Sunteți pe pagina 1din 5

UCDC – Facultatea de Științe ale Educației, București

ANUL I, Master – Management Educațional


Disciplina: Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar
SESIUNEA IANUARIE –FEBRUARIE 2021
Masterand: Simion (Mihalache) Nicoleta

Subiectul IA
,,Performanța este definită ca nivelul la care acțiunile și comportamentul unei personae
sunt generate în raport cu un nivel standard sasu o serie de așteptări ce sunt în congruență cu
anumite scopuri sau obiective prestabilite.Astfel, o perfomanță scăzută înseamna a nu atinge
așteptările sau standardele, o performanță bună înseamnă a atinge aceste performanțe, iar o
performanță înaltă înseamnă a depăși așteptările și standardele.’’[ CITATION Sun19 \l 1048 ]
Performanţa, în şcoală , se realizează prin stabilirea unei strategii educaţionale corecte
şi individualizate.
,,Organizațiile școlare pot fi performante doar daca ele vor funcționa în mod simpultan
eficient și eficace!’’[ CITATION Rem19 \l 1048 ]
Oamenii de stiinta mai spun ca potentialul unei persoane poate fi transformat in
performanță când există dorință (sau motivația intrinsecă), dedicare și direcție. Dorința
înseamnă a avea obiective pe termen scurt, dar si lung, ce pot fi atinse. Dedicarea înseamna a
avea motivația și disciplina pentru a atinge aceste obiective. Direcția vizează conceperea unui
plan pe o perioadă mai lungă de timp care poate să susțină și să evalueze progresul, în funcție
de obiectivele existente.
Atunci când aceste trei elemente există, orice profesor/educator iși poate maximiza
capacitatea și potențialul și il poate transforma în timp în performanță.
Performanța - factorii care o determină
 Factorii personali
A obține performanță înseamnă un cumul de patru elemente: abilitate, creativitate, pasiune
și perseverența în fața eșecurilor sau a obstacolelor întâlnite. Contează la fel de mult și
implicarea și devotamentul, indiferent de domeniul în care se încearcă obținerea performanței.
 Factorii de mediu
Performanța se obține atunci cand persoana se află într-un mediu care să îi favorizeze
obținerea performanței. Asta înseamnă că orice copil se va dezvolta mai bine acolo unde poate
primi sprijin social, emoțional și financiar.
 Factorul ,,șansă’’
Șansa înseamnă o combinație de factori personali și factori de mediu. O persoană care caută
să își dezvolte un potențial trebuie să știe cum să caute oportunitățile și să fie pregatit să le
observe atunci când acestea apar. Adesea exista mai multe persoane talentate decât numărul
de oportunități disponibile.
,,O organizație poate fi performantă, dar nu neapărat și excelentă, (...).Dar o
organizație excelentă este, în mod implicit, și performantă.’’[ CITATION Rem15 \l 1048 ]

