Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ


Master: Reabilitări orale cu agregare implantară
ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei BIOMATERIALE UTILIZATE ÎN IMPLANTOLOGIE
Codul disciplinei MMD.10.02 Categoria formativă a disciplinei DS

Anul de studiu I Semestrul* 1 Tipul de evaluare finală (E, V) E


Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 5
Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 56 Total ore pe semestru 112
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Numărul total de ore (pe semestru) din planul


Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ de învăţământ

Domeniul pentru studii de master SĂNĂTATE Total C** S L P


56 28 - 28 -
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator sau stagii clinice, P-proiect

Denumirea cursului Biomateriale utilizate in implantologie


Funcţia didactică, numele şi
Conf. Univ. Dr. Bechir Anamaria
prenumele titularului de curs
Funcţia didactică, numele şi
prenumele titularului de Conf. Univ. Dr. Bechir Anamaria
seminar/laborator/proiect
Obiectivele disciplinei Cursul se va axa pe prezentarea proprietăţilor fundamentale ale iomaterialelor naturale
(competenţe generale) sau sintetice, precum si a celor mai noi si diferite clase de materiale utilizate în
implantologie.
Competenţele specifice - cunoaşterea, selectarea şi utilizarea materialelor utilizate în implantologie
disciplinei (mod de prezentare, manipulare, stocare, proprietăţi, indicaţii, contraindicaţii)
cunoaşterea, selectarea şi utilizarea materialelor utilizate în laboratorul de
tehnică dentară pentru suprastructurile pe implante, în procesul tehnologic de
realizare a restaurărilor protetice

Conţinutul cursului – Programa analitică 28 ore


Biomateriale dentare: definiţie, caracterizare, clasificarea biomaterialelor, proprietăţile biomaterialelor
2h
utilizate in implantologie
Biomateriale dentare: biocompatibilitatea materialelor utilizate in implantologie 2h
Materiale metalice si nemetalice utilizate ca implanturi in medicina dentara: definiţie, caracterizare,
2h
clasificare
Biomateriale metalice utilizate pentru implanturi: titanul: definiţie, caracterizare, proprietăţi 2h
Biomateriale metalice utilizate pentru implanturi: aliaje pe bază de titan: definiţie, caracterizare,
2h
proprietăţi
Materiale nemetalice utilizate la implanturi in medicina dentara: definiţie, caracterizare, clasificare 2h
Biomateriale ceramice utilizate la implanturi: clasificarea biomaterialelor ceramice, tipuri de materiale
bioceramice utilizate ca implanturi: biomateriale ceramice inerte, biomateriale ceramice cu suprafeŢe 2h
active, biomateriale ceramice resorbabile
Biomateriale utilizate la implanturi: hidroxiapatita: caracterizarea hidroxiapatitei, obţinerea
2h
hidroxiapatitei, forme de prezentare
Biomateriale utilizate la implanturi: hidroxiapatita: proprietăţi, mod de prezentare, indicaţii,
2h
contraindicaţii, tehnica de lucru.
Tipuri de tratamente de suprafață ale biomaterialelor utilizate în implantologia orală 2h
Biomateriale pentru grefe osoase utilizate in stomatologia implantară: caracteristici, proprietăţi, mod de
2h
prezentare.
Biomateriale pentru grefe osoase utilizate in stomatologia implantară: indicaţii si contraindicaţii. 2h
Materiale metalice utilizate pentru suprastructura pe implanturi: oţeluri inoxidabile, aliajele de crom –
2h
cobalt: proprietăţi, mod de prezentare, indicaţii, contraindicaţii, tehnica de lucru.
Materiale metalice utilizate pentru suprastructura pe implanturi: titanul si aliaje pe bază de titan, alte
2h
aliaje: proprietăţi, mod de prezentare, indicaţii, contraindicaţii, tehnica de lucru.
Conţinutul stagiului clinic– Programa analitică 28 ore
Biomateriale dentare: definiţie, caracterizare, clasificarea biomaterialelor, prezentarea biomaterialelor
2h
utilizate in implantologie
Biomateriale dentare: masteranzii vor aprofunda specificitatea testelor de biocompatibilitate ale
2h
biomaterialelor utilizate in implantologia orală
Materiale metalice si nemetalice utilizate ca implanturi in medicina dentara: masteranzii vor studia
modul de prezentare, manipulare, stocare şi proprietățile biomaterialelor metalice si nemetalice utilizate 2h
ca implanturi in medicina dentara
Biomateriale metalice utilizate pentru implanturi: titanul: masteranzii vor aprofunda modul de
2h
prezentare, manipulare, stocare şi proprietățile titanului utilizat pentru implante
Biomateriale metalice utilizate pentru implanturi: aliaje pe bază de titan: masteranzii vor studia modul de
2h
prezentare, manipulare, stocare şi proprietățile aliajelor pr bază de titan, utilizate pentru implante
Materiale nemetalice utilizate la implanturi in medicina dentara: masteranzii vor aprofunda proprietăţile,
2h
modul de prezentare, indicaţiile, contraindicaţiile biomaterialelor nemetalice
Biomateriale ceramice utilizate la implanturi: masteranzii vor studia modul de prezentare, manipulare,
2h
stocare şi proprietățile acestor biomateriale ceramice
Biomateriale utilizate la implanturi: hidroxiapatita: masteranzii vor studia caracteristicile şi formele de
2h
prezentare ale hidroxiapatitei utilizate în implatologia orală
Biomateriale utilizate la implanturi: hidroxiapatita: masteranzii vor aprofunda modul de prezentare,
2h
manipulare, stocare şi proprietățile hidroxiapatitei utilizate pentru implante
Tipuri de tratamente de suprafață ale biomaterialelor utilizate în implantologia orală: masteranzii vor
2h
studia caracteristicile tratamentelor de suprafață ale biomaterialelor utilizate în implantologia orală
Biomateriale pentru grefe osoase utilizate in stomatologia implantară: masteranzii vor aprofunda
2h
proprietăţile, modul de prezentare, indicaţiile, contraindicaţiile şi tehnica de lucru.
Biomateriale pentru grefe osoase utilizate in stomatologia implantară: masteranzii vor aprofunda
2h
proprietăţile, modul de prezentare, indicaţiile, contraindicaţiile şi tehnica de lucru.
Biomateriale metalice utilizate pentru suprastructura pe implanturi: oţeluri inoxidabile, aliajele de crom –
cobalt: masteranzii vor studia modul de prezentare, manipulare, stocare, proprietăţile şi tehnologia 2h
specifică acestor tipuri de biomateriale
Biomateriale metalice utilizate pentru suprastructura pe implanturi: titanul si aliaje pe bază de titan, alte
aliaje: masteranzii vor aprofunda modul de prezentare, manipulare, stocare, proprietățile şi tehnologia 2h
specifică acestor tipuri de biomateriale.
Bibliografie
1. Bratu D. şi colaboratorii - Materiale dentare, vol. I, II, III, Ediţia a II-a, Ed. Helicon. Timişoara 1998
2. Bechir A. - Biomateriale dentare, Ed. Printech, Bucuresti, 2012
3. Craig Robert G.- Materiale dentare restaurative, 2001
4. Dumitrascu,N - Biomateriale si biocompatibilitate, Ed.UniversităŢii “Al.I.Cuza”Iasi, 2007
5. Pătraşcu I. – Biomateriale dentare, 2002

