Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,


Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro
a MINISTERUL EDUCATIEI ~I CE

PUNCTAJ TOTAL
Nr. 6443 din 13.01.2021
AUTOEVALUARE EVALUARE CONTESTA!fE

FI~A DE EVALUARE .
'in conformitate cu Anexa nr. 2 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din 'invatamantul preuniversitar 'in anul ~colar 2021-2022, aprobata prin
OMEC nr. 5991/11.11.2020

Detaliatii !Ji aprobatii in


Consiliul de Administra/ie
all:j.J. Doljdindatade 13.01.2021

Domnul/Doamna ................................................................................................. ,
titular(a) pe postul/catedra .............................................................................................. .,
de Ia unitatea ~colara ................................................................................................... din
Iocalitatea .................................................................. ., judetul ................................ .

I. Nivelul studiilor
A. Absolven\i ai ~Iii nolTilaleliiceu pedagogic sau ai ~colii postliceale pedagogice 6p
cu di loma/certificat de absolvire
B. Absolven\i ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de absolvire 8p
~i absolven\i ai ~Iii nolTilale/liceu pedagogic sau ai ~Iii postliceale pedagogice
i studii universitare de scul1ii duratii
C. Absolven\i ai colegittlui pedagogic universitar (institutori) cu diploma de absolvire 8,5 p
~i absolven\i ai ~Iii nolTilale/Iiceu pedagogic sau ai ~colii postliceale pedagogice
~i studii universitare de scurtii duratii care ~i-au echivalat studiile confonn art. 149
alin. 3 din Le ea nr. 112011 cu modificiirile ~i com leliirile ulterioare
D. Absolven\i ai ~Iii nolTilale/Iiceu pedagogic sau ai ~colii postliceale pedagogice 9p
cu diploma/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar
(institutori) ~i studii universitare de lungii duratii sau ciclul I de studii universitare
de licen - sau ciclul II de studii universitare de masterat
E. Profusori de instruire practicii/mai~-instructori, absolvenp de ~coala 5p
postliceala/~coala de mai~ cu diploma/certificat de absolvire/certificat de
com ten e rofesionale
F. Absolven\i 1n specialitate ai 1nvatfunilntului universitar de scul1ii duratii sau ai 8p
institutului o ·c cu durata de 3 ani cu di loma de absolvire
G. Absolven\i 1n specialitate ai 1nvatfunilntului universitar de scul1ii duratii sau ai 8,5 p
institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care ~i-au
echivalatstudiileconfurmart.149alin. 3 din Le eanr.112011 cumodificiirile ·

1
completiirile ulterioare
H. Absolven\i In specialitate, cu diploma, ai ciclului I de studii universitare de licenJii 9p
!. Absolven\i 1n specialitate, cu diploma, ai ciclului I de studii universitare de lieenJii 12 p
~i cu o alta lieenJii sau studii postuniversitare'de conversie profesionala cu durata
de eel nutin 3 semestre
J. Absolven\i In specialitate ai invaJiimantului universitar de lungii durata cu diploma IO p
de lieenta sau ai ciclului II de studii universitare de masterat
K. Absolvenp cu diploma in specialitate ai invaJiimantului universitar de lungii duratii sau ai ciclului II de studii universitare de masterat
sicu:
I. o alta lieentii: 4 p
2. studii postuniversitare de specializare sau studii de conversie profesionala cu 3 p
durata de eel nirtin 3 semestre;
3. studii academice nostunivetsitare cu durata de eel !Ju\in 3 semeslre; · 3 p
4. stud ii aprofundate de snecialitate cu durata de eel pu(in 3 semestre; 2,5 p
5. masterat In sistem postuniversitar sau un alt masterat In cadrul ciclului II de 3 p
studii universitare;
6. cursuri de perfectionare postuniversitarii cu durata de eel puj:in 3 semestre; 2 p
7. studii postuniversitare de specializare, academiee postuniversitare cu durata mai 2p
mica de 3 semestre;
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitarii cu 1p
durata mai mica de 3 semestre.
NOTA:
I. Pentru profesorii pentru invafamiintul pre0colar/primar care solicita trecerea prin transfer pentru restriingere
de activitate/pretransfer in specializarea dobiindita ulterior prin studii superioare se acorda punctajul
corespunzator studiilor superioare de lungii!cic/ului I de studii universitare de licenfalciclului II de studii
universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaza.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaza 0i se acorda pentru fiecare forma de pregatire, finalizata,
universitarii!vostuniversitara de la litera K vunctele J-8.
II.

