIANh. IIKSS111, TlutarlitIliTh, no§ AHMRA S Cllilf
Ag Ck1111: iuii Thl'hptiTh 111 XIII. a 4l,-..1,AT.6 Am-
rIsmookrsitsil CIPMMASIIT6111;) aTs5,11-1. 1114,1 PSAIX.11*C1:%, N'ARA IliK041:11
Ko,K0A: KS Kitaremiliat no* C*i111,1iT$ASII liTI10 110iti1Tin A,11. i.41'1110KAAKifil
Aantibk. I 4 ATSTSparph cd;iiii,itmlyk. 4 FitzKtzohli. Lt Sosm, Ama
Xe, iAl CARA IfileAllY1148,11,
Titlu comunicat de parintele Protopop Andrei Ghidiu, din Caransehe,?.

dacoromanica.ro
OCTOIH, 1720 3

Exemplarul din Biblioteca Academiei este necomplet.


In-40 mic, de 4 foi i 464 + 159 pag. Tipdrit cu negru i rosu, cu 26 de rzlnduri pe
pagind. Textul Octoihului, care este in intregime romanesc, se termind la pag. 464. Pe
paginele urmdtoare se gäsesc «slujbele de obste a tuturord sfintiloril».
In foile liminare se aft', prefata, pe trei pagine, ardlarea cuprinsului (pinax), o pagind
fard text si o gravurd reprezentAnd pe Sf. Joan Dama schin.
Prefata:
Pré luminatuliff, innaltatuluI, si pre inteleptuld Domnti, Mdril sale Ioan
Nicolae Alexandru voevodti, pré crestinuluI obldduitor a toata Tara rumd-
nescd, plecata inchinacrune.
Precumti mathimaticir zicti cli tnpuntura Yaste Incepere i sfarsitti a
toiti feffulti de dungL i nicI odinioard n-are zmintéld aclastA indreptare:
asa s cuvine si politicilortt a zice, c oblitiduitorrulti Taste Incépere i star-
sitti tuturor lucrurilor care sb, facti suptti oblastiYa luI pentru folosul6 de
ob0e, pentru cd el Taste inpuntura dintru care totri omulti tsI ià Inlesnire
ca de la un tefti a curge pre lesne spre isprdvire lucrulul celuT folositorIu,
0 Yard la WI sii sdvdrsaste lauda care vine dentr-acelti bine. DecY, de vréme
ce airmuire crestinesculul scaunti alu tdrff rumtmestI Taste Incredintatd de
la Dumnezeu intelepcIuniI InndltimeI tale, doveditti lucru Taste cd
opravuire cdrnier ce bund si inteléptd a mare cuviinteI Mdril" tale flete
carcs Inddstulezd de linisté limanuluI innältimeI tale spre a sAvArsi lucrare
slujbeI sale pre de plinti.Pentru acéla i harurile i laudele si multumita
cacle sà sit aducd rarti Marier tale, ca curnti estI incépere si sfdrsitulti a
totti lucruld bunti si de folosti. Dreptù acéra i eu smeritulti uItAndu-mit
la facerile de bine si la pdrlejulti ce de a pururé cunoscti de la mare
Insutletiré InnaltimeY tale, si puindti In typar acumti a doa oard
pre limba rumdnéscd, amti socotitti cà innaltimeI tale, ca une incepere
bund i stdrsittl alesti a tottt binelul pravoslavnicel Tdrir rumilnestf sd
cuvine a-lti Inchina. Ca cumil estY chip Insufletit a tuturor bundatilor
incorunatti nu numal" de la Dumnezeu cu podoaba DomnieI, ci si
dintl firé Mdrier tale ce blagorodnicä cu buniitaté inteleperuner, Medal
nu numaY pre tort al véculul cestuI de acumù" tI IntrecI cu stiinta i cu
invdtiitura, ci si di(ni) cel vechI pre multI 1"-af ldsatti In urmd. Caré acIasta
Taste mare laudd i podoabd Tarn" noastre, de vréme ce s-au Invrednicitti
unuI Iroosti ca MdriYa ta. Insä la aclastit typdrire a Octoihulul s-au mal
adaos i Slujbele de ob0e ale tuturorti Sfintilorti, care la céle dintilI nu era.
Primeste darti, luminate i pre innaltate Doamne, acIastd mica si smerild
ostenéld a mé, ca o mirezmä de mirosù bun, de nu pentru nevrednicira me,
Meal pentru mdriré celorti ce sä cuprindti intru la. Ca Domnulti Dumnezeu,
carele sit sldvéste i sd propoveddaste printi mijlociré eI de apururé in
vilégtt, sit pazésca pre Marffa ta suptti acoperemantulli miler sale ceI bogate,
cu viaá liná i pacInicd, intru luminat scaunult1 Miiriel" tale. Arnim).
Pe ultima pagina a textului se MIA urmätoarea notitd:
Typaritu-s-au la anul de la zidiré lumiI 7228, Incepiindu-se de rd-
posatul Dionisie Ieromonahul typ: S-au starsitti prin osdrdira i ostenela
Savvei Ieromonahul, igumen beséric. tut. sfintilor, typ.

dacoromanica.ro
OCT0111, 1720

Urmeazä apoi, pe pagina urmätoare, scara slujbelor de obste, iar pe cea din urma
cererea de iertare pentru gre§elile de Jipar.
Rugdcrune catrd pravoslavnicir cilitorr.
Rogu-md dragostiï durnnelorii-voastre, intru Hs. fratï, rubitorr de citire
F.;i cântdretr aï cold in trollä Dumnezeu adevdratti, ca de vetI gdsl niscare
alunecaturi 0 greale, sd nu ne punet1 in ponos, rubililortl, ci cu duhul
bldndétilorli sd indreptatr. Pentru cd filiad 0 nor oamenï patimitorI multe
vom fi gre0t, care uncle nicï cuna nu le-am putut vedé, altele le-am prins
véste dupd ce s-ati tipdrit, ci ne-avdnd ce sd fac all trecut. Cd veil* ti, fra-
tilortl, 0 acïasta, cd oamenir cer invgati au cdzut, 0 rdmaind numaï eu
insumI, Dumnezeu §tie cu cdtd nevoinld am tiparit rämd0ta ce-au ramas,
cu oamenr pro.02( 0 neinvatatr, ca 0 Domnulli Dumnezeu sd vd Iarte tutu-
rorti grealele voastre. Amin.
BucurWI: Biblioteca Academiei Romane. Bisericile comunelor Iaz, Poiana *i
Ruginos, din Banat.

1722.
180. D. Cantemir, Sistema religiunii mahometane, Petersburg 1722. Ru-
se0e.
KIIIPA CYCTIMA
I min
I COCTWIIIIE
I MYXAMMEAAIICICIff PEJI1I114.
I

HanegaTaca noseatnems ero Beaigewrua I IIETPA BEJIIKATO I ImnepaTopa it Coll:wpm:An


nce Poecmeuaro I Bs Tynorpaqua imperayforgaro I Cauursurrep6ypxa. I JIITa 1722. Ae-
lia6IM 13% 22 Awn.
(Cartea Sistemei sau despre Starea Religiunii Mahometane. S'a tiparit
din porunca Maiestdtii Sale Petru cel Mare, Impdratul 0 Autocratul tutulor
Rusfilor. In tipografla Sanctpetersburguluï stapanitor. In anul 1722, in 22
zile ale lunei Dechemvrie).
In-40; are 1 foaie pentru litlu, 5 pagine pentru dedicatia lui Cantemir catre Petru cel
Mare, 12 pag. cu oda Arhimandritului Teofilact i dedicatia lui Wiszniowski catre Can-
[emir, 8 pag. pentru prefata lui Dimitrie Cantemir, i, in fine, 379 pagine pentru text.
.

In fata tillului se afid o gravura cu Insemnarea : TphiA. A. 3y6ou, care pare a


figura visul Sultanului Osman I in casa lui Edebali (v. Hammer, Geschichle, I, 49), adica
un om culcat la Omani, din pAntecele caruia crWe un pom, iar sub acesta se vad trei
femei incoronate, reprezentänd continentele Asia, Africa ;;i Europa.
Foile liminare cuprind urmätoarele:
lIETPY BEJIIKOM Y.
Cuageullaro poceiReuaro roeyAapeisa, ocufnaeualumemy awroicpwropy, whpu quo-
CJIMIIILIfl Bee6o,1 eraellatnuemy 3a11{1TITeaf0, nmepwropy 6.1arogemutumemy, apeaaromy
wrgy oremewraa. sAmlumirt nporouiTemo, Ao6pojkt.remm xe n ca06oA1IbAxs uayKs, u xym-
;Keens Haeavre.ino. naeetrea[x Hapo,gowb wimuma marl uaga.prinuuemy awropy, 130.111i0My
1{11113107 no61;Airremo, naAinixs BOWTaBIT0J110, impuraa upn6aaiTe.no if paeupoeTpaurremo.
opina eFararo affocroaa atmpea mum:re:no crone:IN-Mammy. u Mums op,-killous xaua-
nepy apegocTouwiml-me]m[y] upeo6faxellefiaro num. Repxouuomy xLiiapxy, o6oero BOHM
mapcy, n apximaziry renepaantnmemy, namero Tana Aepacanalllhaemy llewrylly, na mum-
pexs mopaxs poeciucKaro Om BiRemmipaay : araincnaro ;KC, raaancnaro, II Aauxaro

dacoromanica.ro
D. CANTEMIR, 1722 5

anmipany na6pannomy. u upon : li HpOTM : n 11p0TM : rocynapto if 110BeJliTOJI10 cBouty


BceminocTiBtnutemy 1f upeupoTganfflemy,

CnoBonpinotnenIe.
AeBHTbIr1 yace npexonTT, roxr3, imnepaTopon% 6.intro1ecTiBtmin, or% neeace npel'aoan-
tames' BILIOCTII cBoeff, oco6nYBolo na NH 11321baeM010 Jiarocno, non% ctub, u !WTI, POC-
cincKaro °pia nplATll mene, JI noupoBYTencTBoBaTn, 6naroBon'ino Be.ifgecTso Baffle. AeC2T00
atTo yace nauYnaeTca, OTI, Iten'face BT Cell IlpaBocauBuopoccilcicon MonapxYli 6.aarounnnyto
;iamb npenpoBoznato. A. ente 6ea% Banda, nogecomp1i6o reagMbIff, noicaaanuma on, mene
cnyac6tn. Bame Beggeurno CHOYwT. enimaml, exe cponno ce61 nmtem, genolduonto6Yeml,
nonexeno, TalcoBaa, n TOJYKa/I (BO kfinny ImnepaTopcuaa) na ma MATRA° 6narontanYa,
KO aa cïr, 1111 paReliCTBO cnyacasT, 1111 110131110Beefl copamenYe, 11J111 6naronapurBoBaniA niff-
aNnoe y06CTBO, H nonamoe Bomasnfie BO Milt, 11e TOKM0 o6p1cfica, HO ifixe CHOHOMI
Hapet1e110, nage we niXe o6baTo 66ITH moxeTI! Cie ace nage Bctx% 6narononygniumee
6brra pa3cyznato, HIM camoto Banter° BeaYgecTBa npYcyTcTBeatioto RonBepcauTelo, n (ante
ele r1rr ecTb penta) name neme oTgeciam% mo6aenYeml, Nifty) y6o ci cToponsr BenY-
gecTBa Baulero, cso6onno n upenao6Ynno; EgICO 7E8 c% 10eR, cnyxe6digecKtr, utcoace uono-
6aert,, H 6..1a101'OBt11110 Wh cianocTb aacbintatoca, 11 BO BCI1KOH TY1011t 0111,1MI yBecenaloca.
(cBokTBenno 60 eCTI, Bamemy BeangecTBy ne rcYgenYa, HO no6pontTenen ImnepaTopam% ETA-
igubirb ncuarru, II Ha caMb1311 KilITB010 coBtutaBuffxca EpamonnYtcoBT., il 11BHLIXt cynocTa-
TOBI, paxi ncupaBnedia, a He pa nt' paaopenTa nacTynaTn) CY11 6em BCHEa1.0 Cy14111311i11 (B1,
rocynaptrb m'inocepnativan) genowttcy cBoYm% ntacfia xpe6Yem% noBoacTspontemyca,
upano o cBoem% aBaerf paacyxnaloutemy iie mana, HO atno BanYua : 11e cuya, HO npem-
'Lora : ifixe cpennaa HJIII HYHZ111111, HO npeBbicoicaff n upesocxonnaa 1111tIOTCH, JI cyTh. Ho
amcBoero 6narononpfia ne cmoTptnYBran (quo Mato) mtpYTen, 11 Teal, npesocxonabucT,
rocynapcfax% ntenpom, moacem 6mTb, nepaapdtoutYtt, (ka 118 petcy ne6naronapnhin) fi eau-
6aro paacyxnettl'a genoBtim, gpea% Bce Bpemene cero Tegettie, Bite 6eacnoBecnual °Beg%
nonpaacant naygilca, uoTopme 'Ten% nacTupamn CBOYMII, 11 OTT, XY1111161X1, BOJKOBI, aaKfuta-
mut'imn rocnonfman, HO 0 HOJIHICI, aenealuoutilca : HP 0 Tygabix% IL anpaBhul. rop% BepcIncl;
ir o anagnux% nyrarb II TpaBarb, axe anoxy; ifface o ituroglificaxl, axe n'faxy xBanYfica,
onaa nm% 1100.30BaTII (mcoace nene coTBoptua, calm no6poxon10 o6BYnaro) o6bigan
indlorr, : 110 Thmu myna, ynacuteca, nanatom Bonny, Emu°, li nporma 1131 orycztifia
CPO 61,1Ba10111,a11. ET Tomy ante nyzna BocTpe6yem, fi IIHOTH CB011, n KpOBI, (B1 Heim lkyud
XYBOTIIMX1 cocToafica cuaayem cBautemtun ecTecTnocnoBewb) 6eal BCSIKaTO ponTatfiu, n
npeuocaoga npenalori, BT, Homo 11 ynoTpe6netife rocnonina csoero. 01g era CKOTaX1,
maJ10111013CTI3e111161XI, itaganuila. mopannwr 41.1.J100041.1.11 EIDILTerl, Haub 110XBaJDIerb; BO Milt
Bokfinny at30 acecToxo o6nYuaeTT, fi nopiltaeTT,.. Ilightze K. oTtigniaa rpomornach%
1 uturo mopankis 1131:011,1116111 rnarona; HKO Ileygenun 110Ce.111111.1.111 aemne-
n,tacTBytoutYn, muorononeautintil eCTb peny6eut, HeEe K112136 alutocuylo lanb npoBoac-
natoutïn, n 6em o6u1,fir non& Bpema nanypinotuYn. HoTopasr, BO npaBny anaTaa, napemenYa,
o Milt HEW HtlIYI301111 II nest E11,13 cyutom% CBOYCTBeHHO, 110 riplYiguocTn u no 11,OCTOY1ICTBy
raaronafica mora16m ; obage alike Bamemy BenngecTey nio6iTenutimemy npanoThr
moero 'veal TO.16 noiroe Bpema ray6ogaimaro mongatfia BYlly macnyfflarn yrOntiO 6y)IeTI
roToBtfulylo II fICHy10, /TKO aZe MHIO lIpeAnomy upYgYny. CyTb 6o MlIt arm eni11oyTpo6nbie
tcynnoponnbie Tpu nenocTaTuu, Orb ifirxe yo neptunn CyXOCTb nacoxfflaro npeBecu
H11:1HeT1 ; Bropun TBepntiluaro zentaa THI.00T6 imam; Tpefin ace nepa nencocm nyno-
600ópantetife nyteTT. Cia rnaronio Tpn nenocTaTun npYpont moen TalCOBESH uagecT-

dacoromanica.ro
6 D. CANTENIIR, 1722

BenHun nao6paataerb BÏJuJ, Haiconban nmeHeml, EenIu1o, n HKO :He raaroaaffea o6uite,
ntaums ne6ors mentity co6oto paancTnyloinïe, npofinilme, n agmllo OTT, ce6e naaelle
6t1a1oiaïe, B1,cooponeurrnuemT, moamonin yray ncTaenalom, n Tam) era tipe ce6e
Iffitoero ate AiintellIn Jt nocatAonaTeano ninoero we Alma npoYanecTn morym, aim fiti-
xlecian 'Alan MAT, (ero ;He 01111 fiDIMII mepTnolo raanolo naanoina) Ha AHO 5em 11.110,Hblfi
naaitil HO cnoemy CH ecTecTny nianyiKaroTca. Ho age 6u 6aaronogao nealluecTna Baulero,
Ile yTpgimoe, BT, nabncnenin cHpurocTen, KKOBbI1I AY60 BelAll, yAo6o'icicycTilo n COH3B0-
AY:10 6bI WEECO.TMO nucogaïffim% Deinb nacationani paacyzAenierri, o6ptao 61,1 (ante nellpe-
nbliia1001) HMO am nu °Hall nemecTna, TO Cell, Apeno, otedeao, Ifnepo, xYTpocTilt n
6aarocTponinelo, Ao6paro xpozifixa pyitoio BO eXino, n noot,ae conoHynnt ynoTpe6aennbt
6ya,yrr, Atao, H mite ni caontenin apex% TiXT eHiAy C06010 npoTÏrniblx' rnioen, eXina
coximalla 6yAem urptaa, ege nnoe HIHOe B16 01101I OTT, iipYpoAtibirr, eri CBOYCTB1 Aaaelle
OTNIHHOe 11 gimeiffii, He neAocToiltoe iuo, npol'ablAem. ToY6o CBOIOCH He ABYXYMOCTI,,
TfirOCTb, n aerocm, aKa sa 6mninen, ycmoTpneml, KO new" alao cHopo AnYateTcH; »teem
BT, BbICOTy noaaeTaem; H Repo milOr0 TinEitabtaft ce6e na BO3A,yrb IL 06AOKII B03110drf,
Maeca. (0 xmoacecTna ri Tppows ! O Bp(mewb, n o6bigaenl!) Cero np'ficaaAa Hpfpanne-
'fiery», ano milt (nHooce atnoTcTnyem) BO nepnum He HaeToaaa6u nyac,Ha nabtateuYn
OBOXBaAcTea, n obepPaceifie ce6e 0m cHape,HeTna caanoaboan (xoTil HepaHoneuide ir Ile
TOAb ymtpenno) AepaHya6uxs neaeraacHo B030111(311.
Apeno, oterb3o, imp°, TpH liej(yiuenaennu monopoly Be:114W cyTb 11013MOBelinl. Ho
DIKO Bb TpyAwkinems HoemocHo xpootecnt ir napcb, ninon Xe
nollence SIBCTBeHl10 eCTb,
TeTCH liyAo. Mae noHaaadie HT, Tomy noTpebuo (116o °Hue cOCTOHTcH ificaonn, CBOYNI,
mtpolo n narolo) TORNO 61,1 npkyrcTnono.la upo,lebaTe.iniali n ynpaniTeallaa pyica ir 'wan;
HKOACe CO NHOIO coTnopinylo COAT., THopninylo Aoanalo li ylionalo IIHO II BT, lipeA,I, TBO-
ViTH 'man HeaNecmo Hocata,onaTeano eem ((a 6em npkTpacTIA petty) HHO Bailie
AtfcmITeautimee noneatifie, ein BO mot oeaa6tabin n yemnaeunun Hoo'imecTna, TOAMO
no36y,al'ao, To.ffito irciipaifiao 11 yupaifiao ; H TO.Th 110clitumbi ii Ox0T116I cornogiao,
slice BI, HpeAb o npoYaneAetifn HIT, BT3 AA°, mHoro 'maim B03N11tB1 ; peiteifflo H Hypo-
Bagio He. cuAcHaro HtHoero iffnua 6eirl. itiiinyacHeni'a ii0c.1hA0BaTil 6pty, HoTopull naHan-
Hp(' 0m ce6e Eni*Hany Aapio Hepcl'Aelcomy npYiffeanHylo, er,oa npl'Hece emy, n Aapb 6aa-
roAapHo ouyto nocirgialm gapcHn 06I1naal, ero IIILhTI1 131, cB0earb noitpogiTeacTst, cfnenoe
BOciltal AB ()oldie :

To ecTb : Orb KoToparo Bpemelm Tnoe iipïphnïe ecTb Ha ma 6oraro, na,Taifin NOH
aCHtfilia npe6binalom cataonT, Coallegnum. Ho noneze MM Hbifit pa3c3rAcAaerb, OHO st.10
Bb1coH0 Mina Olibill O cnoeml, Tpyxt myApeTnoname, Toro paou n o mot Imo peHym ateeTo-
nahuYil HHYAmbirb naHaifin Cgill, HEO HpeYagine camomo6Hoe o moemT, TpyAt nodmetrraxT,
mirhIfie ; o6alle CM% HITTO ate npofinomoryKfri, ne 110ABYAMbill IIKO;Ke pronto', cTofrb
npanaro paaeyotAenTH (o notate nYwroate HoepamYacH Hora) 06e.ifelm, Ha HoTopoml TaHonoe
nollepTaTn naxifcanie, 111110 into He cThrAno 6yHerr,

') Versurile originale cari trebuiau sa urmeze ad in limba persana au fost lasale
afara in toate exemplarele vazute de noi, fie ca tipografla nu avea caracterele necesare,
fie ca n'au fost tiparite cu un cli§eu sau serse Cu mina, in aceste exemplare.

dacoromanica.ro
D. CANTEMID, 1722 7

TO eeTb : auke 11 Kea- snoupaifia WI) ens enyaaTwri; coKoitydfulaca, o6atie BCHK0e, XOTH
xyuoe utio, HO imileparopy GliaroupTaTuoe, uo6poutTen ems.
TaKo y6o Moaapxoss uiaKpiTiKoraTe, nauallie ele (KoTopoe Ciefima [cocroniffe] Myxam-
meuauercYa napenka naBwifea) HO Hammy noKeximilio, cotifuewioe, RICO TBOH OT'L
TBOYX1) Te611 apYnocaukir, XOTH upouepale, one o mat pew' HBJIH1OCH, 'mace upaKaro panyiK .

ueiffa Tpe6oKano 6ra pawionlipTe ; o6atie HO XOTt.I'L 61,1X13 TOJIb GeauTcKperlibiu krru,
ua6bus ueunkeKams RICO 1181 B.T1IXT, BYHT), uo6paa 11017T1 updaKecrYea (ko6po 6o
ue6siKaws, pant fin uo6pa, n uo6pt corKopeuao 6yAeT'L) HO CY10 1mrio 11 6.110,1y B'L
cepuikii moors nauezuy, HBO alike Keelieerso Baffle, uous cue ikepmaKatibee aauklukeifie
upYaKs Tpyus 111011 Beeensims n MY.110CTYBIall Ha °HEM 6.11arosou'in B08301TH 0E0111, Torua
131 HyBCTBOH110 ypaaywirru, wice U licawituaTu imams, RICO AOKBAa [eCHTY11,8] Tpyuoir.b
mobil Baïpa Kl MypTauards [Tmarb] Lueupors TBOYXT) auuanarmaToes, nouo6Ye woe, H
Aommiaro ycayrosaffsi IxaorpacRio, 1313 ce6t HBJDIOTI 11 upYnociTs.
HaKoueurs ace 1).

To ens : 'Tukwila mule necoKepuleinima nphioilly cayai6m. Ha yulyry Go nolo yito-


Baru Henry. EuTuwo uaKeerua upe6LiKaa
&men imueparopeRaro Beaigeena, roeyuapa namero Keemiaocrintifflaro.
Beetizailifiu pa6s
EIHTEMIPI.

LUI PETRU CEL MARE,


Autocratului prea sflntit al sfintei impdrätii ruse0i, apdrdtorului prea
viteaz al legei ortodoxe, impdratului prea cuvios, prea bunului, pdrintelui
patriei, prigonitorului faptelor relP, shditorului virtutii, al .5tiintelor slobode
al artelor, autorului celui dintaiu al gloriei veglice a popoarelor slave,
marelui duce, invingdtorului, restauratorului celor 617.0, mdritorului
intemeetorului prevazdtor al ordinului Sfäntului Apostol Andrei F,;i
cavalerului prea vrednic al altor ordine, hiliarhului suprem al regimen-
tului Preobrajenschi, Martele ambelor arme i archistrategului general,
Neplunul cel mai puternic al veacului nostru, viceadmiralul flotei ruse din
cele patru indri, 0 admiral ales al flotelor englezd, olandezil i danezii, etc.,
etc., etc., stilpdnitorului i poruncitorului su prea milostiv prea bldnd,
Dedicatie:
Al noudlea an se sfär.5ete, o cel mai cvlavios dintre impdrati, de
cand Maiestatea Voastra a binevoit a ma ocroti, luilndu-md sub umbra
scutul vulturului rus 0 revarstInd asupra mea bundtatea i mild Voastrii,
prea mare. Si incepe al zecelea an de cand due o viatd bund
lad in aceasta monarhie ortodoxa ruseasca, i inca fara vre-o slujba
facuta de mine, laudabila dintr'un motiv sau altul, Maiestatea Voastrd,
impinsd numai de iubirea flreasca de oameni, a revdrsat asupra mea atdtea
fel de binefaceri (in adevar imparatesti), incal, ele nu numai ca n'au
gasit in mine rasplata cuvenita fie in slujbe corespunzätoare, fie in sta-
i) V. nota precedentet.

dacoromanica.ro
8 D. CANTENI1R, 1722

ruinta In supunere, fie in modul cuvenit de multumire, ci ele niel nu pot


fi exprimate prin cuvinte, Cu atat mai pulin imbratisate cu mintea! i ma
cred prea fericit, cLí ma bucur in toatí linistea de convorbirea personala
Cu Maiestatea Voastra i (daca i aceasta trebue sa fie spus) de iubirca
mai mult decat parinteasca, care din partea Maiestatei Voastre imi vine in
mod firesc, libera i prea indestulatoare ; lar eu din partea mea, ca slujbas
o primesc, cum se cuvine si Cu respect ma indestulez de bunatate si in
tihna ma veselesc. (In caracterul Maiestatii Voastre este de a aratit nu man-
dria, ci virtutile potrivite imparatilor, si de a pedepsì pe cei ce in sfaturi
in taina i jura a face rascoale i pe cei ce sunt vräjmasi pe fat& nu pen-
tru a-i nimici, ci pentru a-i indrepta). Fara nici o indoiala, prea bunule intre
monarhi, acestea pentru omul care e multumit cu soarta sa fericita, are drep-
tul de a vorbi de chemarea sa, nu sunt mici, ci foarto mari, nu putine, ci
foarte multe, nici mijlocii sau de jos, ci prea inane i prea distinse. Ci eu,
PC cat mi se pare, masurator neprevazator al fericirei mele si poate ne-
Intelegator (nu zic nemultamitor) de at:Ma covarsitoare generozitate impa-
rateasca, ca om de slaba judecata in tot cursul timpului acesta, nu m'am
invatat inca a urma exemplul oilor necuvantatoare, cari inaintea pastorilor
si a stapanilor ce le apard de lupii rapitori, n'au obicciul a se lauda si a le
ardta lor (cum am facut eu, singur de bunti voe ma acuz) citimpiile in-
verzite, sau varfurile marilor rodnicilor munti, sau luncile grase i er-
i

burile, ce le pasc, sau izvoarele la cari se adapa, ci de dansii iniluntrul lor


pazite dau MLA lapte i altele, ce din ingrasarea lor se fac. Pe langa aceast a,
cand trebuinta cere, fara nici un murmur, Mira nici o impotrivire îi dau
In voia i intrebuintarea stapanului i trupul si sangele lor (in care, dupa
spusa sfantului povestitor al naturei, exista sufletul animalelor). Baca. Epictet al
nostru, capul filozoflei morale, lauda aceasta la dobitoace putin simlitoare,
atunci in adevar pe mine foarte aspru ma invinovateste si mii mustreaza. Cu
nimic mai bland vorbeste ,5,4 un Persian, unul din moralistii distini, cand zice
ea sateanul neinvatat ce lucreaza pamantul este mutt mai folositor statului
decat principele, ce duce o viata trandava pierde timpul fara a contribul
la binele obstesc. Aceste spuse, in adevar de aur, ar putea fi aplicate
mie, dupa cuviinta si merit, ca unuia ce din fire sunt lenes si ignorant.
Daca insa Maiestatea Voastra, judecaltorul cel mai iubitor de dreptate, ar
binevol sa afle vina tacerii mole celei mai profunde inteun timp ash de
lung, atunci a arata prieina, dupa parerea mea, cea mai adevarata
elara. Am trei neajunsuri deodata si din aceeas mama nascute, dintre care
cel clintaiu arata uscaciunea lemnului uscat, al doilea poarta greutatea
ferului celui mai greu, iar al treilea are usurinta i mobilitatea penei.
Aceste trei neajunsuri din fire, zic, au la mine astfel de infatiseri, ca prin
numirea si natura lor so deosebesc foarte mult i sunt opuse asa zicand
ea cerul de pamant i fugind departe una de alta, se pierd in coltul cel
mai ascuns al tacerei, i astfel cand ele prin sine insusi nu sunt in stare
a produce nici o miscare i in consecinta niei o lucrare, se lasa la fund
nedatatoare de viata dupa natura aceasta a lor ca un element oareeare
chimic (pe care chimistii Pau numit cap mort). Daca ¡Lisa, iscusinta ne-

dacoromanica.ro
D. CANTEM1R, 1722 9

obositä a Maiestatei Voastre in lämurirea tainelor oricarui lucru ar binevoi


a se pune la lucru i intru catva ar cerceta lucrul prin malta judecata,
ar gas1 (daca nu ma fusel) ca, daca aceste trei substante, adica lemnul,
ferul 0 pana, vor fi Impreuna Intrebuintate pentru un singur lucru cu pri-
cepere de o mâna iscusita a unui artist priceput, i daca din impreunarea
acestor trei elemente vrajmase Intro sine se va produce o sägeata, va es1
si un alt lucru Cu Insusiri foarte deosebite i demn de mirare. Caci
daca ne uitam la imobilitatea, greutatea si usurinta ci, ea ca lemn se
misca foarte repede, ca fer sboara in inältime, iar ca pang ridica In aer
pana la nouri corpuri cu mult mai grele decät (Musa (o, arta i munca!
o timpuri i obiceiuri!) Prin comparatiuni de aceasta natura, daca n'ar
trebul sa, evit (precum se cuvine) de a mä, lauda prin vorbe si de a ma
feri de pacatul urit al iubirii de glorie (dei mai Indraznet si nu atat de
cumpatat) a indräzn1 a spune cu glas tare [:]
Lemnul, ferul, pana, trei lucruri neinsufletite, sunt supuse poruncii mo-
narchului. Dar fiindca este vederat ea in once arta si In once stiinta grea
este ascunsa un fel de minune, nu mai e nevoe de a demonsträ, acest lucru
(cad ele au numärul, masura i greutatea lor), numai sa existe mana ce
pune In miscare si conduce, si vointa (precum am vazut ea a fácut cu
mine, precum stiu ca face si va face si pe viitor Maiestatea Voasträ) de
unde urmeaza (o spun Mira'. pärtinire) cá porunca ascultata a Maiestatei
Voastre aceste puteri, släbite si adormite in mine, intru atät le-a pus in
miscare, le-a Indreptat si le-a dat o directiune i inteatat de iuti i voioase
la lucru, Meat mi-am format o parere cu mult deosebita despre punerca lor
In lucrare pe viitor i voiu urma, fara greutate spusei i Intelepciunei
unui poet persian, care, cand a adus regelui Persiei o carte publicala
dedicata lui i imparatul, primind-o, i-a promis a-1 avea sub protectiunea
sa imparäteasca, a facut urmatoarele doua versuri '):
Adic'ä.: de cand protectiunea ta este indreptata asupra Inca, nevoiasul,
tipariturile mele sunt mai stralucite decat urmele de soare. Dar fiindca noi
spunem acum, ca poetul acela ii aprecia foarte mult opera sa, de aceea
despre mine vor spune poate cei mai severi judecatori ai cartilor,
despre opera mea mi-am format o parere prea magulitoare; totusi In fata
acestora, ce nu pot sä faca nimic In contra, stii, precum sper neclintit obe-
liscul judecatei drepte (de care nimeni nu s'a rusinat niciodatä) pe care
cred ea nu va fi o rusine a pune urmatoarea inscriptiune1):
Adica: de s'ar fi unit in acest servitor chiar toate rautatile, totu0
once fapta, fie si rea, dar placula Impäratului, constitue o virtute.
Asa dar, prea inteleptule intre suverani, aducandu-ti ca a ta dintre
ale tale aceasta carte (care se numeste «Sistema religiunei mahometane»),
scrisa din ordinul Vostru, des1 par ea vorbesc despre mine mai indraznet
clecât ar fi cerut dreapta i masurata judecatä, totusi n'am voit sá fiu
atilt de naiv, flick sa cred ea din pricini rele pot sa iasa lucruri bune
(cad binele nu se naste decat din bine, si va fr bine fäcut). Am lug si
pastrez In inima mea speranta eh, dach Maiestatea Voasträ., hand sub pro-
,) V. nota dela pag. 6.
2
75568

dacoromanica.ro
10 D. CANTEMIR, 1722

tectiunea Sa Suverand opera mea, o va privi cu ochi plini de bucurie


bundtate, atunci voiu intelege in mod simtitor ;;i voiu marturisl cà decada
operilor mele, in raport cu myriadele binefacerilor tale, prezintd un fel de
andalagmatos, i o «ihnografie» a slujbelor datorite.
In sfetrsit...') adeeä : rog a md ertä, de imperfectiile slujbei. Pe meritul
meu insi nu pot pune sperante. Si rämitn odatd pentru totdeauna
Al Maiestatei Voastre Imperialc, stdpanitorul nostru prea milostiv,
Col mai plecat rob,
DIMITME CANTEMIR.
Dupá scrisoarea de Inchinare urmeazd:

ODE IN LAUDEM OPERIS SERENISSINII PRINCIPIS


DENIETRIJ KANTEMIRI SYSTEMA, DICTI DE RELIGIONE ET STATU
IMPERIJ TURCICI.
Si (gem cupido noscere Turcica
Urit: scelesti Muhamedi genus
Illiqve cognatam Gelonum
progeniem vitiosiorem.
Regni nefandi qvanta potentia,
diri potentis faedera, bellaqve,
artes, doli, status, Mosque
relligio male sana Turcae.
relicto pulvere patriae
non est rotundis Iapeti rolls
aut Thessalum impigro caballo
Odrysias properandum ad oras.
Non est necessum carbasa navium
depicta pandi remige plurimo
aut alitis vastas per avras
Fulmineae volitare penna
Jntra penatum dulcia Limina
inclusus, haerens absqve periculis
hoc non fatigatus volumen
mente terat manibusqve verset.
Jstic videbit cuneta othomanica
qvidqvid profanum, qvidve sacrum impijs
totum velut magno in theatro
vel speculo nitidocive vitro.
.Authoris ingens gloria Principis
lectoris ingens utilitas pij
illi laboris stat corona
huic opus emolumenta donat.

1) V. notele precedente.

dacoromanica.ro
D. CANTEMR, 1722 11

Scripsere multi bistona non nego,


multi sed unus certius & satius
hic Princeps serenus
visa alijs nisi per Dioptram.
Preclarum opus vel marmorc firmius
insigne scriptum ipso acre perennius
Authore dignum Cantemiro
Principe Demetrio celebri.
Demitte fastus perfida Turcia
terere spectris desine inanibus,
fucos adhuc jactare contra
Christiadas copiasqve divitm
Jam nota nobis omnia sommia, &
fastus tuorum, vel penetralia
nudata jam prostant Deorum
fana, domus, populus, senatus.
Ligno licet se comparet inclytus
ferroqve princeps & volucri alitum
pennae, sed his iunctis per artem
qva rapidam faciunt sagittam
Ex his timenda est Rossiaci tibi
Petri tonantis sceptrigera manu
dilecta fatalis sarissa
jn jugum ruitura, Princeps.
Dodona clavam procreat Herculis
ferrum gradivi cudit Acinaces
lethum velox penna feretur
Mille dabunt sociata mortes
Turcis ferales, at non tibi Rossia
gTandis refulget spes reparabilis
Tantae pellasgorum ruinae
Ilellados ac Orientis omnis
Franges tumentis cornua Boshori
solvesqve Graium ferrea vincula,
jntende robustos lacertos
& scylhicos scythicis seca arcus.
Ita cecinit Eius celsitudinis
Devinctissimus Servus
&
Archimandrita Theophylactus
Sell°larum Moscuensis Rector.

dacoromanica.ro
12 - D. CANTEM1R, 1722

SERENISSIMO
' &
CELSISSIMO
DEM TRIO CANTEMIR
S: ROSSIACI IMPERIJ PRINCIPI
TERRARUM MOLDAVLE H_EREDITARIO
DOMINO
tam praeclaris animi dotibus
Tram antiqvis principuin Moldaviae imaginibus
ILLUSTRI
Felici politioris litteraturac cultori
Cultorumqve Patrono gratiosissimo
Opus suum de systemate religionis Muhamedanae &c:
in lucem edenti
. votum hoc
vovet, dicat, dedicat.
Intuere lux publica
illustrem Fetum mentis Serenissimae
Et ex lincis Apellem, ex literarum umbris solem
ex sua Minerva metire Jovern
lucem tuam non ambit,
Divinioris hic Minervae partus
Qvi Serenissimis totiqve Orbi claris fulget natalibus
Eam tamen videre meruit, ut plures illustrara
Lege grata, evolve venerabunda
. Magnum opus
Magnis partum conatibus, grandi referturn erudilione,
Ingenti destinatum commodo
Novum in eloventia Tullium,
Hedivivum in politicis Lypsium,
Rossiacum in sensu Catonern
in omnibus
Principcm ingeniorum & ingenium Principum
miratura.
DEMETRIUM CANTEMIRIUM.
qvem
Augusto magnorum AIOLDAVLE Principum orium sangkine,
Substrata purpura vix lucina excepit,
Ornamento polorum, commodis populorum
Educandum Palladi commendavit.
Felix incrementurn
Qvem avito solio extulit natura super capita
Politior litteratura altius evexit super ingenia
Una dedit Principem vittam,
Altera Principem vitam

dacoromanica.ro
D. CANTEkIIR, 1722 13

Ut utriusque suffragio tot dotibus coronata mens,


Ubiqve teneat Prinçipatum.
Primo lamen regend[ale Moldavcirum fortunae celitus destinan i debuerat ;
In .avito horum Capite monstraturus orbi,
Qvantum valeat in singula eius membra
Decernat Divinus Plato:
Utrum regna felicius adorent regnantem philosophum,
An fortunatius pareant regi philosopho?
Utroque grata audijt Moldavia cura controversiam.
In PRINCIPE CANTEMIRIO
in qvo
Cum regali serto coniunctam sapientiae lavream adorabat
Nec Prudentia gubernandi seiunctam gloriam philosophi mirabatur
Verum ambiendae tanti Principis amplitudini
Ingenti MOLDAVIA non suffecit vastitate,
Rossiam inde provectus Sc transvectus;
Non ignarus, coronatis Rossorum Aqvilis amicum esse lumen,
Qvod non minus à splendore natalium, qvam a Cleantis lucerna trahitur.
Uindex nimirum avitae fidei libertatis
Desertis rebellium Deo castris, sponte Aqvilas secutus Rossiacas.
Solum pro opimis spolijs Christum induendo;
Maluitque libere alterius subjici imperio,
CHRISM & PETRO POTENTISSImIs.
Captivando semetipsum in obseqvium fidei perpetuae
Qvam sub jugo Barbarorum alijs imperare.
BONIS AVIBUS
Progredere ab Oriente Sol principum
Altiorem avspicare gradum in Rossiaco climate
ubique
Ceu Astrorum ita terrarum Princeps audis
hic eliam
SERENISSIMUS
At
Non defecit ascensu nobilis virtu lis impetus :
in alto Fortunae positus
Uirtutibus passus altius promovit,
Si sequi alios debuisset,
non praeire non poterat;
praeire iussus
Con tinuis meritis gloriam magnorum superavit.
Humili nimirum collis pro Alpibus est,
Cui vero Augusta virtutum placuere insignia
Ipsa luctâ animatur.
Augusti id genus ingenij & Tui PRINCEPS SERENISSIME.
Invenisse tibi domi tanta Decora parum est,
Qvin virtutibus promoveas;

dacoromanica.ro
14 D. CANTENDR, 1722

Sublimi majorum gloriae fastigio qvod addas,


qvaeris, Addis.
Virtus verus animi honor, gloriosum CANTEMIRIANUMqve satellitium
Jta nomine & re Princeps
Unius Rossiae meruit, totius orbis dici potuit.
Uno purpureo illustris sangvinis, altero candido virtutis suffragio
Avgusta conscendit culmina.
Ni tamen ad trabeata fastigia scabellum posuisset natura,
Cortinae, Rostra, cathedrae Doctorales ascensus fecissent purpureos.
Erubescunt alij in Purpura Doctorum volumina
Qvasi avgustus murex pallorem paginae aversetur,
Avrumqve coronarium non ferat lituras literarum;
cum tamen
Infauste Regnis exoriantur coronati Soles,
Qvibus praeambula sapientiae non praelucet avrora.
ut enim
Vix fortunatius literariae comitantur umbrae,
Qvam nomina avita serenitate ilustria
Ita vix auspicacius Avgusti Soles illucescunt orbi post noctes
q yam Atticas.
Qvam raro igitur
Ut bonae Fortunae, ita magnae cum sapientia convents
Tam magnifico
Utranqve iunctam Palladi glorioso sinu amplexus es.
CANTEMIRE SERENISSIME,
Nec fortunatus sibi visus,
Nisi opibus cumulareris sapientiae,
Nec magnus,
Nisi doctiori penna, coronata praetervolares fastigia.
Probasti exemplo, firmasti omnium iudicio
Sufficere virum Avgustis Ostris & Rostris literarijs,
tam rarum
(Nam TU
Eadem confinia sapientiae & virtuti,
Eadem, sapientiae & Tibi.
Ut tamen magis proximam faceres
Utramqve laten t admovisti,
Ut qvi illam atqve hanc intersissimae mentis Tuae speculo intuentur,
Utramqve laudent, ament, mirentur,
Utramqve merito,
Neutram satis.
Annexuisti principi Tiarae, doctas Taenias
Et frontis & vitae ornando tempora;
Nunqvam Serenissimus sibi visus, nisi literis qvoqve claresceres,
Nunqvam Princeps, nisi mentium qvoqve teneres principatum,
Nunqvam auitis ceris clarus, nisi eas literis obsignares.

dacoromanica.ro
D. CANTENIIR, 1722 15

Hine ob rara Togae sagiqve decora,


Illustris societatis scientiarum Brandeburgensis coronae Doctorum inscriptus,
Nobilis corporis membrum principale,
Hoc est caput, dici meruisti.
Auitum diademma, gentilitium caput coronavit,
Doctorale, educatam sub illo coronare debuit sapientiam
qvam pulchre convenit Annul° DOCTORALI
Principum gemma, musarum pretium CANTEMIRIUS :
qvem dum ornat
Ab eodem pariter sui pretium capit
SALVE PRINCEPS & DOCTOR,
Ac ne nomina mutem, quae Tua virtus dignitasqve in unum coniunxere,
SALVE BIS PRINCEPS,
Saepius magne, saepius digne,
Caelitum atqvae hominum sulfragijs,
documento orbi :
Qvod tibi nec docti desunt, nec principis artes,
Mixta sed animo cum jove musa Tuo.
0 dignum caelo terrisqve spectaculum !
PRINCEPS in purpura, PRIMAS in Toga,
in Throno caput,
In musaeo totus avreus CANTEMIRIUS.
Illic natura in solium extulit,
Hic sapientia in culmen sublimavit,
Utriqve fastigio supparem indolem,
Magistra & Architecta,
VIRTUS.
0 iucunda Terrarum monumenta !
Domus Academia, palatium palaestra, praecepta exempla,
Integra avla, nobile virtutis sacrarium,
Amplissim um sapientiae Theatrum.
Qvod Domestici,
Tot artium iuxta ac Probitatis discipuli,
Qvot famuli, tot studiosi,
Qvot Ad venae
Tot stupendae eruditionis auditores,
Omnes Admiratores.
Non potuit non plurimum sapere sapientia,
tanto virtutis ac sapientiae
publico professore;
In qvo
Magisne laudandus sit erga peritos omnes Amor,
Tantus enim est literarum aestimator, ut in aliys qvoqve eas aestimet,
An Admiranda Peritia?
Qvae tanta est,
Ut non plus ardenter affectet, qvam probe calleat scientias.

dacoromanica.ro
16 D. CANTENIIR, 1722

In lingvis omnibus eruditis accuratam doctrinam,


In rebus civilibus summam Prudentiae atqve integritatis gloriam
Constantem fidem in Theologicis
Subtilem rationem in logicis,
Solidam in Physicis experientiam,
Sinceram in Ethy cis probitatem
Aliasque nobilis animi dotes,
Qvas in singulis vel anteacta vidit aetas, vel secutura expectat,
in uno spectamus, laudamus, miramur
CANTEMIRIO
Priorum imagine, secuturorum ided
omnium compendio.
Quas huic memor posteritas laudes non deseret
Jn qvot tot decora concentrata suspiciet?
Ferum, clavam, calamum,
Forti pectore, candido corde, acri ingenio,
Vibrat, regit, versat,
Ut mortem Hostibus, amorem civibus, pretium literi
Omnibus aestimationem sui ingerat.
A pondere tamen ingenij ac rationum,
Praecipuum ubiqve sibi vendicat protium :
. Quid qvid aggreditur, comite Laude auspicatur,
Quid qvid auspicatur, omnium commendatione perficit
Quid qvid perficit, omnium Admiratio coronat;
ita ut
Singulis eius scriptis
Laus, honor, et admiratio subscribant.
Jn maximis maximae Domtls negotijs,
Potiores temporis partes impendit Eruditioni
Potiorem eruditionem depingend[a]e Aulfaie Othomanicae;
qvam
Uivis coloribus ea felicitate ingenij expressit,
Ova nulli alteri licuit.
Ingens illa Barbaricae molis magnitudo
Tanta hic spectatur in pagina,
Qvanta in se est;
Tanta ilia in se est,
Qvantam haec exhibet.
Par magnitudini rerum delineatio
Par delineationi jndustria,
Qvam breviter in paginam contraxit calamo,
Brevius in punctum contrahendam gladio ominatur,
uivit virtutibus Christianorum,
Scripsit vitia Barbarorum.
Ex illis ut Christum legeret
Ex his ut Mahumetum proscriberet,

dacoromanica.ro
D. CANTEMIR, 1722 17

Uitijs aliorum suam probavit virtutem


ceu
De toxico salutare instaurando antidotum
nimirum
Qua voce scelus reprehenditur, laudatur virtus,
Crimen improborum, panegyris virtuosorum?
Avdatia Tirannorum, gloria Imperatorum ;
Non illis qvisqvam potest sentire sceleratius, non lace sanctius;
Jlli Numinis contemptores nefarij,
Hic cultor religiosissimus;
Qvantum scelus hostis, tanta Huius laus est,
Capita libri
Capita sunt aulae Turcicae;
Hypocrisis & Tyrannis.
Altero dum irreligiosam religionem recenset
Ad sincerum Dei cultum convocat,
Altero dum palliatae politie tyrannidi larvam detrallit
gementes sub jugo populos in libertatem evocat.
. utrobigve
Eam eruditionem clavdit,
r`n
riN Qvam Doctissimi viri suam optent
PRINCIPIS optimi admirabundi proflteantur.
--) Qvolies calamum arripuit
'Folies omnes praetervolasse visus.
Qvot duxit lineas
Tot consummatae cruditionis impressit characteres;
Qvot verba fudit, tot oracula,
Qvot literas posuit
Tot suffragia composuit ad syllabum aeternitatis.
Qvot paginas implevit, tot tabulas
Qvibus nobile encomium perenni stylo inarabit immortalitas.
Qvot apices pinxit
Tot sibi obeliscos, tirannidi metas fixit.
Et ferrea armatus easside, & solida galeatus ratione
Barbarie= prosternit ietum.
nee mirum
Assueta trophaeis manus etiam calamo trium pilare novit.
Si in laudes excurrit virtutum, calas videntur ascendere
In vitia si invehitur, exanimata sponte ruunt infra Orcum.
Periclem credidisses
E sublimi dignitates suggestu fulminatricem evibrantem facundiam,
ni Jovem potius dixeris 6 Rossiaco detonantem caelo,
ne tam probrosi crescant Gigantes.
Haec est pacificarum mentium pugna:
Decertare contra vitia, confodere stylo tirannidem,
Prosternere indomitos Barbarorum spiritus,
75568 3

dacoromanica.ro
18 b. CANTENI1R, 1722

Ducere in triumpho plausus saeculorum.


Cuius fastum glorioso ohm calcavit pede,
Calcandum orbi exhibet universo.
Stingit simul gladium & calamum:
ne plures hostes ducat in compede,
Qvam cives in sui amorem avreo mancipet eloqvio
Doctior Hercules
Evanescet infensum regnis astrum ad praesetintiam Solis literarij
Subibit ecclypsim (: 0 utinam: ) perpetuam:
e diametro opponitur,
Apollo Serenissitnus.
Non amplius cruenta Luna fucato terris illudet lumine,
Latentia in sinu suo monstra universo manifestabit orbi
Divinus Plato
ita est
Dum alij ad hostes apertos talpae
CANTEMIRIJ SERENISSIMI
Etiam ad occultos Lincea sagacitas.
Frustra
Tot arcanis muniris seris Porta Othomanica,
Nemini non pervia prostas
Exemplo CANTEMIIIIJ
ne sentiatur, plurimum interest nosse malum.
Ignota causa morbum reddit incurabilem,
Toxicum, qvo magis latet, maxime necat.
Nisi Troiano eqvo inclusae insidiae laterent Trojanos,
Staret Troja
Altum infligit vulnus celatus dolus.
Praevisa jacula minus feriunt.
0 qvot suffocavit regna toti Asiae extensus laqvetts!
Qvot absorpsit provincias lac imis populorum innatans malcfitla Charybdis
Scopulus erat toti Christianitati formidandus.
Causa in promptu:
Qvia plurimis ignotus.
At
Dum omnibus innotescet
Amittet sui pretium ars dolosa
Succisa radice, sponte vites corruunt.
Occluso ostio, etiam rapidissima siccantur Ilumina
sint Othomani Gigantes,
CANTEMIRIUS JOZUES
Qvot iactant robur, erit rubori.
IIydra capere sueta, mox capta erit.
Contra tam atrox monstrum, talem Christianus Orbis Herculem suspirabat.
Erige triumphalia signa sacra militia.
Jurati tui hostis exarmata iacent castra,

dacoromanica.ro
N. MAVROCORDAT, 1722 19

Eversa maenia, reculsa propugnacula, patente janua stat PORTA


Ad Labyrinthum tot maeandris involutum,
Victricem filum CANTEMIRIANA porrigit Ariadnae,
Minotaurus qvi praedari cupit
mox praeda erit.
Palmaris Tullij fuerit gloria
Sanguinarium civem ab una urbe exegisse facundia.;
plus CANTEMIRIO deferat posteritas
qvi tirannum ab Orbe proscribit universo.
Hue Plinij non Lisippi,
Ingenia non marmora,
Stylum non scalpra,
acuite
Uocales Aencomiastas non elingves obeliscos meretur,
dignus elogio non ostentatione
CANTEMIRIUS.
Assurge altius Principum gloria;
Unico orbi oblato libro
I3arbarorum metum, Christianorum gratitudinem, Eruditorum panegyres
Omnium lavdem nancisceris.
Qvamvis
Responsura tuo nunqvam est par Fama labori. Hor: li: 2: sat : 8.

Vestrae Serenitati
devinctissimus
HIERN GEDEON WISZNIOWSKI
Ph: D: H: Th: P.
Dabam ex Collegio S. C. M.
Mosqvensi 22 Novembr :
1719.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.
Ov. Densuianu, asupra lui Dim, Cantemir, in Revista crilircl-literara, II
(1894), 62.

181. N. A. Mavrocordat, De.spre datorii, Lipsca 1722. Grecete si latinete.


REPV KA0111(0'NTSZN I 13113A0E I Eorpar..1/2/ rapi TV) io4sarò.to.,
ii(laXoritoo, aopnirou ceJeivroo )12: iiTep.6vo; riacc OirapopXxxiaç I KTPI'Or,
I

Krppor S2A NNOr NIKOA AJO 'AAEEA'.NAPOr MAITOKOR..1A701'


I

BOE130%1A1 LIBER I DE OFF ICIIS I Conscriptus a piissimo, celsissimo


atque sapien I tissimo Principe ac duce totius Ungro-Valachiae I Domino,
Domino I JOANNE NICOLAO I ALEXANDRI MAUROCORDATO
VOIVODA. j Editione hac secunda latine conversos. I * Lipsiae I Ex oficina
I

Thomae Fritschii, 1722.


In-4" mic de 2 foi, 212 pagine si 1 foae pentru errata.
Traducerea latina a textului e Lipäritil in josul paginclor, pe doua coloane.

dacoromanica.ro
20 N. MAVROCORDAT, 1722

In fata titlului se Mitt portretul autorului Cu inscriptiunea: CELSISS: ATQ: SA-


PIENTISS: TOTIUS VALLACHIAE PRINCEPS, DD: IOANNES NICOLAUS ALEXANDRI
MAVROCORDATO DE SCARLATI, i cu numele gravorului : J. G. 1Vollgang, Sc. Beg. Sc.
Berlin 1721.
Verso titlului e alb. Pe foaia urmittoare se afla n4te versuri grece§ti ale lui itiviwriç
6 ' AXpeptoq (InAppbtxtoq 0 patru versuri la1ine0.i de Stephanus Bergler, precum i fiViinta-
rea care se reproduce mai jos.
In fruntea textului se afla o gravura reprezentelnd pe Orfeu fnconjurat de animale,
czIntand sub un arbore.
LECTORI BENEVOLO
THOMAS FRITSCH S.
Cum ad me ante annum liber hic CELSISSIMI VALLACHIAE PRIN-
CIPIS de Officiis esset perlatus, mirum ille protinus eruditorum studium
excitavit, qui ejus copiam sibi fieri avide propemodum postulabant.
Repetebant alii ex Historia novissimorum temporum ALEXANDRI
MAUROCORDATI memoriam, quern inter Byzantinos Proceres Interprelis
praecipui munere, et legationibus Viennae et Carlovicii in arduo pacis negotio,
et eruditione quoque conspicuum meminerant. Alii Hum narrabant propria
virtute ad principale fastigium evectum, paucis abhinc annis, belli tempore
a Caesaris militibus in Transsylvaniam abreptum, post pacem restitutum, in
omni fortuna tam excelsum habere animum, ut hunc ipsum commentarium
in captivitate, quasi per otium composuerit. Cuncti tamen non propter haec
externa potissimum, quod esset curiositatis; sed propter ipsam operis
structuram librum hunc esse quaerendum, memini, quod afflrmarint. Sci-
licet in argumento gravissimo summam tractandi solertiam, rerum haud
vulgare pondus, luculentam ordinis concinnitatem, elegantissimum sermonis
ornatum praedicabant. Imo cuncti uno fatebantur ore, non decessisse
Musas ex oriente, nec situm ibi literas duxisse, verum hinc potius, quam
splendide habitent, apparere.
His motus autoritatibus, cogitaNi statim, quomodo minus impeditum
operis hujus usum redderem. Adeoque, ne Bulcuresto per longinquum ¡ter
et nostris commerciis insolentius ejub exempla accersere cogeremur, hic
illud recudi curavi et nunc cum Cl. Stephani Bergleri Interpretatione latina
propono.
Ad ornatum autem libri plurimum esse accessurum merito credidi
si, quam nactus eram forte, PRINCIPIS autoris imaginem adjicerem, ut
vultus etiam EJUS cum gravitate serenus nosceretur, qui mentem in his
Commentariis tam pulchre expresserat.
Denique sponsor sum eruditis, qui me ab hanc curam suscipiendam
accenderunt, fore, ut, siquid postea hujusmodi cimeliorum ad me perveniat,
cum ipsis illud pariter communicetur.
Lipsiae. Cal. Febr. 1722.
La sfetr§it :
Excudit Joh. Georg. Schniebes.
V. mai sus n° 178.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei RomAne.

dacoromanica.ro
EVANGI1ELIE, 1723 21

1723.
182. Evanghelie, Bucureti 1723.
11111 63 elfIGKil I KS snpkIStHHA-
uii 4tillt1 111,ATSASA 11,AHh, Wil 11YEA'ItASHT410 IAT611T11 1Afht PSAMIACK-11
11IKOMli I 'ilnOtiiiAps h. I ilifIVPOKOP,A,fiTXI KS fiAraaHYA Wil
TOtrrh KIEATS6/1t1 nSp I T'hTOPIOASII ripaitocAáltifil nrk G$FoliTsnn Kirp: MIIII(111h
ll(HT11eDOAÇÎTSM À T6.11"1+ LI,* MU. ACK% Wii da:1(10 Il3ill0(1114Wpk. 1105.1311 4.TPA-
I
I

1,1ÉCTS'KIII1K TìErh1I%T1 wi ,111/11,AOCAT1t, 4 cgAsHsAk I ktitsidi 4 fitilttSpicial. I 21.11SAIt

A111,1 C AE KMP 11110;i111 4T118 ITOWL1-1, I Mild GT6r1ICA,


fICENTat i0A1Tri, i'411fgr.
In-folio de 4 foi fard numerotatie si 180 numerotate. Tipdrit cu row i negru, pe
cloud, coloane, incadrate in chenare de linii, i cu 35 de rdnduri In coloand.
Volumul are cdteva ornamente ;;i gravuri. Acestea din urmti reprezintd pe cei
pairu evanghelisti. Printre ele se afld gravura lui Ursul zugrav, reprezentAnd pe Luca
reprodusd mai sus (facs. n" 251, vol. I, p. 458) dupa Apostolul din 1704.
Pe verso Lillului se aflá stema lui Mavrocordat din cartea Despre datorii i ur-
maLoarele:
Ver§uri politice 10 asupra StemeT pré luminatuluT, slavituld i blago-
ceslivuluT Io. Nicolae Alexandru Voevodti.
Doao inchipuirT ce-n pecéte s-au insemnattl
DomnuluT Nicolae de la Hs. i-s-au datti.
Bourul stapan MoldoveT îhi adeveréza,
Corbul alit VlallieT Dome! liti incredintéza.
Amandoao Steme de Domnie incorunattl,
Pre acestù de bunt"' némil Mavrocordatti.
Pre Domnul Nicolae celt1 de 'Duna vita,
Päzésca-1 Dumnezau cu multa biruinta,
Ce acumti domn4Ae Tara Rumanésca,
pazésca ca s-o stapanésca.
La sfArsit se citesc urmätoarele:
Slava, cinste, i inchinacTune celuT In Troita unuTa Dumnezau, care
ne-au ajutatti dupa inceputti de amti ajunsti i sfAr§itulti. Iara eel' ce va
veti intAmpla a citi bucurati-va in Domnulti, i va rugati pentru mine, §i
ce greala yeti aflà indreptati cu Dultulti blandételorti nepuindu-ne in po-
nosti. Ca nu Taste lucrare de Ingeril, cl Taste lucrata de mana de *Ana.
Ca pre cum Taste cu neputinta a nu gusta cineva dinù moarte,intr-acesta§I
chipti i Typografult1 a scaph ail de greala.
Typaritu-s-au in anulti de la spaseniia lumif 1723. De cucérniculti intru
Preold,
Popa Stoica lacovici.
A tratajilorti rânduita urmare:
ilsiirmacssitYKAmHoopcTs*KCORquitp.hitykioldAlirAir. iisKrAfac.
Acésté toate indoite.
Precumù cellí de caliitorie suparatti, §i de zaduhu
Dorindù a ajunge la loc umbros desfatat, cu apa indestulatil,

dacoromanica.ro
22 EVANGHELIE, 1723

De calatorie s'a odihnésca, de zaduhas sa racorésca,


Lipsa de calatorie sa-§ plinesca, la odihnä sä,-§ sosésca,
Intr-acesta§ chipti §i Typogratulti, de a cartiI sfar§ire,
Lauda neincetata lur Dumnezau clá, i multemire.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.

Acolutia sftntilor Neoflt i Maxim, Bucur01 1723. Grece,0e.


Bt6XEov reptizov CotoXou0Eav rot) iy(on 1V13TaXoliipropog Neov'yrot), v Ten iTf.ou
111aUlLou, to5 6p.oXorricoti.
'EstrzW9 iv Booxoupsarig) Oirrrpo6XotzEug. flap& Ero'exo; epsi torcoypivp
'Ev Eret arel OSOTOVil.q 1723. fíat& tripa 'AnpEXtov.
Carte cuprinzand slujba sfantului marelui martir Neofit s,;i a santului
Maxim marturisitorul.
S'a tiparit in Bucurestiul Ungrovlaliiei, de preotul Stoica tipograful
Iacovici. In anul dela na§terea Domnului 1723, in luna Aprilie.
In- Exemplar nu am vazut. Titlul 11 ludm dupa C. Erbiceanu, Bibliografia grearel, 91.

1724.
Catavasier, Bucure§ti 1724.
KfITAKIIGÎMPIO KS "tiATE TPEKSH11'16 ACE KM.11TiPli
K T h fiPECTE T 6T 11 a 11 S A k. fIKSA1k ,11,6d WArh TirK1TK, . 3F AfAf
no* amilHATSASII A6mtik liVAIIk llIKOlf1 flttÁHApS 1/1 aypoKopAATS
KOEK6 k. KS RACKFitiA nivk TPOHOMITk tisIk krpoutiVni,
K oh AA Hl Fi A k, 4 CKASHSAk Aui 4 KSKSI3iIIIH. 11A 211ISAK AFAA
ASA4, 34K kph ,A,MA 4TpSFt81Vk 8 XC, t4i. Al KS114iIIHIIKSilk .TI1S 11(11W11,11,
116118 OT6IIK4
In-8" mic de 2 foi nenumerotate si peste 131 foi numerotate. Tiparit cu negru
rosu, cu 19 rAnduri in pagina incadrata. In primele doua foi se atla titlul de mai sus si
scara cartii ; iar In celelalte, rugac'untle obisnuite si, la urma, pascalia pe 29 de ani.
Sibiiu: Biblioteca Arhiepiscopeasca (comunicat de Dr. Ilarion Puscariu).

Damaschin, Episcop de Ramnic, Inveildtard despre ,vapte taine, (Ramnic)


1724.
In-? Excmplar nu am acta; titlul si prefata sunt luate din Biseriea ortuflehra, XIV
(1890-91), p. 439
S-ar cadé maI multe §i maI pre larg invatäturl sa va dam voaa,
cuchnicilor preotI, pentru §épte taTne besérice§a; iar de vréme ce intru
acésté toate, céle ce sant spre folosul §i invatatura voastra v-am aratat,
l'ata dar ca am lasat céle mal' multe sa, va adeveriff i s6, va invalatI din
céle ce urrnéza.
Numai lar zicem pro scurt i va poruncim, ca sa nu va leniff la
cetaniia acestor invataturr, §i nu numat s'A le cetitY, ci sa le invatatI de
rost; sa §till da raspunsul pentru fie§te-care talna, ca va sa fie mare cer-
care pentru acéste taIne. Ci sa nu fitI nebagatorI de sénya pentru darul

dacoromanica.ro
ANTOLOGH ION, 1726 23

preotid noastre, ce Yaste intru vol, carele s-au dat voao prin puneré mânil
Arhiereilor vostri, precum scrie Pavel catre Timotdu, cap. stih 14.
Cá apoY nu numaY yeti avé pedépsa de la Dumnezeu pentru nepurtaré
de grip, a voastra, cl si de la noI, de vréme ce, de nu Ara vom certa noi
pre vor, apd Dumnezeu ne va certà pre noI, precum poruncéste Pavel, la
faptele Apostolilor, cap. 20, zicand Paziti-va pre vol i toata turma, la
caré Duhul Sfant v-au pus pre vol episcopY, ca sa pastetY besérica lui Dum-
nezeu, caré o au castigat cu sangele
Insa taInele sfinteY besérid sant acesté: sfantul botez, sfantul mir,
randulala preotid, Manta ispovedanie sau pocainta, sfanta cuminecatura,
caré sa sAvâx§aste la santa liturghie, nunta sau casatoria caré sa face pre
lége, sfantul maslu. De caré tdne acésta trebuYaste sa titi, cÈí unele sant
date ca sa le ispravitr i vor, adeca: Sfantul botez i ungeré cu sfantul mir,
cariI datorY santetY sá luaff de la Arhierdi vostri, sa ungelY pre cei bote-
zatl'; sfanta ispovedanie sau pocainta; sfanta cuminecAtura, care sa savar-
saste la sfanta liturghie; nunta sau casatoria caré sa face pre lége; sfantul
maslu ; lar sfintiré sfantuld mir i randuYala preotieY nu sant date voao
s'a le ispravitY, ca numaY Arhiereli sfl.ntesc stantul mir i randuesc au
la diaconie au la preotie. Pentru caré YarasI và zicem, sa nu fill nebaga-
toil de séma, ca sa putetI dobandl si dar 0 rasplatire de la Dumnezeu
pentru pliniré poruncilor luY, al carda darul i mila rugam ca sa fie cu
molitvele voastre i sa va spasiti intru Domnul.

1725.
Psaltire, Ramnic 1725.
N'am vazut exemplare.
Popp, Disertafie, 73.

Taina sftintului Botez, Targoviste 1725.


N'am vdzut exemplare.
Cartea ar avea o prefata a Mitropolitului Daniil.
I. D. Petrescu, Mitropotiele tierrei, Bucure§ti 1870, p. 113.

N. Mavrocordat, Despre datorii, Londra. Greceste i latineste.


In-12. Cu portretul au torului.
Este a treia retiphrire a cartii lui NIavrocordat, (V. no 178 §i 181).
Papadopoulos-Vretos, Nsos),Xylvtxt (pcXo'AoTia, II, p. 46. A. G. N/avrocordalo, Cu
ueaziunea serisorii lui Le Quien, In Arhiva (Ia§i), X (1890), p. 180.

1726.
Antologhion, Iasi 1726.
Ii 11 0 0 /1 0 r 4)a0iip1j K.NR1111Tei1 6aP h.
KAN Ksniniem cline T641'1% CAS7i1lit1 4f Cit KSKIÌHE I1811 Iâ CiiTIA RfApH4s, IIICTI
ei

TOTK :111$11k. ii[Kkk .(a100 .011t141CTLI KAM. Ty1l'h(111TIK IUI 111115tiTk I Atillit tliA11
rpf4iCKII. I wiTIIS R;i101,1ECTii RSAS Af Xc106HTC140/1811 I A6H8A811 nóerp8,

dacoromanica.ro
24 ANTOLOGHION, 1726

Cy3 fl II b. 411-1 X all PhKOKHIVhg 0 /1 0 A, lit; 11111011 CAM /11i1

KS RA-rOCAOKINTatW1ItCTH4iLt 110-kwc4sliu,HTSAii IlAwrponomiTh A MOAK-


A6KTA I K V 11 l'EW r f. GI1111 I Zsipt a REAP11,111MVpli 11$11 X TOENSH1111,1% Mil
AMt 1111LIKOCAAK1111,111AWIIK *C.AOCK: I Mil CAS THIllItIATIA 4 eitiiiTil itIHT00110M1 4 min
OrH,1,1 iCTE KpAmSitti crpriuTti MiuSASII u6cTpS I. j jita ANSI% AMA BismipE
5CAA I iuìiGirmnivint Tvnorpti*Smt.
In-folio de 3 foi ftlra nurntir i 410 foi numerotate, cu gre§eli. Primele 27 foi stint
numerotate pe verso. Tiparul e rou i negru, pe douti coloane, cu 40 de rAnduri in co-
loana. Titlul este incadrat §i are un frontispicitt (lacs. n" 283), cate so reproduce i in fruntea
textului. Pe verso tillului se afla stema Moldovei din Lituryhia dela 1715 (vol. 1, p. 498)
intre initialele domn&1i ale lui Miehail Racovita. Sub aceasla stema se afla versurile de
mai jos. Initialele lor formeazift numele Donmilorului.
La sfa,ritul scrisorii de dedicatie a Nlitropolitului Gheorghe se afla o gravura sem-
na kremiia Mr. care aminle0e pe cea din Clala inklesulai (Bucure01, 1078) reproduqa
mai sus (vol. I, 221).
StilturY politice 14 asupra numelul Pré Luminatulta Domnu
lo Nlilial R. Voevoda.
Mar6 incuviintata villfa 0 lauda cre§finTascil
/vitu-s-au oare-cAndu credincTo.,,uluT Stdpanitor arma cerIat,cd.
Harulu cel de susil a pré infintateT Dumnaddiri cere0i
A cdruTa vrednici s-au aflatti véchiT
Inemd curatd cdtra pâmantu-§ ardtard
Luminatù nume fiulorù sal' in véci ch0igard.
Thivnti mare spre IntdrirTa herbuluY acestuTa §i 1\ldrie-sa au ardtalti
A cdruTa vrednica stdpdnilorù" driapta celuT de sus 1-au Incoronatti.
Cu hiruint i certare pre aT síï nepriTatini de tot sd-T smerTascä,
O Dumnildau sfinte, pururé ca sd obladuTasca.
Voevo0iI cei cere§ti, asamdnat flindu numitu,
Tardi-§T patron sd fie tot-deuna necrátitil.
In multi ani Cu pace di sá domnésed
Pré bunulb lui nume s sa proslavasc6.,.
Prefata:
Pre blagocestivuluT, Pré luminatuluT, Pré inndltatuluT Domnu i obladui-
torl'u a toará MoldaviTa, Domnulur DomnuluT nostru Ion MihaTu Rdcovitd
Voevoda, sändtate pacInicd viTatä DucuriT de biruinta i spdsenie ca sá s'a
däruTascd A/aril tale rugdmu.
Intre toate cele din sporu-i i purtaré de grije celui de sus, avem dale
bune ale nostre intre toate celelalte darurT a lui, care ca cu dégitulti aratd
pre om a fi chipul`ti i asämänaré lui Dumneddu, céla ce Taste cale 0 mijlo-
cire agIungereI bundtätilor vécinice. Care 0 aicé toatd närociré noasträ o
chivernisé;te una Taste, 0 unile ca acTalé putincToasä a le lucra pre ldu-
data bundtate, milostive, pré luminate 0 pre inaltate Doamne. Cä acIasta
pururé pentru a noastrrt cia mal de margine intru Dumnätjdu fericire, a
ne indeletnici ne indTamnd ca aceluTa a sd-T urmdm intru carele vietuim
mi5cdm i sintem, de vreme ce bunätaté nu este vrémi, nice intam-
pläri slujitoriu, ce inpärat tuturora. CA pre vräjma§i II smeré§te, 0 pre

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION, 1726 25

neprietinY IY Infricosada. $i precum fara de bunatate nice o narocire nu-1


statatoare, nice o marire, nice o lauda adevarata. Ca farä, de bunatate
nice o frumussetare sau podoabä, si nice o tarie nu-Y, ce toate-srazvratite
peritoare, intr-acesta chipti cu povatuire acástil Inpäratésé, (a bunataliY,
dic) toate-s frumoase i cu randuYala Intarite si bine intemeiate sântti. §i de
vréme ce bunataté Yaste capri tuturorti bunatatilorti, si Yaste eu adevarat
jartva mal cu buna mirosti de catti toate jartvele, bunataté cu multa-
mita. C denti tr-a.nsa esti toate bunatatile, ca dentr-o firésca radacinaíi
Intr-ánsa ca o mirézma intru céle cu bun miros aromate sa cuprinde. Caci
ea multamita arata bunataté i marturiséste mila i purtaré de grija
toata faceré de bine a facatorYului catra fapturä, precumtl dice fericitult1
Zlataustti. $i cu jartva ca acIasta st lipeste de Dumnadau, stapänula
izvorula bunatätilorti, si-1 Intoaree spre sine Cu mila multemitorlulti, carele
nu-1 latida numaY den gura ce din singurti adevä,rulti inimiY: Yara, de eel'
nemultamitorIu, avema pilda maY luminata, afara de alatiI pre stramosula
nostru Adamti, carue ca cela ce era IntaIa zidit, i sa cade s cunoascà
bunataté facatorIuld i sa-i multitamasca cä.ci I-au adusti dentru neflinta
Intru fiintai Cu chipula sau 1-au cinstittl, i 1-au pusa Inpäratu preste alte
fäpturY,ca i porunca pentru acéla 11 pus lul ca o lucrare firiasca, ca sä-1
distepte spre multitamita. Darä ela Innalatindu-sä cu minte si calcandtl po-
runca i atingandu-sa si de-a cinsté facatorruluI dupa sfatulti serpeluI cuvan-
tulti EviY cá vor fi ea niste DumnädAY, s-au facutti întái ela pilda de pedIapsa
nemultitamitorilorti. Ca §-au Intorsu mila sa de dtträ. dansulti Dumna0u,
1-au lepadatu afarä, din child* RaIuluY. Cu acéste §i eu, nevrédniculti
fapta a manilortl luY Dumnadau, staptInulur celd proslavita In troita, des-
tepandu-ma spre cunostinta bunatatiI sfintii sale ceY mulate, ce au facutu
si lace cu mine, stiindu ca nemica dintru a mYa vredniciYa nu Ma, ce ori
ce Incept" spre lauda luY, a luY Yaste vointa, si ce sfartisescu a luI este
lucrará. Pentru acéra plecti si trupula mieu §i sufletula inpreuna cu tcate
simirilesi ma Inchinti lui i proslavasca stanta numele lul si-Y multamascti
de toatä facere luY de bine. Ca ce bine au voila de m-au facuttl luisa
slujitorti i lucratorlu Intru a luY duhovnicIasca vie si m-au Indemtinatti de
ama Inceputti, si mi-au agYutatti de amti tipäritti adasta sfanta carte, ce sa
chierna Anthologhionti, adecà floare cuvintelora, slavoslovie tuturora sfinti-
lora si dintru a MariY tale mila i agIutorti, aceste cadute .si datornice
fiindti ca se le dama IntaY stapanuluI stapanilorti Dumnadau, pentru bun&
tatile lui. Stinati ea i porunca Jul Hs. mantuitorIuluY avemu sa dam dupa
facatorYulti i stapänilor pemintestY céle ce sä, cuvine, ca dice: Dati ce
este a lul Dumnadau, luI Dumnadau, i ce Taste alu chesarluluY, chesarYuluY,
adeca sa dam noY cesti mal" micY celorti de Dumnedau incununali cu sta-
paniYa, datortinieä, cinste i multamita, ea unora purtätori de grije de
binele de obste, precuma i Dumnadaesculu Pavelu apostola OiCO catra Ti-
motheY: cati sintu suptu giugti slugi, pre stapanil &AY a toata cinste
vrednici a fi sa-Y socotYasca. Adasta porunca a stapanuld Hs. cu
totti sulletulti cuprindandu-o cu cIa de Dumnadau Insuflata Inväih-
i
tura a fericitulul Pavelu, luminä,ndu-mi ochii proastef mYale minti, eu,
75568 4

dacoromanica.ro
26 ANTOLOGHION, 1726

smeritulti rugatorfu de sanatate Mariï tale, caubil la aciale mari si


din cIa flrYasca bunataté Mdriï tale facute ispravi spre mine multitrt
catulti. Mee cu vrere stapanului Hs. rn-al luat si la pastoriYa acIasta
turmeï eel cuvantatoare a Id m-ar radicatti, nu dupä vre-o vrednicila
(cad intru mine nice o facerc de bine nu stiu) ce dupti mare mila Mdril
tale facAndti. Ce voïu rasplall dard DornnuIu i stapanuluf mieu, MariI
tale, pré innaltate Doamne, pentru toate dale ce al facutti i facI cu a mé
nevrednicul ? Stiu cà slobodenfia naa este cumparata Cu multti pretulti bu-
natiï Marir tale, cä, luï Dumnaddu si parintilortf i taeatorilorti de bine nice
°data a face den destulti sau a rtisplätI cunt] sd cade nimene nu poate.
ce vrednicd rasplAtire podu eu smeritulti sa adue Mdrii tale? fara numal
multamild i osardiTa inimir méle intru cinsté de Dumnadau incununateI
stapanieï Nairn' tale : Iard in loe de stujba, aducti i inching Mariï tale
aelasta mica ostenIala a noastra, adecd acIasta Santa, Carte cu a Mari
tale mild i agYutorti, ma.carti ea la acéste vremi gréle i cumplite i nd-
varù" nice 0 nelesne suferitoare, dara insa cu cale au fostu i cu multa
cuviintti in Dumnaddlasea pronie i acistu lucru, adecd ca la nimené altiï
denì cci maï denainte StAptinitori a sd da in tiparIu acïastd cuvioasa
carte Anthologhiontl in care s-au pusu la un locti si Ohtalulti,organul bogoslovir
cel mangdrosti a fericituld Ioanti Damaschin in caré este intalu slavoslovie
de viYata, incepatoaré Troite, patimilé i invieré Domnuld DumnadauluI
män(tui)torYuluI nostru Is. Iis., si laudele Presfintel de Dumnadau nascdtoaré
pururé feclbaréi Mari. lard' in Anthologhionti ce s talculaste floaré cu-
vintelorsd adevarat a nevestediteloru florilorti vietuitorilorti raYulul sflntilortl,
a cdrora vira, stradanie i mucenie sa proslavéste intr-Ansa, a prorocilorti,
a apostolilorti, a mucenicilorti, si a tut ulorti pré cuviosilorti i dreptilorti, a
chrora in tot ti pdmd'ntulti s-au varsatu darult1 loru i pand la marginele lumï au
stralucitti minunele lortí, printi a carora rugi pururé sa flï acoperita i pdzitti
Mdrie ta. Pentru cd, de vréme ce Marila ta ai stät utu färaI acestila singurti
dupa Dumnddau prin alégeré alesu Stapanitorïu si mântuitoru si pazitorti
innainte luptätorlu i o aï pacitu cu cIa desdvdrsitu intalepcïuné Mdriï tale, si
den nalta tiinä i chivernisire de rdutätile cebona ce amagescu numele cresti-
nattitjcu neadormità priveghYare oaY pazit. DecI i acestu organ u sufletescu
indu scutitti suptu mare incuviintatu numele Mari tale, va rämdné slobod
in pace de huliré zavistnicelorti, cA lucrurile céle tinere i de nou ivite in
lume tare scutrala i acoperemantu le trebue, suptu care sä vorti cunoaste ceï
dupd dar flY credinciosi, i vor afla pre lesne povatuire spre toate bund-
tatale i (ca sA dic in scurt i sd nu lungescu voroava) vedé-te-voru i nia-
murile dale viitoare Cu cata osardie ai fost nevoitoru spre inmultire avu-
liei, nu de auru si de argintu a inmulti zadiri, cì obarsiré buntitatiloru
infrumsetare obicéilorti celorti bune, cA ace.ïa ïaste avéré cIa adeväratd, acéYa
Taste cla drIapta mosieï tdrie, adaYa Yaste dobanda cia nepieitoare i véd-
nica, caré cu oserdha rugdm sa o inmultasca Dumnaddu in dilele Marii
tale. Ca acésté santti luerurile Mdriet tale, pré mare incuvintate si de
Dumntidau ïubitoare, i vrednice bunatatil i Blagorodiei Mdrii tale i a ce-
lorri deapururé pomenitI strdmosilorti Mari tale itacovitestilorti, care santu

dacoromanica.ro
CATECHISM, 1726 27

de folos i spre sufletiasca spasenie, i sprc a besérici lui Hs. podoabii.


avernti nedejde ca i cele-lalte Cate or fi tribuitore sfinleY 13escrecY le vi
purta de grije Mdriia ta intr-acesta chipti pre cumti alu domniei neindem-
nat de nimcne i "Ana a nu fi rugat de nimene cu drIapta cumpand a
dreptali, Cu priveghiaria i cu osardila de la Marie ta le chivernisasti, asia
dale beséricesti lucruri cu ochlu stirguitor luand aminte la céle ce lip-
sesca dentru danscle le plinesti insu(1 lucrandri fdrti de ceréria de la
Alacarti cà osteniala noastrd la aciasta slabd i mica au fostu, cad nimic
dentru ale noastre n-am adus, ce povata avandt1 pre eel' maY desavarsit
luminati in minte, ce mai nainte au asezat i au rdnduit, numai am mai
ltimurit Intalégeré vorbei dupd obiceYulti pamantului schimbandu cate-va
slove, precum s Ode, pdzindu Cu amaruntula uniré cuvintelorti. La céle
(darti) mare laude si vrednice, si la fo(lo)sula cdrtitii acestiTa mai mullu
uitandu-te Mdriia ta cu ochir blandétalorti, deschide bra(ult1 milostivii
Maril tale si o cuprinde Inpriuna cu osardie inima i Innaltaré mdnulorti
noa.stre, care facemti cu glas de rugaciune la Dumnadau, rddicanda cu to¡i
cci dinpreuna cu mine frati i Inpreuna slujitori episcopi i cu totti preu-
tesculti i cdlugarescula cintl, ce sd afld intru Tara Mdrii tale. noel pro
a-totti-putiarnirulti si pre bunulu liumnadau ca sa, cldruTascd Aldrii tale
intr-aciasta, lumia viiata Indélungata, End, pacinicd, nesuparald, cu sdnalate,
Cu norocire i cu toatd bucuriia, pazindu-te pre Alariia ta, Intru eel(' pro
innalta scauna a eel de Dumnadii,u sldvite DomtiniiMarii tale, Iara In vécula
cel viitoriu sh te Invredniciascd a celoru negraite céresti bundtati a Inpa-
rain' sale, sd te bucuri cu pro cuviosiT, sà te veseles,,ti cu dreptir,sa pctreci
inpreund cu blagocestivil i milostivir Inparati si Domni.
A AlarieT tale fierbinte spre Dumnklau rugatoriu,
Smeritulu Gheorghie, Mitropolitti Moldavi.
Cilirile;;i tipicul sunt in romaneste, iar cAntdrile in slavoneste.
La sfarsit, dupii obisnuitele scuze pentru greselile de tipar, se citeste:
Typ'dritu-s-au in anula de la späseniia lumii 1726. De Icremila Ty-
pografulil.
Octoibul anuntat in prefata, ca formAnd un adaos la acest Antologhion, s'a Lipari'
ca un tillu i Cu paginatie deosebite. V. fnai jog, n°191.
Bucures;ti: Biblioteca Academiei RomAne.

190. Catechism, SAmbata-Atare


ILITEKHCAWItrit CAS .ftliltH:hT811%. Kmpn,I1icKh. 4 ilso,voctin 11fams11$11 fltiCECICS (?
AIM Rail I Ortll'SilltaCKIt, Arrit 4.10'h 111111k wrhp,via, cadi Awm-
HsAsii A. 'wail IWCH AlliaM HIM CT. IIIICKOFISA GHLICTSAISA, W H A 11SuuitqS4t.
11(104. liMISASli 11 13 WRECK OVI1 HT Alfil /In) ITMLICIVIt RIMAOHLIIK fillOCTOAH ',WKS .f
Orfll'SPLICK'h, C4HINTEli11111 ./tH10110Tili 41110%1011 P.KA1:341$11 CITIIHKS. 4 miA,KA OMAN--
u'kcick.1TOAKK 11111 T111119 HT11. 4 O'KME%Til MAIM. 411 Tlif1011114i4 filAAEMH(IACIVI%.
fli1841 AfAA re AtE:S.

Nu cunoastem exemplare. 11 luam dupa Popp, Disertalie, 92.

dacoromanica.ro
28 OCTOIH, 1726

191. OctoiN Iai 1726.


O'KT6IIXOG KApo "Spf 4 CHHE
TÓAT-It CASAMI (11 Clt KSitling A FilistclinvAwoh. 411JIESH% IU1 1367 Glorr.hm.iurk KS TéATE
AM iti p,RHASAAE. iiKt+AHI 4T110 4TPAtliCTA K11116 AllIESATh 111A TIrElltlIHTb SHAME
110-k1 mHHAT8ASt1 wii .¡HltAll,ATSASH A6MH1%, UJH ',SHTó1IO ATÓAT'li AANI
,S,AKT6 iOdHh (l1I1X1lt P 11K O R1111,1. E O K O A, KS A
all'brk III il AppoTkipto n'A IS 11;iroc4ocircim 111H airrfirkm IIIHTOCHIG-
AHTK, A K y pr E ti, p thIE .11 m KLlIE A livi- p(e.1)11,,tvokilt;ri
H E.
thu CAS Tiiirkpfrrk 4 oihrITA
Am 1111AKOCAAKI111.111AIVIA 450410C. liTpo-
Homo 4 doul. oqHm xpAmsm, 116croS fe, Xe.
Afila SHAAPt ASAO, 03"iA,A,. AE IEl1fiAll#91 TI(1101)1A4ISAK.

In folio, de 2 fol l'ara numerotalle i 84 foi numerota.l.e. Tiparit cu negru tzi ro§u, pe
douà coloane, cu 40 de randuri In coloana. Tillul Upara de asemenea cu negru i rtnu,
este incadrat i infrumusetat cu un frontispiciu (facs. n° 283, p. 1).
Pe verso titlului se afld stema Moldovei din Liturghia din 1715, intre initialele dom-
ne*i ale lui Io Miliail Racovita Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn Tärei Moldovii
(I-M, P-11, x-M, A1-0) i urmatoarele:

StihurT 12 asupra stemeT, a pré luminatuluT i innáltatului Domnu loan


Mihaï Raeovita Voevoda.
Slavita Corona a táriT Moldovir,
Ce sa IncununTacla Luminatiï DomnT,
Blagocestivuluï Domnu s-au
LuT Mihaï Racovitd, de bunti némil
De tatà din vestitiT Racovite0,T,
De pre mumä den Catacozoneti
Slávl-vor ceï de pre urma pré sfanta Troirá,
Ne-uTtändu-T numele cela de bund vira,
Cu a luT bune fapte toate le plinéte,
De toti vrarnasil" Tara-T pazete.
Doamne Intarete-1 cu a ta puteré,
Sai nu pätimasca nice o scdderé.
Pe verso foaeI a 2-a liminare, se afla o gravurit reprezentAnd pe SI. loan Damaschin
versurile in onoarea sa, reproduse dupa Ocloihul dela Ramnic din 1700 (V. mai sus,
vol. I, 468).
Pe verso filei 71 se afla reprezentata reislignivea Domnului, cu urmatoarele versuri :

Dumnec,läe011e palme, Is. pe Cruce-au Intinsil


Si c,lidirea mainilorti luï catrá sine au cuprinsu,
Patimire luàndii numaï cu firea omeneasca.,
Iar niel o durére simtind tiré DumnklaTascg,
Räscumparandu-ne pre noï cu allí sau srántù scumpti sange,
NorodO alesu ParinteluT Cerescii Tar4 ne strange.
Pentr-acéra cu credinta Patemilorti ne inchiram,
marindu-le cu cinste le särutám.

dacoromanica.ro
INVÄTXTURÄ, 1726 29

Altele:
Dintl lemnulti vietri Adamti au mâncattl Cu dulciatá
Si noao cestord pdmante.5ti blestemulti ne-au fost grétd.
Laxa pre Lemnula Crucii Hristos amara moarte au gustatti.
Si pre noi denti-tracelti blästamti .5i grétä ne-au ridicatti.
Ce ca tälharrulti sd-I strigdma Cu glastí de cuviintd:
Pomené§te pre noi Doamne intr-a ta mo§tenintd.
Gravura este semnatä: Ieremiia Mrcv.
Textul cantOrilor este slavonesc, iar indicatiunile tipicului si bucdtile de cita sunt
in romAneste.
Aceastä carte s'a tiparit ca un fel de suplement la Antologhionul din acelas an, si
nu cuprinde intregul Octoih, ci numai cantärile in onoarea s-tei Treimi, patimile si invie-
rea Meintuitorului si laudele s-tei Fecioare.
Bucuresti: Biblioteca Academiei RomAne.
S. Fi. Manan, Inscripliunt, I, 98.

Octoih, Bucure§ti 1726.


In-folio.
N'am vdzut exemplare.
UndolIski, Ogepws caaBinio-pyccKori 6n6morpailms, Moscova 1871,col. 176, no 1731.

Intiia invatiturd pentru tineff, Ramnic 1726.Slavonete si românete.


flOPEOO viGllie EáTP011ehllih K HIAUKE ESFUME, li CAbrIl. l'Amo
KPATKOE TOAKOKAIIII 3AK6HHAPW AECANTOCAÒKIA1, iltiTititi FX-11A, d'AIKOAA K-kpid,11 M-
KATH .fi-AACHICTKK. HAHE- L'ATACA% *E 11011fAHTEA1K A IliírocAo- 1 MIAMI, fi KCANKHArk AMAN-
KellIEM HM 7iTHiAlHArW, A HOEWCITIEHII'kAllIAPW I rima ivitociA HETOKIELIA HPAKOC-
AA- Harw iippriricK6na h iiiHTOWHOAATA KEAHIVAAA, A filiHKIKK CTOAIIII, El 611kOlaH
PhIMHIMECKOA. itiTO n'Aill : 0 slints. ÑATA ID ilf(HIÁKOAIII : Unorp451.
Intdia invdtdturd pentru tineri, cu litere §i silabe IntrInsa. Scurtd
tilcuire a legii celor zece Cuvinte, Rughciund DomnuluI, Simbolului cre-
dintel *i a celor noud Fericiri. S'a tipdrit din porunca, Cu blagoslovenia
toatd cheltuiala Preacinstitului O Preasfintitului Domn Moise Petrovici, Pra-
voslavnic Arhiepiscop *i Mitropolit al Belgradului i al altor täri, In epis-
copia Rämnicului. Anul de la Christos 1726. Ilie de la Cprnavoda: tipograf.
In-S° mic de 6 foi fart. numar *i 120 numerotate, cu 19 rAnduri pe paginä. Textul
slavonesc e tipärit pe pagina din stAnga, iar cel rornAnesc pe cea din dreapta.
In foile liminare se afla: titlul, ni§te stihuri in onoarea Miiropolitului Moise. numele
corectorului, o prefaá si clementele scricrii slavone,ti.

GTI1Xil GilnlidlIIII1
dr,A,i1 H.P91 C Iliwycimit HA roIrk KiAwf,
GOXPAHIITH BAK6Hlt AIOAIM91 HOKEAKAIHE :
(5H1+ ME felii110 Tb CAÓKO f132i1KAAlt ¡CM,
arAa HA cKpinfltiAH SAIAT'lt CIA IIIIE,A,AOHCA/Vit iCTI11
HA HAXASE airk AlcATK sAnowkATil siitx$,
'3'
111)K1 KCIAIOKIKHW EICA AfoATI npmxti.

dacoromanica.ro
30 INVITÄTURÀ, 1726

GAM% A HAArk glox6KAKIA illitrrownomirk


G ficitiom ctiotimit T64KOA1 HASLIATRCIA konAT-tt :
norrim-km% )KI CkCiPAHW RAUH HAKASAIIYE,
Aa tionStitint% Amin K HII 11PEKKIKAHIL
ii)KE aCTHHHIV HAArk npaKOCIL111111ilAr11 ,A,ApiET1t,
fit% 111166;i1111, aSKE KK 114Kit KiKA U,f1CTK8Vrit.

GAAKiFICKAVW AïálIra, iiRAACKHKit CAOKiCK 0.cepAt1kiii nortpaktiTemt, HEAorrai-


111011 om6M11,1% GTE4S4Wk ill`MEN11 rOK6PCKAVW.

Sarguitor corector al dialeclului slavon i al cuvintelor romilneFgi


nedestoinicul rugator de Dumnezeu stefan ieromonahul igumenul
stirei Govora.

11136A0GAORIG
CalailE KO KAArk 1111AKOCAAKIIMMII,

HETII6K114 HEMIVIIAACKTri, A

illtrrowtionAT Rcira, XfoTbaticKartv ttalt6Aa ROA KAACTitO IlitecT'Artv P11A1CKAIIV


KO Gif101, GAmtOtiti, XSurAlfiti, XOOKAVCK011, 01.;TIVOKAAK1H itECAPCK06, t FLAIIATii TEM11111-
KAIICKCIM% : A irw n}licT;iro RECAOCKAPW RFAARECTdA MAPHAVW sApAKTRi, A
Afitiktittrw cricitaia COFa EPA MEAAEM, A APOCtitlfa% KA11.11A1S TOAkrifio, ñ Afilf
41IXTViliCK01 CAAVOCAOKillYE 110C1t14AEA1 KrkArit, filKW MOAAV6 KOyilOKAE11111tIAM
LIAAWAVh.
ev KA-kR* iAAROAirls. NafKla RAET'h WAKit, Atita KO3410KM1111A/A If AAA illiAKO-
CAAKitl XiiTY/iIHE :F10 li/KCAKOAVK rri-k AcKorkmtpfiwk 115 Mao, : VAAK :

iNCE A nA1EIV11 (1001101AAIIIIK% K4111x1 OLICiT riÀ : : Tti : Re/smog nticAuTe UoAox-
11011iIIHO A noitiyto iCTIt KO OVtliliTIO, KO tVgAlitlilITIO, KO ACIlpAKAilli10, KO HAKA3A11.(10 LIU
K 11PAKAS, COKEPIIIiHis. K8AFT11 Egvirt KCAKO ,A,"kAO 611'0 OVVOTOKA11%.
AAUKEû aii kmittpe TOAAKW AiùlEIOM3IIO CSLjIU EicYs cmSko, TAKiv Flf10110K-kAA111101,
1:1KW A IHICAIIHOE, 110 HIíII FIE liTTAKAAEArk KAM dtFIIII 1I1KIhCAÓKA raL ,
AiiiliKHOCTI1
Ci Cililrh ;attoivk,VA. llo kmiticm'ixoArk IINACTAKATH KAAM Cil0 Ai:6101810
IkVKAkÓKHKIR ritittrh CA6KA 115iCLA 0.00TOKA11111t111., duo rít-iwk RHAMH11,8 COMMA111$10
CFK'k 6TPOKOSi1liTfAHltIRt s8KRItl A TOAKOK1I1TE MCAT,' BAROK*ATR 114Nalir16, 11 TOAKO-
KARTE drA1KOAA 1APIII û WATI1h1 Tii, û AECATH KAA5KEHC'VK'h,1.4.;:416 TNIOA1 17V5AATII
KOAAKÖ CAAKÉNCKOArkR KIMCKOArk AIMAEKT*, o'yikóRNAPW NiAtt pn;Sm-kitistCIIXK
AK6rh 113tílKWK1t. 1114A1ATE lit6W cito litatatHRS, Û WT1101111 iKI K WA, ItaSm-iiAT. A
CAÓKA CAAS, AA 6K1CTE AOPAH ACROAKIITH CKOi WATVE, Ci 110 3AllOK'kAEAVh il;KTRAVK KoAATA,
((-xtF 11AAE;ERT KCAKOMS illiAKOCAAKHOAIS KIIIICTLARA118) û iuiia thiAd,
KRIM 11:, KAMA A 64171111OCTH TAKOWAE FICIIPAKAAATE RK, lì;AK01115 regVIO 114tS-
74.
liatinttittota KI1 IlpoTon6Ati û Ap6ttitt 116nottt, A cijwitinnot, tia$,IAT*
KiIIIt Ibpoxihtitilkt 341;6fin tzï KCANHAirk 0VCif1ATEAVh, 171KW CiaSIIIïH KOAATH CA6KO
.13A HIIrk : HE A*1111'1'601% Ci'ElV, 110 TinKATECS1 ft WEllAWARTE M KC1rK IIERPAKA% ark,
HAKEWK : T'a, i.a5npa3-h. ra4Att K441111t1Ark CA6KOAV1+, NiATTEArh, MOK6-
ASOArk, K4C11010, ,111CTOT610, û paiiit CFIli A OVLIER.14, û 110EKkIKAA K IIlWk : Ciat KO
TKoltA lì TEKÉ camAro noceStitátotiltdm :kIKW ,NA C1I0A0KHTECA1 TO11711

dacoromanica.ro
INV ÁTITUR Á, 1726 31

ENNA ii *9116111 ptigf Ilt1A MA116111111 KlairkkuAllE1111, !IAA% MI16-


lit1H1i1111,11'1V rAtiC4 :
111INH UCTi%ITa,111111Aii Rk PAAOCTk rAti 'PROEM, i7i1E 'AH,
Eilurw XiirronksTia gc-krk snartirk, AfiliitnartV Crldi11,71 )11fAtiTfAlk 1{g11111116

f1AMIIIITIll
Precuvântare in deobste catre toti pravoslavnicii. Moise Petrovici,
din mila lui Dumnezeu pravoslavnic Arhiepiscop al Belgradului i Mitro-
poli al tot poporului crestin de sub puterea Prealuminatului impdrat
Roman, in Serbia, Slavonia, Ungaria, Croatia, Ugrovlaltio, imparateascd
in Banatul Temisoarei, $i sfetnic al Prealuminatei Sale Märiri impärdlesti,
dorim i cerem de la Domnul Dumnezeu sänätate Iinitifá i mdntuire su-
&teased, pentru voi iubitori de Christos, in deobste tutulor trimitem bla-
goslovenia noasträ arhiereascd ea unor fii ai mei iubiti.
Omul va vietui nu numai Cu pdnea, o iubitii nostri fii crestini
pravoslavnici, ci i cu fie-ce ctivAnt esit din gura lui Dumnezeu, Matei ca-
pitolul 4. Si Pavel propovdduitorul credintei invatd zicand: Ori-ce scriere
este inspirará de Dumnezeu i folositoare pentru invatilturd, pentru ardtarea
greselilor, pentru indreptare, pentru invdtarea adevdrului, ca omul lui Dum-
nezeu sd fie perfect si gata la ori-ce faptd bund. Deaceea i noi, vazand
atAta folos sufletesc In cuvântul lui Dumnezeu atdt cel propovaduit cdt
cel scris, in puterea datoriei noastre nu va lashm lipsiti de cuvantul lui Dum-
nezdu si de sfintele lui porunci, ci ne-am gdndit a vä oferi aceastd trapezd
sufleteascd, hrand sufleteascd pregdtild din cuvantul lui Dumnezeu, aceastd
cArticicd, ce cuprinde in sine literele pentru invätätura copiilor, i tälcuiala
celor zece Porunci ale lui Dumnezdu, $i tálcuiala Simbolului Credintei, si a
rugdciunii Domnului si a celor noud fericiri, pe care am bine-voit a o tiphri
In dialectul slavonesc i românesc pentru intelegerea mai usoard a acestor
douä limbi. Primiti asa dar aceasta carticicd, i citind-o, intelegeti i pu-
terea cuvdntului, pentru ca sá fiti in stare a vd indrepla viata voastrd $i a
vd purta dupä poruncile lui Dumnezeu, precum se cuvine ori-cdrui cregin
pravoslavnic, si pe copii vostri, si pe altii din casa voastrd asemenea
indreptati in gre$elile lor i Ii invätati legea lui Dumnezeu, dupd datoria
voastrd.
Cu deosebire voi, prea cuviosi Protopopi i ceilalti Popi i ierei, Invdtati
pe parohienii vostri legea lui Dumnezeu cu toatä osdrdia, ca unii ce aveti
a rtispunde pentru dAnsii; asa dar nu vd leneviti, ci lucrati $i Ii sedpati
de toate nedreptlitile lor, precum zice Pavel InvdtAnd : Fii pildä cu cuvintul
credintei, cu viata, cu iubirea, cu sufletul, cu credinta, cu curátenia, i pds-
treazd-te pe tine $i invätätura, trdind dupd dAnsa, cdci facdnd aceasta, te
vei mantul si pc tine insuti si pe aseultdtorii tdi. Ca sd vá astimAnati acelui
glas fericit: bunule i credinciosule rob, ai fost crediticios peste cei putini,
te voi pune peste cei multi; impArtil$este bucuria Domnului tau, care va
fi, va fi.
Voutl, iubitorilor de Christos, vá doreste fericirile i mántuire sale-
teased mai sus numitul.
Cartea cuprinde: 1) cele zece porunci, Cu inlcuirile lor, in intrebäri i raspunsuri.
2) «Instiintarile de obste care &Intl' trebuindloase spre 16gé JuI DumneLeu». 3) «Talculala

dacoromanica.ro
32 INVÄTILTURX, 1726

ruggicIunil DomnuluI: Tatala nostru». 4) Ruggiciunea arhanghelului catre S-ta Fecioargi.


5) «Symvolulli SfinteI pravoslavniciI credinte, prinil tAlcuIalä. luminatti». 6) «TalcuIala
pe scurtil pentru fericirile EvanghelieI». 7) «Intrebare de obste pentru fericirb.
BucuresiI: Biblioteca AcademieI Romane.

194. Slujba S-lui Andreiu, (Bucuresti) 1726.


Giu;KRfl J ithiPeiin KiiiI6D11h. I MATO COR" HVIIHTfASII
HOCTPS 1HAÉ AMA KPIITK iiltSAMk 4Tdi4 AtiMEd
PSAVACK11 : I KS li,VRiiïa LIYE c.isrnors.Asil rum- 1110110MiTh kr11)01341,i011
Klfp AflHÎIt1Ii. 11(16H6 li/CAPATA Wil KEATSAAA 11611fil I HINÓMil CSKSPÉLIIH :
CKIMOIltipt Msn,A,Sci Atiol EI na C4SiiTfilf KHAN-NIL NIÙ iia KApf 611A-
Aosxt Ail I GI, 3IIKA,Atity$CK rdilTE. I 4
AtIMACKIIHikI

I CAP, P.RHASii CAS LONE ev


17111K1t

LISA11 MALI tiskiwk rgeliA. I Al KSLI1:11HIlta1lk 4TIIS HOW1Hmina CreliKa


I

famittiti% Thorp*.
In-49 de 2 foi fará num'ar si 40 de foi numerotate. Tipitrit cu negru i rosu, cu 25
rAnduri pe pagina. Tillul, de asemenea cu negru rosu, este incadrat. Prefata, care
incepe indata pe verso titlului, sung]. astfel:
Card Cititori de bine voTtorYu.
Invdtalbriulti Bisériciloru, Dumnezeescula Pavelu, inviltandd bisérica
Corinthéniloru, printi PoslaniTa cé dintitaTu, pentru intelesulu Rugticitinif ce
sâ roagd bisérica de obste, aduce la mijlocu pildd ca acTasta, zicandti : de
va da trâmbita glasti ne insemndtorTu, cine se va gdfi de rdzboiu? Glasu
neinsemndtorlu, (TubiteT mid cititorTu), i fantand pecetluitd, de pe zisa in-
teleptuld, santii Cu adevdratil la sfAnta rugd cuvintele céle de umilintO care
sântti pre limbd streind, de nu cadd la intelégeré tuturoru. Dreptd acga
celd ce Taste cu oare carele dard Dumnezeescti, putincIosti spre a descoperi
dintr-altd limbd pre limba némuluT säu scripturi bisericesti, acela Taste
datorTu sd dé i insemnare graTurilorti spre intelégere, si pre cd.tti i sA poate
sd despeeetluTasch fantana Duhovnicestiloru talcuiri, ca sd se adape cu
intelégeré cesí ce asculth i sd se zidesed spre pentru cA fiindu
acestu canonu plind de umilintd, vrédnicu de aplecaré totu félTuld de
inimd crestinéscd spre cucerie, flindu pand acumu pecetluitd suptu pe-
cété neintelégeriT, sd anti' la biserici pe lirnbä strdind; Tara acurnd dinu
DumnezeTascd indemnare s-au talmdcitu pre limba rumân6scd, cu porunca
si blagosloveniTa pré sfintituluT Alitropolitu alu Ungrovlahig Chyrti Daniilu,
s-au datd in tiparTu cu osardha i cheltuTala cucérniculuT intru Preoti
PopeYNicoliT ce au fostu Protopopd Bucurestilorti ; dandu-le in darti sfinteloru
biserici. Dreptu acéra i vg, o iubitiloru cititori, sd-lu priimiti Cu dragoste
cinstindu-15 si citindu-lti cu inirnd curatd i plecatd, lanai aminte cu build
socotéld, ca sa, vA indulciti de toate céle ce (se) cuprindu intru elu. i la sfin-
tele voastre rugAcTuni sA vd aduceti aminte i pentru col ce s-au ostenitti,
ertandu-T pentru céle ce nu-T va fi ajunsu intel6geré, fdr de bdnuiald
indreptati gresalele, ca Cu totiT dinu preund sA ne invrednicimu a ne in-
dulci si de glasurile cântdriloru ingeresti in viTata véculuT celuTa ce va sa
fie. Amind.

dacoromanica.ro
TRIOD, 1726 83

RughtorIu cdtrb." Dumnezeu pentru Pravoslavnicif Cre0ini, Popa Nicola


ot Prundti.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romdne.

