Sunteți pe pagina 1din 40

Cuprins

Introducere……………………………………………………………………………. 3

Capitolul 1. Rolul planului de afaceri ca instrument de management………….… 5


1.1 Planul de afaceri: Definitie, functii, rol, avantaje……………………………..….....5
1.2 Algoritmul elaborarii planului de afaceri………………………………..…………. 8
1.3 Tipuri de planuri de afaceri………………………………………………………....15

Capitolul 2. Planul de afaceri al firmei SC Evento SA……………………………..16


2.1 Sinteza planului de afaceri…………………………………………….…………...17
2.1.1 Descrierea ideii de afacere……………………………………………….17
2.1.2 Strategia afacerii………………………………………………..………..17
2.1.3 Scopuri şi obiective………………………………….…………………...17
2.2 Descrierea afacerii………………………………………………….………….….. 18
2.2.1 Descrierea afacerii………………………………………………….….…18
2.2.2 Descrierea societatii……………………………………………...........…18
2.2.3 Descrierea produselor şi serviciilor ……………………….………. ……19

Capitolul 3.Planul de marketing şi managerial ………...………………..……….... 24


3.1 Planul de marketing………………………………………………………...………24
3.1.1 Descrierea pietei……………………………………………………...…..24
3.1.2 Segmentul tinta…………………………………………..…….……..…. 25
3.1.3 Concurenta……………………………………………….…….................25
3.1.4 Strategia de pret………………………………………………...………...27
3.1.5 Promovarea şi relatiile publice………………………………...………….28
3.2 Planul managerial……………………………………………………………………29
3.2.1 Proprietarii afacerii……………………………………………...………...29
3.2.2 Descrierea echipei manageriale……………………………..….…............29
3.2.3 Structura organizatorica…………………………………..…….…………30
3.2.4 Politica de management a resurselor umane………………………….…..31

1
Capitolul 4. Planul financiar al firmei………………………………………….……32
4.1 Ipoteze şi riscuri……………………………………………………………………32
4.1.1 Elemente de risc……………………………………………………….…32
4.1.2 Analiza SWOT a SC Evento SA…………………………………………32
4.2 Planul financiar…………………………………………………………………….33
4.2.1 Ipotezele previziunilor financiare………………………………………..33
4.2.2 Rezultate financiare………………………………………….……..…….35
4.2.3 Indicatori de evaluare ai proiectului……………………………………...38

Concluzii……………………………………………………………………………..40
Bibliografie…………………………………………………………………………..41
Anexe………………………………………………………………………………...43

2
Introducere

Dezvoltarea economică a unei regiuni sau a unei naţiuni este influenţata de o gamă
largă de factori complecsi, iar antreprenorul ca şi agent economic a jucat câteva roluri
fundamentale în istoria dezvoltării economice. Ca mod de organizare în România
antreprenoriatul nu beneficiza încă in mod adecvat de o libertate de acţiune adecvată
avantajelor potenţiale pe care le oferă.
Lucrarea de faţă se doreşte a evidenţia situaţia economică favorabilă a României în
acest moment, situaţie care este încurajatoare pentru cei ce doresc sa înfiinţeze o firmă.
Trendul ascendent prin care toate ramurile economice trec şi faptul ca există o nevoie acută
de produse şi servicii de calitate, incurajează tendinţele antreprenoriale. De asemenea dorinţa
de a realiza aceasta lucrare vine ca o continuare fireasca a 3 ani de studiu la Facultatea de
Comerţ. În opinia mea această facultate încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial prin
proiectele şi disciplinele studiate, ceea ce m-a determinat să aleg această temă cu un puternic
caracter practic.
Structura lucrării urmareşte formatul logic, tratând in prima parte aspecte de natură
teoretică, pentru ca mai apoi în capitolele următoare să prezinte în detaliu aspectele ce
privesc planul de înfiintare al unei firme de evenimente.
În primul capitol al lucrării sunt tratate aspectele de ordin teoretic referitoare la planul
de afaceri, fiind de folos în inţelegerea importanţei elaborarii acestuia atât din prisma
posibilităţii obţinerii de fonduri cât şi din prisma utilizarii acestuia ca instrument de
management, mai ales pentru firmele nou infiinţate.
In capitolul doi este prezentată ideea afacerii, obiectivele pe care antreprenorul le
stabileşte şi strategia prin care va atinge aceste obiective. De asemenea sunt prezentate in
detaliu şi serviciile ce vor fi prestate, impreuna cu punctele forte ale acestora.
Capitolul trei urmăreşte in detaliu planul de marketing şi cel managerial, acestea fiind
extreme de importante deoarece de abilitatea echipei manageriale şi de modalitatea de
promovare a serviciilor depinde succesul acestei iniţiative.

3
Ultimul capitol, şi cel mai important prezintă previziunile financiare, previziuni pe care se
bazeaza demonstraţia de profitabilitate a acestei idei de afacere.
Calculul costurilor şi veniturilor previzionate ajută la calcularea indicatorilor de rentabilitate,
extrem de importanţi în analizarea unei idei de afaceri.

4
Capitolul 1. Rolul planului de afaceri ca instrument de management

1.1 Planul de afaceri: definiţii, funcţii, avantaje

Dezvoltarea economică a unei regiuni sau a unei naţiuni este influenţată de o serie de
factori complecşi. Aceşti factori influenţează atât numărul de întreprinzători disponibili cât şi
abilitatea de a-i atrage.
Antreprenorul ca şi agent economic a jucat câteva roluri fundamentale în istoria
dezvoltării economice. Antreprenorul trebuie doar să identifice oportunităţile de profit
înaintea altora, să fie vigilent, să posede o capacitate peste medie de a învăţa din greşelile
trecutului şi de a face diferenţa între disponibilităţile existente şi cele reale. Descoperirea
oportunităţilor de profit nu este accidentală ci este stimulată de perspectiva recompensei
personale1. Pentru a putea profita de aceste oportunităţi ivite în orice moment pe piaţă
întreprinzătorul are nevoie pe lângă ideea de a pune pe picioare o firmă şi de o structură
detaliată asupra a cum va face lucrul acesta: planul de afaceri.
Planul de afaceri este un instrument indispensabil atât celor interesaţi de demararea
propriei afaceri, cât şi celor care sunt în căutare de parteneri sau investitori. În literatura de
specialitate el este definit după cum urmează:
“Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii, piaţa ţintă,
avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum şi resursele şi
aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se
analizeze cu atenţie produsele/serviciile oferite, competiţia, resursele financiare necesare şi
alte detalii operţionale.”2
“Planul de afaceri este un instrument al prezentului, elaborat prin aproximaţii
succesive, utilizând experienţa şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod
realist calea către viitor. El are drept scop cel mai avantajos compromis între ceea ce doreşte
şi ceea ce poate să facă firma respectivă."3

1
Frunzăverde Doina, Horia Irimia, Venera Rândaşu – Antreprenoriat: teorie şi practică , Timişoara, Editura Mirton,
2005, p.60
2
Dumitru Porojan, Cristian Bisa - Planul de afaceri :concepte, metode, tehnici, proceduri , Bucureşti, Casa de Editura
IRECSON, 2002, p. 10
3
Alan West - Planul de afaceri, Ed. Teora, Bucuresti, 2000, p .17

