Sunteți pe pagina 1din 91
ORDONANTA cu privire la aplicarea sechestrului mun. Chisinau 16 decembrie 2020 Procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, cxaminand matcrialele cauzei penale nr. 2018978161- CONSTAT: Urmirirea penala nr. 2018978161 a fost inceputi la 17 aprilie 2017, de citre Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Roménia, sub aspectul sivarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, santaj, inseléciune gi spalare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmiririi penale in prezenta cauzi de Ja autoritifile judiciare ale Roméniei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile c& au fost sivarsite infractiunile prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.(3) litb) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, scivarsit in proporfii deosebit de mari, escrocherie, sitvarsitd in proportit deosebit de mari, spalarea banilor, sdivarsita in proportii deosebit de mari). Ulterior la cauza menfionaté a fost conexatd cauza penal& nr. 2020670068, porniti la 06 aprilie 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal, cauza penala nr.2020670081, pornité la 18 mai 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal, si cauza penal nr.2020670112, pomita la 29 iunie 2020, privind sivarsirea infractiunii prevzute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal. Potrivit analizei efectuate, s-a constatat ci mai multe persoane, organizafiei criminale ce constituie obiect al examinarii in nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloa sumi total de 28.000.000,00 dolari SUA de pe contul companiei SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC "Moldova Agroi pentru procurarea imobilelor numite generic clidirea ASITQ”, amplasat pe adtesa mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418,103.01, 0100418.103.02), cladirea "Centrul de Moda”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stef i 2 (numér cadastral 010051154) si cladirea Hotelul “Natio mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 4 (numa c| Din momentul procurarii acestui imobil din banii sustrasi din Banca de Economii, Vladimir Plahotniuc gi Ilan Sor, au urméarit scopul dobindirii ilegale a dreptului de proprietate asupra cladirii gi in acelasi timp, banii care au fost utilizati pentru procurarea cladirii s& fie incasati ulterior de la Platon Veaceslav in contul Bancii de Economii. Urmeazi de mentionat cA in cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatimat’, stabilind circumstante ce denot actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniue Vladimir si Sor Ilan in privinta sa, prin comiterea infractiunilor de gantaj si escrocherie, ce au auvut ca consecinté deposedarea de bunurile detinute in persoana juridici SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale —0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea "Centrul de Moda”, amplasaté pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (numér cadastral 010051154) si cladirea Hotelul ”National”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numar cadastral 0100207726). in cadrul urmaririi penale, in vederea elucidarii unor circumstante importante pentru urmérirea penal, prin ordonanfa procurorului din 24 martie 2020 a fost dispusi ridicarea de la Institutia public’ ,Agentia Servicii Publice” a copiei dosarului juridic al Firma pentru Dezvoltarea Asortimentului, Modei si Culturii Vestimentatiei, ,Centru de Moda” SA. Conform contractului de vinzare cumpirare din 09.10.2014, Firma pentru Dezvoltarea Asortimentului, Modei si Culturii Vestimentatiei, ,Centru de Moda” SA, inregistrata la 1S Camera inregistrarii de Stat” la 05.12.1995, cod fiscal 1003600026136, cu sediul in mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182, in persoana administratorului Kaftun Oleksandr, a_—sinstrainat~—catre. «= SRL »INTERPRIMCOLECT”, cod fiscal 1013611001655, reprezentrati de administratorul Naumenco Ihor, cota parte ideala in marime de 95% din terenul de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m/2 si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 15.960.000,00 lei. La 27.02.2015, ,INTERPRIMCOLECT” SRL devine asociat cu 99,9982% al companiei ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTVESTMENT” SRL, prin introducerea in capitalul social a cladirii ,Centrul de Moda”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, pret de 55.937.000,00 MDL . La 04.03.2015, ,INTERPRIMCOLECT” SRL a fost exclus din calitatea de asociat al "IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL si drept asociat unic a ramas Ciapoi Tudor, care a obfinut intregul capital social, inclusiv clidirea de pe bd.Stefan cel Mare si Sfant, 182. fn continuare, conform contractului de vinzare cumparare din 19.05.2015, SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentati de catre administratorul Ciapoi Tudor, instraineazi cdtre SRL CAPITAL INVESTMENTS,,, in persoana administratorului Stirbet Sergiu, bunurile imobile situate pe adresa mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182, compuse din cota parte ideal in marime de 95% din terenul de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02 garaj cu suprafata de 389,3 mv2, si inciperea_nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 55.855.000 lei, Este de mentionat c& fondatorul SRL CAPITAL INVESTMENTS”, este compania ,POLYFIDIA SERVICES LIMITED”. Ulterior, 1a 02.01.2017, SRL CAPITAL INVESTMENTS" creaza compania CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, c&tre care la 04.01.2017 transmite drept aport social cladirea **Centrul de Moda”, din mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182. Este de mentionat faptul ci compania’?CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL codul fiscal 1016600043232, in persoana lui Vladimir Russu, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017 avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun Chisinau. Ulterior, CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL se reorganizeazi si prin separare formeazi o alt persoana juridica, SCM DEVELOPMENT MOL cod fiscal 1020600018727, careia transmite bunurile cladirea "*Centrul de Moda”, din mun, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182. Aceliag circumstante au stat la baza cA la 07.10.2020, a fost admisa cererea de revizuire inaintata de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii $i Cauze Speciale, prin care s-a solicitat revizuirea sentintei Judecdtoriei Chisinau, sediul Buiucani din 20.04.2017, mentinuta prin Decizia Colegiului Penal al Curfii de Apel Chisindiu din 18.12.2017 si Decizia Colegiului penal largit al Curfii Supreme de Justitie din 14.11.2018. Conform prevederilor art. 17 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, art. 1 al Protocolului aditional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, orice persoand are dreptl la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, in mod arbitrar, de proprietatea sa, Orice persoan fizici sau juridici are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decdt pentru © cauzi de utilitate publica si in condifiile legii. Averea dobéndita licit nu poate fi confiscaté, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii. Prin urmare, dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci_unul relativ. El poate constitui obiectul unor limitari, care trebuie sa D, urméreasca un scop legitim gi s& fie proportional in Aceste condifii rezult& din art. 54 alin. (2)-(4) din Consti De altfel, Curtea Europeana a refinut c& oricat de clar ar fi redactata o norm. juridica, in orice sistem de drept, existé un element inevitabil de interpretare judiciar’, inclusiv, intr-o norma de drept penal. Din nou, desi certitudinea este dezirabilé, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesiva. (interpretarea normelor |,Del Rio Prada vs Spania”, hotirdrea din 21 octombrie 2013, § 92 si 93). Cu privire la clarificarea normelor juridice, Curtea Europeand a statuat c& dezvoltarea progresiva a dreptului penal, prin intermediul procesului de creare a dreptului, este 0 parte bine consolidata si necesara a tradifiei juridice in statele-parti la Conventie. Articolul 7 din Conventie nu poate fi citit, ca interzicdnd clerificarea graduala a regulilor raspunderii penale, prin intermediul interpretarii judiciare de la caz la caz, cu conditia ca evolutia care rezulta s& fie conforma cu esenja infractiunii si s fie previzibila, in mod rezonabil (Kononov vs Letonia, hot&rarea din 17 mai 2010, § 185). ‘Astfel, Curtea Europeana a examinat Confiscarea bunurilor aflate in posesia tertilor, dup’ condamnarea acuzatilor (Air Canada vs Marea Britanie, hotarérea din 5 mai 1995). in acelasi timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminal (productum sceleris), Curtea Europeand a examinat confiscarea care a urmat dup’ condamnarea reclamantului (a se vedea Phillips vs Marea Britanie, hotirarea din 5 iulie 2001), precum gi cauze in care confiscarea a fost dispusé, independent de existenja unei proceduri penale, pentru ca patrimoniul reclamantilor era prezumat, ca fiind de origine ilicita (a se vedea Riela si altii vs Italia, decizia din 4 septembrie 2001; Arcuri si alfii vs Italia, decizia din 5 iulie 2001; Raimondo vs Italia, hotararea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activititi ilicite (Butler vs Marea Britanie, decizia din 27 iunie 2002). Jurisprudenta CtEDO, presupune trei conditii asumate corelativ pentru a justifica si argumenta o restrictie adusa: a) limitarea este prevazuti de lege; b) protejeaza un interes legitim; c) si fie necesara intr-o societate democratica. Astfel, principiul proporfionalitaii, in accepfiunea sa clasicd, presupune c& oricare decizie sau misurd adoptati de organele abilitate, urmeazi si se bazeze pe o just si echitabila evaluare a faptelor si echilibrare adecvati a intereselor implicate, precum si peo selectare cocrent& a mijloacelor si mecanismelor, care urmeazi a fi utilizate, in vederea atingerii unui scop predefinit. Organul de urmirire penala a constatat c& numeroasele tranzactii care au avut ca obiect transmiterea dreptului de proprietate al bunurilor cladirii situate in mun.Chisinau, bd, Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), au constituit in sine actiuni ce au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent legale cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, conform unei scheme infractionale complexe bazata pe objinerea frauduloasa a creditelor, crearea unei aparente de activitate comercial reala si restituirea partial a creditelor, deghizarea miscdrii mijloacelor financiare creditare prin diferite entitati economice in baza unor tranzactii fictive gi sustragerea lor ulterioara, statuind c& ca atare tranzactia a avut loc intre compania of-shore ,,VEB SOLUTIONS CORPORATION”, proprietar efectinv Vladimir Plohotniue si »ANKOR GETAWAY LP”, proprietar efectiv Veaceslav Platon. Conform ordonanfei din 23 octombrie 2020, terenul de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m/2 si incperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2., amplasate in mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), au fost recunoscute in calitate de corp delict. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor se atribuie a institutia masurilor de constrangere procesual penal. Masura de aplicare a sechestrului asupra bunurilor asigura, pe de o parte, recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiune, iar pe de alt parte — limiteaz4 drepturile constitutionale ale persoanelor implicate in sfera activitatii procesual penale. Legea contine modalititi determinate de infuentare asupra comportamentului participantilor la procesul penal, canalizdnd activitatea lor in directia dorita, determinaté de scopul procesului penal. Din acest considerent, constrangerea procesuala contribuie la atingerea scopului general — asigurarea realizirii procesului penal prin atingerea unui obiectiv mai putin general — destinat asigurarea ordinii procesual-penale stabilite de legea procesual-penala si executarea corespunzitoare a hotararii judecaitoresti. La atingerea scopurilor constrngerii procesuale contribuie un mecanism social complex, care include in sine mijloacele, modalitatile, formele prevazute de lege si conditiile procesului de aplicare a normei de drept, activitatea persoanelor si ii unor astfel de masuri. Astfel, are scopul séu special si organelor care sunt implicate in procesul utili fiecare masura de constrangere procesual-penala nemijlocit. Potrivit art. 203 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova, scopul concret al masurii de punere sub sechestru fine de a asigura repararea prejudiciului cauzat de infractiune, actiunea civil sau eventuala conscare special, sau conscare extinsi a bunurilor ori a contravalorii bunurilor utilizate la sivargirea infractiunii ori rezultate din infractiune”. Prin insusi esenta sa, asigurarea actiunii civile a pi activitatea organelor de urmirire penal, al c&rei continut il constituie cumulul actiunilor si hotararilor de atragere la rispundere penal a invinuitului in privinta , in temeiul materialului probator administrat, a tuturor varietitilor prejudiciului cauzat prin infractiune, a caracterului si marimii acestuia, a depistarii si sechestrarii averii in scopul asigurarii actiunii civile, orientati spre asigurarea fortaté. a recuperarii (compensarii) prejudiciului cauzat in scopul executarii ulterioarei hotardri judecatoresti in cadrul cauzei civile. Din considerentul ci marimea si caracterul infractiune reprezinté circumstante care urmeazi a vatimate reprezinti ORESPUNDE NAEAS nedeclararea sau declararea nu la momentul oportun de citre partea vitimat actiunii civile nu lipseste organul de urmarire penal de obligatiunea publicc juridica de a asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale partii vitamate in sensul recuperarii si compensparii daunei materiale si morale, care a fost cauzatd nemijlocit acesteia prin fapta infractionala. Asigurarea condifiilor procesual-penale in vederea recuperiirii si compensirii daunei cauzate nemijlocit prin infractiune reprezinta obligafiunea publico-juridica a organelor de urmarire penal, care infaptuiesc activitatea prejudiciara in cadrul cauzei penale, exprimand interesul intregii societafi gi a statului in privinfa apardrii celor care au avut de suferit de pe urma infractiunilor. Din punct de vedere al relatiilor juridico-civile, averea dobandita neintemeiat si nejusticat urmeaza a restituita proprietarului Conform art. 202 alin. (1) CPP - organul de urmarire penala din oficiu poate lua in cursul procesului penal misuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infractiune, pentru eventuala cofiscare speciala sau confiscare extins’ a bunurilor, precum si pentru garantarea executirii pedepsei amenzii”. Utilizind art. 203 alin. (2) Cod de procedura penala putem statua dowd situafii chind persoana poate intra ilegal in posesia unui bun pe care ulterior il transforma intr-o alta avere, persoana obtindnd posesia ilegala asupra unei anumite averi, 0 investeste intr-o afacere legal, obtinand, drept urmare, anumite benecii, persoana objinand ilegal in posesie un anumit bun, il investeste int-o afacere ilegala, obtinand din aceasta anumite benecii. in primul si in cel de-al doilea caz, in rezultatul actiunilor infractionale, persoana obtine in posesie o anumita avere concreti, adic obiectul material al infractiunii care dispune de criterii individuale sau un alt bun care reprezinta contraechivalentul acestuia. in baza prevederilor art. 205 alin. (1) Cod de procedura penal, punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicati de citre organul de urmétire penal sau instanfi numai in cazurile in care probele acumulate permit de a presupune intemeiat cA banuitul, invinuitul, inculpatul sau alte persoane la care se afli bunurile urmirite le pot tdinui, deteriora sau cheltui. Astfel, institutia punerii sub sechestru este orientata spre asigurarea executarii sentinfei in latura incasarilor patrimoniale, inclusiv in forma actiunii civile, a cheltuielilor de judecata sia posibilei confiscari a averii rezultate din infractiune sau a