(1) Gradul didactic


a) Definitivat 4p
b) Gradul didactic II 7p
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I 10 p
d) Grad didactic I obj:inut pe bazii de examene, urmat de doctorat In domeniul 14 p
sner.ializarii/snecializarilor inscrise ne diploma de lieenta
(2) Categorii pentru antrenori
a) Categoria a IV-a 4p
b) Categoriile a II-a ~i a III-a 7p
c) Categoria I 10 p
(3) Media de absolvire pentru debutanti (0-2 ani) sau antrenori categoria a V-a:
• Media 10 3p
• Media 9 - 9,99 2,5 p
• Media 8 - 8,99 2p
• Media 7 -7,99 1,5 p
• Media 6 - 6,99 1p

NOTA:
1. Punctajul pentru grade didactice oi categorii pentru antrenari nu se cumuleaza
2. Se mmcteazii ultimul wad didacticldoctorat dobandit, resnPctiv ultima catewrie dobiindita.

2
3. La J7W1clqju/ corespunziitor gradului didactic mai sus menfionat se adauga dite 2 (doua) puncte pentrufiecare grad didactic la
cares-a obfinut media 10 (definitivat, gradul didactic ll, respectiv gradul didactic 1).
4. Persona/ului didactic ciiruia is-a acordat gradu/ didactic Jpe baza calificativului "adrnis" i se echivaleazii aces! cal!ficativ cu
medialO.
III. Rezultatele objinute iu activitatea didacticii.
Calificativele ob\inute In ultimii doi ani ~lari fucheia\i (201812019 ~i 201912020) ~i echivalentul acestora In puncte:

• Foarte bine 10 p

• Bine 7p

• Satistliditor 2p

• Nesatistlicator
- - - . . - - -- -
Op
- - .. - - - - - - - - - - - -

NOTA:
Pentru absolvenfii promofiei 2020 0i debutantii aflati fn primul an de activitate se ia in considerare
a)
calificativul partial din anul 0colar 2020-2021.
b) Pentru absolvenfii promofiei 2019 0i debutantii ajlafi in al doilea an de activitate se iau in considerare
cplificativul pentru anul 0colar 2019-2020 0i calijicativul partial din anul 0colar 2020-2021.
c) In cazul intreruperii activitiitii la catedrii, in perioada ultimilor doi ani 0colari, se iau in considerare
calificativele pentru ultimii doi ani 0colari in care cadrul didactic §i-a desfli0urat activitatea.
in cererea fieciirui cadru didactic se va trece media punctajului celor douii calijicative, cu excepfia situafiilor de
la ounctul a).
IV. Activitatea metodicil §i §liin\ificli doveditil prin documente justificative

1) Se puncteazii activitatea din ultimii 2 ani ~colari iucheiaji(*) (201812019 ~i 2019-2020) la nivelul:
a) unita\ii - activitate In comisia metodica: 0,40p/an
de Referat - 0, I 0/an
1nva\amiint Lectie demonstrativa In catedri'l/comisie metodica - 0, 15/an
(dovada se va face prin cop ii, conform cu originalul, ale
max. 10 p. proceselor - verbale lnregistrate Ia data activitatii)
- activitate In structuri consultative de dialog social - membru 0,40p/an
Consiliul de administratie/lider sindical
- activitate In asociapi profesionale ale cadreIor didactice 0,20p/an

