Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Pitești Aprobat,

Str. Pătrașcu Vodă nr.2, Pitești, jud. Argeș DIRECTOR


Telefon/fax: 0248/206037 Prof. Moraru Carmen Adriana
E_mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com
Nr. 396 /03.03.2021
MARTIE, SIMFONIA PRIMĂVERII
Proiect de activitate extracurriculară

Când arta va deveni un bun comun ca lumina soarelui – atunci vom fi făcut încă un pas, şi poate cel
mai important, spre adevărata civilizaţie.
(Nicolae Tonitza)
Coordonatori proiect:
prof. Florescu Paula
prof. Gheorghe Antoaneta
prof. Oţelea Daniela
prof. Staicu Cristina
prof. Jidovu Nicoleta
prof. Călinescu Cristina

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI ALĂTURI DE NOI LA PROIECTUL EDUCAŢIONAL:


”MARTIE, SIMFONIA PRIMĂVERII!”
SCOPUL PROIECTULUI:
Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor
Însuşirea unor tehnici specifice de pictură, desen,colaj, modelaj
Respectarea, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune, de responsabilitate faţă de ele
Stimularea activităţii în grup;
Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între elevi şi între
Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii, şi
momente cultural artistice;
Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate
ARGUMENT
Desenul, pictura şi modelajul, descoperă elevului mijloacele de acţiune asupra materialelor şi obiectelor, pentru a
ajunge la expresia plastică. Tehnica este mijlocul care determină rezultatele. Se foloseşte la maxim cunoaşterea
materialelor şi instrumentelor, pentru a ajunge la expresie. Trebuie să se aibă în vedere explorarea posibilităţilor tehnice,
relaţia între instrument şi material, între mijloacele tehnice şi idee. Instrumentele acţionează asupra suportului într-un
mod variat.
Familiarizarea treptată a elevilor cu unele tehnici noi de lucru măreşte curiozitatea lor şi imprimă activităţilor
artistico-plastice un caracter atractiv.
În activitatea de creaţie nu există reţete, însă putem vorbi de o permanentă descoperire a sufletului de
copil, care se poate face prin alfabetizarea vizual-tactilă, de cunoaştere a mijloacelor de limbaj plastic, estetic care
trebuie făcută prin educaţie artistico-plastică, în cadrul procesului instructiv-educativ.
Utilizarea desenului, şi a modelajului ca mijloc de cunoaştere , nu trebuie neglijată, uitată sau
minimalizată, desenul având o valoare expresivă (modul în care copilul tratează suprafaţa colii, alegerea
formelor şi culorilor exprimă aspecte ale stării emoţionale); proiectivă (prin stilul general al figurii care
exprimă anumite dispoziţii fundamentale ale modului cum trăieşte lumea şi relaţiile cu obiectele acesteia);
narativă (prin desen copilul îşi dezvăluie centrele de interes, tensiunile, grijile, gusturile etc.) şi o valoare
simbolică (prin intervenţia unor procese şi mecanisme defensive care relevă natura temelor inconştiente).
Am ales să desfăşurăm acest proiect deoarece elevii sunt dornici să înveţe lucruri noi, noi tehnici
din paleta variată a educaţiei artistico-plastice sau practice .
DESCRIEREA PROIECTULUI
 elevii vor fi familiarizaţi cu activităţile ce le implică proiectul, cu posibilităţile de a-şi exprima
plastic gândurile şi preocupările lor la această vârstă ;
 se stabilesc zilele în care vor realiza lucrările, în tehnica preferată de ei
 pe fiecare lucrare se menţionează: numele şi prenumele elevului, titlul lucrării, numele
profesorului îndrumător
LOC DE DEFĂŞURARE: Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Pitești
GRUP ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI: elevii din clasele IX-XII, cadre didactice, părinţii copiilor,
comunitatea.
DURATA: februarie 2021 - martie 2021
RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi ai elevilor, reprezentanţi ai autorităţilor locale
RESURSE MATERIALE
 materiale didactice tipice
 materiale împrumutate de la bibliotecă
 materiale obţinute din sponsorizări
 spaţii şcolare şi extraşcolare care pot fi amenajate şi folosite pentru susţinerea proiectului
RESURSE FINANCIARE
 donaţii
 sponsorizări
 alte surse (contribuţii, tombole, expoziţie cu vânzare)
RESURSE INFORMAŢIONALE
A. DOCUMENTELE PROIECTULUI
 proiectul scris
 rapoarte
 evidenţa participanţilor la evenimentelor din cadrul proiectului
 chestionare de evaluare la participanţi.
B. PUBLICAŢII ŞI MATERIALE TIPĂRITE
 pliante, broşuri, cărţi, diverse alte suporturi teoretice care au legătură cu subiectele abordate
în proiect.
 pliante şi afişe pentru mediatizare
OBIECTIVE SPECIFICE
1. PRIVIND ELEVII
 îmbunătăţirea performanţelor artistice, estetice şi practice prin însuşirea unor tehnici noi şi
variate;
 utilizarea în mod corespunzător a materialelor puse la dispoziţie;
 abordarea unei tematici variate;
 realizarea unor expoziţii specifice
2. PRIVIND CADRELE DIDACTICE
 familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru activităţi
extraşcolare.
 abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să motiveze
elevul în cadrul procesului instructiv –educativ.
3. PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE
 conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii privind necesitatea
formării şi dezvoltării interesului pentru frumos.
 creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.
 implicarea autorităţilor locale şi a altor factori în vederea susţinerii financiare a proiectului.
STRATEGIA DE REALIZARE:
 observaţia, dezbaterea, jocul de rol, analiza produselor activităţii;
 lucru individual, pe grupe şi în perechi
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR:
realizarea unor creaţii plastice cu ocazia zilei de 8 martie şi a începutului de primăvară
confecţionarea unor postere care să exprime diferite mesaje venite din partea ambelor categorii de
elevi care vor fi inscripţionate pe acestea
programe artistice specifice perioadei de primăvară
organizarea şi participarea la concursuri, târg de mărţişoare