bunurilor utilizate la savarsirea infractiunii. Sechestrul este o méasuri procesuala de constréngere ce consti in indisponibilizarea prin sigilare sau ridicare si incredinfare in mainile unei terte persoane de cdtre organul constatator ori judecati a unor bunuri, referitor la care exist un litigiu, pana la lolufionarea cazului. Sechestrul este masura asiguratorie cea mai frecvent intdlniti si care consti tn identificarea, evaluarea si indisponibilizarea bunurilor aparfinand invinuitului (inculpatului) ori parti responsabile civilmente, in scopul recuperari prejudiciului cauzat prin infractiune, precum si pentru garantarea executarii pedepsei amenzii. jn mare parte, aspectul juridic al sechestrului este perceptibil in cadrul legislatiei procedurale civile. Astfel, cu referire la scopul aplic&rii sechestrului asupra bunurilor, menionm cu titlu de concluzie o& institutia punerii, sub sechestru este orientaté spre asigurarea executirii sentinfei in latura incasarilor patrimoniale, inclusiv in ceea ce se referd la actiunea civila, la cheltuielile de judecata si la eventuala conscare a averii rezultate din infractiune sau a bunurilor utilizate la savarsirea infractiunii. Prin urmare, avind in vedere necesitatea asigurérii reparérii prejudiciului cauzat de infractiune precum si pentru eventuala confiscare speciala, este necesaré punerea sechestrului asupra terenului de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 n/2 $i incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519 154.01.002, cu suprafata de 918.6 m/2., amplasate in mun.Chiginau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda Conform prevederilor art. 52, 202, 205, 255 din Codul de Proceduré Penal, - DISPUN: 1. Aplicarea sechestrului asupra terenului de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafaja de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 3893 m/2 si inciperea nelocativa cu nF cadastral 0100519.154.01.002, on suprafafa de 8918,6 m/2., amplasate in mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 182 (Centrul de Moda), proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL cod fiscal 1020600018727, find instituita interdictia de jnstrdinare si gajare a bunurilor mentionate supra; 2. A pune in sarcina conducerii IP ”Agentia Servicii Publice” a RM. intreprinderea nlisurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate la pet. 1.; _ 3. A. preveni persoanele care au intrat in posesia informatie: depsre actiunea-dé Iumarire penal de aplicare a sechestrului despre nedivulgarea datelor cunoscute in temeiul art. 315 din Codul penal. aa) / Procuror in Procuratura pentru Combaterea Criminalit4fii Organizate “7 ~/ , si Cauze Speciale / j ~~ Mihai Nicolai COPIA CORESPUNDE _ ORIGINALULUI_~ Procuror M. Njeojai i Dosarnr.12-872/20 1-20153766-12-12-16122020-2 COPIE INCHEIERE 18 decembrie 2020 mun, Chisinau Judecatoria Chisin’u (sediul Ciocana) Instanta compusa din: Judecatorul Corcea Nicolae, desemnat cu atributii de judecator de instructie Examinand in sedinté de judecata inchis& demersul procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor, in cadrul cauzei penale nr. 2018978161, CONSTATA Procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai s-a adresat cu demersul dat, inregistrat si repartizat in PIGD, in legaturé cu autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor pe cauza penala nr. 2018978161, care a fost pornita la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si terorism din Romania, sub aspectul svarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional, santan, ingelaciune si spalare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmariri penale in prezenta cauza de la autoritatile Judiciare ale Romaniei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile de comitere a infractiunii prevazute de articolele 284 alin. (1), 189 alin. (6), 190 alin. (5), art. 243 alin. (3) lit, b) din Codul penal. Ulterior la cauza nominalizata a fost conexaté cauza penala nr. 2020670068, pornita la 6 aprilie 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de articolele 46, 243 alin.(3) lit. a), si b) din Codul penal, cauza penal nr. 2020670081, pornita la 18 mai 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de art. 190 alin. (5) din Codul penal, precum si cauza penala nr. 2020670112, pomita la 29 iunie 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de articolele 47, 303 alin.(2) si (3) din Codul penal. Prin demers se solicit& autorizarea aplicarii sechestrului asupra terenului de pamént cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.0: garaj cu suprafata de 389,3 m? si incdperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, find instituita interdictia de instrainare si gajare a bunurilor mentionate, precum si a pune in sarcina conducerii ip ,,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea masurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra. Analizand argumentele invocate de procuror in demers verificand corespunderea acestora cu materialele dosarului penal prezentat, judecata ajunge la concluzia cd demersul este intemeiat si urmeaza a fi admis, din urmatoarele motive: In conformitate cu art. 203 Cod procedura penal, punerea sub sechestru a bunurilor este 0 miasuri procesuala de constrangere, care consta in inventarierea bunurilor si interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar in caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. Dup& punerea sub sechestru a conturilor si a depozitel orQGunbhr€ GAH SAUNDE orice operatiuni in privinta acestora. reat Procuror M. Nicolat vuerea sub sechestru a bunurilor se aplicd pentru a asigura repararea prejudiciului ue infractiune, actiunea civila sau eventuala confiscare speciala sau confiscare extins’ a waurilor oria contravalorii bunurilor prevazute la art.106 alin.(2) si art.106' din Codul penal. in conformitate cu art. 204 alin. (1) Cod procedura penal, pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune pot fi puse sub sechestru bunurile banuitului, invinuitului, inculpatului sau ale parti civilmente responsabile in suma valorii probabile a pagubei. nformitate cu art. 205 alin. (2) Cod procedura penal, punerea sub sechestru a bunurilor in baza ordonantei organului de urmarire penal, cu autorizatia judecdtorului de instructie sau, dupa caz, a incheierii instantei de judecata. Procurorul, din oficiu sau la cererea partii civile, inainteazd judecatorului de instructie demers, insotit de ordonanta organului de urmarire penal privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecatorul de instructie, prin rezolutie, autorizeaza punerea bunurilor sub sechestru, iar instanta de judecat& decide asupra cererilor parti civile ori ale altei parti, dacd banuiala rezonabila indicata la alin.(1) este motivata. Prin ordonanta procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai din 16 decembrie 2020, a fost aplicat sechestru asupra terenului de p&mént cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafafa de 389.3 m? si incdperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun. Chisinau, bd. $tefan cel Mare si Sffnt, 182 (Central de Moda), proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, fiind instituita interdictia de instrainare si gajare a bunurilor mentionate, s-a pus in sarcina conducerii IP ,,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea masurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra, precum si s-au prevenit persoanele care au intrat in posesia informatiei despre actiunea de urmarire penala de aplicare a sechestrului despre nedivulgarea datelor cunoscute in temeiul art. 315 din Codul penal. Articolul 8 CEDO prevede ca ,,orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si dac& constituie o masurA care, intr-o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tari, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii si a moralei, ori protejarea drepturilor gi libertatilor altora”, Potrivit hotararii Curtii Europene pentru Drepturile Omului, cazul Olsson vs Suedia din 24 martie 1988, Judecatorii de la Strasbourg au decis cA, imixtiunea este considerata necesara intr-o societate democraticd atunci cand ea este ,,fondata pe o necesitate social imperioasa si mai ales proportionala scopului legitim scontat”, adica cand imixtiunea este compatibila cu principiile democratice. Urmare a celor relatate, instanta considera c& necesitatea aplicdrii sechestrului asupra bunului ce apartine de facto invinuitului Viadimir Plahotniuc, dar inregistrat in proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune si anume: asupra bunurilor imobile — asupra terenului de pamént cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m? si incdiperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), este justificaté reiegind din materialele anexe demersului. Prin urmare aplicarea sechestrului asupra bunului ce apartine de facto invinuitului Vladimir Plahotniuc, dar inregistrat in proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune, este efectuat& cu respectarea prevederilor legislatiei procesual-penale si, in acest sens, urmeazi a fi autorizata. {in baza celor expuse si in conformitate cu prevederile articolele 6, 41, 203-205 din Codul de procedura penala, instanta, DISPUNE: Se admite demersul procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitati Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor. Se autorizeazé punerea sub sechestru, in scopul asigurarii repardrii prejudiciului cauzat prin infraotiune, supra bunului ce apartine SCM DEVELOPMENT MOL, cod_ fiscal 1020600018727, si anume: terenul de pémant cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m? si incaperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m2, amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare gi Sfint, 182 (Centrul de Moda). Se pune in sarcina conducerii IP ,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea masurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra. In baza incheierii de emis mandat judecatoresc. Incheierea este cu drept de atac la Curtea de Apel Chisindu prin intermediul Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana), in termen de 15 zile: Judecitor Nicolae Corcea COPIA CORESPUNDE | ORIGINALULUI sar nr. 12-872/20 1-20153766-12-12-16122020-2 [COPTE) Mandat judecatorese CAV PIB) 18 decembrie 2020 mun. Chisinau Judecatoria Chisinau (sediul Ciocana) Instanta compusé din: Judecdtoru! Corcea Nicolae, desemnat cu atributii de judecator de instructie Examinand in sedinté de judecata fnchis& demersul procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor, in cadrul cauzei penale nr. 2018978161, {n temeiul incheierii din data de 18 decembrie 2020, si, in baza celor expuse si in conformitate cu prevederile articolelor 6, 41, 203-205 din Codul de procedura penalé, instanta, DISPUNE: Se autorizeazA punerea sub sechestru, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune, asupra bunului ce apartine SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, si anume: terenul de pamant cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m? si ‘incdperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01 -002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun, Chisinau, bd. $tefan cel Mare si Sffint, 182 (Centrul de Moda) Se pune in sarcina conducerii IP ,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea mAsurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra, Mandatul se executa imediat. Judecator Nicolae Corcea [COPIA CORESPUNDE | ORIGINALULUI Procuror M. Nicola ORDONANTA de recunoastere in calitate de corp delict mun. Chisinau 28 octombrie 2020 Procuror delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalititii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, in temeiul cauzei penale nr. 2018978161, - CONSTAT: Unmirirea penala in prezenta cauzi a fost inceputi la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata gi Terorism din Romania, sub aspectul infractiunilor de constituire a unui grup infractional, santa, ingelliciune gi spilare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmaririi penale in prezenta cauzA de la autorititile judiciare ale Romaniei si continuarea investigafiilor pe faptul binuielii rezonabile c& au fost sAvarsite infractiunile prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.) lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, sdvargit in proporfii deosebit de mari, escrocherie, sdvarsitit in proportii deosebit de mari, spalarea banilor, scivarsita in proporfii deosebit de mari). Ulterior, la 14 aprilie 2020, la prezenta cauzi penal a fost conexati cauza penal nr. 2020670068, pornit la 06 aprilie 2020, de céitre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeful unei banuieli rezonabile privind savarsirea inftactiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal (spalarea banilor, stivarsité de o organizatie criminal, in proportii deosebit de mari). De asemenea, 18 mai 2020, la prezenta cauzi penal a fost conexati cauza penal nr.2020670081, porniti la 18 mai 2020, de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, in temeful unei binuieli rezonabile privind savargirea infracfiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, séivarsitd in proporfii deosebit de mari). La 30 iunie 2020, la prezenta cauz& penal a fost conexati cauza penal 12020670111, porité la 29 iunie 2020, de c&tre Procuratura pentru Combaterea privind sivargirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiuni). COPIA CORESPUNDE, ORIGINALULUL~7 Procuror M, core Cauza penala 2018978161 La data de 30 iunie 2020, la prezenta cauz& penala a fost conexati cauza penal nr.2020670112, porniti la 29 iunie 2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal (amestecul in inféituirea justigiei si in urmarirea penald). in cadrul urméririi penale, in vederea elucidarii unor circumstante importante pentru urmirirea penal, prin ordonanta procurorului din 24 martie 2020, a fost dispusa ridicarea de la Institutia publicd ,Agenfia Servicii Publice” a copiei dosarului juridic al persoanei juridice ,, ASITO” SA. Prin procesul-verbal de ridicare din 25.03.2020 de cAtre ofiferul de urmarire penal detasat la PCCOCS, de la Institufia publica ,,Agentia Servicii Publice” au fost ridicate: copiile legalizate ale dosarului juridic al persoanei juridice, ,ASITO” SA, unde se define informafia despre dosarul cadastral al bunului imobil cu nr. 0100519.154, amplasat pe adresa sediul in mun Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, precum gi proprietarii acestor bunuri, si tranzacfiile efectuate privind bunul imobil. La 30.04.2020, prin procesele-verbale de cercetare la fafa locului si examinare a obiectelor si documentelor si ordonanta de recunoastere gi anexare a documentelor, au fost examinate si recunoscute in calitate de mijloace materiale de prob (documente) gi atasate la cauza penal copiile legalizate ale dosarului juridic. De asemenea, urmeazi de mentionat c& in cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatamata, stabilind circumstante ce denota actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniuc Vladimir si Sor Ilan in privinfa sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si escrocherie, ce au auvut ca consecinfé deposedarea de bunurile definute in persoana juridic’ SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418,103.02), cldirea ,,Centrul de Moda”, amplasati pe adresa mun. Chisinau, bd. §tefan cel Mare si Sfant, 182 (numir cadastral 010051154) si clidirea ,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numar cadastral 0100207726). Pe aceleasi temeiuri, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de civila. Conform documentelor ce se contin in dosarul juridic al intreprinderii_ s-au stabilit urmatoarele circumstante: Conform contractului de vinzare cumpirare din 06.03.2015, Compania Internationala de Asigurari ,,ASITO”, instraineazi citre ,LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, cod fiscal 10146000 Stony teples +B ORIGINALULUIL Procuror M. Nicolai Semnitura_ 7, Cauza penala 2018978161 Dmytro (cet. Ucrainei)., imobilul situat in mun. Chisin’u sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Ulterior, la 18 