Sunteți pe pagina 1din 6

Colecfia Restituiri. Poezie este coordonatd de Livia Iacob.

Editor: Vastle Burlui


Redactor: Liaia lacob r
George TOPinCnnNU
Tehnoredactor: Cornel Dulceanu ',

Design copertd: Ionul Broqtianu

Migdale amare

Edi;ie ingrijiti de
Livia IACOB
Descrierea CIP a Bibliotecii Na,tionale a RomAniei
TOPIRCEANU, GEORGE
Migdale amare / George Topirceanu;
ed. ingrij. de Livia lacob.
- Iagi: Cartea Romdneascd Educational,2019
ISBN 978-60 6-9088-03 -6
I.Iacob, Livia (ed.)
821.135.1,

Grupul Editorial Cartea RomAneascd Educalional Cartea Romineasc[


Copyright Editura Cartea RomAneascd Educafonal, 2019
@ EDUCATIONAL
www.librariacartearomaneasca.ro/ ecredu.ro
George TOP1RCEANU

Ce? Ai ucis pe cineva?


O, dimpotrivd,
Nu ai alurd ofensivd...
Ce-or fi avut cu dumneata?

Cd ziua-|gi oblonegti odaia,


Nici nu te-auzi, nici nu tevezi,
$i-n toate noptile veghezi
Ca cucuvaia.

incAt ne speriem acum


CAnd i,ti zdrimpe stradd mutra,
De parcd ne-ntAlnim pe drum
Cu Brahmaputra!

Ci mullumegte-te incalte
C-un singur hap.
CSci ornului ii vin gi alte
Nenorociri mai mari pe cap.

Ce-ai zice d.acd.,bun5oard,


intr-o privinpd,
Te vor distinge-a doua oard
Cu ,,Bdrbdfie gi credinydt'?...

L913
George ToPiRcEANU Migdale amare

Cilimara in ea, tdcute gi smerite stau viitoarele regrete,


Al5turi de bilanful zlIei gi de adresa unei fete;
Scrisoarea de condoleanle pe care, poate,
Mi-ai ddruit, frumoasd doamnd, o cdlimard o vol scrle
de argint Unui amic in doliu dupd vreo rudd care-i incd vie;
Cu doud guri intunecate, ca doud porfi de labirint, O epigramd ineditd; figura unui tip ridicol,
Prin care gdndurile mele s-or afunda negtiutoare Pe care nu-l cunoagtem incd; un titlu mare
Si-adesea n-or gdsi iegire dinbezna umedd, de articol
la soare. Asupra unei chestii care va fi de actualitate,
Cu doud guri ca de fAntAnd, din care ultimul Cu sigurantd, peste-o lund sau peste-un an
meu vls/ gi jumdtate, -
Scafandru mic, privind cu spaimd spre fundul $i toate cifrele arabe stau, de la1. pdn' la9,
negrului abis, Amestecate gi stupide, in cdlimara asta noud...
Va incerca, zadarnic poate, s-adune ingiratd-n in cupa ei de intuneric dorm viitorul gi prezentul,
salbe Cuvintele prin care, poate, imi voi incepe
Recolta de mdrgdritare a viitoarelor nopfi albe. testamentul;
in cdlimara asta noud roiesc ca fluturii imagini O polild abia schitatd, un madrigal, o amintire
Ce vor cddea cAndva, inerte, pe cAmpul alb A unei clipe viitoare, - sau o poemd de iubire
al unei pagini, Pe care voi ceti-o, poate, atras de noaptea Iorbizard,
inchipuiri nepldsmuite 9i gAnduri negAndite incd in ochii tdi cei mari gi negri ca doud guri
Prin care stropul de cerneald le-nchide-n de cdlimard...
noaptea lui adAncd;
Cuvinte gterse peste-o clipd, fantome de idei L9LL

defuncte,
O ploaie miniaturalS de-accente, virgule gi puncte -
$i-acele negre arabescuri pe care-o vagd,fantezie
Sau numai mAna mea distratdle zugrdvegte
pe hdrtie.

