Sunteți pe pagina 1din 835

 

Ministerul Sănătăţii Publice - Ordin nr. 1782/2006 din 28 decembrie 2006

Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care


primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 
În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Consolidarea din data de 14 ianuarie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 09 ianuarie
2007 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 639/2007; Ordin 1026/2010; Ordin 1111/2010; Ordin
1503/2013; Ordin 648/2014; Ordin 1556/2014; Ordin 506/2015; Ordin 779/2016; Ordin 1110/2016; Ordin 365/2017; Ordin
835/2018; Ordin 474/2020;
Ultimul amendament în 23 martie 2020.

    Nr. 1.782/576 

    Ministerul Sănătăţii Publice 


    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

    În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr.
972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi
codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu
modificările şi completările ulterioare, 
    văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului
Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
8.419/5.493/2006, 

1
    ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 

   Art. 1. -  Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1. 


   Art. 2. -  (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Listei tabelare a bolilor a
Clasificării Internaţionale a Maladiilor, revizia 10 OMS. 
     01/07/2007 - alineatul a fost modificat prin Ordin 639/2007, după cum urmează: 
   (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Clasificării internaţionale statistice a
bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată (ICD-10-AM), vol. I, ediţia a III-a -
iulie 2002. 
     01/12/2010 - alineatul a fost modificat prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 
   (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG, cu modificările ulterioare. 
     01/01/2014 - alineatul a fost modificat prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 
   (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1. 
   (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform
Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.624/2004 privind introducerea Listei tabelare a
procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile
ambulatorii de specialitate din România. 
     01/12/2010 - alineatul a fost modificat prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 
   (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform
clasificării RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010, cu modificările ulterioare. 
     01/01/2014 - alineatul a fost modificat prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 
   (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform
clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. 
   (3) Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face
conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator. 

2
   Art. 3. -  (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului "Foaie de observaţie clinică
generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2. 
   (2) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă. 
   (3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare
continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără
întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri. 
   (4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrjiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare. 
   (5) În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se
deschide o nouă FOCG. În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de
tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG. 
   (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii
spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181);
Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie
(1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371);
Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare
medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală -
respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473). 
     01/01/2014 - alineatul a fost modificat prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 
   (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii
spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie
(1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de
gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare
pediatrică) (1272); Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.2); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.1);
Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333);
Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371);
Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare
medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie
(1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473). 
     01/04/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 

3
   (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii
spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie
(1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de
gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare
pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie
cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371);
Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare
medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie
(1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473). 
   (7) Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din
nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie
maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă. 
   (8) Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3. 
   (9) «abrogat» 
     05/06/2014 - alineatul a fost introdus prin Ordin 648/2014. 
     23/12/2014 - alineatul a fost abrogat prin Ordin 1556/2014. 
   Art. 4. -  (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişă pentru spitalizarea de zi",
denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4. 
   (2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. 
   (3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă,
se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG. 
   (4) FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31
decembrie a anului respectiv. 
   (5) Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5. 
   Art. 5. -  (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de
către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. 
   (2) Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de
către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi
instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul

4
fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului
Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. 
   (3) Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de
către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi
instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional
şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate. 
   Art. 6. -  Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de
gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
   Art. 7. -  Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ. 
   Art. 8. -  (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim
de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6. 
   (2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de
pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7. 
   Art. 9. -  (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi
Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la
Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. 
   (2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti. 
   (3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management
Sanitar. 
   (4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în
luna precedentă. 
   (41) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 4 a lunii, şi va conţine datele
aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă. 
     29/04/2015 - alineatul a fost introdus prin Ordin 506/2015. 
   (5) Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, şi
va conţine datele aferente pacienţilor care au fişa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent. 
     05/06/2014 - alineatul a fost modificat prin Ordin 648/2014, după cum urmează: 

5
   (5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 5
a lunii, începând cu luna iulie 2014, şi va conţine informaţii referitoare la: 
   a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă; 
   b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu
este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită; 
   c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi
în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical; 
   d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care
finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care
se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi
completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă. 
   (51) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării
fişei/vizitei până la data de 4 a lunii, şi va conţine informaţii referitoare la: 
     29/04/2015 - alineatul a fost introdus prin Ordin 506/2015. 
   a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă; 
   b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu
este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită; 
   c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi
în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical; 
   d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care
finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care
se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi
completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă. 
   (6) Datele cu caracter confidenţial necodificate (numele şi prenumele pacientului) nu vor fi transmise. 
    Datele cu caracter confidenţial codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant,
codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. 

6
     01/01/2014 - alineatul a fost modificat prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

   (6) Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu vor fi transmise. 
    Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi transmise în formă
criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui
(Cod de identificare al pacientului). 
    Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului curant, codul de
parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala
Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 
   (7) Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele
colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi
managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti. 
   Art. 10. -  Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către
autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi
instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul
fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar. 
   Art. 11. -  (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. 
   (2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.
798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului
sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient
(SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.
440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare
de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte
reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin. 
   (3) Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de

7
sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
   Art. 12. -  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 
     
   *) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil. 

   Art. 13. -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p.
Preşe
dintel
e
Mini
Casei
strul
Naţio
sănă
nale
tăţii
de
publi
Asigu
ce,
rări
de
Sănăt
ate,
Ghe
orgh
e
Vasil
Eug
e
en
Cepoi
Nicol
ăesc
u

ANEXA Nr. 1  

NOMENCLATOR
investigaţiilor de laborator 

8
ANEXA Nr. 2  

Jude
Nr.
ţul . .
înregistrar
.... [][]
e SC [][][]
....
[][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][][]
....
[][][][]
...
...
Spita
...
lul . . Întoc
[][][][] ...
.... mit
[][] ...
.... de:
...
..
..
Secţi par
a... afa
[][][][]
.... me
[]
.... dic
... ului

FOAIE DE OBSERVAŢIE
CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PRENUMELE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Sexul M/F []
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Domiciliul legal: Alergic

9
la: . . .
judeţul [][]
......
Localitatea . . . . . . . .
......
...
.
Sect. [] Mediul U/R []
Str. . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . .
o
r
Reşedinţa: judeţul []
Data a
[]
inter []
Localitatea . . . . . . . .
nării: []
........
[]
[]
l
u
a
n
n
Sect. [] Mediul U/R [] ă
zi [] []
Str. . . . . . . . . . . . .
[] []
Nr. . . . . . . [
[]
]
[]
[
]
o
r
Cetăţenie: Român [] Data
a
Străin exte
[]
[] . . . . . . . . . . . . . . . rnări
[]
.. i:
[]
[]
l
u
a
n
n
Greutatea la naştere ă
zi [] []
(nou născuţi) [][][][]
[] []
grame [
[]
]
[]
[
]
Ocupaţia: fără Nr. zile
ocupaţie (1); salariat spitaliz
(2); lucrător pe cont are . . .
propriu (3); patron . . . . . .

10
(4); agricultor (5);
elev/student (6);
.
şomer (7); pensionar
(8) []
Nr. zile
Locul de muncă . . . . c.m. la
. . . . . . . . . . . . . . . . . extern
......... are . . .
...
N
iv fără studii (1); ciclu
el primar (2); ciclu
d gimnazial (3); şcoală
e profesională (4); liceu
in (5); şcoală postliceală
st (6); studii superioare de
r scurtă durată (7); studii
ui superioare (8);
r nespecificat (9) [
e: ]
C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][]
Certificat naştere (copil)
seria [][] Nr. [][][][][][]

SA A N
tsse
ai i a
t gg s
uu u i
tr rg
aau
at r r
sCe a
iN t
gA v []
uS o
r l
a[ u
t] n
: t
a
r
ă

11
[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e
CAS
[][]
Facu
ltativ
ă
CAS
[][]
Euro
card
[]
Acor
d
inter
naţio
nal []

Categ. [][]
asig.
CNAS
:
salaria
t (1);
coasig
. (2);
pensio
nar
(3);
copil <
18 ani
(4);
elev/u
cenic/
stude

12
nt 18-
26 ani
(5);
gravid
ă (6);
vetera
n (7);
revolu
ţionar
(8);
handic
ap (9);
PNS
(10);
ajutor
social
(11);
şomaj
(12);
alte
(13)
Tipul
intern
ării:
urgenţ
ă (1);
trimit.
MF
(2);
trimit.
ambul
atoriu []
(3);
transf
er
inters
pit.
(4); la
cerere
(5);
alte
(9)
Criteri
[]
u

13
intern
are:
urgenţ
ă (1);
diagn
ostic
(2);
tratam
ent
(3);
nedep
lasabil
(4);
epide
miolog
ie (5);
medic
şef (6)
Diagnosticul
de trimitere: .
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
Diagnosticul
la internare: .
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
. . [][][][][]

14
Semnăt
ura şi
parafa
medicul
ui
......
......
...

Diagnosticul
la 72 de
ore: . . . . . . .
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
....
Diagn
osticul
princip
al la
extern
are: . . [][][][]
. . . . . []
.....
.....
.....
.....
.....
. . . . . [][][][]
. . . . . []
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

15
.....
.....
.
Diagnostice
secundare la
externare
(complicaţii/c
omorbidităţi):
1. . . .
.....
.....
.....
.....
. . . . . [][][][]
. . . . . []
.....
.....
.....
.....
.
2. . . .
.....
.....
.....
.....
. . . . . [][][][]
. . . . . []
.....
.....
.....
.....
.
3. . . .
.....
.....
.....
.....
. . . . . [][][][]
. . . . . []
.....
.....
.....
.....
.

16
4. . . .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... . [][][][]
.... . []
.... .
.... .
.... .
.... .
.
5. . . .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... . [][][][]
.... . []
.... .
.... .
.... .
.... .
.
6. . . .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... . [][][][]
.... . []
.... .
.... .
.... .
.... .
.

Sem Semnăt
nătur ura şi
a şi parafa
paraf medicul
a ui
medi curant

17
cului
şef
....
.... ......
.... ......
.... ......
.... ......
..

Intervenţia
chirurgicală
principală: . .
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
. . [][][][][][]
Consimţămâ
ntul pentru
intervenţie: .
...........
...........
...........
......
medic
operat
or
princi
pal . .
.....
.....
.....
.....

18
.....
.....
E
c
h
i
medic
p
operat
a
or II . .
.....
o
.....
p
. . . .
e
medic
r
ATI . .
a
.....
t
.....
o
.
r
i
e
:
medic
operat
or
III . . .
.....
.....
. . .
asiste
nt/ă . .
.....
.....
Data
intervenţiei
chirurgicale:
zi [][] lună [][]
an [][][][]
Intervenţii
chirurgicale
concomitent
e (cu cea
principală):
1. . . . . . . . . .
...........
...........

19
...........
...........
[][][][][][]
medic
operat
or
princi
pal . .
.....
.....
.....
E .....
c .....
h .....
i medic
p operat
a or II . .
.....
o .....
p . . .
e medic
r ATI . .
a .....
t .....
o ..
r medic
i operat
e or
: III . . .
.....
.....
.
asiste
nt/ă . .
.....
.....
..
2. . . . . . . . . .
...........
...........
...........
...........
[][][][][][]

20
medic
operat
or
princi
pal . .
.....
.....
.....
.....
.....
.....
E
c
h
i
medic
p
operat
a
or II . .
.....
o
.....
p
. . .
e
medic
r
ATI . .
a
.....
t
.....
o
..
r
i
e
:
medic
operat
or
III . . .
.....
.....
.
asiste
nt/ă . .
.....
.....
..
Alte
intervenţii
chirurgicale:

21
1. . . . . . . . . .
...........
...........
...........
...........
[][][][][][]
medic
operat
or
princi
pal . .
.....
.....
.....
.....
.....
.....
E
c
h
i
medic
p
operat
a
or II . .
.....
o
.....
p
. . .
e
medic
r
ATI . .
a
.....
t
.....
o
..
r
i
e
:
medic
operat
or
III . . .
.....
.....
.
asiste
nt/ă . .

22
.....
.....
..
Data
intervenţiei
chirurgicale:
zi [][] lună [][]
an [][][][]
2. . . . . . . . . .
...........
...........
...........
...........
[][][][][][]
medic
operat
or
princi
pal . .
.....
.....
.....
.....
.....
.....
E
c
h
i
medic
p
operat
a
or II . .
.....
o
.....
p
. . .
e
medic
r
ATI . .
a
.....
t
.....
o
..
r
i
e
:

23
medic
operat
or
III . . .
.....
.....
.
asiste
nt/ă . .
.....
.....
..
Data
intervenţiei
chirurgicale:
zi [][] lună [][]
an [][][][]
Examen
citologic . . . .
...........
...........
...........
...........
....
Examen
extemporane
u.........
...........
...........
...........
........
Examen
histopatologi
c (biopsie -
piesă
operatorie) .
...........
...........
.......
Transfer
între secţiile
spitalului:

24
Nr.
Data Data
Secţi Diagn zile
intrări ieşirii
a ostic spitali
i (ora) (ora)
zare

Starea
la
externar
e:
vindeca
t (1);
amelior
[]
at (2);
staţiona
r (3);
agravat
(4);
decedat
(5)
exter
nat
(1);
Ti
exter
p
nat la
ul
cerer
e
e (2);
xt
transf
e []
er
r
inters
n
pitalic
ă
esc
rii
(3);
:
dece
dat
(4)
Deces: []
intraope
rator

25
(1);
postope
rator: 0-
23 ore
(2); 24-
47 ore
(3); >
48 ore
(4)
Data şi ora
decesului: zi []
[] lună [][] an []
[][][] ora [][][][]
Diagnostic în
caz de deces:
a. Cauza
directă
(imediată) . . .
............
............
............
...
b. Cauza
antecedentă .
............
............
............
..........
I. Stări
morbide
iniţiale:
c. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
d. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
II. Alte stări

26
morbide
importante . . .
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Diagnostic
anatomo-
patologic
(autopsie),
macroscopic: .
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Microscopic: .
............
............
............
............
............
............
............
............

27
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
......
Cod
ul
morf
ologi
c (în M [][][][][]
caz
de
canc
er)
Explorări
funcţionale:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
1. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
2. . . . [ [][]

28
]
[
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... ]
[
]
[
]
3. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
4. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
5. . . . [ [][]
..... ]
..... [

29
]
[
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... ]
[
]
[
]
6. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
Investi
gaţii
radiol
ogice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
7. . . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [

30
]
[
... ]
[
]
[
]
8. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
9. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
10. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[

31
]
[
]
[
]
11. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
12. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
Alte
proce
duri
terape
utice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
13. . . [ [][]
..... ]

32
[
]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
14. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
15. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
16. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]

33
[
]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
17. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
18. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
ALTE
OBSE
RVAŢI
I:

34
123456789111111111122222222223
012345678901234567890
MOTIV
ELE
INTER
NĂRII: .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...
ANAMN

35
EZĂ: . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
a)
Anteced
ente
heredo-
colatera
le . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
b)
Anteced
ente
persona
le,

36
fiziologi
ce şi
patologi
ce . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
....
c)
Condiţii
deviată
şi
muncă .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

37
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.
d)
Compor
tamente
(fumat,
alcool
etc.)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
e)
Medicaţ
ie de
fond
adminis
trată
înaintea

38
internări
i
(inclusiv
prepara
te
hormon
ale şi
imunos
upresoa
re)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
ISTORI
CUL
BOLII: .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

39
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
EXAME
NUL
CLINIC
GENER
AL . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..

40
EXAME
N
OBIEC
TIV . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.
Starea
general
ă.....
.......
.......
.
Talie . .
.......
. .
Greutat
e.....
.......
Starea
de
nutriţie .
.......
.......
. .
Starea
de
conştie
ntă . . . .
.......
.......
..
Facies .
.......
.......
.......
.......
.......
.......

41
.......
.......
..
Tegume
nte . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.....
Mucoas
e.....
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.....
Fanere
.......
.......

42
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...
Ţesut
conjunc
tiv-
adipos .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
Sistem
ganglio
nar . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

43
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.
Sistem
muscul
ar . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.
Sistem
osteo-
articular

44
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
APARA
T
RESPI
RATOR
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

45
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
APARA
T
CARDI
OVASC
ULAR .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

46
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
APARA
T
DIGES
TIV . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

47
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
....
FICAT,
CĂI
BILIAR
E,
SPLINĂ
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

48
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
APARA
T URO-
GENIT
AL . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

49
.......
.
SISTE
M
NERVO
S,
ENDOC
RIN,
ORGAN
E DE
SIMŢ . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
EXAME
N
ONCOL
OGIC: .
.......
.......
.......
.......
.......

50
.......
.......
..
1.
Cavitate
a
bucală .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
2.
Tegume
nte . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
3.
Grupe
ganglio
ni
palpabil
e.....
.......
.......
.......
.......
.......
....
4. Sân .
.......
.......
.......
.......
.......
.......

51
.......
.......
..
5.
Organe
genitale
feminin
e.....
.......
.......
.......
.......
.......
.....
6.
Citologi
a
secreţie
i
vaginal
e.....
.......
.......
.......
.......
.......
..
7.
Prostat
ă şi
Rect . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
8.
Alte . . .
.......
.......
.......
.......

52
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
ALTE
EXAME
NE DE
SPECIA
LITATE
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

53
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.....
EXAME
NE DE
LABOR
ATOR .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

54
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...
EXAME
NE
RADIO
LOGIC
E
(rezultat
e) . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

55
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.....
EXAME
NE
ECOGR
AFICE
(rezultat
e) . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

56
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
INTERV
ENŢII
CHIRU
RGICA
LE
(număr
ul
interven
ţiei
chirurgi
cale,
protocol
operato
r):
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

57
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......
EXAME
NE
ANATO
MO-
PATOL
OGICE:

58
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

59
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
SUSŢIN
EREA
DIAGN
OSTIC
ULUI ŞI
TRATA
MENTU
LUI:
CLINIC:
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

60
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

61
.......
......
PARAC
LINIC: .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

62
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...
EPICRI
ZA: . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

63
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..

64
Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
ic
ul
ui,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

FOA
IE
DE
TEM
PER
ATU

ADU
LŢI
CNP
[][][][]
[][][][]
[][][][]

65
[]

Num
ele .
....
....
....
. . .
Pren
umel
e...
....
....
....
.
Anul
....
. .
luna
. . .
Nr.
foii
de
obse
rvaţi
e...
. Nr.
salo
n...
Nr.
pat .
...

Ziua
Zile
de
boal
ă
RT P T D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S
e. l e

66
s m
Au
p p
.s
. .

14
33
61
50

14
32
40
05

13
22
29
50

13
21
08
05

3
11 8
7
50 0
°

1 63
5
0 06

67
°

Lichi
de
inger
ate
Diur
eză

Scau
ne

Diet
ă

FOA
IE
DE
EVO
LUŢI
E ŞI
TRA
TAM
ENT

EVO TRAT
DAT
LUŢI AME
A
E NT

68
01/01/2014 - ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 2  

Jude
Nr.
ţul . .
înregistrar
.... [][]
e SC [][][]
....
[][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][][]
....
[][][][]
...
Spita
lul . . Situaţii
[][][][]
.... speciale1)
[][]
.... []
..
...
Secţi
...
a... Întoc
[][][][] ...
.... mit
[][][][] ...
.... de:
...
...
..
par

69
afa
me
dic
ului
Internat
prin3): []

FOAIE DE OBSERVAŢIE
CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PRENUMELE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Sexul M/F []
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergic
Domiciliul legal:
la: . . .
judeţul [][]
......
Localitatea . . . . . . . .
......
..
.
o
r
Sect. [] Mediul U/R [] Data a
Str. . . . . . . . . . . . . inter []
Nr. . . . . . nării: []
[]
[]
l
u
a
n
Reşedinţa: judeţul [] n
ă
[] zi [] []
Localitatea . . . . . . . . [] []
[
..... []
]
[]
[
]

70
o
r
Data
Sect. [] Mediul U/R [] a
exte
Str. . . . . . . . . . . . . []
rnări
Nr. . . . . . []
i:
[]
[]
l
u
a
n
Cetăţenie: Român [] n
ă
Străin zi [] []
[] . . . . . . . . . . . . . . . [] []
[
.. []
]
[]
[
]
Nr. zile
Greutatea la naştere spitaliz
(nou născuţi) [][][][] are . . .
grame ......
.
Nr. zile
Greutatea la c.m. la
internare (copii 0-1 extern
an) [][][][] grame are . . .
...
CNP mamă [][][][][][][][][][][][]
[] FO mamă [][][][][][][]
Ocupaţia: fără ocupaţie (1);
salariat (2); lucrător pe cont
propriu (3); patron (4);
agricultor (5); elev/student
(6); şomer (7); pensionar (8)
[]
Locul de muncă . . . . . . . . . .
...............
Nivel de instruire: fără [
studii (1); ciclu primar (2); ]
ciclu gimnazial (3); şcoală
profesională (4); liceu (5);
şcoală postliceală (6);
studii superioare de scurtă
durată (7); studii

71
superioare (8); nespecificat
(9)
C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][]
Certificat naştere (copil)
seria [][] Nr. [][][][][][]

A
s
i
SA g
tsu
ai r
N
t ga
e
uu r
a
tr e
s
a i
at v
g
sCo
u
i Nl
r
gA u
a
uS n
t
r t
[]
a a
t[ r
:] ă

[
]
Tip
asig.
CNA
S: 1.
Oblig
atori
e
CAS
[][] 2.
Facu
ltativ

72
ă
CAS
[][] 3.
Euro
card
[] 4.
Acor
d
inter
naţio
nal []
Nr.
card
euro
pean
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
Nr.
paşa
port
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
5.
Forlu
mare
euro
pene
[][][][]
Nr.
card
naţio
nal []
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][]

73
Tipul
intern
ării:
fără
bilet
intern
are
(1);
bilet
intern
are
MF
(2);
bilet
intern
are
Med.
[]
Spec.
(3);
transf
er
inters
pit.
(4); la
cerere
(5);
alte
(9) []
Serie
BI [][]
[][][]
Nr. BI
[][][][][]
[][][][][]
Criteri
u
intern []
are2):
[][]
Diagnosticul de
trimitere: . . . . . . . .

74
...............
...............
...............
...............
...............
...............
............
Diagnosticul la
internare: . . . . . . .
...............
...............
...............
...............
...............
...............
. . . . . [][][][][]

Semnătura şi
parafa
medicului
...........
....

Diagnosticul la 72
de
ore: . . . . . . . . . . . .
...............
...............
...............
...............
...............
...............
........
Diagn [][][][][]
osticul
princi
pal la
extern
are: . .
.....
.....
.....
.....

75
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
[][][][][]
.....
.....
.....
.....
.....
.
Diagnostice
secundare la
externare
(complicaţii/comor
bidităţi):
1. . . .
.....
.....
.....
.....
[][][][][]
.....
.....
.....
.....
.
2. . . .
.....
.....
.....
.....
[][][][][]
.....
.....
.....
.....
.
3. . . . [][][][][]
.....
.....
.....

76
.....
.....
.....
.....
.....
.
4. . . .
.....
.....
.....
.....
[][][][][]
.....
.....
.....
.....
.
5. . . .
.....
.....
.....
.....
[][][][][]
.....
.....
.....
.....
.
6. . . .
.....
.....
.....
.....
[][][][][]
.....
.....
.....
.....
.

Sem Semnătura şi
nătur parafa
a şi medicului
paraf curant
a
medi

77
cului
şef
....
....
...........
....
...........
....
..
....
..
23.3 A4 t2
Număr ore de
ventilaţie
mecanică: [][][]
Intervenţia
chirurgicală
principală: . . . . . . .
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
. [][][][][][]
Consimţământul
pentru intervenţie: .
...............
...............
.........
medic
operator
principal
.......
.......
.......
.......
....
E medic
c operator
h II . . . . . .
i .......

78
p
a

o
p
. . .
e
medic
r
ATI . . . .
a
.......
t
..
o
r
i
e
:
medic
operator
III . . . . .
.......
. . . .
asistent/
ă......
......
Data şi ora
începerii
intervenţiei
chirurgicale:
_/_/___ _:_ Data şi
ora sfârşit
intervenţie: _/_/___
_:_
Intervenţii
chirurgicale
concomitente (cu
cea principală):
1. . . . . . . . . . . . . .
...............
...............
. . . . . . . . . . [][][][][]
[]
E medic
c operator
h principal
i .......
p .......

79
.......
.......
....
medic
a
operator
II . . . . . .
o
.......
p
. . medic
e
ATI . . . .
r
.......
a
...
t
o medic
r operator
i III . . . . .
e .......
: . .
asistent/
ă......
.......
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei
chirurgicale:
_/_/___ _:_ Data şi
ora sfârşit
intervenţie: _/_/___
_:_
2. . . . . . . . . . . . . .
...............
...............
. . . . . . . . . . [][][][][]
[]
medic
operator
principal
.......
.......
.......
.......
....
E medic
c operator

80
h
i
p
a

o II . . . . . .
p .......
e . . medic
r ATI . . . .
a .......
t ...
o
r
i
e
:
medic
operator
III . . . . .
.......
. .
asistent/
ă......
.......
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei
chirurgicale:
_/_/___ _:_ Data şi
ora sfârşit
intervenţie: _/_/___
_:_
Alte intervenţii
chirurgicale:
1. . . . . . . . . . . . . .
...............
...............
. . . . . . . . . . [][][][][]
[]
medic
operator
principal
.......

81
.......
.......
.......
....
E
c
h
i
p
a medic
operator
o II . . . . . .
p .......
e . . medic
r ATI . . . .
a .......
t ...
o
r
i
e
:
medic
operator
III . . . . .
.......
. .
asistent/
ă......
.......
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei
chirurgicale:
_/_/___ _:_ Data şi
ora sfârşit
intervenţie: _/_/___
_:_
2. . . . . . . . . . . . . .
...............
...............
. . . . . . . . . . [][][][][]
[]

82
medic
operator
principal
.......
.......
.......
.......
....
E
c
h
i
p
a medic
operator
o II . . . . . .
p .......
e . . medic
r ATI . . . .
a .......
t ...
o
r
i
e
:
medic
operator
III . . . . .
.......
. .
asistent/
ă......
.......
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei
chirurgicale:
_/_/___ _:_ Data şi
ora sfârşit
intervenţie: _/_/___
_:_
Examen

83
citologic . . . . . . . .
...............
...............
..............
Examen
extemporaneu . . .
...............
...............
...............
..
Examen
histopatologic
(biopsie - piesă
operatorie) . . . . . .
...............
.........
Transfer între
secţiile spitalului:

Data Nr.
Data
Secţi Diagn şi ora zile
şi ora
a ostic intrări spitali
ieşirii
i zare

Starea []
la
externar
e:
vindeca

84
t (1);
amelior
at (2);
staţiona
r (3);
agravat
(4);
decedat
(5)
Tipul
externăr
ii:
externat
(1);
externat
la
cerere []
(2);
transfer
interspit
alicesc
(3);
decedat
(4)
Deces:
intraope
rator
(1);
postope
rator: 0-
[]
23 ore
(2); 24-
47 ore
(3); >
48 ore
(4)
Data şi ora
decesului: zi []
[] lună [][] an []
[][][] ora [][][][]
Diagnostic în
caz de deces:
a. Cauza
directă

85
(imediată) . . .
............
............
............
...
b. Cauza
antecedentă .
............
............
............
..........
I. Stări
morbide
iniţiale:
c. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
d. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
II. Alte stări
morbide
importante . . .
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Diagnostic
anatomopatol
ogic
(autopsie),
macroscopic: .
............

86
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Microscopic: .
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
......
Cod M [][][][][]
ul
morf
ologi

87
c (în
caz
de
canc
er)
Explorări
funcţionale:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
1. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
[
]
2. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
3. . . . [ [][]
..... ]
..... [

88
]
[
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... ]
[
]
[
]
4. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
5. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
6. . . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [

89
]
[
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... ]
[
]
Investi
gaţii
radiol
ogice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
7. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
8. . . . [ [][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[

90
]
[
]
[
]
9. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
10. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
11. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[

91
]
[
]
12. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
Alte
proce
duri
terape
utice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
13. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
14. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]

92
[
]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
15. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
16. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
17. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]

93
[
]
..... [
..... ]
..... [
.... ]
[
]
[
]
18. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
ALTE
OBSE
RVAŢI
I:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    MOTIVELE INTERNĂRII: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94
    ANAMNEZA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   a) Antecedente heredo-colaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   c) Condiţii de viaţă şi
muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95
   d) Comportamente (fumat, alcool
etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare) . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    ISTORICUL BOLII: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENUL CLINIC GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMEN OBIECTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Starea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Starea de nutriţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starea de
conştienţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Facies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96
   
Tegumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Mucoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Fanere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Ţesut conjunctiv-
adipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Sistem ganglionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

    Sistem muscular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

    Sistem osteo-articular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................

97
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT RESPIRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT CARDIOVASCULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT
DIGESTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    FICAT, CĂI BILIARE,
SPLINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

98
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT UROGENITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE
SIMŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMEN ONCOLOGIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   1. Cavitatea
bucală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   2. Tegumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   3. Grupe ganglioni
palpabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   4. Sân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   5. Organe genitale feminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99
   6. Citologia secreţiei
vaginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   7. Prostată şi rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   8. Alte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    ALTE EXAMENE DE
SPECIALITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENE DE LABORATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

100
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENE ECOGRAFICE
(rezultate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . 
    EXAMENE ANATOMOPATOLOGICE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101
    PARACLINIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   
EPICRIZA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sem
nătur
a şi
paraf
a
medi
cului
,
....
....
....
....
....
....
....
....
..

102
FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢI*) 

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 
Anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . Nr. foii de observaţie . . . . . . . . . . . . Nr. salon . . . . . . . . . . . Nr.
pat . . . . . . . . . . . . . . 

Ziua
Zile
de
boal
ă
R
T PT
e
. ue
s D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S
Al m
p
. sp
.

