Sunteți pe pagina 1din 3

SC I.S.S.

U 3/2008
INSTRUCTIUNI SPECIFICE S.U.
SRL Instructiuni specifice de PSI pentru depozitul de materiale. Exemplar nr._
Pagina 1 din 3

1. SCOP

1.1. Instructiunea specifica stabileste masurile care trebuie respectate in depozitul de


materiale pentru eliminarea cauzelor posibile de incendiu.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Instructiunea se aplica in in depozitul de materiale.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu,
care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o
intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
3.2 cauză a incendiului – suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care
constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul
material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la
izbucnirea acestuia;
3.3 pericol iminent de incendiu – situaţia creată de cumularea factorilor care concură
la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment;
3.4 prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării
incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de
asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;
3.5 utilizator – persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul
său, al altuia sau în interes public;

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

1. Norma judeteana Hot. 43 REGULI ŞI DISPOZIŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL
JUDEŢULUI MUREŞ

5. RESPONSABILITATI
5.1 Obligaţiile administratorului
Prin administrator se înţelege persoana fizică cu atribuţii de conducere, care
angajează salariaţi în numele persoanei juridice pe care o reprezintă.
Administratorul are următoarele obligaţii principale:
a) Să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de desfasurare al
activitatii din punct de vedere al situatiilor de urgenta in depozitul de materiale.
b) Aproba Instructiuni specifice din punct de vedere al situatiilor de urgenta in depozitul de
materiale.

5.2 Lucratorul desemnat pentru activitati specifice situaţiilor de urgenţă

a) Asigura elaborarea si actualizarea Instructiuni specifice din punct de vedere al situatiilor de


urgenta in depozitul de materiale.
b) Efectueaza instruirea din punct de vedere al situatiilor de urgenta privind desfasurarea
activitatii in depozitul de materiale.
c) Verifica modul de desfasurare a activitatii in depozitul de materiale.

5.4 PERSOANELE INCADRATE IN MUNCA

a) Sa cunoasca si sa respecte modul de desfasurare a activitatii in depozitul de materiale din


punct de vedere al situatiilor de urgenta.

Ed.1 Act.0
SC I.S.S.U. 3/2008
INSTRUCTIUNI SPECIFICE S.U.
SRL Instructiuni specifice de PSI pentru depozitul de materiale. Exemplar nr._
Pagina 2 din 3

b) Sa avertizeze conducatorul locului de munca la constatarea unei situatii care ar putea


constitui o cauza de incendiu,explozie,avarie.

6. INSTRUCTIUNI

6.1. Surse posibile de aprindere:


6.1.1. Cabluri electrice defecte.
6.1.2. Instalatii electrice supraincarcate.
6.1.3. Surse de foc deschis(nepermise in incinta depozitului)
6.2. Materiale materiale inflamabile:
6.2.1. Ambalaje de carton,mase plastice(cutii carton si plastic)
6.2.2. Paleti lemn
6.2.3. Materiale diverse(prospecte,canule plastic,tubulete plastic,seringi
plastic,capacele,pistonase plastic)
6.3. Masuri generale
6.3.1. La depozitarea materialelor se va ţine seama de proprietăţile fizico-
chimice ale acestora (gradul de periculozitate, sensibilităţi la căldură,
fum sau la umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea de
aprindere etc.).
6.3.2. Mărfurile, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaţiilor de
depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente, vor fi organizate pe
stive, grupe, secţii sau sectoare în aşa fel încât să se asigure spaţiile de
siguranţă şi acces între stivele de mărfuri, căile de acces pentru
folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenţie în caz de incendiu.
6.3.3. Culoarele de acces între stivele de mărfuri din interiorul încăperilor de
depozitare vor fi delimitate şi marcate.
6.3.4. Stivele de mărfuri şi rafturile pentru depozitarea mărfurilor vor fi dispuse
astfel încât spaţiile de siguranţă sau acces să corespundă cu poziţia pe
verticală a corpurilor de iluminat. Acolo unde nu este posibil acest lucru
se va păstra un spaţiu de siguranţă de cel puţin 0,50 m de la limita
superioară a stivelor de mărfuri şi până la nivelul corpurilor de iluminat.
6.3.5. Rafturile combustibile trebuie ignifugate.
6.3.6. În interiorul spaţiilor de depozitare se va păstra în permanenţă ordine şi
curăţenie perfectă.
6.3.7. Toate deşeurile provenite din ambalaje (scânduri, talaş, rumeguş,
hârtie, sticlă, textile etc.), vor fi adunate imediat şi evacuate în locuri
special amenajate şi asigurate împotriva incendiilor.
6.3.8. Operaţiile scriptice, în afara celor stricte pentru gestiune se vor executa
în încăperi separate sau izolate faţă de spaţiul de depozitare.
6.3.9. Utilajele şi aparatele electrice sau mecanice folosite în depozite pentru
descărcarea, încărcarea sau preambalarea mărfurilor vor fi verificate cel
puţin o dată la începutul fiecărui trimestru, conform instrucţiunilor tehnice
respective.
6.3.10. Se interzice folosirea în depozite a reşourilor şi radiatoarelor electrice
precum şi a lămpilor electrice defecte sau neasigurate cu globuri sau
grătare de protecţie.
6.3.11. Se interzice păstrarea lichidelor inflamabile destinate curăţeniei,
(motorină, petrol, petrosin) în depozite sau în încăperile unde există
pericol de incendiu.
6.3.12. Personalul depozitului va supraveghea în permanenţă materialele
periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacţii în contact
cu alte materiale.
6.3.13. Se va interzice cu stricteţe aprinderea şi utilizarea focurilor de orice
natură, precum şi fumatul .
6.3.14. Lucrările de sudură se vor executa doar în cazuri excepţionale, pe bază
de permis de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor
răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor.
6.3.15. Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat ale depozitelor de mărfuri vor fi
executate conform normelor în vigoare.