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, »LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, la rindul s&u instraineazi citre SRL »PAVRAPID”, cod fiscal 1013600039151, reprezentati de Cuciue Mihail, bunul imobil situat in mun. Chisinau, sect. Riscani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Este de mentionat faptul ci SRL ,,PAVRAPID” impreuna cu Ciapoi Tudor, sunt asociati 100% a persoanei juridice ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, iar conform Deciziei Camerii inregistirii de Stat din 16.03.2015, a fost majorat capitalul social al societitii SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, prin introducerea prin majorare a cotei SRL ,,PAVRAPID”, in valoare de 80131000, ce constituie in sine bunul imobil constructii administrative situate in mun. Chisindiu, sect. Rigcani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1 cu nr.cadastral 0100418.103.01 si nr.cadastral 0100418.103.02. in continuare la 30 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, SRL ,PAVRAPID”, instraineazi c&tre SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, cod fiscal 1015600002267, reprezentat& de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfafa de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Conform contractului din 18 mai 2015, SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentaté de Ciapoi Tudor, instriineazi citre SRL »CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentata de cAtre Stirbet Sergiu - bunul imobil situat in mun. Chigin&u sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfafa de 0,585 ha., Olconstructie la sol nr. cadastral 0100418.103. cu suprafata de 1229 m/2 $i constructie cu nr. cadastral 0100418,103.02.cu suprafata de 541,8 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 86.631.000 lei. Conform actelor de constituire, fondatorul SRL CAPITAL INVESTMENTS, este compania POLYFIDIA SERVICES LIMITED. Ulterior, la 02.01.2017, ,CAPITAL INVESTMENTS" creazi compania »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL. Este de mentionat faptul ci compania CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, codul fiscal 1016600043232, in persoana administratorului Vladimir Russu, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017, avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau. COPIA CORESPUNDE | / ORIGINALULUI Procuror M. Nicolai “ [Semnatura Cauza penala 2018978161 Aceste circumstante se confirma inclusiv si prin faptul ci ,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, conform contractului de ipotecé CA0547, a garantat executarea obligatiunilor conform contractelor de credit, incheiat intre {M »ACCENT ELECTRONIC” SA cu BC ,MOLDOVA AGROINDBANK” SA. Conform contractului bunurile imobile garantate ipotecar au constituit terenul cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol nr. cadastral 0100418.103., cu suprafata de 1229 m/2, gi construcjia cu nr. cadastral 0100418.103.02.cu suprafata de 541,8 m/2. Statuind cele mentionate supra, conchid ci numeroasele tranzactii care au avut ca obiect transmiterea dreptului de proprictate al bunurilor cladirii SA »ASITO”, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau, au constituit in sine actiuni ce au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent legale cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, conform unei scheme infractionale complexe, bazati pe obfinerea frauduloas4 a creditelor, crearea unei aparente de activitate comerciala reali i restituirea parfiala a creditelor, deghizarea migcarii mijloacelor financiare creditare prin diferite entititi economice in baza unor tranzactii fictive si sustragerea lor ulterioar, actiuni care au fost coordonate de cditre grupul criminal constituit i coordonat de catre Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor. Potrivit analizei efectuate, s-a constatat ci mai multe persoane, membri ai organizatiei criminale ce constituie obiect al examinarii in cauza penala nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloacelor banesti in sum totala de 28.000.000,00 dolari SUA de pe contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC "Moldova Agroindbank” SA, catre contul companiei afiliate lui Platon Veaceslayv ANKOR GETAWAY LP. Aceasti plata find parte a infelegerii avute cu Platon Veaceslav si Vladimir Plahotniue pentru procurarea imobilelor numite generic clidirea *ASITO”, amplasati pe iu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea ,,Centrul de Moda”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (numar cadastral 010051154) si clidirea ,,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numar cadastral 0100207726). A fost constatat ca conturile companiei ,,POLYFIDIA SERVICES LIMITED” in perioada data au fost gestionate de la distanta de rind cu compania ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, ,,FINPAR INVEST” SRL si alte companii controlate de membrii organizatiei criminale de pe sistemul electronic cu IP nr. 45.55.111.110, localizat in incinta cladirii Global Business Center, din mun. Chisinau, str. D. Cantemir 1/1. Astfel, organizatia criminal condusi de Vladimir Plahotniue si Ian $or, in baza creditelor obtinute de la Banca de Econimii 5 ORIGINALULU |rrocuror M. Wicolai Cauza penala 2018978161 semnatura A cladirii ,ASITO”, si in acest mod au obfinut cotrolul si dreptul de a dispune de acest bun. Din momentul procurarii acestui imobil, din banii sustrasi din Banca de Economii, Vladimir Plahotniuc si Ian Sor, au urmirit scopul dobindirii ilegale a dreptului de proprietate asupra cladirii si in acelasi timp, banii care au fost utilizati pentru procurarea cladirii sA fie incasati ulterior de la Platon Veaceslay in contul Bancii de Economii. Prin urmare, tranzactiile efectuate in scopul achizifionirii clidirea ,ASITO”, constituie obiectul actiunilor criminale a organizafiei criminale presupus conduse de Vladimir Plahotniue si Han Sor, si in_consecint& constituie o circumstanti relevant necesar pentru descoperirea infractiunii. in coraborare cu prevederile art.158 alin. (1) Cod de procedur& penal, bunul imobil amplasat pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu- Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, — 0100418.103.01, 0100418.103.02), urmeaza a fi recunoscut in calitate de corp delict. Totodati, urmeazi de mentionat faptul c&, prin sentinta Judecatoriei Chi sediul Buiucani, din 20.04.2017 nr. 1-561/17, Platon Veaceslav a fost recunoscut vinovat de comiterea infractiunilor prevazute de art.190 alin.(5), si art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, si pe linga pedeapsa aplicat au fost incasate mijloace financiare in valoarea bunurilor imobile, (cladirea ,ASITO”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea ,,Centrul de Moda”, amplasat& pe adresa mun. Chiginiiu, bd. Stefan cel Mare si Sffnt, 182 (numir cadastral 010051154) si clidirea ,,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numér cadastral 0100207726), pentru stingerea actiunii civile in cauza penala in folosul BC "Banca de Economii” SA, in suma totala de 869 224 839,76 lei, temei servind transferul mijloacelor banesti din 13.11.2014, in sum total de 28.000.000,00 dolari SUA de pe contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC *Moldova Agroindbank” SA, c&tre contul companiei afiliate lui Platon Veaceslav »ANKOR GETAWAY LP”. La 07.10.2020, a fost admisi cererea de revizuire inaintati de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitifii si Cauze Speciale, prin care s-a solicitat revizuirea sentinfei Judecdtoriei Chiginiu, sediul Buiucani din 20.04.2017, menfinut prin Decizia Colegiului Penal al Curfii de Apel Chisinau din 18.12.2017 si Decizia Colegiului penal largit al Curtii Supreme de Justitie din 14.11.2018. Conform art 10. din Codul Civil, persoanele fizice si juridice participante la raporturile juridice civile trebuie si igi exercite drepturile si si igi execute obligafiile cu bund-credinfa, in acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publica si cu bunele moravuri, Buna-credinfa se prezuma pind la proba contrara. Totodat’, conform art. 527 al acelueag act normativ, nu exist bund-credinti cind dobinditorul stia sau trebuia s& stie e& cel de la care a dobindit bunul nu era roprietarul Iui, nu avea imputemiciri de a di eaten gist | Prop! P Ss) aioe ORIGINALULUI Procuror M, Nicolai, ‘Semnatura Lede | Cauza penala 2018978161 dispozitie era ineficient pe alt temei. Buna-credin{a trebuie s4 subziste pina in momentul intrarii in posesiune inclusiv. Mai mult ca atit, dobinditorul de bun-credinfé nu dobindeste dreptul de proprietate in temeiul alin. (1) in cazul in care bunul este furat, pierdut sau iegit in alt mod din posesiunea proprictarului contrar voinfei lui sau dobinditorul I-a obtinut cu titlu gratuit. Conform prevederilor art. 17 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, art. 1 al Protocolului aditional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, orice persoana are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, in mod arbitrar, de proprietatea sa. Orice persoana fizick sau juridicd are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decdt pentru © cauzi de utilitate publica si in condifiile legii. Averea dobanditd licit nu poate fi confiscati, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii. Prin urmare, dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci unul relativ. El poate constitui obiectul unor limitari, care trebuie si fie prevazute de lege, si urmareasc& un scop legitim si si fie proportionale in raport cu scopul urmarit. Aceste condifii rezult& din art. 54 alin. (2)-(4) din Constitutie. De altfel, Curtea Europeani a retinut ca oricat de clar ar fi redactat& o norma juridici, in orice sistem de drept, exist’ un clement inevitabil de interpretare judiciara, inclusiv, intr-o norma de drept penal. Din nou, desi certitudinea este dezirabila, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesiva. (interpretarea normelor »,Del Rio Prada vs Spania”, hot&rarea din 21 octombrie 2013, § 92 si 93). Cu privire la clarificarea normelor juridice, Curtea Europeana a statuat ci dezvoltarea progresiva a dreptului penal, prin intermediul procesului de creare a dreptului, este o parte bine consolidata gi necesari a tradifiei juridice in statele-piirti la Conventie. Articolul 7 din Conventie nu poate fi citit, ca interzicdnd clarificarea graduala a regulilor raspunderii penale, prin intermediul interpretarii judiciare de la caz la caz, cu conditia ca evolutia care rezulta s& fie conforma cu esenta infractiunii si s& fie previzibila, in mod rezonabil (Kononov vs Letonia, hotararea din 17 mai 2010, § 185). in aceasta ordine de ideii, abordndu-l de la general la particular, principiul proportionalitaii, consacrat expres la art. 54 alin. (4) din Constitutie, presupune ci orice restringere trebuie stabiliti si aplicati numai in scopul pentru care a fost prevazuta si in limitele strict necesare, in functie de situatia care o justified. Dac nu exist dispozifii legale care s& determine limitele proportionalitatii, problema se solutioneaz& pornind de la situatiile si circumstanfele concrete (de fapt), care trebuie verificate si apreciate de ciitre autoritatea (instanja), in fata cdreia se invoc& neproportionalitatea. Preeminenfa dreptului, unul din principiile fundamentale ale unei societati democratice, este inerent ansamblului articolelor Conventiei (Iatridis vs Grecia [MC], hot&rarea CEDO din 23 martie 1999, § 58C UC OR ORIGINALULUI Procuror M, Nicolat A eo Semndtur Cauza penala 2018978161 CEDO din 25 iunie 1996, § 50). in consecinfi, chestiunea, dac& existé un just echilibru intre exigentele interesului general al societifii si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale persoanei (Sporrong et Lynnroth vs Suedia, hotirérea CEDO din 23 septembrie 1982, § 69; Ex-regele Greciei si alfii vs Grecia [MC], hotirarea CEDO din 23 noiembrie 2000, § 89), nu necesita a fi examinati, decat dact s-a constatat ca ingerinta a respectat principiul legalitatii si nu a fost arbitrara. Astfel, Curtea European a examinat Confiscarea bunurilor aflate in posesia terfilor, dup condamnarea acuzatilor (Air Canada vs Marea Britanie, hotirdrea din 5 mai 1995). fn acelasi timp, referitor 1a veniturile provenite dintr-o activitate criminal (productum sceleris), Curtea European’ a examinat confiscarea care a urmat dupa condamnarea reclamantului (a se vedea Phillips vs Marea Britanie, hotrdrea din 5 iulie 2001), precum si cauze in care confiscarea a fost dispusa, independent de existenta unei proceduri penale, pentru cA patrimoniul reclamantilor era prezumat, ca find de origine ilicit& (a se vedea Riela si altii vs Italia, decizia din 4 septembrie 2001; Arcuri si alfii vs Italia, decizia din 5 iulie 2001; Raimondo vs Italia, hotararea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activitati ilicite (Butler vs Marea Britanie, decizia din 27 iunie 2002). Jurisprudenta CtEDO, presupune trei condifii asumate corelativ pentru a justifica si argumenta o restrictie adusa: a) limitarea este previzuta de lege; b) protejeaza un interes legitim; c) s& fie necesara intr-o societate democratica. Astfel, principiul proportionalitatii, in acceptiunea sa clasic&, presupune cd oricare decizie sau masuri adoptati de organele abilitate, urmeazi si se bazeze pe o justi gi echitabild evaluare a faptelor si echilibrare adecvati a intereselor implicate, precum si pe o selectare coerenta a mijloacelor si mecanismelor, care urmeazi a fi utilizate, in vederea atingerii unui scop predefinit. Avind in vedere continutul dispozitiilor art. 158 CPP, mijloacele materiale de proba pot constitui inclusiv obiecte care sint produsul infractiunii. Corpurile delicte in contextual codului de procedura penala constituie - sunt recunoscute obiectele, in cazul in care exist temeiuri de a presupune cA ele au servit la sivarsirea infractiunii, au pastrat asupra lor urmele actiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor actiuni, precum si bani sau alte valori ori obiecte si documente, care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infractiunii, constatarea circumstantelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea invinuirii ori atenuarea raspunderii penale. Reeterind cele mentionate, stabilind circumstante ce denoté faptul ca tranzactia de obtinere a dreprului de proprietate asupra terenului cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 m/2., situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisingu, bunuri imobile care au_aparfinut SA »ASITO” , au fost tranzactionate prin intermediul unor perso usd CINALU] Procuror af Cauza penala 2018978161 a oo in scheme care au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent legale, cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, cu decontarea de mijloace banesti obtinute pe cale infractionala, constat necesitatea pastrarii integritatii bunurilor, pind la stabilirea tuturor circumstantelor pe caz. in aceste conditii, avand in vedere ci urmeaz& a fi stabilite toate circumstantele importante pentru procesul penal in cauzi, conducandu-ma de prevederile art.52, art.158, art. 159, art.255 din Codul de procedur penala, - DISPUN: 1. A recunoaste in calitate de corp delict in cauza penala nr. 2018978161, terenul cu nr. cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol cu nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafafa de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 m/2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau. 2. A incredinta spre pastrare si folosinfa, exceptand dreptul de instrdinare, pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzi penal, bunurile imobile teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafafa de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 nv2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun Chisinau, proprietarului. 