Sunteți pe pagina 1din 61

Fisa 1

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
(PRACTICĂ DE SPECIALITATE)
Grupa: Mijlocie
Mentor: Lucaci Emilia Maria
Domeniul de dezvoltare 1: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Domeniul experiential 2:Limbă și comunicare
Categoria de activitate: de consolidare
Titlul activității: Consolidarea cunoștințelor
Modalitate de realizare a activității didactice: joc didactic
Strategii didactice 3
Metode şi procedee didactice (predare, învățare și evaluare): convorbirea, explicaţia, , exerciţiu cu material individual
Materiale didactice: jetoane, fişe individuale de lucru, creioane colorate, lipici.
Forme de organizare: frontal, individual

1
cf Curriculumului pentru educație timpurie, 2019, p. 17.
2
cf Curriculumului pentru educație timpurie, 2019, p. 25.
3
Strategia didactică = demersuri acționale și operaționale flexibile, coordonate și raportate la obiective și situații educaționale particulare; sistem complex si
coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse educaționale care vizează atingerea obiectivelor operaționale.
Resurse:
 Temporale: 30 de minute
 De spațiu: sala de grupă
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și procedee Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII didactice de didactice organizare
predare-învățare
1. Moment organizatoric Doamna educatoare stabileşte ordinea şi
disciplina în sala de grupă şi pregăteşte
materialele necesare.
2. Captarea atenției Se realizează prin intermediul unui joc prin
care doamna educatoare, împreună cu
preşcolarii, formează un cuib tinându-se de
mâini.
4. Precizarea titlului şi a Doamna educatoare prezintă preşcolarilor
obiectivelor activităţile pe care le vor realiza pe centre,
oferind explicaţii.
5. Comunicarea/Însuşirea Doamna educatoare stabileşte sarcinile de
noilor cunoştinţe lucru pentru preşcolari, cele pe care le vor
(printr-o strategie realiza la activităţile pe centre.
metodică adaptată
nivelului de vârstă, Centrul de Bibliotecă:
obiectivelor, -Copiii au de trasat pe puncte o rândunică,
conţinutului temei şi care urmează a fi colorată.
prin utilizarea acelor Centrul de Stiinţă
mijloace de învăţământ -Copiii trebuie să pună în valiză 3 obiecte
care pot facilita şi care o vor ajuta pe rândunică în Ţările Calde.
eficientiza realizarea Acestea vor fi lipite cu lipici.
sarcinii didactice)
La cel de al treilea centru, Bucătăria copiii
vor avea de pregătit hrană sănătoasă pentru
rândunică.
6. Fixarea şi Doamna educatoare îi întreabă pe copii la ce
sistematizarea centru doresc să participe.
cunoştinţelor (se -propune copiilor să realizeze exerciţii penrtu
realizează prin repetare dezvoltarea motricităţii fine.
şi exerciţii aplicative) Pe parcursul activităţii, aceasta atrage atenţia
copiilor, corectând eventualele greşeli, oferă
explicaţii suplimentare şi face apreciervi
verbal, atat individuale, cât şi colective.
După ce copiii au realizat sarcinile de lucru
de la centrul la care se aflau initial, aceştia
schimbă locurile între ei, astfel încât fiecare
copil să treacă pe la toate centrele.
7. Încheierea activității/ Doamna educatoare propune copiilor exercitii
Explicaţii pentru de respiraţie şi de atenţie: ridică mâinile.
continuarea Se realizează o recapitulare a activităţilor
activităților de joc și realizate.
învățare Doamna educatoare recită câteva versuri
despre fructe, apoi le repetă împreună cu
copiii.
În final, aceasta oferă indicaţii pentru
continuarea activităţilor ce urmează a se
desfăşura.
Fișa 1
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Data: 15. 10.2020


Unitatea de învățământ: Școala primară ,,Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 4:Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică și exploatarea mediului
Subiectul/ Titlul lecției: Numerele naturale de la 0 la 1000

4
Cf. Planului cadru pentru învățământul primar, 2013, p. 2.
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Se asigură condițiile necesare desfășurării
orei, activității:
- Se stabilește ordinea și disciplina în
sala de clasă.
- Se pregătesc materialele didactice
necesare .

2. Verificarea Doamna învățătoare verifică cunoștințele


conţinuturilor însuşite anterioare ale elevilor prin verificarea temei
anterior (verificarea și printr-o serie de întrebări:
temei, verificarea - Cum se numește rezultatul adunării?
cunoştinţelor); - Cum se numește rezultatul scăderii?
- Care este cel mai mare număr de
- numităti?
- Care este cel mai mare număr de
zeci?
- Elevii răspund correct la aceste
întrebări.
3. Pregătirea elevilor Elevii sunt pregătiți printr-o convorbire prin
pentru receptarea care se recapitulează operațiile învățate, cât
noilor cunoştinţe și actualizarea notiunilor de tipul: unități,
(conversaţie zeci, sute.
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare cere elevilor să
obiectivelor deschidă caietul si cartea pentru a nota titlul
(profesorul comunică lecției noi: Numerele naturale de la 0 la
elevilor într-o manieră 1000.
accesibilă rezultatele Aceasta le transmite faptul că vor efectua
așteptate la finalizarea diferite tipuri de exerciții, pentru fixarea și
orei); înțelegerea lor.