.Ed.1 Act.0
SC I.S.S.U. 3/2008
INSTRUCTIUNI SPECIFICE S.U.
SRL Instructiuni specifice de PSI pentru depozitul de materiale. Exemplar nr._
Pagina 3 din 3

6.3.16. Se interzice compartimentarea spaţiilor sau suprafeţelor de depozitare


prin despărţituri improvizate din ambalaje sau alte materiale
combustibile.
6.3.17. Este interzisă încălzirea spaţiilor de depozitare cu sobe fără acumulare
de căldură, şemineuri cu foc deschis, reşouri, radiatoare electrice sau cu
gaze.
6.3.18. Este interzisă blocarea căilor de evacuare cu mărfuri sau ambalaje.

6.4. Masuri specifice de prevenire a incendiilor.


6.4.1. Este interzis accesul cu surse deschise de foc in depozitului de
materiale operatiile de reparatii care implica surse posibil generatoare de
incendiu(taiere cu discuri abrazive,polizare) aplicate dotarilor depozitului
(rafturi,dulapuri)se vor face numai in atelierul de intretinere.
6.4.2. Depozitul este dotat cu 2 detectoare de incendiu conectate la sistemul
general de alarmare al societatii precum si la firma care asigura paza
societatii pentru cazul in care incendiul intervine inafara orelor de
program.
6.4.3. Coloanele si circuitele electrice se vor proteja impotriva suprasarcinilor si
scurtcircuitelor prin sigurante fuzibile automate calibrate conform
sectiunilor conductoarelor
6.4.4. Coloanele si circuitele electrice vor fi dimensionate conform normativelor
tehnice corespunzator incarcarii circuitelor.
6.4.5. Este interzisa executarea de improvizatii in instalatiile electrice din
depozitul de materiale.
6.4.6. Deseurile de carton rezultate din deteriorarea ambalajelor se vor colecta
,stivui pe paleti ,legate in pachete si predate firmei de salubritate
saptaminal(cantitati mici 2,-4 kg / luna.
6.4.7. Cutiile de carton in care este receptionata marfa vor fi folosite pentru
ambalarea produselor finite si astfel se reduce volumul de ambalaje care
stationeaza in depozit.
6.4.8. Deseurile rezultate din activitatea din depozit se pune in saci menajei
care sunt goliti zilnic de catre femeia de serviciu in cosul mare de gunoi
de pe hol iar la umplerea cosului de pe hol acesta este golit in pubela
care este preluata de firma de salubritate saptaminal.
6.4.9. Daca se constata mirosuri deosebite datorate incalzirii si topirii unor
conductoare ale instalatiei de iluminat si prize elementul
(priza,lampa,cablu) in cauza se decupleaza de la retea urmind ca acest
utilaj sa fie supus inspectiei tehnice pentru a se determina si inlatura
cauza acestui miros.
6.4.10. La terminarea programului este interzisa lasarea aparatelor electrice sub
tensiune acestea vor fi decuplate de la retea din intrerupatoare,scoatere
din priza sau decuplare a prizei cu intrerupator dupa caz aceasta
operatie cazind in sarcina persoanei care a lucrat la respectivul aparat.
6.4.11. Manevrarea materialelor se face cu transpaleta electrica sau manuala
neexistind riscul generarii de scintei datorate esapamentelor utilajelor de
ridicat mecanice.
6.5. Actiune in caz incendiu.
6.5.1. Daca incendiul este in faza incipienta persoana care observa incendiul
actioneaza butonul de panica plasat pe holul halei de productie dupa
care ia masuri de stingere a incendiului folosind unul din cele 2
stingatoare de incendiu plasat la intrarea in depozit linga cele doua usi .
6.5.2. Daca incendiul este observat in faza avansata atunci persoana care
observa incendiul actioneaza butonul de panica si executa masurile
stabilite in planul de evacuare conform sarcinilor care I-au fost stabilite in
cadrul acestui plan.

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

.Ed.1 Act.0