Sunteți pe pagina 1din 4

EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII DE AUDIT INTERN PE PLAN

INTERNAȚIONAL

PETREANU ELENA
drd. lect.univ.,USM
ABSTRACT:The author sat to do an analysis of the evolution and level of development of an internal internal
audit. The research includes the organization and functioning of internal auditing in the EU member countries,
such as Romania and Germany. An important place in the paper is also the presentation of the Russian
Federation's internal audit experience. The main conclusions are that the international practice in the field of
internal audit is characterized by aspects that can be implemented in the internal audit activity in the corporate
sector of the Republic of Moldova.

CUVINTE CHEIE: audit intern, sector corporativ, standarde de audit intern, principiile auditului

La momentul actual auditul intern reprezintă un domeniu de cercetare atractiv și care


prezintă interes practic. În aceste circunstanțe, în cadrul cercetării prezente am considerăm
oportun de a examina evoluția activității de audit intern în alte țări și de a evidenția
posibilitățile de aplicare a practicilor avansate de audit intern în sectorul corporativ din
Republica Moldova.
În acest context, autorul a cercetat organizarea și funcționarea auditului intern din
România – stat membru al UE.
În conformitate cu Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 [1] cu actualizările
ulterioare vedem că societăţile comerciale, ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse
auditului financiar, organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera
Auditorilor Financiari (CAFR) în acest scop. Totodată, trebuie să menţionăm că auditului
financiar sunt supuse acele societăţi, situaţiile financiare ale cărora intră sub incidenţa
reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi standardele internaţionale de
contabilitate.
Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, cu modificările şi
completările ulterioare [2], persoanele responsabile pentru organizarea activităţii de audit
intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi împuternicite pentru semnarea rapoartelor de
audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.
Camera Auditorilor Financiari din România a adoptat Normele obligatorii pentru
auditul privat intern practicat de entităţile din ţară, în conformitate cu Cadrul Internaţional de
Practici Profesionale în Auditul Intern (IPPF), emise de Institutul Auditorilor Interni (IIA),
care se actualizează şi se publică pe site-ul CAFR [3]. Normele nominalizate cuprind reguli de
organizare (definesc entităţile şi persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli
de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare
(pentru tipuri specifice de angajamente) şi Codul de etică pentru profesia de auditor intern.
Pentru regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi pentru alte
entităţi economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat în conformitate
cu legislaţia privind auditul intern din entităţile publice şi, anume cu Normele generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern [4].
Conform reglementărilor naţionale din România, auditul intern are scopul:
▪ de a verifica dacă activitatea organizaţiei este în conformitate cu politicile, programele
şi managementul acesteia, conform prevederilor legale;
▪ de a evalua cât de adecvate sunt controalele financiare şi nefinanciare dispuse de
conducerea entităţii economice şi, dacă acestea sunt aplicate şi în ce măsură, în scopul creşteri
eficienţei activităţii organizaţiei;
▪ de a evalua cât de adecvate sunt informaţiile financiare şi nefinanciare furnizate
conducerii entităţii economice, pentru cunoaşterea realităţilor din organizaţia respectivă;

