Sunteți pe pagina 1din 24

Acatistul Prodromi ei

Acatistul Icoanei Maicii Domnului


celei nefăcute de mână omenească
« Prodromi a »
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...
Strana: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! (de trei ori)
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care
pretutindeni eşti şi pe toate le plineşti. Vistierul bunătăţilor şi
Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)
Slavă... Și acum...
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de trei ori) Slavă... Și acum...
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie
împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă
nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

1
Acatistul Prodromi ei

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că,


nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem
Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.
Slavă...
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu
Te mânia pe noi foarte, nici pomeni ărădelegile noastre, ci caută
și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri,
că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.
Și acum...
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare
de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să
ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului
creștinesc.
Crezul
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul
cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi
întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut
care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din
Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut nu
făcut, cel de o Fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.

2
Acatistul Prodromi ei

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a


pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt, şi din Maria
Fecioara, şi s-a făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi, în vremea lui
Ponțiu Pilat, şi a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat a treia zi după
scripturi. Şi s-a înălţat la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi
iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui
împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul, de
viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede. Cel ce împreună cu
Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una Sfântă, sobornicească şi Apostolească biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea
morţilor şi viaţa veacului ce va să fie; Amin.
Doamne miluiește (de 12 ori). Slavă... Și acum...
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul
nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul
și Dumnezeul nostru. (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru
adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la

3
Acatistul Prodromi ei

judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu este drept


înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o
calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei
din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită
înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult;
cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am
gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un
pământ fără de apă. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul
meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn
celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că
la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la
Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi
viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă
bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă... Și acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule (de 3 ori)

4
Acatistul Prodromi ei

Dumnezeu este Domnul


Ήχος Πα

D um ne ze eu es te Dom nul și s-a a ră ta at no uă

bi ne es te cu vân ta at cel ce vi ne în tru nu me le Do


de două ori
om nu u lui

D um ne ze eu es te Dom nul și s-a a ră ta at no

o uă bi ne es te cu vân ta at cel ce vi ne în tru nu me

le Do om nu u lui

Troparul Icoanei Maicii Domnului „Prodromi a”


Ήχος Πα

N ă scă toa re de Dum ne ze eu pu ru rea Fe cioa ră

sfin tei și i dum ne ze ie e știi i coanei ta le cu dra

go ste e e și cu cre di in ță în chi nân du ne o să ru

tă ăm mul țu mind căci prin tr-ân sa ce lorcre dincioși le dă

5
Acatistul Prodromi ei

ru ie e ești cu a de vă rat tă mă du i iri su u

fle e te lor și tru u pu ri lor pen tru a cea a sta gră im

că ă tre ti ne sla vă fe cio ri ei ta le sla a vă mi lo

sti vi i rii ta le sla a vă pur tă rii ta a le de gri i

jă ce ea ce ești u na a bi ne cu vân ta tă
Doamne miluiește (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50
iluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după
mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Spală-mă
întru totul de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa
încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca
Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a
născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și
cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

6
Acatistul Prodromi ei

Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai mult


decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele
mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește
întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel
Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale și
cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fărădelege căile
Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de
vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele
vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă,
Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu:
duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

