Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARŢIAN” Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire profesională:Economic Prof. Dincă Florin Cristian
Calificare profesională: Tehnician în activități economice
Modulul: Analiză economico-financiară
Nr de ore/an: 56
Nr. ore /săptămână: din care: T: 28 LT: 28 IP: -
Clasa: a-XII-a B Avizat,
Profesor: CIOCAN CARMEN Şef catedră, prof. Beca Felicia
Plan de învăţământ aprobat prin anexa 2 la O.M.E.N.:3500/29.03.2018
Programa aprobata prin anexa 2 la O.M.E.N.: 3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2019-2020
Unitatea de rezultate ale
Nr. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 11.1.1 11.2.1 11.3.1 I. Reprezentarea entității prin situații
11.2.2 11.3.2 financiare:
11.2.3. 11.3.3 a. Lucrări premergătoare întocmirii 2 2 S1 S2
11.2.4. situațiilor financiare;
b. Abordări privind bilanțul entității- 2 2 S3 S4
sursă informațională a analizei
financiare;
c. Funcțiile bilanțului; 1 1 S5 S5
d. Abordări privind contul de profit și 3 3 S6- 1 h S7
pierdere; 1h S7 - S8
e. Raportarea situațiilor financiare 1 1 S9 S9
anuale;
2. II. Surse de finanțare ale entității:
a. Surse de finanțare internă –
Unitatea de rezultate ale
Nr. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Capitalurile proprii (capital social, 3 S 10, 1 h S11
prime de capital, rezerve din 3 1 h S11 S 12
reevaluare, rezerve, rezultatul
exercițiului, rezultatul reportat);
b. Surse de finanțare externe:
 Credite bancare; 4
4
 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni; S13- 14 S 15- 16
1
4 S17 1 h S18,
 Fonduri europene . S19 1 h
3
S19 1h,
S20
11.1.2. 11.2.5. III. Prezentarea, calcularea și analiza
3. 11.1.3. 11.2.6. indicatorilor economico-financiari 2
11.2.7. 1 2
a. Indicatori de lichiditate și solvabilitate; S21 S 22
b. Indicatori de risc(datorii); 1 1 S 23 1 h S23 1h
c. Indicatori de gestiune; 1 1 S 24 1 h S 24 1 h
d. Indicatori de profitabilitate. 1 S 25 1 h S 25 1 h
IV. Reprezentarea grafică și
interpretarea indicatorilor: histograma, 2
4. 2 S 26 S 27
poligonul frecvențelor, dreptunghiul și cercul
de structură.

Recapitulare finală 1
1 S 28 1h S 28 1 h
Avizat
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARŢIAN”

Profilul: Servicii Director, prof. Dincă Florin Cristian


Domeniul de pregătire profesională: Economic
Calificare profesională: Tehnician în activități economice
Modulul: Analiză economico-financiară
Clasa: a- XII- a B
Profesor: Ciocan Carmen
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N.: 3500/29.03.2018 Avizat
Programa aprobata prin anexa 2 la Ordinul M.E.N.: 3501 din 29.03.2018 Şef catedră, prof. Beca Felicia

PROIECTUL UNITĂȚII DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII


Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ 11 Întocmirea situațiilor financiare
I. Reprezentarea entității prin situații financiare

NR. ORE ALOCATE: 18


Nr. Rezultate ale învățării
(codificate conform SPP) Activități de Resurse
crt Conținuturile învățării Evaluare Perioada
învățare
. Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Reprezentarea entității prin 11.1.1. 11.2.1 11.3.1 Exerciţii de Resurse materiale: - Observare S1- S9
1 situații financiare: 11.2.2 11.3.2 identificare a lucrărilor tabla, legea sistematica
necesare întocmirii contabilitatii, fișe de - fişe de lucru
a) Lucrări premergătoare 11.2.3. 11.3.3 SFA lucru, plan de-
întocmirii situațiilor 11.2.4. - chestionarea
Exerciții de descriere a conturi general,
financiare; orala
bilanțului unei entități Resurse
b) Abordări privind bilanțul Exerciții de procedurale:
- - portofoliul
identificare a funcțiilor prelegerea, discuţii - întrebări
entității- sursă
bilanțului de grup, sarcini de recapitulative
informațională a analizei - fișe de
Exerciții de citit şi de exerciţiu
financiare; completare a contului individual/grupe, evaluare
c) Funcțiile bilanțului;
d) Abordări privind contul de de profit și pierdere activităţi de
profit și pierdere; Exerciții de grup,activităţi
completare și raportare interactive pe echipe
e) Raportarea situațiilor
a situațiilor financiare - explicaţia
financiare anuale; anuale - demonstraţia
- conversaţia
- exerciţiul

