Sunteți pe pagina 1din 5

4.

În exteriorul rombului MNPQ, cu MN = 12 cm și


∢NMQ = 60°, se construiește, în același plan, triunghiul echilateral
PQR, iar dreptele MP și NR se intersectează în punctul A. 60°

2p a) Arătați că punctele M, Q, R sunt coliniare.


3p b) Calculați lungimea segmentului AQ.
5. Pătratul ABCD și triunghiul echilateral ABE sunt situate în plane
perpendiculare, punctul P este mijlocul segmentului CE și
DP ∩ (ABE) = {F}.
2p a) Demonstrați că CD ∥ EF.
3p b) Pentru AB = a cm, calculați lungimea segmentului DF.

6. În figura alăturată, este reprezentată o prismă dreaptă ABCDEF, cu înălțimea


AD = 20 3 cm și cu baza triunghiul echilateral ABC, de arie egală cu
100 3 cm2. Punctele P și Q sunt mijloacele muchiilor AD, respectiv CF.

2p a) Arătați că muchia bazei are 20 cm.


3p b) Demonstrați că planele (BPQ) și (EPQ) sunt perpendiculare.

TESTUL 10
SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Cel mai mic număr natural care are produsul cifrelor egal cu 12 este:
a) 34 b) 43 c) 126 d) 26
5p 2. Cardinalul mulțimii{1, 4, 7, 10, …, 58, 61}este:
a) 21 b) 20 c) 19 d) 22
5p 3. Dacă a·b − a·c = − 105 și c − b = 5, atunci valoarea numărului a este:
a) 22 b) 21 c) −21 d) −22
3 1
5p 4. Pe axa numerelor, sunt reprezentate punctele A(− 2 ), B(1− 5 ), C(− ), D(− ). Ordinea puncte-
2 10
lor pe axă, de la stânga la dreapta, este:
a) A, B, C, D b) B, C, D, A c) C, A, B, D d) C, B, A, D
3 4
5p 5. Se consideră numerele a = 4 , b = 3 , c = (4 · 3)0 . Dintre următoarele relații, este adevărată:
a) a − b = c b) b − a = c c) a + b = c d) b + c = a
5p 6. În tabelul de mai jos, este dat numărul elevilor care urmează cursurile clasei a VIII-a dintr-o localitate,
repartizați pe școli și pe sexe.
Școala Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4
Fete 45 42 44 52
Băieți 54 57 56 46
Cei mai mulți elevi de clasa a VIII-a sunt la:
a) Școala Nr.1 b) Școala Nr.4 c) Școala Nr.3 d) Școala Nr.2
SUBIECTUL al II - lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Triunghiul ABC este isoscel, AB = AC, ∢BAC = 78°, iar punctul C este
mijlocul segmentului BD. Măsura unghiului ACD este:
a) 78° b) 102° c) 120° d) 129°

5p 2. Triunghiul ABC are perimetrul 59 cm, iar punctele D și E sunt mijloacele laturilor AB, respectiv AC.
Dacă AB = 15 cm și DE = 13 cm, atunci lungimea laturii AC este:
a) 26 cm b) 18 cm c) 24 cm d) 22 cm
5p 3. Punctul E este situat pe latura CD a pătratului ABCD, CE = ED = 2 cm, iar
AC ∩ BE = {P}. Valoarea raportului dintre segmentele AP și CP este:
a) 0,5 b) 1,5 c) 2 d) 2,5

5p 4. Fie MNPQ un dreptunghi, MP ∩ NQ = {O} și T mijlocul segmentului MO.