5
Întreprinzătorii sunt tot mai solicitaţi să prezinte creditorilor, finanţatorilor sau
asociaţilor “planuri de afaceri scrise”. Băncile, deţinătorii de capital, investitorii particulari
analizează îndelung planul de afaceri al firmei solicitante de credit sau de participare la
investiţie înainte de a lua o decizie. Rolul planului nu este exclusiv acela de a demonstra că
afacerea merită finanţată ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de demarare
a afacerii. Totuşi un plan de afaceri scris nu garantează obţinerea unei finanţări, ci mai
degrabă este o cale de scoatere în evidenţă a flerului şi spiritului antreprenorial, a ideii de
afaceri promovată.
Planul de afaceri aduce ideea de afacere mai aproape de realitate: ideea, cercetările şi
previziunile devenind tangibile. Acest lucru este realizat prin cele 4 funcţii ale planului de
afaceri:
- Funcţia de cristalizare şi devoltare a ideilor are ca scop definirea clară a modului în
care afacerea va fi condusă, a scopurilor şi obiectivelor acesteia să stabilească
metodele prin care acestea vor fi atinse şi să identifice riscurile implicate. Astfel
alocarea resurselor se va face după criterii de maximizare a eficienţei, strategiile vor
fi cizelate iar afacerea este examinată din toate punctele de vedere;
- Funcţia de realizare a unei evaluări retrospective are în vedere identificarea cauzelor,
direcţiei şi amplitudinii abaterilor de la plan, precum şi modalităţile prin care firma va
acţiona pe viitor. Prin această funcţie antreprenorii îşi vor îmbunătăţi experienţa
profesională şi cunoştinţele, vor diminua riscul de a fi expuşi pericolelor neprevăzute,
şi vor putea fi în măsură, în momentul în care atingerea obiectivelor este ameninţată,
să aplice măsurile corective potrivite;
- Funcţia de evaluare a unei noi idei de afaceri studiază capacitatea planului de a
analiza, evalua, compara şi clasifica ideile de afaceri. Planul de afaceri conferă
încredere în forţele proprii şi poate compensa lipsa experienţei şi a capitalului;
- Funcţia de generator de finanţare analizează planul din punctul de vedere al afacerii
de a genera încasări necesare operaţiunilor zilnice, plăţii datoriilor şi generării
profitului. Cei interesaţi de a investi în ideea de afacere, vor aprecia capacitatea
antreprenorului de a diagnostica situaţia prezentă, de a trasa obiectivele viitoare şi de
a alege strategia optimă pentru atingerea lor.

6
Evaluare
Cristalizare şi retrospectivă:
dezvoltare a cauzele, direcţia şi
ideilor: amplitudinea
scopuri abaterilor de la
obiective plan
acţiuni
riscuri

Planul de
afaceri

Evaluare Obţinere
prospectivă: finanţare:
- analizează
- evaluează - creditare
- compară - investiţie
- clasifică - grant-uri

Schema 1 Funcţiile planului de afaceri 4

Întocmirea unui plan de afaceri de către antreprenor aduce cu sine avantaje de


necontestat:
 Datorită abordării sistematice a activităţii de planificare greşelile vor fi făcute mai
degrabă pe hârtie decât în practică;
 Poate compensa lipsa de experienţă, deoarece poate face un posibil întreprinzător
mai încrezător în capacitatea sa de a demara şi administra o afacere;

4
Porojan, op. cit., p. 13

7
 Oferă o imagine realistă asupra resurselor financiare necesare: câţi bani sunt
necesari?, pentru ce?, când?, pentru cât timp?;
 Este un material de reclamă şi de susţinere a vânzării unei companii.
 Vor fi identificaţi clienţii, nevoile şi aşteptările lor, politica de preţuri, tehnicile
utilizate pentru cucerirea segmentului de piaţă dorit;
 Vor fi definite drepturile şi atribuţiile managementului şi angajaţilor, politicile de
angajare şi concediere, procesul operaţional zilnic.

1.2 Algoritmul elaborării planului de afaceri

Planul de afaceri trebuie să fie bine structurat şi să urmeze o cale logică. Indiferent de
dimensiunea planului de afaceri pentru a fi considerat complet el trebuie să conţină
următoarele elemente structurale: sinteza planului, cuprinsul lucrării, descrierea afacerii,
planul de marketing, planul operaţional, managementul şi organizarea afacerii, planul
financiar şi anexele planului.
Sinteza reprezintă un plan de afaceri în forma cea mai concisă, sintetizând eficient
informaţiile cuprinse în plan, şi are rolul de a stimula cititorul să parcurgă planul în
întregime. “Sinteza trebuie să reflecte o idee de afacere profitabilă, un plan de afacere
coerent, o echipă managerială competentă şi capabilă, o piaţă clară, specifică şi definită,
avantajele competitive, avantajele competitive de importanţă, un rezumat solid al
previziunilor financiare şi cel mai important trebuie să evidenţieze profitabilitatea afacerii în
faţa investitorilor şi creditorilor.”5
Cuprinsul planului de afaceri alături de sinteza acestuia reprezintă primele două
elemente structurale ale planului şi sunt în corelaţie directă cu prezentarea planului de
afaceri. Cuprinsul reflectă modul de organizare al planului şi forma sub care acesta se
prezintă.
Descrierea afacerii se face cu ajutorul datelor şi informaţiilor disponibile, acestea
trebuind să fie relevante, de actualitate şi exacte. Capitolul de descriere a afacerii trebuie să
cuprindă secţiuni care să ofere răspunsuri la toate întrebările legate de ideea de afacere:

5
Ion Sandulescu - Planul de afaceri. Ghid practic, Bucuresti, Editura C.H Beck, 2001, p.4

8
1. Descrierea ideii de afacere – în această secţiune sunt prezentate obiectivele afacerii
şi modul în care acestea vor fi atinse: cu alte cuvinte strategia. Aceasta trebuie să
conţină informaţii referitoare la scopul afacerii, identificarea obiectivelor, fixarea
sarcinilor ce trebuie realizate şi planificarea acţiunilor. Premergător alegerii strategiei
trebuie studiate informaţii referitoare la: piaţă, clienţi, concurenţă, bariere.
2. Descrierea societăţii – Informaţiile din această secţiune sunt punctuale şi sunt
reprezentate de elemente de indentificare ale societăţii
3. Descrierea produselor sau serviciilor – Se consideră important prezentarea în această
secţiune a produselor sau serviciilor, tehnologia actuală şi poziţionarea
produsului/serviciului pe piaţă, dezvoltarea ulterioară a acestuia, planul de producţie
şi modul în care se va asigura calitatea acestora.
4. Descrierea şi avantajele localizării societăţii – localizarea afacerii este importantă
mai ales în cazul activităţilor de comerţ, unde vadul commercial este esenţial.
Localizarea este foarte importantă şi în cazul activităţilor de producţie unde
localizarea în apropierea surselor de materii prime, a clienţilor potenţiali şi a căilor
de transport este importantă.
5. Descrierea mediului în care va evolua societatea – Mediul este reprezentat de factorii
externi, din afara ariei de influenţă a întreprinderii, care influenţează evoluţia afacerii
în viitor şi sunt de natură politică, economică, juridică şi socială.

Planul de marketing este mijlocul prin care se implementeaza strategia de marketing


aleasă. Pentru a planifica activitatea de marketing este necesară înţelegerea clară a
obiectivelor de marketing ale companiei, dar şi a obiectivelor generale ale firmei. Planul de
marketing trebuie bine fundamentat pe fiecare componentă în parte, de la cunoaşterea pieţei
şi până la satisfacerea nevoilor clienţilor:

1. Descrierea pieţei – elementul central în descrierea pieţei îl constituie evoluţia


preţului produsului sau grupelor de produse şi servicii care fac obiectul planului
de afaceri. O înţelegere a evoluţiei acestora pe piaţă este importantă pentru
definirea politicii de piaţă şi de produs pe care firma o va aplica. “Pentru
descrierea pieţei se au in vedere urmatoarele: identificarea şi descrierea industriei,

