Sunteți pe pagina 1din 3
PARLAMENTUL ROMAN HEI Nate | E Directia Secrevarn Dir etarlet| Gener. ‘Aplcarea Logi 17SSCHe Nr... i Data, Nr. I DECLARATIE DE INTERESE parvamentut ROWANIE!| SENAT Directia Secretariat General Conform cu originpiul Subsemnatul Adrian Wiener, avand functia de Senator, circumscriptia 2 Arad, la Senat domiciliat in Arad, 7 : » cunoscand prevedi penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rAspundere: ‘romaniei CNP Ale art. 292 Cod Ty Tascclat sau actloner Is socletati Gowevelaie, Gonpanii/accietiyi nationale ] institugit de credit, grupuri de interes econonie, precun gi menbru in aseciatis, fundatit sau alte orgenizeyii neguvernanentale Valoarea unseaten | caummazea | SGciate sou | pereiior Denumire si Adres’ DepINUTA egesarecoviata (evel eet ara faae 7 a actiunilor 1.) ALPCAred, OWG membru 2, Galitatea de membru in organele de conducere, administrare 9! ‘ol ale societa;ilor comerciale, ale rogiilor autonome, ale companiilor/societati nationale, ale institusiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale ascciatiilor sau fundatiilor sau ale altor organizatii neguvernanentale Unizatea CALTTATER 7 Denumire 91 Adres& DByINUTA NenOers seems setaued Z.linstitutel Ronén pentru Brepturile | Menbru, es ae Consliul general 3. Calitatea de menbru in cadrul asociatiilor profesionale gi/sau sindicale 3.1 Colegiul medicilor, Filiala Arad, membru 4. Calitatea de membru in ozganele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, dejinute in cadrul partidelor politice, functia detinut& 91 denumirea [partidului politic a1 Vicepresedinte USR Arad 3, Contracte, inclusiv cele de asistenta Juridica, consultanta juridicd, consultants 9i civile, objinute ori aflate in dervlare in timpul exercit&rii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societ&ti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar: 5.1 Beneficiarul de] institut |Procedura | Tipul Data Durate | Valoarea contract ia pein care|contract |incheier | contract |totala a Nume contract | a fost | wlui ii ului contractuin Prenune/Denumire gi | anta: ineredinta contract. i adreok Denumire | t ulus, sf contractul adresi Fieular Sot/sotie Rude de gradul 17 ale titularului Societati comerciale/ Persoana fizica autorizata/ Asociatii familiale/cabinete individuale, cabinete asociate, socterats civite profesionale sau societayL civile profesionalo ou raspundere limitat& care desfagoars profesia de avocat/ Organizetii—non~ gquvernamentale/ Fundatii/Asociatii ” prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenté gi copii pe linie descendent’. se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuts, titularul, soqul/sotia gi rudele de gradul 1 obtin contracte, aga cum sunt definite la pct. 5. Nu se declar& contractele societAtilor comerciale Pe actiuni la care declarantul impround cu sogul/sotia gi rudele de gradul I detin mai pugin de $% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. PAI Directia sec iy Conform cu O79) Prezenta declaratie constituie act public penale, pentru inexactitatea si mentionate. sau caracterul Data complet ri: Semntura: PARLAMENTUL ROMANIE! SENAT Directia Secretariat Ge Conform cu origi ISemnatura.. r&spund, incomplet potrivit legii al datelor 14.06.2020