3. A informa persoanele interersate si autoritatile competente, despre decizia adoptata, rispunderea ce survine in cazul neexecutlrii acesteea, precum si modul_ de contestare in caz de dezacord. ~ Procuror delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Criminalititii Organizate si Cauze S| cial d f fe — uv _ a“ COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI Procuror M. Nicolai Semnatara L, Cauza penala 2018978161 Dosarul nr. 10 ~ 2157/2020 1-20042089-12-10-23 11 2020-1 iINCHEIERE 15 decembrie 2020 mun. Chisinau Judceatoria Chisinau, (sediul Ciocana) tn componenta: Presedintelui sedingei, judecdtorul Elena Costiuc, grefierilor: Jana Lungu, cu participarea: apardtorului Ton Crefu, ce actioneaz& in interesele hui Platon Veaceslav; procurorului in Procuratura Combaterii Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolae: in absenta petitionarului V.Platon; Procedura de citare find legal executati. Examinand in sedinfa inchis&: pléngerea petitionarului Veaceslav Platon, cat si cererea de conoretizare a cerintelor plangerii initiale, depusd in 11.12.2020 de catre aparatorului Ion Crefu impotriva ordonantelor adoptate de procuror pe marginea respingerii plangerii petitionarului privind transmiterea bunului imobil cu drept de folosinta si posesie, pina la solutionarea in fond si adoptarea unei solutii definitive in cauza penala nr 2018978161,— CONSTATA La 23 noiembrie 2020 petitionarul Veaceslav Platon a depus prezenta pléngere in condifiile art, 313 CPP, prin care solicit modificarea pet.2 in partea dispozitiva a ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict, din 28.10.2020, emis de procurorul, delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale,Mihai Nicolae, care urmeaza si aibA urmatorul cuprins: a transmite parti vatamate si civile Veaceslay Platan (codul personal 0972504883901) spre pastrare cu dreptul de posesiune si folosinta, exceptind dreptul de dispozitie, pina la adoptarea unei solufii in prezenta cauza penala, a urmatoarelor bunuri imobile de care ultimul a fost deposedat in urma actiunilor criminale, comise in privinta sa: terenul cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418, 103.01 cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02 cu suprafata de 541,8 m2, situate in mun.Chisinau, str Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, 57/1»; a introduce in partea dispozitiva a ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020, urmatorul cuprins: «a obliga Agentia Servicii Publice sa. introducé modificarile in registrul bunurilor imobile la dreptul de proprietate si anume: Platon Veaceslav are dreptul de posesiune si folosinta, exceptind dreptul de dispoziie, pina la adoptarea unei solutii in prezenta cauza penal, asupra terenului cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprafafa de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418.103.01 cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02 cu suprafata de 541,8 m/2, situate in mun.Chiginau, str. Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, Sm Petitionarul invoca urmatoarele circumstante si motive: la data de 17.04.2017, de c&tre Sectia de Combatere a Criminalitatii Or; Infractiunilor de Criminalitate Organizati si Ter ea penala sub aspectul sAvarsiri infractiunilor 2 santaj, inselaciune si spalare de bani, avand ca temei denuntul lui Platon Veaceslav. Cauzei penale mentionate i-a fost atribuit numarul 888/D/P/2017 iar competenta de efectuare a urmariri penale a fost stabilita 1a Ministerul Public- Parchetul de pe langa inta Curte de Casatie si Justitie- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat4 si Terorism din Roménia- Structura Centrala. Obiectul urmaririi penale in cauza penalé data il constituie actiunile unui grup criminal, presupus condus de cetPlahotniuc Vladimir, pe marginea evenimentelor care s-au desfasurat inclusiv fata de Platon Veaceslav si Kontievski Turi. Potrivit incheierii Tribunalului Bucuresti, Sectia I penala, a fost dispus transferul urmaririi penale in dosarul penal nr. 888/D/P/2017 catre autoritatile judiciare din Republica Moldova, in vederea continuarii cercetarilor. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea unmaririi penale in prezenta judiciare ale Roméniei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile c4 au fost s4varsite infractiunile prevazute de art.284 alin. (I), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.(3) litb) din Codul penal al Republicii Moldova {crearea sau conducerea unei organizatii criminale, santajul, sAvarsit in proportii deosebit de mari, escrocherie, sivarsita in proportii deosebit de mari, spalarea banilor, savarsita in proportii deosebit de mari), cauzei penale date fiindu-i atribuit numarul 2018978161. La data de 14 aprilie 2020, la prezenta cauz& penal a fost conexata cauza penala nr 2020670068, pomita la 06 aprilie 2020 dc cAtre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind sivarsirea infractiunii prevazute de art. 46, art.243 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal {spalarea banilor, savarsité de o organizatie criminal, in proporfii deosebit de mari). La data de 18 mai 2020, la prezenta cauzd penala a fost conexaté cauza penala nr.2020670081, pornita la 18 mai 2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unci banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, savarsiti in proportii deosebit de mari). La data de 30 iunie 2020, la prezenta cauzi penala a fost conexaté cauza penala nr.2020670111, pornité la 29 iunie 2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiunii). La data de 30 iunie 2020, la prezenta cauz penala a fost conexati cauza penala nr.2020670112, pornité la 29 iunie 2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind sivarsirea infractiunii prevazute de art.47, art. 30.3 alin.(2), (3) din Codul penal (amestecul in infaptuirea justitiei si in urmarirea penala). Prin ordonanta de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020, emis in cadrul cauzei penale nr.2018978161 de procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate $i Cauze Speciale, Mihai Nicolae, s-a dispus - recunoasterea in calitate de corp delict in cauza penal nr.2018978161 terenul cu nr.cadastral 01004 18.103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418. /03.01 cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02 cu suprafata de 541,8 m/2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banui eseu Bodoni, 57/1, mun.Chisinau. - incredintarea spre pastrare si folosinté. exceptand dreptul de instrainare, pina la adoptarea unei solutii in prezenta cauza penal, bunurile imobile: teren ou nr.cadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418.103.01 cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02 cu suprafata de 41,8 m/2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banui eseu Bodoni, 57/1, mun.Chisindu, proprietarului Astfel, in cadrul urmaririi penale, ce reiese si din continutul ordonantei in cau, Procurorii au constatat c& in privinta lui Veaceslav Platon au fost comise actiunile criminale de santaj si eserocherie, ce au avut ca consecinta deposedarea acestuia de bunurile detinute in persoana juridic’ SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu- Bodoni, 57/1, cladirea ,Centrul de Moda”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 si cladirea ,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 4 {n cadrul prezentei cauze penale Veacestav Platon a fost recunoscut in calitate de parte vatdmata si partea civila La fel, in cadrul urmaririi penale, s-a constat faptul c&, organizatia criminala condusi de Vladimir Plahotniuc si Ian Sor, in baza creditelor obtinute de la Banca de Economii SA, s-au achitat pentru procurarea cladirii ,ASITO”, si in acest mod au obtinut controlul si dreptul de a dispune de acest bun. Din momentul procurarii acestui imobil, din banii sustrasi din Banca de Economii, Vladimir Plahotiue si Tan Sor, au urmarit scopul dobindirii ilegale a dreptului de Proprietate asupra cladirii si in acelagi timp, bani care au fost utilizati pentru procurarea clidirii sa fie incasati ulterior de la Platon Veaceslay, in contul Bancii de Economii. Prin urmare, tranzactiile efectuate in scopul achizitionarii cladirea ,ASITO”, constimuie obiectul actiunilor criminale a organizafiei criminale presupus conduse de Vladimir Plahotniue si Han Sor, si in consecinfa constituie o ciroumstanta relevantd necesara pentru descoperirea infractiunii. La fel, procurorul, a mai constat circumstante ce denota faptul cf tranzactia de obfinere a dreprului de proprietate asupra terenului cu nr.cadastral 01004 18.103, cu suprfata de 0,585 ha,, constructia la sol nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constnictia cu nr-cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 m/2., situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau, bunuri imobile care au apartinut SA ,ASITO” . au fost tranzactionate prin intermediul unor persoane juridice, implicate in scheme care au avut drept scop Pagina 3 din 6 camuflarea unor pseudo-tranzactii apparent legale, cu folosirea lunor personae juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, cu decontarea de mijloace banesti obtinute pe cale infractionala, constatd necesitatea pastrarii integritatii bunurilor, pina la stabilirea tuturor circumstantelor pe caz. La 14.11.2020 au depusa o plingere la procurorul ierarhic superior in conformitate cu prevederile art, 299' din Codul de procedura penalé, prin care am indicat c& ordonanta de recunoastere in calitate de corp delict este intemeiata si legala, cu exceptia continutului pet 2 din dispozitivul acesteia, deoarece este neintemeiata transmiterea acestor bunuri imobile. recunoscute in calitate de corpuri delicte, anume proprietarului si anume, din continutul art 159 alin. (1) din Codul de procedura, reiese cA, astfel de corpuri delicte pot fi transmise oricarei persoane juridice sau fizice, inclusiv si parti vatami@eiA BSRUNR Bit i Modificarea pct.2 in partea dispozitiva a ordonantei de ceapoart i eathite a2 corp a : din 28.10.2020, emisi de procuror, delegat in Procuraturd pep Combatsaéa Crim Organizate gi Cauze Speciale, Mihai Nicolae, care urmeazé sU-aibT1 4 transite parfii vatémate si civile Veaceslav Platan (codul personal 0972504883901) s, pastrare cu dreptul de posesiune si folosinté, exceptind dreptul de dispo: itie, pina la adoptarea unei solurii in prezenta cauza penala, a ummétoarelor bunuri imobile de care ultimul a fost deposedat in urma actiunilor criminale, comise in privinta sa: terenul cu nrcadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu arcadastral 1100418.103.01 cu suprafata de 1229 m/? si constmotia cu nr-cadastral 0100418 103.02 eu suprafata de $41,8 m/2, situate in mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni. 57/»; a introduce in partea dispozitiva a ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020, wmatorul cuprins: «a obliga Agentia Servicii Publice s& introduct modificarile in registrul bunurilor imobile la dreptul de proprietate si anume: Platon Veaceslav are dreptul de posesiune gi folosint4, exceptind dreptul de dispozitie, pind la adoptarea unei solufii in prezenta cauza penal, asupra terenului cu nrcadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418. 103.01 cu Suprafafa de 1229 m/2 $i constructia cu nr.cadastral 0100418. 103.02 cu suprafaté de 541.8 nv2, situate in mun.Chiginau, str Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, 57/1», Prin ordonanta din 14 nojembrie 2020 procurorului ierarhic superior al Procuraturii Combaterii Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan a respins plangerea prin care s-a solicitat lui Platon Veaceslav, si-i fie transmit spre pastrare cu dreptul de posesiune si folosinta, exceptind dreptul de dispozitie, pan& Ia edoptarea nei soluti in prezenta cauza penala, a bunuri imobil in cauza Prin cererea de concretizare a cerin{elor, depus& in 11 decembrie 2020 aparatoru! Ton Crefu a expus urmatoarele motive: in cadrul urméririi penale, s-a constat fapnal cd, organizatia criminala condusd de Vladimir Plahoiniue si Ilan Sor, in baza creditelor obtinute de la Banca de Economii SA, s-au achitat pentru procurarea cladirii ASITO”, si in acest mod au obfinut controlul si dreptul de a dispune de acest bun. Pind a incepe tranzactia revirsibila cu Viedimir Plahotniuc, dreptul de proprietate asupra imobilului ,CENTRUL DE MODA® la 06.03 2015, il detinea compania SRL “PAVRAPID” a c&rui beneficiar a fost Platon Veaceslav. Ulterior, pentru a transmite cladirea ““ASITO” ou drept de proprictate companiilor afiliate lui Vladimir Plahotiuc, la 10. 015 actionar si administrator al companiei SRL *’PAVRAPID” a devenit Cuciue Mihail, care ulterior 16.03.2015 a adus acest imobil ca aport social in compania SRL ,,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” §i ulterior la 24.03.2015 a fost exclus ca asociat din componenta actionarilor a acestei companii, ca rezultat a pierdut dreptul de proprietate asupra acestui imobil. Totodata, organul de urmarire penalé a constat faptul c&, in perioada anului 2015, conturile bancare ale careia eran gestionate de la distant’ a companiilor *IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, SRL "PAVRAPID’ “FINPARINVEST” SRL i alte companii controlate de Plahotniue Vladimir, erau efectuate de pe sistemul electronic cu IP nr.46.55.111.110, localizat in incinta cladirii "Global Business Center” de pe adresa mun, Chisinau, str. D. Cantemir, 1/1. Tinind cont ca dreptul de proprietate era inregistrat dupa compania SRL "PAVRAPID” care a fost cedati de Platon Veaceslav Ini Vladimir Plahotniuc, in baza tranzactiei revirsibile care ulterior s-a constat c& de fapt Platon Veaceslav a fost ingelat si deposedat de bunuri Aparatorul [on Cretu in sedinta de judecata a sustinut intra tot plangerea inaintata, pledand pentru admiterea ei, dupa continu, in esenta expunand, si cand referire incheiesii din 07.10.2020 Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani, prin care a fost admisa cererea de revizuire depusé de Procuratura Combaterii Crimin Organizate si Canze Speciale, - a 5 sentinjei_din 20.04.2017 Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani, prin care V.Platon a fost terea infractiunilor pevazute de art.art. 190 alin.(5) si art. 243 al, si, menfinuta prin decizia din 18.12.2017 Curtit de Apel 2018 Curtii Supreme de Justtie, - in care, in pot.21 se mentioneazé, ca plata a fost ficuta de V.Platon in mérime de 28 000 000,00 dolari pentru vanzarea de c&tre el a activelor imobiliare: cladirilor SA” Asito”, Centrul de Moda si Hotelul National. Astfel, c& solicitarea invocata in cererea de coneretizare din 11 12.2020 si anume: $4 oblige procurorul s& lichideze incdlcarile depistate si de a transmie companiei SRL “PAVRAPID” IDNO 1013600039151 sau lui Platon Veaceslay (codul personal 0972504883901) spre pastrare cu dreptul de posesiune si folosinta, exceptind drepuil de instrdinare, pind la adopiarea unei solusii in prezenia causa Penal, a urméatoarelor bunuri imobile de care Platon Veaceslav a fost deposedat in urma actiunilor criminale, comise in privinga Sa: terenul cu nr.cadastral 0100418. 103, cu suprafaja de 0,585 ha, constructia la Sol cu nr.cadasiral 0100418.103.01 cu Suprafaja de 1229 m:2 $i construetia cu nr. cadastral 9100418. 103.02 cu suprafaya de 541,8 m2, situate in mun Chisindu, str Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, 57/1; totodata, instanta s4 oblige procurorul sa lichideze incdlcarile depistate si sa oblige Agenjia Servicii Publice sd introduca modificdrile in registrul bunurilor imobile $i anume: Platon Veacesiav (codul personal 0972504883901) sau compania SRL ""PAVRAPID” IDNO 1013600039151 are dreprul de posesiune si folosinta, exceplind dreptul de dispozite, pind Ia adoprarea wnei solugit in presenta cence penala, asupra terenului cu nr. cadastral 0100418.103, cu suprafaja de 0,585 ha, consiructia la sol cu nrcadastral 0100418. 