Doamna învățătoare propune spre vizionare


5. Comunicarea/Însuşirea
un videoclip ce are ca scop însușirea
noilor cunoştinţe
informațiilor referitoare la modul de formare
(printr-o strategie
a numerelor:
metodică adaptată - 10 unități formează o zece;
obiectivelor, - 10 zeci formează o sută;
conţinutului temei şi - 10 sute formează o mie;
elevilor şi prin Se dă un exemplu pentru a înțelege: Din ce
utilizarea acelor este format numărul 379?
mijloace de învăţământ Se întreabă elevii:
care pot facilita şi - Care este cifra unităților? (9)
eficientiza realizarea - Care este cifra zecilor? (7)
sarcinii didactice); - Care este cifra sutelor? (3)
- Numărul 379 este par sau
impar?(impar)
- Care sunt numerele
impare?(1,3,5,7,9)
- Care sunt numerele pare? (0,2,4,6,8)
6. Fixarea şi Pentru a fixa cunoștințele elevilor, doamna
sistematizarea învățătoare le propune elevilor un exercițiu:
cunoştinţelor predate să scrie numerele, în cifre, după dictare.
(se realizează prin
repetare şi exerciţii De asemenea, joacă un joc: doamna
aplicative); învățătoare învârte Ruleta numerelor și
numește un elev pentru a citi numărul din
dreptul săgeții.
7. Explicaţii pentru În final, doamna învățătoare realizează
continuarea învăţării aprecieri individuale și colective asupra
acasă şi pentru modului în care s-au implicat la activitate.
realizarea temei. Elevii primesc drept temă exercițiile 1,2,3 și
5 de la pagina 15.
Data: 15. 10.2020
Unitatea de învățământ: Școala primară ,,Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 5: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul/ Titlul lecției: ,, Ciuboțelele ogarului”, de Călin Gruia

5
Cf. Planului cadru pentru învățământul primar, 2013, p. 2.
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Se asigură condițiile necesare desfășurării
orei, activității:
- Se stabilește ordinea și disciplina în
sala de clasă.
- Se pregătesc materialele didactice
necesare .

2. Verificarea Are loc printr-o serie de întrebări referitoare


conţinuturilor însuşite la activitatea precedent de la ora de
anterior (verificarea Comunicare în Limba română:
temei, verificarea - Care este titlul lecției de ieri?
cunoştinţelor); - De cine este scris textul?
Elevii răspund: ,,Ciuboțelele ogarului, de
Călin Gruia”.
Sunt numiți doi elevi pentru a citi din nou
lecția, integral.
3. Pregătirea elevilor Se aminteste sensul cuvintelor noi din text:
pentru receptarea ,,ciubotele”, ,,ogar”, ,,zgribulit”.
noilor cunoştinţe Elevii definesc aceste cuvinte, prin
(conversaţie sinonime.
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare cere elevilor să
obiectivelor deschidă caietele, să scrie data și titlul și
(profesorul comunică autorul textului suport.
elevilor într-o manieră
accesibilă rezultatele
așteptate la finalizarea
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea Elevii notează pe caiete cuvintele noi și
noilor cunoştinţe semnficația lor.
(printr-o strategie Este numit câte un elev pentru a ieși la tablă
metodică adaptată si a scrie cate un cuvant.
obiectivelor,
conţinutului temei şi Ogar=câine de vânătoare
elevilor şi prin Galbeni= bani de aur
utilizarea acelor Zgribulit=înfrigurat
mijloace de învăţământ Șubă= haină căptușită cu blană, cojocel
care pot facilita şi Ciuboțele=cizmulițe, ghetuțe
eficientiza realizarea
sarcinii didactice);
6. Fixarea şi Pentru a fixa cunostintele elevilor, doamna
sistematizarea învățătoare cere elevilor să formulize
cunoştinţelor predate propozitii cu unele dintre cuvintele noi.
(se realizează prin
repetare şi exerciţii
aplicative);
7. Explicaţii pentru Elevii primesc ca temă exercițiul 1 de la
continuarea învăţării pagina 25.
acasă şi pentru
realizarea temei.
Fisa 1
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
(PRACTICĂ DE SPECIALITATE)

Data:
Grupa: mijlocie
Mentor: Emilia Maria Lucaci
Domeniul de dezvoltare 6: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Domeniul experiential 7: Domeniul Limbă și comunicare
Categoria de activitate: Consolidare de cunoștințe
Titlul activității: „Primăvara și oaspeții ei”
Modalitate de realizare a activității didactice: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, Cubul, Turul Galeriei
Strategii didactice 8
Metode şi procedee didactice (predare, învățare și evaluare): de învățare
Materiale didactice: magini cu păsări călătoare, fișe individuale de lucru, piese de puzzle, lipici, popcorn, copăcei și frunze
din hârtie colorată, suport de carton colorat, scrisoarea rândunelelor, Grigoraș-Greieraș , imagine de primăvară, ecusoane pentru
membrii echipelor, Cubul Uriaș, rândunele pe sârmă, fișe individuale de lucru, cheia lui Grigoraș-Greieraș.

