Sunteți pe pagina 1din 138

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Chișinău 2020
Ministerul Economiei și Infrastructurii

CATALOGUL
documentelor normative în construcții
Ediția II

Chișinău-2020

I
APROBAT
prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii
nr. 146 din 03.08.2020
(publicat în Monitorul Oficial al RM, 2020, nr. 205-211, art. 708)

PREAMBUL

1 În conformitate cu Legea nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în


construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu
modificările şi completările ulterioare, documentele normative în construcţii constituie
componenta principală a sistemului calităţii în construcţii. Documentele normative în
construcţii stabilesc cerinţe, respectarea cărora asigură îndeplinirea de către clădirile,
construcţiile şi lucrările publice (în ansamblu şi în parte) a condiţiilor de utilizare şi din
acest punct de vedere, a cerinţelor esenţiale stabilite de Lege.

2 Actualmente, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a inițiat procesul de reformare a


sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu
standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex
şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în
construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.

3 Ministerul Economiei şi Infrastructurii a elaborat Catalogul documentelor normative în


construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 iuilie 2020, care
urmează a fi actualizat semestrial. Documentele normative în construcţii incluse în
Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau
armonizarea lor cu standardele europene şi internaţionale respective.

4 Catalogul documentelor normative în construcţii cuprinde:


- lista documentelor normative naţionale, sistematizate în conformitate cu NCM A.01.02
„Sistemul de documente normative în construcţii”;
- documente normative în construcţii adoptată până 1992.

4.1 Documentele normative în construcţii naţionale sunt sistematizate în următoarele


grupe:

A. Normative metodico-organizatorice
B. Urbanism şi amenajarea teritoriului
C. Clădiri şi funcţionalitatea lor
D. Construcţii hidrotehnice, rutiere şi speciale
E. Fiabilitatea, siguranţa şi protecţia clădirilor și construcţiilor
F. Elemente de construcţii
G. Reţele şi echipamente aferente construcţiilor
H. Materiale de construcţii
K. Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii
L. Economia construcţiilor
M. Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor

II
4.2 Documente normative în construcţii adoptată până 1992, care sunt divizate în două
categorii:
- documente normative în construcţii cu aplicare obligatorie;
- documente normative în construcţii cu caracter informativ.
Documente normative în construcţii adoptată până 1992 sunt:
- normative în construcții (СНиП şi СН), aprobate de Comitetul de Stat pentru
Construcţii al URSS şi Comitetul de Stat pentru Arhitectură al URSS;
- normative în construcţii republicane (РСН), aprobate de Comitetul de Stat pentru
Construcţii al RSSM;
- normative în construcţii departamentale (ВСН) şi normative de proiectare tehnologică
(ОНТП şi ВНТП), aprobate de ministere şi departamente ale fostei URSS şi coordonate
cu Comitetul de Stat pentru Construcţii al URSS;
- îndrumătoare la normative în construcții (Пособия к СНиП), recomandări, ghiduri şi
instrucţiuni, elaborate de organizaţiile de proiectare şi instituţiile de cercetări ştiinţifice
subordonate Comitetului de Stat pentru Construcţii al URSS;
- alte documente normative.

4.3. Listele normativelor sanitare, ecologice, în domeniul protecţiei împotriva incendiilor,


etc., care se utilizează în construcţii, pot fi obţinute de la autoritățile sau organizațiile
respective.

4.4. Catalogul documentelor normative în construcţii este divizat în două părți.

Partea întâi – Catalogul documentelor normative în construcții, cuprinde informații


referitoare la documentele normative în construcții, care sunt în vigoare pe teritoriul RM
și sunt publicate în Monitorul Oficial (ordinul Ministerului, data aplicării, modificări sau
anulare etc.). Catalogul este publicat pe Portalul Național “e-Documente normative în
construcții” (www.ednc.gov.md) compartimentul ”Normative în construcții”.
Prima parte se va actualiza semestrial.

Partea a doua - Catalogul standardelor naționale în domeniul construcțiilor este alcătuit


de ICȘC ”INCERCOM” Î.S. și cuprinde:
- Сapitolul 1. Construcții și materiale de construcții. Construcții civile.
- Capitolul 2. Alte standard implimentate în construcții.
Catalogul este publicat pe Portalul Național “e-Documente normative în construcții”
(www.ednc.gov.md) compartimentul ”Standarde în domeniul construcțiilor”.
Partea a doua va fi actualizată trimestrial.

III
ВВЕДЕНИЕ
1 В соответствии с Законом № 721-XIII от 02 февраля 1996 о качестве в
строительстве (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, №. 25, статья 259), с
последующими изменениями и дополнениями, нормативные документы в
строительстве являются неотъемлемой частью системы качества в строительстве.
Нормативные документы в строительстве устанавливают требования, соблюдение
которых обеспечивает выполнение зданиями, конструкциями и общественными
работами (в целом, так и в частности) условий использования и, с этой точки зрения,
основных требований установленных Законом.

2 В настоящее время, Министерство Экономики и Инфраструктуры инициировало


процесс реформирования системы технического регулирования строительства в
целях ее согласования с европейскими и международными стандартами.
Реформа технического регулирования строительства является сложным и
длительным процессом, который предполагает переходный период от действующих
нормативных документов к европейским и международным стандартам.

3 Министерство Экономики и Инфраструктуры разработало Каталог нормативных


документов в строительстве, действующих на территории Республики Молдова на 01
июля 2020 года, который будет обновляться один раз в полугодие. Нормативные
документы, включенные в каталог, действуют на территории Республики Молдова, до
их замены или согласования с соответствующими международными и европейскими
стандартами.

4 Каталог нормативных документов в строительстве содержит:


- перечень национальных нормативных документов, систематизированный в
соответствии с NCM A.01.02. „Система нормативных документов в строительстве”
- нормативные документы в строительстве, принятые до 1992 года.

4.1 Национальные нормативные документы в строительстве разделены на


следующие группы:

A. Методико-организационные нормативы
B. Градостроительство и благоустройство территорий
C. Здания и их функциональные назначения
D. Гидротехнические, дорожные и специальные конструкции
E. Надежность, безопасность и защита зданий и сооружений
F. Строительные конструкции
G. Инженерные сети и оборудование в строительстве
H. Строительные материалы
K. Строительные машины, оборудование и инструменты
L. Экономика строительства
М. Энергоэффективность зданий и сооружений

4.2 Нормативные документы в строительстве, принятые до 1992 года, разделены на


две категории:
- нормативные документы в строительстве с обязательным применением;
- нормативные документы в строительстве информационного характера.

IV
Нормативные документы в строительстве принятые до 1992 года подразделяются на:
- нормативы в строительстве (СНиП и СН), утвержденные Государственным
Комитетом по делам Строительства СССР и Государственным комитетом по делам
Градостроительства СССР;
- республиканские строительные нормы (РСН), утвержденные Государственным
Комитетом по делам Строительства МССР;
- ведомственные строительные нормы (ВСН) и нормы технологического
проектирования (ОНТП и ВНТП), утвержденные министерствами и департаментами
бывшего СССР и согласованные с Государственным Комитетом по делам
Строительства СССР;
- руководства к нормативам в строительстве (Пособия к СНиП), рекомендации,
справочники и инструкции, разработанные проектными организациями и научно-
исследовательскими учреждениями, подчиненными Государственному комитету по
делам строительства СССР;
- другие нормативные документы.

4.3 Перечни санитарных, экологических нормативов, а также в области


противопожарной защиты, и т.д., которые используются в строительстве, могут быть
получены от соответствующих органов или организаций.

4.4 Каталог нормативных документов в строительстве разделен на две части.

Первая часть – Каталог нормативных документов в строительстве - содержит


информацию о нормативных документах в строительстве, действующих на
территории РМ, которая публикуется в Monitorul Oficial (приказ Министерства, дата
применения, изменения или аннулирования и т.д.). Каталог представлен на
Национальном портале «e-Documente normative în construcții» (www.ednc.gov.md) в
разделе ”Нормативы в строительстве”.
Первая часть обновляется один раз в семестр.

Вторая часть - Каталог национальных стандартов, применяемых в области


строительства составлен НИИС ”INCERCOM” Г.П. и включает:
- Глава 1. Строительные материалы и строительство. Гражданские конструкции.
- Глава 2. Другие стандарты, применяемые в строительстве.
Каталог представлен на Национальном портале «e-Documente normative în
construcții» (www.ednc.gov.md) в разделе ”Стандарты в области строительства”.
Вторая часть обновляется один раз в квартал.

V
CUPRINS
Capitolul 1. DOCUMENTE NORMATIVE NAŢIONALE
A. Normative metodico - organizatorice 1
Методико – организационные нормативы 1
A.01 Principiile și metodologia reglementării în construcții 1
Принципы и методология нормирования в строительстве 1
A.02 Managementul în construcții 5
Менеджемент в строительстве 5
A.03 Prospecțiuni în construcţii 7
Изыскания в строительстве 7
A.04 Proiectarea clădirilor și construcțiilor 8
Проектирование зданий и сооружений 8
A.05 Executarea și recepția lucrărilor 9
Производство и приемка строительных работ 9
A.06 Exploatarea și postutilizarea construcțiilor 10
Эксплуатация и постутилизация конструкций 10
B. Urbanism și amenajarea teritoriului 10
Градостроительство и благоустройство территорий 10
B.01 Sistematizarea teritoriului și a localităților 10
Планировка территорий и поселений 10
B.02 Infrastructura socială 11
Социальная инфраструктура 11
B.03 Infrastructura tehnică 11
Техническая инфраструктура 11
C. Clădiri și funcționalitatea lor 11
Здания и их функциональные назначения 11
C.01 Clădiri civile 11
Гражданские здания 11
C.02 Construcții și clădiri industriale 13
Промышленные здания и сооружения 13
C.03 Construcții și clădiri agrozootehnice 14
Зоотехнические здания и сооружения 14
C.04 Exigențe funcționale 14
Функциональные требования 14
D. Construcții hidrotehnice: rutiere și speciale 15
Гидротехнические конструкции: дорожные и специальные 15
D.01 Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare 15
Гидротехнические и мелиоративные сооружения 15

VI
D.02 Drumuri și poduri 16
Дороги и мосты 16
D.03 Construcții de căi ferate 19
Сооружения железных дорог 19
D.04 Construcții speciale 19
Сооружения специальные 19
E. Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor 20
Надежность, безопасность и защита зданий и сооружений 20
E.01 Acțiuni în construcții 20
Нагрузки и воздействия в строительстве 20
E.02 Fiabilitatea în construcții 20
Надежность строительных конструкций 20
E.03 Siguranța la incendii 20
Пожарная безопасность 20
E.04 Protecția contra acțiunilor mediului ambiant 21
Защита от воздействия внешней среды 21
F. Elemente de construcții 22
Строительные конструкции 22
F.01 Teren de fundare și fundații 22
Основания и фундаменты 22
F.02 Construcții din beton și beton armat 23
Бетонные и железобетонные конструкции 23
F.03 Construcții din zidărie 24
Каменные конструкции 24
F.04 Construcții metalice 24
Металлические конструкции 24
F.05 Construcții din lemn 24
Деревянные конструкции 24
G. Rețele și echipamente aferente construcțiilor 24
Инжинерные сети и оборудование в строительстве 24
G.01 Instalații electrice 24
Электрические установки 24
G.02 Instalații electrice de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii 25
Электрические установки, автоматизации, сигнализации и 25
телекоммуникации
G.03 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare 25
Установки и сети водоснабжения и канализации 25
G.04 Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului 27
Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха 27

VII
G.05 Instalații de gaze 29
Газовые установки 29
H. Materiale de construcții 31
Строительные материалы 31
H.01 Elemente, piese și articole 31
Элементы, детали и изделия 31
H.02 Materiale pentru zidărie 31
Материалы для стен 31
H.03 Lianți 31
Вяжущие 31
H.04 Betoane și mortare 31
Бетоны и растворы 31
H.05 Agregate 31
Заполнители 31
H.06 Materiale izolatoare și pentru finisare 31
Изоляционные и отделочные материалы 31
H.07 Materiale pentru drumuri 31
Материалы для дорог 31
H.08 Sticlă și produse din sticlă pentru construcții 31
Стекло и изделия из стекла для строительства 31
K. Mașini, utilaje și unelte pentru construcții 31
Строительные машины, оборудование и инструменты 31
K.01 Mașini și mecanisme pentru construcții 31
Строительные машины и механисмы 31
K.02 Instalații și unelte pentru construcții 31
Строительное оборудование и инструменты 31
L. Economia construcțiilor 32
Экономика строительствa 32
L.01 Documente normative de reglementare şi metodice în domeniul economiei 32
construcțiilor
Руководящие и методические документы в области экономики 32
строительства
Norme de deviz pentru lucrări generale şi speciale de construcție 34
Сметные нормы на общестроительные и специальные работы 34
Norme de deviz pentru lucrări la construcţii hidrotehnice 41
Сметные нормы на гидротехнические сооружения 41
Normele de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor 42
Сметные нормы на работы по монтажу оборудования 42
Norme de deviz pentru lucrări de reparații-construcții 45

VIII
Сметные нормы на ремнотно-строительные работы 45
Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare 47
Сметные нормы на пуско-наладочные работы 47
Norme de deviz pentru lucrări de restaurare 48
Сметные нормы на реставрационные работы 48
Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie a utilajelor 50
Сметные нормы на ремонт оборудования 50
Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor 50
Сметные нормы на техническое обслуживание оборудования 50
Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii 50
Базовые цены на проектные работы для строительства 50
M. Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor 52
Энергоэффективность зданий и сооружений 52
M.01 Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale 52
Энергоэффективность жилых зданий 52
M.02 Eficiența energetică a clădirilor publice 52
Энергоэффективность общественных зданий 52
M.03 Eficiența energetică a clădirilor social-culturale 53
Энергоэффективность социально-культурных зданий 53
M.04 Eficiența energetică a clădirilor industriale 53
Энергоэффективность промышленых зданий 53
M.05 Eficiența energetică a clădirilor agrozootehnice 53
Энергоэффективность сельскохозяйственных зданий 53
M.06 Eficiența energetică a construcțiilor inginerești 53
Энергоэффективность сооружений 53
Lista documentelor normative în domeniul construcțiilor abrogate pe teritoriul RM…...55
Список замененных нормативных документов в области строительства
на территории РМ……………………………………………………………………………….55

IX
Capitolul 2
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER
OBLIGATORIU
1 Организационно-методические нормативные документы 59
Группа 1.01 Стандартизация, нормирование 59
Группа 1.02 Инженерные изыскания для строительства и проектирования 59
Группа 1.03 Производство 60
Группа 1.04 Эксплуатация 60
2 Общие технические нормативные документы 61
Группа 2.01 Основные положения надежности строительных сооружений 61
Группа 2.03 Защита от опасных геофизических воздействий 62
Группа 2.04 Внутренний климат и защита от вредных воздействий 62
3 Нормативные документы по градостроительству, зданиям и другим 62
сооружениям
Группа 3.01 Градостроительство 62
Группа 3.02 Жилые, общественные и производственные здания и сооружения 62
Группа 3.03 Сооружения транспорта 65
Группа 3.04 Гидротехнические и мелиоративные сооружения 66
Группа 3.05 Магистральные и промысловые трубопроводы 67
4 Нормативные документы на инженерное оборудование зданий и других 67
сооружений, внешние сети
Группа 4.01 Водоснабжение и канализация 67
Группа 4.02 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование 68
воздуха
Группа 4.03 Сети и электрические установки 68
5 Нормативные документы на строительные конструкции и изделия 69
Группа 5.01 Основания и фундаменты зданий и других сооружений 69
Группа 5.02 Каменные и армокаменные конструкции 70
Группа 5.03 Железобетонные и бетонные конструкции 70
Группа 5.04 Металлические конструкции 70
Группа 5.05 Конструкции из других материалов 70
Глава 6 Механизация строительного производства 71

X
Capitolul 3
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER
INFORMATIV
Часть 1. Организация, управление, экономика 72
Группа 01 Инженерные изыскания для строительства 72

Часть 2. Нормы проектирования 74


Группа 01. Общие нормы проектирования 74
Группа 02. Основания и фундаменты 77
Группа 03. Строительные конструкции 79
Группа 04. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети 80
Группа 05. Сооружения транспорта 82
Группа 06. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные 82
системы и сооружения
Группа 07. Планировка и застройка населенных пунктов 83
Группа 08. Жилые и общественные здания 83
Группа 09. Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения, 84
вспомогательные здания. Инвентарные здания
Группа 10. Склады 85

Часть 3. Организация, производство и приемка работ 85


Группа 01. Общие правила строительного производства 85
Группа 02. Основания и фундаменты 86
Группа 03. Строительные конструкции 86
Группа 04. Защитные, изоляционные и отделочные покрытия 87
Группа 05. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети 87
Группа 06. Сооружения транспорта 88

Часть 4. Проектирование и строительство дорог 89

Часть 5. Пособие к СНиП 94

Часть 6. Сметные нормы 102

Часть 7. Нормативные затраты материальных и трудовых ресурсов 116

XI
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Capitolul 1
A. Normative metodico - organizatorice
Методико – организационные нормативы

A.01 Principiile și metodologia reglementării în construcții


Принципы и методология нормирования в строительстве

1 NCM Sistemul de documente normative în ICŞC MEI 09.03.2018


A.01.01:2018 construcţii. Termeni și definiții Incercom ord. 92 din
20.02.2018
Система нормативных
документов в строительстве.
Понятия и определения
Înlocuieşte NCM A.01.01-2011
2 NCM Sistemul de documente normative în ICȘC MDRC 07.10.2016
A.01.02:2016 construcţii. Dispoziţii generale Incercom ord. 111 din
27.09.2016
Система нормативных
документов в строительстве.
Основные положения
Înlocuieşte NCM A.01.02-96
3 R.01.03:2018 Regulament privind modul de MEI MEI 13.12.2018
elaborare a documentelor normative în ord. 591 din
construcții 13.12.2018
Înlocuieşte NCM A.01.03-96
4 R.01.04:2018 Regulament privind regulile de MEI MEI 12.12.2018
redactare a documentelor normative în ord. 584 din
construcții 12.12.2018
Înlocuieşte NCM A.01.04-96
5 NCM Modul de adoptare a documentelor ICŞC MEI 09.03.2018
A.01.05:2018 normative ale altor țări ca documente Incercom ord. 96 din
normative naționale 21.02.2018

Правила и методы принятия


нормативных документов других
государств в качестве
национальных нормативных
документов
Înlocuieşte NCM A.01.05-96
6 NCM Structura şi modul de lucru ale IСSC MEI 11.10.2019
A.01.06:2019 Comitetelor Tehnice Incercom ord. 246 din
02.10.2019
Структура и порядок работы
Технических Комитетов
Înlocuiește NCM A.01.06:2016
7 R.01.07:2018 Regulament privind forma de MEI MEI 12.12.2018
prezentare a documentelor normative ord. 583 din
în construcții 12.12.2018

Înlocuieşte NCM A.01.07:2013

1
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

8 NCM Modul de determinare a costului CIEMC MDRC 01.05.2013


A.01.08:2013 elaborării documentelor normative în SRL odr. 71 din
construcții 16.05.2013

Порядок определения стоимости


разработки нормативных
документов в строительстве
Înlocuieşte NCM L.01.06-2004
9 Amendament MDRC MDRC odr. 38 15.05.2015
NCM A.01.08:2013/A2:2015 din 15.04.2013

10 NCM Modul de efectuare a expertizei CIEMC MDRC 01.01.2014


A.01.09-2013 proiectelor de documente normative în SRL ord. 114 din
construcții 21.08.2013
Порядок проведения экспертизы
проектов нормативных
документов в строительстве
11 NCM Modul de remunerare a membrilor CIEMC, MDRC 01.01.2014
A.01.10-2013 Comitetelor tehnice pentru normare SRL ord. 113 din
tehnică și standardizare în construcții 21.08.2013
Порядок оплаты деятельности
членов Технических комитетов по
техническому нормированию и
стандартизации в строительстве
12 Amendament ICŞC MDRC 15.05.2015
NCM A.01.10-2013/A2:2015 Incercom ord. 39 din
15.04.2015
13 NCM Modul de publicare și difuzare a ICȘC MDRC 01.07.2016
A.01.11:2015 documentelor normative în construcţii Incercom ord. 1 din
06.01.2016
Порядок издания и
распространения нормативных
документов в строительстве
14 NCM Modul de înregistrare a documentelor ICȘC MDRC 15.01.2016
A.01.12:2015 normative în construcţii Incercom ord. 149 din
22.12.2015
Порядок регистрации
нормативных документов в
строительстве
15 NCM Modul de formare și gestionare a CIEMC, MDRC 01.01.2016
A.01.13:2014 dosarelor documentelor normative în SRL ord. 108 din
construcţii 21.09.2015

Порядок формирования и
администрирования дел
нормативных документов в
строительстве
16 NCM Modul de înfinițare şi de activitate a ICȘC MDRC 15.01.2016
A.01.14:2015 grupurilor de creație privind elaborarea Incercom ord. 150 din
documentelor normative în construcții 22.12.2015
Порядок образования и
деятельности творческих
коллективов для разработки
нормативных документов в
строительстве

2
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

17 NCM Metodologia de calculare a tarifelor ICȘC MEI 21.12.2018


A.01.16:2018 pentru deservirea tehnică, reparația Incercom ord. 575 din
blocurilor locative și închirierea 06.12.2018
locuințelor
Методология расчета тарифов за
техническое обслуживание,
ремонт многоквартирных жилых
домов и наем жилья
18 CP A.01.02/ Desemnarea organismelor de ICŞC MDRC 01.01.2015
certificare Incercom ord. 108 din
A:2014
28.07.2014
Назначение органов по
сертификации
19 CP A.01.02/ Definiţia controlului producţiei la locul ICŞC MDRC 01.01.2015
procesului de producţie în condiţiile Incercom ord. 112 din
B:2014
tehnice pentru produsele pentru 28.07.2014
construcţii
Определение контроля
производства по месту
производственного процесса в
технических условиях на
строительную продукцию
20 CP A.01.02/ Abordarea ansamblurilor şi sistemelor ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 131 din
C:2014 Обращение с комплектами и
07.08.2014
системами
21 CP A.01.02/ Marcajul CE ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 130 din
D:2014 Маркировка CE
07.08.2014
22 CP A.01.02/ Niveluri și clase ICŞC MDRC 01.01.2014
Incercom ord. 116 din
E:2013 Уровни и классы
21.08.2013
23 CP A.01.02/ Durabilitate ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 135 din
F:2014 Срок службы
08.08.2014
24 CP A.01.02/ Sistemul european de clasificare a ICŞC MDRC 01.01.2015
reacţiei la foc Incercom ord. 143 din
G:2014
Европейская система 29.08.2014
классификации по реакции на
пожароопасность
25 CP A.01.02/ Armonizarea abordării cu privire la ICŞC MDRC 01.01.2015
substanţele periculoase Incercom ord. 141 din
H:2014
29.08.2014
Гармонизированный подход в
отношении к опасным веществам
26 CP A.01.02/ Declaraţia de conformitate ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 129 din
I:2014 Декларация о соответствии
07.08.2014
27 CP A.01.02/ Dispoziţii tranzitorii ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 152 din
J:2014 Переходные меры
05.09.2014
28 CP A.01.02/ Sisteme de atestare a conformităţii, ICŞC MDRC 01.01.2015
rolul şi sarcinile Incercom ord. 200 din
K:2014
29.12.2014
Схемы подтверждения
соответствия, роль и задачи

