Sunteți pe pagina 1din 1

 

DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE 
 
 
 
  Subsemnata / Subsemnatul ................................................................ 
numele, inițiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului, numele după căsătorie dacă este cazul 
 
cadru  didactic  la  Şcoala  /  Grupul  ................................................................  din 
localitatea......................... județul ........................., înscris / înscrisă la examenul 
de  acordare  a  gradului  didactic  I,  seria ͘͘͘͘͘͘͘͘Ͳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ cunoscând  dispozițiile  
articolului  292  Cod  penal  cu  privire  la  falsul  în  declarații,  declar  pe  propria 
răspundere următoarele: 
 
1. lucrarea  metodico‐ştiințifică  pentru  acordarea  gradului  didactic  I  cu  titlul 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
a fost elaborată personal şi îmi aparține în întregime; 
2. nu am folosit alte surse decât cele menționate în bibliografie; 
3. nu am preluat texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte 
surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care 
sursa o reprezintă alte lucrări ale subsemnatului; 
4. lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs. 
 
Dau prezenta declarație fiindu‐mi necesară la predarea lucrării metodico‐
ştiințifice pentru acordarea gradului didactic I în vederea avizării de către 
conducătorul ştiințific, doamna / domnul 
......................................................................................................................... 
 
 
 
Declarant.......................................... 
 
 
Data................................