103.01 cu suprafaja de 1229 m’2 $i constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02 cu Suprafaré de 541,8 m/2, situate in mun, Chisindu, sir. Mitropolit Gavril Bénulescu Bodoni- le considera drept intemeiate, intrucdt in rezultatul tranzactiilor Veaceslav Platon a fost deposedat atat de imobile, cat side mijloace banesti, acest fapt fiind constatat de organul de urmatire penala Procurorul in sedinta de Judecata, a optat pentru ca plangerea petitionarului s4 fie respins8, iar ordonantele emise s& fie mentinute in vigoare. mentionand, cd in perioada 06.03.2015-18.05.2015 bunurile, care au fost recunoscute ca corp delict au fost obiect a mai ‘multor tranzacfii, ca consecint& bunurile sunt proprietate al Continental Business Invest, care fi S-a constatat, c& au fost niste tranzactii fictive, prin urmare, considera procurorul c& bunurile recunoscute corp delict urmeazé a fi lasate proprietarului, pana la adoptarea unei solutii in prezenta cauza penala, Audiind participanjii la proces, examinind plingerea in Taport cu materialele Prezentate si prevederile legale ce guvemneazA speta, instanta de judecata apreciaza plingerea la plingerea sa de la procuror in termenul prevazut de lege”. (2) “Persoanele indicate in alin.(1) sint in drept de a ataca judecatorului de instrucfie: 1) refuzul organului de urmarire penala: a) de a primi plingerea sau denunul privind pregatirea sau sAvirsirea infractiunii; b) de a satisface demersurile in cazurile prevazute de lege; c) de a incepe urmarirea penala: 2) ordonanfele privind incetarea urmaririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea Persoanei de sub urmarire penala; 3) alte acfiuni care afecteaza drepturile libertitile constitutionale ale persoanei” COPIA CORESPUNDE in sedinta de judecata s-a constatat ci, urmarirea inceputa la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combat, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Orgdit ° sub aspectul sAvarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, san. ingeléciune si spalare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, sa dispus preluarea urmaririi penale in prezenta cauzi de la autorititile judiciare ale Romaniei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile c& au fost savarsite infractiunile prevazute de art.284 alin(1), art. 189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearca sau conducerca unci organizatii criminale, santajul, sAvarsit in proportii deosebit de mari, escrocherie, sAvarsita in proportii deosebit de mari, spalarea banilor, sévarsita in proporfii deosebit de mari) Ulterior, la 14 aprilie 2020, la prezenta cauza penala a fost conexata cauza penala nr 2020670068, pomniti la 06 aprilie 2020, de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind sivarsirea infractiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal (spalarea banilor, savarsita de o organizatie criminala, in proportii deosebit de mari). De asemenea, 18 mai 2020, la prezenta cauza penala a fost conexatd cauza penala nr.2020670081, pomité la 18 mai 2020, de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitaii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind sivarsirea infractiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, svarsita in proporfii deosebit de mari) La 30 iunie 2020, la prezenta cauzi penalé a fost conexati cauza penala nr.2020670111, pomiti la 29 iunie 2020, de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind sivargirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiunii). La data de 30 iunie 2020, la prezenta cauza penala a fost conexata cauza penal nr.2020670112, pomit& la 29 iunie 2020 de cdtre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal (amestecul in infftuirea justitiei si in urmarirea penala). in cadrul urmaririi penale, in vederea elucidarii unor circumstante importante pentru urmérirea penalé, prin prin procesul-verbal de ridicare din 25.03.2020 de c&tre ofiterul de urmérire penal detasat la PCCOCS, de la Institutia publica ,,Agentia Servicii Publice” au fost ridicate: copiile legalizate ale dosarului juridic al persoanei juridice, ,ASITO” SA, unde se define informatia despre dosarul cadastral al bunului imobil cu nr, 0100519.154, amplasat pe adresa sediul in mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182, precum si proprietarii acestor bunuri, $i tranzactiile efectuate privind bunul imobil. La 30.04.2020, prin procesele-verbale de cercetare la fata locului si examinare a obiectelor si documentelor si ordonanta de recunoastere gi anexare a documentelor, au fost examinate si recunoscute in calitate de mijloace materiale de proba (documente) si atagate la cauza penala copiile legalizate ale dosarului juridic. De asemenea, urmeaza de mentionat ca in cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatamata, stabilind circumstanfe ce denota actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniue Vladimir si Sor Ilan in privinta sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si escrocherie, ce au avut ca consecint& deposedarea acestuia de bunurile detinute in persoana juridica SA ,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu- Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), clidirea ,Centrul de Moda”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare $i Sfant, 182 (numar cadastral 010051154) si clidirea ,,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 4 (numar cadastral 0100207726), Astfel, in cadrul urmaririi penale, organul de urmarire penalé a stabilit circumstante ce denota faptul c& tranzactia de obtinere a dreprului de proprietate asupra terenului cu nrcadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha, constructia la sol nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418,103.02, cu suprafata de 541,8 m/2., situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisindu, bunuri imobile care au apartinut SA ,ASITO” - au fost tranzactionate prin intermediul unor persoane juridice, implicate in scheme care au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent legale, cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, cu decontarea de mijloace banesti obfimute pe cale infractionala. Astfel, in legatura cu necesitatea pastrarii integritétii bunurilor, pina la stabilirea tuturor circumstantelor pe caz, prin ordonnata din 28 octombrie 2020 procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, in cadral cauzei penale nr. 2018978161, a dispus recunoasterea in calitate de corp delict in cauza penala nr. 2018978161, terenul cu nr. cadastral 0100418.103, cu suprfaja de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 m/2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau, cu transmiterea spre pastrare i folosint&, exceptand dreptul de instréinare, pana la adoptarea unei solutii in prezenta cauza penal, bunurile imobile teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol nr.cadastral 0100418,103.01, cu suprafata de 1229 nv2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 m/2, situate pe st. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun. Chisinau, proprietarului, Veaceslav Platon, find de acord partial cu ordonanta din 28 octombrie 2020, eu exceptia continutului pet.2 din dispozitivul acesteia, a considerat neintemeiaté transmiterea bunurilor imobile, recunoscute in calitate de corpuri delicte, anume proprietarului si anume, din continutul art. 159 alin. (1) din Codul de procedura, - a considerat rational, la 14.11.2020 s& depund o plingere la procurorul ierarhic superior in conformitate cu prevederile art. 299' din Codul de procedura penal, soliciténd de a transmite partii vatamate si civile Veaceslav Platon (codul personal 0972504883901) spre pastrare cu dreptul de posesiune si folosinta, exceptind dreptul de dispozitie, pina la adoptarea unei solutii in prezenta cauza penal, a urmétoarelor bunuri imobile de care ultimul a fost deposedat in urma actiunilor criminale, comise in privinta sa: terenul cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr.cadastral 0100418,103.01 cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nrcadastral 0100418.103.02 cu suprafafa de 541,8 m/2, situate in mun.Chisinau, sw. Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, 57/1 Totodata a solicitat de introduce in partea dispozitiva a ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020, urmatorul cuprins: obligarea Agentiei Servicii Publice sa introduca modificdrile in registrul bunurilor imobile la dreptul de proprietate si anume: Platon Veaceslav are dreptul de posesiune si folosinta, exceptind dreptul de dispozitie, pin& la adoptarea unei solutii in prezenta cauza penal, asupra terenului cu nrcadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia 1a sol cu nr.cadastral 0100418.103.01 cu suprafata de 1229 nv/2 si constructia ou nr.cadastral 0100418.103.02 cu suprafata de 541,8 m/2, situate in mun.Chisindu, str. Mitrdpolby STi. ORIGINALULUI Prin ordonanja din 18 noiembrie 2020 procurorului, aqjumeeteintfetineda!al Procuro sef al Procuraturii CCOCS, Roman Dorogan, a respins soliciftit®’pe ai Vase 3 Platon, expuse in pléngerea din 14.11.2020, impotriva ordonantei din 28.10,2020, cu care 2 fost de acord in parte. Folosindu- se dreptul séu, acordat prin prevederile art. 313 CPP Veaeslav Platon la 23 noiembrie 2020, a depus prezenta plangerea, solicitand modificerea pet.2 in partea dispozitiva a ordonantei de Tecunoastere in calitate de corp delict, din 28.10.2020, emisa de procurorul, delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolae, care urmeaza si aiba urmatorul cuprins: a ransmite parHi varamare si civile Veaceslav Platan (codul personal 0972504883901) spre pastrare cu dreptul de osesiune si folosinja, exceptind dreptul de dispozitie, pind la adopiarea unei solutii in Prezenta cauza penala, a urmétoarelor bunuri imobile de care ultimull a fost deposedat in uma actiunilor criminale, comise in privinta sa: terenul cu nr.cadastral 0100418.103. ou suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastral 0100418.103.01 cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418,103.02 eu suprafata de $41,8 mv’ ituate in mun.Chisingu, str. Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, $7/l»; a introduce in partea dispozitiva a ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020, urmatoral cuprins: «a obliga Agentia Servicii Publice sé, introduca modificarile in registrul bunurilor ‘mobile la dreptul de proprietate si anume: Platon Veaceslav are dreptul de posesiune si folosinta, exceptind dreprul de dispozitie, pina la adoprarea unei solufi in prezenta cauza penala, asupra terenului cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha, constmuctia a sol cu nr.cadastral 0100418.103.01 cn suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02 cu suprafara de 541,8 mv/2, situate in mun.Chisinau, str Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni, 57/1 Prin cererea de coneretizare din 11 decembrie 2020 depus& de aparatorul Jon Crepu, in interesele petitionarului V Platon, s-a solicitat s& oblige procurorul s4 lichideze inealcdrile depistate si de a transmite companiei SRL "’PAVRAPID” IDNO 1013600039151 sau dui Platon Veaceslav (cod! personal 0972504883901) spre pastrare cu dreptul de posesiune si Jolosinga, exceptind dreptui de dispozitie, pind a adoptarea uni solupii in prezema cauza penala, a urmétoarelor bunuri imobile de care Platon Veaceslav a fosi deposedat in urma acfiunilor criminale, comise in privinja sa: terenul cu necadasiral 61004]8.103, on suprafaja de 0,585 ha, constructia la sol cu nr.cadastrai 0100418.103.0) cu suprajaja de 1229 m2 $i constructia cu nr.cadastral 0100418 103.02 cu suprafard de 541.8 m2, situate in mun Chisindu, str Mitropolit Gavril Bémuleseu Bodoni, 37/1; totodatl, sas oblige Procurorul s& lichideze incalcarile depistate si si oblige Agentia Servicii Publice 44 introducé modificarile tn registrul bumurilor imobile si anume: Platon Veaceslay (cody! personal 097250488390]) sau compania SRL “’PAVRAPID” IDNO 1013600039151 are dreptul de posesinme $i folosinsa, exceptind drepiul de dispozitie, pind la adoptarea unei solupit tn prezenta cauza penal, asupra terenului cu m.cadastral 0100418 103, cw Suprafaja de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418.103.01 cu Suprafata de 1229 m2 si constructia cu nr.cadastral 0100418. 103.02 cu suprafayé de 541.8 mv2, situate in mun Chisindu, st.Mitropolit Gavril Banulescu Bodoni Conform art.59 alin.(1) din Codul de procedura penala, parte vatamaté este considerata Persoana fizicd sau juridicd careia i s-a cauzat prin infraofiune un prejudiciu moral, fizic cau material, recunoscuta in aceasta calitate, conform legii, cu acordul victimei. Ter in conformitate cu art. 60 alin.(1) din Codul de procedura penala, parti vatamate i se restituie bunurile ce fi apartin si au fost ridicate de la persoana care a sAvirsit actiunea interzisa de legea penala Efectuand analiza actelor urmazirii penale in cadrul procedurii de revizuire a Procesului penal in cauza penalé nr. 2016970681 s-a stabilit, cA mai multe persoane, membri ai organizatiei criminale ce constituie obiect al exmaintrii in causa penal nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloacelor banesti in suma {otall.de-28,000,000,00 dolari SUA de pe contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS 9 CORPORATION, deschis la BC Moldova Agroindbank” SA cétre contul companiei afiliate lui Platon Veaceslav ANKOR GETAWAY LP, aceasta plata fiind parte a injelegerii avute cu Platon Veaceslav, si anume pentru procurarea imobilelor numite generic cladires “ASITO", amplasata pe adresa mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (aumerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea Central de Moda”, amplasata pe adresa mun, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 182 (numar cadastral 010051154) si clidirea Hotelul "’National”, amplasat pe adres mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 4 (numar cadastral 0100207726) La data de 13.11.2014 a fost incheiat un contract de vanzare-cumparare formal intre compania controlata de Platon Veaceslav. GENERASHON FINANCIAL BV si compania controlata de Plahotniue Vladimir prin intermediul lui Sor Ian, ISMIDA ALLIANCE LTD, privind comercializarea contra sumei de 3,000,000,00 dolari SUA @ cotei-part in marime de 100% din capitalui social al intreprinderii SRL "Alfa Engineering”, care defines dreptul de proprietate asupra actiunilor SA "Moldova-Tur”, care la randul sau defines dreptul de proprietate asupra clédirii Hotelului “"Netional”, amplasat pe adresa mun. Chisiné, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4, Prin semnarea acestui contract sa urmarit doar oficializarea transmiterii dreptului de proprietate asupra capitalui social al intreprinderii SRL "Alfa Engineering”, si in consecinté a cladirii Hotelul "’Najional”, amplasat pe adresa mun. Chigsindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 4 (numar cadastral 0100207726). astfel ef& nici un transfer al mijloacelor banesti intre cele dou companii mu a avut loc. Plahotniuc Vladimir, impreund cu alte persoane, inclusiv cu Sor Hlan, urmérind scopul procurdrii bunurilor imobile cu utilizarea banilor obsimuti ca rezultat al devalizanit sistemului banear din Republica Moldova prin compania nerezidenti VEB SOLUTIONS CORPORATION, a intrat in posesia cladirii “ASITO”, amplasate pe adresa mun.Chisinan, strMitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (mumerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418,103.02), prin intermediul mai multor persoane din esalomul executional, cirora le-a fost atribuit rolul de nominali in procesul de inregistrare a dreptului de proprietate asupra acestui activ imobiliar. La data de 13.01.2015, ca rezultat al sedintei Consiliului CIA ““ASITO" SA, s-a decis varsarea aportului in natura de cdtre CIA "’ASITO” SA in capitalul social al intteprinderit controlate de membrii organizatiei criminale “'Plehotniue’- SRL_"PAVRAPID”. Ca urmare, CIA ""ASITO” SA a introdus cladirea ""ASITO" de pe str-Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, $7/1 din mun. Chisinau in capitalul social al SRL "'PAVRAPID", devenind asociatul acesteia in marime de 99,9933 % Ulterior, prin contractul de vanzare-cumparare din 05.03.2015, CLA "'ASITO” SA a vindut companiei nerezidente CALMVIEW SERVICES LIMITED partea sociala in marime de 99,9933 % din capitalul social al SRL "PAVRAPID” La data de 06.03.2015, membrii organizatiei criminale **Plahotniuc”, avind scopul realizarii sarcinilor criminale, reiesind din atributiile ce le reveneau in interesele asociatie! criminale, acfionand in vederea asigurdrii inregistrarii dreptului de proprietate asupra cladirit > ASITO", amplasate pe adresa mun, Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodont 57/1, fia a efectua careva plafi in acest sens sau a transmite careva valori in schimb, prin jintermediul companiei nerezidente CALMVIEW SERVICES LIMITED, au procurat jntregul capital social in marime de 100% al companiei "PAVRAPID” SRL, iar prin contractul formal de vanzare-cumparare nr.1281 di TD" a vandut clidirea **ASITO” de pe strMitropolit Gavifi Chisinau companiei rezidente controlate de membrit INTERNATIONAL” SRL, la fel fir a efecrua caren BHP TEORESPUN | Barndescunaedoau b 7/1 sinefiviontde “Sor” "LY 10 careva valori in schimb Ulterior, la data de 18.03.2015, compania rezidenté "LYKRYST INTERNATIONAL” SRL a vandut formal companiei controlate de membrii organizafiei criminale ‘*Plahotniu: »PAVRAPID” SRL cladirea "ASITO”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, la fel fark a efectua careva plati in acest sens sau a transmite careva valori in schimb. La 30 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, SRL ,PAVRAPID”, jnstraineaza citre SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, cod fiscal 1015600002267, reprezentaté de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun. Chisinau sect Riscani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei Conform contractului din 18 mai 2015, SRL ,JMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentat’ de Ciapoi Tudor, instraineazi catre SRL CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentatd de cAtre Stirbet Sergiu - bunul imobil situat in mun. Chisindu sect. Riscani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfata de 0,585 ha., Oleonstmctie la sol nr. cadastral 0100418,103. cu suprafata de 1229 nv2 si constructie cu nr. cadastral 0100418. 