URÎ 11 Întocmirea situațiilor financiare


II. Surse de finanțare ale entității
NR. ORE ALOCATE: 22
Nr. Rezultate ale învățării
(codificate conform SPP) Activități de Resurse
crt Conținuturile învățării Evaluare Perioada
învățare procedurale
. Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Surse de finanțare ale 11.1.1. 11.2.1 11.3.1 - Exerciţii de Resurse materiale: - Observare S10- S20
2 11.2.2 11.3.2 identificare a tabla, softuri, legea sistematică
entității: contabilitatii,
elementelor surselor - fişe de lucru
a. Surse de finanțare internă 11.2.3. 11.3.3 legislație economică -
de finanțare internă - teste de
– Capitalurile proprii (capital 11.2.4. și externă specifice , fișe de lucru, jurnal evaluare
social, prime de capital, diverșilor agenți de practică - - hestionarea
rezerve din reevaluare, economice Resurse orală
- Exerciții de procedurale: - - întrebări
rezerve, rezultatul exercițiului, prelegerea, discuţii recapitulative
determinare a
rezultatul reportat); surselor de finanțare de grup, sarcini de
b. Surse de finanțare externe: Exerciții de citit şi de exerciţiu
 Credite bancare; identificare a individual/grupe,
fondurilor europene activităţi de
 Împrumuturi din emisiunea de grup,activităţi
obligațiuni; interactive pe echipe
- explicaţia
 Fonduri europene .
- demonstraţia
- conversaţia
- exerciţiul

Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ 11 Întocmirea situațiilor financiare


III. Prezentarea, calcularea și analiza indicatorilor economico-financiari,
NR. ORE ALOCATE: 10
Nr. Rezultate ale învățării
(codificate conform SPP) Activități de Resurse
crt Conținuturile învățării Evaluare Perioada
învățare procedurale
. Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 Prezentarea, calcularea și 11.1.2. 11.2.5. 11.3.1 Exerciţii de Resurse materiale: tabla, - Observare S 21-S25
analiza indicatorilor 11.1.3. 11.2.6. 11.3.2 identificare a legea contabilitatii, fișe de sistematică
economico-financiari indicatorilor lucru, documente tipizate, - fişe de lucru
11.2.7. 11.3.3 economico- registre contabile, balanță de - chestionarea
a) Indicatori de lichiditate și financiari verificare orala
solvabilitate; Exerciții de calcul Resurse procedurale: - fise de evaluare
b) Indicatori de și analiză a prelegerea, discuţii de grup, - portofoliul
risc(datorii); indicatorilor activităţi de grup,activităţi
c) Indicatori de gestiune; economico- interactive pe echipe
d) Indicatori de financiari - explicaţia
- demonstraţia
profitabilitate.
- conversaţia
- exerciţiul

Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ 11 Întocmirea situațiilor financiare


IV. Reprezentarea grafică și interpretarea indicatorilor
NR. ORE ALOCATE: 4
Nr. Rezultate ale învățării
(codificate conform SPP) Activități de Resurse
crt Conținuturile învățării Evaluare Perioada
învățare procedurale
. Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4 Reprezentarea grafică 11.1.2. 11.2.5. 11.3.1 Exerciţii de Resurse materiale: tabla, - Observare S 26-S27
și interpretarea 11.1.3. 11.2.6. 11.3.2 identificare a fișe de lucru, documente sistematică
indicatorilor: graficelor tipizate - fişe de lucru
11.2.7. 11.3.3 indicatorilor și Resurse procedurale: - chestionarea
histograma, poligonul interpretarea prelegerea, discuţii de orala
frecvențelor, acestora grup, activităţi de - fise de evaluare
dreptunghiul și cercul de grup,activităţi interactive pe - portofoliul
structură. echipe
- explicaţia
- demonstraţia
- conversaţia
- exerciţiul