7
Acatistul Prodromi ei

Condacul

lucrat de A. Costea
după ”Apărătoare Doamnă” modelul lui Em. Zmeu

Ήχος Νη

S tă pâ nă prea cu ra a a a tă ă pen tru pu ur

ta rea ta de gri i de gri i i i i i i i i i jă ă

ă ă a ră ta a a a tă ă po po ru lu ui ro mâ

ân drept cre e e e e e e e di i in cio o o os mul

țu miri a du cem ți i i e e din i ni mă ia a ar tu

ce ea ce ne-ai dă ru i it i coa a i coa a a a

na a a a ta în ca re chi pul tă ău și al Prun cu

lui tău s-au zu gră vit pri in mi nu u ne iz bă veș te

ne din toa a a te ne vo i i le ca să stri gă

ă ăm ți i i i i i e Bu cu ră te Năs că toa a re

8
Acatistul Prodromi ei

de e Du u um ne e zeu Fe cioa a a ră ă o cro ti

toa a rea creș ti i i creș ti i ni i i lo o o o

o o o o or

Altul, mai scurt

lucrat de S. Cristea
după cum se cântă la strana Paraclisului CMN

Ήχος Νη

S tă pâ â nă prea a cu ra a tă pen tru pur ta rea

ta de gri i i i jă a ră ta a tă po po ru lui ro mân

dre ept cre e din cios mul țu miri a du cem ți i i e e din

i ni mă iar tu ce ea ce ne-ai dă ru it i coa a na în

ca re chi pul tă ău și al Prun cu lui tău s-au zu gră vit

pri in mi nu u ne iz bă veș te ne din toa a te ne vo o

i i le ca a să stri găm Ți e Bu cu ră te Năs că toa

9
Acatistul Prodromi ei

re de Dum ne zeu Fe cioa ră o cro ti toa a a rea a creș

ti ni lor
Icosul 1
Îngerii, arhanghelii și soborul tuturor sfinților români cu
mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, pentru
minunea zugrăvirii adevăratului tău chip pe icoană, prin care ai
întărit cuvântul tău grăit odinioară în vedenie către Cuviosul
Iosif de la Bisericani, cum că, după Sfântul Munte Athos, țara
noastră este a doua ta grădină. Pentru aceasta îți zicem cu mare
glas:
Bucură-te, ceea ce Prodromiță ești cu dreptate numită;
Bucură-te, a milei lui Hristos înaintemergătoare smerită;
Bucură-te, ceea ce ai arătat ortodocșilor români a ta ocrotire;
Bucură-te, a Schitului Prodromu pază și întărire;
Bucură-te, egumenă care cu grijă sufletele în obștea ta le
aduni;
Bucură-te, ceea ce spre trezirea din patimi ca o trâmbiță
răsuni;
Bucură-te, ceea ce în icoană te schimbi la față, pe privitori
uimind;
Bucură-te, cea al cărei chip uneori se întunecă, mustrător
fiind;
Bucură-te, cea a cărei icoană la praznice strălucitoare devine;
Bucură-te, cea prin care închinătorii credincioși sunt călăuziți
spre bine;
Bucură-te, cea a cărei față preafrumoasă ni s-a descoperit;
Bucură-te, cea prin care și chipul Pruncului tău minunat a

10
Acatistul Prodromi ei

fost zugrăvit;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

Condacul 2

Vrând starețul Nifon să dobândească o icoană făcătoare de


minuni pentru Schitul românesc Prodromu, a căutat un iconar
evlavios care să picteze cu rugăciune și cu post și, bucurându-se
că a aflat în Iași un zugrav râvnitor, a cântat lui Dumnezeu:
Aliluia !

Icosul 2

Întristându-se părinții Nifon și Nectarie că iconarul nu


izbutea să isprăvească de zugrăvit icoana ta, pe neașteptate au
primit vestea că, fără mână omenească, singur s-a zugrăvit chipul
tău, prin minune, pentru care cu lacrimi de mulțumire glăsuiau
către tine unele ca acestea:
Bucură-te, cea prin care sfintele fețe din icoană uimitor s-au
zugrăvit;
Bucură-te, ceea ce osteneala și nevoința iconarului le-ai
răsplătit;
Bucură-te, cea prin care zugravul a aflat icoana săvârșită;
Bucură-te, cea de a cărei lucrare mintea noastră este
covârșită;
Bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucură-te, ceea ce tuturor necăjiților te faci adăpost;
Bucură-te, cea pentru care iconarul a scris minunea ce s-a
întâmplat;
Bucură-te, prin care mărturia lui până astăzi ni s-a păstrat;
Bucură-te, cea de a cărei minune credincioșii nu s-au îndoit;