9
mărimea sectorului de activitate, tendinţele la nivel naţional in acest sector,
caracteristici specifice ale pieţei, politici de preţuri practicate.„ 6
2. Identificarea segmentului de piaţă ţintă – se va face prin analizarea următoarelor
aspecte: segmentarea pieţei, motivaţia clientului şi trendul pieţei. Segmentarea
pieţei se realizează prin împarţirea clienţilor efectivi şi potenţiali pe grupe.
Motivaţia clientului este un aspect ce trebuie tratat cu seriozitate de catre
antreprenor, pentru ca se ştie ca la baza unei achizitii stau nevoile clienţilor
ordonate de către Abraham Maslow astfel: necesităţi fiziologice, necesităţi de
siguranţă, necesităti sociale, stimă şi autorealizare. Trendul pieţei exprima
tendinţele de evoluţie ale segmentului de piaţa ţintă pe care se va focaliza afacerea
analizată.
3. Concurenţa şi alte influenţe – analizarea tuturor informaţiilor referitoare la
situaţia concurenţilor actuali şi potenţiali, prin evidenţierea punctelor slabe şi forte
în comparaţie cu aceştia. Analiza concurenţei are in vedere doua aspecte:
existenţa concurenţei şi identificarea concurenţei. În momentul în care se
analizeaza concurenţa trebuie determinate punctele slabe ale concurenţilor şi
modul in care pot fi exploatate ecestea şi de asemenea trebuie conferite serviciilor
sau produselor acele caracteristici necesare obţinerii succesului pe piaţa.
4. Strategia de marketing – este concepută prin precizarea modului în care vor fi
realizate următoarele: “strategia de vânzare şi distribuţie, politica de preţ,
promovarea şi relaţiile publice, analiza amplasamentului şi amenajările necesare,
alte elemente ale strategiei şi feedback-ul din partea clienţilor” 7. Scopul strategiei
de marketing este acela de a realiza efectiv vânzarea, deoarece pentru a
supravieţui firma are nevoie de venituri. Politica de pret are o foarte mare
influenţa asupra nivelului vanzărilor, de aceea in momentul in care se stabileşte ce
politică de preţuri va fi folosită vor fi luaţi in considerare atât factori interni cât şi
externi ce pot afecta costurile. Promovarea produsului poate conduce fie la
succesul fie la falimentul unei firme, de aceea a avea un produs sau serviciu
competitiv şi a nu-l promova este ca şi cum activitatea nu ar fi desfaşurată.

6
John Westwood - Cum sa concepi un plan de marketing, Bucuresti, Editura Rentrop&Straton, 2007, p. 57
7
Idem, p. 62

10
Descrierea pieţei Segmentarea generală a
Planul de pieţei
marketing
 Segmentarea
Identificarea propriu-zisă a pieţei
segmentului de piaţă  Motivaţia clientului
ţintă
 Trendul pieţei

Concurenţe şi alte  Gradul de concurenţă


influenţe  Surse de concurenţă
viitoare
 Bariere de intrare pe
piaţă
 Alte influenţe
Cercetare de piaţă

 Vânzări şi
Strategia de distribuţie
marketing  Preţ
 Promovare şi relaţii
publice
 Amplasament şi
amenajări
 Feedback
 Alte elemente

Schema 2: Elemente de definire a planului de marketing 8

8
Porojan, op. cit., p. 70

11
Planul operaţional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei construite
până acum şi cuprinde:
1. Forţa de vânzare conţine detalii referitoare la pregătirea şi experienţa personalului de
vânzări, metodele de vânzare utilizate, mijloacele de promovare a vânzărilor,
targeturilor de vânzări;
2. Producţia include toate răspunsurile la întrebările legate de modul în care activitatea
se va realiza;
3. Personalul este resursa cea mai importantă într-o afacere, deoarece indiferent de cât
de bună ar fi o idée de afacere, dacă nu există cineva să o pună în practică, nu va
aduce nici un rezultat;
4. Protecţia împotriva riscurilor presupune existenţa unor poliţe de asigurare, în funcţie
de riscurile pe care le presupune afacerea în cauză.

Managementul afacerii. În acest capitol al planului de afaceri se recomandă


prezentarea echipei manageriale, organizarea resurselor umane în cadrul afacerii, prezentarea
proprietarilor afacerii şi politica de management a resurselor umane. În cazul unei firme mici
managementul afacerii poate ridica multiple probleme cum ar fi: managementul nu dispune
de abilităţile necesare în anumite domenii cheie, informaţia managerială este limitată,
managemnetul nu are suficient timp să rezolve dificultăţile ce apar pe parcursul dezvoltării
firmei, managementul se limitează la a reacţiona la apariţia problemelor neîncercând să
prevadă, să anticipeze şi să planifice activitatea.
Pe lângă aceste numeroase probleme ce pot apărea în procesul de conducere al unei
firme mici, acestea beneficiază şi de un număr mare de avantaje, care derivă tocmai datorită
dimensiunii reduse a acestora: deciziile sunt luate mai rapid şi puse mai rapid în practică,
relaţii între conducere şi angajaţi sunt mai cordiale, ceea ce conduce la relaţii profesionale
mai flexibile, mediu de lucru mai destins, comunicare eficientă în cadrul organizaţiei, mediu
de lucru transparent unde angajaţii îşi pot vizualiza mai rapid efectele benefice ale eforturilor.
Riscurile asociate. Este important de prezentat atât aspectele pozitive ale afacerii, dar
şi cele negative întrucât acestea vor da credibilitate planului de afaceri şi în plus vor ajuta
antreprenorul să le conştientizeze şi să facă eforturile necesare evitării lor.

12
Produsului finit
Materiilor prime
Preţurile Utilităţilor

Factori de risc

Duratele De încasare a
creanţelor
De rambursare a
datoriilor

Costul forţei de
muncă

Rata dobânzii

Schema 3: Principalele variabile influenţate de factorii de risc9

Preţurile utilizate în prognoza cifrei de afaceri sunt supuse unui puternic risc, datorită:
concurenţei, modificării mediului economic, modificări ale comportamentului
consumatorului .
Riscurile ce pot afecta durata de încasare a creanţelor sunt: dependenţa de clienţi
puternici care nu-şi achită obligaţiile în termenul prevăzut, lichidităţi insuficiente,
management financiar defectuos.
Potenţialii factori de risc privitori la durata de rambursare a datoriilor către furnizor
sunt: nivel de îndatorare mare ce nu permite achitarea acestora la timp, dependenţa de
anumiţi clienţi, lichidităţi insuficiente.

9
Porojan, op. cit., p. 156

13
Riscurile care afectează costul forţei de muncă sunt: subdimensionarea organigramei
iniţiale, dependenţa de anumite categorii de personal, conducere slabă, relaţii de muncă
necorespunzătoare şi tehnologie învechită.
Posibilii factori de risc în depăşirea nivelului prognozat a ratei de risc sunt:
înregistrarea şi acoperirea unui deficit de numerar neaşteptat, scumpirea creditului pe
perioada de previziune sau îndatorare mare.
Riscurile ce pot afecta o întreprindere sunt de natură fizică şi financiară. Cele fizice
influenţează precizia estimării vânzărilor, exigenţele privind tehnologia şi necesarul de
resurse materiale. Din categoria riscurilor financiare inflaţia este cea care are impactul cel
mai puternic asupra viabilităţii financiare a firmei, ea influenţând volumul activelor fixe,
capitalul circulant, costurile de producţie şi încasările din vânzări.
Planul financiar reprezintă partea cea mai puţin flexibilă a planului de afaceri.
“Datorită faptului că previziunile financiare vor fi într-o mare măsură nesigure este indicat să
se întocmească mai multe scenarii financiare: o prognoză bazată pe ipoteza cea mai probabilă
de lucru şi o prognoză bazată pe utilizarea întregului potenţial al afacerii. “
Obiectivele planului de afaceri:
 Reducerea riscurilor financiare – se realizează prin anticiparea acestora şi
stabilirea din timp a măsurilor optime care se vor lua în caz de necesitate. Cele
mai importante riscuri de această natură ce pot apărea sunt: lipsa lichidităţilor,
împrumuturi supradimensionate, împrumuturi subdimensionate
 Rezolvarea situaţiilor neprevăzute – sunt evenimente neplanificate ce produc
influenţe consistente asupra situaţiei economice a firmei: întreruperea producţiei,
introducerea unui produs superior de către un concurent, dispariţia unui concurent
 Reducerea costului finanţării
 Obţinerea de surse de finanţare externe – reprezintă unul din obiectivele cele mai
atent urmărite de antreprenor

