Sunteți pe pagina 1din 9

Data: 10.05.

2018
Ora:
Clasa: a IV - a B
Învățător: Coman Maria Cristina
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina domimantă: Matematică

Discipline integrate:

Limba și literatura română – L.L.R.

Arte vizuale și abilități practice - A.V.A.P.

Unitatea de învățare: A ști, a face, a fi împreună

Subiectul: Figuri și corpuri geometrice


Tipul lecției: lectie de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul: consolidarea cunoştinţelor dobândite în orele anterioare referitoare la figurile și
corpurile geometrice;

Competențe specifice pe discipline:

Matematică
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări;
3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte;
Limba și literatura română

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau
de grup;

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale;


Arte vizuale și abilități practice

2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic;


2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor
activități dominant manuale, creative și ludice;

Obiective operaționale:

O1 – să denumească figurile și corpurile geometrice învățate;

O2 – să descrie figurile şi corpurile geometrice învățate identificând elementele


acestora;

O3 – să rezolve probleme cu conţinut geometric;

O4 – să calculeze perimetrul unei figuri geometrice;

O5 – să răspundă cu interes la sarcinile propuse de învățătoare;

O6 – să coopereze în cadrul grupei;

Strategia didactică:

 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia , exercițiul, demonstraţia,


observația, munca independentă, problematizarea, jocul, metoda cubului,
ciorchinele, brainstorming
 Resurse materiale: manuale, caiete, creioane colorate, creioane, stilou, , anexe,
fișe, figuri și corpuri geometrice, imaginea cu fetița roboțel.
 Forme de organizare: - activitate frontală, individuală, pe grupe;

Evaluare: continuă şi formativă

RESURSE:

 UMANE:17 elevi
 TEMPORALE: 45 minute
 SPAŢIALE: sala de clasă
 BIBLIOGRAFICE:
 Programa școlară pentru disciplina Matematică , clasele a III – a și a IV - a,
aprobată prin ordin al ministrului nr. 5003 / 02.12.2014;
 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel,
Claudia Ionescu, Matematică , manual pentru clasa a IV - a, Editura Intuitext, 2016;
 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel,
Matematică , Caietul elevului pentru clasa a IV – a Editura Intuitext, 2016;
 Ghidul învățătorului, editura Intuitext, 2016;
 Dumitru Ana și colectivul, Metodica predării matematicii la clasele I – IV, editura
Carminis, 2010;
 Adina Grigore , Culegere de matematică , clasa a IV - a,1000 de exerciţii şi probleme ,
Ars Libri , 2013;
Obiective
Etapele lecţiei operaționale Conţinuturi Strategie Evaluare
1. Moment - organizarea colectivului de
organizatoric elevi; conversația observarea
- pregătirea materialelor sistematică
necesare desfașurarii lectiei;
- asigurarea unui climat
favorabil învăţării.

2. Captarea Se va face printr-o scurtă observația observarea


atenției conversație, iar după aceea cu explicația sistematică
O1 ajutorul “lecturii prin conversația
O5 desfășurare” copiii descoperă o brainstorming
planșă cu o fetiță roboțel. Se
constată “lipsa unor părți
componente” ale fetiței roboțel.

3. Anunțarea Se anunță elevii că vor observarea


subiectului și a continua la ora de matematică cu conversația sistematică
obiectivelor exerciții și probleme folosind explicația
operaționale figuri și corpuri geometrice.
Obiectivele se comunică
într-o manieră accesibila elevilor.

4. Organizarea Elevii vor fi împărțiți în trei observarea


situațiilor de grupe. Fiecare grupă va rezolva conversația sistematică
repetare și O1 exerciții pentru a putea asambla explicația aprecieri
consolidare a O3 părțile lipsă ale fetiței roboțel. exercițiul verbale
cunoștințelor O4 (Anexa 1) observația
O5 Metoda cubului – vor veni pe problematizarea
rând în fața clasei 6 copii și vor demonstrația
rezolva exercițiile corespunzătoare metoda
celor 6 fețe ale cubului. (Anexa 2) cubului
5. Obținerea Elevii vor realiza un ciorchine. exercițiul observarea
performanței O1 Prima grupă va identifica figurile problematizarea sistematică
O2 și corpurile geometrice, a doua conversația aprecieri
O5 grupă va identifica caracteristicile ciorchinele verbale
O6 figurilor geometrice, iar a treia explicația
grupa va identifica caracteristicile jocul
corpurilor geometrice.
Elevii sunt antrenaţi într-un
joc: un elev va ieși în fața clasei și
va fi legat la ochi, iar apoi va lua
de pe masă o figură sau un corp
geometric si o va descrie.
6. Încheierea lecției Aprecieri generale și conversația aprecieri
individuale cu privire la modul de explicația verbale
participare al elevilor la lecţie.
Se stabilește tema pentru acasă.

Anexa 1

Grupa 1
1. Unește punctele de pe cerc în ordine alfabetică pentru a obține o figură geometrică,
apoi coloreaz-o.
A

2. Colorează cu roşu pătratele şi cu galben dreptunghiurile din desenul de mai jos:

Grupa 2

Realizează desenul sugerat de următoarele versuri:


Când desenez o casă

Fac un pătrat mai mare,

Latura de 5 centimetri are.

Ferestrele sunt ochii,

Dreptunghiuri către soare.

Şi dacă urci pieptiş,

Dai şi de-acoperiş:

E un triunghi ce are

Un vârf proptit în soare.

Mai are casa dar

Un coş dreptunghiular

Pe care ies acum

Spirale lungi de fum.

Copacii pare-mi-se

Coroane desenează

Din linii curbe-nchise,

Doar gardul pe-ndelete,

Îşi scrie mândru forma

Cu linii frânte, drepte.

E-n jur, precum se ştie,

ATÂTA GEOMETRIE!

Grupa 3

Desenează un pătrat cu latura de 6 cm, iar apoi calculează perimetrul și aria.

Anexa 2
ARGUMENTEAZĂ
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:

Dreptele care se intersectează se numesc drepte paralele.

Dreptunghiul are patru unghiuri drepte.

Rombul are patru laturi de aceeași lungime si patru unghiuri drepte.

Triunghiul poate să fie baza unei piramide.

DESCRIE
Descrie în câteva cuvinte o figură geometrică și realizează desenul corespunzător. .

ASOCIAZĂ

cerc triunghi dreptunghi pătrat

cilindru cub sferă con

ANALIZEAZĂ
Analizează subiectul si predicatul din enunțul următor.

Mara desenează un cerc.

COMPARĂ
Comparați cubul și paralelipipedul.

CALCULEAZĂ
Laturile unui triunghi sunt 4 cm, 5 cm respectiv 6 cm.

Calculează perimetrul triunghiului.

S-ar putea să vă placă și