Dacă aria triunghiului MQT este 1 dm2, atunci aria dreptunghiului este
egală cu:
a) 2 dm2 b) 4 dm2 c) 8 dm2 d) 16 dm2
5p
5. Fie A, B puncte ale cercului C(O, r), r = 10 cm, 
AB = 60°. Tangenta la
cerc în punctul A intersectează dreapta BO în punctul C. Distanța de la
punctul B la dreapta AC este:
a) 5 cm b) 8 cm c) 10 cm d) 15 cm

5p 6. Bogdan are o bucată de lemn în formă de prismă patrulateră regulată ABC-


DEFGH, AB = BC = 8 2 cm, AE = 15 cm, din care obține, prin cioplire,
piramida regulată VABCD, V fiind centrul feței EFGH. Muchia laterală a
piramidei are lungimea:
a) 25 cm b) 20 cm c) 18 cm d) 17 cm

SUBIECTUL al III-lea
Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Pentru un grup de 50 de excursioniști se cumpără 50 de bilete de autobuz, de 3 lei și de 5 lei, cel
puțin unul de fiecare fel.
2p a) Aflați cea mai mică sumă care s-ar putea plăti în acest fel.
3p b) Aflați câte bilete de fiecare fel s-au cumpărat, dacă pentru tot grupul s-a plătit suma de 210 lei.
2. Fie funcția f: ℝ → ℝ, f(x) = −x + 3.
2p a) Calculați f(−1) + f(0) + f(1)
3p b) Reprezentați, într-un sistem de axe ortogonale xOy, graficul funcției f și determinați punctele de
intersecție cu axele ortogonate.
2x2 + 2x
3. Se consideră expresia E(x) = , x ∈ ℝ \ {−1}.
x3 + x 2 + x + 1
2x
2p a) Arătați că E(x) = 2 , oricare ar fi x ∈ ℝ \ {−1}.
x +1
3p b) Demonstrați că oricare ar fi x∈ℝ \ {−1}, E(x) ≤ 1.
4. Î n desenul alăturat, dreptunghiul ABCD reprezintă amprenta la
sol a clădirii unei școli (suprafața pe care este construită școala),
iar dreptunghiul EFGH reprezintă suprafața totală a terenului
deținut de aceasta, cu AB ∥ EF. Se știe că EF = 90 m, FG = 84 m,
EF = 1,5 · AB și FG = 3 · BC.

2p a) Se împrejmuiește curtea școlii cu gard susținut de stâlpi. Aflați numărul stâlpilor necesari, știind
că aceștia se montează din 3 în 3 metri.
3p b) Știind că AE = BF = 25 m, calculați perimetrul patrulaterului CDHG.
5. O
 trusă de geometrie are forma unui paralelipiped dreptunghic, cu dimensiunile de 24 cm,18 cm,
4 cm. Mai multe truse se împachetează în hârtie, obținându-se un cub.
2p a) Aflați l, lungimea muchiei cubului obținut prin împachetarea truselor de geometrie, știind că este
exprimată în centimetri și că are cea mai mică valoare posibilă.
3p b) Pentru valoarea l aflată la subpunctul a), determinați numărul truselor de geometrie împachetate.
6. O piramidă patrulateră regulată are muchia bazei de 8 cm și apotema de 5 cm.
2p a) Arătați că înălțimea piramidei este de 3 cm.
3p b) Demonstrați că fețele laterale ale piramidei sunt triunghiuri ascuțitunghice.

TESTUL 11
SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 0,2 · 0,2 + 0,25 este:
–2 –1

a) 2 b) 4 c) 9 d) 10
5p 2. Împărțind numărul n la 8, obținem restul 5. Împărțind n la 4, vom obține restul:
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3
5p 3. Se știe că a − b = − 8 și −7 · a + 7 ·b − c = 88. Numărul c este egal cu:
a) −23 b) 32 c) −32 d) 23
5p 4. Produsul a două numere este1207. Mărind unul dintre numere cu 9, produsul devine 1360. Modulul
diferenței celor două numere este:
a) −54 b) 54 c) −45 d) 45

165
5p 5. 83,(3)% din numărul elevilor unei clase au participat la un test, rezultatele fiind cele din graficul
alăturat.
8
7
6
5

nr elevi
4
3
2
1
0
4 5 6 7 8 9 10
nota
Numărul elevilor din clasă este:
a) 40 b) 32 c) 34 d) 36
5p 6. Valoarea expresiei E(x) = 9x2 : (− 3x) + (x + 1) · (x + 2) pentru x = −2 2 este:
a) 10 b) 8 c) 12 d) 6