14
33
61
50

14
32
40
05

22 1 3

103
29
50

13
21
08
05

3
11 8
7
50 0
°

3
1 6
5 6
0 0
°

Lichi
de
inger
ate
Diur
eză
Scau
ne

104
Diet
ă

FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT 

EVO TRAT
DAT
LUŢI AME
A
E NT

Nota 1
privind situaţiile speciale 

Situaţii speciale Cod

105
Suspiciune de accident de muncă 1

Suspiciune de boală profesională 2

Accident rutier 3

Vătămare corporală 4

Nota 2
privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu
modificările ulterioare 

Criterii de internare Cod


Naştere 1

Urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest 2
potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă

Boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare 3

Tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cazurile dispuse prin 4
ordonanţă a procurorului pe timpul judecării penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi
tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei
într-un penitenciar-spital

Diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. 5

106
Nota 3
privind structura prin care se realizează internarea pacientului 

Internat prin Cod


Biroul de internări 1

Camera de gardă 2

Unitate de primire urgenţe 3

Centru de primire urgenţe 4

05/06/2014 - ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Ordin 648/2014, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 2  

Jude
Nr.
ţul . .
înregistrar
.... [][]
e SC [][][]
....
[][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][][]
....
[][][][]
...
Spita
lul . . Situaţii
[][][][]
.... speciale
[][] 1
.... ) []
..

107
...
Secţi
...
a... Întoc
[][][][] ...
.... mit
[][][][] ...
.... de:
...
...
..
par
afa
me
dic
ului
Internat
prin 3 ): []

FOAIE DE OBSERVAŢIE
CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PRENUMELE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Sexul M/F []
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergic
Domiciliul legal:
la: . . .
judeţul [][]
......
Localitatea . . . . . . . .
......
..
.
o
r
Sect. [] Mediul U/R [] Data a
Str. . . . . . . . . . . . . inter []
Nr. . . . . . nării: []
[]
[]
Reşedinţa: judeţul [] zi [] l a
[] [] un
Localitatea . . . . . . . . n[]

108
ă
[]
[
..... []
]
[]
[
]
o
r
Data
Sect. [] Mediul U/R [] a
exte
Str. . . . . . . . . . . . . []
rnări
Nr. . . . . . []
i:
[]
[]
l
u
a
n
Cetăţenie: Român [] n
ă
Străin zi [] []
[] . . . . . . . . . . . . . . . [] []
[
.. []
]
[]
[
]
Nr. zile
Greutatea la naştere spitaliz
(nou născuţi) [][][][] are . . .
grame ......
.
Nr. zile
Greutatea la c.m. la
internare (copii 0-1 extern
an) [][][][] grame are . . .
...
CNP mamă [][][][][][][][][][][][]
[] FO mamă [][][][][][][]
Ocupaţia: fără ocupaţie (1);
salariat (2); lucrător pe cont
propriu (3); patron (4);
agricultor (5); elev/student
(6); şomer (7); pensionar (8)
[]
Locul de muncă . . . . . . . . . .
...............
Nivel de instruire: fără
[

109
studii (1); ciclu primar (2);
ciclu gimnazial (3); şcoală
profesională (4); liceu (5);
şcoală postliceală (6);
studii superioare de scurtă
durată (7); studii
superioare (8); nespecificat
(9) ]
C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][]
Certificat naştere (copil)
seria [][] Nr. [][][][][][]

A
s
i
S g
A
t u
s
a r
i N
t a
g e
u r
u a
t e
r s
a i
a v
t g
s o
C u
i l
N r
g u
A a
u n
S t
r t
[]
a a
[
t r
]
: ă

[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e

110
CAS
[][]
Acor
d
inter
naţio
nal []
Card
euro
pean
[]
Form
ulare
euro
pene
[][][][]
Nr.
card
euro
pean
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
Nr.
paşa
port
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
Nr.
card
naţio
nal []
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][]

111
Tipul
internări
i: fără
bilet
internar
e (1);
bilet
internar
e MF
(2); bilet
internar
e Med.
Spec.
(3);
transfer
interspit
. (4); la
cerere
(5); alte
(9) []
Serie BI
[][][][][]
Nr. BI []
[][][][][][]
[][][]
Criteri
u
intern
are 2 ):
[][]
Diagnos
ticul de
trimitere
:......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

112
.......
.......
.......
.......
......
Diagnos
ticul la
internar
e: . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
. . . . . .
[][][][][]

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
icu
lui
..
..
..
..
..

113
..
..
.

Diagnos
ticul la
72 de
ore: . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..
Diagn []
osticul []
princi []
pal la []
extern []
are: . .
.....
.....
.....
.
. . . . . []
. . . . . []
. . . . . []
. . . . . []
. . . . . []
.....
...
Diagnos
tice

114
secund
are la
externar
e
(complic
aţii/com
orbidităţ
i):
1. . . .
.....
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
.....
.
2. . . .
.....
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
.....
.
3. . . .
.....
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
.....
.
4. . . . []
. . . . . []
. . . . . []
. . . . . []
. . . . . []
.....

115
.....
.....
.....
.
5. . . .
.....
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
[]
.....
.....
.

Se
m

tur
Sem a
nătur şi
a şi pa
paraf raf
a a
medi m
cului ed
şef icu
lui
cu
ra
nt
..
..
..
.... ..
.... ..
.... ..
.... ..
.... ..
.. ..
..
..
..

116
23.3 A4
t2
Număr
ore de
ventilaţi
e
mecanic
ă: [][][]
Interven
ţia
chirurgi
cală
principal
ă: . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
. . . . . .
[][][][][][]
[]
Consimţ
ământul
pentru
interven
ţie: . . . .
.......

117
. . .. . ..
. . .. . ..
. . .. . ..
. . .. . ..
.
me
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
E
dic
c
op
h
era
i
tor
p
II .
a
...
...
o
...
p
...
e
...
r
me
a
dic
t
AT
o
I..
r
...
i
...
e
...
:
..

118
me
dic
op
era
tor
III .
...
...
...
...
...
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
..
Data şi
ora
începeri
i
interven
ţiei:
_/_/___
_:_
Data şi
ora
sfârşit
interven
ţie:
_/_/___
_:_
Interven
ţii
chirurgi
cale
concomi
tente
(cu cea
principal
ă):
1. . . . . .

119
.......
.......
.......
.......
.......
.......
. . . . . .
[][][][][][]
[]
E me
c dic
h op
i era
p tor
a pri
nci
o pal
p ...
e ...
r ...
a ...
t ...
o ...
r ...
i ...
e ...
: ...
..
me
dic
op
era
tor
II .
...
...
...
...
. .
me
dic
AT
I..
...

120
...
...
...
me
dic
op
era
tor
III .
...
...
...
...
.
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi
ora
începeri
i
interven
ţiei:
_/_/___
_:_
Data şi
ora
sfârşit
interven
ţie:
_/_/___
_:_
2. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......

121
.......
. . . . . .
[][][][][][]
[]
me
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
E
dic
c
op
h
era
i
tor
p
II .
a
...
...
o
...
p
...
e
. .
r
me
a
dic
t
AT
o
I..
r
...
i
...
e
...
:
...
me
dic

122
op
era
tor
III .
...
...
...
...
.
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi
ora
începeri
i
interven
ţiei:
_/_/___
_:_
Data şi
ora
sfârşit
interven
ţie:
_/_/___
_:_
Alte
interven
ţii
chirurgi
cale:
1. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......

123
.......
. . . . . .
[][][][][][]
[]
me
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
E
dic
c
op
h
era
i
tor
p
II .
a
...
...
o
...
p
...
e
. .
r
me
a
dic
t
AT
o
I..
r
...
i
...
e
...
:
...
me
dic

124
op
era
tor
III .
...
...
...
...
.
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi
ora
începeri
i
interven
ţiei:
_/_/___
_:_
Data şi
ora
sfârşit
interven
ţie:
_/_/___
_:_
2. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
.......
. . . . . .
[][][][][][]
[]
me

125
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
E
dic
c
op
h
era
i
tor
p
II .
a
...
...
o
...
p
...
e
. .
r
me
a
dic
t
AT
o
I..
r
...
i
...
e
...
:
...
me
dic
op
era
tor
III .
...

126
...
...
...
.
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi
ora
începeri
i
interven
ţiei:
_/_/___
_:_
Data şi
ora
sfârşit
interven
ţie:
_/_/___
_:_
Examen
citologic
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...
Examen
extemp
oraneu .
.......
.......
.......

127
.......
.......
.......
.......
Examen
histopat
ologic
(biopsie
- piesă
operator
ie) . . . .
.......
.......
.......
.....
Transfer
între
secţiile
spitalulu
i:

Data Nr.
Data
Secţi Diagn şi ora zile
şi ora
a ostic intrări spitali
ieşirii
i zare

Starea []
la
externar
e:
vindeca
t (1);
amelior
at (2);
staţiona

128
r (3);
agravat
(4);
decedat
(5)
Tipul
externăr
ii:
externat
(1);
externat
la
cerere []
(2);
transfer
interspit
alicesc
(3);
decedat
(4)
Deces:
intraope
rator
(1);
postope
rator: 0-
[]
23 ore
(2); 24-
47 ore
(3); >
48 ore
(4)
Data şi ora
decesului: zi []
[] lună [][] an []
[][][] ora [][][][]
Diagnostic în
caz de deces:
a. Cauza
directă
(imediată) . . .
............
............
............

129
...
b. Cauza
antecedentă .
............
............
............
..........
I. Stări
morbide
iniţiale:
c. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
d. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
II. Alte stări
morbide
importante . . .
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Diagnostic
anatomo-
patologic
(autopsie),
macroscopic: .
............
............
............
............
............

130
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Microscopic: .
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
......
Cod M [][][][][]
ul
morf
ologi
c (în
caz
de
canc

131
er)
Explorări
funcţionale:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
1. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
[
]
2. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
3. . . . [ [][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [

132
]
[
..... ]
..... [
... ]
[
]
[
]
4. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
5. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
6. . . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [

133
]
[
... ]
[
]
Investi
gaţii
radiol
ogice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
7. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
[
]
8. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
9. . . . [ [][]

134
]
[
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... ]
[
]
[
]
10. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
11. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
12. . . [ [][]
..... ]
..... [

135
]
[
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
Alte
proce
duri
terape
utice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
13. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
14. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]

136
[
]
..... [
.... ]
[
]
[
]
15. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
16. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
17. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]

137
[
]
[
]
[
]
18. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
ALTE
OBSE
RVAŢI
I:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01/11/2016 - a fost completat prin Ordin 1110/2016, după cum urmează: 

Jude
Nr.
ţul . .
înregistrar
.... [][]
e SC [][][]
....
[][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][][]
....
[][][][]
...

138
Spita
lul . . Situaţii
[][][][]
.... speciale
[][] 1
.... ) []
..
...
Secţi
...
a... Întoc
[][][][] ...
.... mit
[][][][] ...
.... de:
...
...
..
par
afa
me
dic
ului
Internat
prin 3 ): []

FOAIE DE OBSERVAŢIE
CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PRENUMELE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Sexul M/F []
Telefon/mobil* . . . . . . . . . .
Adresă de e-mail* . . . . . . . .
..
* Nu este informaţie cu
caracter obligatoriu
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergic
Domiciliul legal:
la: . . .
judeţul [][]
......
Localitatea . . . . . . . .
......
..
.

139
o
r
Sect. [] Mediul U/R [] Data a
Str. . . . . . . . . . . . . inter []
Nr. . . . . . nării: []
[]
[]
l
u
a
n
Reşedinţa: judeţul [] n
ă
[] zi [] []
Localitatea . . . . . . . . [] []
[
..... []
]
[]
[
]
o
r
Data
Sect. [] Mediul U/R [] a
exte
Str. . . . . . . . . . . . . []
rnări
Nr. . . . . . []
i:
[]
[]
l
u
a
n
Cetăţenie: Român [] n
ă
Străin zi [] []
[] . . . . . . . . . . . . . . . [] []
[
.. []
]
[]
[
]
Nr. zile
Greutatea la naştere spitaliz
(nou născuţi) [][][][] are . . .
grame ......
.
Nr. zile
Greutatea la c.m. la
internare (copii 0-1 extern
an) [][][][] grame are . . .
...
CNP mamă [][][][][][][][][][][][]

140
[] FO mamă [][][][][][][]
Ocupaţia: fără ocupaţie (1);
salariat (2); lucrător pe cont
propriu (3); patron (4);
agricultor (5); elev/student
(6); şomer (7); pensionar (8)
[]
Locul de muncă . . . . . . . . . .
...............
Nivel de instruire: fără
studii (1); ciclu primar (2);
ciclu gimnazial (3); şcoală
profesională (4); liceu (5);
şcoală postliceală (6);
studii superioare de scurtă
durată (7); studii
superioare (8); nespecificat [
(9) ]
C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][]
Certificat naştere (copil)
seria [][] Nr. [][][][][][]

SA A N
tsse
ai i a
t gg s
uu u i
tr rg
aau
at r r
sCe a
iN t
gA v []
uS o
r l
a[ u
t] n
: t
a
r
ă

141
[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e
CAS
[][]
Acor
d
inter
naţio
nal []
Card
euro
pean
[]
Form
ulare
euro
pene
[][][][]
Nr.
card
euro
pean
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
Nr.
paşa
port
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
Nr.

142
card
naţio
nal []
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][]

Tipul
internării:
fără bilet
internare
(1); bilet
internare
MF (2); bilet
internare
Med. Spec.
(3); transfer
interspit.
(4); la
cerere (5);
alte (9) []
Serie BI [][]
[][][] Nr. BI []
[][][][][][][][][]
Criteriu
internare 2
): [][]
Diagnosticu
l de
trimitere: . .
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
........

143
Diagnosticu
l la
internare: . .
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
[][][][][]

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
icu
lui
..
..
..
..
..
..
..
.

Diagnosticu
l la 72 de
ore: . . . . . .
..........
..........
..........

144
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
....
S
e
m
n
a
l
a
r
e

b
o
a
l
ă

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
ă
Diagnosti [[
cul ]]
principal [
la ]
externare: [
........ ]
........ [
.. ]

145
[
]
[
]
[
........
]
........
[[
........
]]
........
[
.
]
[
]
Diagnosti
ce
secundar
e la
externare
(complica
ţii/comorb
idităţi):
[
]
1. . . . . . . [
........ ]
........ [[
........ ]]
........ [
...... ]
[
]
[
]
2. . . . . . . [
........ ]
........ [[
........ ]]
........ [
...... ]
[
]
3. . . . . . . [[
........ ]]
........ [

146
]
[
........ ]
........ [
...... ]
[
]
[
]
4. . . . . . . [
........ ]
........ [[
........ ]]
........ [
...... ]
[
]
[
]
5. . . . . . . [
........ ]
........ [[
........ ]]
........ [
...... ]
[
]

Semnăt Se
ura şi m
parafa nă
medicul tur
ui şef a
şi
pa
raf
a
m
ed
icu
lui
cu
ra

147
nt
..
..
..
..
....... ..
....... ..
....... ..
. ..
..
..
..
..
23.3 A4 t2
Număr ore
de ventilaţie
mecanică: []
[][]
Intervenţia
chirurgicală
principală: .
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
. . . . . . . [][]
[][][][][]
Consimţăm
ântul pentru
intervenţie:
..........
..........

148
..........
..........
me
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
dic
op
era
tor
II .
...
...
Echipa . . .
operat . . .
orie: ...
me
dic
AT
I..
...
...
...
..
me
dic
op
era

149
tor
III .
...
...
...
...
...
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
..
Data şi ora
începerii
intervenţiei:
_/_/___ _:_
Data şi ora
sfârşit
intervenţie:
_/_/___ _:_
Intervenţii
chirurgicale
concomitent
e (cu cea
principală):
1. . . . . . . . .
..........
..........
..........
..........
. . . . . [][][][]
[][][]
Echi medi
pa c
oper oper
atori ator
e: princi
pal .
....
....
....

150
....
....
....
....
...
med
ic
oper
ator
II . .
....
....
....
.
med
ic
ATI
....
....
....
..
med
ic
oper
ator
III . .
....
....
....
asist
ent/
ă..
....
....
....
Data şi ora
începerii
intervenţiei:
_/_/___ _:_
Data şi ora
sfârşit
intervenţie:
_/_/___ _:_
2. . . . . . . . .

151
..........
..........
..........
..........
. . . . . [][][][]
[][][]
me
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
dic
op
E era
c tor
hi II .
p ...
a ...
o ...
p ...
e . .
r me
at dic
o AT
ri I..
e: ...
...
...
...

152
me
dic
op
era
tor
III .
...
...
...
...
.
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei:
_/_/___ _:_
Data şi ora
sfârşit
intervenţie:
_/_/___ _:_
Alte
intervenţii
chirurgicale:
1. . . . . . . . .
..........
..........
..........
..........
. . . . . [][][][]
[][][]
me
dic
op
era
tor
pri

153
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
me
dic
op
E era
c tor
hi II .
p ...
a ...
o ...
p ...
e . .
r me
at dic
o AT
ri I..
e: ...
...
...
...
me
dic
op
era
tor
III .
...
...
...
...
.
asi

154
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei:
_/_/___ _:_
Data şi ora
sfârşit
intervenţie:
_/_/___ _:_
2. . . . . . . . .
..........
..........
..........
..........
. . . . . [][][][]
[][][]
me
dic
op
era
tor
pri
nci
pal
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
E me
c dic

155
op
era
tor
hi II .
p ...
a ...
o ...
p ...
e . .
r me
at dic
o AT
ri I..
e: ...
...
...
...
me
dic
op
era
tor
III .
...
...
...
...
.
asi
ste
nt/
ă.
...
...
...
...
.
Data şi ora
începerii
intervenţiei:
_/_/___ _:_
Data şi ora
sfârşit
intervenţie:

156
_/_/___ _:_
Examen
citologic . . .
..........
..........
..........
..........
.........
Examen
extemporan
eu . . . . . . .
..........
..........
..........
..........
...
Examen
histopatolog
ic (biopsie -
piesă
operatorie) .
..........
..........
.........
Transfer
între secţiile
spitalului:

Data Nr.
Data
Secţi Diagn şi ora zile
şi ora
a ostic intrări spitali
ieşirii
i zare

Starea []
la

157
externar
e:
vindeca
t (1);
amelior
at (2);
staţiona
r (3);
agravat
(4);
decedat
(5)
Tipul
externăr
ii:
externat
(1);
externat
la
cerere []
(2);
transfer
interspit
alicesc
(3);
decedat
(4)
Deces:
intraope
rator
(1);
postope
rator: 0-
[]
23 ore
(2); 24-
47 ore
(3); >
48 ore
(4)
Data şi ora
decesului: zi []
[] lună [][] an []
[][][] ora [][][][]
Diagnostic în

158
caz de deces:
a. Cauza
directă
(imediată) . . .
............
............
............
...
b. Cauza
antecedentă .
............
............
............
..........
I. Stări
morbide
iniţiale:
c. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
d. . . . . . . . . . .
............
............
............
............
.
II. Alte stări
morbide
importante . . .
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Diagnostic
anatomo-
patologic

159
(autopsie),
macroscopic: .
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...
Microscopic: .
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
......
Cod M [][][][][]

160
ul
morf
ologi
c (în
caz
de
canc
er)
Explorări
funcţionale:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
1. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]
[
]
2. . . . [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
[][]
..... ]
..... [
..... ]
..... [
... ]
[
]

161
[
]
3. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
4. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
5. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
6. . . . [ [][]
..... ]

162
[
]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... . . ]
... . . [
... ]
[
]
Investi
gaţii
radiol
ogice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
7. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
8. . . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]

163
[
]
..... [
... ]
[
]
[
]
9. . . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
... ]
[
]
[
]
10. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
11. . . [ [][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]

164
[
]
[
]
[
]
12. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
Alte
proce
duri
terape
utice:
C
o
Denu
d Nr.
mirea
u
l
[
]
13. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
14. . . [ [][]

165
]
[
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
15. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
16. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
17. . . [ [][]
..... ]
..... [

166
]
[
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
[
]
18. . . [
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
[][]
.... . ]
.... . [
.... . ]
.... . [
.... ]
[
]
ALTE
OBSE
RVAŢI
I:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    MOTIVELE INTERNĂRII: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

167
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    ANAMNEZA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   a) Antecedente heredo-colaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   c) Condiţii de viaţă şi
muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

168
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   d) Comportamente (fumat, alcool
etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare) . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    ISTORICUL BOLII: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENUL CLINIC GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMEN OBIECTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Starea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Starea de nutriţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starea de
conştienţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

169
    Facies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   
Tegumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Mucoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Fanere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Ţesut conjunctiv-
adipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Sistem ganglionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

    Sistem muscular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

170
    Sistem osteo-articular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT RESPIRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT CARDIOVASCULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT
DIGESTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    FICAT, CĂI BILIARE,
SPLINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................

171
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    APARAT UROGENITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE
SIMŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMEN ONCOLOGIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   1. Cavitatea
bucală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   2. Tegumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   3. Grupe ganglioni
palpabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   4. Sân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

172
   5. Organe genitale feminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   6. Citologia secreţiei
vaginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   7. Prostată şi rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   8. Alte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    ALTE EXAMENE DE
SPECIALITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENE DE LABORATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................

173
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    EXAMENE ECOGRAFICE
(rezultate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . 
    EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

174
    PARACLINIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   
EPICRIZA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sem
nătur
a şi
paraf
a
medi
cului
,
....
....
....
....
....
....
....
....
..

FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢI 

175
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 

Anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . Nr. foii de observaţie . . . . . . . . . . . . Nr. salon . . . . . . . . . . . Nr.


pat . . . . . . . . . . . . . . 

Ziua
Zile
de
boal
ă
R
T PT
e
. ue
s D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S
Al m
p
. sp
.

14
33
61
50

14
32
40
05

22 1 3

176
29
50

13
21
08
05

3
11 8
7
50 0
°

3
1 6
5 6
0 0
°

Lichi
de
inger
ate
Diur
eză
Scau
ne

177
Diet
ă

FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT 

EVO TRAT
DAT
LUŢI AME
A
E NT

Nota 1
privind situaţiile speciale 

Situaţii speciale Cod

Suspiciune de accident de muncă 1

Suspiciune de boală profesională 2

Accident rutier 3

Vătămare corporală 4

01/04/2018 - nota a fost modificată prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 

178
Nota 1
privind situaţiile speciale 

Situa
ţii
Cod
spec
iale
Susp
iciun
e de
acci
1
dent
de
mun

Susp
iciun
e de
boal
2
ă
profe
sion
ală
Acci
dent 3
rutier
Vătă
mare
4
corp
orală
Inter 5
nare
nevo
lunta

conf
orm
Legii
sănă

179
tăţii
mint
ale
şi a
prote
cţiei
pers
oane
lor
cu
tulbu
rări
psihi
ce
nr.
487/
2002
,
repu
blica

23/03/2020 - nota a fost modificată prin Ordin 474/2020, după cum urmează: 

Notă 1
privind situaţiile speciale 

Situa Cod
ţii
spec
iale
Susp 1
iciun
e de

180
acci
dent
de
mun

Susp 2
iciun
e de
boal
ă
profe
sion
ală
Acci 3
dent
rutier
Vătă 4
mare
corp
orală
Inter 5
nare
nevo
lunta

conf
orm
Legii
sănă
tăţii
mint
ale
şi a
prote
cţiei
pers
oane
lor
cu
tulbu
rări
psihi
ce

181
nr.
487/
2002
,
repu
blica

Infec 6
ţie
confi
rmat
ă cu
COV
ID-
19
Susp 7
iciun
e/Te
stare
pentr
u
infec
ţie
cu
COV
ID-
19,
neco
nfirm
ată

Nota 2
privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare 

182
Criterii de internare Cod

naştere 1

urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest 2
potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă

boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare 3

bolnavi aflaţi sub incindenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin 4
ordonanţă a procurorului pe timpul urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi
tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei
într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită
monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital

diagnosticul şi tratamentul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în 5


ambulatoriu sau spitalizare de zi

29/04/2015 - nota a fost modificată prin Ordin 506/2015, după cum urmează: 

Notă 2
privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare 
01/07/2016 - nota a fost modificată prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 
Notă 2
privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-

183
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare 
01/04/2018 - nota a fost modificată prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 
Notă 2
privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

Criterii de internare Cod


naştere 1

urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere 2
medicală continuă

boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament 3

bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 4
cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi
tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum
şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi 5

bolnavi care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani 6

184
Nota 3
privind structura prin care se realizează internarea pacientului 

Internat prin Cod

Biroul de internări 1

Camera de gardă 2

Unitate de primire urgenţe 3

Centru de primire urgenţe 4

ANEXA Nr. 3  
INSTRUCŢIUNI
privind completarea formularului
Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG) 

   1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere MAJUSCULE: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele,
prenumele şi toate diagnosticele. 
   2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale; 
   - buletin de identitate 
   - talon de pensie 
   - certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate) 
   - paşaport 
   - permis de conducere. 
   3. Rubricile se completează şi se codifică astfel: 
   - judeţul şi localitatea se referă la spital; codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform
listei din Anexă cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti); 

185
   - spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei (conform ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 cu modificările şi completările ulterioare); 
   - numărul de înregistrare al FOCG este unic pe spital şi se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-
ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an; 
   - "întocmit de" se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia; 
   - CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere sau a permisului de conducere,
pentru cei ce nu au buletin de identitate; 
   - sexul se înscrie litera M (masculin) sau F (feminin); 
   - data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2002 şi în continuare pentru anul
calendaristic respectiv; 
   - domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru Municipiul Bucureşti, Urban/Rural, strada şi numărul etc. se
completează pe baza buletinului de identitate; 
   - reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se
completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate; 
   - cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate; şi se înscrie pentru cetăţenii
străini ţara de origine; 
   - greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de 1 an; 
   - ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codul ocupaţiei (de la 1 la 8). 
   - locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă; 
   - nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9) 
   - statut asigurat se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: 
   ▪ asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată 
   ▪ neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară 
   ▪ asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, prin Eurocard
sau acord internaţional. 
   ▪ Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel: 
   > se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de
asigurare 
   > se bifează "Eurocard" - pentru cetăţenii străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare. 

186
   > se bifează "Asigurare facultativă" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip
de asigurare. 
   > se bifează "Acorduri internaţionale" - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 
   ▪ CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare
facultativă; 
   ▪ Categorie asigurat - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi
se înscrie codul corespunzător în căsuţa alăturată, astfel: 
   > se bifează categoria "salariat" pentru persoanele care plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate în
condiţiile legii. 
   > se bifează "coasigurat" - categoria Persoane aflate în întreţinere se referă la soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii,
aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate. 
   > se bifează categoria "pensionar" pentru pensionarii cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit. 
   > se bifează "copil" - pentru persoanele cu vârsta de până la 18 ani 
   > se bifează "elev, ucenic, student (18-26 de ani)" - tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi,
inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi şi dacă
nu realizează venituri din muncă. 
   > se bifează categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social,
potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
   > se bifează categoria "gravidă/lehuză" numai pentru persoanele gravide şi lehuze care nu au nici un venit sau au
venituri sub salariul minim brut pe ţară (conform Legii privind reforma în sănătate nr. 95/2006). Pentru femeile
gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care face parte 
   > se bifează "veteran", "revoluţionar", "handicapat", numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele
provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele
provenite din pensii 
   > se bifează "alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul de
trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr.
309/2002, Decretul lege nr. 118/1990) 

187
   > se bifează "PNS" şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse
în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program. 
   > se bifează "şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj 
   - Criteriu de internare: se completează conform criteriilor aprobate prin HG de aprobare a Contractului-cadru. 
     01/12/2010 - punctul a fost modificat prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 

   3. Rubricile se completează şi se codifică astfel: 


   3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform
listei din anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42
(municipiul Bucureşti). 
   3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei [conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării
structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu
completările ulterioare]. 
   3.3. Numărul de înregistrare al FOCG este unic pe spital şi se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-
ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la data de 1 ianuarie a fiecărui an; numai în FOCG a
nou-născutului se va completa şi nr. FOCG a mamei, chiar dacă nu există rubrică separată, special destinată acestui
scop. 
   3.4. «întocmit de» - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia. 
   3.5. CNP - se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere sau a permisului de
conducere, pentru cei care nu au buletin de identitate. 
   3.6. Sexul - se înscrie litera M (masculin) sau F (feminin). 
   3.7. Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (ziua), 01-12 (luna), 2002 şi în continuare pentru anul
calendaristic respectiv. 
   3.8. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se
completează pe baza buletinului de identitate. 
   3.9. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se
completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate. 

188
   3.10. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru
cetăţenii străini ţara de origine. 
   3.11. Greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de un an. 
   3.12. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codul ocupaţiei (de la 1 la 8). 
   3.13. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă. 
   3.14. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9). 
   3.15. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: 
   a) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată; 
   b) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară; 
   c) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, prin Eurocard
sau acord internaţional. 
   3.16. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS,
astfel: 
   a) se bifează «Obligatorie» - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de
asigurare; 
   b) se bifează «Eurocard» - pentru cetăţenii străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare; 
   c) se bifează «Asigurare facultativă» - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest
tip de asigurare; 
   d) se bifează «Acorduri internaţionale» - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat
documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 
   3.17. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare
facultativă. 
   3.18. Categorie asigurat - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare
obligatorie şi se înscrie codul corespunzător în căsuţa alăturată, astfel: 
   a) se bifează categoria «salariat» pentru persoanele care plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate în
condiţiile legii; 
   b) se bifează «coasigurat» - categoria «Persoane aflate în întreţinere» se referă la soţul, soţia şi părinţii fără venituri
proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; 
   c) se bifează categoria «pensionar» pentru pensionarii cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit; 

189
     18/01/2011 - litera a fost modificată prin Ordin 1111/2010, după cum urmează: 
   c) se bifează categoria «pensionar» pentru pensionarii cu venituri din pensii până la 740 de lei; 
   d) se bifează «copil» pentru persoanele cu vârsta de până la 18 ani; 
   e) se bifează «elev, ucenic, student (18-26 de ani» pentru tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt
elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi şi
dacă nu realizează venituri din muncă; 
   f) se bifează categoria «ajutor social» pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social,
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
   g) se bifează categoria «gravidă/lehuză» numai pentru persoanele gravide şi lehuze care nu au niciun venit sau au
venituri sub salariul minim brut pe tară (conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv
categoria de asigurat din care face parte; 
   h) se bifează «veteran», «revoluţionar», «handicapat», numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele
provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele
provenite din pensii; 
     18/01/2011 - litera a fost modificată prin Ordin 1111/2010, după cum urmează: 
   h) se bifează «veteran», «revoluţionar», «handicapat» numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele
provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate; 
   i) se bifează «alte categorii» pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul
de trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr.
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretul lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat); 
     18/01/2011 - litera a fost modificată prin Ordin 1111/2010, după cum urmează: 
   i) se bifează «alte categorii» pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul
de trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Decretul-
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr.

