Sunteți pe pagina 1din 6
e PARLAMENTUL ROMANIEN SENar ecretarlat General Nenagh Puy pate. 06 be Parlamentud Rominie Sonat PARLAMENTUL ROMANIEL SENAT Directia Secretariat Conform cu or Semnatura......4 DECLARATIE DE AVER! ‘Subsemnatul(a) Adrian Wiener, avand functia de Senator, Circumscripjia 2 Arad la Senatul Romaniei, CNP domiciliul Arad, ._ Gunoscind prevederile art.292 Cod penal privind falsul in declarafii, declar pe propria réspundere c& impreund cu familia’ — deyin urm&toarele active si datori. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari “Adresa sau zona ‘Cajego | Amul] Suprafaja | Cota pane | Modul de Tivlerad ia | dobindisi dobindire Comana cumpara | Adrian si Anca Vladimirescu, 1 | 200 | 805 | 1/2 re Wiener Jud Arad 3 Categoriile indicate sunt: (J) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lueiu apa; (5) alie categorii de terenuri extravitane, dacd se afl in cireuitul civil 2.cladiri Nota: se vor declare inclusiv cele aflate in alte tari Adresa sau | Categoria” Anul Suprafata| Cota | Modul de dobandire Tatularul’ cone dopandiris parte Arad, 1 2007 | 22 =P |1/2|/cumpa&rare ea en Wiener Arad, 1 2015 | 7™ |1/2|cumparare fein Wiener Categoriile indicate sunt: (1) apartament, (2) casd de locuil; (3) caxd de vacanid; (4) spajii comerciale 7 de productie II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii Watora Marca Nr. buc&ti] anol de] Modul de dobindire fabricatie Autoturism|Mazda 3 1 2018 cumparare 2. Bunuri sub form’ de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art& si de cult, colectii de art& $i numismaticd, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a c&ror valoare insumat& depaseste 5.000 Euro Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent decé ele se aflé sau nu pe teritoriu] Roméniei la momentul declararii Descriere sumara anor Valoare estimate dobandirii III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASES$TE 3000 EUR FIECARE, $I BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI Watura bunaiud Data Ferscana citre care Forna Valoarea ingtr&inat Snstrdingrii | s-a instrainat instrainarii PARLAMENTUL ROMANIET SENAT Directia Secretariat. IV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investitil, de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, insumat& a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro Nota: se vor deciara inclusiv cele aflate in banci sau institupii financiare din strdingtate Gaca valoarea Tnstitupia care aduinistreazs gi | Sipel” | valuta | Beschis in] Sola 7 valoare adresa_acesteia ‘anal qa zi Banca 1 LEI 95.356 Transilvania Banca 2. | EUR | 2014 36.312 Transilvania Categoriile indicate sunt? (1) Cont curant sau echivalente (inclusiv ear@); (2) Depozit bancer sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acunulare (se vor declara cele aferente anului fiseal anterior) 2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piat& insumat& a tuturor acestora depdseste 5.000 Euro Nota: se vor declare inclusiv investitiile si perticipdrile in strdindtate Eniteat title / Gocietetea in care Tipal™ Wunir de | Valoare totale persoana este actionar sau asociat / tielurs / la ai beneficiar de imprunut cota de ; particspare Trane Viorica 3 - 25.500 Eur Categoriile indicate sunt: (1) Hartli de valoare detinute (titiuri de stat, certificete, obligatiuni); (2) Actiuni sau p&rti sociale in societ&ti comerciale: (3) Imprumuturi acordate in nume personal 3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate dep&sesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in straindtate PARLAMENTUL ROMANIEI ‘SENAT Diractia Secretariat General! Conform cu origi ISemnatura...... Vv. DATORIT Debite , ipoteci, garantii emise in beneficiul unui “tert, bunuri achizitionate In sistem leasing $i alte asemenea bunuri, dac’ valoarea insumat& a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro - Nota: se vor declare inclusiv pasivele financiare acunulate in strain&tate ‘creditor Contractat | Scadent la Valoare in anu) 3 Banca Transilvania | 2009 | 2039 [16.150 Eur] VI. Cadouri, servicii sav avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romaénesti sau str&ine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decaét cele ale angajatorului, a cdror valoare individual& dep&seste 500 Euro” CINE A REALIZAT VENITUL | SURSA VENITULUT: | SERVICTUL PRESTAT / | VENIT ANUAL ENCASAT NOME, ADRESK OBIECTUL GENERATOR DE VENIT i.1, titular 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii ‘Se excepteazs de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i II. PARLAMENTUL RONIANIEL SENAT Directia Secretariat Get VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor s&i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 ~ Codul fiscal, cu modific&rile si completarile ulterioare) Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainacate CINE A REALI@AT —] SURSA VENITULUI: NOME, | SERVICIUL PAESTAT 7 | VENI ANUAL INCASAT ‘VENTTUL ‘ADRESA OBIECTUL GENERATOR DE VENIT i, venituri din salerii Li. Titular Spit Jud Arad Salariu 61.647 lei Adrian Wiener Senatul Rom&niei | Indemnizatie 144.738 lei 1.2. Sot/sotie Lic National Salariu 45.638 Anca Wiener Informatica 1.3. Copii 2. Venituri din activitati independente 2.1. Titular 1.2. sot/sotie ‘3. Venituri din cedarea folosinge bunvurilor Ll. Titular Rarian g3 Anca Wiener chirie 4320 eur 1.2. sot/sotie, ete. 4. Venituri din investital 1.1. Tituler 1.2. Sot/sotie 5. Venituri din pen: iz ai. Titular 1.2. sot/sotie 6. Venituri din activitats agricole Ld, Titular 1.2. Sot/sotie 7. Venituri din prenii si jocuri de nore Ll. Titular 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii CINE A REALTZAT ‘SURSA VENITOLUT? SERVICIUL PRESTAT 7] VENT? ANUAL ENCASAT VENITUL NUME, ADRESA OBIECTUL GENERATOR De VENI? Tveniturl din alte surse Li. Titular 1.2. sot/sotie 13. Copii Wiener | alocatie 1800 lei Wiener alocatie [1800 lei PARLAMENTUL ROMANIEL ‘SENAT Directia Secretariat General Conform cu of ISemnatura.... ‘Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora. ?La “titular” se mentioneaz’, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor. Prezenta declaratie constituie act public $i rAspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. “ta completarii: 14.06.2020 |Semnatura