195. Triodul ortptiimânei mari, (Bucure0i) 1726.


TPH6,01311h1(ii,A,6111) I TPdfl KIHTIP11.111i Ksoplbw .itTPS
CANE CA)K6d rh la- Kling,I G*iiTEAWii IltiTHA, I ARM% CASAMItT4
AllifiTSASA aIjik, [hill% 4 AllA C4SiiTHI tU1 ASgtHHÁT 511 A 40i- I Oil AAinSati
n6rrOi lé xe. IAlibAtt 4rpt3 PhilAVIODIVIt no mi(m)sa I
P8MX114CK-h, .impS
dsonòctimiTSTSpwph flpiw- I 14/111W(Ilt, 1111 CHM 4141AiCSALt IIPEIVAHHAMIK. I * 3(Dlfilf
LISMHHATSASII Wil ntrk 41111A- I
LI,ST$11$11 MINK hi, MK OA AE AM a ti H ,A, p B. 1-
K 0 A h. ill
I V'P OK OP T I Ks RAriftioviA [irk ctjiu,wrSail IVIHTOflO- I AliTh
Lìt 01(11110Rthi011. I KVO PHDIAll. I 4. LISA11 AMA itAtlf5rk ïii.OSCXA. I A° KS'l4P-
11111:8M1 4T(38 110W11,11 11611d 1 GTÓFIKA &KOMI% ThorpAlsk.

In-40 mic de 3 foi (Ara. numtir i 152 foi numerotate. Tiparul e ro§u i negru, cu 26
de rtinduri pe pagind. Tittul e incadrat, iar pe verso titlului se ak16, stema lui Nicolae
Mavrocordat din Cartea despre datorii (facs. 284) §i urmtitoarele versuri:
Bourulti pecété Moldova insemnézd,
Corbulti a TdrAI Ilumâne0i adevereza,
Bourul i corbuld, ce in sterna insemnézd,
Domnulul Nicolae armd tare spre pazä;
Pre cinstita cruce, ea sd biruTased
Pre aï säT vrAjrna0 i sä-T stdpdnesed,
In multi ani cu pace intr-a sa domnie,
Hs. ddruïascd-Y multd stdpänie.
Prefata:
Pre sfintituluT 0 de Dumnezeu trimisuluY Mitropolittl al UngrovlahieY
pre einstitti Exarhti plaTurilorti, sfintii-sale Chyr Danifiti stdpänuluI mieu
rdedlorTulur de bine, plecata inchindefune.
Dint." vréme ce Domnuld nostru Is. Hs.. Arhiereulti celd desävärOtti,
au innältatil pre sfintiTa-ta la trépta ce innaltd a arhierier (pre sfintite Pd-
rinte) nu aY incetatti a purtà grija pentru oile luI Hs. céle euväntatoare,
Tara maY alesti de cândd Dumnezdasca pronie te-au mutatd la pre sfintitulti
scaunti alt." Ungrovlahid, aY adaosil a me inmulp purtare de grijd ca unti
pdstorTu adevdratti, Yard nu ca un ndrmitti i ca cda ce aducd stricadune
smintéld turnad luT Hs. Dard sfintiYa ta Cu phstoresca purtare de grijd le
dapartezi catti Taste print"' putintd, i céle de folosti 0 de mantuire sufletuluY
tad dé-una le socote0i 0 in tot(' chipuld te nevoe0i a fi urmatorIu invä-
täturilorti luT Hs., ca und purtdtoriu de grijd ali taTnilorti luT, Incard cu
adevdratti te-aT arätatti pdstorTu, intrânclti in staululd oilord prind
clard dintr-adastd arhieratidascd bundtate fiindti indemnatti tot dé-una, so-
cotindti cu ce mijlocire s-arti puté sd adaogi sfintiTa-ta folosinta cre§tinilor
némulur nostru, pentru ca sd-1 indemnezi la eucerie maT multti 0 la umi-
Enid ca und pdrinte i adevdratil purtatorTu de grijd? Dreptti acéTa cunoscAndti
sfintiTa-ta, ca din ale cdrti ale sfintel bisériciI noastre ce s-au alcdtuitti
75568 5

dacoromanica.ro
34 TRIOD, 1726

au cantata canräretir cel bisericesti pre limba noastra ce rumanésca, dinti


toate mar de umilintä i mal agonisitoare de zdrobiré inimir si de pocä'inta
Taste folositorlulti de sufletti Triodulti. i larasr, dinti cate slujbe st cuprind
intr-ansul, intre toate acélé intrecti slujbele saptarnaniT cel mari a sfintelorti
patimi ale Domnulur nostru Is. Hs., care saptamana raste cu Mate minuni
si piing de umilinta.
Drept5 acera pré de folosti, i dupa placéré lui Dumnezeu, al data
sfintira-ta blagoslovenie sa sa typarésca acéle slujbe ale Triodulur, adeca
din Sambata dreptulur Lazarn pann. in sfanta i luminata Dumineca a
Pastilorti la lyturghie, pre limba rumanésca, pentru ca pricepandti toata
prostimé sa sa umilesca la rugacrunile lorti. Ci darn i eu, plecata sluga
sfintii tale, amtl socotitti a fi datorie netagadurta, ca cu plecaciune sà inchinn
la sfintiTa-ta acrasta mica ostenéla, ca unti lucru bisericescti la grijniculti
folositorru alti bisérecir. De care ma rogn shntir tale cu plecacrune sa o prir-
me.str ca pre o parga a florilorti celorti cu dulce mirostl, esita dinti mijlo-
cult"' EdemuluT, adeca ce Taste intro Triodn i intre Penticostarru, carira sa,
cuvine a fi inchinata sfintir tale, ca la unti parinte rubitorru de fir si sta.-
pant" suflete,scri, nu numaT mie, ci i tuturorti crestinilorti Tarar-Rumanesti,
ca prinù sfintele si la Dumnezeu ascultatele rugacruni ale sfintir tale, sä,
agonisésca rodti acrasta carte si sa, aduca umilinta i mantuire sufletésca
la crestinir cer ce o vorti citl i ca sä se intaresca, sa poata s'ä, birurasca,
sa se latésca pravoslavnica si pré curata credinta crestinilorti a biséricir
rasaritulul si print"' la, fiindti ajutoare rugacTune i blagoslovenira sfintir
tale, sa mostenésca toli inparatira cerrulut Aminn.
Alti sfintiT tale plecatti i smeritti intre poslusnici,
Popa StoIca, Typograf.
Pe ultima pagin& liminar& se afla o gravur& reprezenbind Invierea luí Lazar. Cli-
.,eul este cel din Triodul de la BuLäu din 1700 (reprodus mai sus, vol. I, p. 402). Sub
aceasta gravura, se citesc versurile urmatoare:
Plangi pre Lazarti, lisuse, dupd omenire,
scoli Intru putére printi Dumnezeire.
Atuncé radult" s-au cutrernuratti
De glasulti tau celn infricosatti,
Ca tuturorti li s-au vestitti slobozire,
Celorn ce sadé in tunérecti cu mare oprire.
La sf&r*it :
Tara eel ce va, yeti intampla a ceti, rubitorilorti de Dumnezeu crestini,
bucurati-va in Domnuln, i ori-ce vetr afia gresitn, indreptali cu duhuln
blandetelor, nepuindu-ne in ponosti, veri in cuvinte, veri in slove, veri in
scurtaré typicelorti si a parimillorti ding Sambäta cé mare, cn, amn scurtatti
pentru neputinta norodulul celur de obste, a sa le fie mai pe usorti nesu-
parandtk-sa, i sa le fie ascultaré cé cu dragoste prirmita la Dumnezeu,
a carura mild sa fie cu vor cu
Bucure0i: Biblioteca Academiei Romano.

dacoromanica.ro
MANUAL, 1728 35

1728.
Liturghie, Bucureti 1728.
,A,MilfatilPHAfwi CihriTEM iti-Txprifi. I fi
I
AH11T118 c4iiti,u 1114111H11,H-
'WW1 116141pH A AIM' IWAHH6 BAATOgrrh, A ASA EA I CAME WAIL SUM, WA A Rpm-
I

Aectiumal. I
flicgma, ThrhpliTh. 4 stiMME up* ilsmouATsaSti
,A,C.MH11, WA I WKAlt,A,8i1T6(1102i T6Tli kip.% PSivtauvkam, I 1w f111 H k H H K A A I
iineallaApS KoegoAti I KS TóAT'It KWITSAAA 111/jk C*fill,A11/1811 NI111)10110/111T11
I

OVIVOKAANTIII, I Kvp ,A, A 11 k. I 4 CVITA 11/11-1T00110A1f


Fri
ESISSAJHAWA. I AA
2fH8d1k ,A,1 AA XE, oallrga. I ,kg .¡FrrpS Hpiwu Hóna GTóriKa HIKW1111%.
In-80 mic de 2 foi farti numär i peste 244 pagine. Tipitrit cu negru i rosu, Cu 26
rAnduri pe pagind, i cu alleya ornamente si gravuri; Intre altele, la pag. 12, frontispiciul
din Nout Testament (Bucuresti, 1703) reprodus mai sus (vol. I, p. 478.)
Pe verso titlului stema lui Nicolae Mavrocordat (facs. no 284) si urmatoarele versuri :
Asupra pecetif Stihuri politice
A täriI Rumgneti Cu bung, ferice.
Acéste doao inchipuirI ce-n pecété santil ivite,
DomnuluI Nicolae de la Hs. Ii sântii ddruite,
Sg-I fie spre pazg cu bung voire,
indelunge intru stäpanire.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romine.

Hristofor Emborocomitul Manual despre purcederea Sfatului Duh, Bucu-


reti 1728. Grecete.
'EixatpEatov =apt 'di; ixrcope6ascuq To& 4TEou Ilve6p.ccroc flro t 'AroXoyEa irpk sòv
cetasay.úncerov KupEov Notaccov Kopylvbv Harca867couXov, auvreOsEact 'rap& TO5 ottasay.co-
tizoo iv [spop.ovixotç xcti ispoacaccoxiXou Xptampópou 'Epropoxoriltou TOt) aa 'IcuotvvEvcov.
'Ennubril iv BooxoopiatEco iv gTEL 1728, =Tat taIva (1366pouiptov.
Manual despre purcederea Sfäntului Duh sau Apologie cgtre prea
respectatul Domn Nicolae Comnen Papadopol, compusg de prea respec-
tatul intre ieromonahi §i sfintilii invatatori Hristofor Emborocomitu din
Ioanina.
S'a tipgrit in Bucure§ti, in anul 1728, in luna Fevruarie.

C. Etticeanu, Bibliografia greacd, 92.

Manual despre superioritatea Ierusalimului i a 8fantului Mormant, Bucu-


re0i 1728. Grece§te.
'ErkstpEatov rapt xxeseoxtv 6nsporijg tç &yEa; nano; lepopocat. %at TO
eiyíou CcooS6zoo Tecpou. 'Ev BouxoopearEtp, 1728.
Manual despre superioritatea prin escelentg a Sfintei ceati Ierusa-
timului *i a ddtatorului de vialg, Sfant Mormgnt. In Bucureti 1728.
C. N. Sathas, cp:XoXoyía, 431. C. Erbiceanu, Bibliografla greacd, 92.

dacoromanica.ro
36 MOLITVENIC, 1729

1729.
199. Molitvenic, Bucuresti 1729.
ETX0AOTION fiA6K1 11147ITKII I-1K h. I ARSAIlt 4TpailiCT,1111h KHEMITn1h-
ptiT11,, ASH,. I ILIGHASAALI rpitliCItlt. I4 31111111, AIAÁtHaS 4H'1011,,i1THI ,N0M-
nprk tiPurkAsirrópio A T6i1T1.11iAliA PSAINACK11, I1w t H k HYK
I flAf-
AAHMS:KOEK OA. I KS BArgiiilim WH KS TNT% KTEATSAAt1 1111* I 4iiH,FITSASII SIIHT00-
110MITK LIA Orrpogniwititi I Kvp AdtlYtiAk. I 4 c*frra illwrpolionif A Brktipiyinnwpk.
It 'SIM% AMA V, otlIFISA. At 118ApIIHKSAlt .1:TOS KOW1H, I Mild G.TivKA
I

In-41 mic de 2 foi farA numar, 554 pagine §i Inca cateva foi nenumerotate, pentru
labia de materii.
Pe verso tillului se afla stoma lui Nicola° Mavrocordat (facs no 28i) i urnAloarcle
versuri:
Buurul, corbul si crucé, treI sémne minunate
Darurile tale vestescti, Doamne pré innaltate.
Buurul, Domnu MoldoveY cti al" fost te insemnézti,
Corbul al Orr! Rumtine%I släpAn te adeveréza;
lar crucé, pravoslavieT bun paznic te aratil,
Nicolae pre inteleptule, cu inirnà curatä,
AcIasta in véci te va pazi Cu cinste i cu pace
Si pre vräjm4' if va surpà, ca praful IT va face.
Pe fata urmatoare se da extrasul din scrisoarea apostolului Pavel, privitoare
limba slujbei bisericeti.
La pag. 555, se MIA, urmatoarea notita:
Insä, sä stii ì acrasta, cä, de vei c,erceth, pre amtiruntulti randulalele
tälmaciré acestul Molitvenicti si de I veI potrivl cu niscare izvoade slove-
nesti, veri de undc ar fi typ6rite, si nu sä, va potrivl, sä, nu tepripesti in-
dattí a defalmh, chici noT anal urmatti MolitveniculuI grecescri, carele 1-au ti-
päritti Nicolae Glichi, la anulti de la I-Is. 1691, i dupti câtù ne-au fostti
putinta, si intru intelesti i Mtn' randuTale amti asä,"zattl. Pre alocuré amti
adaosti in talmäcire pentru scurtaré limbiI rumänesti, aijderé si la In-
vataturi si la rAnduIale pentru prostimé preotilorti i pentru mai lesnele
Iarä, céle ce nu s-au pusti nici de cumti, s-au lasatti, unile pentru cal
santti arhieresti, Tard allele pentru cä, nu le slujescti pre acéste locuri.
Urmeaza apoi ateva rugaciuni i o «invataturá pentru ispovedanie».
Bucure.,ii: Biblioteca Academiei Romane.

1730.
200. Molitvenic, Riimnic 1730.
11 1 T II K h f1KAtk 4,Tp-4qicrk KIDK ThrhfHiTh : I czisiiTa anetconiF
PHAIIIHKSASti, j KS HEK01.11111,,1 WA KS TeAT'h KiiiITSAAt1 A ilirkc*iiujiTsnsii wA I At
AAfitsis ii.nuTópionsti, I Krp : 1111 0 K T Ï G, I "d-IICKominh PiimintioSaii. I 4:
X" I Att1. 4SER, .I AE IipeAtiAt
2i11841k AtilA llíIIIEirk AS
1n4o mic de 10 foi farA numar, 510 pag. i o foaie la sfA.I. it. Tiparul ro,u negru
Cu 26 de randuri pe pagina.

dacoromanica.ro
/t101,1TVENIC, 1730 37

In foile liminare se afla urmdtoarele: 1) TiLlul. 2) Pe verso, o gravurà reprezentand


pe SI. Nicolae (facs. no 285). 3) Pe foaia urmdtoare, stihuri politice inchinate lui SI. Ni-
colae. Pagina urmdtoare e alba. 4) Pe foaia a treia, pe verso, se afla stihuri inchinato Mi-
tropolitului Belgradului. 5) Pe verso aceleiasi foi, versuri inchinate Epibcopului de Rdmnic.
6) Prefata episcopului Inochentie, pe patri.' foi, ultima pagina flind alba. 7) Extracte din
cf. Scriptund si 8) Tabla cuprinsului pe 5 pagine.
Volumul cuprindo . i. cdteva ornamente si gravuri. Printre acestea se afla repre-
zentate scena botezului (p. 32), a cununiei (p. 59) si a ungerii cu sf. maslu (p. 88).

Stihuri politice 14 inchinate srantului si facgtorfului de minuni Nicolae.


Sfinte Nicolae, cela ce in lume aI stralucial,
Cu mari minunI esti vestitil,
CA in toata 'timé minuni aI aratatù
Si de toti esti pre laudatti;
Pro toti coi ce te chIama II izbavesti,
Si dinù toate primejdiile II mantuesti,
Priiméste si dela noY adasta inchinaciune,
Ci nu ne ifith dintr-a ta rugacTune.
Ca edil ce aI la Dumnezeu multa indraznire
Si poti sa-lii taci spre nol" cu milostivire.
Tie dinar-ale tale, Ierarse sfinte,
Acesal ()dora aducernü cu sufletù fierbinte;
Tinde-ti" darti ganta mana si-15 priiméste
Si cu rugacIune ta pro noI ne pazéste.
Stihuri inchinate pré sfintilulul Arhiepiscopii si Mitropolitti alii Bel-
graduld.
Némulti sarbesca edil slavitit,
Pre tine te-au agonisitti
Ca pre celti ce al" stralucita
A fi Arhipastorlu cinstitri.
Ca acelti némii ila slavesti
Si cu bunatati 115 maresti,
Ca intr-ansul esti minunatù"
Si in fapte bune aratatti,
Pré pravoslavnicti (linda
Si pre norodii povatuindti
La calé pocaintiI,
Cé vrédnica mantuintir,
Drepal fiinda intru toate
Pentru ca ti sa si poate,
De ChesarIulti innaltatia
A fi svétnicil pre minunatti.
Dumnezeu sti-tY sporesca,
In rafu sa te odihnesca,
Cu sfintil" intru una
Ca sä, YO cé de véci cununa,

dacoromanica.ro
38 MOLIT VENIC, 1780

Caré ti s-au si gatitti,


Pentru caré te-aï nevoitti,
In véci a te odihnl,
Cu dreptE a te vesell.
Stihuri politice Yubitorfulul de Dumnezeu Episcopti al Rimniculd, alti
ChesaricetiI Valala
Bucur5-sa Vlahifa
Vazandu-sï blagorodiTa,
Caré prin pastorTulti säu
0 intaréste Dumnezeu.
Arhiereu credinciosti,
Induratti si nelenevosti
Si turma a-si cercetà,
Bine a o infrumsetà,
Si foarte multi"' sh siléste,
Besérecile inpodobéste
Cu carti ca si cu alte.
Dumnezeu sd-i fac5. parte,
In vécInice 15,casuri
S5, ia pré vrédnice daruri,
Pentru toti sà, grijasc5,
Ca parte sä, dobAndésca.
La inp5,r5,tie lacasti,
Carfia s5,4 fie OrtasT
Cu toti: plecatiI fiiT lui
Carif facti poruncile luY,
Si pentru totr elti mijlocindti
In raT inpreun5, sa,l5,sluindti,
Unde Dumnezeu 15,cuTaste
Si in véci inparatéste.
Urmeazit apoi prefata episcopului de RAmnic, Inochentie:
Prédoslovie, adecà cuvantti innainte.
Pré sfiatituluT si pré pravoslavniculd Arhiepiscopuld ahí Belgraduld
si MitropolituluI a totti crestinesculti norod5 de suptti st5pAniré pré sfintituluï
inparatti ah Romil, in Servfia, in Slavonfia, in Hungarfia, in Horvatfia, in
SirmiTa, in Ungrovlahfia chesaricYasca, in Banatulti Timisvaruluï, si ah pré
innältatef chesaricestif Mariri sfétnia, Chyriu Chyrti Moyisi Petrovicl, cu
smerità plecdcrune o inchinti.
De multe ori multe lucruri pré minunate vedemti, pré sfintite Arhie-
rarhule dintru care putin5 putemti a intelége sau a spune: Vedemti cerlulti
intinsti ca o bolt5, désupra noastra; vedem5 soarele, celti rAnduit5 cu mare
infierUnté15, incälzandti spre st5panire zilif (Fac. 1. still. 20); vedemti lumina
lunif luminând5 spre stapaniré nopliY; vedemb si stélele si alte podoabe
ale cerluldi ; lar5, pentru toate pre am hruntulti nu putemti a grAl sau a pricépe.

dacoromanica.ro
MOLIT V EN IC, 1730 39

Dara mai multti candti gandimti pentru facatorIulti lorù, covarsaste toatä,
minté, nu numal parnantéscd, ci tocma i cé ingeréscä, cumti din nimica
au facutti toate céle väzute i céle nevdzute, i cumt1 pre ornti au facia dinti
parnantti i Cu al sal chipti 1-au cinstitti, Cu care nici pre ingeri au cin-
still Inca pentru alte minunate taInI ale ILA Dumnezeu : i Iarä firé orne-
nésca au unitti Cu cé Dumnezdasca. Pentru care si Proroculti David, mi-
randu-sä zicé: Doamne, ce Taste omulti cä te-aI fácutti cunoscutti lur? (Psalm
145 stih. 4), adecA te-aI unitti cu elti. Cu ce darti trebue a raspräti noI
lui Dumnezeu? Farb, numaI cu lauda ce i sä cuvine pentru toate, dela fieste
carele dupà putinta-i: cei cu rnultuluí, multti; cei cu putinulti, putintl: fieste
carele dupd cumti i s-au mäsuratti. Acumti darä ca altù cerIu sfanta Biséricä,
o vedemti, in caré légé daruld ca soarele luminéza, légé vechie ca luna,
SfintiY ca stélele, uniI maI multti, altiY mal putinti. (1.. Corin. 15 still. 41).
Intru caré i nol datorY santemil a da lul Dunmezeu laudà de multämitä,
cci cu maI multi talanti, maI multù a negutatori (Mathei 25, stih. 4). Precumti
cel maI dintitaI data Arhierésca santù, dupre cum zice sfantulti Ieronimù,
dintre cariI celti dintAI pré inmulytorti de talantil cel incredintatr, te vcdemti
Pe pré Sfintria-ta, o pré luminate PdstorIu i vrédnicule de laudd Arhie-
rarhule, cä nenumärate santti ale pr4, sfintirif tale faceri de bine spre
ceI umbritY suptù aripa pärintestii: miliI tale. Cà buna chivernisélä pentru
toy, WI doilé MoyIsi te arata. Third eu zic i maI pre susti de MoyIsi pentru
vrednicila ArhipästoricI tale, c.d. precumti MoyIsi printi mare, prinù pustie,
printitre proavnici in totti chipulti s-au mestesugitti, ca sà asaze pre celti
de dansulti posfatuitti norodti in tara cé fägäduitä a PalestiniI, ash, i pré
sfintiré ta, Arhipastorinle, turma cda ce dela Dumnezeu ti s-au incredintatil,
ca print"' mare, prinù pustie, prinü turburate vremf i rdzmirite o ai povd-
tuitti, panä candil ca in tara cé fägaduitd,fieste carul'a in tara si in patriIa
sa i-al fácutti odihnä. Tara încà i maI vartosti le povätuestY sufletele tutu-
ror in lume ca in mare, si-I scoff dinti pustiiré pdcatelorti si dintre vraj-
masfl sufletelorti, radicandu-I la tara cé fägaduitä, la Ierusalimulti celti ceresa.
Cu cine dard te voin asemana, o slävitule, fall de numaI cu acelù Zoro-
vavelti ? (Esdrh, 4., stih. 45). Ca pre cumù acela printi vrednicil'a intelep-
cluniT cuvantuluI säu celti caträ Darie Inpäratti Persulti, nu numaI cä, luI
s-au cästigatti a sà inbräch in porfird i lantu de aurti a purta inpre-
jurulti grumazuluI sdu si corona de vissonti in capulti säu, i alte podoabe,
doilé a sedé dupä Inpäratultí (care era numaï slava sa), ci incà maY
multti au grijitti pentru folosula celti de obste a bucura némulti säu, cu in-
noiré Ierusalimuld si a BeséreciI, de a cArda inteleperune mirandu-sa Inpà-
ratul cu aï sal', toatä céreré I-au plinitù, inch si mar multe I-au datù. Asa
pré sfintiré-ta, ardtandu-te ca unù nou Zorovavelil, pré intelépte, innainté
pré stäpanitorIuld alti RomeI Inpäratti, carde i vazandu-ti intréga minte
s,i luminata-0 fatd i vorba cé blända, inpreunä cu toti Ministril (mirandu-
sä) te-au invrednicit a te inbräch luminatti, pré luminatä i pravoslav-
nidasca cruce si lant de aur a purta, i cu arhipästoréscä corona a te
inpodobi, i sfétnicti de aproape Inparätid, Chesaricestil märiri a fi te-au
ränduitti, intru care vrednicie vazandu-te, nu te-aI bucuratti maI multti de

dacoromanica.ro
40 lIOLITVENIC, 1730

acIasta de catti a grijI pentru celti de obste folosii,i odihna tuturorti si a


rarnané flete care intru ale sale randuYale i obicialuri pravoslavnicesti.
Cu adevaratii odrasla aÌós i sfanta esti pré sfintiTa-ta, Mtn' acelasT vrednicii
de lauda scaunti alu Arhiereff te-ai innaltatti, ca o facile in sféstnicti suin-
du-te, ne luminezi noao tal pentru care putemil zice i noY ca feri-
citulù : Arhiereu ca acesta s cuvenira noao s avemù, dreptii, blandti,
fara Mutate, ferindu-sa, de toate lucrurile réle. (EvreI 7, stih. 27). Ca acesté
toate sa plinesdi intru pré sfintiré IA, vrédnicule de lauda. Cä macara ea
altir mal nainte de a ta arhipAstorie s-au aflatti vrednici de lauda si de
chivernisire aceliff de Dumnezeu päziti scaunil, Varti, pré slavita a ta chi-
vernisire pre top covarsaste, ea mai presusti de toti scaunulti te-al inpo-
dobitti cu vrednicila arhierarhieT §i a nältimeY conzilieriel a pré sfintitel
chesaricestif Màriri, ca pentru toate putemti zice ea alegandu-te Dumnezeu
te-au unsti cu untulti de lemnti aUí bucurief mar multti de catil pre toll
partasil tai pentru blandété i adevarulti i dreptaté (Psalm : 44. still. 9),
si te-au incoronatti. Pentru care toti cel ce s-au indulcitti de harurile tale,
marturisescu bunataté ta, precumii s,i eu cestù mal smeritil ucenicti
arhipastorief tale, carele de pré sfintele maini ale vrednicid tale flinchtí
randuitti la aciastä. stepena a arhierieT, la acïasta de Dumnezeu päzita
eparhie a EpiscopieY Ramnicului in Chesaricrasca Valahie, a fi pastorIu
cercetatorIu, amti socotitti daril i eu: cu ce mijlocire ati puté Inmult1 talan-
tuill stapanuld mieu, celti datti mie Si intaI ainti pusil in cugetù grija
sfintelorti Besérici din eparhiia smerenieI méle, i vazandu-le pré lipsite
de trebuincIoasele cartI in limba noastra cé de mosie, macar ca acumti
de o vréme incoace cevasti s-au mar luminatti cu talmacituri in limba
noastra rumanésca cé de mosie in patrila noastra, ea maY nainte cu limba
elinésca i cu slovenésca sa indestulia Amti socotitti a inbogati sfintele Besé-
rici cu inmultiré sfintelorti cart" in limba patrig noastre rumânestI, i soco-
Una, ce ar fi mal de folosti i mal de trebuinta, mal intaY amù aflatii mai
multa lipsa de Evhologhionti, adeca de Molitvenicti, si nu numal in eparhila
noastra, ci i intr-alte osibite locuri, ce s-au obicYnuit cu aciastasti limba
a sa indestull, macar0 eh' s-au si mai tiparitti de acestti fen de cärti, dará
sant putine i nu-sti de ajunsil, acesté intar mal diorthosindu-sa i acumu
maI bine intocmindu-sä. cevasti s-au si mal adaos ce au fostil lipsa, soco-
tindti C cu acIastä pré trebuincloasa carte sa povatuYaste °multi la calé
mantuinte, ea in sine maY intai cuprinde sal/al-sire a sapte tainY, eh" acésté
santil céle sapte fàclii intre care sh afla Dumnezeu celti ce lumineza toate
(Apocal: 1, stih. 13). Santti i acer sapte stalpi pentu care zice: Intelepciuné
s-au zidit casa, si au intaritii sapte stalpi. (Pude 9, stilt 1). Intelepciune,
cuvA,ntulti lul Dumnezeu; casa, sfanta, Beséricä ; sapte stalpi, sapte taYni,
care santil intr-aciasta carte si alte multe trebuinte care sa vadti, pentru
care nu pociu pre amaruntulti a le aratà aici. Dara aciasta, carte acumti
printi blagosloveniia Arhipastorid tale o &nil datti in typarYu. Pre caré
Tarasi ca unti darti dupa datorffa mé, Cara pré sfintila ta
adusti, caré in parintestile tale brate priméste-o si in vistieriile harurilorti
tale o asaza, i pentru nosf fill' tal catra Dumnezeu te 1a mijlocitorIu printi

dacoromanica.ro
OCT0111, 1731 41

sfintele-ti rugacruni'. Si Dumnezeu in bate sg-ti ajute 1ntu indelun-


gati ani.
Alií pré sflntieT tale smeritti ucenicti,
Inochentie, Episcopulti
La pag. 510 se afld fn§tiintarea despre grewlile de tipar, fntocmai ca coa din Mo-
litvenicul din Bucure§ti de la 1729. De asemenea se reproduce §i insemnarea dela staritul
acestui Molitvenic, cu deosebirea frazei finale care aici susá astfel : «$i Inca', am maI adaosil
de am pusil i alte Molilve trebuincIoase, carol° n-au fost intr'acelfi Molitvenica, precumu
la scard le vel Old.»
BucurWi : Biblioteca Academiei Romdne.

1731.
Ceaslovl (Bucuresti) 1731.
Textul ceaslovului este slavonesc, iar tipicul romdnesc.
M. Gaster, Geschichte der rumiinisrhen Litteratur, in Gröber, Grundriss der romanischen
Phitologie (Strassburg, Tröbner, 1901), II, 3, p. 306.

Octoih, Bucuresti 1731.


OKTG0 1:1 X 11,1 --K-41Ak
rig 4.111i111ÉCTQUI KthIk TitiliV111111iTh 11131 I MIAMI Ptimx-
IrkeKk, MOE AE 061111, Wit IT111101Th.
I .P1EHf3Tk Ark Thrkpit
3rinme Plato- j arSASH 1Cv IliKonAi aAfaAHAps goetiop. I Mirk C4SAWHITSAk As
ASAT11 AA fIgHEirk [IA .11110U,ATEriAAtHÍIí, A 4íI4d WhpuI CAAE j a nIrk amt-mATti-
I

itSil 116CTPS Mink, Wil e1I5A1k,11,8HT410 A TótiTit ItApc1 Pt:LUAU-1'6Kit. i w KWHCTAH-


I

THHk IIHICOAAE KOEIKOAk. j KS RA1111111141, Ellf1 KS KTEATSAAA HA j CdSiiU,11T84 liiH-


Tp0110,11iTk AA KrroognAxidi IKHp Ad HI t n h. 4. C4SiiTA 1111HTI1OHOME ESKS-
Ow. AEAA XA'AtA (sic). Kip% AMA *murk /lima 3CAt.I AE KSAIIHHKSilk
Ilpiwum, Ilona I GTSKA filKWK111-16 TillOrpil*SA11.
In 40 mic 2 foi fárá numär 464 + 167 pagine. Tipdrit cu negru i ro,u, cu 26 rdn-
duri pe pagind.
ArnAndoud datele din Witt sunt greite. Anul cel adevarat se vede in notita de la
sfdr§itul
Pe verso titlului se afla sterna Tä,rii Romdneti din Testamentul nou de la 1703 (v.
vol. I, p. 449.)
Pe ultima foaie liminard se afla reprezentat Sf. loan Damaschin.
Octoihul propriu zis este reprodus intocmai, linie cu linie i cuvAnt cu cuvAnt, dupa
Octoilml dela 1720. La «slujbele de ob,te» se gasesc oarecari deosebiri.
Sub stunà se vad versurilo urmatoare:
Stihuri asupra pecetiI Tärir Rumânesti, ce i s-au dat
Domnuld Costandinti Nicolae Voevodti Mavrocordatti:
Corbulti, crucé, pecété Tarif RumanestI insemnéz6,
Pre Constandinti Nicolac Voevodti, Domnti 16,närti adeveréza,
Dumnezeu intliréschl, Tara Rumanésca sä o stäpAnéseä.
In domnie indelungatd, de totI vrajmasiI Dumnezeu sà--1 pAzéscd.
La pag. 167, a partii a doua, sub scara slujbelor de ob,te, dar numai In unele exem-
plare, se cite§te :
Ahi sflntiilorti voastre mica si plecatil,Radulti Logorátulti IacovicY typo-
oTafultl.

75568 6

dacoromanica.ro
42 OCT0111, 1731

Pe verso aceleiasi foi, la sfdr§itul cätrtei


Typaritu-s-au la anulii de la zidiré lumii 7239. In Mitropoliia Bu-
curestilorti.
De Cucérniculti Intru preoti Popa Stoica IacovicI Typografulti.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romane.
Psaltire, Iai 1731. Slavoneste.
Ii. fl II T HP 'h I 1100116 Mat Ill ii 4111iPATSASII I MIR I A I AKSM1k .¡TptitlICTI1 Ktillk

TV- I IrkpliT%, ammo no* nSmunáTSASA I AcíMtlk IWAHlik rpHrlivirf I': I KOFKÓAk.
I

HU KS itiwhoIn CAM tbliST0010 I KS KÁrOCAOKÉHIF Illit KTEATS6Ad I 11o*wc4sINFITSASt1 Ain-


Toono I ANTk GSLIAIICKH, XVIII fINTOlaf I 4. cisiiTaillwrpononTo 1 SANWHAÓPit I ¿la tiliSAk
AfAt1 XE htlirAa. I Af ifpfMlif GICMfWilk TVI1Orp#SAk.
In-40 de 4 foi nenumerotate si peste 260 de pagine, liparit late° singurd colare cu
20 de randuri pe pagind.
Pe verso titlului se afla sterna Moldovei si urmättoarele :
StihurT politice 6 asupra StemiI pré luminatuld Domnii.
Buorulti Domnti MoldaveY a fi te-nsemn6,1d,
lar Corona drept stapcin patri te-adeverec,16.
Cruce pravoslaviel bunt" paznicil te-aratà.
Grigorie pre-ntalépte cu inimd curatA,
AcIasta 'n veci te va pdzi Cu cinste si pace,
Cà pre vrajmasr ve l surpa, ca praful veI face.
Pe cele 2 foi urmdtoare se alit o Predoslovie adresatd de cdtrd Mitropolitul Antonie
lui Grigorie Ghica, Domnul Moldovei. Pe ultima fatät a foilor liminare se afld o gravura
reprezentAnd pe David sezdnd, cu o harpa in mAna.
Toatá cartea, afarä de titlu, versurile de mai sus si prefata, este slavoneasca.
Mandstirea Neamtului.
Triod, Ramnic 1731.
T P II SI A I St II ildmi, .yr,tri 4:111(1tliCTk Klitli&
I I ThrkilliTk. I4 CzhiiTA
411iKWIlif A PIIMFINKSASII. I Illk AfCliKINIWATI1 Mt1t1 IISMHHATk 4: lltiAl- I 6,1 IJSMAIACK'llt
Alllf5ATh. I K8 HfKOEIHU,t1 ttlii KS T611T16 lafATSAAt1 A 1 llo-k Odsiiu,ATSASti mil Al AvA"°-
5ÉS I emiT6010ASti I Kv: fil 11 0 11 6 H T I 6, I anCKwnSAK PliminKSASII. 1 4 WIISlIk
AMA XE, allr&I. ISATF, Í.
In folio de 4 foi bird numar, 420 foi numerotate si 1 foaie la sfä.rsit. Tiparul ne-
gru si rosu, pe doua coloane in pagina incadratd, si cu 40 de rAnduri in coloand. Volumul
este infrumusetat cu cdteva gravuri si ornamente. Unul din aceste din urma poarld sem-
ndtura in caractere latine: demiter 7238.
Pe verso titlului se aflä. chipul S-lui Nicolae, gravat de acela§ Dimitrie (1-qp.-TP16), pe
care I-am mai vätzut in Molilvenicul dela Minnie din 1730(facs. n°285); iar sub el, urmättoarele :
Stihuri politice inchinate sfäntuluI si fdcatorIuluI de minunI Nicolae.
'Fie dintr-ale tale, Ierarse sfinte,
Acestil odoru aducemil cu sufletti flerbinte.
Tinde-ff dard sfänta mAnd si-lt1 prihneste,
Si cu rugacIune ta pre noI ne pàzéste.
Scrisoarea de dedicatie a episcopului de Rdmnic Inochentie e adresatä, Mitropoli-
tului «Vychentie Ioannovici», cu aceea§ titulaturd ca a Mitropolitului din Belgrad Moise
Petrovici, in Molitvenicul dela RAmnic din 1730. Din ea estragem urmatoarele ;

dacoromanica.ro
TIA1OD, 1731 43

285. Sf. Nicolae, dap& MolitAenleul dela Minnie, 1730.

Candi vel ced intru acTastd carte ce sä, chiTamd Trio(15 deplinu,
care cu osardioasd dragoste, cu ostenéld i cu multa chieltufalä, acumil de
nou, adecd dintATu 1-amti typdrita pe limba rumânésch, cetindti cu cu-
viintä §i Cu umilintâ, veT aflh toatd ordnduTala beséricil i folosula postuluT
mântuiril' sufletuld, veY fi de acum0, innoindu-se tynéretele tale,
ca ale vulturuluf. Atuncé gura ta intru acTastd carte va grdl intelepcTune,
printi intelepeTuné luT Dumnezeu i putéré, vei zice Cu psalomniculti :
Toate Cu intelepcTune le-aT fdcutu. (Psalmä 190, still. 25).
AcTastd carte, ce sd chilamd Triod0,1uminézh pre totu °multi, ce vine
In lume. Cd Taste candela cé indestulatd cu untulti de lemnii, de va fi strigare
in miezul nopliT: lath mirele vine in miezul noptii. Ca nu se impulinéza

dacoromanica.ro
44 TRIOD, 1731

dintränsa untula de lemna alù rugacIuniI i alti postului. Cu fecIoarele


céle intelépte veY esl intru intympinare. Cti luminandu-te cu luminaré aces-
torti talmäcirY ale Trioduld, vel puté in toatä, vréme i totti dasulti, ca
Cu o trAmbitä cu treI räsuntirI, adecd cu treY cântarY, a gläsul. Inpäratult1
Davida numaY In zilele praznicilora porunda sa dé glasa in trambite. Tram-
bitaff, zice, la lund noao cu trambite, intru vestitele zile ale praznicilorti
Domnuld. (Psalma 59). Pentru acéla i cântaré adasta alesu-s-au a sd
citnta numaY in osebitele zile Me de jale ale sfäntuluI postti alù pare-
semilorti spre manluiré sufletuluI. Cu adastä, trâmbitä a Trioduld in toatd
vrémIa veY pute trâmbita inpreunä Cu celti de Dumnezeu incorunatti, pro-
roculti Davidti, intr-acestasI chipti : Sera si dimineta i amiazä zi, spune-
voiti i voiti vesti, i veY auzl glasula mieu. (Psalma 59, stiha 19) ...
DecY ì eti smeritulti vhzändti acIasta eparhie a patril noastre
de o comoarä ca acrasta, care Yaste foarte trebuincIoasà sfinteI besérecl a
räsdrituluI, am ti socotitti (lard i eu, cu ce mijlocire al pule inmult1 talan-
tul a stäpftnuluI mieu cela data mic. i intftiti amti pusil in cugetti grija
sfintelorti besérecI, dinti eparhila smerenier noastre dintr-adastä chesari-
dasca Valahie. Vdzandti sfintele beséricY pre lipsite de trebuincIoasele
In limba noasträ ce de mck?ie ce sä chlamä rumänéscä.; dard mal multa de
acYastä pré trebuincIoasä i folositoare carte, ce sä chiramä Triodion, care
Yaste plinä de umilintii i indemntitoare spre pocainlä sufletulta creslinescu,
fiindti-cä de alte cartI in limba noasträ s-au mal typärittl, Yard acIastä carte
pänä," acuma maY nainte dinti typografie nu s-ati data in lumina limbeY
noastre cer rumanestI sti se fie typdritti, precumti niel intr-alte pärtY, uncle
sä aflä patriYa rumanésca nu s-au mal typäritti ; ci pänä, acum cu limba
ellinescd i slovenésca se indestula i acIastä limba rumänescd. Care carte
acYasta acumti prin blagosloveniYa arhipastorieY tale typärindu-se, lardsI ca
unti daril mica dupä datoria mé cälrä, pré sfintiYa ta a(cu)ma o aducti, care
In pdrintestile tale brate prilméste-o §i in vistieriile harurilor tale o asazti ;
pentru noI, fil thY, eaträ, Dumnezeu te fà mijlocitorYu prin sfintele tale
rugäefunI, i Dumnezeu intru toate sa-1 ajute, intru indelungatI anY.
All pre sfintier tale plecatti,
Inochentie, Episcopulti Rimnicula
La sfar§it:
stie cà acestti Trioclti ce 1-ami typäritu acuma intAI pre limba
rumânéscä aid in Manta Episcopie a PamniculuI, 1-arnu asezatti in stihuri
si in cuvinte, dupd cumu au talmacitti intru Dumnezeu r5,posatulti Chyrti
Damaschina Episcopulti Râmniculul, nimica schimbetndu cuvintele. Iarä typi-
cula cu toatä, invätätura lur, 1-amu aezat i amti urmatu Triodulta celuY
moschicescu, pre cumu ama gäsitu acolo, care Taste typarita in zilele In-
päratuluY Ioannu Alexievid la let 7191.
Pe verso aceleia*i foi :
lard ceY ce vä vetY intämpla a ceti bucurati-vd in Domnula i vá ru-
gatl pentru noY si ce greala veti Oa, verY in cuvinte, verr in slove, in-
dreptaff cu duhulu blandételorti, ne puindu-ne in ponosti. Ca" pre alma Yaste

dacoromanica.ro
CIIIRIACODROMION, 1732 45

Cu neputintä cerl'ulti a sä vedé l'AM, de norY, asa si typarTultí t'ara de


gresalä.
De Ieremira Athanasievid.
Bucureti: Biblioteca Academiei Romtine.
Biserica ortodoxa, XV, 127.
1732.
205. Chiriacodromion, Bucuresti 1732.
K1P1AKS2APOM1E1N IcagI irriliG 4K1.11,TITCarIP6 I 11.40F

2i(IE .j,TOS A K3HÏ M T6L1TE ASAUME,IHAE I ROECTE 'AwHh, 113A3toitu4. Aomuiqui,


wfi AA C4ii11141 EISAOH,11. Ii116%1A1% 4T11,MiCTA IIflK Th11436T112 IDA AYwpo- I CATit
MA11 ASAMHATli MIAAEL1 PSMAFACIVit I *TOS 4Th.10A1. 2111h Lit M ASAMESES
4111%All,ATErlI AGAIHill 1113* AS4VMHATSA811 Mil .ill'hAlkATS- la A6MHSASii H6CTOS
d) KG) HCTfIHTHIIh I HYK o n e RoaoAIt KS RnrCnogiiiim, nui 1t8 TéiATX
liTEATSAAA1 np1 I
c.tiiiviTSAgt lilinvonomiTk Lit OrrIVOKAAKTE4 j EK GTÉ4S4Hlt.
4 COTA 1111HT110I10AiE ELSKSI1i11111. I lIA IHSAk AEAA 3HAIII1* iumyri A*T, 03CAL I filpit
MM 4T11$1143* AHSit8I Iit4PiK. I AE 118,14fIllliK8Ah 4'Ti1EHiwu,u llóuiaeT6iiKa I
MIwKIiqK Thorp#SAk.
In-folio de 4 foi faya numär §i 414 t'oi numerotate. Tiparul numai cu negru, afard de
tillu, unde este i rov; cu 32 de rAncluri in pagina incadrata. Litera pare a fi nouä, lar
ornamentele-frontispicii s'au luat din alto carti, ca Liturghia, Buzäu 1702, (facs. 263),
Noul Testament, 1703, (tacs. 261), etc.
Pe verso titlului, caro este incadrat in flori de compozitie Lipograflcii, se aflii, stema
tarii (fst.cs. 249, vol. 1, p. 440) cu initialele domneli ale lui Constantin Mavrocordat; iar
sub stemä urmaloarele versuri:
Stihuri politice 10 asupra stemd pré
slävituluI, i blagocestivuld Domnti
Io Constantin0 Nicolae Voevodti.
Strasnicti i infricosatti semnil ce s-au ardtatá
Marelur Constantinti, crestinuld inparatti,
O cruce de stéle pre cerlu inchipuitd,
Asupra vrajmasilorti arma nebiruitä,
Cu slove-nprejurti scrise-n limbä rämlenésca,
Pre toti protivnicil sal ca birdascd.
Acumti i corbulti in pecéte o arará,
Domnuld Constantinti incd-ntr-adastä datä,
Dandu-I luI si putére cu nädéjde bunä
Tara sä, skipanésca, c5,4 de vitä, bund.
Prefata:
Pré blagocestivuld, luminatuluI i pré innältatulul, i obladuitorIuld a
toata UngrovlahiTa Domnuld nostru lo Constantintt Nicolae Voe-
vodti, sändtate, viïatà indelungatä, pace, si späsenie de la Dumnezeu
rugämtl, rarä de la smerenia noastrd, molitvá, i blagoslovenie.
Cuvantulti cera adevaratá i marturisitti de toti laste, pre cunar.' si
Sinesie filosofulti graIaste, pré innältate luminate Doamne, candil untí
mil, si maï vdrtostt putérnicti fiindti, bine si inteleptáste s-arti chibzul
s-arti socotl, indulci-sä-vorá de minté si de cunostiinta acelda si de t'una

dacoromanica.ro
46 CIIIRIACODROMION, 1732

tätile lul, nu numaT orase, ce F.,4 cetäti, i tart i domnIT, i limbi multe,
céle de aproape i cele de departe, F,4 de multe ori i toata lumé. Pre cumti
arti vedé nestine o gradina, i arti vré cu minte sä, o cunoasca de Taste fru-
moasa i roditoare, si dintr-alte sémne poate sa o cunoasca desavarsitti ;
Tara de va vedé mar chiarti ca In gradina acéYa Taste multime de ape cu-
ratoare dina izvoara i dinti ranri, care ape sä. adape pre acé fericitä gra-
dina, si de acollä sa sa faca roada si frumusété in pomir si in copaciT aceiT
frumoase i roditoare gradina, vazanda acésté ochTulti omuluT, indatä cu-
noaste minté luT ea Taste frurnoas i vrednica de multe laude gradina
acera. AcTasta afara dinti ce o adeveréza socotéla firesca, Yard i DumnezeTasca
scriptura (o adeveréza)zicandti : Ca Dumnezeu ctindil au facuta raTulti, intr-acé
gradina a fericiriT au pusti inlauntru si o fOntând, Inpartindu-sa in patru
incéperi, adecd In patru rauri, ea sà adapc raTulti. Deci sa cunoaste
ftintâna acéTa i céle dintru dAnsa raurl face maT frumosti i maï roditorTu
pre raTu. Gradina ca acéTa Taste Besérica luT Hs., pentru caré
Proroculti zice, Cap : 36 stih : 17 : Pamântulti acela stricatulti, s-au Malta
ca o gradina de brand. Stricatti pamântti ca acesta era Beséreca cé pustiitd,
care nice odatä, n-au data roada, precuma scric la IntaTa Inpä,ratie cap.
2, de zice: Cà maT multi santti fit' ceT läsate de catti aceTa ce are barbatil.
bra cândti au bine vrutti lucratorTulti spre Ta, p'cimantulti acela s-au fa-
cuta gradina de lirana. Gradina ca acéra i sadti ca acela Taste Biséreca,
intru care s-au saditti grauntulti celil de mustarTu, pre carele handu-la
°multi l-au sarnanatti in gradina luT, si au crescuta i s-au facutti copacTu
mare. Blagoslovitä, e gradina, care are gradinarru ca acesta, carele samana
mid i sä, faca mart Creduntulti de mustarlu Taste credinta ce Intru Hs.
care s-au samanata In Bisérecä i s-au tä.cutil copacTu mare, ca 0 cela ce
vedé prorocula Daniilù, capti : 4 stih. 8: care ajungla pana in cerTu i tur-
pina luT 'Ana la marginile pamântuluT, i &rile i pasarile sa salaslat
Intr-ânsula i sa brä,niTh dina cerlu, adeca limbile céle ce n-avé lége si nu
cunosté pre Dumnezeu; Tara dupd ce au cunoscutti, s-au facutti copacTu
mare, Inpärätie sfintitoare i limbd sfänta. Gradina dard numeste Duhulu sfäntti
pre Bisérica, aY carira frumuséte si podoabd o cunoastemii dinti multime
apelorti acelora 4 rauri, cariT izvoräsca intru dansa, cariT sAntil 4 evangheliT
a celora 4 evanghelisti, care facti pro lume mar frumoasd si o fericesca,
addpkidu-o neincetatu Cu DumnezeTasca Invatatura ce sa afld Intru Tale,
flinda ape, adapa sufletele céle insetate, si le racoreste, si le luminéza mar
vârtosa de cAtti toata lumina luméscd, pre totti °multi ce vine In lume. Cu
adevä,ratti sfänta evanghelie covarsaste toata sfänta scripturd, si de vréme ce
evangheliTa Taste prorocie acoperita i ne preceputa la ceY maT multi, Tarti acTa-
sta, cesA Oce Chyriacodromionti, Taste prorocie descoperita, cu vântulti sflntel
evangheliT talcuita spre intelesulti limbir rumOnesti, ce cuprinde intru sine
evangheliile Duminecilorti anuluT cu Cazaniile i cu taleurala lorù, dintru acéle
4 ranri ale Bisérich acelorti 4 evanglielisti, i Cazaniile SynaxarIuluT a Prazni-
ciloru celora inparatesti ale Précistil" si ale sfintilora celoru mari. Drepta acéTa
eu smeritula rugatorTu de sanataté Maria tale, fiindti dator,u dupa toate a
multami DumnezeuluT mieu zioa i noapté, i MarieT tale, frig luT Dumnezeu

dacoromanica.ro
CHIRIACODROMION, 1732 47

pentru cdci bine au vrutti spre mine nevrednicult1 robulti su a mä, ail la
pré Innalta tréptà,' a Arhierid, i a fi mijlocitoriu de grijd pentru oile céle
cuvantatoare, de care avemti a daré rdspunsti la Infricc§atulti judetO. Si
vdzAndti cA acIasta sfäntd carte, ce s-au numitti maY susti, Taste foarte folo-
sitoare i mantuitoare de suflete, i vrednicd, de minune, atata cAtti Taste
Indestulatd a aduce la umilinld i singurti sufletulti cell)" mal inpietritil,
de vréme ce zice scriptura cd moarté cuvântatorYuluT sufletti Taste Ile-
Dumnezeiré i necuno0inta §tiintiY 0 a Intelégerff cuvintelorti celorti Dumne-
zee0i, amti pusO in typarru acYastä, de suflete folositoare carte. Mdcarti cg,
multi ding DomniI i dial ArhiereiT tdril noastre spre multe alte sflnte cdrti
a typärl s-au Indemnatti, Tara adastd sfäntd carte, nici au cercatti altiY, nici
au typdritti, a§à pre cumO s-au typäritti acumti pe scurtti, i Intru Intelesuhl
tuturorti ; ci dintru toti s-au pdzitti de Dumnezeu a sd typdri acYastä, In-
tru-ntaYulil anO allí InnhltatiT DomnieY MdriI tale. De care 0 eu maT nainte
de toti, precumti de Dumnezeu sântti pusti dintru mare mila sa Arhiereu
ace0iI Intdrite de Dumnezeu eparhir, cunoscAndti laceré me de bine care
dintru-ntAY o au Inceputil MdriYa sa fericitulti i purure pomenitulti Orin-
tele Mdrif tale 16 Nicolae Alexandru Voevodti, de m-au fäcutti Episcopti Bu-
zduluI. i iarti proniYa lui Dumnezeu Inndltändti pe MarYa ta la scaunulti
celti pdrintescü cu stdpânire Domnid tarn' noastre, mal desävdr0tO o ar
radicandu-md la mar Innaltulti scaun ahí Vladicid.
Pentru care, vazandil mare cuviintä, Inchipuitd la cre0inésca Innhltime
Mdril tale, strdlucindti Intr-ânsa DumnezeYasca mare podoabä, bundtaté fap-
telorti, IntelepcIune ce politidascd, direptaté ce, cu socotintd, care o aY In-
preund cu bldndété i cu Indelungd rdbdare. Pentru acéYa ca Davidti voIu
zice: Cu direptate te-au unsti pre tine Domnula Dumnezeulil tdu cu until de bu-
curie, maY vârtosti de catti pre phrta0T MY; cu direptate te-au Intampinatti cu
blagosloveniile bundUtiY, i ca pre unti alesti din)" casa parinteluI tau, cu drep-
tate te-au In taltatti In scaunulti DomnieY acestuY de Dumnezeu päzitti pdmântti.
DecY darù, pentru aceste Inpodobite bundtdti, pre Innältate Doamne, i pentru
ce fard de asamdnare dragoste ce al la céle DuMnezee0i, smerenifa noastrd
Cu mare dragoste aduce darti acYasta stântil carte 0 o Inchinii cd de Dumnezeu
cinstitel InnältimeI tale, naddjduescil fdr de nici o faloYald cd va afld vred-
nicd i foarte veseld priiméld. Pentru care cu céle dintl suflettl, 0 din inimä,
0 din rostti rugaduni, mg') pre a-totti-puterniculti Dumnezeu sä, ddruYasca
Mdril. tale Intr-adastä, lume viTatä, Indelungatä, pace linä, cu norocire i cu
toata bucuriYa, pdzindO pre MdriYa ta suptti acoperemântulti Dumnezeestilorti
sale aripi, Intru celO pre Innältatti scaunti alti ceY de Dumnezeu sldvite Dom-
nid Mari tale, 0 mal pe désupra de toatä, Inpotriviré vdzutiloril i nevd-
zutilorti vrdjmasi, Inpreund cu toti cinstitiY borari alArii,i cu cre0inesculti
norodti, ce suptti direpta obläduire a MäriI tale sä, aflä, Intru Indelungati
ani neclintitti. Ahí carura dart', 0 mild rugdmt1 sA fle cu Mà'rira ta pururé.
CeiI de Dumnezeu sldviteI Domnid MdriT tale In toatä, vrémé chtrd
Dumnezeu rugdtoriu,
SmeritulO Mitropolitti alu Ungrovlahid,
Stefanti.
Bucure0i : Biblioteca Academiei Rormlne.

dacoromanica.ro
iNVÀTX1'URI, 1732

Infätitturi preote§ti despre Taine, lai5i 1732.


N'am vazut exemplare. V. Popp, Diserlalie, 79

1733.
Calendar, Brasov 1733.
K flit 611MIP11. 'fIKS'mk I PSALVAliCKK MAIMTSHT11 ,A,E111 4iA C'llOKECKh
41111E;4TS-C-AS HE A timsa SwkI HtCKIN. KA +TOS ji XHH j CK CAS)KACKI... Mt Mil
4fAk I CACIKEHÉCKIt. Klit11% I AS *0$CT1%. 441111,11,1% AE 0'0 I MAt1E ACTPACI'lt AA
KTK CKOCk SH MAO ,A,CITJO Atka% C-AS 'hAIJIHT.
TM .11k.T 0- agiv r Ktill 1111EK:41
AKS.AI CAS ff;KO I AtiTk. 1114 flOiKSAA 'SA% j A$AATK. f1ISdtK + cramsx 110A I CAS
,A,AT1t. K1A1116K11. 0114tir je
In-40 mic de 40 de foi fárá numar; Ultimate 3 pagine sunt albe. 18 randuri pe pa-
gina. Titlul este incadrat la flori de compozitie tipograficd.
Existä, exemplare fará indicatiunea locului tiparivii.
Pe foaia 3 a caietului A se afla urmatoarea notita:
Sfarsitu Calindarfuluï. Prinü ostenéla DascaluluI Petcu Soanulii dela
Brasovb. Si lur Dumnezilu Laudd.
Urmeazii apoi aratarea särbatorilor nemiratoare Incepand cu luna Septemvrie.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romane.

Liturghie, IlArrinic 1733.


GiSNTME 111Fi MIHEafilidiAE 11-hpliu- Auu-rpS
U,HAWOk HÓ ippu SASH itVAIIHh BAATCISCTII, 11S11 &WWI jtliAltMipE, 111i1 IlOOKAOC-
filfaiii. j fIKSA1K :t.TOS â4CTdIII Rini ITFINATE j PSA1ASHilllf. I 4. G*iiTa 611FKonie
PiimuuKtinsil. I KS FIEKOHHH,A, iiiii KS T6AT'h KTEATSAAA, A' Ark C*iill,HTSAS11 Hai Ai I

tkiiHE3i8 j 10EHT61310ASk I Kip 11110K e. I iinitai,nsiut PiimuuKsari.j ilSna


PKÉMKOTI, S. I ¿la "SOAK AMA re, ,,AtrAr.
In-40 de 2 foi nenumerotate (cuprinzand Litlul incadrat, chipul Sf-tului Nicolae din
Molitvenicul (1730) si din Triodul (1731) dela Rämnic, 7i tabla de materii) si 270 pag.
numerotale. Tiparit cu negru si roti cu 24 randuri pe paginä. Mai cuprinde o gravura
reprezentand pe Sf. Vasilie; o alta, cu chipul S-lui loan Gura-de-Aur, semnata AillX1111;
in fine, chipul S-lui Grigore, semnatä. astfel : Millail Pat. 4733.
La sfar§it:
Typsdritu-s-au acIastä sfànt i DumnezeIascd Lyturghie : Prinil ostenCla
DiorthosiriI a popeI Ivan0 Fägardsanulu.
De Vladulu GherghievicI, Typografulil
Bucuresti: Biblioteca Academiei RomAne. Galati : Biblioteca Urechia.

1734.
Cantemir, Istoria Imperiului Oloman, trad. de N. Tindal, Londra 1734 - 35.
Cantemir (Demetrius) Prince of Moldavia.
The History of the growth and decay of the Othman Empire ...
Written Originally in Latin by Demetrius Cantemir ... Translated into
English ... by N. Tindal, etc.

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1735 49

London; Printed for James, John and Paul Knapton, at the Crown in
Ludgate Street. MDCCXXXIV.
In-folio de 4A-XV-F460 pag.
Editia din 1756 a ciltrei descriere se va vedea mai departe este retipärirea
acesteia, cu o mica' deosebire In titlu. Prefata, scrisoarea traducätorului, stampele i gra-
vurile sunt acelea.i. Partea II a primei editii incepe la p. 275 §i are o paginä de (Attu
deosebita i aceia§i tipografi; data Insa este MDCCXXXV.
Notitä comunicatä de R. Nisbet Bain, dela British Museum.
Londra: British Museum.

Catavasier, Ramnic 1734.


KfITYIEfIGLAPIO PSMARHECKit : fIKSLLt 4TOS
I aging. Ktflk ThlZpliTlt
I

4 4iiTA eflatWIlif a PHAWHKSASA : R8 all- AVA, flvk cruktiTs- Asti


I I

AAef;isI lOsirrequonsii, liírpi, fi K


I friniitrtIntiglit
I

oMirÁA.

In-32 (8,0,5) de peste 320 foi nenumerotate. Tipdrit numai cu negru, cu 10 rtinduri
pe pagina.
Pe verso tillului se afla o gravuril, pe lemn repreLentänd «Nasteré lui Hs.» semnatii
X
cu urmatoarea legendä:
Hs. sa na.0.e din fecToarti,
Pre diYavolul jos ()board.
Nu cunoa.,tem exemplare complete.
Pomenirea Domnitorului tarii *i a Episcopului de Ramnic gläsue§te astfel:
Intru Indelungata viIatä, pacé, sdnataté, spilsenira, ari mutt( i asupra
vr4mas.,i1or biruin, B1agoestivului, pr6 luminatuluI i pré innaltatulul
DomnuluI nostru (N), Domnult1 sd-1 pazésca pre el intru multI
Paspunsu. MultI anT facd Domnulti Dumnezeu BlagocestivuluI, pré
luminatuluI, pré InnaltatuluI DomnuluI nostru (N). Domnulti sa-lti pazésca
pre eltí intru multY
Iarti pentru Episcopulti Intru siinataté, pac6,
spaseniia, anY mulT §i bunI, si biruinta asupra tuturorti vazutilorti i nevd-
zutilorti vrajmasI: Pré sfintituluI, pré inteleptuluY si de Dumnezeu Iubito-
rYuluI Episcopulti RamniculuI i Exarhulä SeverinuluIF,4 a toata Meliedria
altorti 0111 poruncitorIu, Chyriu Chyrti (N), Doninulti sa-Ni pazéscb," intru
multY anY.
Baspunsu. Mulï anI faca Domnulti, etc.
Bucureti: Biblioteca Academiei Romäne.

-1735.
Psaltire, Bucuresti 1735.
Psaltirea prorocului i imparatului David, acum inteacest chip HO-
vita in zilele Preainaltatului Domn loan Grigorie Ghica Voevod, cu chel-
tuiala i blagoslovenia Preasfintitului Milropolit al Ungro-Vlalliei Kir Stefan,
75568 7

dacoromanica.ro
50 PSALTIRE, 1735

in sfdnta Alitropolie in Bucuresti, la anul de la facerea lumii 7243, de cu-


cernicul intre preoli popa Stoica Iacovi(ci) tipograf.
Textul psaltirit e slavonesc, iar «Polieleul» pe romiineste.
Dr. 11. Puscariu, Dorumente penlru limbet islorie, Sibiiu, 1889-97, II, 372.

1736.
212. Antologhion, Bucuresti 1736.
11 e O i O' l' i o II I flAGInt (DiI0i1Pt KNR1111TdileaP11 I
1{Ape KS flIFIHM
TÒAT'It CAS:KKA re, KSKiliee A:11I á FlilfCTE TÓTk
fIKSAlk ,A,61.1Warh TIP11'196Tk AS11% 171.5K6ASAk I AFIllk Thsti. 4.. 3eLlem 110-k-
AsAtte thirrSnsA, mil .ill'hAlktiTSASII A Milk,III fi I tfiarkASIIT106(1
i' T64.11k 1011A PSAM.
IlrkeK% j itV.HiIh KWHCTttI1ÀÍHkTK RLO KO,A, k KS K'tirOCAOKiliTat III fi
KS T6arrh. KTEATSALI Lt1vk c*iiiviTS- j S ti IIIHT110110AliTk OlfrrI1OKAAKTA. HIT. I

O T 45 Fi k. 4. C1S- 1lillT610110ME 4 fisKsonvii. jAA 1uS,%kAGIA vimirk


Ae ittNip HHKSIlk 47.11$ 1101%111,H llama G.rtiqiiia j fiktvKilith Thiort4SAK.

In-folio (32 22) de 1 foaie fara numär si 410 foi numerotate. Tiparul negru rofzu,
pc doua coloane, Cu 40 de rAnduri in coloaná..
Pe verso tillului stema dubltl, a Moldovei i Tdrii-Romanesti din Istoria stanta a
lui Alexandru Mavrocordat (v. vol. I, p. 509), cu initialele domnesti ale lui Constantin
Mavrocordat. Sub stema se afla versurile urmatoare:
StihurI politice asupra stemeI pré luminatuld s,,i blagoces-
tivulul Doma': Io Constandinfl Nicolae Voevodu.
Doao chipurl Cu steme ce-n pecéte s-au insemnatu,
DomnuluT Constandimil Nicolae s-au incredintatu.
Buurulu Domnu alu MoldoveI cd au fostu ilu aratd,
Corbulu lar alu tdriI Rumanestr intr-acIastd data.
Adeverézd si cruce ce are de-lu pazéste,
Pre Constantinu Nicolac care acumu domnte,
Pro caré in cerIu s-au ardtatil cu slove ramlenestI,
Cu acéIa acum protivnicil toll sd-I biruestI.
Adasta te va pazi cu pace-ntr-a sa domnie
Si va da 'ndelungard viTat,d cu stdpdnie.
Pe f. 409 se afla obisnuitele scuie pentru greselile de tipar i notita urmatoare:
Typdritu-s-au In anulu dela spdsenil'a LumiI 1736.
Prinii ostenéla cucerniculuI intre Preoti Popa StoIca Iacoviel Ty-
pop,rafulu.
Si a celur micù i plecatu Raduhi logofdt IacovicI, typografu.
Po foile urmatoare, pAnA la sfärsit i ca un fel de adaos, se afla: «Evangheliile
utrenilorti celoru 11 vascr e Jne .»
CAntarile sunt in slavone,;te, iar citirile tipicul in romtlneste.
De obiceiu, la un loc cu acest Antologhion, se afla legat Octoihul Liparit in acela-,,
an si loc.
Bucuresti: Biblioteca Academiei RomAne.

dacoromanica.ro
ACOLUTII, 1736 51

Octoih, BucurestI 1736.


KT X0G OGitA01(IfIGlifilth. I }Nu "iof dim T6,11"It
CASMC,1 'l í Cit KSKIiH âKlaK11"illEAWIIk. 4111110.+11% LIA CltilT9tAall'It KS T6ATE SAE
liAralikSiitAl. IIKSA1h S6t1Wt1(11t 11111t111TIt ASK% 11;K6ASAlt
I
I ALUM Th,ri. I 4
HAASMHEISTSASEI MA111k, Mil WEAltASEIT61110 21 T6AT'll 11,Apa PSAMACK'It.
I

111/A11116 111.111ICTallAIRIt HIKOASE EGEKOAK. I KS EXIVCAOKilITAiuiìi KS TOST'It


KIEATSAALI 1111*41i11,1ITS- I ASII 111111110110AliTit âAK (ivrrtiognAxiiii I Kr0 GT41111t.
4 C4iiT.1 all11)101104tIE liSKSpill1F1. Ama yiAtio-k Ssttïi, j AE PAASAlt
1101'04MTk 16;1KWKIA Th10111411.
In-folio (32x22), de 2 foi fárá numär i peste 80 de foi numerolate. Tiparul negru
rou, pe douä coloane, cu 40 ränduri in coloanä..
In foile liminare se aflä stema dubla, cu initialele lui Constantin Mavrocordat i cu
versurile din Antologhionul descris la numarul precedent, o paginä ocupatä cu flori de
compoLitie tipografica, o gravura reprezentänd pe SI'. loan Damaschin, sub cari se citesc
versurile reproduse mai sus (vol. I, p. 468) din Octoiliul dela 1706.
Sunt exemplare cari au in titlu, in locul lui Radul Logofat IacovicI, numele lui Popa
Sloica Iacovid, tipograful.
Pe o foaie dela stär§it se aflä reprodusä gravura lui Ivan Bacov din 1678 (v. vol. I
p. 221) din Cheia infelesului.
Acest Octoih este, de obiceiu, legal la un loe cu Antologhionul Liparit in acelw; an.
Bucureti: Biblioteca Academiei Romäne.

Acolutii (sf. Haralaimbie, Matrona din Fijo i Spiridon), Bueuresti 1736.


Greceste.
13 I 13 A l' ON I BEN E' X O N T'A `IEPA'1: 'AKoAorel'A j To5 j

Espophprupog XotpaXi.prow., TOI) iku- [LotroupTo5. 'Dig `0,3Eag Alatpcúvyjc


I I

XIOTCOXETtariq. I To5 iv 'ATEoc.; Tfarpbq j roo Tpc.v.u.aorDto;


EICUpiacovog "Ertox6-
To6 0.191.1.atoupyor.). j Nstultt xiptv E6Xaßei.ag Torwv.
'Ert To6 FAV:IF.PEItirou, 7tai
j

brhX0T4TOU AIA.ivrou xat rliyEv.6vog rialq 067-(popXa.x(ag KopEoo KopEoo 'Ito4vvou I

KtuvaravtEvou NotoXecoo Bosp66a. 'Apxtepate6ovroc so5


j lia.vt.spcortoo Mvpo7roXEroo
KopEoo Ervp4voo. j'Ava),Wp.a,R, xai aazin to5 vliterCiT011, Xoitcos4- I Too aetyr6pou
Agyoairou TS .ixXa.0.7c porirqç A6Dav- jHag Kop[oo licovatavtEvoo l'aupyioo E : TOE) &lib
no- rilpoç tor) Zovropa, Zva SESoyrac Stopeiv. 'Entp.sXsí, %at atop0(botn, Movota.vttvou
I I

Aar6vss 'Ava- yvtúltou to5 ix Nipou ExoziXoD. I 'Ev rxlta T;) Bouzoopiattov A.Tto)-
I

Tirg M1rpor6Xst. 'Ev grettq ortipEy 04'. I Hap& rot; alasittuorirou iv isps5ac 2:76Yxa
I

'km- f3EsC71 To5 Turcoypi,poo.


Carte cuprinzand santitele slujbe ale srantului sfintit martir Hara-
lambie fäcatorul de minuni si a euvioasei Matrona din orasul Hio, a celui
intru sflnti parintelui nostru Spiridon Episcopul Trimitundiei, facatorul de
minuni, tiparita din nou pentru evlavie, pc timpul prea piosului i prea
inaltatului Domn si stäpanitor a toata Ungrovlahia, Domnul Domn Ioan
Constantin Nicolae Voevod, pe cand era arhiereu preasfintitul Mitropolit
Domnul stefan, cu cheltuiala i ajutorul prea cinstitului i prea invatatului
al doilea logofh.'t al stralucitei domnii, Domnul Constantin al lui Gheorghe
X. din Sotiro-Zagora, ca sa se impartä in dar. Prin ingrijirea i corectarea
lui Constantin Daponte anagnost, din insula Scopelos, in prea sfanta Mitro-

dacoromanica.ro
52 ACOLUTII, 1736

polie din Bucureti, in anul mântuirii 1736, de cara prea cuviosul intre
preoll Stoica Iacovici, tipograful.
In-40 de 60 de foi nenumerotate. Tipärit cu negru i rosu, cu 28 ränduri pe paginä.
Titlul Incadrat.
Pe verso titlului, stema dublä din Ilepl TalS4ItrArililt6VC(01) (pag. 2) cu initialele domnesti
ale lui Constantin Mavrocordat. Sub stemä se aflä douit poezii, una de nouä versuri
si alta de douä.
Urmeazti apoi o prefatä semnatá de KuniaTaYTIVO; Aeírrepo; AoTo9ivqq.
V. vol. I, p. 440, no 134.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romitne.
-1737.
215. Antologhion, Râmnic 1737.
filie O OrI011 1141 Clw silge I (131I0fIPS
KAN K8[91111,41 .kro$ C/1111 IMHASAAA MillE;EiltIH- I AW1111 1111.13/1Hilf, Illfi AM CT1MIXIM1
,1011113f8 H%ClOtTOAIIE, iou njpk 4446Api 1llii iAAE C*1111,HAlVph (1111W11K 118-
MH11,11 : MI C'Ek 11131011SECK6 IliCTE i116, Mil AM c*figunwpk Ai Cksipi .t.4iitjii KilIi sii.
11KSA111 4TXI1 ThrlIptiTit P8A1AIrklilE, C811T11 CTIOXHiirk Bol 4whitu,ATSASt1
I

CTATIs 41111- I pkrk tiAk N'AMI : IKAPO tI h ti h 'h. I (DTHH,A,k ApkTook


1.1,142641 AjlAjkASASEI : Wil HAAA- KYEll iiIul c 1oví4.11 AF BAAECh. i KS
K8 TÓAT'h KTEATS/AAA HA I c4siigiiTSA811itth Ae AÁHi3tS sHTpI8 I Kyp,
1111171111 T h I 6oCKwn8ith ~mi:8mM : Illh c-At; 11111+11HTh.
I CdSiiTA
A PhIAINHKSASII. tizi AHSAk AMA 4SAilf1rk ASA1I6 : .E3CAE I filo-K AMA HALpftrk A811 :

AVA3. I +TAJA Sii ASA' illITSCM. I Al ATAOTPi IlAmomigti : nnoroAdsSnh :


Un vol. in-folio de 4 foi nenumerotate si 650 numerotate. Tipärit cu doua colori pe
douä coloane, cu numeroase gravuri (semnate Mihai, Mi. Ath. sau M. A. sau Mihai Ath.
Rim.) si cilteva initiale si ornamente, dinire cari una semnata: ~tito' 7238. (facs. 286).
Cu 34 ränduri pe coloanä.. Titlul e incadrat de o gravura cu compartimente i inscriptii.
Pe verso titlului, altá gravurá cu compartimente i urmätoarele:
StihurY politice inchinate stantuluI i fächtorYulul de minunT Nicolae.
O Nicolae ahí nostru folositoriti pré sfintite,
Iubitorrule de fiT i ah-1 nostru Parinte,
Aceste stihurI 1/1 inchind Typografulti,
La tine cela ce e0 bunelorti invataturT Capulti.
Precumti la soborula celti dintAT ai smeritti,
Pre Arie ce15 vrédnicta de hulitti,
toate eresurile cu cuvintele scripturiT
Le-aT surpatti §i le-al fffatti cu cuvintele gurir.
Cá Domnulù" celti tare i pre putérnicti
Te-au alesti i te-au randuitti pilstorIu vrédnicti.
Ci, precumil atuncé aT pdstoritti cu vrednicie,
acumtl ne povaluTmte la vilata de vecie.
Pe cele-lalte foi liminare se ala o «Prédoslovie» adresatä lui Climentä Episcopul
Reimnicului i Noului Severin, i iscalità de «Lavrentie, Iromonahulti dela shinta Mdnas-
tire Hurezil»; o paginä de estrase din sf. scripturá i in fine o gravurä incadratá repre-
zentand pe Christos in templa pe un tron, la picioa.rele curuja e scris anul 1737, lar sub
gravurd, urmatoarea legendä gravaid:

dacoromanica.ro
ANTOLOGIIION, 1737 53

Hs. sta in mijlocti de jidovr cariI Dascalf s numira


$i ()cliff tuturorti la dansulti privra i sa intreba.
lar el pre sine sa facra ucinicr luI Moysi Proroctí
Si de invataturile lur Hs. 10' baté jocti.
DecI Hs. dintru a lorti scriptura dela Proroculti Isaira
Inca le dovediIa pre sine a fi elti Mesira,
spuindu-le chi sa va lasa casa lor pustie :
«Cad (zice) nu atr crezutti Prorocilorti i mie.»
Pe pag. 573. verso, se MU urm6toarea notita :
La acrasta sfanta carte, ce s'au typaritti acumti de iznoava pre limba
noastra rumanésca, ce cuprinde intru sine tail anulti, dupa izvodulti Mine-
iulta celta rumdnesca, Cu porunca i Cu toata chielturala pré sflntitulur
Chyriu Chyrti Climentil de Dumnezeu rubitorru Episcopti aRI liamniculur,
fost-amti diorthositorru, eu, Lavrentie Ieromonahult1 de la sfänta Manastire
Hurezir. Nu doara cu vre-o procopséla de invatatura, care nu o amtl,
numai atingandu-ma i eu de unti dégetti dinti céle miei WI picroarelorti
maritulur Episcopulti Damaschinti amti fostti diorthositorlu. Si multe alune-
caturr i greale voiti fi facutti, nu dinti neinvatatura, ci dinti alunecare:
unele pentru asemanaré slovelorti, care nu pré facti osebire unele de catra
altele, cuma e a de catra curnil e s de catra K, cumti e H de catra
E de catra c, de catra It, i altele; care unele pentru graba cetirir la
probe (cad ca acesta lucru s'au lucratti cu mare sarguiala i cu graba
pentru turburacroasele vremr de o0r); altele pentru suparare noptir, c,a
noapté in une vremr o amti facutti in locti de zi; altele pentru multa oste-
néla nu le voIu fi prinsti de véste, ci le vorti fi trecutti.
Decr cu totti sufletulti má rogti tuturorti, pravoslavnicI cetitorr, sa nu
defarmatr, ci sa indreptatl cu duhult1 blandételortl, nepuindu-ne in ponosti.
Iara de voiti fi gre0tti, i eu omit' patima0 santti, i catti despre parté
putintir méle, asemene vrarmelur ce sa tavalé0e pre parnantti. $i mar multti
de dal altir cuprinsti de slabiciuné fini, caré nu lasa pre nicr unti ornti
¡Ara de gre§ala. Cá catti am pututù m-amti nevoitti de amti indreptatti
dinti cuvantti in cuvântti, nimicti schimbandti, ci dreptù dupa cumti amti
gäsitti intr-acelti izvodù. $i rar4I cu plecacrune má rogii sa ma ertatr,
aducandu-va aminte de cuvantulti lul Hs, care graIa0e: De vetI erta,
erta-sa-va voao. Carira ertdri sa va invrednicrasca Dumnezeu printi
rugacrunile tuturorti sfintilora cap' s'a proslavescil in cartea acrasta.
Ca precumti lumé nu poate fi fara, de foal 0 Mira de apa, a§a i typa-
rIulti a 11 fail de greala.
$i precum0 dorescti cci invaluitr i bätutr de furtunele marir a ajunge
la limanti, a§a. 0 nor a ajunge la sfar0tulti cartir.
Inceputu-s-au acestti Dumnezeescti lucru in luna id lulie in 19 zile, la
anulti de la nmteré luI Hs. 1733 0 s-au sfär§itti la Agustti 30, la anulti de la
na0eré lui Hs. 1737.
Urmeadt apoi dela f. 574, slujbele de ob§te.
Bucureti : Biblioteca Academiei Romane. Mänästirea Neamtmlui.

dacoromanica.ro
54 N. MAVROCORDAT, 1739

1739.
N. Mavrocordat, Despre datorii, Ansbach 1739. Nernjete.
[hp: Ka071-46vrco 6t6).0g. Kurzgefasste Moral. Das ist ein Buch von tugend-
Huller Aufführung geschrieben von dem gewessten preiswiirdigst regierenden
Walachischen Fürsten und Herrn Herrn Johann Nikolaus Alexander Mau-
rocordato de Scarlat. Nach dem Griechischen verteutschet durch Johann
Balthasar Bernhard D. iuu P. P. bei der Nürnberg. Universitat Altdorff
Onolzbach zu finden bei Bönnagel und Keul, 1739.
A. G. Mavrocordat, in Aritiva (1a4), X, 180, nota 17. W. Heinsius, Allymzeines
Biicher-Lexikon, H, 914.

1740.
Carte de iertare a plcatelor data de Partcnie, Patriarhul Ierusalimului.
Foaie volanta (27;03).
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romano.

1741.
Antim, InveVeiturei bisericeasert, ed. II. Bucureti 1741.
RI l 'h T P 'fi I 1i60(ìPII (I fiGK1 I 11immkr...6 'alto:wk. I11 ,e,6a wapss
4% E8KSpilPHAW1111. I Th101114TIAllhiaïi ESKSPill11141WOK.
1t iiS AMA )a I Mill-MA.
In-8) mic (16><11) de 6+34 foi fare. numerotatie. Tiparit cu negru, cu cdte 19 Mai-
duri pe pagina.
Pe verso, o gravura reprezentdnd pe Hristos pe un Iron. Pe cele patru foi urma-
Ware se afla «Cartea pastorlului catra Preoti» adica prefala lui Antim, din ed. I, afara
de formula incepatoare. Urmeaza apoi «Scara ace§tii carlicele», intocntai ca in ed. I (V.
vol. 1, pag. 481 :;;i 543).
La sfdrit:
Typitiritu-s-au in orawlü Bucuret;tilorii. La anulti dela zidiré lumiT 7249.
De Popa StoYca Iacovid.
Bucure,zti: Biblioteca Academiei Romdne.

Intrebari bogosloveitil Bucureti 1741.


TP6H1P G (10E 41i1 fi, 11111 iS Pscultticspii, í,SIIAT utII
akilltieif, Ill AMA I I111,11 IhSt1(011H, 11111 1101

di AM% PSAINOrkCKI. ,e Lanka 116K k k : I .* Thiorp*m


rut Asil$ak maa 311A till* a 11-1 I oaciii,A. j Ai 11611t1 rrotIKA KWKII ilk.

In-80 mic de 4 foi fara numar §i 70 numerotate. 17 rAnduri pe pagina.


Prefata:
Predoslovie cu rugädcmY.
De vr('me ce toata daré huna i de säviir.-;itil Taste cle la tine,
luminiloru, Yubitoriule de oamcni, Fpi pré bunule Doamne, ()chit
gAnduluI luminezil pre eY, ca sä vazil putéré ta i s'a", vestésch märire
DumnezeiriI tale. Curat,e.2te-mY buzele céle necurate §i-mi spald gura cé

dacoromanica.ro
MOLITVENIC, 1741 55

spurcatd, ca sä povestescu lauda si maré cuviinta ta cé infricosatä i slä-


vitä. Luminézä, minté mé cé letuneeoasd prinü sfantuhl i racatorfulti de
lumind Duhula tau, ca s'a graesca dreptil pentru Dumnezeiré ta cé in trel
staturi, pentru ca esti foc0 arzanda pdcatele si lumindnda inimile celorti
ce cu dreptä socotesa i intelega, si crea, i sä inehina unii Dumnezeirff
tale, care sä cunoaste In trel obraze, Taálù cela färti de ineeputä i t'ara
de sfarsita, i Fffulti cela dinti preunä tärd de inceputil i de o flinta
potrivä de unii seaunä si de o märire. i Intru pré sfintitulti i mdngdito-
rl'ul6 Duhti, care l'aste vérInieä si pré bulla i Intoema de einste si de o
ninfa Cu Tatälù i cu Duhulti, chrul'a i sä cade cinste, i mdrire i stdpd-
nire vecInicd, acumii, i pururé i in vécuri nesfärsite.
Bucurasti: Biblioteca Academiei Romäne (däruitä de Eliseiu M. CAmpeanti).

Liturghiel Bucuresti 1741.


offre3Ca1itfi1a imi ectlirreita T P F I H. I fi Aiiirrp8
Ilviluivinwpb, j H6ippri A 3AATOCTh7 ritM EA- I CIIME
Ilpf)KAEClilital. I fli;iwk Kii1111. ThIliptiTE. 31LIEM I4
MA1111i, 111f1 I OgirliASHT6(110 TOAT% AiiPc1 PSALRACK'h, I IWAHHk RW H C T LI II-
T ti H k II TKOAAF ROFg tí'A k, I RS 1:EATSAAL1 1111* CrI11,11TSASII 11T00- 110,111Th, I

itk RfeciflYEA 1111AECTIIIIEti. KI h H LI H I d. C-Ati T@IVIITIt 4 in-hirkeTtip*


I

'MISA I GAMA 4 ssitswii, 11g ficre 41:1111krh, hoScamimS,Itill I4 TNIOrili141Til


/11IMAJITA I R'hIMPEIPHAIVIIK I AA fi/1SM Aft111 XcOillirái4 I Af ISSApHliliSAK
116tht IGT6111:a

In-40 de 2 foi färä numär i peste 234 de pagine. Tipar negru rosu, cu 26 de rän-
cluri pe pagina. Printre frontispicii, se gaseste si cel reprodus mai sus, (facs. n° 261 p
478); iar printre gravuri. chipul S-lui Vasilie, reprodus la no 247, p 438.
Pe verso litlului, stema indoila (facs. 2811, cu initialele domnesti ale lui Constantin
Mavrocordat i urmaloarele versuri:
Asupra pecetir stihuri poetice,
A Tarif Rumdnesti cu hura ferice.
Acéste doao peeeff Els. le gatéste
DomnuluT Constantinti i le ddrufaste,
Ca sd poatä stäpdnI cu bund voire,
Indalungändu-16 pro chi intru norocire.
Pe foaia urmatoare se afla aratarea cuprinsului.
Bucuresti: Biblioteca Academiei flomäne.

Molitvenic, BucuresAi 1741.


ErxclAor10 N I firi,61Vh diiIIP. 111-1K h. I flo:Wk .jorvitilicTainK
TïlrkpliTh, ASII-K IpAilASAAa AA111.13iS 4111.111tiTill
1111'k lISMIIHATS11611 T6AT'It I
JJÁ PSAVIOACK'h, I I w  II I%
111 H Â1 ROEK6 A 6.
P lt K 0 I{ ti 11,1% 11S BAroC10Kilahl Flirk c4riIi,ÇlTStSÇi AlliTf10-
I

F10,111Th AAIL dIrrI110ILIAXTill. I 11 y fi 11E d 4H T k.I RS lifATSROA CiiIÇù Cbf

dacoromanica.ro
56 MOLITVENIC, 1711

A I 11AAECTIMi iiiiailiA. ivpArriSmi EISKSpiiiiiiitopk. I AA :(11$Ak Af AA


omirSia.J Al Ilpitvivi, I 11611a OTtigliu
In-41 (21x15) de 4 foi fara numär, si peste 554 de pagine. Tiparit Cu negru ros;u, i

cu 20 de ränduri pe pagind.
Pe verso se alla stema dubla de un model nou (facs. 288), cu initialcle domnesti ale
lui Milrail Bacovita si versurile acestea:
Buurulti, Corbulti i Crucé treI sémne minunate
Darurile tale vestesch, Doamne pré
Buurulti, Domnti MoldoveI CA, aY fost te inset-m-167AI
Corbulti ahí tarn' RumilnWI slat-Anti te adeverezd,
Iarti Crucé pravoslavieI bun paznicti te aratä,
Mihaile, cu bland*, Cu inimä curatit
AcIasta in \TM te va OA Cu cinste ì cu pace,
Si pre vräjm4 if va surpit, ca praful II va !ice.
N'arn avut la indernana exemplar complet.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Rormine.

1742.
222. Catavasier, Bucure-Ai 1742.
K fi T fIK fi G I tit P10 I ThAmostillt ittu (ltimu SMNACV.I. I KS M$ATE TOE-
li$1111116ACE KOAI1TiI311 I 4E rk KikilTrk 11PECTE 1,6Th "StiSm., I
RAH C-A$ TnKIrrK aKt.:ffik
.i,I Thorp*a 4:k 1115AW AC4r1- TErf iii111110110,ffil ESKSpitptimvpk "SiiSm%

AAk 4WKAU,ATi 2 A.,6,1111 AiMIÍE, a- 11(1:k amiithiTSASII A.Cuth. II a 1,6 I AT'k

ii1 NA% X)FACK'h 11111A"KAISATOP11 hi/ IAA PAKOKH 11, 'h ROIKOA K. KS 1111'-iltf-
HU%UIìl K$ TSATit Kilt- TSAAA uurk 4iiikiiTS4tSti Mu-
I TpolomiTh VltK Ofi-rrpoKAA-
J

KIFri. I I{ t" 11 k It i li1 44H T k. I AGLI 3û tcij.


In-80 mic (15 10)de 2 foi, fard numar, i 159 numerotate. Tipar nogru 7i re;ti,
18 ränduri pe pagita
Pe verso tiLlului se afla o gravurä pe lemn reprezentänd pc S-tii Constantin
Elena, cu aceasta legenda:
CruciY tale ne inchinämti, shIpetne, i sfäntä inviIaré ta cAntamu o
slavima.
Urmeaza apoi, in foile liminare, aralArea cuprinsului cartii 7i o prefala in \ ersuri
a tipografului Dimitrie Pandovici, caro se reproduce mai jos.
Insemnare de cate sä allá intr-acesttl Catavasilarlu.
Catavasille bate de preste totti anulii, cu IIvalitele, cu Troparile
cu Condacele. Slavele i Troparile i Condacele la sarbätorile cóle mall.
Ränduiala cAntärilorti cale trebuescu la Utrene. CAntärile cate sa cinha la
&sae tréle lyturghhle, i Cu alte mäspunsuri. Poi), ieleulu, Cu PsalmiI Izbrani,
cu pripélele la toate Praznicile. Cdntärile céle veselitoare i Irmoasele,
care sä cAntä la Anaforä 0 la Masa. Podobide toate ale tuturorti Glasu-
riloru. Paraclisulu PrécistiI. 5i prevel(a). i Indreptaré legiY. Pentru rudenira
de sänge

dacoromanica.ro
CAZANII, 1742 57

Ultra pravoslavniculti norodti alù tirâT Rumawti.


O pravoslavnice norodii, limba rum(A)nésca,
pazita de Dumnezeu tara crekainésca,
In Domnulil sIi Va, bucuratT prin sfânta cdntare
Cu credinta, cu nädTajde, cu dragoste mare,
Cii Ya s-au tAlmacitti spre a1 vostru folosii,
care cu nevointa dinti grecie s-au scosti.
Cantati, slävitY, lauday pre Dumnezeu eelti mare
cu dragoste, cu Meg, ea e inparatri tare.
Si pre sfânta stapanti sa, o laudati,
cu totT sfintif inpreuna slava mare sa-f dati.
A sfintelor praznice taYna sii cinstiti,
cântândii cu intelégere i si o proslaviti.
Si cu toti dinpreuna rugacTune facandti,
din Ica.'" sulletulti nostru sa gráimù zicAnclti:
Pré putérnice inparate, Dumnezeu cell) mare,
a-tot-tiitorfule, Doamne celù pré tare,
Da pace *i sanatate, huna norocire,
ani multi si zile bune, i cu fericire
Domnului. Mihai Vod(a) ca si stapdnesca
tara Ugrovlahief. i sii odihnésca
Intru pré innaltatulti scaunti precumti sa cuvine,
pazindti tara, miluindti cum Taste mar bine,
Cu multa veselie, cu multe bunéte,
cu viata indelungata intr-adânci batranete,
Cu Doamna, cu coconii intru toatä naltimé,
cu rudele, cu bolarï, cu toata multime,
Biruindti vrajm4i sii cu putére de susti,
cu palo;41, cu buzduganti, prin stema ce itaf pusii.
Ca a ta Yaste marire, slava putéré
stdpaniré i cinsté i toata tinéré,
Celti ce eti mai nainte de véci far-incepuiti
acumti i pururé t-,,i in véci de véci fara
Pe foaia urmatoare:
De Dimitrie PandovicT, Typografulti.
La slArit:
Ostenitoriu i diorthositoriu : Musatti Logofatulti.
Bucureti: Biblioteca Academiei RomAne

223. Cazaniile tut Ilia Miniat, Bucureti 1742.


fi 3 11 11 i H I,A,G llP13ll1'1P( I
da rSrr 1l1Aiiuqu irk/IE A,Aillf11111,
tiAlf Atlili it e 11111H1,iTit HAN ;1KSA1h 11116AKK CAS 'FAAAIX,IFITK At+1111f MiMKA
l'IlVIACK5S, HOE PSM,Y.11'kCIUS. I4 [Irk nulinhiTsaii !HA 11(14C ..inc-
IJ,íTiS iiSSi 116CTI1S I IGO illHXMO PPIKOKH11,1 $.06116Ah : I 4TpS SA 64W

75568 8

dacoromanica.ro
58 CAZAN!!, 1742

AOMI1Í aM19141 CAM titio4H 4 ivipa NA% : K8 UAreocitam Mk KS T6,1T1 KEATSA11,1


I

"A I litinvonomiTk
C414iH,FITSASII Kit;Ph-TIEGMAITIL. AGht KIITk.
I a T6ATK
I

u,Apa NM; Mi1 iaapxk nnitiop : ITNIc-AS Akrk 4 Tilholo 4 Tim : irk H6t1W aCdsii-
ll/IHTpOiWil. h fIHSAK AMA SHA ilSm:
In-folio (29><20) de 4 foi. (Ara numar, *i 267 numerolate. 35 de rAnduri pe pagina.
Frontispicii i ornamente noua.
Pe verso titlului se afla stema Indoitä. din Molitvenicul din 1741 (facs. 288), Cu ini-
tialele lui Mihai Racovitti i urmiitoarele versuri:
Doao chipuri cu steme ce in pecéte s-au insemnatti
Domnuld Miliaiu Racovild Vodd s-au incredintatti.
Bourulti Domnti MoldoveT ed au fostti Il aratä,
Corbulti Yarti air] TarAT Rurndnesti intr-acYastti data.
Amandoao steme de Dumnezeu incorunatti
PAnä la adânci batranéte i s-au datti.
Pre Domnulti Mihailù ce-T zieti Racoviiä,
Pdzésca-10 Dumnezeu Cu multd biruintd,
Ce aeuma domnéste Tara Rumaneascd,
Domnulti pazéscd-lti ca sd o stäpanésed.
Urmeazd apoi aceastä prefatd:
Neofitri, cu mila luf Dumnezeu Arbiepiscopti i Alitropolitri
a toatä UngrovlahiTa. Pré cinstitti,
Exarbri PlaTurilortt.
PravoslavniculuYsi TubitorYuluI de Dumnezeu cititoriu, mild, pace, spd-
senie de la Dumnezeu celti cu totuld bunri,
lata spre indreptaré si spre povätuire Care castigaré moslenirl
noastre ceY ceresti amù sdditri si in DumnezeTasca grädina acTasta (adecii
intru adasta sfanta i DumnezeTasca Biséricd a UngrovlallieT, cariYa stIntemil
pdstori si[ purtdtori de grip...) adastd minunatä Hoare sufletésca, ea dinti
gradina cé plinä de llori mirositoare ale raTuluT. Care atata Taste de Iti-
minatA, catti cu mirosuld celti pre scumpti i cu gustulti rodurilorti eI
insdnatosazà i veseléste sufletele noastre, care pand acumù nici s-au
mai sdditti, nici au mar crescutti in gradina acYasta. Crici ca o floare scumpd
ce Taste toatd de trebuinta, i rddacina i tulpina si frunzile si infloritura,
asa si adastd duhovnicTasca floare cu totulu de folosd, cu totulti de tre-
buintd, adecä bate invataturile cuprinde Intru sine, de mare folosti sule-
telorti noastre. Si precumti toata floaré ce rdsare dinti rddacina el, créste
cu tulpina s,;i sá innaltd de la pan-lanai in susu, ash, i aeTastä minunata
DumnezeTascd loare foarte are créteré eT eu innaltime, pre caré mirosindri,
adecä citindu-o Cu intelégere, ne umplemit de pré scumpulti eT mirostl, ca de
o DumnezeTasca mirézmä, i înnaflá sufletele noastre Mtn' innaltimé suisuluT
cerescri la mosteniré noastrd. Cäci radicemdti ochil nostri dinti ravnd
DumnezeTasca privindu la Horne grddiniT acestira, ca sa vedemu: oare

dacoromanica.ro
(0-00TE04
CAZAN!!, 1742 59
umuiPruLui
sàntìl crescute intr-Ansa cele e A9 Anal de trebuinta doftorieT su-
fletesti? i vazAndii email ct intre a t-efe lipseste i acTastä, minunatä, floare
ce Taste de suflete folositoare, adecd Cazaniile sau didahiile lui ILIE MiniTatti,
ce s-au acutil acumil in zilele noastre in sfanta bisérica luT Hs. ce mare a
Tarigradulta, ca,re saniti inpodobite de cuvinte Dumnezeesti, i Cu mestesugä
ritoricesa, si Cu pilde filosofesti, i eu bogoslovie addpate, i cu märturiT
dinti sfanta scripturd, care vinù la adevarti. Cu multd dorire dinä
durosä suflettí, arnä pusä de s-au tAilmdcitti dupre limba grecIased pre
limba rumânescd i Cu cheltuIala noastrd s-au datti in typarTu in typo-
grafila cé noao a sfinteT MitropoliT, pentru folosuhl tuturor de obste, spre
addparé lecuiré sufletelorti acelorti ce o vorti cifi cu bund intelégere,
si ale celorä ce crescii intru buna credintd a PravoslavieT patrieT ace-
stiTa, i altiT dupre inprejurti pravoslavnici, eariT grdeseti tottl cu adastä
limbd Rumânescd. C6, nici uní lucru nu Taste mal bunil i mal Dumne-
zeeseti suptil soare de catil binele i folosulti de obste alit tuturorti,
nici unù lucru nu Taste mal: slavitä i mal lä.udatti in lume de catti dinä
nestiutti a face stiutti, si a cdstigh pre ceT ce n-au, cu céTa ce le lip-
seste. $i nici Taste mal sfànt i mal pidcutti luI Dumnezeu de catù a povatui
nestine la lumina', pre ceT ce trdescä intru intunéreculti necunostintiI
nestiintiT. Priiméste dart)", lubite cititorru, acIastd minunatd i Dumnezelaseä,
floare, dintru care cure' picdturlDumnezeesti de vracTuiri, insd cu fierbinte
sufletti i cu curatä, inimd, mirosindä cu duldatà, adecä, eitindu-le, puneti
minté ca sà intelegi céle ce citesti, cd de vel cal cu intelégere, i cu
dreptii i fierbinte sufletti de veI priimì, eréde cumil cal nu numal sufle-
teste, ci i trupéste veT pricépe cumti cd multd eunostintd si mare folosti
veT dobAndi, i multd depdrtare de céle pdmantesti i aproape de cele ce-
resti, uncle Taste doritd mostenire noasträ. Dreptii acéTa rugdmti si pre toti
ceT ce sd vor0 intamplä, a cfil acIasta Dumnezeïascd carte, care dial ne-
vointa noastril s-au talmdciat dupre limba greeTascd pre limba rumâneseä,
sä o cititi cu credintd dréptd ca sä dobanditi acá fericire védnica a luT
Dumnezeu, ca cu totiI inpreund sä, ne invrednicimil inpdrätieTluT, cd a lul
Taste slava si putéré in vécu vécilorù. Aminä.
Pe ultima foaie liminard se afld o gravura mare reprezentAnd pe S-lii Constantin
0 Elena, §i aceste versuri:
Semnii mare sd aratd, armd nebiruitä,
Tuturorti credincTosilorä crucé cé pre cinstitd,
De Constandinti cu maTeä-sa, marir intre inpdrati
$i intoema cu Apostolft asa santii Idudati.
Acestora ddruTaste sfanta aciasta carte,
Cazaniile MiniTatuluT tdlcuite bine foarte,
Spre a noastrd intelégere cu multd ostenéld
Cu nevointa inimil si Inca cu chielturala,
LuT Neofitti Criténulti, smeritulä alti UngrovlahieY
MitropolituRt thriT a batel eparhier.
La sfilr0t, adica pe foaia 267 v°, se citesc urmatoarele:

dacoromanica.ro
60 CAZANII, 1712

Dumnévoasträ, pravoslavnici cititori, \TA, rugämti, uncle yeti ail, in


carté acTasta niscare alunecäturi i greäli, au dinti cuvinte, au dint"' slove,
au dinti gre*ala typografuluT, au dinti tälmacitulti elinieT pre limbtt rumil-
néseä, nu huliti, nici nu ne puneti in ponosti, nici nu blestemati, c unulti
Dumnezeu Taste fär de grealä, cdci acumti s-au tâlmàcitù acTastä carte 0
acumti intaTu s-au clan in typarTti. Si ori ce lucru care sd dà intAI in
typarTu totti va sä, fie cAte o alunecare.
Ci ertati i indreptati, ca i pe Dumnévoastra sä vä Tarte Dumnezeu
sà va indreptéze cated cerésca inpärätie, cArila plirtas,4 i noT
sil, fiti.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romane.

224. Evangheliel Bucure0i 1742.


1H1-1 Aiii1163c-rf1(m1 v il H r 6 ti i 6 RAp C-AS
BilAfAE NI* I 4whmoTsAsri Amin, iiiùOKAvh,A,S11 T61110 AT:SAT'h 11,AllA PSALY111tCK'h
111-1 X it 11) I P I It% ROEK IS Ab. I KS EAl'iltilITAN WA KS T6AT'h KfATS/iNAA
i

iiSp T10'60011811 1111AKOCAAKT14 11(1* Ityp : 43 171 ThlAina 1111 11 T h,


11711900110MITSAIL A T6AT'h 11,APA PSAU% IltCK-It uiiI¡Nov IFIAA10111111Wilh. illiSAM 4TP-A- I

11ÉCTAIllit 1T111+1111Th flu lwil A.,NOCAT'h, CI:ASH:3,16 ,A,OMIlidl ESKS Pflilli


Th10111411A 11111T110110M111. I 11,t AfAil ,ArAK. Ai liStrk(111111:8111.
4T1 11pÉwun,I 11611A OTli,HKA, IiIKWK111111.

In-folio de 4 foi nenumerotate si 180 numerotate. Caietele de cti,te foi. Cu negru


rosu, pe cloud coloane incadrate, cu 31 rAnduri in coloana. Titlul incadral cu fron-
tispiciu. CAleva ornamente si gravuri reprezentand pe cei patru evangelisti.
Pe verso titlului e afla stemele ambelor tari incadrate (facs. 288) si urmatoarele:
Versuri politice 10 asupra StemeT pré luminatuluT, slävituluY, i bla-
gocestivuluT lo MihaT Räcovitä Voevodti.
Doao inchipuirT ce-n pecete s-au insemnatti
DomnuluT MihaT dela Hs. i s-au datù.
Buurulti stiipâ.nti MoldoveY îlù adeverézä,
Corbulti alù Vlaliier Domnù Il incredintéza.
Amandoao Sterne de Domnie incorunatti.
Pand la adâncY bätränete i le-au datu.
Pre Domnulti Miliail ce-T zicu Racovitä,
Päzéscd-lti Dumnezeu Cu multä, biruintd,
Ce acumù domné0e Tara Rumanéscä,
Domnu-lti päzésca ca s-o stapanéseä.
In foile liminare se mai aflà doua vietI ale s-tului loan, nkte indicalium pentru
cetirea evangheliilor, i gravura reprezentAnd pe St. loan.
Pe ultima pagina (f. 180 v.), dupa formula obisnuità pentru greselile de tipar, se zice :
Typäritu-s-au in anulu dela spitseniTa LumiT 1742.
De cucérnicul intre Preoti Popa Stoica, IacovicT,
cu celti dinu preunä ostenitorTu i frate Radulti, Log. lacovicT.

dacoromanica.ro
LITURGHIE, 1742 61

A tratajiloril rAnduitA urmare:


AREP/1,f MRSHIKAA1HOROCTS*0,15 11,4 DI Ill 'It 1.1 k ,k
matir,o,y. fi Egr,A,OHC.
Acéste toate indoite.
Pre cumil doresdi sA sosescii la vadul col cu adApostire
CariI sä[ntii bA]tuti de valurile MäriI cu ne-odihnire,
Inlr-acesta[sti chipti si] Typografulti, de a cdrtiI sfArsire,
Laudä ne-in[cetata] luI Dumnezeu da", i multAmire.
Bucureti: Biblioteca Academiei Romane.Galati : Biblioteca Urechid.

Hrisovul lui Constantin Mavrocordat, ca Domn al Moldovei, pentru lo-


cuitorii de pe mosiile mAndstirekiti, 1742.
O coalä, (3i.X23) lipdrita numai pe fa.ta
Bucure0, Biblioteca Academiei Romilne.
N. Iorga, Dotal holi3rìri domnesti din secolul al XVIII-leo, in Nona Revista
1000, Nov. p. 352.

Liturghie, Bucuresti 1742.


S. Liturghie supt Cost. Nicolae Vv. cu cheltuiala présf. Mitropolit al
Chesaria Palestinei chyr Anania. S'au tip. In MAntistirea s. Saya in Bucu-
reti in Tipografla coalei Vdcarestilor, 1742.
Nu cunoa.5tem exemplar. Popp, Diserialie, 65.