190
51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în
perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare),
dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi. 
   j) se bifează «PNS» şi se notează numărul programului/ subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni
incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni,
dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program; 
   k) se bifează «şomaj» pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj. 
   3.19. Criteriu de internare - se completează conform criteriilor aprobate prin hotărârea de Guvern de aprobare a
contractului-cadru. 
   4. Grupul sangvin, Rh şi alergic - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce
se efectuează la internarea în spital. 
   5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, şi respectiv 9). 
   6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu
medical acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare. 
   7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare) numai pentru
pacienţii care se prezintă la spital cu Bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a
trimis pacientul pentru a fi spitalizat: diagnosticul de trimitere nu se codifică. 
   8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă, al spitalului şi e semnat şi parafat, se codifică conform CIM-
10 cu 4 caractere. 
     01/07/2007 - punctul a fost modificat prin Ordin 639/2007, după cum urmează: 
   8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat, se codifică conform
Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată. 
     01/12/2010 - punctul a fost modificat prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 

191
   8. Diagnosticul la internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică în
conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010 privind introducerea şi
utilizarea clasificării RO.vi. DRG, cu modificările ulterioare. 
   9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică. 
   10. Diagnosticul la externare se completează şi codifică conform CIM-10 OMS cu 4 caractere de medicul curant. În caz
de transfer intraspitalicesc Comisia de specialitate/Consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur
diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă e cazul, la diagnostice
secundare şi complicaţii. 
   10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală: 
   - în caz de traumatisme şi otrăviri: 
   ▪ în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din CIM-10 OMS cu 4 caractere) 
   ▪ în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din CIM-10 OMS cu 4 caractere) 
   - în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*): 
   ▪ în primul rând se trece diagnosticul cu (+) 
   ▪ în rândul al doilea se trece cel cu (*) 
   10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) are loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu
diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în
timpul episodului respective de boala; se codifică conform CIM-10 OMS cu 4 caractere. 
   Notă: La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare. 
     01/07/2007 - punctul a fost modificat prin Ordin 639/2007, după cum urmează: 

   10. Diagnosticul de externare se completează şi se codifică conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a
problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată, de medicul curant. În caz de transfer
intraspitalicesc comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal
al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi
complicaţii. 
   10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală: 
   - în caz de traumatisme şi otrăviri: 
   ▪ în primul rând se trece natura acestora (cap. S, T din ICD-10-AM); 

192
   ▪ în rândul al doilea se trece cauza externă (cap. V, W, X, Y din ICD-10-AM); 
   - în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*): 
   ▪ în primul rând se trece diagnosticul cu (+); 
   ▪ în rândul al doilea se trece cel cu (*). 
   10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) au loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu
diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în
timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform ICD-10-AM. 
   NOTĂ:  
    La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare. 
     01/12/2010 - punctul a fost modificat prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 

   10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant în conformitate cu clasificarea
RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010, cu modificările ulterioare. În caz de transfer
intraspitalicesc comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal
al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi
complicaţii. 
   10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală: 
   10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri: 
   a) în primul rând se trece natura acestora (cap. S şi T din clasificarea RO.vi. DRG); 
   b) în al doilea rând se trece cauza externă (cap. V, W, X, Y din clasificarea RO.vi. DRG). 
   10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*): 
   a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+); 
   b) în al doilea rând se trece cel cu (*). 
   10.2. Diagnosticele secundare (complicaţiile/comorbidităţile) au loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu
diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în
cursul episodului respectiv de boală; se codifică curant în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010, cu modificările ulterioare. 
   NOTĂ:  
    La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare. 

193
   11. Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare), data intervenţiei se completează pe baza
Registrului protocol operator, trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei, precum şi codurile respective din
"Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3", în
conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a
Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile
ambulatorii de specialitate din România. 
   12. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective
efectuate în spital. 
   13. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul. 
   14. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în
căsuţele respective. 
   15. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul
constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIM-10. 
   16. Diagnosticul anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-
patologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de
clasificare a tumorilor. 
   17. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale
compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat
numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform "Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea
Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului
sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor,
varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România. 
   18. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului. 
   19. Anamneză şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele
familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea. 
   20. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomo-patologice,
ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi
trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul
tratat, anexând şi buletinele. 

194
   21. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de
medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale
tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat
acestuia în perioada următoare externării. 
   22. Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul. 
     
   *) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel: 
   ▪ În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare 
   ▪ În Secţiile Chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale 
    SAU 
    medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală. 
   ▪ La secţiile de obstetrică-ginecologie: 
    > dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele
la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale 
    SAU 
    medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală. 
    > dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în
cazul naşterii prin operaţie cezariană. 

ANEXĂ
la instrucţiuni 

TABEL
listă coduri judeţe 

JUD Cod

195
EŢU
judeţ
L
ALB 1
A
ARA 2
D
ARG 3

BAC 4
ĂU
BIH 5
OR
BIST 6
RIŢA
NĂS
ĂUD
BOT 7
OŞA
NI
BRA 8
ŞOV
BRĂ 9
ILA
BUZ 10
ĂU
CAR 11
AŞ-
SEV
ERI
N
CĂL 12
ĂRA
ŞI
CLU 13
J
CON 14
STA
NŢA
COV 15
ASN

196
A
DÂM 16
BOV
IŢA
DOL 17
J
GAL 18
AŢI
GIU 19
RGI
U
GOR 20
J
HAR 21
GHI
TA
HUN 22
EDO
ARA
IALO 23
MIŢ
A
IAŞI 24
ILFO 25
V
MAR 26
AMU
REŞ
MEH 27
EDI
NŢI
MUR 28

NEA 29

OLT 30
PRA 31
HOV
A

197
SAT 32
U
MAR
E
SĂL 33
AJ
SIBI 34
U
SUC 35
EAV
A
TEL 36
EOR
MAN
TIMI 37
Ş
TUL 38
CEA
VAS 39
LUI
VÂL 40
CEA
VRA 41
NCE
A
MUN 42
ICIPI
UL
BUC
URE
ŞTI

LISTA UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI PE JUDEŢE 

UNI DEN JUD


TBZ UMIR
E
SPIT

198
AL
0010 SPIT 1
11 ALUL
JUDE
ŢEA
N
ALBA
IULIA
0010 SPIT 1
28 ALUL
ABR
UD
0010 SPIT 1
36 ALUL
AIUD
0010 SPIT 1
44 ALUL
BLAJ
0010 SPIT 1
52 ALUL
CÎMP
ENI
0010 SPIT 1
60 ALUL
OCN
A
MUR

0010 SPIT 1
77 ALUL
SEB

0062 SEC 1
75 ŢIA
EXT.
PSIHI
ATRI
E
BAIA
DE
ARIE
Ş
0100 SPIT 1

199
02 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ZLAT
NA
0100 SPIT 1
10 ALUL
CUGI
R
0167 SPIT 1
83 ALUL
DE
NEU
ROP
SIHIA
TRIE
ALBA
IULIA
0010 SPIT 2
85 ALUL
JUDE
ŢEA
N
ARA
D
0010 SPIT 2
93 ALUL
CHIŞ
INEU
-
CRIŞ
0011 SPIT 2
08 ALUL
INEU
0011 SPIT 2
16 ALUL
LIPO
VA
0011 SPIT 2
24 ALUL
SEBI
Ş

200
0011 SPIT 2
32 ALUL
GUR
AHO

0060 SPIT 2
00 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
MOC
REA
0089 SPIT 2
55 ALUL
MUNI
CIPA
L
ARA
D
0089 SPIT 2
63 ALUL
OBS
T-
GINE
C.
"SAL
VAT
OR
VUIA
"
ARA
D
0089 SPIT 2
88 AL
REC
UPE
R.
NEU
ROP
SIHO
-
MOT

201
ORIE
DEZ
NA
0090 SEC 2
17 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
PÎNC
OTA
0090 SEC 2
25 ŢIA
EXT.
SPE
C.
CAR
DIOV
ASC
ULA
RE
GHIO
ROC
0990 SEC 2
33 ŢIA
EXTE
RIOA

BUL
CI
1003 SPIT 2
07 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
CĂP
ÂLNA
Ş
0011 SPIT 3
57 ALUL

202
JUDE
ŢEA
N
PITE
ŞTI
0011 SPIT 3
65 ALUL
UNIFI
CAT
CÂM
PUL
UNG
0011 SPIT 3
73 ALUL
TERI
TORI
AL
COS
TEŞT
I
0011 SPIT 3
81 ALUL
UNIFI
CAT
CUR
TEA
DE
ARG

0011 SPIT 3
98 ALUL
CĂLI
NEŞ
TI
0012 SEC 3
04 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
DED
ULEŞ
TI

203
0012 SPIT 3
12 ALUL
COM
UNA
L
DOM
NEŞ
TI
0012 SEC 3
20 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
IZVO
RU
0012 SPIT 3
45 ALUL
RAC
OVIŢ
Ă-
COLI
BAŞI
0040 SEC 3
60 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
BRA
DU
0060 SPIT 3
17 ALUL
DE
NEU
ROP
SIHIA
TRIE
VED

204
EA
0065 SPIT 3
23 ALUL
UNIFI
CAT
T.B.C
.
PITE
ŞTI
0065 SPIT 3
31 ALUL
T.B.C
.
CÂM
PUL
UNG
0065 SPIT 3
56 ALUL
T.B.C
.
COPI
I
VALE
A
IAŞU
LUI
0070 SPIT 3
28 ALUL
REC
UP.
DEFI
CIEN
ŢI
MOT
ORI
BRA
DET
0099 SPIT 3
74 ALUL
DE
COPI
I
PITE

205
ŞTI
0100 SPIT 3
51 AL
DE
CRO
NICI
STEF
ĂNE
ŞTI
0012 SPIT 4
61 ALUL
JUDE
ŢEA
N
BAC
ĂU
0012 SPIT 4
78 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BUH
UŞI
0012 SPIT 4
86 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
COM
ĂNE
ŞTI
0012 SPIT 4
94 ALUL
MUNI
CIPA
L
ONE
ŞTI
0013 SPIT 4
00 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC

206
MOIN
EŞTI
0013 SPIT 4
17 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TG.
OCN
A
0013 SEC 4
25 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
DĂR
MĂN
EŞTI
0013 SPIT 4
33 ALUL
RUR
AL
POD
U
TUR
CUL
UI
0065 SPIT 4
64 ALUL
T.B.C
.
BAC
ĂU
0090 SEC 4
41 ŢIA
EXT.
BOL
NAVI
CR.
PSIHI

207
CI
DAMI
ENE
ŞTI
0990 SEC 4
58 Ţ.
EXT.
SAN
AT.
P-C.
REU
M.
COPI
I
DOF
TEA
NA
1013 SEC 4
91 Ţ.
EXT.
REC
UP.
NUT
RIŢI
ONA

PED.
BAC
ĂU
0005 SEC 5
72 ŢIA
EXTE
RIOA

REM
EŢI
0005 SEC 5
80 ŢIA
EXTE
RIOA

SP.
FTIZ.

208
AUŞ
EU-
GHE
GHIE
0005 SEC 5
97 ŢIA
EXTE
RIOA

POP
EŞTI
0006 SEC 5
03 ŢIA
EXTE
RIOA

CLINI
CA
FELI
X
0013 SPIT 5
41 ALUL
CLINI
C
JUDE
ŢEA
N
ORA
DEA
0013 SPIT 5
58 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ALEŞ
D
0013 SPIT 5
66 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BEIU
Ş

209
0013 SPIT 5
74 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
MAR
GHIT
A
0013 SPIT 5
82 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
SAL
ONT
A
0013 SEC 5
90 ŢIA
EXTE
RIOA

BRA
TCA
0014 SEC 5
13 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
SĂLA
RD
0060 SPIT. 5
25 CL.
NEU
ROL
OGIE
ŞI
PSIHI
ATRI
E
ORA

210
DEA
0060 SPIT 5
33 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
ŞTEI
0062 SPIT 5
83 ALUL
DE
NEU
ROP
SIH.
INFA
NTIL
Ă
CAD
EA
0065 SPIT 5
72 ALUL
CL.
DE
PNE
UMO
-
FTIZI
OLO
GIE
ORA
DEA
0065 SPIT 5
80 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
NUC
ET
0071 SPIT 5
24 ALUL
CLINI
C DE

211
COPI
I
ORA
DEA
0083 SPIT 5
03 ALUL
CLIN.
DE
BOLI
INFE
CŢIO
ASE
ORA
DEA
0090 SEC 5
66 ŢIA
EXTE
RIOA

TINC
A
0098 SEC 5
61 ŢIA
EXTE
RIOA

VALE
A LUI
MIHA
I
0104 SPIT 5
94 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ŞTEI
0167 SPIT 5
67 ALUL
CL.
DE
OBS
T.
GINE

212
COL
OGIE
ORA
DEA
0171 SPIT 5
34 ALUL
CLIN.
DE
REC
UPE
RAR
E
BĂIL
E
FELI
X
0990 SPIT 5
66 ALUL
DE
FTIZI
OLO
GIE
ALES
D
1098 SEC 5
87 ŢIA
EXTE
RIOA

PĂD
URE
A N.
0014 SPIT 6
21 ALUL
JUDE
ŢEA
N
BIST
RIŢA
0014 SPIT 6
38 ALUL
ORĂ
ŞEN

213
ESC
NĂS
ĂUD
0060 SPIT. 6
58 BOL
N.
PSIHI
CI
CR.
ADU
LŢI
BECL
EAN
0006 SPIT 7
52 ALUL
DE
COPI
I
BOT
OŞA
NI
0006 SP. 7
60 DE
OBS
TETR
ICĂ
ŞI
GINE
COL
OGIE
BOT
OŞA
NI
0014 SPIT 7
46 ALUL
JUDE
ŢEA
N
BOT
OŞA
NI
0014 SPIT 7
62 ALUL

214
ORĂ
ŞEN
ESC
DOR
OHOI
0014 SPIT 7
70 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
DAR
ABA
NI
0014 SPIT 7
87 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
SĂV
ENI
0015 SPIT 7
01 ALUL
COM
UNA
L
TRU
ŞEŞT
I
0041 SEC 7
24 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
MIOR
CANI
0041 SPIT 7
32 ALUL
DE
PSIHI
ATRI

215
E
POD
RIGA
0041 SEC 7
40 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
UNG
URE
NI
0077 SPIT 7
76 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
BOT
OŞA
NI
0078 SPIT 7
97 ALUL
DE
SPE
CIALI
TATE
BOT
OŞA
NI
0079 SEC 7
03 ŢIA
EXTE
RIOA

VÂR
FUL
CÎMP
ULUI
0089 SEC 7
71 ŢIA

216
EXTE
RIOA

COT
USC
A
0091 SEC 7
13 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
CRIS
TEŞT
I
0091 SEC 7
21 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
MIHĂ
ILENI
0091 SEC 7
46 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
SUH
ARA
U
0091 SEC 7
54 ŢIA
EXTE
RIOA

217
CU
PAT
URI
SULI
ŢA
0006 SPIT 8
93 ALUL
MUNI
CIPA
L
BRA
ŞOV
0015 SPIT 8
18 ALUL
JUDE
ŢEA
N
BRA
ŞOV
0015 SPIT 8
26 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
COD
LEA
0015 SPIT 8
34 ALUL
MUNI
CIPA
L
FĂG
ĂRA
Ş
0015 SPIT 8
42 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
RUP
EA
0015 SPIT 8
50 ALUL

218
ORĂ
ŞEN
ESC
SĂC
ELE
0015 SEC 8
67 ŢIA
EXT.
SPIT
AL
BOL
NAVI
CRO
NICI
BRA
N
0041 SEC 8
65 Ţ.
EXT.
PSIHI
ATRI
E
TIMI
ŞUL
DE
SUS
0041 SEC 8
73 ŢIA
EXT.
PSIHI
ATRI
E
VUL
CAN
0044 SEC 8
38 ŢIA
EXTE
RIOA

PSIHI
ATRI
E
ZĂR

219
NEŞ
TI
0045 SPIT 8
01 ALUL
MUNI
CIPA
L DE
PEDI
ATRI
E
BRA
ŞOV
0060 SPIT 8
82 ALUL
NEU
ROP
SIHIA
TRIE
BRA
ŞOV
0080 SPIT 8
22 ALUL
MUNI
C.
OBS
TETR
ICĂ
GINE
C.
BRA
ŞOV
0083 SPIT 8
11 ALUL
BOLI
INFE
CŢIO
ASE
BRA
ŞOV
0098 SPIT 8
86 ALUL
DE
FTIZI

220
OLO
GIE
BRA
ŞOV
0098 SEC 8
94 ŢIA
EXTE
RIOA

SPIT
AL
SÂN
PET
RU
0101 SPIT 8
15 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ZĂR
NEŞ
TI
0101 SPIT 8
23 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VICT
ORIA
0015 SPIT 9
75 ALUL
"SF.
SPIRI
DON"
BRĂI
LA
0015 SPIT 9
83 ALUL
JUDE
ŢEA
N
BRĂI
LA

221
0015 SPIT 9
91 ALUL
FĂU
REI
0016 SEC 9
14 ŢIA
EXTE
RIOA

IANC
A
0044 SEC 9
95 ŢIA
EXTE
RIOA

BĂR
ĂGA
NUL
0088 SPIT 9
91 ALUL
"SF.
PAN
TELI
MON
"
BRĂI
LA
0099 SPIT 9
82 ALUL
DE
OBS
TETR
ICĂ
GINE
C.
BRĂI
LA
0016 SPIT 10
30 ALUL
JUDE
ŢEA
N

222
BUZ
ĂU
0016 SPIT 10
47 ALUL
RÂM
NICU
L
SĂR
AT
0016 SEC 10
55 ŢIA
EXTE
RIOA

MIHĂ
ILEŞ
TI
0016 SPIT 10
71 ALUL
PIRS
COV
0016 SPIT 10
88 ALUL
POG
OAN
ELE
0016 SPIT 10
96 ALUL
SME
ENI
0017 SPIT 10
02 ALUL
VINTI

VOD
Ă
0061 SPIT 10
05 ALUL
NEU
ROP
SIHIA
TRIE
SAP

223
OCA
0098 SEC 10
12 ŢIA
EXTE
RIOA

MĂG
URA
0098 SEC 10
37 Ţ.
EXT.
SPIT.
REC.
DEF.
MOT
ORI
COP.
BEC
ENI
0101 SPIT 10
48 ALUL
NEH
OIU
0172 SEC 10
55 ŢIA
EXTE
RIOA

BALN
EO-
PEDI
ATR.
BEC
ENI
0017 SPIT 11
10 ALUL
MUNI
CIPA
L
CAR
ANS
EBE
Ş

224
0017 SPIT 11
27 ALUL
MOL
DOV
A
NOU
Ă
0017 SPIT 11
35 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ORA
VIŢA
0017 SPIT 11
43 ALUL
COM
UNA
L
BOZ
OVIC
I
0091 SEC 11
87 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
MEH
ADIA
0101 SPIT 11
64 ALUL
JUDE
ŢEA
N
REŞI
ŢA
0101 SPIT 11
72 ALUL
ORĂ
ŞEN

225
ESC
ANIN
A
0101 SPIT 11
80 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BOC
ŞA
0101 SPIT 11
97 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
OŢEL
UL
ROŞ
U
2303 SEC 11
70 ŢIA
EXTE
RIOA

FTIZI
OL.
MARI
LA
ORA
VIŢA
0008 SEC 12
94 ŢIA
EXTE
RIOA

SPIT
AL
GUR
BĂN
EŞTI
0024 SPIT 12
24 AL
JUDE

226
ŢEA
N
CĂLĂ
RAŞI
0025 SPIT 12
78 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
OLTE
NIŢA
0026 SPIT 12
00 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
FUN
DUL
EA
0042 SPIT 12
61 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
LEHL
IU
GAR
Ă
0061 SPIT 12
54 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
SĂP
UNA
RI
0068 SPIT 12
20 ALUL
T.B.C
.
DOR
MĂR

227
UNT
0083 SPIT 12
52 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BUD
EŞTI
0017 SPIT 13
51 ALUL
CLINI
C DE
ADU
LŢI
CLUJ
0017 SPIT 13
68 ALUL
CLINI
C
JUDE
ŢEA
N
CLUJ
0017 SPIT 13
76 ALUL
MUNI
CIPA
L
DEJ
0017 SPIT 13
84 ALUL
MUNI
CIPA
L
TUR
DA
0017 SPIT 13
92 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
GHE
RLA

228
0018 SPIT 13
07 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
HUE
DIN
0061 SPIT 13
13 ALUL
BOLI
PSIHI
CE
BOR
ŞA
0066 SPIT 13
11 ALUL
CLINI
C
T.B.C
.
CLUJ
0071 SPIT 13
65 ALUL
CLINI
C DE
COPI
I
CLUJ
0077 SPIT 13
68 ALUL
CLINI
C DE
REC
UPE
RAR
E
CLUJ
0083 SPIT 13
28 ALUL
CLINI
C DE
BOLI
CON

229
TAGI
OAS
E
CLUJ
0086 SPIT 13
00 ALUL
STU
DEN
ŢES
C
CLUJ
0089 SEC 13
22 ŢIE
EXT.
CU
PAT
URI
AGHI
RES
0092 SEC 13
34 ŢIE
EXT.
CU
PAT
URI
RĂC
ĂTĂ
U
0092 SEC 13
42 ŢIE
EXT.
CU
PAT
URI
REC
EA
CRIS
TUR
0102 SPIT 13
11 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC

230
CÂM
PIA
TUR
ZII
0991 SEC 13
21 Ţ.
EXT.
SAN
AT.
SAV
ADIS
LA
0018 SPIT 14
23 ALUL
JUDE
ŢEA
N
CON
STA
NŢA
0018 SPIT 14
31 ALUL
CER
NAV
ODĂ
0018 SPIT 14
48 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
HÂR
ŞOV
A
0018 SPIT 14
56 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
MED
GIDI
A
0040 SPIT 14
03 ALUL

231
ORĂ
ŞEN
ESC
MAN
GALI
A
0042 SPIT 14
20 ALUL
MUNI
CIPA
L
CON
STA
NŢA
0042 SEC 14
37 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
AGIG
EA
0066 SPIT 14
28 ALUL
T.B.C
.
CON
STA
NŢA
0087 SPIT 14
21 ALUL
DE
ORT
OP.
TRA
UM.
REC.
MED.
EFO
RIE S
0164 SEC 14

232
78 ŢIA
REC
UPE
RAR
E
SAN
AT.
BALN
.
TEC
HIRG
HIOL
0164 SEC 14
86 ŢIA
REC
UPE
RAR
E
SAN
AT.
BALN
EAR
MAN
GALI
A
0018 SPIT 15
72 ALUL
JUDE
ŢEA
N SF.
GHE
ORG
HE
0018 SPIT 15
80 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
COV
ASN
A
0018 SPIT 15
97 ALUL

233
ORĂ
ŞEN
ESC
TG.
SEC
UIES
C
0019 SPIT 15
03 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BAR
AOLT
0070 CEN 15
03 TRUL
PAT
OLG.
NEU
ROM.
DR.
R.
HORI
A
VÎLC
ELE
0076 SPIT. 15
22 REC
UP.
BOLI
CAR
DIOV
ASC
ULA
RE
COV
ASN
A
0019 SPIT 16
28 ALUL
JUDE
ŢEA
N

234
TÂR
GOVI
ŞTE
0019 SPIT 16
36 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
GĂE
ŞTI
0019 SPIT 16
44 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
MOR
ENI
0019 SPIT 16
52 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
PUCI
OAS
A
0019 SPIT 16
60 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
BUC
ŞANI
0035 SPIT 16
15 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TITU
0042 SEC 16
45 ŢIA
EXT.
SPIT.

235
ÎNTR
EPR.
SMS
BRĂ
NEŞ
TI
0089 SPIT 16
14 ALUL
RUR
AL
NICU
LEŞT
I
0098 SPIT 16
78 ALUL
NR. 2
MĂN
ĂSTI
REA
DEAL
ULUI
0020 SPIT 17
06 ALUL
JUDE
ŢEA
N
CRAI
OVA
0020 SPIT 17
14 ALUL
CLINI
C
NR. 2
FILA
NTR
OPIA
CRAI
OVA
0020 SPIT 17
22 ALUL
NR. 3
VICT
OR

236
BAB

CRAI
OVA
0020 SPIT 17
30 ALUL
BĂIL
EŞTI
0020 SPIT 17
47 ALUL
CALA
FAT
0020 SPIT 17
55 ALUL
FILIA
ŞI
0020 SPIT 17
63 ALUL
SEG
ARC
EA
0092 SEC 17
91 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
POD
ARI
0093 SPIT 17
06 ALUL
NEU
ROP
SIHIA
TRIE
POIA
NA
MAR
E
0109 SEC 17
84 ŢIA

237
EXT.
LEA
GĂN
UL
DE
COPI
I
CRAI
OVA
0165 SEC 17
25 ŢIA
EXT.
GER
ENT
O-
PSIHI
ATRI
E
LEA
MNA
0021 SPIT. 18
10 MUN.
NR. 1
GAL
AŢI
ELIS
ABET
A
DOA
MNA
0021 SPIT 18
35 ALUL
MUNI
C.
BOLI
INFE
CT.
GAL
AŢI
NR. 3
0021 SPIT. 18
43 MUNI
CIPA

238
L
ANT
ON
CINC
U
TEC
UCI
0021 SPIT 18
51 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TG.
BUJ
OR
0040 SPIT. 18
36 JUDE
ŢEA
N SF.
APO
STOL
AND
REI
GAL
AŢI
0061 SPIT. 18
21 COM
UNA
L DE
CR.
PSIHI
CI
AD.
GĂN
EŞTI
0063 SPIT. 18
14 COM
UNA
L SF.
ANT
ON
NICO
REŞ

239
TI
0066 SPIT 18
36 ALUL
MUNI
CIPA
L NR.
2
T.B.C
.
GAL
AŢI
0093 SEC 18
22 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
COR
OD
0168 SPIT. 18
88 JUD.
DE
PEDI
A
TRIE
SF.
IOAN
GAL
AŢI
0170 SPIT. 18
13 OBS
T.
GINE
C.
BUN
A
VEST
IRE
GAL
AŢI
0991 SEC 18
95 ŢIE
EXT.