- rezultate Ia concursuri §i olimpiade §Colare - faza pe §Coa!a max.2p


(nr. elevi califica\i pentru Iocali'l/jude\eana: 5 §i peste 5 elevi
califica\i - I p; 2-4 elevi calificati - 0, 70, I elev calificat -0,30
p).
Se cumuleazli, fiiril a deoi!si 2p
-responsabil catedri'l/comisie metodica 0,50p/an

-coordonator CEAC 0,60p/an

-membru CEAC 0,25p/an

-responnsabil comisie de lucru 0,30p/an

-membru comisie de lucru 0,20p/an

- coordonator programe §i proiecte educative (CPPE) 0,60p/an

-cadru didactic coordonator proiect/program specific sau 0,1 Op/proiect


parteneriat max. 0,20p
-organizator olimpiade/concursuri ~colare locale 0,25p/concurs
max. 0,50 p
-indrumator-coordonator reviste §Colare avizate de !SJ 0,20p/an

max. Ip. Punct suplimentar (conform Nota: c) Ip

b) - membru Consiliul de administra\ie al !SJ 0,75p


judetului
- formator local/ mentor/ tutore de nractica pedawgica 0,50 p/an

3
(Se puncteaza activitatea concreti\ de formator, mentor, tutore
max. IO p. de oractica oedagogica.)
- membru al consiliului consultativ pe disciplina/ membru al 0,5 p/comisie
consiliului consultativ al !SJ max. lo
- metodist al I~J/CCD/ responsabil/coordonator cerc 0,55 p
oedagogic
- membru in comisii de elaborare de subiecte ~i de evaluare in 0,25p/comisie
cadrul concursurilor ~colare/de ocupare a posturilor vacante/ max. 1 p.
rezervate organizate la nivel local/ jude\ean
- membru comisie de dialog social/membru CLDPS/membru 0,50 p
comisie naritara
- activitate in cercuri pedagogice 0,60/an
Referat - 0,25 plan
- - - - - - - - - Lec\ie demonstrativa in catedra/comisie metodica--0,3p/an- - -- - - - - - - - - - -

(dovada se va face prin cop ii, conform cu originalul, ale


proceselor - verbale 1nregistrate la data activitatii)
- participare la simpozioane/conferin\e/dezbateri/mese rotunde 0,25/an

-organizator/evaluator al concursurilor ~i olimpiadelor ~colare 0,50p

- rezultate la concursuri ~i olimpiade ~colare - faza locala/ 3p


jude\eana ~i altele (premiul I- I p, premiul II - 0,75, premiul
III - 0,50 p, men\iune -0,25p)
Se cumuleazil, filril a deoi\si 3o
c) na\ional - formator national (se puncteaza activitatea concreta de O,Sp/activitate
formator) max. lp
max. 8 p. -membru al comisiei na\ionale de specialitate sau al 0,20/eomisie
altar consilii/comisii na\ionale men\ionate in Legea educa\iei max. 0,4 p
nationale nr. 1/20 II
0,20 p
- membru comisie de dialog social/comisie paritara
0,50p/concurs/oli
- organizarea olimpiadelor ~i concursurilor nationale mpiadii
max. lp
0,40 p/conferin\il
- participare la conferinte
max. 0,8 o
0,40 p/simpozion
- participare la simpozioane
max. 0,8 o
0,40 p/activitate
- participare la dezbateri/mese rotunde
Max. 0,8 o
- rezultate la concursuri ~i olimpiade ~colare max.3 p
faza na\ionalil (premiul I- 1,5 p, premiul II - 1,25, premiul III
- I p, mentiune/premiu special - 0,5 p).
etapa de zona (premiul I- I p, premiul II - 0,75, premiul III -
0,50 p, mentiune -0,25p)
Se cumuleazil. filra a depi\si 3p
d) 0,5 p/articol sau
- lucrari de specialitate (articole, studii) publicate in reviste
intema\ion studiu
recunoscute la nivel international
al Max. Ip
max. 8 p. 0,75p /curs
- participare la cursuri de formare
Max. 1,5o
0,50p /activitate
- participare la seminarii/simpozioane/ conferinte/congrese
Max. lo
0,75 p /activitate
- organizarea de seminarii, simpozioane, conferinte
Max. 1,SOp
-
rezultate la concursuri ~j olimpiade ~colare - faza 3p
intemationali\
(premiul I- 1,50 p, premiul II - Ip, premiul III-0,75 p,
men\iune/premiu special - 0,50 p).
Se cumuleaza, filril a depii~i 3p
Nota: 0 activitate se puncteazii o singura data. (JV. I. d sau
JV.3.)
(*) Pentru inva\atori/institutori din invatamantul primar/profesori pentru invatamantul primar se puncteaza activitatea
metodica ~i ~tiintifica desfii~urata pe parcursul a 2 ani ~colari din ultimii 5 ani ~colari incheiati, la alegerea cadrului
4
didactic.
in mod excep\ional, In situa\ia !n care lnvii\iltorii/institutorii din lnvii\iimantul primar/profesorii pentru !nvii\iimantul
primar cu o vechime de eel rnult 5 ani In lnvatamfrnt au lntrerupt activitatea la catedra ~i evaluarea nu se poate iealiza
pe parcursul a 2 ani ~colari, se puncteazii activitatea metodicii ~i ~tiin\ificii desfil~uratii pe parcursul a eel mult 2 ani
~colari din ultimii 5 ani ~colari lncheia\i.