SUBIECTUL al II-lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Un triunghi dreptunghic are două unghiuri congruente și ipotenuza de 10 cm. Aria triunghiului este:
a) 20 cm2 b) 25 cm2 c) 30 cm2 d) 50 cm2
2. Fie ABCD un paralelogram, BD = 18 cm, E mijlocul laturii AD,
AC ∩ BD = {O} și CE ∩ BD = {F}. Lungimea segmentului
OF este:
a) 9 cm b) 6 cm c) 4,5 cm d) 3 cm
5p
3. Fie D și E puncte ale semicercului 
AB șa încât 
AD
= DE  
= EB
. Măsura unghiului EBD este:
a) 60° b) 90° c) 30° d) 75°
5p 4. Trapezul dreptunghic CDEF, CD ∥ EF, are CD = 12 cm,
DE = 10 cm, EF = 4 cm, ∢DCF = 90°. Sinusul unghiului CDE
este egal cu:
a) 0,6 b) 0,8 c) 1,2 d) 0,4
5p 5. Desenul alăturat reprezentată schița holului unui hotel. Holul
ABCD are forma unui pătrat, AB = 24 m, iar în colțuri sunt
montate dozatoare cu băuturi răcoritoare, fiecare având baza
pătrat, cu latura de 2 m. Distanța EF este egală cu:
a) 6 2 cm b) 18 2 cm c) 20 2 cm d) 16 2 cm

166
5p 6. ABCDEFGH este un paralelipiped dreptunghic, AB = 2 cm,
BC = 1 cm, AE = 5 cm. Dreapta BH formează cu planul
(ABC) un unghi cu măsura de:
a) 45° b) 60° c) 30° d) 90°

SUBIECTUL al III-lea
Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)
1 2 3
1. Se consideră numerele a = 2 + 3 + 4 3 − 7 și b = + + .
3 12 27
2p a) Arătați că a + 3 · b = 9.
a
3p b) Stabiliți valoarea de adevăr a propoziției: „∈ (2; +∞)”. Justificați răspunsul dat.
b
2. Avem la dispoziție 55 de bile, pe care vrem să le punem în 10 cutii.
2p a) Verificați, prin calcul, dacă este posibil să punem toate bilele în cele 10 cutii astfel încât în
fiecare cutie să fie cel puțin o bilă și să nu existe cutii cu același număr de bile.
3p b) Stabiliți, argumentat, dacă este posibil să punem toate bilele în 8 dintre cele 10 cutii astfel
încât în fiecare cutie să fie cel puțin patru bile și să nu existe cutii cu același număr de bile.
3.
x − 2 x − 20
2p a) Arătați că = + 1 , oricare ar fi x ∈ ℝ.
18 18
x − 2 x − 13 x − 18 x − 7
3p b) Rezolvați ecuația + = + .
18 7 2 13
4. Fie triunghiul ABC, cu AB = 8 cm, AC = 12 cm și ∢A = 60°.
60°
0
2p a) Calculați distanța de la punctul B la dreapta AC.

3p b) Dacă BD ⊥ AC, D ∈ AC, DE ∥ AB, E ∈ BC, aflați aria triung-


hiului CDE
5. P
 risma triunghiulară regulată ABCDEF are muchia bazei
AB = 6 cm și perimetrul unei fețe laterale este18 cm.

2p a) Demonstrați că înălțimea prismei este 3 cm.


3p b) Calculați perimetrul triunghiului ACE.
6. F
 ie cubul ABCDA′B′C′D′ având aria totală 216 cm2,
AC ∩ BD = {O}, A′C′ ∩ B′D′ = {O′}și P un punct pe
segmentul OO′.
2p a) Demonstrați că muchia cubului este de 6 cm.
PO
3p b) Determinați valoarea raportului , știind că planele (PBC)
PO′
și (ABC) formează un unghi cu măsura de 60°.

167

S-ar putea să vă placă și