2bb.

dacoromanica.ro
62 OCTOIH, 1742

227. Octoih, Rämnic 1742.


K T t fi X II I Ksopfulm 4. CANE, CASMR41 ElICKg411111110111, I1 WIlTb. rAA-
ow, Mil qiu, i . j
ink 45nitrk, KS Tpoihipm, iui ROHM- I 'DM, riiii HP-
¡%t T11,11 C411i11,D1 ,/1,1 EWE . lilAGi'HAAANoAk : KS I BliSik-k I (Hell T6Th
AHS1111. I f1KSML1 .¡Tp-i8iliCT4 Klink ThlitpHT6 PSAMIALIII I 4T11S 2t6,1W if, 1111* 21

SA111114,1- I TSASA, HòrrpS A MN : I I 11, M IX fi fi P fi HCbRil ii 'h E 0 ë K OAh


KS liiirOCAOKilli/aflui1vk c*iiipITSASii I
allwrpoilomirrk 2tu. OfiTOOKAAKIrfli, Ky
H C-15 fl T h. I IM AI MI3É5 IORHT6pioASil
KS T611T'll KIIATSAt1t1 C$ii1111 CAM I

Kirp. RílHtll6HTh, kincitti, S P4iiTt1


kJ 611 : 4iEfÎPtit1iiKS4tSÇI.
03-CoA. 1742. I At KSqiiiiniKSAK .¡Tp6iliwiii 1161ht IMO"' I

TC-norpS4sSnk :

In-40 (22)06) de 4 foi fara numiír si 253 l-124 foi numerotate. Tipdrit cu negru
rosu Cu 23 de rtinduri pe pagina.
Pe verso titlului stoma Indoild (Case. 286) cu iniiatele domnesti ale lui Milieu Ra-
covitii i urmatoarele:

Stihurl Politice asupra Luminatuld Domn.

287. Stem% din Ocloih, Ramnic 1742.

De Dumnezeu fiindä mAnatu


Si in Ungrovlahil'a incorunatt),
Cela ce estI Domnu de vita,
Mihaï Voevodit Racovitä,

dacoromanica.ro
OCTOIH, 1742 63

Dandu-tY elä putére cu armä, pré tare,


Spata, buzduganulti, biruintä mare.
Urmeaza, apoi o predoslovie a lui «Lavrentie Iermonahii diorthositorIulä» despre
insemnatatea Octoihului, care se termina astfel:
Luda-voiti dart"' multa räbdare a sudalmelorti si suferiré jafurilorti si
a primejdiflora, si rdpiré osténilorti AgarénI si TranzilvanénI ce au pätimitti in
vrémé räzmiritif in 3 aril' pré cinstitul Pdrinte si Iubitorlulti de Dumnezeu
Episcopti alti RamniculuI Kyr Climentti. Asijderé si multa ravnà si purtare de
grij a ce are si pänä acuma, pentru toatä eparhiIa sflntiel sale, si mar multi,' si
mar alesti pentru cinstita data a cucerniciel. voastre Preotilorti. CA, vazända
multd lipsá de cartf print!' toata eparhira sflntier sale, au datti in typarr
Cu a sa chieltuIald acIastä, carte a OctoihuluI, intru caré sà aflä taTnele
ale masi innalte a legiI noastre, pentru ca sä, poatd si data Preotilorti 0
copiiI crestinilorti earn' sii. nevoescti la invatatura cärtiI, sä o cästige pre lesne
0 sä o cetéscä, nu numaI in coale, ci maI ales ti in sfintele besérid, spre lauda
luIDumnezeu. PriImiti-o darti cu dragoste 0 o cetitI cu multämitä, rugändti
neincetatä pre Dumnezeu, aata pentru huna norocire si padnica stare si
indelungata vira a pré luminatuld nostru Domnä Io Mihar Racovitä
Voevodti, intru ale cdruIa norocite zile santetI in pace totI crestiniï, catil si
pentru sänätaté si sporire turmeI cd cuvantätoare 0 bunä chivernisiré a
pré sflntituld Mitropolitti Kyr Neofitti, carele cu pravoslavie ocarmuIaste
toatä UgrovlahiIa. Asijdere 0 pentru cinsté si intréga saratate si spaseniYa
sufletéscä a celuI mal susti numitti pärinte Episcopti, carele cu mängäioa-
sele luï vorbe si inbundtätitele ostenéle 0 cu a sa vrednica de laudä viratä,
vti indémnä totä-déuna sä flti" iscusitr la toatä grija 0 paza sfinter beséricr.
Si vä, bucuratI in Domnulti, carda if Taste slava in yea Aminä.
Pe ultima fata a foilor liminare se aflä reprezentat St Ioan Damaschin, cu urmä-
torul distill drept legendä :
Ioannti Damaschinti, tocmindti canoane si tropare,
Bine marturisindä nasteré pré sflnteI FecIoare.
Chipul acesta, precum i versurile, se mal aflä, reproduse la f. 19 v. a partii a
doua a cartii.
Pe primele 253 de foi se Oa Octoihul propriu zis, iar pe cele urmaLoare: Sinaxarul
lunilor, slujbele de ol3i te §i Bogorodiclnele troparelor sflntilor.
La sfä,r,it, adicia la f. 124 v. a partii a doua, se alla urmätoarea nolitä:
Typaritu-s-all acestä Octoihtl si Cu céle ce sä mar cuprindb intr-An-
sulti printi ostenéla diorthosiriI luY Lavrentie Iermonahulti delasfänta nand-
stire HureziI.
Iarä, celortl ce vä vetI intämpla a cetl, cu plecädune má rogti, ca
orl-ce gresalä vetY gäsl, indreptati si ertatY, ca 0 voao sä vä larte Dumnezeu
gresalele.
Slavä., cinste si inchinacIune si multdmitä luI Dumnezeu celd slävitti
In sfänta Troità, carele ne-au indemnatti de amti inceputti 0 ne-au ajutattl
de amti ajunsti si sfärsitulti.
Si s-au inceputti acestti sfäntti si Dumnezeescti lucru la luna id MaI,

dacoromanica.ro
64 OCT0111, 1742

25 de zile, si au luata sfarsitù la luna luT Septemvrie 11 zile. La anulti


dela Hs. 1742.
Bucuresti: Biblioteca Academiei BorTane.Galati: Biblioteca Urechia.

-1743.
Acatistul Nrtsclitoarei de Dumnezeu, (Bucuresli) 1743.
In-83 mic (16X10) de ?1-153 foi nenumerotate. Tiparit cu negru si rosu, Cu 17 rAn-
duri In pagina incadratti, cu flori de compozitie tipograficA. O gravura reprezentAnd Buna
veslire, se alta la f. 4 v. repetata la f. 21 v.
In exemplarul nostru lipsesc primele foi, cu titlu si cele ce vor mai fi fost.
La sfIrsit, dupa obisnuitele scuLe pentru greselile de tipar, se spune:
Typaritu-s'au in anula de la spaseniTa lumiT 1743.
De Ioanti StoTcovicT, Typografun
Bucuresti: Biblioteca Academiei Hormine.

Apostol, Bucuresti 1743.


firT o it h I xx mima ¡m1-1 Agulle36'a,.- GiiTsilh Iit,ipmf SKSMIt2 Tilfia
timrk KIIEKSMIt SASLI 1141111Fri As I *OCTII 1111%3STIt ,A,S11(IE FpIIicIk, CaS Th'1911TK.
/ ASAIlithiT88ri 4111u1K- RATSitSil iS,8 i6 IlCT1SI

X fi 10 PAR OR 111111 R O GR 0Ah : I 4T118 a,N6aw ,NoMIliE Aviipirt CAAEiitiii î


RAPA PSM : I KS Kl Kft1Ï iiii KS KEATSA la C*ii- 11,111111811 (11111110110116Th

KI^P 11660(141T6 MAS KOTII. T6AT'h 11,41c1 PSAA. luiùillaPpt IlIitIK : Illfi CSS ika.rk
TIN1 : 111-k H6MV S CtdiTill SI181% AE41,1 311A. IISM : 361S. I Af
TtruorNiihemik.
In-folio (28X19), de 2 foi, rara numar, si 178 numerotate. Tipar negru i rosu, cu
31 de randuri pc pagina.
Pe verso titlului se afia tema stihurile din Cazania de la Bucuresh din 1712.
La f. 26 mai multe gravuri si ornamente, lar la f. 130, «Duminica tuturor Sfintilor»
cu inscriptiune slavond.
Prefata:
Cu mila luT Dumnezeu Archiepiscopii i litropolitii a toata
Ungrovlah. [)re cinstitu, s,i exarhti
Predoslovie catra pravoslavniculu norodu.
Toata lucraré bun i de folosu ce sa face de oamenY 'fasto bine pla-
cura luT Dumnezeu, Tara maY vartos Taste Cal CO SLL faCO spre cinsté si
lauda si spre adaogeré propoveduiriT cuvaniuluI celuI adevaratu i spre lauda
sfinteY besèrecT (precuma dumnezeestiT si sfintil ApostolI prin propoveduiré
loru au inmultitu i au semanatu in toata lumé samfmta buneT propoveduiri
a cuvantuluT celul adevaratu). Dreptu acéTa i smereniTa noastra, de vréme
ce din proniYa cé DumnezeTasca am priimitu arldepasiorésca turma a acestiT
de Dumnezeu pazite täri a UngrovlahieY a-T purta grija si a ocarmul
a o aduce catre pasTune i hrana vie, vazandu cumu c sfintele he,séreci santu
lipsite de sfintele crti, intre care carti uncle dintr-ansele s-au i maT typa-
ritil de s-au maY adaosti pre la stintele BosérecY pre unde era lipsh,

dacoromanica.ro
APOSTOL, 1743 65

acrasta dumnezerasca propoveduire, ce sa numéste Apostolti, fiindti ca dial


zilele raposatulur Consta[n]tinti Vodd Basarabti nu s-au mar datti in typarru,
si lipsindti mar pre la toate sfintele besereci aclasta trebuincroasa carte, dinti
ravna Dumnezerasca ne-amti indemnatti smerenira noastra, si cu toata chel-
turala noastra amti pusti de s-au data in typarru a trera card.", in typogra-
fira cé noao a sfinter Mitropolir. Deci va pohtimti ca sa o priimiti cu mare
bucurie ca pre unti odoril Dumnezeesca, dandti slavä si multamitl lur
Dumnezeu celur in Troita proslavitti. Carura sä cuvine cinsté si inchind-
cruné in véci. Aminti.
La sfársit, adica pe f. 178 v. se aflä scuzele tipografului pentru greselile de tipar.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Rometne.

230. Apostol, Buzau 1743.


ii II 6 T (5 lI h I IIX lailla likli ,A, iliff636k I G * T SA k. I KApw A' KiIMIL
anli/AWArk, ripnainit MAII IltiiiHTi I AS IlSóCTIs. allPlISATk OM 14iA6 rilfiliCKh, cAti TD.-
I

wkiniTk. 1 4 511AME nrk 4111KAU,AT84%SII MMHk, Wil WEAli- ASHT6(110 ST4Sirrk Ati(la
1

138MAIACK14, Ilay Ill 11 rd A P ik IC 0 It II U,lt. E. 0 E II tí, A k.


1 liIHTp0110AliTk 2ISTIIHA,k
31.617"k 1.11,44, Kirpk II E ti, 44 H T k KS ISEAT86Att 1b611T6010A01 AI MillfSIS,
I 1 I

allCK01184114 ESSiSASA, Ki. p k ill eAtirATE I IIIii cat; 17^111411iTk 4 C2iStiTA inCiconie Aim
I

fitisit; I 4_ IIISAK AGIA su,A,Ark lISsa. o3Cru. 1 &pl. AMA Itivrk aii V, odirMr. I AF
LVAI-11111. GTVIIK6EHt111 TirflOIVAZISSAK.

In-folio (26)08) de 2 foi, färä numar, si peste 176 numerotate. Tipar negru si rosu,
cu 34 de ránduri pe paginti.
In fruntea textului se aflä o gravurä, reprezentind Inältarea, tipdritä cu cliseul din
Apostolul, tot dela Buzitu, din 1704, din care s'a sters numele gravorului si data. In
fatit, se Oa o allá gravurä, de o paginä, Intreaggi reprezentänd pe sf. Luca; la f. 26:
Soborul Maicii Domnului ; la f. 122, frontispiciul din Evanghelia dele Snagov din 1697 (v.
vol. I, p. 355); la f. 130, o gravará, «Duminica tuturor Sflntilor», tiptiritä cu cliseul din
Cheia Intelesului (Bucurasti 1678), färä, inscriptia slavoneascd, dar cu numele gravorului
si cu data: IRA« EAKOR - 1678.
Pe verso titlului se aflä, stema dublii, din Istoria Sfäntá a lui Alex. Mavrocordat (tacs.
no 270), cu initialele domnasti ale lui Mihail Racovita si Cu versurile urmatoare:
Stihurr politice 10 asupra pré innältatulur, slavituld si blagocestivulur
Domnti Io Millar Racovitä Voevoda.
Acéste doao pecetI Hs. le gatéste
$i DomnuluI Mihailti i-le ddruraste,
Ca sa poata stapani cu buna voire,
Indelungändu-10 pre elti intru norocire.
Buurulti, stapanti Moldover ca al' fostti te insemnéza,
Corbulti al ti OA' Rumanestr Domntl te adeveréza.
Iar crucé pravoslavier bunti paznicti te arata,
Mihaile, cu bland*, cu inima curata,
Acrasta in vécr te va pazì cu cinste .si cu pace
Si pre vrajmasI ir va surph, ca praful0 ir va face.
N'am avut la Indemänä, exemplare complete.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

75568 9

dacoromanica.ro
66 CANTEMIR, 1743

231. Cantemir, Istoria Imperiului otoman, traducere francez6 de Joncquières,


Paris 1743.
HIS TOIRE
DE
L'EMPIRE OTHOMAN,
OU SE VOYENT LES CAUSES
DE SON AGGRANDISSEMENT
ET
DE SA DECADENCE
Avec des Notes très-instructives
Par. S. A. S. DEMETRIUS CANTIMIR, Prime
de Moldavie.
Traduite en François par M. DE JONCQUIERES, Commandeur,
Chanoine Régulier de l'Ordre Hospitalier du Saint Esprit de
Montpellier.
TOME I.
A PARIS,
Chez LOUIS-ETIENNE GANEAU, ruë Saint Jacques, vis-à-vis
Saint Yves, à Saint Louis.
M. DCC. XLIII.
Avec Approbation 4- Privilege du Roy
2 vol. in-40. Volumul al doilea are acelas titlu, afarti de numa.rul de ordine. Volu-
mul I cuprinde: Titlul fals. Titlut. Pag. IIX: Prefata traductitorului. XXXXI: Pre-
fata autorului. XXXII XXXIII: Adaos la prefata, cuprinzand o metoda pentru trans-
formarea anilor Egirei In ani dela nasterea lui Hristos. XXXIVXXXV : Instiintare
catre cititor, pentru transcierea numelor proprii turcesti. XXXVIXLVII: Explicarea cu-
vintelor turce§ti. XLVIII: Impitratii turci.
Pag. 1-240: Textul impärtit in capitole, dupl. Sultanii cari au domnit. Fiecare
capitol este urmat de note, intre cari s'au intercalat §i unele de ale traductitorului.
241 300: Tabla de materii, sau, mai exact, indicele alfabetic al materiilor coprinse
In vol. I.
Vol. II: Titlu pentru vol. II. Titlul fals. F. 3 si 4 liminare: Scrisoarea de dedicatie
a lui Desmoletz cdtre Comitele de Noailles. Alt titlu. Pag. 3-317: Text, urmat de note,
ca in vol. I. 318-324: Via* lui Dim. Cantemir. 325-389: Tabla de materii.
Din dedicatia lui Desmoletz estragem urma".toarele:
A Son Excellence Monseigneur le Comte de Noailles, etc.
Monseigneur,
L'histoire du progrès et de la &cadence de l'Empire Othoman, que
j'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence, est l'ouvrage d'un Prince
plus illustre par ses vertus et par l'étendue de ses connaissances, que par
la noblesse de son Sang et l'ancienneté de son Origine.
Issu du grand Tamerlan, ce conquérant fameux de la plus belle
partie de l'Asie, il sçut se vanger des caprices de la fortune par l'élévation
de son génie supérieur aux Thr6nes et aux Couronnes. Le Prince, son fils,

dacoromanica.ro
CANTEMIR, 1713 67

héritier de ses excellentes qualités, aprés avoir mérité la considération de


la Cour d'Angleterre dans son Ambassade, reçoit aujourd'hui dans celle de
France nos tributs légitimes d'amour et de vénération.
C'est A la haute estime que ce Prince a pour vous, Monseigneur, que
e Public est redevable de voir Votre Nom A la tête de cette Histoire, après
celui du Prince de Moldavie, son illustre Auteur. L'amour exact de la
vérité qui faisoit son caractère, semble en assurer le sucrès A, la postérité.
La vérité est l'ame de l'Histoire, si le faits en sont le corps: sans elle
l'Historien le plus ingénieux devient le méprisable auteur d'un Roman.
C'est par ce grand principe que le Prince Cantimir a sacrifié tous les
faits singuliers et intéressants, qui auroient jetté beaucoup d'agrément et
de variété dans son Ouvrage, (Ms qu'ils lui ont paru suspects.
Mais ce n'est point assez pour un Historien d'être vrai, il doit encore
être utile. Dans cette vilë l'Auteur a tAché de rendre aimable et de faire
remarquer les faits dignes d'être imités et capables d'encourager A la
vertu par la force de l'exemple ; dans le même terns qu'il a fletri d'op-
probre et d'ignominie les vices, dont le spectacle seul est si contagieux.

Je suis avec un trés profond respect, Monseigneur, de votre Excel-


lence, le très-humble, très-obéissant, et très devoué serviteur, DESMOI.ETZ
Prètre de l'Oratoire.
A Paris le 22 Decembre 1742.
Din prefata traducatorului:
Disons un mot de l'Histoire dont on donne ici la traduction. Le Prince
Cantemir qui en est l'auteur, et l'a écrite en latin, a été longtems attaché
aux intérêts de la Porte Othomane en qualité de Prince de Moldavie,
dignité qui lui avoit été conférée par les Turcs aussi-bien qu'à son père.
Il a dd connoltre le fort et le foible d'une nation, parmi laquelle il a été
élevé; et il a eu tous les moyens possibles de s'instruire A fond de tout
ce qui la concerne. 11 nous représente les Turcs marchant pas A pas vers
la plus haute fortune, sans se démentir en rien : toujours même esprit,
systême suivi et soutenu ; conduite et courage invariable, jusqu'A ce qu'aveu-
glés par leur propre bonheur, ils viennent A &choir, et se montrent en-
tièrement contraires A eux-mêmes.
Les sources od l'Auteur puise, sont domestiques, c'est-A-dire, qu'il
parle d'après les écrivains mahométans, et souvent il employe leurs ex-
pressions. On aurait tort de le blamer de la préférence qu'il leur donne,
puisqu'en censurant comme il fait la phipart des auteurs étrangers, et sur
tout les chrétiens, il fait remarquer fort judicieusement, que l'ignorance
ou les préjugés dans ceux-ci ont été les causes de leurs méprises; et ont
plutôt servi a jetter de l'obscurité sur leur sujet, qu'A l'éclaircir.
L'objection qui vient naturellement A l'esprit, est de sçavoir si les
historiens turcs méritent d'être crus sur leur parole, préférablement aux
chrétiens. Ceux-ci peuvent manquer de lumières; ceux-là ne sont pas A
couvert du soupçon de partialité: cependant on ne sçauroit se refuser A

dacoromanica.ro
68 CANTEMIR, 1743

ceux qui écrivent leurs propres affaires. Nous ne pourrons nous flatter
d'avoir acune connoissance de ce qui s'est passé dans les siècles les plus
reculés, si nous donnons carriere au pirrhonisme. La justesse d'esprit ne
consiste pas A rejetter les écrits dont on doute, mais it voir s'ils ne cho-
quent pas le bon sens. Au reste, si un auteur, tel que le Prince Cantemir,
fait gloire de souscrire au témoignage des Turcs; le lecteur ne risque rien,
et ne peut que se méprendre avec un guide, sous les yeux duquel il seroit
quasi pardonnable de tomber dans l'erreur. Aprés tout, ce ne sont que
des faits simples qu'on présente : il y auroit une fausse gloire A en imposer
au monde, et tirer vanité de dire des choses nouvelles. Du moins le lecteur
godtera cette Histoire par un endroit particulier; c'est qu'elle le mettra en
état de faire usage de son jugement a Pavantage de la vérité; en faisant
le paralléle des auteurs qui ont emit sur le méme sujet, et gull verra
démentis en plusieurs endroits.
Pour ce qui est du stile, j'avoue que les descriptions y sont succintes,
sou vent méme elles ont l'air d'un Journal : mais cependant on voit par
tout un Prince qui parle avec dignité, et se soutient dans un juste milieu ;
lotiant ou blAmant sans affectation ce qui paroit digne de remarque. II se
contente de nommer une fois les principaux auteurs qu'il a pris pour ses
garands; après quoi il ne cite plus. C'est une gene A laquelle il est rare
qu'un genie supérieur s'assujettisse. Enfin, lorsque le Prince Cantemir
raconte comment il quitta le service des Turcs ; il ne se répand point
contr'eux en paroles outrageantes; il prend le parti qui lui plait: c'est le
propre d'un Prince de placer librement ses affections.
Pe ultima pagina se citesc urmatoarele:
Approbation.
J'ai lil par l'ordre de Monseigneur le Chancelier le Manuscrit qui a
pour titre, Histoire de l'Aggrandissement et de la Décadence de l'Empire Otlio-
man, &rite en Latin par Demetrius Cantimir, dernier Prince de Moldavie,
et nouvellement traduite en François. Cette Histoire m'a paru très digne de
l'Auteur, et j'ai trouvé fort curieuses et fort instructives les Notes dont il
a era devoir Penrichir. A Paris ce 1 Mai, 1742.
Souchay.
Urmeazá apoi privilegiul regelui Ludovic, contrasemnat de Sainson:
Privilege du Roy.
Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre : A nos
amez et féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres
des Requetes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris,
Baillifs, Sénéchaux, leur Lieutenans Civils, et autres nos Justiciers qu'il
appartiendra, Salut. Notre bien amé Louis-Etienne Ganeau Libraire A Paris,
Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer et donner au Public un
Ouvrage intitulé, Histoire de l'Aggrandissement et de la Décadence de l'Empire
Othoman, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce
nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous

dacoromanica.ro
CANTEMIR, 1743 69

lui avons permis et permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit
Ouvrage, en un ou plusieurs volumes, et autant de fois que bon lui sem-
blera ; et de le vendre, faire vendre et débiter par tout notre Royaume, pen-
dant le tems de douze années consécutives, A compter du jour de la datte
desdites Presentes. Faisons défenses A toutes sones de personnes de quelque
qualité et condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans
aucun lieu de notre obéissance, comine aussi A tous Libraires, Imprimeurs et
autres d'imprimer, faire imprimer, vendre ni contrefaire ledit Ouvrage, ni
d'en faire aucun extrait sous quelque pretexte que ce soit d'augmentation,
corrections, changemens, ou autres sans la permission expresse et par écrit
dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, A peine de confiscation
des Exemplaires contrefaits et de trois mille livres d'amende contre chacun
des Contrevenens, dont un tiers A Nous, un tiers A, l'Hôtel Dieu de Paris,
et l'autre tiers audit Exposant, et de tous dépens dommages et interéts:
A la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Re-
gistre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, dans trois
mois de la datte d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans
notre Royaume et non ailleurs, en bon papier et beaux caracteres, con-
formément A la feiiille imprimée, attachée pour modele sous le contrescel
desdites Présentes : Que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens
de la Librairie, et notamment A celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq;
qu'avant que de les exposer en vente, le Manuscrit ou Imprime qui aura
servi de copie A l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le meme état
oa l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre tres-cher et féal
Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos
Ordres; et qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothé-
que publique, un dans celle de nôtre ChAteau du Louvre, et un dans celle
de notredit très-cher et féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de
France ; le tout A peine de nullité des Presentes: du contenu desquelles
nous mandons et enjoignons de faire joilir ledit Exposant ou ses ayans
cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun
trouble ou empéchement. Voulons que la copie desdites Presentes qui sera
imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Ouvrage, soit
tenue pour dOement signifiée, et qu'aux copies collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers-Sécrétaires, foi soit ajoutée comme A l'original ;
commandons au premier nott e Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution
d'icelles tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission,
et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande et Lettres A ce con-
traires : Car tel est notre plaisir. Donné A. Paris le huitiéme jour du mois de
Juin, l'an de grace mil sept cens quarante-deux, et de notre Regne le
vingt-septieme.
Par le Roi en son Conseil.
Sainson.
Urmeazá: apoi inregistrarea Camerei regale a librarilor §i tipografllor din Paris, din
11 Iunie 1742, semnatá de sindicul Saugrain, li urmatoarea declaratie a librarului Ganeau:
«J'ai cede A Messieurs Nyon pere, Mart., le Clero afilé, Barois flls, Nyon flls, Des-

dacoromanica.ro
70 CANTEMIR, 1743

pilly, le Clerc jeune. et Savoye, le présent Privilege, pour en jouir conjointement avec
moi, chacun par part égale, suivant nos conventions. A Paris ce 2 Juillet 1742.»
Librarii cari s'au folosit de privilegiul de a edit& opera lui Cantemir, In urma cesiu-
niei lui Ganeau, sunt, dupa cede §tim pänä asthzi, urmätorii : «Huart, Libraire et Im-
primeur de Monseigneur le Dauphin, proche la Fontaine S. Severin, it la Justice»; «Le
Clerc, pere et fils, Quay des Augustins, it la Toison d'or» ; Jacques-Nicolas le Clerc, au
deuxième Pilier de la Grand' Salle du Palais, du elite de la Chapelle, à la Prudence» §i
«Savoye, Libraire, rue S. Jacques, proche la Fontaine S. Severin, it l'Esperance».
Textul a fost compus o singura data, afará de titluri, chteva pagine §i poate indi-
cele alfabetic, §i s'a tiparit in cloud feluri : trite° editie in douà volume in-4° pe douä co-
loane pentru Ganeau, Le Clerc père et fils §.1 Savoye; iar pentru Huart §i J.-N. le Clerc
s'a tras o editie micá in 4 volume in-12.
Numele tipografului se gase§te numai in editia cea mica:
«De l'Imprimerie de Ballard, fils, au bas de la ru6 S. Jean de Beauvais, it sainte
Cecile, 1743».
Editiunea in-12 se compune din 4 volume cu acela§ titlu ca §i cea mare, afar& de
numerile de ordine ale volumelor; iar tabla de materii este Imptirtita pe volume.
Colationarea vol. I:
F. 1: Titlu.
2-5 (ftirä numár): Dedicatia lui Desmoletz catre Comitele de Noailles, din care s'a
dat mai sus un extras.
Pag. IXXVIII: Prefata traduaitorului.
XXIXXCVI: Prefata autorului.
XCVIIC: Adaos la prefatä..
ClCIV: In§tiintare catre cititor.
CVCXLII: Explicarea numirilor turce§ii.
CXLIIICXLIV: Lista imptiratilor turci.
P. 1-297: Text.
P. 298-366: Tabla de materii, adica, indicele alfabetic.
Vol. II e de 502 p., dintre cari 430 pentru text §i celelalte pentru indice.
Vol. III, de 576, dintre cari 503 pentru text.
Vol. IV: P. 1-466, textul. P. 467--488: Viata lui Dim. Cantemir. P. 489-568: Indicele.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei RomAne.

232. Penticostar, Bucureti 1743.


11611TIKOGTI1P1011 I Ili .1"pe 4:Tp$ C11111 entImsa fin& K13111111f. I KAN
asSink cat3 TARAMStIFITIt RE MAMA P8- I MACKE, Mil cat; TI"(118131iTh. j 4 BIIMM
nrI 4nsnu,ATSASil Minh NI IíliHXflH PIK OR1111,11. ROGKO,A,h I KS Mrocno-
ghlYfit, Hal 8 KEATSAAA nivk cdsiin,ATSAtini iliwroonomiTh â TôaT jlikrrpottnilxim,
Kvp : I irdcacDfiT b. ,A,6114 KPfiTh I 4 d)panni fiSKSpigni, ilt 11-kTls tSCHA. I
,AsE 1C$144011HKI3Ak 4Till nowt," IllkIRA IGTMIKA, IiIKWER4E, Tvn:
In-folio (30X21) de 2 foi, fdra numar, §i 224 numerotate. Tipar negru §i ro§u, pe doua
coloane, cu 40 de rAnduri in coloand. Tittul incadrat inteun cadru cu compartimente, in cari
se Oh reprezentati diferiti sfinti. Gravuri §i ornamente: La f. 1: Invierea, imitath dupit Aposto-
lul din Budiu de la 1704, (v. vol. I, p. 455) ; f. 28 §i 118 v.: frontispiciu (cli§eul din Evanghelia
de la Snagov 1697, v. vol. I, p. 328); f. 46 §i 143: frontispiciu din aceea§ Evanghelie (vol. 1,
p. 355); f. 47 v.: Mironositele ; f. 70, 156, 181 v.: Frontispiciu nou; f. 71: Vindecarea bolna-
vilor ; f. 95 v.: Frontispiciu nou ; f. 97: Isus cu Samarineana la put; 1. 120: Vindecarea
orbului ; f. 144 v.: Inaltarea ; f. 185 v.: Soborul Maigii Domnului, a doua oara ; f. 183 v.
(eroare de paginatie): Duminica tuturor sflntilor (comp. vol. I, p. 221).

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1743 71

Pe verso titlului se afld stema dubld (facs. 289) cu initialele domnesti ale lui Mihail
Racovitti i urmittoarele stihuri :
Stihuri politice 12 asupra pecetir pré Innältatului, slävitulur i blagoces-
tivuluT Domnti Io Mihai Racovitä Voevoda.
Buurulti, corbulti, doao sémne minunate,
Darurile-ti arata, Doamne prénaltate.
Acéste inchipuire arata Innaltäri
Ale acestorti doao mal josti numite
Buurulti a Moldovei sterna de Domnie,
Corbulti a Ungrovlahiei de stapanie
A Domnului Mihai Voevodä ce-T zicri Racovita,
Carele le-au stapanitti cu multà credintä,
Pre care acumil Dumnezeu 110 pazésca,
Tara Rumänésca sa-o stapanésca,
Pre toti vräjmasil sài supuindu-r suptù sine,
Ocarmuindä tara cumil Taste maY bine.
Pe a doua foaie liminard se citeste urmdtoarea prefatd:
Neofitti, dina mila lul Dumnezeu Arhiepiscopri i Mitropolitti air! Ungro-
vlahieT, tuturorti cititorilorti harti, mila si pace de la Dumnezeu a-toth-tiitorTultl.
Nu numai Dumnezeiasca Bogoslovie, ce si filosofiTa cé iscoditoare celorti
flresti, socotéste si adeverézä, pre Dumnezeu celti de savarsitil, a fi cum-
panà adevärata i indreptare sävarsirir tuturorti lucrurilorti, rubitilorti
Dumnévostra cititori. Pentru ca nu Taste nici o savarsire a zidirilorti
celorti ce santri de fag i celorti ce vorti sa fie, si celorti ce Taste printi
putinta a fi, care sd nu sa afle la acelti necuprinsti crugti ahi savarsirii.
Cumpana cu adevaratti i indreptare au pusti Dumnezelasca pronie la
pravoslavnica Bisérich," trépta cé mal de \radii a Preotiei. De care trépta
toate cate sal-1W ale pravoslaviei sà poarta i sä carmuescil, cercandu-sa
si lamurindu-sä, ca aurulti celri lârnurihi in foculti socotintiT in-
dreptärii. i de Yaste fanti, sau lémne, sau trestie, le arde si le topéste cu
lucraré cé arzatoare a izgonirii, Tara de Taste aurti sati argintti sau altti
cevasti dinti faurille céle de mare pretti, le arata mai luminoase i ma cu-
rate cu lucrar6 darului cé strälucitoare. La acé trépta de varfil a Arhierief
invrednicindil pronia cé Dumnezeiasca pre smereniTa noastra, i incredin-
tându-ni-sa carmele pravoslavniculul scaunti allí Mitropolief UngrovlahieT,
nu putinä grijä. avemti (de pre datoriTa cé ne-tagaduita) a lamuri si a in-
dreptà can' arti fi prinù putinta céle ce sa envine Biséricii, cu pravoslavie
lepadanda i izgonindti céle netrébnice, i alegandti cu priinta buna céle
folositoare i trebuincloase de pre darulä Duhului sfantti care ni s-au datti de
la Tatalt1 luminilorti. i mal alesti cugetandti tota-dé-una a lumina si a in-
podobi turma cé cuvantatoare, care ni s-au incredintatti, cu cartile céle
trebuincioase sflntelorti i Dumnezeestilorti Bisérici spre Intelégeré tuturorti
de obste, urmandri Apostolestilorti cuvinte, ca sä là Bisérica intarire. Ci
dartl, de vréme ce fntre alte carti cu care sä slujate pré sfanta Bisérica
ra,dritului Taste i Penticostarlulti, care cuprinde slujbele bisericesti

dacoromanica.ro
72 PENT1COSTAR, 1743

luminata zioa invieril Domnuldf si a izbgvitorl'ului nostru Hs., Ora la


sfanta Dumineca a tuturorti sflntilorti, fiindí pre limba slovenesca, pré
putintel at6ta dinù' Preoti, catil si din mireni s afià inte1egandu-10, Iarti
la céTa-laltä, obstime sa vedé ca o gradinh inchisà, i ca o fantana pece-
tluita, care l'ubitorIula de Dumnezeu si intoema fratele nostru rdposatulii
Damaschinti Episcopult1 Ramniculuï, socotinclO a-lti aduce la lumina ca
sà inteléga toti i s s folosésca sufletéste, 1-au talcuitti de pre slovenie
pre limba rumanésca. Deci smereniYa noasträ. dint"' ravna Dumnezerasca
indemnandu-ne scoate la ivéla prinù typare pentru folosulti tuturorti
de obste, i socotindti ca dint" limba elinésea a sa talcul rumanéste
print" limba slovenésca s-ar fi pututil intampla a sa pricinul multe gre-
amù pohtitii pre duhovnicesculti nostru flIu DumneluI Ianachie
Vtori Post. ca sa-16 indreptéze mal cu déclinsula de pre limba cé elinésca.
Carele ca unti ;Mu allí Bisérecri, plecandu-se pohtirii noastre, au luatti
ostenéla de 1-au indreptatti, urrnandti limbiI e1lin4ti pre eatti s-au pututtl
a sä apropira si a sa atinge limba cé rumanésca de cé ellinésea, care in-
dreptare, cercandu-o si smerenila noastra, o arnù aflatti a fi buna
cu intelégere de catti ralcuiré cé de pre slovenie. Ci darti (pre cura maI
susù amti zist"), flindu-ne In ganclti si In cugetti totù déuna a inpodobi
a lumina sflntele i Dumnezeeslile Bisérici ale pravoslavniculd acestuYa
scaunù Arhieraticescti, Incá i alte sfinte Bisérici care sà slujeseti cu limba
rumanésca, amti voila smereniYa noastra de s-au typaritti acIasta cinstita
carte Penticostarfulti Intru intelégeré tuturorti. De care pohtimti pre toti
cel ce sä, vorti sluji Cu acIasta sfintia carte, priimindu-o cu umilinta, sa
roage pre a-totti-putérniculfl Dumnezeu i pentru spaseniIa smerenieI noastre,
ca si el sa nemerésca cerestile bunatati. Cdrora sa ne Invrednicirnti cu toti,
prinù darulti i printi rubiré de oameni a Domnuld nostru Is. Hs. Aminti.
Pe ultima foaie, se citeste urmatoarea notitä:
Slava, cinste i inchinaclune celuT In Troita unula Dumnezeu, care
ne-au ajutatù dupa inceputti de amti ajunsti i sfarsitulti.
Tara ceI ce va vetY intamplà a citi, bucurati-vä. In Domnul i vä,
rugali pentru nol, si ce gresale veti afla, veri In cuvinte, veri In slove,
indreptati cu duhulti blandetelorti, ne puindu-ne in ponosti, in slove pentru
lunecaré i neputinta trecerir ochilorti, lard in cuvinte pentru talmäciré
cé de pre limba ellynésca pre cé rumanésca pe alt.' s-au pututti aproplla
cuvantulti intru intelesti: c5, pre curnti raste cu neputinta omuluI a nu ph"-
catul, ash i typografuluY a nu gresi.
Typaritu-s-au In anulti de la späsenira lumiI 1743, de cucerniculti
intre Preoti, Popa StoIca Tacovicr, cu celti dinù-preuna ostenitorIu si frate
Radulti, logothetri, IacovicY, Typog.
A tratajiloril randuitä urmare:
ncitrAims5HiKAmHoliPeTs.o.* KKhhiC"v"." in in * AN 14 to a5
tu4v. flEEPAINCS3HTKAA1.
Acésté toate indoite.
Bucuresti : Biblioteca Academiei RomEine.

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1743 73

233. Penticostarl Minnie 1743.


elITHKOGTAPION I Ye tcSnohnAt .¡TpS cam cnilacsa qt ñ C icSame: I

K:10,15 Marl HaltITE c-48 TZMZITh Ae eladV.- I 118Alk PMACKFINK Ai 11/111Hli


fismifi- H4CKS : ff1115
I C-%8 ThIpliTk 4. Slii1G11llvk 18nAHHAT8nsil Mmtik
I

Itv : 11/11X flP K K


I Cx) E. Cla h. (Whom 111111VOROMITII I

Ktrji fIT h. KS HEKOAHU,d Mil KS TótIT'It KEAT81i1Ad, 10C/1- Tópionei AF


I I

AAilfsi8 Kir KIHM4%HTIL daKtimSAK PKIMFIIIKSASA. 4. G4sfiTa amok â


1 I

PkiAIIIHKSASrl I
llt1 : ,e3CHA. 12apK AMA XC: 1743. J AI 118,14pHHKSAlt 41111
11611t1 I 111Tpiri iikiNaCTE : Till0r041S411.
In folio (30x21) de 3 foi, fdrä numär, si 257 numerotate. Tipar negru i rosu, pe
cloud coloane i cu 38 de rdnduri in coloanä. Titlul, de asemenea Cu row i negru, are
un frontispiciu cu compartimente: la mijloc SI. Nicolae pe un tron, la stänga Domnul
Hristos si la dreapta Maica Domnului.
Gravuri mai sunt la f. 1: Invierea; f. 29: Toma Necredinciosul, semnatä: Mx: Tyn.
1742, si cu inscriptia: aCredinta Thomei»; f. 52: Mironositele, semnatä, 11: 11119on THnorp4k.
PhIMH114g ; f. 76: Vindecarea bolnavilor; f. 105: Christos cu Samarineana la put; f. 125 v.:
Vindecarea orbului; f. 144: Inaltarea Domnului; f. 162 v.: «Cdnd s'au aratat Hs. Patri-
arhului Petru dela Alexandria»; f. 186: Soborul Maicii Domnului ; f. 211: Duminica
tuturor sfiniior; f. 225: Fontispiciul din titlu.
Pe verso Litlului se afld stema dublá (facs. 287) cu initialele domnesti ale lui Mihail
Racovita cu versurile acestea:
Stihurr politicestY 12 asupra pecefiT pré innältatuluT, slavitului blago-
cestivuld Domnti Io Mihaï Racovitä, Voevodti.
Acesttl semn0 alu CruciT, ce corbulti ivéste,
Pre Mihaï Voevodti Hs cu eh 115 pazéste.
Asijderé i Bourult1 e fil'arä, buTacä.
Si cdträ, MäriTa sa coarnele isT pléca.
Spata, buzduganultI, îlù aratä,
StapAnti aicé intru acestä, data.
Dinü cerru avändti nume nemuritoriu
Pre ingerulti Mihaili alcé pazitorTu.
Mihailti pazitorTu sA inchipuTaste;
Ded numele i fapta doved6ste
Si intru alù säu Dumnezeescti ldcasti i fericire,
SA-T dé ceresculti Inpäratti parte de mostenire
Urmédi apoi urmdtoarea «Prédoslovie»:
Pré blagocestivula luminatuluT, pré inrallatuluT Domnä i oblä-
duitorTu a toatä, Tara Rumânesca Io MihaT Racovitä, Voevodri. intrégà sh-
natate, viTatà indelungatä,, pace si späsenie de la Dumnezeu ca sA däruTasca
MArieT tale, rugämä.
Pare-mi-se, milostive i pré luminate Doamne, cA mal sldvitti luct u
de cAte sAntti In lume, altult) g nu fie, de catti multi acela, carele sä va
invrednici dela Inpäratulti, intru slavitä i Innaltä, orânduTalä, de stapanire,
precumti s-au arätatti la Mardoheu jidovulti, ce s-au cinstiä de Arthaxersä
Inparattl, randuindu-10 a fi poruncitorTu la 127 de craiT i inpodobindu-lti
cu väsmAntti inpärätescti i cu cununa de aurti i cu diadima, i puindu-lti
71568 10

dacoromanica.ro
74 PENT ICOSTAR, 1743

pe calù' inpäratescti, 0 strigändti pristavin «,. .3, va fi la totti °multi, pre


carele va vré inpäratulti sí-1ù cinstéscd». Isthirti, cap. 6. Sau precumti au fostrt
la fericitulti Iosifti, carele s-au slävitti intru cinste inpärätésc5 de Faraonti, in-
pdratuill EghypetuluT, a fi poruncitoriu la toatd casa inpdratuld, 0 obldduiré
lur 0 a sä purtà in carad de auril. Facere, capti 41. Cdrora urmätorti vdz pe
Marila ta, Invrednicindu-te dela pré putérnica Inparatie Intru naltd oranduIald
de oblaluire a tdraYace0,iYa, ca unit soare strälucindri In politiYa pravoslavier.
Ded avândil no t ce0T duhovniceff porunca stäpanuld Hs., ca ce Taste alti
luY Dumnezeu, sa Mina lul Dumnezeu, 0 ce Taste air' InpdratuluI, sd dämti
Inpäratuld; cd a0, 0 Dumnezeesculti Pavelti poruncéte, ca A. ddmil noT
ce01 sup4 celorti Incununatl de Dumnezeu cu stApdnila, datornicd slujbd
0 cinsté ce li se cuvine, ca unorti capete polytice0T, ce au mar mare lu-
crare preste norodulii ce-lti stapänescti el. Adastd datorie randuità a fi a
sd da stdpanilorti dela sup* §tiindu-o eu, smeritulti rugdtorlul6 Mdrier
tale, nu putuI lasà a mä ardth de totti netrébnicti a nu aduce sufletéscd
slujbd Mdrid tale, ca stdpAnulusi nostru 0 de Dumnezeu incununatulur
Domnti, m-amti indemnatti de amt.l datti in typarIu adasta sfanta carte, ce
sä chIamä PenticostarIu, caré sà incépe dinù luminata zi a sfintelorti Pa0Y,
0 sí sue pan la Dumineca tuturorti sflntilorti, flindri talmacitä de pre limba
elinéscd, slovenésca 0 latinésed deplinti pre limba noastra rumänésca,
prinù ostenéla, 0 toatA osardiYa 0 nevointa celuY intru Dumnezeu rdposatti
parinte Episcopil, 0 Dascalti 0 alti nostru intru Duhulti sfantù frate chyr
Damaschinti, carele au urmatti cuvantuluI ingerulur, ce au zisii card
Ezdra : «De.;,chide-ml cele inchise si-m scoate de acolò vänturile», pentru-cä
sfänta scripturd, talmacindu-se 0 descoperindu-se de Dumnezee01" dascalT,
dechide 0 luminézd pre prund. lard ce Yaste lauda cartiI ace0iYa, nu
Taste print"' putinta mé a spune, sfiindu-ma multti, ca sd nu pdtimesc,0 intu-
necaré mintiT, precum5 patimescil Intunecaré ochilorü cd ce indrdznescii
sd vazd fulgerulti sau mdcarti §i singurá raza soareluT. Slobozindt1 darù
cuvântuhl mieu, ca unti vanti orti finial ce arti tréce prinù mijloculti unor6
crinI, va da bunt"' mirosù in sufletulti MarieY tale 0 a toata pravoslaviYa.
Cä precumù au obicau, pré Innältate Doamno, ceY ce mergti pre car hide-
lungate, candil li sd intämplä a tréce pre längd vre-o grddinä, intrd in
Iduntru 0 nu sd saturd numaY cu vedéré, ci inca culegu 0 dinil florile
care mirosescil maI bine, 0 dintru acélé unele punti la capti pentru fru-
musété, altele punri la pieptti pentru veseliTa, altele Val in maTnI pentru
mirosulti, 0 a.ä 10 Nat 0 cdalaltd chlätorie cu mängetYare. Cdlatorquhl
acela vazïi a fi 0 MäriTa ta, carele dirtru acéste trecdtoare :i putrede ale
ace0iY lumY, cälätore0Y cu bung, cuviintd la neve0ejitele florY ale raruluI,
avandti sfintele rughcIunI, ce sd cuprindil in carté acIasta, ce dau mirosti
cu build mirézmd de mängdYare. Cd precumil raYulti Taste grddind de multe
felYurl de florT, a.5ä. 0 carté adasta Taste grädind de multe cuvinte, care
ne povAtuescti la raIu. Si precumù pasair i s-au datti aripr sa scape din5
mAna omuluY, a§à 0 noao ni s-au datù sflntele cdrtY, ca cu dänsele sä,
scdpämti dinù mäInile diavoluluY, precumti scrie la antaré cAnthrilorti,
cap. 6: «Frdtiorulti mieu pogoare-se la grAdinY», adecä sufletulti la rah;

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1743 75

§i larti: «Scoa15., vino, lubita me, ea florile sà ivird pre pämântä, §i viTa
noastra au infloritti, vréme veselief au sositti», care insemnéza print"' ivire
florilorti pre pamantti pre cre§tinulti inparatti Costantinä §i toti inparatiT
§i domniT ceT cre§tinl §i sfintele soboard, precumti zice Solomonti cap.
9 : «Intelepcluné §-au ziditä el-si cash §i au intäritti 7 stall-A"» ; §i proroculti
Davidti graia§le, psalm's.'" 11: «Cuvintele Domnulul, cuvinte curate, argintti
lamuritti, curdtitil de 7 orI», care sd intelegti 7 sfintele soboara, ce au Isamu-
ritti 160 de §apte orr, precumä zice srantult" Athanasie, Augustinti, Amvrosie,
Vasilie, Ieronimä. iard§I scrie la Cant(aré) cântarilorti cap. 4: «lama au tre-
cutti, scoald-te crivete §i vino austrule», care print"' Tama §i print"' crivetä &à
intelegtí toff inparatiT eel inchindtorl la idolT, cariI, ca unti crivetil ce said
tare dinä locurile céle red l ale TartaruluI, sea cu ingrozire asupra cre§-
tinilorii; Tart"' vantulti austru, Hristos, viindti §i suflandti in potriva acelorti
organe, acer non l IntunecatI §i neguri toate le-au rdsipitti, §.1 lumé au lumi-
natil §i pre diavolulti au surpatti. Zice proroculti Davidfi, psalm's."' 9: «Vraj-
masuluT l'-ati lipsitä armele pand In stärsitä §i cetatile i-aT sfaramatti»,
adecd Iadulti §i toate capi§tile. Si proroculti ZahariTa, capti 11, zice : «Si va
fi intru una de zilele acélé, si zioa aceIa va fi lumina», §i Tart" psalmil 117:
«Aelasta Taste zioa, care o au facutti Domnulä sa ne bucuram0 §i sä ne ve-
selim intr-ânsa». Celt" mare intre prorocT §.1Dumnezeesculti Moysl serie la Carte
facerir cap. 5, laudândä §.1 zicandti : «Acrasta Taste Carte faceriI lui Mara» :
Tart" eu, laudänd carte acIasta, vof zice: «AcIasta Taste Carte izbdvirif I uT A dam 0».
Cu adevaratti mare Taste Carte facerir, care Taste intréga biblie; darti mare
§i luminata Taste §i carte acIasta, ca acolò scrie pentru facere luf Adamti,
Tarr' aice pentru izbaviré la totti némulti lur Mara' ; acolò inchidere ra-
Iulul, Tara alcé de§chidere u§ilorti raTulur, precumil Damaschinti Cana : «Hs:,
celti ce au inviTatil ding groapa §i ne-au d.e§chisti noao u§ile raarlui». Acolo
porunce§te Dumnezeu Jidovilorti sd faca Pa§tile, rdzmându-se In torage, ea
cumil ar fi odihnindu-se, Tart"' alcé poruncé§te acela§ti Dumnezeu sa facemä
Pa§tile razmandu-ne In darra; in care daril §.1 credinja §i MariTa-ta stra-
luce§tI §i légé cre§tinéscd bine o pdze§tr. Priimé§te darti, luminate Doamne,
cu carte adasta §.i. inima me, care pururé doré§te sd te incununéze Dum-
nezeu cu darultí sanätätiT §i alti Oa, ca sh"-§1 poata luà adunaré cre§ti-
nésca inmultire sa, intarire §i sporIulti, spre lauda lul Dumnezeu intru
norocite zilele §i indelungata viIata Marief-tale, Ian)" in véculti viitorru sa te
invrednicesca ca sa te in lulce§tI de dulcI cantiirr intru inpäratiTa cerIuluï,
Yams.'" aice cu toata polytiYa §i ob§té ru bucurie saltandti §i edntandä zioa
invieriT noroadelorti, SA ne luminamti, Pa§tile DomnuluI, Pa§tile, GI dinä
moarte la vil'ata si de pre On-lanai la ceriu Els. Dumnezeu ne-au trecutti
pre noT, caruIa sa cuvine toata slava, cinste §i inchinacIune cu parintele
Gehl far-de inceputO si cu pré stântulti §i bunulti si de viata fdcdtorTult"
Duhti, acumb" §i pururé §i In yea Aminti.
Alti Mariel-tale, catra Du mnezeu fierbinte rugatoriu Climentti, Episropulil
RamniculuI.
La sfetrs,it, adicii, pe f. 257 v. se aflä urmatoarea notitä.:
Typaritu-s-au acesttiPenticostarIu print"' ostenéla diorthosirifluILavrentie

dacoromanica.ro
76 PENT1COSTAR, 1743

leromonahulti de la stänta mAnAstire HurezuluT. Si tuturorti pravoslavni-


cilorí cu plecdcIune ca or-ce gres,ald vetY afla, sau in
cuvinte sau in stove, care sa intämplézd dinti slabicTuné firiii alunecaré mintri
0 a tréceriT vederif ochilorti prin cetiré prubelort1 de noapté cd i noapté
ca ni*te inteleptI ertatI, ca i voT sä aflatY
uneorr o amti fäcutil in locti de zi,
ertare de la milostivulti Dumnezeu. Insd acTasta sä, §til, o lubitorTule de
Hs. cetitorTu, cd de veT osteni a cerceth, cu amdruntultt talmäciré ace0iT
sfinte carp', 0 de veT potrivl cu nescarl izvoade talmacite de altI dascalT
de acumti, 0 nu se va potrivi, sa, nu te pripe0T a hull, pentru ca nol
urmatti izvoduluI rdposatuluT parinteluT Damaschintl, episcopulti RamniculuY,
din cuvântti in cuväntti, nimicù schimbdndti, sau spre alte talmäciturT alune-
cAndu-ne, slujindu-ne din cuvintele sfintieT-sale, ce scrie i mdrturi§é§te
a0, la inceputultl TripésnituluT, cä: läsandti alte izvoade ale limbiT lati-
ne0T i slovene0T, au urmatti mai multti, 0 au thimacitti 0 au indreptatti
dreptti de pre celti grecescti Penticostariu, ca sd nu sd facä zmintélä rän-
duTaleT grece0i i zälicnéla limbiT rumbine0I, ca sd poatd da folosti la ceT
ce sd nevoescti s'd facä roadä dupä invätäturd ca ni0e inteleptT mul-
tdmitorT.
Slavd, laudd, cinste i inchiracTune lui Dumnezeu celul slävitti in
sfänta Troitä, carele ne-au ajutatti de amti ineeputti i amti ajunsti i stär-
0tultl.
Prerumti dorescti sä ajungä la vadulti celti cu linite cer invaluitT
Mull' de furtunT in luciului märiT, aà doré§te i typografulti sd ajungd
sfetr0tu1ti cdrtiT.
$i s-au inceputti acestti sfantti i Dumnezeescti lucru la luna luT Oc-
tombrie, 20, létti 7251 0 au luatil sfär0tti la luna luT Martie in 20 de zile,
létti 1743.
Bucura,ti: Biblioteca Academiei Ron-lane.

234. Psaltire, Ia§i 1743.


TAAT H' PION Í IIPOPORXi1X11 I 11111 4111PilTX11X11 ,A,CA11, I IN
fISPILIIÓHHAE Ad T6ATE Ke1013Alfilf, KS TiAKS- I pH 0111I KAN 1118161VIK, KS KYIIT-
tSi law I KS MIÉ11111, KS fiplifliAHM Atiph, KS 1181011'k fiCTOlfif I

a FISNifilW(16 ,KHAOEV61111, KS riSc- AATri, Ai pis, Ag aHH. 4al1iFihix KS GT'KA : ivr :


J

mil KS Esc: I KAM KS KS11111h CAS 4KIIHÁT1t, ASM11HÁTSAg I Mil llilwk 4118/111,ATSAS11

AAHS 111f1 ti7CASASIIT61310 I a TÓATI IV113/1 110r1AÓKIII. I IlVi1111% HHKOAb Malt110K011A:1Th


BOEKOAk. I
11S(JTAHA11 KAPAIA 11(JAHOCAAKiEll, Ihrk G4SHHOTSAIII IIIHT(10110AliTk
I

HHKI*OPI I lift10110HHCH6HSAII. I Ai MKA OWTHOOR11,16 TN10111A- I0/16 Ai AA OACCOCIt.


S sipSat KÏMTSIM f1KM jTZ.I 4-rps- iliCTe1W11 KliWk cat3 1111811FITII
I

4. AIISAk aa 3HAiip-k MAW,. 03iFlg. I


MO% Mita MAHTSlirk, 0411fAr.

In folio (47>(17), de 6 foi, fara numar, i 160 numerotate. Tiparul numai negru, Cu
32 randuri in pagina incadratti inteun chenar de linii.
Pe verso titlului se afla sterna NIoldovei i stihurile cari se reproduc mai jos.
Urmeaz.à apoi predoslovia lui Duca Sotiriovici i instiintarea aceluiasi catre eititori,
reproduse si ele mai jos; «invatatura cum sa citeste Psaltiré» i «ortinduIala cum

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1743 77

sá cade a Incépe a ceti PeaHire.» Pe ultima fa te% a foilor liminare se Old reprezentat
ImpAratul David.
Stihuri asupra stemeT
Pre luminata sterna a Oral' mo1dovine0i,
Cu care s-au incoronatO vechiT Mavrocordliteti,
BlagocestivuluI Domnu Ioanù s-au däruitO,
Ca dint)" fericita a lorti sämänta s-au odräslitti,
Si bunele lorti fapte câtrt poate le pline*te,
Si lara despre toti vrajmasiT o paz63te.
Dé-T Dumnaddu ani multi cu pace sä, stapanesca,
FericitulO luI nume ca lui Davidti sä traYasca.
A MärieT-tale plecatO robti,
Duca SotiriovicT, Typografri.
Prédoslovie.
BlagocestivuluY, pre credincTosuluT, pre luminatuluT, pré linuluI, §i de
Dumadau incoronatti Domnu i obladuitoriu a toatd tara MoldoviT, Dom-
nuluT, DomnuluT lo IoanO Neculae MavrocordatO VoevodO,
Spasenie, 'Duna virata, bunä," mo0enire de la Dumnaddu, desävar01,0
bunä, petrécire.
Inceputh, mijlocti i sfär0tO, stapäng i domnu celorti fiTtoare tuturorti
simtitorilorti si ganditorilorù, pré innältate Doamne, este plazmuTtorTulti
ziditorTulti a tuturorti, Dumnädau. Stapänti dari i sfar0tù tuturorti celorti
ce säntù suptù luna este °multi. A omuluT sfar0tO, pentru care s-au
dela Dumnädau este c4tigaré i fericire acestuT Dumnadau. $i de vréme
cá pentru omO aclasta toatä lume s-au facutù 0 multi (dice) s-au facutti
dela Dumnadau, ca sá ca,§tige pre Dumnadau; deci c4tiga oameniT pre
Dumnaddu, adeca aceTa earl credti dreptù intru dänsulti i pazascti porun-
cile luT cu arnaruntulti. Dart" sfintele luT porunci sá cuprindti inteaceste
doao singure pärti, adecä çlicti catra Dumnklau i Cara aproapele tau
dragoste. Atunce sä sfäre0e i sa cunoa0e dragoste caträ Dumnädäu, cAndri
vomO pazi, cumti am disti, cu amaruntulti sfintele poruncile luT, precurnù
hotaraste i Domnulri la evanghelie, dicandO, daca má Tubiti pre mine,
paziti poruncile mete. Catra aproapele táu dragoste atunci sä, sävärv4te
sa face, candO lubirnti Cu fapte Î cu totO sufletulti unulù" pre altulti ca
insu01 pre noT, dupä, porunca luT Dumnä,dau: SA Tube§ti dice, pre Domnulti
Dumnadä,ulti täu den toatä inema ta 0 den totti sufletulti tau, 0 den toata
putere ta 0 den tot cugetulti tau, 0 pre aproapele tau ca 0 pre tine, 0
Tarasti: Tx5rx ivriXXop,xt biltv icayard;:: aXX-4Xous, aceste va poruncescO voao
ca sA va Tubili unulti pre altulti. Deci atunci vorml sävär0 acTasta dragoste,
cAndO sarguirnO i agYutämti unulti pre altulti la cele bune i placute, la
cele trupe0i, maT värtosil 0 la cele sufletéti i mantuTtoare, fie§ti care
dupd puteré sa, i dupa iscusiré sa. Deci, de vreme cA eu alta putere
spre agTutorinta aproapelul mieu MIA nurnaT me§ter§ugulO typografier,
nu vor lipsl a folosí de acrnù Innainte dupä putintä-mi pe aT mid denO
Hristo.s fratY, typarindti carti folositoare 0 de suflete mäntuitoare. Pentru

dacoromanica.ro
78 PSALTIRE, 1743

acrasta darti, pré innaltate Doamne, m-amtt apucata de ma typaritti cu


agrutorIula lur Dumnagau acrasta de Duhula stantti pren rostula fericituld
Davidti sufiata cantare, care sa numé§te de ob§te Psaltire (tranTiiipi) pre care
vranda cine-va sa-o laude, sa la pilda de pre alte preste fire lucruri ale
sfäntulur Duhtt, i sà Ta sama voroavelorti ce au toti psalmir el, §i a§Ya poate
cunomté ce fen de lauda i sä, cuvine. Deci auOinda, pré innaltate Doamne,
de oare carir invatati, pre cumti sA fi testa obiceru vechru, cà fieste cariT
me§tera §i invatata sa aducä, céle mar dental ale me§tersugulur sau ale
invataturir lur de toate intar inparatulur sail Domnulur loculur. i acrasta,
Oicti ca o tacé pentru doao pricini: una pentru ca. sä, cade §i este cu drep-
tate, §i alta pentru ca sa fie lucrurile lorti mar me§ter§uguite, mar vartosa
certate puindu-le innainté ochrulur inparatulul. Dreptti acrasta amti vrutti
§i eu mar miculti robula A/Wier-tale, macara cA nevrédnica santti, sa ur-
meOu acestur lucru, care nu numar cad este noao, ce cad este §i incepa-
turd a typografier care amtt invatatti facanda dentr-acrasta incepatura
intar typogrand. Cu plecacIune darti §i cu genunche plecate aducti
puru innainte catra milosardula §i pré linula ochrula Marie tale, acrasta
Psaltire, care Marira-ta, dupa urmaré inparatilorti §i domnilera celor de
demulta, ca unti strenepota ala domnilorti, §i mar innalta §i mar alesa de
cata domnir eel de inceputti, ma roga sä. o prirme§ti cu bland* I cu rubire
de omit, pre cuma marele inparatti ala Persilora, Kyra, acè putintè apaa
araculur, sau ca cer der bani mici ai vaduviI; i Dumnaojaula tuturorti, data-
torrultt §i savar§itorrula a toatä, invatatura §i me§ter§ugula, sa pazasca pre
Marira-ta mar presusa de toata rautaté celortt inpotrivnici, intarindu-te
intru pre innaltatula §i de Dumnac,lati pazitulti scaunula ala domnier, in
multi ani, §i pre norociti, cu pace §i fara tulburare, daruindu-ti virata in-
delungata intru veselie, inpreuna cu pre luminatil cuconir a Marier-tale §i
cu toata curt& Amina.
A slavitel de Dumnklau innaltimer tale, mar mica §i plecatil robtl,
Duca Sotiriovicift, typografultt, de la Thassosti.

Prédoslovie catra cititori.


Tuturorti de Dumnklatl credinclo§ilora cetitori Duca Sotiriovicia, typo-
grafulti, roga sanatate §i norocire.
Are datorie fie§te carele veri cu ce mijlocti ar puté sa faca folosa pa-
trier lur, pentru caci ra ila prie§te si-la hrane§te, la iii cinsté§te §i-la pazé§te.
Drepta acera dartl §i eu mar miculti tuturorti, macarti ca nu-mi este patrira
tara Moldovir, rarti pentru ea ami ca§tigatti intru acesta pamanta (streina
fiindti) §i cinste §i priinta, cunosca ca ami ac,era§1 datorie ce au §i lacuitorir
eel adevarati. Deci, pentru ca sA &AI catra dansa unit samna de multamita,
§i ne-avandti cu alai ce, ama pustt nevointa de ami typarita acIasta
Psaltire spre folosulti ace§tir patrir. Ca vklanda folosulti sufletesca ce este as-
cunsu intr-ansa, §i macar ca au testa si de alti mar de nainte in multe felruri
typarita, Iarti acma mar cu multa osardie o ami scosa la lumina §i o ami in-
podobitti mar vartosa de catti altir, adeca talmacita chiar in limba moldo-
vinésca §i la fie§te care psalma ama pusa §i talcurile luI, care talcuri s-ati

dacoromanica.ro
CATAVAS1ER, 1744 79

talmdcitti de pre limba jidovasca i elinésca, i pentre toate cathizmele cu


tropare i cu molitve de rugacIune, pentru mal multti folosd i intillesulti
celord ce vord cetl, adaogandu-sa cu prépélile, cu putinica istorie de
numele jidove0i de pre limba grecIascd, intru care arata pentru ce pro-
roculd Davidd au pomenitti in psalmii luI aceste nume, i cu pashalif de 1.97
de ani, inpreuna cu stalpri evanghelid i cu väscresne, pentru maI multa
indreptaré Priimiti darti dreptd acea, o dind Hristos fratiI
ma dela me0er0igulti manulord mele acIasta mica ardtare, i ma rogt1
dumiilor voastre ca sa ertati de veti gdsì greala au la slova, au la cuvinte,
au la stihd, i sa diorthositi Cu duhuld blandetilorti i sa nu banuiti, de
vreme ca §timil cà toti o fiinta neputincroasa i spre cadere pré lesne lu-
necaloare purtamd, lard ce desavdrsitti negre0re numaY sdngurti luI Dum-
nklau s-au datti, a carue milà sa fie cu noI cu toti purure. Aminti.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Hometne.

1744.
Bucoavnii, Cluj 1744.
fikKOB. II 71 I JIG XpG4 CHID Af1111C1HAErk I
411B10,'hT1;11141 KOIITHAWpit 11e1 I

KilpTE. iuí cyatKOASAlt KpG- I AHHH,Th Ki1EIVH116111H. 3t4E 1100414H ME i1E011 KEKH, I um
ME 'lEA 110t111/ TE TAIIHE ME 6ErkpE- tail piirkpfiTgnilii CI npoqk :
Willi- I I I I iiKtLuit
(1,i1,04WPit THI11S.1HT11 4H KASH% KS THIL1131011k LIHHCTHTil IIKAAM1i11
I A° I MIX"
filliKEPEKH fIHSi AOMHSASH eairdt,li,.
Exemplar necomplet, comunicat de canonicul I. M. Moldovanu.
In 80 mic. 27-28 randuri pe pagind. In titlu se allá un clieu mic reprezentand pe
Maica Domnului cu Isus in brate.
Pe dosul titlului incepe indatá abecedarul cu litere chirilice i, sub el, cu litere Latino.
Urmeazd apoi «Tattild nostru» i «ik«Farsoirk (sic) .1kffloptin8h», tiptirite in randuri succesive,
cirilice i latine.
Ddm ad fnceputul oratiunei dominicale, observand ca% s de forma lungd se tran-
scrie prin S-
T atel nostru carele jest in Cserte.iri : Sfincsaskese numele teu. Se vi
iinperecie ta : fie voje ta, kum in cserd, asa si pre pement. Peinm noasstre
ese de toate zilele denio noao astez
Dupd partea alfabeticd urmeazd: «Insemnare pentru cumd sa cade a slovni slovele
ce au de supra ULM».
Mai cuprinde §.1 «Oare cate intrebärI foarte de lipsd §i de folosd».
Blaj: Blibioteca canonicului I. M. Moldovanu.

Catavasier, Radauti 1744.


KATAILICT1410 T9111M1011T11 npG AliAk6A pSIWKACKl& : KS MSATE TEKSH11,10aVk KAF.11-
T5101 SKSm TywkpliTh 4 Tvnorlia*Li irk H6t1W X illaCK01101 pikAilt'311,8A811 AG
A8mHesit; AAIH A TÓL1T% 14,1141 M0/1,4014114 1w HIK011,16 KOEKW,A, KS atIrOCAOKilfiRi opt-
cdsfiu,IITSASA MHT90110/111T MOA,NOKAAXIEH KIrpiS Kyp h. ap-K KS TOAT'lt
KEATSMAti GoEHT6pponSri AG AS.vule3i8 il1HCKOIIVII Kyp IIMMAA AA 7iK8n
AG na stimp-k iscfiK.
S. Fi. Manan, inseriptiani de pe manuscripte i cdrfi veclii, I, 70.

dacoromanica.ro
80 ANTOLOGIIION, 1745

1745.
237. Antologhionl Riimnic 1745.
fineonbrion igg cz, sato 443l1OPfirt KXKIIIIT61163Ph jKápi
K8nplitim .¡Tp$ ame PAtiASAna Aduosti- j 111HAW(16 1103111141: M CdSfill,HAW(16 IISA11111,11,
111i1ISAI czishivimpk Al 061116 : ripssuSicirk I 4 : ASIA SAE SHSASII. I flaMk A6r1
CUMIS Th1801T6 P8M814111E, 4 Sil-i MA1 ASMHHAT8ASÌ1 AAlik : i I C3 K O II GT fI 11 -
fillh 1111101Iiia KO6KOÀ1b. i KSHÁrOCAOMHTAiirk C4Sfil411T8A8A AltiTp0- i110-
i K y p 11 6 CO 4 11Th i 118 T6A'rk OcxpATiauiii KIATSAAA C4-
MITIL Lit OCOVOKAS)(10 :
04- j Mi /06HT6f110ASA M MINE318 Kvp: Kl11-11114HTIL: a 11() IC O 11 8 A
P 61M : I 4 CdSrITA il1HCK011TE â Plí1MHIlK8Mill. j da Citar% Al AA HAtiurk AS11 X: I

K8tlit114HKSA6 wimpf ilpown,A, II6na ilAAHAcTsKtiqii j TtimovliA4SSAh: Pg1MHH-


gliNSAls.
ln folio de 4 foi färä numtir F,;i peste 554 foi numerotate. Tiparul m'u §i negru, pe
douá coloane, cu 40 de ränduri in coloanä. Frumoase initiale ornate. Titlul este incadrat.
Pe verso lui se aflä stema dubla (v. facs n° 287) cu versurile de mai jos. In celelalte foi
liminare se aflá dota): prefet.e, una a lui Clement, Episcopul alta a Ieromo-
nahului Lavrentie, cari se reproduc de asemenea mai jos, §i cunoscuta gravurä. simbolicand
Dumineca Luturor Sfirrtilor, cu o invocatiune in prozä, drept legendä.
Coroana pre luminatulul Dome' Io Constandinti
Nicolae Alixandru Voevoda.
Cu nemernicie calatorinda In pustie
Cela de Dumnezeu trimisti prorocula lije,
Corbulti II aduce luI hrana ce trupésca,
laxa acuna noau, hrana sufletesca.
Ca tine in gura sa pré cinstita cruce,
Prinù" care tara" noastre Hs. slava aduce.
Ca bisérica cre§Je in huna sporire,
Intr-a Märiel." tale buna norocire.
Asemene bourulti fiinda fiara, buIaca
Pre cu multe blandéte, Tie capula pléca.
Ded i acurna domnéte Tara Rumanesca,
Domnula cela puternica bine sa te intarésca.
Pre luminatuluI, tnnaltatuluI si bunuld credinciosii Domina i obladuitoria
a toatá Tara Rumanesca,
Io Constandinti Nicolae Voevoda.
ObiceIu au, milostive i pre luminate Doamne, oare ca,re noroade, cana"
sä, intampla de vadii vre-unti Inparatil, multa sa mira, si indata spuna
haInele lul 5i ce tine In maInele luI pentru (insté inparalieT, i atata sa, mi-
nunéza cata sA ratacesctl, i de cate orl vora sa mai spue totù" acera spunti,
5i le pare di n-au spusa mal" nainte. Dara eu cuma vol' lauda multa-ti
purtare de grija ce al" pentru toate? lar mai multa pentru IntemeIare Dum-
nezee§tilora laca§urr, i odihna cétel" preotilorti i Invälatura i folosula
celorù" tinerI; ch. Cu 1-le-adormita purtare de grijä, te nevoestI In tota chipula
spre folosula a toata olMé, ca cela ce e*I ochIula cre§tinatatiT, ca precurnù

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION, 1745 81

ochTulti sa afla in trupulti omuluï luminândti i stralucindti toate partile tru-


puluI, i precumti soarele cu razele luI, dupa porunca luI Dumnezeu, toatö.
lumé 1uminéz i céle dintr-ansa créste, ash. i Inparatulti i Domnulti cela
mare, fiindti poruncitoriù de la Dumnezeu in lumé adasta. Cade-sal daril
acestora, ca unorti ale lorti madularI adeca partr de trupti, tuturorti celorti
de suptti stapaniré lorti sa le poarte grija. Intelégeré adasta nu numal la
céle trupestl sa cade a fi, ci si la céle sufletestsí si Inca mal multti la céle
DurnnezeestY. Pentru cí avandil ajutorIu i mila i odihna, cer ce stau in
toate zilele innainté luï Dumnezeu, adeca zicti data calugarésca si preotesca,
indemnandt1 i indreptandti céle sfinte prin care oamenii" sa povätuescti
la vécInica viat, maYnI curate catra celti putérnicti radicandil si de acolo
Inparatilorti i Domnilorti crastinilorti mild aduc. Mora In légé veche, nu Carté Levit.
numaI cinste i odihnä le face, inpäratii, ci i zacIuTala le dà, de la WW1 Cap. 27.
()multi cu porunca lul Dumnezeu. AcelasI Dumnezeu acumil vedernti ea au
pusti i in inima A/arid tale a fi in pace si odihna totti clirulti bisericescti.
aicé sá plinéste cuvantulil ProroculuI Davidti, eh: Dreptulii ca finiculti Psal. 13.
va inflorl i ca unit' point" rasaditti langa izvoarale apelorti, carff roada sa Psal. 1.
va da la vréme sa si frunza lur nu va cade, i orl cate va face vorti sporl;
care poma Cu roada ospetéz6 pre eel càlätor i cu mirosulti florilorg
veseléste, i Cu verdéta bucura vedéré, i cu sunetulti frunzelorti indulcé0e
auzulti acelora, i suptti umbra ramurilorti odihneste pre multl. Acestti féllu
de pomti bine Infloritti i roditti, au saditti ceresculti saditorlu Dumnezeu
pre A/tarn ta, pre luminate Doamne, intru adasta de Dumnezeu sadita
gradina a OJAI neastre rumanestI, Intru acoperemantulil i odihna supu-
silorti Maria tale, pentru cä nicI °data fara de roada nu te afli. Intru
care pomti toff gäsescri dulcI i coapte poame i alése rodurl, care sal-1W
sfintele calf, care in linité zilelorti MarieI tale s-au typaritti i sa ty-
parescti, i inflorestl i rodestI rodurY ca acesté, pentru cá estI saditti intru
cresting,tate, macarti ca te afli infasuratti cu multe grip' pentru intelépta
drépta chiverniséla noastra. Dintru carff i eu smeritulii rugatorIulti de
sanataté Mar:eI tale, aflanda hartl i odihna In zilele MarieI tale si teman-
du-ma sa nu ma asemanti slugir cell lénese, ce au ascunsti talantuill Domnulul
sau, m-amti indemnatil de amti data in typarr adasta sfanta carte, ce sa
chéma pe limba elinésca A(n)thologhionii, adeca Inflorirea cuvinte!orti, dupa
talmaciré räposatuld Chyr Damaschina, Episcopti. Si cu multa bucurie amtl
inceputa acestti sfantti lucru i cu ahi luI Dumnezeu ajutorru la sfarsitti
amti adusti. Si macartl ca printi ostenéla i cheltuIala smerenig noasire
s-au typaritti, Iarti dinti linisté i caldura Ma.rieI tale II Iaste insufletire
crésteré, cu smerenie o inchinti MarieI tale.
Pentru aceIa priknéste, pré luminate Doamne, aclasta mica ostenéla
precumil au priimittl Dumnezeu jarfa luI Avela, spre lauda Dumnezeestif
sale marirI. Si acelasY Dumnezeu sa de Mariel tale viIata indelungata
padnica, pazindil pe Maraa ta suptil Dumnezeestile sale aripI intru
multi ant
Aill Mariel tale catra Dumnezeu fierbinte rugatorIu,
Climentti Episcopulti, Rim.
75568

dacoromanica.ro
82 ANTOLOGHION, 1745

Prédoslovie catra cetitor.


Lucru plAcutti lui Dumnezeu, maI multti de dal alte bundtatI, ne
inväTämä dinti DumnezeIasca Scripturä, pravoslavnice Cetitoriu, cà Iaste
Psal. 143. lauda sfäntulul numelul lur i multämita ce sä, face in toate zilele dela ceI
multamitorI. Intru acésté ea o mirézma intru céle cu bunti mirosti florl sä
Can cant&
cuprindtt i cuvintele ce scriu. Intäriti-mä intru mirosurI, cläditi-mä in merI,
cap.. I. Iar54 inflorit-au märulti celti bine mirositorIu i trandafirulti celti Dum-
nezeescti s-au arätatti 0 au umplutti de bunù mirosti toed lumé, i putoare
pacatuluI au gonitti: Printi care märä sä intelége légé cre0inéscä, Iarä
print" florY, scripturä sfäntd. Cä, Iar4I grEa0e: in umbra mdruluI amti
CtintarT. §52Uta i rodulti lur dulce e in gatlejult1 mieu. Iarä, printi trandafirti, sfânta
cap. 2.
bisérica, cá ar4I scrie : Eu, floaré campuluI, crinultt väilorti, juru-vä pre voI,
Cant. Cap.
stih .
2, fetele Ierusalimuld, auziff glasulti IubituluI mieu; Iatà vine sdrindil
ca un ti cerbti preste muntiI Vithelti unandu-se la mine printi ferestri, prinü
zabrele. Printi carel muntf sä, intelegti, cerIu(ri)le; Iard, prin cerbtt, Hristos;
Tara cautare printi zabrele, cAutaré WI la noI print.] proorocI; cä scrie : fétele
lortt inpodobite pre infrumusetate; Iarä boil lorti, gra§I. Printi fete sä, in-
telegti biséricile jidove0I, cä erà inpodobite cu cartile prorocilorti ; Yard
prinù bol sá intelegti boraril jidove0I, cá nu vré sá asculte scripturile cä,r-
Psal. 134.
nicI citire levitiloril, adecà a preotilorti, cA precurnti sfänta, scripturá
face bol pre oamenii ceI neascul(ta)torI, a0jderé laudd pre cel ascultatorI,
Ulm cant. ca scrie: Cine e acesta ce sä sue de la pustie iubi(ttl) i infloritti? AdecA,
cap. 8.
cine va scapà, de in§elacIunile ace0il lumI ce Taste pustie de bunataff.
lard' printi infloritti, Dumnezeïascä scripturä, precumti 0 carte aclasta
nurne0e Anthologhiona, adecä inflorire cuvintelorti, i grädina raIuluI intru
care säntti sädite Dumnezee0I florY, cA cununa 0 lauda limbilorti streine
raste bogätlia lorti, Tara cununa 0 lauda cre0inilorti Taste paza i inpo-
dobiré bisériciT, miresa ceresculul inparatti, pentru cg, multe cartr ce avemti
noI cre§tinil santti bune i spre podoaba bisériciI, darti acIasta incununéza
preste toate, 0 pre tot,I chérnd zicandti: Iatä, masà." duhovnicIascd tuturorti
pusä innainte, lata holdd sufletesca tuturorti celoril ce vorti vre sA secere
mäntuire. Iatä scarä alésä. care sue la cerIurI; tréptele eI santä infrumu-
setate i tuturorti indrept&ä, cale. U§a raIuluI tuturorti sä da§chide. VenitI
lucratoriI viel, adeca päzitorif sfinteI biséricI, faceff rodurI vrednice de
Luca, cap. 21, pocainta, cä, scurta Taste vrémé a ace§tiI vietY. Ne-incetatù vä rugatI
stih. 26
a. priveghiatl, cä, acIasta pre multI färä numärti I-au fdcutti soy luI Dum-
Ioasntih.cp. 4
nezeu i mo§tenr inpärätief cerIuluI. CA mai aproape laste noao man-
tuire acumti de catti celorti de demultti; cA zice Hristos, altif s-au ostenitii
Facere. Cap. 0 au sämänatti, rarä, voI skeratI in ostenélele forth Adecd sfint,I pdrinti
8, still. 18.
lnpar. Cap.4, celor 7 saboarà au fäcutti i ati tocmitu sfintele canti. Mäcarti ca 0 Noe
stih. 35. au fäcutti corabie, darti printr-aceIa s-au mäntuitù numaI 8 suflete; Iarg
7 saboara. prinù carte acIasta sä, mantuIa§te toatä, cre0inatate. Ajungé luI Elissel sä
se piece 0 sa sufle numaI odatä preste pruncultl vaduveY i sa-1 inviIaze;
darti, ca un prorocti §tiindt1 céle ce era sä. fie, s-au plecatti de 7 orr, apoI
l-au inviIatti. Care sfinte sdboarä au fäcutti noao carte acIasta, 0 au tocmitti
sA facemti laudd i multAmità, intAI inparatuluI inpäratilorti, luI Dumnezeu

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION, 1745 83

omuluI Domnulur nostru Iisus Hristos, paIné cé de viia i izvorul5 vietiI


insusI viYata de la carele traimtl i viernO i sAntemti. Asijderé i In-
paratéseI caré sta dé drépta luI, pré sfinte, pré blagoslovite stapaniI noastre Psal. 41.
de Dumnezeu nascatoare i pururé fecIoare Marie, maIca vietir noastre,
Inparltésa cerIuluT si a pamântuluI, si a noastra folositoare i acoperemantO.
Asijderé i sfintilorti sa cade de la noI lauda, card sa roaga lul Dum-
nezeu pentru noI; ca precumti parnântulO Iaste inpodobitti Cu de totti félru
de florr i cm-IWO cu stéle, asa si sfänta beséric5 cu laudele sfintilorti.
C5, zice sa cinstimti sfintif ca pre piste folositorr aI lumff i urmatorr lur Amvros. cap.
Dumnezeu, care sAntti In lacasurile luI, ca zice: celti ce sade In gradinl it C:tant; rt.
luund5 aminte glasulti tau. Aicé vedemti si cunoastemti ca multe gradinï,
adeca lacasurI ale destatacluniI sfintilorti santO. Ca de s5,ntti i mortI In
pamantil, i rasipitI Cu trupurile, uItându-ne i vaiândti no l oase goale,
sa nu gAndimti acélé a fi nelucratoare, ci s Intelégemti oare-care putére
lucrare de sufletti a daruluI DuhuluI stantO. C zice sfântulti Ioanti
Damaschinti: slava Dumnezeuld nostru ca oase goale izvorascti tamaduirl.
Si IarasI zice: pazéste Domnulti toate oasele lorù. Si IarasI: Iara mie foarte Psal. 33.
¡ma sântti cinstiff prilateniI CO, Dumnezeule. Si IarasI: scumpa este Innainté Psal. 38.
DomnuluI moartea CUViOi1or lui. $i lar: Sufletele dreptilor5 santil In Psal. 115.
mdna luI Dumnezeu, si ce Iaste maI cinstitti de catti a fi in mAInile lur sulomcn.
Dumnezeu, ea adevaratO, Dumnezeu viIata Iaste si lumina. Macarti ca In cap. 3.
légé véche au fostO porunca ca, de sa, va atinge cine-va de mortal sa so- Numere, cap.
cotira luf necinste. Insa acesté Intre cel mortr, nicI de cum5 nu sa numara 19, stih. 11.
a fi, de cAndti viIata, noastra i IncepatorIulti vietiI intre cel morti s-au so-
cotitO. Ca scrie, ca 11101'45'a lul Dumnezeu asemene faste grauntuluI de Luca, cap. 13,
mustari, pre carele luundu-lti omulti 1-au pus5 in gradina sa. Printi care stih. 19.
grauntti sA Intelége insusI Domnulti, carele prost5 si mica s-au aratat5
filu teslarrulur s-ati numitti. Jara c5,z5,ndti in mima p5,mântuld, candti au
muritti i in grading Ingropandu-se, ramurI frumoase pre ApostolI au
facut5, Intru carel sA odihnescti toff, carel mal nainte ca pasarile zbu-
ratoare sa purté, de tot5 DuhulO, pentru minté lor cé lesne intorcacIoasa
puna de multa usurime. Pentru carff ce lauda maI trebue acolò unde
gr5Iaste singurO Hristos: Vena blagoslovitir Parinteluf mieu, de mostenitr
inparatiIa cerruluI, care e gatita voao de la faceré lumiI.
Carffa Inparatif sa va invrednicIasca acela grar dumnezeescti pre totr
pravoslavnicif crestinl, Inpreuna cu toff sfintif cAll sa proslavescti In carté
acrasta.
Ahí pravoslavid voastre cu totulti plecat,
Lavrentie IeremonahO,
de la manastiré Hurezir.
Nu cunod§tem exemplare complete.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Rorrulne.

dacoromanica.ro
84 CANTEMIR, 1745

D. Cantemir, Istoria hnperiutui otoman, trad. germang, Hamburg 1745.


CVPr fr4ir4 t r
beG

naci) feinem
91ntnaje unb 91bnegmen,
beftieben b1/11
Zemet rie Slantemir,
e&emafigem aiirften in Molbau.
glebft ben .0ifbern ber tiirrifiten
bie uifuriingficf)
on ben @emiitben in bein Seraj burcf)be uftan4 tiormafer
finb abgenommen tvotben.
9Iff bem nglifct)en itberfetet.
*
.tmentrg, beu qfyriftian .terotb, 1745.
[La sfar0t:]
tlaniburg, gebructt mit 13ifcatorg Stiften.
In-40 (47X2I) de 64-i- 852 pag., o foaie pentru errata 0 un plan al Constantinopolei
In titlu, o vinieta desinalii de C. A. Wagner 0 stipald de G. D. Heuman.
In primele 4 foi se aflä scrisoarea de dedicalie a traducatorului,adresatii Mariei Te-
resiei, avand In frunte o gravurä a acelora artkai i reprezentand apoteozarea Impara-
tesei. Urmeazä apoi prefata traduchtorului german, prefata autorului, comparatia anilor
Hegirei cu ai erei cre0ine 0 o tabela pentru valoarea monedelor turce01 fata de cele saxone.
La Inceputul 0 la sfar0tul celor cloud partí ale cartli se aflä cede o vinieta semnata
de Mart. TyrofE Mai sunt cateva frumoase initiale gravate, precum i portretele sul-
tanilor, In dreptul fiecdrui capitol care trateazä dospre ei.
La sfar0t se aflä: tabla de materii, o consemnare a cuvintelor straine, un indice
alfabetic al materiflor i viata lui Dim. Cantemir
Aceastä editie este infrumusetatà cu un poriret al lui Cantemir, gravat de C. Fritzsch
In 1745, cu suscriptia urmatoare:
Demetrie Kant emir, des h. russis. Beichs und in Moidau Fiirst, bey dem MSS. Kaiser
Peter dem Grossen des hohen Senats Mitglied und geheimer Bath.
Dedesubt, intre cuvintele suscriptiei, se aflä stema familiei Cantemir.
Bucure0i: Biblioteca Academiei Romano.
Istori'a imperiului ottomanu, cregerea i scaderea lui, cu note forte instructive de De-
metriu Cantemiru, Principe de Moldavi'a, traducere romana de Dr. Ios.Hodosiu, Bucure0i.
Editiunea Societatei Academice Romano, MDCCCLXXVI, in-8 de 807-1-cxxxin pagine.

Carte de iertare a ficatelor, data de Silvestru, patriarh al Antiohiei,


(Bucuresti) 1745.
Foaie volantä cu text romanesc, tipäritä, foarte probabil, In Bucure0i.
Bucure0i: Biblioteca Academiei Romane.

Ceaslov, Ramnic 1745.


Semnalat de P. P. Aaron In Püstoriceasca poslanie, Blaj 1760, p. 44 §i de Popp in Di-
sertalie,

dacoromanica.ro
CEASLOV, 1745 85

Grigorie, episcop de Arges, In prefata Loghicei (1826), 11 numeste Orologhion i spune


ca a fost tälmticit de Damaschin, episcopul de Minnie.
241. Ceaslov, Rädguti 1745.
*To CAAKII C4SrITHI A E 41iH1G11 IA Fati11,1 4SRICIT6i1pEri Ulil HI AlC118-

LIPfl Tp6111,E : TáTtS1 uiù 4n10- I ASA 11111 Aft CIPT14. THI1Sp1iTS- I (C-418)

aqicm TIACOCA6111t tong 00R1-1,A,thiMa 4i- AS 11114iCKk, SKA1i1 4Titó SliAME I Hrk-
AS%HHÁTSi%SI lui nIrk .6H1nu,ATs- I Asa Mum: I I CD H h 111-IK 0 itfi e E. 0 6-
R6 I IiiiiirPOKOPMITr: Ks Eal1(1111E nol oupusrrsitsri Kiipa H H-
â TOATIS 11100,61L1 : 118 WapAVE
KH 6 Ilk 11E/10110HHCAHS k. aiHT110110AliTk I

dI1HCK611k PSSA7S116SA gerlis SCA A111111 1465 2118KiTS


p8110CaT8ia 11414 Ei1161,1AA111 :
THHOrp421STE AH116 I 118,4,8gH,H : I 4 awl Ama smAiirk ,,SHA: fdp AMA
Gii.
In-folio mic de 1 foaie /Ara numär, 513 pagine si 1 foaie la sfärsit.
Tipärit cu negru §i ro§u, cu caractere de douä, märimi, dintre cari cele mari amin-
tesc pe cele din cartile de pe vremea lui Vasil° Lupu. Pagina incadratä cuprinde 23 de
ränduri cu caractere mari si 36 cu caractere mici.
Volumul cuprinde §i cateva gravuri de cede o paginä.
Pe verso titlului se afta chipul S-lui Nicolae, semnat 1'. G. §i urmatoarele versuri:
Cu rugAcIunile tale, Mute Ierarhe Nicolae,
Intgréte pre Domnulä nostru loan ti Nicolae
Sa-sti domnrasca tara cu bung ngrocire,
Pan la adanci batrAnéte, cu mare fericire.
In fata pag. 420 se allá reprezentatä Buna-vestire inteo gravurä semnatä: _rpHropie
T. Gauskii T. AT. sow.
In fata paginei 444 se ad apoteoza Domnului Christos, gravatä de aceiasi, avänd sub
ea, ca legenda, o invocatiune In prozä,. In fa4a pag. 464, ingerul päzitor, gravat tot de r. §i G.
In fata pag. 474 se allá simbolizarea sfintei cuminectituri (facs. 288): In centru ¡sus Christos
binecuvinteazä vinul çi päinea, iar In cele patru colturi sunt reprezentati : Sf.Iacov fratele
Domnului, Sf. Vasile-cel-mare, Sf. Ion Gura-de-aur i Sf. Grigorie ; iar ca legendä urma-
torul distih:
Hristos, a vietil pgIne cerIasca,
Cu darulù" pre toti pgcgtosil va sg hränIascg.
Pe ultima foae se aft o notita din care extragem urmtitoarele:
Sim* cinste, multämitg i inchingdune Uniffa in troitg proslgvituluI
DumneOdu, Tatalul i FfiuluI i DuhuluI sfântti, celuI ce au agTutat dupg
Inceputù de arnä vaçlutil i sfarsitulä.
Precumti dorescii ceI ce säntä bätt4I de furtung in luceulù" (sic) mgriI
sg sosascg la limanä cu adäpostire, Intru acesta chipù amtí doritä i noI
sá sosimil la sgvärsiré lucruluI acestiI
Tiparitu-s-au acéste stinte i dumneljäesti CIasosloave in aniI dela zg-
dirò lumil: 7254, lar dela intruparé lui Hs. 1745, mCo,n: Sept. 18.
Fiindä mestert1 mare si fácgtorIu a toth lucrulä tipografieI dinù nou: Gri-
gorie Stan Brasovanulti. Iarg asäçlätori i Mdrepi 'Mori tiparelor5 : IerodiYacon
Iosif din mänästire NYamtuluI i cu Sandulti sinil Irimfia tipografulti
ollas,
cu ceI dinpreung ostenitori cu noI, Necula zatarIu si Ion BulIandrg
poslusnicl
Iargs Ion, drugariI, i Lupulä Marästi i Simionù, pilcariI, i $tefanä
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romano. Putna: Biblioteca Mänästirii.

dacoromanica.ro
00

dacoromanica.ro
PRAVOSLAVNICA /1ARTURISIRE, 1745 87

Invätäturi preoteqti despre qapte Tainel Ia§i. 1745.


Probabil o reproducere a editiei din 1732.
Popp, Disertatie, 79.

Liturghia S-lui loan Guril-de-aur, Radauti 1745.


dIrTXPrie I 11 G4311TkagflIGDfIllh I SdfiTOXOTh.IKS lama
dill AttiHE3E8 aldMII I 4Tsik ThlSOTS 41 TH110111A#1 A G$fi- 1 TEA alICK011iii PRAY.g-
U,StIg 1 4 stineng npl 1184Huihi4till ,A,Aink. 11w ilWIllh 1111K011116 K06-
KOAh. 11111KPOK0PAATh I KS gr1PC40011Y/71 11A CdSill{liTS/1811 VoltIII e-
K II 4S W p k di 11 T p 0 11 0 A A T 84 k 1 3 TdaTI 11/10/1,011A. 1 KS tiOCTOirkAtt Wil Tó4T8
KEATtiiiv141 I :I lOguTépontiti Al MilliSiS KúTlx I IfIKOKh, a 11 HCKW 11 IS A k I PEASSi.-
U,8/1811. (1)1111HAlt lapailiallHAWpk AMA snmirk
I I JUANA: osCHA. I id' pa Ama 4TpSnArk
nSil Xi, r4tP41E I 11111 c- ati Tp.rnipliTh ] imuiti TunorpAdISASA.
In-folio mic, de 2 foi fdrä, numär 0 38 de pagine. Tipärit Cu negru 0 row, Cu 23
de ränduri in pagina incadratä Intr'un chenar de linii.
Titlul, de asemenea cu negru 0 rop, este incadrat cu flori de compozitie tipo-
graflcä. Pe verso chipul s-tului Nicolae din Ceaslovul tipärit tot la Rädä.uti, cu acelea0
versuri (v. mai sus, p. 85). Urmeazä o paginä albä; apoi, in fata textului, chipul Mäntui-
torului din aceea.,, carte.
Tipicul este romänesc, iar textul slavonesc. Meva rugäciuni sunt in amändouà
limbile.
Intr'unul din exemplarele aflate in biblioteca Academiei Romäne se aflä, urmätoarea
notitd, tiparità pe ultima paginä:
Aclasta Santa Liturghie amti daruit-o SfInteY §i Dumne06,Ia§tiI niitro-
tropoliI dint]. 1a0.
rfacovil, Cu mila luI DumneOu Episcopti Raddutuluï.
Bucure0i: Biblioteca Academiei Romäne.

Pravoslavnica märturisirel Bucure§ti 1745.


IINIKOGdfIKHHKfl I ill'hPTNPHOEIP6 I it rhsopuuliitilIil mil Arm-
TOililpIri I wic-kpninii A ritc-Kwirsnsil, fl A6awtrk Till-KNIT% Milt 11014HICA IV* (18- 1
I

MHHATSASA wA nrk .¡Fritau,A.rsnsil, I AbmnSASA nórrps, IiwAn k, K w 'I vra n Atli' k 1

IlTiconAl Kwes0Ak. I KS CALWOCA011illIai nrk cdsrigliTSMA MHT110- I 110/111Tk Lk


OiisTrOOKAAVIrl, I Ktrp 11F6 4S 11 T 11 I TvnlquiTs-c-a8 4 TifIl0111,121STA AOMHiCKlt I 4 evpiti-
'lank ESKspiwnnwok. I da 2inSilit Ama snpirk iUmyri. Gar. I Ai ISS,14.H11KS4K 4Tp8
npitvivi nóna GTWAKA I lliKwatiini Tnnoriiii$snh.
In-4° de 1 foaie 0 172 de pagine, 24 de ränduri in pagina incadratä in chenar de linii.
Titlul e incadrat In flori de compozitie tipograficä. Pe verso, stema Indoitti(facs. 289)
cu initialele domne0i ale lui Constantin Mavrocordat 0 versurile acestea:
Crucé, corbulti, zambru, sémne minunate,
Milostive Doamne, de susti IV santù date,
A acestorti tad stapanti te arati,
Pastorindu-ti turma de lupi apsä,ratä.
i arAti spre toti o milostivire,
Domnulti sd te tie intru stApanire,

dacoromanica.ro
88 PRAVOSLAVN1CA MiRTURISIRE, 1745

41. 289. Sterna din Pravoslavnica metriurisire (1745), etc.

CarmuindO norodultl, cu bung, credintA,


Cdtrd toti vrajma0 puinda biruintà.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romitne.

Psaltire, Bucure§ti 1745. Slavonege.


VIP fl T fl Pli I 114;rt
SAS.. 10- 41114i1T8Atiti An Kim.: j AtZSMI%

IiHr11% 'a.-1111.131iT%4 stimm nrk 411101, 14i1T8/18ii ACM1103/11 H6CT1IS IwAtik K


j

CTAHA H 61HTKon t ROf A, It j RS EALWOCAOKilii1A npt cdsii- j wiTISAg AA it-


Tp0110AHTIt Lait Orrrpo- I ICA 41E6 Kvp Ilf64tvrk. j 4 TimorpA4s1ra AMAMI% 4
ESKS011111. j Li Ama *Ago* 1sií j.,s'ettr. I At tairkp HHK.../11, 4T(11 111111V11,11
11611.1 j OTWAK4 ifiKWKINI1 T11n0rp14;23nh.
In-8" mic de 1 foaie tetra numAr si 168 numerotate. 19 rAnduri pe pagina.
Pe verso titlului se allá chipul lui David ;ezetnd pe un tron.
Textul psaltirii e slavonesc.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Flomane.

1746.
Evanghelie, 115,.mnic 1746.
GcalTd 11111 At111163641elt11 I 6 V 11 H H 6 I 11i4ma4T Thrkpii-rtt,
..¡To$ tiAlt f ii,644* 11111., ÀuuK 11IIATpA AWA111i1 A A5mil-
HATSASA mil 1Irk 4H IAT8AS A6miik I 1 6') K Gl HGTAHT Il Hh j ili iconAt
E. of 6 A k. j KS MirOCAOKitl1/i flp *ÍiIJ,1TSí%S j llityrpononATk flAts 017TpOrtaii1lii :

dacoromanica.ro
EVANGHELIE, 1748 89

Ktrp H 4 O 413 11 T h ILIH la; TódTl& dicApATAiui4 I{ MTSAM 1 GiPitt,ini CAM 10 6117*110-
ASA' AF itEsiS: I Ktrp Kit fi 611Th 1 6 u1ICKWnSu6 PKIMHHKSitSI.I 4
cVrra dtmciconie &YA Afim 411Atterk
PlimlIHKSASA. I fsciiA. j
filo% "out
iagrAIS : IISAI1HHICSAK 4Tpf Hpiwti,6 llena Mï,çAi flAdHACHE Kfimi 1 Tho-
r0A4sSAK Plt1MN1PIANSAh.

In-folio de 4 foi t'Ara numiir si 164 numerotate. Tipttrit cu negru i rosu, pe doutt
coloane incadrate in chenare de linii, cu 40 de rElnduri in coloantt.
Titlul, tipärit dc asemenea cu negru i rosu, este incadrat in flori de compozitie
tipograficit si are un frontispiciu reprezentand pe si. Nicolae pe un tron, iar la dreapta
si la steinga, pe Maica Domnului i pe Isus Hristos.
Pe verso titlului stema indoita cu initialele domnesti ale lui Constantin Mavrocordat
(facs. 287) Sub aceastá stemà se afla" stihurile poetice de mai jos. Aceste versuri nu sunt
decat imitatia celor din Evanghelia din 1723, in cari numele lui Constantin Mavrocordat
inlocueste pe acela al lui Nicolae Racovitti. Compara-le i cu cele din Evanghelia dela 1742.
Doao inchipuirT ce in pecete s-au insemnatü,
Domnultfi Constandina dela Hs. i s-au data.
Bourula stapanti Moldovel ilù adeveréza,
Corbula alìí VlahieT Domna îlù incredintéza.
Amandoao steme de domnie incorunata
Pre acesta de bunti néma Mavrocordattl,
Pre Domnula Constandinti cela de buna vita,
Pazésca-lti Dumnezeu Cu multa biruinta,
Ce acumti domnéste Tara Rumanésca,
Domnu-la pazésca ca s-o stapänésca.
Scrisoarea de dedicatie a episcopului Clement :

Pré blagocestivuluT, pré luminatuluT, pré innaltatuluT i obladuitorTuluT a toatá


tara Ungrovlahfia, DomnuluT DomnuluT nostru Io Constandinti Nicolae
Voevodti, sanatate, viTata indelungata, pace i späsenie dela Dum-
nezeu ca sà daruTasca MarieT tale, rugama.
Totti lucrula Taste maT bunti si maT laudata intru aciasta lume, luminate
pré milostive Doamne, folosula i facere (de) bine de obste, si IarasT
castiga cine-va nume nemuritorTu. Si pentru ce santa maT lb-Adate acéste
doao? Pentru cacT ca folosula i binele de obste Taste lucru dumnezeesca;
Tara castigaré numeluT nemuritorT, Inca sa véde a fi lucru dé pururé
laudatti i cata vietuYaste °mula intru acIasta lume i inca i dupa ce
sa muta dintru acTasta viTat5,. Si de acTasta avenati bune dovedirT dina
faptele oamenilora celorti veclaY, cacI ca, eT s-au dusti dini Jumé acIasta,
Tara numele lora i istoriile lora santa pana astazT in mil de cartI.
Pentru acéTa zice Isus Sirahti: «Omule, cata esa pre lume siléste-te pentru
nume, cá numaT acesta ramane dupa moarte, ca o mie de comorl de
aurti. Decr de acéste doao lucrurT vedema pe Marira ta cá pururé te
nevoestY a le castiga.. IntaT cu folosulti faceriT de bine de obste si multa-ti
sarguTala i nevointa ce aratI: ca s'a crésca i sa sa l'atasca cuvantulti
sfinteT scripturT nu numaT in tara MarieT tale, ci in toate tarale i tinutu-
rile ce vorbesca in limba rumanésca, poruncinda a sa scrie si a sa typari
75568 12

dacoromanica.ro
90 EVANGHEL1E, 1746

multe félTurT de ca.rff spre folosula a totti sufletult1 cre0inesca. Aclasta Taste
ca§tigaré numeluï, care rämane nemuritorlu dupa moarte. DecT i eu sme-
rituld Episcopti ala Rim: Noula Severin, cu buna sfatula i vola Maria
tale, atria data In typarT acIastä dumnezeTasca i podoabä maï alésä a sfinteT
BeséricT Santa Evanghelie (zica) pre limba rumanésca, spre folosulti a tota
sufletula cre0inesca i Intru nemuritoare pomeniré numeluT MarieT tale.
Tara ce Taste EvangheliTa, caré cu plecacTune ca ung multa Indatorata
smeritti rugatorïu, ce aducti Maria tale dar.' ? Sangura vrednicira el o laudä.
Pentru cä Domnulti nostru Is. Hs. a§à, cu sfintiï ApostolT de fata vorbinda
darula DuhuluI sfanta invätätorTu le-au trimistí. Iarä de vréme ce dupa
acéTa era sä rasae eresurT si obicéTurile noastre s, sà strice, bine au voila
a sä scrie Evangheliile, ca dintru acésté invatandu-ne adevarula sbi nu ne
amagimti de mincïuna eresurilora. insa 4 Evangheliï ne-au data noao,
pentru ca patru stalpT santa acésté lumiT, i patru partI ale lumiT fiinda :
rasaritula, apusulti, miaza-noapte i miaza-zi, cu cuviinta Taste a fi si
stalpT patru. Si evanghelie sä, zice caci ne vest4te noao lucrurT bune,
adeca ertaré pacatelorti, dreptaté, suiré la cerTurY, luaré de aT aï luï Dum-
nezeu i vesté,§te cuma ca lesne acésté luatti. Nu ca nor doara
ne-amti ostenitti Mtn.' cal§tigaré acestora bunatatT, sau dintru ale noastre
fapte bune acésté amti luata, ci printi darulti i Tubiré de oamenl a luT
Dumnezeu a MAO bunatati ne-ama invrednicita. Patru evangheli0T santti,
dinù cariT doT, MatiheT i Toanna, santa dial data celora ddsprazéce, Tara
dor, Marco 0 Luca, ding ceT 70. $i Marco au fosta ucenicti lul Petru, Tara
Luca luT Pavela ucenica. Insa MattheT maï intaT de catti totT au scrisil evan-
gheliTa pre limba jidovésca, Carà eel ce crezuse din"' JidovT, dupä 8 anY
aï innaltaril luT Hs. 0 o au talmäcitti Toannti de pre limba jidovésca In cé
ellinésca, precuma spunti; Ned Marco dupa 10 anY dela innaltare au scrisa
Evanghelira sa, de Petru fiindi invätatti; Tara Luca dupa, 15; Tara Toanna
celti mal bogoslova dupä 32. Si sa asémänä, ace0T patru evangheli0I cu
patru heruvimI, ce au vazuta Iezechiila sezanda Dumnezeu pre el. $i fie§te
care dial heruvimï, unulil avé faä asemene cu leulù, Tara', altula cu
Tara altula cu vultùrula i altula cu vitelula. DecT evangheliTa cé de la
Toannti are NIA' de leu, cá leulti inparatésca putére i sta,panire are; asé-
mene i karma dela cé inparatésca i stapâ,néscá vrednicie a DumnezairiT
cuvantuluT au inceputa zicanda : «La Inceputti era cuvantulti, i Dumnezeu
era cuvantulti». Tara cé de la Matther are °brazil de oma ca de na§teré cé
dupa, trupti a luT Hs. au Inceputa. Tara, cé de la Marco cu vùlturulti sa asé-
mang,, ea de la proroculti Toannti au inceputti i daru luï prorocesca mal
nainte vazatorTu fiinda, i curAndti céle de departe vazandu-le, ca vOl-
turulti Taste, 6, zica ea vulturulti pré limpede vazatorTu Taste, cä elti
dinù alte pasarT sä poate uTtà drepta la soare neclipinda. Tara cé de
la Luca cu vitelula Taste asémene, ca, ela de preotiTa Zahariei au in-
ceputa, canda au tamaratti ela pentru pacatele norodulur, i vite1ult1 erà
jartvindu-se atuncé. Pentru caril neajungandu-ne cuvantulti a scrie de lauda
sfintilorti Evangheli§t1 i ApostolT, pre cariT if lauda toata lumé, voma venì
la cuvantulti cela dinil ta CA de vréme (ce) cela Intocma cu ApostoliT Constan-

dacoromanica.ro
EVANGHELIE, 1746 91

lima InpArattí, cad au poruncitti de s-au scristi sfanta scriptura la o séma


de cartr, ca sà," sa citésca la beséricile céle dial Tarigradti sa lauda si sa
cinstéste pana in zioa acrasta: cu cht5 mar multti vrédnicii de mil' de laude
estI Marira ta, ca In zilele Warier tale, cu luminata-II poruncä, scriindu-se
si typhrindu-se multe félrurr de cärtr, cu care sa luminéza nu numar o sérnA
de norod5, ci toata pravoslavira, ca oare-ce facile flindti nu push' suptti
acoperemântti, ci In sfésnicti si luminând5 nu numar celorti dinti cash', adeca
dinti tara Mader tale, ci tuturor5 celor5 ce vorbescti In limba rumanésca.
Lauda-s. sfantulti Ioannil Zlatoust5 cad au botezatti si au luminatti
pre RumanI (sic) si I-au invatatti Mg& lard MAril'a ta indemnAndti si inva-
tandti, nu flume pre RumanY, ci a toate noroade sa cugete zroa, si noapté
in MO lur Dumnezeu. Marele inparatti Constantinti ospOtanclii pre oare care
Episcopr, pre cumti Evsevie serie, n-au yrutil sO laude de coroana si de
diadimä, si de innaltimé inparatieI si de biruintele razboaelorti, ci sa laudà
catra acera si s5, bucurà, cad sa aflh inpreuna en ApostoliI lucratorIu la
Evanghelira luI Hs. Pentru acéra au zisti : Vol' santeff Episcopr crestinilorti
pre tarna lucrhnd5, rarä, eu fnsumr shntti Episcopti lucrand5 céle den-afarä,
innoind5 si ajutorinciti Beséricilorti si odihnindti data preotilorti, ca mar
multti cuvantulti luI Dumnezeu sa, sä laude si sa sa latascä, si sa sä inmultasca
spre noroade. Ca acésté sä,ntti si ale Mdriel tale laude si indreptärI, care
inteleperuné lur Dumnezeu te-au nascutti si te-au crescut5 umpländu-te de
Duhulti sfäntti, ca pre unti alti dorlé Veseleilti, si °chi te-au aratatti vO-
zand5 si luminândti pre cer de suptii ascultaré Maria tale. Decr prirméste,
pré innaltate Doamne, si acIastä, ostenéll a smerenier méle, precumti si Sta-
panulur Hs. au prirmitti acelti putinti dartl alti vacluyel, asa si Märira-ta Ma,
si inima mé, caré pururé doréste sa te Intaréscd pré putérniculti Dumnezeu
ca pre marele Inpgratti Constantinti asupra luptatorilorti fnprotiva luI
Dumnezeu si a santer lur Beséricr, si sa te incorunéze cu darul sanatatir
si alti pacir intru norocita si indelungata viratO, In vrémé de acumti, Tara
In yéculti viitorIu sä te Invrednicestl vietir vécInice inpreuna cu totI dreptil
InparatI si sflntr.
Alti Maria tale catrg Dumnezeu flerbinte rugatorlu,
Climent5, Episcopulti Rim.
Urmeadi cele dot& notita obi§nuite asupra vietii S-lui loan Evanghelistul §i un
chip al acestuia, lute° gravurti de o paginti, §i cu urmatoarea legendii :
Ioanne pré fericite,
Alti lui Hs. aposto15 rubite,
C5, Domnulti celti pré putérnicti,
Te-au alesti ca pre un5 vrédnicti,
Ca pre CrestinT sa-I intarestr
Si pre ereticI sd-T smerestY.
La f. 19 v. se aflii, viata Evanghelistului Matei, lar pe verso aceleea§ foi, chipul säu
§i versurile acestea :
0 Mathee LeviYane,
Pierzatorlulti dogmeloril ce1or5 vicléne,

dacoromanica.ro
92 EVANGHELIE, 1746

Tie, dinti-trale tale, Matthee sfinte,


Acestù odortl aducernù cu suflettl fierbinte.
Pe f. 50 V. se aflit viata Evanghelistului Luca, chipul sàu i acest distih:
o Luco pré ldudate, intru toate aï pusti nevoinfd
Ca sd ne scoff pre noT la credintd.
Pe f. 88 verso se giíse§te viata Evanghelistului Marcu, to de Sofronie ; iar pe 89
«a lui Theofilact, Episcopul BulgarieI, tAlcuire de vflata lui Marco». Pe verso acestei foi
se aflá chipul lui Marcu, gravat de «Popa Mihai, typograf», care este probabil i autorul
celorlalte gravuri. Legenda sund astfel:
0 Marco, Apostole pré sfintite,
N-ai pregetatti prinù cuvinte.
La f. 120 Incepe «Minologhion Intru carele sá cuprinde orAnduIala evangheliilor pme
lunii»; de la f. 156 v. «evangheliile de ob§te la zilele sfintilorfl cariI n-au evanghelii de
rilndii la Minologhion, adeca la orAnduiala altele. La f. 163 v., o «In§tiintare
pentru cetaniia evanghelifloril....»; §i in fine, pe ultima paginit, urmiitoarea
Typdritu-s-au acTastd stäntd Evanghelie prinù ostenéla diorthosiriT luT
Lavrentie Ieromonalai de la sfänta Mänästire Hurezir. Si cu plecdcTune
roe' tuturorti celorti ce vd. \Teti tntämpld a cetl: orT ce gre*alä vetT allá, in-
dreptatT cu duhulù bldndételorti, nepuindu-ne In ponosti, cá precumti Taste
cu neputintä omuluf a nu pdcdtal, Intr-acestasù chipù i typografulur a rd.-
mâné tärd de gresald.
$i aclasta TardsT sä tir, o Iubitorrule de Hs. cetitorTu, cd de veI potrivl
acIastä sfântä. evanghelie cu niscarï izvoade grecestl sou í rumânestI, ty-
phrite maï de nainte, sd stir cd pe multe locurT nu A. va potrivl la cuvinte
pentru cd eu am ü urmatù talmdcituriT izvoduluT PärintoluT Damaschinii
Episcopulù, dascalulti cela mare, alcAtuitil dupä tälcuTala luT Theofflactù,
pang n-amù' cetitti i tâlculù, n-amti asezatti fieste care cuvântti.
Urmeazti apoi versurile de mai jos cari seamanti, cu cele dela sfd,r§itul Liturghie-
rului georgian, tiparit de Mihail I§tvanovici la Tiflis In 1710.
Precumù ceY streinT dorescil mosfia sä-sti vazä,
Cana' santti Intr-altd tard de nu potil sä sazä,
$i ca ceT ce-sù pre mare bantuiti de furtunä,
Si roagä pre Dumnezeu de liniste bund:
Asa i typografulù de a cartir stärsire
Laudd neincetatä dd. i multdmire.
Bucure§ti Biblioteca Academiei Romano.

