Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

A. Profesor: PETRE AURELIA CARMEN


B. Date generale:
Şcoala: Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti
Aria curiculară: Tehnologii Modulul: Marketingul afacerii
Clasa a-XI-a A Data: 05.06.2014
C. Unitatea de învăţare: Oportunităţile de marketing
D. Titlul lecţiei: Constrângeri asupra activităţii de marketing a agenţilor economici
E. Unitatea de competenţă: UC10
F. Competente individuale: Analizeaza oportunitatile de marketing
Competenţe specifice: Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de marketing a agentului economic.
H. Obiective operaţionale ( competente specifice derivate):
La sfârşitul activităţii didactice elevii trebuie să fie capabili:
C1 să definească constrângerea în activitatea economică;
C2 să enumere tipuri ale constrângerilor agenţilor economici, (de mediu, etice, legale, sociale, publicitare);
C3 să analizeze constrângerile în activitatea firmei de exerciţiu,
C4 să formuleze concluzii.
G. Enumerarea noţiunilor de marketing abordate
1. Definirea constrângerilor în economie;
2. Tipuri de constrângeri identificate în activitatea agenţilor economici, in diferite domenii de activitate;
3. Constrângeri în activitatea Firmei de exerciţiu;
I. Strategii didactice
I.1. Mijloace didactice
- calculator, videoproiector, ecran proiecţie, prezentare ppt; fişe de lucru,
I.2. Metode de învăţământ
- explicaţia, conversaţia, problematizarea, prelegerea, utilizarea fişelor de lucru
I.3. Moduri de activitate cu elevii
Frontal ( pentru implementarea cunoştiinţelor), individual, colectiv
I.4. Evaluare: chestionarea orală, observarea sistematică şi aprecierea verbală.

Tipul lecţiei: Lecţie de predare-invatare-evaluare (varianta mixta ) Durata – 50 min.


Locul desfăşurării lecţiei: sala de clasă

Surse informaţionale:
Documente suportive:
1. Ilie, S (coord.) – Marketingul afacerilor – manual pentru clasa a XI-a, filiera tehnologică, profilul servicii, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 2006;
2. Capotă, V., Popa. F., Ghinescu, C. – Marketingul afacerilor - manual pentru clasa a XI-a, ruta directă, filiera tehnologică,
profil servicii, Editura Akademos Art, Bucureşti, 2006;
Bibliografie pedagogică:
1. MEC – Consiliul Naţional pentru curriculum- Ghid pentru aplicarea programelor şcolare aria curriculară tehnologii- profil
servicii, Editura Aramis Print, Bucureşti, 1999;
Bibliografie de specialitate:
1. Florescu, C, Malcomete, P, Pop, N – Marketing - Dicţionar explicativ, Editura. Economică, 2003,
2. Balaure, Virgil – ( coordonator), Marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2002.
SCENARIUL LECŢIEI

Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică Forme de


lecţiei/timp Metode Mijloace Forma de evaluare
organizare
Moment Realizarea ambianţei necesare desfăşurării lecţiei şi Se conformează cerinţelor. Conversaţia Catalogul Individual Observarea
organizatoric favorizării unei comunicări libere între cadrul La locurile lor, sunt pregătiţi să sistematică
2 min. didactic şi elevi. înceapă lecţia. a comporta
Stabileşte ordinea, verifică prezenţa elevilor şi -mentului
pregăteşte materiale (deschide calculatorul, elevilor
porneşte videoproiectorul)
Verificarea Adresează întrebări din lecţiile anterioare: Elevii răspund la întrebările Conversaţia Frontal Chestionare
cunoştinţelor Ce este mediul extern al firmei? adresate Chestionare Individual orală
5 min. Ce este micromediul şi din ce este compus acesta? Cei solicitaţi răspund la orală Colectiv
Ce este macromediul şi care sunt factorii care-l întrebări .Ceilalţi ascultă
compun? răspunsurile colegilor lor și
Cum poate reacţiona un agent economic la eventual aduc completări .
influenţele exercitate de macromediu?

Captarea Face o scurtă prelegere asupra unor situaţii de viaţă Notează, răspund şi pun Explicaţia Frontal
atenţiei Ce se intampla: întrebări Prelegerea
1 min. Daca nu avem forta de munca specializata?
Daca produsele si serviciile firmei nu sunt adaptate
mediului cultural al pietei vizate?
Daca legile nu stimuleaza activitatea firmei?

Anunţarea Prezintă titlul şi obiectivele lecţiei în primul slide al Notează în caiete. Explicaţie
conţinutului şi ppt-ului pregătit.. Privesc spre ecranul de proiecţie
a
competentelor
2 min.

Dirijarea Expune pe ecranul de proiecţie următorul slide cu Notează pe caiete definiţia Caietele Frontal Observarea
învăţării definiţia constrângerii: constrângerii. Individual sistematică
„O constrângere reprezintă limitarea posibilităţilor Expunerea Tabla Colectiv a comporta
30 min. de acţiune”. videoproi -mentului
ector elevilor
Profesorul exemplifică acest concept cu referiri la Sunt atenţi, notează principalele Explicaţia
diferite sisteme: social, cultural, economic, etice, tipuri de contrângeri, răspund şi Conversaţia
legale etc. pun întrebări Exerciţiu
Profesorul detaliază şi exemplifică aceste tipuri de
constrangeri (prezentate în ppt):
a. Mediu: natural şi antropic.
b. Etice: practici ilegale, antisociale, anticon-
curenţiale etc.
c. Legale: legi, hotărâri ce pot acţiona ca nişte
bariere, având caracter restrictiv.
d. Sociale: repartiţia veniturilor, climatul social
etc..
e. Publicitare: metode de promovare (reclama
falsă, comparativă etc.).
Fixarea Argumentează necesitatea completării fişei de lucru Completează fişele de lucru iar Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoştinţelor ce are ca scop identificarea constrângerilor la Firma la expirarea timpului confruntă Explicaţia Individual verbale
şi feed-back-ul de exerciţiu. modul propriu de rezolvare cu Exerciţiu Colectiv Fişe de
7 min. Apoi face aprecieri verbale cu privire atât la modul cel indicat de profesor. lucru
cum au fost rezolvate fişele de lucru dar şi aprecieri Adaugă fişa de lucru verificată, Portofoliu
privind activitatea unor elevi din clasă. la portofoliul personal
Fişele de lucru se vor adăuga la portofoliul întocmit
pentru această disciplină.
Tema pentru Propune ca temă pentru acasă „Identificarea Notează enunţul temei pentru Frontal
acasă constrangerilor cu care elevii se intalnesc in viata acasă în caiete şi cer lămuriri Colectiv
3 min. de zi cu zi” şi dă lămuriri cu privire la rezolvarea
temei de casă.

S-ar putea să vă placă și