6
cf Curriculumului pentru educație timpurie, 2019, p. 17.
7
cf Curriculumului pentru educație timpurie, 2019, p. 25.
8
Strategia didactică = demersuri acționale și operaționale flexibile, coordonate și raportate la obiective și situații educaționale particulare; sistem complex si
coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse educaționale care vizează atingerea obiectivelor operaționale.
Forme de organizare: frontal, pe grupuri , individual

Resurse:
 Temporale:30 minute
 De spațiu: sala de grupă
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și procedee Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII didactice de didactice organizare
predare-învățare
1. Moment organizatoric Se creează condiţiile optime pentru buna
desfăşurare a activităţii: aerisirea sălii de
grupă, pregătirea materialului didactic
necesar, organizarea copiilor în spațiul
educațional.

2. Captarea atenției Are loc prin citirea unei scrisori în care vor
afla că a doua sarcină este să îl ajute pe
Grigoraș-Greieraș să le învețe pe rândunele
cât mai multe informații despre Primăvară.

3. Pregătirea pentru Are loc printr-o conversație despre o planșă


receptarea noilor pe care le-o pune doamna educatoare la
cunoştinţe (conversaţie dispoziție.
introductivă în care
sunt actualizate Copiii răspund întrebărilor adresate, dar vor
cunoştinţele dobândite formula și ei noi întrebări.
anterior)
4. Precizarea titlului şi a Doamna educaatoare comunicp elevilor
obiectivelor faptul ca la această activitate vor juca un joc
numit „Cubul Uriaș”, prin care vor învăța pe
rândunele multe lucruri despre acest frumos
anotimp.

5. Comunicarea/Însuşirea Doamna educatoare va explica copiilor


noilor cunoştinţe regulile de joc și modul de desfășurare al
(printr-o strategie acestuia.
metodică adaptată
nivelului de vârstă, - Copiii vor fi împărțiți în două echipe,
obiectivelor, Echipa Buburuzelor și Echipa Fluturașilor
conţinutului temei şi și vor primi un cub uriaș ale cărui fețe au
prin utilizarea acelor culori diferite;
mijloace de învăţământ - Câte un copil din fiecare echipă va
care pot facilita şi rostogoli cubul și, în funcție de culoarea
eficientiza realizarea feței de sus a cubului va alege o rândunică
sarcinii didactice) de pe sârma de aceeași culoare, la a cărei
întrebare să răspundă;
- Doamna educatoare îi va citi copilului
sarcina pe care o are de realizat de pe bilețelul
rândunicii DESCRIE, COMPARĂ,
ANALIZEAZĂ, APLICĂ, ASOCIAZĂ sau
ARGUMENTEAZĂ (metoda Cubului);
- Răspunsurile corecte vor fi marcate cu
rândunele pe un panou de departajare;
- Echipa care a dat cele mai multe răspunsuri
corecte câștigă.

Se va desfășura un joc de probă împreună cu


1-2 copii și se va verifica dacă sarcina
explicată a fost înțeleasă.

Jocul se va desfășura pe baza unui algoritm


cu variante de la simplu la complex.
Copiii vor rostogoli cubul pe rând și, în
funcție de culoarea feței de sus a cubului vor
alege o rândunică de pe sârma de aceeași
culoare.
Educatoarea îi va citi copilului sarcina pe
care o are de realizat de pe bilețelul
rândunicii.
În funcție de răspunsurile date, fiecare
echipă va primi rândunele pe panoul de
departajare

6. Fixarea şi Fiecare copil va primi câte o fișă de lucru pe


sistematizarea care o vor intui, după care le voi preciza
cunoştinţelor (se sarcinile. Fiecare copil av scrie după model
realizează prin repetare cuvântul PRIMĂVARA
şi exerciţii aplicative)
7. Încheierea activității/ Se fac aprecieri verbale individuale și
Explicaţii pentru colective, asupra modului în care s-au
continuarea implicat preșcolarii în activitate.
activităților de joc și
învățare
Fișa 2
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Data: 22. 10.2020


Unitatea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Titlul lectiei: Toamna. Doamna ruginie
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 9: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba romană
Subiectul/ Titlul lecției: ,, Cioc! Cioc! Cioc!”, de Emil Gîarleanu