240
CU
PAT
URI
PSIHI
ATRI
E
VIRL
EZI
0025 SPIT 19
61 ALUL
JUDE
ŢEA
N
GIUR
GIU
0026 SPIT 19
41 ALUL
BOLI
NTIN
0076 SPIT 19
55 ALUL
BOLI
CON
TAGI
OAS
E
SING
URE
NI
0992 SPIT 19
67 ALUL
DE
BOLI
CRO
NICE
FLO
REŞ
TI
0992 SPIT 19
75 ALUL
T.B.C
.
IZVO

241
RUL
0021 SPIT 20
84 ALUL
JUDE
ŢEA
N
TG.
JIU
0021 SPIT 20
92 ALUL
TG.
CĂR
BUN
EŞTI
0022 SPIT 20
07 ALUL
NOV
ACI
0022 SPIT 20
15 ALUL
MOT
RU
0022 SPIT 20
23 ALUL
BUM
BEŞT
I JIU
(VAL
EA
SAD
ULUI)
0061 SPIT 20
38 ALUL
TUR
CENI
0171 SPIT 20
18 ALUL
ROVI
NARI
0022 SPIT 21
31 ALUL
JUDE
ŢEA

242
N
MIER
CUR
EA
CIUC
0022 SPIT 21
48 ALUL
MUNI
CIPA
L
ODO
RHEI
UL
SEC
UIES
C
0022 SPIT 21
56 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
CRIS
TUR
U
SEC
UIES
C
0022 SPIT 21
64 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
GHE
ORG
HIEN
I
0022 SPIT 21
72 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TOPL
IŢA

243
0022 SPIT 21
80 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VLĂH
IŢA
0042 SEC 21
53 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
BALA
N
0093 SEC 21
88 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
LUN
CA
DE
SUS
0093 SEC 21
96 ŢIE
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
DITR
AU
0098 SEC 21
04 ŢIA
EXTE
RIOA

CU

244
PAT
URI
PRAI
D
0992 SPIT 21
18 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
CRO
NICI
TUL
GHE
Ş
0023 SPIT 22
03 ALUL
JUDE
ŢEA
N
DEV
A
0023 SPIT 22
11 ALUL
MUNI
CIPA
L
HUN
EDO
ARA
0023 SPIT 22
28 ALUL
DE
URG
ENŢ
Ă
PET
ROŞ
ANI
0023 SPIT 22
36 ALUL
ORĂ
ŞEN

245
ESC
LUPE
NI
0023 SPIT 22
44 ALUL
MUNI
CIPA
L
BRA
D
0023 SPIT 22
52 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
HAŢ
EG
0023 SPIT 22
60 ALUL
MUNI
CIPA
L
ORĂ
ŞTIE
0023 SPIT 22
77 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VUL
CAN
0024 SPIT 22
08 AL
COM
UNA
L
BAIA
DE
CRIŞ
0061 SPIT 22
46 ALUL
DE
PSIHI

246
ATRI
E
ZAM
0063 SPIT 22
22 ALUL
DE
NEU
ROP
SIH.
INFA
NTIL
Ă
PACL
ISA
0064 SPIT 22
92 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
URIC
ANI
0076 SPIT 22
30 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
PET
RILA
0024 SPIT 23
32 ALUL
JUDE
ŢEA
N
SLO
BOZI
A
0024 SPIT 23
40 ALUL
MUNI
CIPA
L
FETE
ŞTI

247
0024 SPIT 23
57 ALUL
UNIFI
CAT
ŢĂN
DĂR
EI
0025 SPIT 23
86 ALUL
MUNI
CIPA
L
URZI
CENI
0025 SPIT 23
94 ALUL
FIER
BINŢI
-
TÂR
G
0024 SPIT 24
73 ALUL
JUD.
UNIV
. NR.
1 SF.
SPIRI
DON
IAŞI
0024 SPIT 24
81 ALUL
CLINI
C
NR. 2
IAŞI
0024 SPIT 24
98 ALUL
CLINI
C DE
URG
ENŢ
Ă

248
IAŞI
0025 SPIT 24
04 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
HÂR
LĂU
0025 SPIT 24
12 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
PAŞ
CANI
0025 SPIT 24
20 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TG.
FRU
MOS
0042 SEC 24
86 ŢIA
EXT.
PSIHI
ATRI
E
CR.
GRA
JDU
RI
0043 SPIT 24
00 ALUL
PEN
TRU
ELEV
I ŞI
STU
DEN
ŢI
IAŞI

249
0061 SPIT. 24
62 CLINI
C DE
PSIHI
ATRI
E
SOC
OLA
IAŞI
0061 SEC 24
70 ŢIA
NEU
ROP
SIH.
INF.
CRO
NICI
GAL
ATA
0061 SPIT 24
95 ALUL
CRO
NICI
PSIHI
CI
ŞIPO
TE
0063 SPIT 24
88 ALUL
CLINI
C DE
REC
UPE
RAR
E
IAŞI
0066 SPIT 24
52 ALUL
CLINI
C DE
TUB
ERC
ULO

250

IAŞI
0066 SEC 24
60 ŢIA
EXT.
TBC.
A
SPIT.
CL.
COPI
I DR.
CLU
NET
0068 SEC 24
86 ŢIA
EXTE
RIOA
RĂ.
PSIH.
INF.
BIVO
LARI
0068 SEC 24
94 ŢIA -
HIV -
GULL
IVER
0071 SPIT 24
98 ALUL
CLINI
C DE
COPI
I SF.
MARI
A
IAŞI
0072 SEC 24
04 ŢIA
EXT.
REU
MAT
OLO
GIE

251
COPI
I
MIRC
EŞTI
0080 SPIT 24
55 ALUL
CL.
DE
OBS
T.-
GINE
C.
CUZ
A-
VOD
Ă
IAŞI
0083 SPIT. 24
44 CL.
BOLI
INFE
CŢ.
SF.
PAR
ASC
HIVA
IAŞI
0087 SEC 24
38 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
SCU
LENI-
VICT
ORIA
0088 SPIT 24
18 ALUL
CLINI
C
NR. 3
IAŞI

252
0178 SPIT 24
82 ALUL
OBS
T.
GINE
C.
ELEN
A
DOA
MNA
IAŞI
0992 SPIT 24
42 ALUL
T.B.C
.
ADU
LŢI
BIRN
OVA
1004 SEC 24
28 ŢIA
EXT.
PT.
POS
T
CUR
Ă
HEP
ATIC
Ă
POE
NI
1004 SEC 24
36 ŢIA
EXT.
GHE
LERT
ER -
IAŞI
0026 SPIT 26
66 ALUL
JUDE
ŢEA

253
N
BAIA
MAR
E
0026 SPIT 26
74 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BAIA
SPRI
E
0026 SPIT 26
82 ALUL
MUNI
CIPA
L
SIGH
ETU
MAR
MAŢI
EI
0026 SPIT 26
90 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TG.
LĂPU
Ş
0027 SPIT 26
05 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VIŞE
UL
DE
SUS
0039 SPIT 26
90 ALUL
DE
REC

254
UPE
RAR
E
BOR
ŞA
0066 SPIT 26
77 ALUL
DE
BOLI
PUL
MON
ARE
BAIA
MAR
E
0089 SPIT 26
06 ALUL
DE
BOLI
INF.
D-V
ŞI
PSIH.
B.
MAR
E
0094 SEC 26
68 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
RUS
COV
A
0094 SEC 26
76 ŢIA
EXTE
RIOA

CU

255
PAT
URI
BĂIU
Ţ
0027 SPIT 27
21 ALUL
JUDE
ŢEA
N
DRO
BETA
TUR
NU
SEV
ERIN
0027 SPIT 27
38 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ORŞ
OVA
0027 SPIT 27
46 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
STR
EHAI
A
0027 SPIT 27
54 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BAIA
DE
ARA

0027 SPIT 27
62 ALUL
ORĂ
ŞEN

256
ESC
VÂNJ
U
MAR
E
0996 SEC 27
03 ŢIA
PSIHI
ATRI
E
CRO
NICI
GUR
A-
VĂII
0027 SPIT 28
87 ALUL
CLINI
C
JUDE
ŢEA
N
TG.
MUR

0027 SPIT 28
95 ALUL
CLINI
C
NR. 2
TG.
MUR

0028 SPIT 28
01 ALUL
MUNI
CIPA
L
SIGH
IŞOA
RA
0028 SPIT 28
18 ALUL

257
ORĂ
ŞEN
ESC
LUD

0028 SPIT 28
26 ALUL
MUNI
CIPA
L "E.
NICO
ARĂ"
REG
HIN
0028 SPIT 28
34 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TÂR
NĂV
ENI
0028 SEC 28
50 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
IERN
UT
0072 CEN 28
20 TRUL
DE
BOLI
CAR
DIOV
ASC
ULA
RE
TG.
MUR

258

4036 S.C. 28
72 BENI
MED
(DR.
BEN
EDE
KI-
DR.
BER
ECZ
KIE)
0028 SPIT 29
75 ALUL
JUDE
ŢEA
N
NEA

0028 SPIT 29
83 ALUL
MUNI
CIPA
L
ROM
AN
0028 SPIT 29
91 ALUL
ORĂ
ŞĂN
ESC
BICA
Z
0029 SPIT 29
06 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TG.
NEA

0073 SEC 29
82 ŢIA

259
EXT.
REC.
MED.
NEG
ULEŞ
TI -
P.
ŞOIM
ULUI
0073 SEC. 29
90 SPIT.
BOLI
PUL.
CRO
N.
FTIZ.
BISE
RICA
NI
0099 SPIT 29
17 ALUL
DE
BOL
NAVI
CR.
PSIHI
CI
GIDI
NTI
0029 SPIT 30
22 ALUL
JUDE
ŢEA
N
SLAT
INA
0029 SPIT 30
30 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BALŞ
0029 SPIT 30

260
47 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
CAR
ACAL
0029 SPIT 30
55 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
COR
ABIA
0029 SPIT 30
63 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
DRĂ
GĂN
EŞTI
OLT
0062 SPIT 30
18 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
CR.
SCHI
TU
GRE
CI
0077 SPIT 30
43 ALUL
SCO
RNIC
EŞTI
0029 SPIT 31
88 ALUL
JUDE
ŢEA
N

261
PLOI
EŞTI
0029 SPIT 31
96 ALUL
MUNI
CIPA
L NR.
1
PLOI
EŞTI
0030 SPIT 31
00 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
CÂM
PINA
0030 SPIT 31
17 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
MIZIL
0030 SPIT 31
25 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
SINAI
A
0030 SPIT 31
33 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
SLĂN
IC
0030 SPIT 31
41 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
URL

262
AŢI
0030 SPIT 31
58 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VĂLE
NII
DE
MUN
TE
0030 SPIT 31
66 ALUL
COM
UNA
L
BĂLT
EŞTI
0040 SPIT 31
11 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
AZU
GA
0043 DISP 31
41 ENS
ARU
L
POLI
CLINI
C
PLO
PENI
0062 SPIT 31
67 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
PSHI
ATRI
E
VOIL

263
A
0080 SPIT 31
63 ALUL
DE
OBS
T.
GINE
COL
OGIE
PLOI
EŞTI
0083 SEC 31
85 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
PUC
HENI
I
MARI
0103 SEC 31
24 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
BUŞ
TENI
0103 SPIT 31
40 ALUL
MUNI
CIPA
L NR.
2
PLOI
EŞTI
0103 SPIT 31
57 ALUL
ORĂ
ŞEN

264
ESC
BĂIC
OI
0103 SEC 31
65 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
BOL
DEŞ
TI-
SCĂI
ENI
0103 SEC 31
73 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
POIA
NA
CÂM
PINA
0993 SPIT 31
06 ALUL
DE
BOLI
PUL
MON
ARE
BRE
AZA
0030 SPIT 32
90 ALUL
JUDE
ŢEA
N
SAT
U
MAR
E
0031 SPIT 32

265
05 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
CAR
EI
0031 SPIT 32
13 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
NEG
REŞ
TI
OAŞ
0031 SPIT 32
21 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
TĂŞ
NAD
0066 SPIT 32
93 ALUL
DE
SPE
CIALI
TATE
T.B.C
.
SAT
U
MAR
E
0078 SPIT 32
48 ALUL
MUNI
CIPA
L
SAT
U
MAR
E

266
0168 SEC 32
30 ŢIA
EXTE
RIOA

TUR
T
0993 SEC 32
55 ŢIA
EXTE
RIOA

BIXA
D
0031 SPIT 33
38 ALUL
JUDE
ŢEA
N
ZALĂ
U
0031 SPIT 33
46 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
CEH
U
SILV
ANIEI
0031 SPIT 33
54 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
JIBO
U
0031 SPIT 33
62 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ŞIML

267
EU
SILV
ANIEI
0031 SPIT 34
87 ALUL
CLINI
C
JUDE
ŢEA
N
SIBIU
0031 SPIT 34
95 ALUL
MUNI
CIPA
L
MEDI

0032 SPIT 34
01 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
AGNI
ŢA
0032 SPIT 34
18 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
CISN
ĂDIE
0062 SPIT 34
26 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
SIBIU
0067 SPIT 34
08 ALUL
DE
TUB

268
ERC
ULO

SIBIU
0032 SPIT 35
34 ALUL
JUDE
ŢEA
N
SUC
EAV
A
0032 SPIT 35
42 ALUL
MUNI
CIPA
L
CÂM
PUL
UNG
MOL
DOV
ENE
SC
0032 SPIT 35
50 ALUL
MUNI
CIPA
L
FĂLT
ICEN
I
0032 SPIT 35
67 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
GUR
A
HUM
ORU
LUI
0032 SPIT 35

269
75 ALUL
MUNI
CIPA
L
RĂD
ĂUŢI
0032 SPIT 35
83 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
SIRE
T
0032 SPIT 35
91 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VAT
RA
DOR
NEI
0063 SPIT 35
30 ALUL
DE
COPI
I
NEU
ROP
SIHI
CI
SIRE
T
0096 SEC 35
52 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
DOL
HAS

270
CA
0096 SEC 35
77 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
FÂNT
ÂNEL
E
0096 SEC 35
85 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
FRA
SIN
0096 SEC 35
93 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
MALI
NI
0097 SEC 35
16 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
ZVO
RIŞT
EA

271
0033 SPIT 36
06 ALUL
JUDE
ŢEA
N
ALEX
AND
RIA
0033 SPIT 36
14 ALUL
MUN.
"CAR
ITAS"
ROŞI
ORII
DE
VED
E
0033 SPIT 36
22 ALUL
MUNI
CIPA
L
TUR
NU
MĂG
URE
LE
0033 SPIT 36
30 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
VIDE
LE
0033 SPIT 36
47 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ZIMN
ICEA
0033 SPIT 36

272
71 ALUL
COM
UNA
L
SCH
ELA
(TRF
V-
MOŞ
TENI)
0044 SPIT 36
13 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
POR
OSC
HIA
0062 SPIT 36
34 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
BALA
CI
0067 SPIT 36
16 ALUL
T.B.C
.
ROŞI
ORII
DE
VED
E
0069 SEC 36
90 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
CER

273
VENI
A
(PSI
H.)
0033 SPIT 37
88 ALUL
CLINI
C
NR. 1
JUDE
ŢEA
N
TIMI
ŞOA
RA
0033 SPIT 37
96 ALUL
CLINI
C
NR. 2
TIMI
ŞOA
RA
0034 SPIT. 37
10 CLINI
C
NR. 4
DR.
V.
BAB

TIMI
ŞOA
RA
0034 SPIT 37
27 ALUL
MUNI
CIPA
L
LUG
OJ
0034 SPIT 37
43 ALUL

274
ORĂ
ŞEN
ESC
DET
A
0034 SPIT 37
51 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
JIMB
OLIA
0034 SPIT 37
68 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
SÂNI
COL
AUL
MAR
E
0034 SPIT 37
84 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
FĂG
ET
0034 SEC 37
92 ŢIA
EXTE
RIOA

LOV
RIN
CRO
NICI
0062 SPIT 37
42 ALUL
DE
PSIHI
ATRI

275
E
GAT
AIA
0062 SPIT 37
50 ALUL
DE
PSIHI
ATRI
E
JEBE
L
0063 SPIT. 37
47 DE
NEU
ROP
SIHIA
TRIE
INFA
NTIL
Ă
LUG
OJ
0072 SPIT. 37
61 CL.
NR. 3
COPI
I "L.
TUR
CAN
U"
TIMI
ŞOA
RA
0072 SEC 37
86 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
REC
AS

276
0080 SPIT. 37
71 CL.
NR. 5
OBS
TETR
ICĂ
GINE
C.
TIMI
ŞOA
RA
0082 INSTI 37
07 T. DE
BOLI
CAR
DIOV
ASC
ULA
RE
TIMI
ŞOA
RA
0109 SEC 37
92 ŢIA
EXT.
LEA
GĂN
UL
DE
COPI
I
TIMI
ŞOA
RA
2331 SEC 37
53 ŢIA
EXTE
RIOA

BUZI

0035 SPIT 38
07 ALUL

277
JUDE
ŢEA
N
TULC
EA
0035 SPIT 38
23 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
BAB
ADA
G
0035 SPIT 38
31 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
MĂCI
N
0085 SPIT 38
20 ALUL
TICHI
LEŞT
I
LEPR
OZE
RIE
0035 SPIT 39
56 ALUL
JUDE
ŢEA
N
VASL
UI
0035 SPIT 39
64 ALUL
MUNI
CIPA
L DE
ADU
LŢI
BÂRL

278
AD
0035 SPIT 39
72 ALUL
MUNI
CIPA
L
HUŞI
0035 SPIT 39
80 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
NEG
REŞ
TI
0036 SPIT 39
03 ALUL
TUT
OVA
0036 SPIT 39
11 ALUL
COD
ĂEŞT
I
0036 SPIT 39
36 ALUL
CAR
OL I
GHE
RMĂ
NEŞ
TI
0036 SEC 39
44 ŢIA
EXT.
CU
PAT
URI
MĂL
ĂEŞT
I
(VUT
CANI

279
)
0036 SPIT 39
52 ALUL
MUR
GENI
0073 SPIT 39
00 ALUL
DE
COPI
I
BÂRL
AD
0097 SEC 39
32 ŢIA
EXTE
RIOA

CU
PAT
URI
PUIE
ŞTI
0036 SPIT 40
60 ALUL
JUDE
ŢEA
N R.
VÂLC
EA
0036 SPIT 40
77 ALUL
DRĂ
GĂŞ
ANI
0036 SPIT 40
85 ALUL
BRE
ZOI
0036 SPIT 40
93 ALUL
HOR
EZU
0037 SPIT 40

280
08 ALUL
BĂLC
EŞTI
0037 SPIT 40
16 ALUL
DRĂ
GOE
ŞTI
0099 SPIT 40
66 ALUL
OBS
T.
GINE
COL
OGIE
RM.
VÂLC
EA
0993 SPIT 40
88 AL
PNE
UMO
FTIZI
OLO
GIE
MIHĂ
EŞTI
1005 SEC 40
65 ŢIA
EXTE
RIOA

PSIHI
ATRI
E P.
MĂG
LAŞI
0037 SPIT 41
40 ALUL
JUDE
ŢEA
N
FOC

281
ŞANI
0037 SPIT 41
57 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ADJU
D
0037 SPIT 41
65 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
MĂR
ĂŞE
ŞTI
0037 SPIT 41
73 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
ODO
BEŞT
I
0037 SPIT 41
81 ALUL
ORĂ
ŞEN
ESC
PAN
CIU
0037 SPIT 41
98 ALUL
COM
UNA
L
DUM
BRĂ
VENI
0038 SPIT 41
20 ALUL
COM
UNA

282
L
VIDR
A
0038 SPIT 42
37 ALUL
CLINI
C DE
URG
ENŢ
Ă
FLO
REA
SCA
S.1
0038 SPIT. 42
45 CL.
NEF
ROL
OGIE
DR.
CAR
OL
DAVI
LA
S.1
0038 SPIT 42
53 ALUL
CLINI
C
DR. I.
CAN
TAC
UZIN
O S.2
0038 SPIT 42
61 ALUL
CLINI
C
DR.
N.G.
LUP
U S.2
0038 SPIT. 42

283
86 BOL
NAVI
CRO
NICI
GERI
ATRI
E
TITA
N S.2
0038 SPIT 42
94 ALUL
CLINI
C
CARI
TAS
S.3
0039 SPIT 42
17 ALUL
CLINI
C
PRO
F.
DR.
AL.
OBR
EJA
S.4
0039 SPIT 42
33 ALUL
CLINI
C
COL
ŢEA
S.3
0039 SPIT 42
41 ALUL
CLINI
C SF.
MARI
A
GRIV
IŢA
S.1

284
0039 INSTI 42
66 TUT
UL
CLINI
C
FUN
DENI
BUC
URE
ŞTI
S.2
0040 SPIT. 42
28 CLINI
C DE
URG
ENŢ
Ă SF.
PAN
TELI
MON
S.2
0067 SPIT 42
65 ALUL
CLINI
C DE
ORT
OPE
DIE
FOIŞ
OR
S.2
0067 SPIT 42
73 ALUL
DE
FTIZI
OPE
DIAT
RIE
S.5
0067 SPIT 42
98 ALUL
DE
PNE

285
UMO
FTIZI
OLO
GIE
BUC.
S.2
0073 SPIT 42
17 ALUL
CL.
CEN
TRAL
COPI
I GR.
ALEX
AND
R.
S.1
0073 SPIT 42
25 ALUL
CLINI
C DE
COPI
I DR.
V.
GOM
OIU
S.3
0073 SPIT 42
41 ALUL
DE
COPI
I
COT
ROC
ENI
S.6
0073 SPIT 42
58 ALUL
DE
COPI
I
CAR
AMA

286
N S.1
0077 CEN 42
35 TRUL
MET
ODO
L. DE
REU
MAT
OLO
GIE I.
STOI
A
0078 SPIT 42
15 ALUL
UNIV
ERSI
TAR
DE
URG
ENŢ
Ă
BUC.
S.5
0080 SPIT 42
06 ALUL
CLINI
C DE
URG
ENŢ
Ă SF.
IOAN
S.4
0080 SPIT 42
88 ALUL
CL.
OBS
T-
GINE
C.
FILA
NTR
OPIA
S.1

287
0081 SPIT 42
02 ALUL
CLINI
C
PRO
F.
DR.
PAN
AIT
SIRB
U S.6
0081 SPIT 42
10 ALUL
CLINI
C
OBS
TETR
-
GINE
C.
POLI
ZU
S.1
0083 SPIT 42
93 ALUL
CLINI
C
BOLI
INF.
COL
ENTI
NA
S.2
0084 SPIT. 42
08 CL.
BOLI
INFE
CŢ. +
TRO
PIC.
DR.
V.
BAB

288
S.3
0085 SP. 42
37 CL.
DER
MAT
O-
VEN
ERO
PRO
F.
DR.
LOG
HIN
S.4
0085 SEC 42
45 ŢIA.
EXT.
ORL
COPI
I
CIUB
OŢ.
CUC
ULUI
S.5
0085 SP. 42
53 CL.
BOLI
CRO
NICE
GERI
ATRI
E SF.
LUC
A S.4
0085 SPIT. 42
61 CL.
DE
URG
ENŢ
Ă
PRO
F.

289
DR.
D.
BAG
DAS
AR
S.4
0086 SPIT 42
25 ALUL
PEN
TRU
STU
DEN
ŢI
S.1
0087 SPIT 42
62 ALUL
CLINI
C
URG
ENŢ
E
OFT
ALM
OLO
GIE
S.1
0087 SPIT 42
70 ALUL
CLINI
C
PRO
F.
DR.
TH.
BUR
GHE
LE
S.5
0087 SPIT 42
95 ALUL
CLINI
C DE
STO

290
MAT
OLO
GIE
S.1
0088 SP. 42
01 CL.
DE
CHIR
.
PLAS
TICĂ,
REP
ARA
T.
ARŞI
S.1
0099 SPIT 42
33 ALUL
CLINI
C DE
COPI
I M.S.
CURI
E S.4
0171 SEC 42
01 Ţ.
EXT.
REC
UP.
NEU
ROM
OTO
RIE
PT.
COPI
I S.3
0181 CEN 42
37 TRUL
DE
MEDI
CINĂ
SOCI
ALĂ

291
CHRI
STIA
NA
9999 UNIT. 42
74 FICTI

PT.
MEDI
CI
CAR
E NU
AU
UNIT
BZ
0026 SPIT 25
33 ALUL
COM
UNA
L
PERI
Ş
0043 SPIT. 25
82 DE
PSIHI
ATRI
E
BĂLĂ
CEA
NCA-
CER
NICA
0076 SPIT 25
47 ALUL
DE
PEDI
ATRI
E
DOM
NEŞ
TI
0079 SPIT 25
93 ALUL
JUDE

292
ŢEA
N
ILFO
V
0089 SPIT
30 ALUL
DE
COPI
I CU
AFE
CŢIU
NI
CR.
VIDR
A

01/07/2007 - paragraful a fost modificat prin Ordin 639/2007, după cum urmează: 

LISTA
unităţilor sanitare cu paturi pe judeţe 

LIST
A
UNI
TĂŢI
LOR
SAN
ITAR
E
CU
PAT
URI
DIN
REŢ
EAU
A
MINI
STE
RUL

293
UI
SĂN
ĂTĂ
ŢII
PUB
LICE
D
E
N
U
M
I
RJ
U
EU
N
AD
I
SE
T

B
I U
Z
TL
A
L
U
L
U
I
0S 1
0p
1 it
0a
1l
1u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r

294
g
e
n
ţ
ă
A
l
b
a
I
u
li
a
0S 1
0p
1 it
0a
2l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
A
b
r
u
d
0S 1
0p
1 it
0a
3l
6u
l
M
u
n

295
ic
i
p
a
l
A
i
u
d
0S 1
0p
1 it
0a
4l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
B
l
a
j
0S 1
0p
1 it
0a
5l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c

296
C
â
m
p
e
n
i
0S 1
0p
1 it
0a
6l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
O
c
n
a
M
u
r
e
ş
0S 1
0p
1 it
0a
7l
7u
l
M
u
n
ic
i

297
p
a
l
S
e
b
e
ş
0C 1
0e
9n
0 tr
0u
0l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
B
a
i
a
d
e
A
ri
e
ş
0S 1
1p
0 it
0a
0l
2u
l
O
r
ă

298
ş
e
n
e
s
c
Z
l
a
t
n
a
0S 1
1p
0 it
0a
1l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
C
u
g
ir
0S 1
9p
9 it
0a
0l
0u
l
d
e
P
n
e

299
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
A
i
u
d
0S 1
9a
9n
0a
2t
5o
ri
u
l
T
B
C
C
â
m
p
e
n
i
0S 2
0p
1 it
0a
8l
5u
l
J
u

300
d
e
ţ
e
a
n
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
A
r
a
d
0C 2
0e
1n
0 tr
9u
3l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
C
h

i
n

301
e
u
-
C
ri
ş
0S 2
0p
1 it
1a
0l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
I
n
e
u
0S 2
0p
1 it
1a
1l
6u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e

302
L
i
p
o
v
a
0S 2
0p
1 it
1a
2l
4u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
S
e
b

0S 2
0p
1 it
1a
3l
2u
l
T
e
ri
t
o
ri
a
l
G

303
u
r
a
h
o
n
ţ
0S 2
0p
6 it
0a
0l
0u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
M
o
c
r
e
a
0S 2
0p
8 it
9a
5l
5u
l
M
u
n
ic
i
p
a

304
l
C
li
n
ic
A
r
a
d
0S 2
0p
8 it
9a
6l
3u
l
C
li
n
ic
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
D

305
r.
S
a
lv
a
t
o
r
V
u
i
a
"
A
r
a
d
0S 2
0p
8 it
9a
8l
8u
l
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
N
e
u
r
o
p
si
h

306
o
m
o
t
o
ri
e
"
D
r.
C
o
r
n
e
li
u
B
â
r
s
a
n
"
D
e
z
n
a
0S 2
0p
1 it
1a
4l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s

307
c
S
â
n
t
a
n
a
1S 2
0p
0 it
3a
0l
7u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
ă
p
â
l
n
a
ş
0S 3
0p
1 it
1a
5l
7u
l
J
u
d
e

308
ţ
e
a
n
P
it
e
ş
ti
0S 3
0p
1 it
1a
6l
5u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
â
m
p
u
l
u
n
g
0S 3
0p
1 it
1a
7l
3u
l
O
r
ă
ş

309
e
n
e
s
c
"
R
e
g
e
l
e
C
a
r
o
l
I"
C
o
s
t
e
ş
ti
0S 3
0p
1 it
1a
8l
1u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
u
rt
e

310
a
d
e
A
r
g
e
ş
0S 3
0p
1 it
1a
9l
8u
l
C
ă
li
n
e
ş
ti
0S 3
0p
1 it
2a
1l
2u
l
"
D
r.
T
e
j
a
P
a
p
a
h
a
g
i"

311
D
o
m
n
e
ş
ti
0S 3
0p
1 it
2a
4l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"
S
f.
S
p
ir
i
d
o
n
"
M
i
o
v
e
n
i
0S 3
0p
6 it

312
0a
1l
7u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
"
S
f.
M
a
ri
a
"
V
e
d
e
a
0S 3
0p
6 it
5a
2l
3u
l
T
B
C
P
it
e
ş
ti
0S 3
0p

313
6 it
5a
3l
1u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
C
â
m
p
u
l
u
n
g
0S 3
0p
6 it
5a
5l
6u
l
d
e
P
n
e
u

314
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
S
f.
A
n
d
r
e
i"
V
a
l
e
a
I
a
ş
u
l
u
i
0S 3
0p
7 it
0a
2l
8u
l
d
e
R
e
c

315
u
p
e
r
a
r
e
B
r
ă
d
e
t
0S 3
0p
9 it
9a
7l
4u
l
d
e
P
e
d
i
a
tr
i
e
P
it
e
ş
ti
0S 3
1p
0 it
0a
5l
1u
l
d
e

316
G
e
ri
a
tr
i
e
şi
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
"
C
o
n
s
t
a
n
ti
n
B
ă
l
ă
c
e
a
n
u
S
t
o
l
n
ic
i"
Ş

317
t
e
f
ă
n
e
ş
ti
0S 3
1p
0 it
0a
3l
5u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
C
r
o
n
ic
i
L
e
o
r
d
e

318
n
i
0S 3
0p
1 it
2a
3l
7u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
M
o
z
ă
c
e
n
i
0S 3
0p
1 it
2a
5l
3u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n

319
ic
e
R
u
c
ă
r
0S 4
0p
1 it
2a
6l
1u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
B
a
c
ă
u
0S 4
0p
1 it
2a
7l
8u
l
O

320
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
u
h
u
şi
0S 4
0p
1 it
2a
8l
6u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"I
o
a
n
L
a
s
c
ă
r"
C
o
m
ă
n

321
e
ş
ti
0S 4
0p
1 it
2a
9l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
O
n
e
ş
ti
0S 4
0p
1 it
3a
0l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
d
e
U
r
g
e

322
n
ţ
ă
M
o
i
n
e
ş
ti
0S 4
0p
6 it
5a
6l
4u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
B
a
c
ă
u
8S 4
6p
7 it
1a
8l

323
3u
l
d
e
P
e
d
i
a
tr
i
e
B
a
c
ă
u
1S 4
0a
8n
0a
0t
7o
ri
u
l
B
a
l
n
e
a
r
S
l
ă
n
ic
M
o
l
d
o
v

324
a
0S 5
0p
1 it
3a
4l
1u
l
C
li
n
ic
J
u
d
e
ţ
e
a
n
O
r
a
d
e
a
0S 5
0p
1 it
3a
5l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
A
l

325
e
ş
d
0S 5
0p
1 it
3a
6l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
"
E
p
is
c
o
p
N
.
P
o
p
o
vi
ci
"
B
e
i
u
ş
0S 5
0p
1 it
3a
7l

326
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
"
D
r.
P
o
p
M
ir
c
e
a
"
M
a
r
g
h
it
a
0S 5
0p
1 it
3a
8l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l

327
S
a
l
o
n
t
a
0C 5
0e
1n
3 tr
9u
0l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
B
r
a
t
c
a
0S 5
0p
6 it
0a
2l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
N
e

328
u
r
o
l
o
g
i
e
şi
P
si
h
i
a
tr
i
e
O
r
a
d
e
a
0S 5
0p
6 it
0a
3l
3u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
şi
p
e
n

329
tr
u
M
ă
s
u
ri
d
e
S
i
g
u
r
a
n
ţ
ă
Ş
t
e
i
0S 5
0p
6 it
5a
7l
2u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g

330
i
e
O
r
a
d
e
a
0S 5
0p
6 it
5a
8l
0u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
N
u
c
e
t
0S 5
0p
7 it
1a
2l
4u
l
C
li
n
ic
d
e
C

331
o
p
ii
"
D
r.
G
a
v
ri
l
C
u
rt
e
a
n
u
"
O
r
a
d
e
a
0C 5
0e
9n
8 tr
6u
1l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
V
a
l

332
e
a
l
u
i
M
i
h
a
i
0C 5
1e
0n
4 tr
9u
4l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
Ş
t
e
i
0S 5
1p
6 it
7a
6l
7u
l
C
li
n
ic
d
e
O

333
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
O
r
a
d
e
a
0S 5
1p
7 it
1a
3l
4u
l
C
li
n
ic
d
e
R
e
c
u
p
e

334
r
a
r
e
M
e
d
ic
a
l
ă
B
ă
il
e
F
e
li
x
0S 6
0p
1 it
4a
2l
1u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
B
is
tr

a
0S 6
0p
1 it
4a
3l

335
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"
D
r.
G
.
T
ri
f
o
n
"
N
ă
s
ă
u
d
0S 6
0p
6 it
0a
5l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c

336
B
e
cl
e
a
n
0C 6
0e
9n
0 tr
9u
0l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
T
e
a
c
a
1P 6
0r
0e
3v
2e
3n
t
o
ri
u
l
T
B
C
Ili
ş
u

337
a
0S 7
0p
0 it
6a
5l
2u
l
d
e
C
o
p
ii
B
o
t
o
ş
a
n
i
0S 7
0p
0 it
6a
6l
0u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e

338
c
o
l
o
g
i
e
B
o
t
o
ş
a
n
i
0S 7
0p
1 it
4a
4l
6u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
M
a
v
r

339
o
m
a
ţi
"
B
o
t
o
ş
a
n
i
0S 7
0p
1 it
4a
6l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
D
o
r
o
h
o
i
0S 7
0p
1 it
4a
7l
0u
l
O
r