275
▪ şi de a proteja elementele patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere ale organizaţiei şi
de a identifica metodele de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.
În anul 2004, a luat fiinţă Asociaţia Auditorilor Interni din România (AAIR) şi este
recunoscută şi spijinită ca unic reprezentant pe plan naţional de IIA din SUA, iar în Europa -
de Confederaţia europeană a institutelor de audit intern (ECIIA). AAIR este o asociaţie
profesională şi reprezintă un forum de dezbatere pentru profesioniştii în domeniu, în prezent s-
au afiliat peste 350 membri, auditori interni din sectorul public sau privat.
Este necesar să menționăm aspectul că între CAFR şi AAIR este încheiat un Acord de
colaborare în procesul de consolidare a funcţiilor de audit financiar şi audit intern. În rezultatul
colaborării a acestor organisme profesionale a fost elaborat Ghidul privind Implementarea
Standardelor Internaţionale de Audit Intern [5], [6].
Misiunea organizaţiilor profesionale nominalizate constă în dezvoltarea, promovarea şi
susţinerea auditorilor interni din ţară. Obiectivele de bază constau în popularizarea profesiei de
audit intern şi dezvoltarea profesională a auditorilor interni.
Aceste organizaţii profesionale efectuează o amplă activitate în domeniul auditului
intern: organizează diferite conferinţe, seminarii şi mese rotunde ce vizează întrebările actuale
în evoluţia profesiei; contribuie la dezvoltarea profesională a membrilor săi prin organizarea
cursurilor de pregătire în vederea susţinerii examenelor de certificare a auditorilor interni;
petrec traininguri, în cadrul cărora sunt discutate aspectele teoretice şi practice ale auditului
intern etc.
Studiind practica auditului intern în România, constatăm că există studii empirice în
domeniu. În acest context putem menționa studiul efectuat de către Boța-Avram C. și Popa I.
[7], care face referire la percepția auditorilor interni vizând standardizarea auditului intern,
având în vedere existența unor seturi diferite de standarde de audit: cele elaborate de CAFR și
cele emise de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.
Altă cercetare relevantă în domeniu constituie cea efectuată de către Sima A. „Studiu
privind perspectivele auditului intern‖ [8], rezultatele căreia relevă faptul că în organizațiile
care au dezvoltat o funcție de audit intern, procesul de aliniere la Standardele Internaționale
de Audit Intern ale IIA [9] este fie implementat complet, fie se află în proces de
implementare. Acest lucru este vizibil în gradul de independență, obiectivitate și optimizare al
funcțiilor, cât și în nivelul de adresare a nevoilor și așteptărilor consiliului de administrație și
managementului companiilor.
Informații relevante sunt furnizate de un alt studiu în domeniu „Caracteristicile
auditului intern din România. Studiu privind percepția auditorilor interni” [10], efectuat de
către Precob C. și Rusu-Buruiană A. Rezultatele cercetării întreprinse arată că evaluarea
riscurilor companiei auditate este principalul criteriu pe care îl folosesc auditorii interni în
realizarea planificării activității lor, iar ponderea cea mai mare în totalul activităților
auditorilor interni o deține monitorizarea și evaluarea riscurilor, urmată de verificarea
proceselor contabile și de întocmire a situațiilor financiare. De asemenea, se evedențiază rolul
principal al auditului intern care constă în formularea recomandărilor în vederea creșterii
eficienței companiei. În ceea ce privește evoluția viitoare a auditului intern, tendințele
principale ale domeniului sunt îmbogățirea abilităților pe care auditorii interni trebuie să le
dețină și orientarea spre creșterea eficienței cu care se realizează managementul riscurilor.
În acest context, putem prezenta experienţa și Federaţiei Ruse în domeniul auditului
intern. Auditul intern este obligatoriu pentru instituțiile financiare, societățile de asigurări și
entitățile publice.
În anul 2000 a fost fondat Institutul Auditorilor Interni (în contiuare - Institut), care
uneşte auditorii interni din companiile şi organizaţiile din ţară, indiferent de sectorul de
activitate. Istitutul deţine 11 centre regionale, formate în baza organizaţiilor-partener din mai
multe oraşe ale Federaţiei Ruse.
De asemenea, este necesar să menționăm și studiile avansate în domeniul auditului
intern din Federația Rusă. Astfel, Institutul Auditorilor Interni din această țară efectuiază o
276
dată la doi ani cercetări cu privire la situația actuală și tendințele de dezvoltare a auditului
intern. Ultima cercetare a fost efectuată în comun cu compania EY [11].
Rezultatele studiului arată că atribuțiile funcționale la momentul actual a
subdiviziunilor de audit intern a companiilor rusești constau în evaluarea siguranței și
eficacității sistemului de control intern și consultarea managementului pe diverse întrebări, iar
în tendințele evoluției auditului intern se profilează evaluarea managementului riscurilor.
De asemenea, are loc conștientizarea obligațiunilor funcționale a subdiviziunilor de
audit intern și, anume, neimplicarea în investigarea fraudelor. Astfel, în anul 2011 80% din
subdiviziunile de audit intern au avut funcția de bază de a investiga fraude, în anul 2013 –
50%, iar în anul 2015 – 41%. După cum vedem, exista tendința de diminuare în dinamică a
acestui indicator.
În contextul celor expuse considerăm necesar de a prezenta experiența pozitivă a
țărilor înalt dezvoltate, spre exemplu a Germaniei.
În această țară activitatea de audit intern se bazează pe principiile de bază și
standardele IIA, cu toate că aceste standarde nu sunt obligatorii. Există particularități în
crearea sistemei de audit intern, luând în considerare contextul național. În afară de aceasta, în
corporațiile mari există un sistem propriu de standarde interne. Trebuie de menționat, că cu
cât este mai înalt nivelul de standardizare a activității serviciului de audit intern, cu atât
organizarea acestuia este mai de calitate.
În companiile din Germania este creat catalogul riscurilor în conformitate cu
standardele de audit intern, de asemenea fiecare subdiviziune îndeplinește registrul riscurilor.
În obligațiunile funcționale ale serviciului de audit intern intră crearea catalogului propriu al
riscurilor, în continuare sunt analizate și generalizate grupele de riscuri, obținute din alte
surse. Catalogul este supus unei monitorizări și actualizări continue, iar minimum o dată pe an
este revizuit.
În conformitate cu Legea privind reformarea raportării contabile (BilMoG), auditului
intern îi revine rolul independent în sistemul controlului intern și managementului riscurilor.
Una din condițiile de bază ale eficacității serviciului de audit intern constituie independența,
adică nu trebuie să fie legat nici organizațional și nici financiar cu alte structuri. Iar conform
Statutului auditului intern, conducătorul serviciului de audit intern raportează numai
președintelui concernului.
Un factor important în asigurarea funcționalității auditului intern constă în formarea
potențialului de cadre corespunzător, totodată ridicarea permanentă a calificării personalului.
De asemenea, în Germania funcționează Institutul Auditorilor Interni (IDW), care efectuează
perfecționarea calificării personalului serviciului de audit intern prin intermediul centrului
certificat Deutsches Institut fur Interne Revision (DIIR). Acest centru reprezintă o companie-
fiică specializată a Institutului Auditorilor Interni, care oferă o certificare profesională proprie
– Interner Revisor DIRR. Totodată, Institutul Auditorilor Interni finanțează o catedră
specializată din cadrul unei universități [12].
Nemijlocit calitatea activitățiii de audit intern este asigurată prin: implementarea
standardelor și regulamentelor interne; independență, obiectivitate și acces nelimitat la
informație; pregătire profesională de calitate; documentare suficientă pentru derularea
misiunilor de audit; accesul la examinarea tuturor sistemelor și domeniilor organizaționale.
După cum vedem practica internațională în domeniul auditului intern se caracterizează
prin aspecte care pot fi implementate în activitatea auditului intern din sectorul corporativ.
Acestea includ:
▪ conformitate înaltă cu Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a
Auditului Intern;
▪ implementarea standardelor și regulamentelor interne în exercitarea auditului intern;
▪ profesionalismul personalului serviciului de audit intern;
▪ asigurarea unei independențe reale ale auditorilor interni;

