Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


MASTER: MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

LUCRARE DISERTAȚIE

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,
CONF. UNIV. DR. HABIL. ANGHELACHE VALERICA

CANDIDAT,
IACOB ROXANA

2021
Titlul lucrării:
IMPACTUL STILURILOR DE CONDUCERE ASUPRA
ORGANIZAŢIEI ȘCOLARE

2
CUPRINS

Argument............................................................................................................

CAPITOLUL I. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL. REPERE GENERALE


1.1. Definirea şi analiza conceptului de management........................................................
1.2. Organizaţia şcolară – cadrul acţiunii manageriale................................
1.3. Cultura organizaţională şi influenţele ei asupra organizaţiei şcolare......................

CAPITOLUL II. STILURILE MANAGERIALE. ABORDARE EDUCAȚIONALĂ


2. 1. Conducerea şi stilul de conducere-delimitări conceptuale..........................................
2. 2. Tipologia stilurilor manageriale.....................
2 .3.Relaţia dintre stilurile manageriale şi climatul şcolar...................................
2. 4. Rolul comunicării manageriale în motivarea angajaţilor..........................
2. 5. Impactul stilurilor manageriale în realizarea schimbării.........................

CAPITOLUL III. STUDIU CVASIEXPERIMENTAL PRIVIND IMPACTUL


STILURILOR DE CONDUCERE ASUPRA PERFORMANŢEI ANGAJAŢILOR DINTR-
O INSTITUŢIE ȘCOLARÃ
3. 1. Ipoteza şi obiectivele cercetării...........................................................
3. 2. Metodologia cercetării.....................................................................
3. 2. 1. Metode de cercetare.................................................................
3. 2. 2. Subiecți..................................................................
3. 2. 3. Măsurarea........................................................................
3. 2. 3. 1. Variabile...........................................................
3. 2. 3. 2. Instrumente...........................................................
3. 3. Procedura....................................................................................
3. 4. Analiza şi interpretarea rezultatelor...........................................................
3. 5. Concluzii....................................................................................

CONCLUZII FINALE. PROPUNERI/DIRECŢII DE OPTIMIZARE A STILULUI DE


CONDUCERE ȊN CADRUL INSTITUŢIEI ȘCOLARE .......................
3
BIBLIOGRAFIE..............................................................................

ANEXE.................................................................................................

4
Argument
Cultura managerială îşi împrumută substanţa din cultura organizaţională.Stilurile
manageriale sunt legate de cultura organizaţională, influenţând organizaţiile. Fiindcă toată viaţa
facem parte dintr-o organizaţie, socializăm, e necesar organizarea şi conducerea muncii noastre,
a întregii activităţi în general.Fie că suntem proprii conducători sau suntem conduşi, trebuie să
găsim, să ne propunem un plan strategic, care să ne conducă la performanţă, adaptat la cultura
organizaţională, climatul organizaţional, stilul de conducere şi motivaţia fiecăruia.Modul de a
conduce variază de la un individ la altul. Motivaţia, sociabilitatea, comportamentul, flexibilitatea
gândirii, inteligenţa influenţează stilul de conducere.Stilul se sprijină pe orientarea spre producţie
şi spre personal, tipul de conducere desemnează „ceva bazal (constituit sau dat din/de ansamblul
cunoştinţelor, calităţilor sau aptitudinilor), iar stilul este modul de exprimare şi manifestare a
tipului de conducere în ceea ce are el mai important , esenţial“ (Mielu Zlate, 2004, p. 95). O
definiţie a stilului trebuie să includă însă aspecte comportamentale, atitudinale, motivaţionale şi
situaţionale. Stilul este influenţat de lider, de subordonaţi, de situaţie, de ambianţă. Cercetătorii
au structurat trei stiluri de conducere: autocrat, democrat şi laisser faire. Stilurile intermediare
sunt: paternalist (plasat între autoritar şi liber), majoritar (între autoritar şi democratic) şi liber cu
discuţii (aflat între democratic şi liber).
Valorile, normele sau rutinele unei organizaţii imprimă un stil angajaţilor şi directorului.
O cultură care nu încurajează implicarea angajaţilor , intervenţia lor în luarea deciziilor,
independenţa în acţiune, va imprima un stil autoritar, ineficient. Ȋnainte de exercitarea unor stiluri
manageriale, trebuie luate în considerare diferenţele culturale şi multiculturale. Diversitatea
culturală impune anumite presiuni în actul conducerii.Ȋn funcţie de situaţie sunt stiluri de
conducere: participativ, delegativ, directiv şi consultativ pe care le voi analiza în lucrare, cu
exemple concrete.
Capacitatea ( cunoştinţele, experienţa, calificările , performanţele) în realizarea sarcinilor
poate dicta un anumit stil.Stilul mai poate fi dictat şi de voluntarism (încredere, angajament,
motivaţie). Cel mai potrivit stil de conducere într-un anumit moment presupune: identificarea
obiectivului , stabilirea nivelului de pregătire al subordonatului, alegerea stilului de conducere şi
evaluarea stilului ales (eficienţa stilului, corecţii). Liderii trebuie să aibă capacităţi de nivel înalt
(dezvoltarea conştiinţei, feedback permanent, receptivitatea faţă de învăţare, armonizarea
spaţiului, respectarea diferenţelor şi a diversităţii, negocierea şi evitarea conflictului).Ar trebui să