340
ă
ş
e
n
e
s
c
D
ă
r
ă
b
a
n
i
0S 7
0p
1 it
4a
8l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
ă
v
e
n
i
0S 7
0p
1 it
5a
0l
1u
l

341
C
o
m
u
n
a
l
T
r
u
ş
e
ş
ti
0S 7
0a
4n
1a
3t
2o
ri
u
l
d
e
N
e
u
r
o
p
si
h
i
a
tr
i
e
P
o
d
ri
g
a

342
0S 7
0p
7 it
7a
7l
6u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
B
o
t
o
ş
a
n
i
0S 7
0p
7 it
8a
9l
7u
l
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e

343
"
S
f.
G
h
e
o
r
g
h
e
"
B
o
t
o
ş
a
n
i
0S 7
0p
4 it
1a
1l
6u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e

344
B
o
t
o
ş
a
n
i
0S 7
9a
9n
0a
7t
4o
ri
u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
G
u
r
a
n
d
a
0S 8
0p
1 it

345
5a
1l
8u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
B
r
a
ş
o
v
0S 8
0p
1 it
5a
2l
6u
l
M
u
n
ic
i
p

346
a
l
C
o
d
l
e
a
0S 8
0p
1 it
5a
3l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
F
ă
g
ă
r
a
ş
0S 8
0p
1 it
5a
4l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e

347
s
c
R
u
p
e
a
0S 8
0p
1 it
5a
5l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
S
ă
c
e
l
e
0S 8
0p
4 it
5a
0l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
C
o
p

348
ii
B
r
a
ş
o
v
0S 8
0p
6 it
0a
8l
2u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
şi
N
e
u
r
o
l
o
g
i
e
B
r
a
ş
o
v
0S 8
0p
8 it

349
0a
2l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
D
r.
I.
A
.
S
b
â
r
c
e
a
"

350
B
r
a
ş
o
v
0S 8
0p
8 it
3a
1l
1u
l
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
B
r
a
ş
o
v
0S 8
0p
9 it
8a
8l
6u
l
d
e
P

351
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
B
r
a
ş
o
v
0S 8
1p
0 it
1a
1l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"
D
r.
C
.
T
.
S

352
p
a
r
c
h
e
z
"
Z
ă
r
n
e
ş
ti
0S 8
1p
0 it
1a
2l
3u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
V
ic
t
o
ri
a
0S 8
0a
6n
0a
7t

353
4o
ri
u
l
d
e
N
e
v
r
o
z
e
P
r
e
d
e
a
l
0S 9
0p
0 it
7a
4l
0u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
"
S
f.
P
a
n
t

354
e
li
m
o
n
"
B
r
ă
il
a
0S 9
0p
1 it
5a
8l
3u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
B
r
ă
il
a
0S 9
0p
1 it
5a

355
9l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
F
ă
u
r
e
i
0S 9
0p
9 it
9a
8l
2u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o

356
g
i
e
B
r
ă
il
a
0S 9
0p
6 it
6a
0l
3u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
B
r
ă
il
a
0S 1
0p 0
1 it
6a
3l
0u
l

357
J
u
d
e
ţ
e
a
n
B
u
z
ă
u
0S 1
0p 0
1 it
6a
4l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
R
â
m
n
ic
u
S
ă
r
a
t
0C 1
0e 0
1n
6 tr
7u

358
1l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
P
a
r
s
c
o
v
0S 1
0p 0
1 it
6a
9l
6u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
S
m
e
e
n
i
0S 1
0p 0

359
1 it
7a
0l
2u
l
C
o
m
u
n
a
l
V
i
n
til
ă
V
o
d
ă
0S 1
0p 0
6 it
1a
0l
5u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
şi
p
e
n
tr
u

360
M
ă
s
u
ri
d
e
S
i
g
u
r
a
n
ţ
ă
S
ă
p
o
c
a
0S 1
1p 0
0 it
1a
4l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
N
e
h
o
i
u

361
0S 1
0p 0
1 it
6a
6l
3u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
P
ă
t
â
rl
a
g
e
l
e
0S 1
0p 1
1 it
7a
1l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
d

362
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
C
a
r
a
n
s
e
b
e
ş
0S 1
0p 1
1 it
7a
2l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
M
o
l
d
o
v
a
N
o
u

363
ă
0S 1
0p 1
1 it
7a
3l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
O
r
a
vi
ţ
a
0S 1
0p 1
1 it
7a
4l
3u
l
C
o
m
u
n
a
l
B
o
z
o
vi
ci
0S 1

364
1p 1
0 it
1a
6l
4u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
R
e
şi
ţ
a
0S 1
1p 1
0 it
1a
7l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
A
n
i
n
a
0S 1
1p 1
0 it
1a

365
8l
0u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
B
o
c
ş
a
0S 1
1p 1
0 it
1a
9l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
O
ţ
e
l
u
R
o
ş
u

366
0S 1
0p 2
2 it
4a
2l
4u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
C
ă
l
ă
r
a
şi
0S 1
0p 2
2 it
5a
7l
8u
l
M
u
n
ic
i
p

367
a
l
O
lt
e
n

a
0S 1
0p 2
4 it
2a
6l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
L
e
h
li
u
-
G
a
r
ă
0S 1
0p 2
6 it
1a
5l
4u
l
d
e
P

368
si
h
i
a
tr
i
e
S
ă
p
u
n
a
ri
0S 1
0p 2
6 it
8a
2l
0u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
C
ă
l
ă
r
a

369
şi
0S 1
0p 2
8 it
3a
5l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
u
d
e
ş
ti
0S 1
0p 3
1 it
7a
5l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"

370
P
r
o
f.
D
r.
O
c
t
a
vi
a
n
F
o
d
o
r"
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0S 1
0p 3
1 it
7a
6l
8u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C

371
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0S 1
0p 3
1 it
7a
7l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
D
e
j
0S 1
0p 3
1 it
7a

372
8l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
T
u
r
d
a
0S 1
0p 3
1 it
7a
9l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
G
h
e
rl
a
0S 1
0p 3
1 it
8a
0l
7u
l
O

373
r
ă
ş
e
n
e
s
c
H
u
e
d
i
n
0S 1
0p 3
6 it
1a
1l
3u
l
d
e
B
o
li
P
si
h
ic
e
C
r
o
n
ic
e
B
o
r
ş
a
0S 1
0p 3

374
6 it
6a
1l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
L
e
o
n
D
a
n
i
e
l
o
"
C
l
u
j-
N

375
a
p
o
c
a
0S 1
0p 3
7 it
1a
6l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a

376
0S 1
0p 3
7 it
7a
6l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0S 1
0p 3
8 it
3a
2l
8u
l
C
li
n
ic

377
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0S 1
1p 3
0 it
2a
1l
1u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
â
m
p

378
i
a
T
u
r
zi
i
0S 1
0p 3
7 it
8a
5l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
li
n
ic
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0I 1
0n 3
8s
7 ti
1t
3u
t
u

379
l
O
n
c
o
l
o
g
ic
"
P
r
o
f.
D
r.
I.
C
h
ir
ic
u
ţ
ă
"
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
2I 1
3n 3
0s
5 ti
6t
3u
t
u
l

380
I
n
i
m
ii
"
P
r
o
f.
D
r.
N
.
S
t
ă
n
ci
o
i
u
"
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0I 1
0n 3
0s
9 ti
0t
0u
t
u
l
C
li

381
n
ic
d
e
U
r
o
l
o
g
i
e
şi
T
r
a
n
s
p
l
a
n
t
R
e
n
a
l
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0C 1
0e 3
1n
8 tr
1u
5l

382
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
M
o
ci
u
0S 1
0p 4
1 it
8a
2l
3u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
C
o

383
n
s
t
a
n
ţ
a
0S 1
0p 4
1 it
8a
3l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
C
e
r
n
a
v
o
d
ă
0S 1
0p 4
1 it
8a
4l
8u
l
O
r
ă
ş
e

384
n
e
s
c
H
â
r
ş
o
v
a
0S 1
0p 4
1 it
8a
5l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
M
e
d
g
i
d
i
a
0S 1
0p 4
4 it
0a
0l
3u
l
M
u
n

385
ic
i
p
a
l
M
a
n
g
a
li
a
0S 1
0p 4
4 it
2a
2l
0u
l
C
li
n
ic
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
C
o
n
s
t
a

386
n
ţ
a
0S 1
9p 4
9 it
1a
3l
8u
l
d
e
F
ti
zi
o
l
o
g
i
e
A
g
i
g
e
a
0S 1
0p 4
6 it
6a
2l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
P
n
e
u

387
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
C
o
n
s
t
a
n
ţ
a
0S 1
0p 4
8 it
7a
2l
1u
l
d
e
O
rt
o
p
e
d
i
e
,
T
r
a
u
m
a

388
t
o
l
o
g
i
e
şi
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
M
e
d
ic
a
l
ă
E
f
o
ri
e
S
u
d
1S 1
1a 4
3n
5a
6t
7o
ri
u
l
B
a

389
l
n
e
a
r
şi
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
T
e
c
h
ir
g
h
i
o
l
1S 1
0a 4
8n
2a
6t
5o
ri
u
l
B
a
l
n
e
a
r

390
şi
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
M
a
n
g
a
li
a
0C 1
0e 4
1n
8 tr
6u
4l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
B
ă
n
e
a
s
a
1S 1

391
1p 4
3 it
5a
7l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
,
M
e
d
ic
i
n
ă
F
iz
ic
ă
şi
B
a
l
n
e
o
l
o
g

392
i
e
E
f
o
ri
e
N
o
r
d
0S 1
0p 5
1 it
8a
7l
2u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
"
D
r.
F
o
g
o
ly
a
n
K
ri
s
t
o
f"
S
f

393
â
n
t
u
G
h
e
o
r
g
h
e
0S 1
0p 5
1 it
8a
8l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
C
o
v
a
s
n
a
0S 1
0p 5
1 it
8a
9l
7u
l
M
u

394
n
ic
i
p
a
l
T
â
r
g
u
S
e
c
u
i
e
s
c
0S 1
0p 5
1 it
9a
0l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
a
r
a
o
lt
0C 1
0e 5
7n

395
0 tr
0u
3l
d
e
P
a
t
o
l
o
g
i
e
N
e
u
r
o
m
u
s
c
u
l
a
r
ă
"
D
r.
R
.
H
o
ri
a
"
V
â
lc
e
l
e

396
0S 1
0p 5
7 it
6a
2l
2u
l
d
e
C
a
r
d
i
o
l
o
g
i
e
C
o
v
a
s
n
a
0S 1
0p 6
1 it
9a
2l
8u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
T
â

397
r
g
o
vi
ş
t
e
0S 1
0p 6
1 it
9a
3l
6u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
G
ă
e
ş
ti
0S 1
0p 6
1 it
9a
4l
4u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c

398
M
o
r
e
n
i
0S 1
0p 6
1 it
9a
5l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
P
u
ci
o
a
s
a
0S 1
0p 6
3 it
5a
1l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s

399
c
T
it
u
0S 1
0p 6
9 it
8a
7l
8u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
T
â
r
g
o
vi
ş
t
e
0C 1
0e 6
1n
9 tr
8u
5l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e

400
V
o
i
n
e
ş
ti
0S 1
9a 6
9n
1a
6t
2o
ri
u
l
T
B
C
M
o
r
o
e
n
i
1C 1
1e 6
3n
5 tr
9u
1l
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e

401
N
e
u
r
o
m
o
t
o
ri
e
C
o
p
ii
G
u
r
a
O
c
n

e
i
0S 1
0p 7
2 it
0a
0l
6u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C
li
n
ic

402
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
C
r
a
i
o
v
a
0S 1
0p 7
2 it
0a
1l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
li
n
ic
"
F
il
a
n
tr
o
p
i

403
a
"
C
r
a
i
o
v
a
0S 1
0p 7
2 it
0a
2l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
şi
P
n
e
u
m
o
ft
iz

404
i
o
l
o
g
i
e
"
V
ic
t
o
r
B
a
b
e
ş
"
C
r
a
i
o
v
a
0S 1
0p 7
2 it
0a
3l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
B
ă
il

405
e
ş
ti
0S 1
0p 7
2 it
0a
4l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
a
l
a
f
a
t
0S 1
0p 7
2 it
0a
5l
5u
l
"
F
ili
s
a
n
il
o
r"
F
ili
a

406
şi
0S 1
0p 7
2 it
0a
6l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
e
g
a
r
c
e
a
0S 1
0p 7
9 it
3a
0l
6u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
P
o

407
i
a
n
a
M
a
r
e
0S 1
0p 7
4 it
0a
5l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
N
e
u
r
o
p
si
h
i
a
tr
i
e
C
r
a
i
o
v
a
0S 1
0p 7
9 it

408
2a
7l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"
A
ş
e
z
ă
m
i
n
t
e
l
e
B
r
â
n
c
o
v
e
n
e
ş
ti
"
D
ă
b
u
l

409
e
n
i
0S 1
9p 7
9 it
1a
8l
7u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
L
e
a
m
n
a
2C 1
4e 7
8n
9 tr
0u
7l
d
e
C
a
r

410
d
i
o
l
o
g
i
e
C
r
a
i
o
v
a
0S 1
0p 8
2 it
1a
1l
0u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
"
E
li
s
a
b
e
t
a
D
o
a

411
m
n
a
"
G
a
l
a
ţi
0S 1
0p 8
2 it
1a
3l
5u
l
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
"
C
u
vi
o
a
s
a
P
a
r
a
s

412
c
h
e
v
a
"
G
a
l
a
ţi
0S 1
0p 8
2 it
1a
4l
3u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
"
A
n
t
o
n
C
i
n
c
u
"
T
e
c
u
ci
0S 1

413
0p 8
2 it
1a
5l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
T
â
r
g
u
B
u
j
o
r
0S 1
0p 8
4 it
0a
3l
6u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C
li
n
ic

414
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
A
p
o
s
t
o
l
A
n
d
r
e
i"
G
a
l
a
ţi
0S 1
0p 8
6 it
6a
3l
6u
l
d
e
P
n
e
u
m

415
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
G
a
l
a
ţi
0S 1
1p 8
6 it
8a
8l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii

416
"
S
f.
I
o
a
n
"
G
a
l
a
ţi
0S 1
1p 8
7 it
0a
1l
3u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
B

417
u
n
a
v
e
s
ti
r
e
"
G
a
l
a
ţi
0S 1
0p 8
2 it
1a
6l
8u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
I
v
e
ş
ti
0S 1
0p 9
2 it
5a
6l
1u

418
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
G
i
u
r
g
i
u
0S 1
0p 9
2 it
6a
4l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
o
li
n
ti
n
-
V
a
l
e
0S 1

419
0p 9
7 it
6a
5l
5u
l
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
S
i
n
g
u
r
e
n
i
0S 1
9p 9
9 it
2a
7l
5u
l
d
e
P
n
e
u
m

420
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
I
z
v
o
r
u
0S 1
0p 9
2 it
6a
5l
8u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
V
a
d
u
L
a
t
0C 1
0e 9
2n
6 tr

421
1u
7l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
G
h
i
m
p
a
ţi
0S 2
0p 0
2 it
1a
8l
4u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
T
â
r
g
u
Ji
u
0S 2
0p 0
2 it

422
1a
9l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
T
â
r
g
u
C
ă
r
b
u
n
e
ş
ti
0S 2
0p 0
2 it
2a
0l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
N

423
o
v
a
ci
0S 2
0p 0
2 it
2a
1l
5u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
M
o
tr
u
0S 2
0p 0
2 it
2a
2l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
u
m
b
e

424
ş
ti
-
Ji
u
0S 2
0p 0
6 it
1a
3l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
T
u
r
c
e
n
i
0S 2
1p 0
7 it
1a
1l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c

425
R
o
vi
n
a
ri
0S 2
9p 0
9 it
2a
0l
1u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
T
u
d
o
r
V
l
a
d
i
m
ir
e

426
s
c
u
"
R
u
n
c
u
0S 2
0p 1
2 it
2a
3l
1u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
M
i
e
r
c
u
r
e
a
-
C
i
u
c
0S 2
0p 1
2 it
2a
4l
8u

427
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
O
d
o
r
h
e
i
u
l
S
e
c
u
i
e
s
c
0S 2
0p 1
2 it
2a
6l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
G
h
e

428
o
r
g
h
e
n
i
0S 2
0p 1
2 it
2a
7l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
T
o
p
liţ
a
0S 2
9p 1
9 it
2a
1l
8u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e

429
T
u
l
g
h
e
ş
0S 2
0p 2
2 it
3a
0l
3u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
D
e
v
a
0S 2
0p 2
2 it
3a
1l
1u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
"
D
r.

430
A
.
S
i
m
i
o
n
e
s
c
u
"
H
u
n
e
d
o
a
r
a
0S 2
0p 2
2 it
3a
2l
8u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
d
e
U
r
g
e
n

431
ţ
ă
P
e
tr
o
ş
a
n
i
0S 2
0p 2
2 it
3a
3l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
L
u
p
e
n
i
0S 2
0p 2
2 it
3a
4l
4u
l
M
u
n
ic
i
p

432
a
l
B
r
a
d
0S 2
0p 2
2 it
3a
5l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
H
a
ţ
e
g
0S 2
0p 2
2 it
3a
6l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
O
r

433
ă
ş
ti
e
0S 2
0p 2
2 it
3a
7l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
V
u
lc
a
n
0C 2
0e 2
2n
3 tr
8u
5l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
C
ă
l
a

434
n
0S 2
0p 2
6 it
1a
4l
6u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
Z
a
m
0S 2
0p 2
7 it
6a
3l
0u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
P
e
tr
il
a

435
0S 2
9a 2
9n
2a
3t
4o
ri
u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
B
r
a
d
0S 2
9a 2
9n
2a
2t
6o
ri
u
l
d
e
P
n
e

436
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
G
e
o
a
g
i
u
0S 2
0p 3
2 it
4a
3l
2u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
S

437
l
o
b
o
zi
a
0S 2
0p 3
2 it
4a
4l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
F
e
t
e
ş
ti
0S 2
0p 3
2 it
4a
5l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
Ţ

438
ă
n
d
ă
r
e
i
0S 2
0p 3
2 it
5a
8l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
U
r
zi
c
e
n
i
0S 2
0p 4
2 it
4a
7l
3u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n

439
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
S
p
ir
i
d
o
n
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
2 it
4a
8l
1u
l
C
li
n
ic
"
D
r.
C
.I
.

440
P
a
r
h
o
n
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
2 it
4a
9l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
I
o
a
n
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
2 it

441
5a
0l
4u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
H
â
rl
ă
u
0S 2
0p 4
2 it
5a
1l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
P
a
ş
c
a
n
i
0S 2
0p 4
2 it
5a

442
2l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
T
â
r
g
u
F
r
u
m
o
s
0S 2
0p 4
4 it
2a
8l
6u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
şi
p
e
n

443
tr
u
M
ă
s
u
ri
d
e
S
i
g
u
r
a
n
ţ
ă
P
ă
d
u
r
e
n
i-
G
r
a
j
d
u
ri
0S 2
0p 4
6 it
1a
6l
2u
l
C
li
n
ic

444
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
"
S
o
c
o
l
a
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
6 it
3a
8l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e

445
I
a
şi
0S 2
0p 4
6 it
6a
5l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
I
a
şi
0S 2
0p 4
7 it
1a
9l
8u
l
C
li
n

446
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
"
S
f.
M
a
ri
a
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
8 it
0a
5l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
O

447
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
C
u
z
a
-
V
o
d
ă
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
8 it
3a
4l
4u
l
C
li
n
ic

448
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
"
S
f.
P
a
r
a
s
c
h
e
v
a
"
I
a
şi
0S 2
0p 4
8 it
8a
1l
8u
l
C
li
n
ic
d

449
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
T
r
e
i
m
e
"
I
a
şi
0S 2
1p 4
7 it
8a
8l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G

450
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
E
l
e
n
a
D
o
a
m
n
a
"
I
a
şi
0I 2
2n 4
1s
6 ti
2t
6u
t
u
l
d
e
G
a
s
tr
o
e
n

451
t
e
r
o
l
o
g
i
e
şi
H
e
p
a
t
o
l
o
g
i
e
I
a
şi
0I 2
2n 4
2s
7 ti
0t
0u
t
u
l
d
e
B
o
li
C
a
r
d
i
o

452
v
a
s
c
u
l
a
r
e
"
P
r
o
f.
D
r.
G
.I
.
M
.
G
e
o
r
g
e
s
c
u
"
I
a
şi
0P 2
9r 4
9e
8v
1e
2n
t
o
ri
u

453
l
T
B
C
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
D
e
l
e
n
i
0S 2
0p 5
2 it
6a
3l
3u
l
C
o
m
u
n
a
l
P
e
ri
ş
0S 2
0p 5
4 it
3a
8l
2u
l

454
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
D
o
m
n

a
B
ă
l
a
ş
a
0S 2
0p 5
7 it
9a
9l
3u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
"
S
fi
n
ţii
Î
m

455
p
ă
r
a
ţi
C
o
n
s
t
a
n
ti
n
şi
E
l
e
n
a
"
Il
f
o
v
0S 2
0p 5
8 it
8a
5l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"
D
r.

456
M
a
ri
a
B
u
r
g
h
e
l
e
"
B
u
ft
e
a
0S 2
0p 6
2 it
6a
6l
6u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
D

457
r.
C
o
n
s
t
a
n
ti
n
O
p
ri
ş
"
B
a
i
a
M
a
r
e
0S 2
0p 6
2 it
6a
7l
4u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
B
a
i

458
a
S
p
ri
e
0S 2
0p 6
2 it
6a
8l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
S
i
g
h
e
t
u
M
a
r
m
a
ţi
e
i
0S 2
0p 6
2 it
6a
9l
0u
l
O
r

459
ă
ş
e
n
e
s
c
T
â
r
g
u
L
ă
p
u
ş
0S 2
0p 6
2 it
7a
0l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
V

e
u
d
e
S
u
s
0S 2
0p 6

460
3 it
9a
9l
0u
l
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
B
o
r
ş
a
0S 2
0p 6
6 it
6a
7l
7u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g

461
i
e
B
a
i
a
M
a
r
e
0S 2
0p 6
8 it
9a
0l
6u
l
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
,
D
e
r
m
a
t
o
v
e
n
e

462
r
o
l
o
g
i
e
şi
P
si
h
i
a
tr
i
e
B
a
i
a
M
a
r
e
0S 2
0p 6
9 it
4a
3l
5u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
a
v

463
n
ic
0C 2
0e 6
2n
7 tr
1u
3l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
Ş
o
m
c
u
t
a
M
a
r
e
0S 2
0p 7
2 it
7a
2l
1u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n

464
D
r
o
b
e
t
a
-
T
u
r
n
u
S
e
v
e
ri
n
0S 2
0p 7
2 it
7a
3l
8u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
O
r
ş
o
v
a
0S 2
0p 7
2 it
7a

465
4l
6u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
tr
e
h
a
i
a
0S 2
0p 7
2 it
7a
5l
4u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
a
i
a
d
e
A
r
a

466
m
ă
0S 2
0p 7
2 it
7a
6l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
V
â
n
j
u
M
a
r
e
0S 2
0p 8
2 it
7a
8l
7u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C
li

467
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
T
â
r
g
u
M
u
r
e
ş
0S 2
0p 8
2 it
8a
0l
1u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
S
i
g
h

o
a
r

468
a
0S 2
0p 8
2 it
8a
1l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
"
D
r.
V
a
l
e
r
R
u
s
s
u
"
L
u
d
u
ş
0S 2
0p 8
2 it
8a
2l
6u
l
M

469
u
n
ic
i
p
a
l
"
D
r.
E
.
N
ic
o
a
r
ă
"
R
e
g
h
i
n
0S 2
0p 8
2 it
8a
3l
4u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
"
D
r.
G

470
h
.
M
a
ri
n
e
s
c
u
"
T
â
r
n
ă
v
e
n
i
0I 2
0n 8
7s
2 ti
2t
0u
t
u
l
d
e
B
o
li
C
a
r
d
i
o
v
a
s
c

471
u
l
a
r
e
şi
T
r
a
n
s
p
l
a
n
t
T
â
r
g
u
M
u
r
e
ş
0S 2
0p 8
2 it
8a
6l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
ă

472
r
m
a
ş
u
0S 2
0p 8
2 it
8a
4l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
â
n
g
e
o
r
g
i
u
d
e
P
ă
d
u
r
e
0C 2
0e 8
7n
8 tr
0u

473
7l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
S
o
v
a
t
a
0C 2
0e 8
9n
5 tr
3u
1l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
M
i
e
r
c
u
r
e
a
N
ir

474
a
j
1P 2
0r 8
0e
4v
7e
7n
t
o
ri
u
l
T
B
C
G
o
r
n
e
ş
ti
0S 2
0p 9
2 it
8a
7l
5u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e

475
n
ţ
ă
P
i
a
tr
a
-
N
e
a
m
ţ
0S 2
0p 9
2 it
8a
8l
3u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
R
o
m
a
n
0S 2

476
0p 9
2 it
8a
9l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
ic
a
z
0S 2
0p 9
2 it
9a
0l
6u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
T
â
r
g
u
-
N
e
a

477
m
ţ
0S 2
0p 9
2 it
9a
1l
4u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
R
o
z
n
o
v
0S 2
0p 9
7 it
3a
9l
0u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l

478
o
g
i
e
B
is
e
ri
c
a
n
i
0S 2
0p 9
9 it
9a
1l
7u
l
d
e
B
o
l
n
a
vi
P
si
h
ic
i
C
r
o
n
ic
i
G
ă
d
i
n
ţi

479
0S 3
0p 0
2 it
9a
2l
2u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
S
l
a
ti
n
a
0S 3
0p 0
2 it
9a
3l
0u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
a

0S 3
0p 0
2 it
9a

480
4l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
a
r
a
c
a
l
0S 3
0p 0
2 it
9a
5l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
C
o
r
a
b
i
a
0C 3
0e 0
2n

481
9 tr
6u
3l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
D
r
ă
g
ă
n
e
ş
ti
-
O
lt
0S 3
0p 0
6 it
2a
1l
8u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
r

482
o
n
ic
i
S
c
h
it
u
G
r
e
ci
0S 3
0p 0
7 it
7a
4l
3u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
S
c
o
r
n
ic
e

483
ş
ti
1P 3
0r 1
0e
0v
3e
4n
t
o
ri
u
l
T
B
C
P
o
i
a
n
a
Ţ
a
p
u
l
u
i
0S 3
0p 1
2 it
9a
8l
8u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n

484
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
P
l
o
i
e
ş
ti
0S 3
0p 1
2 it
9a
9l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
P
l
o
i
e
ş
ti
0S 3
0p 1
3 it
0a
0l
0u

485
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
â
m
p
i
n
a
0S 3
0p 1
3 it
0a
1l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
M
iz
il
0S 3
0p 1
3 it
0a
2l
5u
l
O
r

486
ă
ş
e
n
e
s
c
S
i
n
a
i
a
0S 3
0p 1
3 it
0a
5l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
V
ă
l
e
n
ii
d
e
M
u
n
t
e
0C 3
0e 1

487
3n
0 tr
6u
6l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
B
ă
lt
e
ş
ti
0S 3
0p 1
4 it
0a
1l
1u
l
d
e
O
rt
o
p
e
d
i
e
şi
T
r
a
u
m
a

488
t
o
l
o
g
i
e
A
z
u
g
a
0C 3
0e 1
4n
3 tr
4u
1l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
P
l
o
p
e
n
i
0S 3
0p 1
6 it
2a
6l
7u
l
d
e

489
P
s
h
i
a
tr
i
e
V
o
il
a
0S 3
0p 1
8 it
0a
6l
3u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
P
l
o

490
i
e
ş
ti
0S 3
0p 1
8 it
3a
6l
0u
l
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
P
l
o
i
e
ş
ti
0S 3
1a 1
0n
3a
2t
4o
ri
u
l
B
a

491
l
n
e
o
cl
i
m
a
t
e
ri
c
d
e
C
o
p
ii
B
u
ş
t
e
n
i
0S 3
1p 1
0 it
3a
5l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
ă
ic

492
o
i
0S 3
1p 1
0 it
5a
3l
3u
l
d
e
P
e
d
i
a
tr
i
e
P
l
o
i
e
ş
ti
0S 3
9p 1
9 it
3a
0l
6u
l
d
e
B
o
li
P
u
l
m
o
n

493
a
r
e
B
r
e
a
z
a
0S 3
9p 1
9 it
3a
1l
4u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
D
r
a
j
n
a
0S 3
9p 1
9 it
3a
2l

494
2u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
F
l
o
r
e
ş
ti
0C 3
9e 1
7n
5 tr
7u
5l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
U
rl

495
a
ţi
0S 3
0p 2
3 it
0a
9l
0u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
S
a
t
u
M
a
r
e
0S 3
0p 2
3 it
1a
0l
5u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
a
r
e

496
i
0S 3
0p 2
3 it
1a
1l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
N
e
g
r
e
ş
ti
-
O
a
ş
0S 3
0p 2
3 it
1a
2l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c

497
T
ă
ş
n
a
d
0S 3
0p 2
6 it
6a
9l
3u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
S
a
t
u
M
a
r
e
0S 3
0p 3
3 it
1a
3l
8u

498
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
Z
a
l
ă
u
0S 3
0p 3
3 it
1a
4l
6u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
C
e
h
u
S
il
v
a
n
i
e
i
0S 3
0p 3

499
3 it
1a
5l
4u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
Ji
b
o
u
0S 3
0p 3
3 it
1a
6l
2u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
Ş
i
m
l
e
u
S
il
v
a

500
n
i
e
i
0C 3
0e 3
0n
2 tr
2u
2l
d
e
C
e
r
c
e
t
a
r
e
şi
A
si
s
t
e
n
ţ
ă
M
e
d
ic
a
l
ă
Ş
i
m
l
e
u
S

501
il
v
a
n
i
e
i
0S 3
0p 3
3 it
1a
7l
0u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
C
r
a
s
n
a
0S 3
0p 4
3 it
1a
8l
7u
l
C
li
n
ic
J
u

502
d
e
ţ
e
a
n
S
i
b
i
u
0S 3
0p 4
3 it
1a
9l
5u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
M
e
d
i
a
ş
0S 3
0p 4
3 it
2a
0l
1u
l
O
r
ă
ş
e