14
1.3 Tipuri de planuri de afaceri

În ceea ce priveşte amplitudinea lucrării, în funcţie de gradul de complexitate al


problemelor abordate, de specificul proiectului şi de necesităţile de informare se cunosc
următoarele planuri de afaceri:
 “Planul sumar – conţine între 10-20 pagini şi este folosit pentru firmele ce sunt la
începutul activităţii lor
 Planul complet – conţine un număr de 20-50 pagini şi este utilizat în special atunci
când valoarea necesarului de finanţat este consistentă
 Planul detaliat – conţine un număr de minim 50 de pagini şi reprezintă nivelul cel
mai complex al prezentării unui plan de afaceri”10

Din punct de vedere al destinatarilor planului de afaceri şi al confidenţialităţii


informaţiilor furnizate se poate considera următoarea clasificare a formelor de prezentare a
planului de afaceri:
 “Versiunea confidenţială –prezintă informaţii confidenţiale şi complete destinate
conducerii superioare, acţionarului majoritar sau unui potenţial cumpărător al
companiei
 Versiunea parţială – pune accent pe fluxul de numerar şi pe structura capitalului şi
este destinată investitorilor şi creditorilor
 Versiunea specifică – este destinată unui cititor specific, ce are o anumită necesitate
informaţională
 Versiunea generală – în care nu se regăsesc informaţii confidenţiale şi care este
întocmită pentru destinatari de tipul acţionarilor şi analiştilor financiari.”11

10
Porojan, op. cit, p.33
11
Idem, p.34

15
PLANUL DE AFACERI AL
SC EVENTO SA

16
Capitolul 2. Planul de afaceri al SC Evento SA

2.1 Sinteza planului de afaceri

2.1.1 Descrierea ideii de afacere

Societatea Evento SA face parte din sectorul terţiar, cel al serviciilor. Obiectul de
activitate al firmei este prestarea de servicii in domeniul organizării de evenimente.
Evento îşi propune organizarea de evenimente dedicate sectorului corporate, firmele
de dimensiuni medii şi mari reprezentând targetul vizat de firmă.
.
2.1.2 Strategia afacerii

Strategia abordată de managementul Evento SA va fi una de diferenţiere calitativă


faţă de ofertele concurenţilor, iar obiectivul principal urmărit de managementul companiei
este de atragere şi menţinere a unui număr cât mai mare de clienţi prin aceast tip de strategie.
Cu toate că există un număr mare de firme prestatoare de servcii asemănătoare s-a
constat că pentru atragerea şi menţinerea clienţilor ţintă vizaţi de Evento, acest tip de
strategie s-a dovedit a fi cel mai performant, iar succesul şi experienţă unora dintre aceste
firme argumentează alegerea acestui tip de strategie.

2.1.3 Scopuri şi obiective

Afacerea îşi propune să se distingă ca una din cele mai serioase firme pentru tipul de
servicii oferite, iar recunoaşterea acestei poziţii se va face prin atingerea într-un interval de 3
ani a unui volum al cifrei de afaceri de 210.000 €.

Pentru a-şi atinge acest scop firmă va avea în vedere următoarele obiective:
- îmbunătăţirea permanentă a serviciilor oferite clienţilor şi dezvoltarea acestora

17
- diversificarea după primul an de activitate a serviciilor oferite clienţilor
- lărgirea ariei de prestare a serviciilor după primul an de activitate
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor va fi asigurată şi menţinută prin exercitarea unui
control strict al managementului , perfecţionarea pregătirii personalului atât pentru cel nou
angajat cât şi pentru cel existent.
Diversificarea ofertei se va face în principal prin abordarea unei game mai largi de
evenimente organizate, abordând şi alte segmente de pe piaţă organizării de evenimente.
Lărgirea ariei de prestare a serviciilor va fi făcută prin abordarea pieţelor din oraşele
de provincie cu potenţial economic ridicat.

2.2 Descrierea afacerii

2.2.1 Descrierea afacerii

Principalul obiect de activitate al firmei Evento constă în prestarea de servicii de


planificare şi organizate de evenimente corporate.
Evento îşi propune crearea unui portofoliu de clienţi stabili format din firme de
dimensiunii medii şi mari: naţionale şi multinaţionale, planuid să se diferenţieze de celelalte
firme prestatoare de servicii identice prin calitatea ridicată a serviciilor prestate şi
promtitudine în tratarea tuturor cerinţelor.

2.2.2 Descrierea societăţtii

Societatea comercială SC Evento SA este persoană juridică română cu sediul în


Strada Brânduşelor Nr. 11, Sector 3 Bucureşti .
Obiectul principal de activitate în constituie conform cod CAEN 923 Alte activităţi,
spectacole.
În prezent societatea dispune de un capital social de 4500 €. Finanţarea activităţii se
va face din surse proprii, la data întocmirii planului de afaceri, structura de finanţare a
activităţii cuprinzând în proporţie de 100% capitaluri proprii.

18
Numărul iniţial de angajaţi al firmei va fi de 4 persoane. Activitatea va fi desfăşurată
de acţionari pentru început, pentru a nu avea cheltuieli mari de pe urma plătii impozitelor şi
contribuţiilor salariale. În viitor firma îşi doreşte, urmare a diversificării serviciilor şi
dezvoltării activităţii să angajeze personal calificat în domeniu.

2.2.3 Descrierea produselor şi serviciilor

Evento oferă o gamă completă de servicii de planificare a evenimentelor şi serviciilor


asociate acestora. Pentru a ne asigura că evenimentul va fi un success de ambele părţi, vom
construi o echipă pregătită şi potrivită ce se va plia perfect pe cerinţele tuturor clienţilor
noştri.
Obiectivul Evento este de a satisface pe deplin exigenţele tuturor clienţilor avînd în
vedere că numărul firmelor prestatoare de servicii asemănătoare este ridicat şi in consecinţa
cerinţele clienţilor sunt mai ridicate, deoarece există in orice moment posibilitatea alegerii
altei firme.
Serviciile de bază prestate de Evento sunt:
 asigurarea logisticii necesare realizării evenimentului de la sala de conferinţe, aparatura
audio-video, sonorizare, birotică specifică, traduceri simultane în mai multe limbi;
 servicii de catering – realizarea de meniuri specifice din bucataria romaneasca şi
internationala (welcome coffee, coffee break, lunch, welcome cocktail, dinner, lunch
box) ;
 servicii profesionale foto, video, sonorizări, lumini, laser;
 stabilirea necesarului de materiale, echipamente şi servicii;
 realizarea planului de acţiuni pentru organizarea evenimentului;
 promovarea evenimentului;
 managementul participanţilor;
 amenajarea şi decorarea optimă a spaţiilor în care se desfasoară evenimentul;
 realizarea de focuri de artificii de intensitaţi şi durate diferite;
 consultanţă de specialitate (alegerea datei şi a locaţiei, estimarea şi structurarea bugetului,
identificarea surselor de venituri şi distributia lor în raport cu categoriile de cheltuieli
angajate) ;

19
 servicii de recepţie şi secretariat (primirea şi înregistrarea participanţilor, distribuirea 
materialelor informaţionale în cadrul evenimentului, pregătire şi distribuire de ecusoane,
servicii de multiplicare documente, transmisie fax, e-mail, asistenţă tehnică, ) ;
 închiriere săli de conferinţe sau diverse locaţii potrivite cu tema evenimentului şi set-up-
ul solicitat ;
 închiriere aparatură audio-video (videoproiector, diaproiector, retroproiector, sistem de
sonorizare, sistem de traducere simultană şi alternativă, ecran, plasmă, flipchart, sistem
televoting ) ;
 scenariu, regie, programe de divertisment pentru serile festive;
 servicii de transport (transferuri, închirieri autocare, microbuze, limuzine, autoturisme) ;
 cazare în ţară şi în străinatate ţi alte servicii turistice la preţuri preferenţiale; 
 programe turi;stice;
 asigurarea protecţiei participanţilor şi paza locaţiei evenimentului;
 servicii de publicitate şi materiale promoţionale (conceperea design-ului, tipărirea şi
amplasarea de bannere, afişe, crearea şi publicarea unei pagini web dedicate
evenimentului)
 servicii PR (contactarea şi invitarea diferitelor personalităţi la eveniment, contactarea
mass-media, activităţi post eveniment, evaluări) ;
 servicii hostess.