247. Inviittiturii biseridascii, RAmnic 1746.


IIII CKSpTK.
4Ch1t'hTXP'h I RICE') 11 4.1 CK IIENTOS 111;111T1 Ti1rIHE,
'1g8mh A TIIÉIAWitrk
iipe I CAHTk M Mtipe 4S0AtiCk ME
4K-ku,1tTtIipa lipiwn,unwpk :
I J

4 CK4Tit Thrhpiirk : 4 XIISAk I AMA


III/A P6JMIIHK8A84, MAll Ill
XgTeiCk, I a4rAta: Rip% AMA ilSAtIEA 118mYli, osciiA.J Aiwa fivr : stim,
Af llena 11(Ixini Thioupeizis.
In 86 mic de 30 de foi numerotate. 20 de rAnduri pe paginii.
Cartea este precedatá de o scrisoare a Episcopului Clement, IncepAnd pe verso

dacoromanica.ro
OCTOIII, 1746 93

titlului, care fnsà este reproducerea prefetei Episcopului Damaschin din lnua fatura sa,
tiparita la Ramnic In 1724. (V. mai sus, no 185).
Biblioteca Urechia.

Miirgfiritare, Bucureti 1746.


1111iPPIIP HT AP jtiAGKI J KSRÚHT M M8ATE 4s-k A to it ti I
AfinTp8 G4iiiu K-KininTEng isiòrrpS, j feblinh iIPXIaIIIIGKOHX1111. AdmillidiA8n8ft
I

3AATOgCT1t. LITWpk GdSrIII,H IIKPHHILH, M M8AII,H AA- I CUM' TXAMitilliTf.


ASIrk Milfl6/1 GAHIACKIL Ilf útsa rpfkrkeirh. I iiitim% 1A0AWpA TVEMpfiTf MIMEA
ptIMMACK14 j Kb/ BAAPOCAOREFITAflÌG2t.r111,11T8,1811 lEIHT00110- uri Aut11,5kOTA, Kívk I

Ilf64S1/T11 AMA KII/ITh. thu CAS TIrfIVIITIt 4 WpSwSink fiSKSpitininwpit 11.8 "SHSAIL MlIA
I

;smirk &WM ose.nA. j Iihrk Ama ILigierk Xi, i Atinfisj Ai K8klif/HHK8111% 4Tpi
ilfliWU,11, I 11611A GTMk4 IIIKWKOH TVfl.
In 40 de 3 foi färä numdr, si 257 numerotate, 35 de randuri pe pagina.
In primele tbi se allá titlul, un chip al S-lui loan i scara cár%ii. In unele exemplare
scara este legatä, la sfarsit.
In fruntea textului se allá frontispiciul din Evanghelia dela Snagov din 1697, re-
predios mai sus (vol I, p. 328).
Bucureti : Biblioteca Academiei Romäne.

Octoih, Bucureti 1746.


63 K T Gr.) fi X h.
'fficsaak Tn-kpfirk, .jorps AAk ,Av6riAt 1111%, j MiH11 .1 OATH
j

AOMI1Í Au,ipTri Psaaaulitpri, j A NA ¡1SMHHÁTS4S mui pI .^firknii,AT8- j Sei


ASA WSCTOS, IIWAHHI1 KWHCT4NAHHKIIITKOAA1 E.01g6Alt. j KS ElIAFOCAO-
RÉHIRt nrk c4silufiTSASA UN- Tp011011/1Tk Aim Oi-rrpoRnAlieri, I 111713 BÓ4vTk. j illui
c-as Ttrwitptim 4 Tvilorpiwisria Aom-j 114CIM, 4 ív'pawSAK fisKspitininwph. j da
AMA SuAtip* MAIM inrIA. I fitok AG% Xc : oatintis. j Ai KINiPHIIKSIth .ierpt
114114 j
GTWF1KA EIKW1014 TVII0VpA4S8Ah.

In-40 de 464 + 200 pagine numerotate.


Tiparit cu negru i rosu.
Pe verso titlului stema combinatii a Moldovei si a Tarii Romanesti (facs. 289), intre
literele ICO-K6D-HT-R0 si sub dansa versurile:

Crucé, corbulti, zAmbru, sémne minunate,


Milostive Doamne, de susti SIT sAnt5 date,
A acestorti täri stdpanù te aratd.
Pästorindu-ti turma de lupi apdratd,
$i ardti spre toti o milostivire.
Domnuill sd te tie intru stdpanire,
Cdrmuinda norodulti cu bunà credintd,
Catrd toti vrajmmil puindri biruintd.
Urmeaza apoi o pagina cu cuprinsul cartii si o alta cu o gravura reprezentand pe
St. loan Damaschin, cu obisnuitul distih ca legend&
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

dacoromanica.ro
94 PSALTIRE, 1746

Psaltire, Rdmnic 1746.


1P T 11 P li IlTipóssj uiii 4n-b.p,ITSA I AYIKHAh I fiKt>nia 4Tpitt1iCTA
I

KAIIIN Thvkpi'vr% : 4 3(MEM I lISAIHHATSAIA AMIlk I Cl; KWHCTAHA I H k LIT IC 0-


I

AAS IK 0 6116 A k. I 118 nopiinca ink TOA- I T11 KMTSAAA C4SH11,1ei Ctilte 1114HHTFA5F1 I

Kvp 11 A AA H T h, I 6aKWIlSilk PgimHHKSASII. J iht ,r3FHA.


In 16, de 1 foaie fárá numilr si 437 numerotate. Tipdrit cu negru i rosu, Cu 16 rtin-
duri pe pagind.
Pe verso titlului se aflii reprezentat prorocul David.
La sfEtrsit :
De cucérniculti Popa MihaI AthanasievicI typografulti RamnicIanulti.
Si s-au diorthositti de Lavrentie Ieromonah de la mändstiré Hurezir.
$i tuturora cititorilorti cu umilintd m rogti, ca ori ce gresald yeti aflit
indreptati si pre nor si nu ne defäimati, ca s vä, InvrednIcésca Dumnezeu
a dobandi ertare. Ca pre cumti nu Yaste cu putintd omului a nu pacdtul,
asa i typografului a nu gre0.
Galati: Biblioteca Urechiti..
1747.
Apostol, RAmnic 1747.
fillOGTOdhl 1IKAkg 4TOAt1iCT6 KAM& TC^11NIATIL. 4Tp8 I Lk TWA* Álilk
AHHII A HATILI AOMH1fE I Ititrkti P8m.millitaii. it nIrk &mum- J TsAsfi W1 nfrk 4111LA-
14ATSAS11 A6MIlli I Iw KG3HGTAHAHIlh HT ICÓAde goott6,A,k. I la8 &LWOW-
HilaRt ilfrkcilsriuTsa IIIHTflOfIGAHTh J Kvp 11OHTh. J liii KS TÓATIk ilocApATA
uJII KTMTSAAA I CdStiU,T111 CAM IÓRIIT6pIOASFI M Aifillf5i8 I Kvp KIIR/11611Th ell H C-
K W11 k P gl MHHKsil J 4 CZISIITA inCliwrore A PKIMHHK$ASII. la iiHSAK AMA
EI3A4Fp* MAIM: raCHE : 1Ilpi AMa
J
X: rit*A15. I GAS KtNipHI-IK8A6
.¡JrpF IlpiwuSiI Haw mug' iiAHACTE Kií nriorpAils8m1 PILIMH1-14A118A6.
I

In 40 mic de 4 foi fart)", numerotatie i 256 numerotate. Tiparul rosu i negru, cu 27


rAnduri pe paginti.
Pe verso, sterna Indoitit, (facs. 287) cu iniia1e1e domnesti ale lui Constantin Mavro-
cordat i cu obisnuitele versuri:
Asupra pecetif stihurI poetice
A Tärif Rumäne§tf Cu bund ferice.
Acéste doao pecetI Hs. le gdtéste,
$i Domnulul Constandinti i le ddrul'a§te,
Ca sä poatA stdOnl cu blind voire,
Indelungandu-lti pre elti tntru norocire.
Pe cele cinci pagine urinittoare se aflii prefata, de fnchinare a Episcopului Clement
al Retmnicului :
Prédoslovie cdtrd Mdrira sa Vodä.
Pré luminatulul, innältatuluI i bunulur credincIosti Domnil i oblddui-
torIu a toatd Tara Rumanéscd Io Constandinü Nicolae Voevodtl:
Sandtate, bung, virad, Intärire, bucurie i cé cdträ vrdjmasI biruintd.
AcIasta sfAntd dumnezerascd carte, pré innältate Doamne, caré
numéste Apostolti, adecd trimiterI, la altd fatä nu crarcd sä se inchine fdrä

dacoromanica.ro
APOSTOL, 1747 95

numai la innältimé cé de Dumnezeu fncorunata a Warier tale, care e0I


firulti celti adevaratti i alesti alu Besérecir, indreptätorrulti celti läudatti
air! PoMier, slava cé luminatä a pravoslavnicilorri i luminatulii sprijinitorTu
ahí cretinätätil. Si adeväratri céreré Thar Taste dréptä i inchinäcruné cuvioasä,
pentru cc acrasta raste carte verhovnicilorti celorti doT ApostolT marl',
Petru 0 Pave15, pre carir î num4te sfântulti Ioannti bogoslovul, maslini
sfépice, zicândri : «Ace§té säntti ce r dor maslinT ì doao svépice, ce stau APacaPPsia
Cap. 11.
innainté DumnezeuluI pämantulur», Tarti la Carté faceriT zice: Mc')
Dumnezeu ce r dol lumindtorr marl». i Tard0 la Carté facerir zice: «Pa- Cap' 1, 3, 47'
triarhulti Iacovti candri blagosloviTa pre fill säl: «Dinti tine, ludo, va venì celti Cap. 49, s. 12.
ce Taste a0eptaré némurilorti, ochiT luY maT véselT decatil vinulti i dintir
lul maT albT decatti laptele.» Care print"' ochl sà mne1egù prorocir, cad, pre-
curnti ochiI väd departe innainte, a:a i prorocir vedé i spuné de po-
gorAré lur Dumnezeu la noT i sä veselirà. lard printi dintiT sa, intelegt1
sfintir Apostoll, c cu invätäturile gua lorti au albitti lumé. i iard0' serie
la Carté Numerilorti, zicandil : zise Dumnezeu caträ MoyIsi: fá, tie doao Cap. 10.

trâmbite de argintti, poleite Cu aurti, i vor fi tie ca sä chéme noroadele


si sä asaze tabdra». Si l'arä0 la Lev)/ zice: «Si se va auzi glasulti tram-
bitelorti in tottl parnantulti». Si acésté inchipuescti i erà pild celorti viitoare.
$i cu adevAratti carte ca acrasta n-au e§itti ding typografira acrasta. AO.
0 in scaunulti tdrir ace§tira n-au ezutti altil Domnti cu atäté darurT infrum-
setatti, câte strälucescti in cre§tinesculti sufletulti Märier tale, macarti
au tostil cer ce mar nainte ce au stapanitti, unir luminar pentru numele
celti mare aiù némulur lorti i altir läudatr pentru bungtaté cé multä ;
altir vestitr pentru inteleperuné, i altir minunatr pentru vitejira lorti; Tara
Märira ta, odrasla cé alésä a cre0inätätir ar intrecutti i al' cuvarOtti pre
totr, de vréme ce toate ale celoralaltr Domnr inpartite darurr le vedemti
cu mare cuviintä inchipuite, darti i crWinätaté ta straluc4te intr-Ansa
Domnésca podoaba, infrumusetatA cu bunätaté faptelorti, inteleperunea cé
politicrascä, darti unitù cu rä.vna cé crWinéscg, ; sfatulti celti mare, darti in-
sotitti cu putéré credintir; dreptaté cé cu socotintä i inpreunatä cu blan-
d* i cu indelunga rAbdaré. Insa decatti toate acésté ale Maria tale
vrédnice de laudà bunä.tätT, o, cAtti sä véde luminatä multa-fi cucerie ce
al cdträ céle Dumnezee0I1 Cu acIasta 0 pre Dumnezeu cu faptele tale céle
cuvioase necontenitti mareW i Beséreca cu ascultaré cinstetr, 0 data preo-
tasca cu facerile de bine odihne§tY i Dumnezee§tile läcawrT cu lumina-
te-tr darurr inpodobetT. A§à bine crezändti cà Marira ta, ca unti milos-
tivti i ding fire plecatti spre céle suflete0r, vel priimi la inteleptti i bländti
sufletulti MärieT tale si aclastä de Duhulti sfäntti insuflatä carte 0 intre céle
scumpe odoarä ale Wrier tale ce al' däruitti Dumnezeestilorri Besérecr o
ver numärä, i acrasta. Urtkidu-se MäriTa ta, nu la vrednicira lucrulur ella
märiré cartir 0 a apostoletilorti isprä'vr: cä' in totri pämäntulti, zice, au
e0tti vestiré lorti 0 la marginile lumil graTurile lortí. Cä'cr i acrasta spre
lauda lur Dumnezeu unura in Troitä, i spre folosul5 rugatoriloril Marier
tale preotilorti 0 a WW1 pravoslavniculti norodri, i intru nemuritoare pome-
niré numelur MärieT tale o aducemti, mdcarti cà ostenéla noastrd la acrasta,

dacoromanica.ro
96 APOSTOL, 1747

slabO 0 mica au fostti, cad nimica dintru ale noastre n-amti adusti, ci
povatil avAndA pre ceI mal desavär0tO luminatr in minte, ce mat nainte
au talmAcitti i au raezatti 0 au rAnduitä. Dreptti acéta, cumil zice
Cu drepta,te te-au unsti pre tine Domnult1 Dumnezeulti tau cu until de bu-
curie mat multti de cAtti pre partrait tal; cu dreptate te-au intimpinatti
cu blagosloveniile bundrátir, i ca pre unti alesti dintí norodulä luY cu
dreptate te-au innältatti in scaunulti Domniet acestura de Dumnezeu päzitti
pamAntti, ca vazándti cel suput pärintésca-ff dragoste, multa-11 bunatate,
luminata-tl facere de bine 0 celélalte de Dumnezeu plAcute lucrurt, ca
lumina luminandil innainté oamenilorti, sä. marésa. pre Pdrintele nostru
celti din ti cerrurr, carele ne-au cercetatä pre nor dintru innältime 0 au
ralicatä cornä de mAntuire noao, daruindu-ne Domnti ca acesta, blândti,
dreptti, Iubitortu de sträinr, fär-da rdutate, facatorTu de bine,
tubitorru bunatatit i izgonitorIu rautAtit. Ded dará pentru acéste inpodo-
bite bunataft, pré innaltate Doamne, i cé fara de asemAnare cucerie spre
céle Dumnezee01, smerenita noastra cu mare dragoite aduce dart"' actastä,
sfAnta carte 0 o inchina Mariet tale.
Si nAdajduescti far-de nict o indoralO cd va afld vrédnicä i véseld
pritméld, intru care sä, cuprinde laudele i vredniciile sfintilorti Apostoll,
pre earn' cre0inésca-ti cucerie it cinstetr, 0 te inchint lorti chiernI pururé
intru ajutorru. Ale cdrora ne-Incetate rugActunt chtra Dumnezeu i Dumne-
zeescultl Darr', ce pazé0e pre credincto01 DomnI, sA pazéscA pe Manta ta
intru pré luminatti scaunulti Domnig, cu pace intemetata, cu slava laudata
cu norocire adevAratA,pentru lauda politiet, pentru folosulti norodulut
pentru buna chiverniséla a toatä. lara.
Alti MOriel tale fierbinte rugátortu,
Climentti, Episcopri Rimniculut.
Pe ultima paginá a foilor liminare se afla o gravura reprecentand soborul
Domnului, care se mai reproduce °data la p. 37.
Minologhiul, adica, sinaxarul lunilor, Incepe la p. 184.
Pe ultima pagina (f. 256 v.) se citesc urmatoarele
Typäritu-s-au acestti stAnal Apostolti printi diorthosiré lur Lavrentie
Ieromonah de la sfanta mdnästire Hurezil. Si cu plecactune vA rogti, etc.
Si s-au inceput acest stAntti si Dumnezeescti lucru de la luna lul De-
chiemvrie in 13 zile si au luatä starsit la luna Martie in 7 zile.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romaine.

252. Catavasier, Rámnic 1747.


KflTfIK41GÎAP 10 I AKSMI1 4Tp4tliCT11 &MK Tiqrupirrh I 4 sfutfilf
11SmimATSASA ,A,6mik, 11w ß(l1TfiHTHllh HiKon K0 K. 0 ,A, It I KS &AA-
rocnoliinVA opt 4Au,ATSASA 1 íllHT0fl0AFíTK K vp 11O4HTh I IIIA Kb; KUATSAAA
106irrevionSri Ai Omsk; I Kvp K it Hill 11Th anhuvrik PhimunicSa8 A. 14
cdsliTa dElliCKWIM A PkiA1HHKSA811.AA &Silk 'Serif. I GAS ThrliptiTk
ilipHHICSAII 41.TO 11j11W11,4 110114 41/ITICAti ii3O,AFIACIE I HónoKiitiA E1iorp44s8nik P111AINFILIAHSAII.
Exemplar necomplet.

dacoromanica.ro
CATAVASIER, 1747 97

In-84 mic de 1 foaie ara. numar, 56 + 160 numerotate. Tiparit cu negra i rosu,
Cu 23 de randuri pe pagina, cu caractere mici.
Pe verso titlului se afta. chipul Maicii Domnului, avand deasupra o invocatie in
greceste, tiparita ca caractere cirilice. Aceastá gravura se mai reproduce la f. 28 v., 56 v.
si la f. 94 din partea a doua.
In primele 28 file textul este grecesc, tiparit cu cirilice, i indicatiile sunt roma-
nesti. In cele urmatoare, paná la f. 56, textul este slavonesc.
Partea a doua a cartii, avand numerotatia foilor ca si signatura colilor iarasi dela
fnceput, este fntreaga romaneasca,.
Pascalia fncepe la f. 117 v.; iar la f. 157 v. se citesc urmdtoarele:
ATcé, la sfarsitulti cArtiI, pusemti i stihirile ce le canta copiff candil umblA
cu stéoa in séra NasteriY luY Hs. Si, cetitorIule, ce vei cetl i Cu poetica vei
socotl, §i de nu vor5 veni la numArti, bine sa stiT, cA noY, precumil
gAsitti, asa le-amti i typäritti, dupre cumil s-au obicInuita a sá canta, l'axil
n-amti mar umblatri a le numAra
Stéoa de susti rasare «In cetaté luI Davidti,
Cu o taInd mare. PildA ardtandti».
Stéoa strAlucéste, $i déca au vAzutti
Pre Hs. vestéte. Au cAlátoritù
Stéoa I§I dA raza, TreI crar despre rAsAritti,
Pre maght II luminézA. In Vithléernti au venittl
maghiT grAescti $i indatA au aflatti
Gral' filosofescti: Pre cela ce au cAutatti
«Tu eti cé prorocitA i s-au inchinatti
De Valaamil vestitA, Ca unuI inpAratti,
«CA de candil pAmantula DarurI in malnl
N-au nAscutil cuvantuhil $i luI Hristosil cantandti
«$i Mil de acesta «Cocoane inpArate,
N-au näscutti Précista. $i pré luminate,
«Nasal pre Hristosii «Te stimil cine e§tI m'Arar]
LumiI spre folosti. $i in troitA slAvitti;
«O, sté pré luminoasA, «In ce chip)" ar venitti
Dinù toate $i dintl fecroarä, te-aï nAscutti,
((Cu a ta ivire «Dinti fecIoarà curatA,
Ne Inveff intocmire. $i pré nevinovatA,
«$i noao ne serie «Pentru acéla ne rugAmti
In astronomie ca si de la noi sh priimestr
«CA. s-au nAscutti josti DarurI lumestï».
InpAratulil Hristosil,

Oratie.
Dumné-voastra, cinstitI boIarT, acTasta Yaste stéoa, de caré au prorocitil
mai nainte verhovniculti Valaamti, zicandti cä va rdsgri o sté dinil Iacovti,
s'A va rAdicb, unti inpArata dinti IsrailténI, si va sal-Ama, pre totI domniI
Moaviténilorti, care sté fost-au povAtuiff aceI treI craI §i de luminA pura"-
torl filosoff, i dupre raza eI mergand pana la Vithléernti, gAsat-au pre Hs.
75568 13

dacoromanica.ro
100 MOLITVENIC, 1747

258. Molitvenic, Buzau 1747.


ETX0A01'IONIAA61111 111111-TKIIFIKtil fili8Mk 471344iCT,11111% KHII6
Ti'111+1111T11, ASIlli tkpAHASAAA q511 Fpf.liCK6. i 4TOS ZAk Tpiani 'Ink, milk .1
I

['Alva AAHig s 44-K1i1 psAIANivi S not nt3mtnitiTS4


1
WA 4H11AUVITS1Ig AsilialtSri
1

HóCTIIS I 1w KOCT t1 11 ,21, HHK IITKOAAE KOEKOA b. I iliNTOOHOMITK 4111,111Ak ti TemTrk


uoipa (ISAVRIACElt K V 0 11114HT11:
I
KS Tet4T1t KMTS1i1,1a itIEHT6(110134
I
1 ,A,E

Mimosa 6116CKNISAla fit355iSt184. I K If 13 ILI E A tir A II I. I4 CdSrITA inHCK011if a 1185518 AS112 I

lid 2118/16 .1, 3CHE.

In-40 de 4 foi si 562 de pagine, tiparite Cu negru si rosu, cu 26 ränduri pe paginä.


Pe verso titlului se aft: stema indoitä, (facs. 291), Cu initialele Domnului si Cu versurile
acestea :
Buurulti, corbuld si crucé, treT sémne minunate
Darurile tale vestescd, Doamne pré Innaltate.

29,. Stema din Molitvenicul dela Buzau, 1747.

Buurulti Domnu Moldover ea al" fostti te insemnéza,


Corbuld alti Tarif RumanestI stapanti te adeverézO,
Tara crucé, pravoslavid bunti paznictl te aratd,
Constandine, pré Inteleptule, cu inima curatä,
AcIasta In véci te va pazl Cu cinste si cu pace
$i pre vrajmasI IT va surpà, ca praful II va face.
Pe pagina urmätoare se atlä estractul din scrisoarea dare Corintieni privitor la
limba serviciului divin:
I. Corinthéni: glav. 14, stih. 6.
Tara acumd, fratilorti, de voI veni cdtra voT cu limbi grOindti, ce voT
folosi voao, de nu volt' gral voao au Intru descoperire, au Intru Intelégere,
au intru prorocie, au Intru Invataturd. Stih.19. [Intriu besérecdvoescti cinci
cuvinte a gral Cu Intelesti [cal si pre altiT sa-i Invatti, de catti zéce mil de
[cuvin]te, In limba streind.
-

dacoromanica.ro
MOUTVENIC, 1747 101

Urmeazd apoi arätarea cuprinsului.


Pe una din paginele de la sfär§it se aflä, numele tiparitorului: uSandul IrimiTa
typog rafulfi».
Urmeazd obi§nuitele scuze pentru gre§elile de Upar, §i urmätoarea In§tiinOre :
Insá sà tiï i aclasta, eh de ver cerceta pre amäruntulä randuralele
tglmäciré acestur Molitvenicti si de-1 ver potrivl cu niscare izvoade slo-
venesti, veri de unde ar fi typhrite, 0 nu sä va potrivi, sa nu te pripe0i
indata a detäima,, cáci nor arnù urmalä Molitveniculur grecescti, carele 1-au
typhritil Nicolae Glichl, la anulä de la Hs. 1691, 0 dupg catii ne-au fostg
putinta, i intru intelestii intru randurale arrai asgzatil; pre alocuré wing
adaosil in talmacire pentru scurtare limbiT runanWi, afideré i la in-
vglaturi si la randurale pentru prostimé preotiloril i pentru mar lesnele
Iarg cele ce nu s-au pusä nicr decumg, s-au lgsatä, unele pentru
santti arhiereti, Yard altele pentru cd nu le slujesdi pre aceste locurr.
Ultima paginä, e ocupatä, de o «rugdcIune la semäntiturä.»
Bucure§ti : Biblioteca Adademiei Romdne.

259. Molitvenic, Râmnic 1747.


1117ITE.61IHKh I
iiKiMit 4T11-411ÉCTK KAKI& ThrMIHTII. 4Tpti 1 I% Tpolidrk
2/16, Milk A ['Alva AvoamiF I 2t P8mxHi1p11. li [Irk itsminui- TsAsr, ink npi
411%111ÁTSASA MAUllt 11w IIMIIGTf1HAHHh 111K6/1 41E KOF 116,kk 1 KS &taro-
CAORillY/AII1rk czisiitolTS4 dlivrpollOAHT6 1 K vp 1160 41:0HTIL. I ffli KS T6AT'll wczkpAida
Hai Kift1TShml CIPLI,TEA can
1 KHT IAS M ,A,AIHesiS I Kvp KA AMENTIt 611H C-
K W 11 11 P j A Il HKSAS A. 14 cdsfiTa dI1HCKW1111 Pg1MHHKSASA 1 da 4118/11k AMA
41)AtiFp-k' ¿1S1&ï Hf. - G-AS TV1110ATII AyeKSqkpHina[nh 4TpF IlpFwit,d1 f 'Una
ito,alciefF RALIA Tvriorp4Silk 1 PhIN11111,1&18,11%.

In-10 mic de 4 foi fä.rd numdr §i peste 252 numerotate, tipärit cu negru §i ro§u, cu
27 de ränduri pe paginä,. Pe verso titlului se aflá acelea§i versuri ca §i In Liturghia din
Bucure§ti din acela§ an. Stema ins& este cea din Octoihul de la REimnic, din 1742 (facs.
287). Celelalte foi liminare cuprind tabla de materii.
Pe una din foile dela urmd se afld urmdtoarea in§tiintare:
Typäritu-s-au acestil Molitvenicti prin diorthosire lui Lavrentie Iero-
monaha de la,sfänta Mänästire Hurezir; cu plecgcrune ma' rogg tuturorg
celorti ce yeti ceti, ori-ce grealg vetr afig indreptatr, neponosluindä, cá pre
cumti Taste cu neputintä omului a nu pä.catul a*,A, i typarrulti färä gresalg.
Insg sg, §tiff i acrasta, cg de vetr cercetà cu amdruntuhl ränduralele typiculur
acestur Molitvenic, nu sà va potrivi pre multe locuri cu cel grecescti, cgcr
cd nor la typicurY, pentru prostimé preotilor si mar lesnele lar, amti urmatti
Ustavulur celur Moschicescti; rarg in tälmacire cuvintelortl i asezare vorber
rumâne*tr, amìí urmatil tälmäciturilorti pärintelur Damaschinù Episcopti
Dascalulä. i Yarg5r mà rog a toatA värsta, celorü bätrgnr ca unorti pgrintr
celorti tinerr ca unor fratY, cetinclä pre carte aclasta, sä nu mä defärmatY
pre mine ne stiindg eu nimica, care nu pod* sä adapti räsädire pgrintelur
dascAluld celur numitg mar susti, si ce vor adaoge Card mgrgäritarrulii luI,
eu ticglosula ? Numar trudà i neajungere. larO mar multä la urma invälä-

dacoromanica.ro
100 MOLITVENIC, 1747

258. Molitvenic, Buzau 1747.


ETXUAOFION IliA6K1.1L1tfTKHÍÌKhI A1ZSA1k 4Tp4iliCTAHlk KHH k
ThrkpiTk, uMiima
ASH% I
rmicick. 4TfiS Ví1k Tpt1 "SHk, AHHk S
J

1IAT11/1 Iu,*p-kni Om:Reign"' ti op* ASA1Fie4TSAg


AAHig in A .¡WkAH,STSAS MIHSASA
I

H6CTOS /W KOCTAHAH H h I/ 11/0//ei ROEKOA ö. I 111HT(1011016Tk VIIHAk TehtTl.


RANI CISMIAWkent K v p 11 W 4S HTk:
I KS T6AT11. KEATSAila /i)CHT6010ASil I M
I

MINIMS 611HCKOOSAk RS5SISASII. K V ill 11/ A ti, A T E.


I I 4
CVITA inHCIGOIHE S KS5iSAS11 I

alai% iB-CHE.

1n4. de 4 foi si 562 de pagine, tiptirite


Cu negru i rosu, Cu 26 rilnduri pe paginti.
Pe verso titlului se aflit stema indoità (facs. 291), cu initialele Domnului si Cu versurile
acestea :
corbulii i crucé, treI sémne minunate
Darurile tale vestescri, Doamne pré Inndltate.

29 Sterna din Molitvenicul dela Buzau, 1747.

Buurulti Domnu Moldovel cd al fostti te insemnézà,


Corbulti alù Tarn' RunranestI stdpAnti te adeverézd,
lard crucé, pravoslavid bunti paznicti te aratd,
Constandine, pré inteleptule, cu inirná curatg,
AcIasta In véci te va pdzi cu cinste i cu pace
Si pre vrdjmasY II va surpg, ca praful II va face.
Pe pagina urmtitoare se add estractul din scrisoarea catre Corintieni privitor la
limba serviciului divin:
I. Corinthéni: play. 14, stilt. 6.
Tang acumù, fratilorri, de vor venì catrd voI cu limbi graindtl, ce vol
folosì voao, de nu voIu gral voao au intru descoperire, au Intru Intelégere,
au intru prorocie, au intru invdtdturd. Stih. 19. [Intrlu besérecd voescii cinci
cuvinte a grdi Cu Intelesti [cal si pre altiI invdtti, de cA.tii zéce mil' de
[cuvin]te, in limbá streind.

dacoromanica.ro
MOLITVENIC, 1747 101

Urmeazá apoi ardtarea cuprinsului.


Pe una din paginele de la sfärsit se afld numele tipä.ritorului: «Sandul IrimiIa
typog rafu
Urmeazä, obisnuitele scuze pentru greselile de tipar, i urmätoarea fnstiintare :
Insa sä stiT i acIasta, ca de vel cerceta pre amaruntulti randuIalele
tälmaciré acestuT Molitvenicti si de-1 veI potrivì cu niscare izvoade slo-
venesti, veri de unde ar fi typarite, si nu sa va potrivi, sa nu te pripesti
indata a deräTmä, cäci no T amti urmatti MolitveniculuI grecescti, carele 1-au
typaritti Nicolae Glichl, la anula de la Hs. 1691, si dupa catti ne-au fostti
putinta, i intru intelesa i intru randuTale amti asäzatti ; pre alocuré amti
si adaosti In tälmacire pentru scurtaré limbif rumanesti, asijderé si la In-
vataturi si la randuTale pentru prostimé preotilorti i pentru maT lesnele
Iarä céle ce nu s-au pusti nicl decumti, s-au lasata, unele pentru
santti arhieresti, lard allele pentru cà nu le slujescti pre acéste locurI.
Ultima pagind e ocupatd de o «rugäciune la semiinä,turd.»
Bucuresti : Biblioteca Adademiei Romäne.

259. Molitvenic, Râmnic 1747.


TITKdlIHKh I 14Ki.A1lt .¡Tp-AtliCTh KAM& ITIMPFITh. 4Tp8 ISAK Tpophrk
7iHk, AHH6 A [lava MAIWEI PSA1ASHil.1111. fi UVI IISAAHHA-
I TSAS wi np-k
dtwisnu,ATSASA A6mnk I Iw K GDHGTiiIIAHH11 111K6Atil ELOIK6A11 I KS HAAPO-
CAOKillY/Allpk cOUI,ATSAg 11/1.HTP0110AHTI1 Kirp11604:0HTh.IIIIii KS TÓAT'll WC.ipAriA
WA KTEATSAAA I
c41itLïií CtiAE I7JKATOplOASA AE I Kvp KA AMEHTK 11 C-
K W 11 K P 11 M H H K SAS A. I 4 COTA dAHCKWATE Pg1MHIIKSASA I AA AHSAh AMA
(Nitio-k! : '4HE. 0-AS TVIIVATIt AE 11104 klIMIKS[Alt *TOE 11(1EWU,A] I Might
AIWA itosuticTF WWI TVflOr114SAK I PKIAAHIPIMISAh.
In-4° mic de 4 foi fd.ra numdr si peste 252 numerotate, tipärit cu negru i rosu, cu
27 de ränduri pe paginä. Pe verso titlului se Old aceleasi versuri ca i In Liturghia din
Bucuresti din acelas an. Stema insä, este cea din Octoihul de la Rämnic, din 1742 (Facs.
287). Celelalte foi liminare cuprind tabla de materii.
Pe una din foile dela urma se afld urmatoarea fnstiintare:
Typäritu-s-au acestti Molitvenicti prin diorthosiré lui Lavrentie Iero-
monahti de la .stänta Manastire HureziI; i cu plecacTune rnä rogt1 tuturorti
celort1 ce yeti' ceti, ori-ce gresalä vetY MTh, IndreptatT, neponosluindil, ca pre
curnti Taste cu neputinta omului a nu päcatul ash si typarTulti fara gresalä.
Insà sä stitI i acTasta, ca de yeti cerceth cu amaruntulti randuYalele typiculuT
acestuT Molitvenic, nu sa va potrivl pre multe locuri cu cel grecescii, cad
ca noY la typicurY, pentru prostimé preotilor i mal lesnele lor, amti urmatù
UstavuluI celuT Moschicescti ; Tarti In tälmaciré cuvintelora i asezaré vorbeT
rumânestI, amti urmattr talmäciturilorti parinteluT Damaschinti Episcopti
Dascalulti. Si TarasT mä rog a toata värsta, ceborù batränI ca unorti parintr
celorti tinerI ca unor fratI, cetinclti pre carté adasta, sä nu ma defaImatI
pre mine ne stiindti eu nimica, care nu pod sà adäpti rassádiré parinteld
dascaluluI celuI numitti maT susti, si ce voT adaoge catra margäritarTulti luT,
eu tialosulti ? NumaT trudä i neajungere. Iartí mai multti la urma Invata-

dacoromanica.ro
102 Is1OLITVENIC, 1747

turn' luï aclasta mi sg, pare, cg, va indrepta pre voI a cunoaste pre lesne
céle ce sg, vorbescg In limba Humanésca.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romäne.

Sinopsis, I4 1747.
Semnalat de Popp in Disertalie, 70, fara alta indicatie.Petru Pavel Aaron In Pasto-
riceasca poslanie, Blaj 1760, p. 59 II citeazä ca fiind tipä,rit In 7254 (1746).
Vezi mai jos, sub anul 1751.

Triod, Bucure*ti 1747.


Semnalat de Popp In Disertafie, 66, fära nici o alta indicatie.

Triod, 14 1747.
TPI6DAI II I Up 4.siii1EAE Ilfrk 118MHHATSASII 111011,ÁTSASA MM-
HSASII NkTp8, I i f1 rPtir ()Pie Kois6Ak I KSE
AdrOCAORiHlf/A
npk C41111111,11- I 11 I K H b C.13 P h
T8/1811 ilINT110110,111TIO Kvpu I
fIKSA11% 4Til0 4Tp-
I

r1tliCTi11116 KI1F16, C-45 Tvn-hpfrrk I At ,A,SKA GwTHolfunuitul TIrnorpti4s54k Aftlt1 OACOCk.


I

KS S KipsA KIATSAAlt I 47118 ac,1 Tiroorpidsif 4 /ma na 7118/1k AMA soplirk


: I "sew : I Ark Ams .¡Tpsoilp* MMHS4811 44-A5.
In-folio de 2 foi fárä. numerotatie §i 297 numerotate, Cu gre§eli. Tiparit cu negru §i
ro§u, pe douä, coloane, cu 48 ränduri In coloanä.
Titlul este Incadrat lair%) «poartti» gravatä pe lemn. Pe verso se allá stema Sndoita
(facs. no 292) inconjuratä de inscriptia Io Grigorie Ghica Voevotlii, cu mila lui Dumnezau
Domng i Oblacluitortu a toatei fnoti Moldaviei, iar dedesubt, versurile urmatoare:
Stihuri politice 6 asupra stemeï pré luminatuluT, slgvitulur i blago-
cestivuluï Domnuluf Io Grigoril Ghica Voevodti.
Corbulti 1 Cu Crucé aïavé te adeveréza,
Cg, aï stapanitti Vlahier te Insemnéza;
lard Buorulti, Domng Moldavieï te Incredintaza
Si a ta clreptate pre totI Indestulézd.
Doamne putére mare cu ngdéjde bung,
Tara sa stgpänéscg, tare cu dreptate bung.
A MArieï tale plecatg robti,
Duca SotiriovicT Typografulg dela Thasosti.
Pe foaia urmatoare se afla prefata aceluia§ Duca Sotiriovici, adresatä Domnului
Moldovei.
Blagocestivuldi, pré credindosuluï, pré luminatuluï, pré linuluï, si de Dum-
nezeu incoronatti Domng i obladultorTu a toatA Tara MoldoviT,
Domnuluï Domnulul lo Grigorie Ghica Voevodti, spgsgnie, bung
viYatg, bung mostenire de la Dumnezeu §i de savarsitti bung petrécere.
Fieste ce MO dréptg mà siléste pre mine, pré innältate si de Dum-
nezäu credincïoase Doamne, ca sä" inching MaririT tale cu datorita cinste
evlavie pre acestg de sufletg folositorïu Triodg, care acumg Cu chel-
tuYalg nu puling, vrifiu ca typarescti pre limba moldovenéscg, spre

dacoromanica.ro
TRIOD, 1747 103

A
4ii 1L
AIM .b11111111..

292. Stema din Triodul deja 1al, 1747.

de savarsita Intalégere i urmata folosinta lacuitorilortí Tarn' acestira, intru


caré TarasY au asezatti si au innaltatä Dumnezerasca Pronie pre a ta
time aparatorru vrédnicil i obladuitorru bunti cuviintatti. Eu nu luasemil
alttl scoposti la acrasta, Inchinärir, fara numar pre arataré a unir 615 mar
multa datorita, Inca pré at:Ma cu evlavie supunerir nevrednicier méle, längä
a ta innaltime i uniré inchindrir a unir cartr, care pentru alesula materir,
certi lard de Moral'," i alesulti chipulur, adeca pre inchinaré la celti mar
innaltä si mare cuviintattl obrazti, pentru ca sa fa cé de savarsitti i Mehl-
puitoare inchipuire. Acurnti cumti era cu putintiti, lard de nicr o vrédnica
do hula stricare a dreptatir i aravé napaste a cuviintarir, sd inchinti la

dacoromanica.ro
104 TR 10D, 1747

alta ()brae] pre Inchinaré acrasta, fara la acela ala Marti" tale, la care au
alergata sa sa unésca acela intreita chipa ant bunatatilora, norocula, firé
si vréré, ca sa te faca pre cela singura °brazil a mariril ce r obsteti, si
osebita laudä a némulur celuT pravoslavnica. Santa la adasta multI mar-
turf, nu numal céle frumoase ramuri de tribe pall a pré slavitulur né-
mulul tau, carir toff, pre cuma zice Eclisiastula, intru némuri s-au slavitù
0 In zilele lort1 laudd (Sirahti, cap. 44), ce Inca cé osebita inteleperune 0
bland*, langa célé lalte trupestr si sufletestr inpodobiri, a Marirer tale, cu
carele nu numar al robitti inimile supusilorti re, ce Meg, te-ar facuta chi-
pula a unir adevarater vestirr, care au vestita in tota loculi pré vestitula
numele tau putanda sa dé cine-va Mira' fried ca sa gresascd la a ta tnnal-
time pre acéra chlarti lauda carele odanioara au strigatti Straha, pentru
Solomonti, cuma, adeca, In depdrtate ostroave s-au dusa numele tau, si te-al
rubita intru paduiré ta. Cap. 47: Siraha. Cu adevaratù sa va vedé Indraz-
néta incépere dint"' parté celura ce trichina flinda ca santti lipsitti dina toate
acéle mijlociri, care puté sa fad. mar prirmita Trichinarir. Cu acésté toate
acrasta buna cuviintata legare, caré sa face dinù arna'ndoao partile a vred-
nicier, adeca a 1nchindrir catra cela care o trichina, va fi Indestula, ra,s-
pundere la flete ce ravnitoare mima pentru nevrednicira celura ce trichina
si indestuld indemnare la alésa inteleperune si bland* innaltimer tale, ca sa
o priimésca, pre cuma amù zisa, ca unti semna de evlavie 0 de supunere maT
multa de cata ca o indraznéla, cautand-o de pururé pre a mé nevredni-
cie cu acé ding launtru mila ta, cu care WW1 déuna obicInuesti de prir-
me0i pan& 0 pre cal mar saracr. Pentru acéra dara, inchinanda acrasta
sfantä carte Inpreuna si pre mine insumI la acéle mare cuviintate picroare
a Martel tale, sarutanda cu plecate genunche marnile 0 poala Martel" tale,
rogù" pré milostivultt Dumnezeu, ca sa pazasca pre Martra ta mar pre susa
de toatd raotaté celora inprotivnid, intarindu-te intru pré innaltatula 0 de
Dumnezeu pazitula scaunula alti Domnier, In multi anY 0 pré norocitr, cu
pace 0 ¡Ara turburare, daruindu-ti viratd tndelungata intru veselie, inpreuna
cu pré lumina,tiT berzadéle a Martel tale si Cu toata curté. Amin.
A slaviter de Dumnezeu innaltimei tale mar mica 0 plecatti roba,
Duca Sotiriovid Typografulil dela Thasosti.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Romtlne.

293.

dacoromanica.ro
CAZAN11, 1748 105

1748.
263. Cazanii, Rämnic 1748.
K fl 3 fi ill 11 IrlE K8npime 4 CANI althil TMAKSATE ILE I A8MIIHELIHAWOIt
I

Ai flpfCTE Milt, Wfi K8 KaV- I HYAAE Gis^H4Apioari 11051411,1HAW116 4111911TilI]I1, I IRA


Stu GilSiiU,HAMIlt i1it1WPk 11434, a Kr : Atinii Ag npgrre AH11, KAN 014A164-r,iii c-a8 I
I

Tirn-hpliTh 4 SAMM np-k litimnikillari MMHk I Ica rpfirOPM r A_KA Ro F-


R0,1%. I 41)18 Silk A6W4A* Millif. K8 MrOCAOKÉNT/i1 fIrk G45rlilliTS1t811 Iliwrpono-
I

MITI& K Irp k 11 a 0 43 H T 11.. MA kt; TÓ,17"Is KGITSAAil GilailtiEll CAM /06HTÓPI0-I

11811 Ai Ming5iS : Kul) Klifli11611111 ellACKW118All Plí1A11111K8/1811. I 4 C21111'1'41 611FICKWIlif


a PlilAUIHK8t1811 IAA ilia AEAd (1),1,1113* itilMel : scris. i G-AS Tvwkplin AE
HHKSAK 4Tpg Ilpiwgrg 1145KA iRipiii I itkaubch MHO UNA TVElOrpAZIS8/11t Ph1MHFDIAH8/111.
In-folio de 3 foi färd numtir si 200+110 foi numerotate. 34 de remduri In pagina
incadratä. In chenar de linii.
Titlul, de asemenea incadrat, are frontispiciul cu Sf. Nicolae de care s'a vorbit mai
sus (p.73). Pe verso titlului stema dubld (facs. 287), Cu initialele domne§ti ale lui Grigorie
Ghica §i cu aceste versuri:
Stihuri poetice 10 asupra stemeI pré luminatuluI,
slAvitulul 0 blagocestivulul Io Grigorie Ghica Voevodti.
Doao inchipuirl ce In pecéte s-au Insemnatti
DomnuluI Grigorie de la Hs. i s-au datti.
Bourult1 stApanti Moldover ilti adeverézä,
Corbultt ala Valahief Domnti llti incredintézä.
Amândoao stemele de Domnie incorunatti
Pre acesttl de bunti némti 0 läudatti,
Pre Domnulti Grigorie celti de bunä vita,
Pazéscg-lti Dumnezeu Cu multä biruintä,
Ce acumti domn4te Tara Rumänésca,
Dornnu-lti päzésca ca s-o stäpanéscä.
Pe cele trei fete urmdtoare se aflä. prefata:

Prédoslovie
caträ totù cetitorIulti 0 de Hs. rubitorIulti.
Intru toate zilele invätändu-ne 0 Cu me0e§ugultt Sfintelorti Scripturf
deprinzändu-ne, pravoslavnicilortl CititorI, putemil cunoa§te cä. °multi 0
toate dihaniile cumti sä deprindti 0 sa invatä din värsta tinerételortl, acé-
145 deprinderI tinti pänä intru adâmei batranéte, 0 nu numal firé orne-
nésca 0 a dihaniilorti, ci 0 pomiI orI ce Mil de roada vorti avé de tinerl,
a. a, sAntti 0 pang la sfär§itti.
A0jderé 0 orI ce vasti in care sä vorti pune nescarI unsorI mirosi-
toare, 0 dupä ce &A, sparge 0 harburile luI toate mirosescti. Pre cumti ve-
demil 0 pre acestti minunatti omit, pré cinstitulti 0 de Dumnezeu Iubito-
rlult1 Chyrti Climentti, Episcopulti RimniculuI, cä fiindti deprinsti dint"' tä-
närä värsta sa cu céle Dumnezee0I 0 fäcându-se vasiä alesti, nu plinti de
unsorI mirositoare, ci de Dumnezeescult1 darti, au datti 0 dà bunti mirosti
75568 14

dacoromanica.ro
106 CAZAN!!, 1748

duhovnicescn sfintel lui Dumnezeu Bisérecl si a toatä pravoslaviia, anY 10


luni 3, typärindti multe félurf de carp' in toff aniI. si aicé s plini cuvântulti
inteleptuluT ce scrie la Cântare cantArilorti : «Lapte Yaste suptti limba ta,
mirosulti hainelorn tale, ca mirosulti Lyvanulur i ca o gradind plinà de
rodi i crint» Capù 4, stihti 11.
Pentru c bunAtaté nu sä trage, nici vine dui-A némn, asijderé i räu-
tate, pentru c orl-ce omti de ar fi sa se tragd despre parinti i despre
rudenie de oamenl marl si vestiff i imbunätätitY, Yarn lucrurile luI sä, fie
proaste, i urate i tärà ispravä, unulli ca acela Taste batjocoritn de toff.
lar 6.1)&1 rasare o odraslä Nana intru satn prostti i sn face cu ne-
vointä i cu multà socotintä i intelepclune minunatä. intru lucruri si pro-
copséste intru bunätätI, atunce sá cade unulf.1 ca acela sa fie läudatn cumn
sä cade de toff, precumn se arätâ chérri, i sä véde la acestti de Dumnezeu
alesti i cinstitti parinte, mirându-se de dansuln toff vazändu-lti dintr-uní
locti ca acela i satti de josti, diral care s-au ivitti i au crescutti o odraslä
ca acIasta, inpodobitil cu atäté bunätäti i darurY. Dupd alte facerI de bine
ce au Mann in vrémé räzmiriter, fiindn mijlocitorru de pace si inblänzitorIu
de cumplitif ostenl, s-au cinstitn i s-au intäritti de dol Inpäraff marl,
adecä de Inpäratulti Romanilor i allí Otomanilorii, fieste carele dupä
obicUulti lorti, dela unulti trimitandu-I dicret de intärire si dela cela-
laltù trimitändu-i-sä fermann i caftanti de stapanire.
Asijdere si de luminatli Domra al tärff acestiIa de toff s-au cinstitn
s-au lubití i au avutti trécere de cuvântti, intru ale cärora norocite
luminate zile nu s-au odihnitti, ci multe cärtï au typäritn, impodobindri
sfintele Biséricr procumri s. véde. Acumn maI pre urmä dat-au in typarI
acIastä DumnezeYascA carte ce sä. chiama Chyriacodromionti, ce Iaste
prorocie descoperitä a sfinteY Evanghelii, ce cuprinde intru sine evanghe-
liile Duminecilorn anulul cu Cazaniile i tälcuYala lorn, i Cazaniile Synaxa-
rIulul a praznicilorn inpärätestI, i ale sfintilorti celorn marl. Vaza.ndn
acTastä stanta carte Taste foarte folositoare si de sufletti mäntuitoare, atAta
catti Iaste indestulatä a aduce la umilintà i singurn sufletulti celti impie-
tritti. Si s-au inceputti acestti sfäntti i dumnPzeescti lucru in DomniTa
Marid sale Io Costandinn Nicolae Voevodti, la anulri 7255 1747) si au
luatti sävärsitil in zilele MärieI sale luminatuluI Domnuld nostru Io Grigorie
Ghica Voevodn, la Mtn 7256 (=1748). Pentru cà in zilele acestuI blagocestivn
Domnti, la létulti ce scrie maI susti, la luna luI Mal in 8, mergAndti acestti
mai susti numita Parinte Arhiereu innainté Mader sale i a toatà boerimé, de
Nina voia sfintiei sale au facutti par[etisjisn si au läsatil scaunulti sdu Iubi-
tuluI säu ucenicti Chyr Grigorie episcopri, urmAndti pastorIulul celur mare,
luI Is Hs, care au data pe sémä oare candti turma ollorti sale YubituluI
sáu ucenicti luI Petru. DecI sä venimil la scurtare cuvantulul: Lauda-voI
darn multa nevointä, multa rävnä i purtare de grijä, ce au avutti si are
pänd acuma pentru toatä crestinätaté, Iarti maI multti pentru voI, cu-
cérnicilorti preotI. Carele calalorffa s-au plinittí i credinta drépta au
pazitri, i vazandti 6, au inbätranitti si au slabittl, de buná voila sa s-au
prostitti i cu umilintä la toatä obsté sä, roaga, sä nu fie tatatti, cd le va

dacoromanica.ro
BUCOAVNÄ, 1749 107

fi pdcatti. Priimiff darti cu dragti si acIastä, mg de pre urmd a lul Carte,


ca si célélalte, ce maY nainte de cAtti acIasta s-au fäcutti, si o cetiff cu
multdmità, rugändti pre Dumnezeu neincetatti pentru spasenfia sfintid
sale, ca si acumti intru rämäsita zilelorti sfintieI sale sa dobandescd ertare,
ca si lucrdtorIulti celti ce au venitti in cIasulti celti alti unsprdzécelé.
SA sä invrednicIascd sd dobandescd data ArhiereIlor, veseliYa dreptilorti,
hrana rahlut bucurffa ce nespusd si negrditd, care ochl nu o au vdzutti
si la inimä de °mil' n-au intratti, precumti zice fericitulti Apostolti Pavelb',
si vä, bucuratI intru Domnulti, a cäruIa Taste slava in yea Aminti.
In josul acestei prefete se all urintitoarea notitä:
S-au typdritti si de Costandinti Typografulti Bratti (= fratele) Popa Mi-
haI Typografultt
La sfarsitul pärtii a II-a, f. 109:
Typdritu-s-au acIastä, sfäntd carte printi ostenéla diorthosiriI luI Lavren-
tie Ieromonahulti, Dimitrie VicI.
Pe ultima paginti a foilor liminare se aflä reprezentat Saborul Maicii Domnului, iar
la inceput un frontispiciu imitänd pe cel din Evanghelia de la Snagov din 1697 (v. I, p.327)
si purtand anul 1745 cu tifre arabe.
Bucuresti: Biblioteca Ace.demiei Romäne.

Psaltirel Bucuresti 1748.


Tipäritä In 520 de exemplare, dupti cum rezultä din sämile Mitropoliei Ungrovla-
hiei, piístrate In Biblioteca Academiei Romäne.
Biserica ortodoxa, XXIII, 128.Cf. Iorga, Isl, lit. sec. X VIII-lea, I, 514.

1749.
Bucoavnii, Minnie 1749.
Bucoavnd pentru in-vat:aura pruncilortí, intru care se cuprindil buchele
si slovele si cele zece porunct ce au datti Dumnezeu luI Moisi; si Simvolulti
Credintel si cele zece fericirt cu tälcuTala lorti pe scurtti. Acumti intäfu
tipäritd cu blagoslovenia si porunca SfintieI Sale de Dumnezeu IubitorIulul
chir Grigorie, Episcopulti Rämniculut in sfänta Episcopie a Rämniculut la
anulti 7257 (.1749). Printi diorthosirea luI Lavrentie Ieromonahul0 Dimi-
trievict De Constantinti Athanasievicl tipografulti.
N'am vtizut exemplare. Titlul acesta, ca si prefata si celelalte stiri, le luäm dupa
un articol al lui C. Erbiceanu.
In-160 de 80 de foi, tipärit cu caracterele din cärtile lui Antim(?).
Prefata:
Predoslovie cdtre toff PravoslavniciI crestint
Grigorie, cu mila luI Dumnezeu episcopti WO liämniculd NoulO Se-
verinti, cucernicilorti preott i diaconT si tuturorti pravoslavnicY crestint
cät1 vd aflatI in eparhia smerenieI noastre, de la prea putérniculti Dumnezeu
vä rugämti mild, pace, sändtate si viIatd curatd si späsenie sufleteascä, Tar

dacoromanica.ro
1.08 BUCOAVNX, 1749

de la smereniIa noasträ molitvd i blagoslovenie trimitemti tuturorti de


obste, ca unorä aI nostri iubii fit
Nu numaI cu pgine va fi viu omuluí, lubifil nostrif fil pravoslavnicI
crestinI, ci Cu totti cuvAntulti ce l'ase din gura luI Dumnezeu (Mathei, cap.
4). Pentru care si Apostolulti Pavelti, propoveduitorIulti credintel Invatd,
gralndti, 2 Tim. 3: «Toatä, Scriptura cea de Dumnezeu insufletitd de folosti
Iaste cä,trd invdtgturä, i dojand, cA acga indreptézd cdtrd cunostintg
dreptate i face desdvärsitti pre °mil a fi alti Jul Dumnezeu, indreptändu-15
spre totti lucrulti bunä» ; pentru acga i noI stiind cata folosinta sufle-
téscg are cuvAntulti luI Dumnezeu, asa propovaduhnti precumti i serie,
dupd datoria noastrd nu vom sg \Id ldsdnati pre vol a fi lipsill de
Dumnezdestile cuvinte i sfinte poruncile lul, ci vA punemti Innainte acéstä,
de ggndti i duhovnicéscd masa, plinä, si gata de duhovniceascd hrand,
adecd de Dumnezdestile cuvinte, carté acésta, zicti, ce cuprinde intru
sine buchile de invdtdtura pruncilorti i talculala celor zéce poruncl ale luI
Dumnezeu, i tAlcuIala SimvoluluI CredinteI i céle zéce ferichi.
PriImitT dar cartea acésta, i cetitI céle dintr-Ansa i intelegell putérea
cuvintelorti, ca sa putetl a indreptg vilata voastrd si a umbla in poruncile
luI Dumnezeu, care sä, cuvine tuturorti pravoslavnicilorti crestinl, i voao
fiilorti, i celorti laltY casnig ai vostri, dupd a voastrg datorie asijderea sä,-I
indreptatl si de la fArg rAnduIalele lorti i sd-I InvdtatI légé luI Dumnezeu;
mal vartos sä. cuvine voao, cucérnicilorti ProtopopY, i celorä laltI preotr
sA invdtatI pe noriasiï vostri légé lul Dumnezeu cu toatA osArdila, cd avey
a da cuvantä pentru dânsiI la Infricosata judecatg a lul Christos.
Nu lenindu-vg dar, ci trezindu-vä, intru toate intoarcetI pre dAnsir de
catre toate nedreptdtile lorti, invätändu-i precumti Pavelti graeste (I. Tom. 4)...
Urmeaza" apoi ramduiala vecerniei, a liturghiei (raspunsurile sunt in romaneste
In greceste, tiparite cu Mere cirilice), simbolul S-lui Atanasie, cele zece porunci explicate,
explicarea crezului si a fericirilor, in fine, Bucoavna. Aceasta din urmii, se incheie cu
cuvintele urmatoare:
Acesté toate pentru 160 luI Dumnezeu, pentru rugacIunile Domnulul,
pentru simvoluill pravoslavniciI credinte i pentru noao fericire, s-au tipa-
ritti cu tAlcuYalá. pe scurtti, pentru cea dintAl indreptare a coconilorti ;
Cliricif cariI invatg pe coconI, datorI suntti acéste tálcuYale singurf de rostti
a le invätä,, ca sg poatd maI bine invdta pre coconI, i invdtAndu-r, s'a-Y
intrebe rdspunsurile, spre intärirea pravoslavnicil credinte a unuia in
Troild sláivit0 Dumnezeu, a cdruia Iaste inpardtia i stdpAnia in nestársill
vég.
Pop, Disertalie, 73. C. Erbiceanu, Material pentru Istoria invafamdntului carlei la
Romdni, in Biserica ortodoxa, XII (1888-89), 480. Cf. Cronicarii greci ai aceluias, p. XXXIV.

266. Carte pentru iertarea pacatelor, datd de Partenie Patriarhul de Ieru-


salim, 1749.
Foaie. Textul este slavonesc.
Bucurasti: Biblioteca Academiei Romano.

dacoromanica.ro
OCT0111, 1749 109

Ceaslov, Bucure%i 1749.Slavonesc.


Dintr'o notita aflatd in condicile Mitropoliei din Bucuresti rezultá cd la 15 Dec.
7258 se isprävise de tipárit un ceaslov slavonesc. Acest ceaslov s'a Upara in 500 de exem-
piare si a costat 154 talen. Mitropolitul hotdreste ca ele sd se vAndd en eAte un zlot
exemplarul nelegat, din care Mitropolia va luà 25 parale, Eclesiarhul 3 si diortositorul
(corectorul) 6 bani.
C. Erbiceanu, Documente privitoare la Istoria bisericeasca # politica a Romdnilor, in
Biserica ortodoxa, XXIII, 131.

Molitvenic, Imi 1749.


a vxortorioill ii,kano Alliftgllfulid
, KM- .1.T13-111iCTA
AZ Kliflk Thrk-
pf1T112 ,s,8n-h pM1101aAd tlid1811 l'IlftliCK11
I da a A6L1W Ae MIHessiS 4whAll,tirrill A0M-
I I

aill :1Ilirk amitH4T8a84 OCAllik,SHT61110 I a '1'6,1T1i RAIL' 11/100,6KErl, IW ailk ril H-


I

P 6 p Y E ni IC ti, KOEK6 Ak IK8 fiAr-CilOgillifiA 111f1 K8 T6aT% K1EAT8tat1a NI* C4Sii1-I

T8811 11111T00110AHTK SAk 111.omóni Kvp He it iiistv p 111AWHOHNHCAHSAK Afila


I

Ilii4SIIMI. I 4 c*IiTA MinvononiA IAKTE 4 maill 1 da XIISAk AMA /CC, oatinii,o,. 1 Ag


hp1Miii% 11/Lipm ThorpA*snk.

In-40 de 4 foi si 564 de pagine. Tipdrit cu negru si rosu, cu 26 de randuri pe pa-


gind. Pe verso titlului se afla stema indoild si urmdtoarele versuri :
Stihuri politice asupra stemei pré Luminatuld si-nältatuluT Doma'.
Spata, buzduganulti, arma inpAratescA,
Corona O buorultí, Domnti Moldovir ea estY te arath.
Soarele si luna cu lumina dau-ti raze,
Corbulti Thräi-ruma.nestl stapanti c-ar fost te sämnédsa ;
Tara stänta cruce, arma sufletésca,
Pravoslavid bunti paznicti te aratA.
Grigorie, pré intäleptule cu inima curatd,
Incinge-ti, Doamne, acIastä arma de biruinta,
la-ti pre Hristosil sdglatä cu bulla credintd.
Incordézsá-lti spre pizma0 cu nadéjde mare
Si Domnulti iti va aglutà, cela in razbofu tare.
Acrasta in véci te va pAzi cu cinste i pace
Pre vrajma§i vel surpa, ca prafulti s-orti face.
Dup6 acésté toate, luminate Doamne,
VeI dolAndl in cerlu cu sflntil" impAratI fagAduita part(e).
Pe foaia urmittoare se afla extractul din scrisoarea d'are Corintieni relativ la timba
serviciului divin, ca si in Molitvenicul dela Buzdu (1747). Urmeazd tabla de materii.
La pag. 554 se aflá, scuzele pentru greselile de tipar. Urmeaza apoi trei rugdciuni,
numele tipdritorului: «Sanduhl copilá zdtarluu si o aInvdViturd pentru ispovedanie».
Bucuresti : Biblioteca Academiei Románe.

Octoih, Ia§i 1749.


1111PflifilliTIIKH 1 KS ASmeeses C2ISAHTSAk IiliMIM M.%HrkriT04pt . 'II K8-
IlpliFIM 4Tp8 allie I CASHISA a C011T6 FASC8111. I AK8M1s, 4Till Tiu1M11141iTlt Atino

dacoromanica.ro
110 OCTOIH, 1749

i41HHH. I 4 illiMga (30tWMACK'h. I MA C-AS TICHVATk I ,a,1 Aka GoTtemwettitne I Trio-


rphisSnk. Aenl OAcock. I 4Tp5 :I ca Tynorpázisire ..i. Mai. I 11*Th. i3FH3 a grisyrk. ri.
Un vol. fol. de peste 909 pag. §i o foaie cu tillu. Tipärit Intr'o singurd coloare pe don&
coloane, cu 38 ränduri In coloand. Titlul e Incadrat In flori de compozitie tipograflcd.
Fdrä prefatd. NecunoscAnd exemplare complete nu §tim dace," a avut un epilog.
Mändstirea Neamtului.

270. Preotia, Ramnic 1749.


G 1111 G T K fi I flAnch Ilpewn,fai 4 HI KAM% Sp AATOpil IlpiwTSnk ten) I Alld-
KONSAK Cit rItILISPWACK-b. TAAHEA1 RICEillHill14, I UM Ki%111% TPERSE C'h C'h MACK% A1411
HAHTI CIVE ASKpitfrk czisliTenwpk : fitpk mall altiCh cnpe AA/11- SEACKA ElliTSPIlf, Wi1
I

ItiMEL Clt *AK% Ad 4TX011- I1111-14/1111 WkAl rpAsnepet : KApe mien 4SO4TE rp.kne Mil

HE I 1111HHII4TE : AlCiA16 414.11 ThretpAT-h, .3 seine- Al aSMHHATSASii AlírNIH11.


I IC5 I

rpfircaPrd _MIKA KO6K0Ah Ilc_S A.gP


CAOKÉNTIA Illh KIATSAAA C211r1U,YEti CAM I
ksivrevionSA Ate Omsk; I Kvp rpilropie 61111(G)K011X1Ile PfliKHIIKXIIMI I4
clisfiTA dIlliCK011if A. PIHMHHK8A$11. I Ad 21118111 Aena thigeirk ASA X. i, atIrrii,o,. I IIIIHHIt
AirwPA0cArk ati3/1 11iHrPEHT11 : IIIJMOHAKI% : I AYMATME gli4/1 I AE KWHCTAFIAHHIa TIP110-
rp44181% f1AdlliICTEE4N11 I PhIA1HHHAFISAlt.

In 4°, de 2 foi UM. numdr §i peste 31 foi numerotate. Tiparit Cu negru ., i ro§u, ca
27 de rdnduri pe pagind. Titlul incadrat cu flori de compozitie tipograflca.
In unele exemplare cuve.ntul foarte lipse§te, iar In local cuvintelor: cu blagoslovenita
0 cheltulakt se allá: cu toata osdrdita 0 chellutala.
Prefata Incepe chia.r pe verso titlului:
Grigorie, cu mila lui Dumnezeu Episcopri allí Rimniculul noulri Severinn.
Cucérnicilorri Preotr, i diaconf dinti toata eparhiTa smerenier noastre
tuturorn de oNle, dela pré putérnicula Dumnezeu, và rugamn mild, pace
sanatate, viIatd curata. §i spasenie sufletésca,, Yarn dela smereniTa noasträ
molitvä i blagoslovenie i ertdcTune.
Milostivuln Dumnezeu, carele ca unti parinte alri milostivirflorn, chiver-
nisé§te, mäntuTa§te §i tnnalta pre toff cap' naddjduescri spre mila luï, acela§ri
pärinte alti indurarilorti au cautatri §i spre smerenia noasträ §i m-au
innältatri pre tréptele scaunulur acestifia, dandu-mi pre sérnä pastorira
cuvantatoarelorri oT ale Eparhier ace§tiTa §i. incredintandu-raí talantuln sail,
puindu-ne innainte Dumnezdasca porunca ca sa ca§tigarrai cu dansulti nu
aurri curatn, sau pietri scumpe sau päunT pestritT, precumti au obicéru a
ca.5tigh ceT ce treat cu coräbiile la Tharsisti, ci sufletele cre§tinilorn, pentru
ca. acTasta Taste datoriTa cé pastoréscA §i intru ceT ce nascri cre§tiniT, adecd
data preotésca. Tarn mal multri Arhiereuln sa cade a indreptà pre toti cer
de suptii stapaniré sa dupa lége, cu putéré cé singura desdvar§itil, dupa
porunca sfintel pravile, caré hotdra§te ca pentru toate lucrurile beserice§ti
Episcopulti sa poarte grijd §i sá indreptéze, ca mdcarri cd Dumnezeu
lucrézd toate, 'lard' §i noT de dänsulti flindri randuiti trebue sä lucramil
inpreuna cu lucraré mantuirir noastre §i mantuiré cuvantatoarelorn cii; ca
precurral Dumnezeu In ceriu are duhurT slujitoare trimitându-T spre slujba
pentru indreptaré §i paza pamanténilorri a*A, §i aicé pre pamantil au wzatri
duhovnice§tI slujitorl inpartitorT de cere§tr taine; ca comoara ascunsd nu

dacoromanica.ro
RUGÄCIUNI, 1749 111

nicT unä folosti; a$a, i talanturile suflete4 cändti nu sd dau de la unil


la altiI, nu s'A,' chiamä, talanturI, cd zice Ecclisiïastul: «Grädind inchisä,
täntänd pecetluitd, ce folosti e intr-amändoao?» Pentru care trebue sä soco-
tira i numdrulti talantilorti, cà zice cd au datti unuTa 5, altula 2, anula.
unulti. DecT sà cade fie§te care talantulä inmultéscd. Si acIasta pentru
ce'? Pentru cd are stä,p5,nulti Hs. a ne luoàsérna i pentru talantf i pentru
dobända lorí. $i acrasta cAnd? Cama voiä veni", zice, adecd la a dooa venire, la
care vedemä cd putind Yaste vrémé a negutatori talantulti Dumnezeesculuf
darti, carele ni s-au datti. Auzindt1 aciasta eu smeritultl, dupd darulti ce
mi s-au datti dinti mila lur Dumnezeu, sä, dämti i celorti ce säntil suptil std-
päniré noastrd.. Acumti de adasta datä và dairriti IntaYa invdtdturd, precumti
are datorie preotulti i diaconulti sà sdva,rascd slujba sfintef beséricY,
precumti sä sä, gt-itésca mai nainte spre lucraré sfintelorti, fan)" mai alesä
spre DumnezeTasca Liturghie. $i cumti sä, facä, la intAmpldrile céle grabnice,
care-stä foarte gréle ;;i nepricepute spre indreptaré unora ca acestora amti
data in typarf acIastä, cdrticicd ca o pärgd de inviltáturd a toald data
preotéscd ca sá poatä, i cef invatatT i cer mai pro§tf a luoh indreptare.
Dec1 cuprindetY aclasta cu sufletulti voiostl, spre alti vostru folosti. $i
témetI de Dumnezeu, i poruncile lul pdziff, astepand cu bund nAdéjde zioa
venirif luT la judecatd, ca va veril avandt1 plata sa cu sine, ca sä, dé fie§te
cdrula dupd lucrulti luY; precumti insus,ti sA fdgddura§te: Apocal. cap. 22:
stihti, 7, 12, zicândti: dará, viu curändti i plata mé cu mine Taste, ca
dau fiete cdruTa dupre cura if va fi fapta lur». $i fiticandti sA credeff
cu adevdratti vetf luoà, plata ostenélef voastre, pentru care §i smereniYa
noasträ vA indemnämä totti déuna sA fiff iscusitf i cu grijd la toatá lucraré
paza sfintef beséricr. Si vd bucuratI in Domnulti, a cdrufa Taste slava in
vécI.
Nu cunoa.5tem exemplare complete.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei RomAne.

271. Prescurtare de rug'ficiuni din Psaltire, Bucureti 1749. Grece§te.


Eínotpt; súvi)v x to5 aXtuEou, auXXstilaa rapa tof) ancoremou fevvaSfou Ezo-
XxpEou IlaTptipxou Kwvascomouraewq.
'Eron6yrti iv TfI toncir(pnictr Ecynepweelat) napec To5 er(priXosárou xed. OSOGE6ECIT6e-
roo A606vtou xat 1-17ep.6vos neecrtIç oWytypo6XaxEn Kopíou Kuptou loivvou rgiopEou
rxExa Bos6óaa, rj Irrturcin2 Mrirpols6Xet OiyapoaccxEu, av BouxoilpscurEy. 1749. flap&
Eróbtct irpea6m6pcp ,r(T)

Prescurtare de rugdciuni din Psaltire, adunath de prea inteleptul


Ghenadie Scholarul, Patriarchul Constantinopolului.
S'a tipdrit in tipograila afierositd de prea indltatul i prea evseviosul
Domn i Egemon a toatd Ungrovlahia, Domnul Domn loan Grigorfe Ghica,
Voevod, prea sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. In Bucure0i 1749. De Stoica
preotul Iacovicl.
In 8°.
Pe verso titlului se afla icoana hramului Mitropoliei, cu inscriptia romitneascá:

dacoromanica.ro
112 RUGXCIUM, 1749

aSfäntul Constantin, Sfänta Elena». Urmeaza apoi o dedicatie clitre Domn a Mitropolitului
Neofits'i o prefatä, In care se aratä cii cartea se tipäreete pentru uzul credincioeilor. Dupd
psalmi, In numar de 36, urmeaza eliteva rä.gäciuni.
C. Erbiceanu, Bibliografia greaca, 97.

1750.
Canontil S-Ini Spiridon, Ia0 1750.
Canonul a celul dintru sfinti parinteluT nostru Spiridon, Episcopul
Trimithundier fäcAtorul de minuni. Acum d'intAiti tälmacit 0 tIparit, in
zilele prea luminatuld Domnulul nostru 0 oblAduitoruluf a toateI läril"
Moldovif I. C. M. G. V. V., Mitropolit fiind Kyr Nichifor peloponisianul. Cu
cheltuiala a prea cinstituld 0 de bun neam Dumisale Constantin Razul
vel vornic. De Duca SotiriovicI tipograful dela Thasos, intru a cal-Ilia tipo-
gratia (sic), vlét 7258.
Nu cunoaetem exemplare. Titlul acesta este luat dupá un studiu al Episcopului Mel-
chi.sedec, care n'a väzut decat un exemplar necomplet.
In-folio.
Cuprinde slujba sfäntului si, la sfäreit biografla lui.
Putna: Biblioteca mandstirii.
Episcopul Melchisedec, 0 vizità la cdteva mandsliri si biserici anlice din Bucovina
In Anal ele Academiei Romdne, VII, II, 243 ei In Revista-Tocilescu, I, 273.

Catavasier, ed. II, Mamie 1750.


.,
K fIT AK II GIM P 10 I IIKSM6 tiAòaw amp% ThwilTk I 4 MIAMI Ihrk 11S-
moo4r8ASII ,A,6Antik, I Ijv rPiroPia raita Hoer1.110,4j , IC Eii
-S -..POCAO
1 EWA W A 110-
1

pS[H KA WH K8] KIM- I TVAAA GiSrlitii C4/1E Al AAHI[SES fORHTOpIOAk] Kip rPii- I

roPi "d 611HCKlimh [PWAIIIIIKSA811] I4 cdsriTA anticKwou S Pitiminanthi] I ilA


iiIISAli "Ser1H. I [G-A8 Thallm
Af K8q-kpookSAK 4TpF I [IIpitviiM] 116n4 illfpfri
ito,,Intícife I [llónognii] Ti"1101114SSA11 PILIMWPIANSAk.
In-8e mic de peste 205 pagine. Tiparit cu negru ei roeu.
Pe verso titlului Incepe indatá o prefatit a lui Laurentie Ieromonah, adresatii lui
Grigorie, episcopul de Rämnic.
Cuprinde aintärile In greceete (tipärite cu litere cirilice), in slavonaste si romäneete.
Gherla : Biblioteca Penitenciarului. (Comunicat de Gavriil Hango).

Ceaslov, Ia§i 1750.


Mil G 0 GA 0 E. IL KAN Ksriptitim 4 CHM TOATI CASHMA M SA, WA M
1 I

HOAHTI.
1 t
flatlAk 4111-AHiCT4Wk Dinh TVIlltiliTh, 4
I SHAW 1111'k 105141116H8t1811 Wit
I

Ilfrk 4H81- T8A811 ,1,OAAH11, Wil GDKAZASHT6(310 ti TOA- TS Aeipa Monphafil, 'minim
I I I

KwcranAilok IITKOAAI, RWEeVAk, didgpoKopAkrk. I 118 KAArOCAOHillTA NA cdstiouirrSASA


I

Iltrpik I Ilnoidswpk liliinionontiTk ti T6ATI 1110/1,2011TIA, I Ag AsKA, GWTHOWECII tik


I

,kfiti OACOCk TV310113A4SSA11.


1 4TliS atcipSia TvnorpS4sTF, 4 Mwil I E.A4T11, taCH11.
I

In-40 de 2 foi ei 555 de pagine. 26 de ränduri pe paginä.. Titlul e incadrat. Pe verso


se vede sterna din Triodul tipärit tot la Iasi In 1747 ei aceleaei versuri putin modificate :
Corbul0 cu Crucea adevaratti te incoruneaza,
CA al' obladuItti Vlahie te !nrd;kazà.

dacoromanica.ro
OCTOIH, 1750 113

Bourulti darti Domnti Moldaviel te adeveréza


Caci a ta dreptate pe toti indestulézd.
A Madi' tale robti
Duca S(otiriovic1), T(ipografulti).
La sfEtrOt, se aflä formula obi§nuitä pentru gre§elile de tipar.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romäne.

Evanghelie, Bucureti, 1750.


,A,1116361iIGKII I6trallr III ( j flidnAk
4Tp8 A A6Aw I
A0,1AlliE A lkskinil PSMAHNIH, A nirkI 4111v11STSASii Avv.Vm" j

P P HF 4) P Ï ( P 11KVE KoiKWAh. I 11411-It KS IiroCA0KÉHï, uiii T4t1T11 KM- I

TSAAd A ep.h G4sii1.1,ATSA8F1 K V p K 11 Ch 4) T h K 11 HTiHSA k, j 111HTI1OHOMITSAI6


A T6ATHI 11,Apri ,I _P SAIAHNIH, 111f1 ifihic-AS TwItpIrk KS CKAN1
ASII% W-j pAHASAIM 111E)IiIIIH. j 4 ciisiiTa Inerpononif fiSKSpiwinj
in hui AmA snAhprk gscrie. j Ao fiAp6SAK RSg: it rpiinkpig l'PeorpAiise.
In-folio mic, de 3 foi ftirti numär, 182 numerotate §.1 alte 19 foi nenumerotate la sfär§it.
Tiparit cu negru i rop, pe douä coloane, cu 35 de ränduri In coloanä.
Titlul e incadrat i cu frontispiciu. Pe verso, stema Indoitä (facs. 289) cu initialele
domne§ti i cu versurile din Cazan ja de la Remnic din 1748, Cu o u§oarä, schimbare In
versul al 6-lea (Cu adevdralk, In loe de: fi laudatii).
Pe foaia urmätoare se allá obi§nuitele notite biografice despre S. loan Evanghelis-
tul, iar In fata textului, chipul acestuia gravat pe lemn.
Pe f. 21 viata Matei §i chipul lui ; pe f. 55 v. viata S-lui Luca §i pe f. 56 v.
chipul lui; pe f. 99 viata i chipul S-lui Marcu. La f. 131 Incepe Minologhionul ; la f. 172 v.
Evangheliile de ointe.
La f. 180 v. se 04 formula pentru gre§elile de tipar.
Urmeazä apoi insiructiuni pentru citirea Evangheliilor.
La sfár§it, cunoscutele versuri:
«Precurnil ceI streini doresca mo§ia sd-§I vazä...»
Bucure§ti: Biblioteca Academiei RomÉtne.

Floarea adefitrului, Blaj 1750.


N'am vitzut exemplare.
Editia a doua a acestei cdrti, tiparitä. la Blaj In 1816, are urmatorul titlu: «Floaré
Adevärului pentru pace §i dragosté de olnte. Din grädinile Sfintelor scripturi prin marea
stradanria cucérnicilor futre 1eromona.5I, in Mandstiré Sfintei Troitä dela Blaj la anul 1750
culeasä...» Iar In prefatä se spune ca «aceastä, carticicä, Floaré Adevärulul numitä, s-au
fost tiparit Intila datä lar aici In Blaj, la anul 1750, Martie 30...»
V. mai jos sub anul 1816 i Popp, Disertalie, 46.

Octoih, RAmnic 1750.


OKT G 11 X h j=lah 3fille 6IíWMJI6 j II AP AH 1111T HK fi j fIKSMI1
.¡Th.g) T11111111TK AEn1hiHK p5- j AMIALIIE, 4'Tpt3 A A6AW AC)A1Hif A 11,1k- j pxtri
: S ASA111HATSA811 j AÓMHh rpfuroPie r hi KA I KOEKti,Ait. 118 linAroc-
A0Iiili1ia cipi- ujiTsnSii iliirTponomiTk SA11 Oii"rpOKAt1- j Xïf Kvp H 6 Cx.143i1T h.
I

lipeek j 'Cá41ATat TúaT-it C*ii- Iiíi CiME eoCHT61110A811 M ,2071HE5f8


K1111. rpfiro PI 6 dIHICKWEISM PKIM. j 4 CdSiiTA ifiliCKWHIE A Plt1M : lia 711-ail I

2161 15

dacoromanica.ro
1.14 OCTOIH, 1750

MM li,A,Amk :4HH, I4(1 MM X AO . IAg KstlipHIIICSAK 4Ttlfllpwii, 116na I

fIMHcï llorl6KH4 TiriorPaisSri


In-folio de 4 foi färá numerotatie si peste 371 numerotate. Tipitrit cu negru i rosu,
pe douti coloane, cu 41 de randuri In coloanit. Titlul este incadrat [Me° gravurä cu com-
partimente, gravatä de «Diiac. Costandin Typ. 116.m.»
Pe verso titlului se aflä stema dublä (facs. 287), ca initialele lui Grigorie Ghica i ca
urmatoarele versuri:
In Saretha i Carmilù, munte cu pustie,
Cu trude nemernicindti Proroculti Ilie,
Corbulti II aducé luI hrana cé trupéscd,
Iarä, acuma noao, hrana cé sufletésca :
Ca tine in gura sa pré cinstita cruce,
Printl caré TdraI noastre Hs. slava aduce;
Ca Besérica créste in blind sporire,
Intr-a Marid tale bung. norocire.
Asémene Bourulti, flind fiará buYaca,
Pré cu multd blandéld tie capu-s1 plécd.
Decl i acumti domnestI Tara Rumanéscd,
Domnulti celti pré putérnicti sa te intarésca.
Urmeazá apoi cele douä prefete de mai jos:
Prédoslovie.
Pré blagocestivulur, pré luminatulur, pré innältatulur Domnti i obladui-
torfuluI a loata Tara Rumänésca, Io Grigorie Ghica Voevodti, intréga sana-
tate, virata indelungata, pace si späsenie sufletésca de la Dumnezeu, ca sa
ddrulasca Maria tale, rugamti.
Multe si nespuse darurl lucratoare de bine Dumnezeu, a toate Inpa-
ratula cerescti, cu milostivire au daruitti némuld omenescti, pré luminate
pré innaltate Doamne, spre chivernisiré acestil vieti, printi caré s-au ran-
duitti a cdstigh totti pamânténulti bunatatile cele védnice i bucurfta cé ne-
trecätoare, print.] caré cd ce sa fericescti au castigatti inpdratiIa cé
de sfArsitti i bucuriYa cé dinti preuna cu cétele ingerestI. Ales-au inparatt
domnI i povatuitorI noroduluI sat], ca sa chivernisésca, i sa poarte nepu-
tintele i intru odihna sa le povatuIasca. Precumti Arhiereilortl si Pästori-
lortl DumnezeestiI turme s-au incredintattí purtaré de grija a sufletelorti,
asà, i inparatilorti i domnilorti chivernisiré noroadelorti. Precumti la sfanta
scripturä sä véde de judecatoriI luI Israilìl i de inparati: lata ostenéla
avé pentru odihna noroduld, pentru sporiré casiI luI Dumnezeu, precumti
Pavelti Apostolulti gräfaste (Evrei, cap. 11 still. 32): «Nu-mi ajunge a spune
de Ghedeonti, de Eftahe, de Sampsonti si de Davin, i prod». CA Cu adevaratti
serie de Davidä ca au zisti: «115.vna casiI tale m-au mancatti»; rävnindti
odihna Beséricil, dorindu folosula noroduld, au graitti pentru o chiverni-
sire ca adasta.
Intru care vremrasta datä. asémené domnti i povatuitorru acestuY noroda
altt TariI RumanestI te-au randuittl, te-au alesti inparatult1 celt1 ceresctl pe
Marra ta,intru a cdrura manä tine toate inpärdtiile i domniile acestir

dacoromanica.ro
OCTOIH, 1750 11.5

lumI,te-au unsa intru batranéte, pré cuvioase, ca pre Avraama, tata acestul
norodil, ca pre Moysi celti ce au povatuitti noroade. i Màriia ta, acumù acestuI
norodtí estY Domnù i povatuitoriu, ca acela atund acelora in robila Eghype-
tutul.. MariIa tà acumti celorti de supta jugulti streinilorti te-au alesti ca pre
Davidri tntru bland* i adanca rabdare, carta i s-au fagaduitù (Psalmti 88):
«Aflat-amtl pre Davin sluga mé, cu until de lemnti sfäntti a1í mieu 1-ama unsti
pre dansula i mâna mé va apara pre dansulti, i bratult1 mieu va int'ari
pre dansultl, i vrajmasulti nu va puté asupra luI», i prod. Si Tara psalm5 131
stihri 11. : «Dinti rodulti pAntecelul tau voI pune pre scaunulil tau». Si Tara',
zice, psalmtl 127, stihri 4: opentru cà asa s blagoslovéste omulri cela ce sä
téme de Domnulti, pentru ca acela inparte scripturile i coroanele înpà-
rati1orì i domnilorti, acela va i chiemà, pre inparatr cu norodult1 sau
va da ca muff chivernisitorI buna plata cé buna.» Math. cap. Í (30?), zicandri :
«peste putinti ai fosttl, preste multi' sa flip; precurnù si la Apocalipsi cap. 19
stih. 10, zice : «si \Anil scaunri si 24 de batrani cadé innainté celul ce sedé
pre scaunri i puné coroanele lora innainté lui, inchinandu-se i zicândri :
vrédnicil estI, Doamne, s aI marire, cinste i Inchinadune, ca tu al ziditil
toate i ne-al fäcutti pre nor inparatI i domnI.» Acesta. Inparatti ahí inpa-
ratilortl i Domnri alü domnilorti au pusù si pre pré cinstitù
tale scumpa coroana, asemänându-te cu aceI 24 de batranr, precum zice
psalmistulti : «dreptulri ca finiculti va Inflorl intru batranéte unse i ca chie-
drulti celti dinti Livanil sa va inmultl, si va fi ca untl maslintl roditorIu
In casa lul Dumnezeu.» C precumil pomiI acesté inflorindri i rodinda, nu
numar cu roadele ospetéz6, pre calatori, ci i cu mirosulti florilora I vese-
cu podoaba cé vérde a frunzelorti bucura vedéré lorii i suptù
umbra loril priimescil Intru racoréla pre ceI osteniff; de vréme ce si mas-
linulù allí sàu until vindeca trupurile celorti neputincIosl i fata nete-
zéste, dintr-acesté i cununl sa inpletrià celorti de demultri biruitorlai
vre unul razbol, i ramurile finiculuI intru semnil de biruinta sa socotilà,
intru acestasI chipti cu adevarata i dreptulti fiindti saditri In casa luI
Dumnezeu Infloréste pururé, i rodurY duldf la vréme aduce si sa face lui-sti
veselie i celoralaltY bucurie. Intru acestasI chipù, nalta chiedru i infloritti
finial i maslinti roditorIu te-au saditti ceresculti Inparata pre innaltimé ta
intru acIasta Dumnezerasca gradina a 'Mar RumânestI, inflorind5 intru
politie, acoperinda i aparandti patrila aclasta, odihninda pre toll cu um-
briré si bunataté innaltimeI tale, pentru ca dépururé tuturorri florl de man-
gaIare i rodurI de bunatate te afli Marffa ta, dintru caril i eu smeritula
radicandu-ma la scaunult1 Arhierier prinù bunavoiré i luminatti gandulti
MarieI tale, si odihnindu-ma suptti umbra innaltimel tale intru aclasta de
Dumnezeu pazita eparhie, amù socotittl, intre altele folositoare flori sufletestr
rodurl de hrana véclnicil vietl, a aduce unil talant5 lucratorY de dobanda
sulletuluI noroduluI rurnânescil, i luundri pilda dela Potolomeru Inparatultl
Eghyptulul, care intrebandri oare calla pre filosofil 1111: ce lucru aril face
ca sa fie liff statatorib in fume si dupà a sa moarte? aceIa l-au sfatuitri sa tal-
maclasca sfanta scriptura, ce sa zicé Biblfia, de pre limba ovrerascg, pre limba
elinésca, i acIasta facandil, sta pomeniré lui Ora acumri;Yata actual Inn51-

dacoromanica.ro
116 OCTOIH, 1750

timer tale, ca unuI Domnti si starAna, acIasta insufletita gradina piing de florI
dumnezee0,I i rodurY, care inclulcesca auzula i sufletulti, care sa chiama
ilaparcAtiTifitil CaKT011X-WC, de care carte panà acuma era Besérica noroduluI
rumanesca lipsita in limba rumgmésca, larti acuma talmacindu-sg, dinti izvo-
dulti slovenesca, intru norocita stapilniré lung,ltimeI tale, s-au typaritti pentru
maI bung intelégeré acestur néma rumânesca, de vréme c6 dupa istoriile
céle vecht nu sa cade omulul elina a nu §ti limba elinéscd, dará cu dreptate
Yaste i acestorti pravoslavnicr cre0iiir aT limbiI rurnanetY sg stie legile
luT Dumnezeu intru a lora limba. UItAndu-ma 0 la cuvântula apostol(uluI)
carele au graitti cgtra hadambulti inparatéseI Etheopiei: «Oare
legI céle ce cete011» Iarti acela au zisti: «Dar de nu-m va talmacl cine-va,
cum vorti intélege?» $i Tarài marele Apostolti Pavela, CorinthénI, cap. i4,
stih. 9. zice: «In beséricä, voesca chid cuvinte a gral cu intelesti, de catti
zéce miI de cuvinte in limba streina», zicânda ca Dumnezeu nu e num,aI
ala jidovilorti ci i alt1 limbilora. La care vedema ca de mare folosti Iaste
a §ti flete ce néma in limba luI a lama, pre Dumnezeu. Pentru ca tglma-
ciré Dumnezee0ilorti scripturI sg, chéma chée, caré dechide vistieriile
Dumnezeestilorti scripturl, printi care sa descopere i sa cunoa0e cuvgn-
tulti luI Dumnezeu, ca. nedescoperita fiindù, zice inteleptulti Solomonti, de
o gradina inchisa i fantana pecelluitA, ce folosti Iaste intr-amandoao?
Pentru cà si Domnulti nostril Is. Hs. au zisti sfint,ilora sasi ucenicI i apos-
toff: «Mérget1 in toatà lumé vestitl evangheliTa la toata zidiré, ca sä nu
ramge nicI o limba nelurninata, ci toate limbile sa tie tarnele lul Dumne-
zeu». Fapte cap. 2.
Sà cadé darti i norodula limbil rumane0I a sä luminh precuma Cu
pravoslavnica credinta a§a i cu talcuiré sat-10 scripturI, precurna au zisti
Yarg$ Isalia, capti 9, stin 2: «Norodulti celti ce .56(16 intru intunérectl, vaztl
lumina mare». C'd precuma darti la faceré turnuld s-au amestecata toata
intelégeré limbilorti, Facere cap. 11, slih. 7., a0 0 in fo*orulti cela dinti
Ierusalima, cu veniré pré sfäntuluI Duhti, s-au luminata toate limbile, flP0e
care auzinda §i inteleganda: Facere, cap. 2, stih. 1. intru a sa limba ma-
ririle lul Dumnezeu, céle ce-sti graite de Apostoll. Cuvine-sa dar 0 acestul
noroda intocma a intelége intru a sa limba maririle luI Dumnezeu,
far-de intelégeré cetirif santeI scripturr niminé nu cunoa§te pre sine 0 pre
Dumnezeu. La acésté gandinda i ullandu-ma, m-amti nevoittl de amti
data in typarI acIasta mai susti numita carte, caré pang acumti de airé
sau ding alte typograftI n-au e0ta, nicI maI inpodobita, nicI de totti talma-
cita de piing pre limba rurranésca, inpreuna cu riinduIala typiculul ei. $i
macarti ca cu ajutorrulti Jul Dumnezeu prinil multa chieltuIala i ostenéla
de noI s-au typarita, darn' MariIa ta II e0Y pricina i viata i insufletiré,
de au venita la lumina 0 la acIasta bung. intocmire. DecI la alta fata nu
.clarca a sa inching fara numaI la innaltimé cé de Dumnezeu cinstita a
Marid tale, carele eti fliului celti ales0 alù BesériciI, sprijinitorlula cre0i-
nata4II. Si adevarata aduceré Iaste dréptà i inchinäcIuné cuvioase. Si na-
dajduescti cu fär-de nicI o indolala ca va afla vrédnica i vésela priImire.
DecI priimé0e, luminate Doamne, ale tale dintru ale tale, precuma au

dacoromanica.ro
OCTOIH, 1750 117

priimitti oare cAndti Proroculti Moysl ostenela MareluI mestern Veseleilti


a faceriI cortulur mdrturie, Eire capti 31, stilan 2., care cortn si Dum-
nezeu 1-au Yubitil atunee si de slava sa 1-au umplual pre eh; a atruIa
mi1 i ajutorIu i Dumnezeesculti darn, ce phzéste pre credincIosiI domnI,
sä pdzesca pe Marira ta intru pre luminatti scaunulti Domnia cu pace
intemeTat.ä, cu slavd cu norocire adevdratà, inpreura Cu toff Iubitir
luminatI firt Ward tale suptn acoperemäntulti Dumnezeestilorn luI aripY,
intru mu1t1 annY.
Cell de Dumnezeu sldvitel domnie Märier-tale In toatä vréme GUM.
Dumnezeu rugätorIu,
Smeritult1 Episcopti al RimniculuI, Grigorie.
Pre cinstitulul, pre .sfintituluI, de Dumnezeu trimisuluI i cuvântäretulusi
Arhiepiscopti i Mitropolitù a toatä Tara Rumâneseä, Chyriu Chyrn
Neofitti, pré cinstitn, i exarhil plaYurilorn, aln mieu pärinte
tescil si de multti bine facatorIu, plecará Inchindclune.
Precumti ochIult1 sä af15. In trupulil omuluI, luminandil i zdrindn toate
pärtile trupuld, si procumn soarele Cu razele luY, dupä porunca lui Dum-
nezeu, ne-incetatù totti pdmantulti luminéza si fncAlzéste i céle de pre
dansulti ereste, ash, si din oameniY cel ce sd Invrednicescil la stdpAnirI
fnnalte, dändu-1i-sä talantn si darn de sal-AI-lire In lumé acIasta, cade-sd
darn acestora, orI inpäratI, orY domnI, orl arhiere, cu ale lorti Inpartite
darurr de la Dumnezeu, a folosi si a fnpärti i celorti de suptti stäpanire
lorti. Intelégere acIasta nu numal la céle trupe3tY s cade a fi, ci si la Me
sufletestI, precumti Insusi Domnuln Hs., vrändti sä sä dual, dint"' lumé
aclasta, au läsatti In mäinile ucenicilorti sa, fericitilorn apostolY, acelasn
talantti zieandti : «negutátoriff pänä ce l'ardsI vol'u veni;» asijderé dela sfintil"
apostoll" i noao arhiereilorti 1-au Ineredintatti, precumn Evanghelistulti Ioanti
zice, cap. I.: «Si din pliniré lul noY totY atria luatti i darn dupä darn.» Precumti
Ilie Jul Elise datù' indoitti darn, precumn serie la a 4 Inpäratie,
cap. 2. Care darn, procumn sfintilorti apostoll de la Hs, si luY Elise" de la
lije, dändu-mi-sä i mie sraerituluY print"' blagosloveniIa pre sfintie tale si
zicandu-mi: «Yard acesta sä fácù ca unulù dinti nol;» pentru care nu ma"
pricepti ce multamirá si ce laudd vrédnicd volu aduce acolò unde mtirtu-
risescil lucrurile; numal" uitandu-mit la inteleptulti Is. Sirahti, undo scrie:
«S5. läudämn darn pre bärbatiI cer slàviÇïsi pre pdrintil" ce ne-au nascuttl»,
cap. 21, still 1, zicandti: «Simonti firulti Onier, preotù" mare, carele In virata
sa zich casa si inrári Beséricä, ca un luciarárti de dirainéta print"' mijloculti
noruluI i ca luna plinä in zilele ef, i ca soarele luminAndti spre Besérica
celuI pre Innaltil.» Ash si pre sfintiIa ta, ca un ludafarti strdlucindti, i ca
luna plinä luminândti, si ca soarele preste totY stápânindti, catti toatd turma cé
cuvantatoare, vdzandu-ti lumina invgaturir i grija ce aY pentru dansa,
Indestulezä suptù acYastd lumina a Arhipästoriel tale, ca suptti a soareluI
obldduire i c5.1durä. De Aaronti Yard" zice Sirallti, cap. 45: «Aaronti, carele
s-au inbrdcatti cu sAvarsire laude cu hainä pänä in paaantil, podoabä
stäntd Cu aurti i cu cununä de aurti &supra mitreY, Mtn' care asemdnare

dacoromanica.ro
118 OCTOIH, 1750

era de pecete, scriinda intr-ansa: acesta Taste sfantulti Domnuluï, lauda


cinsteT luT. Asijdere si pre sfintiTa td, Inbracandu-te intru podoabele sfinte-
nieT dupa asemanaré podoabeY vesmintelora 1u Aaronti, i pogoranda cu-
vantulti dinti cavil pre barba, precuma myrulti pre capula si barba lul
Aaronti, i aicé sá plinl cuvantulti Ieremiel prorocti, cap. 1., carele zice :
«da-voru voao pastorr dupa inima mé, cariT vorti paste pre voI spre price-
pere i cunostintl» La care vedernti, pre sfintite parinte, ca. nicT unti lucru
nu Taste maT bunti sau mar laudatti in lumé acIasta decata folosula faceril
bineluT de obste, pentru cad ca folosula bineluT de obste Taste cu adevaratti
lucru Dumnezeescil, precuma scrie la Ezdra, cap. 6, 7: «Si veni Ezdra la
Ierusalima spre Innoiré si intariré id.» Si TarasT la MacaveY scrie, capti 10
stih. 67: venl Dimitrie ala luT Dimitrie dela Crita la Ierusalima, la
pamantula cela bunt"' i alesti dina carele curge miare i lapte.» Venit-aï
pre sfintiTa ta dela acelas Crita Mtn' acesta de Dumnezeu pazitti pamanta,
nu cu arme, ca Dimitrie la parnântulti acela, ci cu sfinte ape ale izvoruluT
daruluT DuhuluT stänta, dintru care adapandu-se rodete i izvoraste nu
miare si lapte de hrana trupesca ci sufletésca, adeca intarire sQntelorti
beséricI i savarsirT de arhiereT i preotr, hranindu-I cu invatatura si savar-
sindu-T cu Duhula sfanta, dui-A cuma insusti Hs. graTaste, MatheT, capti 4
stih. 3: «ca nu numaT Cu paine va träl omuhu, ci i cu tota cuvantula ce
Tase dinti gura luT Dumnezeu.» Dintru calif dina eel hranitT nu cu hrana
trupesca i lapte necuvantatorTu, ci Cu hrana sufletésca i lapte intelega-
torlu, care Taste invatatura i savarsiré DuhuluT stanta printi punere mâi-
nilorS sfintieT tale, invrednicindu-ma i eu smeritulti ucenicula pré
sfintieT tale, si temandu-ma de pedépsa slugiT cel lénese, ce au ingropata
talantula domnuluT sail, Math. cap. 25, stin 15, si ca sa nu ma aratti
nemultamitorTu facatorruluT mieu de bine, m-amti indemnata de ama data (in)
typarTu acrasta sfanta carte, ce sa chfiama pre limba elinésca IliiPiiKlIHTiK11,
deplina talmacita pre limbo, rumanesca, fiind lipsa sflntelorti beséricT.
Priméste dar, pré sfintite Parinte, inpreuna cu carte acIasta, i inima me,,
care doréste sa te tie si sá te intarésca pre putérnicula Dumnezeu intreg
intrarmat cu toata arma ce sufletésca asupra vazutilora i nevazutilora
vrajmasr, spre paza crestinatatiT i intarire i ajutorTula céteT beserecestr
si a politieT aice, intru multi anT, i acolo, in anif ceT nehotaratT, inpreuna
cu totT sfintiT arhierel i cu totT dreptill
Ala pré sfintieT tale plecat ucenicti, Grigorie Episcop. Rim.
In alte exemplare, inceputul acestei scrisori de dedicatie sunti astfel
Pre cinstituluï, pré sfintitulul, si de Dumnezeu alesuluT i trimisuluT,
Cu darul DuhuluT sfanta inpodobitti, chyriu chyrti Neofitti, Arhiepiscopti
Mitropolita a toata Tara Rumanésca, Exartul plaTurilora, alti mieu pré
milostiva stapanti i duhovnicesca parinte si de multe binefacatorTu, plecata
InchinacTune aductl SfintieT tale.
La f. 367 se allá obisnuitele scuze pentru greselile de tipar semnate de :
Alti pravoslavieT voastre cu totula plecatti.
Lavrentie leromonahti Dimitrie

dacoromanica.ro
SINOPSIS, 1751 11.9

s-au inceputti acestti sfantti i Dumnezeescil lucru la luna luT Ghe-


nuarie in 2 §i au luata star§itulti la luna lul Iunie 15, létti 7258, Tarti de la
Hs. 1750.
Urmeazei, apoi uareltare pentru slujba peste toata set,ptg.ma,na».
Bucure0: Biblioteca Academiei Rometne.

