Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECTE EXAMEN ORAL CAPACITATE-JUDECĂTORI

DREPT CIVIL

- comparaţie între clauza de dezicere şi clauza penală


- locuinţa de serviciu, locuinţa de intervenţie şi locuinţa socială
- dreptul de preemţiune-Legea 10/2001-Legea 18/1991-modificări aduse
prin Legea 247/2005
- atributele dreptului de proprietate
- exproprierea (exc de la principiile nulităţii)
- modificările aduse de Legea 247/2005-L. 18/1991
- forma ad validitatem (m. sub. din anul I)
- efectele posesiei (speţe donaţie)
- deosebirile dintre caducitate şi nulitate (speţe dr. de concesiune şi.........
- reducţiunea legatului uzufructului copropr. forţate
- raportul imobilelor
- retractul litigios
- clasele de moştenitori
- excepţia de neexecutare a contractului
- lucrul vândut (obiectul contractului de vânzare-cumpărare)
- forma actului juridic
- repunerea în termenul de prescripţie extinctivă- cauze şi efecte
- efectele nulităţii
- circulaţia juridică a terenurilor
- contractul de vânzare-cumpărare- definiţie, caractere juridice
- dolul
- comparaţie între prescripţia extinctivă şi prescripţia achizitivă
- comparaţie între nulitate, rezoluţiune şi revocare
- novaţia
- excepţii de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis
- contract de locaţiune- caractere juridice

DREPT PROCESUAL CIVIL

- motive de revizuire; incompatibilitatea


- coparticiparea procesuală
- suspendarea legală de drept (speţă-suspendarea facultativă)
- înscrisurile autentice
- autoritatea de lucru judecat
- înscrisuri noi-revizuire
- competenţa generală-legea electorală (alegerile locale)
- cauţiunea
- termenul de graţie

1
- îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii
- contestaţia în anulare- cazuri şi condiţii
- excepţiile procesuale
- incompatibilitatea
- reprezentarea în procesul civil
- criteriul valoric-competenţă
- contestaţia în anulare-termen
- competenţa teritorială exclusivă

DREPT PENAL

- obiectul material şi juridic (situaţii premisă la infr. sexuale)


- situaţie premisă la infracţiunea de abuz de încredere
- darea de mită
- pedepsele în cazul persoanei juridice
- efectele liberării condiţionate (speciale/generale)
- condiţiile stării de necesitate/legitimei apărări
- comparaţie între art. 264 Cp şi art. 221 Cp
- pedepsele pentru minori (speţe: cont. la executare-recunoaşterea unei
hotărâri pronunţate în străinătate; cooperare internaţională/asistenţă
internaţională-CPP
- art. 264 Cp
- subiectul infracţiunii şi elementul material
- diferente între intenţia indirectă şi culpa cu previziune
- pedeapsa complementară la persoana juridică
- participaţia la viol
- diferenţe între 2151 şi 214 Cp
- diferenţe între infracţiunea continuă şi infracţiunea continuată
- infracţiunea complexă
- concurs-recidivă
- cazuri speciale de suspendare condiţionată
- felurile tentativei
- sub. activ şi pasiv, participaţia penală la 198 Cp
- obligarea la tratament medical
- aplicarea legii penale în timp- activitatea şi neretroactivitatea legii
- art. 2151 Cp
- art. 255 Cp
- regimul armelor şi muniţiilor- element material
- suspendarea sub supraveghere
- art. 283 Cp- subiecte şi element material
- constrângerea fizică
- art. 271 Cp- element material

2
- liberarea condiţionată- noţiune şi condiţii
- modalităţile legale ale uciderii din culpă
- art. 255 Cp – element material
- circumstanţe atenuante
- formele infracţiunii şi modalităţile acesteia
- prostituţia-element material
- violenţe – structură, clasificare şi condiţii