Împreună cu partenerii noştri specialişti în relaţii publice, vă oferim servicii complete


prin: asistentă acordată purtatorului de cuvânt al companiei, redactarea comunicatelor de
presă, anunţuri şi ştiri instituţionale, analiza şi evaluarea activităţii de impunere a imaginii,
analiza comunicării reflectata în mass-media sau evaluarea periodică a imaginii publice.
În funcţie de profilul clietului firma se va ocupa de organizarea următoarelor tipuri de
evenimente:

Seminarii şi conferinţe - Fie că vorbim de un seminar intern de mici dimensiuni sau o


conferinţă regională, Evento furnizează o gamă completă de servicii necesare pentru ca
evenimentul să conducă la atingerea obiectivelor sale, prin:

20
 promovarea evenimentului, gestionarea invitaţiilor şi a rezervărilor;
 gestionarea serviciilor de cazare şi transport;
 preluarea de la aeroport (dacă este cazul) şi înegistrarea participanţilor;
 furnizarea suportului multimedia şi a serviciilor de traducere;
 organizarea cinelor festive, a activităţilor sociale şi a tururilor;
 evaluarea satisfacţiei clienţilor şi gestionarea bazelor de date generate de eveniment;

Târguri şi expoziţii - oferim servicii de consultanţă în planificarea, stabilirea unor


obiective clare şi alegerea instrumentelor de promovare potrivite pentru îndeplinirea acestora,
prin:
 alegerea târgurilor şi expoziţiilor la care se va participa;
 stabilirea mesajelor care vor fi transmise;
 dezvoltarea planului participării şi a bugetului;
 alegerea tehnicilor de promovare ce vor fi folosite (evenimente, materiale
promoţionale, pliante);
 promovarea pre-eveniment;
 dezvoltarea conceptului de amenajare a standului.

Conferinţe de presa - Serviciile specializate furnizate sau integrate sunt:


 închirierea locaţiilor;
 dotări şi servicii audio-video (videoproiectoare, retroproiectoare, flipchart-uri,
instalatii de sonorizare, IT ) ;
 catering (cine festive, cocktail-uri, recepţii, pauze de cafea) ;
 cazare;
 transferuri şi transport;
 traducere simultană;
 evenimente sociale;
 tururi/programe opţionale pre- şi post-eveniment;
 mijloace promoţionale pentru eveniment (obiecte promoţionale personalizate) ;

21
Lansare produs - lansările de produs sunt cele mai bune momente pentru a crea
imaginea şi valorile pe care produsul le va avea pe piaţa. Aceste tipuri de evenimente
necesită atât o atmosfera şi intensitate potrivită cât şi un cadru atractiv pentru audienţă. Vom
lucra pentru a realiza evenimentul care să reprezinte cât mai bine produsul, prin găsirea şi
amenajarea locaţiei, logistica necesară, PR şi media, promovarea evenimentului.

Team-building - consultanţă şi asistenţă în organizarea de team-building cu ajutorul


partenerilor noştri din domeniul resurselor umane, training-uri personalizate, activităţi
specifice de teambuilding indoor şi outdoor, servicii de transport (închiriere microbuze,
autocare), cazare şi masă (pensiuni şi hoteluri), decoraţiuni, servicii foto şi video, DJ,
sonorizare şi nu numai. Prin diverse activităţi şi exerciţii, team-building-ul imbunătăţeşte
abilitatea agajaţilor de a rezolva probleme prin acordarea de suport şi incredere reciprocă.
Astfel, aceste activităţi de cooperare între angajaţi, transpuse în mediul de lucru,
contribuie la o mai bună desfăşurare a activităţii companiei şi implicit la succesul acesteia:
 jocuri şi provocări distractive, competiţii indoor şi outdoor între echipe (paintball,
căutare de comori) ;
 petreceri cu interpretare de roluri, bal mascat, karaoke;
 iîntreceri sportive: barcă, călărie, curse de biciclete, maraton

Petreceri de companie - Fie că este vorba despre o petrecere pentru angajaţi sau
parteneri, sau de clasica petrecere de Crăciun, Evento se asigură că toţi clienţii vor avea un
eveniment de succes.
Evento este alături de clienţii săi dacă aceştia doresc un invitat de renume, o vedeta a
muzicii româneşti sau internationale, un DJ profesionist, o celebritate din sport sau teatru , un
maestru de ceremonii sau de momente originale şi creative care să aducă un plus de valoare
evenimentului.
Petrecerea organizată va fi personalizată, adaptatăa specificului activităţii, valorilor şi
misiunii companiei clientului.

22
Capitolul 3. Planul de marketing şi de management al Evento SA

3.1 Planul de marketing

3.1.1 Descrierea pieţei

Ramura prestării serviciilor de organizare de evenimente este o piaţă in continuă


evoluţie, cu aşteptări din ce in ce mai mari şi mai sofisticate din partea clienţilor, insă puţini
sunt cei specializaţi in acest domeniu. Printre organizatori se numără agenţiile de publicitate
şi de turism, diferite fundaţii, organizaţii guvernamentale, non-guvernamentale, interne şi
internaţionale, centre culturale sau asociaţii profesionale.
În acest moment volumul pieţei de organizare de evenimente este estimat in funcţie
de tipul de eveniment organizat:
- Organizarea de targuri şi expoziţii – 50 milioane de euro
- Organizarea de evenimente de carieră – 1,5 milioane de euro
- Organizarea de conferinţe, seminarii, lansări de produse – 35 milioane de euro
- Organizarea de team-building-uri şi petreceri de companie – 3 milioane euro

În acest moment acest sector este intr-o continuă creştere estimându-se un procent de
creştere pentru anul 2008 de 30 % - 40%. Ţinând cont că pe piaţa sunt puţine firme
specializate strict pe organizarea de evenimente corporate, iar marea majoritate a firmelor de
pe această piaţă organizează atât evenimente private cât şi corporate, pe piaţă este nevoie de
firme care să presteze servicii dedicate sectorului corporate.
Deşi în anii trecuţi toţi cei care aveau de organizat un eveniment alegeau să-l
organizeze cu resurse şi cunoştinţe proprii, tendinţa s-a schimbat, aceştia alegând să apeleze
la serviciile unei firme specializate.

