Sunteți pe pagina 1din 3

Catavasier

Catavasii la Buna Vestire


după Pr. Cornel Constantin Coman și Adrian Sîrbu

Ήχος Βου

es chi de voi gu ra mea și se va u um ple de

Du u hul și cu vânt voi răs pun de Îm pă ră te seiMaici

și mă voi a ră ta lu mi na at prăz nu ind și voi

cân ta mi nu u ni le ei bu cu rân du mă

e ai tă ăi cân tă reți de Dum ne ze eu Năs că

toa a re iz vo ru le cel viu și`n des tu lat ca re s-au îm

pre u nat cea a tă du hov ni ceas că în tă re e eș te-i

și`n dum ne ze ias că sla va ta cu nu ni lor sla

vei în vred ni ceș tei

fa tul ce el ne ur ma at și i dum ne e ze iesc al


1
Catavasier

În tru pă rii Ta le cei de sus ce lei din Fe cioa a ră

pro fe tul A va cum în țe le gându-l a stri gat Sla

a vă pu te rii Ta le Doa am ne

el ce șa de în tru sla a vă pe tro o nuldum ne

ze i rii pe nor u șo or a ve nit I i su us

Dum ne ze eu Cel Prea î nalt și a a dus mân tu i

re ce lor ce stri gă ă Lui I i su se Hris toa se slă

vim pu te rea Ta

păi mân ta tu s-au toa te de dum ne ze ias că sla

va ta că tu Fe cioa ră ce nu știi de nun tă ai

a vut în pân te ce pe Dum ne zeu ul tu tu ror năs

cu u t-ai pe Fi ul Cel fă ră de ani Cel ce dă ru ie e


2
Catavasier

ște pa a ce tu tu ror ce te la u dă

u ge tă to rii de Dum nezeu ce fa ceți a cest praz

nic dum ne ze iesc și cu to tul cin stit al Ma ai cii lui

Dum ne zeu ve niți să ples ni im cu mâi ni le pe Dum

ne zeu slă vi in du-L pe Cel năs cut din ea

tri ga t-a mai `na in te eîn chi pu ind în gro

pa rea cea a de trei zi i le pro fe tul I o na

în fia ra mă rii ru gân du se din stri că ciu ne mă

iz bă veș te I i su se Îm pă ra tul pu te ri lor

-au slu jit zi di i rii cu ge tă to rii de Dum ne

zeu fă ră nu mai Zi di to oru lui ci groa za fo


3