Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

DATA:28. III.2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Școala Gimnazială

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: A. M.

CLASA: a IV-a

ARIA CURRICULARĂ : Arte și Tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice

SUBIECTUL: Tehnica colajului, „Album foto”

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

SCOPUL:

 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;


 Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate, de a
adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic.

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

COMPETENŢE GENERALE:

 Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de context;


 Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate.

COMPETENŢE SPECIFICE:
 1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare;
 1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual;
 2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de
tehnici de lucru adecvate.
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

COMPETENŢE GENERALE:

 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.


COMPETENŢE SPECIFICE:

 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare


cunoscute.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1- să recunoască tehnicile de lucru cu hârtia, folosite pentru obținerea unui produs
(decupare după contur, lipire, asamblare), pe baza materialelor prezentate;
O2- să identifice materialele necesare pentru executarea colajului, pe baza întrebărilor
adresate;
O3- să precizeze etapele de lucru, pe baza modelelor şi a explicaţiilor primite, pentru
obținerea produsului final;
O4- să asambleze corect, estetic şi creativ, în spaţiul de lucru, elementele
component,respectând etapele corecte;
O5- să decoreze cât mai original lucrările confecţionate, folosindu-și creativitea;
O6-să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor individuale.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul didactic,


exerciţiul, observația, munca independentă.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
 RESURSE MATERIALE: foarfecă, lipici ,hârtie, șabloane, creioane colorate, carioci.

DURATA: 50 min
BIBLIOGRAFIE:

 MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si


explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare si Arte vizuale si abilități
practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2013”, Bucuresti;
 Ghidul cadrului didactic pentru clasa a IV-a”, Editura Delta Cart Educațional-
Pitești,2013. „Ghidul cadrului didactic”-clasa a III-a, Editura Ars Libri 2013;
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” – program de formare continuă de
tip“blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar;
MOMENTELE C.S CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE
LECŢIEI ORGANIZARE
1.Moment Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a Exerciţiul
organizato-
organizatoric activităţii.
ric
- 1 min- Pregătirea materialelor necesare.
Verific dacă toţi elevii au materialele necesare
pentru lecţie: hârtie, lipici, foarfecă, etc.
2.Captarea Cu ajutorul metodei ciorchinelui, copiii identifică Metoda tabla, carte, frontal Observarea
ciorchinelui bilețele sistematică
atenţiei elemente specifice mărilor.
Conversația
-7min În continuare prezint elevilor o carte, în care pot Jocul
didactic
vedea cum a fost aplicată tehnica colajului de marii
artiști.
Câțiva copii vor extrage bilețele și astfel vor afla
ceea ce au de lucrat pentru a alcătui un album foto
care să prezinte aspecte relevante ale călătoriilor celor
mici.
Se va organiza un labirint, în care ei să descopere, în
clasă, diverse lucrări legate de apele stătătoare și
curgătoare de la noi din țară, dar și din lume . Le
descriu și astfel intuiesc singuri tema.
3. Anunţarea Îi anunț pe copii că în această oră vor realiza un explicaţia materiale frontal observarea
temei şi a colaj, sub forma unui album foto. sistematică a
obiectivelor De asemenea, prezintă obiectivele lecției în termeni comporta-
-1min- accesibili elevilor. mentului
4.Dirijarea Le prezint planșele model. Intuirea materialelor. Explicaţia bilețele individual Observaţia
învăţării O2 Ce materiale observați pe masă? sistematică
-30min-  Demonstrez modul de realizare.
Le prezint etapele de realizare. Demonstraţia hârtie individual
 Pasul 1 colorată,
O4 Identificarea obiectului pe care îl am de realizat. lipici,
 Pasul 2 foarfece,
Decupăm materialele de care avem nevoie. Explicaţia creioane, Observarea
 Pasul 3 carioci
O1 Lipim părțile componente pentru a obține un produs
final.
Pasul 4
O3 Dacă dorim să îmbunătățim aspectul lucrării putem
folosi culorile și cariocile.
Explicația hârtie frontal observarea
Scriu la tablă următoarele criterii: colorată, sistematică a
- respectarea temei date; lipici, comporta-
- aspectul îngrijit al lucrării; foarfece, mentului
- respectarea etapelor de lucru; creioane,
- finalizarea lucrării. Munca carioca
Copiii lucrează. independentă fond muzical individual

5. Obținerea  Analiza lucrărilor. Sunt urmărite aspectele pozitive, Conversaţia Imagini de la Frontal Observarea
performanţelor creativitatea și îndemânarea realizatorilor. mare sistematică
-10 min- Album
Câte unul-doi vor veni în faţa clasei unde vor prezenta
explicaţia Frontal Observarea
colegilor produsele realizate.
individual sistematică
Lucrările se evaluează după următoarele criterii:
- respectarea temei date;
- aspectul îngrijit al lucrării;
- respectarea etapelor de lucru;
- finalizarea lucrării.
Realizez o expoziţie în faţa clasei cu toate lucrările.
Se face turul galeriei și se adresează întrebări despre
modul de lucru.
6.Asigurarea Elevii își vor autoevalua lucrările, ținând cont de explicaţia expoziție frontal
retenţei şi criteriile expuse.
transferului Fac aprecieri generale şi individuale asupra
-1min- participării elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.

S-ar putea să vă placă și