23
3.1.2 Segementul ţintă

Potenţialii clienţi sunt numeroşi şi fac parte din diverse grupuri astfel incât atât
corporaţiile cât şi persoanele fizice solicită tipul de servicii prestate de către noi.Pentru a
stabili o strategie cât mai coerenta am grupat potenţialii clienţi după cum urmează:
Organizaţiile şi afacerile private - acest segment reprezinta targetul Eveto, intrucât
evenimentele cele mai profitabile sunt organizate la cererea lor. Organizaţiile private precum:
întreprinderile, corporaţiile şi partidele politice sunt cele care solicita evenimente la o scara
foarta mare, aşa incât veniturile generate în urma acestora sunt cele mai mari. Acest tip de
clienţi au asteptări mari în ceea ce priveşte calitatea evenimentelor livrate, creativitatea în
abordarea acestora, precum şi o execuţie fără reproşuri in termeni de logistică şi operaţiuni.
Organizaţiile non-profit - în ultimii ani numărul acestui tip de organizaţii a cunoscut o
creştere exponenţiala, aceasta creştere manifestându-se şi în ceea ce priveşte numărul de
evenimente organizate de către acestea.
Organizaţiile publice - organizaţiile publice organizează numeroase evenimente
anual. Evento plănuieşte să preia sarcinile organizării unui eveniment de pe umerii
angajaţilor fără experienţă relevanţă în acest domeniu. Tipul evenimentelor organizate de
organizaţiile publice sunt de mărime medie şi generează venituri de asemenea medii.
Avantajul organizării evenimentelor pentru acest segment constă în vizibilitatea crescută pe
care o oferă, acest lucru putându-se concretize în alte viitoare contracte.
Cei mai importanţi factori care vor influenţa decizia clienţilor de a cere serviciile
noastre, şi nu o singură data sunt: un bun proces de comunicare cu clientul nostru, care va
genera o mai bună înţelegere a dorinţelor sale, un înalt grad de satisfacţie; calitatea serviciilor
şi promptitudinea.

3.1.3 Concurenta

În acest domeniu concurenţa poate fi apreciată că fiind foarte intensă, la nivelul


capitalei fiind deschise peste 150 de firme prestatoare de servicii de organizare de
evenimente. Dintre acestea un număr mult mai mic se dedică exclusiv organizării de

24
evenimente corporate, majoritatea organizând în principal evenimente dedicate sectorului
privat şi lipsindu-le astfel specializarea.
Evento este in concurenţă pe aceasta piaţă cu:
 Hotelurile şi centrele de conferinţe
Puncte tari:
- facilităţi la faţa locului, echipament şi echipa tehnică
- posibilitatea de a transporta şi de a caza peste noapte persoanele ce participă ca
invitati sau ca speakeri
- capacitatea de a internaliza costurile transportului şi a ale echipamentelor
Puncte slabe:
- costuri ridicate
- impersonalitatea serviciilor
- posibilitatea aparitiei a unor erori datorită numărului mare de evenimente ce se
desfasoară concomitant
 Alte firme care organizează evenimente
Puncte tari:
- sunt de un timp mai mare prezente pe piaţă
- şi-au stabilit o reputaţie
- şi-au alcătuit deja o bază de clienţi
Puncte slabe:
- focusarea pe toate tipurile de evenimente in loc să se specializeze
- reputaţia nu este de fiecare dată una favorabilă lor
 Angajaţi sau persoane fizice care doresc să planifice
evenimentul singuri
Puncte tari:
- Internalizarea costurilor planificării
- Posibilitatea de a adauga elemente personale evenimentului
Puncte slabe:
- Nu au acces la cele mai bune preţuri şi resurse necesare planificării unui eveniment
- Nu au cunoştinţele necesare pentru a eficientiza procesul de planificare

25
Dintre toate categoriile de competitori, cei mai importanţi sunt cei care prestează
servicii dedicate sectorului corporate. În urma unei analize amănunţite, principalii noştri
competitori pe aceasta piaţă sunt: Evensys, Manga Events, Fabrica de Evenimente, Master
Event.
Punctele forte ale acestora sunt:
- experienţa pe piaţă indelungată
- portofoliu de clienţi stabili
- relaţii stabile cu parteneri de eveniment
- echipe de lucru cu experienţă
Punctele slabe ale acestora, pe care Evento le va specula sunt:
- neglijenţă faţă de unii clienţi
- procesul de comunicare poate fi greoi datorită numarului mare de personal

3.1.4 Strategia de pret

Pentru început, Evento va aplica politica orientării preţurilor după concurenţi, ceea ce
înseamnă stabilirea preţurilor prin luare în considerare, ca punct de începere, preţul
concurenţilor cerut pentru servicii similare.
Pentru aplicarea acestei politici de preţuri vor fi aplicate preţuri promoţionale preţuri
competitive, corespunzând strategiei preţurilor scăzute.
În funcţie de benficiarul evenimentului, de bugetul alocat, de timpul şi resursele
consumate vor fi aplicate modalităţi de percepere a comisionului diferite:
- Procent din buget: se va percepe un procent de 15-20 % din bugetul alocat
evenimentului.
- Perceperea unei taxe in funcţie de serviciile prestate. Va fi intocmita o lista cu sarcinile
ce trebuie indeplinite şi numarul de servicii prestate şi in functie de aceasta lista se va
percepe un comision
- Taxa pe ora : În funcţie de client şi de tipul de eveniment putem aplica şi strategia taxării
pe ora. Tariful perceput va fi între: 25 € şi 125 €.

26
3.1.5 Promovarea şi relaţiile publice

Prin promovare dorim să informăm potenţialii clienţi de serviciile prestate şi de a ne


crea o imagine favorabila pe piaţa organizării de evenimente.
Pentru că bugetul Evento este unul redus cele mai eficiente şi putin costisitoare
metode de promovare prin care Evento doreşte să-şi creeze reputaţia sunt:
- networking-ul atât cu potenţiali clienţi cât şi cu posibili parteneri: cu persoane din
industria hotelieră, a cateringului şi din celelalte industrii utile în pregătirea unui
eveniment. Pentru a fi cât mai eficienţi vom incerca sa participăm la toate evenimentele
unde exista posibilitatea întalnirii persoanelor din aceste domenii.
- Word-of-mouth este cea mai bună metodă de promovare a afacerii şi cea mai puţin
costisitoare. Ne vom asigura succesul prin prestarea unor servicii ireproşabile şi cât mai
apropiate de nevoile şi cerinţele clienţilor noştri.

Pe langa aceste metode de promovare, foarte puţin costisitoare sau aproape deloc,
Evento va apela pentru promovare şi la următoarele mijloace:

- participarea la târguri de profil


- prezenţa în spaţiul online prin crearea paginii de web: www.evento.ro, unde toţi cei
interesaţi de organizare de evenimente vor gasi informaţii legate de valorile noastre,
echipa şi experienţa acesteia şi serviciile prestate. Pagina web va fi optimizata astfel
incât să apară în primele rezultate la o cautare pe google dupa: „ organizare de
evenimente” ceea ce va asigura un număr foarte mare de vizitatori şi implicit creşterea
numărului de posibili clienţi. Pentru a ne asigura că pagina web va avea un impact cât
mai mare, pe langă informaţiile legate de Evento, vom include :
 un tutorial cu principii de bază pentru organizarea de evenimente,
 vom adauga conţinut pe pagină zilnic,
 vom include poze şi mărturii de la toate evenimentele organizate,

27
 vom crea un newsletter, care ne va ajuta la crearea unei baze de date,
 crearea unei pagini de blog, unde posturile vor fi scrise de către membrii
echipei pentru a spori credibilitatea

- ori de cate ori Evento va fi implicată în organizarea unor evenimente de anvergură vom
face acest lucru cunoscut prin comunicate de presă. Pentru a spori eficienţa
comunicatelor de presă le vom intocmi şi le vom trimite către agenţiile de presă in modul
următor:
 cu 2 saptămâni inainte de organizarea evenimentului pentru a pregati
terenul
 cu 2 zile inainte pentru a ne asigura că evenimentul este adus la cunostinţa
opiniei publice
 dupa organizarea evenimentului, nu mai tarziu de 2-3 zile, vom emite un
comunicat ce va cuprinde informaţii legate de atmosfera din timpul
evenimentului şi feed-back-ul primit de la cei ce au participat

- inscrierea pe portalul: www.organizaredeevenimente.ro

3.2 Managementul afacerii

3.2.1 Proprietarii afacerii

Bazele acestei firme sunt puse prin participarea egală la capitalul social al SC Evento
SA :Axinte Monica Lavinia şi Oprea Aurelia. La data intocmirii planului de afaceri structura
capitalullui social este urmatoarea:
- Axinte Monica Lavinia – 50%
- Oprea Aurelia – 50%