3
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

29 CP A.01.02/ Aplicarea şi utilizarea Eurocodurilor ICŞC MDRC 01.01.2015


Применение и использование Incercom ord. 201 din
L:2014
Еврокодов 29.12.2014
30 CP A.01.02/ Evaluarea conformității potrivit ICŞC MDRC 01.07.2015
directivei privind produsele pentru Incercom ord. 43 din
M: 2015
construcții: testarea inițială-tip și 05.05.2015
controlul producției la locul procesului
de producție
Оценка соответствия согласно
директивы на строительную
продукцию: первичное типовое
испытание и контроль продукции
по месту производственного
процесса
31 CP Estimarea termenului de exploatare a ICŞC MDRC 01.01.2014
A.01.03/002- produselor pentru construcţii în Incercom ord. 117 din
2013 îndrumătoarele pentru evaluări tehnice 21.08.2013
europene, evaluări tehnice şi
standardele armonizate
Оценка срока службы
строительной продукции в
руководствах по европейским
техническим оценкам, европейских
технических оценках и
гармонизированных европейских
стандартах
32 CP Estimarea termenului de exploatare a ICŞC MDRC 01.01.2014
A.01.03/003- produselor pentru construcţii Incercom ord. 118 din
2013 21.08.2013
Прогнозирование срока службы
строительных изделий
33 CP Furnizarea de date pentru evaluări ICŞC MDRC 01.01.2014
A.01.03/004- Incercom ord. 119 din
2013 Преставление данных для оценки 21.08.2013
34 CP Material de referință, documente ICŞC MDRC 01.01.2014
A.01.03/005- interpretative și actualizarea unui Incercom ord. 113 din
2014 îndrumător pentru evaluare tehnică 27.08.2014
europeană

Справочные материалы,
разъяснительные документы и
обновление руководства по
европейским техническим оценкам
35 CP Lista de verificare a organismului de ICŞC MDRC 01.01.2014
A.01.03/006- evaluare în ceea ce priveşte Incercom ord. 109 din
2014 gestionarea controlului producţiei la 27.08.2014
locul procesului de producţie
Контрольный список для органов
оценки относительно аспектов
контроля продукции по месту
производственного процесса

4
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

36 Linii directoare privind armonizarea MDRC


reglementărilor tehnice şi standardelor Direcţia
naţionale în domeniul construcţiilor cu reglementări
legislaţia şi standardele europene tehnico-
economice
Руководящие положения по гармо-
низации технических регламентов
и национальных стандартов в
области строительства с евро-
пейским законодательством и
стандартами
37 Ghid de comportament al ICȘC MDRC MO nr. 115-
conducătorilor de organizații în caz de Incercom ord. 46 din 123 din
cutremur 05.05.2015 15.05.2015

Руководство поведения
руководителей при землетрясении
38 Ghid de comportament al cetăţenilor în ICȘC MDRC MO nr. 115-
caz de cutremur Incercom ord. 47 din 123 din
05.05.2015 15.05.2015
Руководство поведения граждан
при землетрясении
39 Ghid de comportament al studenților în ICȘC MDRC MO nr. 115-
caz de cutremur Incercom ord. 48 din 123 din
05.05.2015 15.05.2015
Руководство поведения студентов
при землетрясении
40 Ghid de comportament al elevilor în ICȘC MDRC MO nr. 115-
caz de cutremur Incercom ord. 49 din 123 din
05.05.2015 15.05.2015
Руководство поведения учеников
при землетрясении
41 CP Procedura de elaborare a evaluării ICŞC MDRC 01.02.2017
A.01.06:2016 tehnice în construcţii Incercom ord. 160 din
26.12.2016
Процедура по разработке техничес-
кой оценки в строительстве

A.02 Managementul în construcții


Менеджмент в строительстве

42 NCM Regulament privind conducerea şi ICŞC DAC 01.09.1997


A.02.02-1996 asigurarea calităţii Incercom ord. 109 din
Положение по управлению и 12.08.1996
обеспечению качества
43 NCM Nomenclator privind clasificarea FPCDPMC MDRC 01.07.2016
A.03.01:2016 activităților în domeniul construcțiilor Condrumat ord. 81 din
Номенклатура по классификации 23.06.2016
видов деятельности в
строительстве
44 CP Procedura de atestare a personalului IСSC MECDT 01.01.2004
A.02.01-2003 laboratoarelor de încercări în Incercom ord. 281 din
construcţii 30.12.2003
Процедура аттестации
специалистов лаборатории для
испытаний в строительстве

Înlocuieşte CP A.02.01-2000

5
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

45 CP Sisteme de management în proiectare. IСSC MEI 26.04.2019


A.02.02:2018 Ghid privind gestionarea proiectării în Incercom ord. 98 din
domeniul construcțiilor 12.04.2019
Системы управления
проектированием. Руководство по
управлению проектированием в
строительстве
46 CP Procedura de organizare și funcționare IСSC MEI 29.11.2019
A.02.03:2019 a comisiilor tehnice în construcții de Incercom ord. 308 din
specialitate pentru avizarea evaluărilor 20.11.2019
tehnice în construcții
Процедура по организации и
функционированию специализиро-
ванных технических комиссий для
утверждения технических оценок в
строительстве
47 CP Procedura de organizare și funcționare IСSC MEI 29.11.2019
A.02.04:2019 a organismelor elaboratoare de Incercom ord. 307 din
evaluări tehnice abilitate 20.11.2019
Процедура по организации и
функционированию
уполномоченных органов по
разработке технических оценок
48 CP Procedura de organizare și funcționare IСSC MEI 29.11.2019
A.02.05:2019 a grupelor specializate Incercom ord. 306 din
Процедура по организации и 20.11.2019
функционированию
специализированных групп
49 CP Procedura de examinare a solicitărilor IСSC MEI 29.11.2019
A.02.06:2019 de documente de evaluare și evaluări Incercom ord. 305 din
tehnice și procedurile de elaborare și 20.11.2019
de acordare a evaluărilor tehnice sau
de schimbare a statutului acestora
Процедура по рассмотрению
заявлений на документы по оценке
и технической оценки и по
разработке и предоставлению
технических оценок или изменению
их статуса
50 CP Procedura de abilitare a organismelor IСSC MEI 29.11.2019
A.02.07:2019 elaboratoare de evaluări tehnice în Incercom ord. 304 din
construcții și a grupelor specializate 20.11.2019
Процедура по уполномочиванию
органов по разработке
технических оценок в
строительстве и
специализированных группах
51 CP Procedura privind avizarea evaluărilor IСSC MEI 29.11.2019
A.02.08:2019 tehnice în construcții Incercom ord. 303 din
Процедура по утверждению 20.11.2019
технических оценок в
строительстве
52 CP Procedura de obținere a avizelor de la IСSC MEI 29.11.2019
A.02.09:2019 alte instituții prin intermediul ghișeului Incercom ord. 302 din
unic 20.11.2019
Процедура получения заключений
от других учереждений
посредством единого окна

6
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

53 CP Ghid cu privire la produsele pentru IСSC MEI 13.09.2019


A.02.10:2019 construcții Incercom ord. 210 din
20.08.2019
Руководство по строительной
продукции
54 CP Regulamentul de recunoaștere a IСSC MEI 29.11.2019
A.02.11:2019 organismelor de evaluare a Incercom ord. 301 din
conformității produselor pentru 20.11.2019
construcții

Правила для признания органами по


оценке соответствия
строительной продукции
55 CP Ghidul pentru managementul CIEMC MEI 01.12.2017
A.02.12:2017 proiectelor în construcții S.R.L. ord. 302 din
22.11.2017
Руководство по менеджменту
проектов в строительстве
56 CP Procedura de evaluare și verificare a IСSC MEI 16.08.2019
A.02.13:2019 calității produselor pentru construcții Incercom ord. 198 din
07.08.2019
Процедура по оценке и проверке
качества
57 CP Regulament privind funcţiile ICŞC MDRC 01.01.2016
A.05.01:2015 beneficiarului în construcţii Incercom ord. 132 din
24.11.2015
Положение о заказчике
строительства
58 CP Soluţii privind securitatea şi sănătatea ICŞC MDRC 06.12.2016
A.05.02:2016 în muncă în proiectele de organizare a Incercom ord. 146 din
construcţiei şi în proiectele de execuţie 01.12.2016
a lucrărilor

Решения по охране здоровья и


безопасности труда в проектах
организации строительства и
проектах производства работ

A.03 Prospecțiuni în construcţii


Изыскания в строительстве

59 NCM A.06.01- Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor ICŞC ACDT 01.11.2007


2006 şi construcţiilor contra proceselor Incercom ord. 78 din
geologice periculoase. Date generale 09.07.2007
Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные
положения
Înlocuieşte СНиП 2.01.15-90
60 NCM Executarea lucrărilor geodezice în ICȘC MDRC 01.01.2016
A.06.02:2015 construcții Incercom ord. 86 din
14.08.2015
Геодезические работы в
строительстве

Înlocuieşte СНиП 3.01.03-84

7
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

A.04 Proiectarea clădirilor și construcțiilor


Проектирование зданий и сооружений

61 NCM A.07.02- Procedura de elaborare, avizare, ICŞC MDRC 01.01.2014


2012 aprobare, și conținutul – cadru al Incercom ord. 130 din
documentației de proiect pentru 09.09.2013
construcții. Cerințe și prevederi
principale

Порядок разработки, согласования,


утверждения и состав проектной
документации для строительства.
Основные положения и требования
Înlocuieşte NCM A.07.02-99
Erată NCM A.07.02-2012/C1:2015
NCM A.07.02-2012/C2:2015
62 Amendament NCM ICŞC MEI 30.03.2018
A.07.02:2012/A1:2017 Incercom ord. 375 din
18.12.2017
63 NCM Regulament cu privire la monitorizarea DVEP MECDT 01.01.2003
A.07.03-2002 obiectivelor în construcţie de către ord. 143 din
autorul proiectului 01.07.2002

Положение об авторском надзоре


за строительством объектов

Înlocuieşte СНиП 1.06.05-85


64 NCM Regulament cu privire la ICȘC MDRC 01.08.2016
A.07.04:2015 administratorul de proiect Incercom ord. 78 din
Положение о руководителе 13.06.2016
проекта
Înlocuieşte NCM A.07.04:2002
65 NCM Procedura de elaborare, avizare şi ICȘC MDRC 01.07.2015
A.07.05:2015 aprobare a condiţiilor tehnice speciale Incercom ord. 44 din
pentru elaborarea documentaţiei de 05.05.2015
proiect a obiectului de construcţii
Порядок разработки, согласования
и утверждения специальных
технических условий для
разработки документации на
объект капитального
строительства
66 NCM Componenţa şi conţinutul ICȘC MDRC 01.07.2017
A.07.06:2016 compartimentului „Protecţia mediului” Incercom ord. 29 din
în documentaţia de proiect” 07.03.2017
Состав и содержание раздела
«Охрана окружающей среды» в
проектной документации
67 CP Standard de performanță în clădiri. ICȘC MEI 16.08.2019
A.04.01:2018 Definirea și calcularea indicatorilor de Incercom ord. 199 din
arie și volum 07.08.2019
Стандарт технических
характеристик в строительстве.
Определение и расчет
показателей площади и обьема

8
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

A.05 Executarea și recepția construcțiilor


Производство и приемка строительных работ

68 NCM Organizarea construcțiilor "CIEMC" MDRC 29.04.2016


A.08.01:2016 Организация строительства S.R.L. ord. 54 din
21.04.2016
Înlocuiește СНиП 3.01.01-85*
69 NCM Securitateа şi sănătatea muncii în ICȘC MDRC 01.07.2015
A.08.02:2014 construcţii Incercom ord. 195 din
Охрана здоровья и безопасность 29.12.2014
труда в строительстве
Înlocuieşte СНиП III-4-80*
70 CP Instrucţiuni de verificare a calităţii şi UTŞC DAC 01.06.1996
A.08.01-1996 recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în ord. 50 din
faze determinante la construcţii şi 19.04.1996
instalaţii aferente
Инструкция по проверке качества
и приемке скрытых работ и/или на
определяющих этапах
строительных работ и
относящегося к ним инженерного
оборудования
71 CP Metodologia de elaborare a fişelor ICȘC MDRC 01.07.2015
A.08.03:2015 tehnologice Incercom ord. 05 din
Методология по разработке 11.02.2015
технологических карт
72 CP Metodologia de elaborare a proiectelor ICȘC MDRC 01.07.2015
A.08.05:2014 de execuție a lucrărilor de construcţii- Incercom ord. 196 din
montaj 29.12.2014
Инструкция по разработке
проектов производства
строительно-монтажных работ
73 CP Metodologia de elaborare a proiectelor ICȘC MDRC 01.07.2015
A.08.06:2014 de organizare a șantierului Incercom ord. 197 din
29.12.2014
Методология по разработке
проектов организации
строительства
74 CP Recomandări de aplicare a normelor, ICȘC MDRC 01.07.2015
A.08.09:2015 regulilor şi procedurilor la executarea Incercom ord. 04 din
lucrărilor de finisare 11.02.2015
Рекомендации по применению норм,
правил и процедур по выполнению
отделочных работ
75 CP Executarea lucrărilor de construcții prin ICȘC MDRC 01.03.2016
A.08.10:2015 metoda alpinismului utilitar folosind Incercom ord. 17 din
tehnica accesului pe coardă 01.02.2016
Выполнение строительных работ
методом промышленного
альпинизма при помощи веревки
76 CP Executarea lucrărilor de construcții la ICȘC MDRC 10.06.2016
A.08.11:2015 înălțime. Cerinţe generale de Incercom ord. 73 din
securitate 06.06.2016
Выполнение строительных работ
на высоте. Общие требования
безопасности

9
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

A.06 Exploatarea și postutilizarea construcțiilor


Эксплуатация и постутилизация конструкций

77 NCM A.09.02- Deservirea tehnică, reparaţia şi IP Iprocom MII 01.07.2005


2005 reconstrucţia clădirilor de locuit, ord. 90 din
comunale şi social–culturale 23.05.2005
Техническое обслуживание, ремонт
и реконструкция жилых зданий и
зданий коммунального и сoциально-
культурного назначения
78 NCM Examinarea elementelor de construcţii ICȘC MDRC 01.01.2016
A.09.03:2015 portante şi a terenurilor de fundaţii a Incercom ord. 87 din
clădirilor şi edificiilor 14.08.2015
Обследование несущих
строительных конструкций и
оснований зданий и сооружений
79 CP Gestionarea deșeurilor din construcții ICŞP MDRC 01.01.2015
A.09.04:2014 și demolări „Inmacom- ord.107 din
Порядок обращения с отходами proiect” S.A. 28.07.2014
строительства и сноса
80 CP Norme şi reguli de exploatare tehnică ICȘC MEI 03.08.2018
A.09.05:2017 a fondului locativ Incercom ord.355 din
Нормы и правила технической 18.07.2018
эксплуатации жилищного фонда

B. Urbanism și amenajarea teritoriului


Градостроительство и благоустройство территорий

B.01 Sistematizarea teritoriului și a localităților


Планирование территорий и поселений

81 NCM Sistematizarea teritoriului și a ICȘC MEI 26.04.2019


B.01.01:2019 localităților. Terminologie Incercom ord. 100 din
12.04.2019
Планирование территорий и
поселений. Терминология
Înlocuieşte NCM B.01.01-2005
82 NCM Instrucţiuni privind conţinutul, principiile INCP MDRC 01.07.2017
B.01.02:2016 metodologice de elaborare, avizare şi Urban- ord. 43 din
aprobare a documentaţiei de urbanism proiect 24.03.2017
şi amenajarea teritoriului
Инструкция о составе, методо-
логии разработки, согласования и
утверждения документации по
градостроительству и
обустройству территории
Înlocuieşte NCM B.01.02-2005
83 NCM Planuri generale ale întreprinderilor INCP MDRC 01.01.2017
B.01.03:2016 industriale Urban- ord. 117 din
Генеральные планы промышленных proiect 29.09.2016
предприятий
Înlocuieşte NCM B.01.03-2005

10
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

84 NCM Planuri generale ale întreprinderilor INCP MEI 09.03.2018


B.01.04:2018 agricole Urban- ord. 93 din
Генеральные планы proiect 21.02.2018
сельхозпредприятий
Înlocuieşte СНиП II-97-76*
85 NCM Sistematizarea și amenajarea INCP MEI 26.04.2019
B.01.05:2019 localităților urbane și rurale Urban- ord. 97 din
Планировка и застройка городских proiect 12.04.2019
и сельских поселений
Înlocuieşte СНиП 2.07.01-89*

B.02 Infrastructura socială


Социальная инфраструктура

86 NCM Parcaje ICŞC ACDT 01.01.2008


B.02.01-2006 Стоянки автомобилей Incercom ord. 157 din
27.11.2007

B.03 Infrastructura tehnică


Техническая инфраструктура

C. Clădiri și funcționalitatea lor


Здания и их функциональные назначения

C.01 Clădiri civile


Гражданские здания

87 NCM Proiectarea construcţiilor pentru ICSC MDRC 03.04.2017


C.01.02:2017 grădiniţe de copii Incercom odr. 40 din
Проектирование зданий детских 21.03.2017
садов

Înlocuieşte NCM C.01.02-99


88 NCM Proiectarea construcţiilor pentru ICSC MDRC 03.04.2017
C.01.03:2017 instituții de învăţământ general Incercom odr. 41 din
Проектирование зданий 21.03.2017
общеобразовательных школ

Înlocuieşte NCM C.01.02-2000


89 NCM Clădiri administrative. Norme de ICŞC ACDT 01.11.2006
C.01.04-2005 proiectare Incercom ord. 38 din
Административные здания. Нормы 04.09.2006
проектирования
90 NCM Cerințe generale de securitate pentru ICŞC MDRC 01.07.2014
C.01.06:2014 obiectele de construcție la folosirea și Incercom ord. 48 din
accesibilitatea lor pentru persoanele cu 08.04.2014
dizabilităţi
Общие требования по безопас-
ности строительных объектов
при их использовании и доступ-
ности для маломобильных групп
населения
Înlocuieşte NCM C.01.06-2007

11
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

91 NCM Clădiri social-administrative ale INCP MEI 09.03.2018


C.01.07:2018 întreprindelor industriale Urban- ord. 97 din
proiect 21.02.2018
Административные и бытовые
здания промышленных
предприятий
Înlocuieşte СНиП 2.09.04-87
92 NCM Blocuri locative ICŞC MDRC 22.07.2017
C.01.08:2016 Incercom ord. 86 din
Жилые здания
08.07.2016
Înlocuieşte СНиП 2.08.01-89
93 Amendament NCM MEI MEI 31.01.2020
C.01.08:2016/A1:2020 ord. 12 din
24.01.2020
94 NCM Amenajarea terenurilor fondului INCP MDRC 27.12.2012
C.01.09-2012 forestier de recreere. Construcții Urban- ord. 138, din
provizorii. Cerințe generale proiect 27.12.2012
Обустройство земельных
участков лесного фонда для
отдыха. Временные строения.
Общие требования
95 NCM Proiectarea și construcția mansardelor ICȘC MDRC 01.03.2017
C.01.10:2016 Incercom ord. 10 din
Проектирование и строительство
20.01.2017
мансард
Înlocuieşte CP C.01.03-2004
96 NCM Norme de proiectare a remizelor de ICȘC MDRC ord. 01.07.2014
C.01.11:2014 pompieri Incercom 96 din
24.06.2014
Нормы проектирования пожарных
депо
97 NCM Clădirii şi construcţii publice INCP MEI 04.05.2018
C.01.12:2018 Urban- ord. 208, din
Общественные здания и
proiect 21.04.2018
сооружения
Înlocuieşte СНиП 2.08.02-89
98 NCM Clădiri de locuit rezidențiale. Norme de ICȘC MEI 26.04.2019
C.01.15:2018 proiectare Incercom ord. 99, din
12.04.2019
Индивидуальные жилые дома.
Нормы проектирования
99 CP Instrucţiuni cu privire la proiectarea şi MMAT MMAT 01.01.2001
C.01.01-2000 executarea locaşurilor de cult ord. 316 din
26.06.2000
Инструкция по проектированию и
строительству культовых зданий
100 CP Prevederi generale de proiectare cu ICŞC MEI 08.03.2019
C.01.02:2018 asigurarea accesibilităţii pentru Incercom ord. 621 din
persoane cu dizabilităţi 28.12.2018
Общие положения проектирования
с обеспечением доступности для
лиц с ограниченными
возможностями
Înlocuieşte CP C.01.02-2014
101 СP Clădiri ale judecătoriilor raionale INCP ACDT 01.12.2007
C.01.04-2007 (orăşeneşti) Urban- ord.156 din
proiect 26.11.2007
Здания районных (городских) судов

12
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

102 СP Parcaje-garaje pentru autoturismele INCP MDRC 01.01.2013


C.01.05-2012 cetăţenilor. Ghid de proiectare Urban- ord. 113 din
proiect 01.11.2012
Гаражи-стоянки для легковых
автомобилей, принадлежащих
гражданам. Пособие для
проектирования
103 СP Construcția toaletelor uscate cu Asociația MDRC 22.07.2016
C.01.08:2016 colectarea separată a excrețiilor obștească ord. 91 din
FDDM 13.07.2016
Строительство сухих туалетов с (WiSDOM)
отводом мочи
104 СP Construcții plane deschise pentru INCP MDRC 01.07.2017
C.01.09:2017 cultură fizică și sport Urban- ord. 70 din
proiect 03.07.2017
Открытые плоскостные
физкультурно-спортивные
сооружения
105 CP Mediu locuibil cu elemente ICŞC MEI 08.03.2019
C.01.10:2018 sistematizate accesibile pentru Incercom ord. 622 din
persoane cu dizabilităţi. Reguli de 28.12.2018
proiectare
Жилая среда с планировочными
элементами, доступными лицам с
ограниченными возможностями
106 CP Clădiri şi construcţii publice accesibile ICŞC MEI 08.03.2019
C.01.11:2018 pentru persoane cu dizabilităţi. Reguli Incercom ord. 620 din
de proiectare 28.12.2018
Общественные здания и
сооружения, доступные лицам с
ограниченными возможностями.
Правила проектирования
107 CP Clădiri şi încăperi cu locuri de muncă ICŞC MEI 08.03.2019
C.01.12:2018 pentru persoane cu dizabilităţi. Reguli Incercom ord. 623 din
de proiectare 28.12.2018
Здания и помещения с рабочими
местами для лиц с ограниченными
возможностями
108 CP Mediu urban. Reguli de proiectare ICŞC MEI 08.03.2019
C.01.13:2018 accesibile pentru persoane cu Incercom ord. 627 din
dizabilităţi 28.12.2018
Городская среда. Правила
проектирования для лиц с
ограниченными возможностями
109 СP Containere social-sanitare pentru ICȘC MEI 03.11.2017
C.01.14:2017 dotarea șantierelor de construcții Incercom ord. 205 din
Санитарно-бытовые помещения 18.10.2017
для строительных площадок

C.02 Construcții și clădiri industriale


Промышленные здания и сооружения

110 NCM Clădiri şi construcţii industriale INCP MDRC 01.07.2016


C.02.02:2016 Urban- ord. 29 din
Производственные здания и proiect 22.02.2016
сооружения
Înlocuieşte NCM C.02.02-2004

13
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

111 NCM Clădiri de depozitare SA Cepro- MECDT 01.01.2004


C.02.03-2004 serving ord. 156 din
Складские здания
17.07.2003
Înlocuieşte СНиП 2.11.01-85*
112 NCM Proiectarea depozitelor de petrol şi INCP ACDT 01.11.2006
C.02.04-2006 produse petroliere Urban- ord. 36 din
Проектирование складов нефти и proiect 04.09.2006
нефтепродуктов
Înlocuieşte СНиП II-106-79

C.03 Construcții și clădiri agrozootehnice


Зоотехнические здания и сооружения

113 NCM Construcţia complexelor animaliere. ICȘC MDRC 01.01.2016


C.03.01:2015 Norme de proiectare Incercom ord. 131 din
23.11.2015
Строительство
животноводческих комплексов.
Правила проектирования
Înlocuieşte СНиП 2.10.03-84
114 NCM Depozite de îngrășăminte minerale ICȘC MDRC 01.01.2016
C.03.02:2015 uscate și substanțe chimice de Incercom ord. 77 din
protecție a plantelor. Norme de 13.06.2016
proiectare
Склады сухих минеральных
удобрений и химических средств
для защиты растений. Нормы
проектирования
Înlocuieşte СНиП II-108-78
C.04 Exigențe funcționale
Функциональные требования

