Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
Nr. ieşire _________ din data de _________________
Denumirea instituţiei: _________________________________________________________________
IDNO / Cod fiscal: _____________________________
Adresa poştală / Sediu:_________________________________________________________________
Rechizitele bancare: ___________________________________________________________________
(contul curent, denumirea băncii)

Numărul de angajaţi: ______________, sectorul de activitate: _________________________________


Telefon: ____________________ Fax: ________________________ E-mail: ___________________
Persoana de contact: ___________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)

ADEVERINŢA DE VENIT
Prin prezenta se confirmă că _________________________________________,
(numele, prenumele, patronimicul,)

Cod personal _____________________________________________________,


posesorul buletinului de identitate seria____ nr. _________________, eliberat de ____, la data de
_____________, este salariat(ă) pe durata nedeterminată / determinată până la ___________ în cadrul
unităţii noastre, începând cu data de ____________, în funcţia de _____________________________, în
cadrul subdiviziunii ______________________________________________________________________,

având în prezent un salariu lunar brut în suma de ___________(__________________________)_lei,


(se indică cu cifrei şi litere)
iar plăţile salariale lunare nete în ultimele 6 luni (conform tabelei):
Luna / anul _________20__ _________20__ _________20__ _________20__ _________20__ _________20__
Venit lunar net
achitat, lei

Plata salariului se face la datele __________ (avansul în mărime de ____%) şi __________ (decontarea
finală) a fiecărei luni.

În cazul încetării sau desfacerii contractului de muncă, schimbării locului de munca, demisiei ori pensionării
salariatului ne obligăm să anunţăm în scris Banca în termen de cinci zile lucrătoare de la data producerii
acestui eveniment.

Director: ____________________ _________________________________


(semnătura) (numele, prenumele, patronimicul)

L. Ş.
Contabil Şef ___________________ _________________________________
(semnătura) (numele, prenumele, patronimicul)

* prezenta adeverinţă serveşte la obţinerea creditului oferit de BC „EXIMBANK” SA


** prin semnarea acestei Adeverinţe de venit, ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în
prezentul document şi confirmăm că persoanele semnatare angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea
informaţiilor cuprinse în Adeverinţa respectivă.