28
3.2.2 Descrierea echipei manageriale

Conducerea afacerii este aigurată de actionarii firmei: Axinte Monica Lavinia şi


Oprea Aurelia, ambele cu experienţă şi succese inregistrate in activitatea anterioară de
planificare şi organizare de evenimente, care vor avea ca preocupare dezvoltarea firmei şi
asigurarea profitabilitatii prin intermediul unui management performant.
Monica Axinte – 22 ani, absolventă a Facultăţii de Comerţ, promoţia 2008, cu o
experienţă de câţiva ani in domeniul vânzărilor şi de 1 an in domeniul organizării de
evenimente. Monica Axinte se va ocupa in principal de partea de menţinere a relaţiei cu
clienţii, de atragere a acestora, pe scurt in realizarea activităţii de vanzare. Experienţa ei in
urmatoarele domenii:
- conceperea şi implementarea ideilor de evenimente
- participarea la evenimente in calitate de speaker
- activităţi de promovare a evenimentelor
- activităţi de vânzare
Aurelia Oprea – 22 ani, absolventa a Facultăţii de Comerţ, promoţia 2008. Aurelia
Oprea are o experienţă de peste 3 ani in vânzări, organizare de evenimente, elaborare de
materiale pentru presă. Experienţa ei cuprinde:
- cordonare a echipe de 5-10 oameni pentru diferite proiecte
- realizarea de texte şi materiale de promovare
- organizare de evenimente
- coordonarea apariţiilor de texte şi machete publicitare pe online şi print
- realizarea şi implementarea de campanii de promovare

3.2.3 Structura organizatorică

Firma va avea pentru inceput un număr de 2 angajaţi, ce vor fi subordonaţi


managerului firmei. Se va practica un management informal, menit să asigure un feedback
crescut privitor la schimbările ce pot afecta desfăşurarea activităţilor angajaţilor permanenţi.
Restul activităţilor vor fi prestate de colaboratori:

29
- colaboratori permanenţi: contabilul şi echipa tehnică. Atât activitatea de contabilitate
cât şi cea de mentenantă a calculatoarelor va fi externalizată, pentru a minimiza
costurile cu personalul specializat şi pentru că in primă fază, nu va fi nevoie de
existenţa unor persoane să se ocupe in permanenţă de aceste aspecte
- colaboratori ocazionali: hostess, pentru întampinarea invitaţilor la evenimente

3.2.4 Politica de management a resurselor umane

Dată fiind dimensiunea redusă a firmei programul de recrutare şi verificare a


personalului va fi facut direct de către cei doi manageri.
Personalul angajat va fi remunerat pe bază de salariu fix, acordandu-se prime
ocazionale in funcţie de performanţele acestora. Fiind un domeniu extrem de dinamic unde
rezultatele sunt observabile pe termen scurt, in funcţie de profilul angajaţilor vor exista
urmatoarele tipuri de prime:
- Prime de eveniment – se vor acorda prime in funcţie de nivelul de implicare al
acestora in organizarea evenimentelor. Acestea vor avea caracter periodic: in funcţie
de numărul de evenimente organizate într-o perioadă specifică
- Prime de vânzări – se vor acorda persoanelor implicate în activitatea de vânzare şi vor
avea caracter trimestrial
- Prime de depăşire a targetului – fiecare angajat va avea un target specific tipului de
activitate prestat. Targetul sau va fi cuantificabil astfel incât rezultatele să poată fi
măsurabile usor.

30
Capitolul 4. Planul financiar al Evento SA

4.1 Identificarea şi analiza riscurilor

4.1.1 Elemente de risc

Elementele de risc ce ar putea afecta evoluţia Evento pe acestă piaţă sunt:

1. Calitatea managementului – pentru aceasta se estimeaza un risc mediu. Deşi ambii


manageri au experienţa în domeniul planificării şi organizării evenimentelor, lipsa
unei maturităţi profesionale ar putea afecta la un anumit moment coordonarea
activităţilor Evento. Deşi la o prima vedere vîrsta ar putea fi privită ca un avantaj, noi
o privim ca pe un punct forte, deoarece datorită avantului tinereţii şi faptului ca noi
credem cu tarie in succesul ideeii noastre.
2. Dinamica industriei – prezintă de asemenea un risc mediu in lumina previziunilor
favorabile la nivel macroeconomic, trendului crescător al pieţei, strategiei de abordare
a pieţei. Un element de risc important în această privinţă îl constituie atractivitatea
acestui domeniu, aspect ce va determina accentuarea competiţiei pe această piaţă.
3. Situaţia financiară – prezintă un risc moderat prin prisma posibilităţii de a nu incasa
facturile în termenul de plată de la debitori, lucru care va ingreuna achitarea datoriilor
la termenul stabilit.

4.1.2 Analiza SWOT a Evento

Puncte tari:
- echipa de conducere cu experientă în domeniu şi dorinţa de afirmare
- strategie de marketing eficientă
- servicii de nişa şi de calitate
- raport calitate/preţ favorabil

31
Puncte slabe:
- echipa de lucru de dimensiune mică
- neexistenţa unei diviziuni a muncii
- putere economică mică
- dependenţa financiară în primele luni de activitate
- lipsa unui portofoliu de clienţi
Oportunităţi:
- trendul ascendent al pieţei
- solicitarea tot mai deasă a firmelor prestatoare de servicii specializate
- crearea unor platforme de networking avansate pentru organizatorii de evenimente
Ameninţări:
- intensificarea concurenţei
- politica de preţuri practicată de concurenţi
- puterea economică mai mare a unora dintre competitori
- fidelitatea unor clienţi faţa de firmele cu care au colaborat anterior

4.2 Planul financiar

4.2.1 Ipotezele previziunilor

Volumul vânzărilor
Datorită dinamicii crescute a pieţei s-a estimat pentru primul an o crestere:
- 50% în cel de-al 2-lea trimestru faţa de primul
- 33% în cel de-al 3-lea trimestru faţa de cel de-al doilea
- 25% în cel de-al 4-lea trimestru faţa de trimestrul trei
În cel de-al 2-lea an s-a inregistrat o creştere de 100% faţă de primul anţ veniturile
crescând de la valoarea de 70.000 € la valoarea de 140.000 €, iar in al 3-lea an o creştere de
200% faţa de primul an şi o crestere cu 50% a veniturilor incasate, acestea ajungând la
valoarea de 210.000 €

32
VENITURI ANUALE anul 1
Venituri trimestriale trim 1 10,000.00 €
trim 2 15,000.00 €
trim 3 20,000.00 €
trim 4 25,000.00 €
TOTAL 70,000.00 €

VENITURI ANUALE anul 2


Venituri trimestriale trim 1 30,000.00 €
trim 2 35,000.00 €
trim 3 35,000.00 €
trim 4 40,000.00 €
TOTAL 140,000.00 €

VENITURI ANUALE anul 3


Venituri trimestriale trim 1 45,000.00 €
trim 2 55,000.00 €
trim 3 45,000.00 €
trim 4 65,000.00 €
TOTAL 210,000.00 €

Venituri anuale

70,000.00 €
60,000.00 €
50,000.00 €
Series1
Valoare

40,000.00 €
Series2
30,000.00 €
Series3
20,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
1 2 3 4
Trimestru

33
Ipoteze de cost

În fundamentarea previziunilor de cost s-a avut în vedere nivelul acestora în raport cu


cifra de afaceri.