103.02.cu suprafata de 541,8 nv2. Valoarea tranzactiei a constituit $6.631.000 lei ‘Astfel, la data de 18.05.2015, dreptul de proprietate al cladirii *ASITO”, amplasata pe adresa mun.Chisindu, str.Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, in temeiul unui contract de vanzare-cumparare, a fost inregistrat dupi compania "CAPITAL INVESTMENTS” SRL, fondatorul careia este compania nerezidenté POLYFIDIA SERVICES LIMITED, conturile bancare ale careia erau gestionate de la distanta, in perioada anului 2015, de rand cu compania "IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, SRL "PAVRAPID”, FINPAR INVEST” SRL si alte companii controlate de Plahotniue Vladimir de pe sistemul electronic cu IP nr.46.55.111.110, localizat in incinta cladirii *Global Business Center” Din materialele prezentate, rezultd, ci. SRL *PAVRAPID”, a fost inregistrata la data de 10.12.2013 c/f 1013600039151, a carei beneficiar efectiv este Platon Veaceslav in continuare la 30 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, SRL PAVRAPID”, instrdineaza catre SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, cod fiscal 1015600002267, reprezentata de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418. 103 cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Conform contractului. din 18 mai 2015, SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentata de Ciapoi Tudor, instraineazi catre SRL CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentata de catre Stirbet Sergiu - bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr, cadastral 0100418.103 cu suprfafa de 0,585 ha., Olconstructie la sol nr, cadastral 0100418.103. cu suprafata de 1229 m/2 si constructie cu nr. cadastral 0100418. 103.02.cu suprafata de 541,8 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit $6.63 1.000 lei jn contextul materialelor prezentate gi a argumentelor invocate de cAtre participanii la proces, instanta de judecata stabileste, cA prin incheierea Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani din 07.10.2020, a fost admis& in principiu cererea de revizuire inaintata de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale prin care se solicité revizuirea sentintei Judecdtoriei Chigindu, sediul Buiucani din 20.04.2017 pronuntate in cauza penal privindu-1 pe Platon Veaceslav Nicolae, recunoscut vinovat de comiterea infractiunilor prevazute de art. 190 alin. (5) si art. 243 alin. (3) lit. b) CP RM, mentinut& prin Decizia Colegiului Penal al Curtii de Apel Chisinau din 18.12.2017 si Decizia Colegiului penal largit, al Curtii Supreme de Justitie din 14.11.2018, 2 fost dispusa i rejudecarea in ordine de revizuire a cauzei penale nr. 1-561/2017 de invinuire a lui Platon Veaceslav in comiterea infractiunilor prevazute de art, 190 alin. (5) gi art. 243 alin, (3) lit. b) CP RM Prin actul judecdtorese mentionat, punctul 21 lit. c), d), e) s-a constatat c& versiunea regisita in declarafiile lui Veaceslav Platon, expusa in cadrul cauzei penale, privind existenta in anul 2011 a unei tranzactii de varizare-cumparare a mai multor active, incheiata inte Platon Veaceslav $i Plahotniue Vladimir sc confirma prin analiza atét a rulajului contului nr,279Si002/USD (ESCROW) deschis la BC 'YICTORIABANK” SA, cat gi prin rulajul contului companiei WESTBURN ENTERPRISES LTD. De asemenea, s-a constatat, ca creditele perfectate in anul 2011 de c&tre companiile LCs. “CRISTAL IMPEX” SRL, 1.C.S. "INFOART INTERNATIONAL” SRL, »NEGHINA COM” SRL si "BOGDAN & Co” SRL, care de facto erau controlate de cetPlaton Veaceslav, au fost utilizate ca parte a achitérii infelegerii avute cu Plahotniue Vladimir, pa marginea tranzactiei oficiale in sumé de 75.000.000,00 dolari SUA. in cadrul efectuarii cercetarilor in procedura de revizuire, s-a stabilit ca in anul 2014, membrii organizatiei criminale care constituie obiectul urméririi penale in cauza penala nr.2018978161, urmarind scopul de spalare a banilor obtinufi din sustragerea mijloacelor financiare din sistermul bancar al Republicii Moldova, pe parcursul anului 2014, au negociat cu Platon Veaceslav realizarea unei tranzacfii reversibile, prin care toate activele vandute in luna decembrie 2011 de cétre Plahotniuc Vladimir lui Platon Veaceslav cu participarea unor persoane interpuse, s4 revin& partilor in aceleasi condifii si cu acelagi pret de 80.000.000,00 dolari SUA, doar c& de aceasta data persoanele expuse in calitate de noi-proprietari urmand a fi folositi la randul membrilor grupului criminal condus de Sor Han, care reprezinta o parte constituanta a organizayiei criminale "’Plahotniuc” in cadrul efectuarii cercetarilor in procedura de revizuire, s-a stabilit c& la data de 10.11.2014 BC Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar in suma de 375- 586.737,00 MDL companiei PROVOLIROM SRL, cod fiscal 1013600020353. Mijloacele banesti primite in cont sub forma de credit bancar, societatea PROVOLIROM SRL le-a convertit in 23,000.000,00 dolari SUA si le-a transferat cdtre compania off- shore VEB SOLUTIONS CORPORATION, care la 13.11.2014 le-a transferat pe contul deschis la BC **Moldova Agroindbank” SA. Tot pe contul companiei VEB SOLUTIONS CORPORATION, la 11.11.2014 a intrat suma de 2.720.022,00 EUR, prin intermediul conturilor companiilor nerezidente: IOSTAS LEVEL LLP; WEST LAND ALLIANCE L.P.; JOLIET TRADING LP, ISMIDA ALLIANCE LTD, bani care provin din creditul acordat de catre BC Banca de Economii” SA in suma de 50.810.000,00 MDL societatii ” VOXIMAR-COM” SRL. Ulterior, 1a 13.11.2014 compania off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION a wansferat_mijloacele banesti primite in cont de la ISMIDA ALLIANCE LTD si *PROVOLIROM” SRL in suma totala de 28.000,000,00 USD, echivalent conform cursului BNM a sumei de 417.760.000,00 lei MDL, pe contul companiei nerezidente ANKOR GETAWAY LP a carei beneficiar efectiv este Platon Veaceslav. Toate aceste operatiuni au fost documentate, iar informatiile privind transferurile au fost anexate la cauza penalA. In cauza penala in care a fost condamnat cetiteanul Platon Veaceslav, procedura de revizuire a cireia a fost deschisa, organul de urmarire penala a lasat in nelucrare aspectul privind implicarea altor persoane la insusirea acestor mijloace banesti, rezultate din complexul de infractiuni, numite generic ""frauda bancar@”. Astfel, organul de urmarire penala, care a efectuat juntos GARESP UNPApe 1nr-20169780681 a apreciat ca punctul de destinatie finala a mij QE AnMlte in s totald de 28,000.000,00 dolari SUA, echivalent conform ¢Ui8ifal BXWf'#'sumei de 417/760 a 12 000 lei MDL- compania nerezidenti ANKOR GETAWAY LP a carei beneficiar efectiv este Platon Veaceslav. fn contextul in care se confirma anume versiunea inaintaté de Platon Veaceslav- apreciat& critic atat de organul de urmarire penalA, cat si de instantele de judecaté, c& aceasti plata in marime de 28.000.000,00 dolari SUA a fost facuta catre Platon Veaceslav anume pentru vanzarea de catre ultimul a activelor imobiliare, sub forma cladirilor "ASITO”, **Centrul de Moda” gi Hotclul **National”, ca parte a unci tranzactii reversibile avute loc in anul 2014. Potrivit contractului de vinzare cumpérare din 19.05.2015, SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentaté de catre administratorul Ciapoi Tudor, instrdineaza cétre SRL ,CAPITAL INVESTMENTS,,, in persoana administratorului $tirbei Sergiu, bunurile imobile situate pe adresa mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182, compuse din cota parte ideala in marime de 95% din terenul de pamint nr, cadastral 0100519.154, cu suprafafa de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02 garaj cu suprafata de 389,3 m/2, gi incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 55.855.000 lei. Este de mentionat c& fondatorul SRL ,CAPITAL INVESTMENTS”, este compania ,POLYFIDIA SERVICES LIMITED”. ‘La 02.01.2017, SRL CAPITAL INVESTMENTS" creazi compania CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, c&tre care la 04.01.2017 transmite drept aport social cladirea ‘"Centrul de Moda”, din mun. Chisinau, bd. $tefan cel Mare si Sfant, 182 Compania. "CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL codul fiscal 1016600043232, in persoana lui Vladimir Russu, a fost inregistraté in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017 avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun Chisinau. Pina la inceperea tranzactiilor de vanzare cumparare a ,,Centrului de Moda”, pachetul majoritar +1 detinea SA ,ASITO” cu 94% actiuni. Anume SA ,,ASITO” in perioada 01.10.2014-09.10.2014, a transferat pe conturile SA ,,Centrul de Moda” 19,2 mii lei in baza contractului AS/CM-29 din 01.10.2014 Potrivit raspunsului "Camrei Inregistrarii de Stat"IS, prezentat si cercetat in sedinta de judecatd, instanja de judecaté a constatat cf la data de 02.03.2015 au fost inregistrate modificdrile, operate in actele de constituire ale intreprinderii, cu redistribuirea pargilor sociale CIA"ASITO” SA- 99, 9933% La 02.01.2017, ,CAPITAL INVESTMENTS" creaz compania ,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL. Este de mentionat faptul c& compania ,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, codul fiscal 1016600043232, in persoana administratorului Vladimir Russu, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017, avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau, La data de 04.01.2017 a fost inregistrat dreptul de proprietate a companici CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL asupra bunului imobil cu numarul cadastral 0100519,154 cu cota parte 95% si cu numarul cadastral 0100519.154.02 cu cota parte 1.0, in temeiul actului de transmitere-primire nr. f/nr din 02.01.2017(0100/17/1139). ‘Astfel, organizatia criminala condusi de Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor, in baza creditelor objinute de la Banca de Econimii SA, s-au achitat pentru procurarea cladirii ,ASITO”, si in acest mod au obtinut controlul si dreptul de a dispune de acest bun, La fel din materiale rezulta, ca din momentul procurarii acestui imobil, din banii sustrasi din Banca de Economii, Vladimir Plahotaiuc si Tan Sor, au urmarit scopul dobindirii ilegale a dreptului de proprietate asupra cl&dirii si in acelasi timp, banii care au fost utilizati pentru procurarea cladirii sé fie incasati ulterior de la Platon Veaceslav in contul Bancij de Economii ... .. 1 / Prin urmare, organul de urmarire penala constata, c& tranzactiile efectuate in scopul achizitionarii cladirea AITO”, constituie_obiectul_actiunilor criminale @ organizatiei criminale presupus conduse de Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor, si in consecinth constituie umstantd relevant necesari pentru descoperirea infractiunii Instanta de judecaté stabileste cB circumstantele constatate la admiterea cereri de revimuire, se apreciazA cu puterea lucrului judecat, avind puterea juridica probant& depling “Arigglul 17 al Declaratici Universale a Drepturilor Omului art. 1 al Protocolulut aditional nr. 1 al CEDO, art, 46 al Constitufiei Republici Moldova, stipuleazi ca orice persoand are dreptul la proprietate, nimeni nu va ti lipsit in mod arbitrar, de proprietatea sa. Orice persoana fizic& sau juridicd are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poste fi lipsit de proprietatea sa, decit pentru o cauza de utilitare publicd si in condifiile legit. “Averea dobandit licit nu poate fi confiscata, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni or contraventii pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legit Din continutul dispozitiilor art. 158 CPP, reiese, c& mijloacele materiale de proba pot constitui inclusiv obiecte care sint produsul infractiunii. Corpurile delicte in contextual codului de procedura penal& constituie - sunt recunoscute obiectele, in cazul in care exist temeiuri de a presupune cd ele au servit la savarsirea infractiunii, au pastrat asupra lor urmele actiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acjiuni, precum si bani sau alte valori fori obiecte si documente, care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infractiunii, constatarea circumstantelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea invinuirii ori atenuarea raspunderii penale. Si, in coraborare cu art, 60 alin.