B
George TOPIRCEANU Migdale qmare

Cioara incrustatd-n atmosferd


Ca un ou de ciocolatd,
Amdrdtd gi stingheri
Cdmpul alb, ca un ceargaf, Ca o putind,afumatd,
PAnd-n zdri se, desfdgoar6...
Sus, pe-un stAlp de telegr#, Cu alura interlopd
S-a oprit din zbor o cioard, Ca un muzicant in frac,
Cuvioasd ca un popd
Nemigcatd-n vArf de par $i smolitd ca un drac,
Ca o acvild pe-un soclu,
Oachegd ca un hornar Demnd, ca un om celebru;
$i macabrd ca un cioclu; Misticd gi fdrd chef
Ca un basorelief
Neagrd ca un as de picd, De pe-un monument funebru;
Subt nemdrginitul cer;
Singuraticd gi micd Incomod5-n soare, ca
CAt o boabd de piper; Un gunoi in ochi; nefastd
Ca un chibil ce-fi std-n coastd
GArbovd ca o fegtild La un joc de bacarac;
intr-un cap de lumdnare;
Ca o mutrd imobild Suspendatd ca o notd
De harap cu nasul mare, Pe un portativ gigart;
Slutd, ca o hotentotd
Dar sinistrd 9i pArlitd Pdrdsitd de aman!
De la coadd pAnd-n plisc,
Ca o pajurd trdsnitd Micd-n mijlocul naturii
intr-un vArf de obelisc; Ca un fir de praf de pugc5;
Neagrd cum e cerul gurii
La un cAine care mugc5;

10
George TOPIRCEANU Migdale amare

Cruntd ca o vAndtaie Ireal5, ca un duh


Cauzat*-nmatch de box; Cu penajul ei feeric, -
Ca un bulgdre de cox Ca o cupd de-ntuneric
Care-a stat o noapte-n ploaie; Rdsturnatd in vdzduh;

Resemnat d., ca-n vitrind Gravd ca o rugdciune


O reclamd pentru vulg, $i posomorAtd ca o
$i ugoard ca un fulg Figurind de cdrbune
De funingine-n lumind; Cu nuanle de cacao;

Tristd ca un crep de doliu Tragicd, ca o emblemd


in vdzduhul diafan, - A obqtescului sfArgif
Ca un punct aerian Sumbrd ca o anatemd
Pe-al zdpezii alb orgoliu; Aruncatd-n infiniU

Stranie ca un ponos Mutd-n linigtea cAmpiei


Al priveligtii de cretd; Ca un bloc de piatrd. arcd.,
Solitard gi cochetd Ca un ghem de beznd toarsd
Ca un cuc de abanos; Din fuiorul vegniciei, -

Neagrd, ca o musc5-n lapte, AtArnAnd de bolta goald


$i fantasticd-n contur, Ca un uger de catran
Ca un miez adAnc de noapte Unde pruncii lui Satan
Cu lumind imprejur; Vin, plAngAnd, sd sugd smoal5;

Find ca o acadea Piazil-rea, ca un blestem


De lijei topit la soare; Azv drlit aga-ntr-o doard
Prinsd-n falduri de ninsoare Creatorului suprem, -
Ca un fiong de catifea; cioard!
Si banald... ca o
7s22

L2
George TOPIRCEANU Migdale amere

Fum Orientul igi inalfd fumul greu de mirodenii:


Visul pagodelor albe gi-al fachirilor gAngavi.
Miazdnoapte, ceata deasd care-nchipuie vedenii,
Iar Apusul, fum de fabrici,
Vis albastru al Naturii!
Cum se-nal1d-ncet din sfera Jertfa turmelor de sclavi.
PdmAntegtilor combustii, spre azlt,
Spre Infinit,
Sus, in spafii reci, adund cataracte de zdpadd,.
Lungi cordbii, la hotarul infinitului, strdbat
Cu podoabe ireale decoreazd atmosfera
Anunldnd Nemdrginirii opera unui chibrit. Altitudini glaciale care-amestecd grdmadd
Cu buhai de pe Negoiul, aburii din Eufrat.
Colonade fdrd numdr leagd cerul cu pdmAntul
Sunt acolo scdri inalte, strdvezii ca
$i-n ogeagurile albe stau infipte...
floarea spumii.
Dar acum
Dar cu ochii c5tre ele, in zadar agtepfi mereu
Peste case, cu o mare de lumind, trece vAntul
Sd se clatine azurul din catapiteazma lumii
SpulberAnd arhitectura colonadelor de fum.
$i pe treptele de marmur sd coboare
Dumnezeu...
Din cddelnifi 9i din pipe prin vdzduh se intretaie
Fum albastru de tdmAie
Fum! tnvdluie pdmAntul ca sd-l apere de soare.
Cu fum galben de tutury
Fum! Cu-ncetul ne cuprinde gi ne strAnge
Ori plutegte-n trAmbe albe peste cAmpuri de bdtaie
caunzid
Fumul sAngelui gi-al mortii,
Fumul gurilor de tun... $i ne-ndbuge de veacuri in rotundd inchisoare
Cu ferestre de lumind care nu se mai deschid.
Alteori, din mari dezastre izvordqte ca un fluviu, 1,913
Dar cu-aceeagi nepdsare il primegte cerul trist:
Din incendiile Romei,
Din Stambul
Sau din Yezuviu,
Din altarele lui Buda sau din templele lui Crist.

1.4
15