115 NCM Iluminatul natural şi artificial INCP MDRC 14.07.2017


C.04.02:2017 Urban- ord. 71 din
Естественное и искусственное
proiect 03.07.2017
освещение
Înlocuieşte NCM C.04.02-2005
116 Amendament INCP MEI 21.12.2018
NCM C.04.02:2017/А1:2018 Urban- ord. 585 din
proiect 12.12.2018
117 NCM Învelitori. Norme de proiectare ICȘC MDRC 01.07.2015
C.04.03:2015 Incercom ord. 194 din
Кровли. Нормы проектирования
29.12.2014
Înlocuieşte NCM C.04.03-2005
118 NCM Pardoseli. Norme de proiectare ICȘC MDRC 01.01.2016
C.04.04:2015 Incercom ord. 125 din
Полы. Нормы проектирования
18.11.2015
Înlocuieşte СНиП 2.03.13-88
119 NCM Acoperiri de izolare și finisare ICȘC MDRC 01.01.2017
C.04.05:2016 Изоляционные и отделочные Incercom ord. 114 din
покрытия 29.09.2016
Înlocuieşte СНиП 3.04.01-87

14
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

120 CP Elemente de închidere din plăci de KNAUF- MDRC 01.01.2012


C.04.02-2011 gipscarton GHIPS, ord. 84 din
Ограждающие конструкции с SRL 22.09.2011
применением гипсокартонных
листов
121 CP Elemente din plăci de ipsos cu nut și KNAUF- MDRC 01.01.2012
C.04.03-2011 feder GHIPS, ord. 85 din
Конструкции с применением SRL 22.09.2011
гипсовых пазогребневых плит
122 CP Proiectarea sistemelor de iluminat de ICȘC MDRC 01.01.2013
C.04.04-2012 siguranţă în clădiri și construcții Incercom ord. 107 din
Проектирование систем 29.10.2012
аварийного освещения в зданиях и
сооружениях
123 CP Regulament privind emiterea avizului ICȘC MDRC 01.05.2013
C.04.06-2013 tehnic, ce atestă gradul de executare a Incercom ord. 46 din
construcției și corespunderea lucrărilor 10.04.2013
de construcții cu documentația de
proiect
Положение о порядке выпуска
технического заключения,
подтверждающего степень
строительства объекта и
соответствия строительных
работ проектной документации
124 CP Hidroizolarea părților subterane ale ICȘC MDRC 01.01.2015
C.04.07-2014 clădirilor și construcțiilor. Recomandări Incercom ord. 137 din
pentru proiectare 28.08.2014
Гидроизоляция подземных частей
зданий и сооружений. Рекомендации
по проектированию
125 CP Blocuri de ferestre și uși din PVC. ICȘC MDRC 01.01.2016
C.04.08:2015 Lucrări de instalare Incercom ord. 134 din
30.11.2015
Оконные и дверные блоки из ПВХ.
Работы по установке

D. Construcții hidrotehnice, rutiere și speciale


Гидротехнические, дорожные и специальные конструкции

D.01 Construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare


Гидротехнические и мелиоративные сооружения

126 NCM Hidrologie, hidrogeologie, lucrări de CR CRC MDTCGC 01.09.1997


D.01.01-1997 amenajare a bazinelor hidrografice ale Cercon ord. 76 din
torenţilor şi de îmbunătăţiri funciare. 05.08.1997
Terminologie
Гидрология, гидрогеология,
работы по благоустройству
бассейнов потоков и мелиорации
земель. Терминология
127 NCM Regulamentul-tip de exploatare a IP Acva- MECDT 01.01.2004
D.01.02-2003 lacurilor de acumulare proiect ord. 183 din
Типовые правила эксплуатации 11.09.2003
водохранилищ

15
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

128 NCM Сonstrucţii hidrotehnice. UASM ACDT 01.11.2007


D.01.03-2007 Reguli de bază ord. 75 din
Гидротехнические сооружения. 09.07.2007
Основные положения
Înlocuieşte СНиП 2.06.01-86
129 СP Determinarea caracteristicilor UASM ACDT 01.11.2007
D.01.04-2007 hidrologice principale de calcul ord. 80 din
Определение основных расчетных 09.07.2007
гидрологических характеристик
Înlocuieşte СНиП 2.01.14-83
130 СP Determinarea caracteristicilor UASM MDRC 01.07.2013
D.01.05-2012 hidrologice pentru condițiile Republicii ord. 26 din
Moldova 26.02.2013
Определение гидрологических
характеристик для условий
Республики Молдова
131 СP Determinarea limitelor admisibile de UASM MDRC 01.01.2013
D.01.06-2012 substanțe nocive în debitele ord. 05 din
(scurgerile) superficiale pentru 23.01.2013
condițiile Republicii Moldova

Определение допустимых
концентраций вредных веществ в
стоках поверхностных вод для
условий Республики Молдова

D.02 Drumuri și poduri


Дороги и мосты

132 NCM Proiectarea drumurilor publice ICȘC MDRC 24.02.2015


D.02.01:2015 Проектирование автомобильных Incercom ord. 03 din
дорог общего пользования 11.02.2015
Înlocuieşte СНиП 2.05.02-85
133 NCM Prevenirea şi combaterea înzăpezirii ICȘC MEI 21.12.2018
D.02.02:2018 drumurilor publice Incercom ord. 576 din
Предотвращение и борьба со 06.12.2018
снежными заносами на дорогах
общего пользования
134 NCM Normativ pentru amenajarea ICȘC MEI 02.11.2018
D.02.03:2018 intersecţiilor la nivel pe drumuri publice Incercom ord. 489 din
Норматив по обустройству 15.10.2018
пересечения дорог общего
пользования в одном уровне
135 NCM Normativ pentru întreținerea drumurilor ICȘC MEI 10.05.2019
D.02.04:2018 naționale pe criterii de performanța Incercom ord. 06 din
Норматив для поддержания 14.01.2019
национальных дорог по критериям
эффективности
136 CP Ghid privind construcţia fundaţiilor şi ICȘC MDRC 01.06.2013
D.02.01-2012 îmbrăcăminţilor din beton de ciment Incercom ord. 13 din
vibrocilindrat 01.02.2013
Методические рекомендации по
строительству оснований и
покрытий из виброукатанного
цементобетона

16
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

137 CP Organizarea executării lucrărilor la ICȘC MDRC 01.01.2014


D.02.02-2013 întreținerea și reparația drumurilor. Incercom ord. 141 din
Ghidul maistrului rutier 02.10.2013
Организация производства работ
при содержании и ремонте
автомобильных дорог. Пособие
дорожному мастеру
138 CP Ghid privind folosirea lianţilor pe bază ICȘC MDRC 01.01.2012
D.02.03-2011 de bitum şi cauciuc pentru construcţia Incercom ord. 108 din
şi reparaţia îmbrăcăminţelor drumurilor 08.11.2011
(pentru uz experimental)
Рекомендации по применению
битумно-резиновых композицион-
ных вяжущих материалов для
строительства и ремонта
покрытий автомобильных дорог
(для опытного применения)
139 CP Ghid privind tehnologia armării ICȘC MDRC 01.06.2013
D.02.04-2011 îmbrăcăminţelor din beton asfaltic cu Incercom ord. 109 din
adaosuri de fibre din rocă de bazalt la 08.11.2011
construcţia şi reparaţia drumurilor
Методические рекомендации по
технологии армирования
асфальтобетонных покрытий
добавками базальтовых волокон
(фиброй) при строительстве и
ремонте автомобильных дорог
140 CP Proiectarea podurilor de șosea în zone ICȘC MEI 22.12.2017
D.02.05:2017 seismice Incercom ord. 356 din
05.12.2017
Проектирование автодорожных
мостов в сейсмических районах
141 CP Ghid de evaluare a stării lucrărilor de ICȘC MDRC 01.07.2014
D.02.06-2014 artă pe baza funcționalității Incercom ord. 50 din
15.04.2014
Руководство по оценке
трaнспортно-эксплуатационного
состояния мостовых сооружений
142 CP Cerinţe tehnice generale, privind ICȘC MDRC 01.01.2015
D.02.07-2014 parapetele de siguranţă pe podurile, Incercom ord. 128 din
amplasate pe drumurile de I categorie 07.08.2014
Общие технические требования к
ограждающим устройствам на
мостовых сооружениях,
расположенных на автомобильных
дорогах I категории
143 CP Dimensionarea structurilor rutiere ICȘC MDRC 01.01.2015
D.02.08-2014 suple Incercom ord. 114 din
28.07.2014
Проектирование нежестких
дорожных одежд
144 CP Recomandări privind depistarea şi ICȘC MDRC 01.01.2015
D.02.09-2014 înlăturarea făgaşelor de pe Incercom ord. 132 din
îmbrăcăminţile rutiere suple 07.08.2014

Рекомендации по выявлению и
устранению колей на нежестких
дорожных одеждах

17
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

145 CP Recomandări privind siguranța rutieră ICȘC MDRC 24.02.2017


D.02.10-2016 Рекомендации по обеспечению Incercom ord. 27 din
безопасности движения на 17.02.2017
автомобильных дорогах
146 CP Recomandări privind proiectarea ICȘC MDRC 01.07.2014
D.02.11-2014 străzilor şi drumurilor din localităţi Incercom ord. 72 din
urbane şi rurale 05.05.2014
Рекомендации по проектированию
улиц и дорог городов и сельских
поселений
147 CP Recomandări metodice pentru ICȘC MDRC 01.01.2015
D.02.12-2014 reabilitarea îmbrăcăminţilor rutiere şi Incercom ord. 115 din
fundaţiilor prin metode de reciclare la 28.07.2014
rece
Методические рекомендации по
восстановлению асфальтобе-
тонных покрытий и оснований
автомобильных дорог способами
холодной регенерации
148 CP Reguli privind investigarea şi ICȘC MDRC 01.01.2012
D.02.14-2013 evaluarea stării drumurilor Incercom ord. 12 din
Правила диагностики и оценки 01.02.2013
состояния автомобильных дорог.
Înlocuieşte ВСН 6-90
149 CP Normative privind necesarul de tehnică ICȘC MDRC 01.01.2015
D.02.15-2014 rutieră pentru întreţinerea drumurilor Incercom ord. 127 din
Нормативы потребности 07.08.2014
дорожной техники для содержания
автомобильных дорог
150 CP Evaluarea capacităţii portante a ICȘC MDRC 01.01.2013
D.02.16-2012 structurilor rutiere suple Incercom ord. 119 din
Оценка прочности нежестких 29.11.2012
дорожных одежд
151 CP Сonsolidarea acostamentelor ICȘC MDRC 01.01.2013
D.02.17-2012 drumurilor Incercom ord. 100 din
Укрепление обочин автомобильных 09.10.2012
дорог
Înlocuieşte ВСН 39-79
152 CP Reguli de protecția a muncii la ICȘC MDRC 01.07.2017
D.02.18:2017 construcția, reparația și întraținerea Incercom ord. 78 din
drumurilor 14.07.2017
Правила охраны труда при
строительстве, ремонте и
содержании автомобильных дорог
153 CP Recomandări de utilizare a parapetelor ICȘC MDRC 01.01.2015
D.02.19-2014 de siguranţă pe podurile rutiere Incercom ord. 110 din
Рекомендации по применению 28.07.2014
ограждающих устройств на
мостовых сооружениях
автомобильных дорог
154 CP Recomandări tehnice privind structurile ICȘC MDRC 01.01.2013
D.02.20-2012 şi tehnologiile de construcţie ale Incercom ord. 99 din
drumurilor, trotuarelor, platformelor pe 09.10.2012
teritoriile cu destinaţie socio-culturală
Технические рекомендации по
конструкциям и технологии
строительства дорог, тротуаров,
площадок на территориях
культурно-бытового назначения

18
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

155 CP Utilizarea materialelor geosintetice ICȘC MDRC 01.01.2016


D.02.21:2015 pentru construcţia drumurilor Incercom ord. 126 din
18.11.2015
Применение геосинтетических
материалов при строительстве
автомобильных дорог
156 CP Regulament privind lucrările ICȘC MDRC 29.04.2016
D.02.22:2016 destabilizare a pămînturilor cu Incercom ord. 53 din
stabilizatori pe bază de compuși 21.04.2016
organici naturali polienzimici
Регламент работ по стабилизации
грунтов, стабилизаторами на базе
полиэнзимных натуральных
органических соединений
Înlocuiește CP D.02.22-2014
157 CP Ghid privind cerințele tehnice la ICȘC MEI 13.03.2020
D.02.23:2019 materialele utilizate la prevenirea și Incercom ord. 25 din
combaterea lunecușului pe timp de 03.02.2020
iarnă
Пособие по противогололедным
материалам
158 CP Сlasificarea și periodicitatea executării SRL MEI 26.04.2019
D.02.24:2019 lucrărilor de întreținere și reparație a Universcons ord. 94 din
drumurilor publice 12.04.2019
Классификация и периодичность
выполнения работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог

D.03 Construcții de căi ferate


Строительство железных дорог

159 NCM Căile ferate cu ecartamentul 1520 mm S.A. ACDT 01.07.2007


D.03.01-2006 Gradient-Co ord. 15 din
Железные дороги колеи 1520 мм
14.02.2007
Înlocuieşte CНиП II-39-76;
СНиП III-38-75; CH 468-74
160 CP Căile ferate cu ecartamentul 1520 mm ICŞC MCDR 01.01.2010
D.03.01-2009 Incercom ord. 09 din
Железные дороги колеи 1520 мм
26.11.2009
161 CP Proiectarea terasamentului căilor ICŞC MCDR 01.01.2010
D.03.02-2009 ferate cu ecartamentul 1520 mm Incercom ord. 08 din
26.11.2009
Проектирование земляного
полотна железных дорог колеи
1520 мм

D.04 Construcții speciale


Специальные сооружения

162 NCM Aerodromuri ICŞC ADR 02.05.2006


D.04.01-2005 Аэродромы Incercom ord. 49 din
19.04.2006
Înlocuieşte СНиП 2.05.08-85,
СНиП 3.06.06-88

19
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

E. Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor


Надежность, безопасность и защита зданий и сооружений
E.01 Acțiuni în construcții
Нагрузки и воздействия в строительстве
163 NCM Instrucţiuni privind identificarea ICŞC DCDT 01.11.2006
E.01.03-2005 localităţilor afectate de procesele Incercom ord. 32 din
geologice periculoase 04.09.2006
Указания по выявлению населенных
пунктов поврежденных опасными
геологическими процессами

E.02 Fiabilitatea în construcții


Надежность строительных конструкций
164 NCM Fiabilitatea elementelor de construcții și INCP MDRC 01.01.2017
E.02.02:2016 terenurilor de fundații. Principii de bază Urban- ord. 112 din
proiect 29.09.2016
Надёжность строительных
конструкций и оснований.
Основные положения
Înlocuieşte NCM E.01.02-2005,
NCM E.02.01-2005

E.03 Siguranța la incendii


Пожарная безопасность
165 NCM Protecţia împotriva incendiilor a INCP ADR 01.11.2006
E.03.01-2005 clădirilor şi instalaţiilor. Terminologie Urban- ord. 37 din
Пожарная безопасность зданий и proiect 04.09.2006
сооружений. Терминология
Înlocuieşte ГОСТ 12.1.033-81;
ГОСТ 12.2.047-86; СТ СЭВ 383-87
166 NCM Protecţia împotriva incendiilor a ICȘC MDRC 01.07.2014
E.03.02-2014 clădirilor şi instalaţiilor Incercom ord. 81 din
Пожарная безопасность зданий и 20.05.2014
сооружений

Înlocuieşte NCM E.03.02-2001


167 NCM Instalaţii de semnalizare şi avertizare ICŞC MEI 16.08.2019
E.03.03:2018 de incendiu Incercom ord. 200 din
Установки пожарной сигнализации 07.08.2019
и оповещение о пожаре

Înlocuieşte NCM E.03.03-2003 și


capitolele 13,14 NCM E.03.05-2004
168 NCM Determinarea categoriilor de pericol de INCP DCDT 01.01.2005
E.03.04-2004 explozie – incendiu şi de incendiu a Urban- ord. 159 din
încăperilor şi clădirilor proiect 11.10.2004
Определение категорий помеще-
ний и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности
Înlocuieşte ОНТП 24-86 şi СНиП,
ВСН, СН, ВНТП, ОНТП etc. editate
anterior

20
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

169 NCM Instalaţii automate de stingere şi INCP DCDT 01.01.2005


E.03.05-2004 semnalizare a incendiilor. Normativ Urban- ord. 160 din
pentru proiectare proiect 11.10.2004
Автоматические установки пожа-
ротушения и пожарной сигнализа-
ции. Нормы проектирования
Înlocuieşte СНиП 2.04.09-84 şi СНиП,
ВСН, СН, ВНТП, ОНТП etc. editate
anterior
170 CP Asigurarea rezistenței la foc a ICŞC MEI 17.01.2020
E.03.01:2019 construcțiilor Incercom ord. 2 din
02.01.2020
Обеспечение огнестойкости
обьектов защиты
171 CP Metodologia elaborării compartimen- ICŞC MEI 26.04.2019
E.03.02:2018 tului de proiect. Măsuri de asigurare a Incercom ord. 95 din
securității la incediu și efectuare a 12.04.2019
expertizei tehnice (audit de securitate
la incediu) a obiectului protejat
Методика разработки раздела
проекта «мероприятия по обес-
печению пожарной безопасности и
проведения технической эксперти-
зы (пожарного аудита) обьекта
защиты»
172 CP Proiectarea, montarea şi exploatarea SRL MEI 03.08.2018
E.03.05:2018 conductelor din masă plastică în Alivalda ord. 358 din
instalaţii de stingere a incendiului 18.07.2018
Проектирование, монтаж и
эксплуатация пластиковых
трубопроводов в установках
пожаротушения

E.04 Protecția contra acțiunilor mediului ambiant


Защита от воздействий внешней среды

173 NCM Protecţia termică a clădirilor ICŞC MEI 01.12.2017


E.04.01:2017 Incercom ord. 301 din
Тепловая защита зданий
22.11.2017
Înlocuieşte NCM E.04.01-2006
174 NCM Protecţia contra zgomotului ICȘC MDRC 01.07.2015
E.04.02:2014 Защита от шума Incercom ord. 199 din
29.12.2014
Erata nr. 1;
Înlocuieşte NCM E.04.02-2006
175 NCM Proiectarea protecţiei anticorozive a ICŞC MECDT 01.07.2017
E.04.04:2016 construcţiilor Incercom ord. 153 din
Проектирование 16.12.2016
противокоррозийной защиты
строительных конструкций
Înlocuieşte СНиП 2.03.11-85
176 CP Instrucţiuni privind executarea ICŞC MECDT 01.01.2002
E.04.01-2001 hidroizolării şi protecţiei anticorosive cu Incercom ord. 146 din
lacuri şi vopsele a suprafeţelor 10.12.2001
interioare din beton ale rezervoarelor
de apă potabilă şi industrială

21
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Инструкция по выполнению гидро-


изоляции и противокоррозионной
защиты лакокрасочными материа-
лами бетона внутренней поверх-
ности резервуаров для питьевой и
технической воды
177 CP Reguli tehnice de execuţie a sistemelor ICŞC MDRC 01.09.2013
E 04.02-2013 de termoizolaţie exterioară şi interioară Incercom ord. 82 din
a clădirilor 06.06.2013
Технические правила производства
систем наружной и внутреренней
теплоизоляции зданий
Înlocuieşte CР E.04.02-2003
178 CP Protecţia anticorosivă a construcţiilor şi ICŞC DCDT 01.02.2005
E.04.03-2005 instalaţiilor Incercom ord. 07 din
Защита строительных 06.01.2005
конструкций и сооружений от
коррозии
179 CP Executarea lucrărilor de izolare, ICŞC DCDT 01.02.2005
E 04.04-2005 protecţie şi finisare în construcţii Incercom ord. 09 din
Производство изоляционных, 10.01.2005
защитных и отделочных работ в
строительстве
180 CP Proiectarea protecţiei termice a ICŞC MEI 17.11.2017
E.04.05:2017 clădirilor Incercom ord. 223 din
Проектирование тепловой 30.10.2017
защиты зданий
Înlocuieşte CР E.04.05-2006
181 CP Proiectarea izolării fonice a INCP MCDR 07.10.2016
E.04.07:2016 elementelor de inchidere pentru Urban- ord. 113 din
clădirile locative și sociale proiect 29.09.2016
Проектирование звукоизоляции
ограждающих конструкций жилых и
общественных зданий
Înlocuieşte CР С.04.01-2007

F. Elemente de construcții
Строительные конструкции

F.01 Teren de fundare și fundații


Основания и фундаменты

182 NCM Geofizica proceselor naturale ICŞC MCDR 01.01.2010


F.01.01-2007 periculoase Incercom ord. 10 din
Геофизика опасных природных 26.11.2009
воздействий
183 NCM Reguli de execuţie, controlul calităţii şi ICŞC MCDT 01.07.2009
F.01.03-2009 recepţia terenurilor de fundare şi Incercom ord. 62 din
fundaţiilor 28.04.2009
Правила производства, контроль
качества и приемка оснований и
фундаментов
Înlocuieşte СНиП 3-02.01-87
184 CP Proiectarea şi construcţia fundaţiilor pe ICŞC MCDR 01.01.2010
F.01.01-2007 piloţi Incercom ord. 12 din
Проектирование и устройство 26.11.2009
свайных фундаментов

22
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

185 CP Proiectarea şi construcţia temeliilor şi ICŞC MCDR 01.01.2010


F.01.02-2008 fundaţiilor pentru clădiri şi instalaţii Incercom ord. 11 din
26.11.2009
Проектирование и устройство
оснований и фундаментов зданий и
сооружений

F.02 Construcții din beton și beton armat


Бетонные и железобетонные конструкции

186 NCM Calcul, proiectarea şi alcătuirea ICŞC ACDT 15.10.2006


F.02.02-2006 elementelor de construcţii din beton Incercom ord. 35 din
armat şi beton precomprimat 04.09.2006
Расчет, проектирование и
методика изготовления
элементов из обычного и
преднапряженного железобетона
Înlocuieşte СНиП 2.03.01-84
187 Amendament NCM F.02.02-2006 / MDRC MDRC 01.07.2014
А1:2014 ord. nr. 27
din
10.03.2014
188 NCM Executarea, controlul calităţii şi ICŞC DCDT 01.01.2005
F.02.03-2005 recepţia lucrărilor din beton şi beton Incercom ord. 06 din
armat monolit 06.01.2005
Производство, контроль качества
и приемка монолитных бетонных и
железобетонных конструкций
Înlocuieşte compartimentul 2 al
СНиП 3.03.01-87
189 NCM Elemente prefabricate de beton, beton ICŞC ACDT 01.09.2008
F.02.04-2007 armat şi beton precomprimat. Incercom ord. 32 din
Executarea, controlul calităţii şi 01.08.2007
recepţia
Изделия из бетона, железобетона
и предварительно – напряженного
железобетона. Производство,
контроль качества и приемка
Înlocuieşte СНиП 3.09.01-85
190 CP Proiectarea sistemelor de planșee din MDRC MDRC 08.04.2016
F.02.01:2016 elemente prefabricate și beton monolit ord. 49 din
29.03.2016
Проектирование сборно-монолит-
ных перекрытий из элементов
конструкций и монолитного
бетона
191 CP Evaluarea in-situ a rezistenței la INCP MEI 10.01.2020
F.02.03:2019 compresiune a betonului din structuri și Urban- ord. 361 din
din elemente prefabricate proiect 27.12.2019
Оценка прочности на сжатие
конструкций и элементов сборного
бетона в реальных условиях