503
n
e
s
c
A
g
n
it
a
0S 3
0p 4
3 it
2a
1l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
C
is
n
ă
d
i
e
0S 3
0p 4
6 it
2a
2l
6u
l
d
e
P
si
h

504
i
a
tr
i
e
"
D
r.
G
h
.
P
r
e
d
a
"
S
i
b
i
u
0S 3
0p 4
6 it
7a
0l
8u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g

505
i
e
S
i
b
i
u
0S 3
0p 4
7 it
6a
0l
6u
l
C
li
n
ic
d
e
P
e
d
i
a
tr
i
e
S
i
b
i
u
0S 3
0p 5
3 it
2a
3l
4u
l
J
u
d
e

506
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
I
o
a
n
C
e
l
N
o
u
"
S
u
c
e
a
v
a
0S 3
0p 5
3 it
2a
4l
2u
l
M
u
n

507
ic
i
p
a
l
C
â
m
p
u
l
u
n
g
M
o
l
d
o
v
e
n
e
s
c
0S 3
0p 5
3 it
2a
5l
0u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
F
ă
lti
c

508
e
n
i
0S 3
0p 5
3 it
2a
6l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
G
u
r
a
H
u
m
o
r
u
l
u
i
0S 3
0p 5
3 it
2a
7l
5u
l
M
u
n
ic
i

509
p
a
l
R
ă
d
ă
u
ţi
0S 3
0p 5
3 it
2a
8l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
ir
e
t
0S 3
0p 5
3 it
2a
9l
1u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l

510
V
a
tr
a
D
o
r
n
e
i
0S 3
0p 5
6 it
3a
3l
0u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
r
o
n
ic
i
S
ir
e
t
0S 3
0p 5
8 it
0a
3l
0u
l

511
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
S
o
lc
a
0S 3
0p 5
8 it
1a
3l
5u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
â
m
p
u
l
u
n
g
M
o
l

512
d
o
v
e
n
e
s
c
0S 3
0p 6
3 it
3a
0l
6u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
A
l
e
x
a
n
d
ri
a
0S 3
0p 6
3 it
3a
1l
4u
l
M
u
n
ic
i

513
p
a
l
"
C
a
ri
t
a
s
"
R
o
şi
o
ri
d
e
V
e
d
e
0S 3
0p 6
3 it
3a
2l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
T
u
r
n
u
M
ă

514
g
u
r
e
l
e
0S 3
0p 6
3 it
3a
4l
7u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
Z
i
m
n
ic
e
a
0C 3
0e 6
3n
3 tr
5u
5l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t

515
e
C
e
r
v
e
n
i
a
0C 3
0e 6
3n
3 tr
6u
3l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
F
u
r
c
u
l
e
ş
ti
0C 3
0e 6
3n
3 tr
7u
1l
d
e
S
ă

516
n
ă
t
a
t
e
"
R
e
g
e
l
e
C
a
r
o
l
I"
D
e
p
a
r
a
ţi
0S 3
0p 6
4 it
4a
1l
3u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
P

517
o
r
o
s
c
h
i
a
0S 3
0p 6
6 it
2a
3l
4u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
r
o
n
ic
i
B
a
l
a
ci
0S 3
0p 6
6 it
7a
1l
6u
l
d

518
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
R
o
şi
o
ri
d
e
V
e
d
e
0S 3
0p 7
3 it
3a
8l
8u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
C
li

519
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
T
i
m

o
a
r
a
0S 3
0p 7
3 it
3a
9l
6u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e

520
n
ţ
ă
T
i
m

o
a
r
a
0S 3
0p 7
3 it
4a
1l
0u
l
C
li
n
ic
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
şi
P
n
e
u
m
o

521
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
D
r.
V
.
B
a
b
e
ş
"
0S 3
0p 7
3 it
4a
2l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
L
u
g
o
j
0S 3
0p 7
3 it
4a

522
4l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
D
e
t
a
0S 3
0p 7
3 it
4a
5l
1u
l
"
D
r.
K
a
rl
D
i
e
l"
Ji
m
b
o
li
a
0S 3
0p 7
3 it
4a
6l

523
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
S
â
n
n
ic
o
l
a
u
M
a
r
e
0S 3
0p 7
3 it
4a
8l
4u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
F
ă
g
e

524
t
0S 3
0p 7
6 it
2a
4l
2u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
G
ă
t
a
i
a
0S 3
0p 7
6 it
2a
5l
0u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
şi
p
e

525
n
tr
u
M
ă
s
u
ri
d
e
S
i
g
u
r
a
n
ţ
ă
J
e
b
e
l
0S 3
0p 7
7 it
2a
6l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă

526
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
"
L
.
Ţ
u
r
c
a
n
u
"
T
i
m

o
a
r
a
0S 3
0p 7
8 it
0a
7l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
O
b
s

527
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
D
r.
D
.
P
o
p
e
s
c
u
"
T
i
m

o
a
r
a
0I 3
0n 7
8s
2 ti
0t
7u

528
t
u
l
d
e
B
o
li
C
a
r
d
i
o
v
a
s
c
u
l
a
r
e
T
i
m

o
a
r
a
0C 3
0e 7
8n
2 tr
1u
5l
M
e
d
ic
a
l
C

529
li
n
ic
d
e
E
v
a
l
u
a
r
e
şi
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
şi
A
d
o
l
e
s
c
e
n
ţi

530
"
C
ri
s
ti
a
n
Ş
e
r
b
a
n
"
B
u
zi
a
ş
0C 3
0e 7
3n
4 tr
3u
5l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
B
u
zi
a
ş
0C 3
0e 7
3n
4 tr

531
7u
6l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e
C
i
a
c
o
v
a
0S 3
0p 8
3 it
5a
0l
7u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
T

532
u
lc
e
a
0S 3
0p 8
3 it
5a
2l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
a
b
a
d
a
g
0S 3
0p 8
3 it
5a
3l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
M

533
ă
ci
n
0S 3
0p 8
8 it
5a
2l
0u
l
(
L
e
p
r
o
z
e
ri
e
)
T
ic
h
il
e
ş
ti
0C 3
0e 8
3n
5 tr
4u
8l
d
e
S
ă
n
ă
t
a
t
e

534
S
u
li
n
a
0S 3
0p 9
3 it
5a
5l
6u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
V
a
sl
u
i
0S 3
0p 9
3 it
5a
6l
4u
l
M
u
n

535
ic
i
p
a
l
d
e
A
d
u
lţi
B
â
rl
a
d
0S 3
0p 9
3 it
5a
7l
2u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
H
u
şi
0S 3
0p 9
3 it
5a
8l
0u
l
O
r
ă

536
ş
e
n
e
s
c
N
e
g
r
e
ş
ti
0S 3
0p 9
3 it
6a
0l
3u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
"
D
r.
I.
T
.
N
ic
o
l
a
e
s

537
c
u
"
T
u
t
o
v
a
0S 3
0p 9
3 it
6a
5l
2u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
M
u
r
g
e
n
i
0S 3
0p 9
7 it
3a
0l
0u
l
d
e
C
o

538
p
ii
"
S
f.
N
ic
o
l
a
e
"
B
â
rl
a
d
0S 4
0p 0
3 it
6a
6l
0u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
R
â
m

539
n
ic
u
V
â
lc
e
a
0S 4
0p 0
3 it
6a
7l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
"
C
o
s
t
a
c
h
e
N
ic
o
l
e
s
c
u
"
D
r
ă

540
g
ă
ş
a
n
i
0S 4
0p 0
3 it
6a
8l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
r
e
z
o
i
0S 4
0p 0
3 it
6a
9l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c

541
H
o
r
e
z
u
0S 4
0p 0
3 it
7a
0l
8u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
B
ă
lc
e
ş
ti
0S 4
0p 0
3 it
7a
1l
6u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i

542
e
D
r
ă
g
o
e
ş
ti
0S 4
0p 0
9 it
9a
6l
6u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
R
â
m
n
ic
u

543
V
â
lc
e
a
0S 4
9p 0
9 it
3a
8l
8u
l
d
e
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
C
.
A
n
a
s
t
a
s
a
t
u
"
M

544
i
h
ă
e
ş
ti
0S 4
0p 1
3 it
7a
4l
0u
l
J
u
d
e
ţ
e
a
n
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
P
a
n
t
e
li
m
o
n
"
F

545
o
c
ş
a
n
i
0S 4
0p 1
3 it
7a
5l
7u
l
M
u
n
ic
i
p
a
l
A
d
j
u
d
0S 4
0p 1
3 it
7a
6l
5u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
M
ă

546
r
ă
ş
e
ş
ti
0S 4
0p 1
3 it
7a
7l
3u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s
c
O
d
o
b
e
ş
ti
0S 4
0p 1
3 it
7a
8l
1u
l
O
r
ă
ş
e
n
e
s

547
c
P
a
n
ci
u
0S 4
0p 1
3 it
7a
9l
8u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
C
r
o
n
ic
i
D
u
m
b
r
ă
v
e
n
i
0S 4
0p 1
3 it
8a
2l

548
0u
l
C
o
m
u
n
a
l
V
i
d
r
a
0S 4
0p 2
3 it
8a
3l
7u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2

549
3 it
8a
4l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
N
e
fr
o
l
o
g
i
e
"
D
r.
C
a
r
o
l
D
a
vi
l
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2

550
3 it
8a
5l
3u
l
C
li
n
ic
"
D
r.
I.
C
a
n
t
a
c
u
zi
n
o
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
3 it
8a
6l
1u
l
C
li
n
ic
C

551
o
l
e
n
ti
n
a
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
3 it
8a
9l
4u
l
C
li
n
ic
C
a
ri
t
a
s
"
A
c
a
d
.
N
ic
o
l
a
e

552
C
a
j
a
l"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
3 it
9a
1l
7u
l
C
li
n
ic
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
"
A
l
e
x
a
n
d
r
u

553
O
b
r
e
g
i
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
3 it
9a
3l
3u
l
C
li
n
ic
"
C
o

e
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2

554
3 it
9a
4l
1u
l
C
li
n
ic
"
S
f.
M
a
ri
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0I 4
0n 2
3s
9 ti
6t
6u
t
u
l
C
li
n
ic
F
u
n
d
e
n

555
i
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
4 it
0a
2l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
P
a
n
t
e
li
m
o
n
"
B
u

556
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
6 it
7a
6l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
O
rt
o
p
e
d
i
e
-
T
r
a
u
m
a
t
o
l
o
g
i
e
şi
T
B

557
C
O
s
t
e
o
a
rt
ic
u
l
a
r
"
F
o

o
r"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0I 4
0n 2
6s
7 ti
8t
1u
t
u
l
d
e
P
n
e
u
m
o

558
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
P
r
o
f.
D
r.
M
a
ri
u
s
N
a
s
t
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
6 it
7a
9l
8u
l
d
e

559
P
n
e
u
m
o
ft
iz
i
o
l
o
g
i
e
"
S
f.
Ş
t
e
f
a
n
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
7 it
3a
1l
7u
l
C
li
n
ic

560
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
"
G
r.
A
l
e
x
a
n
d
r
e
s
c
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2

561
7 it
3a
2l
5u
l
C
li
n
ic
d
e
C
o
p
ii
"
D
r.
V
.
G
o
m
o
i
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0C 4
0e 2
7n
7 tr
3u
5l
d
e
B

562
o
li
R
e
u
m
a
ti
s
m
a
l
e
"
D
r.
I.
S
t
o
i
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
7 it
8a
1l
5u
l
U
n
iv
e
r
si

563
t
a
r
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
0a
0l
6u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
S
f.
I

564
o
a
n
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
0a
8l
8u
l
C
li
n
ic
"
F
il
a
n
tr
o
p
i
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2

565
8 it
1a
0l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
P
r
o
f.
D
r.
P
a
n
a
it
S

566
îr
b
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0I 4
0n 2
8s
3 ti
9t
3u
t
u
l
N
a
ţi
o
n
a
l
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c
ţi
o
a
s
e
"

567
P
r
o
f.
D
r.
M
a
t
e
i
B
a

"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
4a
0l
8u
l
C
li
n
ic
d
e
B
o
li
I
n
f
e
c

568
ţi
o
a
s
e
şi
T
r
o
p
ic
a
l
e
"
D
r.
V
.
B
a
b
e
ş
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
5a
3l
7u
l
C
li
n
ic

569
d
e
D
e
r
m
a
t
o
v
e
n
e
r
o
l
o
g
i
e
"
P
r
o
f.
D
r.
S
.
L
o
n
g
h
i
n
"
B
u
c
u
r
e
ş

570
ti
0S 4
0p 2
8 it
5a
5l
3u
l
d
e
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
şi
G
e
ri
a
tr
i
e
"
S
f.
L
u
c
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4

571
0p 2
8 it
5a
6l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
B
a
g
d
a
s
a
r
-
A
r
s
e
n
i"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4

572
0p 2
8 it
7a
6l
2u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
e
O
ft
a
l
m
o
l
o
g
ic
e
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
7a
7l
0u

573
l
C
li
n
ic
"
P
r
o
f.
D
r.
T
h
.
B
u
r
g
h
e
l
e
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
7a
9l
5u
l
C
li
n
ic
d

574
e
C
h
ir
u
r
g
i
e
O
r
o
m
a
xi
l
o
f
a
ci
a
l
ă
"
P
r
o
f.
D
r.
D
a
n
T
e
o
d
o
r
e
s
c
u
"

575
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
8 it
8a
0l
1u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
d
e
C
h
ir
u
r
g
i
e
P
l
a
s
ti
c

576
ă
,
R
e
p
a
r
a
t
o
ri
e
şi
A
r
s
u
ri
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
0p 2
9 it
9a
3l
3u
l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n

577
ţ
ă
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
"
M
.
S
.
C
u
ri
e
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0I 4
0n 2
7s
7 ti
0t
2u
t
u
l
N
a
ţi
o
n
a

578
l
d
e
G
e
ri
a
tr
i
e
şi
G
e
r
o
n
t
o
l
o
g
i
e
"
A
n
a
A
sl
a
n
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0I 4
0n 2
8s
7 ti

579
5t
4u
t
u
l
O
n
c
o
l
o
g
ic
"
P
r
o
f.
D
r.
A
l.
T
r
e
s
ti
o
r
e
a
n
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0I 4
0n 2

580
7s
6 ti
7t
1u
t
u
l
d
e
E
n
d
o
c
ri
n
o
l
o
g
i
e
"
C
.
I.
P
a
r
h
o
n
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0S 4
1p 2
0 it

581
6a
7l
0u
l
C
li
n
ic
"
N
ic
o
l
a
e
M
a
l
a
x
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
1I 4
1n 2
3s
2 ti
1t
2u
t
u
l
N
a
ţi
o
n

582
a
l
d
e
D
i
a
b
e
t,
N
u
tr
iţi
e
şi
B
o
li
M
e
t
a
b
o
li
c
e
"
P
r
o
f.
D
r.
N
.
P
a
u
l
e
s
c

583
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
1I 4
1n 2
3s
2 ti
3t
7u
t
u
l
N
a
ţi
o
n
a
l
d
e
N
e
u
r
o
l
o
g
i
e
şi
B
o
li
N
e

584
u
r
o
v
a
s
c
u
l
a
r
e
B
u
c
u
r
e
ş
ti
1I 4
1n 2
3s
2 ti
0t
4u
t
u
l
N
a
ţi
o
n
a
l
d
e
R
e
c
u
p
e

585
r
a
r
e
,
M
e
d
ic
i
n
ă
F
iz
ic
ă
şi
B
a
l
n
e
o
cl
i
m
a
t
o
l
o
g
i
e
B
u
c
u
r
e
ş
ti
1I 4
1n 2

586
3s
4 ti
0t
5u
t
u
l
d
e
F
o
n
o
a
u
d
i
o
l
o
g
i
e
şi
C
h
ir
u
r
g
i
e
F
u
n
c
ţi
o
n
a
l
ă
O
R

587
L
"
P
r
o
f.
D
r.
D
.
H
o
ci
o
t
ă
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
1I 4
1n 2
2s
2 ti
8t
6u
t
u
l
p
e
n
tr
u
O
c
r
o
ti

588
r
e
a
M
a
m
e
i
şi
C
o
p
il
u
l
u
i
"
P
r
o
f.
D
r.
A
lf
r
e
d
R
u
s
e
s
c
u
"
B
u
c
u
r
e
ş

589
ti
2I 4
5n 2
4s
4 ti
0t
8u
t
u
l
d
e
B
o
li
C
a
r
d
i
o
v
a
s
c
u
l
a
r
e
"
C
.
C
.
Ili
e
s
c
u
"
B
u
c

590
u
r
e
ş
ti
9S 4
1p 2
4 it
7a
5l
3u
l
d
e
P
si
h
i
a
tr
i
e
T
it
a
n
"
D
r.
C
o
n
s
t
a
n
ti
n
G
o
r
g
o
ş

591
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0C 4
1e 2
7n
1 tr
0u
1l
d
e
R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
N
e
u
r
o
p
si
h
o
m
o
t
o
ri
e
p
e

592
n
tr
u
C
o
p
ii
"
D
r.
N
.
R
o
b
ă
n
e
s
c
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
9C 4
3e 2
2n
7 tr
6u
8l
d
e
E
v
a
l
u
a

593
r
e
şi
T
r
a
t
a
m
e
n
t
a
T
o
xi
d
e
p
e
n
d
e
n
ţ
e
l
o
r
p
e
n
tr
u
C
o
p
ii
şi
T
i
n
e
ri

594
"
S
f.
S
t
e
li
a
n
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
LIST
A
SPIT
ALE
LOR
MINI
STE
REL
OR
ŞI
INST
ITUŢ
IILO
R
CEN
TRA
LE
CU
REŢ
EA
SAN
ITAR
Ă
PRO
PRI
E

595
9P 3
7e
4n
0 it
7e
3n
ci
a
r
S
p
it
a
l
C
o
li
b
a
şi
9P 4
7e
4n
1 it
0e
4n
ci
a
r
S
p
it
a
l
T
â
r
g
u
O
c
n
a
9P 1

596
7e 3
4n
0 it
8e
1n
ci
a
r
S
p
it
a
l
D
e
j
9P 1
7e 4
4n
0 it
9e
8n
ci
a
r
S
p
it
a
l
P
o
a
rt
a
A
l
b
ă
9P 2
7e 5
4n
0 it
5e

597
7n
ci
a
r
S
p
it
a
l
B
u
c
u
r
e
ş
ti
(
Ji
l
a
v
a
)
9P 4
7e 2
4n
0 it
6e
5n
ci
a
r
S
p
it
a
l
R
a
h
o
v
a

598
9S 4
7p 2
4 it
1a
2l
0u
l
"
P
r
o
f.
D
r.
C
o
n
s
t
a
n
ti
n
A
n
g
e
l
e
s
c
u
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
9S 3
3p
1 it

599
6a
7l
7u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
D
r.
I
o
n
Ji
a
n
u
"
P
it
e
ş
ti
9S 5
3p
1 it
6a
9l
3u
l
M
ili
t

600
a
r
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
A
v
r
a
m

I
a
n
c
u
"
O
r
a
d
e
a
9S 8
3p
1 it
7a
0l
8u
l
M
ili
t
a
r
d
e

601
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
R
e
g
i
n
a
M
a
ri
a
"
B
r
a
ş
o
v
9S 1
3p 3
1 it
6a
3l
6u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r
g
e
n

602
ţ
ă
"
D
r.
C
-
ti
n
P
a
p
ill
i
a
n
"
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
9S 1
3p 4
1 it
6a
1l
1u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r
g

603
e
n
ţ
ă
"
A
l
e
x
a
n
d
r
u
G
a
f
e
n
c
u
"
C
o
n
s
t
a
n
ţ
a
9S 1
3p 7
1 it
6a
5l
2u
l
M
ili
t
a
r
d

604
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
D
r.
Ş
t
e
f
a
n
O
d
o
b
l
e
j
a
"
C
r
a
i
o
v
a
9S 1
3p 8
1 it
6a
6l
0u
l
M
ili
t
a

605
r
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
D
r.
A
ri
s
ti
d
e
S
e
rf
i
o
ti
"
G
a
l
a
ţi
9S 2
3p 4
1 it
6a
8l
5u
l
M
ili
t
a
r
d

606
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
D
r.
I
a
c
o
b
C
zi
h
a
c
"
I
a
şi
9S 3
3p 4
1 it
6a
4l
4u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r
g
e
n

607
ţ
ă
"
D
r.
A
l
e
x
a
n
d
r
u
A
u
g
u
s
ti
n
"
S
i
b
i
u
9S 3
3p 7
1 it
7a
1l
6u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r
g

608
e
n
ţ
ă
"
D
r.
V
ic
t
o
r
P
o
p
e
s
c
u
"
T
i
m

o
a
r
a
9S 4
3p 1
1 it
6a
2l
8u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r

609
g
e
n
ţ
ă
"
D
r.
A
l
e
x
a
n
d
r
u
P
o
p
e
s
c
u
"
F
o
c
ş
a
n
i
9S 4
3p 2
1 it
6a
0l
3u
l
C
li
n
ic
d

610
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
M
ili
t
a
r
C
e
n
tr
a
l
"
D
r.
C
a
r
o
l
D
a
vi
l
a
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti
9S 4
7p 2
4 it

611
1a
4l
5u
l
M
ili
t
a
r
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
P
r
o
f.
D
r.
A
g
ri
p
a
I
o
n
e
s
c
u
"
B
u
c
u
r
e

612
ş
ti
9C 4
7e 2
4n
1 tr
3u
7l
C
li
n
ic
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
d
e
B
o
li
C
a
r
d
i
o
v
a
s
c
u
l
a
r
e
B
u
c

613
u
r
e
ş
ti
9S 4
7p 2
4 it
1a
1l
2u
l
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
P
r
o
f.
D
r.
D
i
m
it
ri
e
G
e
r
o
t
a
"
B
u
c

614
u
r
e
ş
ti
0S 8
1p
0 it
1a
3l
1u
l
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
B
r
a
ş
o
v
0S 1
1p 3
0 it
2a
2l
8u
l
C
li
n
ic
C
ă
i
F
e
r

615
a
t
e
C
l
u
j-
N
a
p
o
c
a
0S 1
1p 4
0 it
2a
3l
6u
l
U
n
iv
e
r
si
t
a
r
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
C
o
n
s
t
a

616
n
ţ
a
0S 1
0p 7
7 it
9a
4l
4u
l
U
n
iv
e
r
si
t
a
r
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
C
r
a
i
o
v
a
0S 1
0p 8
7 it
9a
5l
2u
l
C
ă

617
i
F
e
r
a
t
e
G
a
l
a
ţi
0S 2
1p 2
0 it
2a
6l
0u
l
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
S
i
m
e
ri
a
0S 2
1p 4
0 it
2a
7l
7u
l
C
li
n

618
ic
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
I
a
şi
0S 2
1p 4
0 it
2a
8l
5u
l
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
P
a
ş
c
a
n
i
0S 2
1p 7
0 it
3a
0l
8u
l
C

619
ă
i
F
e
r
a
t
e
D
r
o
b
e
t
a
-
T
u
r
n
u
S
e
v
e
ri
n
0S 3
1p 1
0 it
3a
8l
1u
l
C
a
i
F
e
r
a
t
e
P

620
l
o
i
e
ş
ti
0S 3
1p 4
0 it
4a
0l
4u
l
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
S
i
b
i
u
0S 3
1p 7
0 it
4a
1l
2u
l
C
li
n
ic
C
ă
i
F
e
r

621
a
t
e
T
i
m

o
a
r
a
0S 4
1p 2
0 it
4a
6l
1u
l
C
li
n
ic
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
"
W
iti
n
g
"
B
u
c
u
r
e
ş

622
ti
0S 4
1p 2
0 it
4a
7l
8u
l
C
li
n
ic
C
ă
i
F
e
r
a
t
e
N
r.
2
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0C 4
1e 2
4n
6 tr
5u
7l
d
e
S
ă
n
ă

623
t
a
t
e
a
l
R
e
g
i
e
i
A
u
t
o
n
o
m
e
d
e
T
r
a
n
s
p
o
rt
B
u
c
u
r
e
ş
ti
0 I. 4
0E 2
8.
7M
4.
6R

624
.
C
.
M
.
0S 4
0p 2
3 it
9a
5l
8u
l
U
n
iv
e
r
si
t
a
r
d
e
U
r
g
e
n
ţ
ă
"
E
li
a
s
"
B
u
c
u
r
e
ş
ti

625
SPIT
ALE
PRI
VAT
E
9S 2
1p
7 it
8a
6l
6u
l
"
S
f.
G
h
e
o
r
g
h
e
"
S
.
C
.
"
T
e
r
a
p
e
u
ti
c
a
"
-
S
.
A

626
.
A
r
a
d
3S 4
1.
4C
3.
0C
5 li
n
ic
a
"
P
a
l
a
d
e
"
-
S
.
R
.
L
.
B
a
c
ă
u
0S 4
0.
1C
3.
3P
3o
li
m
e
d

627
-
S
.
R
.
L
.
P
o
d
u
T
u
r
c
u
l
u
i
3S 4
1.
3C
5.
6M
0a
l
p
-
S
.
R
.
L
.
M
o
i
n
e
ş
ti
-
S
e

628
c
ţi
a
B
o
li
C
r
o
n
ic
e
4S 5
9p
8 it
6a
8l
6P
e
li
c
a
n
B
i
h
o
r
5S 6
2p
6 it
9a
2l
5u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic

629
ă
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
S
a
n
o
vi
l
B
is
tr

a
-
N
ă
s
ă
u
d
3S 8
2p
7 it
7a
5l
8u
l
H
o
s
p
ic
e

630
"
C
a
s
a
S
p
e
r
a
n
ţ
e
i"
B
r
a
ş
o
v
3C 1
4e 3
4n
3 tr
2u
7l
M
e
d
ic
o
-
C
h
ir
u
r
g
ic
a
l
U
n
iv

631
e
r
si
t
a
r
I
n
t
e
r
s
e
r
vi
s
a
n
C
l
u
j
5S 1
5p 3
6 it
7a
7l
0u
l
P
ri
v
a
t
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă

632
-
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
"
H
i
p
o
c
r
a
t
e
"
C
l
u
j
3C 1
4 li 3
2n
8 ic
2a
8M
e
d
ic
a
l
ă
"
M
e
d
e

633
s
t
e
t"
-
S
.
R
.
L
.
C
l
u
j
0C 1
9e 4
8n
3 tr
4u
4l
d
e
Î
n
g
ri
ji
ri
P
a
li
a
ti
v
e
"
C
a
s
a
S
o
a

634
r
e
l
u
i"
C
o
n
s
t
a
n
ţ
a
9S 1
2p 5
5 it
3a
9l
7u
l
d
e
O
b
s
t
e
tr
ic
ă
G
i
n
e
c
o
l
o
g
i
e
-
C

635
h
ir
u
r
g
i
e
P
l
a
s
ti
c
ă
S
.
C
.
"
A
n
d
i
m
e
x
"
-
S
.
R
.
L
.
C
o
v
a
s
n
a
7F 2
3u 5
1n

636
2d
7a
3 ţi
a
"
S
f.
Ir
i
n
a
"
C
e
n
tr
u
l
Î
n
g
ri
ji
ri
P
a
li
a
ti
v
e
(
H
o
s
p
ic
e
)
Il
f
o
v
3S 2

637
9. 6
7C
3.
7C
7h
e
C
o
s
m
e
d
ic
a
-
S
.
R
.
L
.
M
a
r
a
m
u
r
e
ş
9S 2
4. 6
5C
4.
6E
4u
r
o
m
e
d
ic
a
H

638
o
s
p
it
a
l
-
S
.
A
.
M
a
r
a
m
u
r
e
ş
4S 2
0. 8
7C
5.
5A
4d
ri
a
m
e
d
-
S
.
R
.
L
.
C
e
n
tr
u
l

639
M
e
d
ic
a
l
G
a
l
e
n
u
s
M
u
r
e
ş
6S 3
4. 3
2C
9.
3S
5a
lv
o
s
a
n
C
i
o
b
a
n
c
a
-
S
.
R
.
L
.

640
S
ă
l
a
j
4S 3
2. 3
6C
1.
7A
8c
a
s
ă
-
S
.
R
.
L
.
S
ă
l
a
j
6S 3
4. 4
6C
3.
8C
4e
n
tr
u
l
M
e
d
ic
a
l
P
o

641
li
s
a
n
o
-
S
.
R
.
L
.
S
i
b
i
u
9A 3
5s 4
8o
0 ci
6a
4 ţi
a
"
D
r.
C
a
rl
W
o
lf
"
a
B
is
e
ri
ci
i
E
v
a

642
n
g
h
e
li
c
e
d
i
n
R
o
m
â
n
i
a
-
C
e
n
tr
u
l
d
e
Î
n
g
ri
ji
ri
P
a
li
a
ti
v
e
(
H
o
s
p

643
ic
e
)
S
i
b
i
u
4S 3
3p 5
1 it
8a
0l
8u
l
P
ri
v
a
t
B
e
t
h
e
s
d
a
S
u
c
e
a
v
a
9C 3
7e 7
3n
6 tr
4u
0l
d
e
Î

644
n
g
ri
ji
ri
P
a
li
a
ti
v
e
-
H
o
s
p
ic
e
-
C
a
s
a
M
il
o
s
ti
vi
ri
i
D
iv
i
n
e
T
i
m

0S 4
6. 0
1C

645
9.
0I
6n
c
a
r
m
e
d
-
S
.
R
.
L
.
(
S
p
it
a
l
d
e
C
a
r
d
i
o
l
o
g
i
e
C
ă
li
m
ă
n
e
ş
ti

646
)
V
â
lc
e
a
6S 4
8. 2
6C
7.
8C
5r
e
ş
ti
n
ă
M
e
d
ic
a
l
ă
M
u
n
p
o
s
a
n
9
4
-
S
.
R
.
L
.
B
u
c

647
u
r
e
ş
ti

01/01/2014 - ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 3  
Instrucţiunile privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG) 

   1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele
şi toate diagnosticele de pe prima pagină. 
   2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale: 
   a) buletin de identitate; 
   b) talon de pensie; 
   c) certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); 
   d) paşaport; 
   e) permis de conducere. 
   3. Rubricile se completează şi se codifică astfel: 
   3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării,
codificându-se, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, cu 01 (judeţul
Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti). 
   3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a
Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea
denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din
România, cu completările ulterioare. Următoarele structuri se codifică astfel: 

648
Nr.
Secţie Cod
crt.
1. Recuperare medicală 1393_REC

2. Psihiatrie cronici 1333.2

3. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1

4. Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.2

5. Pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.1

6. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III 1222.2

7. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II 1222.1

8. Îngrijiri paliative 1061_PAL

   3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrăriieşiri pentru
spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 
   3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează: 
   a) pentru cetăţenii români; 
   b) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor cod numeric personal; 
   c) pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene, care au atribuit de către
Ministerul Administraţiei şi Internelor cod numeric personal. 
   3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform notei 1 a formularului FOCG. 
   3.6. Întocmit de - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia. 
   3.7 Internat prin: se codifică conform notei 3 a formularului FOCG. 
   3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin). 
   3.9. Data naşterii - se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2013 şi în continuare pentru anul
calendaristic respectiv. 