DREPT PROCESUAL PENAL

- procedura în cazul amânării/întreruperii pedepsei


- expertiza contabilă
- actele premergătoare
- principiul dreptului la un proces echitabil
- începutul urmăririi penale (mai puţine sub. din up)
- exercitarea acţiunii civile în procesul penal
- dezbaterile, ultimul cuvânt al inculpatului
- mandatul de aducere
- secţiile maritime şi fluviale
- liberarea provizorie
- arestarea în cursul judecăţii
- reluarea urmăririi penale
- principiul aflării adevărului
- fazele cercetării judecătoreşti
- controlul legalităţii măsurilor preventive în faza de urmărire penală
- plângerea prealabilă
- cazuri speciale de suspendare a executării pedepsei
- rechizitoriul
- extinderea procesului penal
- reţinerea învinuitului şi inculpatului
- cazuri de la art. 10 CPP
- principiul oficialităţii
- extinderea procesului penal la alte fapte
- nulitatea- NR- DPP
- trăsăturile acţiunii penale
- liberarea provizorie pe cauţiune
- comparaţie între principiile urmăririi penale şi principiile judecăţii
- infracţiune flagrantă-judecata
- suspendarea urmăririi penale
- trăsăturile acţiunii penale şi ale acţiunii civile
- criterii de determinare a competenţei materiale
- anularea suspendării

3
CONSTITUŢIONAL – CEDO

- marja de apreciere a statului


- principiul separaţiei puterilor în stat
- autoritatea judecătorească
- organizarea administrativ-teritorială a României (descentralizarea şi
deconcentrarea)
- promulgarea legii
- libertatea de exprimare (decizii CEDO)
- limitele revizuirii Constituţiei
- corelaţii între CEDO şi dreptul naţional
- dreptul la petiţie
- actele Parlamentului
- principiul proporţionalităţii (art. 10 CEDO)
- dreptul la viaţă privată
- revizuirea Constituţiei
- jurisdicţiile administrative
- rolul şi organizarea Curţii Constituţionale
- principiul ingerinţei - dreptul la corespondenţă (cauza Petra - cauza
Cotleţ)
- dreptul la liberă exprimare-limite
- noţiunea de bun-CEDO
- suspendarea preşedintelui şi răspunderea acestuia
- noţiunea de tribunal independent şi imparţial – cauzele Pantea,
Constantinescu şi Vasilescu
- libertatea de exprimare- rolul presei- cauza Sabou şi Pârcălab;
Cumpănă şi Mazăre
- condiţiile în care guvernul emite ordonanţe- art. 115 Constituţie (legea
de abilitare)
- acţiunea disciplinară
- atribuţiile Curţii Constituţionale
- principiul constituţional –supremaţia Constituţiei
- actele preşedintelui –numirea, remanierea membrilor guvernului
- principiul contradictorialităţii-proces echitabil (cauza Constantinescu)
- incompatibilitatea şi imunitatea parlamentară- art. 71 şi 72 Constituţie
- dreptul la un proces echitabil şi publicitatea procesului
- controlul Parlamentului
- principiul respectării demnităţii umane
- răspunderea membrilor guvernului
- iniţiativa revizuirii Constituţiei
- art. 5 alin. 4 CEDO-căile de atac
- dreptul la corespondenţă
ETICĂ

4
- principiul ierarhizării
- incompatibilităţile
- activitatea de justiţie şi legea
- principiul colegialităţii
- numirea în funcţie de conducere la instanţe
- promovarea în funcţii de execuţie
- revocarea din funcţia de conducere
- revocarea membrilor CSM
- îndatoriri ale judecătorului altele decât atribuţiile privind activitatea de
judecată
- răspunderea civilă a magistraţilor
- atribuţiile CSM
- principiul deliberării secrete – 5 exc

DREPTUL FAMILIEI

- confl. de paternitate
- prezumţia de paternitate

ALTELE

- drepturile şi obligaţiile apărătorilor părţilor


- obiectul judecăţii în primă instanţă
- judecata în primă instanţă- dezbaterile
- dreptul la grevă
- nulitatea actelor de procedură
- comparaţie între termenul prohibitiv şi termenul imperativ

S-ar putea să vă placă și