11
Acatistul Prodromi ei

Bucură-te, cea la a cărei minune credincioșii nu s-au îndoit;


Bucură-te, a starețului Nifon sfântă dorire;
Bucură-te, a nădejdii sale neclintită răsplătire;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

Condacul 3

Cuprins a fost de adâncă uimire iconarul Iordache Nicolau,


văzând cum chipul Maicii Domnului și cel al Fiului ei, pe care nu
le terminase, fuseseră zugrăvite nu de mână omenească și plin de
bucurie, de frică și de mirare, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 3

Auzind mitropolitul Moldovei marea minune care se făcuse în


Iași, a venit cu sobor de preoți și de monahi să ți se închine cu
evlavie și a mărturisit: „Cu adevărat, mare dar ne-a făcut Maica
Domnului prin această minunată și slăvită icoană a sa”; deci, și
noi, cu mulțumire cântăm ție:
Bucură-te, ceea ce izvor de apă vie te-ai arătat;
Bucură-te, cea căreia boierul pentru fiul său s-a rugat;
Bucură-te, ceea ce, prin aghiasmă, pe bolnav l-ai vindecat;
Bucură-te, cea căreia fiul împreună cu tatăl său ți s-au
închinat;
Bucură-te, ceea ce și pe lepros l-ai tămăduit când aghiasmă a
băut;
Bucură-te, cea prin care lepra de pe el ca niște solzi a căzut;
Bucură-te, cea prin care omul cu albeață pe ochi vedere a
dobândit;
Bucură-te, cea ale cărei minuni nici până astăzi nu au
contenit;

12
Acatistul Prodromi ei

Bucură-te, ceea ce pe cei părăsiți de doctori îi ridici din pat;


Bucură-te, ceea ce și neputințele noastre adesea le-ai vindecat;
Bucură-te, cinstea preoților și bucuria ierarhilor;
Bucură-te, sprijinul mirenilor și ocrotirea monahilor;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

Condacul 4

Neputând cuvioșii părinți să scrie mulțimea minunilor tale pe


care le văzuseră săvârșite, pentru că erau covârșiți de credincioșii
care le cereau să se roage pentru ei, au mărturisit însă noianul
minunilor cu glas de bucurie și, pregătindu-se de călătoria spre
Sfântul Munte Athos, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 4

Mult au avut de mers părinții prodromiți, dar multe au fost și


minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraș în
care a ajuns icoana ta Prodromița, poporul a venit să ți se
închine cu credință, iar cei care au primit ajutor în nevoile lor au
devenit apostoli ai harului tău, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, bucuria noastră și nădejde neînfruntată;
Bucură-te, ceea ce cinstitorilor tăi le pregătești răsplată;
Bucură-te, ceea ce împreună cu icoana ta ai călătorit;
Bucură-te, cea prin care, la fiecare popas, semnele tale au
strălucit;
Bucură-te, cea ale cărei binefaceri nu se împuținau;
Bucură-te, cea ale cărei minuni în mințile oamenilor vii
rămâneau;
Bucură-te, ceea ce ești celor trudiți și împovărați apărătoare;
Bucură-te, ceea ce de dușmanii văzuți și nevăzuți ești

13
Acatistul Prodromi ei

izbăvitoare;
Bucură-te, ceea ce ai surpat jugul minciunii și năvălirea
diavolilor;
Bucură-te, roabă aleasă a Domnului și stăpână a tuturor;
Bucură-te, Preacurată, a Împărăției Cerurilor podoabă;
Bucură-te, a inimilor noastre alinătoare degrabă;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

Condacul 5

S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea merge să se


închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i
s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă și să meargă
să ia binecuvântarea mult dorită. Deci, pornind la drum, îndată
s-a aflat desăvârșit sănătoasă, pentru care I-a cântat lui
Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 5