649
   3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se
completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2. 
   3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se
completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2. 
   3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru
cetăţenii străini cetăţenia. 
   3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi. 
   3.14. Greutatea la internare se completează pentru copiii sub un an (0-1 an). 
   3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an. 
   3.16. Număr FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1
an, când mama este internată în acelaşi spital. 
   3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8). 
   3.18. Locul de muncă se completează pe baza dovezii eliberate de unitatea unde este angajată persoana respectivă. 
   3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9). 
   3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: 
   a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, acord
internaţional, card european, formulare europene; 
   b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată; 
   c) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară. 
   3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS,
astfel: 
   a) se bifează "Obligatorie" pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de
asigurare; 
   b) se bifează "Asigurare facultativă" pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip
de asigurare; 
   c) se bifează "Acord internaţional" pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente
internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul
paşaportului; 

650
   d) se bifează "Card european" pentru cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate
emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Elveţia. În baza acestui card,
persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în
această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european; 
   e) se completează "Formulare europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) pentru cetăţenii străini, pe baza
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal
al pacientului se completează numărul paşaportului; 
   f) Nr. card naţional - se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de
sănătate. 
   3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare
facultativă. 
   3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului de aprobare a
contractului-cadru conform notei 2 privind criteriile de internare a formularului FOCG. 
   4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează fie pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza
investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital. 
   5. Tipul internării - se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează: 
    1 - fără bilet de internare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    4 - transfer interspitalicesc; 
    5 - internare la cerere; 
    9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera
bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie
contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în
laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de
medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura
spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 

651
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
   6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu
medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare. 
   7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru
pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a
trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică. 
   8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform
clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea
clasificării RO DRG v.1. 
   9. Diagnosticul la 72 de ore este cel al medicului curant, nu se codifică. 
   10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1,
prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de
specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de
îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii. 
   10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală: 
   10.1.1. în caz de traumatisme şi otrăviri: 
   a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1); 
   b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1); 
   10.1.2. în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*): 
   a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+); 
   b) în al doilea rând se trece cel cu (*). 
   10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu
diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în
timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.199/2011. 
   NOTĂ:  

652
    La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se
exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost
investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală. 
   11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins
între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel: 
   a) dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează; 
   b) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării,
numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod; 
   c) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării,
numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod. 
   12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza
Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1,
prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora. 
   a) Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii
chirurgicale. 
   b) Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare. 
   13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective
efectuate în spital. 
   14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul. 
   15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de
medicul curant în căsuţele respective. 
   16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu certificatul
constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare cuprinse în Reglementările CIM-10 OMS. 
   17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale
anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în
broşura de clasificaţie a tumorilor. 
   18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice - se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective
ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat

653
numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.199/2011. 
   19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului. 
   20. Anamneza şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole [a), b), c), d), e)] tot ce cunoaşte pacientul despre
antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea. 
   21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice,
ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi
sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru
cazul tratat, anexând şi buletinele. 
   22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de
medicul curant* şi de revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale
tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat
acestuia în perioada următoare externării. 
   * Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel: 
   a) în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare; 
   b) în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale; sau medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia
chirurgicală principală; 
   c) la secţiile de obstetrică-ginecologie: 
   - dacă nu există o naştere, se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale; sau medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia
chirurgicală principală; 
   - dacă are loc o naştere, se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în
cazul naşterii prin operaţie cezariană. 

   23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant.  

654
ANEXĂ
la instrucţiuni 

LISTA
codurilor judeţelor 

Judeţul Cod judeţ

Alba 1

Arad 2

Argeş 3

Bacău 4

Bihor 5

Bistriţa-Năsăud 6

Botoşani 7

Braşov 8

Brăila 9

Buzău 10

Caraş-Severin 11

Călăraşi 12

Cluj 13

Constanţa 14

Covasna 15

Dâmboviţa 16

655
Dolj 17

Galaţi 18

Giurgiu 19

Gorj 20

Harghita 21

Hunedoara 22

Ialomiţa 23

Iaşi 24

Ilfov 25

Maramureş 26

Mehedinţi 27

Mureş 28

Neamţ 29

Olt 30

Prahova 31

Satu Mare 32

Sălaj 33

Sibiu 34

Suceava 35

Teleorman 36

Timiş 37

Tulcea 38

Vaslui 39

Vâlcea 40

Vrancea 41

656
Municipiul Bucureşti 42

05/06/2014 - ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin Ordin 648/2014, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 3  

INSTRUCŢIUNI
privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG) 

   1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele
şi toate diagnosticele de pe prima pagină. 
   2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale: 
   a) buletin de identitate; 
   b) talon de pensie; 
   c) certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); 
   d) paşaport; 
   e) permis de conducere. 
   3. Rubricile se completează şi se codifică astfel: 
   3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării,
codificându-se conform listei din anexă care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în
continuare până la 42 (municipiul Bucureşti). 
   3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a
Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea
denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din
România, cu completările ulterioare. 
    Următoarele structuri se codifică astfel: 

657
Nr. crt. Secţie Cod

1. Recuperare medicală 1393_REC

2. Psihiatrie cronici 1333.2

3. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1

4. Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.2

5. Pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.1

6. Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III 1222.2

7. Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II 1222.1

8. Îngrijiri paleative 1061_PAL

   3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru
spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an. 
     01/04/2018 - subpunctul a fost modificat prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 
   3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru
spitalizarea continuă şi poate avea maximum 10 caractere. 
   3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează: 
   a) pentru cetăţenii români; 
   b) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal; 
   c) pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene care au atribuit de către
Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal; 
   3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform Notei 1 a formularului FOCG. 
   3.6. "întocmit de" - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia. 
   3.7. Internat prin - se codifică conform Notei 3 a formularului FOCG. 
   3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin). 

658
   3.9. Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), anul calendaristic respectiv. 
   3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se
completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2. 
   3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se
completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2. 
   3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru
cetăţenii străini cetăţenia. 
   3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nounăscuţi. 
   3.14. Greutatea la internare se completează pentru copii sub un an (0-1 an). 
   3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an. 
   3.16. Numărul FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1
an, când mama este internată în acelaşi spital. 
   3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8). 
   3.18. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă. 
   3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9). 
   3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: 
   a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, acord internaţional, card
european, formulare europene; 
   b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată; 
   c) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară. 
   3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS,
astfel: 
   a) se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de
asigurare; 
   b) se bifează "Acord internaţional" - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente
internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul
paşaportului. 
   c) se bifează "Card european" - cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis
de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. În baza acestui

659
card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în
România; în această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european; 
   d) se completează "Formularele europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) - pentru cetăţenii străini pe baza
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal
al pacientului se completează numărul paşaportului. 
   e) Nr. card naţional se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. 
   3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare
facultativă. 
   3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014- 2015, conform Notei 2 privind criteriile de internare,
ataşată FOCG. 
     01/04/2018 - subpunctul a fost modificat prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 
   3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Normele metodologice de aplicare a
hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG. 
   4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor
ce se efectuează la internarea în spital. 
   5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează: 
    1 - fără bilet de internare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    4 - transfer interspitalicesc; 
    5 - internare la cerere. 
    9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera
bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie

660
contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în
laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de
medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura
spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 
     01/04/2018 - paragraful a fost modificat prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 

    9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera
bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare
de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară
care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi
fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
     01/04/2018 - paragraful a fost modificat prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
   6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu
medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare. 
   7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru
pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a
trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică. 
   8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform
clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea
clasificării RO DRG v.1. 
   9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică. 
   10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1,
prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de

661
specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de
îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute dacă este cazul la diagnostice secundare şi complicaţii. 
   10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală: 
   10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri: 
   a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1); 
   b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1). 
   10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*): 
   a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+); 
   b) în al doilea rând se trece cel cu (*). 
   10.2 Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu
diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/ comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în
timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.199/2011. 
   10.3. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din
coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal la externare şi
diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor
de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat
sau agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă,
urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
     01/11/2016 - subpunctul a fost introdus prin Ordin 1110/2016. 
   NOTĂ:  
    La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se
exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost
investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală. 

   11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins
între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel: 

662
   a) dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează; 
   b) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării,
numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod; 
   c) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării,
numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod. 
   12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza
Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1,
prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora. 
   a) Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii
chirurgicale. 
   b) Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare. 
   13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective
efectuate în spital. 
   14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul. 
   15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de
medicul curant în căsuţele respective. 
   16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul
constatator de deces, utilizându-se clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS. 
   17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale
anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în
broşura de clasificaţie a tumorilor. 
   18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale
compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat
numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.199/2011. 
   19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului. 
   20. Anamneza şi istoricul bolii vor cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele
familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea. 

663
   21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice,
ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi
sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru
cazul tratat, anexând şi buletinele. 
   22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de
medicul curant* şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale
tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat
acestuia în perioada următoare externării. 
   *) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel: 
   a) în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare; 
   b) în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale 
    sau 
    medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală; 
   c) la secţiile de obstetrică-ginecologie: 
   - dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la
externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale 
    sau 
    medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală; 
   - dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în
cazul naşterii prin operaţie cezariană. 

   23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant. 

ANEXĂ
la instrucţiuni 

664
LISTA
codurilor judeţelor 

JUDEŢUL Cod judeţ

ALBA 01

ARAD 02

ARGEŞ 03

BACĂU 04

BIHOR 05

BISTRIŢA-NĂSĂUD 06

BOTOŞANI 07

BRAŞOV 08

BRĂILA 09

BUZĂU 10

CARAŞ-SEVERIN 11

CĂLĂRAŞI 12

CLUJ 13

CONSTANŢA 14

COVASNA 15

DÂMBOVIŢA 16

DOLJ 17

GALAŢI 18

GIURGIU 19

665
GORJ 20

HARGHITA 21

HUNEDOARA 22

IALOMIŢA 23

IAŞI 24

ILFOV 25

MARAMUREŞ 26

MEHEDINŢI 27

MUREŞ 28

NEAMŢ 29

OLT 30

PRAHOVA 31

SATU MARE 32

SĂLAJ 33

SIBIU 34

SUCEAVA 35

TELEORMAN 36

TIMIŞ 37

TULCEA 38

VASLUI 39

VÂLCEA 40

VRANCEA 41

BUCUREŞTI 42

ANEXA Nr. 4  

666
Jude
Nr.
ţul . .
înregistra
.... [][]
re SZ [][]
....
[][][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][]
....
[][][][][]
...
...
Spita
...
lul . . Întoc
[][][][] ...
.... mit
[][] ...
.... de:
...
..
..
par
Secţi
afa
a...
[][][][] me
....
[] dic
....
ulu
...
i

FIŞĂ PENTRU
SPITALIZAREA DE ZI

NUMELE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . PRENUMELE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexul M/F []
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Domiciliul legal: Alergi
judeţul [][] c
Localitatea . . . . . . . . la: . . .

667
.....
... .....
...
o
r
a
Data
[
Sect. [] Mediul U/R [] desc
]
Str. . . . . . . . . . . . . hider
[
Nr. . . . . . . e
]
fişă
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Reşedinţa: judeţul []
ă]
[] zi []
[
Localitatea . . . . . . . . []
[]
........
][
[]
][
]
o
r
a

Data [
Sect. [] Mediul U/R []
închi ]
Str. . . . . . . . . . . . .
dere [
Nr. . . . . . .
fişă: ]
[
]
[
]
Cetăţenie: Român [] zi [] l a
Străin [] un
[] . . . . . . . . . . . . . . . n
.. ă[
]

668
[
[]
][
[]
][
]

Ocupaţia: fără
ocupaţie (1); salariat Nr.
(2); lucrător pe cont vizit
propriu (3); patron e în [
(4); agricultor (5); spit ]
elev/student (6); aliz [
şomer (7); pensionar are ]
(8) [] de
zi:
Locul de muncă . . . .
.................
.........

N
iv
el
d
e fără studii (1); ciclu
in primar (2); ciclu gimnazial
st (3); şcoală
r
ui
r
e:
profesională (4); liceu (5);
şcoală postliceală (6);
studii superioare
de scurtă durată (7);
studii superioare (8);
nespecificat (9) []
C.I/B.I.
Certificat naştere
seria [][]
(copil) seria [][] Nr.
Nr. [][][]
[][][][][][]
[][][]

669
A
s
i
S g
A
t u
s
a r
i N
t a
g e
u r
u a
t e
r s
a i
a v
t g
s o
C u
i l
N r
g u
A a
u n
S t
r t
[]
a a
[
t r
]
: ă

[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e
CAS
[][]
Facu
ltativ
ă
CAS
[][]
Euro
card
[]
Acor
d
inter
naţio
nal []

670
Categ.
asig.
CNAS:
salariat
(1);
coasig.
(2);
pension
ar (3);
copil <
18 ani
(4);
elev/uce
nic/stud
ent 18-
26 ani
(5);
gravidă
(6);
veteran
(7);
revoluţio
nar (8);
handica
p (9);
PNS
(10);
ajutor
social
(11);
şomaj
(12); alte
(13) [][]
Nr. [
din ]
regis [
trul ]
naţio [
nal: ]
[
]
[

671
]
[
]
Tip
servi
cii
spita
lizar
[
e de
]
zi
(asig
uraţi
CNA
S):
Diagno [
sticul ]
princip [
al: . . . . ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
Diagno
stice
secund
are la
externa
re
(compli
caţii/co
morbidi

672
tăţi):
1. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
2. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
3. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
4. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
5. . . . . [
...... ]

673
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
6. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
7. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]

Semn
ătura
şi
parafa
medic
ului
curant
.....
.....
.....
.....
....
23.18.A
4 12

674
EXP
LOR
ĂRI/I
NVE
STIG
AŢII/
PRO
CED
URI/
ANA
LIZE
EFE
CTU
ATE
zi
D [][]
at lu
a na
vi [][]
zi an
te ul
i: [][]
[][]

Expl
orări
funcţ
ional
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
1. . . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....

675
....
....
....
2. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
3. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
4. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
5. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....

676
....
....
....
....
....
....
....
....
6. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
Inve
stiga
ţii
radio
logic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
7. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
8. . . [][][][] [][]
.... [][][]

677
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
9. . .
....
....
....
....
. . . . [][][][]
[][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
10. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
11. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....

678
....
....
....
.
12. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Alte
proc
eduri
terap
eutic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
13. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
14. . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....

679
....
....
....
....
....
....
....
....
.
15. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
16. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
17. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....

680
....
....
....
.
18. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Anali
ze
de
labor
ator:
Den
umir Codul Nr.
ea
19. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
20. . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....

681
....
....
....
....
....
....
....
.
21. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
22. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
23. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....
....

682
....
....
.
24. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
25. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
26. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

683
TRA
TAM
ENT
E
EFE
CTU
ATE
zi
D [][]
at lu
a na
vi [][]
zi an
te ul
i: [][]
[][]

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

684
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

685
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

686
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

687
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
EPI
CRI
ZA: .
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

688
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

689
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
ic
ul
ui,
..

690
..
..
..
..
..
..
..
..
..

01/01/2014 - ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 4  

Jude
Nr.
ţul . .
înregistra
.... [][]
re SZ [][]
....
[][][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][]
....
[][][][][]
...
Unit
...
atea
...
sanit Întoc
[][][][] ...
ară . mit
[][] ...
.... de:
...
....
..
.
par
Secţi
afa
a...
[][][][] me
....
[] dic
....
ulu
...
i

691
FIŞĂ PENTRU
SPITALIZAREA DE ZI

NUMELE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . PRENUMELE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexul M/F []
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergi
Domiciliul legal: c
judeţul [][] la: . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . .
... .....
...
o
r
a
Data
[
Sect. [] Mediul U/R [] desc
]
Str. . . . . . . . . . . . . hider
[
Nr. . . . . . . e
]
fişă
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Reşedinţa: judeţul []
ă]
[] zi []
[
Localitatea . . . . . . . . []
[]
........
][
[]
][
]

692
o
r
a

Data [
Sect. [] Mediul U/R []
închi ]
Str. . . . . . . . . . . . .
dere [
Nr. . . . . . .
fişă: ]
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Cetăţenie: Român []
ă]
Străin zi []
[
[] . . . . . . . . . . . . . . . []
[]
..
][
[]
][
]
Ocupaţia: fără
Nr.
ocupaţie (1); salariat
vizite
(2); lucrător pe cont [
în
propriu (3); patron ]
spital
(4); agricultor (5); [
izare
elev/student (6); ]
de
şomer (7); pensionar
zi:
(8) []
Locul de muncă . . . .
.................
.........
N fără studii (1); ciclu
iv primar (2); ciclu gimnazial
el (3); şcoală profesională
d (4); liceu (5); şcoală
e postliceală (6); studii
in superioare de scurtă
st durată (7); studii
r superioare (8);
ui nespecificat (9) []

693
r
e:
C.I/B.I.
Certificat naştere
seria [][]
(copil) seria [][] Nr.
Nr. [][][]
[][][][][][]
[][][]

A
s
i
S g
A
t u
s
a r
i N
t a
g e
u r
u a
t e
r s
a i
a v
t g
s o
C u
i l
N r
g u
A a
u n
S t
r t
[]
a a
[
t r
]
: ă

[
]
1.
Asig.
oblig
.
CAS
[][] 2.
Asig.
facul
tativ
ă
CAS
[][] 3.
Acor
duri

694
inter
naţio
nal []
4.
Card
euro
pean
[]
Nr.
card
euro
pean
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
Nr.
paşa
port
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][][]
5.
Form
ulare
euro
pene
[][][][]
Nr.
card
naţio
nal []
[][][][]
[][][][]
[][][][]
[][][]

Nr. [][][][]
din [][]
regis

695
trul
naţio
nal:
Tip
servi
cii
spita
lizar
e de []
zi
(asig
uraţi
CNA
S):
Diagnosticul
principal: . . . . [][]
............ [][]
............ []
............
............
............ [][]
............ [][]
............ []
........
Diagnostice
secundare la
externare
(complicaţii/co
morbidităţi):
1. . . . . . . . . . .
............ [][]
............ [][]
............ []
........
2. . . . . . . . . . .
............ [][]
............ [][]
............ []
........
3. . . . . . . . . . . [][]
............ [][]
............ []
............

696
........
4. . . . . . . . . . .
............ [][]
............ [][]
............ []
........
5. . . . . . . . . . .
............ [][]
............ [][]
............ []
........
6. . . . . . . . . . .
............ [][]
............ [][]
............ []
........
7. . . . . . . . . . .
............ [][]
............ [][]
............ []
........

Semnătura şi
parafa
medicului
curant
............
............
22.30 A4 t2

EXP
LOR
ĂRI/I
NVE
STIG
AŢII/
PRO
CED
URI/
ANA
LIZE

697
EFE
CTU
ATE
zi
D [][]
at lu
a na
vi [][]
zi an
te ul
i: [][]
[][]

Expl
orări
funcţ
ional
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
1. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
2. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
....
....
....

698
....
....
3. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
4. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
5. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
6. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....

699
....
....
....
....
....
....
....
Inve
stiga
ţii
radio
logic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
7. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
8. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
9. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....

700
....
....
....
....
....
....
....
....
....
10. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
11. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
12. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....

701
....
....
....
.
Alte
proc
eduri
terap
eutic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
13. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
14. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
15. . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....

702
....
....
....
....
....
....
....
....
.
16. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
17. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
18. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....

703
....
....
....
.
Anali
ze
de
labor
ator:
Den
umir Codul Nr.
ea
19. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
20. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
21. . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....

704
....
....
....
....
....
....
....
.
22. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
23. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
24. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....
....

705
....
....
.
25. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
26. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

TRA
TAM
ENT
E
EFE
CTU
ATE
D zi
at [][]
a lu
vi na
zi [][]
te an

706
ul
i: [][]
[][]

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

707
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

708
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

709
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

710
....
....
....
....
....
EPI
CRI
ZA: .
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

711
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

712
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
ic
ul
ui,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

05/06/2014 - ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin Ordin 648/2014, după cum urmează: 

713
ANEXA Nr. 4  

Jude
Nr.
ţul . .
înregistra
.... [][]
re SZ [][]
....
[][][][][]
...
Loca
CNP
litate
pacient []
a...
[][][][][][][]
....
[][][][][]
...
Unit ...
atea ...
Întoc
sanit [][][][] ...
mit
ară . [][] ...
de:
.... ...
... ..
par
Stru
afa
ctura
[][][][] me
....
[][][][] dic
....
ulu
.
i

FIŞĂ PENTRU
SPITALIZAREA DE ZI

NUMELE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . PRENUMELE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexul M/F []
Data naşterii: zi [][] Grup
lună [][] an [][][][] sangvi
n:

714
A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergi
Domiciliul legal: c
judeţul [][] la: . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . .
... .....
...
o
r
a
Data
[
Sect. [] Mediul U/R [] desc
]
Str. . . . . . . . . . . . . hider
[
Nr. . . . . . . e
]
fişă
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Reşedinţa: judeţul []
ă]
[] zi []
[
Localitatea . . . . . . . . []
[]
........
][
[]
][
]
Sect. [] Mediul U/R [] Data o
Str. . . . . . . . . . . . . închi r
Nr. . . . . . . dere a
fişă:
[
]
[
]
[
]
[

715
]
a
ln
u
n[
Cetăţenie: Român []
ă]
Străin zi []
[
[] . . . . . . . . . . . . . . . []
[]
..
][
[]
][
]
Ocupaţia: fără
ocupaţie (1); salariat
Nr. [
(2); lucrător pe cont
vizit ]
propriu (3); patron
e în [
(4); agricultor (5);
spit ]
elev/student (6);
aliz
şomer (7); pensionar
are
(8) []
de
zi:
Locul de muncă . . . .
.................
.........

N [
iv fără studii (1); ciclu ]
el primar (2); ciclu
d gimnazial (3); şcoală
e profesională (4); liceu
in (5); şcoală postliceală
st (6); studii superioare de
r scurtă durată (7); studii
ui superioare (8);
r nespecificat (9)
e:
C.I/B.I.
Certificat naştere
seria [][]
(copil) seria [][] Nr.
Nr. [][][]
[][][][][][]
[][][]

716
A
s
i
S g
A
t u
s
a r
i N
t a
g e
u r
u a
t e
r s
a i
a v
t g
s o
C u
i l
N r
g u
A a
u n
S t
r t
[]
a a
[
t r
]
: ă

[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e
CAS
[][]
Acor
d
inter
naţio
nal []
Card
euro
pean
[][]
Form
ulare
euro
pene

717
[][][][]
N
r
.

c
a[][][]
r [][][]
d[][][]
[][][]
e[][][]
u[][][]
r [][]
o
p
e
a
n
N
r
.
[][][]
[][][]
p
[][][]
a
[][][]
ş
[][][]
a
[][][]
p
[][]
o
r
t
N[][][]
r [][][]
. [][][]
[][][]
c[][][]
a[]
r
d

n
a
ţ
i
o

718
n
a
l

Tipul
internării
: fără
bilet
internare
(1); bilet
internare
MF (2);
bilet
internare
Med.
Spec.
(3);
la cerere
(5); alte
(9) []
Serie BI
[][][][][]
Nr. BI [][]
[][][][][][][]
[]
Criteriu
internare
1)
: [][]
[
]
[
Nr. ]
din [
regis ]
trul [
naţio ]
nal: [
]
[
]
Tip Ti
servici p
i c

719
a
spitali z
zare re
de zi z
(asigu ol
raţi v
CNAS at
): [] :
[]
Diagno [
sticul ]
princip [
al: . . . . ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
Diagno
stice
secund
are la
externa
re
(compli
caţii/co
morbidi
tăţi):
1. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]

720
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
2. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
3. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
4. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
5. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [

721
...... ]
...... [
.. ]

Semn
ătura
şi
parafa
medic
ului
curant
.....
.....
.....
.....
....

Data
vizitei: zi
[][] luna
[][] anul
[][][][]
Ora
început
[][][][] ora
sfârşit [][]
[][]
SERVICI
I
EFECTU
ATE
1. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
...
2. . . . . .
.......
.......
.......

722
.......
.......
...
3. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
...

EXP
LOR
ĂRI/I
NVE
STIG
AŢII/
PRO
CED
URI/
ANA
LIZE
EFE
CTU
ATE

Expl
orări
funcţ
ional
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
1. . . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....

723
....
....
....
....
2. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
3. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
4. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
5. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....

724
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Inve
stiga
ţii
radio
logic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
6. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
7. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
8. . . [][][][] [][]

725
....
....
....
....
....
.... [][][]
....
....
....
....
....
9. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
10. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Alte
proc
eduri
terap
eutic
e:
Den Codul Nr.

726
umir
ea
11. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
12. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
13. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
14. . [][][][] [][]
.... [][][]

727
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.
15. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
16. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Anali
ze
de
labor
ator:
Den Codul Nr.

728
umir
ea
17. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
18. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
19. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
20. . [][][][] [][]
.... [][][]

729
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.
21. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
22. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
23. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....

730
....
....
....
....
....
.
24. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

ALT
E
EXA
MEN
E DE
SPE
CIAL
ITAT
E
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

731
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

732
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

733
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

734
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
TRA
TAM
ENT
E
EFE
CTU
ATE

....
....
....
....
....

735
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

736
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

737
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

738
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
EPI
CRI
ZA: .
....
....

739
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

740
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

741
....
....
....
....

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
ic
ul
ui,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

01/07/2016 - a fost modificat prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 

Jude
Nr.
ţul . .
înregistra
.... [][]
re SZ [][]
....
[][][][][]
...
Loca CNP
litate pacient []
a... [][][][][][][]

742
....
[][][][][]
...
Unit ...
atea ...
Întoc
sanit [][][][] ...
mit
ară . [][] ...
de:
.... ...
... ..
par
Stru
afa
ctura
[][][][] me
....
[][][][] dic
....
ulu
.
i

FIŞĂ PENTRU
SPITALIZAREA DE ZI

NUMELE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . PRENUMELE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexul M/F []
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergi
Domiciliul legal: c
judeţul [][] la: . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . .
... .....
...
Sect. [] Mediul U/R [] Data o
Str. . . . . . . . . . . . . desc r
Nr. . . . . . . hider a
e
fişă [
]
[
]

743
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Reşedinţa: judeţul []
ă]
[] zi []
[
Localitatea . . . . . . . . []
[]
........
][
[]
][
]
o
r
a

Data [
Sect. [] Mediul U/R []
închi ]
Str. . . . . . . . . . . . .
dere [
Nr. . . . . . .
fişă: ]
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Cetăţenie: Român []
ă]
Străin zi []
[
[] . . . . . . . . . . . . . . . []
[]
..
][
[]
][
]
Ocupaţia: fără
ocupaţie (1); salariat
Nr. [
(2); lucrător pe cont
vizit ]
propriu (3); patron
e în [
(4); agricultor (5);
spit ]

744
elev/student (6); aliz
şomer (7); pensionar are
(8) [] de
zi:
Locul de muncă . . . .
.................
.........

N [
iv fără studii (1); ciclu ]
el primar (2); ciclu
d gimnazial (3); şcoală
e profesională (4); liceu
in (5); şcoală postliceală
st (6); studii superioare de
r scurtă durată (7); studii
ui superioare (8);
r nespecificat (9)
e:
C.I/B.I.
Certificat naştere
seria [][]
(copil) seria [][] Nr.
Nr. [][][]
[][][][][][]
[][][]

SA A N
t sse
ai i a
t gg s
uu u i
trrg
aau
at r r
sCe a
iN t
gA v []
uS o
r l
a[ u
t]n
: t
a
r

745
ă

[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e
CAS
[][]
Acor
d
inter
naţio
nal []
Card
euro
pean
[][]
Form
ulare
euro
pene
[][][][]
N
r
.

c
a[][][]
r [][][]
d[][][]
[][][]
e[][][]
u[][][]
r [][]
o
p
e
a
n

746
N
r
.
[][][]
[][][]
p
[][][]
a
[][][]
ş
[][][]
a
[][][]
p
[][]
o
r
t
N
r
.

c
a
[][][]
r
[][][]
d
[][][]
[][][]
n
[][][]
a
[]
ţ
i
o
n
a
l

Tipul
internării
: fără
bilet
internare
(1); bilet
internare
MF (2);
bilet
internare
Med.
Spec.
(3);

747
la cerere
(5); alte
(9) []
Serie BI
[][][][][]
Nr. BI [][]
[][][][][][][]
[]
Criteriu
internare
1)
: [][]
[
]
[
Nr. ]
din [
regis ]
trul [
naţio ]
nal: [
]
[
]
Ti
Tip p
servici c
i a
spitali z
zare re
de zi z
(asigu ol
raţi v
CNAS at
): [] :
[]
Diagno [
sticul ]
princip [
al: . . . . ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [

748
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
Diagno
stice
secund
are la
externa
re
(compli
caţii/co
morbidi
tăţi):
1. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
2. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
3. . . . . [
...... ]

749
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
4. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]
5. . . . . [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
...... ]
...... [
.. ]

Semn
ătura
şi
parafa
medic
ului
curant
.....
.....
.....
.....
....

750
Data zi []
de []
înce lun
put a a []
vizite []
i: an
ul []
[][]
[]
ora
înc
ep
ut
[][]
[][]
Data zi []
de []
sfârş lun
it a a []
vizite []
i: an
ul []
[][]
[]
ora
sfâ
rşit
[][]
[][]
SERVICI
I
EFECTU
ATE
1. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
...
2. . . . . .
.......
.......
.......

751
.......
.......
...
3. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
...

EXP
LOR
ĂRI/I
NVE
STIG
AŢII/
PRO
CED
URI/
ANA
LIZE
EFE
CTU
ATE

Expl
orări
funcţ
ional
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
1. . . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....