23
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

F.03 Construcții din zidărie


Каменные конструкции

192 NCM Proiectarea clădirilor cu pereţi din CR CRC ADR 02.05.2006


F.03.02-2005 zidărie Cercon ord. 47 din
Проектирование зданий с 19.04.2006
каменными стенами
Înlocuieşte NCM F.03.02-99
193 MD nr. 1 MDRC MDRC ord. nr. 01.07.2013
81 din
04.06.2013
194 Amendament MDRC MDRC ord. nr. 01.05.2015
NCM F.03.02-2005/A2:2015 35 din
14.04.2015
195 Amendament MDRC MDRC 02.10.2015
ord. 107 din
NCM F.03.02-2005/A3:2015 21.09.2015
196 NCM Executarea şi recepţia lucrărilor de CR CRC MECDT 01.01.2004
F.03.03-2004 zidărie Cercon ord. 262 din
Производство и приемка каменных 03.12.2003
работ
Înlocuieşte compartimentul 7 al
СНиП 3.03.01-87
197 CP Sistem semimonolit de planșee din MDRC MDRC 02.10.2015
F.03.01:2015 elemente prefabricate. Lucrări de ord. nr. 106
execuție din
Полумонолитная система из 16.09.2015
сборных элементов плит
перекрытия. Производство работ

F.04 Construcții metalice


Металлические конструкции

F.05 Construcții din lemn


Деревянные конструкции

198 NCM Proiectarea construcţiilor din lemn ICŞC ACDT 01.09.2008


F.05.01-2007 Проектирование деревянных Incercom ord. 31 din
конструкций 01.08.2008
Înlocuieşte СНиП II-25-80

G. Rețele și echipamente aferente construcțiilor


Инженерные сети и оборудование в строительстве

G.01 Instalații electrice


Электрические установки

199 NCM Proiectarea alimentării cu energie ICȘC MDRC ord. 01.04.2016


G.01.01:2016 electrică a întreprinderilor industriale. Incercom nr. 36 din
Norme de proiectare tehnologică 09.03.2016
Проектирование электроснабже-
ния промышленных предприятий.
Нормы технологического
проектирования
Înlocuieşte CH 174-75

24
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

200 NCM Proiectarea şi montarea instalaţiilor ICȘC MDRC ord. 01.07.2015


G.01.02:2015 electrice în clădirile locative şi sociale Incercom nr. 45 din
Проектирование и монтаж элек- 05.05.2015
троустановок жилых и обществен-
ных зданий
Înlocuieşte ВСН 59-88
201 NCM Dispozitive electrotehnice ICȘC MDRC 02.12.2016
G.01.03:2016 Электротехнические устройства Incercom ord. 139 din
23.11.2016
Înlocuieşte СНиП 3.05.06-85
202 CP Sisteme electrice de cablu pentru ICȘC MDRC 01.07.2015
G.01.03:2014 topirea zăpezii pentru jgheaburi, țevi și Incercom ord.198 din
acoperiș 29.12.2014
Электрические кабельные
системы снегооттаивания для
желобов, труб и крыш

G.02 Instalații electrice de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii


Электрические установки автоматизации, сигнализации и телекоммуникаций

203 NCM Rețele (sisteme) de comunicații ICȘC MDRC 14.07.2017


G.02.01:2017 electronice, instalații de automatizare Incercom ord. 69 din
și semnalizare pentru clădiri și 03.07.2017
construcții. Prevederi de bază pentru
proiectare și montare
Сети (системы) электронных
коммуникаций, устройства авто-
матизации и сигнализации для
зданий и сооружений.Основные
положения по проектированию и
монтажу
204 NCM Amenajarea protecţiei clădirilor şi ICȘC MEI 23.11.2018
G.02.02:2018 construcţiilor contra trăsnetului Incercom ord. 403 din
Устройство молниезащиты зданий 09.08.2018
и сооружений
Înlocuieşte РД 34.21.122-87
205 NCM Proiectarea rețelelor electrice ICȘC MEI 22.12.2017
G.02.03:2017 orășenești Incercom ord. 355 din
Проектирование городских 05.12.2017
электрических сетей
Înlocuieşte ВСН 97-83
G.03 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
Установки и сети водоснабжения и канализации
206 NCM Stații de capacitate mică de epurare a UASM MEI 19.01.2018
G.03.01:2017 apelor uzate comunale ord. 382 din
ICȘC
19.12.2017
Станции очистки коммунальных Incercom
сточных вод малой производитель-
ности
Înlocuieşte NCM G.03.01-2012
207 NCM Rețele și instalații exterioare de UASM MDRC 06.05.2016
G.03.02:2015 canalizare ord. 56 din
Наружные сети и сооружения 25.04.2016
канализации
Înlocuieşte СНиП 2.04.03-85

25
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

208 Regulamentul privind principiile de MEI MEI 13.04.2018


bază în proiectarea și construcția ord. 179 din
sistemelor exterioare de alimentare cu 04.04.2018
apă a localităților mici cu un consum
sub 200 m3/zi.
Регламент об основных принципах
проектирования и строительства
систем наружного водоснабжения
малых населенных пунктов,
использующих воду в объеме, не
превышающем 200 м3 в сутки
209 NCM Instalații interioare de alimentare cu ICȘC MDRC 27.11.2015
G.03.03:2015 apă și canalizare Incercom ord. 124 din
Внутренний водопровод и 18.11.2015
канализация
Înlocuieşte СНиП 2.04.01-85
210 CP Proiectarea şi montarea conductelor S.A. ACDT 01.07.2007
G.03.01-2006 sistemelor interioare de alimentare cu Gradient-Co ord. 23 din
apă rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor 20.02.2007
de oţel cu acoperire de polimeri
Проектирование и монтаж
трубопроводов систем холодного и
горячего водоснабжения с
использованием металлополимер-
ных труб
211 CP Proiectarea şi montarea conductelor S.A. ACDT 01.07.2007
G.03.02-2006 sistemelor de alimentare cu apă şi Gradient-Co ord. 24 din
canalizare din materiale de polimeri 20.02.2007
Проектирование и монтаж
трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из
полимерных материалов
Înlocuieşte СН 478-80
212 CP Proiectarea şi montarea conductelor INCP MDRC 01.01.2012
G.03.03-2011 subterane de alimentare cu apă din Urban- ord. 98 din
ţevi de masă plastică cu fibre de sticlă proiect 26.10.2011
Проектирование и монтаж
подземных трубопроводов
водоснабжения из
стеклопластиковых труб
213 CP Proiectarea, montarea şi exploatarea Urban- MDRC 01.01.2012
G.03.04-2011 sistemelor de canalizare interioară din proiect ord. 99 din
ţevi din polipropilenă 26.10.2011
Проектирование, монтаж и эксплуа-
тация систем внутренней канали-
зации из полипропиленовых труб
214 CP Proiectarea şi montarea sistemelor Urban- MDRC 01.01.2012
G.03.05-2011 interioare de alimentare cu apă şi proiect ord. 96 din
încălzire a clădirilor din ţevi de cupru 26.10.2011
Проектирование и монтаж внут-
ренних систем водоснабжения и
отопления зданий из медных труб
215 CP Proiectarea şi montarea conductelor UASM MDRC 01.01.2012
G.03.06-2011 subterane de canalizare din ţevi ord. 107 din
plastice armate cu fibre de sticlă 08.11.2011
Проектирование и монтаж
подземных трубопроводов
канализации из
стеклопластиковых труб

26
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

216 CP Sisteme de epurare biologică naturală Asociația MDRC 05.08.2016


G.03.07:2016 a apelor uzate comunale în filtre Internațio- ord. 96 din
plantate cu macrofite (fitofiltre) nală a 21.07.2016
Păstrătorilor
Системы естественной Râului ”Eco-
биологической очистки Tiras”
коммунальных сточных вод в
фильтрах, засаженных высшей
водной растительностью
(фитофильтры)

G.04 Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului


Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
217 NCM Proiectarea şi executarea reţelelor CR CRC MDTCGC 01.07.1999
G.04.03-1999 termice subterane fără canal din Cercon ord. 102 din
conducte preizolate cu poliuretan 30.06.1999
expandat şi manta din polietilenă
Проектирование и строительство
подземных тепловых сетей из
предварительно изолированных
полиуретаном труб в
полиэтиленовой оболочке
218 NCM Alimentare cu căldură pe apartamente IP MDRC 01.07.2013
G.04.04-2012 a blocurilor de locuit cu termogenera- Gazproiect ord. 47 din
toare pe combustibil gazos 15.04.2013
Поквартирное теплоснабжение
жилых зданий с теплогенерато-
рами на газовом топливе
Înlocuieşte NCM G.04.04-2006
219 Amendament MEI MEI 08.06.2018
NCM G.04.04:2012/A1:2018 ord. 194 din
11.04.2018
220 NCM Surse autonome pentru alimentare cu ICȘC MDRC 01.03.2017
G.04.05:2016 căldură Incercom ord. 156 din
26.12.2016
Автономные источники
теплоснабжения
221 Amendament MEI MEI 17.01.2020
NCM G.04.05:2016/A1:2019 ord. 1 din
02.01.2020
222 Amendament MEI MEI 07.02.2020
NCM G.04.05:2016/A1:2020 ord. 19 din
31.01.2020
223 NCM Reţele termice ICȘC MDRC 01.04.2015
G.04.07:2014 Тепловые сети Incercom ord. 202 din
31.12.2014
Înlocuieşte NCM G.04.07:2006
224 NCM Izolaţia termică a utilajului şi a ICȘC MEI 02.11.2018
G.04.08:2018 conductelor Incercom ord. 488 din
Тепловая изоляция оборудования и 15.10.2018
трубопроводов
Înlocuieşte NCM G.04.08-2006
225 NCM Centrale termice ICȘC MDRC ord. 14.08.2015
G.04.10:2015 Котельные установки Incercom 88 din
14.08.2015
Înlocuieşte NCM G.04.10-2009
226 Amendament MEI MEI 31.01.2020
NCM G.04.10:2015/A1:2019 ord. 9 din
21.01.2020

27
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

227 MEI MEI 07.02.2020


Amendament
ord. 18 din
NCM G.04.10:2015/A2:2020
31.01.2020
228 NCM Coșuri colective de fum pentru clădiri ICȘC MEI 13.03.2020
G.04.11:2019 rezidențiale. Partea 2: Proiectarea Incercom ord. 50 din
coșurilor colective de fum care 26.02.2020
deservesc mai multe aparate de
încălzire
Проектирование коллективных
дымоходов для жилых
многоквартирных зданий. Часть 2:
Проектирование коллективных
дымоходов с подключением
нескольких теплогенераторов
229 CP Certificatul energetic al clădirii UTM MECDT 11.11.2002
G.04.01-2002 ord. 213 din
Энергетический паспорт здания 24.10.2002

230 CP Regulament privind auditul energetic al INCP MECDT 01.01.2004


G.04.02-2003 clădirilor existente şi al instalaţiilor de Ruralproiect ord. 280 din
încălzire şi preparare a apei calde 30.12.2003
menajere
Правила энергетического аудита
существующих зданий и установок
отопления и горячего
водоснабжения
231 CP Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea UTM DCDT 01.06.2006
G.04.03-2005 şi exploatarea instalaţiilor de încălzire ord. 57 din
locală pe gaz cu elemente radiante 24.05.2006
infraroşu
Технические инструкции по
проектированию и эксплуатации
местных систем отопления с
газовыми инфракрасными
излучателями
232 CP Proiectarea şi montarea conductelor S.A. ACDT 01.07.2007
G.04.04-2006 sistemelor de încălzirea ţevilor de Gradient-Co ord. 22 din
metal-polimeri 20.02.2007
Проектирование и монтаж
трубопроводов систем отопления
с использованием
металлополимерных труб
233 СР Proiectarea izolaţiei termice a utilajului ICȘC MEI 09.11.2018
G.04.05:2017 şi a conductelor Incercom ord. 478 din
10.10.2018
Проектирование тепловой
изоляции оборудования и
трубопроводов
Înlocuieşte CP G.04.08-2006
234 CP Instrucţiune – tip de exploatare tehnică ICȘC MDRC 01.08.2012
G.04.10-2012 a reţelelor termice ale sistemelor Incercom ord. 57 din
centralizate de termoficare 25.06.2012
Типовая инструкция по техниче-
ской эксплуатации тепловых
сетей централизованных систем
теплоснабжения

28
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

235 CP Metodologia de calcul a pierderilor de S.A. MDRC 01.07.2014


G.04.11-2013 căldură, a volumului neînregistrat de Termocom, ord. 14 din
apă caldă, a pierderilor de apă caldă în S.A. 12.02.2014
sistemele comunale de alimentare cu Gradient-Co
apă caldă menajeră. Partea 1. Calculul
pierderilor și a volumului neînregistrat
de apă caldă în sistemele comunale de
alimentare cu apă caldă menajeră
Методика расчета тепловых
потерь, неучтенных расходов
горячей воды, потерь горячей воды
в системах коммунального
горячего водоснабжения.Часть 1.
Расчет потерь и неучтенных
расходов горячей воды в системах
коммунального горячего
водоснабжения
236 CP Metodologia de calcul a pierderilor de ICȘC MEI 20.04.2018
G.04.11:2017 căldură, a consumului neînregistrat de Incercom ord. 194 din
apă caldă, a pierderilor de apă caldă în 11.04.2018
sistemele comunale de alimentare cu
apă caldă menajeră. Partea 2. Calculul
pierderilor de căldură în sistemele
comunale de alimentare cu apă caldă
menajeră
Методика расчета тепловых по-
терь, неучтенных расходов горя-
чей воды, потерь горячей воды в
системах коммунального горячего
водоснабжения. Часть 2. Расчет
тепловых потерь в системах ком-
мунального горячего водоснабже-
ния
237 CP Proiectarea punctelor termice ICȘC MDRC 01.03.2017
G.04.13:2016 Проектирование тепловых Incercom ord. 157 din
пунктов 26.12.2016
238 CP Procedura de inspecție a sistemelor de SRL MEI 27.04.2018
G.04.14:2018 încălzire din clădiri echipate cu cazane Slavlilser- ord. 204 din
Процедура обследования систем vice 19.04.2018
отопления с котлами, находящими-
ся в зданиях
239 CP Procedura de inspecţie a sistemelor de ICȘC MEI 13.12.2019
G.04.15:2019 climatizare din clădiri Incercom ord. 322 din
Процедура обследования систем 03.12.2019
кондиционирования в зданиях
G.05 Instalații de gaze
Газовые установки
240 NCM Sisteme de distribuţie a gazelor S.A. MDRC 01.11.2014
G.05.01:2014 Газораспределительные системы „Gazproiect” ord. 161 din
Înlocuieşte NCM G.05.01-2006 25.09.2014
241 Amendament S.A. MDRC 01.12.2015
NCM G.05.01:2014/A1:2015 „Gazproiect” ord. 139 din
01.12.2015
242 Amendament S.A. MDRC 03.06.2016
NCM G.05.01:2014/A2:2016 „Gazproiect” ord. 69 din
24.05.2016
243 Amendament S.A. MDRC 27.03.2017
NCM G.05.01:2014/A3:2017 „Gazproiect” ord. 44 din
24.03.2017

29
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

244 Amendament MEI MEI 25.01.2019


NCM G.05.01:2014/A4:2018 ord. 605 din
19.12.2018
245 Amendament MEI MEI 07.02.2020
NCM G.05.01:2014/A5:2020 ord. 20 din
31.01.2020
246 NCM Staţii, posturi şi monoblocuri pentru ICȘC MDRC 01.01.2012
G.05.02-2011 alimentarea autovehiculelor cu Incercom ord. 101 din
hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL) 26.10.2011
Станции, пункты и моноблоки для
заправки автомобилей сжиженным
углеводородным газом (СУГ)
247 NCM Stații multicarburant de alimentare a ICȘC MDRC 01.01.2014
G.05.03-2013 autovehiculelor cu combustibil lichid, Incercom ord. 112 din
hidrocarburi gazoase lichefiate și gaz 21.08.2013
natural comprimat
Многотопливные автомобильные
заправочные станции жидким
моторным топливом, сжиженным
углеводородным газом и компри-
мированным природным газом
248 Amendament ICȘC MEI 17.11.2017
NCM G.05.03:2013/A1:2017 Incercom ord. 222 din
30.10.2017
249 CP Dispoziții generale de proiectare și ICȘC MCDT 01.01.2015
G.05.01-2014 construcție a sistemelor de distribuție a Incercom ord. 148 din
gazelor din țevi de metal și polietilenă 04.09.2014
Общие положения по проектирова-
нию и строительству газораспре-
делительных систем из металли-
ческих и полиэтиленовых труб
Înlocuiește CP G.05.01-2008
250 Amendament MEI MEI 20.04.2018
CP G.05.01:2014/A1:2018 ord. 185 din
05.04.2018
251 Amendament MEI MEI 07.02.2020
CP G.05.01:2014/A2:2020 ord. 21 din
31.01.2020
252 CP Proiectarea şi construcţia conductelor ICȘC MCDT 01.01.2015
G.05.02-2014 de gaze din ţevi de metal Incercom ord. 149 din
Проектирование и строительство 04.09.2014
газопроводов из металлических
труб
Înlocuiește CP G.05.02-2008
253 CP Proiectarea şi construcţia conductelor ICȘC MCDT 01.01.2015
G.05.03-2014 de gaze din ţevi de polietilenă şi Incercom ord. 150 din
reconstrucţia conductelor uzate 04.09.2014
Проектирование и строительство
газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных
газопроводов
Înlocuiește CP G.05.03-2008

30
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

H. Materiale de construcții
Строительные материалы

H.01 Elemente, piese și articole


Элементы, детали и изделия

H.02 Materiale pentru zidărie


Материалы для стен

H.03 Lianți
Вяжущие

H.04 Betoane și mortare


Бетоны и растворы

254 CP Prepararea și aplicare mortarelor în ICȘC MDRC 01.08.2016


H.04.02:2016 construcții Incercom ord.83 din
Приготовление и применение 27.06.2016
строительных растворов
255 CP Beton. Specificație, performanță și ICȘC MEI 21.12.2018
H.04.04:2018 conformitate Incercom ord. 586 din
12.12.2018
Бетон. Технические требования,
эксплуатационные характерис-
тики, производство и соответст-
вие требованиям

H.05 Agregate
Заполнители

H.06 Materiale izolatoare și pentru finisare


Изоляционные и отделочные материалы

H.07 Materiale pentru drumuri


Материалы для дорог

H.08 Sticlă și produse din sticlă pentru construcții


Стекло и изделия из стекла для строительства

K. Mașini, utilaje și unelte pentru construcții


Строительные машины, оборудование и инструменты

K.01 Mașini și mecanisme de construcții


Строительные машины и механизмы

256 NCM Terminologie în construcții. ICȘC MDRC 01.01.2016


K.01.01:2015 Ascensoare Incercom ord. 127 din
18.11.2015
Терминология в строительстве.
Лифты

K.02 Instalații și unelte pentru construcții


Строительное оборудование и инструменты

31
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

L. Economia construcțiilor
Экономика строительствa

L.01 Documente normative de reglementare şi metodice în domeniul economiei construcțiilor


Руководящие и методические документы в области экономики строительства

257 NCM L.01.01- Reguli de determinare a valorii CIECM SRL MDRC 22.03.2013
2012 obiectivelor de construcţii ord. 34 din
Правила определения стоимости 04.03.2013
обьектов строительства
Înlocuieşte NCM L.01.01-2005
258 NCM Instrucţiuni privind aplicarea normelor INCP MDRC 15.08.2014
L.01.02:2014 de deviz pentru lucrări de montare a Urban- ord. 133 din
utilajelor proiect 07.08.2014
Инструкция по применению смет-
ных норм на монтаж оборудования
259 NCM Norme metodologice şi clasificatorul ICȘC MDRC 05.10.2015
L.01.03:2015 lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și Incercom ord. 101 din
obiectelor din domeniile economiei 14.09.2015
naţionale
Методические нормы и классифи-
катор категорий ремонтов по
объектам из отраслей националь-
ной экономики
260 NCM Regulament cu privire la conservarea CR CRC MECDT 01.01.2003
L.01.05-2002 şi deconservarea construcţiilor Cercon ord. 237 din
nefinalizate 25.11.2002
Положение о консервации и
расконсервации незавершенного
строительства.
261 NCM Regulament privind fundamentarea CR CRC MECDT 01.07.2005
L.01.07-2005 proiectelor investiţionale în construcţii Cercon ord. 74 din
Положение по обоснованию 24.03.2005
инвестиционно-строительных
проектов
Înlocuieşte СН 423-71
262 NCM Regulament privind reparațiile CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
L.01.08-2012 preventive planificate la ascensoare ord. 68 din
Положение о планово-предупреди- 18.07.2012
тельных ремонтах лифтов
263 CP Instrucţiuni privind întocmirea devizelor CIEMC SRL MDRC 15.02.2013
L.01.01-2012 pentru lucrările de construcţii-montaj ord. 06 din
prin metoda de resurse 23.01.2013
Инструкция по составлению смет
на строительные и монтажные
работы ресурсным методом
Înlociuește CP L.01.01-2001
264 CP Instrucţiuni pentru determinarea CIEMC SRL MDRC 15.02.2013
L.01.02-2012 cheltuielilor de deviz la salarizarea în ord. 11 din
construcţii 23.01.2013
Инструкция по определению
сметных затрат на оплату труда
в строительстве

Înlocuiește CP L.01.02-2000

32
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

265 CP Instrucţiuni cu privire la calcularea CIEMC SRL MDRC 15.02.2013


L.01.03-2012 cheltuielilor de regie la determinarea ord. 06 din
valorii obiectivelor 23.01.2013
Инструкция по расчету накладных
расходов при определении
стоимости строительства.
Înlociuește CP L.01.03-2000
266 CP Instrucţiuni privind determinarea CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
L.01.04-2012 cheltuielilor de deviz pentru ord. 71 din
funcţionarea utilajelor de construcţii 18.07.2012
Инструкция по определению
сметных затрат на эксплуатацию
строительных машин
Înlociuește CP L.01.04-2000
267 CP Instrucţiuni privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 15.02.2013
L.01.05-2012 beneficiului de deviz la formarea ord. 07 din
preţurilor la producţia de construcţii 23.01.2013
Инструкция по определению
величины сметной прибыли при
формировании цен на
строительную продукцию
Înlocuiește CP L.01.05-2001
268 CP Instrucţiuni privind întocmirea devizelor CIEMC SRL MDRC 30.08.2013
L.01.06-2013 pentru lucrări de reglare-demarare prin ord. 121 din
metoda de resurse 22.08.2013
Инструкция по составлению смет
на пусконаладочные работы
ресурсным методом
Înlocuieşte CP L.01.06-2006
269 CP Instrucțiuni privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
L.01.07-2012 cheltuielilor de achiziționare - ord. 70 din
depozitare în construcții 18.07.2012
Инструкция по определению
величины заготовительно-
складских расходов в
строительстве
270 CP Instrucțiuni privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
L.01.08-2012 cheltuielilor pentru întreținerea ord. 69 din
serviciului beneficiarului 18.07.2012
Инструкция по определению
затрат на содержание заказчика-
застройщика
271 CP Instrucțiuni privind formarea tarifelor CIEMC SRL MDRC 01.02.2013
L.01.09-2012 pentru serviciile de întreținere tehnică ord. 04 din
a ascensoarelor 22.01.2013
Инструкция по формированию
тарифов на услуги по
техническому содержанию лифтов
272 CP Instrucţiuni privind normarea ICȘC MDRC 19.10.2015
L.01.10:2015 consumului de resurse materiale în Incercom ord. 94 din
construcţii 01.09.2015
Инструкция по нормированию
расхода материалов в
строительстве

