Sunteți pe pagina 1din 2

Relaţiile financiare private ale întreprinderii şi mediul în care se manifestă acestea

Întreprinderea se înfiinţează în vederea producerii sau a schimbului bunurilor şi


serviciilor cu alţi agenţi economici şi îşi desfăşoară activitatea într-un mediu economic,
financiar şi social. În cadrul mediului în care produce sau comercializează bunuri şi
prestează servicii se încadrează statul, pieţele bunurilor şi serviciilor, piaţa monetară, piaţa
valutară, bursa de valori, piaţa în afara cotei, salariaţii, sindicatele, acţionarii şi managerii.
Statul exercită influenţă asupra organizării şi funcţionării întreprinderilor prin
programele de dezvoltare economico-socială pe care le promovează, prin deciziile asupra
organizării şi desfăşurării unor acţiuni, prin politica fiscală şi alte măsuri.
Strategiile şi programele de dezvoltare economico-socială ce se aplică în anumite
perioade presupun măsuri legislative, modificări şi adaptări ale mecanismului financiar, ale
acţiunii pârghiilor financiare la nivelul întreprinderii.
Prin intermediul pieţelor de bunuri şi servicii, întreprinderea îşi cumpără bunurile şi
serviciile necesare procesului de producţie şi vinde produsele realizate şi serviciile altor
întreprinderi. Pieţele de bunuri şi servicii oferă cadrul de manifestare a unei competiţii a
întreprinderilor angajate în producerea şi cumpărarea bunurilor şi serviciilor.
Pieţele financiare asigură cadrul de valorificare a disponibilităţilor băneşti şi de
mobilizare a unor capitaluri necesare procesului de producţie sau investiţiilor întreprinderii.
Organizarea muncii salariaţilor, precizarea obligaţiilor şi a condiţiilor de muncă, prin
contracte şi norme de muncă exercită influenţă asupra relaţiilor financiare a întreprinderii.
Obiectivele sindicatelor şi mijloacele de realizare a lor, contribuie la asigurarea
climatului de muncă, la creşterea randamentului în muncă şi la sporirea eficienţei muncii
desfăşurate într-o întreprindere.
Creşterea ponderii resurselor proprii în finanţarea întreprinderilor determină
modificarea raporturilor dintre salariaţi, manageri şi acţionari. În acest scop sunt delimitate
drepturile şi obligaţiile acţionarilor şi modul lor de informare.
Mediul în care se formează, repartizează şi utilizează fondurile băneşti la nivelul
întreprinderii include mediul (contextul) economic, mediul (contextul) financiar şi mediul
(contextul) social.
Contextul economic al întreprinderii delimitează activităţile de producţie şi de schimb
a bunurilor şi serviciilor. Contextul financiar reflectă cadrul de mobilizare a resurselor
financiare necesare producţiei şi investiţiilor, precum şi de valorificare a disponibilităţilor
băneşti. Contextul social se referă la organizaţiile profesionale şi sociale, la modul lor de
desfăşurare a activităţii, ce exercită influenţă asupra organizării muncii în cadrul
întreprinderilor.
Reglementările juridice de organizare şi funcţionare a întreprinderilor, de delimitare a
obligaţiilor întreprinderilor faţă de stat, ale raporturilor cu alte întreprinderi reprezintă un
factor de influenţă asupra finanţelor întreprinderii.
Relaţiile financiare ale întreprinderii private se formează în strânsă legătură cu
celelalte componente ale sistemului financiar şi anume bugetul de stat, bugetele locale,
creditul, asigurările sociale, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă.
Creşterea economică şi performanţele întreprinderii sunt dependente de factori
interni dar şi de factori externi care rezultă din contextul economic, financiar şi social.
Protecţia investiţiilor prin norme juridice influenţează comportamentul firmei, performanţele
şi creşterea economică.

1
Finanţele private ale întreprinderii reflectă relaţiile economice în formă bănească,
prin care se mobilizează, repartizează şi utilizează resursele băneşti necesare activităţii de
producţie, investiţii precum şi pentru satisfacerea altor cerinţe la nivel microeconomic.
Resursele băneşti ce se mobilizează la nivelul întreprinderii private provin din activitatea
proprie, din credite bancare, de pe piaţa financiară. Provenienţa resurselor băneşti ce se
constituie la dispoziţia întreprinderii private, diferenţiază finanţele întreprinderii de celelalte
componente ale sistemului financiar.
Pe seama resurselor băneşti mobilizate la dispoziţia întreprinderii se asigură
realizarea investiţiilor, formarea stocurilor necesare producţiei, efectuarea unor cheltuieli de
producţie şi se acoperă alte cerinţe. Finanţele întreprinderii se deosebesc de alte
componente ale sistemului financiar prin cerinţele pe care le acoperă, şi anume dezvoltarea
şi funcţionarea întreprinderii, realizarea producţiei, executarea lucrărilor, prestarea
serviciilor.
Relaţiile economice în formă bănească prin care se constituie, repartizează şi
utilizează resurse băneşti, în vederea realizării investiţiilor, producţiei şi satisfacerii altor
cerinţe din cadrul întreprinderii private se manifestă între persoanele fizice sau juridice care
au participat la formarea capitalului, alte persoane juridice, bănci şi întreprinderi. Prin
intermediul finanţelor întreprinderii se exercită controlul asupra formării şi utilizării resurselor
financiare destinate investiţiilor şi producţiei. În vederea verificării, formării şi utilizării
resurselor financiare, în cadrul întreprinderii private se exercită diferite forme de control
(control financiar preventiv, audit intern).
Între finanţele private ale întreprinderii şi celelalte componente ale sistemului
financiar sunt numeroase interconexiuni. Resursele băneşti ce se mobilizează la bugetul de
stat, bugetele locale sub forma impozitelor şi taxelor provin într-o anumită proporţie de la
întreprinderile private iar din fondul bugetar se acordă subvenţii întreprinderilor.
Întreprinderile participă la formarea fondului asigurărilor sociale prin contribuţiile
pentru asigurări sociale.
Disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor private se pot atrage de către bănci, iar
întreprinderile la rândul lor beneficiază de credite de la bănci pentru investiţii, producţie şi
alte cerinţe.
Întreprinderile private pot încheia contracte de asigurare cu societăţile de asigurare,
pe baza cărora plătesc prime de asigurare pentru preluarea unor riscuri şi beneficiază de
despăgubiri la producerea lor.