277
▪ abordarea sistemică și complexă a obiectivelor auditului intern și managementului
riscurilor.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea României privind societăţile comerciale nr.31 din 16.11.1990.
www.onc.ro/documente/legislaţie/LEGE_Nr_31.pdf [vizitat 09.07.2018]
2. Ordonanţa Guvernului României privind activitatea de audit financiar nr.75/1999 din
01.06.1999.http://codfiscal.net/23899/oug-751999-activitatea-de-audit-financiar-republicata-
actualizata [vizitat 11.07.2018]
3. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari privind adoptarea Normelor obligatorii din
Cadrul Internaţional de Practici Profesionale (IPPF) emise de Institutul Global al Auditorilor
Interni nr. 48 din 26.06.2014. În: Monitorul Oficial al României, 16.07.2014, nr.529
4. Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern nr. 1086 din 11.12.2013. În: Monitorul Oficial al României,
10.01.2014, nr.17
5. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari privind adoptarea Ghidului privind
implementarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern nr. 56 din 02.01.2015. În:
Monitorul Oficial al României, 13.11.2015, nr.845
6. Ghid pentru implementarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern. Bucureşti, 2015.
106 p.
7. Boța-Avram C, Popa I. Evolution of internal auditing in România: a critical analisys. În:
International Jurnal of Disclosure and Governance (vol.8), 2011, nr. 4, p.380-398
8. Sima A. Studiu privind perspectivele auditului intern. În: Audit financiar, 2010, nr.10, p.16
9. Standardele Institutului Global al Auditorilor Interni. http://global.theiia.org. [vizitat
22.07.2018]
10. Precob C., Rusu-Buruiană A. Caracteristicile auditului intern din România. Studiu
privind percepţia auditorilor interni. În: Audit financiar, 2015, nr.9 (129), p.13
11. Иследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в
России.http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-internal-audit-2016/$FILE/EY-
internal-audit-2016.pdf. [vizitat 12.07.2018]
12. Иванов О.Б. Организация внутреннего аудита в компаниях Германии.
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-vnutrennego-audita-v-kompaniyah-germanii
[vizitat 04.07.2018]

278