Subiect II A
Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar se
realizează printr-un sistem de instituții, organizații şi structuri ale acestora, între care se
stabilesc relații ierarhice şi relații funcționale menite să asigure coerența, compatibilitatea şi
respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de
formare continuă la nivel național.
,,Importanța formării profesionale continue a determinat, în ultimii ani, preocupări din
ce in ce mai intense pentru crearea unui cadru legislativ adecvat, înfiinţarea unor structuri
instituţionale specializate, diversificarea ofertelor si dezvoltarea unei „pieţe a programelor de
educaţie continuă”. Interesul crescut pentru programele de formare continuă s-a făcut simţit în
ultimii ani si in mediul universitar si economia românească, fiind susţinut, pe de o parte, de
politica de personal a marilor companii transnaţionale și, pe de alta parte, de creşterea
concurenței pe piaţa resurselor umane. În România, necesitatea dezvoltării formării continue
este amplificată şi susţinută de imperativele reformei învăţământului. Principalele direcţii de
acţiune privind restructurarea învăţământului superior în contextul integrării României în
Uniunea Europeană au fost prezentate la Conferinţa Naţională a Învăţământului Superior
(noiembrie 2003) şi au ca scop fundamental racordarea învăţământului universitar românesc
la Spaţiul European al Învăţământului Superior.’’[ CITATION Rad09 \l 1033 ]
Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competențelor personalului
didactic, inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de
educație şi al curriculum-ului educațional, precum şi în funcție de exigențele privind
adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de
educaŃie. Potrivit principalelor sale destinații, formarea continuă vizează: actualizarea şi
dezvoltarea, prin programe de formare/perfecționare periodică, a competențelor în
domeniul/domeniile de specializare corespunzător funcțiilor didactice obținute prin formarea
inițială; dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, prin sistemul de
pregătire şi obținere a gradelor didactice; dobândirea sau dezvoltarea competențelor de
conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile şi organizațiile din sistemul de educație;
dobândirea de noi competențe, prin programe de reconversie/readaptare a calificării pentru
noi specializări sau/şi noi funcții didactice, altele decât cele obținute prin formarea
inițială;dobândirea unor competențe complementare sau de extensie care lărgesc gama
activităților şi funcțiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv predarea în
sistemul E-learnig, predarea în limbi străine, consiliere educațională şi orientare în carieră,
educația adulților ş.a.; dezvoltarea şi extinderea competențelor transversale privind rolurile
sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, interacțiunea şi comunicarea cu mediul social
şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilități privind organizarea, conducerea şi
îmbunătățirea performanței strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza
reflexivă a propriei activități ş.a.
,,Formarea continuă se realizează în principal prin: programe şi activități de
perfecționare a pregătirii ştiințifice, psihopedagogice şi didactice sau în domeniile conducerii,
îndrumării şi evaluării învățământului; cursurile de pregătire şi examenele pentru acordarea
definitivării în învățământ şi a gradelor didactice II şi I, programe de conversie profesională.
Formarea inițială şi formarea continuă sunt concepute ca procese interdependente, între care
se stabilesc interacțiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea
personalului didactic la dinamica evoluțiilor proceselor/sistemelor de educație.’’ [ CITATION
Rad09 \l 1048 ]
Instituțiile de învățământ superior, centre de formare/perfecționare a personalului
didactic din învățământul preuniversitar, abilitate de Ministerul Educației, Cercetării şi
Inovării, realizează formarea continuă prin următoarele tipuri de programe şi activități:
examenele de definitivare în învățământ şi de obținere a gradelor didactice II şi I, inclusiv prin
cursurile de pregătire a acestora; programe/stagii de perfecționare periodică, o dată la cinci
ani, prevăzute la art. 33, alin. 1 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic din învățământul preşcolar,
primar, secundar şi postliceal; programe de formare/dezvoltare a competențelor personalului
de conducere, de îndrumare şi control din învățământul preuniversitar; programe de
dezvoltare profesional-ştiințifică a personalului didactic, prin studii universitare de masterat şi
doctorat, autorizate sau acreditate potrivit legii; programe de conversie profesională pentru
personalul didactic cu studii superioare, prin cursuri de nivel universitar sau postuniversitar,
potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării;ş.a.
Subiect II D
Ceea ce îl definește pe profesor, din punct de vedere profesional este pregatirea sa.
Trecând printr-un liceu pedagogic fară/cu o facultate pentru a avea o anumită specializare sau
cu un curs de psihopedagogie aceasta ar trebuie să asigure calificarea profesională la un nivel
superior. O serie de reglementari subliniază aspecte esențiale ale profesionalismului
profesorilor afirmand o serie de competențe specifice profesiei didactice precum:
Competențe de ordin metodologic, dintre care:utilizarea adecvata a conceptelor și
teoriilor din științele educației ; aplicarea conceptelor și teoriilor moderne privind formarea
capacităților de cunoaștere;proiectarea conținuturilor instructiv-educative;organizarea
adecvată a activităților didactice în funcție de tipul de lecție dominant;utilizarea metodelor și
strategiilor de predare adecvate particularităților individuale sau de grup, scopului și tipului
lectiei ;stabilirea materialelor și auxiliarelor didactice utilizate în activitățile de
învățare;utilizarea optima a factorilor spațiotemporali în vederea eficientizării procesului
instructiv – educativ; realizarea activităților instructiv educative.
Competențe de ordin relațional si comunicațional, dintre care:stapânirea conceptelor și
teoriilor moderne de comunicare:orizontală și verticală; complexa totală; multiplă;
diversificată si specifică ;manifestarea comportamentului empatic și „orientării helping
“;accesarea diverselor surse de informare în scopul documentarii;proiectarea, conducerea și
realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;realizarea unor proiecte
comune școala – familie – comunitate.
Competențe evaluative, dintre care:proiectarea evaluarii; utilizarea strategiilor
adecvate de evaluare individuală sau de grup; elaborarea instrumentelor de evaluare în
funcție de scop și particularitățile individuale sau de grup; utilizarea metodelor specifice
gandirii critice
Competențe psiho-sociale, dintre care:formarea capacităților de adaptare rapidă la
schimbarile de natură socială; valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare
a elevilor ;
asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic;implicarea în elaborarea și
derularea în școli a proiectelor de cooperare internațională;identificarea dinamicii și
tendințelor de pe piața muncii și corelarea acestora cu procesul instructiv-
educativ;elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului școala – familie;organizarea și
administrarea mediului de învățare în colaborare cu Comitetul de parinți al clasei;colaborarea
cu parinții / comunitatea în scopul realizării unui autentic parteneriat în educație.
Competențe în ceea ce privește managementul carierei, dintre care: utilizarea
metodelor și tehnicilor de autocontrol psihocomportamental; adoptarea de conduite eficiente
pentru depasirea „situațiilor de criză”; deschiderea față de schimbările care au loc în situații
de competiție, examen, concurs; asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații
docimologice; manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităților
didactice/pedagogice proprii.
Cel mai important pion al instruirii noastre profesorul-educatorul. în gradiniță, școală
primară, școala generală, liceu sau facultate, profesorul a fost nu doar transmițător de
informații ci mentor, ghid sau chiar părinte, sfătuitor, figură a carui importanță este de
necontestat; el stabilește drumul nostru către maturizare, către formare, pentru a deveni ceea
ce suntem astăzi, instruiește, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă, organizează, corectează,
perfecționează, evaluează neîncetat .
  ,,Se știe ca un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ți se pară
ușoare!’’Grigore Moisil[ CITATION Pro14 \n \l 1048 ]

Bibliografie:
Chină, R. (2015). Managementul Calității în Învățămțntul Preuniversitar. În R. Chină,
Managementul Calității în Învățămțntul Preuniversitar (p. 285). București: Editura
Universitară.
Chină, R. (2019). Proiectul de Dezvoltare Instituțională. În R. Chină, Proiectul de Dezvoltare
Instituțională (p. 138). București: Editura Universitară.
Radu Emilian, G. T. (2009). Managementul resurselor umane. În G. T. Radu Emilian,
Managementul resurselor umane (p. 18). Bucuresti.
Suciu, C. (2014, 01 12). Suciu, Catalina. Preluat pe 01 29, 2021, de pe Scribd:
https://www.scribd.com/document/199047487/Profesor-Bun-profesor-Slab
SuntParinte.ro. (2019, 01 21). www.suntparinte.ro. Preluat pe 01 30, 2021, de pe
www.suntparinte.ro: https://www.suntparinte.ro/performanta-scolara-si-profesionala

S-ar putea să vă placă și