33
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

273 CP Instrucţiuni privind normarea muncii în ICȘC MDRC 19.10.2015


L.01.11:2015 construcţii Incercom ord. 95 din
Инструкция по нормированию 01.09.2015
труда в строительстве
274 CP Regulament privind determinarea CIEMC SRL MDRC 31.01.2014
L.01.12-2013 valorii de verificare și expertizare a ord. 176 din
documentației de proiect pentru 27.12.2013
construcții
Положение по определению
стоимости проверки и экспертизы
проектной документации для
строительства
275 CP Îndrumar metodic privind monitorizarea ICȘC MDRC 24.04.2015
L.01.13:2015 şi calcularea preţurilor medii ale Incercom ord. 34 din
materialelor pentru construcţii 03.04.2015
Методические рекомендации о
порядке проведения мониторинга и
расчета средних цен на
строительные материалы
276 CP Sistem tip de normare a muncii în ICȘC MDRC 19.06.2015
L.01.14:2015 construcţii Incercom ord. 65 din
Типовая система нормирования 11.06.2015
труда в строительстве
277 CP Indicatorul de consumuri de resurse INCP MDRC 01.02.2016
L.01.15:2015 pentru funcționarea utilajelor de Urban- ord. 18 din
construcţii proiect 01.02.2016

Справочник расходов ресурсов на


эксплуатацию строительных
машин и механизмов

Norme de deviz
Сметные нормы

Norme de deviz pentru lucrări generale şi speciale de construcție


Сметные нормы на общестроительные и специальные работы

278 Ts (vol. I-II) Indicator de norme de deviz pentru România MECDT


lucrări de terasamente ord. 137 din
23.11.2001
Сметные нормы на земляные
работы
279 MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 2003
din 24.03.03
280 MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 2005
din 09.12.04
281 MD nr. 4 DCDT MC 3(32)
ord. 72 2005
din 23.03.05
282 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din
din 28.02.07 07.04.2006
283 MD nr. 6 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 39 2007; MO nr.
din 14.03.07 74-77 din
01.06.2007

34
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

284 MD nr. 8 INCP ACDT MO nr. 161-


Urbanproiect ord. 126 164 din
din 20.09.07 12.10.2007
285 MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 240, din
din 12.12.08 31.12.2008
286 MD nr. 12 INCP MCDT, MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. nr. 52 din
din 06.04.2009 21.04.2009
287 NCM L.02.01:2012/A17:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 154 din 02.01.2016
23.12.2016
288 MD nr. 18 CIEMC, MDRC MO nr. 135-
SRL ord. 50 138 din
din 08.08.2011 19.08.2011
289 MD nr. 19 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 74 174 din
din 18.07.2012 17.08.2012
291 MD nr. 21 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 75 174 din
din 18.07.2012 17.08.2012
292 MD nr. 23 INCP MDRC MO nr. 187-
Urbanproiect ord. 122 190 din
din 22.08.2013 30.08.2013
293 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din
din 27.12.2013 10.01.2014
294 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
23.12.2016
295 C (vol. I-IV) Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de construcţii industriale, ord. 137 din
agrozootehnice, locuinţe şi social - 23.11.2001
culturale
- на работы по промышленному,
сельскохозяйственному,
жилищному и социально–
культурному строительству
296 MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003
297 MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
298 MD nr. 4 DCDT MC 3(32)
ord. 72 din 2005
23.03.2005
299 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
300 MD nr. 6 INCP ADR MO nr. 74-77
Urbanproiect ord. 39 din din
14.03.2007 01.06.2007
301 MD nr. 8 INCP ACDT MO nr. 161-
Urbanproiect ord. 126 din 164 din
20.09.2007 12.10.2007
302 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
303 MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240, din
12.12.2008 31.12.2008

35
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

304 MD nr. 12 INCP MCDT MO nr. 78-79


Urbanproiect ord. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
305 MD nr. 13 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 03 din din
22.01.2010 05.02.2010
306 MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010
307 MD nr. 15 CIEMC, MCDR MO nr. 231-
SRL ord. 98 din 234 din
11.11.2010 26.11.2010
308 MD nr. 16 CIEMC, MDRC MO nr. 91-94
SRL ord. 30 din din
25.05.2011 03.06.2011
309 NCM L.02.01:2012/A17:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 154 din 02.01.2016
23.12.2016
310 MD nr. 19 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 74 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
311 MD nr. 21 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
312 MD nr. 22 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 76 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
313 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
314 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
315 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
23.12.2016
316 I Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de instalaţii de încălzire centrală ord. 137 din
şi gaze la construcţii 23.11.2001
- на работы по устройству
центрального отопления и
газификации
317 MD nr. 5 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 25 din 2007;
28.02.2007 MO nr. 55-58
din
07.04.2006
318 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
319 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
320 S (vol. I-II) Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de instalaţii sanitare ord. 137 din
- на работы по установке 23.11.2001
санитарно– технических приборов
321 MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003
322 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006

36
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

323 MD nr. 20 CIEMC, MDRC MO nr. 170-


SRL ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
324 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
325 V Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de instalaţii de ventilare, ord. 137 din
climatizare şi condiţionare a aerului la 23.11.2001
construcţii civile, industriale şi social-
culturale
- на работы по устройству систем
вентиляции и кондиционирования
воздуха для гражданских,
промышленных и социально–
культурных зданий
326 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
327 MD nr. 20 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
328 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
329 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
23.12.2016
330 F Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de instalaţii frigorifice ord. 137 din
- на работы по холодильным 23.11.2001
установкам
331 Ac Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de instalaţii de alimentare cu ord. 137 din
apă şi canalizare la construcţii 23.11.2001
edilitare, civile, industriale şi social-
culturale
- на работы по водоснабжению и
канализации на объектах
гражданского, промышленного и
социально–культурного назначения
332 MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003
333 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
334 MD nr. 6 INCP ADR MO nr. 74-77
Urbanproiect ord. 39 din din
14.03.2007 01.06.2007
335 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
336 MD nr. 12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
337 MD nr. 13 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 03 din din
22.01.2010 05.02.2010
338 MD nr. 20 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012

37
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

339 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8


Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
340 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
341 Tf Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de termoficare ord. 137 din
- на работы по теплоснабжению 23.11.2001

342 Iz Indicator de norme de deviz pentru România MECDT


lucrări de izolaţii la construcţii şi ord. 137 din
instalaţii 23.11.2001
- на изоляционные работы,
выполняемые при строительстве
и монтаже оборудования
343 MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003
344 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
345 MD nr. 8 INCP ACDT MO nr. 161-
Urbanproiect ord. 126 din 164 din
20.09.2007 12.10.2007
346 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
347 MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240, din
12.12.2008 31.12.2008
348 MD nr. 12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
349 MD nr. 13 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 03 din din
22.01.2010 05.02.2010
350 MD nr. 19 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 74 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
351 MD nr. 20 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
352 MD nr. 21 CIEMC MDRC ord. 75 MO nr. 170-
SRL din 18.07.2012 174 din
17.08.2012
353 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
23.12.2016
354 D Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de drumuri şi străzi ord. nr.137 din
- по дорожным работам 23.11.2001
355 MD nr. 2 MECDT MC 2 (27)
ord. nr. 134 din 2003
19.06.2003
356 MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. nr. 194 din 2005
09.12.2004
357 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. nr. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
358 MD nr. 7 INCP ACDT МС 3(37)
Urbanproiect ord. nr. 71 din 2007; MO nr.
03.07.2007 149-152 din
21.09.2007

38
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

359 MD nr. 9 INCP MCDT MC 1(38)


Urbanproiect ord. nr. 1 din 2008; MO nr.
04.04.2008 84-85 din
13.05.2008
360 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. nr. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
361 MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. nr. 91 din 240, din
12.12.2008 31.12.2008
362 MD nr. 12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. nr. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
363 MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. nr. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010
364 MD nr. 16 CIEMC, MDRC MO nr. 91-94
SRL ord. nr. 30 din din
25.05.2011 03.06.2011
365 MD nr. 19 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. nr. 74 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
366 MD nr. 21 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. nr. 75 din 174 din
18.07.2012, 17.08.2012
367 MD nr. 23 INCP MDRC MO nr. 187-
Urbanproiect ord. nr. 122 din 190 din
22.08.2013 30.08.2013
368 MD nr. 24 INCP MDRC ord. nr. MO nr. 4-8
Urbanproiect 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
369 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC ord. nr. MO nr. 1 din
Urbanproiect 155 din 02.01.2016
23.12.2016
370 P Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de poduri ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по мостам
371 MD nr. 8 INCP ACDT MC 3(37)
Urbanproiect ord. 126 din 2007;
20.09.2007 MO nr. 161-
164 din
12.10.2007
372 MD nr. 16 CIEMC MDRC MO nr. 91-94
SRL ord. 30 din din
25.05.2011 03.06.2011
373 G Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de conducte pentru transport şi ord. 137 din
distribuţie a gazelor şi lichidelor 23.11.2001
petroliere
- на работы по прокладке трубо-
проводов для транспортировки и
распределения газа и нефтепро-
дуктов
374 MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
375 MD nr. 5 INCP ADR, ord. 25 MC 2(36)
Urbanproiect din 28.02.2064 2007;
MO nr. 55-58
din 07.04.2006
376 MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010

39
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

377 MD nr. 15 CIEMC MCDR MO nr. 231-


SRL ord. 98 din 234 din
11.11.2010 26.11.2010
378 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
379 T Indicator de norme de deviz pentru România MECDT
lucrări de tuneluri ord. 137 din
- на работы в туннелях 23.11.2001

380 Fj Indicator de norme de deviz pentru România MECDT


lucrări de foraje pentru alimentări cu ord. 137 din
apă 23.11.2001
- на работы по бурению для
водоснабжения
381 If - pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare România MECDT
şi corecţia torenţilor ord. 137 din
- на работы по восстановлению 23.11.2001
земельных участков и потоков
382 Tr - pentru transporturi de şantier şi România MECDT
încărcări-descărcări de materiale de ord. 137 din
construcţii 23.11.2001

- по транспортировке и
погрузочно–разгрузочным работам
строительных материалов
383 NCM Norme de deviz pentru lucrări generale CIECM SRL MDRC MO nr. 197-
L.01.02-2011 și lucrări speciale de construcții. Căi ord. 110 din 202 din
ferate 08.11.2011 18.11.2011
Ind. nr. 28
Сметные нормы на строительные
и специальные строительные
работы. Железные дороги
384 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 construcţie la linii de transport a ord. 183 din
energiei electrice. Cartea 1. Reţele 23.11.2004
Ind. nr. 33
electrice cu tensiunea de 0,38-1150 kV
Сметные нормы на строительные
работы линий электропередач.
Книга I. Электрические сети
напряжением 0,38-1150 кВ
385 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
386 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
387 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
23.12.2016
388 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 telecomunicaţii, radioficare si ord. 183 din
televiziune. Cartea 2. Lucrări de 23.11.2004
Ind. nr. 34
telecomunicaţii prin fir
Сметные нормы на сооружения
связи, радиовещания и
телевидения.
Книга II. Сооружения проводимой
связи
389 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014

40
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Norme de deviz pentru lucrări la construcţii hidrotehnice


Сметные нормы на гидротехнические сооружения
390 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 terasamente la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
ruct 03.05.2005
Ind. nr. 36 Сметные нормы на насыпные
работы гидротехнических
сооружений
391 NCM Norme de deviz pentru elemente din ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 beton şi beton armat la construcţii Devizconst- ord. 103 din
hidrotehnice (Cartea 1, cartea 2) ruct 03.05.2005
Ind. nr. 37
Сметные нормы на бетонные и
ж/бетонные элементы
гидротехнических сооружений
(Книга 1, Книга 2)
392 NCM Norme de deviz pentru elemente din ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 piatră la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
ruct 03.05.2005
Ind. nr. 38 Сметные нормы на каменные
элементы гидротехнических
сооружений
393 NCM Norme de deviz pentru elemente ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 metalice la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
ruct 03.05.2005
Ind. nr. 39 Сметные нормы на металлические
элементы гидротехнических
сооружений
394 NCM Norme de deviz pentru elemente din ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 lemn la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
ruct 03.05.2005
Ind. nr. 40 Сметные нормы на деревянные
элементы гидротехнических
сооружений
395 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 hidroizolare la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
ruct 03.05.2005
Ind. nr. 41 Сметные нормы на гидроизоляцию
гидротехнических сооружений
396 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 consolidare a malurilor Devizconst- ord. 103 din
ruct 03.05.2005
Ind. nr. 42 Сметные нормы на укрепление
берегов гидротехнических
сооружений
397 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.02.2005
L.01.02-2005 înverzire. Spaţii verzi. Plantaţii Devizconst- ord. 11 din
forestiere de protecţie ruct 10.11.2005
Ind. nr. 47
Сметные нормы для работ по
озеленению. Зеленые насаждения.
Защитные лесонасаждения
398 H1 (vol. I-II) - pentru lucrări de construcţii România MECDT
hidrotehnice la suprafaţă şi în subteran ord. 137 din
- на работы по строительству 23.11.2001
подземных и надземных
гидротехнических сооружений
399 H2 - pentru lucrări hidrotehnice portuare România MECDT
- на работы по строительству ord. 137 din
портовых сооружений. 23.11.2001
400 MD nr. 2 MECDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.2003

41
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Normele de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor


Сметные нормы на работы по монтажу оборудования

401 M1 (vol. I-II) Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT


montare a utilajelor tehnologice de ord. 137 din
folosinţă comună şi a conductelor din 23.11.2001
instalaţiile tehnologice
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования общего пользования
и технологических установок
402 MD nr. 2 MECDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.2003
403 M2 Norme de deviz din industria minieră România MECDT
(la suprafaţă) şi lucrări de construcţii ord. 137 din
de funiculare 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования шахт (надземные) и
строительных работ по
фуникулерам
404 M3 Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT
montare a utilajului tehnologic din ord. 137 din
industria chimică, petrolieră, de 23.11.2001
celuloză şi hârtie
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования химической,
целлюлозной, бумажной и
нефтеперерабатывающей
промышленности.
405 M4 Norme de deviz pentru lucrări de România MECD
montare a utilajului tehnologic din ord. 137 din
industria lemnului 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования деревообрабаты-
вающей промышленности
406 M5 Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT
montare a utilajului tehnologic în ord. 137 din
industria uşoară 23.11.2001

Сметные нормы на монтажные


работы технологического
оборудования легкой
промышленности
407 M6 Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT
montare a utilajului tehnologic din ord. 137 din
industria alimentară, agricultură şi 23.11.2001
zootehnice
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования пищевой,
сельскохозяйственной и
зоотехнической промышленности

42
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

408 M7 Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT


montare a utilajelor tehnologice din ord. 137 din
centralele termo şi hidroelectrice 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического оборудо-
вания тепло- и гидроцентралей.
409 M8 Norme de deviz de montare a utilajului România MECDT
tehnologic din industria metalurgică ord. 137 din
23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования металлургической
промышленности.
410 M9 Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT
montare a utilajului tehnologic din ord. 137 din
industria materialelor de construcţie 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования в промышленности
строительных материалов
411 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 montare a instalaţiilor de compresoare, ord. 183 din
Ind. nr. 7 pompelor şi ventilatoarelor 23.11.2004
Сметные нормы на монтажные
работы для компрессорных машин,
насосов и вентиляторов
412 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
413 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 montare a instalaţiilor electrotehnice ord. 183 din
23.11.2004
Ind. nr. 8 Сметные нормы на монтаж
электро-технических установок
414 MD nr. 20 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
415 MD nr. 21 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
416 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
417 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
418 NCM L.02.01:2012/A26:2016 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
23.12.2016
419 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 montare a utilajelor de telecomunicaţii ord. 183 din
23.11.2004
Ind. nr. 10 Сметные нормы на монтажные
работы по установке оборудования
связи
420 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008

43
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

421 MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19


Urbanproiect ord. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010

422 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-


Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
423 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 montare a dispozitivelor, mijloacelor de ord. 183 din
automatizare şi a tehnicii de calcul 23.11.2004
Ind. nr. 11
Сметные нормы на монтажные
работы по установке приборов,
средств автоматизации и
вычислительной техники
424 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
425 NCM Norme de deviz pentru lucrări de CIEMC SRL MDRC MO nr. 233-
L.01.02-2011 montare a utilajelor. Utilaje de ord. 126 din 236 din
semnalizare, centralizare, blocare și de 14.12.2011 27.12.2011
Ind. nr. 20
rețeaua de contact în transportul
feroviar
Сметные нормы на монтаж
оборудования. Оборудование
сигнализации, централизации,
блокировки и контактной сети на
железнодорожном транспорте
426 NCM L.02.01:2012/A25:2014 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
427 NCM Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
L.01.02-2005 transportare suplimentară a utilajului şi ord. 183 din
resurselor materiale peste cele 23.11.2004
Ind. nr. 40
prevăzute în indicatoare de norme de
deviz pentru montarea utilajului
Сметные нормы на
дополнительный транспорт
оборудования и материальных
ресурсов сверх норм, учтенных
Сборниками сметных норм на
монтаж оборудования
428 Ms Norme de deviz pentru montare şi Moldova ACDT MO nr. 74-
demontare a obiectivelor de semafoare ord. 39 din 77 din
14.03.2007 01.06.2007
Сметные нормы по монтажу и
демонтажу светофоров.
429 MD nr. 6 INCP ADR MO nr. 74-77
Urbanproiect ord. 39 din din
14.03.2007 01.06.2007

430 NCM Norme de deviz pentru lucrări de CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
L.02.02-2012 montare a utilajelor. Montarea ord. 10 din 174 din
Ind. MAs ascensoarelor 23.01.2013 17.08.2012
Сметные нормы на монтаж
оборудования. Монтаж лифтов

44
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Norme de deviz pentru lucrări de reparații-construcţii


Сметные нормы на ремнотно-строительные работы

431 RpC (vol. I-IV) - pentru lucrări de reparaţii la România MECDT


construcţii civile, industriale şi social- ord. 137 din
culturale 23.11.2001
- на ремонтные работы граждан-
ского, промышленного и социально
– культурного строительства
432 MD nr. 2 MCEDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.2003
433 MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
434 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
435 MD nr. 18 CIEMC MDRC MO nr. 135-
SRL ord. 50 din 138 din
08.08.2011 19.08.2011
436 MD nr. 21 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
437 MD nr. 22 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 76 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
438 RpI - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT
de încălzire centrală ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы установок
центрального отопления
439 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
440 RpS (vol. I-II) - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT
sanitare ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы
санитарного оборудования
441 MD nr. 2 MCEDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.03
442 MD nr. 5 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 25 din 2007;
28.02.2007 MO nr. 55-58
din 07.04.2006

443 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-


Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
444 RpV - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECD
de ventilare climatizare şi condiţionare ord. 137 din
a aerului la construcţii civile, industriale 23.11.2001
şi social-culturale
- на ремонтные работы в
установках вентиляции и
кондиционировании воздуха в
гражданских, промышленных и
социально – культурных зданиях

45
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

445 RpE - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT


electrice ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы по
электроустановкам
446 MD nr. 3 DCDT MC 1 (30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
447 MD nr. 20 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
448 MD nr. 21 CIEMC MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
449 RpAc - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT
(vol. I - II) de alimentare cu apă şi canalizare la ord. 137 din
construcţii edilitare, civile, industriale şi 23.11.2001
social-culturale
- на ремонтные работы по
водоснабжению и канализации
450 RpG - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT
de gaze naturale ord. 137 din
- на ремонтные работы 23.11.2001
оборудования на природном газе
451 RpD - pentru lucrări de reparaţii şi România MECDT
întreţinere la drumuri şi străzi ord. 137 din
- на ремонтные работы и 23.11.2001
содержание дорог и улиц
452 MD nr. 18 CIEMC, MDRC MO nr. 135-
SRL ord. 50 din 138 din
08.08.2011 19.08.2011
453 MD nr. 23 INCP MDRC MO nr. 187-
Urbanproiect ord. 122 din 190 din
22.08.2013 30.08.2013
454 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
455 RpIz (vol. I-II) - pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în România MECDT
construcţii şi instalaţii ord. 137 din
- на ремонтные работы по 23.11.2001
изоляции конструкций и установок
456 MD nr. 5 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 25 din 2007;
28.02.2007 MO nr. 55-58
din 07.04.2006

457 MD nr. 8 INCP ACDT MC 3(37)


Urbanproiect ord. 126 din 2007; MO nr.
20.09.2007 161-164 din
12.10.2007
458 RpAr - pentru repararea pistelor de ACDT MO nr. 149-
decolare-aterizare (PDA), căilor de ord. 71 din 152 din
rulare (CD) şi altor îmbrăcăminți 03.07.2007 21.09.2007
artificiale a aeroportului
- на ремонтные работы взлетно-
посадочной полосы (ВПП), рулеж-
ных дорожек (РД) и других искусст-
венных покрытий аэродрома
459 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014

46
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

460 NCM L.02.05- Norme de deviz pentru construirea CIEMC SRL MDRC MO nr. 31-35
2012 clădirilor și construcțiilor speciale ord. 10 din 2013, art. 138
provizorii 23.01.2013
Сметные нормы на строитель-
ство временных зданий и
сооружений
Înlocuiește NCM L.01.03-2001
461 NCM L.02.06- Norme de deviz pentru executarea CIEMC SRL MDRC MO nr. 31-35
2012 lucrărilor de construcții-montaj pe timp ord. 09 din 2013, art. 137
friguros 23.01.2013
Сметные нормы на производство
строительно - монтажных работ в
зимнее время
Înlocuiește NCM L.01.04-2001

Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare


Сметные нормы на пуско-наладочные работы

462 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005


L.01.02-2005 reglare-demarare a dispozitivelor Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-1 electrotehnice ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-
наладочные работы
электротехнических устройств
463 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare–demarare a sistemelor Devizconst- ord. 103 din
nd. nr. RD-2 automatizate de conducere ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-
наладочные работы
автоматизированных систем
управления
464 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a sistemelor de Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-3 ventilare şi condiţionare a aerului ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-
наладочные работы систем
вентиляции и кондиционирования
воздуха
465 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a utilajelor de ridicat Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-4 şi transportat ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-
наладочные работы подъемно-
транспортного оборудования
466 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a utilajelor de Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-5 prelucrat metale ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-
наладочные работы
металлообрабатывающего
оборудования
467 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a instalaţiilor Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-6 frigorifice şi de compresoare ruct 03.05.2005

47
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сметные нормы на пуско-


наладочные работы холодильных и
компрессорных установок
468 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a utilajelor Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-7 termoenergetice ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладоч-
ные работы теплоэнергетичес-
кого оборудования
469 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a utilajelor de Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-8 prelucrat lemn ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладоч-
ные работы деревообрабатываю-
щего оборудования
470 NCM Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
L.01.02-2005 reglare-demarare a construcţiilor de Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. RD-9 alimentare cu apă şi canalizare ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-
наладочные работы сооружений
водоснабжения и канализации

Norme de deviz pentru lucrări de restaurare


Сметные нормы на реставрационные работы

471 RCs (vol. I-III) Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT
restaurări şi consolidări la construcţii ord. 137 din
avariate civile, industriale si social- 23.11.2001
culturale
Сметные нормы на ремонтно-
восстановительные работы по
усилению аварийных конструкций,
гражданских, промышленных и
социально – культурных зданий
472 MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
473 MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
474 MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
475 MD nr. 21 CIEMC, MDRC MO nr. 170-
SRL ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
476 MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
477 RM - pentru lucrări de restaurări Moldova ACDR MO nr. 184-
monumente istorice ord. 150 din 187 din
20.11.2007 30.11.2007
- на работы по реставрации
исторических памятников

