Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu”


Profesor: Fulger Cosmina
Data: 10.05.2013
Clasa: a VI-a B
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Proprietăţile triunghiurilor
Subiectul lecţiei: Proprietăţi ale triunghiului echilateral. Aplicaţii.
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Durata lecţiei: 50 de minute
Locul de desfăşurare: Sala de clasă

Competenţe specifice:
CS1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în configuraţii geometrice
date
CS2. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode
adecvate
CS3. Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isocel, în triunghiul echilateral sau în
triunghiul dreptunghic
CS4. Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor folosind noţiunile studiate
CS5. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor
Obiective operaţionale :

 Cognitive
O1. Să identifice şi să definească triunghiul echilateral
O2. Să construiască un triunghi echilateral folosindu-se de instrumentele geometrice
O3. Să aplice teoremele triunghiului echilateral în rezolvarea de probleme

 Afective
OA 1 . Să participe cu interes la etapele lecţiei
OA2. Să manifeste interes pentru studiul matematicii

 Psiho-motorii
OP1. Să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei;
OP2. Să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse
Strategia educaţională:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, observarea
sistematică
- Forme de organizare: frontală, individuală
- Mijloace de învăţământ: manualul, culegerea, cretă, tablă, caiete de clasă, caiete de
teme, fişe de lucru, instrumente geometrice

Bibliografie:
1. Constantin Cărbunaru – Culegere de probleme pentru clasa a VI-a, editura
Conviocarb, 1997
2. Ion Ghica, Cornel Moroti – Matematică, exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a,
semestrul al 2-lea, editura Meteor Press, 2006
3. Sorin Peligrad, Dan Zaharia, Maria Zaharia – Culegere Mate 2000+ consolidare,
clasa a VI-a, semestrul al 2-lea, editura Paralela 45, 2012

2
Obiective
Momentele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia educaţională
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ Organizare

operaţionale

Moment Verificarea prezenţei elevilor Elevii vor avea pe bănci caietele şi manualele
organizatoric şi notarea absenţelor în
catalog.
(2’) Asigur condiţiile optime
pentru buna desfăşurare a
lecţiei.
Verificarea Verificarea temei elevilor , Elevii îşi corectează eventualele greşeli Conversaţia Caietele de Frontală
temei prin sondaj, folosind dialogul teme
profesor – elev, elev –elev,
(4’) prin confruntarea rezultatelor.
În cazul în care apar diferenţe
mari la rezultat se rezolvă
exerciţiile la tablă.
Anunţarea Notez titlul pe tablă: Proprietăţi Notează titlul pe caietele de clasǎ. Explicaţia Frontală
lecţiei şi a ale triunghiului echilateral.
obiectivelor Aplicaţii
(2’) (Spun ceea ce mi-am propus
pentru oră: Ne propunem să
rezolvăm probleme în cadrul
cărora vom aplica proprietăţile
triunghiului echilateral.)
Verificarea O1 1. Care sunt liniile 1. Bisectoarea unui unghi este Conversaţia Culegere Frontală
cunoştinţelor O2 importante în triunghi? semidreapta cu originea în vârful unghiului, Exerciţiul Caiete de
care împarte acest unghi în alte două unghiuri
anterioare Definiţi-le Explicaţia temǎ
de măsuri egale.
(10’) O3 Inalţimea unui triunghi este
perpendiculara dusă din vârful unui triunghi pe
latura opusă.
Mediana este segmentul care uneşte
O4 vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse
acesteia.

Mediatoarea unui triunghi este dreapta


perpendiculară pe mijlocul laturii unui
triunghi.

2. Ce este un triunghi
2. Triunghiul echilateral este triunghiul cu
toate laturile congruente.
echilateral? 3. a) Intr-un triunghi echilateral toate
3. Ce proprietăţi unghiurile sunt congrueten, fiecare
având măsura de 60o.
importante am învăţat la
b) Un triunghi isoscel care are un unghi
triunghiul echilateral? de 60o este un triunghi echilateral.
c) Intr-un triunghi echilateral toate cele
trei înălţimi sunt şi mediane şi înălţimi
şi mediatoare.
Consolidarea O1 Distribui elevilor fişa de lucru Elevii vor ieşi pe rând la tablă pentru a Explicaţia, Fişǎ de lucru Individuală
materiei şi nr. 1 ce conţine 9 probleme; rezolva problemele din fişa de lucru. Frontală
Problemele vor fi rezolvate Rezolvări:
formarea O2 conversaţia
frontal. 2. a) P=AB+BC+CA
deprinderilor P=9 cm euristică,
(25’) O3 b)∆ABC ech⇒m(∡A)= m(∡B)= m(∡C)=60 o

4
c)M mij [BC] ⇒BM=MC=3:2=1,5 cm exerciţiul,
O4 MB 1
=1,5:3=0,5=
AB 2 problematizarea