9
Cf. Planului cadru pentru învățământul primar, 2013, p. 2.
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Doamna învățătoare asigură condițiile
necesare desfășurării orei de ,,Comunicare în
limba română”: face prezența, pregătește
materialele didactice.
2. Verificarea Doamna învățătoare desemnează un elev
conţinuturilor însuşite pentru a citi integral textul.
anterior (verificarea Doamna învățătoare verifică cunoștințele
temei, verificarea elevilor asimilate anterior, printr-o serie de
cunoştinţelor); întrebări:
- Care este titlul textului?
- Titlul textului este ,,Ciuboțelele ogarului”.
- Care este autorul textului?
- Autorul textului este Călin Gruia.
- Care sunt personajele textului?
- Personajele textului sunt Iepurele și
Ogarul.
Elevii sunt solicitați pentru a găsi trăsături
fizice si morale celor două personaje:
iepurele – mic, fricos, cu ochii negri.
3. Pregătirea elevilor Pentru a prezenta elevilor noua lecție,
pentru receptarea doamna învățătoare le adresează elevilor
noilor cunoştinţe două ghicitori ce au ca răspuns numele celor
(conversaţie două personaje ce vor fi întâlnite în text.
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare prezintă într-o manieră
obiectivelor accesibilă titlul noului text: ,Cioc! Cioc!
(profesorul comunică Cioc!”, de Emil Gârleanu, precizând faptul
elevilor într-o manieră că, la sfârșitul activității, elevii vor cunoaște
accesibilă rezultatele informații noi despre cele două animale.
așteptate la finalizarea
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea Elevii citesc textul individual, în gând.
noilor cunoştinţe Este desemnat un elev pentru a citi textul cu
(printr-o strategie voce tare.
metodică adaptată Doamna învățătoare întreabă elevii care e
obiectivelor, este titlul, autorul și personajele textului citit
conţinutului temei şi și le citește acestora continuarea
elevilor şi prin fragmentului dat.
utilizarea acelor Le este prezentată elevilor o scurtă
mijloace de învăţământ bibliografie despre autor.
care pot facilita şi De asemenea, le prezintă elevilor două
eficientiza realizarea filmulețe ce au ca scop oferirea de informatii
sarcinii didactice); noi, curiozități, referitoare la toate speciile
de veverițe și ciocănitori.

6. Fixarea şi Elevii deschid caietele, scriu data, titlul si


sistematizarea autorul textului.
cunoştinţelor predate Doamna învățătoare notează pe tablă
(se realizează prin cuvintele noi, iar elevii le transcriu pe caiete:
repetare şi exerciţii merinde=mâncare, se mânie=se supără,
aplicative); roadă=fruct.
Doamna învățătoare solicită elevilor să
alcătuiască propoziții cu cuvintele de la
vocabular.
7. Explicaţii pentru Doamna învățătoare oferă elevilor exercițiile
continuarea învăţării ce urmează a fi rezolvate acasă.
acasă şi pentru
realizarea temei.
Data: 22.10.2020
Unitaea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 10: Matematică și științe
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Subiectul/ Titlul lecției: Numerele naturale de la 0 al 1000
Resurse:
 Temporale:50 minute
 Spațiale: sala de clasă și mediul on-line

10
Cf. Planului cadru pentru învățământul primar, 2013, p. 2.
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Se pregătesc materialele necesare
desfășurării lecției.
2. Verificarea Pentru a verifica cunoștintele însușite
conţinuturilor însuşite anterior, doamna învățătoare propune
anterior (verificarea elevilor o activitate independentă, să scrie cu
temei, verificarea litere numerele: 379, 907, 430.
cunoştinţelor); De asemenea, vor desfășura un joc ce are ca
scop însușirea diferenței dintre successor/
predecesor, numere pare/ numere impare.
Elevii învârt roata numerelor 0→1000.
Ei au de precizat:
- succesorul lui 799;
- cel mai mare număr par scris cu 3 cifre
identice;
- predecesorul lui 799;
- vecinii lui 799;
- cel mai mic număr impar de 3 cifre;
- trei numere impare de forma SZU de 3
cifre identice;
3. Pregătirea elevilor Doamna învățătoare comunică elevilor tema
pentru receptarea lecției. Vor rezolva exercții cu numere
noilor cunoştinţe naturale de la 0 la 1000.
(conversaţie
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare subliniază importanța
obiectivelor lecției de astăzi, faptul că vor aprofunda
(profesorul comunică cunostințele asimilate referitoare la
elevilor într-o manieră compararea, scrierea cu litere, ordonarea
accesibilă rezultatele crescător și descrescător a numerelor
așteptate la finalizarea naturale de la 0 la 1000.
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea Elevii deschid caietele, scriu data și titlul
noilor cunoştinţe lecției.
(printr-o strategie Pentru a aprofunda subiectul lecției, doamna
metodică adaptată învățătoare propune spre rezolvare o serie de
obiectivelor, exerciții:
conţinutului temei şi 1. Compară numerele:
elevilor şi prin 120 și 127 185 și 489
utilizarea acelor 174 și 174 717 și 817
mijloace de învăţământ 520 și 520 325 și 352
care pot facilita şi 2. Ordonează:
eficientiza realizarea a) crescător numerele: 665, 128, 756, 201,
sarcinii didactice); 699, 332, 996;
b) descrescător numerele: 321, 502, 123,
907, 566, 709, 656, 132, 970;
3. Continuă fiecare șir:
a) 275, 295, 315, …
b) 933, 930, 927, …
c) 103, 213, 323, …
Elevii răspund și rezolvă corect exercitiile,
pe parcursul lecției primind aprecieri
verbale.
6. Fixarea şi Pentru a fixa cunoștințele elevilor, doamna
sistematizarea învățătoare propune spre rezolvare un
cunoştinţelor predate exercițiu de tipul:
(se realizează prin - Scrie toate numerele de trei cifre distincte,
care se pot forma din: 7, 3, 6, 4.
repetare şi exerciţii Elevii scriu toate numerele, în ordine
aplicative); crescătoare.
7. Explicaţii pentru Elevii primesc exercitiile de rezolvat pentru
continuarea învăţării tema de acasă.
acasă şi pentru
realizarea temei.
Data: 22. 10.2020
Unitatea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Disciplina: Muzică și mișcare
Subiectul/ Titlul lecției:
Resurse:
 Temporale: 50 minute
 Spațiale: sala de clasă și mediul on-line
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Se pregătesc materialele necesare
desfășurării lectiei.
2. Verificarea Elevii se ridică în picioare. Alături de
conţinuturilor însuşite doamna învățătoare intonează cântecul
anterior (verificarea ,,Clap clap song”. Pe parcursul acestuia,
temei, verificarea execute miscări care să respecte ritmul si
cunoştinţelor); pauzele impuse de melodie.
3. Pregătirea elevilor
pentru receptarea
noilor cunoştinţe
(conversaţie
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a
obiectivelor
(profesorul comunică
elevilor într-o manieră
accesibilă rezultatele
așteptate la finalizarea
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea -
noilor cunoştinţe
(printr-o strategie
metodică adaptată
obiectivelor,
conţinutului temei şi
elevilor şi prin
utilizarea acelor
mijloace de învăţământ
care pot facilita şi
eficientiza realizarea
sarcinii didactice);
6. Fixarea şi
sistematizarea
cunoştinţelor predate
(se realizează prin
repetare şi exerciţii
aplicative);
7. Explicaţii pentru
continuarea învăţării
acasă şi pentru
realizarea temei.
FIȘA 3
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
(PRACTICĂ DE SPECIALITATE)
Data:
Grupa: mare
Mentor: Emilia Maria Lucaci
Domeniul de dezvoltare 11 : Cunoașterea Mediului
Domeniul experiential 12: Domeniul Știință
Categoria de activitate: Consolidare de cunoștințe
Titlul activității: ”O călătorie în Univers cu Robo-Bobo”
Modalitate de realizare a activității didactice: Joc didactic
Strategii didactice 13
Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, observația, exercițiul, metoda exploziei stelare, problematizarea
Materiale didactice: : Roboțelul Robo-Bobo , steluțe colorate,ecusoane pentru membrii echipelor, sistem solar gonflabil, sistem
solar magnetic, plicuri cu ghicitori și răspunsurile în imagini, steluțe ( pentru punctaj ), Insignele Soarelui - recompense.
Forme de organizare: frontal, pe grupe
Resurse:
 Temporale: 30 minute

