Sunteți pe pagina 1din 9

Coleclia Restituiri. Poezie este coordonatd de Livia lacob.

Editor: Vasile Burlui


Redactor: Livia Iacob GEORGE TOPINCEANU
Tehnoredactor: Alexand ra U zier
Design copertd: Ionu! Broqtianu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei


TOPIRCEANU, GEORGE
Parodii originale f George Topirceanu; Parodii originale
ed. ingrij. de Livia Iacob, cu o pref. de Ioan Milicd. - Iaqi:
Cartea RomAneascX Educafional, 2019
Edilie ingrijitd de Livia IACOB
ISBN 978-60 6-8982-55-7 Prefald de Ioan MILICA
I.Iacob, Livia (ed.)
II. Milicd, Ioan (pref.)

82L.135.1.

Grupul Editorial Cartea RomAneascd


Copyright Editura Cartea Rom6neascd Educaflonal,2019
@
www.librariacartearomaneasca.ro/ ecredu.ro
Cartea RomAneascd
EDUCATIONAL
Cuprins

Ioan MILIC A: Ob sent alie gi air tuo2itate.......................... 5

in loc de prefa!5 ....................... 13

PAGTNT DrN DIFERITI AUTORI ............................. 15


Homer: Chinurile lui Ulise ......15
Alfred de Musset: Noapte de august.. ........19
Al. Depdrdleanu'.YaraIa 1ard.......,. ..............24
Dimitrie Bolintineanz: Mihai Viteazul 9i turcii...... ......29
George Coqbuc: !iganii....... ....... 31
Th, Speranfia: Cdinele ovreiului... ..............34
A, Miren: Caleidoscop................. ................37
I. Unei fosile .....................37
II. Bustului meu........... .......................39
III. Rdspunsul micilor funcfionari....................... 41

IV. Rdspunsul cometei.................. .....43


V. Sonete.. ......46
L. La cinemntograful mut............ .....46
2. Sonet teatral ..............47
3. Un r0mantic............ .....................48
VI. Sahara ......49
O, Goga: Otilia Cazimir:

L Mucenicii.................. .....51 I. Vis alb... ..'...78

II. Vade retro.. ...'.....'..'....52 II. Strofa risipitd...... ......... 80

L Minulescu:Trei romanle pentru mattdrzitt IIL Ariciul. .....81

I. Romanla automobilului .........................'....'..... 56 Demostene Botez:

II. Romanld autumna1d................ ...'..56 I. Prohod.. .'.'.'84

III. Romanfa gramofonului .......'.......58 IL Tristeli provinciale ...'. 86

M. Codreanu: Sonete parnasiene III. Cobe .........89

I. Scamatorul............... .....6L Tudor Arghezi:

II. Pag1iaccio............... ..'...62 I. Psalm ..'.'..'..91

III. Samson 9i Dalila ......'.63 II. Menire .......93

IV. Testamentul unui poet cunoscut ...'......... .'...64 III. Utrenie .....94

Mircea D em. Rddulescu : Nocturnd ................................ 65 IV. Blesteme ................. .....'..........'...... 95

I.IL Soricu: inchinare ..........'....68 Bacilul lui Koch.... ....................98

Epigrame
Cincinat Pnaelescu: ...'....'......'..'..69 Armonii vesperale .........'......' 109

Lui Nigrim ..............'.......'69 Enigma cdrlilor inchise

Nigrim lui Cincinat................. ...'....'..69 """"""'


- Poliritmie - """""""""' 111

Poetul M. Sdulescu ................ ....'.........'.... 113


Un anonim din Craiova................. .'........'......'....' 70
Fdrd adresd ...........114
Cincinat lui Nigrim & Comp. ...'..'....70
Menajerie .........7'l' Strofe de iarnd .....117
Adrian Mnniu:
N. Dauidescu: din Cdntarea omului
I. Ploaia .........'72
II. intoarcerea fiului risipitor ............73
O domnigoard de pension: Misterul noplii .........'.......'...75
LIn incepdtor de talent: Apostrofe la lund .................'...76
Parodii originale

distilSrile parodice ale miniaturiqtilor din anli'20 - '30,


cu superbele decoruri gi ornamente intertextuaie ale
Lea antului cdrtdrescian.
in sfArEit, bine ar fi dacd., ir:r cazul 1ui in loc de prefafi
Topirceanu, am renunla la eticheta nedreaptd de au-
tor de rime copildregti. Dincolo de butaforia comicS,
descoperim un poet subtil, care a ales sd se exprime in Unui confrate
esente concentrate, turnAnd adesea in forme clasice
(balada, fab:ula, sonetul, roman{a) imagini limpezite
cu inteligenfd, bunHvoinfd qi umor. Tu nu-n1eLegi, ZoiIel, rAsul meu...
intr-un oraq din asfinfit, deParte,
Ionn MILIC,4 Cu mult nego' gi gtiutori de carte,
Trdia pe vremuri un sdrman evreu

Anume Baruch... Fire de elitd,


in lume vietuind ca-ntr-un pustiu, -
$tia sd taie sticl5 poleitd
$i toli neroziiil credeau Seamgiu.