(1) din Codul de procedur& penal, parti vatémate i st restituie bunurile ce i-i apartin si au fost ridicate de 1a persoane care a sav interzisa de legea penal, instanta constatd, cd este s-a stabilit cu certitudine c& ber persoanei juridice SRL ~PAVRAPID”, este Veaceslav Platon, care a fost recuno: calitate de parte vatdmatd si parte civild in cadrul cauzei penale nr. 2018978161, compare care 1a 02.03.2015 dispunea de dreprul de proprietate asupra bunului imobil eu numerele cadastrale: 0100418,103.01, 0100418,103.02, 0100418.103, cu cota parte 1.0, in temeiul ‘actului aditional nr.313 din 02.03.2015 si respective contractului de vinzare- cumparare nr 1724 din 27.03.2015, nr. 1533 din 18.03.2015. in conformitate cu art. 229! Cod de procedura penala stipuleaz procesul de recuperare a bunurilor infractionale, care se desfagoard in urmitoarele etape: 1) wrmarirea bunurilor infractionale si acumularea probelor; 2) indisponibilizarea bununilor infractionale; 3) Gonfiscarea bunurilor infractionale si repararea prejudiciilor; 4) restituirea ({ntoarcerea) bunurilor infractionale in conformitate cu prevederile art. 2295 alin. (1) Cod de procedura penala, instanta de judecata dispune de soarta bunurilor infractionale indisponibilizate, acesiea restituindu-se proprietarului de drept sau trecindu-se in proprietatea victimei, a parfi civile sau @ parti ‘vatimate, iar in lipsa acestora, trecerea gratuita in proprietatea statului. Tn circumstanfe enunfate supra, instanfe ajunge la concluzia, & procurorul Mihai Nicolai, de pe o parte corect a ajuns la concluzia de a recunoaste in calitate de corp delict terenul cu nr, cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol cu rnrcadastral 0100418.103.01, cu suprafaja de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 mv2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu- Bodoni 57/1, mun. Chisinau, bunuri imobile care au apartinut SA ,,ASITO” insa, pe de alta parte, tindnd cont de actele $i normele juridice nationale, cat si ale Conventiei Europene Pentru Drepturile Omului_mentionate, instanta stabileste, c& organul de urmarire penala urma s& respecte prevederile art. 60 ali penala, iar potrivit pet.2 din ordonanta: s-a wansmis spre dreptul de instrdinare, pand la adoptarea unei solufii in pr imobile teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la so, nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafafa de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418, 103.02, cu Suprafata de 541,8 my2, situate pe st. Mitropolit Gavril Banulescu- Bodoni 57/1 mun Chisinau, proprietarului »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL. codul fiscal 1016600043232, Astfel, de c&tre orgaml de umnérire penala a fost stabilit, cA societatea »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, codul fiscal 1016600043232 este parte la sirul tranzactillor fictiv- dubioase, beneficiarul c&reia este unul din persoanele invinuite in Comiterea infractiunilor imputate in cauza penala menfionat, totodati, find implicata in scheme care au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent Jegale, cu folosirea unor persoane juridice constituite penta a fi utilizate in scop infractional, cu decontarea de mijloace binesti obtinute pe cale infractionalA, or, in temeiul prevederilor art Penale, procurorul ori ofiterul de urmarire penala care are incuviingarea procurorului, in faza urmiririi penale, sau, dup caz, instanta dispune restituirea catre Proprietarul sau posesorul Tegal @ corpurilor delicte, restiruirea (intoarcerea) bunurilor infractionale, —acestea restituindu-se proprietarului de drept sau mecindu-se in proprietatea victimei, a parti civile sau partii vatamate, Prin urmare, procurorul urma s& transmiti bunurile immobile (Casa Modei) amplasate pe adresa mun. Chisingu, str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418, 103, 0100418.103.01, 0100418 103 02), partii civile sau a parti vatamate. SRL, beneficiarul efectiv al careia este Veacesiav Platon, Procurorul urmeaza si determine in pistrarea, posesiunea si folosinta cut urmeaza sh transmit bunurile immobile indicate Supra- persoanei juridice ,, PAVRAPID,,SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav Astfel, prin ordonantele din 12/08.2020 de catre organul de urmarire penala, Veaceslav Platon a fost Tecunoscut in calitate de parte vatamata $i parte civila in cadmul cauzei penale 2018978161, fiind stabilit, ca consecint, si deposedarea acestuia de bunurile detinute in persoana juridica SA ,ASITO". inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418. 103, 0100418.103 01, 0100418. 103.02-inre; ‘strate dupa .PAVRAPID”), cladirea »Centrul de Moda”, amplasata pe adresa m.un Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (numar cadastral 010051154) si cladirea »Hotelul National”, amplasat pe adresa mun, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (qumar cadastral 0100207726), fiind recunoscuta atit si in calitate de parte civilA Flind stabilite circumstante ce denota faprul, cd tranzactia de obtinere a dreprului de Proprictate asupra terenului cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha, constructia la sol nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418. 103.02, cu suprafata de 41,8 m situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau, bunuri imobile care au apartinut SA .ASITO” , au fost tranzactionate prin intermediul unor persoane juridice, in scheme care au evut in contextul acestor imprejurari, instanja de judecata stabileste c&, la examinarea mi petitionarului Veaceslav Platon- de catre procurorul ierarhic superior al Procuraturii Combaterii Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, nu s-a luat in consideratie argumentele descrise mai sus, prin urmare cerinta, edt si cea de concretizare, Invocaté de petitionar si apardtorul acestuia, este una intemeiatd, —instanya de judecata ve dispune declararea nulitapi ordonangei procurorulai Roman Dorogan din 18 noiembrie 2020, cat $i modificarca punctului 2, a ordonantei procurorului Mihai Nicolac din 28 octombrie 2020, astfel ca procurorul si fie obligat s4 inlature toate neajunsurile $i omisiunile admise si constatate de c&tre instanja de judecata fata de persoana juridica SRL”PAVRAPID” gi partea vatémata si civil4, si anume: incredintarea spre pastrare si folosinta, excepténd dreptul de instréinare, pana la adoptarea unei solutii in prezenta cauz& penala, bunurile imobile teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprafata de 0,585 ha., constructia la sol nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418,103.02, cu suprafata de 541,8 ny2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun Chisinau,- actualului proprietar,, PAVRAPID” SRL sau, parti vatémate si civile Platon Veaceslav, cu introducerea modificarilor in Registrul bunurilor Imobiliare: Agentiei Servicii Publice sa inscrie dreprul temporar de pastrare, posesiume gi folosint’, exceptand dreptul de instrainare a bunurilor imobile. Referitor la dreptul participanilor la proces de a contesta incheierea, instanya de Judecaté considera ca, desi prin prisma art. 313 alin. (6) CPP pot fi atacate cu recurs doar incheierile judecatorului de instructie privind refuzul in pornirea urmaririi penale, scoaterea persoanei de sub urmarirea penala, incetarea urméririi penale, clasarea cauzei penale si reluarea urmaririi penale, instanfa de judecati apreciaz’ cA cazul supus spre solutionare organului de jurisdictie se referd in mare parte la reluarea urmaririi penale prin revizuirea procesului penal si, astfel, din considerentele inclusiv c& in cadrul examinarii plangerii petitionarului i s-2 aplicat si o amenda judiciara privitor la care incheierea instanfei de judecata poate fi atacata separat cu recurs, dar si pentru a nu-i incalca petitionarului dreptul la un recurs efectiv prevazut de art. 13 CEDO, instanta de judecaté crede c& incheierea Judecatorului de instructie pe marginea pretentiilor petitionarului poate fi atacate cu recurs {n baza acestor motive, conducindu-se de Recomandarile Plenului Curtii Supreme de Justitie continute in Hotarirea nr. 7 din 04.07.2005 /Cu privire la practica asigurarii controlului judecdtorese de catre judecitorul de instructie in procesul urméririi penale/, modificata de Hotarirea Plenului Curtii Supreme de Justitie nr, 12 din 24.12.2010. in conformitate cu prevederile art, 41, art. 161 alin. (1), art.art.229/1, 229/5 alin. (1), art. 313 si art. 342 din Codul de procedura penalA, instanga de judecata, — DISPUNE: Se admite pléngerea depusé de Veaceslav Platon impotriva ordonanfelor adoptate de procuror pe marginea respingerii pléngerii petitionarului privind transmiterea bunului imobil cu drept de folosinté si posesie, pina la solutionarea in fond si adoptarea unei solutii definitive in cauza penala nr. 2018978161 Se declara nulitatea ordonantei procurorului, adjunct - interimar al Procurorului set. al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18 noiembrie 2020 prin care s-a respins contestatia depusa de Platon Veaceslav la 14 noiembrie 2020 impotriva ordonanjei din 28 octombrie 2020, emis de procurorul Mihai Nicolae in cauza penala nr. 2018978161 privind recunoasterea in calitate de corp delict in cauza penal nr. 2018978161, a urmatoarelor imobile: te n 0100418. 103, cu suprfata de 0,585 ha., constructia la sol cu nf cad asbie 0G suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418 |103.00 Ri’ 1/2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, spre pastrare si folosinta, exceptand dreptal de instrainare, pal 16 . Spoial’ Alexandru Copia corespunde originalului, judecdtor ORDONANTA mun. Chisinau 01 martie 2021 Procuror delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, in temeiul cauzei penale nr. 2018978161, - CONSTAT: Unmarirea penal in prezenta cauza a fost inceput la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combatere a Criminalitiii Organizate, Directia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat& gi Terorism din Roménia, sub aspectul sivarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infracfional, santaj, ingeliciune gi spalare de bani. Prin ordonanfa Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urméririi penale in prezenta cauzA de la autoritafile judiciare ale Rominiei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile c& au fost sivarsite infractiunile prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, sdvarsit in proporfii deosebit de mari, escrocherie, scivarsita in proportii deosebit de mari, spdlarea banilor, sdvarsitd in proporfii deosebit de mari). Ulterior, la 14 aprilie 2020, 1a prezenta cauzi penal a fost conexati cauza penal nr. 2020670068, porité Ia 06 aprilie 2020, de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitiii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3) lit.a), b) Arsitti de o organizatie criminal, in proporfii din Codul penal (spalarea banilor, s deosebit de mari) : De asemenea, 18 mai 2020, la prezenta cauz& penalé a fost conexati cauza penal& nr.2020670081, pomité la 18 mai 2020, de cétre Procuratura pentra Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, sdvarsitd in proportii deosebit de mari) La 30 iunie 2020, la prezenta cauzi penaki a fost conexaté cauza penala nr.2020670111, pornits la 29 iunie 2020, de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savargirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiunii), in continuare, la 30 iunic 2020, la prezenta cauz penal a fost conexati cauza penal nr.2020670112, pornita la 29 iunie 2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal tecul in inféitut tified si i oy SSPUNDE penal (amestecul in infituirea justitiei si in ural Bab Q BRST ON Cauza penata 2018978161 In cadrul urmaririi penale, in vederea elucidarii unor circumstanje impor pentru urmarirea penal, prin ordonanja procurorului din 24 martie 2020, a fo. dispusa ridicarea de la Institutia publica ,,Agentia Servicii Publice” a copiei dosarului juridic al persoanei juridice ,, ASITO” SA. Conform procesul-verbal de ridicare din 25.03.2020, de catre ofiferul de urmarire penala detasat la PCCOCS, de la Institutia public ,,Agentia Servicii Publice” au fost ridicate: copiile legalizate ale dosarului juridic al persoanei juridice, ,ASITO” SA, unde se define informatia despre dosarul cadastral al bunului imobil cu nr. 0100519.154, amplasat pe adresa sediul in mun Chisiniiu, str. Mitropolit Gavriil B&nulescu-Bodoni, 57/1, precum si proprietarii acestor bunuri, si tranzactiile efectuate privind bunul imobil. La 30.04.2020, prin procesele-verbale de cercetare Ja fafa locului si examinare a obiectelor si documentelor si ordonanta de recunoastere si anexare a documentelor, au fost examinate si recunoscute in calitate de mijloace materiale de proba (documente) si atasate la cauza penal copiile legalizate ale dosarului juridic. Astfel, s-a constatat ci conform contractului de vinzare cumpérare din 06.03.2015, Compania Internationala de Asiguréri ,ASITO”, instraineazi citre .LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, cod fiscal 1014600001481, reprezentati de Golodnyi Dmytro (cet. Ucrainei)., imobilul situat in mun, Chisinau sect, Rigcani str Mitropolit G. Bénulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Ulterior, la 18 martie 2015, conform contractului de vinzare cumpirare, »LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, la rindul su instrdineaz’ catre SRL ~PAVRAPID”, cod fiscal 1013600039151, reprezentaté de Cuciue Mihail, bunul imobil situat in mun. Chisinéu, sect. Rigcani, str Mitropolit G, Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfafa de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Este de mentionat faptul c& SRL ,,PAVRAPID” impreuna cu Ciapoi Tudor, sunt asoviati 100% a persoanei juridice ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, iat conform Deciziei Camerii inregistarii de Stat din 16.03.2015, a fost majorat capitalul social al societatii SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, prin introducerea prin majorare a cotei SRL ,PAVRAPID”, in valoare de 80131000, ce constituie in sine bunul imobil construcfii administrative situate in mun. Chigingu, sect. Riscani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1 cu _nr.cadastral 0100418.103.01 si nr.cadastral 0100418,103.02. fn continuare la 30 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, SRL .PAVRAPID”, instraineazi catre SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, cod fiscal 1015600002267, reprezentaté de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Conform contractului din 18 mai 2015, SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentati de Ciapoi Tudor, instraineaz& catre SRL CAPITAL Cauza penala 2018978161 bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Riscani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfata de 0,585 ha., Olconstructie la sol nr. cadastral 0100418.103. cu suprafafa de 1229 m/2 si constructie cu nr. cadastral 0100418.103.02.cu suprafata de 541,8 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 86.631.000 lei. Conform actelor de constituire, fondatorul SRL CAPITAL INVESTMENTS, este compania POLYFIDIA SERVICES LIMITED. Ulterior, la 02.01.2017, CAPITAL INVESTMENTS" creaza compania »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL. Este de menfionat faptul c& compania »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, codul fiscal 1016600043232, in persoana administratorului Vladimir Russu, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017, avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau. Conform ordonanjei din 28 octombrie 2020, a fost recunoscut in calitate de corp delict in cauza penala nr. 2018978161, terenul cu nr. cadastral 0100418.103, cu suprfafa de 0,585 ha., constructia la sol cu nr.cadastral 0100418.103.01, cu suprafata de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafata de 541,8 m/2, situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chiginéu si al incredinfa spre pastrare si folosint& proprietarului. Pentru adoptarea hotiririi mentionate s-a statuat inclusiv faptul cA conform art. 527 al Codului Civil, nu exista buna-credin{a cind dobinditorul stia sau trebuia si stie c& cel de Ja care a dobindit bunul nu era proprietarul lui, nu avea imputerniciri de a dispune de bun sau actul juridic de dispozitie era ineficient pe alt temei. Buna-credinta trebuie sa subziste pina in momentul intrarii in posesiune inclusiv. Mai mult ca atit, dobinditorul de buna-credinfé nu dobindeste dreptul de proprietate in temeiul alin. (1) in cazul in care bunul este furat, pierdut sau iegit in alt mod din posesiunea proprietarului contrar voinfei lui sau dobinditorul l-a obtinut cu titlu gratuit. De asemenea conform art. 17 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, art, 1 al Protocolului aditional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, orice persoana are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, in mod arbitrar, de proprietatea sa. Orice persoand fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale, Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decét pentru o cauza de utilitate public& si in conditiile legii. Averea dobandita licit nu poate fi confiscati, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii. Astfel dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci unul relativ. El poate constitui obiectul unor limit2ri, care trebuie sa fie prevazute de lege, sa urmareasca un scop legitim si sa fie proportionale in raport cu scopul urmérit. Aceste condifii rezulta din art. 54 alin. (2)-(4) din Constitutie. Preeminenfa dreptului, unul din principiile fundamentale ale unei societiti democratice, este inerent ansamblului articolelor Convenfiei (Iatridis vs Grecia [MC], hotarérea CEDO din 23 martie 1999, § 58; Amuur vs Franfa, hot&rarea CEDO din 25 iunie 1996, § 50). In consecinfa, chestiunea, da i ORIGINALULUI Procuror M. Nicola) Cauza penala 2018978161 ilipexintre 7 fandamentale ale persoanei (Sporrong et Lunnroth vs Suedia, hotararea CEDO din septembrie 1982, § 69; Ex-regele Greciei si alfii vs Grecia [MC], hot&rarea CEDO din 23 noiembrie 2000, § 89), nu necesita a fi examinatd, decét daci s-a constatat c& ingerinfa a respectat principiul legalitatii si nu a fost arbitrara. Nefiind de acord cu ordonanta din 28 