1751.
Adunare de rugriciunil 14 1751.
flAnifIPS I Al PS1`1011,4111. --erKS/111k ..¡TA10 wimp('Te I 4 silaial np-k 4aKA-
I

OTIS- J n84 AóiHt IW4HHk. KWH- J CTAHAHHIs.. la. P. B. K8 KAaPOCA011iHT41


J

cilsmiu,ATSari lawrpono- Alh'k KVIHS KI.7111t LIKW116. Ili; KfATS6AA ,A,SMHCAAI I WE-
I

fikie K-km-hpAwk I Al..115K60,e. I AlSI5 GWTHOWRINIL Ty-. I10111AZISSAIL Al AA


I

13i1C006. I KAM,
In-80 de 1 foaie §i peste 164 de pagine numerotate gre§it (1-109, 200-212, 214-219,
300-337). 16 randuri pe paginii.
Pe verso titlului se aft' chipul lui David.
Titlul dela inceputul textulul este acesta:
Synopsisti de Malitve dinti Psaltire, adunate de pré inteleptulti Ghe-
nadie Sholarie, Patriarhulti Tarigradulut
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romane.

Adunarea color qapte Taine, Iai 1751.


G H 11 0 1P I G h J 11,4,Ent :1A8ntip* 3 WAWA WAHTE Taal. I 111H 3 tliAWIlk
/Wm f1 C4S4111111 ApHt14, ffli KAHÓAllf AIHk C4SAHT5 Kptilillirk, J
1.11

CAN'T% TpesSiing6aci TMHa ,A,SKOIIHH- C-AS Tirwilprin âSu ..iTAIO KS I


KTIATS6t1,1 3 141 C4SHHOT84511 Kvpi8, Kvu J Luttim, lHTpOHO4IiTI 3 T&1T% ¡ROMA-
MAL 5AmAl np.h lisminhiTsmsri mil HA 4H1ino- JTsnsri IGD KWHCTIHTHHII
IIIIIKAHAK PAKORH11s. KOEKÓAA.
J Avi J
GWTHOWlaillk TvnorpAzimk Al Aa ea-
COCK I 4 ed.11.111. SHA.
In-40 mic de 65 foi fitrei numerotatie. 22 rilnduri pe paginti.
Verso titlului e alb.
Prefata, In primele ei ramduri, este copiatá dupá prefata de la Invaffitura bisericeasell,
a lui Antim din 1710 §i retipetritei in 1741, §i anume dupti editia aceasta din urrnei, inti-
tulandu-se tot: «Cartea PästorluluI ceiträ preoti». (V. mai sus, vol. I, p. 549 *i vol. 11, p. 54).
La acIastä stepenä innaltd a ArhierieT m-amg indemnatti
cuprinsti de frica dumnezelasca a vä in1iinta cu acrastä, carte caré J

cuprinde In sine-Vi die 7 tare marl' ale sfinter biséricl i alte InvätäturY
trebuincToase. Cä, socotimti cumti C Cu acéste putine InvätäturT vetT puté
sä và indestulatl de lumina cunWinteT i sä ajutoratT §i pre cretinif cef
lipsitT. Iarä, de vetT i Cu acésté a§i), de nesimtitorY cAta sä nu vä putetT
dumiri, nid sà vä putetT indreptà, fiindti a§a de putinéle i foarte pre in-
telesti i prost4te, atuncé sä va cuno4e, ca nu yeti" sä vä nevoitf pentru
dragosté luT Hs., pentru intemeTaré beséricil, pentru folosulti cre§tinilorti
pentru chisté voasträ, i maT \Tartest"' pentru plata ce vä s-arti da
dela Dumnezeu pentru ostenéla ce atT face. Si pentru acéra voI veff da

dacoromanica.ro
120 SINOPSIS, 1751

séma la infricoata ì strapica judecatd a luT Hs., cAcT eu invätatii


cate säntù trebuincIoase 0 de folosti i mI-amti fäcutil datoriTa, dupd cumti
zice Hs. la loan)" in 15 capete: «de n-as fi venitii 0 de n-as fi grdita lor0,
pacatii n-arti avé; Tara acumil pricind n-au pentru pacatulti lor.» larà,
de vetT socotl in gändulti vostru curnù di nu le putelY face acésté,
pentru nevoTle i päsurile ce avetT, cu acTasta nimicä nu vä vetT folosl, nicT
vetT puté sá vá indreptatT innainté dreptuluT judecatorTu, cá zice Domnulii
Hs., la MatheT in 22 de capete : «DatT ale ChesarTuluï, ChesarTuluT, 0 ale luT
Dumnezeu, luI Dumnezeu.» Cà precumii cére inparatulti dtijdï de la supu0T
a§a, cére i Dumnezeu de la cre*tinl, i maï värtosti de la preofi, cre-
dintä i fapte bune, de la unulti multti 0 de la altulti putinti. de la fie0e
carele dupä putinta sa i dupä vredniciTa ce i s-au datti. Dreptil acéTa
darä, sá lasatT toate pricinile intr-o parte, cd santa de0,rtacTunT, 0 de vä
vetT da la lenevie, vetT cddé in blestemü, dupä cum5 zice IeremiTa prorocil,
capti 48, ce silitT in totii chipulti pentru spaseniTa noroduluT cre0inescii, ca
sä vä invrednicilT fie§te carele dinti voY sá auzitY glasula celti fericittl: «intrfi
slugä blind intru bucuriTa Domnuld tau,» cariTa bucurie sà vá invredni-
césca darulil luT Dumnezeu i cu rugacTuné smereniel noastre.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Rometne.

Psaltirel Ramnic, 1751.


1111 THP% I (1)6P1ÍgÍ1TkiIifi IIPOPOIlls I III ii 4flitpÄTk MO, 6.
KS AiiiTliftif M T,SATE Rap,: [HA KS KMHTipHAI I ASA : KS 4-11MH SAMIA Hai KS
IlpH- I AMAI mívk : KS [MOH% ACTOME FISMAWp6 I }KHAOHEIIIA : KS IIACKAAYE
Cd5AptHATSA K-kKSASil: KS napacmicsm1 11p1querrtsi. SKSmis I mS tamp Tdi : 4 56-
I

MAE ilISAIHHATSASII AAHK, I ICO l'PHUOPI6 THKA HOEK6,A, b. I KS WArocnoiliatm,


KEATSAM ?OgliTópi0- I ASA M ,A,AHEMS IIVAHTEASAI
Kirp 11PfIrOPid-6 n u C-
K W H k P hl MHHKSAS A. I 4 C4Si1TA dfiliCKWHTE fi (161MHHKSASA. IAA AHSAII MM (DAHip*
ASA1TA : G-tiS TiorhpliTh
I FEWprIf tI,OHACYE EV46 I Ti-HOPpAdSSAlt PikIMHHHAHSilh.

In-40 de 7 foi fàrá numerdatie §i 226 numerotate. 24 de retnduri de pagina Inca-


dratit in chenar de linii. Titlul, de asemenea cu ro§u i negru, e incadrat in flori
de compozitie tipograflca. Pe verso, stema dublá (facs. 285) §i versurile din Liturghia
de la Bucuresti din 1741, in care numele Constantin este inlocuit cu Grigorie (v. mai
sus, p. 55).
Urmeazei apoi predoslovie despre insemnittatea Psaltirei §i instructiuni pentru ci-
tirea ei.
Pe ultima fatti a foilor liminare se afla chipul lui David, cu incriptiune romelneasca,
cu numele gravorului, «Pop(a) Costandin Ty(pografu)» §i cu data: 7259, in cifre arabe.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Rometne.

-1752.
Antologhionl Rämnic 1752.
H 0 01101'10H I0j csilqF I 4(1q1OPIIPI KXE1.111T6i1C0111 I Kamm
KSIlpHHM .itirrpS CAM 0,RHASMAA I,A,SAIHfaffillAAVVp HOACHAtif, AAE C4SHH- 11,11/1Wp HS-
A1HH,A, WH AAE C$HHH,HAWp I M C'h HpliCHSECK 4H Íi ASHA
fIKSAA A TOM Wi11311 TIfErhpHT p8ALY.H*14.16 I 4 SHAM lISMAHATSAA ,A,0A1H. I Ilk, llifiTéll

dacoromanica.ro
CARTE OSEBITÄ, 1753 121

rpftropte niKet g. g. I E _AAPOCAOKEHi/A 11111 WC.17,4i/A MA I TOAT1s, KEATS/AAA,


G$61111,Y11 CAM IOETIoaS M MimeEt1 ) Kvp. l'1411'OPIG einicKwnsA PA: I4
c4sAnTa 6IIIICKWlIï aPmminiKtiari.I ¡IA MAA )a. oallfHK.
Titlu comunicat de Protopopul Andreiu Ghidiu din Caransebes.
Bisericile comunelor: Iaz i Mdrul (Banal).

Psa'tire, Iasi 1752.


Semnalatä de Popp, Diserlafie, 79.

Thrnosanie, Iasi 1752.


TILPHOGI H Î min (sic) c-A8 CKÓCK M IIl AEEHE, AIIMEA (10A11.14i-
Cli'h, KS T6AT'll OCApAif, IJJÇI KEATS6AA IlIrk IVbC*HHIJI,HTSASA KVIHS Mph 111K6Kk
diwrpono- i mirk a T64T1. SIOAAAKY/A. I 4 3(1AEAEiirI ASNIIIHATSASA uth 411'hAH,A
TSaSI1MAUESAShl HOCTiiS ¡GI K W CTAHA H k (RH XAAAk PAKOK 11,%, K 0 EJ

K 6,a, a (sic). j ,A,E Gwreowmiqk TVEIHOrpA4SSAh AEAA j OACOCk. .0118 A (C)A


norp*E. I irkTh. ose.5.
In-4° de 42 foi nenurnerotate, tiparite ca rosu i negra cu 22 ränduri pe paginä,.
Färä prefatä si epilog.
Bucuresli: Biblioteca Academiei Romane. Iasi: Biblioteca Centrald. Cernäuti:
Biblioteca Facultäti de Teologie (com. Dr. K. Reifenkugel).

-1753.
Adunare de multe invätAturil Ia§i 1753.
fir1,811APEM MSATI .10{10.1,1LTSpri, Kape aKSAt C-AS TIrEl'hOHT 4Tp-A,IECTA
3HAME ASA 1w. GKApAAT l'HKA Bk 1733.
Popp, Disertaftie, 79.

Carte osebitit a St Grigorie Decapolitul, Wamnic 1753.


K cliP T GDGalifITIO czisrrrsilsri PpHrtil(ITE ,A,EKAIIOAHTKIIIKSMA
TfrlipHTEL, 311- j AME ASAUftlATSASH Minh : I ¿k' 111 cl T H rpurarpTe j

r AKA I KOIRÓA : KS TÓAT'll aria tiii KYFAT$Arut c4iiilu CAM l'06H-


uolumJ
TÓ- J

pionSrE MinesiS : Mph : l' P fi 11ÓPIle anlICK6111S,11.j PKIAIHHE:SASEI 4 c*fiTit inuc-


I

KOHIE I ei PkIMIIHKSASII ¿la XHSAk AMA HA- j murk aSi X miriir. I HONK AutvpAoctifrk
A8I1 ¡LION- TYE IffiMOHAKK PAIIITfITE Klitlk. I G-AS THrhptim M HOHA KOCTAH- IOHL.
itO,AHACTEaIik ThOrlIA*SAK i (1:RMIEHtlillSA6.
In-49 mic de 2 foi fä.ra numar i 00 de foi numerotate. Tiparul rosu i negru, Cu 24
de rändirri.
Prefata Episcopului Grigorie incepe pe verso titlului si are urmdtorul cuprins :
Prédoslovie catrd cetitorIu.
Lucru pldcuttl lur Dumnezeu, MaY multi.'" de cattl alte bunätätY, ne in-
viltdmti dina dumnezelasca Scripturd, pravoslavnice cetitorIu, cii Yaste
multdmita si lauda sfântulta numeluI lul si a sfintilorti luï, precum grdIaste
Amvrosie, cap. 14: «Sd cinstimti, zice, sflntil", ca pre niste folositorl aI
lumiI i urmdtorI luI Dumne,zeu, cariI stIntti in ldcasurile la»; precumti
2161 16

dacoromanica.ro
122 CARTE OSEBITX, 1753

scrie la Cantare cantarilorti, cap. 8, still. 13: «Celti ce sacIe in gradinY, luundti
aminte glasulti tau». Aicé vedernfi ca multe gradinl, adeca lacawrI, santti
la Dumnezeu intru care sa odihnescti sfintir, CA de santa i mortY in pa-
manta i rasipitY Cu trupurile, i unandu-ne i vazandti oase goale
uscate, sa nu gandimti acélé a fi nelucratoare, ci sa intelégemti oare care
putere 0 lucrare a daruld DuhuluI sfäntil, cà zice sfantulti Ioanti Damas-
china «Slava, Dumnezeulil nostru, cà oase goale izvorascti tamaduirY»,
Davidti, PsalmY, 38: «Iarfi mie toarte îmí santti cinstiff priratenil tT Dum-
nezeule». Ded i eu smeritultl, gasindti adasta carticica a sfantulur Grigorie
Decapolitult1 la sfanta mänastire Bistrita, unde i cinstite i sfintele
mo4e sa afla,slovenésca, amil poruncitti de s-au talmacitti i cu multa
bucurie o amti data in typarIu spre lauda lui Dumnezeu i povhala sfan-
tuluY, 0 o amti datti in darti, i cu inima neindoita ma nadajduescti, ca
va fi de mare folosti celort1 ce vortl ceti i vorti asculta, viIata i minunile
sfantuluf, precumfi le-am a5dzatti aicé, ca sa se indemnéze spre nevointe
sa se indreptéze spre lucrurY bune cu darulti luI Dumnezeu i rugaclu-
nile sfantuluI. DecY cu parintésca dragoste va rugarnti ca cu dragoste
cu evlavie sä o priimitY i sa o cetiff adasta osebita i a0,zata i tocmita
slujba i in céYa vréme, darti cu maY multa osardie i Dumnezerasca dra-
goste in zioa, care sa praznuYa0e sfantulti, aijdere i virata i minunile
sfintieI sale, care au facutti catti au fostti in \raga acIasta, 0 face §i acuma
la cel ce mergti la dânsulti cu credintä, carele s-au invrednicitti a sa bu-
cura acuma in data sfintilorti 0 in dasfatadune rafuluY i intru inparatiIa
cerIulut CariYa inpäratil sa vg, invrednicIasca Dumnezeu, print"' ruga sari-
tuluf Grigorie, 0 pre voY pre totY pravoslavnicl cretinT. Amina.
Alí pravoslavid voastre catra DumnPzeu rugatorIti, Grigorie, smeritulti
Epis. alù Rimnicului.
In fata textului se afld chipul Sfantului Grigorie.
Pe f. 18 se citesc urmAtoarele:
$i sfintele luI moa§te, ale acestuI sfantti Grigorie sá afla pe deplinti
aicY in tara la sfânta mänästire, ce sa chiama Bistrita, care raste facuta
dinti temelie de raposatulti Banulti Barbulti Craiovesculti.
Décif acestti Banti Barbulti cu multä cheltuIala au adusil acéste sfinte
moa%e la adastä sfanta manastire, ce sa allá i 'Ana asta-zr facatorI de
minunl, precumti i gal-11a acIasta manastire de multe primejdir Yaste fair&
pamantulti acesta multa folosintä i ajutorlu are ; i cine merge la sfantti
cu smerire i cu credinta., aflä folosintä i tamaduire, atata trup4te, catù
sufleté§te.
La sar§itul exemplarului din Biblioteca Academiei Romdne, se afld legate Ina,
cinci foi, Cu o numerotatie noud, cari cuprind rugaciuni i ordnduiala slujbei «la vréme
de durná pentru incetarea mortii cei naprasnice».
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romdne.

286. Catavasierl Ramnic 1.753.


K fi T fi K fi G I P 10 I flKSLI fi Tpoia 04-kTirrhpfrrk I KS WrOCAOKilli1A,Illii
KinTSAna I 04sili1ii cáne 10611T410Ai3r1 AvE MINIMS I FPflrOPia 4
_ _ _ 11..CK_EISAk P111MHH-

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1753 123

Ksnsi I PKIAAIRIKSASA : I Ach,X, 111riir: 1111H111& ARV(1-


,0,iCHA ASA (1,11111ÉHT1E i110816HAX : I
,A,SAARTOE, G-ns Te1110111.11 Ai 116118 KWC-
TAHMINIt : : TP110P148/1K P11181- I HIPI*HISMI.
Titlu comunicat de Protopopul Andreiu Ghidiu din Caransebe§.
Exemplar necomplet in Biblioteca Academiei.
In-80 mic de 2 foi färä numerotatie i peste 213 foi numerotate. Tiparul negru
ro§u, cu 23 ränduri pe paginä. O gravurä micá, reprezentänd pe Maica Domnului, cu
copilul Isus in brate, la f. 95 §i la f. 117 v.
Catavasiile la na§Lerea Domnului §i cele- urmätoare sud t tiparite in slavone.gte
(f. 118-145) §i in grecW.e (f. 146-172) cu caractere cirilice. Urmeazä apoi Pashaliile,
iar4i in romtine§te.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romane. Biserica comunei Ruginos (Banal).

Catechism mare, Blaj 1753.


Amintit de Gaster, färä arätarea izvorului. Ar fi, dupä dänsul, editia I a Invalaturii
creOinefti, tipärite tot la Blaj in 1756 (v. mai jos).
Gaster, Gesch, der ruin. Litt, p. 308.

Ceaslov, RAmnic 1753.


M fi G O G it O K h I
Aso% pn,ssAsAnn C45liTEAW1111 ilLTAMCTRA I SAE ii(ISCAAH-
MSASH, fIKSA1h A Tpiii% 0,11111 I ThIltillITIL. 311i1E/16 1188111HAT8/1101 ,B1,081Hk I
It K o N-
CI' .1 11 TANK PAKOKH II, % KOEK6A K. I Ks KEATSAAA UM-IRMA CAAE AI MRESÉS
10KHT0(110A811 P H rOPIG 6F1HCK0118AK : I P6181HHKSASA. I4 CZIATA il1HCKOME A

Phimstoansil: I 11(1HHII Aiwpskoceirk A t3Vp1HTÏiWO- I 816118)(11: AMA MAH'ICTHA


XSpsï: ad la AMA XC Ater. I MA c-as TVIElipliTh, At KSAintsKsnk I4TrIE
110W11,11, llóua KONCT811,01111 ito,a- I HAM Ti?norpA4s8m1 P11181HIPIAHSAk.

In-40 de 2 foi nepaginate, cuprinzänd titlul, tabla cuprinsului §i o gravurd reprezentänd


pe Christos §ezElnd pe tron, iar la spate Maica Domnului §i Sf. loan, i 288 foi nume-
rotate. Tipärit cu negru §i ro§u, cu 25 ränduri pe paginä..
Gravura este semnatà II. K., iar o alta, reprezentänd Bunavestirea, are numele
gravorului intreg: Pop(a) Costandin.
Bucure§ti: .Biblioteca Academiei Romäne.

Penticostar, Ia§i 1753.


II6IITHKOGTAPI011 I Mi Xi .¡TpS CIIHi cdizsa rk ictIgiine. I KAN
Sam& .prAto C-AS THI11.1311Th. I4 SAMAI Ilfrh 41111/11.101T8/1811 : I
i 111 11 4 C T A H-
T HHK I1Ì H X8 I PN K 6K H 11,% K6E K6A K. I KS K181'6C11011ÉNTA1, 111i1 KS KTeaTsAaa
Birk c4stiefiTs5sri AIHT(1011081iTli, â T6AT11 llIOAMK114.1.18, K1116: I
I 4 11,0-
iuSAK 6wiinwpk: I AA H8i5K 3Ca.A. I ,&,1 KSLIOHHKS/111 4TfIf ATAKWHA 'WANK Glf814H0-
KIPLIII, I TVFlOrp84ill ApAFA-61k.
In-folio de 2 foi färä num. i 224 numerotate. Tiparit cu negru §i ro§u, pe douä
coloane, cu 40 de ränduri.
Pe verso titlului se aflá stema Moldovei (facs. 294), cu initialele Domnului i versu-
rile acestea:
StiliurI politice 14 asupra pecetil" pré Inna4atuluI, slavituluI i blago-
cestivuld Domnti Io Constantinit MihaI Celianit Racovitä. Voevoda.

dacoromanica.ro
124 PENTICOSTAR, 1753

291.

Buorult1 luminatti stema tarär 1nsemnézd


némulur vechilorti Racovitesti Domnie le adeverézd,
Intäiu A/16,Hr sale lur Miharu Racovitd Domnti vestitti,
ala 2 lur Io Constantinti, Multi Mdrier sale celti rubitti,
Lumindtorru nascAndu-sd némulur i mosia
pré vrédnicti stdpdnitorru tdrir politia
Cade-ni-sä dard toti de obste pre Dumnezeu sd rugdmti
ca pre Märira sa Domnù nemiscatti sA-10 avernti.
Spre vrdjmair cer vdzuti i neväzuti cu mare biruintä,
precumti céremtl de la Dumnezeu cu multa umilintd,
intdrésca minunatù In Domnie sldvitd,
cu pace, cu liniste i viTaà norocirä,
Si intru alù sdu Dumnezeescti läca5ti si fericire,
sd-f de ceresculti inpäratti parte de miVenire.
Foaia urmatoare cuprinde prefata:
Iacov dinù mila lul Dumnezeu
Arhiepiscopti i Mitropolitti ahí Moldavia
Tuturorti cititorilorti hartí, mild si pace de la Dumnezeu a totù tir-
torruld.
Blagorodira si vrednicira a toatä fapta bunä, dupd curnti zicti filosofir,
urmézd dupd bunulti némti i vrednicira cela ce sa tine de ansa, mar
multtl de cdtti acelur ce ar fi ndscutti dinù tr-Ansa. Dumné-voastrd, o rubiti
cititorr, cdrira blagorodie de sa va atia nestine vrédnicti si iscusitti, insa
acérasti faprá bund cu adeväratit mar blagorodnicd i mar vrednicd
Intru sinesù o va mata. Si cu cdtti fapta cé bund raste mar ifipartasitd

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1753 125

vrednicier i iscusinter, cu atAta raste mar lgudatä i in toate parti vestità.


CAS bungrátile cinstindu-sa sg mdresca, precuma i necinstindu-sä, sa mic-
sorezd. Drepta acera si smerenira noasträ fiinclù ravnitorru dumnezeestilora
porunci ale stapanulur Hs, carele ca un ti Pdrinte de obste cu duioasä
inimg pohtima mantuire tuturora fiilora nostri pravoslavnicilorti crestini
folosula sufletelortl lorù, ca o pre mare dobandg a noasträ tärd indoire
o socotimti. Care tolosti nu cautg la niscare-va lucruri vremélnice pärnan-
testi i putrede, ci la céle vécrnice i ceresti i neputrede. Pentru ca céle
trupesti santa peritoare, si in tgrnä, sä. savarsgscti-si mar putind grijd sä,
cade sä avemti pentru dansele. C5, boggtirle si si desfdtare 'mina nu Taste
altù' cevasti, tärd numar umbre, pläzmuirr, bundati mincinoa,se i rdoldt1
adevdrate,care nu aducti altg fdrd numar nenorocirr si duren, i ce mar mare
vrednicie i norocire a limn' raste insotitg Cu scarbe i cu suspinArr; Yard
pentru céle netrupesti, precuma 'taste nemuritorfulur suflettl, i pentru
neväzutele bungtAti ce sânta tägaduite noao s5, ca le toatä, grija a o pune
pentru aceste; cà Dumnezeu ne-au ziditti pre nor ca sà ne bucuramti de
dansulti, Yard carele nu va socotl cumtl cä, Yaste facutti pentru Dumnezeu
pirarde fericire sa, ì sd pagubeste pre sine. Cg cela ce-stl inchide ochir
ca sd nu vazd lumina, si sä, inpiradecd pirarde cale castigA
pericrune. Pentru cà fieste care lucru raste facutti dela Dumnezeu pentru
oare care sgvarsitti, precuma laste focula ca sd incalzascg, soarele ca
sä luminéze i altele asijdere. Cà soarele de n-arti 'lumina., ce ar IA?
Asijdere i omultl, care s-au fäcuta pentru Dumnezeu de nu sä va ostenl
ca sà cästige acelti mar adevgrata sgvarsita pentru care s-au zidita, adecd
pre Dumnezu, in detdrtti si fdra nici unti folosti si. osteneste. Pentru acera
si nor Cu multä, cäldurä, i cu dragoste dina tota sufletulti, de candti mi-
lostivula Dumnezeu dintru a sa mare mild, necdutandti la a noastrd ne-
vrednicie, ne-au rddicata la trepta Arhierier, nu putinä grip, averna, nici
ama contenita dintru a noastrd neputintd a nu ne sill cu bung lucraré
acestir de obste trupestr i sufletestr folosinte a typografier.*i mar alesa cuge-
tandti nor cu dorire totti-de-una a lumina, si a inpodobi turma ce cuvântätoare
ce ni s-au incredintata noao i väzänd Antele i Dumnezeestile Bisérici lipsite
de multe félrurr de cArt1 trebuincroase, Yard mar alesa de acrastä, sfantd
carte Penticostarrutù care cuprinde Intru sine slujbele bisericestr, dina lu-
minata zioa invierir Domnulur lisus Hristos pànà la sfäntd Dumineca a
tuturora sfintilorti, uitanda nor toate necazurile ce sd intdmplezd, i ne-
puinda la socot,616 chielturala, ne-ama silitti de ama dat-o in tiparru,
nu pentru vre-una cdstiga atata de multa catti pentru folosula de obste.
De care cu pdrintescd dragoste pohtimti pre toti eel ce vä, veti slujl cu
acrastä sfantd carte, prirmindu-o Cu umilintà, sà rugar pre a tota puter-
nicula Dumnezeu i pentru spdsenira smerenier noastre ca i vor sà cdsti-
gati bundtätile cerestr. Cgrora sd ne invrednicima cu totir prina darula
iubire de oamenl a Domnulur nostru lisus Hristos. Aminti.
Diorthositoriu slovelorti fiinda alti tuturorti gresittlorti,
Gresitula Coma Iermonahti Vlahula.
La inceputul Lextului se allá o gravurii reprezentand Invierea.

dacoromanica.ro
126 PENTICOSTAR, 1753

La sfEtr§it, pe f. 224:
Typaritu-s-au in Iasii la anulti de la zidiré lumir 7262.
De cucérniculti futre diYaconi Ioanù Symeonovicl, tipografii, ardelénti.
Bucure0 : Biblioteca Academiei RomAne.

Strastnic, Blaj 1753.


-
Popp, Disertafie, 46.
-1754.
Molityenic, Iasi 1754.
Evhologhion adic5. Molitvenic. Acum intr-acestasI chip tipArit, in zilele
pré luminatuluI i inaltatulul DomnuluI nostru loan MateI Ghica Voevod.
Cu blagoslovenia I cu toatd chieltuiala présfintituluI Mitropolit al Moldover
Kyr lacov. In sfAnta Mitropolie in IasI, la anil deja Hs. 1754. De cucer-
nicul mire diaconI loan SimionovicI tipograful ardelén.
Amintit de Episcopul Melchisedec in studiul citat.
Pe verso titiului se afta stema (labre, §i urmätoarele stihuri :
Douä, l'nehipuirY, ce in pecete s-au insemnatti,
Cu aceste amândoug, steme s-au incoronatti
sa Ghica, cel de huna vid;
Pdzascd-1 Domnul cu multa biruinta,
Tara bine in pace sä o domnésch
$i pe vrAjmasiT säi pururé birdascd.
Mänästirea Putna.
Episc. Melehisedec, O visita, in An. Ac. Rom. VII (1884-5), 213 §i Revista Tocilescu, I, 273.

Psaltire, Bucuresti 1754. Slavoneste.


C. Erbiceanu amintÁnte o Psaltire tipdritä In zilele lui Const. Mo Ilacovitä in Bu-
cure§ti de Barbu. In aceastii Psaltire numai titlul i prefata sunt In romAnete, iar textul
e slavonesc.
E., Titlurile i Notele extrase din cdrfile scolastice allate in Mitropolia Moldovei si
care au ramas de la asco ala greacd domneascd, numild Arademie, In Revista Teologicd, III
(1885), 100.

-1755.
Antologhion, Jai 1755.
flHOOcleali011h I 1-11 4:IA614 KSKIIIITIAWOK : Líos KO- j
4Tp8 CAHE T65T'h CAkKEd 111143HIPLIIMWp6 MillfWki14111, Mi S- I Thiptivis c4siitvinwph
nliscTF TóTh IalISAk. 1410:1A16 111111f)lIt 4 si- MM ork lithmithiTSASiiiirk 41.11A-
g5T8ASA USASI H6erp$, infureft rtrKft R O 6K GO A h. J 118 finarocnoKinTA
UII TO,i1T% KTEATIS- 1tA4 nrk G4siiikiiTS10311 IVIHTpollOMITK'dTÓSTh 1VIOAAOKAAKVA
I

'NOS KIrplt i fi K K h. 4Tpt/ a CAM iiót; I Ti¡norottO, 4 G4sfiTA inwrpono- J


f

4 /Ami, lLs AlAd ilAámk J sc5P. f Tpnropï i GANASnb, TunorpAdsu.


In-folio de 3 foi fä.rd numerotatie, 499 numerotate, 9 fara numerotatie §i peste 45 de
foi iara§i numerotate de la Inceput. Tipdrit pe douti coloane, cu 39 de rElnduri in coloana.

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION, 1755 127

Titlu/ este incadrat Inter) «poartd»-gravatd de Grigorie T(ipograful) §i Sandul T(ipograful).


Pe verso sterna dublii (facs. 295) si urmitoarele versuri:
Stihuri poetice0 asupra pecetif adecd coroaneY pré luminatuluf Domnii
Mate Ghyca Voevodtí.

295.

Buorulti Incá §i corbulti diní preund


Spata, buzduganulti, spre laudd sd adunä.
Acéste doao Inchipuiri ce s-au insemnatti
DomnuluT MateI Ghyca de la Hs. i s-au datti.
Corbulti VlahieT stdpanil ila adeverézä,
Buorulti al Moldovif Domntt 110 incredintézd.
Pre acestù Domnti vrédnicti §i de bung vitä
Päzéscd-lti Dumnezdu intru multi ani cu mare biruinta
SI se intdréscd minunatti in Domnie slavitä,
Cu pace, cu 1in4te §i viat6. norocitd.
PatriTa sa cu norocire sa o stdpâméscà
$i pre vrajma§i vdzuti §i nevazuti pururé sa-i biruTascii.
Pe cele clouá foi liminare urmdtoare se aft scrisoarea de lnchinare a Mitropoli-
Lulu/ Moldovei Iacov cdkre Domn :

dacoromanica.ro
1.28 ANTOLOGHION, 1755

Pré blagocestivuluI, pré luminatulut, pré innaltatulut Domnù i °bid-


duitorrulut a toata Tara Moldovir, Domnulut, DomnuluI nostru Io Matd
Ghyca Voevodti, intréga sandtate, vitata indelungata, pace si spasenie
sufletéscd de la Dumnezdu, ca s ddruYascd Mariet tale rugamti.
Acé mat mare norocire i bogatiYa cé de prisositti i sdvdrsitulti celti
de apot alti bundtdtilorti socotesc5 sa nu fie altulti, pré luminate Doamne,
de catil acéta candi arti vietul nestine pururé intru slujba i cugetulti celtt
Dumnethescì i cAndti s-arti rugh lur cu toata inima curatd i sufletti de
patimi nevdtamatti. Nu taste, zicù, lucru care sa. invitaze sufletulti
unéscd pe omti cu Dumnezdu, ca Dumnezdtasca rugadune. De vreme cd
precumti acéle Cu rusata infrumusetate aratatoare i stralucitoare zori,
cAndt1 slobodti innainté lort1 razele soarelut céle luminoase inprhstiYaza
rasipescil toata fumegaré intunéreculut, i cu strdluciré luminézd toata
fata pamântulut si o créste i frumosti o inverzéste, ash Dumnezatasca
rugactune, aduchndti lumina lut Iisus Hristos in sufletele noastre i rasi-
pindti dintru dânsulti negura vatama pre eRI, ild face mar apd cu
multti mat luminatil de chill soarele, cad atavé stiutti taste ea edit ce
vorovéste cu Dumnezau taste mat susti de moarte si de stric5dune. $i pre-
cuma cela ce Ya intru sine ale soarelut raze sa mAnturaste de intunérecti,
ash si cela ce sa cdstigd pre sine cu voroava luI Dumnezau, nu mat
poate fi de acolé innainte muritorru. Care actasta mat bine o cunoastemil
de la Da.niilti Prorocii, carele î alése lui-sti mat bine sd moara de chat
sa sA lipséscà in tret zile de rugactune. Cu adasta rughctune Inparatulli
Proroculti Davidti ingrddé oasté sa. Adasta au izbavittl pe cetaté Ni-
nevy de perire. Cu acIasta Inparatulti Ezechie state' inprotiva multimd
ostilorti persesti si de moarte scdpa.Ira de adasta nici unit fen de
mkituire sufletulur nu poate fi. Dreptti acéYa i Dumnezaesculti Paved
strigd zicandtt: In rugactune vd zaboviti i petréceti, i intru dAnsa cu
multdmitd priveghiati, neincetata va rugati, intru toate multárnindü, ca
acYasta taste voYa lut Dumnezeu; rugati-vd in toatd vremé cu Duhulti.
Dreptti acda, sa cade intru aclasta sfäntd i Dumnezatasca rugadune
ne petrécemti i intru d'ansa pururé cu inima curata i cu priveghitare
sA adapamti sufletele noastre. Adasta taste caré s-au oranduitti de la int6.-
Tula Ierarhti i marele Preotti Domnulti nostru lisus Hristos, carele s-au
jdrtvitti pe sine-stl luI Dumnezdu, carele taste Mielulti lui celti junghiatti
pentru pdcatulti i mAntuiré a toata lumé. CA insusi zice: «Priveghiati
va rugati, ca sd nu cddeti in Deci dupd urmaré aceita§ti dela Dum-
nezdu rAnduite rugdcruni luandti i sfintele Besérici facti ne incetate rugi,
pana intru céle de apoi ramasite ale oamenilorti, pre insusi Preotulti
sfintitulil jartvitortu avandu-lti organti alti ceit mal de aproape rugaduni
càtrá Dumnezdu. Care Preotti, sau sa dumnezdescii järtvitorru ca
din parté norodulut lur, i ca un urmatorlu alu lut Hristos i mostenitortu
apostolestit vrednicir, pogoara din certu, nu manna putreda i vremélnica,
ci pre insu-si Filultí lur Dumnezdu pentru milostiviré intrupatti pre insu-si
ziditorYulti Domnulti i stdpanitortulti ingerilorti, pre Soarele dreptatit Hribtos,
cu alti carda darti izbavéste pre totti ornulti de toil féltulti de neputintd

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION, 1755 129

a pacatuluï celuI sufletescti. Ale cariffa rugacruni chipurile In multe deose-


bin i In multe félIuri le-au randuitti sabornicIasca Biséricá sa fie, ince-
pandti dinn cé véche i noao scriptura i ajungandti pana la Infloritele
cuvinte ale facatorilorn de dulcile antari, ale celorti de pré sfantulti Duhti
purtatorilorti Parinti. Caré sfanta Besérica, ca o albina neobositoare, adu-
nandti clinù cé véchie i ding cé noao scriptura céle mar mirositoare flori
ale Dumnezdestilorti cuvinte, au alcatuitti dulci cantari de séra si de dimi-
néta, spre mariré si lauda celuI in treI féte proslavitti Dumnezau i spre
cinsté celorti ce pre luni preste totti anulti sá präznuescti, snntileril
earn' dinti vécti bine ati placutti la Care ca o inflorita adunare din livezile
sfintelorti scripturi i numele s-au luatti a sa chiemh Anthologhionti, care
au randuit-o Dumnezaestile saboara a fi una dinn cartile sfinteI Besérici
céle randuite spre slujba si lauda si buna randuTala eI. Ci, de vréme c,a
obicélu Yaste la politicestile stapaniri a pedeps1 si a Invath pe supusiI lorti
spre totti féllulti de dregatorie i invatatura i a-I face a sa créste bine
inpodobiti cu chibzuitoare bune fapte, ca, cândti vorti ven1 la desavar-
sita varsta, sa s poata chivernisl nu numaI pe sinesti ci si pe loath'
politila, mal cu asupra datoare Taste Ierarhila Besérich lul Hristos, sa in-
vete pre al sal, adeca pe Preoti, cu crestinesti fapte bune i invalaturi,
pentru ca sa poata chivernisi nu numaI pe sinesi ci si pe Insasi Besérica
luï in vrémé candi vortí veril el in stepena PreotieT. Fiindù ca, apostoles-
culn ArhipastorIu Iaste ca allií arhistratign asupra ostil sale ceff duhov-
nicesti si are multi vrajmasi vazuti si nevazuti, foarte mestesugosi
vicléni, intrarmati cu totti félIulti de arme, carir necontenitti sà silescti sa
supue pre ostasiI ce dau razboIu suptti stéguln lul din"' preuna cu osta-
sulti. Deci acestasti Arhistratign sà cade sà albà chibzuitoare dregatorie
desavarsitti buna mestesugire, ca dupa catti ar fi putinta sá sté
In protiva acelora i sa sà izbavésca Insusi pe sinesi i pre eel ce
santn suptti sine. Intru care arhipastorescti scaunti i smereniIa noa,stra
aflandu-ne dinti darulti i mila lul Dumnezau, i vazandti pre ostasiI nostri
Preolff neintrarmati cu trebuincloasele arme, care arme sal-1W sau in-
chipuescti cartile cetanil si ale rugacrunilorti celorti catra Dumnezau, care
carti fiindti cä foarte sil Imputinase i Inca i cate ertt intr-alta limba t-y-
pärite, catti in tara noastra citetir nu intelegé ce citescti, pentru acéIa
noI luandti pre Dumnezau intr-ajutorIu, si macarn ca In lipsa, darn
nebagandti sama de multa chIeltulala, aniti facutti a noasträ typografie
amti typarittí, pe langd alte carti, i acIasta carte Anthologhionn, ce sa
zice Floaré Cuvintelorn, cu care mi sa pare bine sa Ou intrarmatti pe
ostasil eei de suptti noY si pre cel ce vorti fi dupä noI apostolesculta darn,
pre Preoti, zicù, catra duhovnicTasca lupta. Caré carté aciasta Antholo-
ghionti,ca Ma ce Iaste infloriré cuvintelorti sfintel de Dumnezau insuflateI
scripturi, adunata de dultovnicfasca albina a barbati de Dumnezau purtatori,
nazulaste a-stí asaza duhovnicIasca el milare in sanurile floril ceif desa-
varsitti a faptelorti celorti bune, a pré innaltatel bunatatil Mari tale,
ca cela ce Maril'a ta esti floaré dumnezaestilorti cuvinte i mirézma
build crestinatati, si dela DUITHieldU Intaritti Intru alti Marii tale pré
2161 17

dacoromanica.ro
130 ANTOLOGHfON, 17M

innaltti scaunti, aduce primavara a toatd buna chivernisire cdtrd toti su-
pu$iI InndltimeI tale. $i pentru cá nu-mi ajunge cuvdntti a spune de acelti
fericitti $i de Dumnezdu vazdtorIu sufletù alü celuT Intru vecInica fericire
rdposatti Pdrintele Marii tale, de ce cätrd sà."raci multa luI milostivire $i
cdtrd gre$ili ertare $i mangdIare, carele $i multe sfinte Dumnezde$fi
hesérici de alcé $i de pre aTuré au inzestratti cu multe félTuri de faceri de
bine, ale cdruTa Dumnezde$ti fapte bune intru pré innaltd stdpiinfia ta ca
Intru o adevdratd icoand minunatO strdlucescri, precumti Taste intelep-
cTune, buna podoabd a firiT, infrdnaré, nemândriTa, smereniTa, fire cé
de$teptatd, cugetult1 ce15 Cu totulti spre bundtate pornitti, pré drépta chi-
vernisire asupra supuOlorti Mdrii tale $i céle lalte ale InntiltimeT tale pré
innalte vredniciLla care lucrdtorru Taste celti intru Mdrila la Dumnezdescti
darti i shrkluitoare Taste ce intru Innaltime ta buna fapth i noroculti ur-
mdtorIu InnAltimeT tale, pre carele cu pdrintésca dragoste te chiem5 ru-
gAndu-te ca cu bund credintd i cu obicInuitele bland* sa priime.$ti
MäriTa ta acTastá aducere a mé, care Taste build pildd aceiT cdtrdMriia la
dinù curatd inimd multdmitei méle, pe care o afierosesctl supttí acopere-
mdritulti ceiT de Dumnezdu intdrite i incununale DomnieT tale, a cdril'a
cre$tinésca mdriré ta veT fi válfa, $i lauda, .5i buna adeverire ace$tiï aï(sic)
méle suflete$ti trude spre buna laudd $i innaltare némuluT cre$tinescti.
Priime$te darù, priime$te, pré luminate, pré inndltate pravoslavnice, pré
bun5 cre$tinule i alù mieu de multe bundtäti fdcdtorTule Doamne, acIastd
dina toard bund cugetare inimiT ddruire a noastrd, pentru céle multe
MCA, numdrti bune faceri, ce purure amti luatti $i Tau dela bund i pré
fericitd innaltimé Domnier tale. Pentru care noT pururé ramdnernti datori
a ruga nefncetatti nemdrginita luï Dumnezdu bundtate $i milostivire ca sd
fie sfanta sa Beséricd intru multe vdrlejiri ale anilorti suptti puternicd
mdna Aldrii tale, feritti de toatd incungruraré i sup5,rulti celuT
mdriré stdpdniriT Inndltirnel tale neclatit5, i purure bine norocitd intru pré
innaltti $i de Dumnezdu ddruitti scaunulti Mdrii tale pLind, Intru adanci
cdrunte btitrânefe spre buna stare i intdriré norodulul Mdrii tale celur
ce de la Dumnezeu i s-au incredintatO spre slava $i lauda tuturorti pra-
voslavnicilorti. Amintl.
Alti Mdrii tale fierbinte de Dumnezdu rugdtorI5,
Smeritul5 Iacovti, Mitropolitulti Moldovir.
Antologhionul ocupd primele 499 de pagine. In cele 9 foi nenumerotate cari ur-
meaza se Oa: «Slujba sfAntului marelui mucenicu Ioannu cell) Nou dela Suciava» si o
«In§tiintare pentru moastele sftintului i marelui mucenicu loannu celu Nou de la So-
cu ce pricind s-au luatti dela Moldova i la aciasta vréme undo sa allá».
In foile urmatoare, cu o numerotatie noua, alât ca paginatie. c;11 i ca signatura
a coalelor, se allá «Slujbele de obsteo i «Bogorodicinele voscrésnelorum
SfArsitul cartii lipseste in exemplarul Academlei.
Bucuresti : Biblioteca Academiei RomAne.

294. Bucvar, Iai 1755.


fiNKKAPh I GAS tIkIUPAE I TS'll'h tlf Kívph C'h I .¡Ki111,6

KAIITE KS C/16KE GAOKEllill1112 C-AS I 11'1114E1Th ai KS nopSutu

dacoromanica.ro
BUCVAR, 1755 131

RIITSASAToonomim SAlt. inOtlAkel KINIK I iíKORh. 4. CV1TA llIHT00110ME


mum. A*Th fechr.
In-80 mic de peste 4 foi fdrti numar peste 29 foi numerotate. Exemplarul Acade-
miei nu este complet. 18 randuri pe pagiMi. Titlul este incadrat in flori de compozitie
lipografica §i cu un ornament frontispiciu, iar pe verso se aria chipul Maicii Domnului
cu copilul Isus in brate.
Prefata:
Predislovie
Catra buni credincTosif Parinti, catra hranitori, catra Ispravnici, catra sta.-
pani si catra toli cela lalti ce au nume parintescti preste copiff
cer mici.
Toata obicYnuinta vietiT omenesti sta spre hrana, o Tubitorilorti de
Hs. Cresteré prundasca atarna cine ce felù de copilti Tase, acéTastl si
déca sa face mare, de Tase invatatti, dinti copilarie intru invatatura cinstita
si Mtn' frica luT Dumnczau (care Taste incéperé in(elepcTuniT) sa cade a
nadajdul cí. acela va El ten) buna crestere i daca va fi mare; Tara de-T trece
cresteré sa 'Ara de fried si invatrttura, putina nadéjde ca va fi maT buna
céTa laird virata a luT. Si acTasta ipi1ire adevarata intareste pre no atata
catti chipurile eT nu nutnar la féte osibite Taste vazuta, ce si la totti noro-
dultí. De traraste cineva intru norodti, bine cunoscuta Taste, ea intru acela
indreptare Lonna Taste copiilorti; Tara de traTaste in norodti cu multe sfazi,
urdcTunr, pizme, vicle$uguri i talhariT i alte obicéTuri rele, nu te indol ca
va fi intru acela indreptare build copiilortí. Dina cresteré copfilorti ca
dintru o radacina i buna $i ré intru toata viTata curge. lara pricina
acestiTa Taste acTasta ca de vréme (ce) print" vatamaré pacatuluT stramosascti
plecati santerna dinù inceputulti vietiT spre Mutate, toata gamdire inimiT
omenesti spre ran dinti tinerétele luT, zice scriptura. Deci, de nu va do-
bandi ()multi dinti copilarie hrana buna, nu-T va fi lur Multi Cu ostenéla,
carele i s-au nascuta ran. Ci Inca i maT vat-Lost"! Mutate cé dinti fire cu
deprindere in toate zilele crésle i dint) clasti maT mare putére la. Dará ce
Srt zicemti, canda inca sa, va apropfia multi de rautatile Me de obste si a
sa Mutate cu chipulti streintí sa va intarl i farti-de-légile céle nestiute de
clansulti din vorbele cele réle ticalosula copilù sa va invatà? Ca tare Taste 1. Cor.
cuvantula apostolescti: «Strica, pre obicéTurile bune vorbele céle réle». Si Cap. 15
asémene lis. Siraha: «Celt"' ce sa atinge de smoala sA manjaste, si celti ce Ils. Sir.
sa impartasaste mandrulul asemene luT va fi». Cum daril ver nadajdul de Cap. 13
bine uncle nu Taste brana buna copiilora ? MCA, de brand ca acéTa in Tara
acTasta cine nu véde card lipsa Taste? Care vazanda noT lipsiti copiiT de
hrana ce li sa cadé, bolindti Cu inima de nenorociré invataturiT lorù, amti
data in tiparru acTasta cartulie, incepanda de la azbuchi, Cu toata °ran-
duTala, pre cumti sa vede ca sa poata dupa buchi cetl si Cu sloguri intru
intariré cetiriT sale, si dupä, acéste rugacTuni de sera si de dimineta,
randuTala pentru masa si dupa masa; asijdere céle zece porunci si 7 taini
crestinesti, 7 daruri ale DuhuluTsfantti, i altele. Si invä.tatura pentru cre-
dinta catholicIasca si re Taste credinta catholicrasca. Care acéste toate in-

dacoromanica.ro
132 BUCVAR, 1755

vatandu-le copiI de mid sä poatä cunoa0e ce Taste frica luI Dumnezau


Psal. 118 cäci de aclastä firmà bunä a copiilorti intréba. i räspunde David: «Intru
ce- § va indrepta cal* tänärti calé sa, candti va pAzi cuvintele tale ?» Cade-sä
darti voao, blagocestivilora cre0ini, i ceI ce aveti nume parintesdi preste
copiiI cel mici, sà aveti purtare de grija pentru inva,tatura copiilorù voWi,
ca sä nu se lipséscä de hrana cé sufletéscá cu povätuiré cé huna, earn' 0
sunteti datori invAtati pre dan0Y, gräindu-le (Urmarea lipse0e).
Bucure01: Biblioteca Academiei Romano.

Gramaticii slavoneasci, Rannic 1755.


1.0 WKS CTWí IAHHCLIIHKII, 7KHKOTKOliAllITM, 110AS,A,*AAMKIA Tiiii, t5a,a,
Gru, 11 Gl'APW : 1L CTOAIBEArk 111:111A*Mi1HTIAVIt : i HiKAERiHTEArk llpf WailfH111-
611111`W 111 npFROCKOAHTEAWkAWAPW dprilaKCIDA Kiii1AORMIKAPW, I RCEra, Rh Ammtiiivk
arh 1.kiC400-11(1daiRCUPW ELEAlitISCTR kTMOWL!IWC/ aaniiio, GORCKAPW, IttiAti-
XYFICKArW 114.106,A,d diF1TOOBOrtini ih011)C1iiz 1lEcapo: KPÁNKCICHKIS HIFAINECTRI Tkñ-
H4W GOIATHHKA, : riABBAII il ! /1 fi H 6114 A 0 lft H q i, H ra dà FILIMAiii-
TiKA Rh ROARS Fi 6:110TOIRAiNY8 ttiTOÓKWR'h GiORCKHK11 1Kmátoilitql, VVCHOKATIAHAPW
ilaS4EHUA Gat1KÉHCK8PW AMKTA. liallitlATACM Kb alaK011Ya Pb.WHIltleCK011. ail'
rem-GA

Spre slava sfintei inteo fiìnà Treimi, dätätoare de vialä i nedespär-


tite, a Tatälui, a Fiului §i a Sfäntului Duh, cu stdruinta i cheltuiala prea
sfintitului i prea distinsului Archiepiscop de Karlovat i Mitropolit al in-
tregului popor slavo-sArb i valah din impärätia Maiestätii Sale Cesaro-
Cräieti si a Domnului Pavel Nenadovici, Consilier intim, etc. al Maiestatii
Sale Cesaro-Cräie§ti, s'a tipärit aceasta carte Gramatica la Episeopia
de Rämnic, spre folosul i 1ntrebuintarea tinerilor särbi, doritori de studii
temeinice In ale dialectului slavon, In anul Domnului 1735.
In 80 mic, de 288 foi numerotate.
Prefata, care se Intinde pe primele 7 foi, nu e subscristt §i nu prezintä nici un in-
teres istoric sau literar pentru noi.
Bucureqti: Biblioteca Academiei RomAne.

1756.
Apostol, Iai 1756.
110GT011it I KANAI AKSA1h .¡Thsri C-45 .TOS At1iCT41116
4 31-1MAI no* 414-knu,ATSAS6Aontlik, fa/ ROGT H THilh tlUIXÎIH f 116 X fi 11 h
P'hK OK 11 It 'h KO 6K GDAh, f
.¡TpS Aeaw A4tIí tllhpïHctine. K8 LIPdhpAï,
KS T64T'h I KY4TS1A4,1 no* WC*HH11,11TS4SA I i1AHT110110AATh 1110Mélgrl. IKITE'
fIK 0K h I 4Tp8 dà Thorptizisie, 021SiiT4 AIHTOOBOME, 4 riNtim. 4 MIA AMA
MintÀMJ wimp* Asa re, ,atiis.
In folio de 2 foi fara numerotatie i peste 173 foi numerotate. Tiparit Cu negru
ro§u, cu 38 rAnduri pe pagina incadratti. Titlul este incadrat de o gravura cu compar-
timente semnatii Gligorie T. §i Sandulti 7'.
Pe verso, stemele ambelor täri incadrate (lacs. 295), avänd la dreapta §i la stänga
initialele domne§ti ale lui Const. Racovitä Voevod §.1 urmatoarele:

dacoromanica.ro
D. CANTEMIFI, 1756 133

Stihuri 14 asupra pecetir.


Buoruld cu Corbulti luminatta tnsemnézä,
Si pentru doao thri domnh adeverezä,
Pre Maril'a sa Io Costantin MihaT Racovitä,
Carele le-au sthpanith Cu multä credinth.
Cade-ni-sä darh de obte pre Dumnazeu sä rughmü,
Ca pre Mari`fa sa Domnh nemiwatti avemti,
$i sä-lh inthresca, minunatil in Domnie slavith,
Cu pace, cu 1inite i in viath nhrocith.
PatriYa sa cu bunh ndrocire sh o stäpanésch
Si pre vrajmaif sài pururé biru'fasch
$i intru allí shu Dumnezhesch IhcaVI i fericire
Sh-i dé Ceresculti inparath parte de mo§tenire,
SlavinrIti ce r urmätori pre sfänta Troità,
Ca sä nu se urte numele lui celh de Nina vitä.
Pe pagina urmdtoare se afld o gravure.' mare reprezentand pe Isus Christos, sem-
nata iarasi de Grigorie i Sandul, çi cu urmatoarea legendal:
O Doamne lisuse, celti ce dela Eleonti la Cerru te-aï
$i pre Apostoli de Duhulti sfänth umpluth,
Trimitindu4 in toath fume sh te propoveddiascg,
$i innainté tyranilorti sa te märturisésch,
Pentru rughcIunile lorti te milostive§te,
$i pre noT de phcate ne izbavéte.
lar mai jos:
Si s-au Typäritil de Grigorie Stanovicl Typografti.
In fine, pe ultima pagina liminard, o g,ravurd.ocupAnd toatä pagina si repiezentdud
pe Apostolul Luca.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romilne. Mänästirea Neamtului.

297. D. Cantemirl Istoria Imperiului otoman, traducere engleza de N. Tindal.


(Editia II), Londra 1756.
The I HISTORY I of the I GROWTH and DECAY I of the
OTHMAN EMPIR E. Part I. Containing the growth of the Othman
I

Empire from the reign of Othman the Founder, to the reign of Mahomet
IV. that is, from the year 1300, to the siege of Vienna, in 1683. Part II. I

Containing the history of the decay of the Othman Empire, from the reign
of Mahomet IV. to the reign of Ahmed III. being the history of the au-
thor's own times. I Written originally in latin, I by DEMETRIUS CANTEM1R, late
Prince of MOLDAVIA. I Translated into English, from the author's own ma-
nuscript, I by N. TINDAL, M. A. Vicar of Great Waltham in Essex. I Adorned
with I a plan of Constantinople; and twenty-two heads of the turkish em-
perors, engraved from copies taken from originals in the Grand Seignor's
palace, by the late Sultan's painter. I London, I printed for A. Millar in the
Strand. I MDCCLVI.

dacoromanica.ro
134 1). CA NTENI1R, 1756

In-folio de 1 foaie pentru uhu, 4+-XV 1-460 do pagine.


In rata tillului se atá un portret al autorului cu stema sa Cu inscriptia : «Dame-
trius Cantemir. S. Rossiaci Imperii et Moldaviae Princeps. Petri M. Russoru(m) Impera-
toris Senator et ab intimis consiliis».
Verso titlului e alb.
Urmeazd apoi: lista subscriitorilor pentru volum, in cap cu Regina Angliei i Cu
Principele de \Vales, pe doud. foi ; o in§tiintare a traducalorului, prefata autorului §i
o tabela pentru transformarea anilor Hegirei.
La p. 454 un indice de cuvinte turce§ti §i de Sultani, i errata. Pe celelalte loi,
pdnd la sfdr*it se afla o notita biograflca a autoralui.
Volumul este infrumusetat, dupa cum se vede §i din thlu, cu portretele sultanilor ;
iar la shir;fit se aflá un plan al Constantinopolei, avAnd intr'o parte vederea palatului lui
Cantemir din acest ora*
V. mai sus no 209 p. 48
Bucur0i: Biblioteca Academiei Romdne. Londra : British Museum.

Ilrisovul lui Constantin Rarovitli, Domn al Moldovei, pentru vadrtirit,


(Ia§i) 1756.
In-80 de 5 foi, fdra titlu.
Dupa textul hrisovului, datat: 7264, August 20, urmeazd carlea de blestem, din 25
August, semnatá de lacob mitropolitul Moldovei, Ioanichie de Roman, Dositei de Radauti
Inochentie de Hui.
In exemplarul Academiei s'a adaugat la sfdr;ii de mana : «Noi loan Sandu SlurdLa...
Intocmai poruncim i Domnia mea sd, sa urmeze. 1827, Sapt. 12))
Publicat de N. Iorga in Noua Revista Romana, 1000, vol. II, p. 354
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romana.

Inviititturrt cre§tineasctil ed. II, Blaj 1756.


411'h1VhT:313'11. KilflpHH-kCIC6 11(111H .tafifIrhilri 111H PlCIISN OSA uuwrpS 11110K011CLLI
11110,141f4W11. 111.:SM AOSWSplt TVErfillWrit KS lIpktvc4inuis,wrtiatill
Ky II. MAMA 11.1110H EirhAH1.41 4).Krhpawsnsii.4i ll'ItH'ItCTHIVk C41iiTfli TOOH1.1,% ¡la
HAS:ft. I1LtI FI. 0,111'fiS. Af ASS111T(1:3 PX.MHHLISFISS.
Titlu huai dupd. Popp.
Popp, Disertalie, 46. Gastar, Geschichte det. runt. Lit., 308.

Liturghii, Blaj 1756.


Ak 3 î1jLHl I 1111TXPIIii fi tlft1W111% AHHT(1S C4iii11,11 11101111H-
StVph Hó- I IIIPH isWittlh 3AATOSCTIN, RACtidff I f, 111 fi S 1111fiK,A,1 C11'1E1111011.

Kkahl 4Tirsio4ap-d4ICTA KHIuI TVIrkflATI : GThIlAslifillAk 114111011,STA : KFc.ipo-


Kp-KAca Pom.teemvph, lluiitc f kssi finpótal. 11 fi PI fi OdP4' KX
Ei1iirOGdOK6IIIti% I Ihrk ilsmilmiTsAsil, IBA ep-k c41iiu,AT8ASI1 I KY0TSKY0k: 114TP-g
Wandal. aapolli, j &molar' vhripan.igakti I 4 iih.whenipt
TO061.1,1s. A a LIAMIt allStIk AfAtl Xc. Af 41.:41flal.

In-4) de I foaie fara numar §i 230 pagine. Tiparit Cu ncgru cu cdieva or-
namente. Pagina are 23 randuri. Pe verso titlului se afld scara cartii.
Bucure;ti : Biblioteca Acaclemiei Romana. Sibiiu : Biblioteca archiepiscopeasca (co-
municat de Dr. Ilaiion Pur.ariu).

dacoromanica.ro
PSAI.TIRE, 1756 135

301. Psaltire, Bucuresti 1756.


%I' il THP%1 (I) P T d nk HPOPOKh I HD dItimpATK MAk
KS M'ATKFAE TÓATE 111f1 KS IMIITHAE AS11 ill : KS 4liwi niAKS
II11H- I 11411EM 11$11,AWK Arropre 2t HSAIG1W011 : KS IIACIAAVE 11'1111%
C*X1111116T811k diKSASti : KSIli1(1,1KAACSAK HpitnicTni. AKSAut
I ThrtilAT'll
MAE 1S4t11111ATS15S11 MiNh, I di K W H CTAHAA 11 k 111K o i1 A E E 0 K W A It I KS
I

Wii KEATSAAL1 Hirk ufiTSASil lavTponomiTh Ai% OitrilOKAÁXilii.


I

R t i 4) fid apaTh 4 cd;iiTa dirTponnaii a sSitSpittumwok. ! da uÍu1 ths [p]


KaptiSm1 ESKSinnirkiiSmi Timor11.i4sSAK.

In-40 de 8 foi färd numerotatie si peste 222 foi numerotate. 24 ränduri pe paginä.
Tillul e tipärit Cu negru i rosu. Pe verso, sterna dublä. (facs. no 289) cu initialete lui Con-
stantin Mavrocorthìt i versurile din Liturghia dela Bucuresti, din 1747 (v. p. 99).
Pe celelalte foi liminare se aflá prefata reprodusä mai jos, obisnuitele instructiuni
pentru citirea Psaltirei i chipul lui David.
Précloslovie catra cetitortu.
Dumnozeulil Gehl vécInicti §i atoatti (sic) putérnicti, pravoslavnice cetitortu,
notanulti maririt §i aHI burial:4ff sale, au vrutti lumé Cu toate cate
santa intr-ánsa i arara dina tr-ansa vazute §i nevazute, ding nimica sa
zidésca §i la aratare sa le aduca, insa nu numaI at:Ma Cu adanculti intelep-
cfunit sale au vrut sä, faca §i sa tocmésca, ci hied Cu nehotailta socotinta
toate sa se tie una cu alta §i sa se chivernisésca. i a§a dar"' cu cé mal
nainte cuno§tinta sa i intelepcIuné §i putéré lut a§ezandti i tocmincla
fiintele §i fapturile §i lucrurile, ca sa fie de toate fapturile läudata, §i maI
multti de ornti ca de o faptura mar alésa §i mat iscusità decatti toate. Pre-
cumti vedernti cà acela§a facatorlu a toate Dumnezeu, Cu lucraré Duhulul
sfilniti au suflatti §i in alesulti sàu organti prorocula Davidti, de au alcatuitti
psaltiré, precumti serie la osebitulti su psalmti, zicandti : «MaInile méle au
facual organulti i dégetele méle au alcatuita psaltiré». Iara celaste Psaltiré,
singura vrednicie el o laudd, de vréme ce totti fiYulti(?) de lauda Dumnezdasca
dohtorie sufletésca in psalmi sa incue, ca intr-o vistierie pré bogata, print"
caré mare cinste i lauda aduce psaltiré beséricit Jut Dumnezeu, precumti
§i stAlpula besériciI legit noao marele Vasilie grata§te : «Mai bine soarele
sa slé din(' calatorira sa, deoata Psaltiré dinti besérica sa lipséscä».
Yara§i au (?)intr-altil loctl zice: «Lauda psaltirri sufletulti i Ondulti luminéza,
turburaré, léné i grija goné§te §i sa mangae Cu dansa lacuitorit in pustie.» Cu
unti cuvanta zicandti, Psaltiré Taste oglinda a dréptel credinta §i a priviril
la Dumnezeu, caré pentru pacato ciarta, la calé dreptatit aduce, spre lauda
luI Dumnezeu de§tépta; credinta, nadéjde §i dragoste a avé intru Dumnezeu
invata, fratila a Yubi indemnéza; §i ce nu spune de ingroziré judecatil
va sa fie, de amaractuné mortiY, de peiré necredincIo§ilorti, de neincetaré
muncilorti ? Binele véclnicti §i plata dreptilora pré de plinti arata. Darti
adancurile Dumnezeirit in troita §i tatnile intruparit cuvantulut lur Dum-
nezeu cine le poate gral, care psaltiré le cuprinde? Incá §i de patimile
Mantuitorrulut, de puneré in mormantii, §i de invirare §i de innaltaré la
cerlu spune Cu a doao venire ingrozé§te. Pentru care talne, ce sácuprindti

dacoromanica.ro
136 PSALTIRE, 475fi

intr-ansa, s ingrozeseti dracir i fugtí. Ca soarele luminéza, ca apa cura-


Oslo, ca foculti arde päcatele, ca untulti de lemnti unge, polliele trupestr
potoléste, manira inblAnzéste i intunéreculti pacatelorti rasipéste si lumina
adevarulur arata. In Psalmi sa aria stApanira inparatilorti, buna cuviinta a
Arhiereilorti, indreptaré preotilorti, intariré ostasilorti i biruinta; vartuté
batränilorti, Intrumusetaré tinerilorui, intréga inteleperune pazitorilortl de
fecrorie i calugariloril veselie de savarsitù i tuturortí d. buna nadéjde de
a astigaré bunblatile céle rerestY. Si maY mare si mar cuprinzatoare,
mar pre susti de cAtti toate cartile Taste carte acrasta, dupre cuvAntulti
marelur Vasilie, i alù lur Augustinti, si alti lur Ioanti Zlatousai. Si macarti
ca Taste veche, dará mai multti sa véde a fi noao, pentru ca intr-Ansa
tainile Dumnezeestir evangelir, a darulur legir noao santti. Si macarti ca la
vedéré er Taste mica, Tara !a cuprinderé er Taste mar mare si maY buna
de folosti decatti alte toate, i aicé sa plinéste cuvantula lur Solomonti, ce
graraste: «Mica Taste albina intru céle zburatoare, Yarti rodulti el' mar dulce
Taste de 610 alù tuturorti celorti ce zboara supta cerru». Deci nu sAnttl eu
celti ce graescti pentru lauda er, ci eel mar &1St) numiti sfinti. Pentru acrasta
tuturorti Cu umilintamí rogti : prirmitr cu dragoste si o cetitl cu intelégere,
câ pentru acrasta ne-amti nevoitti de o ami typaritti mar chilar pre liba
noastra rumanésca i totù in stihurr pentru mar lesne cititorruluI si intelé-
geré deplinti. Ca celL1 ce cetéste si nu intelége, raste ea celti ce calatoréste
Corinth 13. pe intunérecti i calé nu o véde; precumti insusi Hristos grataste: VA In-
àlati intelegandtl scripturile, nicr putéré lur Dumnezeu, ci cândù cititY
sà Intelégeti céle ce cetiti, ca sa nu fiti asémeni clopotulur ce suna i chym-
valulur ce rb",suná cu glasuri neinsuiletite si far de intelégere.» Pentru-ca
omulti fiindti ziditù dupd chipul i asemanare, luI Dumnezeu, stiindti binele
si Multi, cuvine-sa darti pre facatorrulti sau Dumnezeu sa-lu slavésca cu
Psalm. 41). intelégere, precumti proroculti graraste: «Cântati Dumnezeulur nostru cAntati,
Sh. 7. cântati inparatulur nostru clintati, ciintati cu intelégere.» Acrasta a cantii
sau a cet1 o intelégere au. La acéste dart"' bunatati i folosinte sufletesti
trebuinte din) toate zilele i in Besérica si in toate locurile i vremile ce
cuprinde Psaltiré urtandu-te mar multù, pravoslavnice cetitorru, cu plecaclune
ma rogil priiméste-o, cu blandéte si o cetéste cu intelégere, chi acrasta pré
sfänti carte Yaste capulu i mijlocul i Avarsitula tuturoru pravoslavni-
ci/orti cart'''. ale Beséricir rä\aritulur, pre cumti mar susti printi dréple m5r-
turir amti aratatti, ale carora rugacruni i Dumnezeescult1 darti i milà sa
fie cu vor eu toti.
Print"' indemnaré i nevointa Cozmer ermonahulù, eclisiYarhulti Sfintel
MytropoliY.
La f. 191 se afla «Invälatura pentru cluefulu Pashaliei» ; iar la stii,m7itul pascaliei,
intiintarea despre ea a lui «Barbulu Buc. Typ».
Urmeaza apoi oCinstitulu paraclisu alu pré sfintel Nascatoarei de Dumnezeu, facere
lui Thcostiriclu Monahulu», i «Istorie de nume jidovetI carele pomenéte Davidu la
psalmii lui . . .»
Nu cunow;lem exemplare complete.
Bucuret.ti: Biblioteca Academiei Romä.,ne.

dacoromanica.ro
DOCTRINA CHRISTIANA, 1757 137

302. N. Mauroeides, ilreaja apostolicei, 1ai 1756.Greceste.


'AFIOITOALKON I AT'KTION I »11v 21yot oxopaxe:4 sic rilv álríocv, fvAi
p.s760.-fiv TEOCilpStitOatir. Ka.: sic
tied tsoaapcotoveiw.spov virmsEav I T6n/ Xptaro6 Tavv@v.
I

Iovre0Svreg xxi ivpowriallitss xapa te 5 rarsevoii elepoxiiptmo; I 11KOAA'O1 AIATPOE1A11-


To KE4IAAIINIE'Sn: I '134 Sarin TCp Túrry ixadivrsc gribc aypiXstav T6)V ZpLITCAV6)V.
Kc iiTterice0.ivtsc tie TIrrIXotiry, rakilvotity esoasi3Earemp A60.6m)J KTP1'9, KTPI'S1
KI2NETANTE'NS2 MIXA1TA TAKOBETZA j BOE3682 xat cliTspivt NIsTaXorpsrcestalup
riaric MonopXxxicec. I 'Ev 'LaoEcp MoXkfiEac. J 'Ev EarrlpEtp Ovç'.
Mreajä apostolica. adich cuvinte de sullet folositoare la sflntele
marile Paresimi ,si la postal de patruzeci de zile ale nasterii lui Christos,
compuse i rostite de smeritul predicator Nicolae Mauroeides Chefa-
lonitul. Cu propria sa cheltuiala' date in tipar pentru folosul Crestinilor,
afierosite prea înàltatului, prea lurninatului si de Dumnezeu cinstitorului
Domnitor, Domnul Domn Constantin Mihail Racovità Voevod i stil,p5.nitor
prea milrct a toatil Nloldovlahia. In Iaii Moldovei, in anul mântuirii 1756.
In-40 de 9 foi nenumorotate i 402 pagiue Tipärit pe doua coloane, cu 30 rAnduri
in coloanä.
In foile liminare se afla o dedicatie cätre Domn, lard interes, o prefatä ctitre citi-
tor, aratarea cuprinsului *i un portret al autorului gravat de: «lerei Mihailu Strilbit»,
(StrilbitIti), cu inscriptia urmatoare t N tx--moç NI izr,ox4ip9; ix KetpsaYjvi,4, itri)
Xti3p,Ag 'ApToctok:ou, attip, TEaampeotomt, xn.1 invEtú. Ovq. 1756.
In prefatä, autorul spune ca a predicat mai mult thnp In Constantinopol, In Un-
grovlahia ti in Moldova
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romane.
C. Erbiceanu, Bibltografia greacií, 93.
-1757.
303. Doctrina christiana, Blaj 1757.
DOCTRINA
CHRISTIANA
Ex probatis authoribus collecta,
d
Usum hujus Scholastiae Juventutis
cooptata,
cuin adjecto
DE SACRA UNIONE
COLLOQUIO,
JUSSU
Ilastrissimi, ac Reverendissinzi
D. D.
PETRI PAULI
AARON
DE BISZTRA
Episcopi FOGARASIENSIS &c.
In Monasterio Sanctissima- Triadis
typis edita BalasfalvEe.
Per Michaël4 Betskereki. Año 1757.
2161 D3

dacoromanica.ro
138 DOCTRINA CHRISTIANA, 1757

In-12 de 5 foi *i 198 pagine. 20 rAnduri pe pagina. Pe verso titlului se aflà chipul
Maicii Domnului cu copilul Isus in brate, gravat de mums in anul r44,«4 §i cu legenda :
«Icon Beatae Mariae Virginis ad Claudiopolim lacrymantis».
In foile liminare se citesc urmätoarele:
Excellentissimo et illustrissimo Domino Domino Ignatio Joseph() Bor-
nemiszsza L. B. De Kaszon. Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Stattls
& Excelsi Regii in Transylvania Gubernii Consiliario actuali intimo, ac per
eundem Principatum partesque reapplicatas thesaurario regio, rerumque
cameralium supremo Directori, et sacrae unitae Religionis Protectori, &c. &c.
Illustrissimo item Domino Friderico Vilhelmo L. B. de Dietrich. S. R. I.
Equiti, sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerae Aulicae, et inclyti
Regii in Transylvania Thesaurariattls Consiliario actuali intimo &c. &c.
Dominis suis colendissimis.
Humiles Hieromonachi Canonici Balasfalvenses O. S. Basilii M. Professi,
perennem felicitatem.
Excellentissime ac illustrissimi Domini Domini.
Diu nobis dubitandum non fuit, Excellentissime et Illustrissimi Domini,
cujus potissimum nomini exiguum hocce quod orthodoxae doctrinae ele-
menta, et Sacrae Unionis refert rudimenta, jam typis demandatum dicare
deberemus opusculum. Quidquid enim laudis, probi piique Lectores operis
authori rependere poterunt, ad Vos ipsos merito redundare optime intel-
ligebamus ; quin et opusculum ipsum peculiari quodam jure ad Vos (per
quos etiam publicam meruit aspicere lucem) pertinere minime nos fugiebat;
quandoquidem Vos pro eximio illo, quo Sa,crae Unionis incrementum, hujusque
studiosae juventutis emolumentum ab ipso plane hujus Augustae Funda-
tionis exordio prosequimini studio et affectu, ejusdem opusculi editionem
non tam sollicitastis vehementissirne, quam procurastis liberalissime, dum
pro ipso etiam, qui aclhuc desiderabatur, hujusmodi typo recens cudendo
munificentiam exhibuistis; compertum insuper, exploratumque nobis erat,
quantum utilitatis et ornamenti ex gemina Vestra unita beneyolentia, yali-
doque praesidio Sacrae Unitae Religioni, et studiosae huic posset obvenire
Juventuti. Quocirca ut jure culpanda fuisset rei maxime necessariae incuria,
ita, plane decebat, ut avidius arripere non praetermitteremus, quidquid Vos
inclinare posset ad eam nobis non immerito concedendam. His itaque justis
de causis Vobis demisse oblatum, mole quidem exiguum, magnitudine
tamen Vestra haud indignum utpote Sacra doctrina congestutn, consveta
benevolentia excipite munus, nosque nostramque isthanc Juventutem. Vobis
magnopere addictam deditam et studiosissimae, nec unquam defuturae
erga Vos reverentiae plenam Vestram in fidem et clientelam recipere, per-
peluoque patrocinio foyere, tuerique non dedignemini.
lidem suis salutem discipulis.
Ecce filioli, libellum, Doctrinam inquam Christianam, Elementa videlicet
exordii sermonuni Dei, velut fundamenta solidioris doctrinae, ex probatis
authoribus fideliter collectum, ad captum vestrum, quibus lacte adhuc dum
opus est, et non solido cibo, cooptatum, materno idiomate nuper expres-
sum, interque biennium bis praelo commissum vobis nuper legendum, et

dacoromanica.ro
IACOV, NI1TROP. NIOLDOVE1, 1757 139

revolvendurn propositum, quern subinde, et virtute, et nobilitate Viri Claris-


sirni in Latinum idioma translatum concupiverunt, horum rogatu, vestri
amore, Illustrissimique ac Reverendissimi Praesulis Nostri jussu lalio ser-
moni redditum, typisque editum vobis referrimus. Vos igitur, charissimi,
ilium benevole accipite, legite, masticate, line, verb devorate ilium, et faciet
amaricari ventrem vestrum, sed in ore vestro erit dulce tanquam mel.
Satagite itaque, ut ex co profectus vester manifestus sit omnibus, utque
cum Apostolo nos quoque laetari de yob's possimus, et dicere: quoniam
VOS estis gloria nostra, et gaud:um. Valete.
Dupd textul ratechismului, urmeath la pag. 124, «Appendix», coprinzand:
bula brevis sacramentorum.; 2. «Colloquium discipuli cum magistro de sacra Unione» §i
3. «Epistola Clement's XI. Pont. Max. ad cardinalem Kolonitz, primatem Hungariae».
Pe pag. 106 ii cele urmatoare se Oa ardtarea cuprinsului.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Rometne.

Hrisovul lui Constantin M. Cehan Racovitei, Domnul Moldovei, pentru des-


fiintarea vhcaritului 0 a cunitei pe vite, (Ia0) 1757.
In-40 de 4 fol.
La sfdritul hrisovului s'a tiparit data : 7265 Fevruarie 20, care a fost indreptatd
in: Martie 1, *i intarita cu pecetea mica i iscálitura Domnului.
Urmeaza apoi cartea de ble,tem a Mitropolitului lacov al Moldovei, Cu pecetea §i
semnatura sa.
Bucurati : Biblioteca Academiei Romdne.

Iacov, Mitropolitul Moldovei, lidunare de multe nväIttuii, Ia0 1757.


[G V II O tr 11 h I min, flASthipe M MSATE 4WhIVIITS1111 I
Ki1pE SKSMId
C-11S Tïrh11I1TIt [441TOS SLIECT,1111K Milt] I4 SAMM Ilfrk MA1112311Sil I

/16C1'1)S, I ti) G Kfl P 1 il T h Firlu E %%1E14». I KS CbeTewkA.1, UII T64.1T% KlIMTSima


a Ilirk 0411'11111,11TS1811 111HT00110/16T11 4111% Illoo,iteik I K VP h I fi K 130 K
ditTPS Tynorp,i$TE, 4
c:t G.t.ii-ra auToolioniF. 4; mink
I
I . fiuiïií Auta 3Hork
Akin) fihrk Akm 11:41 Xiiirr6ch. ofltrns. I G-AS THIntpliT6 M l'0111'6P1F
GTAHOldigh Tynorp4h. Mt c-aS A1tVQCFTI MavA6rii
I

In-40 de 2 foi fdra numerotatie §i 64 numerotaie. Tiparit cu caractere de doll&


marimi, cu 25 rdnduri pe pagina.
Scrisoarea Mitropolitului catre cititori:
Iacovd, cu mila lui Dumnezdu, Arhiepiscopd i Mitropolitti a Wald
Molda vie.
Cucernicilorti intru cuviintà preoll, i diaconY i allord pravoslavnicY
YubitorY de Dumnezdu cetitorY, mild, pace, rrantuire de la Dumnezdu celti
cu totuld bunt"' vä portimti, Yard dela smereniYa noastril arhieréscd rugd
blagoslovenie vA trimitemd.
Chtrd celelalte maY denainte, ce arnti tdcutti spre indreptare i po-
vdtuire, cdträ ci1,0igaré mo.5tenirri noastre ceir de susti, Yatd i aclastd
Ceréscd. Floare, adecd ciírtulie, am saditti intru Dumnezdfasea gradina aciasta
(adecà intru stAnta Bisérica acrasta a Moldavier cdrira, dind Dumnezdrasca
mild, noI santemil piisiorl i purtAtorl de grije). Care Hoare ca mirosuld

dacoromanica.ro
140 IACOV, NIITROP. MOLDOVEL 1757

eY colt' pré scumpti, veselindti sulletulti nos( ru, nadAjduimii intru Durnneztiu,
Cu cell' pré bunt' ro luIù el" de invätaturd maY mulLti va Incluid i stiinta
pricépere voastra, caré phnä acumä nicT s-au maT saditti niel au maY
crescutti in grAdina acTasta, cad acIasta acurnti intaTu (print.'" multh oslenéla
tedinliririi de pre altei limba) am( scos-o i). AT chriTa florT, i raclacina,
turpina, i frunzile, i llorile eY, totti lécurY de vindecarY sufletestT santti. In
rädhcinä, adeca: arhlare pentru fieste-ce pricinh de primejdie ce s-arti
tämplä, a sä face intru pré snntele si de viath fächtoarele TaTne, la vrémé
sflnteT lit urghiT i cu ce sh se indreptéze. In turpind, adeca : invkáturd pentru
insusT molitvele voastre preotT i diacont cunt"' vi sä, cacle a vh gäti inpo-
dobindu-vä sufletéste, maT nainte de a sluji Manta liturghie i in vrémé li-
turghie- cu ce evlavie, i duph liturghie cu ce pazd. In frunzä, i in floare, dupä
eumil Cu numärulti Taste de multe, asa i lecuirile santtl pentru multe, adech :
indreptare a multorti réle si de sulletti vratmdtoare vechi obiceiuri i in-
chipuiri ale inchindtorilorti de idoli, ce sti face pänä astäzi de chttil celil
de obste norodti, descoperindu-le si lorti ardtatti, ce Taste acéYa ce o facti,
;4 de Cann au luatti a sä face si pentru ce sä face. Care noT pentru o
foarte folositoare shditurd sau carte ea acYasta, multh ne-ama ostenitti 11-
sadindu-o intru acestii pilmanth alú nostru. Deci darä, întâY voi, preotilorti,
sà chutati ;4 sh citili de apururé invätaturile ce scriu pentru intamplärile
inprotiva ce sä vorti face la santele i pré curatele taine i pentru altele
re maY ardthmti, ca nu cum-va la o tämplare ca acéTa, ne stiinciti ce veti
face, sh se facà maY multh. gresald F:4 zdticnire sfintel" liturahiT. Iarh céle-
lalte invätäturi, ce sämtti de obste, sä, se citésed dépururé print" sflntele
besérici intru auzulti tuturorti. Si fiindti cä säntti multe nu sh vorti puté
toate de odata a sä cetl, ci randuri sh se citésca, si de unde yeti las1 odatä,
sA ineépeti altä. data; i stär§indu-le, Yardsi sti le incépeti dinù ta,Tu, ca doarä
s-arti puté dezvhtà si de totti a sh ptirdsi de acéle obicéiuri réle i vechi
inchipuiri aY celorti dedemulth inchinatori de idoli. Incd i pentru ca
molitvelorti voastre sh vh de euviincIoasa cinste, duph eumil ardtämtl
acolo pre largti.
Ci intäl i molitvelorti voastre cinstiti Cu fapte vrédnice
numeliff preotescti, de la cariT sá poath luà si aceT pro5ti bund pildä de
tinvAthturä. Si asa aicé viatä einstith placuth luT Dumnezau petrecandtl,
acolo cerésea inparätie yeti mosteni intru netrecutit veci.
Titlul pentru intrarea in materie este acesta:
«In'tiintare de Invätatura cumu sa cede este datorm Preolulu i Diaconulu a
i

saveri slujba in sfente Bkérice i a sa gati catrá lucraré de céle ale Preotiei. lara mai
alesil la slujba Dumnezae,,,tfl Lyturghii: i cendu s-aru temple vre-unu ['elm de primej-
duire i nu s-aru pricépe preotulu cumu s-aru indrepla mai in grabe pentru acé templare:
pentru toate s-au insemnatu in scurtu.»
La f 41 incepe «Mediate celoru zéce porunci dumnezactai».
Cu f. 51 incep «Invataturi pre scurtu, inprotiva a multoril réle inchipuiri, cart'
neeliindu facu unii din cre,tini, i dovediri de unde sá tragu acele fapte rete §i ce inchi-

') Cuvintele acestea au fost acoperite Cu o fa. ie de hartie, pe care s'au tipärit cu
aceleaei caractere cuvintele: uAlcCituità dinfi mulle scripturi».

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1757 141

puescil». Din tre acestea mai interesant este capitolul de la p. 60 intitulat: «Invétaturit
pentru ca dé flete care ormi feciorii lui la carte».
La sftir§it este urmeitorul:

CuvAntti la sfdr0tultt tuturortí invataturilorti.


Precumti matca din multe florI In vréme de vara tocméte i gbité0e
céIa ce ar fi de trebuinia albinelor6 in vréme de Iarnd, i, de o pazescil
acéla cu bund pdstrare, le scoate pre dOnsele 0 la alit', timpti cu viatd,
a§a i noI acumil din t)" multe scripturi, arnil tocmittl i atriti gtititti aclastd
(maI dulce de cattl fagurulti) sufletésca hranh, zicù, aclastä cärtulie a2f
càriia bune Invatiiturf, fOrAndu-le i pastrandu-le bate in inimile voastre,
sO fitI incredintalT, di 0 pre vor Ira va scoate la alai timpti al" vietil vécr-
nice, Msg. cu darulO Domnuld nostru Jis. Hs., cdruTa sä, cuvine Ward md-
riré, cinsté i inchinäcIuné, acumti 0 In vécil vécilorti. Aminä.
Bucure§ti: Biblioteca C. Erbiceanu.

Molitvenic, Blaj 1757.


ETX0A0r1ON I Am
111(01111TEHHKh I
iss1 .iTXt10
4Tp-tNECTA Klilih TIrflitPliTh I Ks Ibar-
I IIPIG0111-11kfiTkilkil
Kvpi8 Ktivh. I II TP 11(1K 61111
P 0 11h AMA Kiirrea K
I4
I I

ASIK11-1 401111PiillallXfi
ezIsriTni Tpoiiiv I AA &Mk,
fihiH AMA X I I At iwarm
:

In 40 de 3 foi, Cu talul §i tabla de


materii, 436 + 24 foi cuprinzind textul.
Tiparit cu negru i rosu, cu 25 rtEnduri
pe pagina.
Pe verso titlului se afla o gravura
reprezentind «Sfdnta Alanaslire dele Blajp,
semnata Vlairul, (facs. 296).
Galati: Biblioteca Urechid.

Psaltire, 1ai 1757. 296

II il T 11 P I 4, P fi LI ii T II fl IIPOPOKh I lui 411'105Th AkAlt.


K8 AVATKiM T641T1 1{4,0,iCaRtAl : 11141 KS KmaiTipHAF ASA (11.0i'CA : KS tirAnmu 511i11111,
I

110 KS IlpHR*AfAt Ali'pk. I KS ILICKAAff : KS LI, A.SHA'k 11,111AKAACK 541, 11p4P1ICTill.


KAphif 1:8MIt C-48 TrII1úrk.¡TtlS 511ÉCTAIIIIt I K11116. 4 311A1Af 118MHIIAT8AS11
I 4 WkAlloiTSAS11 A6A1iiSmirt ti6cTpS. id, I K II T H T fIH h ill H X el H II 6-
XlilIb I _P KWRH II, 'it RWiE A It : 41'11S 5 A661WA ,A,,t,AUlif a 111%011 CAM. I KS
KnarecmsKiiffia llpk Cv illwrpnomiTh JAAK AIOAAA tad', KVPig KVPh
iiiKeaKh. I 4Tps 3 ceotkie c336 ThiorptiO, c*iiTa ilbiTpoilonit, 4 ALM, 4.
I
I

dacoromanica.ro
142 PSALTIRE, 1757

¡IRA Ama PIAAmk, p3cAE. 1'4% AMA Mimo* ASA Xe, thfrFi3. I G-AS TywKpliTt.
l'purópTe eTatioKriqk Tynorpa*k.
In-40 de 4 foi tara numar si 150 numerotate, 27 randuri pe pagina. Pe verso lit-
lului se aflá un cliseu mic reprezentand pe Sf. Gheorghe calare, omorand balaurul In cele-
lalte foi liminare se and invataturi pentru airea Psaltirei, si, in l'ata textului, chipul
lui David graval. de Grigorie Tipo(grufulft), in anul 7265 (1757).
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.

1758.
308. Molitvenie, Ramnic 1758.
11/11TKalliiKh I h16'Mk .¡Tp-a 11/11/1k Th'196T11 41118 IA LIAlltibrk
AkOMHifA Ji,ípI Psm..hpri,j A HA 11.13A1HHATSAISA. ,VAWh I fa,
K GD H GTil HAfillh HIKOA E BOIKOAk.I 4 C*IiTil all'itt011Y1 A PkwiiiiKe.asil,
Kt; j EXPOCAOKÉHYA, ¡HA T6ATI. drapAlfitt WA KIATSAAAA Iip c*iiiktiTSaSil mil At
I

A1iri1i81OstiT6pional. Kyp ITAT'OPICS 6I1KÓI1Sik?". PItIMARKSASH I 4 CVITA


Pg1A1F1HICSASA I 111 11811% AMA 4:)Aup-k ASAVIIA 03S. I Kb c-aS ThIVAT11 MK8q.kp-
HHKSAk I1pwtii j 116na KWCTL1H,I,HHIt fIaHÁcÏl KM% Ti^ROPp42PAII PitIMIllIthillS11%.
In-4°, de 4 foi l'ara numerotatio i 28' numerotate. Tiparit cu negru rosu, cu 25
randuri pe pagina.
Pe verso, stema Tárii Romanesti (tacs. 297), Cu initialole domnesti i urmatoarele versuri :
Asupra pecelif stihurr poetice,
A Trif RumânestI cu bund ferice.

297.

dacoromanica.ro
TEATRU POLITIC, 4758 143

Acestil semi-10 ce Corbulti 110 arata,


Doinnulul Costandinù intr-adasta data,
Dandu-f putére cu nAdéjcle huna,
Ca sa stapetnésca, ca-I de vita huna.
Pe pagina urmdtoare se allá, extrasele din scripturd i ritspunsul Patriarhului An-
tiohiei Teodor Balsamon, in privinta limbii serviciului divin
Corintltént, 9lava 14, stildi 6.
Tara acumä fratilorti, de vol' vera catra voi cu limbI gräindil, ce voI
folosi voao, de nu voI gral voao au intru descoperire, au Intru intelégere,
au intru prorocie, au intru invätatura.
Still 19.
In Besérica voescti cincI cuvinte a gral cu întelesù, ca §i pre altil
j'IN-40, de catil zéce mil' de cuvinte, in limbä, streinä.
Marturie C11/22a Ca 2211 iaste oxitri a slaji lytarghie fiefle ce pravoslavnien
In timba sa.
IntrebacIune canonicIasca a sfantuluI Patriarhulti Kyr6 Mareo ahl Ale-
xandrieI, i rdspunsit spre acésté alti stantuluI Patriarhti alrt AntiohieY Kyr
Theodorti Valsamonti.
Intrebeicittné 5.
Iaste Cu putintA a sluji sfAnta lyturghie Harapif §i Armenif i alte
linibI pravoslavnice pre limba ion), au sä, se nevoIasca sa slujasca (toti.1)
pre limba elinésca?
Reispunsa.
Marele Apostolti Pavel scriindti catra RomanI la cap. 3, stihil 29, zice:
Au numaI alti Jidovilorti Iaste Dutnnezeu i nu i alti limbilorti 1' ha
Ded carir sântti pravoslavnicr in toate, de nu vorti ti limba
elinésca, sa slujased in limba lorti, avAnd tdlmäcite sfIntele rugacIunï asé-
mene celorti eline§tI
Urmeaza apoi aratarea cuprinsului.
111 notita finald de la f. 284 se eileqc urnultoarele:
Typäritu-s-au acesta Molitvenidi prin diorthosiré, i pre alocuré
talmaciré lul Lavrentie Ieromonahula Dimitrie-VicI...
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romdne.

Psaltire, Bucure91 1758.


Dinteo notita aliada in condicele Mitropoliei din Bucure0, acum In Biblioteca Aca-
demiei Romano, rezultd cá. la 13 Aprilie 1758 se terminase de tipärit o Psaltire in 510
exemplare. Chelluelile au fost de 165 lei, lar exemplarele nelegate se vindeau cu 33 pa-
rale, din cari 5 parale se cuvenca.0 Eclesiarhului, 3 parale diaconului Neofit, iar 25 pa-
ralo ramdneau Mitropoliei.
Biserica ortodoxa, XXIII, 128.

Teatru politic, tradus de N. Mavrocordat, Lipsca 1758.


OEATPON flOAIT1KON1 Mstwduorrtakv 6-4 tiig Aatmtxl-dç
Tiinv änXi¡v AcDsswcov I rapa 'ros Tt1)-fikozitou xoti Ewfunirou, ,A601vrou Iztiç Oro-

dacoromanica.ro
144 TEATRU POLITIC, 1758

pXcczía; I N1 K OAA OT TOT MATPOKOPAATO T. I My rp(brov rnrot;


izaoftiv, evftspokaiv r(i) 74,71),oriry, Pallvoriry, eeocief3sarcity TS, 7./.; EOT,COTT(!)
I

exinofi rcp 1li.ót xxi Aüaivry,1 OirapopXaxEcc; KopEyI K I P12 I 1 S2 ANNOY


KS/NETANT1NQ NIKOAAS1 I TQ MATPOKO1AAT,S2 Acurivl [Lb T^74;
asPaattía;, x7.1 pastXusgiq Mov--tiq Ili; I TiCEpayEaç OEGT6zoo r aTà rìv Woo 1:67pov,
intrillitCo[Liv11; I TOT KiKKOT I I Enouat irtiLEXEE4 rs, xtintaracsEg roJ
IlavoatoXoyuorirou KTPIOT, I IEPA(DE1M o r 1-11EEIAEIOT I TV) zai
I

rtiç ayr-ljg `IsrAç IVlovilq 'ApvtixvapErou. I llç 'Icoivvv,¡ P6rrXon 'Ev.p.avouiX IT[AYrko.np
'Ev A4 tjçEx.iovEag, 1758.
Teatru politic, tradus din limba Wind in limba noastra, simpla de catre
prea Inaltul i prea inteleptul Domn a Ungrovlahiel Nicolae Mavrocordat.
Acum intai tiparit i inchinat prea inaltului, prea blAndului, de Dumnezeu
cinstitorului i prea inteleptului flu al silu, Domn §i stapem al Ungro-
vlahiei, Domnului Domn loan Constantin Nicolae Mavrocordat, cu cheltu-
iala prea cinstitei i impAratetei Nlandstiri a Prea sfintei Ngscaloare de
Dumnezeu din insula Cipru, supranumia a lui Kykkos. Cu ingrijirea, cu
osteneala i supravegherea prea sfintitului domn Serafim Pissideios, arlii-
mandritul acestei shnte mandstiri La loan Gottlob Emanuil Breitkopf, in
Lipsca Saxoniei, 1758.
In-80 de 8 foi fiird numerotatie si 504 pagine. Titlul, tiparit in negru i rosu, are la
mijloc pecetia mandstirii.
Prefata, pe 6 pagine, este o scrisoare de inchinare a lui Serafín Pissideios catre
Const. Mavrocordat, caruia i se dedicit cartea, Intdi ca fiu al traducatorului, i apoi ca
unui principe care intruneste toate calitätile despre care trateazit cartea fnsái. Urmeadt
apoi o instiintare a editorului cittre cititor pe 4 pagine, si tabla de materii, pe alte
4 pagine.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Rometne.

1759.
Ceaslov rule, Bucure*ti 1759.
In condicile Mitropoliei din Bucuresti, se gaseste urmettoarea Insemnare in greceste,
din Fevruarie 1759:
«Orologii mid, am tiptirit noi coale 25.
«Lei 127'75 s'a feicut cheltuiala Cu hdrtia i cu plata i cu carnea si altele; lei 10 o
chilá de plane ce au metncat; lei 11.30 pentru 30 p.itpa (vedre ?) yin; un leu 15 pentru
ceapd. Total 150. Am socotit cit lei 66 se vor fi cheltuit la 11 coale care erau tiparite mai
nainte. Total 211 toatti cheltuiala. Orologiile sunt 750, venind fiecare ca 12 parale.
«Acestea sd se vAncid deslegate cu un leu, i sit ja Mitropolia parale 32, si sa ramdna
la eclesiarhie 8 parale, din care 4 preasf. Mireon i (4) parale lui Neofit.»
Biserica Ortodoxd, XXIII, 128.

Iacov, Mitropolitul Moldovei, Despre lemnul sfintei crud, (Iw;i 1759).


In-folio de 7 foi fdrä. numdr.
Cuprinde: 1) Scrisoarea pastorala a Mitropolitului lacov din 15 Septemvrie 7268.
2) «Hatiserif al Inparatului Sultan Silimu, ce s-au data calugariloru de la Manastirea
Sviatagorii ce sä numéste Xeropotami», din 9 Martie 1517, si 3) Hrisovul lui «Romanosu
intru Hs., Thunnezau credindosu inpetrat si singurd shipAnitoriu alu Greciloru» din
6432 (924).

dacoromanica.ro
LITURGIE E, 1759 145

Fiecare din acesie documente este de sine stalAtor compun: primul din 1 f.,
al 2-lea al 3-lea din cAte 3 foi.
La sfAr;.itul celui din tAi se gäse§te o finalä (ornament xilografic) Cu data 1758; la
sfArsitul celui de-al doilea se afta: «Trepare de laudá daca cinstitulu lemnri» ; iar In josul
pag. 5 a celui de al treilea, urmätoarea Insemnare:
S-au Mimarla"' de pe timba ellinéscg. pe un-iba rumânéscg aceshl hri-
sovii, de TheofilactO, bivù' logoralu za Vistierie.
Bucuresti: Biblioteca Academiei RomAne
V. A. Urechiä, Inscripfiuni dupti manuserise, In Anal ('le Arademiri Romdne, IX, Mem.
istorice, 54.

313. Liturghie, I4 1759.


IIITKPrIe I Kiirk :1K8M11 4TArial c-AS ThIltfiliTk rit.TPS titliCTt111111
I

no* 4HkAIíTSAS I Atiw. hl, I IGflhIllh O e 6,A,C0 h KOGEG3 Ah


K 111i x8 TÓATA I KTEATMAtt 1111* C4St1H11,11TSASti I ilIHTp0110AtiTk LK
inwAroma, I KV!' h 11111 GIK h, I 4T08 ì cà TvnorpA*Tg, cilsiiTaI
ilirroononiF, 4
AA ¡HM flAtLitk ,,3ea; I c-as TtrirklTit M TfalróilIf TrtiOrpt*.
In-folio de 2 foi tara numerotalie si 170 numerolate. Tiparit cu negru si rosu, cu
caractere de doua märimi, cu 25 de rAnduri pe pagina cu caracterele mari si 34 cu cele
mici. Pagina e Incadrata Intr'un chenar de flori tipografice. Titlul este fncadrat intr'o
poartit cu gravuri, sdpatä. de Grigorie T. In cAleva exemplare, ultimul ränd sunä astfel :
Grigorie Stanovirti Tipograf.
Pe verso se afla stema Moldovei si urmatoarele:
Stiliuri asupra pecétfi pr(' MnAltatuluf Domnulta nostru.

ViLliarspal.......111,11.1M10
2)8.

Buorulu, caree stema MoldoviT insemnéza


Pre Milrie-sa Ioannti Theodorti VoevodO, Domnu il0 adever(vii,
Carele pentru a sa bunatate si multa vrednicie
Fu ales(' de Inphratie i pusri la acTabta Domnic.
2161
ti

dacoromanica.ro
146 LITURGHIE, i759

Tu darä, lloamne Iisuse Hse, marele Inparatti,


Carele pre acestd Domnti luminatti insuti 1-ar incoronattl,
Pdzéste-1 In pace cu sänatate, cu viatd fericita,
Intru allí Moldavid pre Innaltata scaund cu domnie sldvita ;
Tara dupa toate aceste vremélnice i trecätoare,
Rugdmu-ne ca sa, ddruesti Märii sale si vécInica desfatare.
Pe f. urmätoare se an ardtarea cuprinsului i chipul lui ¡sus Hristos intr'o gravurä
datatit cu cifre arabe 1758 §i intre versurile urmätoare:
AcIasta este paIné care dinti cerIu pogoard,
Ca ori-cine va maned dintr-Ansa sa nu moara.
Trupuld mieu este adevarata mancare
sängele mieu este adeväratä bautura.
La sfA,r§it se citesc urmatoarele:
Cade-sa a sti i acIasta:
Molitvele voastre, Preoti i Diaconi, ce yeti sluji pre aceste sfinte litur-
ghil, instiintamu-va pre vol' i pentru adasta, cá une cuvinte, ce sA aflá
intr-ansele schimbate i mai alesd puse si tocma pre limba slavenésca, nu
este Oa pricing de mandrie, adeca catti sA facemti si dela nol adaogire
de schimbare; ci vrandd noI a tocmi intr-ansele cuvintele tocma deplinti
dupa izvodulti ellinescií, (cumti i celti slavenescd urméza), nu s-au pututti
acéle cuvinte nici Intr-unti chipti a sa talmacl tocma dreptd dupä putéré
lord pre limba noastra, cad este putina.. La adasta i nol Inca dará n-amti
vrutti a micsord, sflntele cuvinte ale dumnezaestiI liturghiY, dupa neputinta
limbil noastre, caci nu este cazanie sau istorie stanta liturghie, ci tocma
1nsusi dumnezäesti si de Duhulti srantd suflate cuvinte. Pentru acél'a
pusti slavenéste. i asa fard de Indoire sa i urmati a le zice, ea
sä fie in véci de totti §i Intru toate deplinti dumnezalasca liturghie.
Evloghie monah, diorthositorIu.
Pe aceea., paginä, jos, numele tipografllor: «Sandulfi Gheorghie, Zataril"».
Bucurti: Biblioteca Academiei Romäne.

314. Liturghiel Râmnic 1759.


GIlTtH ffl11 Mil 3 it (111 T P 1 fl I t1 glawpit
AiniTps G2ISfiRri 1114611L1,1111WAj N64101 fi ASA iWAHHI1 3AdTaCTh, ì sí j gacilme 111116
/1/1Apf, MA â Ilptawctilinik, j iildiNth. 4TP-dtliCTAL111%KIiI1k Ti(11114111TE I .¡T(18
AOMHYE, 1..tiPTA PSAWK- j WW1, â Hilt lUSAAHNST81184 iiiii Ilirk 4.- WhAU,STSA811 ,NON11111,
eV G fi P 11 AT rpHr6pif rKA 01110Alls. jKS BAltilfliaIII1 Ti.am Ocioxitia
inkj KfATsgrtaa, 3 Ilrk G4slittaT8iSfi Mil At AMHE3i81061-1TÓPIOA01. Ityphr P HroPi6
a 11 H C K ø Ill 13 it P i M HHKSAS 4 CdStiTil 6friK0fITI â P uunIC8S. IAil SHSAti
dodgerk AtiLultti iselsj liii c-as TfrkpiTit M KISWkOHHICSA6 4.111E ThlitV11,11 Ihíthl
KOCTAIIMiNk fiAtIthicTeRytik TOOPIIS4SISMI PgIMIIIPISHSAk

In-40 de 2 foi nenumerotate §i 132 foi numerotate. Tiptirit eu negru i ro§u, cu


caractere de doua marimi. Pagina pliná are 30 de ränduri. Ornamente §i gravuri.
Pe verso titlului se afla sterna Indoita (lacs. 287) Cu initialele domne,ti versurile

dacoromanica.ro
SLUJBA S-LUI VISARION, 1759 147

din Apostolul de la BAmnic din 1747, In cari numele de Constantin este fnlocuit Cu acela
de Scarlat.
Pe foaia urmiitoare se aflä arAtarea cuprinsului.
Pe cea dela sfAr,it, care are signatura AAR i numdrul pe verso, se cite,te:
TypAritu-s-au acIasta sfânt i DumnezeIascA Lyturghie pring oste-
néla diorthosiriI luI Lavrentie Iermonahil, dela sfAnta MAndstire HureziI.
Bucure*ti : Biblioteca Academiei RomAne. Sibiiu : Biblioteca Arhiepiscopeascä.
(com. Dr. Ilarion Purariu).

Pristoriceasca datoriel Blaj 1759.


IIIGTOP14111aGlifl Arropu. I t.,A Aiugsfitpr4 Vpine
I 1fCT6T111, 11111
I

aKSAAk KS EXPOGIOKiHYA. I 11A OC4Sfill,FITSASII, I MA Flp:k ASMIIHATSASii.j 111/11IS KWh. I


fiiiP 0 11 h jEirmilx8nk 4)1trkpAtuSari.I ITAto Tyrntplim
RAiimk. 1tG4siiTa Toéitinvh. thank omirii,A. IlimlÍu.I Ai IhT(IS GHSTAHSAh.
I

In-80 mic, de 1 foaie i 159 pagine.


Galati : Biblioteca Urechia.

Stujba S-tului Visarion, Bucure§ti 1759. Grecete.