NOTA:
a) Pentru absolvenfii promofiei 2020 §i debutanfii aflafi In primul an de activitate se ia In considerare activitatea
metodica §i §tiinfifica din anul §Colar 2020-2021.
b) Pentru absolvenfii promofiei 2019 §i debutanfii aflafi in al doilea an de activitate se ia In considerare
activitatea metodica §i §tiinfifici1 din anul §Colar 2019-2020 §i din anul §Colar 2020-2021.
- - - c) _La nivelu_l §colii_se acorda 1 punct suplimentar, cadre/or didactice care-au-lucrat In- ultimii-doi-ani §colari
incheiafi la grupalclasa cu copiilelevi integra/i proveni/i din invafamantul special, fa/a de punctajul acordat la
punctul IV.1.a).
d) in cazul intreruperii activitafii la catedra, In perioada ultimilor doi ani §Colari lncheiafi, se ia in considerare
activitatea metodica §i §tiinfifica din ultimii doi ani §colari in care cadrul didactic §i-a desfo§urat activitatea

2. Participare In colective de elaborare a unor acte normative ~i legislative viziind calitatea activitajii specifice domeniulni
lnvafiimant, In ultimii 5 (cincil ani calendatistici 11~ data deonnerii dosarului Ia iosnecloratul scolar):
a) metodologi~ regulamente, ins1rucpuni aprobate de Ministerul Educapei, 2p/act normativ
m
Nationale (varticimrea colective de elaborare) Max. 6p
b) programe !Colare, aprobate de M.E.N. - participarea in colective de tp/programli
elaborare Max.4o
c) manuale !CO!are aprobate de M.E.N. (7 p. /manual impartite la numarul de 7p/manual/
autori) impiirtite la
numiirul de autori
d) monografii/lucrari !liintifice, inregistrate cu ISBN Sp/lucrare
(S p. /lucrare/monografie, impartite la numiirul de autori, dar nu mai
mult de 10 puncte pentru toate monografiile/lucriirile) Max. top

e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin t p/lucrare


(t p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular, impartit la numiirul de
autori, dar nu mai mult de 4 p, pentru toate ghidurile/auxiliarele Max.4p
curriculare)

f) articole/studii de specialitate, publicate in reviste de specialitate, la nivel


