Sunteți pe pagina 1din 20

HIDROCARBURI

ALCANI
CICLOALCANI

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Cn H2n+2

Parafine: hidrocarburi aciclice saturate în care toţi atomii de carbon sunt legaţi cu legături simple.
reprezentare simplificată
CH4…………………….metan,
primar tertiar
CH3-CH3………………etan ,
C3H8…………………...propan , CH3
C4H10…………………...butan
CH3 C CH CH2 CH3
C5H12…………………...pentan,
CH3 CH3
cuaternar secundar

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Alcan Radical Simbol Radical divalent Radical
monovalent trivalent

metan CH3- Me metilen metin


CH4 CH
CH2
CH3-CH3 CH3-CH2- Et etiliden
etan
CH3 CH

etilen

CH2 CH2

CH3CH2CH3 CH3-CH2-CH2- Pr Propiliden


propan CH3 CH2 CH

1,3-propilen

CH2 CH2 CH2

1,2-Propilidenn
CH3 CH CH2

izopropiliden

CH3 C CH3

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Structură şi proprietăţi caracteristice

Lungimea legăturii C-H este de 0,109 nm în metan şi 0,11nm în celelalte hidrocarburi.


Lungimea legăturii C-C este de 0,154nm

H H H H H H
HH
C C C C H
H C C C C
H HH HH H H H
conformatia alcanilor superiori - structura zigzag

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Surse naturale şi procedee industriale pentru
hidrocarburi saturate
• Gaze naturale (metan)
• Hidrocarburi rezultate din prelucrarea petrolului
Petrolul brut (ţiţeiul)este un amestec complex de hidrocarburi saturate şi aromatice, alături
de cantităţi mici (sub 1%) de compuşi cu oxigen, sulf şi azot.
– distilarea primară - fracţiuni pe anumite intervale de temperatură şi cu compoziţii diferite: capul de
distilare, benzinele, petrolul lampant, motorina, păcura.
– Cracarea termică-încălzirea la temperaturi de 500-600° , rezultând şi cantităţi mari de gaze (metan
şi alchene C2-C4). Pentru obţinerea benzinelor saturate (folosite drept carburanţi) benzina de
cracare se hidrogenează în prezenţă de catalizatori pe bază de molibden depus pe oxid de aluminiu
(hidrocaracare).
– Cracarea catalitică- trecerea fracţiunilor grele de motorină în stare de vapori peste catalizatori
formaţi din silicaţi de aluminiu naturali sau sintetici, aflaţi sub formă de pulberi (pat fluidizat) la
temperaturi relativ joase. Se formează fracţiuni C2-C5 şi hidrocarburi aromatice.

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Reactivitatea alcanilor

Descompunerea termică
Cracarea n-butanului are loc astfel

C1-C2
CH3 H + CH2 CH CH3 demetanare 40%
C4H10 450-600OC C2-C3
CH3CH3 + CH2 CH2 disproportionare 36%

H3C CH CH CH3 dehidrogenare 16%


-H2

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Reacţii de substituţie
a. halogenarea
b. sulfoclorurarea
c. sulfoxidarea
d. nitrarea,nitrozarea

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Halogenarea alcanilor

 sau h
R H + X2 R X + HX
sau
peroxizi
2R H + SO2Cl2 o
R Cl + HCl + SO2
t=40-60 C

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Sulfoclorurarea are loc fotochimic şi conduce la amestec de izomeri clorsulfonici

h 40-80oC
R CH2 H + SO2Cl 2 ROOR R CH2 SO2Cl + HCl

H2O
R CH2 SO3H
R CH2 SO2Cl +
NH3
R CH2 SO2NH2

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Oxidarea alcanilor
Arderea completă în prezenţă oxigenului. În urma reacţiei rezultă dioxid de carbon
şi apă şi se degajă o mare cantitate de caldură.
Această proprietate are importanţă în utilizarea alcanilor ca combustibili lichizi şi
gazoşi pentru obţinerea de energie.
CnH2n+2 + 3n+1 O2 nCO2 + (n+1)H2O -Q
2
Autooxidarea alcanilor.
CH3 HBr CH3
H3C C H + O2 H3C C O OH
ROOR
CH3 CH3

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Oxidarea catalitică a metanului

400-600oC
CH4 + O2 CH2O + H2O
oxizi azot
400oC
CH4 + 1/2O2 CH3OH
150atm

Oxidarea parţială a metanului


-obţinerea negrului de fum

1000-1200oC
CH4 + O2 C + 2H2O

chimie organica anul I/Rodica Dinica


oxidarea la gaz de sinteză, reacţie utilizată la fabricarea metanolului, alcoolilor superiori şi
benzinelor sintetice:
850oC,Ni
CH4 + 1/2O2 CO + 3H2

Oxidarea alcanilor superiori, C20-C30, suflând aer în parafină topită la temperatură de 80-120oC
în prezenţa sărurilor de mangan conduce la acizi graşi

O2
R R' R COOH + R' COOH
Oxidarea enzimatică

enzime
R H R OH
C1-C8

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Amonoxidarea metanului are la bază procedeul tehnic de obţinere a acidului cianhidric (Andrusov)

1000oC
CH4 + NH3 1/2O2 HCN + 3H2O
Pt

Dehidrogenarea alcanilor
.Alcanii cu catene C6-C8 suferă o reacţie de ciclizare intramoleculară
CH3 CH3 CH2 CH3
CH3 Pt/Al2O3
H2 + +