48
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural


Сборник R. Реставрационные работы на обьектах культурного наследия

478 NCM Capitolul R4. Restaurare şi MDRC M.O


L.02.08- reconstituire a elementelor ord. 152 din nr. 2-12din
04:2015 constructive şi a decorului din piatră 22.12.2015 15.01.2016
R4 naturală
Раздел R4. Реставрация и
воссоздание конструкций и декора
из естественного камня
479 NCM Restaurare şi reconstituire a MDRC M.O
L.02.08- elementelor constructive şi a pieselor ord. nr. 155 din nr. 2-12din
05:2012 din lemn 22.12.2015 15.01.2016
R5 Раздел R5. Реставрация и воссоз-
дание деревянных конструкций и
деталей
480 NCM Restaurare şi reconstituire a INCP MEI 26.04.2019
L.02.08- elementelor consrtuctive și a Urbanproiect ord. nr. 102 din
07:2018 elementelor decorative din metal 12.04.2019
R7 Раздел R7. Реставрация и
воссоздание металлических
конструкций и декоративных
элементов
481 NCM Capitolul R8. Restaurare şi CIEMC, MDRC MO nr. 116-
L.02.08- SRL ord. 70 din 118 din
reconstituire a finisajului de tencuieli
08:2012 16.05-2013 24.05.2013
Раздел R8. Реставрация и
R8 воссоздание штукатурной отделки
482 NCM Capitolul R10. Restaurare şi reconsti- CIEMC, MDRC MO nr. 116-
L.02.08- tuire a zugrăvelilor la faţade şi la SRL ord. 70 din 118 din
10:2012 interior 16.05-2013 24.05.2013
R10 Раздел R10. Реставрация и
воссоздание окрасок фасадов и
интерьеров
483 NCM Capitolul R12. Restaurare şi CIEMC, MDRC MO nr. 116-
L.02.08- reconstituire a decorului arhitectonic SRL ord. 70 din 118 din
12:2012 moderat 16.05-2013 24.05.2013
R12 Раздел R12. Реставрация и воссоз-
дание архитектурно-лепного
декора
484 NCM Capitolul R13. Restaurare şi MDRC M.O
L.02.08- reconstituire a incrustaţiilor, sculpturilor ord. 154 din nr. 2-12 din
13:2015 în lemn 22.12.2015 15.01.2016
R13 Раздел R13. Реставрация и
воссоздание резьбы по дереву
485 NCM Capitolul R16. Reconstituire a MDRC M.O nr. 2-12
L.02.08- articolelor de artă turnate din metale ord. 151din din
16:2015 neferoase 22.12.2015 15.01.2016
R16 Раздел R16. Воссоздание изделий
художественного литья из
цветных металлов
486 NCM Capitolul R17. Lucrări de ștemuire, INCP MEI 26.04.2019
L.02.08- batere și presare Urbanproiect ord. nr. 101 din
17:2018 12.04.2019
Раздел R17. Чеканные, выколотные
R17 и давильные работы
487 NCM Capitolul R21. Lucrări diverse MDRC M.O nr. 2-12
L.02.08-21:2015 ord. 153 din din
R21 Раздел R21. Разные работы
22.12.2015 15.01.2016

49
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

488 NCM Capitolul R22. Restaurare şi INCP MEI 26.04.2019


L.02.08- reconstituire a garniturilor pentru uși și Urbanproiect ord. nr. 103
22:2018 ferestre din
R22 Раздел R22. Реставрация и 12.04.2019
воссоздание оконных и дверных
приборов
489 NCM Capitolul R25. Restaurare şi INCP MEI 26.04.2019
L.02.08- reconstituire a articolelor de artă Urbanproiect ord. nr. 104
25:2018 decorativă și aplicată din metele din
R25 neforoase și pandantive de cristal 12.04.2019
Раздел R25. Реставрация и
воссоздание предметов
декоративно-прикладного
искусства из цветного металла и
хрустальных подвесок
Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie a utilajelor
Сметные нормы на ремонт оборудования

490 NCM Reparaţie capitală şi modernizare a CIEMC MDRC MO nr. 72-


L.02.09-2012 ascensoarelor SRL ord. 33 din 75 din
Капитальный ремонт и 03.04.2012 13.04.2012
Ind. MRAs.
модернизация лифтов

Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor


Сметные нормы на техническое обслуживание оборудования

491 NCM Deservire tehnică şi reparaţie a INCP MDRC MO nr. 170-


L.02.10-2012 ascensoarelor Urbanproiect ord. 72 din 174
18.07.2012
Ind. DTAs. Техническое обслуживание и
ремонт лифтов

Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii


Базовые цены на проектные работы для строительства

492 NCM Instrucţiuni generale de utilizare a CIEMC MDRC 01.06.2014


L.02.11-2013 Indicatoarelor de preţuri de referinţă SRL ord. 57 din
pentru lucrări de proiectare în 24.04.2014
construcţii
Общие указания по применению
Сборников базовых цен на проект-
ные работы для строительства
493 NCM Indicatorul Nr 1 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-1:2013 Obiecte de construcţii locative şi civile Incercom ord. 58 din
Сборник № 1 24.04.2014
Объекты жилищно-гражданского
строительства
494 NCM Indicatorul Nr 2 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-2:2013 Drumuri publice auto Incercom ord. 59 din
24.04.2014
Сборник № 2
Автомобильные дороги общего
пользования
495 NCM Indicatorul Nr 3 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-3:2013 Întreprinderi de transport auto Incercom ord. 60 din
24.04.2014
Сборник № 3
Предприятия автомобильного
транспорта

50
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

496 NCM Indicatorul Nr 4 ÎCȘC MDRC 01.06.2014


L.02.11-4:2013 Lucrări de poduri Incercom ord. 61 din
24.04.2014
Сборник № 4
Работы по сооружению мостов
497 NCM Indicatorul Nr 5 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-5:2013 Întreprinderi de transportare, Incercom ord. 62 din
depozitare a produselor petroliere şi 24.04.2014
staţii de alimentare a automobilelor
Сборник № 5
Предприятия транспорта,
хранения нефтепродуктов и
автозаправочные станции
498 NCM Indicatorul Nr 6 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-6:2013 Construcţii şi structuri afundate, Incercom ord. 56 din
epuisment, construcţii şi măsuri 24.04.2014
împotriva alunecării de teren, fundaţii
pe piloţi

Сборник № 6
Заглубленные сооружения и конст-
рукции, водопонижение, противо-
оползневые сооружения и меропри-
ятия, свайные фундаменты
499 NCM Indicatorul Nr 7 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-7:2013 Construcţii hidrotehnice şi de Incercom ord. 63 din
ameliorare a solului 24.04.2014
Сборник № 7
Объекты мелиоративного и
водохозяйственного
строительства
500 NCM Indicatorul Nr 8 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-8:2013 Obiecte ale aviaţiei civile Incercom ord. 64 din
24.04.2014
Сборник № 8
Объекты гражданской авиации
501 NCM Indicatorul Nr 9 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11-9:2013 Obiectele industriei produselor de Incercom ord. 65 din
morărit, de producţie a crupelor şi 24.04.2014
nutreţurilor
Сборник № 9
Объекты мукомольно-крупяной и
комбикормовой промышленности
502 NCM Indicatorul Nr 10 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11- Cuptoare industriale, uscătorii, coşuri Incercom ord. 66 din
10:2013 de fum şi canale de ventilare, 24.04.2014
elemente de izolaţie termică şi
protecţie anticorozivă
Сборник № 10
Промышленные печи, сушила, ды-
мовые и вентиляционные трубы,
конструкции тепловой изоляции и
антикоррозионной защиты
503 NCM Indicatorul Nr 11 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
L.02.11- Obiecte ale industriei miniere Incercom ord. 67 din
11:2013 24.04.2014
Сборник № 11
Объекты горнорудной промышлен-
ности

51
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

504 NCM Indicator de preţuri de referinţă pentru INCP MEI 09.03.2018


L.02.12-1:2018 lucrări de prospecţiuni geodezice Urban- ord. 98 din
Справочник базовых цен на proiect 21.02.2018
инженерно-геодезические работы
505 NCM Indicator de preţuri de referinţă pentru INCP MEI 08.11.2019
L.02.12-2:2018 lucrări de prospecţiuni geologice Urban- ord. 266 din
Справочник базовых цен на proiect 23.10.2019
инженерно-геологические работы

M. Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor


Энергоэффективность зданий и сооружений

M.01 Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale


Энергоэффективность жилых зданий

506 NCM Performanța energetică a clădirilor. ICȘC MDRC 01.03.2017


M.01.01:2016 Cerințe minime de performanță Incercom ord. 137 din
energetică a clădirilor 22.11.2016
Энергетическая эффективность
зданий. Минимальные требования
по энергетической эффективнос-
ти зданий
507 NCM Performanța energetică a clădirilor. ICȘC MDRC 01.03.2017
M.01.02:2016 Metodologia de calcul al performanței Incercom ord. 138 din
energetice a clădirilor 22.11.2016
Энергетическая эффективность
зданий. Методология расчета
энергетической эффективности
зданий
508 NCM Performanța energetică a clădirilor. ICȘC MDRC 14.07.2017
M.01.03:2016 Terminologie Incercom ord. 162 din
26.12.2016
Энергетическая эффективность
зданий. Терминология

509 Performanța energetică a clădirilor. ICȘC MDRC 01.04.2017


NCM Metodologia de calcul al nivelurilor Incercom ord. 163 din
M.01.04:2016 optime din punctul de vedere al 26.12.2016
costurilor, al cerințe minime de
performanță energetică a clădirilor și a
elementelor acestora
Энергетическая эффективность
зданий. Методология расчета
оптимального уровня требований
по энергетической эффектив-
ности зданий и элементов зданий
510 CP ICȘC MDRC 01.03.2017
Auditul energetic al clădirilor
M.01.01:2016 Incercom ord. 161 din
Энергетический аудит зданий 26.12.2016

M.02 Eficiența energetică a clădirilor publice


Энергоэффективность общественных зданий

52
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

M.03 Eficiența energetică a clădirilor social-culturale


Энергоэффективность социально-культурных зданий

M.04 Eficiența energetică a clădirilor industriale


Энергоэффективность промышленных зданий

M.05 Eficiența energetică a clădirilor agrozootehnice


Энергоэффективность сельскохозяйственных зданий

M.06 Eficiența energetică a construcțiilor inginerești


Энергоэффективность сооружений

*NOTĂ – Indicatoarele de norme de deviz, conform NCM L.01.01-2012, își schimbă codurile de
clasificare din NCM L.01.02 în NCM L.02.01 ÷ NCM L.02.10, conform listei.

53
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MDTCGC Ministerul Dezvoltării Teritoriului Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale


DAC Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor
MECDT Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
MMAT Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului
ACDT Agenţia Construcţii şi Dezvoltare Regională
MII Ministerul Industriei şi Infrastructurii
ADR Agenția pentru Dezvoltare Regională
MCDR Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
DCDT Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
DVEP Direcția verificare și expertizare a proiectelor în construcții
DCDT Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
MC „Monitorul construcțiilor” – ediție oficială a Organului Național de Dirigare a
Construcțiilor
MO Monitorul Oficial al Republicii Moldova
CIEMC SRL Centrul de Inginerie, Economie și Management în Construcții – Societate pe acțiuni cu
Răspundere Limitată
MD Modificarea documentului normativ
MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
UTM Universitatea Tehnică a Moldovei
UASM Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISC Inspecția de Stat în Construcții
UTŞC Uniunea tehnico-științifică a constructorilor
MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii

54
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR


abrogate pe teritoriul Republicii Moldova
Abrogat Aprobat Aprobat
Отменен утвержден утвержден
1 2 3
СНиП 1.01.01-82* NCM А.01.02-96 NCM А.01.02:2016

СНиП 1.01.02-83 NCM А.01.03-96 R.01.03-2018

СНиП 1.01.03-83* NCM А.01.03-96 R.01.03-2018


Приложение 1и 2
СНиП 1.01.03-83* NCM А.01.04-96 R.01.04-2018
СНиП 1.02.01 NCM А.07.02-99 NCM A.07.02-2012

СНиП 1.06.04-85 NCM А.07.04-2002 NCM А.07.04:2015

СНиП 1.06.05-85 NCM А.07.03-2002

СНиП 2.01.02-85 NCM Е.03.02-2001 NCM E.03.02-2014

СНиП 2.01.07-85 NCM Е.01.02-2005 NCM E.02.02:2016


(в части Приложение )
СНиП 2.01.14-83 CР D.01.04-2007
СНиП 2.01.15-90 NCM А.06.01-2006

СНиП 2.03.01-84* NCM F.02.02-2006

СНиП 2.03.11-85 NCM E.04.04:2016

СНиП 2.03.13-88 NCM С.04.04:2015

СНиП 2.04.01-85 NCM G.03.03:2015

СНиП 2.04.03-85 NCM G.03.02:2015


СНиП 2.04.07-86* NCM G.04.07-2006 NCM G.04.07:2014

СНиП 2.04.08-87 NCM G.05.01-2006 NCM G.05.01:2014

СНиП 2.04.09-84 NCM Е.03.05-2004

СНиП 2.04.14-88 NCM G.04.08-2006 NCM G.04.08:2018

СНиП 2.05.02-85 NCM D.02.01:2015

СНиП 2.05.08-85 NCM D.04.01-2005

СНиП 2.06.01-86 NCM D.01.03-2007

СНиП 2.07.01-89* NCM В. 01.05:2019

СНиП 2.08.01-89 NCM C.01.08:2016

СНиП 2.08.02-89 NCM C.01.12:2018

СНиП 2.09.02-85 NCM С.02.02-2004 NCM С.02.02:2016

СНиП 2.09.04-87 NCM С.01.07:2018

55
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Abrogat Aprobat Aprobat


Отменен утвержден утвержден
1 2 3
СНиП 2.10.03-84 NCM С.03.01:2015

СНиП 2.11.01-85* NCM С.02.03-2004

СНиП 3.01.01-85* NCM A 08.01:2016

СНиП 3.01.03-84 NCM A.06.02:2015

СНиП 3.02.01-87 NCM F.01.03-2009

СНиП 3.03.01 раздел 2 NCM F.02.03-2005


раздел 7 NCM F.03.03-2004
СНиП 3.04.01-87 NCM C.04.05:2016

СНиП 3.05.02-88 NCM G.05.01-2006 NCM G.05.01:2014

СНиП 3.05.06-85 NCM G.01.03:2016

СНиП 3.06.06-88 NCM D.04.01-2005

СНиП 3.09.01-85 NCM F.02.04-2007

СНиП II-3-79 NCM Е.04.01-2006 NCM E.04.01:2017

СНиП II-4-79 NCM С.04.02-2005 NCM C.04.02:2017

СНиП II-7-81* NCM F.03.02-2005


(в части п.3.35-3.51)
СНиП II-12-77 NCM Е.04.02-2006 NCM Е.04.02:2014
СНиП II-22-81 NCM F.03.02-99 NCM F.03.02-2005

СНиП II- 25-80 NCM F.05.01-2007

СНиП II- 26-76 NCM С.04.03-2005 NCM C.04.03:2015

СНиП II-35-76 NCM G.04.10-2009 NCM G.04.10:2015

СНиП II- 39-76 NCM D. 03.01-2006

СНиП II- 97-76* NCM В. 01.04:2018

СНиП II-89-80* NCM В. 01.03-2005 NCM B.01.03:2016

СНиП II-106-79 NCM С.02.04-2006

СНиП II-108-78 NCM C.03.02:2015

СНиП III-4-80* NCM A.08.02:2014

СНиП III-38-75 NCM D. 03.01-2006

56
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Abrogat Aprobat Aprobat


Отменен утвержден утвержден
1 2 3
NCM A.01.01-98 NCM A.01.01-2011 NCM A.01.01:2018

NCM A.01.02-96 NCM A.01.02:2016

NCM A.01.03-96 R.01.03-2018

NCM A.01.03-1996 pct. 14 NCM A.01.07-2013

NCM A.01.04-96 R.01.04-2018

NCM A.01.05-96 NCM A.01.05:2018


NCM A.01.07-2013 R.01.07-2018

NCM A.07.02-99 NCM A.07.02-2012

NCM A.07.04-2002 NCM A.07.04:2015

NCM B.01.01-2005 NCM B.01.01:2019

NCM B.01.02-2005 NCM B.01.02:2016

NCM B.01.03-2005 NCM B.01.03:2016

NCM C.01.02-99 NCM C.01.02:2017

NCM C.01.03-2000 NCM C.01.03:2017

NCM C.01.06-2007 NCM C.01.06-2014

NCM C.02.02-2004 NCM C.02.02:2016

NCM C.04.02-2005 NCM C.04.02:2017

NCM C.04.03 -2005 NCM C.04.03:2015

NCM E.01.02-2005 NCM E.02.02:2016

NCM E.02.01-2005 NCM E.02.02:2016

NCM E.03.02-2001 NCM E.03.02-2014

NCM E.03.03-2003 NCM E.03.03:2018

NCM E.04.01 -2006 NCM E.04.01:2017

NCM E.04.02 -2006 NCM E.04.02:2014

NCM E.04.03 -2008 NCM E.04.01:2017

NCM F.03.02-99 NCM F.03.02-2005

NCM G.03.01-2012 NCM G.03.01:2017

NCM G.04.02-99 NCM E.04.01-2006

NCM G.04.04 -2006 NCM G.04.04 -2012

NCM G.04.07 -2006 NCM G.04.07:2014

NCM G.04.08-2006 NCM G.04.08:2018

57
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Abrogat Aprobat Aprobat


Отменен утвержден утвержден
1 2 3
NCM G.04.10 -2009 NCM G.04.10:2015
NCM G.05.01 -2006 NCM G.05.01:2014
NCM L.01.01-2005 NCM L.01.01-2012
NCM L.01.03-2001 NCM L.02.05-2012

NCM L.01.04-2001 NCM L.02.06-2012

NCM L.01.06-2004 NCM A.01.08:2013

CP A.02.01-2000 CP A.02.01-2003
CP C.01.02-2003 CP C.01.02-2014 CP C.01.02:2018

CP C.01.03-2004 NCM C.01.10:2016

CP C.04.01-2007 CP E.04.07:2016

СP D.02.22-2014 СP D.02.22:2016

CP E.04.02-2003 CP E.04.02-2013

CP E.04.05-2006 CP E.04.05:2017

СР G.04.05-2006 СР G.04.05:2017
CP G.05.01-2008 CP G.05.01-2014
CP G.05.02-2008 CP G.05.02-2014
CP G.05.03-2008 CP G.05.03-2014
CP L.01.01-2001 CP L.01.01-2012
CP L.01.02-2000 CP L.01.02-2012
CP L.01.03-2000 CP L.01.03-2012
CP L.01.04-2000 CP L.01.04-2012
CP L.01.05-2001 CP L.01.05-2012
CP L.01.06-2005 CP L.01.06-2013

Modificarea nr.17 NCM L.02.01:2012/A17:2016

ВСН 38-82 NCM В.01.02-2005 NCM B.01.02:2016


ВСН 39-79 CР D.02.17-2012
ВСН 59-88 СП 31-110-2003 NCM G.01.02:2015
ВСН 6-90 CР D.02.14-2013

CH 6-71 NCM L.01.01-2005 NCM L.01.01-2012


CH 174-75
CH 423-71 NCM L.01.07-2005
CH 468-74 NCM D.03.01-2006
СН 478-80 CP G.03.01-2008
СН 534-81 СР L 01.06-2005 CP L.01.06-2013
CH 290-74 CP H.04.02:2016

ОНТП-24-86 NCM E.04.03-2008 NCM E.04.01:2017


РД 34.21.122-87 NCM G.02.02:2018

58
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Capitolul 2
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER OBLIGATORIU
1 Организационно-методические нормативные документы
Группа 1.01 Стандартизация, нормирование

1 СНиП I-2 Общие положения. 1980 г. Вводятся Госстрой


Строительная терминология впервые СССР

2 СНиП Нормы продолжительности 1 января Взамен ЦНИИОМТП


1.04.03-85* строительства и задела в 1991 г. СН 440-79 и ЦНИИЭУС
изд.1991г. строительстве предприятий, зданий и Госстроя
сооружений СССР

3 СН 213-73* Инструкция о порядке проведения 1 января Вводится Госстрой


экспертизы проектов и смет на 1974 г. впервые СССР
строительство (реконструкцию)
предприятий, зданий и сооружений
4 СН 227-82 Инструкция по типовому 1 июня Взамен Госстрой
проектированию 1982 г. СН 227-70 и СССР
раздела 2
СН 401-69
5 СН 528-80 Перечень единиц физических 1 июля Вводится Госстрой
величин, подлежащих применению в 1981 г. впервые СССР
строительстве
6 Положение Типовое положение о геодезической 19 Вводится Госстрой
службе в строительстве января впервые СССР
1987 г.

Группа 1.02 Инженерные изыскания для строительства и проектирования

7 СНиП Инженерные изыскания для 1 января Взамен Госстрой


1.02.07-87 строительства. Основные положения 1988 г. СНиП II-9-78, СССР,
СН 211-62, Глав.
СН 212-62, Упрпавл.
СН-212-73, Геодезии и
СН 225-79, картогра-
СН 234-62, фии
СН 448-72
8 РСН 51-84 Инженерные изыскания для 1984 Вводятся Госстрой
строительства. Производство впервые РСФСР
лабораторных исследований физико-
механических свойств грунтов
9 РСН 55-85 Инженерные изыскания для 1985 Вводятся Госстрой
строительства. Инженерно- впервые РСФСР
геологические изыскания на
просадочных грунтах
10 РСН 60-86 Инженерные изыскания для 1986 Вводятся Госстрой
строительства. Сейсмическое впервые РСФСР
микрорайонирование. Нормы
производства работ
11 РСН 64-87 Инженерные изыскания. Технические 1 января Взамен ПО "Строй-
требования к производству геофизи- 1988 г. РСН 43-74 изыскания"
ческих работ.Электроразведка Госстроя
РСФСР

59
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

12 РСН 65-87 Инженерные изыскания для 1 января Вводятся ПО


строительства. Сейсмическое 1988 г. впервые "Строй-
микрорайонирование. Технические изыскания"
требования к производству работ Госстроя
РСФСР
13 РСН 71-88 Инженерные изыскания для 1 января Вводятся ПО
строительства. Нормы расхода 1989 г. впервые "Строй-
материалов изыскания"
Госстроя
РСФСР
14 РСН 73-88 Инженерные изыскания для 1 июня Вводятся ПО
строительства. Технические 1989г. впервые "Строй-
требования к производству изыскания"
геодезических работ по перенесению Госстроя
в натуру и привязке точек РСФСР
наблюдений при инженерно-
геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканиях
15 РСН 75-90 Инженерные изыскания для 1990 г. Вводятся Госстрой
строительства. Технические впервые РСФСР
требования к производству
геофизических работ. Каротажные
методы
16 СН 484-76 Инструкция по инженерным 1 января Вводятся ПНИИИС
изысканиям в горных выработках, 1976 г. впервые Госстроя
предназначаемых для размещения СССР
объектов народного хозяйства

Группа 1.03 Производство


17 СН 322-74 Указания по производству и приемке 1 октября Взамен Госстрой
работ по строительству в городах и 1974 г. СН 322-65 СССР
на промышленных предприятиях
коллекторных тоннелей,
сооружаемых способом щитовой
проходки
18 СН 387-78 Инструкция по разработке схем 9 июня Взамен Госстрой
генеральных планов групп 1978 г. СН 387-72 СССР
предприятий с общими объектами
(промышленных узлов)
19 ВСН Инструкция по повторному 1 января - Госграж-
39-83(Р) использованию изделий, 1984 г. данстрой
оборудования и материалов в
жилищно-коммунальном хозяйстве

Группа 1.04 Эксплуатация

20 СНиП Приемка в эксплуатацию законченных 1 января Взамен Госстрой


3.01.04-87 строительством объектов 1988 г. СНиП III-3-81 СССР
21 СНиП Приемка в эксплуатацию законченных 20 июля Госстрой
3.01.09-84 строительством защитных 1984 г. СССР
сооружений и их содержание в
мирное время

60
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Инструкция по разработке проектов 1 января - Госграж-


22 ВСН
организации и проектов производства 1986 г. данстрой
41-85 (р)
работ по капитальному ремонту
жилых зданий
23 ВСН Правила приемки в эксплуатацию 1 января - Госграж-
42-85(р) законченных капитальным ремонтом 1986 г. данстрой
жилых зданий

24 ВСН Правила безопасности при 1 октября - Госграж-


48-86 (р) проведении обследований жилых 1986 г. данстрой
зданий для проектирования
капитального ремонта
25 ВСН Правила оценки физического износа 1 июля - Госграж-
53-86(р) жилых зданий 1987 г. данстрой
26 ВСН Инструкция о составе, порядке 1 января Вводится Госграж-
55-87 (р) разработки, согласования и 1988 г. впервые данстрой
утверждения проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
жилых зданий
27 ВСН Положение по техническому 1 июля - Госком-
57-88(р) обследованию жилых зданий 1989 г. архи-
тектуры
28 ВСН Положение об организации и 1 июля - Госком-
58-88 (р) проведении реконструкции, ремонта и 1989 г. архи-
технического обслуживания зданий тектуры
объектов коммунального и
социально-культурного назначения
29 ВСН Реконструкция и капитальный ремонт 1 июля - Госком-
61-89 (р) жилых домов. Нормы проектирования 1990 г. архи-
тектуры
30 Положение Положение о проведении планово 29 - Госстрой
предупредительного ремонта декабря СССР
производственных зданий и 1973 г.
сооружений
31 Правила Правила устройства и безопасной 1 апреля Роскоммун
эксплуатации паровых котлов с 1993 -энерго
давлением пара не более 0,07 Мпа
(0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и
водоподогревателей с температурой
нагрева воды не выше 388 К (115 ◦С).
Изменения № 1, 2, З.