Tămăduidu-se femeia cea bolnavă, nu s-a lenevit să meargă a


se închina sfintei tale icoane Prodromița, vrând să mărturisească
tuturor că se vindecase. Și, ajungând la icoana ta, a dat mărturie
că o văzuse de mai înainte în vis și a vestit mulțimii cum a
dobândit tămăduire, iar preoții și credincioșii ți-au cântat:
Bucură-te, ceea ce credința femeii bolnave o ai răsplătit;
Bucură-te, ceea ce în chip minunat în vis te-ai descoperit;
Bucură-te, ceea ce, prin icoana ta, multe și felurite minuni ai
săvârșit;
Bucură-te, ceea ce, în casa învățătorului puțin-credincios, a
veni nu ai primit;
Bucură-te, ceea ce pe el, deși de două ori a trimis trăsura

14
Acatistul Prodromi ei

după odor, nu l-ai miluit;


Bucură-te, ceea ce mai potrivit să vină închinătorul la icoană
ai socotit;
Bucură-te, ceea ce, a treia oară trimițând acela trăsura, ai
arătat minunea ta;
Bucură-te, ceea ce ai făcut ca monahii să nu poată ridica
icoana ta;
Bucură-te, ceea ce ai îngăduit ca patru oameni să o ducă
până la trăsură cu greu;
Bucură-te, cea a cărei împotrivire s-a făcut din rânduiala lui
Dumnezeu;
Bucură-te, cea de ale cărei minuni oamenii s-au înspăimântat;
Bucură-te, ceea ce l-ai smerit pe învățătorul cel cu suflet
întunecat;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

Condacul 6

În biserica „Sfinții Împărați”, din Galați, zugravul, care nu


credea că icoana a fost pictată prin minune dumnezeiască, a
început a-i batjocori pe creștinii care se închinau la aceasta, dar
s-a îngrozit când a văzut-o pe Maica Domnului privindu-l cu
asprime din icoană, și, pocăindu-se, I-a cântat lui Hristos,
Dreptului Judecător: Aliluia !

Icosul 6

Toți să ne întărim în credință prin dumnezeiasca minune,


privind cu dragoste chipul cel preacurat, smerit și plin de sfințită
cuviință al Maicii Domnului și al Pruncului Hristos,
Dumnezeu-Omul, cinstind cu evlavie taina cea de negrăit a

15
Acatistul Prodromi ei

Întrupării Cuvântului și strigând, ca Arhanghelul, celei pline de


har:
Bucură-te, cea prin care, risipind cursele diavolești, agonisim
folos;
Bucură-te, ceea ce nu ai răbdat hulele zugravului
necredincios;
Bucură-te, ceea ce, prin asprimea feței, din icoană l-ai
mustrat;
Bucură-te, cea căreia zugravul, pricepându-și greșeala, s-a
închinat;
Bucură-te, ceea ce nu i-ai îngăduit să răspândească îndoiala
în popor;
Bucură-te, ceea ce ai venit în apărarea creștinilor;
Bucură-te, cea prin care, din îndreptarea sa, și alții s-au
folosit;
Bucură-te, ceea ce nu pierderea, ci înțelepțirea lui ai dorit;
Bucură-te, a hulitorilor chemare la pocăință;
Bucură-te, a binecredincioșilor slăvită biruință;
Bucură-te, ceea ce tuturor celor ispitiți de necredință le ajuți;
Bucură-te, cea căreia vestitorii minunilor tale îți sunt
bineplăcuți;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

Condacul 7

Pentru a lua averea hangiului răposat, sluga cea vicleană a


încercat să o omoare pe văduva evreică, și i-a pregătit
spânzurătoarea, dar femeia și-a adus aminte de vestea minunilor
Prodromiței și rugându-se a făgăduit că, dacă va rămâne în
viață, se va boteza împreună cu toți cei din casa ei și Îi va cânta

16
Acatistul Prodromi ei

lui Dumnezeu cu mulțumire: Aliluia !