jude\ean sau national, inregistrate cu ISSN
(0,5 p I articol, impilrtite la numilrul de au tori, dar nu mai mult de 3 p. O,S p/articol,
pentru toate articolele) Max.3p
(t p/studiu, impiir!it la numilrul de autori, dar nu mai mult de 4 p. t p/studiu
nentru toate studiile) Max. 4o
g) carti in domeniul educational/de specia!itate, publicate cu ISBN, cu Sp/carte
referent !tiin\ific din domeniu
(5 p /carte publicatii, impartite la numiirul de autori, dar nu mai mult Max. top
de 10 p. pentru toate ciirtile)
h) mijloace de lnvatamiint omologate de catre MEN
maxim S puncte imolirtite la numiirul de autori Max. Sp
3. Activitati desfli!urate 1n cadrul programelor de reformii coordonate de t p/activitate
Ministerul Educatiei Nationale in ultimii 5(cinci) ani calendaristici (Ia data
depunerii dosarului la inspectoratul !Colar): formator AEL, PHARE-VET,
PHARE, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Max. Sp
Grundtvig, Arion, proiecte finantate din fonduri structurale si de coeziune,
allele decal cele punctate anterior.
(max. 5 p.)

4. Participarea la activitati desfli!urate in cadrul programelor de formare 0,2 p/3credite,


continua acreditate/echivalate in credite profesionale transferabile de catre
Ministerul Educatiei Nationale in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data Max. 6 puncte
depunerii dosarului la inspectoratul !Colar) finalizate cu Certificat de
competenta profesionala/atestat de formare continua sau adeverinta
echivalenta eliberata de furnizorul/furnizorii programelor de formare
continua acreditate:
5
5. Participarea la activita\i desfll~urate prin Casa Corpului Didactic, Jn cadrul 0,1 p / 10 ore curs
programelor de formare continua avizate de Ministerul Educa\iei Na\ionale
sau alte activita\i de formare desfll~urate in alte institu\ii abilitate (Institutul
Francez, British Council, Institutul Goethe ~.a.), finalizate in ultimii 5 (cinci) Max.Sp
ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul ~colar) cu
adeverinta/certificat/diploma.
NOTA:
Pentru cadrele didactice care solicita trans/end pentru restrfingere de activitate!pretra11Sferul fn altli speciali;pre se
evalueazii activitatea metodica 0i 0tiinfifica pentru specialitatea postului didacticlcatedrei solicitate.
Cadrele didactice care au deefii§wat activitate metodica 0i0tiinfifica pe doua sau mai mu/te specializiiri sunt evaluate pentru
fntreaga activitate.
Detalierea punctajelor prevazute la punctul IV din prezenta anexa se realizeaza fn ijedinta consiliului de
administrafie al inspectoratului ijcolar iji se afiijeazi:i pani:i la demararea etapei de constituire a posturilor
· didacticekafedrelor§i fizcadrarea personalului didactic depredare iitUtar. · ·

v. Criterii de vecbime:
- vechime efectiva la catedra, inclusiv perioada rezervarii catedrei I ciite 0,3 p I pentru fiecare an 1ntreg
de 1nvatlimant I I
NOTA
Se recunoaste vechimea la catedra ventru nPrioada activitii/ii desf(fywate ca T>Prsonal didactic calilicat.

Punctai I Punctai II Punctai III Punctai IV Punctai V Punctai TOTAL


Autoevaluare

Evaluare

NOTA

• Se recunoaijte vechimea la catedri:i pentru perioada activiti:ifii desfaijurate ca personal didactic de predare
calificat.
• Dupi:i totalizarea punctajului, fn caz de egalitate, se var lua fn considerare, pentru departajare, criterii
social-umanitare, fn urmi:itoarea ordine:
a) sot (sofie) cu activitatea fn fnvi:iti:imant, fn aceealji localitate;
b) sot (sofie) cu domiciliul fn localitate;
c) pi:irinfi cu domiciliul fn localitate;
d) starea de si:ini:itate care nu permite pi:iri:isirea localiti:ifii (certificat medical de la comisia de expertizi:i a
capaciti:ifii de munci:i);
e) sofU[lsofia si:i lucreze fn fnvi:iti:imant;
j) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic fntrefinator de familie lji cu domiciliul fn localitatea
respectivi:i, minori fn fntrefinere, pi:irinfi bolnavi, proprieti:ifi imobiliare fn localitate).

DIRECTOR CADRUL DIDACTIC EVALUAT


Numele _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L. S. Semnatura ................................... . Numele _ _ _ _ _ _ __
Semnatura .......................... .