Sunteți pe pagina 1din 3

Numele: Prenumele: Clasa: a VIII-a

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul al II-lea

Subiectul I - Pe foaia de răspuns scrieţi numai rezultatele. (35p)

1. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 2 x  4  3 x  6 este ... .


2. Valoarea funcţiei f : R  R, f x   1  2 x pentru x  3 este ... .
3. Mulţimea soluţiilor întregi ale inecuaţiei x  4  3 este ... .
4. Volumul unui cub cu muchia de 3 cm este ... .
5. Aria totală a unui cilindru circular drept cu R  5cm şi G  8cm este ... .
6. Aria totală a unui tetraedru regulat cu muchia de 4 cm este ... .
7. Soluțiile reale ale ecuației x 2  5 x  6  0 sunt ... .

Subiectul al II - lea - Pe foaia de răspuns scrieţi rezolvările complete. (55p) (5p, 15p 15p, 20p)

1. Desenaţi pe foaia de răspuns o piramidă patrulateră regulată şi notaţi-o.

2. a) Fie funcţia f : R  R, f x   ax  b. Ştiind că punctele A1;2  şi B (1;6) aparţin


graficului funcţiei, să se determine funcţia.

b) Dacă f : R  R, f x   2 x  4 , aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi


axele de coordonate.
c) Rezolvaţi ecuaţia: 2 f x  4  3 x  4.

3. Suma a două numere este 2 3 şi diferenţa lor este 4 3 . Să se afle numerele.

4. O piramidă patrulateră regulată are toate muchiile egale cu 8 cm, notată VABCD.
a) Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei.
b) sinVC, ABC.
c) d O, VBC.

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
 Toate subiectele sunt obligatorii.
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
Clasa a VIII-a

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

Subiectul I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
-2 -5 x  1,2,3,...,7 27 130 16 3 x  2,3

Subiectul al II-lea

1. Desen 4p
Notație corectă 1p
2. a) Formarea ecuațiilor 2p
a  b  2 ,  a  b  6
Formarea sistemului 1p
Determinarea a  2 și b  4 1p
Determinarea funcției: f x   2 x  4 . 1p

b) Determinarea punctelor de intersecție cu axele de 2x1p=2p


coordonate
Formula ariei triunghiului dreptunghic identificat 1p
Determinarea ariei A  4 . 2p

c) Înlocuirea lui f x  1p
Desfacerea parantezei și reducerea termenilor asemenea 2p
Determinarea lui x , x=8 2p

3. Alegerea necunoscutelor 2p
Transcrierea în limbaj matematic a enunțului problemei 2x3p=6p
Rezolvarea sistemului format 5p
Interpretarea rezultatului: 2x1p=2p
nr. căutate sunt a  3 3 și b   3
4. a) Desen și notație corectă 2p
Formula pentru Al și V 2x1p=2p
2p
Calculul Al  64 3cm 2
Determinarea h p  4 2cm 2p

256 2 3 2p
Determinarea V  cm
3
b) Identificarea și demonstrarea corectă a unghiului VCO 2p
2
Determinarea sinusului: 2p
2
3p
c) Demonstrarea distanței căutate
4 6 3p
Calculul distanței d  cm
3

S-ar putea să vă placă și