Modul de transmitere a informaţiilor


Forme de activitate Metode didactice folosite
- Proiecţia multimedia a cursului, conform programei analitice
Curs
- Învăţământ programat interactiv
Deprinderea practică a noţiunilor teoretice prezentate la curs prin:
 demonstraţii practice a utilizării materialelor folosite în implantologie
Stagiu clinic
 aparatura şi instrumentarul specific utilizării biomaterialelor dentare utilizate
în implantologie
Ponderea în notare, exprimată în procente
La stabilirea notei finale se iau în considerare
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20%
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 10%
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 0%
- alte activităţi 0%
Descrieţi modalităţile practice de evaluare finală, E:
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Prezenţa la lucrările practice. Prezenţa şi participarea activă la lucrările practice.
Refacerea obligatorie a absenţelor. Refacerea obligatorie a absenţelor.
Însuşirea termenilor de specialitate. Însuşirea termenilor de specialitate şi utilizarea lor în context
Însuşirea noţiunilor de bază care să demonstreze parcurgerea în mod adecvat.
materiei. Însuşirea noţiunilor ce demonstrează parcurgerea materiei.
Promovarea testului de verificare a cunoştinţelor teoretice şi
practice.
Dezvoltarea cu acurateţe a elementelor esenţiale ale
noţiunilor prin însuşirea întregului curs al disciplinei, alături
de studierea altor cărţi de specialitate.
Participare la discuţii interactive în timpul cursului sau
lucrărilor practice.
Capacitatea de explicare şi interpretare a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei printr-o abordare
interdisciplinară cu celelalte materii medicale generale şi de
specialite.

Titular disciplinǎ
Conf. Univ. Dr. Bechir Anamaria

S-ar putea să vă placă și