'AKOAOTel'A I To iv aiiotg Mr* ig.1.6)% Bipaccpituvoç, 'Apzterct- Iaxórcou
AxpEacTiN Toti Occop.aroopyo5, I Tore&c thv th rpcbrov tot3 jiocaE/Loo x3i19.6vroo
'Ico4vvou KwvatavsEvou Boccsaap6.f3a 3osf368x, I Kai ròTOri xp6voo iavaXcuasiox. Tec v5v
Si et; T67r0V I iae.860.17 zis) 8.sfyripov 'co5 ei.taspsozizou xcet iyittp,oritou I Avzou, xott
irp.v.6voc 06TypopXmziaç,j KTPIOr Krp[or IgANNOT EKAPAATOT rKIKA
BOEBOAA, I Ai Ctvcato/Litcov vat 8,x;r4v71; zo5 zavteparrizoo xod tho- '74)0X-iron MTh I

rporoMzoo aittozázri KtizporaewI Oiinpoi9XxxExg, KopEou KupEou i (NA APETOr


MIXAMTZR I To5 ix rilç iCeptCp111.00 Ntsoo Zxx690.00. 'Ent¡LeXsExç, nporpor-ili;I

irtazaaía; rob eirreverszazoo I Npxovroc p.eyiXou Ecapip-fi Kuptou '11Divvou, aircaSiX,fou


aiyrofi ravcepótvoc. K6rcon xxi intSt.o06,3scu; Kwvatavtívou TptavtaTAXEaou,
zo5 ix &Topic Tor) cuor7ipoq. 'Ev tio xccra
I Bouxoupiattov 11117ponas:,
"Ecet Eomipitp c 4 v Mxpec rewpiEcp ZroNvopErCvil zip Toro-0pp.
Slujba celui intru Sfinti pArintelui nostru Visarion, Arhiepiscopul La-
risei, fAcatorul de minuni, intAi tipAritA in zilele pururea pomenitului Domn
loan Constantin Basarab Voevod, i cu timpul trecutA, acum se tipAre0e
a doua oarA in zilele prea credinciosului §i prea Indltatului Domn i Stä-
pAnitor a toatd Ungrovlahia loan Scarlat Ghica Voevod, cu cheltuiala Prea
Sfintitului 0 de Dumnezeu alesul Mitropolit al Prea Sfintei Mitropolii a
Ungrovlahiei chir Filaret Mihalitzes, originar din renumita insula Zante, cu
osArdia, indemnul i ingrijirea prea nobilului boier, marele SAtrar chir
loan, fratele Prea Sfintiei Sale, cu osteneala i indreptarea lui Constantin
Triandafilidi din Sotirul Zagorei. In Prea SfAnta Mitropolie din Bucure0,i.
Anul mAntuirei 1759. De tipograful Gheorghe Stoianovici.
In-41 mic, de 5 foi fAra numerotatie §i 26 foi numerotate. TipArit cu negru i ror.
In foile liminare se allä stema lui Scarlat Ghica Voevod, cu cloud bucati de versuri in
onoarea lui; stoma Mitropoliei Ungrovlahiei, cu initialele Mitropolitului Filaret §i cu patru
versuri inchinate lui; apoi, o prefatd a aceluial Mitropolit, din care se extrage partea
reprodusA mai jos ; i, In fine, o gravurA reprezentAn 1 pe SI. Visarion, semnata: lorda Tip.

dacoromanica.ro
148 SLUJIIA S-LUI VISARION, 1759

Atà toEno péktpa, x47(;) 6 TtiIv atikapgWV ÉXixtarc4, xai tocritvòç IVIpo-
lroXítiq OirapopXxx(ag VAATETOI Mtxca[TC-t¡q, 6 ix rii-g viicsou Zax6v19.ou, và
ttnabow V axokotyaiav To& iv iyíot; 7COLT* iit1.63`) BriacsapEcovog to6 eauticcroupyo5, TO5
iV ZEpttpipp itóXs rîc Aar.,Eon; apk3pcas6sxvtog, thg!Oaa ZCd. ótvakWIJAVX
irm'cacsE% rpotport xtintiteXii% Tor) "Apzovtos áXou Extpin 'Iwivvou
coüct6ta8iXpoullotc. 6.'rfaitav abv s6le3ci)v Xptaumvitív 67ro6 siq riv 0prip Tqlq 7a.v71-
7463; TOO và avaimbaxwatv sic Tiq axxX-IpEag, St& VV V ii)X4f3stavrino6 <364o) is*
T6V aütbv EtyLov -71tig ei.xs Toroi tpórepov, irci to àotaEp.ou cca.évsou Iolvvou Kwv-
azavrEvou Bacmpipa Bosp68x xl Tat Tò xLXost6v izra.X0ILGOT6V 7ciprzov ET 0 awnlptov,
cd p.à tò vòStscpairal arò It) roXultatpEav zebv zp6vaw, at& tor.= -Taal Teupot sic cpítig,
leXéatepov v..1 mean.pcúzepov,íti tiyap.oví4 toiJoipeat4tou xat 64)-(1Xoritou
vzoo, Kup:ou Kupiou IStANNOT IKAPAKTOT l'xíxx Bos[366a, va atatiotpiCetat
acopsav totg súcszpiat Opy.txtv acortipEav %xi ow/law/ail) üycsíav X7.3. 23)pcoorEav T6r%

avovy !ma-46v Taw E61.a.p6ic, 7.1.1 i7C:TE.X06V TOW rip ¡OpT7IV TO6T01) TO6 6.7tou

... Am vroit i eu, cel mai mic dintre arhierei i smerit Alitropolit
al Ungro-Vlahiei Filaret Alihalitzes, din insula Zante, sä tiparesc slujba celui
intru sfinti parintelui nostru Visarion, fäcAtorul de minuni, care a piistorit
In renumitul oras Larisa, cu cheltuiala mea, cu osArdia, indemnul i Ingri-
jirea fratelui meu, boierul Than, mare .5ii,trar, pentru folosul credincioilor
cre*tini, ca s o citeasca la praznicul säu in biserici, pentru evlavia ce am
pentru acest Sfänt. Aceast5 carte s'a tipdrit mai nainte in zilele pururea
pomenitului Domn Ioan Constantin BaFarab Voevod in anul memtuirii 1705
flind stricatA din cauza timpului mult ce a trecut de atunci, s'a dat
acum la lumind cu mai mare ingrijire i curdtenie, in zilele prea
Credinciosului Domn loan Scarlat Ghica Voevod, pentru a se im-
Orti fära de platd credincioilor, spre mantuirea sufleteascd i sandtatea
trupeascA a cititorilor evlavioi, cand sArKitoresc praznicul acestui slant. . .

V. mai sus, n° 148.


Bucuresti: Biblioteca Acadermei Romane.

1760.
317. Petru Pavel Aaron, Plistoriceasca poslanie sau Doginatica invIqtitura,
Blaj 1760.
IIIIGTOPIllaGKil 110G11allia cas AorinivriiKil
4KhTPhs I I
I

C'k E Lai PliCNIFITSilS11 IMTIrh 1:131LY.WrkT6t1p* 1.41111%.


I

KS finarocnoKinlia II irk ttIc4ii illiTsAsii III fi IIp-k nsmouirrsaSil livms Upit


11dTPS4; 111K61h diiPollh IRnii,a,illis riiiiStSi tal:t+MI1 AitTit,
TV1191(11i11t I da c$ii-ra Tootill,lt &MM. I Ati. 11116 I AfHTS GYntiA-
tat% TO.
In-81 de 1 foaie si 106 pagine. 17 rAnduri pe pagina. Verso titlului e alb.
Aaron citeaza in aceasta invdtatura urmatoarele cari romAnesti:
1) Bucoavnd, RAmnic 7257 (1749). 2) Tdlcut Liturghiei, Iasi 1697. 3) Folie, Dejghinari
(Carte sau lumina), Bucuresti 1699. 4) Triod, Bucuresti 7255 (1747). 5) Cazanii (Istvanovici),
Bucuresti 1732. 6) Petro. Moghila, Buzau 72U0(?). 7) Invdtaturi creftinesti, Bucuresti (recte:
Snagov) 1700. 8 Ilie MineIatu, Cazanii, Bucuresli 7250 (1742). 9) Minetu, Re,mnic 1737.

dacoromanica.ro
EVANGHEL1E, 1760 149

10) Molitvenie slavonesc, Buzäu 7207 (1699). 11) Molitvenir romänesc, Rämnic 1706. 12) Pen-
ticostar, Buzaiu (Bucuresti?) 7251 (1743). 13) Ceaslon, Rämnic 7253 (1745). 14) Cazania,
Govora. 15) Cliuciul, Bucuresti 1678. 16) Pttucenie (Chiriacodromion, Istvanovici) 1699.
17) Invdfdtura preofilor, Buzau 7210 (1702). 18) Idem, Iai 7240 (1732). 19) Sinopsis, Iasi 7254
(1746). 20) Penticostar, Rämnic 1743. 21) Meirgetrit, Bucuresti 7199 (1691). 22) Octoih, Retmnic
1742. 23) Octoih, Bucuresti 1746. 24) Octoih, Ramnic 1750. 25) Triod, Buzau 7208 (1700).
O altä, editie a acestei cdrti a apärut in Blaj la 1816.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romäne.

Gherontie Cotore, Carte pastoralti, Blaj 1760.


1'6110HT1E ROTOpf AH11 (ItHISA IIIapentA LACHAU IfOON10114X, t1A 1111113ili CAAI A. 116Tp8
1141KM ilt1(101111, flpH11 At1f1i1 ilfir1t*ASASti 111H 111411,HAW11 ni +npESitarri RAItAHKSASii 4)11-
1714AUISAS11 iirkA6 CS*A6T111111 rEHEfli1A RHKAPiS111. 1pitlAiHAW11 KOACTPE UHHCTHLI,H4W(1
HooTononil Afila ACMAIISA CIMCIlliE, 11111 0A(1111 MHA'11. fiAaHt.

Popp, Disertalie, 46.

Evangheliel Bucuresti 1760.


G(1)-11Tfi IIIH ,A,MH G3 Glil G11 Ir AH r 6' /II KApE c-AS Thrkpfrrit
SKsmh atiAEA1 noiI 4WItALI,ÁTS4%Srl LOA li'EA'h,A,S11- T6pio T64T1t
PSAMIACKit NY I GKAP/IiITh I Fpiirópi Fñit E.oKóAk.
Kt3 Mrocno-
KÉNTA 111f1 KS TOAT.1% KE(A)TSAAA nS(p)- T-KT6ploAsti 1113t1KOCALSKTE6 no* cdsriofrrsAk
I

I{ prPilr OPI 1/1wrpono1liTS3K 3 TÓL1Tit Hiit PSAM- I HiCK'll 1.11i1 iatipKS


J

Iltli1100114WIJK. I l'USA% 4711-44ÉCTt11111% Klink TìrrKpFTK iiiìi AMI- I ,O,OCAT'h, CKASIISAK


AGMHÍdi 4 HSKS- pill111 4 TimorpA4sTia 1111wroono1ieri. i1i 2iH8411t AgAt1 CrICÉHY/i1 118Aori
mtira.I Ag IwpAtiKE GTWHKOK(146
1n-folio de 4 foi färä, numerotatie si 180 numerotate. TipArit cu negru i rosu, pe
douä coloane, cu 35 de ränduri In coloana.
Pe verso titlului se afla stema 1ndoitä (facs. no 270), cu initialele domnesti cu
versurile din Cazania de la Rämnic din 1748, cu schimbarea numelui Domnului si cu
versul al 6-lea schimbat : «Pana la adAnci bätränete i le-au datil».
Urmeazä, apoi obisnuitele doua notite asupra vietii sfäntului loan Evanghelistul
si o 1nstiintare pentru citirea evangheliilor.
Pe .ultima fatä, a foilor liminare se aflä chipul lui loan sapat de Vasilie Dobromirskit.
La f. 21 v. chipul lui Matei, la f. 56 v. Luca, la 99 y Marcu, bate fära nume
gravor.
Minologhionul Incepe la f. 134.
La sfärsit, dupä notita final obisnuita, se citesc urmatoarele:
Typdritu-s-au in anulil de la nasteré lui Hs: 1760 de lordache Stoi-
covieT Typografulil.
A tratajilorti randuith urmare l'aste dupà numarti, incepAndu-s de
la numarulti fI (1) Onii, la numarul acá (45) intranda acésté numere indoite,
adeca coalä in coalä,.
Apoi versurile cunocute:
Prt curnil dorescil sà soséscd la vadulti celif Cu addpostire, etc.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romane.

dacoromanica.ro
150 LA FSAICON, 1760

320. Lafsaicon, Bucure§ti 1760.


ti fi (DO fl II{ OH I 4TIIS KAO Cl& HSCTHIPlitilH, cv- I &lo"
[oh Al mshipo. I 1-1/ c-AS cipic M lipAKAHA emicKonSA IlanaAóalferi, ion c-AS 4KHH4Th
I

ASA lititrCk npen6coTSA KApi As t1f0T-w. I ThriquiTS-c-n$ Sictilmk 4TA 4 3AAIAI


ASmoob- Tsnsii mil HA .i.whnu,ATSASti HòrrpS A6MHIt I 1G) G11(11'114 Th mix fi
E.06EGD A: I KS KAArOCAOKiHT/A 11111 C*IiIMITSASA IIIHT110110AATk I A Tehrirl& Oitri1O-
KAAKI4t KVPIXI V P 4311l1hP6Th: I AMO, 4AIHiYk liAt1rOptiAHHK54SA As»-
: I HaHI K o CTA HA ti k ASAiCKSAk giA6 ,A,KSpHH K I TAAArlt4AHAS-C%
Al enWISAAAKTk KAKI& RiA11 KANVAIIK I SA iiià MPKIIANAS-CE KS KFATSAAA ASaasiz-
ASA ntipk ilAif AHH6 iiápXî nivk (FepotuiTSASll Ha- Tpliti)Kk OVHAOHh. I 4 Th10-
[11/41/11 cilsfiTgri 1iiF1TiGIIO4Íhi â fiSiiSpiipti- AW0b.. (14 Vi1ïii Ama
I : Al IwP-
,1,AKf GTOAKOKAmi ThorpA4ssAk.
In-40 de 12 + 132 foi nepaginate. 25 de rtlnduri pe pagine:.
Pe verso, sterna dubla (facs. no 299) si urmEttoarele:
Stihuri asupra stemeT pré luminatuluT i înnJtatulu Doma lo Scarlatti
Grigorie Ghica Voevodu.

299.

Bourulti, corbulu i crucé, Ira sémne minunate,


Darurile tale vestescti, Doamne pré innállate.
Bourulri, Domnù MoldoveI c6, ar fostti te insemnézd,
Corbulu alù Tariï Ilum"ánestI stapAnti te-adeverézä;
lara crucé pravoslavief bunù paznicti te aratA,
Scarlate, pré crestinule, cu inima curatd.
AcIasta in véci te va paz1 Cu cinste i Cu pace,
Si pre vrAjmasf ir va surpà, ca prafulu îï va face.
Urmeaza apoi, pe doua foi, urmatoarea scrisoare de ¡achinare:

dacoromanica.ro
LAFSA1CON, 1760 151

InpArate, intocma apostolilorti Constantine,


La sfintitele tale pigoare alérgd aclastA carte, o inpärate, nu numal
pentru CA maI nainte vréme era numal intru o limbd singura, si inch,' nici
la aciasta toatd cunoscutd, si cu luminatele tale insemndri ale typografig,
si in limba noastrA ce rumanescA (sic) al vAdit-o, di si pentru cä, tu al
stätuttl intai cela carele dinti preund cu porfira ce luminatd te-al inbr6.-
catti si Cu vdsmantula cela maI luminatti ala sfantulul botez si din preund Cu
sterna ce inparAtéscd te-al inpodobita si cu acga a bung credinte, si al
inpodobita lumé cu ldcasuri sfintite s'i pustilula Cu schituri minunate. Si
adevArata : la care altulti arti vré alergh cuviosiI pustnici ? färd numal la
ajutorIultl lorti cela dentitaX, la celti dintru inpäratI Apostolti, carele nici dupe
moarte nu incetézi a !malt& vietile lora cele ingeresti, ca pre niste Idcasuri:
ce santti invechite si sa primejduescti sd se surpe de curgere vrémiI si sd
ajungä la ultaré ce de sdvarsita. SA sa innalte alte carp in nume de MO-
rati slAviti, sd se razime in putéri de prinlipI birurtori, sä se laude inves-
tiri de dregatori vestiti, darti aclastd carte in numele tau cela sfintita
sd laudd, adevArata de inpArattl, insä nu asemené cu cela lalti inparati.
De vréme ce acga nu urma alit"! cevasa, fArA numal desfdtdri, nu vana
alta cevasti, fra numaI slave; tiara tu cu cata esti ma innalta de catti
céla lalti dupd stapapire, cu Matti esti mai adancti intru Dumnezelasca
smerenie; Cu catti maI lAtita dupd inpArdtie, cu atata maI strimta dupe
vietuiré ce pustnicescA. $i de au supusti armele tale lumé toata, si au cu-
prinsa vestiré ta pämantulul, tu cu toate acésté tf-aI supusa vointa ta hll
Dumnezeu, tu ti-al trecutil vriata maI chinuita de cata pdrintil ceI pustnici.
Care alta inpAratti s-au auzitti cd petrece toata noapté intru rugi si
in lacrämi? care stdpanitorru s-au auzittl cd incungiura temnitile necu-
noscutti spre cercetare sAracilorti celorti inchisi ? Ce e mai mare : (pentru
ca sd nu prelungescil) cate hirotoniseste si intocma apostolti, care sau
inparatù', sail cuviostl, sau au povatuitti maI multi spre bund credinta, sau
au depArtata intocma de la pagandtate ? Deci foarte potrivita alérgá la tine
carte aciasta, de vréme ce afld si potrivire pentru virata ta, si intdrire
pentru putere ta. Deci priTmeste-o cu fatd linistitä, inpArate intocma apos-
tole, s'i pre pre sfintitula stApana si pdstorIu alt."' nostru Mitropolita Fylareta,
pre urmatorfulti celti de sdvarsita alti cuviosilora ce sä. cuprinda intr-acIastA
carte, carele cu caldura fierbinte ajutorézA la acesta fen de fapte plAcute
luI Dumnezeu si folositoare de sufleta, pentru cddi insetosazd mal multil
de cata fiesa-ce altti lucru de mantuire orlortí celora cuvantAtoare ce santti
alése de Dumnezeu, carele sd afid supta acoperemantulti lul cell"' sfantti,
ddrulaste-lil cu blagosloveniile tale céle dial cerIu pogorate, intdreste-lii
intru innAltime ce sfintitd a dregatoriel sale eel pdstoresti, aparA-la de
fiesti-ce primejdie inprotivnicd, care aril vdtdma sAndtate lul ce de toatd
lumé doritd. Iara pentru robula tdu celti smerita si indemndtorlu acestuI
lucru spdsitorIu de sufletti, blagorodnecula si pre crestinulti Pana Costan-
dint"' Dudescula, Vela Vorneca, asijdere si pentru cola ce s-au sarguita cu
strAdanie si au rdvnitti a cheltui spre a sa typarl, lije, oara tarld cer cre-
stinesti a Ohredel, fil solitorIu cdtrd Dumnezeu neincetatti. $i prina solirile

dacoromanica.ro
152 LAFSAICON, 170

tale nAntuilt5te pre toli de véeInica munea, si pre mine robultí tau, careto
eu genuche plecate aducti carté acIasta catre DumnezeIasca ta cercetare.
A pré sfintite tale marime, smeritil robti,
Theofylactti, ClucérIu zh arie.
Pe pagina urmatoare se afla cdteva versuri grecesti semnate de Manasse Heliade
si de Teofilact Cluceriul.
Urmeazd o lunga prefata la carte.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romitne.

Nil, Archiepiscopul Solunului, Carie sau Lamina', Rilmnie 1760.


K íi P T t1 Giig 11n111-11111 KX APIKT6 AOKGAIIPH I IMITO RAKHAIISAk
iEíThT111.111SHTI1 Rtiphif I a CTI AA Inowkiiii : AtliA811 AHHTOS G4SiiU,t1 IfitpkITEM
HOCTPS J lllktipx.TeniicKwriSml coANSASil iiicSAIK 4Tdirt ThrttPtiTily pSALTALPE :
I

ati- I AM ASA111HÁTSASti MAA1111: Itir GKIINIfiTh 1'pHr6plfi F tt


I

KS fiArocnoKiram lOgwrópionSii Ae AititusiS 1 RIN l'PlAPOPie 6/1HCKWIISAk P.RAI-


IIHKSASti 4. CdSi1Tc1 afiliCKOHIE
I P.Y.MHHKSASti. lia 2inSnk Ama 11,1weirk aiXE : I

htlfl G-AS TC11`kpliT6 M Ilótla KWCTLIIIMIHI1 ti3O.Atiti- CYHt141k1THOPOLISSAK PAA111114AFISAK.


1n-40 mic de 1 foaie l'ara numar si 24 numerotate.
Pe verso titlului se afld stemele Moldovei si a Terei romdnesti, incadrate, i obis-
nuitele patru versuri asupra stemei.
Prefata incepe astfel :
Cuvint innainte la carté cé de raspunsti inprotiva Ramlénilorü, a celta
dintru sfinff parintele nostru Nil, Arhiepiscopulri SolunuluI, ca nu flete
curnti, niel dupa intamplare, ci dupa cé de demulta descoperire a lui Dum-
nezeu s-au facutti departaré lorti, de la sfanta sobornicIasca i apostolésea
besérica a rasarituluY, si de la drépta eredinta a crestinilorti.
Comunicat de Gavriil Hango dela Glierla.

Octoihl Blaj 1760.


OK TO Ù X h. 1 1_11.4 j C4Still,HAW06 Cttailf. j
KS
Cv cdsiiu,IITSASA, j
wii iupk ilSmHHATSASil 1 ¡pis, Kvph I
llaTPk, 1111 K 6 iI h
ii POIIfilAd Ji fl G T P tf 1 11P111111 10,Apt1 fI SaSi, wH inipionwp 1 it1 419E8-
HATE I K VII A H K i116. (1)1 P 11111 kii FI. j TFrIpITK M c4siira
4 liAkKh. ,alfh. 1 Ai CNHANSAK.
In-40 de 1 foaie, 498+219-1-peste 30 pag. Cu negru i rosu, cu 25 randuri pe pagina.
Pe verso titlului o gravura reprezentand pe Sf. loan Damaschin, cu semntitura Cu litere
latine «foannin (Diaconul Ioanichie Endredi), i cu obisnuita legenda.
Galati: Biblioteca Urechia.

Votiva apprecatio, Blaj 1760.


Votiva apprecatio. Illustrissimo, ac, Reverendissimo, Domino, Do-
mino PETRO, PAULO I AARON de BISTRA, I Dei, et Apostolicae sedis
I

gratia In Transylvania,
I et Partibus eidem annexis, Episcopo
I I I

Fogorasiensi &e. &c. Patrono Gratiosissimo a Typographis Balastid-


I I I

dacoromanica.ro
VOTIVA APPRECATIO, 170 153

vensibu-; In Gralitudinis & Devoti Animi Signum


I I In onomastico ejusdem
nominis die facta et oblata.
I

In-40 de 2 foi.
Pe verso titlului se aft o gravure cu sterna milropolitului P. P. Aaron (facs. no 300.
Renrodueem ani nlacheta Intreagd:

VA: Ilmirgnu

...,s.;;-.1.N)
4, \...,,,v:.
11,:tigii f
5'. fir.i)t, ;11. aAIIIIIIIIF,
:ji
- lk
- , ,......
,3

;!..

Aok1,--
, ., .--7-- ---
.,..,..
ke
-,
ft 1

- ill - -.:........ .. 1

ad
I

, iAi,v,
,A..:y7N\W"."-- 111[
7.....g
.,ti
tyir.:
,.1.
*A. 1
Ifavi-q,
S.
1

300. Din I olit'a apprecalio, Blaj 1760.


111UStliSSirlie ac reverendissime Domine Praesul, Domine Patrone nobis
gratiosissime,
Si animalia quoque irrationalia, natura impellente, uti quotidiana ha-
bemus experientia, graiitudinem ergh, suos benefactores ostendunt ; quantò
21M 20

dacoromanica.ro
154 VOTIVA APPRECATIO, 1760

magis nos, rationales cum simus, obligati erimus, hoc gratitudinis officio
erga nostros Patronos, A quibus totum nostrum esse, praeter vitam acce-
pimus, & accipimus, inter quos Te primum ac maximum, Illustrissime Do-
mine Praesul, vel inviti cognoscere cogimur. Quis enim nostrum est qui
Tuum In hodiernum non expertus est Patrocinium. Ut alios taceam, con-
testan i possunt parvuli, & magni litterarum illi cultores, qui non de micis
solum sed de communi etiam mensae tuae pane omni die participant, &
duplici augmento Spirituali videlicet, & hoc temporali adolescunt in fede
& pietate, veluti tenelli surculi in altum crescunt, & pro incremento hujus
Ecclesiae per suos Moderatoros cultivati, in dies magis magisque exten-
duntur, perficiuntur, elevantur Nos vero, qui in hae Typographiae officina
strenuè desudamus gratia Illusiritatis Vestrae sumus, quid sumus tamquam
nihilo ereeti. Profecto Ciceronis hic eloquentia opus esset, ut pro dignitate
multitud° beneficiorum tuorum, quam in plurimos confers perstringi valeat.
Proinde animati verbis etiam ipsius Senecae dicentis. Ingratus est
qui beneficium dissimulat ; ingratus qui non reddit ; ingratissimus omnium
qui oblitus est. Absit nos hodie deteriores simus brutis animantibus, Illus-
trissime ac reverendissime, Domine Praesul, Patrone gratiosissime, praecipuè
in hoc Onomastico TUI NOMINIS DIE, dum omnes non solum circum-
stantes, sed, & absentes nihil aliud praeter gratitudinis signa, eaque laeti-
tiae plena contestan i erga Illustritatem Vestram observamus. Praeivére
quidem nos alii sua contestaturi vota, a[t, 1 non animo ; quarum votis nostra
quoque conjugentes, non possumus non exclamare & Divinum Numen
praecari, ut quern nobis hucusque Patrem communetn, Patronum benig-
num, Ecclesiae populique Praesulem vigilantissimum benigne dedit, & con-
servavit, in futurum quoque per longissimos annorum cursus & recursus,
ad singulorum vota pro solatio omnium nostram, Ecclesiae vero hujus
non nihil malitia Schysmaticorum exagitatae gubernatione, foelicissimò
cum integra valetudine conservare non dedignetur sub cujus foelici regi-
mine Scholae ipsae Typographia, Ecclesia denique haec universa, incre-
mentum sentiat non exiguum. Ita in hoc Onomastico Die 29 videlicet Junii
Anni currentis Millesimi Septingentesimi Sexagesimi, Balasfalvae dum de-
misse vovemus, atque nos totos quantos expertis Gratiis, & favoribus com-
mendamus, manemus Praesuleam Manum exosculantes.
Illustrissimae, ac reverendissimae dominationis vestrae,
Humilimi servi,
Petrus Tekeld cum reliquis Typographis.
Comunicat de canonicul I. M. Moldovan dela Blaj.

1761.
324. Petru Pavel Aaron, Adevarata mangeiere, Blaj 1761.
Printre cärtile tipiirite la Blaj, Popp citeaca si pe aceasla in modul urmator
flaw' II. II. fl,s,EKVATA AVfilirhip Kpfal i, AMICK. 4 HAM 1761.
Aceasta lucrare a aptirut in acela, an i in latinete. V no urmator.
Popp, Disertalie, 47.

dacoromanica.ro
P. P. AARON, 1761 155

325. P. P. Aaron, Epistola consolatoria, Blaj 1761.


Epistola consolatoria ex divinitùs inspiratis scripturis
I I opera. I

Illutrissimi, ac Reverendissimi Domini I PETRI PAULI AARON I de Bisztra,


Episcopi Fagarasiensis I ad tempus tribulationum pro sui gre- I gis utilitate
collecta, et adaptata, cumque Ejusdem I benedictione Valachico nuper
I I

vulgata, nunc rur- l sus Latino idiomate Typis edita. I BalLisfalvae A6


MDCCLXI. I Per Joannicium Endrédi Diaconum.
In-160 de 3 foi nepag. §i G1 pagine, 20 randuri pe pagine.
Cele &ma foi nepaginate dupd titlu cuprind dedicatia unntitoare:
Excellentissinw, et I illustrissimo I Domino, Domino I Adolpho 1 Nicolao L. B.
de Buccow. Domino Bonorum Medzesvitz, Harbultovitz, Lontzka, superioris, et
inferioris Bogorsch, suae Caesareo-Regiae Apostolicae Majestatis Equitatils
Generali, Proprietario, et Tribuno unius Cataphractorum Legionis, Supremo
per Principatum Transylvaniae Armorum Praefecto, nec non ordinatae in
eodem Principatu Caesareo-Regiae Commissionis Aulicae Praesidi, &c.
&c., D. D. D.
Excellentissime ac illustrissime, Domine, Domine!
Clime vidimus, et audivimus, Patrone excellentissinze ! perspicuum nobis
plan6 perhibent testimonium, ne annii amplius perquiramus : Tu es, qui
venturus es, an alium expectamus? Vidimus quippe gloriosum potenti Regià
fulcitum dexter& in hujus Provinciae Metropolim Tuum Ingressum ipso
scilicet Beatae Virginis ab Angelo nunciatae (stylo quidem veten) die, quo
nempe Archangelus Gabriel ad Virginem missus futuram Ecclesiae pacem
annunciavit : Ind6 mox per publicas Tabellas Te omnibus pacem annun-
ciantem audivimus. Vidimus insuper eodem die, quo isthaec Ecclesia Filio
Tonitrui sacratum agit diem, sub Fulguris, Tonitruiquè figuris Te Salis-
burgij pacis auspicari symbola mox Te Victore Ecclesiam pacis initia ca-
pere audivimus ; ideóquè etiam Te Nicolaunz id est Victorem digne cogno-
minari merit6 arbitramer. Et haec quidem nobis firmo sunt argumento,
quòd per Te pacis Ministrum, difficultates, oh quas Regiae, illae virtutes.
Clementia nempe, et Justitia, suum hie in hac gente sortiri nequibant effec-
tum, penitus auferentur, illudquè Regii Vatis verificabitur praedictum :
misericordia, et ventas obviaverunt sibi, justitia, et par osculatae sunt*). Et
quoniam pace jam annunciata pads, id est Unionis Ecclesiasticae alumni
conscribuntur, scientes scriptum esse : gaudete autem, qubd nomina vestra
scripta sunt in Coelis *). ne tanti gaudii exortes in veniamur, nos quoque hic
cum Sancta Romana Ecclesia Unionem profitentium albo inserta Tibi Adolph°
Nicolao cognominato Victori, pacis Angelo nostra exhibemus nomina : opus-
que, quod nuper noster Praesul pro interna animarum sibi creditarum
pace vulgari sermone ediderat, nunc Latinitate donatum in contestationem

*) Lucae, 10, 20.

dacoromanica.ro
156 P. P. AAR014, 1761

perpetuae nostrae cum Sancta Romana Ecclesia Unionis, nostraequè ad-


versOm Te clientalis observantiae pignus, Tibi damus, dicamus, et ofTerimus.
Clientes infimi
Scholastici Balcisfalvenses.
Blaj: Biblioteca canonicului I. M. Moldovan.

326. Triod, RAmnic 1761.


TPHMAIOH I ¡K1%: TPdii KIHTIPH ME cNcsa G$ii-
TSASH I mil íMSì 116CTIt. I KAN SizSmil A A6tonpit :terp-aqicTa Mink c-atl
41118 .¡ThliA AOMIlif A Hp* ASMNFIÁTS8.11 HÓCTOS A6MH11. EllI GlItiPlIilTh
rvKillnodgmAji Ks Bil&OKÉHIRt KTEATSAM 10611176- pontlii
MINESÉS, KIN rpiir o P Ï 6
I onlicizolisAkP-Kminmsari daKofire I plimini-
KsAsrl, ad ;ha Ama flri,Amk ,f3a,0.,: ark AMA Xi
I

ilowo mini Hoc- I 'MONK ito,miAcYmit11 TO phi/mum-6M%.


4i: I AI Kt411(1HH1:8Alt

In-folio de 2 ibi si 440 de pagine. Tiparit Cu negru i rosu. Titlul e incadrat intr'o
gravura pe lemn Cu compartimente. Textul e pe cloud coloane, cu 40 randuri In coloana.
Pe verso titlului se aflä stemele Moldovei si a Terii Romanesti sub aceeasi co-
roana, incadrate (facs. 287) si Inconjurate de initialele domnesti ; iar dedesubt, versurile
din Octoihul dela Ramnic din 1750.
Pe fata urmatoare se aft extracte din Sf. Scriptura, printre cari se afla si
parlea din scrisoarea catre Corintieni relativa la limba serviciului divin. Cartea cu-
prinde i cateva gravuri si ornamente.
La starsit se afla urmaloarea instiintare:

Cre.stinului Cetitorlu.
Tuturorti celoru ce v-ati invrednicitti Cu luminaré mintif a privi in
oglinda daruluf, cu plecacTune mà rogti eu celti intunecatti la minte: ori ce
gresald veti afld, sau dinti alunecaré inintil, sau Cu netociniré cuvintelorti,
sau cu nediorthosiré, sau ori in ce chipu, indreptati cu bland&
telortl, *i pre mine celu ce m-amu ostenitu rn ertaii, cdci n-au cetitu
ingerti, nici au diortliositu lieruvimii, sa nu fie greitil; ci au cetitti ochi
trupeti si au scrisu mând de tinA, i au diorthositti o minte intunecatä,
mäcara cá lunecaré mintiT i neintelégeré deplinti su laudä preste totti
trupulu. Pentru acrasta Yara.sr mà rogti tuturorti cebra ce ati luatti dela
Dumnezeu talantulti tiinei i alu lubirir de ostenéld, pentru cela ce au
luminata minté sfintilorti sá Apostoli a intelége scripturi, i printi-tran§il
toatd Jumé au luminatu, priimiti cu sufletésch" dragoste i adastd ostenéla
a prostieT méle, precumii au priimitti I-Is. cer doï filéri ai vaduver cel sà-
race, tiindti cà stapfinulil viel priimé§te pre celù de pre urma ca §i pre
ce1 dintâiù, i unuia adecA p1até5te, lard pre altulti milui4e, pre celti
dinu tâiù mângd.e, fara celul dupre urma däruiaste §i nu parasé§te pre nici
unulu a e§1 lipsitti. Carele si pre mine neputindosulu .si nevrédneculu m-au
intäritti i m-au invrednicitti la &Tsai lucru dupä inceputti de amil
isprävitti.
tuturorti cu totulti plecatti, Iordache Stokovid Typ.
Biblioteca Academiei Romane. Manaslirea Neamtului.

dacoromanica.ro
P. P. AARON, 1762 1.57

327. Pravilii, de rugiciuni pentru sfIntii sArbeF.Ai, 11.A.mnic 1761. Slavottete.


go Gnitot; cfiivei imnocktotitia, m000Toottqa,ct, l ofpasA-kittimkuit To6u,k1,156,à,
atiA,OGIVtrw Ata:Ilohnt cirki IIPAR111111 1110(16M1flia Oiit.CitMCKUK1110OCK*TIITEARI
cts1 comp:RA[1mm : LIQ filirocnooitato Illiewctlitou-kgulitrw il110KOCKOAHTIMAIIMAPW
n.A144 flflVIfl, III14KOCAAKHArW ff(AKTMFIMA RAPAOKALIKAPW, lìKura,ii picáid 'jçi
U,KAI)OKOAAEll : KfamECTKA 1SO*TAKNIAPOC/A CAAKEUOCOUCKAPW ft KAAAOICKAPW IlApódisa
IIIHT00110MTA, ii ioitU,ICA(JOKOAAÉKCKHrit KfiUNECTKII TAI1HAPW COK4TH MCA. Tio3A6m-k
j:jochottimis. npoirkocoithwit TipiittitAvk COCOAHHARi, RO KOSAOHMOCTH KG KCiAAlt
fICROKAFRUARt, IIIMMLUE oacToktititArt% HilotmosittitmK rimta
Illingomiothtrw Galata tipaAcoartv, Itoon6rtkctrw, KfARKOKiipAACKAPW
KAAAAAAKCKAPW U,ECAOOKOAlliKCKAPW KedmECTKA ,A,K4HAPW COIATHHKA. RIt tliCTk c-
IU. 116Ah3$ 1K4ii rOMOA6C1'KO OKATEASA 11,11KKEA

CipKCKHrk, KO KOCROAMHAME 11011/GKAME RJIAKOCAAKHAPW cipocKartv peAA: HAM-


ilÁTACiA KO daKintif PKIAMHilECKA : Ih ATO (.1V CTKpUIïi MÍp1. 3Co : IMaTKA
RO (MOTH RVLt CAOKA, 04-5A. noli tioxylp¡H T6Ro1AI cLq rii iïii HIT rPHroptil.
Intru mä.rirea santei de-o Rintit, daltätoare de via i nedespärtitä
treime, a Tatillui, a Fiului 0 a stantultff Duh, Cartea aceasta, cuprinzand
In sine Pravila de rugeiciani a snntilor lumingtorilor shrbe§ti, cu blagoslo-
venia prea sftnlitului i prea märitului Dunn Pavel, Arhiepiscopul ortodox
din Carlovitz i Mitropolitul intregului popor slaviano-särb i valah, care
se aflä in impärätia MriiIor lor cesaro-crde0i, i consilier intim al amän-
duror Märiilor lor resaro-crä.e0i. Adunata Cu munca i Cu osteneala särgui-
toare i dupä putintä in totul indreptatä, 0 nu mai putin cu stäruinta i Cu
cheltuiala preaosflntitului Domn Synesie, episcopului ortodox al Aradului
si al Ienopolului i al Oräzii mari 0 al Hälmagiului consilier de curte
al Märiei sale cesaro-crlieti. In cinstea snntilor pomeniti spre folosul
pentru slujba sfintelor mänästiri i biserici s'arbWi, ca amintire i ea
exemplu spre imitare pentru poporul sarbesc. S'a tipärit in Episcopia Ram-
nicului in anul dela facerea lumii 7270, lar dela intruparea Cuvântului-
Dumnezeu 1761, in timpul Arhiereului aceleia4 prea sfinte episcopii, chir
Grigorie.
In-40 de 2 foi Ura numerotatie i 261 numerotate. Tiparul e negru si rou, cu 24 de
rElnduri pe pagina.
Volumul, foarte frumos tiparit, cuprinde chipurile atorva sfinti din neamul sarbesc,
tiparite pe foi deosebite i cu versuri In lauda lor. AceVI sfinti sunt: 1) Simon, fostul rege
Stefan. 2) SE Stefan *tidanovici. 3) SE Stefan, despotul. 4) Sf. Arsenie. 5) SI' Milutin, rege.
6) SE S(efan, regele. 7) St Llro, tar. 8) SE loan, despot. 5) SE Saya, primul arhiepiscop.
10) SE Maxim arhiepiscopul, intro SE Atanasie cel mare SI'. Chiril al Alexandriei. 11)
Simion Mirotovici, fost rege. 12) SE Cneaz Lazar. 13) Maica Anghelina.
Bucure,ti : Biblioteca Academiei Romane.

1762.
328. P. P. Aaron, Soloral dela Floren fa, Blaj 1762.
illUt31.A1NNHTtiA UM HCIMAHTt4HAf C4IiiT$A$11LUU TOAT'h A81Wk G'KKOIS
AIAA (13AOIMIlkiift ,A,HH 111H A1tTHHM111 coot .1.1.1,firkipirk IUH2ISOAOCSA

dacoromanica.ro
158 P. P. AARON, 1762

11-kAA8ASA NOCTilS AKSA1 4TAgt 11111411KSTf, 11111 4TO-Al1EC'e Kli11 T1(1114HTE KS EIAAl'OCAO-
Mid Ilp-kwc4slill,HTS84 111H uptASNIHNATS811 1ypi8 Kyp Ilrrpt3 HAMA flApou EffkAtuctl.41
4:131,,rkpaniSA84, AA e/MiT. Tp01111,1% 4 fiAgli. 4 ANSA AOMHSA81.1 mtng. rinp. Í.
Cartea a apitrut si fn traducere latineascA. V. II^ urmiitor.
Popp, Disertafie, 47.

329. P. P. Aaron, Exordium Synodi florentinae, Blaj 1762.


Exordium, 6 Definitio Sanctae OEcumenicx S,ynodi florentinie ex
I I I I

antiqua Graeco-Latina editione I desumpta I et ab I Illustrissimo, ac lieveren-


dissimo I Domino I Petro Paulo Adron I de Bisztra I Episcopo Fagarasiensi I ad
sui gregis utilitatem, majus nempe I UNIONIS argumentunz adaptata, I cumque
Ejusdenz Benedictione phis I Valachico, nunc rursus Latino idio- I mate typis
edita. Baltisfalvae apud I Sanctissimam Trinitatem. Anno 1762.
In-W, mai mult de 4 foi nepaginate la inceput, 48 pagine, 19 rttnduri pe pagina.
Pe cele trei foi dupg titlu se allá dedicatia:
Excellentissimo, et 111ustrissimo Domino, Domino Adolph° Nicolao libero
baroni de Buccovv, Dilo Bonord Medzesvitz, Harbultovitz, Lontzka, superioris,
et inferioris Bogorsch. Sacrae Caesareae Regiaeque Apostolicae Majestatis
Magnae Crucis Ordinis Militaris Theresiani Equiti, Status Intimi Consiliario
Actuali Intimo, Generali Equitatus unius Legionis Cataphractorum Tribuno,
per Inclitum Transylvaniae Principatum, Partesque eidem reincorporatas Su-
premo armorum Praefecto, Regij in eodem Principatu Transylvaniae Gu-
bernij, uti, et Excelsae Aulicae Commissionis in rebus Valachicae Nationis
Praesidi, etc. etc. D. D. D.
Excellentissime, ac Illustrissime, Domine, Domine !
Quae audivimus, vidimus, et videmus, Patrone Excelentissime ! perfec-
tum jam equidem nobis praebent argumentum, quo Fidei veritate ad hanc
terram redeunte, Gratiae que Caesareo-Regiae plenitudine adveniente (quod
unicum adhuc restabat) sperare jam amplius desinamus, dicente gentium
Apostolo : I, Corinth. 13, 10. Cum autem venerit, quocl perfectum est, evacua-
bitur, quod ex parte est. Audivimus quippe Dei Omnipotentis Misericordia,
et Apostolicae Regiae Majestatis Gratia, et Clementia, dum nos in omnibus
tribulationem pateremur, summisque in difficultaiibus quasi morientes ver-
saremur ; Te Fidelem inventum, Imperialique Potestate instructum, ad
veram, quae cuique convenire videretur, Pacem inter Ecclesiastico-Politicam
hanc Graeci Rails nationem conciliandam, et dispensandam, 1:it realem
Exarchum fuisse hue missum, et delegatum. Vidimus post primum anno
superiore Tuum in hanc Provinciam Ingressum, tribulatam hanc Eccle-
siam, et dim ea totam pene Provinciam, optatae jam diu Pacis initia
usque quaque fuisse expertam : mox Te, Victore, Pacis Exarcho, uberri-
mos quoque ejusdem fructus eandem omnino tulisse cognovimus, unde
merith Te Pacis Insigne, Columbae scilicet Olivae ramum in ore ferentis,
gestantem, Nicolaum, id est Victorem cognominatum, inter Patriae Fi-
lios condignè relatum, et acceptum, jam patriae Patrem videmus, et sus-

dacoromanica.ro
159

picimus; casque difficultates, o Regiae iliac virtutes, Clementia


nempe, et Justitia suum in hac gente sortiri nequibant effectum, penitus
sublatas esse colligimus.
Audivimus Te deinceps pro perenni futurae etiam Tranquilitatis sta-
bilimento pleno Prorerum hujus Provinciae consensu, nationalem Mili-
tiam erigere volentem, Ad Apostolicum Regiae Majestatis Thronum (ubi
plenitudo Clementiae interim remanserat, juxta illud Prophetae: Psalm. 35.
Domine in Coelo Misericordia tua) tantisper fuisse regressum. Videmus
nunc, post secundum tuum ab eodem Apostolico Throno descensum, ipsam
Regiae Potestatis plenitudinem, et adversus hanc nationem Gratiae, et
Clementiae Caesareo-Regiae complementum, Tecum planè descendisse :
dum in erigendo praedicto nationali subsidio, novo prorsus, coque salutari
Concordiae modo hoc cum Imperio Sacerdotium conjunxisti, uncle Eccle-
siastico-Politica hace Graeci RitOs Catholici natio, realiter jam pacem
possidens, caeterisque eandem nunc, et in futurum, Te Gubernante, pro-
curans, pleno animi sui gaudio Ecclesiasticum illum decantare valebit
Hymn um : Lucae 2, U. Gloria in altissimis Deo, et in terra Paz hominibus
bonae voluntatis. Illudque Vatis Regii jure optimo Ot impletum recitare
poterit praedictum : Psalm. 84. misericordia, et ventas obviaverunt sibi,
justitia, et Paz esculatae stmt.
Et cam jam firmato per Regium quoque assensum hoc tam salutari
subsidio, Concorcliae Pacis alumni, jam Uniti pedetentim legantur, et
conscribantur milites, scientes srriptum esse
(Sfar§itul lipse,te).
V. n° precedent.
Blaj: Biblioteca canonicului I. M. Moldovan.

330. Evanghelie, Ia§i 1762.


t4ìITI III IA A MI 63a1tiaRti Vitlt I
KAfrk Alti;Mh
C-AS ThimpliTt. 4111S lahlk. 1 4. 311Aft11 (Irk .1114101ZITSASii 1

rptirt5pie RO6N0Ah j JIS 6cApAlia, In KS T6i1Tit 1 KYEATSAAA


IIYI G.1*-mikfiTSMA 1llilTp0I10AliTIL Am% (11.WilA6131ii 1 KVPh rtig.pifitt
4Tps a ea ThtsrpAzisit, czisiiTa 1 MHT001-10Alf, .1% 1711111I. 1 4 &Mk AfAct 3HAArk
ASAtTil, ,fs* At rouròot Thiorfhi*k.
In folio de 4 foi nenumerotate §i 194 numerotate. Tiparit cu negru ì rom pe doua
coloane, cu 35 de randuri pe paginti. Titlul este incadrat fn o poartit gravatti de Gligorie
tipograful.
Pe verso se Oa sterna Moldovei (facs. no 298) cu initialele domne01 i cu urmilloa-
rele versuri :
Stihuri poetice 10 asupra pecetil pré innaltatuld Domnuld nostru.
Buorulti, carele stema Tärit Insemnézà"
Si Domnifa MoldoviI luminatti adeverézd,
Marii-sale 1u Grigorie Domna
Carde din Ioannti Theodor Voevodti au odrdslitti,
Domnind0 acumti cu putére si nAdéjde bund
PatriTa sa in pace i dreptate piing,

dacoromanica.ro
160 EVANGHELIE, 1762

Do4 ])omnul asupra vrajmasilorg lul


Ca sg. nu sä late némul0 luT celii de bung vi,
i la ceresculu InpAratg lilcasti de mostenire,
Cu Domnir i Inpgratil in ralu säläsluire.
Urmeaza cele doua notite biografice ob4nuite i tmtiintarea pentru citirea evan-
gheliilor.
In fata textului, chipul lui Sf. loan intr'o gravurä semnata de : Jere', Mihaiu i Monah
7'heofant i cu data, in cifre arabe, 1761. Gravura care reprezintä, pe Sf. Matei, in fata
f. 23, are numele celui dintaiu, Ins& intregit: Prei Mikan Chipurile Sf. Luca,
in (ata f. 60 Sí. Marcu f. 106 v. sunt semnate ca cea dintEtiu.
Sinaxarul incepe la f. 114.
La sfä.rit se afla urmatoarea notita:
Typdritu-s-au in anulfi de la miintuiré lumir 1762 de Grigorie StanovicY
Typografg, cu celu inpreunä ostenitorlu i indreptatorIu la WO lucrulii,
Sandult`i Bucure.sténulg. i diorthositoriu Evloghie Monalt.
Bucure,ti: Biblioteca Academiei Romane.

1763.
kcatist, 13Iaj 1763.
V. Popp citeaza printre canile liparite la Illaj un Acatiqt. din 1763, fära a da Elite
amanum e.
Popp, Disertnlie, 47.

Ceaslov, Iasi 1763.


Ceaslovti, ce cuprinde in sine toatä slujba ce i se cuvine, carele acurn
s'a tipärit Intru acestasl chipti in zilele prea inaltatuluI Domnulul nostru
lo Grigorie Teodor Voevod, intru intgla doinnie a Maria sale, cu blagoslo-
venia i toata cheltuiala shntiel sale Preaosfintituld Nlitropolit al MoldavieY,
chiriu chir Gavril, intru a sa tipografie, in sfanta Mitropolie in Iasi', in
aniI de la Adam 7271, iar de la Hristos 1763.
N'am vazut exemplare. Tillul de mai sus e luat din lista de carti romänesAi publi-
call]," de I. M. Codrescu in Buciumul romdn.
In-12, de 389 foi.
Biblio-hronologie romdna, in Buciumul romanu (Codrescu), I, 478.

Joannis Damascenil Opera philosophica et theologica, Blaj 1763.


SANCTI PATRIS NOSTRI 1 JOANNIS DAMA- SCENI
MONACHI ET PRESB1 TER! I HYEROSOLIMITANI I OPERA PHILOSOPHICA
ET THEOL OG ¡CA I QuE EIUS NOMINE CIRCUMFERUNTUR Ex editione I

Veneta et Parisiensi I Pars secunda complectens I Qu a tu or de Fide 0 r-


thodoxa Libros cum Illustrissimi, ac Reverendissimi I Domini I PETRI
PAULI AARON de Biszlra EPISCOPI FOG \BASIENSIS Benedictione, I
nunc pri-
mum hoc online typis edita. I Balasfahae Anno Domini MDCCLXIII.
In-80 mic, de 6 foi i 445 pagine.
Pe verso titlului se afla un estract din SI'. Grigorie din Na/ian/; iar ca introducere

dacoromanica.ro
OCTOIH, 1763 161

se reproduce cartea V, cap. 11), din Istoria eclesiasticä a lui Socrat. Tot in foile liminare
se aflá arätarea cuprinsului.
Cartea cuprinde numai cele patru ciirti din «Expositio accurata fidei orthodoxaen.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romäne.

334. Octoih, Rämnic 1763.


cb ur G fix h I1gc 3fige 6HHÌiljI I
ri fl P K 11 fi T Kñ I e K-
FII1AE 4 d'He GnSmsa 4Kitiphi I aaII1Th ri1ACSpri : 111i1 461E, ï : &PATA, I 111f1

GO4A1110/1lt HECTE TOTEL fluS, Mil Os-1E11T k KS TporkipmE, 11/H KOHAAtIME :


fir-000,04Hfm, m T60 clisfin,yri MZELIIE. I -tia. 4111-14ECTA K111111 fiA,ÓAWVIt T1111.111T11 I

4T11S äA6AW Aromuff, a flp-k iiSmli-IKATSnsii 1-16cTpS A6A1H11 : I I kt, K G H GT fi II-


TIH h MHX fI H PIIK O KH I 'h K O SK 0,A, h. KS n'ArocnoKiiniaffli KS
TÓdT% IDEATS-IAAL1 GIVIU,TH CAAE m TOBirrópioa I Kvpk rPHTOPHe
ellitttiMSAK PKIM : I 4 C*iiTA faKWHYE Pli1MHHKSASII. j atrk iSC6A rairk Afild xe
mirp. I AE ItSirkpliliKSAk 4Tf1E llpwtí Ilóna I KWHCT11111H11 41Am4ch
TVrl: Phli111 :
In4° de 3 foi nenumerotate §i 255 + 127 numerotate. Tipärit cu negru i ro§u, cu
24 ränduri pe paginä.
In foile liminare se aflit stema indoità (facs. nn 287), versurile asupra stemei, pre-
fala i chipul S-lui Ioan Damaschin.
Stihurl politice asupra luminatulul Domnti.
De Dumnezeu fiindtí manatti,
Si In Ungrovlahira Incorunatti,
Cela ce esa Domnti de vi,
Constantinti Voevodti Racovith,
Dandu-ti eltí putére cu arma pré tare :
Spata, buzduganultl, biruintä mare.
In «Cuvantil Innainte dará pravoslavniculd cititorIu» se reproduc, la inceput, cuvintele
lui Laurentie monahul din predoslovia la Octoihul din 1742, paná la cuvintele : «A§a §i
eu nu pociu spune toate folosintele i laudele cartii acetia». Apoi urmeazä astfel:
Ci la acéste darti bunäthlI i folosinte sufletestI i trebuinte dinti toate
zilele, ulländu-te mai multù, pravoslavnice cititorru, cu plechcIune và rogti
priimiti-o cu blandéte §i pre pré ganta FecIoara MariTa cantati-o Cu huna
Intelégere. Cà aciastd pré gana carte raste capulti i mijloculti i silvaritulù"
tuturorti pravoslavnicilorti carti ale BesériciI rashrituluI, pre cuma dintru cu-
prinderé laudelorti el care sh aflh intr-ânsa sä cunoaste. Alti cariTa Dumne-
zeescti darti si folostl sufletesctl, printi rugäcIunile pré curateT Marcil Dom-
nuluY nostru Is. Hs., sh fie cu vai toff. Aminti.
Ahí pravoslavid voastre cu totulti plecatti, Rafailti Monahti de la sfänta
mAndslire Hurezil.
Sinaxarul celor 12 luni, dupä care urmeazii,«Slujbele de ob§t e», incepe cu paginatie nouä
La sfilrit se cite§te:
Typäritu-s-au acesttl Octoihti, i cu céle ce sä mal cuprindri intransulti,
printi ostenéla diorthosiriI luY Rafailti monahul 5, dela sfänta Mänästi re HureziI.
Bucure§ti: Biblioteca Academie¡ Romeine.

2161 21

dacoromanica.ro
162 APOSTOL, 1764

1764.
Apostol, (Bucureti?) 1764.
Tiptirit de Mitropolitul Grigorie.
Episcopul Melchisedek, Schife biografice din viafa Mitropolitului Ungro-Vlachiei, Filaret 11,
1792, In Biserica ortodoxa, XI, 7.

Grigorie Mitropolitul, Invettaturi pentru ispovedanie, (BucurWi?) 1764.


Episc. Melchisedek, Schif e biografice, In Biserica ortodoxa XI, 7.

Molitvenie, Bucureti 1764.


Amintit de Gaster, care da si cateva amiinunte asupra cuprinsului. Molitvenicul
s'a tiparit din porunca Mitropolitului Grigorie,luandu-se ca baza Molitvenicul dela Buzau
din 1701, si revazandu-se dupa editiunea greceasca a lui Glykes. Un extras din acest Mo-
litvenic s'ar fi tiparit mai ta.rziu, sub titlul de Aghiasmatar.
Gaster, Gesch. der rum. Lit., 406.

Molitvenic, Iasi 1764.


evxonoriollh I aon, 1 1111011i1TgaillifiKb. , K-A111 vl g I4Tp-
AtliCTA111H ila .¡Tisat AI AA1NEBiS 4WhAltATEri A0A1-1HIA A [IA
Klink TVE1-1441T14, I

lISMHNATSASii ev6A'hA8HT410 I a T6AThILI,Apa IllomAartl, I bra rptir(SpieflitHaAtiA(p)S


FAKAIKOERVJA h. I KS EXPOCAOKiN1A1 Wfl KS T(SAT% KTIATSAAA I [IA WCZISII(H)UJITSASA
111111110KOMITK Ilk IlloMaii 1 K VPI X K v pl% r A K plrli A k. I 4 ciVrra iLIHT00-
I

HOME, 4 AIM I lIA 2f118A6 AEAA kC, "VAA 1 Avg rPiirdplie GTAHOKI-Itlk TvnorptizhSna.
In-40 de 4 foi si 827 pagine. Tiparit cu negru si rosu, cu 24 de randuri.
Pe verso titlului, stema Moldovei (facs. n^ 298) si versurile reproduse mai jos. In
celelalte 3 foi liminare se anti aratarea cuprinsului.
Stihuri politice asupra stemeI 1urninatu1u i innältatulul I. G. A. G. V.
D. T. M.
Buorulä, care stema 'PAY insemnéza,
Si DomniTa MoldaviT luminatti incredintazä,
Marii sale WI Grigorie Alixandru Ghica Voevodti,
A carula vitbi din stramo§i stapanescil acestti norodti.
Cuvine-sä, dará, de ob§te, pre Dumnezeu sä, rugsämti,
Ca pre Märil'a-sä, Domnti ne m*atti sa-lt1 avemti,
Si sd-lti intaréscg, luminatil in Domnie slävitti,
Cu bine, in pace, in lini§te §i in vil'atä, norocitti,
Patria sa cu buna norocire sä," o stäpAnésc5,
Si pre vrajma§iI sä:f pururé sd-i birul'asca.
Pe ultima pagind se citesc urmatoarele :
$i s-au diorthositti de Evloghie Monahti. lard a*.dtorl'u slovelorti, Da-
maschinti Diacon. Tudurache.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.

Psaltire, Blaj 1764.


Popp, Disertalie, 47.

dacoromanica.ro
CAZAN1E, 1705 163

Psaltire, RAmnic 1764.


jr fi (1 T fi P III 4) fiTSASIT I llpopkb IIIA 4natlikrh A, I KS
111,16Tae Asti TOATE Ka,ícgwjai. Ks KXHT1-91-1E ASA 11/1*ii. j 118 tlfArIMPI SAEWIl :
KS 110-111*AEM AW1111. RS NIIACKAAif Earns AA czismouniTsm, Rs 11itp8KMICSAk I

IlrkqecTifil. KS nSuivb. FICTOpie KHÀØKiLIJIt Tfrkpfri-a sicsmk IfI A6AW


II-aaoi
41,01 4T2Ada Aomuie. 21 HA ASmeekrtInSei MAU-1k.
I Icb ift 43i111fi I

Alerahila KoiaoA. KS Rill'OCAORillYA iiiìi T6ATrit KTEATSAM I


1061-1T61110ASII Af
AAHEMS. I Kvpa r P °PIG efiliCKli1flSAK PkINUIHk. 4 C$11a 44111-1CKOHIE PKIMHH-
KS/1811. I .4S114 ASA 431gliSAME : 1a4rfi.I GAS Tye : M ATAKOHSAh KWCTANAHNII 111ergi
IlouoaliN4 Tvfi
In-40 de 8 foi nenum. cuprinaind titlul, stema Tdrii ca 4 stihuri, «Prédoslovia citträ
cititorIu», indicatiunile pentru cetirea psaltirei i o gravurit cu inscriptie, reprezentAnd pe
David scriind, ei 225 foi numerotale, cuprinzemd textul. Titlul, tipitrit ca negru i ro.v,
este incadra.t Inteo gravurd cu stalpi semnatti: Diacon Costa(ndinii).
Asupra Pecetit Stihurt poetice
A 'PHI Rumânestt cu tuna ferice.
Acestii semnil ce corbulti 1111 aratà,
DomnuluI $tefanti Intr-adastä, data,
Ca sä, poatà stapänl cu bund voire,
Indelungandu-15 pre elti tntru norocire.
Din Predoslovie :
. . . Pentru actasta tuturorti cu umilintà mä, rogií, primiti-o (Psaltirea)

cu dragoste, si o cetitl cu intelégere: cä pentru actasta nevoitä de


o arnii typäritii mat chitarti pre limba noastrà rumanésca i totti In stihurt,
pentru mat lesne cititortuluI i tntelégeré de plinà.. . .
La sfetreit, f. 225:
Typaritu-s-au actastd stant6 i Dumnezetascd Psaltire, ce se numéte
Carté Psalmilor, prinii ostenéla diorthosirit mat miculut Intre monast, Ra-
fail0 Monahulti dela santa landstire Hurezit.
Rogu-ma dart.' voao, de obste cititori,
-Ca sä, fitti gresalelor méle lesne ertatort,
Nu numat unde va fi lipsa slovelorti,
Ci mat multä pentru asgzaré slogurilor;
CA pre curnti orbulti umbrandti nu e fard potignire,
Asa si celti ne invätat Meg, gresala, la diorthosire.
Ga1a1i: Biblioteca Urechia.

1765.
Cazanie, (Bucuresli) 1765.
Tiptiritd de Grigorie Mitropolitul Ungroviahiei.
Biserica ortodoxa, XI, 7.

dacoromanica.ro
164 EVANGHELIE, 1765

Evanghelie, Blaj 1765.


G(131hil Mk' AlliHaB&MGKii I tilIgH I-6-xb GRAHraltia I
ilictmk 4T;ao TiWIspliT'It, Cti111T6 CT1t-JFIN.11 tip* Ihrk 411-11AH,ATH1 411-141%TiCH1 I

PItIALAHHAWpk IlpHI111,-kCE11 iip,VkASASti, I H npwqii: I difilPI"dfl 06P4GIII I 118 EXPO-


CAOgillT/A llrk 118AAHHATSASII WA HA OczisilittiTsnisri, H418 114111 I iiallaGI6 PIA-
I

lifiKh I EIII,NrintrIcDhrk p...w_n_..,


A ii Na ..17 npunuti : 4. G4siiTa AlwrpnoniF A BAANcsati.
I I

Anni Abut Xe: .414-AE.


In-folio, de 4 foi si 363 pagine. Tiparit cu negru si rosu, pe dotal,' coloane, Cu 39
randuri.
Titlul este incadrat de o poarta mare, gravata de Sandulii tipograffi. Pe ultima fat&
a foilor liminare se afla chipul lui loan si, la p. 48, al lui Matei, de acelas gravor. Chipul
lui Luca dela p. 117, al lui Marcu dela p. 211, nu au Wei o semnatura, desì par a fi
stipate de acelas meter.
La sfarsit, dui:id obisnuitele scuze pentru greselile de tipar, se citesc urmatoarele :
Typaritu-s-au in anult1 de la mantuire lumil. 1765, de nor ceI maI josti
numitI typograff:
Sandulti typografulti de la IasI, sinti Ierimila typografri, i Petru Rim-
nicIanulti Papa Via cu Ioannti Rimnicranull
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.

Indreptarea picitosulni, Timisoara 1765. Tiparit In Iasi.


4,A,P &HT ii[P% lilt KIT 0 Ggdgfi I la AgXgillt RAIHAdlI,GlIOPh I
I A OrT013 iTA0(1 16 4EA0pkA..SX011 IlfitlillIfi, I AWA Illii 41/10p11 ilf
IlpildAM, I
I

Cis AOXTOglECKIt Al Ad AltHWiff IIILIVIt-ITOIlliTA0p6 tliA0(16


1
I C'11 11 I

Il 0 K la CKk I 4rpti 450 ¿5 6 C k I IllIf 3 4 T h. I4 TfAiliWIL1p8A11 B5HATISAS11, I AA SIISAII


oStiraF. dsna it8ii 18Hyl, ri.

In fata titlului romanesc, se afla, titlul slavonesc:


fi GII.Piig defile TPSHIIIIIKii I AXXOdrli KPOTOGTII 61co I Rill"- I

41M11 AX-611H61Ml& WIC() lipItliiiMWAVII 6Hfirk


I I KIeólilbJAICRt rp.kw-
I

H ilk 0 M Is. It 'h I El 0 A 3 ii I fr OCTpOEHHO I. I Kit TEA11-1Witt1rk BAH4TCKOAV6 I Ilk 1`6M,


I

Illrai, MicAtta i8nTe, il.


Pe cele douti pagine cari precedeaza, acest titlu se citesc urmatoarele, In slavoneste
si In romaneste :
ENPOCAOKÉNTEAM Hp 6 elpitubitihuarw noKocycoAtiTfAH*FIWAPW riAllA, 11 11 VII fi
fi
1111140KHU, 11(11EOCAtili110 iinternicicona 114AORA4KiWW, A KCl'Eò ItIt AipmAK-k fix%
RECA110-1COAAiliCKAr0, AllOCTOAlilliCKWW KfAlitlECTIL1 CA,11iiIIHO-CipECKAPW, ii RANChICKWW
nap6Aa. litiTp0110AIITA 1111 TÉMFilliliark.

Cu blagosloveniTa pré osfintituluY 0 pré covaritorTuluI Domnuld


Pavelti NenadovicIti, Pravoslavniculd Arhiepiscopii alit' Carlovetuld 0 Mi-
tropolita la totil slaveno-serbescti si rumänescri norodri, care sh aflà in
tinutulti al' sale chesaro-craetif si apostolicestir Mariri.
Pe pagina lntaiu a cartii, care nu s'a pastrat In toate exemplarele, se allá urma-
toarea notita:

dacoromanica.ro
INDREPTAREA PICATOSULUI, 1765 165

Si s-au typaritti cu voTa si cu blagoslovenfia pré osfintituld Mitropolitti


alti MoldaviT Chyriu Chyrti Gavriilti, In typografiTa santeT Mitropolii; In Iasi.
In-40 de 3 foi §i 167 pagine. Tiparit cu caractere de cloud meirimi ; caracterele mari
se intrebuinteazet pentru textul slavonesc, iar cele mici pentru cel romAnesc. Cel dintetiu
e tipdrit pe fate, din stanga ciLitorului, iar cel de al doila pe fata din dreapta.
Pe verso titlului rometnesc se aflei un estract din scrisoarea catre Galateni, In sla-
vone§te; iar pe pagina 1 acela., estract in rometne§te.
Reproducem ad prefata rometneascä.:
Pricina si indemnare facerfi carticelir acestiTa.
Neobicibuitti lucru Iaste si la oameniT ce l Intelepti In Lodi de ras sd
socotéste aceste mici thrtaze, dupd cumti laste acTasta carticia a le ardth
cu lungd innainte cuvântare, si pre cititori spre citiré lorti a-T indemnh;
pentru acéla si eu nu facti innainte cuvântare la aclasta carticia, ci numaT
aratti pricina facerif el%
Oare aria' vrandti ProniTa luT Dumnezeu a asezh pre mine la scaunulil
acestiT sfinte EpiscopiI, si a da mie pastere °Dort"' sale celorti duhovnicesti,
indat6 vrandti a urmh datorit méle arnil socotitti cu bucurie a cerceta
incredintata mie turma si cu cuvAntult1 propoveduiriT a o mangâTà, ca Intru
umblaré me ce dinti UT s'a pocIu samdna In inimile lorti oaresti care seminti
ale credintiT, dragostir si témeril de Dumnezeu si a-I destepth pre eT caträ,
datoriTa si credincIoasa ascultare a totti pré Innältatilorti nostri poruncitori
si inparati. lush* intru ace cercetare a mé trecandti printi orase si sate,
peste nadéjdé me atilt"' aflatti multe nespuse spurcacTuni si Ingreueri de
su flete céle ce §i a le pomeni cu frica Tase, ch. s-au aflatti batrani de optti
zeci de ani, cariT, dela nastere sa, de ispovedanie si de duhovnictí n-au
stiutti. Cu CAA mal vhrtosti cu sfintele taIne nu s-au cuminecatti; biséricile,
lacasurile dumnezeesti ce-sù de rugaclune, nu le-au väzutti, fara de catti
candll s-au Intamplatti calla dintru acestfia a sa chsatori si a sh-, cununh.
Ce fen dará de credinta mantuitoare si viath crestinesca si supunere
stapanirilortt de la uniT ca acestiTa putemtl astepth, candti eT intru atAta
necunostinta de Dumnezeu si de mantuitorIulti Hs. si intru atata nebagare
de sama a legiI fall de frica träindti, dobitoacelorti i fiaralorti celorti
sdlbatice s-au asamanatti maT multti de catti oamenilorti. Dinti care ca de-
la o raddcina putredä ce fen de farddelegi urate de Dumnezeu, proti v-
nice lur Dumnezeu si oamenilorti, au crescutti, si a creste ar fi pututti, totti
omulti cela bine Inteleptitti lesne va cunoaste.
Aceste färg,delegi vazandti si auzindti, arnù simlitù durére la inimä
si mi-au parutti rdu dinti sufletti. Pentru acéla tärà de zabavna spre Indrep-
tare si invalatura lorti amti randuitti duhovnici, caril sa poatà a del:Arta
pre el' dela acestfi fen de ratacire, si a-T Indrepth la cararile mantuirif.
Dará sà. poatg, el intru acestil pré greu lucru cu blind norocire si cu folosti
a umblh, si roada a aduce, amtl socotitti 6, va fi bine ca cu acIasta car-
ticica sh. le araAtt cale lorti, cu care ca cu o mica carm5, a porniriT pre
pachtosiT ceY ce innoata cu nevoe in valurile phicatului &MIA limanultt buneT
alinari si a odihniriT cugetultil si sufletulul sä-I poata indrepth. Lai-1ga
aclasta rogtt pre Dumnezeu intru ajutorIu, ca singurtt cu darult1 sau intru

dacoromanica.ro
166 INDREPTAREA PÄCITOSULUI, 1765

cunoasteré luI, ataa inimile céle intunecate luminându-le cu lumina inte-


legeriI evanghelicesti, sä-I sfintéscd pre el intru adevdruhl su, i pdrtasi
inparätiI ceresti sd-I facd.
Celélalte care sa cuvinù mal bund descoperiri a priciniI
faceril cdrticelil acestiYa, citindti cu luoare de samd i cu istetie va vedé.
Cu mila luI Dumnezeu pravoslavnia Episcopti ahi Temisvarulur,
ahi Lipovil, i alti altitorti districturi, care sd cuvinti,
Vichentir Ioannovia Vidacti.
La sfetr§itul cdrtii, pe pag. 168, se zice:
Slavä i multimitd TatdluI i FiTuluI i DuhuluI stantti, carele ne-au
ajutatti dupd inceputti de amti si stärsittl pre acIasta cArtulie in linba slo-
venéscä i rumanésa in care carte raste invätäturd duhovnicIased, insä
asdzatd de sflntria sa Vichentie, Episcopulti Timisvaruluï, darä typarita
de Grigorie Stanovidu.
Rugämu-vd pre voI, Pärinti cititori, affind5 gresald in slove sau in cu-
vinte, sà Mi noao lesne eft:Mori. Cà precumil orbulti inblända nu-I fdrä, de
poticnéld, asà i typograM a nu 11 Mil de gresald...
s-au diorthositti de Evloghie Monahil ; lard asdzdtorIu slovelorü, Da-
maschinti Diacontl i Die zdtarin.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romdne.

344. Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, VOroavti de intrebtiri ci relspunsuri


intru Ilristos, Bucuresti 1765.
GYM GM 11h: I iiPXI611HGKO11XAh I OGGfIdOIIHKXAXII
KAN 2IKSA111 4TAII 4Tp-AiliCT4 K la C-118 TD111.11ATK, IDA C-d1S I AiWp, OCAT Is. AS1111O,

gAAHHif 110 11(INIE4 P8A1XHiCICh. I 4TpS .iTAIOAk ail It riAll WeiM H EMS 44111AU,tiTirl
A0A1Hill Iti 118MHHATSMiri uiii 4i1-KAU,ATSASA ,ATOMHSASII HÓCTPS I 1fi3 416 4:01111h
dIFIXY1115 I
PAKOKH 11,11 KOMI:11,5,h.
I K8 liAtIrOCAOKilliA, Ral KS T6t1Tit KIATSAAt1
npk C*Ii11,11-ITSASA iF1liT110110Alint m 017TIVOKAAKTEri I
Kipi rpHropfd. I 4.
11111Tp0I10111E li5KS11411. I da "it1t3Ah Auta amtlirk 118,witi5kTk sciir. Ai
iwpAAK. GTOrIKOKNIk TillOrpAdsSAIN
In folio de 4 foi, 562 de pagine §i 1 foaie, la sfetr§it-; cu 39 de rinduri in pagina in-
cadratA in chenare de linii.
Pe verso titlului se atlet sterna Tdrii-Rometne§ti, imitatd dupa cea din Noul Testa-
ment din 1703 (y. vol. I, p. 449) §i urmatoarele versuri
Stihuri politice zéce asupra stemeI pré luminatuluI, sldvitulur i bla-
gocestivuld Domnuld nostru Io Stefanti MihaIu Racovita Voevodtl.
Strasnicil i infricosatù semnii ce s-au ardtatti
MareluI Constandiml, crestinuluI inpäratti,
0 cruce de stéle pre cerIu inchipuitä,
Asupra vräjmasilorti arrnd nebiruitd,
Cu slove inprejurti, scrise in limbd rämlenéscä,
Pre toti protivniciI sdI ca birdascl
Acumti i Corbulti in pecéte o aratä,
Domnulul Stefanti incä intr-acIasta data,

dacoromanica.ro
SIMEON, ARHIEP1SCOP. TESALONICU WI, 1765 167

Dandu-I Jul si putere cu nadéjde 'Duna,


Tara sa stapanésca, ca-i de vita 'Duna.
Urmeazd apoi urmdloarele doud prefete:
Pre blagocestivuldi, luminatulul s'i pré innaltatuluI si obladuItorIuluI
a toata Ungrovlahlia, DomnuluI nostru lo Stefanii MihaIu Racovita Voevodit,
sanatate, viYata Indelungata, pace si spà,"senie dela Dumnezeu rugamit ; Yarti
dela smereniIa noastra, molitva si blagoslovenie.
Artaxerxii, inparatulit Persilorii, pre luminate si innaltate Doamne, In-
torcandu-sa la scaunulit salt, fiindit ea socote fieste care cumit ca sa cade
a sa arata cu oaressi ce multamire dupa datorie catre unit inparatii candii
tréce, unit omit saracii, ce lucra, Cu mainile sale, ne avandii alai cevasY, au
luatit apa in pumni din izvorulit ce curge pe acolb, s't au dus-o la tnpara-
tulti. bra eu de multa vréme gandindit cu ce mi-al face datorira ce mail
catre Innaltimé ta, in vréme aclasta s-au aratatti stantulii marele parinte
Symeontl Arhiepiscopulù" Thesaloniculul, .si elii vine de inplineste datorila si
oaresI cumii Imit da pricina de a puté sa-mi aratit cazuta multamire, ce ama
catre Innaltimé ta. Caci" talmacindu-sa elil din limba ellinesca in limba
noastra ce rumanesca, pana a nu sh", arata la anti cinevasi asa nou, la
Innaltimé ta mal intAI vine aratandil bunatatile ltii. Caci pre lanaiWale ta te
cunoaste maI intaI, Tara maY alesit sa zicii, numal pre Innaltime ta singurit
te cunoaste cu totulit datiz" la Dumnezeu si la céle Dumnezeesti, incatù nimicii
nu te opréste hlamida de catre grija ce se cade a aye cAtre céle Dumne-
zeesti, cad, nu ca ce l mal multi, indata ce al" luatit stapanire, al aratatit
lenevire catre céle Dumnezeesti, nici urcandu-te Intru Innaltime slaveY aY
lasatti la nebagare In sema ale biséricit Ci de te inpodobial si maY intaI
cu fire Iubitoare de pravoslavie, daril si acumil faci adaogire la podoaba ce
diniitMu, nici curnit suferindù a nu creste evlaviIa Inpreuna cu innaltimé. Ca"
nici intr-unit chipti n-au pututit rnultimé grijilorti Domnesti sa te dezlipésca de
grija ce al avutù Iubita in toata viata pentru lucrurile céle Dumnezeesti. Ci
macarti cil te superi oaresi" cumil de mil' de griji, darti last si oaresi ce putinica
vrerne a asculta si a vorovi de céle Dumnezeesti. Ce zicii putinica ? csáci ca
maI multa grija aI pentru aceste, iarit céle lalte le ai mal" de josti, foarte cu
inteleptie pricepandu-le aceste. Asà amit ailatii si laudele oamenilorti celorti
diniltaI: Inparatulti Constandinii, celil ce s-au numitù intocrna cu ApostoliI, face
saboard si dint)" preuna cu Arhiere sa socote pentru céle ce era de folosulti
Beséricilorti ; Yarit Iustinianit celil Mare atata de multa grija axe cu totulti
spre céle Dumnezeesti, incatit zicti cumii ca vrajmasil, (caci far' de Dum-
nezeu era aceste si Inprotivitori dogmel MantultorIuld0 in locti de batjocura
zice catre dansulii, emit ca pana la maY mula vréme de noapte sade cu
Arhiereil si sa, Intréba cu dansil pentru niste cuvinte ticaloase (pre cumii
hulila aceIa). Acestora si Innaltimé ta urmandù, al' Inceputa pre curnù sa cade
dela pravoslavie si al" trecutii prinii toate partile bunatätiI, la nici una su-
ferindii a fi mal de josit, ci sarguindu-te, pe toti la toate al covarsitti. Ca
cine ca Innältime ta au arata,tù atate pilde ale Yubiril de oameni, ale drep-
tatir si ale altorti bunatati ? i maY intaY cine va puté lauda dreptate si

dacoromanica.ro
168 SIMEON, ARHIEPISCOP. TESALONICULUI, 1765

rubiré de oameni ce ar aratatti calre pamânténi aci care Eacosti, sau care
Radamantosti atata de dreptù" spre sine si totù Intr-unti chipti judeca,torti catre
toti s-au aratatti ? Incatti niminé nu Taste, care sa sa1 dusti negasindti drep-
taté sa, nici Taste cineva, carele sa defarme céle ce sa hotarascti de cdtre
Innaltimé ta, nici de n-au castigatù judecata cela ce au datù jaiba, nici de
s-au biruitù cela pentru carele s-au datti jaiba, ci amando fiindti odihniti sa
ploconescti i sà ducti, i totti o hotarare lau atrandoao partile. Si de sä, va
IntAmplà, a patimì cinevasi vre-o dojand, nici acrasta nu o au spre rau
cad s-au dojanitti si au luatù rasplatire, ci cad nu i s-au datù dupd potriva
gresaliT, acrasta o socotesctl ca raste a milostiviriT tale. Caci pedepsele, ce
faci facatorilorti de rdu, nu sa socotescù ca le faci dinù vre o urdclune, ci sa
socotescti ea le faci spre a sa Inteleptl, de sO va puté, mar alesù insusi acera
cesa pedepsescii, Tarti de nu, cer ce-sí vorti auzI.Darti chipulti celti blandí si vorba
cé alésa si sloboda Intrare la orIcine va vré, acIasta nu Taste mar multti de-
(AV' toata blandeté i rubiré de oameni ? Ca nu socotesti, Innaltimé ta, cumil
ca atuncé te ver laucla de omti mare si minunatti, candti cu anevoe si rare
ori te vorti Intalni oamenir, ci maT vartosti atuncé socotesti ca ver avé acestti
nume, c'andti de obste la toti cel ce au trebuintd ver ardta dragoste
Tubire de oameni. Inca te stimil cä nici cumti nu te biruesti de nici o pa-
tima dinti cele ce biruescti pre oameni, cá atata te-ar feritti de acésté, Incatti
dint"' ceputti a Tubitti viata cé curata, i, lucrurile céle de defdrmare urandu-le,
te-al tdcutti pre tine pilda tuturorti de Inteleperune, Incatti de sa lauda In-
franaré intre oamenr, acrasta crezurd Iaste i pentru Innaltimé ta, candil sa
va zice: Dar"' celti ce au trecutù cu vedéré patimile trupesti Incattl de nici
una sd nu sal biruTasca, i at:Ma de multti au pazitti curdtira Medal altora sa
sa facd Odd, acesta nu Taste adevarattl biruitorYulti cell"' adevaratti? Caci
cetati care sa paré multora a nu fi cu putinta a le birul, i oameniI prosti
de multe ori le-au stricatti, Tart"' de patimile céle trupesti multi si dinü eel
foarte iscusiti de multe ori IT vedemti biruindu-sa de dansele. Iarti a sa de-
prinde cineva a WI cu ce sa poate i mâncaré sa-1 fie oaresT ce, cine e
atata de vitézti, catti sa poata cu lesnire a le tréce acésté ? Dar ce Cad nu
Taste mirare cumti ca n-amti ce sa zicti pentru Innältimé ta, ci ma mirt1 cumil
voru sa tacti pentru Innaltimé ta. Asa ar umplutti sufletulti MariT tale de mil"
si In multe félruri de bunatAtT, incAtti cu anevoe Taste &I, poata pricépe cinevasl,
de va zice unile bunata,tr i altele le va lash, sd nu i sa para. lasandti cum5
ca lash" céle mar marl i maT de trébd. ceste bunatati stiindu-le pentru
Innaltimé ta, i acrasta carte minunatà a sfantuluISymeonù la Innaltimé ta
vine si la Innal(imé ta sa dà, i pre Inndltimé ta te va sa-1" fiT el ajutorti,
socotindti Ta ca o laudd cad sa Inpodobéste cu acestù félti de Domnii. Prirméste
dart'', cela ce esti lauda Domnilortl, i socotindu-o acrasta micù semna
a mull" multdmiri, ce santti datorù cb,tre Innältimé ta, mA numara Intru
cer mar mici, Insa intru cer flerbinti rugatorru catre Dumnezeu i suptti
acoperemantulti InnaltimeT tale. Tart"' drepta cé a totti stapanitoare, printl
rugacrunile stAntuluT Symeonti, aici sO darurasca in multi ani bunatatile
céle ce al, i neclatitä" stapaniré In luminatti scaunulti Innaltimer tale; Taal
acolò, castigaré bunatatiloril celorti vfitoare, la care si Innältimé ta avandù

dacoromanica.ro
SIMEON, ARHIEPISCOP. TESALONICULUI, 1765 169

nddéjde, céste de aici ca unile maI de josti de bunätaté ta, le tréci


Cu yedéré.
CeiI de Dumnezeu släviteI DomniI Mari tale in toatd vrémé cdtre
Dumnezeu rugdtorlu, smeritulti Mitropolit allí Ungrovlahid,
Grigorie.
Predoslovie &are pravoslavnicif cetitori.
Precumti nu Iaste nici una lucru dinti céle ce sdrati, nici mar de cinste,
nici mai trebuincIosti, nici maI de obste de chtil lumina soareluI, asa nici
altd carte va fi maI trebuindoasä, sau maI cinstith, sau maI cu
obstiI, decdtil adastà carte, ce s-au fdcutil de sfintitulti i inte1eptult1 marele
Symeonti Arhiepiscopulù' Thesaloniculd, carele fiindti cá Yaste ca o lumina,
luminézd foarte curatti °cliff ceIganditori, cu thlmdciré taInelorti celorti Dum-
nezeesti a sfinteI Biséreci, i fiindti cà aratà pricina a fiesi cdriYa dint"' céle
ce sd obicInuescti de sä, lucrézd de santa bisérecd a noastrd i pentru cad
Cà acIastà carte coprinde si alte multe intrebäri i rdspunsuri foarte tre-
buincIoase la toti pravoslavniciI crestini, Yarti maI värtosti la data preotilorti,
cariI säntti ca o lumina catre norodä, cdrira céte preotesti sà vède adastá
carte cumti cá Taste unit' lucru far' de care el' nu potti sà facd intr-alta chipti.
Darr' adastä, carte pänd acuma era numaI trebuincIoasä si de cinste.
asa erh ca o grädinä, incuratd i ca unti izvorù pecetluitä, la cer ce nu puté
sä o pricrapd, adecä la ceI ce stn.& numaI limba rumänéscd. Deci acumti
thlmdcindu-sd pre limba rumänéscd, s-au datii in stambd cu buna socotintä
chieltuYald a pré sfintiI sale PärinteluI Mitropolitti a toata Ungrovlahila
Chyriu Chyrtí Grigorie carele face toatd osardira pentru binele i folosulti
celä de obste. Deci sfintiYa-sa typdrindu-o, au afierosit-o si au ddruit-o ca
unti darti mare si foarte cuviincIosq la MaIca cé de obste a tuturorti, santa
Besérecd a luI Dumnezeu. Ci dart"' thlmdcindu-sd carté acIasta, de acumti va
fi de obste la toti, pre cm-nil si lumina, incatti o va pricépe nu numaI ceI ce
stiu limba ellinéscd, ci i dei ce nu o stiu, i maI värtosti némulti rumânescti,
flindii pre limba lorti thlmdcith. Insd fiindù cà canté adasta Ia.ste de obste la
toti si o pricépe fiesi care, nu trebue pentru adasta sd fie nebagata in
sérnä., ci maI vâxtosti sd fie cinstita si de WO priYmitä i lubitd, pre curnil
lumina. De vréme dart"' ce carté adasta s-au ardtatti cumti eh' Taste lumina,
de veti vré ca sà vá luminati cu lumina cunostintiI si a adevdruluI, maT
multti de catti alte cdrti pre adasta o cetiti, larti mar bine sd zicti dupd
cuväntulti DomnuluI : Cercati pre acIasta i yeti aflh intr-ansa viIata cé
védnica. Si de s-au fdcutti vre-o gresalä undevasI de mine, sau \Id sä va
päré cumti cd nu s-au thlmacitti bine, md rog sà mà invredniciti ertä-
Cdci numaï unulti Dumnezeu poate a face toate färä gresald, Iarti
()multi fiindti supusti nasteriI i stricdclunir, i supusti fiinclä la atäté patimi, nu
poate fi neddfdImatti nici o data, déca sà va rddich adastd ertacIune dela
firé omenéscd. Fiti sanatosi in Domnulti, ceI ce veti cetì, i vd aduceti
aminte la rugdcIunile céle ce faceti cdtrd Dumnezeu, i de mine, celt1 ce
amti tälmacitti acIasta carte, cu multä ostenéld i fdr' de prégetd sarguIald,
dinti limba ellinéscd pre limba rumanéscd, dupä Dumnezeu facandti multd-
2161 22

dacoromanica.ro
170 SIMEON, ARHIEPISCOP. TESALONICULUI, 1765

mire 0 celura ce m-au inclemnatti 0 mi-au porunritti mie a saviir0 acYastà


talmacire, carele au 0 data acIastä, carte in typarIu cu a sa cheltuTald.
A pré cinstitif pravoslavieI Dumévoastra smeritti,
ChesariIa.
Pe ultima fatä a foilor liminare se aflä reprezentat Simion Arhiepiscopul Inteo
gravura pe lemn, farä semnaturit.
Pe pag. 562, obi§nuitele scuze pentru gre§olile de tipar sunt semnate de:
Midi i plecatti : Iordache StoIcovicY typ., Cu toti ucenicir
Pe foaia de la sfetr§it se aflä gre§elile cärtii i aceastä notità:
Si la sfintele voastre rughcinni sti, nu uitati 0 pre robul lur Dumnezeu,
maY micuhi vostru frate, Florti Ierel Hartofilaxtl, celtl ce au procititti
carté acIasta.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Romäne.

1766.
Antologhion, Ramnic 1766.
dlle oil orlon llf C'h 4411optip1 ICSIIIIHTIAWf1h
I

KApE KSFIPAHM 41T(18 CAHf pxuAtihma I,A,A1IfSfigiHAW1311 ElpASHIPIE, SAE cdsliwinwph


iiSmiluji, Mil LE cdsriumnwpk M0641E : J11E Cit 111311311SÉCKI1 i Milli Li ii118A84.
adM11 a IlivrPt1 Oark '1111%PliTh 4TO a MAW AOMIIII lISMHHATSASti MINH k.
I GK ilP T It :rpuropie rAKA KKA: I 118 EilrOCAOKÉHLA, un) OcApAirm,Illii
TÓAT'It KTEATSAAA Gliu,i CAM lOsn-IT6piora Ai MH3S J Kv ji P e6III 6
6 (I 11 C K till] SALt P kl AL I 4 GVITA anlICKWIIIE S PIIÍNUIHKSAS4 (LI A1115/1k MAA :

G-11$ ThrhpliTI1 M n6na KweraiiMint Tvii.


Exemplar necomplet.
In folio de 3 foi färti numtir §i peste 571 foi numerotate. Tipärit cu negru çi ro§u,
pe douä coloane, cu 40 rämduri.
Titlul este incadrat inteo gravurd cu compartimente, sapatä, de Ditar. Costandin
typ. Ram. Pe verso se anä sterna dubla (facs. no 287) §i slihurile poetice,Li din Ocioihul
dela Rämnic din 1750, reproduse i In Triodul dela RAmnic din 1761.
UrmeazVapoi o predoslovie pe care n'am vazut-o intreaga, §i, pe ultima fatä a
foilor liminare, cunoscuta gravurä reprezentänd Duminica tuturor Sflntilor, cu o invoca-
tiune cAtre divinitate.
Slujbele de ob§te incep la f. 519.
Bucure4ti: Biblioteca Academiei Rometne.

Orologhion, Blaj 1766.


OP011.011011h IlfIGOGlIOnh I KApg KtSoinnim Cf1111

M Sti L1J1 M WSLIF1TE, fiKgAill Minh Alllf-l3tiT11


OH% I p'hHASAAA P'11C14H-ITSASH. KIS MrOCAOKilliRi illiAW(11% Mai MApri.
TvwmniTE, .3 Enhal, nno-Irpi*Irra SThucTIplí B8HIA I rnipil. oalkAs. I

HÉTOS PkIMH11,1ANSAK TillOrpe*L111.

In-80 de 4 foi ftird numar, 799 pagine, i iar 6 foi ftirä, numär, la sfär§it. Tipar negru
ro*u, Cu 20 de randuri pe paginti.

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1766 171

Pe verso tillului se aflä o gravurä, reprezentänd B unavestire, iar pe a treia lbaie


liminarä, rästignirea lui Hristos. Aceasta din urmä este semnatä: Vluicul.
Pe foile nenumerotate dela sfarsit se gäseste Pascalia.
Galati: Biblioteca Urechiä.
Popp, Bisertalie, 47.Asociatia romä,nä, pentru Inaintarea si räspandirea stiintelor.
Catalogul Expozifiunei, Bucuresti 1903, p. 146, no 22.

347. Psaltirel Ia..51 1.766.

ilr fi d. T li P % I 4414111i1Tkdkil 11POPOKb. IIllii 4n-kpkrk M'Ah. I K8


1111-ATKF IIIA Ks KAIHTipRAE Ai;11 I Illwvol, I KS IlacxAme: UD KS
na TÓATE KAICAUM :
Ilk A61-lirk nApAKAikk AAh npitERCTTI1 I KAN AldM11 c-a8 Tvrriquim 4Tp8 Al1ICTAWF1
Kifink. I 4 SIIAME IllVk ASMIIHATSASII llal IIA 4WItAll,ATSAS11 I AtirMEISASII HÓCTO i 1

In rpfiropid iitté5i111Apk rfixii 1"'6KiloAk, I 4b.p8 4T/i',AWM1411 alil-KpTH


I
1

CAAE, I KS RAAPCICAOKIIITA illil KS TÓAT'll REATSMAA SAK (sic) HA O I GrVi ufninSil MI-1-
Ti1011*AliTh Alik IlionAtina, KVPIk.' KVPh IYIKPifillh.
I 4T138 A_ c,...upi
I Atil ciim Tv-
norpai*TF, 4 4gT8 1 MHTpOrIOAIE, 4 MUR,. I AA Alai AMA iimmk, 03c6A. 1 &fi% Aen.1
1140 Al Xi, filltiraS, 1 HUI C-AS Ttarkplin AF rpKrépu GTAHOKAtik TIPROPpA*k.
In-4° de 4 foi färd numerotatie, 513 pagine si iardsi trei foi nenumerotate, la sfarsit.
Tipärit numai Cu negru, cu caractere de douä märimi. 18 ränduri pe pagina.
Pe verso titlului se aflä stema Moldovei (facs. 294, cu alt chenar), ca initialele
domnesti si cu urmätoarele versuri:
Stihuri poetice 10 a,supra pecetiI pré InnaltatuluT Domnulur nostru:
Buorulti, carele stema tärir adevarata InsemnézA,
Si DomniTa Moldavid luminatti o adeveréz,
Marii sale luT Grigorie Domnulti cela slävitti,
Carele dinti fericitula Alexandru Ghica aa odrdslita,
Domnindti acumti cu putére O cu nadéjde bung
Stramcnasca sa patrira, la pace i dreptate pling,
Si arará spre toti de obte mare milostivire,
De care s6-15 tie Domnula Cu IntemeTata stapdnire,
Dé-1 luT Domnula asupra vrdjmailorti biruintà,
Ca In véci sg, nu se uite némula luI cela de bung, vid.
Inteunele exemplare lipsesc din titlu cuvintele: Si cu toata cheltuiala. In aceste
exemplare, pe verso titlului se aflä, in locul stemei si a stihurilor, o gravurä reprezentänd
pe Sf. Gheorghe cälare, cu o invocatiune In proza.
Pe celelalte foi liminare se aflä, obisnuitele instructiuni pentru citirea Psaltirei si
chipul lui David gravat de Grigorie Tipo(gral ul).
Psalmii se terminä la pag. 460. Urmeazä apoi cAntdrile lui Moise, pänä la pag.
495, de unde Incepe Paraclisul Precistii. In foile nenumerotate dela sfärsit se aflä: Pas-
calia, o lista a psalmilor «ce sá citescil la vréme de primejdie», s'i urmätoarea notitit:
Si s-ati diorthositti de Evloghic Monahti, §i tAlcuitorTu printre psalmi.
laxa a§bizatorTu slovelora, Damaschina Diaconü §i Die.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

dacoromanica.ro
172 A POS rOL, 1767

-1867.
348. Apostol, Blaj 1767.
l'IHOGTOlth I inilit;NlIt 41'1.i waÁvi wíi TOVATk, IASH% flAHAShigla
fiErkilIPAA PltrkpATSASA. SI1TIt CTION.HAp-k llpk4,14%/11ATIIIJ 411"krkT1efA
IIIIHNUACEA IiipA,kAsilsit finpoqii : MAMMA AOAMHEA ea- I Metal',"

Gfri. I Ks GXFOCAOIKÉHYR1 WAWA I TfrkflATk fiAA>KE, 4 Ti¡norpitOrdia


allAtilteTAIIYA figHEA EICTApri. Ala AMA XE: 02i4rhs. (j J
PWAWIllitiNSAI1
TfrflOIVAIISSAK.)
In-folio de 1 foaie cu titlu, si 140 foi numerotate gresit: dela 136 se intoarce iar la
135 5,4 urmeazd astfel panä la 138. Tipärit cu negru rosu.
Titlul este incadrat de o gravurä mare, semnatil. Sandul Tipngrap ii repreziniti:
In cele patru colturi emblemele Evanghelistilor; sus, pe Domnul Christos binecuvantand
lumea; jos Bunavestire; In dreapta stänga Apostolii Petru i Pa.ve1 Pe verso titlului,
se aflä reprezentat Evanghelistul Luca. Printre ornamente, la p. 97, se an.' un frontis-
piciu reprezentänd inleun medalion, pe «Sr. Simion Stälpnecul».
Textul este romänesc In Intregime.
La sfä.rsit so aflä formula obisnuità prin care se cere ertare pentru greselile de tipar.
Gherla: Biblioteca Penitenciarului (comunicat de preoLul Gavriil Hango).

349. Ceaslov, Bucurasti 1767.


1111GOGA0'1111. J RAO Ksriptium 4 cam TótiT'h CAkliCa M BA, M
llehlATE : Mirk pASIIMUMA CIVITM RECiPPIA. iild;MK 4TVA1IICTAIIIK lawk ThrltflATk.
4T138 4TA/i1 AOMHIE A 114141TA CAM HA I liSnuniATSASti, npv 4inou,ATSA8ri, A6M:7,
HSASti IIÓCTPS, iiiiÌ evglillASATópIO I 7'6AT9t Atipti PSMN.H4CK'k. 'ay f1ii6P[HAP
G KapIIATk II A IC E. 0 111W A : KS ENPOCAOKillYR1 Wil KS TÓdTl& KM- TSAAA nplc4sii-
UAT8ASA 111WIVOMMATEL AALI Órrpoitneirini. WON I Kyph: rPfiroPI614
norpkisim czisfiTEil aNHTporionig J
4 E. SKSpi qi H. J
Ad Hï Ad3H4ilfrkASïì
,3E0g. IliPk Afiu
I '''Atir5s rAv6 1WpAAKE GTOAKOKFillk Vr11.
In-40 de 2 foi färä. numerotatie, 512 pagine si 10 foi nenumerotate,la sfärsit. Tipärit
cu negru si rosu, Cu 26 ränduri pe pagind. Pe verso titlului se allá stema Terii-Romä.-
nesti si urmätoarele versuri:
Stihuri politice 8 asupra stémeI pré luminatuld i blagocestivuluT Io
Alexandru Scarlatù Ghica Voevoa.
Semnù strasnicti i armä, la rdzboru pré tare
Dinti cerTu fu aratatti, o min une mare:
0 cruce cu stéle pre cerib insemnatä,
Caré i corbulä in gurà,' liindti o aratà.
AcIasta, cruce de stema ce in pecéte s-au insemnattl
Domnulur Alexandru Ghica Vvd. s-au incredintat,
Ce acuma domné.ste Tara-RumânéscA,
Domnulti pazésca-10 ca sä, o stapanéscd.
Pe a doua foaie liminarä se aflä aratarea cuprinsului.
In foile nenumerotate dela sfärsit se aflä «Pashalila» si o insiiintare upentru sfln-
tele posturI».
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1767 173

Liturghie, Rämnic 7276 (1767).


G (13-11 T 6 /I a III fi KAI LI 6 3 66-141fida avirkpriii
1 fi I

Ilinwpit AuuTp8 cdsiiikil Whotiiiikunwpk j RÓIPTIIH, A Athl IWAHHk BAATC4CT6, 1 A8/1 I


&CAME iliAk Milo, WA ,1 IIPOKAECtiliHIH. 111CMkt 4T(113 AiliCTIs, KARk C-AS 141111PATii,
I i

4Tp8 .3TAia ,A,OA1Hif, A nfrk ASMHHAT8-111811 ,A,6AUlik : 1 1 1HAP g


GKApAS rilK4 golgoAk:i Ks CAPOCA011illiiA WA WCAPAY/A, WA KS I T6AT11 KIM-
TSAAA, Gzisri u,Yti CAM 1OseT6-Ipio4sil Al ,AAHMiS, K Irp 1% H A P 0 606 gori C-
I

KORSAK I) kl M : 1 4 C4SrITA 40 HCKOOTE A PIJMURKSASA : 1141 IHIA AEAA 311MA I

Athlaii /3C6S. 1 G-AS nn-hpiim At lIóna Fitispris ilAmideis gAtik Tvn. PII1M.
I

In-40 de 2 foi färti, numerotatie si 204 numerotate. Tipärit ca negru si rosu, cu 25


ränduri pe paginä. Titlul este fncadrat intr'o poarta gravatä. de «Diaconul Costa(ntin)».
Pe verso se aft,' stema Tärii-Romänesti (facs. 297) si patru versuri asupra ei.
La sfarsit se citesc urmätoarele:
TypAritu-s-au acIastä, sfäntä 0 Dumnezdasca carte, ce sä, chilamä
Lyturghie prin ostenéla diorthosiriI smerituluI intre ieromonaiff Grigorie
Ieromonahulti. Rogu-ma darä, cinstiff cetitorI, orl-ce grea,15, veg aflä, au
In cuvinte sau In slove, indreptaff cu duhulf1 blandételoril, ne puindu-ne in
ponosti, CA pre catil amti pututä, cu nevointà amä diorthosit5, in zi 0 in
noapte , printl lipsa invataturil. Decr ertatI, ca 0 vol.' sä, aflatI ertare dela
lesne ertätorIu14 Dumnezeti.
Si. s-au inceputil acestii sfäntti 0 Dumnezeescil lucru la luna luI Octo-
vrie in zile 15, 0 au luatä sfär0t5 la luna luI Dichemvrie, in zile 18, 1767.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

Penticostar, Rämnic 1767.


II 6 11. THKOOTWPIO II I go gSnliHHAE 4TPS CAM CAtNICA tlf A rk
K8-1KAHI : MOM CiVITA ASNINHATA MMA-IIIIKit A Thiwunwpk, RAH% AA MMAREICA
T8-ITSpti1lik C4S1111,11401111.
1 flidMh 1,1,64W WAjlit Th1.11(1ATIt 4.Ti18 4T.tia AOMIIII 1
RA ASAMIATSASA MAU& 1 I(i) fi 11. e 11,4,13X GitapitArrk ra IC A ggA. 1
K8 EXPOCAOliiIIT/A, WA livaP,APA, WA I ICS TOATit KYEATSAAA GilSI1U,Ifli CAM lOgH-1
T6pio48ii AF MitiesiS. 1 Kvph II fI I' e 611i 6 dfiliCK611S4k NM. 1 4. C4SfiT8 dI1HC-
KOW. A PKIMAIIKSAS6. 1 la I HT ii AIAA sHAtirk AgAADI f3CÓ F. I Af ICSLI'kpHHKSAk 4.'Tpe
IIpiwitil, 11.Sna 1 KOCTAHAAHIL ii3O,AHAC1ERA'111 T0OPPA4SS4k.
In-folio de 1 foaie cu titlul si 253 foi numerotate, pentru text. Tipitrit ca negru si
rosu, pe douä coloane, Cu 38 ränduri in coloanä si cu numeroase ornamente si gravuri.
Titlul este fncadrat intr'o gravurá mare cu compartimente, gravatti de diaconul
Constantin.
Pe verso titlului se aflä stema Tärii-Romilnesti (raes. 297) si versurile din Octoihul
dela Rämnic din 1750, afará de celo cloud versuri privitoare la domnia Moldovei.
Fdrit prefatä.
La sfärsit se aflá aceastä notitA:
Typsaritu-s-au acIastä sfänta carte, ce sä, chiamä. Penticostaf-ion, prin
ostenéla diorthosfril multo pacAtosulul 0 smeritulul Intre Ieromonahr Grigorie
Ieromonahulti dint.' sfänta Episcopie a Ramniculuï. Pentru aclasta §tiindti cu
adevaratä c5 toth s-au facutti cAte o grealä,, tuturor5 pravoslavnicilorä

dacoromanica.ro
174 PENTICOSTAR, 1767

cetitorY cu plecadune ma rogti orr-ce gresala yeti aflà, sau in cuvinte,


sau in slove, care sa intampléza dinií slabiciuné firff si dinù alunecaré
si a trécerff cu vedéré prin supararé cetirii prubelor de noapté, cu
adevaratti i noapté de multe ori o amti facutti in loe de zi, ca niste inte-
lepff cu duhulti blândételorti sà cetitY fieste care cuvantti pre deplinti,
lipsa, unde yeti gàsì, negrabindu-va a ne ponoslal, cad arnti gresitti,
noT oameni pamantenY santemti, asémene patimasT cuprinsl' de slabi-
cluné fini, care nu lasa niel pré un ti mil a ramané fara de grasala,
pre catti amti pututti, cu nevointa amti lucratti ; ci va rugamti ertatf, i cu
inima buna i blagocestiva indrepiati", ca i dragosté voastra sa dobanditT
ertacTune dela pré putérniculti Dumnezeu, ca niste inteleptl ertatorT.
Slava, lauda, cinste i inchinacfune luT Dumnezeu celuT slavitù in pré
sfanta Troita, carele ne-au ajutatti de amti inceputtl i amti ajunsti si la sfarsitti.
Pre cumti dorescti sa ajunga la vadulti celti cu liniste eel invaluitf
batutX de furtuná in lucIulti asà, doréste i typografulti sa ajunga la
sfarsitulti cartit
s-au inceputti acestti sfanttl ì Dumnezeescti lucru la luna luï De-
chemvrie in 4 zile, si au luattl sfarsitti la luna lu'f Martie in 15 zile, la anff
de la Hs., 1767.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Romäne.

352. Psaltire, Buzau 1767.


ilrfilITIIPS p(1)6Pfttlinrkitkfi IIPOPOKh i
IIII:1 4IIILP/ITh
A CA h I KS MXTKEM ASHE KAAHCA1f, IH1 KMA-ITipl-ME ASA illwich : KS IlfdAM litill1H,
IHlI KS npnnimm :KS 11dpaKiltiCSilit 110-1411eriiiqakMAN, KS LIAcpinie.
iitamk j II-11%0T1, 4 SILIEM Hvk IISAUMATSASA A 6N1H11 : 1W il agaA H-
I

MS I GKApAATI1 reiKa KWEKWAK IK finarocnonenYA Hp* ctisfi LOTS-


ASA it1HT110110,111Th Ai% OrrrpOKAAKTA, I
Kypk rp ir ()FMI
1111Hlik WCMIJAIRt
KIEATSAA,1 106HT410-1,184 M MIHMES, I 11 Ir p K KosmA a 11 H C K G n S A It fiSsi 8-
a I CZPTA anycKonyi, A nt53isitsa. AgAA lMAt,0366. AMA X. a4ra3 I

rfiwk NAKOHS/th @TöltOKH. Tyn.