11
cf Curriculumului pentru educație timpurie, 2019, p. 17.
12
cf Curriculumului pentru educație timpurie, 2019, p. 25.
13
Strategia didactică = demersuri acționale și operaționale flexibile, coordonate și raportate la obiective și situații educaționale particulare; sistem complex si
coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse educaționale care vizează atingerea obiectivelor operaționale.
 De spațiu: sala de grupă
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și procedee Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII didactice de didactice organizare
predare-învățare
1. Moment organizatoric Se asigură condiţiile optime pentru buna
desfăşurare a activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- pregătirea materialului didactic
necesar;

2. Captarea atenției Se realizează prin prezentarea unei surprize a


lui Robo-Bobo care va aduce copiilor Sistemul
Solar în varianta magnetică, elemente pe care
le vor folosi pe parcursul activității.

3. Pregătirea pentru Are loc printr-o serie de întrebări adresate de


receptarea noilor către doamna educatoare către preșcolari:
cunoştinţe (conversaţie - Ce planete știți voi?
introductivă în care - Ce este Soarele?
sunt actualizate - Ce primim de la Soare?
cunoştinţele dobândite
anterior)
4. Precizarea titlului şi a Doamna educatoare le va spune copiilor că
obiectivelor în cadrul activității de cunoașterea mediului
vor juca un joc nou numit ” O călătorie în
Univers” și cu ajutorul cunoștințelor pe care
ei le au vor identifica planetele din Sistemul
nostru Solar precum și caracteristicile lor.
5. Comunicarea/Însuşirea
noilor cunoştinţe Doamna educatoare explica copiilor
(printr-o strategie regulile de joc și modul de desfășurare al
metodică adaptată acestuia:
nivelului de vârstă,
obiectivelor, - Copiii vor fi împărțiți în două echipe Echipa
conţinutului temei şi Cometelor Și Echipa Asteroizilor
prin utilizarea acelor - Copiii vor recunoaște planetele după
mijloace de învăţământ descrierea făcută i le vor așeza pe table
care pot facilita şi magnetică.
eficientiza realizarea - Fiecare răspunde la întrebările formulate de
sarcinii didactice) ei CE…?, CINE…?, CÂND…?, UNDE…?,
DE CE…?
- Copiii din fiecare echipă aleg corpurile
cerești corespunzătoare ghicitorilor aduse de
către Robo-Bobo
- Fiecare răspuns corect este punctat cu o
steluță
- Câștigă echipa care a dat cele mai multe
răspunsuri corecte

Se va desfășura un joc de probă împreună cu


1-2 copii și se va verifica dacă sarcina
explicată a fost înțeleasă.

Jocul se va desfășura pe baza unui algoritm


cu variante de la simplu la complex.
” O călătorie în Univers”
Copiii identifică planeta după
caracteristicile prezentate și o denumesc, apoi
o așează la locul potrivit pe Sistemul Solar.
Pe un panou este așezată o stea mare în
jurul căreia sunt puse 5 steluțe colorate care
conțin întrebările:
Pe rând, fiecare echipă adresează întrebări
și oferă răspunsuri.