Icosul 7

Pregătind lațul pentru femeia cea nedreptățită, fără să vrea,


sluga cea netrebnică s-a prins singură în cursă, iar evreica a
văzut lucrarea ta, Maica lui Dumnezeu, și a crezut cu toți cei din
casa ei, făcându-se tuturor pildă de îndreptare, iar prin Sfântul
Botez a intrat în Biserica lui Hristos; pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, cea prin care vestea minunilor tale pretutindeni
s-a răspândit;
Bucură-te, ceea ce, văduvei hangiului, de acestea i-ai amintit;
Bucură-te, ceea ce ai primit rugăciunea ei cea deznădăjduită;
Bucură-te, ceea ce ai mijlocit ca ea să vină la credința cea
desăvârșită;
Bucură-te, ceea ce viața i-ai păzit-o în ceasul de pe urmă;
Bucură-te, cea prin care ea a intrat în a lui Hristos turmă;
Bucură-te, prin care, aceea, împreună cu copiii ei, a primit
botezul creștinesc;
Bucură-te, ceea ce peste casa ei ai revărsat harul ceresc;
Bucură-te, cea prin care dreapta credință se întărește;
Bucură-te, cea prin care gura celor ce nu te cinstesc amuțește;
Bucură-te, spre Biserica lui Hristos far călăuzitor;
Bucură-te, ceea ce calci șerpii rătăcirilor și eresurilor;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor!

Condacul 8

Din România în Sfântul Munte Athos a fost dusă icoana ta,


Stăpână, ca să dea mărturie despre purtarea ta de grijă spre
binecredinciosul popor român și ca să ocrotească și să mângâie

17
Acatistul Prodromi ei

pe toți monahii care, departe de țara lor pământească, se


nevoiesc în Schitul Prodromu, ca să ajungă prin mijlocirea ta în
patria cerească, neîncetat cântând Preadulcelui Iisus
Mântuitorul: Aliluia!

Icosul 8

Ai binecuvântat prin venirea ta Schitul românesc athonit și,


așezând icoana Prodromiței nu departe de icoana făcătoare de
minuni a Sfântului Ioan Botezătorul, i-ai acoperit cu sfântul tău
acoperământ pe toți cei care au venit să se închine ție: monahi,
preoți, ierarhi și mireni de toate neamurile, pentru care îți
cântăm așa:
Bucură-te, ceea ce ai umplut Schitul românesc de
binecuvântare;
Bucură-te, ceea ce privești cum obștile athonite îți cinstesc
icoanele de minuni făcătoare;
Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaștem
lucrarea lor;
Bucură-te, ceea ce prin icoana Portărița ești Poartă a mănăstirii
iviriților;
Bucură-te, ceea ce în icoana Dulcea sărutare ești cununa
Filotheului;
Bucură-te, Călăuzitoarea Xenofontului;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a închinătorilor Dohiarului;
Bucură-te, semn de milostivire, în icoana de la Hilandar
vădit;
Bucură-te, a Marii Lavre ocrotitoare, al cărei glas Sfântul
Ioan Cucuzel ți l-a auzit;
Bucură-te, cea căreia ți-au cerut ajutor stareții

18
Acatistul Prodromi ei

Pantocratorului;
Bucură-te, Maică a Luminii și comoară a Prodromului;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor!

Condacul 9

Zăcând de trei săptămâni istovit de boală și nemâncat, ca


dintr-un somn s-a trezit schimonahul Inochentie când icoana
Prodromița a fost adusă în schit și, cerând să fie dus în fața ei,
s-a rugat cu zdrobire de inimă, cântându-i Domnului: Aliluia!

Icosul 9

S-a rugat oarecând părintele Inochentie Prodromitul, zicând:


„Maica lui Dumnezeu, dacă îmi este de folos să mai trăiesc,
însănătoșește-mă, iar dacă nu, fie voia ta”, și, întorcându-se cu
bucurie la chilia sa, după un ceas a trecut la cele veșnice. Iar noi,
învățându-ne de la el să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu
și în puterea rugăciunilor tale, zicem cu umilință:
Bucură-te, ceea ce schimnicului i-ai ascultat cererile;
Bucură-te, ceea ce degrabă i-au încetat suferințele;
Bucură-te, cea prin care el, plin de bucurie, Sfintele Taine a
primit;
Bucură-te, mângâietoare a celui ce cu sufletul împăcat s-a
săvârșit;
Bucură-te, ceea ce a ne tăia voia ne-ai învățat;
Bucură-te, ceea ce dăruiești robilor tăi sfârșit binecuvântat;
Bucură-te, cea prin care de moartea năprasnică suntem feriți;
Bucură-te, cea pe care te-au cinstit Părinții întru Domnul
adormiți;
Bucură-te, cea pe care dascăl al cugetării la moarte te

19
Acatistul Prodromi ei

dobândim;
Bucură-te, ceea ce ne îndemni întru Hristos să viețuim;
Bucură-te, a cărților Cuvioșilor Părinți tainică tâlcuire;
Bucură-te, a treptelor căii împărătești propovăduire;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor!

Condacul 10

Crezând minții sale și lepădând ascultarea, monahul Serghie


a căzut în înșelare, iar prin arătarea drăcească s-a îmbolnăvit,
zăcând ca un mort, și abia după trei zile s-a ridicat, slăbit fiind și
rămânând fără auz. Dar, aducându-l părinții la icoana făcătoare
de minuni Prodromița, îndată s-a tămăduit trupește și sufletește,
pentru care toată obștea I-a cântat Domnului într-un glas:
Aliluia!

Icosul 10

Ascultătoare de Tatăl ceresc ai fost, Născătoare de


Dumnezeu, și pe calea smereniei i-ai călăuzit pe monahi,
cerându-le ascultare de povățuitorii lor duhovnicești. Izbăvește-i,
deci, de înșelări și de ispite pe monahii și pe mirenii iubitori de
nevoință, ca să îți cânte ție așa:
Bucură-te, cea în care părinții au nădăjduit că monahul
Serghie va fi tămăduit;
Bucură-te, ceea ce de surzenie l-ai scăpat și de mândrie l-ai
izbăvit;
Bucură-te, ceea ce, pocăindu-se, nu l-ai lepădat de la fața ta;
Bucură-te, cea prin care el s-a ridicat din iadul înșelării,
înțelegând greșeala sa;
Bucură-te, ceea ce, prin suferințe, l-ai învățat primejdia

20
Acatistul Prodromi ei

neascultării;
Bucură-te, învățătoare a smereniei și Maică a îndurării;
Bucură-te, a celor apăsați de ispite alinare;
Bucură-te, a celor legați de lanțurile diavolului dezlegare;
Bucură-te, cea prin care meșterul a fost izbăvit de duhul
care-l chinuia;
Bucură-te, ceea ce ai făcut ca, în fața icoanei tale, el să simtă
mijlocirea ta;
Bucură-te, ceea ce pe Cuviosul Nectarie Protopsaltul din
ispita vrăjmașului l-ai scăpat;
Bucură-te, cea căreia cel numit „privighetoarea Muntelui
Athos” ți s-a închinat;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor!

Condacul 11

Mergând părinții să prindă pește pentru praznicul icoanei


Prodromița, unul din ei a zis cu îndrăzneală: „Dacă icoana
aceasta s-a zugrăvit prin minune, apoi să facă să se prindă pește
pentru sărbătoarea ei”, dar, văzând mulțimea peștilor prinși
deodată în mreje, a lepădat îndoiala și I-a cântat lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 11

Credem mijlocirii tale, Preasfântă Maică-Fecioară, că așa


cum ai purtat de grijă praznicului tău, așa porți de grijă și acum,
dând cele de trebuință nu numai monahilor, ci și mirenilor care
se roagă ție cu credință:
Bucură-te, cea a cărei milostivire prin pescuirea minunată s-a
vădit;

21
Acatistul Prodromi ei

Bucură-te, ceea ce cu mulțimea darurilor tale ne-ai uimit;


Bucură-te, iconoamă a schiturilor și a mănăstirilor;
Bucură-te, chivernisitoare a caselor creștinilor;
Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare;
Bucură-te, a necazurilor noastre grabnică alinătoare;
Bucură-te, mângâiere a celor aflați în nevoi;
Bucură-te, îmbrăcăminte și acoperământ celor goi;
Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor;
Bucură-te, încurajare a celor aflați la capătul puterilor;
Bucură-te, ceea ce ne înveți să rânduim toate cu chibzuință;
Bucură-te, ceea ce sărmaniloe le dai cele de trebuință;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor!

