Sunteți pe pagina 1din 8

Formular nr.

MODEL GARANŢIE DE PARTICIPARE


BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI (denumirea)

GARANŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica ... (se va completa cu denumirea
obiectivului) si numărul anuntului/invitatiei de participare din SEAP

Către:
Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului-cadru ................................. (se va completa cu denumirea
obiectivului) noi, .......................................... (denumirea instituţiei care se obligă, având sediul înregistrat la
................ , ne obligam fata de ............................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim în locul
candidatului / ofertantului............................. (denumirea candidatului pentru care se obligă banca), suma de
......... (in cifre si litere), necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate, daca
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în
perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea autorităţii
contractante sau a candidatului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ....................
Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________
(stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) si semnata de ______________ (nume
prenume) in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Bancii.

Operator economic
(denumirea/numele)
Operator economic (denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ........................................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al


...................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos
sunt reale.
Nr Denumire /nume Datele de recunoaştere ale Specializare Partea/părţile din
crt subcontractant subcontractanţil or contract ce urmează a fi
subcontractate

Data completării
Operator economic (semnătură autorizată)
Angajament Terţ susţinător financiar Terţ susţinător financiar
(denumirea) ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,...............................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................................................


(denumirea contractului), noi .................................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul
înregistrat la ................ (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, să punem la dispoziţia .................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi Acordului cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant
şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ...............................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
..................................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a Acordului cadru.
Noi, ............................................................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem
să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de (denumire
ofertant/grupul de operatori economici), în baza Acordului cadru şi pentru care ........................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuţiune.
Noi, ....................................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă,
cât şi faţă de ........... (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea,
parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi
prin prezentul angajament.
Noi, ................................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute
în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, care
dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor
obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată ............................................................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
Terţ susţinător, (semnătură autorizată)
ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori
economici
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea Acordului cadru ............................................ (denumirea Acordului


cadru), noi ............ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la ...............
........... (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil,
să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi Acordului cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care
au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ...............................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale
de ...................................................................................................................... necesară pentru îndeplinirea
integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, .......................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ......................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ..................... (denumire operatorul/candidatului/grupul de
operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în
acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de .................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016,, care dă
dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care
decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .. ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori
economici).
(denumirea
Data completării, Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)
OFERTANTUL (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6

Catre.....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
furnizam ________________________________ (denumirea contractului ) pentru suma de
............................................. exclusiv TVA., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
(suma in litere si in cifre) __________________________ lei. (suma in litere),
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele
conform propunerii tehnice anexate1.
1 Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii
urmand sa intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul
caietului de sarcini, prin prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de
catre Autoritatea Contractanta.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _________________ zile,
respectiv pana la data de ___________________________ , si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data _______ / ____ / _____
______________ , in calitate de ____________________ , legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________ .
(denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic (denumirea/numele)
Anexa la Formularul de oferta

LOT 1
Denumire produs Pret Valoare Valoare Valoare
NR.
unitar fara TVA TVA cu TVA
BUC.
lei/um (lei) (lei) (lei)
"Solutie integrata de management si control 1
retea"

TOTAL

LOT 2
Pret Valoare Valoare Valoare
NR.
Denumire produs unitar fara TVA TVA cu TVA
BUC.
lei/um (lei) (lei) (lei)
Upgrade numar de pagini de la 500.000 la 1
1.000.000 a Licentei de Scan si OCR ,
implementare licenta in INFOCET
Upgrade numar utilizatori Infocet - Managementul 15
Documentelor

TOTAL

LOT 3

Pret Valoare Valoare Valoare


NR. unitar fara TVA cu TVA
Denumire produs BUC. lei/um TVA (lei) (lei)
(lei)
"Sistem de operare + Office pentru
75
calculatoare si laptopuri" - 75 buc
TOTAL

LOT 4

Pret Valoare Valoare Valoare


NR.
Denumire produs unitar fara TVA TVA cu TVA
BUC.
lei/um (lei) (lei) (lei)
”Aplicatie de monitorizare si semnalare 1
incidente”

TOTAL
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/a ...................................................... , în calitate de .....................................................


(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca obiect
: ........................................................................... , declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţia prevăzută la art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
2. ................................................................................... Subsemnatul/a declar că voi informa imediat
autoritatea contractantă
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3
BUCUREŞTI) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Nota
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
ROBERT SORIN NEGOITA, ELENA PETRESCU, MARIUS MIHAITA, OCTAVIAN GHETU, OLGA
COJOCARU, RALUCA STAN, ROXANACIRSTEA, GEORGETA VISAN, ZAMFIRESCU
CONSTANTIN DANIEL, DUMITRESCU MONICA, NASTAILA ALEXANDRA ROXANA, RAZVAN
PARVU, CALINA SORESCU,GAVRILA CAMELIA DANA, LILIANA PREDILA, IRINA GINA
SOROCEANU,CORALIA FILIP, MARIA DRAGHICI, NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA STANCA,
EMILIA CARABULEA, TUGUI ADRIAN ALEXANDRU, NETEA VIOLETA,TOMA VALENTIN
DANIEL, BARBU GABRIEL ROBERT IONUT, RADU MUNTEANU, NICOLETA STOICA,STOIAN
IUSTINIAN PATRICIU, CATALIN IONUT TUDOR, ALEXANDRU PLACINTE,GABRIEL CRISTIAN
IOACHIM, GABRIEL ROBERT IONUȚ BARBU

Data completarii:
Operator economic,
(semnatura autorizata)

S-ar putea să vă placă și