2 Общие технические нормативные документы


Группа 2.01 Основные положения надежности строительных сооружений

32 СНиП Нагрузки и воздействия 1 января Госстрой


2.01.07-85 1985 г. СССР
Приложение № 7 заменено на
NCM E.02.02:2016
Внесено в текст изм.1, добавлен
раздел 10 Прогибы и перемещения
33 СНиП Защита строительных конструкций и 1 января Взамен Госстрой
3.04.03-85 сооружений от коррозии 1988 г. СНиП III-3-81 СССР

61
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Группа 2.03 Защита от опасных геофизических воздействий

34 СНиП Здания и сооружения на подра- 1 января СНиП II-8-78 НИИСК и


2.01.09-91 батываемых территориях и 1992 г. др.
просадочных грунтах
35 СНиП Защита горных выработок от 1 января Впервые ГПИ
2.06.14-85 подземных и поверхностных вод 1986 г. «Фунда-
мент-
проект»
36 СНиП Инжнерная защита территорий от 1 июля Впервые Госстрой
2.06.15-85 затопления и подтопления 1986 г. СССР
37 СНиП Строительство в сейсмических 1 января СНиП II-А-12- ЦНИИСК
II-7-81* районах 1982 г. 69* им.
Кучеренко
MD nr.1 (M.С. vol. 1(22), 2(23) а.2001) Ord. 6 din
17.01.2001
38 РСН 13-87 Строительство монолитных зданий в 1 января Взамен Госстрой
сейсмических районах Молдавской 1988 г. РСН 13-77 МССР
ССР Часть 1, Часть 2
MD nr.1 Часть I 10.03.2014 MDRC

Группа 2.04 Внутренний климат и защита от вредных воздействий

39 СНиП Строительная климатология и 1 января Взамен главы Госстрой


2.01.01-82 геофизика 1984 г. СНиП ІІ-А.6-72 СССР

3 Нормативные документы по градостроительству, зданиям и другим


сооружениям
Группа 3.01 Градостроительство

40 СНиП Благоустройство территорий 1 июля Взамен главы Госстрой


III-10-75 СНиП III-К.2-67 СССР
1976 г.
и СН 37-58
41 ВСН 43-85** Застройка территорий коллективных 1 апреля Вводятся Госстрой
садов, здания и сооружения. Нормы 1974 г. впервые СССР
проектирования
42 СН 455-73 Нормы отвода земель для 1 апреля Вводятся Госстрой
предприятий рыбного хозяйства 1974 г. впервые СССР
43 СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных 1 июня Взамен Госстрой
и газовых скважин 1974 г. ВСН 4-68 СССР
44 СН 461-74 Нормы отвода земель для линий 1 января - Госстрой
связи 1975 г. СССР
45 СН 462-74 Нормы отвода земель для 1 января - Госстрой
сооружения геологоразведочных 1975 г. СССР
скважин
46 СН 465-74 Нормы отвода земель для 1 января - Госстрой
электрических сетей напряжением 1975 г. СССР
0,4-500 кВ

Группа 3.02 Жилые, общественные и производственные здания и


сооружения

62
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

47 СНиП Нормы задела в жилищном 1 октября Взамен главы Госстрой


1.05.03-87 строительстве с учетом комплексной 1987г. СНиП 104-81 СССР
застройки
48 СНиП Полигоны по обезвреживанию и 1985 г. - Госстрой
2.01.28-85 захоронению токсичных СССР
промышленных отходов. Основные
положения по проектированию
49 СНиП Защитные сооружения гражданской 29.12.1984 Госстрой
2.01.54-84 обороны в подземных горных СССР
выработках
50 СНиП Объекты народного хозяйства в 09.12.1985 Госстрой
2.01.55-85 подземных горных выработках СССР
51 СНиП Приспособление объектов 19.09.1985 Госстрой
2.01.57-85 коммунально-бытового назначения СССР
для санитарной обработки людей,
специальной обработки подвижного
состава автотранспорта
52 СНиП Сооружения промышленных пред- 1 января Взамен ЦНИИ-
2.09.03-85 приятий 1987 г. СНиП II-91-77, пром-
СН 302-65, зданий
Внесено изменение, опубликованное СН 471-75
в БСТ № 11, 1988 г.
53 СНиП Здания и помещения для хранения и 1 января Взамен Госстрой
2.10.02-84 переработки сельскохозяйственной 1985 г. СНиП II-98-77 СССР
продукции
54 СНиП Теплицы и парники 1 января Взамен Госстрой
2.10.04-85 1986 г. СНиП II-100-75 СССР
55 СНиП Предприятия, здания и соoружения по 1 января Взамен Госстрой
2.10.05-85 хранению и переработке зерна 1986 г. СН 261-77 СССР
56 СНиП Холодильники 1 июля Взамен Госстрой
2.11.02-87 1988 г. СНиП II-105-74 СССР
57 СНиП Подземные хранилища нефти, 1 января Взамен Мин.газо-
2.11.04-85 нефтепродуктов и сжиженных газов 1987 г. СН 310-65, вой
СН 320-65, промыш-
СН 486-76, ленности
СН 315-81
58 ВСН 51-5-85 Подземные хранилища газа, нефти и 1985 г. - ООО
продуктов их переработки Подземгаз-
пром
59 СНиП Подземные горные выработки 1 июля Взамен ВНИИОМШ
3.02.03-84 1985 СНиП III-11-77 С

60 СНиП Защитные сооружения гражданской 13.10. Госстрой


II-11-77 обороны 1977 СССР
61 СНиП Электростанции тепловые 1 июля Взамен Минэнерго
II-58-75 1976 г. СНиП II-И.8-62, СССР
Часть 2 СН 372-67

62 СНиП Подземные горные выработки 1 января Взамен Центро-


II-94-80 1982 СНиП II-М.4-65 гидрошахт
63 СНиП Предприятия по обслуживанию 1 апреля Взамен Гос. комитет
II-93-74 автомобилей 1975 по делам
СНиП II-Д.9-62
строитель-
ства СССР
№ 156 от
23.07.1974

63
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

64 СН 181-70 Указания по проектированию 1 октября Взамен НИИСФ,


цветовой отделки интерьеров 1970 г. СН 181-61 ЦНИИпром
производственных зданий -зданий
промышленных предприятий

65 СН 245-71 Санитарные нормы проектирования 5 ноября Взамен Госстрой


промышленных предприятий 1971 г. СН 245-63, СССР
СН 106-60,
СН 172-61
66 Amendament CH 245-71/A1:2018 21 Мин-во
декабря экономики и
2018 г. инфра-
структуры
67 СН 441-72* Указания по проектированию 1 октября - ПИ № 2
ограждений площадок и участков 1972 г. Госстроя
предприятий, зданий и сооружений СССР

68 СН 515-79 Инструкция по проектированию 1 января - Минздрав


зданий и сооружений, 1980 г. СССР и
приспособленных под лечебные Госграж-
учреждения данстрой

69 СН 535-81 Инструкция по проектированию 1 января Минздрав


санитарно-эпидемиологических 1982 г. СССР
станций
70 СН 283-64 Временные нормы 1 января Гос. комитет
продолжительность проектирования 1965 г. по делам
строитель-
ства СССР
30.07.1964
71 ВСН Проектирование среды 1 января - ГК по архи-
62-91-91 жизнедеятельности с учетом 1992 г. тектуре и
потребностей инвалидов и градострои-
маломобильных групп населения тельству
при
Госстрое
СССР от
4.10.1991 г.
№ 134.
72 ВСН 8-72 Указания по проектированию 1 октября - ЦНИИЭП
мусоропроводов жилых и 1972 г. жилища
общественных зданий Госграждан-
строя
73 ВСН 13-94 Инструкция по проектированию 05.06.2005 Вводятся MDRC
взрывопожароопасных производств впервые ord. 11a din
спиртовых, ликероводочных и 27.02.2015
коньячных предприятий пищевой
промышлености
74 НТП 577/468 Инструкция по технологическому 28 Госагро-
проектированию коньячных заводов февраля пром
1986 г. СССР
75 ВСН 26-76 Временная инструкция по 1 июля - СибЗНИИЭП
безобогревному выполнению швов и 1977 г. Госграж-
стыков крупнопанельных жилых данстроя
зданий
76 ВСН 35-77 Инструкция по проектированию 1 июля - ЦНИИЭП
сборных железобетонных крыш 1978 г. жилища
жилых и общественных зданий Госграж-
данстроя

64
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

77 ВСН 56-87 Геотермальное теплохладо- 1 июля Взамен ЦНИИЭП


снабжение жилых и общественных 1988 г. ВСН 36-77 инженер-
зданий и сооружений. Нормы проекти- ного
рования оборудо-
вания
78 ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию 15 Вводятся Минавто-
автомобилей января впервые транс
1990 г. РСФСР
79 ВСН 64-86 Методические указания по установке 1 июля Минхим-
сигнализаторов и газоанализаторов 1986 г пром
контроля до взрывоопасных и 21.03.1986
предельно допустимых концентраций
химических веществ в воздухе
производственных зданий

Группа 3.03 Сооружения транспорта

80 СНиП Мосты и трубы. Проектирование 1 января Взамен Минтранс-


2.05.03-84*
Внесено Изменение № 1, 1986 г. СНиП II-Д.7-62, строй МПС
СН 200-62,
опубликованное в БСТ № 1, 1992 г.
СН 365-67
81 СНиП Автомобильные дороги 1 января Взамен Минтранс-
3.06.03-85 1986 г. СНиП III-40-78 строй
Госстроя
СССР
82 СНиП Мосты и трубы. 1 июля Взамен Министер-
3.06.04-91 1992 г. СНиП III-43-75, ство транс-
Выполнение и приемка работ ВСН 81-80, ВСН портного
98-74, ВСН 109- строитель-
64, ВСН 163-69, ства СССР
ВСН 173-70
83 СНиП Мосты и трубы. Правила 1 июля Взамен Мин. транс-
3.06.07-86 обследований и испытаний 1987 г. ВСН 122-65 портного
строитель-
ства
84 СНиП Промышленный транспорт 1 июля Взамен Промтранс-
2.05.07-91 1992 г. СНиП 2.05.07-85* Ниипроект

85 СНиП Трамвайные и троллейбусные линии 1 января Взамен Гипроком-


2.05.09-90 1991 г. СНиП II-41-76 мундор-
транс
86 СНиП Внутрихозяйственные автомобильные 1 января Вводятся Союзпром-
2.05.11-83 дороги в колхозах, совхозах и других 1985 г. впервые транснии-
сельскохозяйственных предприятиях проект
и организациях Госстроя
СССР
87 СНиП Контактные сети электрифициро- Взамен
III-41-76 ванного транспорта СНиП III-Д.9-62

88 СНиП Тоннели железнодорожные, СоюздорНИИ Госстрой


III-44-77 автодорожные и гидротехнические. ЦНИИС СССР
Метрополитены
89 СН 449-72 Указания по проектированию 1 июля Взамен Мин. Транс-
земляного полотна железных и 1973 г. СН 61-59 портного
автомобильных дорог строитель-
ства
90 СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 1 апреля Вводятся Министерст-
1974 г. впервые во Г.А

65
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

91 СН 467-74 Нормы отвода земель для 1 июля Вводятся Минтранс-


автомобильных дорог 1975 г. впервые строй

92 ВСН 62-69 Технические указания по расчету 29.09. Вводятся Минтранс-


местного размыва у опор мостов, 1969 впервые строй
струенаправляющих дамб и
траверсов

Группа 3.04 Гидротехнические и мелиоративные сооружения

93 СНиП Основания гидротехнических со- 1 января СНиП II-16-76 ВНИИГ им.


2.02.02-85 оружений 1987 г. Веденеева
94 СНиП Мелиоративные системы и 1 июля Взамен Минвод-
2.06.03-85 сооружения 1986 г. СНиП II.52-74 хоз СССР
95 СНиП Нагрузки и воздействия на гид- 1 января СНиП II-57-75 Минэнерго
2.06.04-82* ротехнические сооружения (вол- 1984 г. СССР
новые, ледовые и от судов)
Изд. 1989г. Внесены:
Ord. nr. 73 DAC
04.06.1996
Изменение MD nr. 1
96 СНиП Мелиоративные системы и соору- 1 июля Взамен Союз-
3.07.03-85* жения 1986г. раздела 1, 4 гипро-
СНиП III-45-76 водхоз
97 СНиП Плотины из грунтовых материалов 1 июля Взамен Мин. Энер-
2.06.05-84* 1985 г. СНиП II-И.4-73 гетики и
(II-53-73) электри-
Изд.1991г. фикации
СССР
98 СНиП Плотины бетонные и железобетонные 1 июля СНиП II-54-77 ВНИИГ им.
2.06.06-85 Внесено Изм., опуб.в БСТ № 8, 1987 г. 1986г. Веденеева
99 СНиП Подпорные стены, судоходные 1 января Взамен Мин. Энер-
2.06.07-87 шлюзы, рыбопропускные и 1988 г. СНиП II-55-79 гетики и
рыбозащитные сооружения электри-
фикации
СССР
100 СНиП Бетонные и железобетонные кон- 1 января Взамен ВНИИГ им.
2.06.08-87 струкции гидротехнических соо- 1988 г. СНиП II- 56-77 Веденеева
ружений
101 СНиП Тоннели гидротехнические 1 июля Взамен Мин. энер-
2.06.09-84 1985 г. СН 238-73 гетики и
элек.СССР
102 СНиП Гидротехнические сооружения 1 января Взамен разделов Гидро-
3.07.01-85 речные 1986 г. 1, 2 СНиП III-45- проект
76
103 СНиП Гидротехнические морские и речные 1 июля Взамен Черномор-
3.07.02-87 транспортные соружения 1987 г. разделов 1, 3 НИИпроект
СНиП III-45-76
104 СН 474-75 Нормы отвода земель для 1 января - Минвод-
мелиоративных каналов 1976 г. хоз СССР
105 СН 522-79 Инструкция по проектированию, 1 января - Институт
строительству и эксплуатации 1981 г. ВНИИ
гидротехнических сооружений на ВОДГЕО
подрабатываемых горными работами Госстроя
территориях СССР
106 СН 551-82 Инструкция по проектированию и 31 мая - Госстрой
строительству противофильтра- 1982 г. СССР

66
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ционных устройств из полиэтилено-


вой пленки для искусственных
водоемов

Группа 3.05 Магистральные и промысловые трубопроводы

107 СНиП Расчет на прочность стальных 1 января Взамен ВНИИСТ


2.04.12-86 трубопроводов 1987 г. СН 373-67
108 СНиП Магистральные трубопроводы 1 января Взамен ВНИИСТ
2.05.06-85* 1986 г. СНиП II-45-75
Внесены: MD nr. 3 Ord. nr. 27 ACDT
21.08.2006
109 СНиП Нефтепродуктопроводы, прокла- 1 января Взамен ГипроНИИ-
2.05.13-90 дываемые на территории городов и 1991 г. СНиП 2.05.13-83 нефте-
других населенных пунктов транс
110 СНиП Магистральные трубопроводы 1 января Взамен ВНИИСТ
III-42-80 Внесены: 1981 г. СНиП III- Д.10-72
Изменение № 1, опубликованное в БСТ
№ 1, 1983 г.;
Изменение № 2 - опубликованное в БСТ
№ 3, 1983 г.;
Изменение № 3 - опубликованное в БСТ
№ 3, 1987 г.
111 СНиП Технологическое оборудование и 1 января СНиП III-31-78 Минмонтаж
3.05.05-84 технологические трубопроводы 1985 г. спецстрой
СССР
112 СН 452-73 Нормы отвода земель для 30 марта Госстрой
магистральных трубопроводов 1973 г. СССР
113 ВСН Строительство магистральных 1 января Главное
012-88 промысловых трубопроводов. 1989 г. научно-
Контроль качества и приемка работ Техниче-
часть I ское
управление
Миннефте-
газстроя
114 ВСН Строительство магистральных 1 января - Главное
012-88 промысловых трубопроводов. 1989 г. научно-
Контроль качества и приемка работ. Техниче-
част II ское
Формы документации и правила
управление
оформления в процессе сдачи- Миннефте-
приемки газстроя

4 Нормативные документы на инженерное оборудование зданий и других


сооружений, внешние сети
Группа 4.01 Водоснабжение и канализация

115 СНиП Водоснабжение. Наружные сети и 1 января Взамен Союзводо-


2.04.02-84 сооружения 1985 г. СНиП II-31-74 канал-
проект
Внесено Изменение, опубликованное в Госстроя
БСТ № 9, 1986 г. СССР
116 СНиП Внутренние санитарно-технические 1 июля Взамен Минмонтаж
спецстроя
3.05.01-85 системы 1986 г. СНиП III-28-75
СССР

117 СНиП Наружные сети и сооружения водо- 1 июля Взамен ВНИИвод-


3.05.04-85* снабжения и канализации 1986 СНиП III-30-74 гео

67
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

118 СН 456-73 Нормы отвода земель для 1 февраля - Харьков-


магистральных водоводов и 1974 г. ский Водо-
канализационных коллекторов каналпроект

119 СН 496-77 Временная инструкция по 1 января - Институт


проектированию сооружений 1978 г. Мосинж-
для очистки поверхностных проект
сточных вод ГлавАПУ
Москвы
120 ВСН 52-86 Установки солнечного горячего 1 июля Вводятся КиевЗНИИЭП
водоснабжения. Нормы 1987 г. впервые Госграждан
проектирования строй

Группа 4.02 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование


воздуха

121 СНиП Отопление, вентиляция и 1 января Взамен Промстрой


2.04.05-91 кондиционирование 1992 г. СНиП 2.04.05-86 проект

122 MD nr. 1 Ord. nr.130 MAC


din
16.09.1993
123 MD nr. 2 Ord. nr. 03 DAC
din
26.01.1995
124 MD nr. 3 Ord. nr. 74 DAC
din
05.06.1996
125 MD nr. 4 Ord. nr. 09 DAC
din
29.01.1997
126 MD nr. 5 Ord. nr. 92 MECDT
din
08.04.2003
127 СНиП Тепловые сети 1 июля Взамен Минэнерго
3.05.03-85 1986 г. СНиП III-30-74 СССР
128 СН 531-80 Инструкция о составе, порядке 1 июля Госстрой
разработки и утверждения схем 1981 г. СССР
теплоснабжения населенных пунктов
с суммарной тепловой нагрузкой до
116 МВт (100 Гкал/ч)
129 ВСН 30-77 Инструкция по проектированию 1 июля ЦНИИЭП
двухступенчатых бескомпрессорных 1977 г. инженер-
систем кондиционирования воздуха ного
оборудова-
ния

Группа 4.03 Сети и электрические установки


130 СНиП Системы автоматизации 1 июля Взамен Проект-
3.05.07-85 1986 г. СНиП III-34-74 монтаж-
Внесено Изменение № 1, опубликованное
в БСТ № 2, 1991 г. авто-
матика
131 ВСН 1-77 Инструкция по проектированию
молниезащиты радиообъектов

68
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

132 ВСН 60-89 Устройство связи, сигнализации и 1 января Взамен ЦНИИЭП


диспетчеризации инженерного 1990 г. СН 293-64 инженер-
оборудования жилых и общественных ного
зданий. Нормы проектирования оборудо-
вания
133 ВСН 97-83 Инструкция по проектированию 25 марта Минэнерго
городских и поселковых 1983 г. СССР
электрических сетей
134 ВСН 116-87 Инструкция по проектированию
линейно-кабельных сооружений связи
135 СН 357-77 Инструкция по проектированию
силового и электроосветительного
оборудования промышленных
предприятий
136 СН 541-82 Инструкция по проектированию
наружного освещения городов,
поселков и населенных пунктов
137 ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электро- 1 июля Минмонтаж-
оборудования, силовых и 1975 г. спецстрой
осветительных сетей взрывоопасных СССР 24
зон 06.1974 г.
138 ОСТН Отраслевые строительно-технологи- Министер-
600-93 ческие нормы на монтаж сооружений ство связи
и устройств связи, радиовещания и РФ от
телевидиния 15.07.93
№ 168
139 Руководство по строительству 1986 г. Министер-
линейных сооружений магистральных ство связи
и внутризоновых кабельных линий СССР – м.:
связи радио и
связь,1986 г

5 Нормативные документы на строительные конструкции и изделия


Группа 5.01 Основания и фундаменты зданий и других сооружений

140 СНиП Основания зданий и сооружений 1 января Взамен НИИОСП


2.02.01-83* 1985 г. СНиП II-15-74 и им.
СН 475-75 Герсевано-
ва Госстроя
СССР
141 СНиП Свайные фундаменты 1 января Взамен НИИОСП
2.02.03-85 1987 г. СНиП II-17-77 им.
Герсевано-
ва Госстроя
СССР
142 СНиП Фундаменты машин с динамическими 1 июля Взамен главы ВНИИОСП
2.02.05-87 нагрузками 1988 г. СНиП II-19-79 им.
Герсевано-
ва Госстроя
СССР
143 СН 477-75 Временная инструкция по 1 июля НИИОСП
проектированию стен соружений и 1976 г. им.
противофильтрационных завес, Герсевано-
устраиваемых способом «стена в ва Госстроя
СССР
грунте»

69
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Группа 5.02 Каменные и армокаменные конструкции

144 СНиП Промышленные печи и кирпичные 1 июля Взамен Минмон-


III-24-75 трубы 1976 г. СНиП III-Г.12-62 таж-
спецстроя
СССР
Группа 5.03 Железобетонные и бетонные конструкции

145 СНиП Бетонные и железобетонные 1 января Взамен Минстрой


2.03.02-86 конструкции из плотного силикатного 1988 г. СН 165-76 материа-
бетона лов СССР
146 СНиП Армоцементные конструкции 1 июля Взамен НИИЖБ
2.03.03-85 1986 г. СН 366-77
147 СНиП Бетонные и железобетонные 1 января Взамен НИИЖБ
2.03.04-84 конструкции, предназначенные для 1986 г. СН 482-76
работы в условиях воздействия
повышенных и высоких температур
148 СНиП Несущие и ограждающие конструкции 1 января ЦНИИОМТП
3.03.01-87 1987 г. Госстроя
Раздел 2 заменен на NCM F.02.03-2005 СССР
Раздел 7 заменен на NCM F.03.03-2004
149 СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий 1 июля Взамен НИИЖБом
из ячеистого бетона 1980 г. СН 277-70 Госстроя
СССР
150 СН 525-80 Инструкция по технологии 1 января НИИЖБом
приготовления полимербетонов и 1981 г. Госстроя
изделий из них СССР
Инструкция по технологии 1 июля НИИЖБом
151 СН 529-80 Госстроя
изготовления конструкций и изделий 1981 г.
из плотного силикатного бетона СССР

Инструкция по проектированию, 1 января НИИЖБом


152 СН 549-82 Госстроя
изготовлению и применению 1983 г.
конструкций и изделий из арболита СССР

Группа 5.04 Металлические конструкции

153 СНиП Алюминиевые конструкции 1 января Взамен ЦНИИСК


2.03.06-85 1987 г. СНиП II-24-74 им.
Внесено Изменение, опубликованное в
БСТ № 11, 1988 г. Кучеренко

154 СНиП Стальные конструкции 1 января Взамен ЦНИИСК


II-23-81* 1982 г. СНиП II-В.3-72, им.
СНиП II-И.9-62, Кучеренко
СН 376-67
155 СНиП Металлические конструкции 1 января Взамен гл. Промсталь
III-18-75 1977 г. СНиП III-8.5-62* Конструкция

Группа 5.05 Конструкции из других материалов

156 СНиП Асбестоцементные конструкции 1 января Взамен главы Минмонтаж


2.03.09-85 1977 г. СНиП III-В.5-62 спецстроя
СН 265-77 СССР
157 СН 428-74 Указания по проектированию, монта- 1 июля Взамен ЦНИИпром-
жу и эксплуатации конструкций из 1974 г. СН 428-71 зданий
профильного стекла

70
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

158 СН 497-77 Временная инструкция по проекти- 1 июля - ЦНИИСК


рованию, монтажу и эксплуатации 1978 г. им.
воздухоопорных пневматических Кучеренко
сооружений

Глава 6 Механизация строительного производства

159 СНиП Механизация строительного 1 июля Взамен ЦНИИОМТП


3.08.01-85 производства. Рельсовые пути 1986 г. СН 78-79 Госстроя
башенных кранов СССР
160 РСН 22-81 Рекомендации по технологии бетон- Госстрой
ных работ с использованием бето- МССР
нонасосов для укладки тяжелых и
легких бетонов

71
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Capitolul 3
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER INFORMATIV

Часть 1. Организация, управление, экономика


Группа 01 Инженерные изыскания для строительства

РД 39-090-91 Инструкция по безопасному ведению 20.03.1991 Мин.