In 4° de 7 foi nenumerotate §i 217 foi numerotate, tipttrit numai cu negru, Cu
24 reinduri pe pagina incadratä In chenar simplu (de linii). Titlul e deasemenea incadrat.
Caietele sunt de 4 foi.
Pe verso titlului, stema urmatoarele:
Stihuri poetice 8 asupra peceliT pré innaltatulul Dome], Io Ale. Sc. G. Vvd.
Semnti strasnic i arma la razboTu pré tare
Din Cerl'u fu aratatti, o minune mare,
0 cruce cu stele pe Cerl'u insemnata,
Caré i Corbul in gura tiind o arata,
Domnuluf Alexandru Scarlatti,
Care parintesculuY scaunti s'au incredintatti,
Pre carele acuma Domnulti sa-15 pazésca,
Tara Rumanésca sa o stapanésca.

dacoromanica.ro
SLUM SF. NICODIM, 1767 175

Urmeazä. apoi o «Prédosiovie cä.trä, cititorlu» i diferite indicatil i ränduell pentru


cetirea psalmilor. Pe ultima fatá a foilor liminare se aflä o gravurit reprezentänd pe
David scriind psaltirea, i Cu inscriptia cunoscutii.: Manile méle au fdcut organe fi dégetele
méle au inchetiat Psaltiré.
Mänästirea Neamtului.

353. Slujba sfântului Nicodim, Rämnic 1767.


Glik.HifililCaG401T'h At a 14 nfrk Ksiatívsnsri 11%-101 HTE-
art 116CIVS MIR 0,0 Ai h C$1,i11,FHTSAk, With Milk ¿IãVJ5 C4iiTEi tll%H%-I
CTI ti THCM4Hfit I fiKSA1k 4Ttil0 T(^WhIlliT1+, SliAME 118411HHATSt1S11wi
mrk ganinu,ATSASii 4,0MHk. a.) GICApAtiTh Ks
111A ti)Cti(JATA, w1 KS I Tó5Trk KYEATShitld CdSr111:11-1 CAM 1061,17'410-011
,A,4111iiE3i8 : 11C°ph HdPeallie ÓniicKonSAk P hl : I4 GdsiiTI HHC-
Ioní A P111MHHKSASII. I da IHSAL AMAX.otilif3. 4-1tS TIr1piTK At ribria KOCTA11-
MINK Thor.
In-40 de 2 foi nenumerotate si 34 foi numerotate. Tipärit cu negru i ro§u cu 25
ränduri pe paging.. In foile liminare se aflä, titlul, prefata, care se reproduce mai jos, si
chipul sfäntului Nicodim gravat de P(opa) C(ostandinft) Typ(ografulii).
Prédoslovie catra cetitorru.
Lucru placuta lur Dumnezeu, mar multti decatù' alte bunatatr, ne invätama
din Dumnezerasca scripturä, Pravoslavnice cetitorru, c raste multamita
lauda sfantuluT numelur lur, i cinsté sfintilorti lur, precumil graTa0e sax-Ault
Amvrosie, cap. 14 : s cinstima, zice, sfintir, ca pre ni0e folositorr ar lumil
urmatorY luI Dumnezeu, cad: santa In läca§urile luT, pre cuma scrie la
Cantaré Cantarilora, cap. 8 stih. 13: Cela ce ade in grädinr Wanda aminte
glasula tau. Aicl vedema cä. multe gradinr, adeca läcawrr, santa la Dum-
nezeu, intru care sä odihnescil sfintir; cä de santa i mortr In pamanta
rasaritT cu trupurile i uitandu-ne i vazanda oase goale i uscate, sa nu
gandima acélé a fi nelucratoare, ci sa intelégem oare care putére 0 lucrare
a darulur DuhuluT stanta, ca zice sfantula Ioannü Damaschina : «Slava Dum-
nezeuluT nostru, ca oase goale izvorasca tamaduirT», i Davidil, la psalma
38: «lard mie foarte Im santa cinstitT prilatenir tar, Dumnezeule». Decr
eu smeritula, avanda multä dragoste i evlavie catra sfantulti Nicòdima,
vazandu cumil ca slujba sa cé tocmita deosebi lipsé0e, T-amti scosa acrastä
slujba de la slovenie la limba rumanésca din slujbele de ob0e ale sfintilora,
0 o ama a.,sazata tocmindu-o precuma sà \Ale cu toate pre de plina, i cu
multä bucurie o amil data In typarIu spre lauda lur Dumnezeu i cinsté
pohvala sfantulur i spre bucurira i folosula lacuitorilora. DecT cu Orin-
tésca dragoste va rugama pre toff, cer rubitorY de laudele sfintilorti, Ca cu
dragoste Cu evlavie sa o primitr i sa o cetitY acrastä deosebr tocmita
a*azata slujba, 0 in caalaltä vréme pentru dragosté stantuluT, Tara mar
alesa 0 mar multa osardie i Dumnezerascä dragoste ne lipsita In zioa
caré sa praznura0e sfantula i multa folosa sufletesca trupesca vetT
ca0iga prina mijlociré sa cé catra milostivula Dumnezea ; ca de la cel ce
sa aflä Mg& dânsul m4enitorTu bunätätilorri celorti negräite i ImparalieT

dacoromanica.ro
176 SLUJBA SF. NICODIM,

cerTulut Carfia Impärätil i bucuriT netrecute sà va Invrednicrasca Dumnezeu


prinü rugacTunile sfantuluT Nicodim i pre vol. pre toll' pravoslavnicir cre§tint

Alti PravoslavieT voastre catra Dumnezeu rugatorru,


Parthenie, smeritulti Episcopii alù Ramniculuï.
La sfärsit:
Typaritu-s-au aclasta sfanta carte printi ostenéla diorthosirg smerituluI
Intru leromonahT Grigorie Ieromonahl Ded, §tiindLI eu, Tubite cetitorTu,
sa vorti f fäcutil multe alunecaturY i greelI dinti suparare, ma rogti
cite§fi nepuindu-ne in ponosti, ci cu duhuill blandételorti Indreptanda
Inplininda lipsa unde veY gasi. Si Dumnezeulti pacri sa fie cu dragosté ta,
acoperindu-ti grealele.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romano.

Märturisirea ortodoxii, Bucure§ti 1767. Grecete.


'OPOO'AOEOZ cOMOAOPPA I Tfis lico5oXo* xat 'AvoatoXtx-ijq I

'ANATOA1K11-/ I 'EKKAHEl'AZ. I p.èv xpotur (oast= CiXXaat. %al iv


II exXcet

flerpourast, I v6v p.vcastmoasIsa ixtpAsEq. Icat Sanavia I Toil Mmtexptonerroo xect Zo-
cporcároo I 1lATPIAPXOr lEPOSOATMQN I K T PIO r I E 43P AlM I 11* zotvijv
spasm niiv 'OpkVecov. I Atopacoaati.CErapez fecopliou Kcovatavs:vou Tor) 'hoavvEvo.w.
I

'Ev v Neocsuat csksísTI Tono7meol. sor) 'Op01386,(31) rivet); T6.1v Te.T..a1wv, v Booxou-
pearEy. J'Eta rip EcortipEcp TpiC'.I Hapixesaat Acopeav IL6pou; Tot) Ilava/(ou Tip!).
Marturisirea Ortodoxa a credintel Bisericii soborniceti" i apostole..$tf
de Rasarit. Acum masf multi anY tiparita atat in alta parte, cat i In Peter-
sburg, iar acum retiparita prin 1ngrijirea i cheltuiala Prea fericituld
Prea inteleptuluf Patriarh al Ierusalimulul. chir Efrem, pentru folosul oWesc
al Ortodoc§ilor i Indreptata de Gheorghe Constantinu, din Ianina.
In tipografia de curand infiintata a neamulul Ortodox al Romeilor.
Bucurefi anul mantuiref 1.767, pentru a se da In dar din partea SfantuluT
Mormant.
In-80 de 16 foi i 296 pagine.
In foile liminare se anti titlul, o instiintare a lui Gheorghe Constantin din Ianina
ariitarea cuprinsului. In fata textului se vede o xilogravurä. reprezentänd Sfänta Treime.
Vezi precuvintarea tradusä romäneste in editia Sf. Sinod, Bucuresti 1899.
La pag. 3 incepe scrisoarea Patriarhului Nectarie al Ierusalimului, din 20 Novembre
1662; iar la pag. 9, o scrisoare a lui Parienie, Pairiarhul Constantinopolei, din 11
Martie 1643, contrasemnatä de ceilalti trei Patriarhi si de intregul Sinod. Vezi traducerea
acestor scrisori In aceeas editie tipäritä de Sf. Sinod.
La pag. 257 incepe indicele alfabetic.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romano.

1768.
Catavasier, Buzau 1768.
KfITITKITGÎ/APill Kg T-ATE KAH-ITipti C'h KANT%
nperri TOTh INSAk KATARtial pSM4YHÉqJ mù rpgqiiiiri. I KAN .11::+41h c-a8 Thrwir

dacoromanica.ro
CAZAN!!, 1768 1.77

4TIJS I 4TAA1 kirk 4inimkA-ITSASii Admrik IÎ v ¡LAO AHApS G IC A p


i úKt o A. 1S BAArOCAOKilliA nrÌ c4si1T84I IIIIHTponomin Lk Orr-
roomAreti I K t'rp i rpfirópIeI IIHHk Wcx.pATAt1I1 KifATShiAd
At Om:1W: dlifiCK011. Rea. I K V p i K O 311If1 4. cisrmi intrcionTE, I Al" aMMh,
I

o3C65. ,A,FAA Af rim* ATAK01181111 GTkOglitlit :


In-80 mic de 2+242 foi nenumerotate. Tipärit cu negru i row, cu 1S rAnduri pe
pagind.
Prefata Incepe pe verso titlului 0 are urmAtorul cuprins:
Pre cinstitulur si pre Inteleptului si de Dumneze,u iubitorTului Episcopti
allí sfintei Episcopii a BuzäuluT, Chyriu Chyrsti Cozmä, cé de robti cucer-
nicä inchinacIune.
De vréme ce la firé omenescä nu Taste nicf unti lucru mal desfätatti
mal mubith, niel mal trebuinciosii, nicI mai de cinste, decatil a cantärilorti
a viersurilorti, asà a aye foarte priintä, dupä cumti sá véde la totf de oNte :
Precumil la copiii cel mid pläng6tori Cu antecile Ii adormti ; ifimelle tesätoare,
calatoril pe drumurY, corabirariI pe ape, cef ce sä, dázmierdézä in lume, de
vrersurT nu sä potti indeslulh; leneviré o depärtézd, pc somna lUí destéptd,
firé o deschide. Ci de vréme ce la fire omenésca acesté säntti spre foa(r)te (sic)
priintä, Yarii sufietulti toate acesté cu multä suparare le sufere, Cu cätti maY
vartosti arù fi de trebuintä céle ce santù mai de folosti sufletulul, cAndil arti auzl
cântärif i cantcce Dumnezeesti, lucrurl besericesti, care sfintir parinti aT
Beséricii noastre, din Dullulq sfanta fiinda indemnati, le-au alcätuitti i le-au
oränduitti Intru aciastä carte. Care acTastä carticica, ce Taste besericIascä,
faste mal trebuincioasä, i mai desrätatti de catti alte cartI, care are multä
dulciatä de viersuri Intr-Ansa. $i raste incepere si viersulti a toate canoanele
sarbatorilorti celorti stä,pänesti, si ale Maicii lui Dumnezeu, si Taste de folosù
obstff, si celorti ce cAntà, ì celorti ce ascultd.
Pentru care si eu m-amti ostenita de o amti typhritti, ca eel' ce o vorti fubl
sä cânte cataväsii i irmoase, ce sä, cuprindil intr-Ansa, Tarà nu cântece
rurvesti i dräcesti. Care cu cuviintä i cu dreptate sti cade sä. se, Inchine
acIasta la capulti Beséricil noastre. La care si eu, de aclastii dreptä urmare
tiindu-mä, o inchinti pré cinstitului si pre inteleptului Episcopti alù sfinteY
ep'scopri BUZAU, Chyrti Cozma, alù mieu dulce stäpanti i fäcätoriu de bine.
Ala sfintii tale smeritti 1 cu totult1 plecatti,
Ghiné Diaconti Typ.
La slAr§it se aflá sinaxarul lunilor i pascalia.
Bucure0i: Biblioteca Academiei Rometne.

356. Cazanii, Bucuresti 1.768.


K fi 3 if 11 Ï I cAni 6VPIAIliAf TMAKSliTf flAE ASNIAHEIIHAVOrik

Ag Horn AUK, WA KS KasA- HYIL11 GNIAMI10/1811 lipti3I1HLumwoh


11E1 AAf cdsiiu,ihmph timwok &IAA A ki I Atha', Af IIKT fuit, RAO fild;A1k A k
c-AS I Thrhpii(TK)4 allAfAF Iljrk ASMHHATSASII ,N6A111h I Ca I fIH A P"k OK P-
11.11Th rfiKA EKWA.14Tp5 .itTdith1 ,ATOMHÍE. I KS TÓATI.
TSAAA fIA I C4Sfill,IITSA811 tWUTpeu1øMTh 111% airrIVOKAA)Cifrl I 11 i h : rPFITOPI a.
2161 28

dacoromanica.ro
178 CAZANII, 1768

clisrira iiiiirroonoAif 4 usicspiiini. da iiiisAK mitt% 311AAA dgacrii 03d:is. fitrh


I

AfAa 4Tps1hipk A,tilISASA iuJrn. j G-aS Af KISiiipHHK$Ak 4T131 ilpftVIAti


NFU KOCTIIHAIIHk TNOIVAIISSAk PKIAWHilAHSAK.
In-40 de 2 foi nenumerotate §i 414 foi numerotate, 32 rd.nduri pe paginä.
Pe verso titlului se afla stema Tdrii-Romane§ti imitatd. (Wpá cea din Noul Testa-
ment dela 1703 (facs. 249) §i urmaLoarele versuri asupra ei:
Stihuri politice 10 asupra stemeT pre luminatuluT, slavituluT si blago-
cestivuluI Domna Io Alexandru Scarlatti Ghica Voevodti.
Strasnica i infricosata semna, ce s-au aratatti
MareluT Constantinti, crestinului inparata
0 cruce de stele pre cerTu inchipuitä,
Asupra vrajmasilora arma nebiruita,
Cu slove inprejura serse 1imb ramlenesca,
Pre toti protivniciT sal ca sà4 biruTasca.
Acurna i corbula in pecete o arata,
DomnuluT Alexandru inca intr-adasta data,
Dandu-I luT i putére cu nadéjde buna,
Tara sa stapanesca, ca-I de vita buna.
Urmeazit apoi prefata Mitropolitului Grigorie:
Précloslovie catre pravoslavniciI crestini.
Dumnezelasca trambita, ritorulti BesériciT, stantulti Apostolti Pave10,
la una dina poslaniile luT zice ea: «Nu ama venial' la alti, ci numaT ca sa
propoveduescti». Din care cuvanta Taste a sa mirà cinevasi ca Pavelù Apos-
tolulti, petrecandti in lume au fäcutti minuni, au si botezatti, Tara nu numaT
au propoveduitti; insa cu toate acesté clii arata di' au venita numaT ca
sa propoveduTasca. $i de va vre cinevasa sà pricepa dezlegaxé intre-
bariT, trebue sá socotesca, alma ca. Apostolu Pavela, vrancla ca sa arate
printi-tr,-acesta cuvanta, cuma cà propovedanira cuvantuluT luT Durnnezeu
Taste maT IntaYu i maï multa trebuïncloasa de cabs."' toate célelalte céle
ce cére Beserica, au zisti aclasta. Pentru acéTa i Domnulu Hristos, trimi-
lanai pre Apostoli, le-au zisti: «Invatati toate limbile, botezandu-T pre er».
lata chi intaI au pomenita de invatatura, apoT de botezti. Si cu ade-
varata mare daru are propovedanfia cuvantuluT luT Dumnezeu i pentru
cela propoveduTaste i pentru cela ce-16 asculta. $1 catti pentru vela
ce 115 propoveduTaste, chiarti arata Dumnezeu curnti ca-lu are in loculü
zicanda ash: «Cela ce face vrédnicti dini nevrednica, ca gura mé va fi». Tara
celti ce asculta cuvantulti luI Dumnezeu, castigä daruri, care folosesca i sufle-
tula i trupulti, ca pe sufletti iii pazéste in darulti luT Dumnezeu, in petrecere
uniT vieti duhovnicesti i liii päzéste departatti de infierbantaré patimilorti
roureza rutime ganduluT cu invatäturi, precumti curatti o zice adasta Pro-
roculti : «In légé lui sa va invath zioa i noapté si va fi ca unti pomti saditti
larva izvoarale apelorti». Deci, &Ana' acesta felu de putére trupuluY, tréce
da putere i sufletulur, cà asà, sa véde dela Moysi, carele au petrecutti ne-
mancalti 40 de Ale in muntele SinaiT. latä darti Ca a petréce 40 de zile ne-

dacoromanica.ro
iNDREPTAREA PICITOSILOR, 1768 179

mancatti, acIastä putére au luatu dint" ascultaré cuvântuluT luT Dumnezeu,


dupd care sd inplinéste cuvantuld luY Dumnezeu ce zice, cumtl chi nti va
trAl cinevasT numal Cu paine, ci cu totti cuvdntulti ce Taste dela Dumnezeu.
Deci intru acestasT chipti fiindtí propoveduiré cuväntuluT i vdzAndti carte
Chyriacodromionti, cd coprinderé el' Taste propoveduiré cuvântuluI, nu amtí
trecutti cu vedéré, ci instiIntandu-ne ca puline sä aflä de aceste, amti pusti
de au typdritti, Insa nu pre curnti au fostti izvodulti, cä am ti gdsitti multe gresdli
si pe la multe locuri nu sd. intelegé. Pentru care cercati cdrtile céle tipdrite
mar denainte i céle de acumti, i, de veti cunoaste ca Taste ma, nu céremti
altd cérere dela dragoste pravoslavir voastre, fard flume sd ne cunoasteti,
alma cd ne sarguimti pentru folosulti °NW', si ostenélile noastre ca niste
pdrinti lubitori de fif vd le däruimti. Prilmiti darui daru cu dragoste,cá
toti vá veti folosl.
Alti pravoslavieI voastre rugatorTu caträ Dumnezeu,
Grigorie, smeritulti Mitropolitti alti UngrovlahieT.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.

357. lndreptarea pliciitosilor, Jai 1768.


4 A P II TAPS K1T II II P h. I Amin% 4es1ke,11Tfrh
Tint 4i1111 tIE Cla 110104011E I KtIA16 ri KAAE CE 11010K-kAS6CK11. &SINK 4:FAA
11(11 atislAgtiI ri/EACKX fl1 Alit111Si1 PJAVILtiVkCK'k I c-AS TV11 1.9111%
niitì npì ASNIHHATSASII, I QM nA 4e-hAqATSASA Ali1MHSASII 116CTO I Î ca F P ()-
pia Ì3âullh RñI1H81XhI RoaK65,NE, j dICTO "firtyoaw AWAIHIE I A 111-kpIri
CAM. Ks KAArocAogiiirm Klii KS TÓtIT'll KTEATS64g1 I IlirkwG4sHeeliTSA811 iiIHTP0110-
111iTk Ai% a1lW1i1,14.111 KVPIkK VP h riiKpifill h. I 4:rpti A Grpiumi cAnf
Tvflopoo, 4 GiNiTd i1IHTPC110Ai1 4 2iHYA AEAt1 XC: I Mil C-AS
TV119411Th Al A16KOHS AdA1ACKIIHh.
In unele exemplare ultimul ränd suna asile!: «$i s-au typä,ritä de cucérniculd intro
diIaconi, Damaschinü Typ.».
In-40 de 1 foaie cu titlul i stemä si 161 pagine, cu prefata i textul. 23 rd,nduri pe pagind
Pe verso titlului se aflä, stema Moldovei (facs. 298) si urmittoarele versuri:
Bourultl, carele sterna domnir MoldaviT insemnézA,
Märff sale luI Grigorie Ioanù Calimalati adeverézä.
Pazasch,"-lti Domnulti in multi ani cu mare biruintd,
Ca sä nu-i sá Line numele celti priveghelnicd i cu bund cuviinta
Ca phtrffa sa cu pace, cu linite sä stdpdhéscä
Si pre vräjmasfi sal de tottl sä-T biruYascd.
Si in DumnezaTasca Inpdrätie ldcasti cu fericire,
SA-T dé Ceresculti Inpdratti parté de mostenire.
Pe primele 9 pagine_se afiti prelata urmatoare:
Predoslovie spre cunostinia lucrulut
Nu s-au Indestulatti DumnezeIasca Pronie pentru ca au fácutti a
naste omulù, ci cunoscdndti curnt1 ea nu &A va pdzi in multd vréme sändtosti,
s-au silitù asémene spre a-Y gdtl maT innainte doftoriT la materil, la burueni

dacoromanica.ro
180 INDREPTAREA PlkaTOSILOR, 1768

si la altele. AcéTa ce au fäcutti la randuTala firii, au fácutti dupg. acéste (insA


maT Cu multd covArsire de dragoste) la rAnduTala Daruluï. Nu s-au indestulatti,
pentru eä au facutù a sd naste omulti a daoará sic) in sfantulti Botézti, ci vá-
zändti neputintile céle adése, in care eliti vré cädé pacatuindii, au rtmoduitti o
doftorie, care Taste desävhrsitù támdduitoare tuturorti boalelorti, támáduinda
toate ranele. Ca bae de mântuire a cinstituluT sAnge a luT Hs., izvorù" deschisù
casiT luT Davichti spre spálaré pacatosilorti (zice Proroculù Zaharie). AcIasta
bae Taste ispovédanie, una dinù céle sapte TaIne a BisériciY, la care prinil
Ortaré PreotuluI sä" larte pdcatele päcatosuluT ce au fácutil dupa boteztt.
Dreptù acera sä numéste i botezti de sfintiT Dascali. Cci IspovedaniTa
asemene putére are cu Botezulti, i atAta Taste de trebuincIoasä la acela
ce au pgedtuititi dup5, Botézii, &MAI Taste si Botezult1 la cela ce Taste nebo-
tezatti. Pentru acIasta vrAjmasulti diTavolti purure face maT cumplitti räzboTu
asupra acestii taTne, indemnandti pre multi ca sä nu sd ispoveduTascd. Tara de
sà vor6 i ispovédul, sá nu sä ispoveduTaSea bine, ci räu, ca sa le fie ne
folositoare ispovédanila acéla. Cáci chi nu are altá curs:A maI tare de chtti
acTasta, ca sà prinza multe suflete, i sh le arunce in prapastila pierzäriT.
AcIasta Taste adevAratá, de vréme ce multi päcátosi, socotindri curnü cá s-au
ispoveduitù de multe ori, nu socotescti curnù c poate sti nu sd fie ispoveduittI
nici odinioarä bine, si cu acTastä socotélä se amägescri. SA IntAmplä la
toti acéste acéTa ce Taste scrisá pentru Fylti acTasta ticaloasd Mará siti
:

razimd la un copacTu ca sá doarmd cu odihnä, dará nu socotéste cA nu Taste


statornicti copacIAlti ; acesth copacTu la radäcina luT Taste herestuititi de
vhnatori, i aratä cumti cá sta statornicti, dará nu stá Cu adeváratti. Dreptù
acéTa sá intämplä, ca Fylulù fiindu rázamatù la acelù copacTu, cade indatd,
ajungAndti vanátoriT fig prindù. Si acIasta patimeste nu pentru altd, ce
pentru chi au gresitil socotindti statornieti un tti razámti ce era mincinosu.
MCA räutate cé pro vielénd a vrilj maulur: Tac razámula ispovédanieT,
(lard nu desävärsith ; ilií tac numaT atAta, chtti trebueste a nu avé nici
o putére. Nu-U zice sä nu te ispovéduesti, dará lucreza ca sä nu te
ispovéduesti bine nici odinioard, sà pdräsesti cercetaré , sä nu fif cu
luaré aminte la zdrobire, sa nu gandesti la vointa ce hotárátoare a
nu mal pacatui i sá lasi flete care alta dintru acéle vointe, ce esti datorru
a le ave. Celt1 ce sä razimd preste ispovédanie ea acTasta cade, i cádéré
lur Taste ne indreptatiti. Dreptti aceTa amil socotititi, cá poate nu va fi fará
de folosti, a aduna oare care invätlituri ispitite, care te voru indemnh si
lU vortl ajuth, ca sd te ispovédueti bine, si toate vorti fi pro cumti ade-
värate, asa si lesne. Si de vréme ce uniT ea acésté, ce nu sd ispovéduescii
dupd cumii sä cade, nu shntù numaï prosti i tärani, pro euinu multi soco-
tescti, ce Inca si unti numárù mare dinti ceT de nérnti bunt" i cinstiti; pentru
acTasta vorti fi acéste invätaturi de obstie folositoare. Ritimane, o cetito-
rTule, ca Dumnezdu celit ce te-au luminatu a petréce acIasta cárticicä,
intru care altä nu sä, dared, fárá numaY slava luT, sh te luminéze asemene
sä-ti de darti ca sä te folosesti, de vreme ce la ce de pre urmd siti cade
sá at:Ma Taste de trebuineToasä ispovéclaniTa ce dreptd, câtii Tase si
mântuire.

dacoromanica.ro
INDREPTAREA PICITWLOR, 1768 181

Chief-flare celuTa ce sä pocAlaste, ca sa se apropie


la ispovédanie.
Una oma ticalosa, ce va fi inchisti intr-o temnitä cu lanturile in gru-
mazi i va astepth in totti dasula ca sa-15 clued la loculil oshndiriT, nu vré
pofti maT mare norocire de chtti a scaph viata luT. Iarä de T-arti veal o
véste ca acYasta, cumti cá Inpdratula nu numal ca îlí Tarta, ci Inca ila face
fiTu dupd fágàduint i mostenti Inpardtia abfla arù créde aclasta,
crezhndu-o puté sà i sä inthmple primejdie, ca bucurila cé preste mäsurd
sä-T radice viTata. Deci de voma vré sa asa,mänämti lucrurile céle mici cu
céle mari, i céle vremélnice cu céle vécInice: acIasta Taste schimbaré ce
sä lucréza la unti pacatosti, prina sfhnta ispovédanie. Fiindí elti gresitti,
supusti, robita, osanditti a fi in véci batjocura SataniT, indatd sä innalta la
vrednicila fiesta fagaduintä a luT Dumnezeu. Poate Ora acumti A. nu fiT
cunoscutti, o cetitorTule, dad rautate Taste a vietui intru päcate de moarte.
Drepta acéra eu nu volu lipsì ca sa te faca sà o cunosti pré deplinti.
Pacatula cela de moarte Tase rdotaté cé nemdrginita, ticä1o.iia cé nemär-
ginitä i nenorociré cé nomärginitd ci poate sd se lint:ample la sufletulti
nostru. Mai ticalosa Taste °multi cu una pacattl de moarte la cugetula säu,
de chtti vré 11 de ar fi avutti asuprd-I pre toti draciT cel dinti iadí ca sä-la
muncYascä. i sä. fie indrAcitti in toata viTata lut Una pacatosti Taste insusi
ca unti diavolti. Dreptti acéTa au zisa Domnulti la sfAnta Evanghelie: «Unultl
dinti voT Taste diravolti». Cdci (pre cuma thlmacescti Sfintif Dascali) a fi
diTavolti, va sa zica a fi zidire cuvântatoare cu pacate de moarte. De sa
puté vre odatd, ca sä se de cdtrd cinevh aclastd alégere, ori sa se surpe
fall de pacatti gfosti la Tada, ori sä se sue cu pacatulti susti in cerTu, flete
carele sà cade sà alégd (pre cuma au facutti unti sfanta sdhastru) i sà zica
cu märime de sufletti : maT curAnda la Taal cu nevinovatiTa, de chtti in cerTu
Cu rdotaté; de vréme ce insusi Dumnezeu au graitti printi Syrahti, zichnda
«Mar de folosti le Taste lora Tadula, pentru cä munca Taste inprotiva voiT
omulur, Tara. pacatula Taste inprotiva von' luT Dutianezeu». Socote$te dard
de Taste asämänare dispre alta parte, cine poate vre-o-datd a masura
innaltimé daruld, print"' care ne facerna fiT dupa fagaduinta a luT Dumnezeu?
Darulti celti Dumnezeescil Taste unti bine atAta de mare, catti are mal
multa putére de chttl toate bundtätile; i cé maT mica treptä a luT Taste
mal cinstita de chta toate némurile céle bune, de chtti toatd intalepclune,
de chta toata frumsété, de Gatti toata putéré, de chttl toatA sänätate, de
cattl toate bogatiile si de chta toate alte bunatati, ce au castigatti vreodata
toti oamenit Mal vhrtosil atata Taste de mare si de trebuinclosa Dumne-
zeesculti dara, catti trebuTaste neapäratti si la insusi firé îngeri1orí. Drepta
acéTa, de vre fi trebuintd pentru cdstigaré uniT trepte a acestuT darti sä
se cufunde parnantulti, sä se strice desavarsitti Cerïuhl, i intr-una clasti
sa pilará firé, acTasta pierzare vré fi folositoare pentru atata castigare;
osebitti ca indreptare acéTa prina care sä ravarsä darula in sufletele noastre,
covhrseste toate lucrurile flriT, i mal multti face Dumnezeu Canal intoarce
la pocainta pre vre-unti pacdtosti, de cdtti chndti au data miscaré stélelorti,
candil au ziditti soarel canda au Malta lumé si candti vré face o lume

dacoromanica.ro
182 lisIDREPTAREA PÄCXTO$ILOR, 1768

noao in fie0e care veal% Nu raste vrédnicd cumpand sufletulur celur bunt.",
zice Dumnezeu, la inteleperune; nu Taste vre-o cinste, care sd se asémene
Cu sufletula cela drepta. Ce ti sä pare dare', pentru buna ndrocire acelura
ce va tréce dintru atdta ticalo0e la o stare ca acrasta? Acuma socote*te
pacatula, cumpdne0e-15 cu luare aminte, asamänd-la cu cela de Inprotiva
lur, adecii cu Darula, i vezi deosabiré intre pdcatil §i Intre dumnezeescula
Dart". Aceste gdndinda, ver cunoa0e indatd cdtd folosintd sä, pricinura0e
noao, dint" ispovedanie, print" care sd sä,"varte =rasa mare indreptare
print" care dumnezeescula Dart' purure sá inmulté0e, sà intdre§te i spore§te,
te ver mirà, mar vdrtosa te ver sphrrndntd, vAzdnda cd cu toate acéste sd aflä
multi pdcato0 carii sdispovéduesca pré rara, i unir nici odatd In vilata lora,
voinda a sd odihni In ticd1o0Va lora ce nemärginitd, ca ni0e dobitoace,
care mar cu multd pohtd stau Intru a sa Intindcrune, de cdtt" vre sta pre
paturi de aura. La acrastd folositoare Tend a ispovédanier, eu te voru povätui,
0 nu socoti cumti cd chiemAndu-te ca sä te ispoveclue0i, te chiema la vre-o
muned groaznicd. Mar växtosti eu cauta sd te aducti Cu acesta chipa la
visteriile céle mar bogate a Dumnezdestir facerr de bine, ca sd pre inbo-
gälesca sufletula tdu. Nu le téme de sunetula acThstora nume ce-ti volu
zice, adecä cercetare, pocilinta, mar innainte hotdratoare vointd a nu mal
päcdtul, ispovedanira. Ceté0e, ;;i te ver Incredintd. De ye"' vre sd urmezi
povdturtorrulur tau, ver cunoa0e cuma cä, pamântula acesta air" fdgd-
duintir nu numar cd nu stricd pre Idcuitorir Id, ce incd le dä, viratd, mar
vArtost" printi-tr-An0r face ca sà izvo- rased mirare i pietrile lui, adeeä
dint" insu0 ostenela lur sd nWe o dulcratd, care libonicil lumff n-au ispitita
nicr odinioard la Eghypetula lort".
La star§it se afla urmatoarea Insemnare:
Si s-au diorthosita de Evloghie Monahii.
lard 46,zdtori slovelortl, Popa Ioana Mardi i Theodosie.
Bucurelti: Biblioteca Academiei Romane.

358. Molitvenic, RAmnic 1768.


III 0 T R li H H K h. I 4KSM6 41118 kTK KAnk c-a8 41118
Ao4tinte, HA ASA1111-1ÁTSASA AÓ/Milt : Î CiJ í il"6A AHAP"k GKAp
I
j
AT
1' A IS a K o 0 A. I KS SAPOCAOKillTia 111A OcdipAYA, wA I K8 TÓt1T1K KTGITSAAA, G4SAI1II
CAM 10KIIT6p10/186 M AAIIIE3ÉS.
I It If 11
I 6nticK6n8ak P Kl M.I
41 C2hATA enHcKorî PlJMililKS4SIí I
ih1 2iflíAf/1/1 Bnivirk aSMÏF,r3C6-S. I G18
Tiqrhinin M II6na ritirprie iiAanbcIF gym" Tvn. NIAL
I

[La sfdr0tul ardtdrii cuprinsului G-a8 M "trkONHKSAII


4T ILpwi I16114 Kwrranmink Tvn.
i row, cu 25 randuri.
In-40 de 4 foi nonumerotate si 340 nu merotate. Tiparii cu negru
Pe verso titlului, sterna simpla (facs. 2971, ca 4 versuri imitate dupa Psaltirea din
1704. Pe celelalte foi liminare se afla aratarea cuprinsului.
La sfAr,it se citesc urmatoarele:
Si s-au typdritu print" ostenéla diorthosirif celur multù päcätosa Ioanna
NIonahti dela skInta Episcopie a llimniculur. 5i s-ati inceputa acesta Dum-

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR, 1768 183

nezeescil lucru la luna lut Ianuarie in 5 zile, si. s-au sävarsitil la luna lut
Me in 10 zile la anulti de la Hs. 1768, targ, de la inceputulti lumit 7276.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romano

359. Penticostarl Bucure0 1768.


11 GlITIKOGTflPi011 I 11g 4TpS duo cnSmcsa 'i û riK8-I
mino : I AWIMI T-4qÉCTtllI iirii Till%1111Th, I 4Tp8 4Tdita6% AOMWE, ttiwipTi ale
npt ilSminibrSASA, tipkgariou,ATSASA, Hòrrps, WA 06,111ASAT61110 :1
TòAT'lk I JlAp PSMI4cKit.I I 1HAP KftP11Th F1:131 KELA.1
KS WAPOCA011iWittLLIÙ T6i1TI 14EATSAAt1 nirk I
C*1111,ATSASA 1liHT1101104ATk 1111 Orr-
rpotmi- fti : KTOS IK Irp k miropte I 4 nnorptiPm czPireli (1/111Tp0-
110411A fiSKSpill1A. I
Ad aH1I1 A,M4 3HAAA AgA1TA o3C63. I Al 116114 KWCTilHAAHk
n110111481111 PKIAN.
In-folio de 2 foi feträ numerotatie si 217 numerotate. Tipitrit cu negru i rosu, pe
douä coloane, cu 33 TAnduri fn coloang.
Pe verso se allá, sterna TOrii Rometnesli, imitatA dupä cea din Noul Testament dela
1703, si versurile asupra stemei.
Prefata sunit astfel:
Grigorie, Cu mila lut Dumnezeu Arhiepiscopil i Mitropolitù a toa tä Un-
grovlahira, tuturorit celorti ce s'anal fit adevärati at Beséricir.
Toate cele lalte lucruri sà cinstesc5 dupä materie sau dupd forml
dupd materie sà cinstescil, precumti santa mademurile cele ce scoate pä-
mantultl, adeca fierultl, argintulti, aurultl i pietrile cele scunipe. i acéste
félturi de mademuri le prolimisimti not unulti de cattt aitul dupä, materita
lora, cà cu un ti pretil avem aurul, Cu altil pretil argintulti ; clara nu sä
pretutaste totù féltult1 de mademti totù' cu una pre,tti, fiindil cà sä &éste
dupä materie i mat bunù argintù i mal prostti ; asijdere i aurulti
pietrile cele scumpe. larci dupä formä, sà cinstescti lucrurile cele ce sävar-
smte rnestersugulti, cà totù untl real.' de liara, lucrandu-o multi mesteri, ce
lucratä mat cu mestesugti o zicemti cä Yate mal bunä, s't o protimisimti.
laril cartile una de cara alta sa protimiséste i s'A cade a sa cinstl, nu
dupd forma, nici dupà materie, ci dupä lucrurile cele ce sä cuprina in-
lduntru. Dupd care aceste zise, Mea de nici o grealit putemil ar'äta, cä Pen-
ticoslartulti sà va mal cinsti i sä va socotl mai presusti de catti toate cele
lalte carti besericesti (M'ara dinù danta Evanghelie), cu care
santele slujbe cele oranduite ale Beséricit, cdei in Penticostartu sO. cuprindti
alte praznice dumnezeesti i minunate, darti intMasi data sä vede chiaril
cé mai presusil de fire i cu totulti minunata minune a in vieril Domnulur nostru
Is. Hs., in care cu acestil fetfu de curate vorbe i cu acestù félIu de mestesu-
gite glasuri ne aratä atave toate intamplärile, ce s-au facutù la ace Dum-
nezetased invitare. Deci cu Mata i carté Penticostartulti taste mar pre-
susil, cu cata si invitaré Dornnulut tase mal inflan de 6'10 toate mi-
nunile, ce le-au fácuttl, flindil pre pämttntti. CO. numat cu invitare adasta
s-au artitattl pre sino cu totulti Dutnnezeu adevärattl. CO. trebue sä stimil, cá
celelal te minuni cate le au facutil Dumnezeu, sO. arata cà le-au facutù i cetalalti
ce au pliicutti lui Dumnezeu. CO. de au umblatil Dumnezeu pre apä, precumil

dacoromanica.ro
184 PENTICOSTAR, 1768

1-au vazutti uceniciT, dara siMoysi, despärtindti apa, au trecutti. De au inviratti


morti, darti i Elissei prorocula au inviIatti pre Multi SumanitenciI. De au
tämaduita orbi i slabanogi, darti ApostoliT numaI cu umbrire lorti iibavita
acesta fen de patimi. De au postita patru zeci de zile, taste asemanare viata a
multori schimnici, ce au ardtata acestti felIu de posta ; de s-au naseutti
de zamislire barbatesca, dara ar fi pututti zice cinevasi, ca Cu putere Dumne-
zeTascd s-au fäeutti i acrasta, precuma i Adamti Taräsi färade zämislire
de orna", cu DumnezeTasca poruncä, s-au facutti peste fire. (Pentru aceIa nici
fllosofiT n-au pututti pricepe cu semne flresti zamisliré omulut eeluI dinti täTu).
lard a muri cinevasi si a invita insusi, nu print.'" putéré altula ci printi
a sa putere, nimeni, nici dina ceT vechi, nici dina ceI noi pläcuti aT luI
Dumnezeu, nu s-au invrednicitti, fara numal Firula luT Dumnezeu, dina care
s-au dovedita Dumnezeiré la De acél'a si vrajmasit ejidovi la toate célelalte
minuni, ce au falcutti, îlù defaimk cuma cd le face cu putéré Veelzevulur.
Iarti dupa ce au invitatti, neputända gasì nici o pricina a maT acoperi de
la car prosti pricéperé DumnezeiriT luT, cuprinsi nincla de frica, au data
mari däri strejarilorti ca sa nu zica c5, au invilata, ci cuma ca 1-au
furatti uceniciY. Asa dara, precumti sà aratä, marime sflnteT Invieri, cu
atäta sä cuvine i cinste PenticostarTulut. Deci, noI cumti nu vomtl purtà
grip-, de o carte ca acIasta, care, flindti asà. cinstitä, Taste si trebuincIoasa?
CA in ce chipti vorti cinsti InviTäre Domnuld, ne avAnda PenticostarIu?
Pentru acIasta nor, dupä, datorita ce averna spre podoaba BesériciI si a
pravoslavid, amti pusu de s-au typarita actastä carte, ca sä se afle la ori-
cine va cére. Ci viti rugärna, Mora, priTmiti-ne sarguTala i sa flti incre-
dintati, ca nu numal cu acesté ne grijimti pentru pravoslaviIa voasträ, ci
inert santemti i catra Dumnezeu a purure rugatori flerbinti.
Bucure*i : Biblioteca Academiei RomAne.

360. InvatAturli cre§tineascal Bucure§ti 1768. Grece§te si turceste.


AlA A EKAA l' A I XP1ETIAN 1K 11' TH-2: '01300AO'FLOT
Iliptgzouaa Tat aY7.7X1t6TEp/ 'ApO.pot Tee örota xi01 Xptaztavb; gzet
I

zpioç va -'rAòrft,1 Sta vet acaat. I Kai ØAtx oi [1 atSa.moi ótpsEXouat ye( StSiaxooat Si
MIroxpEisur; ra tcbv Xrx-srtaveiív xatSEsc. 'Era Tiig Osoorilpixtoo rfliev.ovsiaq TV)
elr4nlkoz6roo iip.(i)v A60.6vrou xai IFTEII6vog rç OirapopXaxiag
I KIPl'OT I

KTPI'OT '152A'NN0T I 'A AEEA'NAPOr I2:KAPAATOr FlirKA


BO EBO' A. 'AriztE1ase6ovzoç TO5 Ilavtspoyz4Tou Mvpo7roM:coo Vi-rioo Oirt1poPa-
I

zia4 KupEoo Kopioo PH POPP ord Nth) 11pcinov Torwastaa Aífmorrog, ç cAirX.ìv
xì l'Xibsolv, 'tat Toopztxliv. 'Ev r 1\164 Tuiroypatpi Toi) '00oSgoo r61/014 Teth)
I

TOVAEO)Y, T-f¡ soom-asia7,1 6rò vìlv vExXxvirpov ellyellovtxtv lIpocitaatav xai incepia-
rtatv T.-11c a.6toti `11.01k6vrizog I iv Bomsoupeltiy. 'Era giM.
Invdtatura crestineasca a credintei noastre ortodoxe, cuprinzänd arti-
colele cele mai trebuincioase pe cari ori-ce crestin trebue sa le stie ca sa
se mäntuiasca, i pe cari mai ales dascalii trebue sä le predea prin Intre-
bàn i raspunsurI. In zilele dc Durnnezu pizitei Domnii a prea

dacoromanica.ro
INVÄTÁTURA CRESTINEASU, 1768 185

tatului nostru Domn i stävânitor a toatä. Ungro-Vlahia loan Alexandru


Scarlat Ghica Voevod, Mitropolit Rind al Ungro-Vlahiei prea sfintitul Gri-
gorie, acum intaia oara tipärita in limba greaca moderna 0 in limba tur-
ceasca. In noua tipograhe a neamuluI ortodox grecesc, inflintata sub ocrotirea
luminata a Inältimii Sale. Bucuresti, in anul 1768.
T A A Rs M MEE1X R'I 013(40.A0E0E M000ty.ty I'MA.NRA117,11-N I '17.TL-
cat 6kiv KLTaXspil Nix6para to.s..f3s;o6r T-Ap, 6v- I XapE tiactXp.bt ixT1CiTtp, xeXaGXETt
ttv xèp Xpt- I<may. Bi z06s015% x6trm 6).19x:sr), TaX0, iyX.TTEXip IEopp.a TCep a_
IstXeY Xpmtecy TCorColy.XaptYi. I A' AA AXTOr A'AAENRN N[METH'I-AENI
ToßXsTXoli TvpasTXo5 [3 cab ' ACttXo l' SI A N' N 0 T A'AEFLA'NAPOT
j

E(K)APAA'TOT UKI'KA BOEBO'AA. I TCr.Ay..Xs Tpf3Xecx Par./MI MnotyrcoDpay


K spa- I 11E0,6 1Virry 'EF.vny.tiVIv f3xxTLYT4. B Kepsp.Xoti Eaarklytvriv Kopouviv 'Op-
06aoaoq M.71XXes Tip j NMI lIaaltaxaYeatyT6. Etè 'ACctsTXot-1 06-apopkax(ac Mvporo-
Xotrro5Y, I 43aCtXerXot3 P H 0' P 10 E 5o5v Zsv.ayuvri. IB Karp-nay:No; co5y
'AXylp.sTXor.) fecúpycoç Tay j 1117rotncpsarè 1.).7ca,3tXT1. a(141. I El:Ft Doc appo, Ts7c;stp 6Xoo-
Yoòn, rtaPaY `Pcbp.TCCE yripayTb To5px Atlanyi, f3i CEaTE piTaxriXin vTouCeTtXril, (3
I

ix-il NtEXX71Xsv xoTtookro5 XptaTtavXapty KvpaeTXtril iTCly. Zoop.eXa Havayfaylv


I

llaTLaciaxXilx Movaarotyty TCeti.aerip TÉV 6XaV


I Ilapaivtog eispop.6vaxog Matai6-
I

7couXoc Tay.

InvatAtura Crestineasca. Aici se gasesc cartile trebuincioase credincio-


01or credintei noastre ortodoxe, acelea cari trebuesc cunoscute mai cu seama
de dascali, precum 0 de ori ce crestin pentru mantuirea sa. Dialoguri
pentru copiii cre0ini. Prin mila lui Dumnezeu, in noua tipografie orto-
doxa' inflintatd in Bucuresti prin darnicia Mariei Sale Domnului nostru
Ion Alexandru Scarlat Ghica, cel ce porunceste peste intregul pämant al
Valahiei. S'a tipdrit la 1768, in timpul acestui Dornn si al L P. S. Sale
Mitropolitului Grigorie al Ungrovlahiei, de c6.tre invatatul Gheorghe, fiul lui
Constantin. Acum pentru intaia oara s'a intors din limba cea proastà gre-
ceasca in limba turceasca. S'a indreptat §i s'a REAM in aceste doua limbi
pentru folosul cre0inilor de Ieromonahul Partenie Metaxopulo, care face
parte din comunitatea marii manastiri imparateti S-ta Maria Sumela.
In-4u de 64 pagine. Tipärit pe douä, coloane: In stänga textul grecesc i n dreapta
ce! turcesc. La pag. 1, titlul fals ; la p. 2 ce! grecesc, §i la p. 3 ce! turcesc.
Pe verso acestuia se afla stema Terii Romänesti, imitate: dupe', cea din Nail Tes-
tament dela 1703, Cu urmätoarele versuri:

'Dfivrtip. 'AXXax D.1.1.afilTày yaCecp


Moup.ty XaXxtYtyy NtaOpt IsarobX gT.
KouTOT MTEXEp KEPEJ.111tVizaav gt,
flaxi¡X ßè 7syr.TCil gr,
Eciety TaxTXeptyil asyagpXsy Xt7Ci gt,
Bi Nv.partlyyr Eo3axXt-rrrn YatX gT.

24
2161

dacoromanica.ro
186 INVATITURA CRE$TINEASCA, 1768

lIpbc Tòv erX6Tarov A606vt-lv.


Isf3tv Tof3XszXoti lispecgcaè 'Ecp6vrilp
Parrriv Nt¡ierXo5 pi Eoetv asoxpatXo5
'AXXecxCAJ men EtCXEpt tártiv.
Ka, pi Mouxxiv, x6x[LooXev Taxttv-t¡Cri,
XptoztavXaptv 6f3tou9pl. (Depoclittiv,
M Ntv 'IoXav.tv eptarrip. II0XX007tc0p.
Doamne Dumnezeule ! Uita-Te din ceruri !
Primeste rugaciunea poporului celui credincios!
Acorda, generozitate Suveranilor cu putere,
Invingatori In contra blestematilor de avari;
Tronul glorios därueste-1i-1 cu anii
Si fa-i sa ajungä la Inparatie In Divanul Tau.
Catre prea strälucitul Domnitor.
Bucura-te, Maria Ta, fiu de nobil,
O Stäpanul meul cel vestit, mai binefacator decat D-zeu.
Dumnezeu,fie-I gloria mare,prin porunca sa sA va tie totdeauna
Tare si solid pe tronul Vostru,
Pentru bucuria crestinilor
$i pentru marirea religiei lui Mahomed.
Urmeazii apoi aceastä prefatit :
TZOT-MAE )0P60',10E0E
XPIET1ANAAPX
MOTXAllEsT
HAPOENIOI `IEPOMO'N AXOE TAN.
"OX 'AX/f3Xil Ntspoovv.Tiv 6X5tv Alooxarcetql-ii, 'AvextbX Tapaptvtà tiouXouvdv Xpcsnetv
Ka.ptaskaptfia '3OUVVAV.a. TCOXT&V tmrepi iststd-pikev, Touvotszkipt NLETC1.11

v1XXaxt asílist, '11),Xetz Ntliníasv, TvpassXob, f3 ("ado 'AC-tilLetXofi,


'AX6EavSpog ExapXitoo fxbta B6sfilota TEp. '17f3X(Iy. X06X1J: iTÉV, Kepsp.Xil Mretv,
'ACìtEICEItXtrilaiv, isC&T ókooxlv, -xptirt&v MsXXsrilv MIcasp.T.xavestvt, (6 vox t cpps7-
xtarcorèv irtakti 'AX-Ilfts-cXo5 l'EWpytog, Koporavri-vog aoov, CEars itLÉX CCEZtLittlEV,
pi xeeptC vccapicptXsv furo6payta pcsrlptil, xi toupXo5 Kt.rsurXecp fuca.sin, 'OparV3c4os
XptstcavXapti xvpasTXix f3spsiv vra1Lo6) Mr6v-cs1 pro6asxtX 'IXXxxty
viltXsv, -(xspi xoroiiv. p soopXoti Nsavs-A, (3 Mrasiiazavsyi ixtpt--0., &kip:ay pseXtt-
pjxatap, KaptaaXapp.i iix,occèt f3spip. vzsytof). pi Bouxo6? 6X40.-Asv, xE ItC)4 TCo6vxt.
T@FCa. NrOolvrèv Cirrvap.xv.i-uXev Ktp.stXo6 6Xav IssyXspt 3Xxxtap
óvo6v*frC-tiv, pcoti Xptartscvtx-ii StactaxxXEct, 7Evs Takt.o. Mestxil Cixp 6XouvdIv
Kuccuct, te?sip itplyckev 'Ixii Alsaves pccolin.7tri xotoòp.. xi 'Op&66oiog M0000v.ilv elp.x-
v-fattOlv gv EtvWp KavouvXaptvil -ep Xptostáv ccùW. ¿Xor pouxotrf 6Xsof3v Tsytor.),
XskaaXtyil TEavs, '10v, 06[Loin, Moozalts, pi 'E1to6 ap.s.xXspil, Mooxottrèg
aCv ret-11 EupXaptvil,f36.- Miceicoòx Top-cooXlptv-il, f3i Taxi si'Cp-fl ixttCi e0XxvXctrA.
Ylp.tt p.ccaktr.v1IC 6Xso5v, v.. &ska. Tapix -fxsXpiv., TCassis K tra704 TaTaip iTITC pcas-
pAytert xop.a.av. g-rspylp. Avsavtiv ica.v6Te Cat? 6Xo6r, XJtEpiptace, TCo6iilsvcCtsv

dacoromanica.ro
INVÄTÄTURA CREFFINEASCÄ, 1768 187

MxCilp Clipa I'myTEXpcy.xx, (Dix= Mrip 'AXXxxtoDiXXsvrivvrIp. f3 [(Eve NtecC


&Tint, M7C6Vill1.Mno5 Ntsporytti Mouzarcerrilltiv csoovouXav EtCksp Touxxvil Kvccuct
Movcaptvti xt,o,YrCo()%tx*C,31, KeTcpLyerips parertobx -fermi TaXireckEv xano5X iT6,3twic.
13i
'ApavtCtec z6pra.m. óxoirrciatng, TCorCooxkxptvip Xi éat.VIIC 'AUCCXT01)-
6XXVIC:, PS IvactvXxpi rcapap IcE/Lcse 6XcsouvXìp. Taxi tiro 5 Ktrartv 'ArtIptvzee laaapir
i7Xetritt Zovv.EXa ravayEav-v, Tpar ouCavri turotaotniv, IlarcaaexxXiix pi lIcaptxXipc,
Eoukrevd BaXctouXXxxilv 'ACtp, Movast-otvip Bamis Tattirpoil, `Ovec pouv.oblo (5Xo5r. f3&
`ACririesXii Ebx-gatyt xgpf3cmcz 'IrrositElev óxontobn, Kevrrystvii Mnet:CiI pè rtaprtivcCii,
pro6pare, fiè Xcix Icsepaia rxtoovouvz, Xotnit TaructTou'DXsylv KeXlitt, (3i rxevril
tiouxarcetkii 'AXX6ty. 'OTXouvo6v EX.( tapxplvec, 'AVAL ePvcCa3f:CXev NFLoc3 iutCt 1117cotAx-
Xtv..

Salutare cu dragoste din partea lui Partenie Ieromonahul, care toti


crestinii ortodocsi.
De mult Inca, dorind sä arat infläcarata mea dragoste sufleteasca fratilor
mei crestini cari se gasesc in partea asiatica (in Anatolia), nu atinsesem
acest scop al meu pe calea duhovniceasca, decal acum, prin mila lui
Dumnezeu i prin darnicia luminatului Voevod Ioan Alexandru Scarlat
Ghica, cel ce porunceste peste intreaga Valahie, care a fg,cut o tipo-
grafie cresting. Aceastä, (masina) a fost adusa aici din Francia de catre
invatatul Ion Fall Gheorghe Constantin, Cu multa manca i ca mari
cheltuieli, in dorul de a se tipari felurite carti, pentru indestularea orto-
docsilor crestini. lar eu vä,zänd acesL serviciu sub forma dumnezeeasca,
am dat la o parte ori ce lucru si am intrat la tipografie, ca sa viu, Cu
cAt imi stä. in putintà, in ajutorul fratilor mei. Deoarece am stiut ca voi
nu intelegeti limba greaca, i deci, nu cunoasteti tocmai bine scrierile tre-
buincioase ale religiei, m'am hotarit sA talmacesc cartea numitä «Hristia-
niki Didascalia» adica Invei feitura Cregineavei , tiparindu-o in amändouälimbile,
ast-fel ca ori ce crestin sA invete cele mai mari canoane ale Sinodului din
religia noastra ortodoxa. Aceste canoane, ca credinta, speranta, dragostea
faptele bune, precum si cele sapte taine ale sfintei noastre biserici, marile
sarbatori i celelalte trebuincioase, fiecare erestin sa le cunoasca pentru
mäntuirea sa.
Ira fac cunoscut ca nu voiu lipsi de a mai traduce diferite carti si a
le pune sub tipar. Stiindu-ma slab in cunostiinta lirnbii, cer iertare dela
toti, fiindca a nu gresi numai unui Dumnezeu e dat. Va mai rog ca
aceasta carte duhovniceasca, mica prin intindere, dar mare prin cuprins,
care a esit din a mea dragoste interna, sA o cereti i sa o primiti, i totdeauna
sa o cititi intre voi i sa" o explicati copiilor vostri, ca ei sa se faca oameni
folositori i pentru Dumnezeu i pentru omenire.
La sfarsitul acestei carti am mentionat data la Manastirea S-ta Maria
Sumela cea imparateasca i patriarhiceaseä.
SA aveti cunostintA de data preceptelor manastirestI(!) ale «Sulta-
nulta Validullah» lmparatul Tara' lui Dumnezeu) i sa cititi in tot-
deauna ca credinta marea sa «efchie». Sa ajutati aicea, pentru ca in
ziva Dreptätei sacre sä. ne gäsim sfatuitori (?) ai cuväntului lui Dum

dacoromanica.ro
188 INVÀTXTURA CREST1NEASCÀ, 1768

nezeu, prin rugaciunea iubitului Fiu al lui Dumnezeu, care sade


dreapta sa. Amin !
Cartea cuprinde: un catechism, pe primele 42 pagine; o «instiintare pentru zilele
anulqi Intreg ce datore§te cre§tinul sa posteasca sau sa mänance de dulce», si, in fine, o
«istorisire frumoasä», «despre respectata mitniistire imparateasca si patriarhiceasca a Nas-
ckoarei, din Sumela».
Traducerile din limba turca sunt facute de G. Iogu, interpret de limba turca la
Ministerul Afacerilor straine, iar cele grecesti de D. Boussos, interpret de limba greceasca
la acela§ Minister.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei RomElne.

361. Chrisant al Ierusalimului, Manual despre superioritatea lerusalimului fi a


Sfeintului Mormlint, ed. II. Bucuresti 1768. Greceste.
3Erx E1P I ON XI' n: A'NEW r I IIATPIA'P X0 T I `1EPDX0A1"-
MRN I Ilspi c %at' E5orilv airepozil `AyEa; 116XEcog lepouclaXilp., xat rob `Ayiou
I

tì Zioo86xou Tacpou TO5 Ku. I TN t rpòç aútbv zexpea)artitigyfig iXsygloo6v-qq rap& ray-
TOW T63- V I Xptarcavii3v xata tìv airocnoXtxijv Atatayiiv, Kai tilç (i)cpe- Wagtthv eiq vpo-

axíwyrny ainor) %t T6W X0C7C6W ¡MEW. 6431,311E0W T67COW Irapalivorivcov.


I Tuittokv flay)
I

Sifyrepov 'Ev r Necoaustaaetcna Tu7ro7papi.a I 'Ezt TiN OsoTrqpiztou glistiovsEaq 'rob crol-
xoTitou Av.rou %at 'lliep,c5vog iracrilt; Opop.aziag Kuptou Kuptou lwavvou
AAEEA'NAPOT EKAPAATOT j Txtxa Bosp6Sa I TIrttleXEía %at To5 I MA K A-
PIOTA'TOr %at X043QTA'TO1 I KrPl'Or I 'E 42, P A l' M I IIATIAA'PXOT (IEP00-
ATMN I iv Bouxoupeattp. 'Era oe.4. Kccra Mvc Martov. I Ilapizea,aat Scopeav
tthpou tO cavaytou Tapou.
Chrisant, Patriarh al Ierusalimului, Manual despre superioritatea Stän-
tului oras al Ierusalimului si a S-tului i primitorului de viatä Mormant,
despre milostenia datorità lui de toti Crestinii dupä porunca apostoliceascd,
folosul sufletesc persoanelor cari se due pentru a se inchina la Sf. Mor-
mânt si la celelalte cinstite locuri de acolo. Acum pentru a doua oard
tipärit in Tipografla inflintata de curand, in timpul Domniei, de Dumnezeu
pAzitä., a Prea Inàltatului Domn i Stdpilnitor a toata Ungro-N'lahia loan
Alexandru Scarlat Ghica Voevod. Prin ingrijirea I Cu cheltuiala prea feri-
citului i prea luminatului Efrem, Patriarh al Ierusalimului.
BucurestI 1.768 Luna Martie.
Pentru a se imparti in dar din partea Prea Sfântului Mormant.
In-40 mic de 145 pagine.
Verso titlului e alb. Apoi urmeazit: O prefata a Patriarhului Efraim, tratand despre
istoria i Insemnata tea orasului Ierusalim, cateva marturii de-ale sfintilor asupra aceluias
oras ; tabla de materii; prerata lui Chrisant; textul, dela pag. 19 (20) la 81. Pagina 8,2 e
alba. La pag. 83 se afla o epistola enciclica a lui Paisie, Patriarhul Constantinopolei, din
August 1727, in greceste pentru ajutorarea Sf Mormant La pag. 93 aceeas epistola in
turceste, cu caractere grecesti. La pag. 103 o scurta invatatura crestineasca La pag. 108,
catalogul patriarhilor Constantinopolei. La pag. 117, traducerea slavona a epistolei de
mai sus; iar la pag. 131, cea romaneasca, sub titlul : «Carte saborniciasca la toti .prallo-
slavnicii crestini, pentru ajutoriulu sfantuluI mormantu».
La sfarsitul catalogului patriarhilor, adica la pag. 115, se afla urmatoarea notita:
licopOweiv nap& Feeopytou Kcovatawrivou, 7rapà to CaoEou Eitve xat 7rpon0-6x71 sig
Tip IlEvaxa !Li ppax6 '1?"rxúlitov oü v5v I1atpia.pze6ovToç Ma.xapuota.tou. EeXtat cs".

dacoromanica.ro
CHRISANT AL IERUSALIMULUL 1768 189

S'a Indreptat de catre Gheorghe Constantin, care a fdcut si un adaus


la tablä, cu o scurtd laudd a prea fericitului Patriarh de acum. Pag. 15.
Pe pag. 49 sq. a citrtii se citesc urmatoarele:
'0 iy1)1X6tatog, Eopdyrarog xat XptaztavtxtbraToc `1-17sp.euv Oirtypoßkazta. , 6
vtx71q 431)ep6úvolioc Kbpto.;, K6pto; 'ISM.'NNHE NIKOAA01: AAEEA'NAPOT BOE-
BO'AAE, 6 tils 111.Lesipag MeTpt69tog 'arxrctist)g xat riptic60-rirog xardc lIverv.a `Tbq,
5totixs5aCcov tbv C6ov !air) rceptaTiascov xat avo.y.%Xtti)v dt?' píiv rrg inti.1.6vq) masilovía;
xat Otyci9 poosE«, t artivaxet
vs. Oripaortost ainof). avcoaav Tap ix!c(!)-v remoavecrra-
TOW oeotob 7rpoy6vtov, Tivv-tir61Jop xat corrivtbv xXiipov roanip kaf3euv tt) stv at SeTivoopx
.ro) Ilavaitoo Ti?ou Tor) Kopíoo, c7Cpb.,; TCpXs: to 6x.co.)xat8Exitou KeTaXatou cjç
cj1tpç latoptaq ;cat IliptTpapilç rç `Aytaq 171; 81Xoircat b'aav b'kog TOE) grroo Tev6-
1.1.evog, Nabv rcEptßksircov aveyetpst 136tapcov iv te5m1) &mapBat(y XeTop.gvq), ((oast rptdiv
()Aims) Booxoopsostou, iv 4) 6 `117e.p.ovtxt); 0.p6vog, durixovrt xat Tetxsat irepttet-
xtoa; Cy.a sr!) 6wepavaaraix6rt Tobzwv Kapravapettp, c gym. Tbv !rilç Kt:y.76.11g iiX014
gwixov ndot, xat C1p exp.tptot; Coibpou 'tat a.flptxtbv vlp.azaw 7C ETC o tviiv o t.; XIX.Taryco-
Msaq, xclasat ts xat 7cpoa65ot xtvylrais %/I aXLVAZOLq 8a4)tXsotizatç xatarXoottoac, xai
Starayliaotv clapoic doSpiatv aviixopatv, (og iv TCp liztroptx4) cant) 'Form? StaXattpavet,
to!').; ixst p.±XXovso:q tovzxraTfoOstaip.avo,;, xat BtpXoug ixxX-qataauxac 'cod iewsepcxacç
Sta?6p(ov l'Xtosaci)v, `EXX-fivtx6.)v Actztvtx(i)v xat PpatxoXartvtx(iiv, 'Apaptx6)v xat aXXcov
Exavaq dy.r.pspd)aaç. xat Tok tà 'Eix6xXta xat 4:13tX000tpota Tti3V Mathcov StScíoxotas
svc av Arq") 7c1j(i)Tov thv iiptEpot enç sixeç rc.tvríg xat '01).00004 xat
Zwozoui) xat 'AaLatpity Tptaat, Etta imcatvto Tòv i7zap8tov n6,15ov xat axpav e?aapEtav
i¡v gzit zpbc tbv Oso.t.ova To5 Kuptou Ta,pov, (3.varta-tiotv aiitbv aing), St' 5v %i
rip /).optapt liov aa.7t4wro eig tV obtoSoplav ockor) to!) Tycívtt atetayeanou Naof) inotaj-
aaro. c06è rlavayLttycaroq cdEEPaatimiycato llatptapxylç Kwvaravztvour6Xecog, 6 iv
Xptorip EtTarYlrbs a5eXprig xat XIAXerroopybc 9 `11p.ti)v Merpt69tt 1(6ptog 1(.5p flat:nog
O?') p.6vov mu& p.tp11:14 tti)10 rcpò tof, iikXa ah xat 6.); ipxothq xat flpomtunrilg To5
cA.(;O d Zcoo56zoo Ta?on zor) I(optoo, EI)vo8otbv rpitmla ii8o!co, iv 4) Tà. Ttin! 'Op-
ao56.ico) Xptartawbv 70:691 rporpirstxti4 zapaxaket 5t56vca Tip xexpicosmInv iXergio-
o6v-tiv T.j) xotvq) iraictramov rGv Xptortaviùv Eúlyelzciry lipooxovtLart CA.14 ro t) Ku-
ptou Ta?q). Facip ii(Lst; iv tg) !cast tot) 7capdvzo 'ETzEtptatou iturcebacquv EuvoSExtv
p.aptopEav T.6"),) itoXX6v xat Ciitsspimov zpEciív to!) `Aitot) "'apt) TO!) Koptoo, itsrayXonni-
lam; cy'ycò xat eiq Toupxtxtv, Y.X1 BXCCZCWilV, xat EXopavottv StaXexTov, `rya T2) iv Takay.;
zatç StaXixtotq TsXof)v xptorirdwoliov rXlipuy.a. staivat 'Cdt 7sipap.p.iva

Prea Inaltatul, prea Inteleptul i prea credinciosul Domn a toatd Ungro-


Vlahia, Nieolae Alexandru Voevod, al cdrui nume e sinonim cu al vic-
toriei fiul duhovnicesc iubit i dorit al smereniei noastre, combdtând
starea rea i Imprejurdrile neprielnice In cari ne gäsim, ne-a ajutat
totdeauna pe noi, cäci i s'a ldsat ca o mostenire de prea slävitii säi strdmosi,
pärinti si rude, a fi «defensor» al Sfdntului 3lorn2dnt, precum am spus In
a noastrd: Istoria i descrierea S-tei Ten, pe la sfärsitul capitolului 18.
Asa dar, clddeste din temelie o bisericä prea frumoasd In localitatea
numitd nalre,sti, In depdrtare de trei mile de Bucuresti, unde e scaunul

1) compus din: vívl i Xabg, fusemneaza. in limba greaca : invingtaor de popoare.

dacoromanica.ro
190 CHRISANT AL IERUSALIMULUI, 1768

domnesc, inconjurAnd-o cu ziduri i riclicand o clopotnitä naltd ca sd se auzd


de toti ; pe langd aceasta a inzestrat-o cu oddjdii de mama lucrate cu
argint, a imbogatit-o cu venituri §i proprietati mi§cAtoare i nemi§cdtoare
din bel§ug, a luat dispozitiuni pentru a asigura viata acelora cari vor träl
acolo, precum se vede In tipicul ctitoricesc, 0 a därult, carti biserice0i
profane In diferite limbi, anume grece0i, /atineti, greco-latine, ardbe0i, etc.
Oränduind ea sd fie doi profesori pentru fllosofie i matematicd acolo, intAi
a inchinat-o sfIntei 0 de aceea flintd i dätätoarei de viatd i nedespdrtitei
Treimi, apoi aratAnd dorinta sa din inima i pietatea ce o are pentru
MormAnt, care a primit pe Dumnezeu, o inchinä Sf. Mormant, pentru care
a fdcut cheltnialä negrdit pe mare clddind aceastà bisericd minunatä.
Jar Intru tot Prea Stintul i venerabilul Patriarh al Constantinopolei, chic
Paisie iubitul nostru in Hristos frate i conliturgisitor al Smereniei noastre,
imitAnd pe predecesorii säi, i avAnd dragoste i rä,vnd pentru Sfäntul Mor-
mdnt, de viatä primitor, a dat o carte soPorniceasca prin care Invita
indeamnd poporul a da mila cuvenitd Sf. Morrnant, la care se inchind toti
cre0,inii f5,rä deosebire. Aceastä, carte am tipärit-o la sfär0tul manualului
de fatd, ca o dovadd a nenumdratelor datorii ale Sf. Mormânt, tälmacind-o
0 in limbile tured, romand i slavond, ca sà tie continutul ei 0 turma cres-
tineascd care cunoaste aceste limbi.
Ediia Intai a acestei cärti s'a tipiirit rn Bucure§ti In 1728. V. mai sus, n" 198, pag. 35.
Bucure§ti : Biblioteca Ace.demiei RomAne.

362. Neofit Ierodiacontd, Comentar la gramatica lui Teodor, BucurWi 1768.


Grece0e.
eEOiÏpor I FPAMMATIKH-EI MEAMI'll-E N TE'E-
EAPA J E'lE TE'TAPTO.N, j `1a6ttnp.a, x IloXXciiv ouvepavea»iv f Trb Neoff(yrou
elspoatax6vou ireXorrovv-viou, f Kai viiv rcp@rov T6notç nap' akoti ixao&virì cìç esoa-
rflpixtou ALO.Ev-Iteiaq Toù 'I )otd.ro CE xai eeocepeatatou il(ip.6vos f ráa71 Okxpo-
fiXaxEaç, ( KupEou KupEou I '1St KNNOT f FP ti I' O P I' 0 r I 'AAE7.-3A'NAPOT I

ltha Bospaa f xai xpooirvilfh7,f


iiStrec rparporilv to& Maxapuinettoo xat Eopi-
SciTOD clepoaoXiquoy f KITI'Or 'Amspareùovrog rot) llotvcsponatou NI/Tpo-
icoXiTou OirrxpoAaxiag, I KTPI' OT rpHropy OT. I 'Orcip.sXs4 1.tv xai Acopali)ast tot3
critotivwartaTo5, fAarcan Ainot) TS %al TO5 llavocconarou lepop.ovdixo,4
KupEou lax(143ou f
Xiou Maupo1op8aTou f 'Exsuv8poplq Tdiv. (Dcloxpiottov co.4NX°-
XóTtov 'Avapciw, Tciív te iv Xiy fxcd. Tcbv iv Bouxoupeatiy. 'Ev t Neoupplasiall Turo-
Tpacpicf 'Ev BouxoupsazEy.
Comentar la a patra parte din introducerea In gramaticd scrisä de Teodor
impärtitd in patru parti, compilat din mai multi a utori de Neofit iero-
diaconul din Pelopones, acum pentru Intdia oard dat la lumina de el, In
timpul Domniei de Dumnezeu päzite a Prea Indltatului :;¡i rprea Credin-
ciosului Domn loan Grigorie Alexandru Ghica Voevod, cdrui i s'a 0 dedicat.
Dupd indemnul prea fericitului i prea inteleptului Patriarh al Ierusalimului
Chir Efrem ; hind Mitropolit al Ungro-Vlahiei Prea Santia Sa Chir Grigorie.
A ingrijit tiptirirea i a fdcut indreparile Comentatorul insu0. Cu cheltuiala

dacoromanica.ro
EVANGHELIE, 1769 191

lui §i a Prea Cuviosului Ieromonah chir Iacob Mavrocordat din Hios i Cu


ajutorul filologilor i iubitorilor de Christos, atat din Hios cât i din Bucu-
cureFpi. In tipografia cea noua. BucurMi 1768.
In-folio mic de fi foi pentru titlu si pral**, 1298 coloane pentru lext, si 15 foi
pentru
In folie liminare se afla: 101111; o dedicatie a compilalorului Neoflt ierodiaconul
Kavsokalybites catre Domn; scrisoarea lui Teodor Gazes catre fratii lui din Conslanli-
nopole, Andronic i Dimitrie, dalatti did Roma, Nifvembre 1451; scrisoarea cardinalului
Bessarion catre Mihail Apostoli; o epigrama a lui Anghel Politianos catre Teodor Gazes;
patru versuri din placa cartii catre cititor; un extras din observatiile critica ale lui
Eugeniu Bulgarul, asupra compilatiei la carlea lui Teodor; o scrisoare a lui Neoflt ca.tre
Eugeniu Bulgaria, din 1758; si, in fine, prefata lui Neofit Kavsokalybites catre citilor.
Bucuresli: Biblioteca Academiei Romana.

Scrisoarea Patriarhulni Paisie, Bucure3ti 1768. Slavonete.


Scrisoarea patriarhului Paisie pentru ajulorarea Sfantului Mormeint, despre care se
vorbesle mai sus (p. 188) a aptirut si In editie separata, de oarece un bibliograf rus da,
urmtiloarea notitá asupra unei editii slavonesti:
EIHICTOJliff Han. ITaucis Ro HAN% Xpocriasawh nomookii paga cs. rpo6a, Ro".
Wh Byxapecrt, 1768 r.
Scrisoarea Patriarhului Paisie catre toti cretinii pentru ajutorul Sf.
Mormânt., tipArità in Bucureti, in anul 1768.

Undoliskij, Ogepw13, no 2521.


1769.
Catavasier, Blaj 1769.
Popp, Diserlafie, 48.

Evanghelie, Colocsa 1769.

EVANGELIE
LA TOATE
DUMINICS SI SZERBETORJ
PESZTE TOT ANUL
KARELE
Ku dridemnAreâ, pre Csinsztitej fi fzlevitej
Doàmnej Confiliariczej
MARGARITEJ TOMEJAN
Szpre limbe RemlenAszke' au telmecsuit, ji dirépt veszelia
jej fzufléczAszké ku Orthografie Ungurdszke' latipdr
au dat
P. David Biro dela Szfënt Petru den R8ndul
Piarisztilor.
LA KOLOCZA:
Ku tipdrul Piarisztilor, la Anul MDCCLXIX.
In-4" de 79 pagine (ultimele 3, nepaginate).
Pe verso tillului se afla rAndurile de mai jos si «Oratio ante Concionem».

dacoromanica.ro
192 EVANGHELIE, 1769

Prafatiuncula ad lectionem Evanghelii.


En drágosztea csa ëntru Hristosz adunácz, si ku sz6ngsele luj csel
pre szkump reszkumperdcz Kristiny, Evangelia pe dsztezi renduite szkriszau
szfdrit Luka Evangelisztul la doazecs si unul de kap, la doaezecs si csincs
de sztih ; Kare szpre Limba Rëmen8aszke asa szau telmecsuit, aszcultacz ku
frike Dumnezejászke.
La sfärsit, se aflä cAte-va Intrebäri i räspunsuri privitoare la botez, la casätorie
jurEimänt, sub titlul:
Subnectuntztr ea Quae in Sacramento Baptisnzi et Matrimonii Lingud
I

Vernacztla tractantztr.
O editie nouä a acestei dirti a apärut in 1799 la Buda.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

Liturghie, Buzau 1769.


A NCH 3 III fI lli G T II I itv-Txpriff I WAWA
AHHTPS 41111,11 INPFIHRHAWpk 116- lppu, a ASA IWAHHk 3neroScrk : ASii Ea- CAllif
1,1iAh ¡RAPE : 110NIAECON1I1. illit3Mk M11011T% *TO Ifp*
II
4TA/AatuíZIi

IISmantiTSASA MmuSnSil acirrpS n II n H A eeic jGKapnarr I K tt Ro


Lk, A k. KS Rill'OCAORÉNTia Hp* C*1-111U,ATSASII IliHT110-1110/111Th 1111 0CfrrpORAtirrfli
R V p ik rptiroPlaI ...nfiHNK liICApAY/i1 LIlìl TÓ417"k KEATSAAA I306H- T6010,18/1 M
MINE3ÉS :I Kvpa 110311Iii anhconSna RSaiSnSil. i * CiSrITA af1HCK011if
fiSsiSASA. j11.1 alai% Mtla 3HAIiirk marri: '3053. jAf ROCTAIIAHilk 0011-161M11%
ALICKAAh iwpAke Thh :
In-40 mic de 2 foi, !UM' numerotatie, si 272 pagine numerotate gresit (numarul 155
de cloud, ori i ultimele 4 pag. fdrä, numerotatie). Tiparit cu negru i rosu, cu 24 ränduri
pe paginä. Cu ornamentele i gravurile obisnuite, la p. 78, 132, 197, 233. Chipul St'. loan
Zlatoust e semnat de P. Ghyrie, iar acele a SE Vasile si a SI. Grigorie poarta data, cu
cifre cirilice, 7254 (1746).
Pe verso titlului, stema Terii-Romänesti si versurile din Naltirea dela Buzau din 1767.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Boman°.

Triod, Bucureti 1769.


TPI 63 Ai OH ra Bu'i I
TPefil KIHTIPH I
14E "Spe .¡TpS
CAtkaKKA C45fiTii- aSí Wit intiptISA RÓCTIt iiKgMit atlECTI1 Kilflk 11'11141.1Tk, 4.- T118
0/1,0.1.1HiE Af OrrrpoKnAxIia, a HA ASAAHHATSASII W171 fIrk 411111111,ATS- ASA
icb rHroÌ ILIëuHAP
I

rvRA Kil)^6E.6),A,h: Ns I

Lai TÓilTlx !MATS/it/1A


11-ArOCAOKiliT/i1 up* c$Fin,IITSASil IIWT(10f10/11-1Th ailk 017-r- rpo-
I

RAAKTEA, KìprP11110Pie I 4 ThiorpAiMia czPiTeil HTOOFIOA ESK801.11H. I

'AMA AMA j3llmilyk t1atiil, ,3c65. GaS ThrhpliTk Af IIìC FIMICATSAK .¡TpE
I

A101146, rpHr613YE I If(10M0H4Xit


Exemplar necomplet :
In-folio de 1 foaie pentru tiLlu, si peste 462 foi numerotate. Tiparit cu negru i rosu,
pe dotá coloane, cu 40 de ränduri in coloana. Ornamentele stint gravate din nou, dupa
modele vechi, unele din ele poarta insemnarea: 176S. De Grigorie zeronionah.
Pe verso titlului se atlä stemele ambelor tä.ri, de un model nou, i versurile asupra
stemei, reproduse dupa Cazania din Ramnic de la 1748 (v. mai sus, p. 105).
Bucuresti: Biblioteca ademiei Romane.

dacoromanica.ro
INVITATURA ORTODOXA, 1769 193

Necifit, Alegere din toot& Psaltirea, Bucureti 1769. Grece§te.


'E A6FH' I TOT' klr A A THPI'0 T Ei'q Lioe0X07Eay %ea
I

Mrirstv EuavreIcsa [ay rap& Neocpircou Ispo-IStax6vou to6 IleXp7rovv7Eou


I Nbv Si I

Elp6Yrov T6notg ix8o0atax, I aveT601t Ilavaxpecny) I to6 eeo6 A61ou Mvpi, I 'Ent
`Iiiev.ovaiag to6 rakrivoTatou I itAivtou rcciollg OirIzpopXaxEccç I K I PI' 0 T I 'Iwetyyou
PH-HOPI' or 'AXseivapou l'xExct Bosf3az 'Apztapateòovzoq tob Ilcomporrdcrou
I
I

MvporoXízou OirotpopXocxEuI KupEou rpvropEo.0 Hap& ro 6 elepotlov4zotc 'EXa.zbyrób


IlapOsvEou Eoup.eXteinou TpareCouvrEtu I of MfiTaeOTC06X0D. 1 iv rmad( tà Bouxoup&auov
vict. TurroTpx?Eq. I 'Kral z(j) Icort¡gy cpi,
Alegere din toatà Psaltirea pentru slävire i rugdciune, adunatà de
ierodiaconul Neofit din Peloponez, i tiparita acum pentru intdia oar& S'a
inchinat neprilfánitei Mame a Cuvântului-Dumnezeu, In timpul domniei prea
bunului Domn a toati Ungrovlahia, Domnul Ioan Grigorie Alexandru Ghica
Voevod, pdstorind prea sfantul Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul Gri-
ghrie, de care prea smeritul ieromonah Partenie Metaxopulos Sumeliottil
din Trapezunt. In noua tipografie din Bucure§ti, in anul mântuirii 1769.
In-80 mic de 48 pag.
Pe verso titlului incepe o prefatd-dedicatie adresata Fecioarei Maria si semnatii de
Metaxopulos. Pe pag. 4-7, se aflá o introducere a lui Neofit lerodiaconul din Peloponez,
din neamul Evreilor ; iar pe pag. 8, o gravurtt reprezentAnd pe David.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romane.

Meletie Pigas, Invatatura ortodoxa, ed. II. Dicure§ti, 1769.Grece§te.


'OP00'6,0E0E AIAAEKAAl'A IEmpacpefacc ply nap& To6 Maxaptco-
Temp 'sat Eopyritou Ilatptdcpxou IT-Tic p.s.TákrIc 116),Ewg 'AXeecoapeEx, KupEou M E A E-
I

T I' 0 I TO5 llok. Iliyoi'fypattlog Tag bp.D.oSeeotg Xptcrctavotg, xcd. iszep.p.gvwç ITatírriv
J

avaytvdmouat.J Nbv asírrepov T67TOK iltSoOltax i7ct Oeocppoupirrou ii7sp.ovEu I to6


601Xotizou, xxi (1)tXoxpEcrcou A6.8.6vtoty, recolW Oúixpo(3XaxEcc,I KupEou I'PHI'OP1'01r
'AXeeivapou FYI= Bos368a. I
'Enti.I.EXEE% zat amtiv1,1 to6 Mcomptoncrctou, xat E0Cp0X07M-
TiT011 T60 j e1ep000X6ttow IIATPIA'PXOT, KupEou 'ElPAI'M. I 'Ey t Turo1pacp4
To6 Ifavtepws4tou, xod AoTtonitou MyporoXErou Kopo j rpHropror "481 apxte-
pctze6ovroc. I 61 intStopMastoc toüiravoatoXoycorcTou ilponocsupdXXou KatiapEou. jcttl4 0 I
flap& imopEtp Ispop.ovizy Ton.
InvdtAtura ortodoxd, intocmild de prea fericitul i prea inteleptul
Patriarh al marei cetati a Alexandriei, chir Meletie Pigà, foarte folositoare
cre§tinilor ortodoxi, i celor cari o vor citl cu luare aminte. Acum a doua
oar6 data la lumin6 in zilele domniei, de Dumnezeu päzitä, a prea
§i de Cristos iubitorului Domn a toatà," Ungrovlahia Grigorie Alexandru
Ghica Voevod. Prin ingrijirea i cheltuiala prea fericitului i prea invdta-
tului Patriarh al Ierusalimului, chir Efrem. In tipografia prea Sfäntului
prea Invtitatului Mitropolit chir Grigorie, care acum pdstore§te. Indreptarea
s'a fäcut de prea cuviosul i prea invkatul Protosinghel Chesarie. 1769.
De care Grigorie ieromonahul tip.
In-4° mic de 8 foi nenumerotate (ultima albä), PO de pagine si 2 foi, pentru greseli.
Pe verso titlului se aflá stema indoita si 6 versurf de dedicatie .ditre Damn si 2 care'

8610

dacoromanica.ro
194 INVATATURX ORTODOXA, 1769

cititor. Urmeazà o precuvetntare cátre cititor a lui Neofit Ierodiaconul, cuprinzänd o


scurtei biografie a lui Meletie Piget ; apoi o prefatà pentru carte, o dedicatie a autorului,
adresatä Patriarhului de Alexandria ; in fine, 8 versuri ale aceluias pentru carte.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romäne.

1770.
Inveilliturei cre,stineascä, Ia§i 1770.
Al. Philippide aminteste, printre cärtile «cu titlurile copiate exact», si urmettoarea :
«Inveitetturei cre§tineascit pentru cei cari voesc a lua vreun cm n din cele sfintite si
dumnezeesti slujbe... Iasi, 1770».
Al. Philippide, Iniroducere in 1Storia timba i literaturei romine, Iasi 1888, p. 148.

Octoih, Blaj 1770.


Citat de Popp. Se mai gäsesc exemplare prin bisericile din Ardeal.
Popp, Diserlafie. 48. N. Iorga, Scrisori i inscriptii ardel ene i maramure$ene, II,
(Bucuresti 1906), 47, 164, 125, 133, 141, 145.

Proclamatia lui Rumian ¡0v elitre Cnejia Valahiei, Ia5i 1770.


O singurä coalä, tipäritä pe primele douä feto, i inceputul celei de-a treia.
Proclamatia este datatti din Iasi, 1770, Noemvrie 29.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romäne.

Kavalliotis, Inta'ia înväfàturà, Venetia 1770.


IIPS2 TOBEIP 1 A
11APA
T O T E04)0A0r1QTATOT
Kai Alaeatp.orrátoo Ackaxecloo
gepox.rjpuxoc,
K al Ilpononazi Kupiou
0E0AOPOT 'A N A ETA EIOT
K ABA AAIS2TOT
TOT MOEX0110AITOT
ETNTEO EIE A ,
Kai vbv npoinv sf.nrotç ix3o0etut
/n'in to5 'Erry.ozitot), xal Xpystp.coviroo
Kupiou reogrEou Tpixotnca, tot3 xat Koc-
Xs(otJ.'do) X rcatpiarn
Mocrxozaeo.K.
ENET1 HI El N
,oupo' 1770.
llapa 'Avtoví cq BeptoXt.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.
IntAIa invdtaturd, intocmitä. de prea invätatul i prea cucernicul dascäl,
predicator §i protoiereu chir Teodor Anastasiu Cavalioti din Moscopole,
acum pentru intäia oarä data la luminä cu cheltuiala prea cinstitului i prea

dacoromanica.ro
BUCVAR, 1771 195

darnicului chir Gheorghe Tricupa, supranumit i Cosmischi, din Moscopole.


Venetia 1770. Tipografia Antonie Bortoli.
In-80 de 104 pag.
Pe pag. 3 se aflä o scurtä prefatä farä interes. Pe pag. 4, o gravurti de lemn re-
prezentänd Sf. Treime. Pag. 5-12, un abecedar grecesc. Pag. 12 o gravurd reprezentand
pe Maica Domnului cu copilul Isus. Vocabularul se aflä, pe pag. 13-59, pe trei coloane,
in ordinea alfabeticii a cuvintelor grecesti (Pcup.xiN«). In coloana a doua sunt cuvintele
macedo-rometne (Keextmx), iar in a treia cele albaneze ('A).(3avivx4
La sfärsitul vocabularului, precum si pe pag. 60 si 80 se aflä alte gravuri.
Dela pag. 61 inainte se afiä: o rugaciune greceascii, invtitä,turi, adagii si rugticiuni,
numerile grecesti, cifrele arabe, tabla tnmultirii. i, In fine, un abecedar latinesc.
N'am väzut exemplare. Amanuntele de mai sus le extragem din urmatoarele pu-
blicatii :
Joh. Thunmann, Untersuchungen fiber die Geschichte dor östlichen eurnpäischen Vülker,
1. Th. (Leipzig 1774), p. 177 etsq. Dr. Fr. Miklosich, Rumunische Untersuchungen, I, 2
(Wien 1882) pag. 9 (Extras din vol, XXXII din «Denkschriften der philos.-hist. Classe der
Kais. Akademie der Wissenschaften» din Viena). Gustav Meyer, Albanesis(he Studien,
IV, in «Sitzungsberichte» ale aceleias Academii, tom. 132 (1895). Cf. A. Papiu Ilarian,
Viap, operile i ideile lui G. .,Sincai, 10.

1771.
374. Bacvar, Viena 1771.
K fi P 4essu,vrt;ps WAWA
I GAS 4,1411E116 Km% es 41141011*m I
CA6KE GAOISEHNIS: ThSpliTS-C-AIN IKicapo-KosAcKA IIETAT'k High, I 4uIniuMrfawrtt
TPROPpitISTE â npk-jHtATu Kicapo-Kpsitai Kipio I nuti Kt itiIcH4sx itavpiinie I
1181311,61Kh. ANSAS rallr6a ¡Wild iivrEicn,
In-8, mic de peste 59 foi numerotate.
Pe verso titlului se afid o gravurii reprezentänd pe Maim Domnului cu copilui ¡sus
in brate.
Din prefatä extragem urmätoarele:
Pralislovie
Card buni credincIo0I pärinti, card. hrdnitorY, GUM ispravnior, catrà stgpani
cdtrd toti ceTaialti ce au nume pdrintesa preste copii eel mici.
Toatä obicInuinta vietir omene.0,i stA spre hrand, o Yubitorilord de Hs.
Creteré pruncIascä atarnä, cine ce fen de copilti Taste, acga§I i déca sä,
face mare. De Taste invätatti dint' copildrie intru invälgturg cinstitä i intru
frica luI Dumnezäu (care Yaste inceperé intelepcIunil) sd cade a näddjdui
acela va fi bund cre*ere i déca va fi mare, Yard de-1 trece cre0eré sa
fdrä, de fria, i invätäturd, puling nädéjde cd va fi rnal bung cgalaltä
viatd a luY. i acIastd, ispitire adevdratä intäré0e pre noT at'äta cätti chipu-
rile el nu numaT la fete osebite Taste vdzutd, ce 0 la totä norodulä. De
trdIa0e cineva intru noroa bine, cunoscutii Taste eh," intru acela indreptare
bund Iaste copiilorO; Yard de trdTate in norodä cu multe sfäzi, urdcIuni,
pizme, vicle§uguri i tglhariI i alte obicéTurl réle, nu te indol cd, va fi
intru acela indreptare bung' copiilorti...
Cumti darä veI ndddjdul de bine unde nu raste hranä bunä copiilord?
lard de hranä ca acga, in tara acIasta, cine nu véde cAtit lipsd Taste? Care
vazandti noI lipsiti copii de hrana ce li sà cddé, bolina cu inima de neno-

dacoromanica.ro
196 BUCVAR, 1771

rociré mnvàtàturi lorù, arnti datti in typarIti adosa cArtulie, incepandti dela
33Ekl-1, Cu toatà GrAnduIala precum5 sa véde, ca sà poatà dupà" buchi ceti
cu sloguri intru intAriré cetiriI sale; si dupá acésté rugAcIuni de sérd
de diminétA; i rândulala pentru masa i dupd masà, insd i cinstitulti
paradisti i sinaxarIu16; asijderé céle zece porunci, si 7 taTni crestinesti, 7
daruri ale sfAntuluI Duhti, i altele. Si invdtAtura pentru credinta catholi-
cIased, si ce Yaste credinta c,atholicIascd. Care acésté toate invetandu-le copii
de mici, s poatA cunoaste, ce Iaste frica luI Dumnezà,"u, cdcl de acIasta
hran6 buna a copiilorti intréM i Mspunde Davidtt: «Intru ce-s va in-
dreptà celti tAndrti calé sa Candti va pazi cuvintele tale».
Cade-sa clara voao, blagocestiviloril crestini, i ceI ce avetI nume
parintescti preste copii ceI miei, sä, avetI purtare de grijà pentru invatAtura
copiilorti vostri, ca s'O.' nu se lipséscd de hrana cé sufletésca, cu povatuirà
cé bunà" caril" i santetY datorI invdtatI pre dansiI, gr6indu-le in ca,sà",
saz:Inda, si pre cale mergandti, i culcándu-vd i sculAndu-vd, i mal ales
totti &una s'A-Y intrebatY pre dAnsil de stiti derosta poruncile dintru acIasta
artulie, si de citescti molitvele de sérd spre [somn ?] asijderé si de diminétä; si de
v64I vedé cd nu pazesett céle orAnduite lort", fi" mustratl pre dansiI pärintéste,
eh de nu vetY face asà, dupà cuma vä, invätAmtí noI, và vetI socoti ca niste
ucigasi feciorilorti vostri, Tara urmandtí poruncil i invatAturiI noastre vetIavé
n6déjde a vä, bucura i a va veseli de fii vostri, ta de niste inteleptitI de
Dumnezdu, i er vorti pomeni pre vol. Domnulti sA vA blagoslovéscd pre voI,
blagosloveniYa sa sa se adaoga spre vol i spre fecIoriI vostri.
Acest Bucvar, in afard de materia de abecedar, mai cuprinde cetteva rugà'ciuni,
cele 10 porunci, etc., simbolul Patriarhului Atanasie, paraclisul Maicii Domnului si sina-
xarul celor 12 luni.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Rometne.

375. D. Cantemir, Descrterea Moldovii, trad. de J. L. Redslob, Frankfurt si


Leipzig 1771. Nemteste.
Zemetrii Rantemir
ebematigen Titilen in ber TRofbau,
biOorigcb-geograpbicb.unb politigd)e
egifyreibung
ber
Jt o I b n u,
nebfi
bem 2eben be 3erafer4
unb
einer 2anbcbatte

rantfurt unb 2eiNig


1771.
In-80 de 2 foi, 341 pagine si o harta.
In fata titlului se aflä portretul lui Cantemir gravat de Rein, cu urmdtoarea sub-
scriptie, de o parte si de alta a stemei lui Cantemir :

dacoromanica.ro
ALCÄTUIRE iNAURITI, 1771 197

Demetrius Kantemir des Russis. Reichs und in Moldau Fiirst, bey dem
Russ. Kaiser Peter dem Grossen des hohen Senats Mitglied, und geheimer Rath.
In fn*tiintarea dela inceput se spune ch.' opera lui Cantemir a apttrut, in traducere
nemteascii, inted In icillagaz;n fiir die Neue Historie und Geograhie, etc.». In editia aceasta s'au
indreptat multe gre§eli i s'a adnotat de Bitsching.
Pe primele 22 pagine se aflei viata lui Cantemir ; la pag. 24 o inOintare a lui Bit-
sching in care se spune cá textul i-a fost comunicat de Müller, iar traducerea in nemte§te
s'a fitcut de Johann Ludwig Redslob. Urmeazilt apoi o prefatä, a lui G. F. Miller, tabla
cuprinsului §i, in fine, la pag. 33, textul.
Harta dela sfetr§it este gravatit de Kretschmer.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Rometne.

Invätäturei arhiereascti, Ia.$i 1771.


M. Gaster posedit o copie dupä, o carte cu acest titlu, care s'ar fi tipärit in la§i la 1771.
Gaster, Geschichte der rumeinischen Litteratur, in Gröber, Grundriss der romanischen
Philologie, II, 3, pag. 309.

Proclamatia lui Rumiantov Care norodul Cnefiei Moldo.vei, Ia§i 1771.


Foaie volantet, datatä.: Ia§i, 1771, Fevruarie 9.
Bucure0: Biblioteca Academiei Rorrane.
Undolskij, °tiepin, col. 243, no 2570.

Samuil Ravvi Jicloyal, Alceituire inauritei, trad. de Toma IMandacapl?j,


Ia§i 1771.
iIRlEtTkHP6 4AXPIITI1 í lIXH GA111111111 Pflg-IKH
kGTPILITAI PliT1.11f1 I PS RA0E11110Ph
4114 TIAM511111111 up MiMKa MOAA011EFAC-IKI Ai oomà: g: AorollsiTk :
nrk Ai3MHC4AE 'WANK KAHTAKOSHIIÒ Rink MICK ilSilOAk ostuktvciiTSASii
I

IWMAKE Rink I A0F04SiTII: 4 up-6%-k CTYUYkHH1 aNI* nSrip- HHqï, WÙ nIrk


AOCTIllari inanaPATPflu,nlia TÓATI jitYCi/A alaiTaPHIIIII SA A6Airk. I T11118-

pilTS-C-AS KArro KS ToSATI KEATSAAA Asmlicam HsfitliTsAsil WI& Kilo& : 11(1111111

KrIttrOCA011i-IHYR a[irk WC4SHHIVITSMA MHTf10110/111T11 a TÓATI I monAkiia KúTTS

rakflgiA11. I 4TpS aca TI-MOIIIMSD milli. xlisA AFA,, gc: rt14'64: AtKimKplfe : gil :
In-40-mic, de 10 foi nenumerotate §i 128 pagine.
Verso titlului e alb. Urmeaa, o in§tiintare a lui «Thoma Mandacwilu" (adicä
etTittcts b MCMaXetaYlq) §i o prefatä adresatii cititorului de «Nichiforii lermonahu Theotoehi»
Din aceastä, din urmet extragem urmiitoarele :
AcIasta s-au scristi aravice§te de catra dascalulti Jidovilorù, Samuilti
cela dina inparatiIa luI Maroca, i s-au tälmacita pre limba latinésca de
catra Alfonsti Vonoma spaniolti, cela dint"' tagma fratoricIasca a celortí ce
sA zicti Dominicani, care §i «Fapth' inaurita» o au numita. De treI ori pana
acuma s-au tiparita, precuma aratä. tiparrulta celti latinescti, intaTu la Ve-
net,iIa, la anula 1339 ( (fAA); dupa acéIa la Materata, la anula 1693; ma
pe urma la Luterna, la anula 1736, §i cu toate acésté Yard§a sa afla cu anevoe.
Poate ea o eu orecarif jidovi spre rau alergatori, cumparanda cartile
dandu-le in focti, temandu-sa ca nu cumvanémula lorti sA de4chida prin tra-

dacoromanica.ro
198 ALCATU1RE iNAURITÀ, 1771

cYasta ochi i sd gändescd ckti s-au amagitti Ong acurné, ne priYminclti


evanghelicrasca invätäturd a Mântullorlula Insd, ca sd nu cadí prepusti de
prefacere sau de schimbare normiY, s-au fdcuttl thlmdcire curatd, pre cAtti
au fostti eu putintd, i fard de schimbare, 0 la ins4i cuvintele céle pre
scurté a scripturir. (Care §i latinulti au fdeutti, talmäcindu-sä, dint"! carte ce
araviciascd). Dreptti acefa unde s-au aflatti cuvintele scripturil dupd Mina-
cire celorti §aptezeci asémene cu cele aravice*ti, s-au pusil de o parte. Si
acésté santti destule catrá cetitorlulti celti cu blind credintd.
lard pre vol, o Jidovilorti, numal unti Meru vá sfiltuescti:Sd cetitY carte
färd de patima acéla ce avetY asupra Cre0inilorti, i färd de cugetele céle
dinti inceputti hulitoare i mincinoase, care dinti copildrie le-alY invdtatti dela
pdrintir vo§tri, rä,vnindil alcdtultorYului earth' ace0e, carele Jidovü
mai växtosti 0 al vostru dascalit insd flindti cá fdrd de patimd au cetitti
sfintele scripturi, s-au luminatti, precumti sà \red% §i au cunoscutti adevä-
Minté, Yarä, nu paterna sá cade ca sd fie judecdtorIu; sufletultt Yard nu
cugetulil celti dinti inceputil 9. Patima i cugetulti celé ding inceputé fard
de samtire ingromd putéré sufletuluI, céYa ce osäbe§te binele i rdulti, i fard
de voe rkpescti mal innainte judecata. De veil vré vor ca sá dezraddcinalr
patimile céle cu cugete gre0te, i chernkidti ajutorlult1 celé ding inraltime,
cetitY carte nu ca ni§te Jidovi pizmdtareff ce ca ni§te judecdtori aY adevd-
ruld ce osebescti rdulti i binele, nu md indoesa, cumti cA aclasta sd va
face voao povdtuftoare de sufletti mânturioare.
Nichiforti Iermonahti, Theotochi.
Urmeazg., o pagina alb& apoi urmatoarele versuri ale lui Thoma, al doilea logofat,
de care se vorbeste In titlu :
Stihuri politice0i eked ceY ce vorti ceti cArticica aciasta.
lnvätätorIulti Jidovilorti celé pré vestitti,
insu§ti aclastd carte o au alcdtuitti,
Ravvi Samuilt1 cu numire este numitti,
grarurile scripturir pre bine le-au intocmitit
Cu venire lul Mesie cé pré adevdratd,
rAnduTala Domnulul ce intrupatd.
CumeA, s-au ndscuttl dinti Fecloara cé curatd
dinti zisele Prorocilorti vdclé§te i aratd.
Patima, moarté i inviere istornice§te (?),
innaltaré cé cAtra cené o prosldvéte.
A créde 0 a dovedi skigurti sA nevoe0e
doao venirl a luY Hs: scriptura ilti
Ucideré acestuIa nedreptd socot60e,
robila lorti ce de multi ani véeInicd chibzula§te
') Prolipsisu sa zice greceste acIasta ce s-au talmäcitu «cugetu dinu inceputu», nepu-
tAndu-se talmacì Intraltu chipu ; iará Intelégere cuvAntulul este aciasta, adeca cele ce
omulu dinu copilarha lui aude dela parinth lui sau dintr-al[t]ii, si le pune in minté luI
sá obicinueste pururé a le gAndi, care pre cu anevoe este a le dezradacinà dinú cugetulu
dupti talmaciré acIasta mat toti oamenit santu prolipticosI, Insa acest prolipsisfi
poate uneori sa fie adevaratu, tare de maI multe ori mincinoasit i gresita.

dacoromanica.ro
ALCkTUIRE iNAUR1TÀ, 1771 199

Pentru gresala el-au fácuttl far de omenie.


parintil lorti cel ucigasI vestiti intru cruzie.
sangele aceluI dreptti, pré dreptti II osIndéste
urmasti Muff' acelora, shngurti adeveréste,
Némul5 Isralltenescti defaYm i jeléste,
de ratAciré némuldi foarte sh tä.(n)guraste.
Alégiré Biséricer laudà i slAvéste,
credinta pravoslavnica, Innal i mhréste.
Lephdaré soborulur, zice Dumnezerasch
orbiré, inpietriré lorù, jelnich nebunéscä.
Jertva cé Mrä de shnge o pré innalth,
a ti neprirmite alte jertve ne invath.
FiI lur Dumnezeu pre Apostoli II numéste
In local prorocilorti, si nu sä, indoeste.
Card Ravinulti Isaacti au scristi aravicéste,
Vonomti Afonsulti thlmacindti acrasta latineste,
Nichiforti dascala pré numitti in limba elinésch,
ding Theotochi némulti lur, credinta crestinésch,
Lauda rashritulur, aparatorlu credintir,
contenésch z,a,vistira, nu mar ascutä dintir
Print"' indemnaré undo, vestittl intru
ravnä, asémené avândti obstésch folosire,
S-au nevoitti a tälmdcl chrticica grecéste,
caré acumti s-au prefacutti, eu zicù, moldoveneste,
Indemnatorru, sarguitorru falrä, de indoire,
Ioanti Cantacozinò au fostti la thlmacire
FM' lur Iordache, marelur logofänl,
acesta este némulti shu, carele flu ardtti,
Aflandu-sá la alti visternicir cer mari statti,
intr-a päzitil hrif Moldovil" sfattl,
Chrura némula célti cinstitti pré deplinti sä, cunoaste
dragosté chtrh phtrie i rdvna sä, vestéste.
Faptele céle vrédnice, facerile de bine,
inpodobescti sufletula sat' precumti sá i cuvine,
A folosi patriYa sa cu totulti sä, siléste,
cinsté, nu miaré patriel fierbinte o doreste.
Insusti acestù bolarIu numitti au vrutti sä, o tiparésch,
ca toti acel ce vorti ceti pré sä, se folosasch,
Pentru veniré lur Hs: sä, nu sä, indolasch
Si zisele prorocilorti pré sä, le socotésch,
Lumina adevärulur, credinta sA pazasc,ä,,
ca nu cum-vh sä là i el osAnda* jidovésch.
O Iisuse bunule, lauda ingerésch,
pré dulce milostivule si slava cé cerésch,
Acestur bine credincrosti viratä, däruraste
In pace si in lineste statornicù Ilù pazéste.

dacoromanica.ro
200 ALCÄTIMIE INAUR111, 1771

Curgerile céle de susii i cu bogatä dare


varsä-le miloserdnice in casa dumisale,
Indelungimé anilorti cu bunä norocire,
toate buratatile cele de fericire.
Pre fifult1 sau Mate cu cresteri il märéste,
dupà urmare tatalul a fi bine voYaste.
Iar'ä pre mine nevrédniculti tälmäcitorlulti cdrtil
de munch," izbavéste-mA si de osanda mortiT,
Ca pururé sá pro[s]läväscil mila ta cé bogatd,
bunataté i dragosté cé ne asämänatä.
Aminti in vécil vécilorti färä de contenire,
Thom& imI este numele, nu zicti altä numire.
La sfärsit, pag. 127-128, se citesc urmätoarele :
InsämnézA
Cumtl cA cArticica acIasta sd vede, ea au fostti ascunsb," de jidovi preste
doao sute si trdzeci de ani. Care dinti tr-acrasta sä, chibzueste: De vréme ce
dascalultl acesta Samuilti celt1 ce au scristi cAträ, Ravy Isaacti, au zisti cumti
GI au trecutù riumal o mie de ani dini vrémé care s-au räsipitti Jidovii,
pentru cd au cuprinsti intru stapanire Titti sfAnta cetate. Deci sä vede, cä,
indatA dupä ceI o mie de ani a robil si a räsipiril jidovilorti s-au scristl
carté acIasta. Darti Jidovir vazandti pre sinesti biruiti dinti märturille pro-
rocilorti céle foarte valite, au ascunsti intr-atäta vréme carté acIasta, ca
nu sä mustre de cAträ credincIosiI crestinl" prin céle ce sä, cuprinclti intr-Ansa.
Drepttl acéra s-au talmacitti la miff de la Hs. 1400.
Cartea intreagä, adica ftnpreunä cu prefete/e 1 cu notita finalä, a fost tradusä dupa
o carte aphrutd la Lipsca in 1769, cu urrnatorul titlu :
116v-i1= Xpua06v Eattouip Pa66: To6 lou8cdoo, iaexiixov Tip tco-y ioukkov
II(xinov /Lb, ix apcc6tx-ijg El.g tìv XcettvlSoc I.LErcuppota0iv v6v x iiiç XcatvEaog eig
vìv xotvilv 'air) iXXlivaw StiXextov. 'Ex8o0iv 4vcc),(0.exac to6 scp.torcettou, xat xplatimorcktoo
xopEou NotoXiou Exo6ric0u. 'Ev AE,c4)4 rg EcciovEocc T0no7pcv.pE4 To6 13pEtranrcp. YETat 1769.
Prefetele sunt numai in greceste, iar textul in latineste i greceste.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romäne.