Dar timpul sufl5 limpede ca vantul


$i Moartea le-a grdbit metamorfoza:
Pe toli fdcdndu-i una cu Pdmdntul,
A transformat pe Baruch - in Spinoza.

Tu nu cunogti, ZoiIe, gdndul meu...


Din tine-ntreg tu faci literaturd'
Oferi in studiu mica ta structurd,
Naiv gi comic, ca un crustaceu.

t Referinld a lui George Topirceanu la un critic prea putin


,,maiorescian".
"13
12
George Topirceanu Pnrodii originale

PAGINI DIN DIFERITI AUTORI

Homer:
Chinurile lui Ulise
Egti tulbure, dar fundul !i-i aproape;
Aveam qi eu (pe cdnd mi dam pe gheald) Fragment apocrif din Odiseen,
ln hexametri pi pentametri
Obscuritatea ta * de suprafafd.,
$i profunzimea ta - de doud gchioape.

Iar azilirismul meu e clar,vezibine, ...Astfel corabia-n fugd plutea cu ugoarele-i pdnze
Cdci tuturor igi ddruie secretul, Doldora pline de vdnt, peste noianul de ape.
Dar ca sd pofi ceti cAndva in mine Singur pe navd prudentul Ulise privea
Tu nu-mi cunoqti, Zoile, alfabetul. cu-ntristare,
Cat }i-i oceanul de larg, zdrile fdrd catarguri.
Zadarnic dar ne-amestecd vultoarea, Cdci pdrdsind pe frumoasa Calipso cea
Noi nu putem urma acelagi !e1... aprigd-n golduri
(Pentru cd nu-i mai pldcea) 9i navigdnd
$i dacd totugi ji-am fdcut onoarea
1a-ntAmplare
Acestor aspre stihuri de olel, -
Trei sdptdmAni implinite departe de fdrmuri, eroul
CAnd imi citegti poemele qiproza Nu mai zdrise de-atunci dulce obraz de femeie...
GAndegte-te la geamul lui Spinoza. Cum,la sfArgit de ospd!, muritorul aruncd la mAle
Restul juncanului frtpt, fdrd sd-i treacd prin minte
Cd mai apoifldmdnzind cerceta-_" zddar
i
sa gaseasca
1922
O bucdlicd de zgdrci ca sd-gi astAmpere foamea;
Astfel eroul simtise de-amor cd lehamite-i este
CAt l-a avut din beigug ldngd Calipso, iar astdzi
Jalnic striga peste valuri de dorul histericei nimfe

14 15
Pnrodii originale
George Topirceanu

Care-l linuse captiv, ca sa-l iubeascd cu sila:


,,Cine m-a pus sd te las gi sd plec pe pustiile ape
Fdrd sd gtiu incotro, nici pAnd cAnd rdtdci-voi? Dar din ldcaqu-i divin de pe vArful Olimpuiui
Valul ugor clipotind imi aduce zadarnic aminte falnic,
Sunetul glasului tdu, blondd gi dulce Calipso! Fiica mdrelului Zeus, Pal1as-Atena-nteleapta,
O, ce neghiob am putut intr-o clipd sd fiu de-a Cea care-i poartd de grijd la orice nevoie, il vede
ldsare, Cum rdtXceqte pe mdri, singur - cu mAna
Dupd himere-alergAnd, nimfa cea grasd din mAnd! pe carma."
Geaba umblat-am atAtea pdmAnturi gi mdri Iatd-agadar cd din valul adAnc rdsdrind fdrd veste,
depdrtate, Ca un agil cufundar, fiica lui Cadmus cea micd,
Asta sd-mi fie de-acum pentru-nvitare de minte..." Ino,cu-trupul-gingaq s-a ivit scuturAndu-gi in soare
Deci cam in chipul acesta plAngAnd cu bdrbatd Pdrul ei galben qi ud ieoarcd de apd amard.
rege Laerte!
strigare - O, nestatornice fiu al bdtrAnului mintea?
Bietul Ulise gemea, gata sd sard in valuri. Ce curioase idei vin sd-!i intunece
Cel ce cu agera-i minte sub zidul troian ndscocise Oare puline rdbddri pdn-acum pribegind
Gloaba cea mare de lemn care-a pdtruns in cetatel, indurat-ai,
Nu era-n stare acum, la strAmtoare fiind, Ca sd te-arunci in addnc pentru o treabd ca asta? "'
sa gaseasca CAnd md gAndesc ce de nopli a tdnjit Penelopacea
castd
Vai! niciun mijloc onest pentru-a scdpa de ispitd.
Nobilu-i trup se zbdtea,legdnat de migcdrile ndvei, Dupd doritul ei so!, care std gata sd ptard,
Pradd destinului orb gi nemiloasei Ananghi...2 Nu pot rdbda sd te gtiu 1a-ndemAnd, prin apele
mele,
Fdrd s[-!i dau ajutor, mare fiind filantroapd!
Iat-am venit s5.-ti aduc aqadar un colac de salvare,
Numai atAta md-ntreb - daci !i-a fi pe mdsurd"'
Zise gi-n chip de pretexi ii aruncd o micd eqarfd'
Iar incercatul erou, fdr - a-t intoarce cuv Antul,
1 Lucruri expuse pe larg in traducerea d-ui Murnu,
Grabnic s-apleacd spre nimfd 9i cAt ai clipi o ridicd
Harnicul nostru tSlmaci care-a tradss llindn,
Carte ce fu mintenaq premiatd cu premiul cel mate, De subfiori din ocean - sus pe coverti, trf,gAnd-o"'
Pentru cd suntem un stat eminamente agricol... (n. n.).
2 Zerta sortli.
17
16
George Topirceanu Parodii originale