4. AD=9 cm
2
AO=  9  6cm
3
∆ABC ech⇒AO=BO=6cm

5. a) m(∡ADC)= m(∡ADB)+
m(∡DBC)=120o
b)
PABCD=AB+BC+CD+DA=4,5+4,5+4,5+4,5=
18 cm
Evaluarea Fac observaţii referitoare la Ascultă observaţiile făcute de către profesor
activităţii
activitatea elevilor pe
(3’)
parcursul întregii ore ( puncte
tari şi puncte slabe); notez
elevii
Tema pentru Anunţ tema pentru acasă: Notează tema. Explicaţia Fişa de lucru Frontală
acasă problemele rămase nerezolvate Sunt atenţi la indicaţii.
(3’) din fişa de lucru propusă în clasă
şi din culegere pag Testele 3
şi 4. Dau indicaţii privind modul
de rezolvare.

5
Fişa de lucru nr. 1

1. In triunghiul RPQ, RP=0,5dm, PQ=50 mm, RQ=0,05 m. Cercetaţi dacă triunghiul


RPQ este echilateral.
2. Fie triunghiul ABC echilateral, AB=3 cm.
a) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC;
b) Dacă [BD] este bisectoarea unghiului B, D∈AC, atunci calculaţi m(∡DBC) şi
m(∡ADB)
MB
c) Dacă M este mijlocul lui [BC], calculaţi
AB
3. In triunghiul DEF echilateral, bisectoarele [DA] şi [EB] se intersectează în
punctul I. Calculaţi: a) m(∡EDA); b) m(∡EID)
4. Fie O central de greutate al triunghiului echilateral ABC. Dacă mediana AD=9
cm, calculaţi BO.
5. In figura alăturată triunghiurile ABD şi BCD sunt echilaterale cu latura de
lungime 4,5 cm. D C
a) Calculaţi m(∡ADC)
b) Calculaţi perimetrul figurii ABCD. A B
4,5 cm
6. In triunghiul echilateral ABC, punctele D, E, F sunt picioarele perpendicularelor
unghiurilor BAC, ABC, ACB. Calculaţi:
a) P∆ABC, dacă AC=0,7 cm
b) AD+BE, dacă CF=0,6 dm
7. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 3, 4 si 5.
Calculaţi măsurile unghiurilor.
8. Perimetrul triunghiului ABC isoscel (AB=AC) este egal cu 32 cm. Punctul D este
mijlocul lui [BC], iar perimetrul triunghiului ABD este egal cu 24 cm. Calculaţi
AD.
9. In triunghiul ABC se ştie că m(∡B)=60o, AB=a, BC=2a. Fie M mijlocul lui [BC].
a) Calculaţi BM-AB
b) Stabiliţi natura triunghiului ABM
c) Calculaţi m(∡AMC)
d) Calculaţi m(∡BAC)

6
Fişa de lucru nr. 1

1. In triunghiul RPQ, RP=0,5dm, PQ=50 mm, RQ=0,05 m. Cercetaţi dacă triunghiul


RPQ este echilateral.
2. Fie triunghiul ABC echilateral, AB=3 cm.
a) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC;
b) Dacă [BD] este bisectoarea unghiului B, D∈AC, atunci calculaţi m(∡DBC) şi
m(∡ADB)
MB
c) Dacă M este mijlocul lui [BC], calculaţi
AB
3. In triunghiul DEF echilateral, bisectoarele [DA] şi [EB] se intersectează în
punctul I. Calculaţi: a) m(∡EDA); b) m(∡EID)
4. Fie O central de greutate al triunghiului echilateral ABC. Dacă mediana AD=9 cm
calculaţi BO.
5. In figura alăturată triunghiurile ABD şi BCD sunt echilaterale cu latura de
lungime 4,5 cm. D C
a) Calculaţi m(∡ADC)
b) Calculaţi perimetrul figurii ABCD. A B
4,5 cm
6. In triunghiul echilateral ABC, punctele D, E, F sunt picioarele perpendicularelor
unghiurilor BAC, ABC, ACB. Calculaţi:
a) P∆ABC, dacă AC=0,7 cm
b) AD+BE, dacă CF=0,6 dm
7. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 3, 4 si 5.
Calculaţi măsurile unghiurilor.
8. Perimetrul triunghiului ABC isoscel (AB=AC) este egal cu 32 cm. Punctul D este
mijlocul lui [BC], iar perimetrul triunghiului ABD este egal cu 24 cm. Calculaţi
AD.
9. In triunghiul ABC se ştie că m(∡B)=60o, AB=a, BC=2a. Fie M mijlocul lui [BC].
a) Calculaţi BM-AB
b) Stabiliţi natura triunghiului ABM
c) Calculaţi m(∡AMC)
d) Calculaţi m(∡BAC)

S-ar putea să vă placă și