octombrie 2020, Veaceslav Platon a contestat-o in temeiul art. 299! din Codul de Procedura Penala invocind faptul ca ultimul a fost recunoscut parte vatmati in cadrul cauzei penale nr.2018978161, pe faptul actiunilor grupului criminal, presupus condus de Plahotniue Vladimir si Sor Ian in privinfa sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si escrocherie, ce au auvut ca consecinji deposedarea de bunurile definute in persoana juridic’ SA ,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), soliciténd transmiterea bunurilor pentru pastrare acestuia, pana la finisarea urmiririi penale. Ca urmare a respingerii cererii, conform ordonantei din 18 noiembrie 2020, Platon Veacslav s-a adresat catre Judecdtoria Chisinau (sediu Ciocana), contestind refuzul admiterii cererii sale, conform art. 313 Cod Procedura Penala, solicitind nulitatea ordonanfei din 18 noiembrie 2020 si ordonantei din 28 octombrie 2020, in sensul trasmiterii in folosinté a bunurilor situate pe adresa mun. Chisinau str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1. in acest sens. conform fncheierii din 15 decembrie 2020 (dosar 10-2157/2020), Judecdtor Elena Costiuc, a declarat in parte nulitatea ordonantei din 28 octombrie 2020, si nul ordonanta din 18 noiembrie 2020. obligind procurorul _de a inlitura incAlc&rile drepturilor_si_libertitilor persoanei fizice Platon Veaceslav si persoanei juridice SRL .PAVRAPID” SRL, si transmitrea a bunurilor imobile situate pe adresa mun. Chisinu_str. Mitropolit Gavriil_Banulescu-Bodoni, 57/1. spre pastrare_si folosinti fir drept de instrdinarea uneia din parti, pind Ja adoptarea unei solutii in cauza penal nr.201897816. in continuare contestand cu recurs la 16.12.20 incheierea Judecatoriei Chisinau din 15 decembrie 2020, Curtea de Apel Chisinau la 18 februarie 2021, a respins recursul procurorului, iar incheierea a devenit irevocabila, Prin urmare, raportind cele menfionate coform prevederilor art. 467 din Codul de Procedura Penala, conform c&ruia hotiririle judectitoresti definitive sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice din fara gi au putere executorie pe intregul teritoriu al RM si colaborat cu art. 313 alin (5) al actului normativ mentionat, unde judecatorul de instructie, considerind plingerea intemeiati, adoti o incheiere prin care obliga procurorul s& lichdeze incalcarile depistate, se deduce constatarea faptului existentei actului judecdtorese obligatoriu. Hotirirea judecatoreasca fiind expresie a puterii judecdtorului de a transa litigiile, are fortd recunoscuta de lege, de a se opune redeschiderii ulterioare a aceleiasi judecati, asigurind astfel stabilitatea si securitatea raporturilor juridice. Ceea Cauza penala 2018978161 Jurisaicyionai se opune inire pary cu yawuare avsuiut, tat Lay UC LeIy, CU valoarea unei prezumtfii relative impotriva careia se poate face dovada contrara. Finalitatea Iucrului judecat find aceea de a asigura imutabilitatea verificdrii jurisdictionale. Totodaté, procurorul fiind in obligativitatea executirii incheierii din 15.12.2020, a constatat c& hotirirea menfionata a lsat inclusive o marjé de discretie pentru procurer, prin faptul identificarii posesorului cui urmeaz a fi transmis in posesie si folosinté anume, persoanei juridice SRL ,PAVRAPID” sau persoanei fizice Veaceslav Platon. in continuarea celor mentionate supra, s-a constatat c& SRL ,,PAVRAPID” este persoana juridicé care a definut bunul imobil amplasat pe adresa sediul in mun Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, denumit generic cladirea »ASITO”, pind la efectuarea tuturor tranzactiilor, iar conform actelor de constituire a persoanei juridice persoana fizic’ Veaceslav Platon nu este inclus in calitate de asociati. Prin urmare consider oportun ca bunurile nominalizate urmeaza a fi transmise catre SRL ,PAVRAPID”. in aceste conditii, avand in vedere cA urmeaza a fi stabilite toate circumstantele importante pentru procesul penal in cauzi, conducdndu-ma de prevederile art.52, art.158, art. 159, 160,161, art.255, 467 din Codul de procedura penala, - DISPUN: 1. A modifica pet. 2 a ordonanfei din 28 octombrie 2020, constatind faptul lichidarii incalcdrilor menfionate in inchierea Judecdtoriei Chisindu (sediul Ciocana ) din 15 decembrie 2020 si a transmite spre pistrare gi folosintd, exceptind dreptul de instrdinare, pani la adoptarea unei solufii in prezenta cauzd penal, bunurile imobile teren cu nrcadastral 0100418,103, cu suprfafa de 0,585 ha., constructia la sol nr.cadastral 0100418,103.01, cu suprafafa de 1229 m/2 si constructia cu nr.cadastral 0100418.103.02, cu suprafaa de 541,8 m/2, situate pe str, Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun Chigindu, spre pistrare si folosinfa persoanei juridice SRL ,PAVRAPID”. 2. Transmiterea ordonanta spre executare institutiilor competente, pentru iregistrarea si efectuarea modificarilor. ——— Procuror delegat in Procuratura - pentru Combaterea Criminalitatii_ , Lox Criminalititii Organizate si Cauze Spefiite, / Mihai Nicolai / / a Z COPIA CORESPUND. ORIGINALULUI Procuror M. Nicolat eZ Semagtura Cauza penala 2018978161 ORDONANTA cu privire la aplicarea sechestrului mun. Chisinau 16 decembrie 2020 Procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, examinand materialele cauzei penale nr. 2018978161- CONSTA Urmirirea penala nr. 2018978161 a fost inceput& la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combatere a Criminalititii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Roménia, sub aspectul sivarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, santaj, ingel&ciune si spallare de bani, Prin ordonanfa Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmaririi penale in prezenta cauzi de la autoritafile judiciare ale Romaniei si continuarea investigafiilor pe faptul banuielii rezonabile cA au fost savarsite infractiunile prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, scvarsit in proportii deosebit de mari, escrocherie, sdvarsitdi in proporfii deosebit de mari, spalarea banilor, scivarsiti in proporfii deosebit de mari). Ulterior la cauza mentionati a fost conexaté cauza penala nr. 2020670068, pomiti la 06 aprilie 2020, privind sivarsirea infractiunii previvzute de art.46, art.243 alin.(3) lita), b) din Codul penal, cauza penala nr.2020670081, pornita la 18 mai 2020, privind savarsirea infractiunii prevzute de art.190 alin.(5) din Codul penal, si cauza penalii nr.2020670112, pomita la 29 iunie 2020, privind sivarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal. Pottivit analizei efectuate, s-a constatat ci mai multe persoane, membri ai organizatiei criminale ce constituie obiect al examinirii in cauza penal nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloacelor binesti in sum total& de 28.000.000,00 dolari SUA de pe contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC *Moldova Agroindbank” SA citre contul companiei afiliate lui Platon Veaceslav ANKOR GETAWAY LP, aceasti plat find parte a infelegerii avute cu Platon Veaceslav si Vladimir Plahotniue pentru procurarea imobilelor numite generic clidirea "ASITO”, amplasatii pe adresa mun, Chisiniu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea "Centrul de Moda”, amplasaté pe adresa mun. Chisintu, bd. Stefap eel (numar cadastral 010051154) si cladirea Hotelul “Naflopalyomiplatat, be adr mun. Chisinau, bd. $tefan cel Mare gi Sfant, 4 (nu sro.00207726 Semnat Z Din momentul procurarii acestui imobil din banii sustrasi din Banca de Economii, Vladimir Plahotniue si Ilan Sor, au urmarit scopul dobindirii ilegale a dreptului de proprietate asupra cladirii si in acelasi timp, banii care au fost utilizati pentru procurarea cladirii s& fie incasafi ulterior de la Platon Veaceslav in contul Bancii de Economii. Urmeazi de mentionat ci in cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatamat’, stabilind circumstante ce denota actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniue Vladimir si Sor Ilan in privinga sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si escrocherie, ce au auvut ca consecinté deposedarea de bunurile detinute in persoana juridic’ SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele —_cadastrale_—0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea "Centrul de Moda”, amplasati pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare i Sfant, 182 (numar cadastral 010051154) si clidirea Hotelul ”National”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numar cadastral 0100207726). in cadrul urmaririi penale, in vederea elucidarii unor circumstante importante pentru urmétirea penal, prin ordonanfa procurorului din 25 martie 2020 a fost dispus’ ridicarea de la Institujia public’ ,Agentia Servicii Publice” a copiei dosarului juridic al ,,ASITO” SA. Conform contractului de vinzare cumpirare din 06.03.2015, Compania Internationali de Asigurari_ ,ASITO”, instraineazicatre-,,LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, cod fiscal 1014600001481, reprezentatt de Golodnyi Dmytro (cet. Ucrainei)., imobilul situat in mun. Chisinau sect. Rigcani str Mitropolit G. B&nulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Ulterior, la 18 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, »LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, la rindul séu instraineaz& citre SRL »PAVRAPID”, cod fiscal 1013600039151, reprezentata de Cuciuc Mihail, bunul imobil situat in mun, Chisinau, sect, Riscani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Este de menfionat faptul ci SRL ,PAVRAPID” impreuna cu Ciapoi Tudor, sunt asociati 100% a persoanei juridice ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, iar conform Deciziei Camerii fnregistarii de Stat din 16.03.2015, a fost majorat capitalul social al societafii_ SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, prin introducerea prin majorare a cotei SRL ,PAVRAPID”, in valoare de 80131000, ce constituie in sine bunul imobil constructii administrative situate in mun. Chisinau, sect. Rigcani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1 cu nr.cadastral 0100418.103.01 si nr.cadastral 0100418.103.02. in continuare la 30 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, SRL ,PAVRAPID”, instr&ineazi citre SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, cod fiscal 1015600002267, reprezentata de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun. Chisin&u sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfaja de 0,585 ha. Valoarea tranzactici a constituit 6.500.000 lei Conform contractului din 18 mai 2015, SRL ,,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentati de Ciapoi Tudor, instraineazi ciitre SRL »CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentati de ciitre Stirbet Sergiu - bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Riscani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfafa de 0,585 ha., Olconstructie la sol nr. cadastral 0100418.103. cu suprafata de 1229 m/2 gi construcie cu nr. cadastral 0100418.103.02.cu suprafata de 541,8 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 86.631.000 lei. Conform actelor de constituire, fondatorul SRL CAPITAL INVESTMENTS, este compania POLYFIDIA SERVICES LIMITED. Ulterior, la 02.01.2017, CAPITAL INVESTMENTS" creazi compania »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL. Este de mentionat faptul ci compania ,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, codul fiscal 1016600043232, in persoana administratorului Vladimir Russu, a fost inregistrat& in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017, avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau. Acelias circumstante au stat la baza c& la 07.10.2020, a fost admis cererea de revizuire inaintata de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalititii si Cauze Speciale, prin care s-a solicitat revizuirea sentinfei Judecttoriei Chisinau, sediul Bujucani din 20.04.2017, menfinut& prin Decizia Colegiului Penal al Curtii de Apel Chisinau din 18.12.2017 si Decizia Colegiului penal largit al Curtii Supreme de Justitie din 14.11.2018. Conform prevederilor art. 17 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, art, 1 al Protocolului adifional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, orice persoan’ are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, in mod arbitrar, de proprietatea sa. Orice persoan’ fizick sau juridici are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decdt pentru © cauza de utilitate publica i in condi confiscata, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii. Prin urmare, dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci unul relativ. El poate constitui obiectul unor limitari, care trebuie si fie previzute de lege, si urmareasc& un scop legitim si s& fie proportionale in {raj Ramer Aceste conditii rezult& din art. 54 alin, (2)-(4) din Constitutie, 08!GINALU WE 4 PPocuror M. Nicolai eo empl ee 2. = " a De altfel, Curtea Europeandi a refinut cf oricat de clar ar fi redactati 0 norma juridica, in orice sistem de drept, existi un element inevitabil de interpretare judiciari, inclusiv, intro norma de drept penal. Din nou, desi certitudinea este dezirabild, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesiva. (interpretarea normelor »Del Rio Prada vs Spania”, hotérérea din 21 octombrie 2013, § 92 si 93). Cu privire Ia clarificarea normelor juridice, Curtea European’ a statuat c& dezvoltarea progresiva a dreptului penal, prin intermediul procesului de creare a dreptului, este o parte bine consolidata si necesari a traditici juridice in statele-parti la Conventie. Articolul 7 din Conventie nu poate fi citit, ca interzicand clarificarea graduali a regulilor raspunderii penale, prin intermediul interpretirii judiciare de la caz la caz, cu condifia ca evolutia care rezulta s& fie conforma cu esenfa infractiunii si s& fie previzibila, in mod rezonabil (Kononov vs Letonia, hot&rarea din 17 mai 2010, § 185). Astfel, Curtea European’ a examinat Confiscarea bunurilor aflate in posesia terfilor, dupé condamnarea acuzafilor (Air Canada vs Marea Britanie, hotrdrea din 5 mai 1995). fn acelasi timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminala (productum sceleris), Curtea Europeani a examinat confiscarea care a urmat dupa condamnarea reclamantului (a se vedea Phillips vs Marea Britanic, hotirarea din 5 iulie 2001), precum si cauze in care confiscarea a fost dispusi, independent de existenfa unei proceduri penale, pentru cA patrimoniul reclamanfilor era prezumat, ca fiind de origine ilicité (a se vedea Riela si altii vs Italia, decizia din 4 septembrie 2001; Arcuri si alfii vs Italia, decizia din 5 julie 2001; Raimondo vs Italia, hotirdrea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activitati ilicite (Butler vs Marea Britanie, decizia din 27 iunie 2002), Jurisprudenta CtEDO, presupune trei condifii asumate corelativ pentru a Justifica si argumenta © restricjie adusi: a) limitarea este previzuti de lege; b) protejeaz un interes legitim; c) si fie necesara intr-o societate democratic. Astfel, principiul proportionalitaii, in acceptiunea sa clasic&, presupune ci oricare decizie sau masuri adoptati de organele abilitate, urmeazi s& se bazeze pe o justi si echitabilii evaluare a faptelor gi echilibrare adecvati a intereselor implicate, precum si pe o selectare coerenti a mijloacelor si mecanismelor, care urmeazi a fi utilizate, in vederea atingerii unui scop predefinit, Organul de urmirire penala a constatat ci numeroasele tranzactii care au avut ca obiect transmiterea dreptului de proprietate al bunurilor cladirii situate pe str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau, au constituit in sine actiuni ce au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent legale cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, conform unei scheme infractionale complexe bazati pe obtinerea frauduloasd a creditelor, crearea unei aparente de activitate comercial realé gi restituirea partial a creditelor, deghizarea miscitii mijloacelor financiare creditare prin diferite @conomice in baza unor tranzactii fictive si sustragerea lor ulterioar’, statuind c&- ca atare tranzactia a avut loc intre compania of-shore ,VEB