Alfred de Musset:
Noapte de august

Unde zglobiiimprejur clipotind se-nel'au curioase, Mluza


Nava plutea uSureL fdrd pilot in lumind.
Valuri fugeau dupd valuri spre fdrm depdrtat Ridic6-te, poete! Ia-!i lira gi suspin6.
cdldtoare,
Cerul era linigtit - marea pustie qi verde. Poetul

Dar n-am nici gaz in lampd, nici praf


1925 de zacherlind.

Muza

Ridicd-te, poete,gi cAntd cAnd i1i spun!

Poetul

N-ai prea gdslt, o,Muz6,, momentul oportun!...


Cafatacdnd e prinsd de zbuciumdri secrete,
Md-ntorc Ai stau o clipd cu fala la perete,
Apoi pe partea dreaptd dinnou gi iar kesar...
L-am prins! Am prins dugmanul. Un singur
exemplar
Din cdf m-atacd noaptea, cu hotdrdrea fermd
Sd-mi perforeze toatd s5rmana epidermd!...

1B L9
George Toplrceanu Parodii originale

S-a isprdvit cu tine, fdpturd sdltdreald! De cAte ori nu biestem cd sunt aqa concret!
Eu nu pot sd justific obscura tavia!d,, De-ag fi gi eu ca tine un mit, un artificiu,
Ci doar md uit la tine gi indignat md mir Ag ignora desigur acest infam supliciu.
De unde-ti vin aceste instincte de vampir, M-ag regdsi cu tine in propriul meu mediu,
Aceast5-nverquna,re nebund, fdrd scop? Ag crede cd din viald md aflu in concediu...
De ce exigti? $i care destoinic mizantrop
Te-a inventat?... Rdspunde-mi, cdci dacd md Muza
decid
Sd te trimit ad patres. . .1 O, mai incet!

Poetul
Muza

Devii insecticid! Rdspunde, platonicd amantd,


De ce mi-ai pus in mdnd o pand diletantd?
$i stingi intr-insul raza eternd de lumind
Ce tremurd in toate tiparele de tin5,
Muza
in forme vii de floare, de om gi de insectd...

Poetul
S5-mbraci in haind noud simtirea tabogatd.,
in versurile tale o inimd sd batd
Pe tine nu te muqcd... $i lacrimi, din obscura durerii adAncime,
Ca nigte diamante sd strdluceascd-n rime.
Muza Cultivd stilul simplu gi epitetul rar,
Apoi, uimit tu insuti, trimite la tipar
Pe mine md respectd. O carte amuzantd. qi plind, ca un stup,
De cugetdri subtile...
Poetul
Poetul
O, da, tu egti abstract5. .. Dar er1 sdrman poe!
Pardon cd te-ntrerup,
Dar simt cd iar md-nfeapd...
1 La pdrinti.

20 21.
Parodii originale
George Topirceanu
Poetul
Muza

in formd ideaid, Polemicd degartd:


Imperson al ar at6-!i durerea personald Eu simt cd iar m6-nleaP5l
$i-n sfera artei pllre, uitdndu-te pe tine...
Muza
Poetul
Vreau artd pentru artd.
Vrei sd-mi expun amorul gi inima-n vitrine?
Sd pAngXresc in lume secretul metJtezaur,
Sd-mi trdmbllez iubirea din trAmbile de aur? 1910
$i c6nd in juru-mi cregte o larmd ne-ntreruptd
De glasuri de durere gi stigdte de luptd,-
Eu sd rdmAn deoparte, cu ochii cdtrd steie,
in turnul de ivoriu al visurilor mele?...
Mai bine piard-n germen imaculatul tom!

Muza

Dar nu uitd, poete, cd egti poet.

Poetul

Sunt om.

Muza

Pardon! Te rog, dd-mi voie...

23
22

S-ar putea să vă placă și