752
....
....
....
....
2. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
3. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
4. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
5. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....

753
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Inve
stiga
ţii
radio
logic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
6. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
7. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
8. . . [][][][] [][]

754
....
....
....
....
....
.... [][][]
....
....
....
....
....
9. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
10. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Alte
proc
eduri
terap
eutic
e:
Den Codul Nr.

755
umir
ea
11. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
12. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
13. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
14. . [][][][]
[][]
. . . . [][][]

756
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.
15. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
16. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Anali
ze
de
labor
ator:
Den Codul Nr.

757
umir
ea
17. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
18. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
19. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
20. . [][][][]
[][]
. . . . [][][]

758
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.
21. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
22. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
23. . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....

759
....
....
....
....
....
.
24. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

ALT
E
EXA
MEN
E DE
SPE
CIAL
ITAT
E
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

760
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

761
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

762
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

763
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
TRA
TAM
ENT
E
EFE
CTU
ATE

....
....
....
....
....

764
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

765
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

766
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

767
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
EPI
CRI
ZA: .
....
....

768
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

769
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

770
....
....
....
....

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
ic
ul
ui,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

01/11/2016 - a fost completat prin Ordin 1110/2016, după cum urmează: 

Jude
Nr.
ţul . .
înregistra
.... [][]
re SZ [][]
....
[][][][][]
...
Loca CNP

771
litate
pacient []
a...
[][][][][][][]
....
[][][][][]
...
Unit ...
atea ...
Întoc
sanit [][][][] ...
mit
ară . [][] ...
de:
.... ...
... ..
par
Stru
afa
ctura
[][][][] me
....
[][][][] dic
....
ulu
.
i

FIŞĂ PENTRU
SPITALIZAREA DE ZI

NUMELE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . PRENUMELE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexul M/F []
Telefon/mobil* . . . . . . . . . .
Adresă de e-mail* . . . . . . . .
..
* Nu este informaţie cu
caracter obligatoriu
Grup
sangvi
Data naşterii: zi [][] n:
lună [][] an [][][][] A/B/A
B/0;
Rh +/-
Alergi
Domiciliul legal: c
judeţul [][] la: . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . .
... .....
...
Sect. [] Mediul U/R [] Data o

772
r
a

[
desc
]
Str. . . . . . . . . . . . . hider
[
Nr. . . . . . . e
]
fişă
[
]
[
]
a
ln
u
n[
Reşedinţa: judeţul []
ă]
[] zi []
[
Localitatea . . . . . . . . []
[]
........
][
[]
][
]
o
r
a

Data [
Sect. [] Mediul U/R []
închi ]
Str. . . . . . . . . . . . .
dere [
Nr. . . . . . .
fişă: ]
[
]
[
]
Cetăţenie: Român [] zi [] l a
Străin [] un
[] . . . . . . . . . . . . . . . n
.. ă[
]
[[
]]
[[
]]
[

773
]
Ocupaţia: fără
ocupaţie (1); salariat
Nr. [
(2); lucrător pe cont
vizit ]
propriu (3); patron
e în [
(4); agricultor (5);
spit ]
elev/student (6);
aliz
şomer (7); pensionar
are
(8) []
de
zi:
Locul de muncă . . . .
.................
.........

N [
iv fără studii (1); ciclu ]
el primar (2); ciclu
d gimnazial (3); şcoală
e profesională (4); liceu
in (5); şcoală postliceală
st (6); studii superioare de
r scurtă durată (7); studii
ui superioare (8);
r nespecificat (9)
e:
C.I/B.I.
Certificat naştere
seria [][]
(copil) seria [][] Nr.
Nr. [][][]
[][][][][][]
[][][]

SA A N
t sse
ai i a
t gg s
uu u i
trrg
aau
at r r
sCe a
iN t
gA v []

774
o
l
u
u n
S
r t
a a
[
t r
]
: ă

[
]
Tip
asig.
CNA
S:
Oblig
atori
e
CAS
[][]
Acor
d
inter
naţio
nal []
Card
euro
pean
[][]
Form
ulare
euro
pene
[][][][]
N[][][]
r [][][]
. [][][]
[][][]
c[][][]
a[][][]
r [][]
d

775
u
r
o
p
e
a
n
N
r
.
[][][]
[][][]
p
[][][]
a
[][][]
ş
[][][]
a
[][][]
p
[][]
o
r
t
N
r
.

c
a
[][][]
r
[][][]
d
[][][]
[][][]
n
[][][]
a
[]
ţ
i
o
n
a
l

Tipul
internării
: fără
bilet
internare
(1); bilet

776
internare
MF (2);
bilet
internare
Med.
Spec.
(3);
la cerere
(5); alte
(9) []
Serie BI
[][][][][]
Nr. BI [][]
[][][][][][][]
[]
Criteriu
internare
1)
: [][]
[
]
[
Nr. ]
din [
regis ]
trul [
naţio ]
nal: [
]
[
]
Ti
Tip p
servici c
i a
spitali z
zare re
de zi z
(asigu ol
raţi v
CNAS at
): [] :
[]
S
e

777
m
n
a
l
a
r
e

b
o
a
l
ă

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
ă
Diagn
osticul
princi [
pal la ]
extern [
are: . . ]
..... [[
..... ]]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.....
...
..... [[
..... ]]
..... [
..... ]

778
.....
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.
Diagno
stice
secund
are la
externa
re
(compli
caţii/co
morbidi
tăţi):
1. . . .
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [ [
..... ] ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.
2. . . .
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [ [
..... ] ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.
3. . . . [ [

779
.....
..... ]
..... [
..... ]
..... [
..... ]]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.
4. . . .
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [[
..... ]]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.
5. . . .
..... [
..... ]
..... [
..... ]
..... [[
..... ]]
..... [
..... ]
..... [
..... ]
.

Semn
ătura
şi
parafa
medic
ului
curant

780
.....
.....
.....
.....
....

Data zi []
de []
înce lun
put a a []
vizite []
i: an
ul []
[][]
[]
ora
înc
ep
ut
[][]
[][]
Data zi []
de []
sfârş lun
it a a []
vizite []
i: an
ul []
[][]
[]
ora
sfâ
rşit
[][]
[][]
SERVICI
I
EFECTU
ATE
1. . . . . .
.......
.......
.......

781
.......
.......
...
2. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
...
3. . . . . .
.......
.......
.......
.......
.......
...

EXP
LOR
ĂRI/I
NVE
STIG
AŢII/
PRO
CED
URI/
ANA
LIZE
EFE
CTU
ATE

Expl
orări
funcţ
ional
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
1. . . [][][][] [][]

782
....
....
....
....
....
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
2. . .
....
....
....
....
. . . . [][][][]
[][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
3. . .
....
....
....
....
. . . . [][][][]
[][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
4. . . [][][][] [][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
....
....

783
....
....
....
5. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
Inve
stiga
ţii
radio
logic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
6. . .
....
....
....
....
.... [][][][]
[][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
7. . . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....
....
....

784
....
....
....
....
....
8. . .
....
....
....
....
. . . . [][][][]
[][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
9. . .
....
....
....
....
. . . . [][][][]
[][]
. . . . [][][]
....
....
....
....
....
10. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
Alte

785
proc
eduri
terap
eutic
e:
Den
umir Codul Nr.
ea
11. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
12. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
13. . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
....
....

786
....
....
....
.
14. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
15. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
16. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

787
Anali
ze
de
labor
ator:
Den
umir Codul Nr.
ea
17. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
18. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
19. . [][][][] [][]
.... [][][]
....
....
....
....
....
....
....

788
....
....
....
.
20. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
21. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
22. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

789
23. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.
24. .
....
....
....
....
....
[][][][]
.... [][]
[][][]
....
....
....
....
....
.

ALT
E
EXA
MEN
E DE
SPE
CIAL
ITAT
E
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

790
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

791
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

792
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

793
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
TRA
TAM
ENT
E
EFE
CTU
ATE

794
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

795
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

796
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

797
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

798
....
EPI
CRI
ZA: .
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

799
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

800
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Se
m

tur
a
şi
pa
raf
a
m
ed
ic
ul
ui,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Notă 1
privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a

801
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare  

Crite
rii de
Cod
inter
nare
urge
nţe
medi
co-
chiru
rgica
le,
ce
nece
sită
supr
aveg
here
1
medi
cală
până
la 12
ore
în
cond
iţiile
stabi
lite
în
norm
e
diag 2
nosti
cul
nu
poat
e fi
stabi

802
lit şi
trata
ment
ul nu
poat
e fi
efect
uat
şi/sa
u
moni
toriz
at în
amb
ulato
riu

29/04/2015 - nota a fost modificată prin Ordin 506/2015, după cum urmează: 

Notă 1
privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare  

Criterii de internare Cod


urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme 1*)

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu 2**)

epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare în condiţiile stabilite în norme 3**)

803
   *) Criteriul de internare "cod 1" se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la
poziţiile 86, 87, 94 şi 95 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru
anii 2014-2015, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
   **) Criteriul de internare "cod 3" se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de
serviciile prevăzute la poziţiile 9 şi 10 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la pct. B.3.2 din
anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015,
care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care serviciile
prevăzute la poziţiile 9 şi 10 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la pct. B.3.2 sunt acordate
asiguraţilor, se completează "cod 2". 
01/07/2016 - nota a fost modificată prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 

Notă 1
privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare  

Criterii de internare Cod

urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în 1*)


condiţiile stabilite în norme

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat 2**)


în ambulatoriu

epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită 3**)
izolare în condiţiile stabilite în norme

804
   *) Criteriul de internare "cod 1" se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la
poziţiile 90, 91, 98 şi 99 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, care se acordă în structuri de spitalizare de zi
aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
   **) Criteriul de internare "cod 3" se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de
serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la pct. B.3.2 din
anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016
care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care serviciile
prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la pct. B.3.2 din acelaşi act
normativ sunt acordate asiguraţilor se completează "cod 2". 
01/04/2017 - nota a fost modificată prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 

Notă 1
privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare  

Crite
rii de
Cod
inter
nare
urge 1*)
nţe
medi
co-
chiru
rgica
le,
ce

805
nece
sită
supr
aveg
here
medi
cală
până
la 12
ore
în
cond
iţiile
stabi
lite
în
norm
e
diag
nosti
cul
nu
poat
e fi
stabi
lit şi
trata
ment
ul nu
poat 2**)
e fi
efect
uat
şi/sa
u
moni
toriz
at în
amb
ulato
riu.
epid
3**)
emio

806
logic
pentr
u
boln
avii
care
nece
sită
trata
ment
în
afecţ
iuni
care
nu
nece
sită
izola
re în
cond
iţiile
stabi
lite
în
norm
e

   *) Criteriul de internare "cod 1" se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la
poziţiile 92, 93, 100 şi 101 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, care se acordă în structuri de spitalizare de zi
aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
   **) Criteriul de internare "cod 3" se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de
serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la punctul
B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
196/139/2017 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care

807
serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la punctul
B.3.2 sunt acordate asiguraţilor se completează "cod 2". 
01/04/2018 - nota a fost modificată prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 

Notă 1
privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

Crite
rii de
Cod
inter
nare
Urge
nţe
medi
co-
chiru
rgica
le,
ce
nece
1*)
sită
supr
aveg
here
medi
cală
până
la 12
ore
Diag 2**)
nosti

808
cul
nu
poat
e fi
stabi
lit şi
trata
ment
ul nu
poat
e fi
efect
uat
şi/sa
u
moni
toriz
at în
amb
ulato
riu
Epid
emio
logic
pentr
u
boln
avii
care
nece
sită
trata 3**)
ment
în
afecţ
iuni
care
nu
nece
sită
izola
re

809
   *) Criteriul de internare "cod 1" se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la
poziţiile 88, 89, 96 şi 97 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, care se acordă în structuri de spitalizare de zi
aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
   **) Criteriul de internare "cod 3" se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de
serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 59 din lista de la punctul
B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
397/836/2018 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care
serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 59 din lista de la punctul
B.3.2 sunt acordate asiguraţilor se completează "cod 2". 

ANEXA Nr. 5  
Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ) 

   1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completează la fel ca în formularul "Foaie
de observaţie clinică generală". 
   2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-
ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului iar numerotarea începe cu 1 la 1 ianuarie al fiecărui an. 
   3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin HG de
aprobare a Contractului-cadru. 
   4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare de codifică conform Listei tabelare a bolilor din Clasificarea
Internaţională a Maladiilor CIM-10 OMS de către medicul curant. 
     03/09/2007 - punctul a fost modificat prin Ordin 639/2007, după cum urmează: 
   4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică de către medicul curant conform Clasificării
internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată. 
     01/12/2010 - punctul a fost modificat prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 

810
   4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică de către medicul curant conform clasificării RO.vi.DRG,
prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG, cu
modificările ulterioare. 
   5. Procedurile medicale se codifică conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor,
varianta australiană, CIM-10-AM v.3. 
   6. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator. 
   7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită. 
01/01/2014 - ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 5  
Instrucţiuni privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ) 

   1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completează la fel ca în formularul "Foaie
de observaţie clinică generală" prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care
primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările ulterioare. 
   2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de
intrăriieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 
   3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin
hotărâre a Guvernului de aprobare a contractului-cadru. 
   4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO
DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, de către medicul curant. 
   5. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.199/2011. 
   6. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie
2006. 
   7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită. 
05/06/2014 - ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin Ordin 648/2014, după cum urmează: 

811
ANEXA Nr. 5  
INSTRUCŢIUNI
privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ) 

    Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim
de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014-2015; 
   1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum în formularul "Foaie
de observaţie clinică generală". 
   2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de
intrăriieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 
   3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează: 
    1 - fără bilet de internare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    5 - internare la cerere; 
    9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera
bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie
contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în
laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de
medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura
spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
   4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în

812
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014- 2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare,
ataşată FSZ. 
   5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din
anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014: 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014; 
   - S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014; 
   6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează: 
   - M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014; 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014; 
   7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO
DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG
v.1, de către medicul curant. 
   8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea
următoarelor informaţii: data vizitei, ora de început şi ora de sfârşit. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de
zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu
data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară,
indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data
mai mică sau egală cu data închiderii fişei. 
   9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.199/2011. 
   10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie
2006. 
   11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare
vizită. 

813
   12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în
diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului. 
   13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile
respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa 22 la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014. 
    Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de
zi. 
    În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile medicale prevăzute la poziţiile 1-8 de la lit.
B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 619/360/2014. 
    Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează. 
29/04/2015 - ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin Ordin 506/2015, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 5  
INSTRUCŢIUNI
privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ) 

    Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim
de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014-2015. 
   1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează la fel ca cele din formularul
"Foaie de observaţie clinică generală". 
   2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-
ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 
   3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează: 
    1 - fără bilet de internare; 

814
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    5 - internare la cerere; 
    9 - alte situaţii: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a
elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în
relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare
TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete
de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura
spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
   4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare,
ataşată fişei de spitalizare de zi. 
   5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din
anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
388/186/2015: 
   a) C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015; 
   b) S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B, pct. B.3 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015. 
   6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează: 
   a) M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015; 
   b) C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa nr. 22 la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015. 

815
   7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO
DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG
v.1, de către medicul curant. 
   8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea
următoarelor informaţii: data vizitei, ora de început şi ora de sfârşit. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de
zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu
data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară,
indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data
mai mică sau egală cu data închiderii fişei. 
   9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.199/2011. 
   10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie
2006. 
   11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare
vizită. 
   12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în
diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului. 
   13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile
respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa nr. 22 la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015. 
    Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de
zi. 
    În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile medicale prevăzute la poziţiile 1-7 de la lit.
B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 388/186/2015. 
    Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează. 
01/07/2016 - ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 5  

816
INSTRUCŢIUNI
privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ) 

    Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim
de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. 
     01/04/2017 - paragraful a fost modificat prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
    Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim
de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. 
   1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum cele din formularul
"Foaie de observaţie clinică generală". 
   2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-
ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 
   3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează: 
    1 - fără bilet de internare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    5 - internare la cerere; 
    9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera
bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie
contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în
laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de

817
medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura
spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
   4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,
cu modificările şi completările ulterioare, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ. 
   5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din
anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016: 
     01/04/2017 - punctul a fost modificat prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din
anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017: 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016; 
     01/04/2017 - linia a fost modificată prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017; 
   - S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016. 
     01/04/2017 - linia a fost modificată prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   - S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. 
   6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează: 
   - M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016; 
     01/04/2017 - linia a fost modificată prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   - M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017; 

818
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016. 
     01/04/2017 - linia a fost modificată prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. 
   7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO
DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG
v.1, de către medicul curant. 
   7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din
coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal şi diagnostice
secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală
profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau
agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de
semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
     01/11/2016 - subpunctul a fost introdus prin Ordin 1110/2016. 
   8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea
următoarelor informaţii: data şi ora de început a vizitei, precum şi data şi ora de sfârşit a vizitei. Numărul vizitelor
consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii
fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se
închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită
consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei. 
   9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.199/2011. 
   10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie
2006. 
   11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare
vizită. 

819
   12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în
diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului. 
   13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile
respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3 din anexa 22 la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016. 
     01/04/2017 - punctul a fost modificat prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile
respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3 din anexa 22 la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. 
    Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de
zi. 
    Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează. 
01/04/2018 - ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 5  

INSTRUCŢIUNI
privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ) 

    Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim
de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2, pct. B.4.1 şi pct. B.4.2 din anexa
nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. 
   1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum cele din formularul
"Foaie de observaţie clinică generală". 
   2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-
ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului şi poate avea maximum 10 caractere. 

820
   3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează: 
    1 - fără bilet de internare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    5 - internare la cerere; 
    9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera
bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare
de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară
care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi
fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. 
    Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu
numărul biletului de internare. 
   4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ. 
   5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din
anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018: 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018; 
   - S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2, pct. B.4.1 şi pct. B.4.2, din
anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
397/836/2018. 
   6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează: 
   - M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018; 
   - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018. 

821
   7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO
DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG
v.1, de către medicul curant. 
   7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din
coloana "Semnalare boală profesională", din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal şi diagnostice
secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală
profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau
agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de
semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
   8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea
următoarelor informaţii: data şi ora de început a vizitei, precum şi data şi ora de sfârşit a vizitei. Numărul vizitelor
consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii
fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se
închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită
consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei. 
   9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.199/2011. 
   10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie
2006. 
   11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare
vizită. 
   12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în
diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului. 
   13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile
respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3, pct. B.4.1. şi pct.
B.4.2. din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
397/836/2018. 

822
    Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de
zi. 
    Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat", secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează. 
ANEXA Nr. 6  
Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează
Setul minim de date la nivel de pacient, aferent
spitalizării continue (SMDPC) 

   1. Codul de identificare a cazului externat 


   2. Codul de identificare a spitalului 
   3. Codul de identificare a secţiei 
   4. Numărul foii de observaţie clinică generală 
   5. Codul numeric personal al pacientului 
   6. Numele pacientului 
   7. Prenumele pacientului 
   8. Sexul 
   9. Data naşterii 
   10. Judeţul de domiciliu al pacientului 
   11. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   12. Cetăţenia 
   13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi) 
   14. Ocupaţia 
   15. Nivelul de instruire 
   16. Statut asigurat 
   17. Tipul asigurării de sănătate 
   18. Casa de asigurări de sănătate 
   19. Categoria de asigurat 
   20. Tipul internării 
   21. Criteriul de internare 

823
   22. Data internării 
   23. Ora internării 
   24. Diagnosticul la internare 
   25. Data externării 
   26. Ora externării 
   27. Tipul externării 
   28. Starea la externare 
   29. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare 
   30. Intervenţia chirurgicală principală efectuată 
   31. Data intervenţiei chirurgicale principale 
   32. Alte proceduri: intervenţii chirurgicale, explorări funcţionale, investigaţii radiologice etc., precum şi numărul
acestora 
   33. Transferurile intraspitaliceşti (secţia; data) 
   34. Codul de parafă al medicului curant 
   35. Codul de parafă al medicului operator 
   36. Situaţiile speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare
corporală) 
01/12/2010 - ANEXA Nr. 6 a fost modificată prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 6  
Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării
continue (SMDPC) 
   1. Codul de identificare a cazului externat 
   2. Codul de identificare a spitalului 
   3. Forma de proprietate a spitalului (public/privat) 
   4. Codul de identificare a secţiei 
   5. Numărul foii de observaţie clinică generală 
   6. Numărul foii de observaţie clinică generală a mamei (doar pentru nou-născuţi) 
   7. Codul numeric personal al pacientului 

824
   8. Numele pacientului 
   9. Prenumele pacientului 
   10. Sexul 
   11. Data naşterii 
   12. Judeţul de domiciliu al pacientului 
   13. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   14. Cetăţenia 
   15. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi) 
   16. Ocupaţia 
   17. Nivelul de instruire 
   18. Statut asigurat 
   19. Tipul asigurării de sănătate 
   20. Casa de asigurări de sănătate 
   21. Categoria de asigurat 
   22. Tipul internării 
   23. Criteriul de internare 
   24. Data internării 
   25. Ora internării 
   26. Diagnosticul la internare 
   27. Data externării 
   28. Ora externării 
   29. Tipul externării 
   30. Starea la externare 
   31. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare 
   32. Intervenţia chirurgicală principală efectuată 
   33. Data intervenţiei chirurgicale principale 
   34. Alte proceduri: intervenţii chirurgicale, explorări funcţionale, investigaţii radiologice etc., precum şi numărul
acestora 
   35. Transferurile intraspitaliceşti (secţia; data) 

825
   36. Codul de parafă al medicului curant 
   37. Codul de parafă al medicului operator 
   38. Situaţiile speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare
corporală) 
01/01/2014 - ANEXA Nr. 6 a fost modificată prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 6  

    Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru
spitalizarea continuă (SMDPC): 
   1. Codul de identificare a cazului externat 
   2. Codul de identificare a spitalului 
   3. Codul de identificare a secţiei 
   4. Numărul foii de observaţie clinică generală 
   5. Codul de identificare a pacientului - CID 
   6. Codul situaţiei speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier,
vătămare corporală) 
   7. Structura prin care se realizează internarea pacientului 
   8. Sexul 
   9. Data naşterii 
   10. Judeţul de domiciliu al pacientului 
   11. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   12. Cetăţenia 
   13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi) 
   14. Greutatea la internare (copii 0-1 an) 
   15. CNP mamă 
     01/04/2018 - punctul a fost modificat prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 
   15. Codul de identificare a mamei - CID mamă. 

826
   16. FOCG mamă 
   17. Ocupaţia 
   18. Nivelul de instruire 
   19. Statut asigurat 
   20. Tipul asigurării de sănătate 
   21. Nr. card european 
   22. Nr. paşaport 
   23. Nr. card naţional 
   24. Casa de asigurări de sănătate 
   25. Tipul internării 
   26. Serie bilet internare 
   27. Număr bilet internare 
   28. Criteriul de internare 
   29. Data internării 
   30. Ora internării 
   31. Diagnosticul la internare 
   32. Data externării 
   33. Ora externării 
   34. Tipul externării 
   35. Starea la externare 
   36. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare 
   37. Numărul de ore de ventilaţie mecanică 
   38. Intervenţia chirurgicală principală efectuată 
   39. Data şi ora de începere a intervenţiei chirurgicale principale 
   40. Data şi ora sfârşitului de intervenţie chirurgicală principală 
   41. Alte intervenţii chirurgicale, data şi ora de începere a intervenţiei, data şi ora sfârşitului de intervenţie 
   42. Alte proceduri: explorări funcţionale, investigaţii radiologice, precum şi numărul acestora 
   43. Transferurile intraspitaliceşti (secţia, data şi ora) 

827
   44. Tip deces asociat cu intervenţia chirurgicală principală: intraoperator (1), postoperator 0-23 ore (2), postoperator
24-47 ore (3), postoperator 48 ore şi peste (4) 
   45. Data şi ora decesului 
   46. Codul de parafă al medicului curant 
   47. Codul de parafă al medicului operator 
ANEXA Nr. 7  
Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de
date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ) 

   1. Codul de identificare a cazului externat 


   2. Codul de identificare a spitalului 
   3. Codul de identificare a secţiei 
   4. Numărul fişei de spitalizare de zi 
   5. Codul numeric personal al pacientului 
   6. Numele pacientului 
   7. Prenumele pacientului 
   8. Sexul 
   9. Data naşterii 
   10. Judeţul de domiciliu al pacientului 
   11. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   12. Cetăţenia 
   13. Ocupaţia 
   14. Nivelul de instruire 
   15. Statut asigurat 
   16. Tipul asigurării de sănătate 
   17. Casa de asigurări de sănătate 
   18. Categoria de asigurat 
   19. Data deschiderii fişei 
   20. Data închiderii fişei 

828
   21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi 
   22. Data vizitei 
   23. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei 
   24. Procedurile efectuate 
   25. Investigaţiile de laborator efectuate 
   26. Codul de parafă al medicului curant 
01/12/2010 - ANEXA Nr. 7 a fost modificată prin Ordin 1026/2010, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 7  
Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi
(SMDPZ) 
   1. Codul de identificare a cazului externat 
   2. Codul de identificare a spitalului 
   3. Forma de proprietate a spitalului (public/privat) 
   4. Codul de identificare a secţiei 
   5. Numărul fişei de spitalizare de zi 
   6. Codul numeric personal al pacientului 
   7. Numele pacientului 
   8. Prenumele pacientului 
   9. Sexul 
   10. Data naşterii 
   11. Judeţul de domiciliu al pacientului 
   12. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   13. Cetăţenia 
   14. Ocupaţia 
   15. Nivelul de instruire 
   16. Statut asigurat 
   17. Tipul asigurării de sănătate 
   18. Casa de asigurări de sănătate 

829
   19. Categoria de asigurat 
   20. Data deschiderii fişei 
   21. Data închiderii fişei 
   22. Tipul de serviciu de spitalizare de zi 
   23. Data vizitei 
   24. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei 
   25. Procedurile efectuate 
   26. Investigaţiile de laborator efectuate 
   27. Codul de parafă al medicului curant 
01/01/2014 - ANEXA Nr. 7 a fost modificată prin Ordin 1503/2013, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 7  
Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi
(SMDPZ): 

   1. Codul de identificare a cazului externat 


   2. Codul de identificare a unităţii sanitare 
   3. Codul de identificare a secţiei 
   4. Numărul fişei de spitalizare de zi 
   5. Codul de identificare a pacientului - CID 
   6. Sexul 
   7. Data naşterii 
   8. Judeţul de domiciliu al pacientului 
   9. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   10. Cetăţenia 
   11. Ocupaţia 
   12. Nivelul de instruire 
   13. Statut asigurat 
   14. Tipul asigurării de sănătate 

830
   15. Nr. card european 
   16. Nr. paşaport 
   17. Nr. card naţional 
   18. Casa de asigurări de sănătate 
   19. Data deschiderii fişei 
   20. Data închiderii fişei 
   21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi 
   22. Data vizitei 
   23. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei 
   24. Procedurile efectuate 
   25. Investigaţiile de laborator efectuate 
   26. Codul de parafă al medicului curant 
05/06/2014 - ANEXA Nr. 7 a fost modificată prin Ordin 648/2014, după cum urmează: 

ANEXA Nr. 7  

Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi
(SMDPZ) 

   1. Codul de identificare a cazului externat 


   2. Codul specific de identificare a vizitei 
   3. Codul de identificare a unităţii sanitare 
   4. Codul de identificare a secţiei 
   5. Numărul fişei de spitalizare de zi 
   6. Codul de identificare al pacientului - CID 
   7. Sexul 
   8. Data naşterii 
   9. Judeţul de domiciliu al pacientului 

831
   10. Localitatea de domiciliu a pacientului 
   11. Cetăţenia 
   12. Ocupaţia 
   13. Nivelul de instruire 
   14. Statut asigurat 
   15. Tipul asigurării de sănătate 
   16. Nr. card european 
   17. Nr. paşaport 
   18. Nr. card naţional 
   19. Casa de asigurări de sănătate 
   20. Tipul internării 
   21. Serie bilet internare 
   22. Număr bilet internare 
   23. Criteriul de internare 
   24. Data deschiderii fişei 
   25. Data închiderii fişei 
   26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU 
   27. Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical) 
   28. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei 
   29. Data şi ora de început a vizitei, 
   30. Data şi ora de sfârşit a vizitei 
   31. Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" (niciunul, unul sau mai multe servicii
efectuate) 
   32. Procedurile efectuate în cadrul vizitei 
   33. Investigaţiile de laborator efectuate în cadrul vizitei 
   34. Codul de parafă al medicului curant 
   35. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea "DA". Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de
spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din

832
cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin
spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a
urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
     01/07/2016 - punctul a fost modificat prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 
   35. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea «DA». Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de
spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din
cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii/ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare
după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ) 

   1. Codul de identificare a cazului externat 


   2. Codul de identificare a unităţii sanitare. Unitatea sanitară se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare
publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro 
   3. Codul de identificare a secţiei de primiri urgente. Secţia se codifică conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei
nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare,
cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare. 
   4. Numărul fişei de spitalizare (fişă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare) 
   5. Codul de identificare al pacientului - CID 
   6. Sexul 
   7. Data naşterii 
   8. Data şi ora preluării pacientului 
   9. Data şi ora predării pacientului 

833
   10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 38 şi 39 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3
subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. 
     29/04/2015 - punctul a fost modificat prin Ordin 506/2015, după cum urmează: 
   10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 37 şi 38 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3
subpct. 3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 388/186/2015. 
     01/07/2016 - punctul a fost modificat prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 
   10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 37 şi 38 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3
subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
763/377/2016. 
     01/04/2017 - punctul a fost modificat prin Ordin 365/2017, după cum urmează: 
   10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 37 şi 38 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3
subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
196/139/2017. 
     01/04/2018 - punctul a fost modificat prin Ordin 835/2018, după cum urmează: 
   10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 34 şi 35 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3
subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
397/836/2018. 
   11. Codul de parafă al medicului curant 
   12. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea "NU". Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de
spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din
cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin
spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
     01/07/2016 - punctul a fost modificat prin Ordin 779/2016, după cum urmează: 

834
   12. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, completat cu valoarea "NU". Informaţia este
necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi
în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului
Sănătăţii/ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru
care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

835

S-ar putea să vă placă și