96% 4%

Izomerizarea alcanilor (Neniţescu). În urma izomerizării alcanilor rezultă alcani ramificaţi şi


amestecuri de alcani ramificaţi ce îmbunătăţesc cifra octanică -CO (valoare convenţională ce
caracterizează rezistenţa la detonaţie a unui combustibil pentru motoare cu aprindere prin
scânteie). Se consideră că 2,2,4 trimetilpentanul are CO 100, comparativ cu n-heptanul care are
CO = 0. CH3
AlCl3/RCl
CH3 CH2 CH2 CH3 H3C C CH3
H
6% chimie organica anul I/Rodica Dinica 94%
Reprezentanţi
Metanul se găseşte în scoarţa terestră sub formă de zăcământ de metan curat sau în amestec.
Metanul rezultă prin fermentarea (putrezirea) cu bacterii a unor resturi de animale şi mai ales vegetale, în
condiţii anaerobe, în fundul lacurilor (gaz de baltă, Volta, 1778). Acest proces de putrezire se foloseşte
astăzi , în condiţii controlate, pentru a face nevătămătoare deşeurile organice din apele de scurgere ale
marilor oraşe. Este un gaz combustibil cu mare putere calorică. Ars cu cantităţi insuficiente de aer, în
instalaţii speciale, rezultă carbon fin divizat, negru de fum, utilizat la fabricarea anvelopelor.

CH4 + O2 C + 2H2O

De asemenea, este materie primă utilizată la fabricarea acetilenei.


Omologii metanului sunt utilizaţi în sinteze organice. Parafina este un amestec de n-alcani
C20-C28 cu punct de topire 50-57 oC şi este folosită în tehnica farmaceutică în amestec cu baze de
unguente pentru a mări vâscozitatea acestora. Un amestec de n-alcani cu punct de fierbere 38-3-
56oC este folosit sub numele de vaselină în tehnica farmaceutică pentru unguente. Gazolina este un
amestec de n-alcani C6-C12 . Kerosenul este un amestec de n-alcani C12-C15.
chimie organica anul I/Rodica Dinica
CICLOALCANI
• Mulţi compuşi organici conţin cicluri de atomi.
• Carbohidraţii pe care îi consumăm sunt
compuşi ciclici, nucleotidele ce constituie
AND-ul şi ARN-ul sunt compuşi ciclici,
antibioticele utilizate în tratarea maladiilor
sunt compuşi ciclici.

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Izomeria geometrică a
cicloalcanilor
• inelul cicloalcanilor are restricţie la rotaţia liberă. La cicloalcanii
substituiţi, doi substituenţi pot fi fie de o parte (cis) fie de cealaltă
parte a ciclului(trans).

CH3 CH3
CH3
CH CH CH3 H3C
H H
H H H3C
metilciclopentan H3C H3C
1,2-dimetilpropil- trans-1,2-
cis-1,2-dimetilciclopentan dimetilciclopentan
ciclohexan

chimie organica anul I/Rodica Dinica


• Datorită structurii şi comportării chimice
diferite, cicloalcanii se împart în funcţie de
mărimea ciclului în :
• cicloalcani cu inele mici(C3-C4)
• cicloalcani cu inele normale (C5-C7)
• cicloalcani cu inele mari (peste C7)

chimie organica anul I/Rodica Dinica


Proprietăţi fizice

formula Punct de fierbere Punct de topire densitate


Cicloalcanul (oC) (oC)

ciclopropan C3H6 -33 -128 0,72


ciclobutan C4H8 -12 -50 0,75
ciclopentan C5H10 49 -94 0,74
ciclohexan C6H12 81 7 0,78
cicloheptan C7H14 118 -12 0,81
ciclooctan C8H16 148 14 0,83

chimie organica anul I/Rodica Dinica


• Ciclohexanul nu are structură plană. Ciclohexanul poate prezenta două
conformaţii mai stabile: „baie” şi „scaun” . Dintre acestea, conformaţia „scaun”
este cea mai stabilă.

H H CH2 H
H H H CH2 H
H H H H H H H H
H H
H H CH2 H
H H H H HH HH
H H H H
H H H2C proiectie Newman
H H H H H H eclipsata
conformatie proiectie Newman conformatie
scaun baie simetrica

H H a a H H 1 H 6
1 H 6 H 1 e 6 a 1 6 H H 5 H
H 5 H e 5 e 5 2
2 2 2 H 3 H
H 3 H e 3 e 3 H 4
H 4 e 4 H 4
H a
H H a a H H ciclohexan
conformatia ciclohexan scaun scaun cu legaturi
scaun cu legaturile cu legaturi axiale ecuatoriale
axiale (accentuate)
si ecuatoriale
chimie organica anul I/Rodica Dinica
Exerciţii
• 1.Glucoza este constituită dintr-un ciclu de şase atomi în care toţi
substituenţii sunt în poziţii ecuatoriale. Reprezentaţi-o în conformaţia
scaun cea mai stabilă.
• 2. Reprezentaţi diferiţii izomeri pentru cis-trans mentol.

HO O CH2OH CH3
OH
HO OH (H3C)2HC
OH Mentol
Glucoza

chimie organica anul I/Rodica Dinica