Condacul 12

În Muntele Athos pictându-se mai multe icoane după izvodul


cel vechi al Prodromiței, cu evlavie au fost aduse în România spre
mângâierea monahilor și a credincioșilor, care se închină cu
smerenie chipului tău cel preafrumos, cântând lui Hristos
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Nu numai icoana Prodromița din Sfântul Munte a primit dar


dumnezeiesc, dar și cele făcute după izvodul ei, spre bucuria
credincioșilor. Vestea despre ele s-a răspândit în tot pământul
românesc, și chiar în casele creștinilor au fost așezate cu evlavie
icoanele Maicii Domnului Prodromița, căreia mulțimile îi aduc
laude ca acestea:
Bucură-te, binecuvântată Maică a dreptcredincioșilor;
Bucură-te, ceea ce ai arătat minunile tale tuturor;

22
Acatistul Prodromi ei

Bucură-te, predanie scumpă a rugăciunii și nevoinței;


Bucură-te, praznic neîncetat, candelă nestinsă a credinței;
Bucură-te, a celor ce aleargă la tine nădejde neînfruntată;
Bucură-te, ceresc sprijin și milostivire neîmpuținată;
Bucură-te, frumusețe de nespus și a sufletului dulceață;
Bucură-te, rug aprins care încălzești inimile de gheață;
Bucură-te, pridvor al Împărăției cerești;
Bucură-te, scară a darurilor dumnezeiești;
Bucură-te, pregustare a bucuriilor mult râvnite;
Bucură-te, Împărăteasa mănăstirilor athonite;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor!

Condacul 13

O, Maică Preacurată, ocrotește-i pe toți cei care prin


rugăciuni de laudă împodobesc icoana ta, monahilor arată-le
calea desăvârșirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe
creștinii evlavioși care aleargă cu credință la tine ajută-i și casele
lor ferește-le de relele întâmplări, călăuzindu-ne pe toți spre
mântuie, ca, în Împărăția cea nesfârșită, să cântăm împreună cu
tine Dumnezeului Celui viu: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1

Îngerii, arhanghelii și soborul tuturor sfinților români cu


mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, pentru
minunea zugrăvirii adevăratului tău chip pe icoană, prin care ai
întărit cuvântul tău grăit odinioară în vedenie către Cuviosul
Iosif de la Bisericani, cum că, după Sfântul Munte Athos, țara
noastră este a doua ta grădină. Pentru aceasta îți zicem cu mare
glas:

23
Acatistul Prodromi ei

Bucură-te, ceea ce Prodromiță ești cu dreptate numită;


Bucură-te, a milei lui Hristos înaintemergătoare smerită;
Bucură-te, ceea ce ai arătat ortodocșilor români a ta ocrotire;
Bucură-te, a Schitului Prodromu pază și întărire;
Bucură-te, egumenă care cu grijă sufletele în obștea ta le
aduni;
Bucură-te, ceea ce spre trezirea din patimi ca o trâmbiță
răsuni;
Bucură-te, ceea ce în icoană te schimbi la față, pe privitori
uimind;
Bucură-te, cea al cărei chip uneori se întunecă, mustrător
fiind;
Bucură-te, cea a cărei icoană la praznice strălucitoare devine;
Bucură-te, cea prin care închinătorii credincioși sunt călăuziți
spre bine;
Bucură-te, cea a cărei față preafrumoasă ni s-a descoperit;
Bucură-te, cea prin care și chipul Pruncului tău minunat a
fost zugrăvit;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea
creștinilor;

24