Indicatori an1 an2 an3


TOTAL VENITURI 70,000.00 € 140,000.00 € 210,000.00 €
TOTAL CHELTUIELI 55,200.00 € 82,560.00 € 115,440.00 €

Astfel în cei 3 ani previzionaţi:


- Costurile reprezintă 78.57 % din totalul vînzărilor în primul an
- Costurile reprezintă 58,97 % din totalul vînzărilor în al doilea an
- Costurile reprezintă 54.97 % din totalul vânzărilor în cel de-al treilea an
Se observa tendinţa descendentă a nivelului costurilor în raport cu cifra de afaceri
ceea ce reprezintă o eficientizare a modului de tratare a costurilor.

Raport venituri - cheltuieli

250,000.00 €

200,000.00 €

150,000.00 €
Valoare

TOTAL VENITURI

100,000.00 € TOTAL CHELTUIELI

50,000.00 €

0.00 €
1 2 3
An

34
4.2.2 Rezultate financiare

Indicator An1 An2 An3


TOTAL VENITURI 70,000.00 € 140,000.00 € 210,000.00 €
TOTAL CHELTUIELI 55,200.00 € 82,560.00 € 115,440.00 €
PROFIT BRUT 14,800.00 € 57,440.00 € 94,560.00 €
ÎMPOZIT PE PROFIT 2,368.00 € 9,190.40 € 15,129.60 €
PROFIT NET 12,432.00 € 48,249.60 € 79,430.40 €

În primul an profitul obţinut este 12,432.00 € şi reprezintă 17, 76 % din totalul cifrei
de afaceri.
În cel de-al doilea an acesta inregistreazî o creştere de 388, 1% in raport cu profitul
obtinut in primul an şi reprezintă 34,46% din totalul cifrei de afaceri.
In cel de-al treilea an profitul inregistrează de asemenea un trend ascendent insă nu
mai are aceeaşi creştere spectaculoasă în raport cu anul precedent, aceasta fiind superior
profitului din anul anterior cu 64,62 puncte procentuale. Raportul dintre acesta şi cifra de
afaceri înregistrează de asemeneaa o creştere, profitul reprezentând 37,82% din cifra de
afaceri.

Raport Venituri - Profit Net-

250,000.00 €

200,000.00 €
Valoare

150,000.00 € TOTAL VENITURI


100,000.00 € PROFIT NET

50,000.00 €

0.00 €
1 2 3
An

Prezentarea principalelor elemente de cost

35
Cheltuieli cu mijloacele fixe valoare AMORTIZARE

Computer baza 2,000.00 € 2,000.00 €

Anexe calculatoare 250.00 € 250.00 €

Licente software 1,000.00 € 1,000.00 €

TOTAL 3,250.00 € 3,250.00 €

Cheltuieli variabile lunare Valoare lunara Valoare An 1


Telefoane 1,000.00 € 12,000.00 €
Acces internet nelimitat 50.00 € 600.00 €
Salarii 2,000.00 € 24,000.00 €
Cheltuieli de protocol 200.00 € 2,400.00 €
Utilitati 200.00 € 2,400.00 €
Alte cheltuieli 500.00 € 6,000.00 €
Total 3,950.00 € 47,400.00 €

Cheltuieli variabile lunare Valoare lunara Valoare An 2


Telefoane 2,000.00 € 24,000.00 €
Acces internet nelimitat 50.00 € 600.00 €
Salarii 3,000.00 € 36,000.00 €
Cheltuieli de protocol 600.00 € 7,200.00 €
Utilitati 230.00 € 2,760.00 €
Alte cheltuieli 1,000.00 € 12,000.00 €
Total 6,880.00 € 82,560.00 €

Cheltuieli variabile lunare Valoare lunara Valoare An 3


Telefoane 3,000.00 € 36,000.00 €

36
Acces internet nelimitat 70.00 € 840.00 €
Salarii 4,000.00 € 48,000.00 €
Cheltuieli de protocol 1,000.00 € 12,000.00 €
Utilitati 250.00 € 3,000.00 €
Alte cheltuieli 1,300.00 € 15,600.00 €
Total 9,620.00 € 115,440.00 €

Cheltuieli fixe pentru primul an


Amenajari 300.00 €
Cheltuieli infiintare firma 1,000.00 €
Total 1,300.00 €

Toate mijloacele fixe vor fi amortizate in primul an de activitate al firmei.

Venitul net

anul investitii cheltuieli exploatare


venituri totale venit net
(fara prima luna
functionare in 2002)

2002 4,500.00 € 50,650.00 € 70,000.00 € 14,850.00 €


2003 0.00 € 82,560.00 € 140,000.00 € 57,440.00 €
2004 0.00 € 115,440.00 € 210,000.00 € 94,560.00 €
TOTAL 4,500.00 € 248,650.00 € 420,000.00 € 166,850.00 €

4.2.3 Indicatori de evaluare a proiectului

37
1. Rata de rentabilitate :
- a costurilor ( profit/costuri totale)
Anul I II III
Rata de rentabilitate a costurilor 26.81% 69.57% 81.91%

- rata rentabilitatii comerciale (profit/cifra de afaceri)

Anul
Indicator 21.14 % % 41.02 %% 45.54%

2. Termenul de recuperare a investiţiei


Investiţie totală/Profit anual = 0,36 ani => Investiţia va fi recuperată în cel mult cinci luni de
zile.

38
trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4
1 numerar la inceputul 0.00 € 108.00 € 716.00 € 6,324.00 € 16,932.00 € 23,994.40 € 36,056.80 € 48,119.20 € 65,181.60 € 81,321.60 € 107,461.60 € 123,601
perioadei
2 intrari de numerar, din
care
aport initial 4,500.00 €
intreprinzator
din vanzari 10,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 40,000.00 € 45,000.00 € 55,000.00 € 45,000.00 € 65,000.0
A TOTAL NUMERAR 14,500.00 € 15,108.00 € 20,716.00 € 31,324.00 € 46,932.00 € 58,994.40 € 71,056.80 € 88,119.20 € 110,181.60 € 136,321.60 € 152,461.60 € 188,601
DISOPONIBIL
3 iesiri de numerar
telefoane 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00
plati internet provider 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 210.00 € 210.00 € 210.00 € 210.00 €
plati salarii 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 12,000.00 € 12,000.00 € 12,000.00 € 12,000.0
plati intretinere 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 690.00 € 690.00 € 690.00 € 690.00 € 750.00 € 750.00 € 750.00 € 750.00 €
alte plati 2,100.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 6,900.00 € 6,900.00 € 6,900.00 € 6,900.00
plati pentru investitii 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
plati impozitul pe profit592.00 € 592.00 € 592.00 € 592.00 € 2,297.60 € 2,297.60 € 2,297.60 € 2,297.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL IESIRI DE 14,392.00 € 14,392.00 € 14,392.00 € 14,392.00 € 22,937.60 € 22,937.60 € 22,937.60 € 22,937.60 € 28,860.00 € 28,860.00 € 28,860.00 € 28,860.0
NUMERAR
B SURPLUS/DEFICIT 108.00 € 716.00 € 6,324.00 € 16,932.00 € 23,994.40 € 36,056.80 € 48,119.20 € 65,181.60 € 81,321.60 € 107,461.60 € 123,601.60 € 159,741
NUMERAR (A-B)
Fluxul de numerar

39
Concluzii

Afacerea pe care intenţionăm să o deschidem este fezabilă din punct de vedere:

 comercial-există o cerere crescută pe piaţă pentru acest tip de servicii, insă


calitatea serviciilor prestate de unii concurenţi nu se ridică la standardele pe care
Evento va incerca să le impună
 financiar- piaţa organizării de evenimente este o piaţă cu un potenţial economic
uriaş, şi înregistrează în continuare un trend crescător
 personal angajat – personalul Evento este bine pregătit
 managerial- va fi condusă de două persoane cu experienţă în domeniu

Afacerea este profitabilă, deoarece se obţine un nivel al profitului ridicat,


comparativ cu investiţia facută.
Afacerea este credibilă datorită:
- profitabilitaţii sale
- aportul propriu de numerar pentru realizarea investiţiilor
- flux ridicat de lichidităţi

40