6. Fixarea şi Fiecare copil va primi câte o fișă de lucru


sistematizarea pe care o vor intui, după care o vor rezolva în
cunoştinţelor (se funcție de explicațiile date.
realizează prin repetare
şi exerciţii aplicative)
7. Încheierea activității/ Se vor face aprecieri asupra desfășurării
Explicaţii pentru jocului, copiii vor primi recompense
continuarea
activităților de joc și
învățare
Fișa 3
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Data: 5. 11.2020
Unitatea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 14: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul/ Titlul lecției: ,,Mama”, de Panait Cerna

14
Cf. Planului cadru pentru învățământul primar, 2013, p. 2.
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Doamna învățătoare asigură condițiile
optime pentru începerea activității. Se
pregătește materialul didactic necesar.
2. Verificarea Actualizarea cunoștințelor se realizează
conţinuturilor însuşite printr-o scurtă convorbire despre temă.
anterior (verificarea
temei, verificarea
cunoştinţelor);
3. Pregătirea elevilor Doamna învățătoare cere elevilor să prezinte
pentru receptarea cât mai multe însușiri ale unei poezii.
noilor cunoştinţe
(conversaţie
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare îi anunță pe elevi tema
obiectivelor lecției. Aceasta le comunică faptul că, în
(profesorul comunică urma activității, vor asimila caracteristicile
elevilor într-o manieră unei poezii (rima, versuri) prin raportare la
accesibilă rezultatele textul suport.
așteptate la finalizarea
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea Elevii citesc poezia în gand, apoi cu voce
noilor cunoştinţe tare.
(printr-o strategie Doamna învățătoare solicită elevilor să
metodică adaptată deschidă caietele pentru a scrie împreună
obiectivelor, noțiuni despre textul liric.
conţinutului temei şi Se scrie titlul și autorul poeziei.
elevilor şi prin
utilizarea acelor Doamna învățătoare inițiază o discuție cu
mijloace de învăţământ elevii referitoare la tema și mesajul poeziei:
care pot facilita şi -Cum i se înfățișează poetului casa
eficientiza realizarea părintească?
sarcinii didactice); -Ce vede poetul în casa părintească?
-Cu cine este asemănată mama?
-Din ce este alcătuita poezia?
-Câte strofe are această poezie?
-Ce timp de rimă are această
poezie?(împerecheată)
Elevii răspund la întrebări.
Se citesc cuvintele noi din text și se scrie la
tablă și pe caiete înțelesul lor.

6. Fixarea şi Pentru a verifica dacă copiii au fost atenți,


sistematizarea doamna învățătoare îi întreabă cum se
cunoştinţelor predate numește poezia studiată și care este autorul
(se realizează prin acesteia.
repetare şi exerciţii
aplicative);
7. Explicaţii pentru Doamna învățătoare le prezintă elevilor
continuarea învăţării cerința din temă: de transcrsis pe caiete
acasă şi pentru poezia studiată și de învățat versurile
realizarea temei. acesteiea.
Data: 05. 11.2020
Unitatea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 2 : Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Subiectul/ Titlul lecției: „ Adunarea numerelor naturale fără trecere peste ordin în concentrul 0-1000”
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Se asigură ordinea și disciplina în sala de
clasă.
Elevii sunt atenționați că trebuie să-și
pregatească carțile și caietele.

2. Verificarea Se verifică tema.


conţinuturilor însuşite Doamna învățătoare îi întreabă dacă au
anterior (verificarea întâmpinat dificultăți.
temei, verificarea Se clarifică eventualele nelămuriri.
cunoştinţelor);
3. Pregătirea elevilor Are loc o conversație referitoare la
pentru receptarea termeni/noțiuni din domeniul matematicii:
noilor cunoştinţe -Cum se numește rezultatul adunării?
(conversaţie (sumă sau total)
introductivă, în care Cum se numește rezultatul scăderii?
sunt actualizate (diferență)
cunoştinţele dobândite Cum se numește primul număr de la
anterior); scădere? (descăzut)
Cum se numește al doilea număr de
la scădere? (scăzător)

4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare cere elevilor să


obiectivelor deschidă caietele de Matematică, să scrie
(profesorul comunică data și titlul lecției: „ Adunarea numerelor
elevilor într-o manieră naturale fără trecere peste ordin în
accesibilă rezultatele concentrul 0-1000”.
așteptate la finalizarea Aceasta le comunică faptul că vor efectua
orei); exerciți, adunări, cu numerele până la 1000.
5. Comunicarea/Însuşirea Doamna învățătoare începe să explice
noilor cunoştinţe elevilor modalitatea prin care se adună două
(printr-o strategie numere, formate doar din zeci și unități.
metodică adaptată
obiectivelor, Se dă exercițiul: 53+21=?
conţinutului temei şi Aceasta le precizează faptul că există două
elevilor şi prin posibilități:
utilizarea acelor 1. Să grupăm zecile cu zecile și
mijloace de învăţământ unitățile
care pot facilita şi cu unitățile.
eficientiza realizarea 2. Să le asezăm unele sub altele, zeci
sarcinii didactice); sub zeci și unități sub unități.