5
nu fie individualist, să formeze o echipă, să participle la formarea unui colectiv închegat.Ar
trebui să aibă abilităţi de control şi de îndrumare.Ar trebui să nu fie rigid în abordare, legând
prietenii/colaborând cu toate instituţiile din societate , pentru o dezvoltare durabilă şi atragerea
de parteneri în educaţie (schimb de experienţă, dechiderea spre nou, atragerea de fonduri, etc.).
Cunoaşterea şi evaluarea stilurilor de conducere prezintă o importanţă deosebită, mai
ales, pentru eficienţa conducerii Stilul adoptat depinde de diversitatea culturală :vârstă, funcţie,
educaţie, statut civil, condiţie fizică, educaţie, origine geografică, religie, venit dar şi relaţiile cu
ceilalţi, timpul disponibil, personalitate, temperament, aptitudini, modul de comunicare,
orientare(intern, extern).
Ȋmi propun ca în lucrarea de faţă să analizez cultura organizaţională din şcoala de
provenienţă, climatul organizaţional, motivaţia fiecărui angajat şi în ce măsură acestea
influenţează stilul de conducere al managerului şi să realizez o comparaţie cu şcoala unde
locuiesc.Ȋn lucrare aş dori să abordez şi influenţa managerului asupra angajaţilor, dar şi
productivitatea muncii lor în funcţie de stilul angajatorului, teorii ale conducerii, precum şi stilul
ideal de conducere, recomandări/ strategii de acţiune privind comunicarea managerială eficientă
(câteva exemple, studii de caz cu şcoli din Galaţi renumite pentru succes la nivel judeţean). Mi-
am propus câteva metode şi tehnici de evaluare a performanţelor angajaţilor, pentru a şti ce stil
trebuie adoptat, ce metode ar trebui aplicate pentru reuşita tuturor şi pentru un randament ridicat
în domeniul educaţiei, la locul de muncă dar şi implementarea unui program de intervenţie
asupra profesorilor (ce stres le aduce schimbarea, dacă sunt deschişi spre schimbare, cum ar
proceda dacă ar fi manageri/ce stil ar adopta, care e calea spre performanţă).??????????

6
Bibliografie:
1.V.Anghelache-, , Managementul schimbării educaţionale’’, Editura Institutul European,
Iaşi, 2012
2.Cristea, S., , , Managementul organizaţiei şcolare”- note de curs, 2011
3.Diaconu , M., , , Sociologia educaţiei”, Bucureşti, Editura A.S.E., 2004
4..A.Gherguţ-, , Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale’’,
Editura Polirom, Iaşi, 2009
5..A.Gherguţ-, , Management general şi strategic în educaţie’’, Editura Polirom, Iaşi,
2007
6.Iosifescu, Ş, - , , Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ”, Editura
TipoGrupPress, Bucureşti, 2001;
7.Jinga I., Istrate E..-, , Manual de Pedagogie’’, Editura ALL, Bucureşti, 1998
Johns, G. -, , Comportamentul organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în
procesul muncii’’, Editura Economică, Bucureşti, 1998
8.Nicola , Ioan -, , Pedagogie’’, Editura , , Didactică şi Pedagogică’’, Bucureşti, 1992
9..A.Olaru-, , Management’’, Editura Europlus, Galaţi, 2004
10.Păun, E.- , , Şcoala abordare sociopedagogică’’, Editura Polirom, Iaşi, 1999
11.Petrescu , P., Şirinian, L., , , Management educaţional”, Editura Dacia, Cluj –Napoca,
2002
12.Piaget , J.-, , Psihologia copilului’’, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1970
13.L.Stan-, , Educaţia timpurie-Probleme şi soluţii’’, Editura Polirom, Iaşi, 2016
14.R.Tudorică-, , Managementul educaţiei în context european’’, Editura Meronia ,
Bucureşti, 2007
15. Vlăsceanu , Mihaela-, , Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii’’, Editura Paideia,
Bucureşti, 1993
16.Zlate , Mielu-, , Introducere în psihologie’’, Editura Polirom, Iaşi, 2000
17.Zlate, Mielu-, , Leadership şi management’’, Editura Polirom, Iaşi, 2004
www.edu.ro
www.schoolrehabilitation.ro
www.scribd.ro

S-ar putea să vă placă și