379. Slujba S-lui Alexandru, arhiepiscopul Constantinopolei, Venetia 1771.


Greceste.
MIIN1' Art' OTETOT A'.I 'A KOAOTO l' A I TOT- 'EN 'MOD:
HATP01 IIMQ-N 'A A E E A' N P 0 r 'APX1E111KO'1lOr KONITANTI-
I

NOTIIWAME. IETNTEAE 1-E A 'EN YE T E I A,TE Z'. IAZ &4.4aecog TO5


XoriTou, xcd EúcsepEzecrou c6.0.6vrou I Irdcalc OirrypoPrzlagI Kr131'01" KrPl'OT
'10A'NNOT 'AAEEA'NAPOT I KAPAA'TOT I FKI'K A BOEBO'AA I
Kat.aacopOdoct incò Tot) Mcomputnizoo, Eoportitou Iiitui)v IIcaptc'cpxou rijç `ATEctç 116Xso4
lepouacaigi., I Kai riacq IlocXcccatEng, Kuplou 'ApxcEpoc- Ts6ovzos to6 fIcEvtepo.)-
TaTOU, Afrpoycritou xcd eso7rpo- fiX-frrou MirrpolroXErou Obrfpol3Xcezlag, I KTP1'01' KITI'017
11311f0P1'Or. J
Mk) Turokaicia c7co98f1, xxi irtILEXaícf,. to6 TLIICOnd.T00, xcd EirrEvE-1
=emu'cipxovrog x BXotzf.ctç Kura° 'lioivvou Baxapaixo6Xou I
Mayeekou BscycLipl,

dacoromanica.ro
INVITA.TURA ECATERINII II, 1773 201

111sTaXou AucconfAcoco; tiN 1


Meyea'qg 'ExxXliaíacç Tot3 iv KewcrravstvouirdXec I 'Arooto-
Xotoii Ilccrptapxtxo5 Op6voo. I 'E N E T r 11 ElN 1 1771 % ti) 0 et I IIAP/V NIKOAA'a
rATKE1- rsr- TE-", 11S2ANNE'NQN. 1 CON LICENZA DE' SUPERIORI.
Luna August in 30. Slujba celui intru sfinti parintelui nostru Alexandru,
Arhiepiscopul Constantinopolei, intocmita In anul 1767 dupa cererea Prea Trial-
tatului si Prea Credinciosului Domn a toata Ungrovlahia Ioan Alexandru
Scarlat Ghica Voevod, 0, revazuta de prea fericitul 0 prea inteleptul
nostru Patriarh al Sf. Cetati Ierusalim si a toata Palestina chir Efrem,
Mitropolit fiind prea Sfintitul si de Dumnezeu alesul Domnul Domn Grigo-
rie. Acum tiparita cu osArdia 0 ingrijirea prea cinstitu.lui 0 prea nobilului
boier din Valahia Domnul loan Vacarescu, mare Vistier si mare Dicheo_
filax al Bisericei celei mari a tronului patriarhal apostolic din Constanti-
nopol. Venetia 1771. In Tipografia lui Nicolae Glichi din Ianina. Con licenza
de' superiori.
In-40 de 39 pagine.
La inceput se aflá o dedicatie in versuri iambice adresatä Domnitorului de Ntst6).c(00;
a Bekxpeiç.
Slujba cuprinde cAteva poezii religioase, dintre cari unele sunt compuse de loan
(Ienachita) Vacdrescu, iar altele de Nicolae Velara §i altii.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei RomAne.

.1773.
380. infefatura Ecaterinii 11, Ia.5i. 1773.
4E.1.11VIITPIE ii ./tGkilni GTIIIIKIlfITOACarl IlillafiPfl
1 I

GMIT6PHIlili: R. I Ksvrpss WpxHAStint illliTpOWE RpECTE I SAKIT8Ark SinsTipal S


oilini H6AW I it d1;1 g HT OAP6 KOHAH II 11. I TRAMVIIITs Nu AllAiR4 MOAAOKE-
HiCKR, I 'BA THRZpiTS tipeek 4AgmeArk 118 AWN A-ITS ASA Ffliffiblils, (DEMM8pillti,111 Wil
â 04111 I Al OM% ,A,F OPAHHI KAUAI% Illii nopse-lqwr6poilk Awn" WA ARM% Till) I

l'f'fldoll 116TPR futeWIA,poRfiu, I PX11/1411140E.11 KS T64T8 I

t'Och,pAYA 1111 KEAT86,1,1 HAW I 4H1111,1iTSA811 lliTliTpW110,11iTk iiTeqrrs ll/Ionpiavia


I I

ItIrPIR fiiiEPIIIIIh.1 Lip* c45 TZAA18411T11 Ai OomA K: 1 llor*Th. I Ilit "SHIA Ao


ALI Xiffrr6ck: ratir6r: 2i1111CTII: Si.
I

In-40 mic de 4 foi ei 139 pagine.


Verso titlului ultima pagintt a foilor liminare sunt albe.
Prefata are urrnätorul cuprins :
SlavituluI Gheneralti Feldmarsalli, Poroncitorlulti ArmioI eel" dintital, a
Malorosier Gheneralti Gubernatorb, Prezidentù Ma1orosiene0iY ColeghiY, Or-
dinilorti Ruse9ti Imparatesti a sfintilorii Apostoluld Andrei", ostenesculuI
mare mucenicti si purtatorfu de biruinta Gheorghie de cruce ce mare, a
luY Alexandru NevskiI si holstenesculur a sfInteY Annil" cavalérb, Graft'
Petru AlexandrovicIti RumIantovil
Intru totti facatorYuluI mieu de bine, smerita inchinaclune.
Eu nu ma intatasezti catra Innalta Inparatésca Marire a pre puterniciI
0 pre milostiveY DoamneY si Imperatritif noastre, (luminatule, pre intaleptule
si vitézule Arhistratigb), ca s6. incununezil cu laude sufletulb EY celb" Oa
de inparatesti daruri, sau sa, innaltb cu sunet5 biruintele sale céle pre sla-
8610 26

dacoromanica.ro
202 INVATÄTURA ECATERINII II, 1773

vite, ce au sadittä pretutindené ca alti flnici inpotriva ob§tesculuT vrajma§ti,


Uganda ca numaT aratare armelorti EiT celorti purtAtoare de cruce sä,
cutremure inimile vrdjmasilorti intorcând taberile lorti spre fuga; sau sä,
lauda cu mirare aparare némulul cre§tinesca de Gated, vrajmä§asca calcare
§i cumplire; sau sa mdresc lini§té, odihna §i padnica petrécere a tuturorti
de ob§tie in vréme de razbdu i célélalte nenumarate faceri de bine, cu
care s-au indestulatil de prisosita mal vdrtosti patrira noastra, dupa innalta
a EiT mdriri buna vointa. Insä§i acéste faceri de bine cu netacute glasuri
§i cu ritoridasca limbutie, prefdandu-sa intr-alte limbi, vestescti darurile,
ce incunjura scaonulti MaririT sale, incununéza cu cununi de laude aftocra-
toricescula a EiT mdriri créstetti. Eu la ce de pe urma nu indraznesca a
pune sui§uri in inima me spre lauda legruitoarelorti invataturi, ce sa cu-
prinda la adastä, inparatesca carte, ne avAnda putinta inpreund alergatoare
cu vointa pentru a lorti innaltä covdr§ire. In vréme canda rnintile céle maT
Tuti a Filosofilorti celorti dinti Academiile EvropiT ce darca in adâncti taT-
nile flriT §i sä poartä cu pohfala preste aflaré fiintiT celorti de suptti soare,
calatorinda cu privire pan la céle innalte §i covAr§itoare zidiri §i maT
tostl covar§ire mintiT a unuT inparata intre filosofi sau a unuT filosofti intre
inpdrati, §i dupd dansula a unur §i dupd néma §i dupd glasti, au ra-
masa la di-nitre pentru privire ace§tiT pre sldvite veden, la care nici odi-
nioara lumé nu s-au invrednicita a privi, nici insu§i Dumnezeescula Pla-
tona ce au legTuitti cuma ca atunce vorti fi cetatile norocite, candil sau
filosofil vorti inparatl, sau inparatiT vorti aye intelepcTune nedespartitä, de
schiptru §i inpreuna §azdtoare la scaonti. Indraznescti numal a arata in-
pliniré datorieT méle ceT ne aparate, §i a indemnariT ceT cu multa ravnä
a slavirif tale pentru tiparitulti artir In limba moldoveneasc,a, care print"
multa silinta de iznoava talmacindu-sa de pre limba greclasca, pre atti
au fosta cu putinta mal cu curata intalégere, TatA ca s-au s'dvar§itti. Pa-
triotiT mieT vorti numarh, acTasta intre alte bune lucrdri a slaviriT tale
ce maT intal i mal covär§itoare, fiindti bine incredintati ca, de vorti vietui
suptti acéste folositoare pravile intru stare cé neclatita a pronomiiloril
vechi, sa vorti face foarte norociti la politicIasca inparta§ire, ca oamenii
vaculd celur fnaurit. Slavire ta ai inplinit §i cu adasta buna vointa a
intru totti avgustiT DoamniT §i stapaniT noastre, dupd cumil cu célélalte
savar§iri a sldvitelorti biruinte §i a apdrarii patrieT noastre, unindti in-
telepcTuné cu vitepa, smereniTa cu rabdaré, Tutimé ispravilorti cu intre-
gimé mintil, silinta cu priveghéré, aratändu-te vitéza arhistratigti, inteleptti
poroncitorti, nebiruita o§ténti, §i la toate covär§itorti celorti vechi pre vestili
arhistratigi, purtanda pre ata sA poate chipula §i asamdnaré inparate§til
mdriri. Eu inca cu smerenie amti sdvdr§itti lucrulti ce mi s-au incredintatti
de atra slaviré ta cu talmacitulti i tiparitult1 earth'. Dupd care indraznesca
a zice: Fericite noroadele acélé preste care vortä sa inparatesa aceste pra-
vile, ce sufla cu totulti dreptaté politice§tiT inparta§irT, buna cuviinlà, cinste
&gird Dumnezeu §i dragoste catra celti de aproape.
Alti slaviriT tale, aträ Dumnezeu fierbinte rugatora,
Gavriilù Mitropolitti Moldavia
Bucure0.i : Biblioteca Academiei Roimine.

dacoromanica.ro
ACATISTIER, 1774 203

Polustav, ed. IV, Blaj 1773.


II 0 it GT Ifid3Mk 1 Iltinsa tV'apxI TilitipliTk. j KS RXIVCAOltillY/A
¡wpi 1V1Á nuipit I KS Tì'uApuoiu fi. Rerrillui I [4 Enksk]. &Silk 2illr6r.
In-80 mic de 1 foaie si 598 de pagine. Tipttrit numai cu negru, cu caractere de doug.
marimi. 19 ränduri pe pagicii.
Titlul incad rat lute° gravurä, mare, semnatà de Sandul (Tipograful).
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romgtne.

Strastnic, Blaj 1773.


GT13 fi GTHH K h. I KAN icSupilme 4 CIH GnSscsa CiFITEAWph I wit
AgAsSASit V. I 111dAth SA6AW W4ApS Ti'HSpliTh I GgIlTh crstmetifrk epic 4-
RZA1STO KtcAptv-KpsActiiI Al ft. Pi 'MI eapdohl I KS Wirocnottioda WAWA mart
I 4 Gdsii-ra intrrpononit I Enks8,186. I KS Thhipoith, wit KTEATSAAME I (DIMAS-
Nuifi.
tl R8-11fri Kernigt. IAla Al AA 7a ..2i4-6r.
In folio de 1 foaie si 187 pagine. Tiparit cu negru i rosu, pe dou'a coloane, cu 41
de rEl,nduri in coloangt. Titlul este Incadrat infect gravurä, mare cu compartimente, gra-
vatet «de Petru Papavici Rim. Typ.». Pe verso titlului, o gravurgi mica de acelas, repro-
zentand pe Domnul Cristos pe cruce. Volumul mai cuprinde aleva ornamente si gravuri.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

1774.
Acatistier, Blaj 1.774.
fillf1OHGTItAP'(I)0 I KS M8ATI SAOit I
ti--IPIP161111 nurrps iVAA-11311/A OLIO
-S Kpqiiui.IKS Hi-11'0CA°- RÉFITA tiEwu L fi ut S AódlaífiX I Ti'118011Th
4 Thio-jrpã4sL U. B: 4 I ilAaNC. e.atiri5A. At IIrrpS Ihina g11 PhIM : TPnorpAzis:
In-12, de 4 foi i 604 pagine (numerotate !Ana la 599). Tiptirit cu negru i rosu, Cu
17 ritnduri pe paginti. Titlul este incadrat lute() gravurii säpatä, de oPetru P(apavici)
T(ipograful)». De acelas meter sunt sapate i gravurile din carte: trei In foile liminare
alte trei in cuprinsul
Pe foaia a 2-a liminarti, se aft' urmä,toarea «aprobatie»
Aprobatie.
Adastä sfänta, e,a,rte, chiematA AcathistiTarIu, Cu multe alése rugadunT
pentru evlaviTa fieste arda crestintl, o amti calla i ne aflända nimica
intränsa in protiva snnteI credintd, o jude,cti a fi vrédnicä de-a sä typäri.
Blaja, 17 Septemvrie 1774.
I. Silvestru Caliani, cela ding Wu rävizorti a artilora.
La sfitrsit, pe ultima paging, se citeste:
IubitorTule de Hs. cetitorIu, precuma cerIula nu Taste färd de non, ash
nid diorthositorIula färä de gresalä; dreptil acéIa orl ce smintélä sa, va aflä
In diorthosiré acesluI AcathishIarlu, in ruvinte sau in slove, nu defäIma,
nu din nestiintä, nicI din lenevire, ci din singur5, trécera ochilora sá intAm-
pentru a unele slove nu multi"' sá osäbescil, pre mina A de A, e de c, 14 de 11,
iprocI; i ash, intre sine putina osäbindu-se, lesne sá treat cu vedéré; ci

dacoromanica.ro
204 ACATISTIER, 177i

indreptéza cu duhula bländételorti, §i m arta, ca 0 tu de acefial ertdrI sä, te


invrednice§tY.
s-au diorthosittl de mine smeritulti intre ieromon4, Ghermanti de la
(Man)ästiré Bung Vestirl din Blajti.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romeme.
384, Apostoll Bucureti 1774.
GT Olt hiKX 1111:1i1f1 A H Xl1/IH 3 6 GdsfiTtiak. I Rap .1Kiiam
naTpa marl HAHH-ITE8 4OCTk umstim AtinpoqÉjIk rpEtliCKk CAS
0,1(38 If1OKSMI1
111pATK 4'51-LIEM npl E%S%%HHíTSS mu j nlyk 41,DIAR4TSiohl MIHS1tSIi 116CTO I io
fliteUtu,A,Pg i6311116.1VIPHil.(111Th KOGKOAh. I *TO ."1.Tini Mamie
awn an! u,a-Ipa P8m. KS ElliiCKiNlia WA KS TOATX KfATS-IAAA
aW1110110AliTh I KVP h rPHroPieI llI caS AATK 4 Tvnap 4 :
inv-rpon: I AIM X: otttlf6A. AE 11611A KOCTAHAHHK Thorp.izpAh Pwaa.
lid 1ii1SA11 I

In-folio de 2 foi nenumerotate si 178 numerotate, tipárit cu negru i rosu, cu 34 de


rAnduri In pagina plind. Titlul este Incadrat. Pe verso se afla stema imi-
tat& dupà cea din Noul Testament din 1703 (v. facs. 249), cu 10 versuri asupra stemei. Pe
foaia urmatoare se aflä o prefata a Mitropolitului Grigorie, iar pe ultima fatti, gravura
lui Ursul Zugrav, reprezentánd pe Sf. Luca (facs. 251). Volumul mai cuprinde i alte or-
namente i gravuri.
StihurI politice asupra stemeI pré luminatulur i pré innaltatuld Dom-
nuluI nostru Io Alexandru Ypsila(n)tti Voevodti.
Purumbulti oare cândti ramurd de maslinti aducAndti
LuI Noe au vestittl cä, potopulti s-au potolitti.
Corbulti Tärff Rumâne0I pre care 0 vulturti 1111 numesch,
Crucé in gurä, purandä i pravoslavik insemnändtt,
Tuturorti bine vesté0e cA, acumti in tard aicé domn4te
Alexandru Ypsila(n)th,celti cu intelepcIune maT innalth
Si cu toate darurile inpodobith ca unit crinti bine inflorith.
TäriI bine îi vora§te cândti pacé inpärät4te,
Pre carele Domnulti proslavéscd
Ca intru multi ani Cu sporire sä, domnéscä.
Prefata:
Grigorie, cu mila luI Dumnezeu Arhiepiscopti i Mitropolith a toatä.
Ungrovlahia, pré cinstitti i exarhti plarurilorti.
Predoslovie cätrà pravoslavniculti norodti.
Toatd lucraré bunä 0 de folosti ce sà face de camera Iaste bine plä-
cutA lui Dumnezeu. Iarä maI värtosti Taste cga ce sä face spre chisté i lauda
spre adaogiré propoveduirft cuvântuluI celuI adeväratä i spre lauda sfinteI
biséricr (precumti dumnezee§tiI i sfintiï Aposta printi propoveduiré lorti au
inmultitti 0 au semänatil in toatä lumé sämänta buneT propoveduirI a cuväntu-
lul celuI adevaratu). Dreptti acga i smereniIa noasträ, de vréme ce din)" pronfia,
cé dumnezdascä alma priimith arhipäistorésca turmä a acWil de Dumnezeu
päzite TärI a UngrovlahieI a-I purtà grija 0 a ocArmul .0 a o aduce cdtre
p4une i hr anä, vie, vazändti currul cA sfintele beséricI sänttl lipsite de sfin

dacoromanica.ro
CATEII1SM, 1774 205

tele cartr, intre care cartr unele dintr-ansele s-au i mal typaritti de s-au maï
adaostt pre la sfintele biséricl pre unde era lipsa, Tara acrasta Dumnezerasca
propoveduire ce sa num4te Apostolti, i intru trecutele vremr scotându-se
la lumina print"' typarire, s-au maT datti in typarTu §i de acrasta data, ca
se dé pre la sfintele besérici acïasta sfanta i trebuincIoasa carte, pre caré
dinti ravna Dumnezerasca ne-am indemnatti i smerenira noastra §i cu
toata chelturala noasträ, amì pus]) de s-au typdritii i a patra oar& In
TypograMa sfintel Mitropoliï in Bucurestï: DecI vä poftimti ca sa o priimitT
Cu mare bucurie ca pre unti odorti Dumnezeescti, dandti slava i multamita
luï Dumnezeu celur in Troita proslavitti, carura sà cuvine cinsté i fncliina-
cïuné In vécr.
La sfaxit, dupä obipuitele cereri de iertare pentru greselile de tipar, se spune :
La acestù sfantti i dumnezeescti lucru fost-au indemnatorTu i osteni-
torru i purtatorlu de grijd, la toate céle. trebuincroase, celti Mire ermo-
nalir maï mica, Ioachimti ermonahti.
Bucuresti : Biblioteca Academie! Romane.

385. Catehism sarbesc, romdnesc 9i nemlesc, Viena f. a.


KfITHXAGIG'h I itidithIti, i Alai IGoKpaiii,finioe npattocnbtuol ficno-
uvkA(itai rpillECKAPW HEilliTCKAPW I SAKWHA, RO OirflOTOSAillYE I 116101ITGKIM
GlIfIK6H0 GdPKGKi tit I IÒHOGTH, Goithinik, j ii WT HEViliTCKArW enC-
KOLICKAPW g KApA01114* j 1774. AiTd j ,AMMAFINAPW GP116AA flOTKilINCA1118. K AOS-
j

E0AiHIEN18 11(1AKHTEACTKS10141HKR. HAI1111i1TAHR, iiCVEATAETC/A ROA iWCH4SA K8fifi,CEK I

ItiCAMV-KpAAEH. LAPpY111C. il K(SCT011HAPW j Tt,norp44a. Ro nun*.


K 4TH X R G h j ill I1 K h I cAS I GK8fITITS 11pAKOCAARHHK7 j AMIITSIIIICApf A
AOYi rpegitptlj Horutirt, 11114T11S Tp.ku I 1101,111HAW1311 11111Wpk pSmx-luttpu
#KSTR, BD ,MAA HEVHiTSA1t GAKOIliCKSAK 4 K413/10-111$11,1 AA ANSA6 1774.
TSAI& GPHOAK 4TRIIIITh. j KS A01101111*k GTRIISFIHT6f1HAW011. j GAS ThisspuTs tuft CI 24A8
11JVCHISK K8f1U,SEKSAII, KfCA130-KliZiCK. IAAV.pituncsnik, mil PaczoliTSASA j Tir'no-
rp.4k, 4 Rit111.
f einer j Rater i f m tt j ober I fue, unb aeol)te Zefenntnif3 ber griecDigen j
nitti unirten j Religio n. j 3um giebrauclv ber nid9t unirten flaooni¡c.jerogen unb
tvallAifcl)en .ugenb. lerfaffet, unb »on bem im cOre 1774. in Jqarlotoi3 abAaltettert
j

nicf)t unirten bigoeflict)en JEynobug beflaettiget. j Cum permissu Superiorum. j 3e=


brtuft, unb su finben be .aorep§ gursboecf. f. I. j iffurig-unb orientaligen ,f2ofbuctbrucfern
unb j TuclAaenblern in Bien.
In-80 mic de 331 pagine.
Cele trei titluri ocupa fiecare cate o pagina. Textul este ast-fel dispus : Pe pagina
din stanga cititorului se aflä textul sa,rbesc si romanesc, despartit printr'o linie vertic,alti;
iar In dreapta, textul nemtesc.
Cartea n'are data tiparirii. Ea trebue sit ti aptirut fuse', dupti 1774, cand a test apro-
bata de sinodul dela Carlovitz, i inainte de 1784, and apare o editie, numai In romaneste
nemte§te.
Editia in troj limbi pare a li fost tiparita In trei randuri judecand dupti exemplarele ne-
complete pe cari le-am vä.zut. Una din ele ar aye& data 1777(v. Tribuna, Sibiu 1892, pag. 1012).
Bucuresti : Biblioteca Academiei Bomane.

dacoromanica.ro
206 HATISER1F, 1774

Hati,cerif, (Bucureti 1774).


XfiTHIIIGPI14)11. iidh HP% IIXTSPHH-IKX1IXf1 4IIIPting GX/I-
Tfillh Xfil1111,A,Ig I KAN ca8 AATk H5IHIlk PSrKilkIrk CORLA tli ca 8 Tpl1A111C11 KS
1

AIHSTA11,4 ASMH*AIM 1IlapipooKsilk OTAH11 11t1IiitHSAk, Mil ASM14-kAA itIEMAHHilipiô


I

ASMHTIIAKE, 11(1HIlk PEKOMEHAAH,Tat np* 4nsnu,AT8ASil tbenAmApnliinh, iliTOS PO-IMAH-


1

H,óRk: KKTI1K HA CAltKIITSAk nptirh Lk 411K- I 11811Erl, 4AATX ASHI 410iitrk Ilitall
4Tpe .ins-Ipludia PSAcKs, t'oh 4-rpg nóapTA WAOAISHIACHR, 4 irk AHHk 14.6 ACNI-
HiE A MI-ipifil CtiAl flAlailHApS ROIKóAk, 1 nirliAAHTk.
In-40 mic de 12 foi numerotate.
Exemplarul nostru nu are alt titlu deult cel reprodus mai sus. Dupä caracterele
tipografice, se vede cä brosura aceasta a fost tipitritä in tipografia Mitropoliei din Bucuresti.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romäne.

Invdtäturii besericiascei , (Bucureti) 1774.


4KIATITgPlIR6O6PHIfiGKIII 436apTo*onocirrócipo WsHipTiti npew-
quia", mil A T6Tk I R11141HHiCK8ASA HopoAh, I HAN Admh c88 ThillilíTk: 1 4 S(1/1111 HA
ASAIHHAT8+81,1 AOMHk: IWAHHk fiAl-laAHApS VtirHAAHTk RISA : K8 1 HAAPOCAOltiliTIA Hpli
CISfi-IlViTSASII lISHT110110AHT11 I Kv'ph FPIIFOPits I da -H-Ak
'x i'l AGIA /CC ,A111-6A. I Al
II6Ild KOCTAHAIIHK Tho-irpiAssml PiRMHI-111A11SA11.
In-80 mic de 2 foi färä numerotatie si 73 numerotate.
Pe verso titlului se aflä. reprezentati S-tii Constantin si Elena. Pe ultima foaie limi-
narä se afla arätarea cuprinsului.
Textul este reprodus intocmai dupit Invellatura bisericiasca a lui Antim din 1710, ti-
pä,ritá din nou in 1741 (v. mai sus n° 158 si 218 vol. I, 481 si 548, s'i vol. II, 54).
La stärsit :
Slavä,, cinste §i inchinäcrune unuTa Dumnezeu in troitä proslavitill, cá
dupä inceputti ne-au ajutatri de arnri ajunsil li sfaritulti ace.%ii" cärtecele,
ce s-au datil in tiparIu prinii indemnaré cuviosuluT intre lermonahl chyrti
Grigorie, iconomulti sfinter Mitropolif.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romano.

Octoih, Bucure§ti 1774.


OKT63HXhi III CK 31,141 innirkvre un) 1 H fl E' II K il HTIK fl iiiime ilpxtuil
FI I AcíawAps Tvnspiírh .il slinem Hp-ksnarotig-IcTfultil GlinrSpni CTKIMHHTC4111H1 11440 1
oi,641MHIll H6ACTO IIIIII6P4TPi-lIteH AKdTOPIHOH tidOK-IGIdglIOH
fi T64TS PWCCPA, Wil A 1 movkiisAsei ayri EAArogicTAK8,1sri A6mH8HAsil itecdpimpai
wit lilapensil KII6A3h I lIfIE.611h IleTPOBIP111: K8 sna- rocnotchilia un)
TóATI KEATS6AA 1111* cilsritulTS-InSA llitymponoAfTh Ailk Xr1110KAAKTErl KVIIII 1 r P H l' 0-
P I 6, HpH111% WapATIA mil cxprStinu,a I np-kiiStawundi C,LE HC-ph (DI 1111 P e T h, 13-
KIMAHApiT86 C4SrITIA, ILIHTp0H0Airi 4 ESKS-1011111: AA Igrol Ag na fiA4Mk raCHK. 1 Al
non. KwinTawrinh TVI1Orpit4SSAk plAMHHLIAHSAK.
In-folio de 437 foi numerotate. Tipärit Cu ro§u §i negru, pe doua coloane, cu 41 de
ränduri in coloana.
Pe verso titlului se aflä stema Cantacuzinilor din Roanghe(ia dela 1682 (facs. 2)0),
data ad ca stemä. imparateascä, si urmdtoarele versuri :

dacoromanica.ro
OCTOI li, 1774 207

Acrostihurr prinü versurr asupra stemmer inpärätestr.


Esindti ding miezulü noptir o zgrypturä crudatà,
Imperatriter de susti stemma o aratà;
Romfea arma cu groaznecr biruinte,
Cu crucé spre märI in totti némuhl i seminte,
Soarele spre lung, mare mân i putintä,
Ecaterinei Avguster printi dart" print"' credintä.
Iisuse Doamne, c,a,rele stäpänestY toate,
Ramura ell', pre Pa:vela, creste-1ù in sänätate,
A inpäräti, a domnI milosü spre no si spre toate.
Cu 61 pre avgusta, pre Doamna, totti pre Alexiada
A-I fi Natalia si 1u i noao instemmatä cu roada,
Marindu-lti cu la pre Petrulti cu Avgusta, zic, cu Iroida.
Urmeazä apoi urmatoarele douä prefete:
Prédoslovie.
Pré sfintitulur, de Dumnezeu pré slavitulul i noao de obste arhipästorru, arhie-
piscripti i Mitropolitti a toatä Tara Rumänéscä, Chyriu Chyrü Gri-
gorie, cé pré cuviincroasä, sufletéscä, dinti inimä i pré plecata fira,scä
inchindelune i plecAcIune.
Multe säntil, pré sfintite stäpane, darurile i sérnnele cu care si print"'
care firéste i dupà duhovnicrasca cuviintä sä, strälucéste, sá inpodobéste
alcAturaste acrastä pré Dumnezelasa, i pré mare vrednicie i tréptä a ar-
hierier, cA intru acrasta säntil puse si invisterite, ca intru o DumnezerascA
ceréscA vistierie i comoarä, toate daru(ri)le céle mar alése i mal Analte
ale Duhulur sfäntil; intru acrasta sA aflä chiemaré i putéré cé apostolicrascä,
a legh, adecä, si a dezlega; dintru acrasta, ca dintr-unü izvorti de aurti
ceresctl, curgü toate sävärsirile céle sfintitoare i tarnice ale sfinter Beséricr;
dintru acrasta e preotila i célelalte tare; aerasta e infrumusetatä ca cu o
inpärätéscA hiamidä, i pré strälucitä porfyrd, cu smerenila, cu Dumnezerasc,a
podoaba i harm intrupärir cuvântulur, cu caré viindti pre pämäntti i tru-
péste cu lumé inpreunand u-se Domnulti, inbrdcatti au fostti, chipti sfintitti, noao
de mantuire arätändu-ne; acrasta, ea o incingere luminoasä n chipulti soa-
relur, poartä pre coapsele sale feclorirasi curätira, pring caré lurninatti Dumne-
zeescul5 acela Iosifti s-au proslavitti Domnü prinü trAnsa i inpäratti
Eghypetulur arätändu-se. Acrasta ca cu unti brat' e inprejuratti cu vitejira
bärbätira luY Sampsonii, print' caré gänditorru fiindti, zdrobitr i bätutr
pierü eel( de altti némù, patimile, adecd, i pacatulti; acrasta ca unti schiptru
torag inpärätesca tine in mänä cu Dumnezerascä, asemänaré milostenira
dragosté, print"' caré Dumnezeesculti Avraamti patriarhulti ospätätorru s-au
aratatti alti troiter, chipti pré luminattl i icoanä a rubirir de streinT printi-
tr-Ansele aleAtuindu-se. Acrasta ca cu o coroanä incoronatA e cu stemma fru-
msetir si a bländételorti lur Davidti. Acrasta ferecatä i stralucitä, e cu arma
cé täioasä i rävnoasä a ILA' Ilie: totti eresulti, tottl pacatulti, toatà färäde-
16,0, toatä calcaré de poruncä ce s-ar intämplà, in staululti celti cuvantatorfu
dinü vira crastä besericrasel täindu-o i curdtindu-o. Si cu toate célelalte

dacoromanica.ro
208 OCTOIH, 1774

DumnezeWI lucrarI j darurl infrumusetata fiindù, cu cate incuviintatti Iaste


sfintituld lerarha, cu arhierésca a sa inpodobl sfintenie. Lasti lacramile, pos-
rugacIun, cata e materialnica, cata i nematerialnica ganditoare i luI
Dumnezeu malcuviindoasa; lasti starile céle de toata noapté i uniré cu Dum-
nezeu cé curata; lasti ulmirile i räpirile céle cu voe fara de vue catra
vécIniculti Dumnezeu i GUrà véculti ce va sa fie; lasti muriré i rastigniré
despre toata Jumé adasta, 0 de ale alte darurY i bunatall fiinta omenésca
fuse priimitoare printi pogoraré i sala0uiré intru oamenI a Dumnezeulul
CuvantuluY. Acésté toate, de §I santti foarte marl i Dumnezee§tI darurY, cu
care, precumti amti zisti, DumnezeesculuI sfinlitorIu a sa intrumseta cu cu-
viinta II Yaste, ci insa nicI unti darti dintru céle graite nicl unri semnti
haractiris*e, nu-10 inpodobé0e atata, precatti i preeumg cuvantultl.
Acesta pre Vasilie, acesta pre Grigorie, a3esta pre Ioannri celti cu gura de
aurti, I-au aratatti marl arhiereI i luminatorr aI lumiI 0 pre toff ceIa1al11
catI, intru arhiere§tile i sfintele prestoalele sale, cu pravoslovniculti 0 de
Dumnezeu Insuflatulti cuvantti au fostù inpodobitI.
Loghionulti adeca Encolpionulti acesta ahi cuvantulur, a1ùjudecâil 0 pas-
tore4tiI grip' i spasenieI noroadelorti i arhiereulul celul ding légé véche i
sa puné la pieptil printi inchipuire; acesta, insemnéza i céle doao trambite
de aurti pre care au poruncittl Dumnezeu lui Moysi a le face, precumti
arata la scriptura. Ci i carté cé noaa, caré i s-au datti Isaier, i carbunele
hartiIa cé spre mancare pre acesta ilti insemnéza. Acestri cuvantti
acIasta Dumnezdasca lége s inchipurate i intru palliYa cé arhieraticIasca
a legiI ceff dinù darulti evanghelicesca printi raurile ve§mantulur i printi
léspezile céle inchipuite in haIna, daruill celti mare alti cuvântuluI insem-
nandu-15. Si apele, care au fagaduitti Mantuitorrulti nostru i Dumnezeu cum-
vorti curge dinti pantecele credincio01orti, cuvantulti insemnéza, prinù
care adapandu-se sufletele oamenilora crescri i inflorescti i rodesctí maid
de mantuire, in treizee,Y, intru §asezecI i pana la o suta, dupre masura
talantuld celuI datti fiete c,aruIa, dint"' noI. PriMi acIasta intelepcIune
printi acestti cuvantti, vrandti cunoscuta a fi i DumnezeIasca arhipas-
torfia ta, mal" ales ti mal multrt dealt"' print!' toate célelalte Dumnezee§tI
darurY, cu care drépta celuIdintru innaltime cu Dumnezdasca cuviintä l-au
inpodobitti ca pre o stAnta a sa casa 0 pre arhieresculti sufletult1 pré
osfintieI tale, adaogandti spre céle dintru inceputurI Dumnezee§tY i ar-
hiere§tI osarduirl i ravnirI deasémené, datu-s-au Iard§I 0 a doad-oara
intru bucuriIa patrief i intru lumina limbiI rumane§tI, dupa acésté multe
ale vremilorti premenirl i clatirI ale incepatoriilora cestora inparate§tI
lume§tI, acuma intru zilele stapanfia i obladuiré pré blagocestivel
i
de Dumnezeu incoronater Marer Doamner noastre, Imperatritei EcaterineY
AlexievneY a toata Rossfia 0 a motenitorIuluI ell', bine credincIosuluI
DomnuluI Tesarevid i marelul Cneaza Pavelri Petrovicr, aclasta mantui-
toare i Dumnezerasca carte a OctoihuluI numita e1lin4te __apaKAHTIKA, caré
fiindù alcatuita 0 data intru infrumsetaré i podoaba Dumnezeetil Besé-
riel de sfantulti §i Dumnezeescult1 Ioannti a luminatorruluI celur ding Da-
mascrt, 0 de altr sfintI i purtatorY de Dumnezeu parintI, inpreunata fiindti

dacoromanica.ro
°m'ola, 1774 209

Cu alte numnezee§tt cuvinte i graturY dintí Evanghelit i dinti Apostole (sic),


dinti troparele, i Ustavulti adecä Typiculá sflntet Besérict §i cu Synacsa-
rlulti Cu slujba cé de oWe a tuturorti sflntilorti celorti de ob§te, nu
putintl folosO, nu putind lurninO, dä pravoslavnicilorá i luminatilorti fli-
lorti Beséricil. C, cu adeväratti taste, dupà numiré ce are, izvorii de toatá
mangátaré cebra ce o vorti cântá, i o vor ceti Cu intelégere. Intru caré
drépta bogoslovita TroiteI sà afla, i intruparé cuvantulut dreptil sá pro-
povedura5te; tatna Fecloaret luMinatti s'A vesté§te, NAscdtoare de Dumnezeu
pururé Fecloard ardtándu-o. Ci i cate spre indreptaré cre%inéscO i spre
mántuire sufletéscd privescá, toate Dumnezetmte i pré bine le izbrOn4te,
indemnându$ pre tott spre pocaintd, spre umilintá; pomenindti de plata
dreptilortl, de munca päcáto§ilorti §i de altele de toate cate spre indrep-
taré i luminaré vietit noastre cre§tine§tt privescá. Pring versurile
lautlele céle de cántart, céle a0,'zate printi suflaré i lurninaré Duhulut sfäntii
de sfintif i dumnezee§tit pArintit noWi, de Ioannti Damaschinil i de cela-
laht, indulcindti i mángdindti sufletele ascultAtorilora. De acésté dará, de
toate ca o pricinuitoare i mijlocitoare fiindù pravoslavniculut norochl Dum-
nezelasca osárdita préosflntiet tale, ca intru o icoarià vécInica spre dove-
diré ravner ceir pästore§tt i spre pomenire neurtatä intru netäcutá laudá,
a binelut, ca intru o stilografie, addogat i eu, maI miculá i pré plecatultí
duhovnicesculti fltulti préosfintier tale, dinu proaste cu totulti i neánvätato
buze, ca o pré mica párga i aducere putina actasta innainte cuvântare a o
face, vestitortu neâncetatti priná tr-ánsa alcatuindu-ma a talantultd, pre carele
cu vésela i luminoasd i cu indestulatä dragoste 1-att datti arhieré§te
lurnir §i printi typäriré cé de iznoavá a Dumnezee§tir carta' acW,ita, preste
putine fiindá Cu puneré in lumé acrasta, preste multe puindu-vd i lumi-
riându-va intru Jumé cé vécibicO, intru lumina cé neapusä, intru védnica §i
negräita Inpä,ratila Tatalut i a Fitulut i a Duhulut siántii, intru vécit cel"
netrecult al vécilorti.
Aceir de Dumnezeu proslávitel Arhipästoriet tale mat mictí i intru totO
pré plecatti mu sufletescti,
Filaretti Arhimandritulit
Précloslovie.
Pravoslavnicilorti §i de Dumnezeu lubitorilorti celitort.
In Jumé actasta nu e nimica mal putérnicti, nirnica mat tare, o cetitort
pravoslavnict, decatti cuNdritulti lut Dumnezeu, cá de-1 vornti asemana
ti)culut celul de toata materita misluitorlu, acesta Cu adeväratti mal putér-
nicil e §i decâtri acesta. i spre adeverinta cuvântulut pildd avernti mul-
timile Mucenicilortí, carit numat pentru dragosté lut Dumnezeu i pentru
a levOrti, nu numat decatti sabila i decaii toate célelalte chipurt ale
muncilorti, ci decatti focult1 mal analt,I s-au arätatti i de *1 le-au mis-
tuitti numaI trupurile, dará vitejira sufletulut nu o au biruitti, ci au treculti
biruitort suflet4te printl focti i printi apä, dupre cumtl grala§te psalmistulti.
Multe asemaná'rt materialnice pufemti sä-1' clämti cuvántulut, dará fIré,§te de
cettti toate mai Annaltti i mai putérnicti sA véde de-10 vomti asemáná magni-
tulur. Acesta, nu &l'uní ea-Ara sine-§r, ce e materie neansufletild i peritoare,
8640 27

dacoromanica.ro
210 OCTO1H, 1774

ci sufletele caträ, adevarti i cAträ, mântuire le trage. De-1 vomti da asemanare


Cu lumina si Cu razele soareluI, liii biruraste cu flinta si pre acesta, incal-
zandti, inflorind5 i fäcandti roditoare, nu céle ce santil pre pamantulti cestù
materialnicti, ci sufletulti, carele infloréste printi cuvantulti luY Dumnezeu,
si rodéste florY ceret i rodurI sufletestY i vrédnice de jatnitele céle Du mne-
zeestY ale inp5,ra4ieY ceriurilorti ; rodéste rodurI, inf(r)anaré, curatenffa,
fecToriYa, osardiYa i ravna cdtra céle DumnezeestY ale blagocestieY, dragosté,
milosteniYa, blandétele, smereniYa, Yubiré de Dumnezeu, Yubiré de streinY
si de saracY, i cu unti cuvantti a zice, totui binele, ce Taste trebuitoriu catra
spasenie, dintru cuvantulti celti Dumnezeescti sa naste i izvoraste. Acesta
YarasY eu arzatoaré putéré i lucrar6 sa, arde 15,comiYa, mistuYaste Yubiré de
argintti, pirarde curviTa, mandrila, manfia si toate célelalte pacate i patimY,
cate dinù" calcaré cé stramosasc5, injugate santil cu flré omenésc,a. Acestù
cuvant5 Dumnezeescti cu pré multA putére i bogatie, mnvistieritù flindO
intru sfänta j DumnezeIasca carté acIasta a Octoihuld, vrandù" ca unù
evanghelicescti adevaratti si pravoslavnicri semanatorIu alù cuvantuluI celuY
Dumnezeescti, maY cu multa stralucire i indestulare i alù doilé rand5
samana intru toate p5,rtile pravoslavid limbiI rumânestY, typaritu-o YarasY
pré sflntitulti Grigorie alü doilé, pré de Dumnezeu Yubitorlulti Arhiepiscopti
si Mitropolitti a toata Tara Rumanésca, si o au dat-o inch" pre Ya hrana
lumina" lumiI, maY cu frumoase raze luminata i inpodobitä, precumti sa
véde. Priimiti-o (lard earth, o cetitorY pravoslavnicY i adevaratY flu aY Be-
sérieiY RasarituluI, cu crestinésca i Dumnezelasca i cu cuviincIoasa dra-
goste, si o cetitI cu intelégere i cu duhovnicIasca luare aminte spre sufle-
tésca i védnica sp5,seniYa voastra i spre toata blagosloveniYa vietiY, caré
Iase dinti Dumnezeestile grahrile cartiY acestiYa, cantandti i läudandti prim)
tr-5,nsa necontenitti pre celii intru Dumnezerasca Troita proslavitti Dumne-
zeu i facandti neancetata pomenire intru pravoslavnicelP i Dumnezeestile
voastre slavosloviI, i pentru sanataté, sufletésca spaseniYa i védnica pome-
niré pré sflntii sale. Iar5, mie smerituluY, celuYa ce si eu despre o parte
m-ami truditti intru sfanta carté acIasta cu indreptaré, destulti imI Yaste de-
la a voastra Yubitoare de Dumnezeu pravoslavie ertarff ceiY dorite a m5,
invrednici, intru cate ca unti omti i eu volu fi gresitti, si a mi sa gral de-
la top' cu dragoste: Dumnezeu sa-10 Yerte.
PravoslavieI voastre tuturorti de obste smeritti doritoriu de späsenie,
Ieromonahti Macarie, Diorthositoriul TypografleY.
La sfàrsit se afla cererea de iertare pentru greselile de tipar, reprodusti din Octoihul
dela liElmnic din 1750 si semnatä, de acelas ieromonah Macarie, «din s(fetnta) m(anastire)
Dragomirna».
Bucuresti : Biblioteca Academiei RomAne.

1775.
389. Capete de poruneft, ed. II, Bucuresti 1775.
KiineTe 110PgHK1 I da TÓ4T8 tIATA BECEOHLIACKZ. I
lliwrps KA CI
nskcij 4íftpEKtpM AHHk 11111W11,11 W1 Alitlk I N1K011H, AfFlAIIHk WA KS tIlin-ICTE

dacoromanica.ro
EVANGHELIE, 1775 211.

XoTA0ISASti cS. I fIKSA11% AMAWAIIK THRIATE, I4 36AME np-k vjamnu,Arrsnsil


111(1-CVsnmstITkipk, A- WATS I141,1 PSAIAIACKK. I 110AllApS ItlifIMANTh KOE-
,
KOÀ11.4. COTA AIHT110110Aif I 4 RSKS011111. I Ad lliTh 46E. 1 A AumiiTiffi Ile-
Tpkigh ESK.
In-80 mic de 20 foi nenumerotate.
In aceastä carte se retipdresc Capetele de poruncd ale lui Antim din 1714, si se dau
ad i in numele Mitropolitului Grigorie.
In porunca a ti-a se trimete la cdrtulia : Invdfdlura besericlased din 1775 (recte: 1774).
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romdne.

390. Evanghelie, Bucureti 1775.


G 1b'IITfl 111111 AllITI 6 3 elaGKfl I H 61116 I no cát3 ITnspliTh
AKSA% 4 BlitlEA1 riA 411KA- RATIMSA AAIIK, 111ii tiTAXAgrr6pio A TÓATK 138-
marsirkcics lar I 4flH1P 1xt1Hh I VOIAAFITit ROFFtó,A,k. Ks KArocnotimia
I

iuiii KS TÓATSS KEATSAAA 11Sp- TKT6ISIOASti IlflAKOCAAKTI1 flirk C4Sfill4TSAK I 11411 ITH-
r6ple I in
---117110FIOMITK AT6ATI kipa PSMAACKS 111f1 d5:111KS ILAICVHAW0h. ilKSMK
I I

ThISOTK CATK 4 CKASIISAk AOMHilti 4 issKspitini 4


norpa4sim lairrporionifli [lb auS]nk Ama Cr10111/A 118A011, e.46E. I Al AymilTog
I

IIETOK11,111

In-folio de 4 foi nenumenotat" si 180 numerotate. Tipärit Cu negru i rosu, pe doud


coloane, cu 35 de rAnduri in coloana. Pagina este incadratd in chenar de
Pe verso titlului se afla stema Tarii Romdnesti, imitata dupa cea din Noul Testamen t
din 1703, si versurile reproduse mai jos.
In celelalte foi liminare se allá cele dou'd vieti cunoscute ale Evanghelistului Ioan
si o «Instiintare pentru cetania Evangheliilor". Volumul mai cuprinde cdteva gravuri si
ornamente. Unele din acestel au data si numele gravorului (f. 100): «1768. De Grigoric
leromonah».
Versurr politice 10 asupra sterner pré luminatulur, slávituld i blago-
cestivuluT Io Alexandru Ioantí Ypsilantti Voevodil.
Vultnrulti ev(an)g(he)lil tuturorti ne aratä.
A bogoslovid nAltime minunata;
Vulturulti UgrovlahieT, acestù ce poartà cruce,
AratA blagocestil'a, prin sernnulti ce aduce,
eu zburaré cé pre susti, intelepcinné triare
A DomnuluT stApanului" cé fár de asernanare
LuT Alexandru Ypsilantti celuI de susti incorunatti
Pe care bine Tara sd domnésc,a ca un stApanti adevAratti,
Hse, Mántuitorrule, a totti stápAnitorinle,
Invrednicéste pururé cu pace §i cu liniste.
La sfdrsit, dupd obisnuitele rugari de feriare pentru greselile de upar, se spune :
La incèperé acestiT sfi(n)te i Dumnezee§ti EvangheliI fost-arnti mal"
multti indemnatorTu i sargultorTu celti mai micti intre IeromonahI loachiniti
Ieromonahultí, chivernisitorTultí Typograffi sfinteY MitropoliT Bucurestil%
Urineazä, apoi cunoscutele versuri ale tipografilor pentru Incheierea
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romdne.

dacoromanica.ro
212 LITURGHTE, 1775

Liturghie, Blaj 1775.


Aga/11634611111d (IVTkPrifi
I fiWAWA AHHTPS C411,11 MS11111--
11,11AW(11a H64111 H 'Milli-1k 3,1c1T0i1CTh, FidC intifif, Hai 1410ftr1,6

K RAI h I fi A6AW a'Imns Th1351111TE: GFITk cilumulip-k Ilp:k 4H8A1111TEll 4nxpx-


I

r1cifi P.T.nwkininwpk,I Ilphuk-kail iipA-kn8n8ri.H F1(101-111, AMNIA Aifilla I NI P1 ail


0.6PaGifi I Ks %MI% Marl IRANI. I 4 Till0r1:1141R1 iViSHSCTI1131111hSuií
gfcriipti : hAtiNik. &ill AMA XI I (Atif 151. Al lliTp8 Mina Mini
TNIOrpA$Snil.
In-4) de 2 foi färd, numerotatie si 223 pagine (recte 224: pagina 131 e de 2 ori). Ti par
negru si rosu, 24 rAnduri pe pagind.
Pe verso titlului se afld o gravará reprezentdnd Rana Vestire, gravatd de «Petru T.». Pe
tia urmatoare se allá «Aprobatia» reprodusd mai jos si scara cartii. Volumul mai cuprinde
o gravurd (pag. 130), reprezentAnd pe Vasile cel mare, sapata tot de Petru Papav(ici)
T,ipografu1).
Aprobatie.
AcTastä, sfánta carte, numità Lyturghie, care cuprinde in sine ran-
duTala vecerniI §i a utreniI, Dumnezeetile LyturghiT a luI Ioannti Ziatoustti,
a Marelur Vasilie i a Ilpow cffliunIfi cu alte rugacIunI i cuvioase Hindu-
Yale, cetindu-o i ne aflanciti intransa niel unti lucru pentru care nu s-arti
puté typtiri, decr judecti a fi vrédnicd a sd typari. Blajti, 17 Iulie 1775.
Ieronimti CalnochI, canonicti §i a cartiloril revizorti.
La sfitrsit se citeste urmatoarea instiintare :
Cdträ, cetitorIu.
Amti vrutti sä, §til i acIasta, Iubitoriule de Hs. cetitorIu, cumti ca in
typdritulti ace*tiI LyturghiI, in alintieiré i a§dzarea cuvintelorti, amti ur-
matti dreptä izvoduluI celuI maI vechru, nimictí schimbAndti, färà numay
pentru mal maré indreptare a preotilorti, amtl adaosti invdtatura pentru
uscaré §i tinéré AgnetuluI peste totil anulù. DecI orl ce smintérá in slove, sau
doard i in cuvinte intamplà sä, aflI in diorthosiré acetil'a, nu Ind
judecà, niel mà vinovati, ci indreptézä, cu Duhulu brand6telorti, cä. precumti
dintr-altri amti intdlesti i amä i priceputti, a.54, acumti insumI vazti, fard
de putintä, a fi a nu tréce cu vedéré desimé i neosäbiré unelorti slove.
Si s-au diorthositu de mine celti mal smeritti intre Ieromonaï, Ghermanti.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romdne.

Macarie Egipteanul, Oinilii, Bucure§ti 1775:


'0 M l A l'A I JilAfICISILHTMtliASA4rpS C2PHIVIuiu I At ASM1113iS 11:f1TX-
T61110ASII n10111%0111 i uócrp8 WAS(' milpf 1 irtfuTi- iiSíSií, AlttiA141 .¡T;iAl
tut% AunTp8 /11.1M6A iAAHH4CKS Cli64CE Wfl TIM MiliTf 4 3(1,1EAE op* rt8mIlhiT8n8fl A6m-
118nsil u6cTp8 hi, Jfil16f1[11APX 011111fIlIT EOOKOÀ: KS J E_narocAogiiiiria ntr1c4;n1I-
RtiTtint3ii fliCKCII IDA liT(10110iliT kroSt1TK OCerr130- 11,1i1XLA Kt.,p
llçuúu tirc.ip,A,IiaI un71 KEATS6Attn SKïwuuJíH CAM Rt'll I40111f1P6Th fil1KM1t111AlliTSA
CiMHTfli iillIT(10F10111 4 fisKspigni. 4 'his', JAfila Xc.et1t1r156. Au BA-11i1 RWCTtIllAill
1'vnorpii4s8n
In folio de 1 foaie i 6+211 pagine.

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1775 213

Pe verso titlului se aflä stema Tarii RomAnWi §.1 versurile reproduse mai jos. Ur-
meazd apoi o in§irare a omiliilor fn rezumat; iar la sfilr*itul ei, sub o cruce fntreitd, de
compozitie tipograftcd, se citesc urmätoarele:
La incéperé typaritulul ace0iI sfinte §i Dumnezee0iI cartI, fost-am §i
eu indemnatorIu cel maI mic i smerit intre IeromonaV Ioachim Ieromo-
nahul ChyvernisitorIul typografie.
Pomené0e, Doamne, pe robil. CAI cel ce s-au ostenit la aclasta sfanta carte.
Versurile asupra stemii :
StihurI asupra pecetiI prénnaltatuluI Domnulul nostru.
Corbul, carele stemma Valahie insemnéza,
Pre marlIa sa Ypsilant Alexandrul Domn Il adeveréza,
Carele pentru a sa bunatate 0 multa vrednicie,
Fu ales de sus 0 pus la acIasta Domnie.
Tu dara, Doamne Iisuse, marele inparat,
Carde pre acest Domn luminat 1-aI ancoronat,
Pazé§te-1 in pace cu sanatate, cu viala fericita,
Intr-al Ungrovlahiei prénnaltat scaun Cu Domnie sla vita ;
Iar dupä toate acéste vremélnice i trecatoare,
Rugamu-ne a-I da MarieI sale védnica desfatare.
La sfetr§itul cdrtii se aflä aceastä InOintaxe:
Cetitorilor celor pravoslavnicY.
Marire, cinste i inchynadune celuT unuIa intru stAnta Troita proslavi-
tuldi Dumnezeu, carele dupa inceput ne-au anvrednicit de am ajuns i sfär-
0tul. Jara ceIa ce va vet antampla a cell bucurati-va intru Domnul, §i
orce gre§ala i neajungere omenésca vet Oa, nu o puneretI intru ponos,
ci o indreptatI cu duhul blandételorii, fiindca mana cé de thrana i minté
cé parnantésca i omenésca cu neputinta e a fi fara de gre§ala i fara de
smintéla.
PravoslavieI cell de ob§te cugetAtorTu de tot binele,
Ieromonahil Macarie,
Smeritul talmacitorYul sfintel cartif ace0iIa.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Romäne.

393. Psaltire, Bucure0i 1775.


(1.TH PS (DeptitniTS,Wri Hsi i mil 411spATSatiALH1,k. A1SA111 611111Iei
,A,64tvapa TIPRIPIITS
I SIIMAE 11(1*- ASA1IIHÁTSA811 MAUISASii 116CTIIS 'kJ). Me-
I

MIIAPXJ itvanik NrHAAHT6 ELOEK6Alt I RS BAAPOCAOKillia Rai KEA- TSIAAA 11AC4Slill,F1-


TSASFI lilinvolionim AM& 0QrrooK4ápi I 'Wok rPHropie : 4 c.,..AiiTA I diurroononiiit BS-
KSOLIIHAWPK. I AA IHSAK AMAfiwiognr. I GAS TVUpHTI M Mot% CTAIIAIHK
Thorp#Sm. Pidm.
In 4° de 8 foi farä numar §i 224 foi numerotate 24 de ränduri in pagina incadrata
cu chenar de linii. Pe verso titlului se afld stema Tarii Romäne§ti, imitata dupa cea din
Arout Testament din 1703, insä fara chenar, i 4 versuri asupra stemei, semaneind cu cele

dacoromanica.ro
214 PSALTIRE, 1775

din Apostolul dela 1747. Pe ultima paginá a foilor liminare se aflä, cunoscuta gravura re-
prezentänd pe David, reprodusä de atätea ori (v. facs. 239, vol. I, 410).
«Prédoslovia caträ cetitorIu», nu prezinta nici un interes.
La urma predosloviei se zice:
La inceperé typdrituluT acestiT sflnte si DumnezeestY PsaltirY fost-amil
eu indemndtorIu celti maY micii i smeritil intre IeromonasT Ioachimtl
Ieromonahulti ChivernisitorTulti typografleY.
La sfärsit, ietärile pentru greselile de tipar sunt semnate de: «Ieromahli Macarie
din s. m. DragomirneI, Diorthositoriula Typografleb.
Bucuresti: Biblioteca Academlei Romäne.

1776.
394. Evangheliel Blaj 1776.
G 1:I'RTÍ III fi a3 emGKii fi I ií fs. dus1Hr4116 îí-
IMK O", W'apx ThRfIliTX,CtIÌTKCTRIIN.111-111* 1101 4IIRAH,ATEA AHSKIIR-
IlpHHUACE4 iipAiAsAsii, fillf1044: 06PaGill. Ks
huminu,i6 nirk IA8MIIHATSASA, ui llulWC4Sr1H,HTSAtiri,
qr1E I MiIISA811
,A,A11-16 F. rpiir6Pfd Illi16Pli IEnsmiKari 6 11'80111SASII, wui SI% 1113-k 4- HIAU,ATEri
KgcApw Kozitphl, uui ilHOCTOAH- LIÉLIHri hpi COTHHKI1 AHHII AIgHT(113.
14190(111: 1 4 Thorp*m KECT1'4111: 1 dik. liAtiSla iba Aw XE. ithfr6s. I Af
IliTIIS 1161.10 PKIAIHFILIÁHISAk 1711011348/111.

In-folio de 4 foi i 344 pagine. Tiptirit Cu negru i rosu, pe douä coloane, cu


39 ränduri in coloana. Titlul este incadrat intr'o gravurá sapatä de Sandul Tipograful,
care este si autorul celor 4 gravuri mari cari reprezintà pe cei patru Evanghelisti, in
corpul cärtii.
La sfärsit se aflá urmatoarea instiintare:
atr5. cetitorin.
Acurntl adoao oard typ`drindu-sä aciastA sfäntä, Ev(an)g(he)lie, multe alu-
necdturl'§i grewl,le voru fi facutii, unele dinti alunecaré i tréceré cu vedéré slo-
velorti, care nu mullí intre sine sd osdbescO, precumii 4 de cdtrd 4, R de cdtrd s,
H de edted H, e de cdtra c, z de cdtr5, 6; i altele pentru graba cetiril pro-
belorti; l'ara altele pentru sldbiduné flriY, care nicT pe una °mil nu lasä, fard
de gresald. frisa, c,Atti mi-au slujitti putinta, sArguitil a urmh intru
toate izvodulul. Ded °II ce smintéld In slove, sau doard si In cuvinte, s-arti
intämplà sd afli, nu md judech niel md vinovdtl, ci indreptandil cu duhulii
blAndételorti m'a Yartd, aducAndu-ti aminte de cuvAntulti Domnuld, care zice:
de vetY ertà, erta-sd-va voao; i Tardsi: i ne Tartä, noao gresalele noastre
pre curna i noT ertdmti gresitilord nostri; cdriia ertarT poftescti s'a" va in-
vrednicitY printi rugdcIunile acestord sfintY F,vanghelistY, care ne-au lasatO
acIastä Dumnezdascä, Evanghelie, care dandu mdrire unuYa Dumnezeu celuT
sldvitti in ganta Troitä, cd dupd inceputil ne-au invrednicitti de amii ajunsti
sfarsitulti.
S-au diorthositä de mine celä mal smeritä filtre IeromonasT, Gherman0
de la Mändstire Bund VestirT
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romäne.

dacoromanica.ro
MINER/ PE OCTOMVRIE, i776 215

395. Mineiul pe Octomurie, Ramnic 1776.


1111111 0 10 itb I am 1II ÖKTO1P16 I Kiépf c-as TvnspliT6 tiKgMls 4.94,10 PS-
MA114111$ TS 4.T2íA AGMHil 11(1'k .P4ALI,ATSM311 A6M1110 ild6atilIAPX
[Main I VIP HiltIHTIL KOGKOAh I KS &MCC/106111M, tnA TÓATI KYEA-{TSAAA

EPA 0i7Trpoim4xteil, K tí.i k I rpffropi6. iHplifik


ivapAiia cbe 46HTÓIIMISII I M ii,AbiGiS. K411 K 6G1113I drill- CIC6f18Als

PAM: 4 COTA it1HCKOIlif a I Pmm: h HSAlt AMA XC:Mift;S: G-aS TV111011Tit Ae


Ellii Al 116na NOCTAHAAHEL
cmotirSm& 4Tpe 16-1(10MOHAOKMUHTK 1E130MON4XSAII TIffl. I

TvnorptillsSnh Pxm:
In-folio de 3 foi ftirti nurnerotatie §i 210 numerotate. Tipärtt Cu negru i ro§u, pe
doug, coloane, Cu 38 de rAnduri tn coloand.
Pe verso titlului se aild stoma Titrii Romb,n4ti din Molitvenicut dela RAmnic din
1758 (facs. 297) §i primele 8 versuri din Octoihut tiphrit tot acolo, in 1750 (v. mai sus, pag. 114).
Urmeaz6, apoi prefata, care se reproduce mai jos §i, pe ultima foaie, o gravurti, pe lemn
a lui P(opa)C(onstantin),reprezentetnd pe Isus Cristos pe cruce, §1 cu o invocatie In proz.ä..
Prefata :
Tuturorti celorti ce cu cinste dtkhovnicIasca i cu cinste politicIascas despar-
tescii, a eel dintaTu si a celi dupre urm dere, inbrgisare cu cazuta
cinste facandu-v, celb dela aceltICeresdi datatorru,tottl darulti celti buntl.
andti au inceputti credinta a sa naste si a creste, ceY ce sa hranilà
i sfintlY
cu invä.laturile eY, intalu sa socotiYa ca niste pruncY. Pentru acéYa
ApostolY î hraniTh cu lapte, adeca cu invataturY lesne pricepAtoare, Cu ruga-
csiunT usoare i neostenitoare. Cä,dinù faptele
Apostolilorti vedemti, ea' alte
slujbe atunce nu sä, face, fara numaY radicare pâïniï, rugaclunY pre scurtti
alcatuite cu dovedirY dinti psalml ì invataturl pentru credinp, larasY dinä
izvorulti psalmilortl i alti.Prorocilorti. Iara dupa ce au crescutti intru ore-
dinta noroadele, si au ajunsti in varstä de barbatti, atuncé Diadohil Apos-
PastoriI cefi duhovnicestl, Arhiereil cel dinti toate locurile, au in-
ceputil a innalth graTurile invataturil, a asazh, slujbe in Besérica la vréme sa,
si a inmulti rugadunile pentru podoaba Beséricil, i mantuiré credinclosi-
lorä. Aceste slujbe, aceste rugadunr, alcatuite fiindti de luminatorii"
aY Beséricir, in limba lorti ce grecésca, mal pre urma s-ati talmacittl
si in limba ce slovenesc,a, de ce l ce au fostä dupre vreml, si pre alocurr
luminatorI in Slovanlia. Asijdere ì luminatoril eel' de al treTle al Beséricil
Rumanestl, fiindt1 Cu totultí instreinatl de asemanaré limbil cell grecestY,
maY aproape de limba cé slovenescA, intru acéla isìi fa'cé i slujbele
Care slujbe dupre vréme ramaindä cu totula neintelése la ascultatorY, dint"'
pästoriY Beséricil RumanestY, cei ce au fosttl adapatI sau de limba slove-
nésca, sau de ce grecésca, sarguitti in totti félYulä de au datti in limba
rumanésca, pre cumti sä, vadä cáteva slujbe ale Beséricii. Intre céle-lalte
cartI de slujba sA vadti trebuincibase i slujbele sfintilorti céle ce santti in
ale 12 Minée, pre carri sfintY totti de o protiva crez,andu-i i cinstindu-1
GreciI, SlovaniI i RumaniT, nu de opotriva Ii laudá RumaniI intru slujbele
lorti. ci cu o slujbä, de obste a. unuY Mucenicti lduda o suta de MucenicY,
carri tog aceste avandt1 unti nume de mucenicti, au fapte deusebite ale mu-
cenicieY, la care fapte au asémene si laude potrivite, pre cumti sA vadti intru

dacoromanica.ro
216 MINEIU PE OCTOMVRIE, 1776

acéste 12 Minée. Acésté socotind5 pästoriu1ì allí UngrovlahieY, carele véculti


de acumti socotéste cinste, i Pdtrira, sa sa faléste intru sine ca
intru o podoaba, pré sfintia sa Parintele Mitropolitulti, Kyriu Kyrti Grigorie,
carele némul5 tragAndu-si dinti tara Hurnanesca, i fiindti fntru satiu ada-
patti de limba cé greclasca ce au izvorätti toate slujbele, incatti dupa inva-
tatura limbil sä. se poatä socoti asémene cu ce l dint5lu pästorl aï Beséricir
GrecestY, i vazand5 pre patriotir sài lipsitY de slujbele sfintilorti celorti dint"'
toate zilele, n-a5 pulutti suferi adasta lipsire de folosti, ci vrand5 ca Be-
sérica Rumanésca sa o Inpodobésca, si pre fiff säT ce Duhovnice0I Cu ruga-
cIunile sfintilorti celorti dinti toate zilele maY tare sh,"-Y ingradésca, n-au soco-
titti nicY ostenéla la tälmacire, nicY chieltuYala la tipärire; ci la tälmäcire
candti sä, puté usurh, de grijile duhovnicestY, insusY silindu-se, i printi tr-al
saf ucenicY dupre datorie ajutändu-se; Yarä la chieltuYalà insu§Y singurti In-
carcandu-se. Fost-ati rugatti de noY amandoY EpiscopiI ceT supu0 sfintii sale,
ca sa ne ingreoYaze i pre noY, ca in Typografiile EpiscopieY noastre sä, mis-
cam5 macarti dégetele la greotaté cu care sä, fncarcase céle ingreoYate de
värstä 0 de ostenelr duhovnicestY umerile sfintil" sale. Si cu rugacIunI pie-
calla cé fierbinte ravna sa, s-au datti la Episcoprfa RämniculuI a sä, typarì
luna luY Octovrie i céle ce urméza dupä acYasta, alte doao lunI. Dec1 eu
Cu toatá silinta inbratisänd5 tréba, amù datti In typarIu, fntaru luna luY Oc-
tovrie, amti fäcutti ca sa se fnteléga tuturorti slujbele sfintilorti ce &I lauda
fntru acrasta lunä. Amti protimisitti adastä, luna In typarru, fiind5 cá intru
adastä luna au luatti fncépere randuralele täril, cele ce printi pace s-au
asazatti. A santilorti dintru aclastä. luna rugadunI, au miscatti inima fnpa-
ratief asupra céreriI tärff ce intru acIastä luna au facutti; rugadunile aces-
tor5 sfintr au facutil ochYulti bländti ahi inparatiel asupra ticaloaseY PatriY,
a carfia au binevoitti a-Y intarl céle vechY privileghTurY i obicélurY. TolY darti
ca,tY avetY evlavie catra sfintff LegiI noastre, toff catY avetY credintä la ru-
gadunile lorti, totY chlY avetY nadéjde la mijlocirile lorti céle catra Dum-
nezeu fndeletniciti-va a ceti slujbele sfintilorti, ce sä cuprind5 fntru acest5
Mineru i In céle urmätoare, pre arnaruntul5 cetitI vietile lorti, i cetitY
laudele ce s-ati alcatuitti fntru acéle vietY; vedelY intelepcIuné a Dasca-
ce au alcdtuitti acéste laude; bagatI sérna la noYmele ce sa cu-
prindti in slujbe; socotitr i vremile la carele santti oranduite slujbele.
NoYmile toate sá zidescti i sá alcatuescO dinti materiYa vietiY, Yard vecerniYa
utrenila aratä print"' aligorie cá sfintiI fntru adastä, lume ca intru o
sera sfär5indu-se, sá vorri sculà, la utreniYa fnvierff ceiY de obste. DecY
(MO märimé harulur, dupa masura folosulur care castigatY dinti slujbele
sfintilorti, asémené radicaff glasurY de multämire pentru osardiYa pré sfin-
jituluY ahi nostru pastorIu, carele ne-au pus5 frmainte acYastä masä duhov-
nicIascd, si pre mine ma cunoastetr pururé : ca maY multti cinstescti folosulti de
ob0e de catti räsuflaré ce-mi sine virata, a cariYa toate puterile duhovnice0Y
trupe01 sa,ntti fntinse in armonie ca ni0e coarde, ca orY cAndti le va mira dé-
getele obstiY, santa gata a face glasulti ce Yaste placutti la dragrosté tuturorti.
tuturorti, ahi ceiY BesericestY i al5 cell politicestY, fierbinte
rughtorIu caträ. Dumnezeu,
Chesarie, Episcopulti RämniculuI.

dacoromanica.ro
TEATRU POLITIC, 1778 217

Dupä, cum se vede tiparirea Mineelor incepe cu luna Octomvrie, iar nu cu Septemvrie,
ca de obiceiu. Celelalte luni apar in modul urmittor : Noemvrie in 1778; Dechemvrie-
Martie, In 1779; AprilieSeptemvrie, in 1780.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romäne.

Octoih, Minnie 1776.


COKTOFIXh I4Tos Ktipl CI KS110/1HAE CAS>KLIA I +KUM SWAM% ZI1Tk rAA-
cspri,I
ILIA Tki11, ST, 60AM, KS TRAHEAI Avívh, GvilaaApionk, Wì4 KS ZíRlirk I KS
T(1011,10E11E, tiii KOFIAcitlEAO C4SliU,HAW(111I ,A,1 'ösivE Rai 11P000,41PIHEAE IIPECTE TOTIL A11811k. I
}WE C-a8 TvimpliTh iitcb'ims,.¡Tp8AomiiiiaJ
nirk 4HK4II,ATSASF12 IIJI R(IHE KPEAH11,16CSAS11
al1e411,A,PX VtahlriIIT J KOOKONEK Ks linmocnoitiout, toi" TciaTs I

11'14,111k- AA Ilpt C* TSaSI iuA MMIH8 WEHT6(11011811 Killk I KeGfiPle dllfiC- I

KOF1SAk NM: J 4 CzilliTA ifiTCKOHIE A Pkii11FIHKSASII. J11AilliSMI A1XHTSO111, hIll'OS; JO-as


KS11*(1HHKSA6 :11111E 110W- RA 1160A KOCT4HMI116 ililHX411/1W mir-111W
Tvoorp,Iztsnk PbJAINHAIIS,114.
In-40 mic de 2 foi nenumerotate si 382 numerotate. Tipar negru i rosu. 24 de rcln-
duri pe pagind. Pe ultima foaie liminarti se aflä. reprezentat St. loan Damaschin, gravat
de : Pop(a) Cost(andinii) Mih(ail) Typ(ografuli1).
Pe verso, stema Tdrii Rometnesti (facs. 297) si urmittoarele versuri
Stihurr G asupra sterner innaltatulur
Corbult" Ungrovlahier, ce tine cruce,
Arata buna credinta prin semnult" ce aduce,
$i cu zburaré, ceir maI pre sus de innaltt",
Insemnézä stäpaniré Domnulur Alexandru Ypsilanti",
Pre carele (ca sà domnésa pre Dachia)
Insu§I Dumnezeu 1-au trimisti stapanii in Valahia.
La sfArsit se spune :
Typaritu-s-au acestii Octoiht" i s-au diorthositt" print" ostenéla §i sin-
gura silinta smeritulur intre IerodiaconI, Anatolie.
Decr, pre totY, carir va veJi intampla a ceti pre acrasta carte, cu ple-
cacrune va roe!, ca orr ce gre§elr veti aft, atatt" la cuvinte, pre cumil
la lipsa slovelort", nu va grabill a defalma, ci Cu duhult" blandetir ostenin-
du-va, indreptall, i pre mine ma ertatI, ca i voI asémené sa ca§tigatI er-
tare dela Domnult1 Mantuitorrult" Hs.
Alt" tuturorii supusù la poruncI,
Anatolie,Iero Diaconti dint" sfänta episcopie a Rämniculul.
Bucuresti : Biblioteca Academiei RomAne.

Teatru politic, tradus de N. Mavrocordat, ed. II, Lipsca 1776.Grece*e.


0EATPONI 11.0AITIKON METAFASZTIEOEN EK THE AATI- I I

MUM EI TIIN HMETEPAN I tAllAIIN MAAEKTON I HAPA TOT PFHAO-


TATOT, KAI I0(1)S2TATO1, ATOENTOT THE OTTFPOBAAXIAE, J N1K0AAÓT TOT
MATPOKONATOr. I NYN I EK LIETTEPOT TrI101E EKLIOOEN. J 'Ev
;.:1!covEag, I Hap& Bepvarky Xptaropopy IlpgYntorcp, xcd. TE(p. 1776.

8640 28

dacoromanica.ro
218 TEATRU POLITIC, 1776

Teatru politic, tradus din limba latina In limba noastrA simpla de care
prea fnaltul i prea fnteleptul Domn al Ungrovlahiei Nicolae Mavrocor-
dat. Acum a doua oara tiparit. In Lipsca Saxoniei, la Bernard Christophor
Breitkopf i Fiul. 1776.
In-80 de 4 foi 0 504 pagine.
EditiaAi a apitrut tot la Lipsca in 1758, (v. mai sus. p. 143) §i a trefa la Venetia,
In 1802.
Bucurelti: Biblioteca Acadeiniei RomAn&

1777.
398. Antologhion, Bucure0i 1771.
KSriptime 4Tp8 CANE pdTai,e,Siima T8TS110pk 0-1""-
ill1HAW06 1141.431111111, SAE C2V11411AWph ill4W1111 J
FISANAll,A WA SAE C211fill,HAWpk M (1)61111
ASIIECTE (sic) J TdTKIHSAK KS ML1I 1 4PE1ITIPA MW(1,40-1CATII Wil MAA 3,3,MI,111Th, KAN
AKSA11% M 1131104KI C-AS Ti),I1811A(Th) 4Tp5, âM T(101141* 311k 3Ak AØMHWÌ rip* I ASA1H-

HATsnsil AomigInSil H6cTps J !GO illtelf111APX irwfmallirli ROGRO,A,h. Irik.T0S


h WANTE(C)flpENEUIA'k 3116 aAk SpriinxcTopidi J
[IA CVIII,HTSASii AiNT(30110AATK 3 T6ATS
Otr'rrpo-lutixTia KvpIS K411 rpfiropM. J KS TdoATK KEATSAAA np.h czistiumi am 4
CirITAJ itlinvonoilfi 4 miaow AA IFISAK I Aw 7a- "03' Af AHAINTOTE 11E7410-
K1146 RSKS111141g. TIffIEVA2ISSAK.

In-folio de 1 foaie titlu 0, 572 foi text. Tipärit Cu negru i row, pe cloud, coloane,
Cu 40 de rAnduri fn coloand. Titlul este incadrat. Pe verso titlului, stema din Noul Tes-
tament din 1703 i urmittoarele versuri

StihurI politice 6 asupra stérneY pré luminatuld, slavituld i blagoces-


tivuluI Domnii Io Alexandru Ioannti Ypsilanta Voevodii.
Soarele, luna 0 corbulti fnpreunA,
Inca i spata cu buzduganula spre lauda s'A aduna,
acésté, Doamne, St1 Inpletescii sterna fnfrumusetata:
In locti de paring, soarele 0 luna ti sa aratA;
larà corbulti, carele au hranitti pre Gehl flamandti lije,
Aduce-tY, Doamne, cu crucé putére i tarie,
Spre cel vazuff i ne vazuff Cu mare biruintA,
Pre cumti rugarnti pre Dumnezeu cu multa umilintA,
SA te fntArésea minunatti In domnie slavita,
Cu pace 0 cu linite, Cu vilatà norocitA,
Si fntru alti sat' Dumnezeesdi laca0i i fericire
SA-tY dé ceresculti Inparatti parte de mo0enire.
Exemplarul nostru se terming, cu foaia 562 (recte: 572). La sfAr0tul acesteia se
citesc urmiitoarele:
Typaritu-s-au adasta sfanta carte ce sa numé0e Anthologhionii prin os-
tenéla i sarguYala mai miculuI fntre IeromonahI Ioachimti Ieromonahuhl
Bucure0i: Biblioteca Academiei RomAne.

dacoromanica.ro
CARTE A MARIE! TEREZIEI, 1777 219

Arhieraticon, Blaj 1777.


iipxiapfuriiKoHi Txioaa..iiTh Al Mil AI1ME4 6/11111CKS no I AllAARA PSAM-
'ACES, ILION EtiflpiiHAE I 4 ail' 4Tdii6 THIllidiTh. I
GASHCSA afIXTEACKS,j
KS WAPOCAOKilllf/A 6511,EMHU,D1 CAAI HA I AsminaTsari ¡IA up* evciisnioTsAsii I AAHK
Act-MAI:14 IFIHT110110AFITK j T. rPfiropid adaph jRnsAAka CoarspAugha, mil
T6(8)Tx I Ittilia 4411A-k4SASA HA 41.114111,ATE6 j IllecApw K1%11111'4 M III1 GATRI1KIt
Milk I AZSHTpS. I 4. GifSfiTA IiiiiTpononit 4 1iAA7K11. I AHSAK AMA ilA/MIT8411t IWAAlfri
jatir63.
In folio de 1 foaie si 44 pagine. Tipar negru i rosu. Titlul este incadrat.
Pe verso titlului se afla, reprezentat Sf. Vasilie cel mare, trite° gravura mai mica
dear pagina i semnatii. de Petru Papav(i)ci T(ipografula).
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romano.

Aritmetical Viena 1777.


«Arithmetica, romanesca i nemtasca. In Beci. 1777.»
Popp, Disertatie, 98.

Bucoavnii, Blaj 1777.


XK OR HI I 1-1EwrpS AinpiluAtirk II iitiFiawpt j AA lifTAFITE, Wii AA TiA1ÉIGAk
41{11- U,STipirf Kpowimito, firflpogri. j KS R:il'OCAOHilliRt d511,MiHtl,1 CA Al Hp* ittimmiti-
T8ASii, m llrI jellC41fil11TSASII ,k6A1118ASAI MA1H11, j T: l'ImrSpIE RAZAIIKRIl
4- rpAuiStS,w A AAk 111p1 4H8A-111,ATErlKicApw RpsiwYA, viA 'fino-IcTommiwai Mg-
pApi G4SITHHKIL AsSirrpS. finpoqii: j ITnspATx 4KAAN111, 4 ThorpA-
4syg, R: ,RecTApA, 4egp8Apite. T. j &AA Aina X" (46'3. jAe IliTp8
PILIA1HHLIAHSAla

In-80 de preste 19 foi nepaginate, 21 randuri pe paginä.


In dosul titlului este: «Rugaciuné Siantului Maxima innainté Cetanfi.»
Cartea cuprinde: «Slovele glavisnoare» (capitale), «Slovele mai mid», «Glasnice)),
«Dyftonghi», «Neglasnicilen, aCadesa a sti ca. A y 4rZit pentru numele i cuvintele gre-
céstI léu priImita Slovénitn «Prosodiile orthograffi.» RugacIuni i cateva invataturi tre-
buincioase
Blaj: Biblioteca canonicului I. M. Moldovanu.

Bucvar, Viena 1777.


«Bucvariu pentru pruncir cer romanestr, care se afla in craiasca tara
hotaräle ei impreunata. Beciu 1777.»
N'am vazut exemplare. Vezi:
Iuliu Vuia, Scoalele romeinesci banNene in seclul al XVIII. Studiu istoric (Orastie
1906), p. 104.

Cartea Mariei Terezei pentru incorporarea Bucovinei, (Viena) 1777.


2 foi.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romano.

dacoromanica.ro
220 CATAVASIER, 1777

494. Catavasier, Blaj 1777.


KilTilK ¡MLA PO I ilICSA111 âmpint Oaps Tir'nspliTh. I KS gÁrOCAOKÉFITI i-
Hti J au ilry ASMHHATSASA WI) I Hp* Mmeh I MmeSASti'll/HTII,W-
F1041iTk, J F. rpHrorid illif4ph IKnsAilica dorpáIiiSIi, I a T6LITS ItApt1 flp-
AASASil â 110-k 4111/111,ATO KECC4W Kpziwiti Amptimi GKiTHHKk I MIRK ASSRITS.
GOTA 111HTp0HOilie 4 I iiHSAK mAA nuaiTstipt e.111fÓR. I Ai iliTpS
116no UNA TirnorpAzisSAk.

In-16, de 3 foi si 463 pagine. Tipar negru i rosu. 19 reinduri pe pagina.


Pe verso titlului se an' reprezentat Domnul Cristos.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romano.

405. Catechism 2nic, Viena 1777.


Catechismul sArbesc, romAnesc i nemtesc despre care s'a vorbit mai sus, p. 205, No. 385
si care a fost tiptirit in troj rAnduri, se pare ea a esit intr'o editie in anul 1777 N'am
vazut exemplare. Se aflä Insá amintit In:
Tribuna, (Sibiu) 1892, No. 253, p. 1012. I. Vuia, tScoalele romdnesci banafene în seclul
al XVIII, p. 102.

496. Catahisis, 14 1777.


K Ii T ii ICA GIG h IGAS 4 CKSpTh 1113(1130- CAAKIIHKS illxpTSpectipI â ¡WA
K(11111HHilfIrl KAI1E, J
SKS/1111 C-AS TVIIKpliTli KS I fi-APOC,1011ill1A np-h tUn-
TO- flOnATIk 3,111 I
riigritinh, 4 c4siiTa I illeTpononig4 mina. J
,1811r6 3.

In-16, de 3 foi färii numerotatie si 66 numerotate.


Titlul este incadrat. Prefata incepe pe verso titlului. Pe ultima lbaie liminara se
reprezinta Domnul Cristos blagoslovind. Gravura este semnata : «Protoierei Mihail Stril-
b(itchi)».
Prefata :
Predislovie cAtra cetitori.
Fieste care dreptù credindosti cretina voïaste ca sä-si luminéze cuge-
tul5 inimiI lul si a fiiloril luT eu invätätura i cu stiinta. Multi santù de sä
silescil a ascultä si a sä invatà dinù scripturile sfintilorti pärinti; inca
pe flf lorti in totti chipulti if nevoesdi spre invätatura cé sufletésca. Darri
maT multi santù ceT far-de invätatura, i pricina Taste ca sânti nebagatori
de sérna, nu vorti sa stie invatatura bisericïasca, nici pe invätätoriT
cesti nu-i ascultä ce inca ir defaImä. ApoT cumil potii sä she dogmele legil
crestinesti? Deci spre cé de obste dupä putintä luminare Yard s-au datti in
tiparTu acTasta cartulie, ce sä numéste Catahisisti, adeca in scurtii pravoslav-
nicä märturisire, in care sa aflä talcuire la symvolulti credintiT, la céle zece
porunci, la rugacTuné Domnesca TatAlti nostru i la céle noao fericiri evanghe-
licesti, adunare alésa si de folosti flete cärula pravoslavnicii crestinti, ca sä-si
luminéze cugetulil inimiT spre cunostinta adevaruluY. Priimiti dart"' cu dra-
goste toti eel ce poftiti sa va luminati pre voY mal alesil pre fiI
vastri spre cunostiinta credintif ceT adevärate i urmaré faptelortl bune, ea

dacoromanica.ro
CEASOSLOV, 1777 221

sä, v rämäe vécrnicä pomeniré. Domnulti sä, vä blagoslovéscA pre voI


blagosloveniIa sa sa se adaogd spre voY i spre fecioriï vo§tri.
Fiinda ostenitorlb i chyvernisitorlu Proto-Ierel Mihailti Strilbitchif,
exarhil Mitropolif din Ia0.
Bucure§ti : Biblioteca Academiei Romane.
Biserica Ortodoxa, XVI, 914.

Ceasoslov, Bucureti 1777.


GO GAO F1 h I litipe K8np1loAe 4 CFilif T64TI CA8JKCA, I M Sit wit ,A,f flóAfITF
AK8mit A RATtki ((MPS ThflIptirk, 4 ShAf npi Atimet-lehiTthohl wn npk 4NIK4IVITS1Sei
MAklik I Te,ATZ tkápa ptinmerkom kb imagni,A,exID1IHh IrtirifiliillTh ogo-
118 anarocaogialtia, tufl K8 TÓATI
I TSAAA fl(rk C4SiiU,FITSASti lEHTP0-1110AFITk,
OVPIVORAAKTfrf KV08 I KviihrPfiropie. I *To KApf C-AS 3AKRTSfiTh [Hit HACrA- I
IHrf 41181114T1 cope AAA AiClif 116111AfifPf Mns lqine rpegigni. Mk C-AS
Tim1911Tk 4 CVITA MyTP0110Aif Iti ESK804.1HAWph AA XIISAlt MANTSApYrf I 403, 4
ritia dirt MAll 4 A: J Ilpelok .¡AeAtutifyk GmeptiTSASA ilirrpo-IncofeTk SAIL AlliPatIffaffi
(DidflPaTh. IAf AHMATffff EfTPÓKHilk ESKSOfIllrl TVrl:
In-40 mic de 2 foi §i 544 pagine. Tipar negru §'1 ro§u, 26 de randuri pe pagina.
Pe verso titlului se afla stema Tarii Romane§ti cu versurile de mai jos. Urmea za
apoi aratarea cuprinsului.
Stihuri asupra stemeT pré luminatuluI i pré Innaltatulur Domnti Alexan-
dru Ypsilantä Voevodii.
Toate semne minunke, cé In marcä säntti semnate:
Crucé tuturorti aratä, o pravoslavie luminatd;
Corbula lipsir fnplinire in vreme de manicIune;
Iara soarele bundtaté 0 luna povatuire;
Armele o st6,0,nire cu maï bung, ocrotire
A Domnuld ce ne-au datti Dumnezeu celü pré induratti
Alexandru Ypsilantä, celù cu intelepcIuné maI
Pa care Is. sä-lti intdréscä, nesmintitti sä, ni-15 feréscA,
Ca cu pace indelungata tara sä obläduTascA.
Bucure§ti: Biblioteca Academiei Rometne.

Ceasoslov, la§i 1777.


1111GOGdORh J TV118(16Th allAfAf np4 4HIAll,ATS-JASA A6AUISA811 HOCTOS
l'poropTe 1 fInOateApS FitK EvfliCiAh I KS K-APOCAOKIINT/A no*WCIPLII,FITS- A$11 AIVTOOFIOAATh
MOA,A,(5KfilI KypiS KvpK F ANITfiAll. G-AS TVISpliTh 4 1111oTp000me+ J AWN KS TOATS
KFATSAAA ASAI': I nap Looms(' (1)itiKA PRHOCATS- Atiti PAA8ro1 Pkonoterh E/111: EfAk I
dWrO/ISKTk; ,A,ROSAHAS-Al 1111AA AM: HSCIlipH Luit 111AA EHC4pf,11-1 KA CS 1 110MfFACKS HS-
ASAM-C111. I SHIA AMA la: (4*63.
In-40 de ?+ 348 foi numerotate. Tiparit cu ro§u i negru, Cu 22 randuri pe paginil. Ti-
tlul e lncadrat §i Intre stâlpi, iar jos 1ntr'un cartu§ se vede numele Proto-lerei
Ecsarhft Mitrop. Pe verso titlului, o gravura pe lemn, reprezentand pe Maica
DomnuluI Cu Isus In brate, semnatii iard§ lerei

dacoromanica.ro
222 CEASOSLOV, 1777

La sfirsitul ceirtei z
S'au typaritù de MihaTu Bra5ovénu1a Typografulii.
Meineistirea Neamtului.

409. Ducere de mina catre cinste, Viena 1777. Romane5te §i nemte§te.


A, VI GP% A e ai'liffil Klarit IIHHOTH UM AHP6HDIT1i I HASKI
I

na KOleill 11$111811*41TH HISHHII,TH WM I 'JE 4 111K0/11 trkiif mug' ex 4114itx cups I tifTmiti
IIRHASiiTh I KfleTrh.j.1 KS ,/1,0Kolip-k cTsu1SHNTOOH/1011k. I T111159HTS 4 4nsositu-
ro4p1 WIWI REIM A4 iWCHZISk I ,A,E K8pu,sfica TPnorp48na InPoPigrKa ii I PxclouT8A8ii
Ai K8pTi 4 ilitisAk I 1777.
9In 1 eitun g i u tINe di t 6 cf) a ff en e it I ober I ba fiit bie in ben StriuiatfcMen I fernenbe
I

frauoniict-ferbite nicV unirte I augenb bertimmte 2e f eb ucb. I nit


1 rIctubnif3 ber ebern.
aiebrudt in ber Staiferl. Neribengtabt T3ien be» 1:)fenfi nfeii I on guraboecf f.f. ift»tifcb--
otientaligen toofbuttbrucfer 1 unb 3tuf)biinbler. 11777.
In 8° mic, de 263 pagine. Textul romanesc In stAnga, cel nemtesc in dreapta citi-
torului.
HIM prefatet.
Cartea cuprinde urmiltoarele:
PartIa: Pentru céle ce trebue ucenicultt in scold sa invéte, si cumti
trebue in scold sä sä tinä, cu cinste.
PartYa: Pentru bunandravti, sau pentru direptaté, sau cinsta omuld,
intru gändurile lui, faptele, si fntru tinérIa lui.
PartIa : Pentru chiline felYurile de sotie starelorii, si mestesugurilorb,
si intru fieste care cumti trebue sä, sä. areté °multi catrd totI acéla cu cinste
si cu laudd.
PartIa: Pentru tinérIa cb,si, si ce sá facä, si ce sd §tie pentru cd
buna gazda sä fie.
Partía: Pentru stare säténilorü, si cumti trebue sä sd tinä oameni
stare acrasta.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Rometne.

410. Triod, Ramnic 1777.


T P H MAIO H I iimim 1 Tpdri IIIIHTLPH 1 TIE 'Xpo 4Tpt1 affiE Cilkni1 Gii-
rtilatl uni ilLipintgi 11óCT11. 1 K411 C-AS Tf,1111311TK SKSA16 STpiii% CkAps 1 4 Rprkwk
1

4,0Milidi 4H1/114TSASA Wfl RAW 1 KVAIIHEICKSASif MAiiih: ICT3 I flilOilHAPX IGLIAH


VIPLIfiHT 1 BOGBOAlt 1 RS SAriKiHiat WA ICTEATS/itiul op* cdsii-likiii CAM eourrópionSu
At Piotiutsit; inICKOrl PM% PILIA1: Kírpa KeGliPI e. 1 4 ciisrITA ifliCKOnif 3 PkiMHI1KSASII
+2+118/111 MAJiTSIII)Y4 eii4-63: I 0-AS TvnzpilTa AF H6na KOCTAHAF11111 SAil-IHACTI RINI& 1'1(110-
(114W/1h PhIAM1141141.kiailis.

In folio de 2 foi fare: n.umerotatie si 421 oumerotate. Tipar negru si rosu, pe doua
coloane, cu 40 de retnduri in coloanit.
Pe verso titlului se Ott stema (facs. 297) si versurile din Antologhionul dela RAmnic
din 1766.

dacoromanica.ro
POE211 ENCOM1ASTICE, 1777 223

La sfarsit, f. 421:
Typäritu-s-au i s-au diorthosittl acestù Triodionti print ostenéla
insäsT osardia pré smerituluI intre IerodiaconI Anatolie.
'aril earn' vä veti intämplä a ceti pre acIastä, carte, veseliti-vä, intru
Domnulii si pre mine (mä roe') sä, mä ertaff pentru greselile, care stiu cä
yeti gäsi atätil la cuvinte, cAtti i in lipsa sloveloril, i cu duhulg bland&
telortl ostenindu-vä, indreptatI, ne gräbindu-và a mä defana, cad i noapté
in toatä curgere acestuI lucru o amti fäcutti in locti de zi; pentru c,ä, stiutti
de toff Yaste lucrulti acesta, câ precumtl Taste cu neputintä omuld a nu gresl,
asemene i typarIulti nu sä poate a fi färä, de gresalä.
Altl cell' de Dumnezeu drepteY credintel voastre, pre smeritti si gata a slujl,
Anatolie Ierodiaconti, dinti sfanta Episcopie a RimniculuI.
In ce chipti doresdi cer ce innoatä pre apa märiY, ca sä, ajungä la li-
manul cel cu adApostire, earn' santù bätutI de valurile mAriI, asemene i ty-
pografiI voescti sä, ajunga la sfärsitulti
Inceputu-s-au acestil Dumnezeesca lucru in luna luI Octovrie 20 de zile,
au luatti sä,varsire la luna lul Fevruarie 25, anulti 1777.
Sä, dämil darti, noY totY ostenitoriI typografig,laudd,cinste,slavä, inchi-
näclune i multemitä celul in Troità unuYa slävit0 Dumnezeu, carele ne-au
ajutatti dui:A inceputti de amù ajunsil i sfärsitu10.
Sfärsitti i lur Dumnezeu slavg.
Bucuresti: Biblioteca Academiei Romane.

411. Adunare de poezii encomiastice, Lipsca 1777. Greceste.


ErAnorir j lAdO'PQN HOIHMAITUN 'ErKS2MIAITIK52-N I HP0'2:
TO'N j trIPHAO'TATON 'ETZEBEITATON 'Art4E/NTHN I KAI' 11I'EMO'NA
1-1 A 'EHE '01TKPOBAAXPAI KTPlON I KtPION 'I l A'N N H N 'A A E' E A N-
APONI ci ir H A A'N THN I/4)),Xskasilfx, lib I nap&I NIKOA A' OT BE A-
A APA-I OF) I Sxrceoll tinrot; iesa60-1). I 'Ertp.eXeitl. 8i Ited Storktellet To5 leaposctXo-
a6,,cou j KTPl'Or OSZMA- MANAAKA'XH.I'Ev Ezet aompEy 1777. iv Aeulgq.
rap& Toroypicpy Kupítp Bpantoncp.
Adunare de diferite poeziI de proslävire, catre prea, indltatul i prea
credinciosul Domn i stäpanitor a toatä tara RomäneascA, Domnul Domn
loan Alexandru Ipsilant, adunate de Nicolae Vellara, cu a carui cheltuialä
s'au dat in tipar, prin ingrijirea i diortosirea doctorului in medicinä,
filosofie, domnul Toma Mandac,as. In anul mântuirii 1777, in Lipsca. La ti-
pograful domnul Breitkopf.
In-40 de 36 pagine.
Colectiunea cuprinde :
1. Compuneri de ala lui Nicolae Vellara : a) Introducere In proza. b) Versuri iambice,
compuse cu ocaziunea rezidiriI curtii domnesti de catre Ipsilant: elop.13mol el; vsoncipiactv
Ko6prriv» ; e) Diferile poezii scurte elegiace ; cl) Poezii compuse cu ocazia facerii unei cismele
de Ipsilant In Bucuresti ; e) Versuri iambice si politice pentru chioscul fiicut de Ipsilant la
Herastrau.
2 Cuvintele de lauda adresate la zile maxi domnitorului i familiei sale, serse In
proza de Ambrosie Pamperis, urmate de alte cate-va poezii eroice de acelas.

dacoromanica.ro
224 PUEZII ENCOMIASTICE, 1777

Epigrame elegiace scrise de dascalul Teodor dela scoala domneascg din flu-
curesti.
0 elegie eroicg scrisd de Constantin Hagi Gheorghe Cehan catre Domn.
Stihuri pentru cismeaua din Foc.,ani de preasfintitul domn domn Filaret.
6 Versuri elegiace ale Paharnicului Dimitrachi Panaghiotachi pentru chioscul dela
Hergstrau: st, iv XepearAtp6axt.
7. Elegia lui Vellara catre Damn pentru cladirea Academiei din Bucure,g.i.
Bucuresti: Biblioteca Academiei RomEtne.

1778.
412. Catavasier, Ia.5i 1178.
K fIT YIKA1 GIGP K) I flsismh 41110 TIMS11FITII 4T1at A0A1Hif
./.-1111S 1111E

AS- milutiTSari Aómill. I K6GTfulti-111 AlIl(HTPL I


lIXPX3h K0GEO,A,11 I Ks
CAPCAOKÉNIt1 Ulk WEAK- TSrJa noe Cvc$iluitTSASA I mirrponomin Lk momkTitiI KIIPIX
Kvph rfiapitiah 3ct THnorp4ie C *iiTA 111111110HOME 611Ik I 4
AMA 3U: (4611.
In-16 de 4 foi fará numerotatie si 279 numerotate. Tipar negru, i rosu, cu 17 ran-
duri pe paging,.
Pe verso titlului se afla monogramul Mitropolitului, Cu diferite ornamente, graval
de Iere(i) Mih(ail Strelbitchi) (facs. 301).

..... ......... 11111011,111MIntnel,N


Avollir ,/01,11,11,1111

-'111.1thilnitletiPPINtfilitiutigoning40

301. Din Calavasier, la5i, 1778.

dacoromanica.ro
CEASOSLOV, 1778 225

Prefata :
Guyana.' catra Cuvantulti Domnulti Dumnezeulti nostru jis. Hs.
Farg, de inceputti, pré vécInic,e, intru totti puternice, facatoffule si a
totti stapanitorIule, 1uminà dinti adevarata lumina, izvorulti intelepcIunir, printi
tine toate au fostti i Iarasi sintù, i fara de tine nimicä, n-au fostti ce au
fostn, i nimené fara tine a face cevä nu poate, ea, insusi al zisti, «Fara,
de mine nimica nu puteti sä faceti». Pentru acIasta i noI nevrédniciI robii
MI, eel' ce s-au ostenitti dinti preuna cu mine in lucrulti typografieI i amti
1'1 gresitti intru acestti lucru a cataväsillorti, dupa slabacIuné mintiI si a firif
noastre ceir proaste, tu insuti, Doamne Dumnezeule, indreptatorrule, mndrep-
tézá málnilorti nostre cu a ta bunavoire i cu lucraré pré sfäntu-
luI tau Duhtl. Cu frica i cu cutremurti innainté strasniciI slavel tale mariri
cademti, i mâmnile noastre céle de parrantti le râdicámuí i cu unti glasn
strigamti : Slava, cinste i multamire tie incepätorIuluI, i savarsitorIuluT
aducemtl. FacatorIule i mäntuitorulti nostru, credemti i marturisimti,
pre sfintif casil tale I-aï indemnatil cu Duhulti tau celti sfäntil si au alcatuitti
spre folosulti celorti ce canta i celorn ce ascultä. Si iarài credti, ea celti
ce va c,Antà dinü mima linA i umilita va fi priimita ca o jartva tie ince-
patorIului vietiï, intru mirosti ca o bung, mirézma duhovnicIasca. Aceste
dinti aciânculti inimil Cu osardie îi aducemti, (ca sangurti ai poroncitti zicand:
«Dinti lucrulti maibilorti voastre intal Domnul uf aduceti»), Iata CA ale tale
dintru ale tale s'antti, ca toate cele ce ne-aI data noao ale tale santti, cumn
noI ai tài skn)temti.
Pazaste cu DumnezaYasca mila ta pre bine credincIosulti Domnulti
nostru Costantinti Dimitriu Muruzti Voevoclii, corona thrir Moldovii" i toata
curté lui cu puteré ta ocrotéste. $i pre toti boeriI ceI bine voitori tarri acestie
li ocarmueste. Pazaste cu DumnezaIasca mila ta pe pre osfintitulti Mitropo-
litti Gavriiln cu toata eparhie sa a taril MoldoviI, cu DumnezaTasca puteré
o ingrädeste. $i pre sfintitii arhierel i tottl cinulù preotescti i cAlugarescii
si pre toti pravoslavniciI crestini Ii acopere cu mijlociré pre sfinteI, pre cu-
rateI, pre blagosloviteI, slaviteI stapanir noastre, nascatoareI de Dumnezeu
pururé fecioarif Mariel, icu rugaclunile tuturorti sfintilorti ceI dinti ve,cu
care bine au placutti tie. Aminti.
Celt)" maI micí intre prezviteri amù fostti ostenitorIu i chivirngitorIu
la tiparitulii acestuI CatavasierIu, Proto-IereY Mihailù StrilbétchiI exarhil
dinti Mitropolie 'avid. 1778, Avgustti 25.
Cartea incepe cu tropariul Nasterii In greceste, ca un fel de explicatie a gravurii
care urmeazà si care se aft& In fata textului, i continuti apoi tot in greceste.
La pag. 46 acelas text in ronaneste. Tot restul este in romElneste.
Bucuresti : Biblioteca Academiei Romitne

413. Ceasoslov, ed. V., Blaj 1778.


fiG 0 Gil 0 Rh I fiiSwi ä inititrk TNISIATII. I KS MrOCAOKilliii% dAll,E-
Aill11:1Y1 I Cal l Ihrk ASANVIIIATSASti LIIiI 1111"k CVC,Oill,ATSASA ,Nbt%11111 I MA'AISASA lilliT$10-

110AliTh, r: rrfiropid siddrh I EnsAka cbsrspiiwbsni, 'IA a T64TI 44a flp- i

29
8610

dacoromanica.ro
226 CEASOSI.OV, 1778

,A,-kAtiail, I A Hp* 4H8AgiiTeri KeccApw I Kpzigniri Ampripri GaTHHKk I A11116 1150'311TO. I


4 GOTA (12111TOW1101lf 4 1 sAkick. I !ham, AMA ALMITS110* I 118AATil ra4-6e.
In-80 de 2 foi nenumerotate si peste 600 pagine. Cu negru, Cu 19 rilnduri pe pa-
ginti §i cAteva ilustratiuni, semnate Petru P. Typgr.
Galati : Biblioteca Urechiä.

Ceasoslov, Bucure0i 1778.


I
q ti G 0 G li. 0 E. h I 'If 2411 4 CANE CAt7fC6/1 ,A,I 81 infi Al H681114, AS" PXH- 1
I

ASAAA ciinITgil fiec.kputui. flali11 4...T(1-01KM Ktifik Tvrisphrh I 4Tpt; 4Thsia AINVIHil
I

up* I ASAAHHATSASii A6MHK hi" I ii1%l5ánAp8 'WANK IrtifilAAHT11 ROO,. 1 118 CA.POCAOgilli/A
lilii KIIITSA- AA nA citsiittilTSASII illurrpo- 110AfTk amt OVTIVOKAtiriEll KVA 1 rPtir6-
Pie. 4 Tvoorp4-4pat cdsiiTgri ilSoTpononiri 4. fiSKSpigni: AA Xu8 ra4h5H. I Al AHMA-
i

Tim 111Tpknqk HSK: Tvii:


In-80 mic de ? foi farä numär si 310 foi numerotate, cu 17 rAnduri pe paginil.
Pe verso titlului se aflit o gravurä, repetatä si la f. 299 v. reprezentänd pe Cristos
stäpAnitorul lumii si semnatä : aDe Dimitrie Popovici... typ. 1778». Sub cea dintäi se allá
versurile acestea :
Iisuse, lumina lurniI,
Indreptézä-mi lucraré metiniI,
Ca totI prin6 la sä, märésa.
Mila ta s-o proslavéscd.
N'am viizut exemplare complete.
Galati : Biblioteca Urechiä.

Mineiul pe Noernvrie, trad. de Episcopul Chesarie, IMmnic 1778.


Ili NH 6.10 ¿1h I /IXIIYI ligil 1106MKAS I Lip c-AS Trnspirm aggAut .i.T.ik PS-
Aur.- Awe, 4 SIIMAF il p-k A SmimATSASA MAtuk Ifaill1(6)NHAPh IrilliVIHT Koeit6AK
KS BrIPOCAOKÉNY/it nfrk cdsiigliTSASii ¿Un- T110110AATII Ailk OilTrponAAVE4 Ki'vk I rpfi-
rople I II
_41-1Hk. 1111101iHRA WA MAAlIVIAIrk, IORH- Tó(110113141. Al AmVS Kph. I K e-
GdPiGI duninctirnSAK PAMIIHNSASII. 4 edsgTA I ¡nut:oral A PAAautu:SASA. I 11A ii1ISAL
AfAA X: elltt/H : I Al 116fla KOCTAHAAH6 Tvnorpii$SAK Pxm: I MA Af AHANIITPif al H-
KArl mnomiqk Tirri.
In-folio de 3 foi färii nun1erotatie si 207 numerotate. Tipärit in acelas fel ca Mineiul
pe Octomvrie (v. mai sus, no 305).
Pe verso tillului se afla aceeas sterna ; versurile Insá sunt altele:
Stihurr politice 5, asupra Coroaner pr