Elevii sunt scoși pe rând la tablă pentru a


efectua cât mai multe adunări de acest fel.
Întrucât și-au actualizat modul de calcul al
adunărilor cu numere formate din două cifre,
aceștia vor urma să resolve și exerciții cu
numere formate din sute, zeci și unități.

Se dă exercițiul: 151+424=?
Sunt explicate etapele de rezolvare:
Mai întâi, descompunem numerele:
- pe 151 în descompunem în
100+50+1;
- pe 424 descompunem în 400+20+4.
Pasul al doilea: tragem o linie sub ele si le
adunăm: unități cu unități, zeci cu zeci și
sute cu sute.
Rezultatul va fi egal cu 575.
Elevii sunt atenți și înțeleg modalitatea de
calcul a acestor exerciții.
6. Fixarea şi Pentru a fixa mai bine algoritmul de rezolvare
sistematizarea a acestor tipuri de exerciții, doamna
cunoştinţelor predate învățătoare scrie la tablă mai multe exerciții
(se realizează prin pentru a le putea rezolva elevii.
repetare şi exerciţii Elevii sunt numiți, pe rând, pentru a le
aplicative); rezolva.
De asemenea, pentru a complica exercițiul,
cere elevilor să compună o problemă după
primul exercițiu: 243+314.
,,Ana avea 243 de mere și 314 pere. Câte
fructe are în total Ana?”
Elevii răspund corect.
7. Explicaţii pentru Ca temă, pentru a exersa rezolvarea acestor
continuarea învăţării exerciții, elevii primesc de rezolvat toate
acasă şi pentru cerințele de la pagina 22.
realizarea temei.
Fisa 4
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
(PRACTICĂ DE SPECIALITATE)
Data: 15.12.2020
Grupa: Mijlocie
Mentor: Lucaci Emilia Maria
Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea Socio-Emoțională
Domeniul experiential: Om și Societate – Educația pentru societate
Categoria de activitate: Joc didactic
Titlul activității: „Du-te la cumpărături!”
Modalitate de realizare a activității didactice: convorbire, joc didactic, explicație, problematizare, exercițiu.
Metode şi procedee didactice (predare, învățare și evaluare): învățare
Materiale didactice: frigiderul de carton, jetoane cu diverse alimente, coș de cumpărături, magazine de jucărie, farfurii uriașe, lipici,
tabelă de scor, buline colorate, trofeu
Forme de organizare (individual, frontal, perechi...): frontal, individual, pe grupe.
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și procedee Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII didactice de didactice organizare
predare-învățare
1. Moment organizatoric Se asigura conditiile necesare desfasurarii
activitatii.
2. Captarea atenției Se realizeaza cu ajutorul unei povesti:
,,Randunica mancacioasa``, de Eric Carle. Pe
parcursul povestii, doamna educatoare
prezinta imagini din poveste apoi are loc o
conversatie despre ceea ce trebuie ei sa retina.
3. Pregătirea pentru Are loc o discutie despre modul in care
receptarea noilor oamenii isi procura hrana, despre
cunoştinţe (conversaţie cumparaturi, lista de alimente ce trebuie
introductivă în care cumparate.
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior)
4. Precizarea titlului şi a Randunica va spune copiilor ca jocul pe care
obiectivelor il vor juca se numeste ,,Du-te la
cumparaturi``. De asemenea, aceasta prezinta
regulile jocului: vor fi impartiti in 2 grupe.
5. Comunicarea/Însuşirea Jocul are loc in doua etape: un joc de proba si
noilor cunoştinţe desfasurarea jocului propriu zis. Copiii vor
(printr-o strategie incerca sa gaseasca jetonul care se potiveste
metodică adaptată cu cel pe care ei il detin, pe parcurs fiind
nivelului de vârstă, incurajati si aplaudati.
obiectivelor,
conţinutului temei şi
prin utilizarea acelor
mijloace de învăţământ
care pot facilita şi
eficientiza realizarea
sarcinii didactice)
6. Fixarea şi O alta etapa, cea de complicare a jocului se
sistematizarea va realiza cand toate cumparaturile au fost
cunoştinţelor (se facute si jetoanele au pereche. Copiii vor
realizează prin repetare alege alimente sanatoase din frigider, timp de
şi exerciţii aplicative) 5 minute, apoi se va verifica ce au ales. Vor fi
rasplatiti cu buline.
7. Încheierea activității/ Are loc prin aprecieri verbale pe care le face
Explicaţii pentru doamna educatoare, asupra modului de
continuarea implicare a copiilor la activitatea realizata.
activităților de joc și
învățare
Fișa 4
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Data: 12. 11.2020


Unitatea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 1 : Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul/ Titlul lecției: „Bunica”, de Ștefan Octavian Iosif
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI procedee didactice (forme)
didactice de de
predare- organizare
învățare
1. Moment organizatoric; Se asigură ordinea și disciplina în sala de clasă.
Elevii pregătesc cărțile și caietele de ,,Comunicare
în limba română”.

2. Verificarea Verificarea cunoștințelor are loc prin verificarea


conţinuturilor însuşite temei de către doamna învățătoare.
anterior (verificarea
temei, verificarea
cunoştinţelor);
3. Pregătirea elevilor Pregătirea elevilor se realizează printr-o scurtă
pentru receptarea convorbire despre familie si membrii din care este
noilor cunoştinţe formata aceasta.
(conversaţie - Din ce este formata o famile? (mama, tata,
introductivă, în care copil)
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite - Ce este familia extinsă? (famlia alcătuită
anterior); din părinti, bunici, unchi…)
- Care este cel mai tânăr membru al familei?
(copilul)
- Care este cel mai în vârstă membru al
familiei? (bunicul/ strabunicul)
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare specifică titlul și autorul lecției
obiectivelor noi: poezia „Bunica”, de Ștefan Octavian Iosif.
(profesorul comunică
elevilor într-o manieră
accesibilă rezultatele
așteptate la finalizarea
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea Se deschide manualul la lecția nouă.
noilor cunoştinţe Elevii vitesc poezia individual, în gand.
(printr-o strategie Un elev citește poezia integral.
metodică adaptată Doamna învățătoare numește cate un elev să
obiectivelor, citească câte o strofă.
conţinutului temei şi Se pun mai multe întrebări:
elevilor şi prin - Care este titlul acestei poezii?
utilizarea acelor - Cine este autorul?
mijloace de învăţământ - Ce fel de text este? (text liric)
care pot facilita şi - Câte stofe are poezia?
eficientiza realizarea - Câte versuri are o strofă?
sarcinii didactice); Doamna învățătoare cere elevilor să deschidă
caietele, pentru a nota cuvintele noi, de la
vocabular:
icoană = (aici) imagine
răzleţită = izolată, înstrăinată
să aline = să mângâie
biruieşte = învinge
odor = prunc, copil

6. Fixarea şi Pentru a sistematiza cunoștințele elevilor, se face o


sistematizarea schema cu principalele informații despre poezie.
cunoştinţelor predate Elevii transcriu ideile pe caiete.
(se realizează prin
repetare şi exerciţii
aplicative);
7. Explicaţii pentru Elevii primesc ca temă pentru acasă: de memorat
continuarea învăţării poezia nouă și de rezolvat exercițiile de la pagina
acasă şi pentru 41.
realizarea temei. În final, este audiat cântecul ,,Bunica”.
(https://www.youtube.com/watch?v=OILqCxJsjaA)
Data: 12. 11.2020
Unitatea de învățământ: Școala Primară „Gheorghe Asachi”
Clasa: a II-a
Mentor: Mihaela Bivolaru
Aria curriculară 2 : Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică și exploatarea mediului
Subiectul/ Titlul lecției: „Adunarea cu trecerea peste ordinul unităților de la 0-1000”
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode și procedee Materiale Moduri
CRT. LECȚIEI didactice de predare- didactice (forme)
învățare de
organizare
1. Moment organizatoric; Se asigură ordinea și disciplina în sala de
clasă.
Elevii pregătesc cărțile și caietele de
matematică.

2. Verificarea Doamna învățătoare propune un joc rapid:


conţinuturilor însuşite elevii au de răspuns, pe rând, la exerciții cu
anterior (verificarea adunări și scăderi.
temei, verificarea
cunoştinţelor);
3. Pregătirea elevilor
pentru receptarea
noilor cunoştinţe
(conversaţie
introductivă, în care
sunt actualizate
cunoştinţele dobândite
anterior);
4. Precizarea titlului şi a Doamna învățătoare anunță că astăzi vor
obiectivelor învăța „Adunarea cu trecere peste ordinul
(profesorul comunică unităților a numerelor de la 0-1000”, pentru
elevilor într-o manieră a ști să rezolve exerciții de acest tip.
accesibilă rezultatele
așteptate la finalizarea
orei);
5. Comunicarea/Însuşirea Elevii deschid caietele, scriu data și titlul
noilor cunoştinţe lecției.
(printr-o strategie Vor efectua mai întâi un exercițiu prin
metodică adaptată descompunerea celor două numere de la
obiectivelor, adunare în sute, zeci și unități.
conţinutului temei şi 1. Primul număr este 324 și îl
elevilor şi prin descompunem în 300+20+4.
utilizarea acelor 2. Al doilea nr este 137 și îl
mijloace de învăţământ descompunem în 100+30+7.
care pot facilita şi 3. Se grupează sutele cu sutele, zecile
eficientiza realizarea cu zecile și unitățile cu unitățile.
sarcinii didactice); În final, se obține 461.
Se precizează faptul că unitatea de la o
scriem si zecea o tinem in minte, pentru a o
auna cu zecile.

Elevii primesc un exercițiu asemănător.


După ce îl rezolvă, doamna învățătoare cere
unui elev să explice modalitatea prin care a
rezolvat.

6. Fixarea şi Pentru a fixa lectia nouă, elevii rezolvă un


sistematizarea exercițiu din carte, intr-un interval de timp
cunoştinţelor predate stabilit.
(se realizează prin În final, aceasta numeste câte un elev pentru
repetare şi exerciţii a răspunde.
aplicative); Unde au apărut greseli, doamna învățătoare a
oferit explicații suplimentare.
7. Explicaţii pentru Elevii primesc tema pentru acasă: de
continuarea învăţării rezolvat exercițiile de la pagina 26.
acasă şi pentru
realizarea temei.

S-ar putea să vă placă și