лабораторных инженерно-геологических работ нефтегаз
РСН 72-88 Инженерные изыскания для строительства. 05.08.1988 Госстрой
Технические требования к производству РСФСР
съемок подземных (надземных) коммуникаций
РСН 74-88 Инженерные изыскания для строительства. 26.12.1988 Госстрой
Технические требования к производству РСФСР
буровых и горнопроходческих работ
РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. 21.06.1990 Госстрой
Технические требования к производству РСФСР
гидрометеорологических работ
СН 234-62 Инструкция по инженерным изысканиям для 13.12.1962 Госстрой
линейного строительства СССР
Инструкция Инструкция по топографической съемке в 05.10.1979 Глав.
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 управл.
02-033-82
Геодезии и
картографии
Положение Типовое положение о геодезической службе в 19.01.1987 Госстрой
строительстве СССР
Рекомендации по организации и эксплуатации 01.01.1984 ЦНИИСК
станций инженерно-сейсмометрической им. В.А.
службы (ИСС) Кучеренко
Рекомендации по инженерным изысканиям для ПНИИИС
проектирования и устройства свайных
фундаментов. Editat în anul 1983
Рекомендации по производству инженерно- 01.01.1975 ПНИИС
геологической разведки Госстроя
СССР
Рекомендации по применению метода ПНИИИС
виброзондирования при инженерно- Госстроя
геологических изысканиях СССР
Рекомендации по инженерно-гидрогеоло- «
гическому обоснованию защитного дренажа
территорий, подтапливаемых подземными
водами. Editat în anul 1985
Рекомендации по инженерно-геологической «
типизации оползневых склонов применительно
к задачам оценки устойчивости и инженерной
защиты. Editat în anul 1984
Рекомендации по количественной оценке ПНИИИС
устойчивости оползневых склонов. Editat în anul
1984
Рекомендации по прогнозу устойчивости об- То же
вально-оползневых склонов. Editat în anul 1986

72
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по определению физико- 01.01.1989 ПНИИИС


механических свойств мерзлых и дисперсных Госстроя
грунтов геофизическими методами СССР
Рекомендации по инженерно-геологическим 01.01.1987 ПНИИИС
изысканиям для подземного гражданского и Госстроя
промышленного строительства СССР
Рекомендации по геофизическому иссле- 01.01.1971 ЦТИСИЗ
дованию закарстованности территорий,
предназначенных для строительства
Рекомендации по применению геофизических 01.01.1984 ПНИИИС
методов для определения инженерно- Госстроя
геологических характеристик мерзлых СССР
дисперсных грунтов
Руководство по инженерным изысканиям для 01.01.1982 ПНИИИС
строительства Госстроя
СССР
Руководство по рациональному выбору 01.01.1977 ПНИИИС
геодезического оборудования для инженерных Госстроя
изысканий в строительстве СССР
Руководство по применению 01.01.1984 НТС
фотограмметрических методов для ПНИИИС
составления обмерных чертежей инженерных Госстроя
сооружений СССР
Руководство по техническому нивелированию и 01.01.1974 НИИЖТ МПС
высотным теодолитным ходам СССР
Методические указания по прогнозу влажности 09.04.1973 ЦНИИС
глинистых грунтов на годовой период
Методические рекомендации по инженерно-ге-
ологической оценке территории Молдавской
ССР при проектировании и строительстве
земляного полотна автомобильных дорог
ЦНИИП
Рекомендации по разработке раздела «Охрана градострои
окружающей среды. ТЭО строительства тельства
(реконструкции) автомобильных дорог общего Госграждан
строя
пользования»
28.09.1990 г.

Инструкция по топографической съемке в 01.01.1984 Главное


маштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 управление
ГКИНП 02-033-82 геодезии и
картографии
5.10.1979 г.

73
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 2. Нормы проектирования


Группа 01. Общие нормы проектирования

СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции НИИМонтаж- Госстрой


подземных частей зданий и сооружений спецстрой СССР
СН 519-79 Инструкция по проектированию и строитель- ПНИИИ, Госстрой
ству противооползневых и противообвальных Гипрокоммун- СССР
защитных сооружений строй

СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и 01.01.1977 ЦНИИ-


эксплуатации стеклопакетов Промзданий

Временные рекомендации по проектированию ВНИИ,


сооружений для очистки поверхностного стока ВОДГЕО,
с территорий промышленных предприятий и ВНИИВО
расчету условий выпуска его вводные объекты.
Aprobat în anul 1982
Методические указания по расчету и проекти- НИИСК
рованию комплекса защитных мероприятий
каркасных и бескаркасных зданий, строящихся
на просадочных грунтах. Editat în anul 1987
Рекомендации по выбору методов расчета 01.01.1986 Минмонтаж-
коэффициента устойчивости склона и спецстрой
оползневого давления УССР
Рекомендации по проектированию полов в 01. 01.1980 ГПИ
помещениях зданий и сооружений котельных Сантехпроект
установок

Рекомендации по проектированию участков 01. 01.1990 ЦНИИпром-


перекрытий под повышенные нагрузки в зданий
промышленных зданиях
Рекомендации по проектированию работающих 13.10.1989 ВНИИ
на сдвиг болтовых соединений стальных Промсталь-
строительных конструкций конструкция
Рекомендации по применению в кровлях ЦНИИпром-
рулонных материалов на основе бутил-каучука. зданий
Editat în anul 1985
Руководство по проектированию зданий и НИИСК,
сооружений на подрабатываемых территориях. ВНИМИ
Часть I. Исходные данные для проектирования
зданий и сооружений на подрабатываемых
территориях. Editat în anul 1983
Руководство по проектированию зданий и НИИСК,
сооружений на подрабатываемых территориях. Донецкий
Часть II. Промышленные и гражданские зда- Промстрой
ния.Editat în anul 1986 НИИ-Проект,
КиевЗНИИЭП
Руководство по проектированию зданий и сору- Донецкий
жений на подрабатываемых территориях. Промстрой-
Часть III. Башенные транспортные и заглублен- НИИпроект,
ные сооружения, трубопроводы. НИИСК
Editat în anul 1986

74
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по проектированию и устройству НИИ-200


гидроизоляции подземных частей зданий и
сооружений. Editat în anul 1960
Руководство по проектированию и устройству 01. 01.1986 ЦНИИСК
заглубленных инженерных сооружений им. В.А.
Кучеренко
Руководство по проектированию, изготовлению 18.11.1982 ЦНИИпроект-
и сборке монтажных фланцевых соединений сталь-
строительных ферм с поясами из широко- конструкция
полочных двутавров

Руководство по проектированию санитарно- 01. 01.1984 ЦНИИП


защитных зон промышленных предприятий градострои-
тельства
Руководство по проектированию и строитель- ЦНИИпром
ству железобетонных емкостных сооружений с зданий
полно-сборными стенами с применением тио-
коловых герметиков. Editat în anul 1980
Руководство по проектированию естественного НИИСФ
освещения зданий. Editat în anul 1976
Руководство по проектированию и устройству ЦНИИпром
зенитных фонарей для естественного зданий
освещения производственных зданий промпред-
приятий. Editat în anul 1976
Руководство по проектированию и устройству То же
кровель с применением битумных эмульсий.
Editat în anul 1983
Строительство в сейсмических районах
РСН 01-74 Временные указания по расчету и конструиро- ТашЗНИИЭП
ванию комплексных конструкций кирпичных Госстрой
зданий в сейсмических районах Уз. ССР
Инструкция по определению расчетной сейсми- ЦНИИСК им.
ческой нагрузки для зданий и сооружений. В.Кучеренко,
Editat în anul 1962 ИСМиС АН
Груз. ССР
Пример расчета на прочность каменных ЦНИИСК им.
несущих стен зданий, возводимых в В.Кучеренко,
сейсмических районах и указания, к примеру, ПИ-5
расчета. Editat în anul 1958
Пример расчета многоэтажного здания со ЦНИИСК им.
стеновым заполнением и без него на В.Кучеренко,
сейсмические воздействия и указания, к ПИ-5
примеру, расчета. Publicat în anul 1961
Рекомендации по расчету резервуаров и ЦНИИСК им.
газгольдеров на сейсмические воздействия. В.Кучеренко
Editat în anul 1969
Рекомендации по проектированию свайных НИИОСП
фундаментов с промежуточной подушкой для им. Н.М.
зданий и сооружений, возводимых в сейсми- Герасимова,
ческих районах. Editat în anul 1974 Фундамент-
проек

75
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по расчету кирпичных зданий на Госстрой


сейсмические воздействия. Уз. ССР
Aprobat în anul 1971 ТашЗНИИЭП
Рекомендации по расчету зданий жесткой кон- Госстрой
структивной схемы с гибкой нижней частью. Уз. ССР
Aprobat în anul 1971 ТашЗНИИЭП
Рекомендации по конструированию кирпичных Госстрой
стен со сборными железобетонными Уз. ССР
сердечниками, возводимых в сейсмических рай- ТашЗНИИЭП
онах. Aprobat în anul 1973
Руководство по проектированию жилых и обще- ТбилЗНИИЭП,
ственных зданий с железобетонным каркасом, ЦНИИСК им.
возводимых в сейсмических районах. В.Кучеренко,
Editat în anul 1970
Руководство по сбору, обработке и использова- ЦНИИСК им.
нию инженерно-сейсмометрической В.Кучеренко
информации. Editat în anul 1980
Указания по определению сейсмической ЦНИИСК им.
нагрузки для вертикальных аппаратов и В.Кучеренко,
примеры расчета. Editat în anul 1961 Гипронефте-
завод
Обследование и усиление строительных
конструкций
Методика обследования и проектирования АКХ им. К.Д.
оснований и фундаментов при капитальном Памфилова
ремонте, реконструкции и надстройке зданий.
Editat în anul 1972
Методика выявления дефектов и оценки экс- ЦНИИЭП
плуатационных свойств кровель железобе- жилища
тонных крыш жилых зданий. Editat în anul 1985
Рекомендации по оценке состояния и усилению НИИСК
строительных конструкций промышленных
зданий и сооружений. Editat în anul 1989
Рекомендации по обследованию и оценке 28.07.1987 ЦНИИСК
технического состояния крупнопанельных им. В.А.
каменных зданий Кучеренко
Рекомендации по обследованию стальных 01.01.1988 ЦНИИпроект-
конструкций производственных зданий сталь-
конструкция
Рекомендации по натурным обследованиям 17.01.1972 НИИЖБ
железобетонных конструкций Госстроя
СССР
Рекомендации по обеспечению надежности и 01.01.1990 УС Харьков-
долговечности железобетонных конструкций ский
промышленных зданий и сооружений при их Промстрой-
реконструкции и восстановлении ниипроект
Рекомендации по оценке надежности 01.01.1989 ЦНИИ
строительных конструкций по внешним промзданий
признакам
Руководство по послойному определению 01.01.1980 НТС НИИСФ
влажности в ограждающих конструкциях Госстроя
неразрушающим методом СССР

76
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по обеспечению долговечности Харьковский


железобетонных конструкций предприятий Промстрой
черной металлургии при их реконструкции и НИИ-проект,
восстановлении. Editat în anul 1982 НИИЖБ
Руководство по методам полевых испытаний 01.01.1979 Минтранс-
несущей способности свай и грунтов строй
РСН 52-91 Испытание наружных ограждающих 14.06.1991 Госстрой
конструкций зданий на водо- и воздухо- СССР
проницаемость

Группа 02. Основания и фундаменты

ВСН 31-95 Указания по определению несущей 15.09.1995 НТУ


способности и необходимой длины свай Департамента
строительства
ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных 12.11.1986 Минмонтаж-
фундаментов, расположенных в верхнем спецстрой
несущем слое, подстилаемом слабыми СССР
грунтами
ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных 29.12.1986 Минмонтаж-
фундаментов и шпунтовых ограждений в спецстрой
условиях реконструкции промышленных СССР
предприятий и городской застройки
ВСН 309-84 Проектирование и устройство набивных свай 10.12.1984 Минмонтаж-
по вибрационной технологии спецстрой
СССР
СН 301-65 Руководство по проектированию и устройству 01. 01.1986 ЦНИИСК
заглубленных инженерных сооружений им. В.А.
Кучеренко
Рекомендации по проектированию оснований НИИОСП
на просадочных лессовых грунтах по схеме им.Н.М.
двухслойной среды. Editat în anul 1982 Герасимова
Рекомендации по расчету свай на горизонталь- НИИОСП
ную нагрузку в связных и несвязных грунтах с им.Н.М.
учетом образования зоны предельного рав- Герасимова
новесия. Editat în anul 1983
Рекомендации по проектированию гасителей ЦНИИСК им. В.
колебаний для защиты зданий и сооружений, Кучеренко
подверженных горизонтальным динамическим
воздействиям от технологического оборудова-
ния и ветра. Editat în anul 1978
Рекомендации по проектированию и устройству НИИОСП
фундаментов из буроинъекционных свай. Editat им. Н.М.
în anul 1982 Герасимова
Рекомендации по проектированию и устройству То же
буронабивных свай с уплотнением грунта в
забое скважин. Editat în anul 1982
Рекомендации по расчету оснований « «
фундаментов с наклонной подошвой.
Editat în anul 1983

77
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по проектированию «
фундаментов из свайных полей.
Editat în anul 1983
Рекомендации по проектированию и строитель- «
ству щелевых фундаментов. Editat în anul 1982
Рекомендации по проектированию 01. 01.1989 Харьковский
фундаментов под технологическое Промстрой-
оборудование, возводимых в условиях ниипроект
реконструкции
Рекомендации по проектированию оснований и 01. 01.1972 НИИОСП им.
фундаментов на пучинистых грунтах Герсеванова
Рекомендации по учету ползучести при 01.01.1979 НИИОСП им.
назначении прочностных характеристик грунтов Герсеванова
малой степени литификации при Госсторя
проектировании оснований СССР
Руководство по проектированию свайных 01.01.1980 НИИОСП им.
фундаментов Герсеванова
Руководство по проектированию оснований 01. 01.1978 НИИОСП им.
зданий и сооружений Герсеванова
Руководство по выбору проектных решений НИИОСП
фундаментов. Editat în anul 1984 им.Н.М.
Герасимова
Руководство по проектированию плитных НИИОСП
фундаментов каркасных зданий и сооружений им.Н.М.
башенного типа. Editat în anul 1984 Герасимова
Руководство по проектированию и устройству То же
фундаментов в вытрамбованных котлованах.
Editat în anul 1981
Руководство по проектированию подпорных ЦНИИ
стен и стен подвалов для промышленного и промзданий
гражданского строительства. Editat în anul 1984
Руководство по устройству буронабивных свай То же
большого диаметра. Editat în anul 1977
Руководство по проектированию фундаментов «
машин с динамическими нагрузками.
Editat în anul в 1982
Руководство по проектированию опускных Харьковский
колодцев, погружаемых в тиксотропной Промстрой-
рубашке. Editat în anul 1979 проект-
Руководство по проектированию бетонных и 19.08.1977 НТС
железобетонных конструкций из тяжелого ЦНИИпром-
бетона (без предварительного напряжения) зданий
Руководство по проектированию оснований и 01. 01.1979 НИИОСП им.
фундаментов на пучинистых грунтах Герсеванова
Руководство по проектированию и устройству 15.05.1991 Госстрой
фундаментов из буронабивных свай и опор- УССР
колонн
Руководство по проектированию плитных 01.01.1984 НИИОСП им.
фундаментов каркасных зданий и сооружений Герсеванова
башенного типа

78
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Указания по устройству фундаментов около су- ЛЕННИИ


ществующих зданий и сооружений. Editat în проект, ЛИСИ
anul 1980

Группа 03. Строительные конструкции

ВСН 18-73 Временные указания по проектированию и КиевЗНИИЭП Госграждан-


применению алюминиевых конструкций в строй
гражданском строительстве. Ограждающие кон-
струкции
СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции 19. 01.1965 Госстрой
подземных зданий и сооружений СССР
ВНТП 1-90 Ведомственные нормы технологического 07.08.1989 Минтранс-
проектирования тепловой обработки мостовых строй СССР
железобетонных конструкций
Инструкция по проектированию железобе- НИИЖБ,
тонных тонкостенных пространственных ЦНИИСК им
покрытий и перекрытий. Editat în anul 1961 В.Кучеренко
Рекомендации по проектированию и расчету ЦНИИСК им.
конструкций с применением пластмасс. В. Кучеренко
Editat în anul 1969
Рекомендации по применению широко- ЦНИИпроект-
полочных двутавров и тавров (двутавров и стальконструк-
тавров с параллельными гранями полок) в ция им. Н.П.
строительных стальных конструкциях. Мельникова
Aprobat în anul 1984
Рекомендации по проектированию железобе- ЦНИИЭП
тонных крыш с теплым чердаком для жилища
многоэтажных жилых зданий. Editat în anul 1986
Рекомендации по проектированию участков ЦНИИпром
перекрытий под повышенные нагрузки в зданий
промышленных зданиях. Editat în anul 1990
Рекомендации по проектированию конструкций 01.01.1979 НИИЖБ
с безбалочными перекрытиями Госстроя
СССР
Рекомендации по проектированию стальных 01.01.1984 НИИЖБ
деталей для железобетонных конструкций Госстроя
СССР
Рекомендации по проектированию монолитных 01.01.1987 НИИЖБ
железобетонных перекрытий со стальным Госстроя
профилированным настилом СССР
Рекомендации по проектированию усиления 01.01.1992 Харьковский
железобетонных конструкций зданий и Промстрой-
сооружений реконструируемых предприятий. ниипроект
Надземные конструкции и сооружения Госстроя
СССР
Рекомендации по выбору типов и расчету 01. 01.1991 ЦНИИПСК им.
прочности стальных канатов, применяемых в Мельникова
строительных металлических конструкциях
Рекомендации по проектированию участков 01. 01.1990 ЦНИИпром-
перекрытий под повышенные нагрузки в зданий
промышленных зданиях

79
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по проектированию предваритель- ЦНИИПпром-


но-напряженных железобетонных конструкций зданий,
из тяжелого бетона. Editat în anul 1977 НИИЖБ
Руководство по проектированию железобе- То же
тонных конструкций с жесткой арматурой. Editat
în anul 1978
Руководство по проектированию, изготовлению НИИЖБ
и применению железобетонных центрифуги-
рованных конструкций кольцевого сечения.
Editat în anul 1979
Руководство по проектированию бетонных и То же
железобетонных конструкций из бетонов на
пористых заполнителях. Editat în anul 1978
Руководство по проектированию бетонных и НИИЖБ,
железобетонных конструкций из ячеистых ЦНИИСК им.
бетонов. Editat în anul 1977 В. Кучеренко
Руководство по проектированию железобе- НИИЖБ, ЦНИИ-
тонных конструкций с безбалочными промзданий,
перекрытиями. Editat în anul 1979
Руководство по проектированию конструкций и ЦНИИЭП
технологии возведения монолитных жилища
бескаркасных зданий. Editat în anul 1982
Руководство по проектированию и выполнению НИИЖБ
замоноличенных стыков колонн железобе-
тонных каркасов многоэтажных зданий. Aprobat
în anul 1976
Руководство по проектированию каменных и ЦНИИСК им.
армокаменных конструкций. Editat în anul 1974 В.Кучеренко
Руководство по проектированию сварных ферм ЦНИИСК им.
из одиночных уголков. Editat în anul 1977 В. Кучеренко
Руководство по проектированию клееных То же
деревянных конструкций. Editat în anul 1977
Руководство по проектированию покрытий «
зданий из асбестоцементных плит.
Editat în anul 1981
Руководство по конструированию бетонных и 01.01.1978 Ленинград-
железобетонных конструкций из тяжелого ский
бетона (без предварительного напряжения) Промстрой-
проект
Руководство по проектированию, изготовлению 18.11.1982 ЦНИИпроект-
и сборке монтажных фланцевых соединений сталь-
строительных ферм с поясами из широко- конструкция
полочных двутавров

Группа 04. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети

СН 527-80 Инструкция по проектированию технологи- 04.08.1980 Госстрой


ческих стальных трубопроводов Ру до 10 МПа СССР
К СН 527-80 Пособие по расчету на прочность 04.09.1986 ВНИИмонтаж-
технологических стальных трубопроводов спецстрой
Ру до 10 МПа

80
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 238-88 Инструкция по проектированию и монтажу 14.11.1988 Мосоргстрой


каналов связи из пластмассовых
гофрированных труб
СН 550-82 Инструкция по проектированию
технологических трубопроводов из
пластмассовых труб
к СН 550-82 Пособие по проектированию технологических 12.07.1983 НПО «Плас-
трубопроводов из пластмассовых труб тик» Минхим-
прома СССР
- Руководство по проектированию То же
коммуникационных тоннелей и каналов.
Editat în anul 1979
СНиП Световая маскировка населенных пунктов и 24.09.1984 Госстрой
2.01.53-84 объектов народного хозяйства СССР
ВСН 33-82 Ведомственные строительные нормы по 01.08.1989 Минэнерго
разработке проектов организации СССР
строительства (Электроэнергетика)
к ВСН 97-83 Пособие по проектированию городских и Гипрокоммун- МНИТЭП
поселковых электрических сетей. энерго Минжилком-
Aprobat în anul 1987 хоза
ВСН 141-90 Нормы проектирования контактной сети Минтранс-
строй СССР
ВСН 381-85 Инструкция о составе и оформлении 01.01.1986 ВНИПИ
электротехнической рабочей документации для Тяжпромэлект
промышленного строительства ропроект
ОНТП 5-78 Общесоюзные нормы технологического Энергосеть
проектирования подстанций с высшим проект
напряжением 35-750 кВ
ОНТП ВЛ-78 Нормы технологического проектирования 30.01.1978 НТС
воздушных линий электропередачи Минэнерго
напряжение 35 кВ и выше СССР
НТПС-88 Нормы технологического проектирования 1986 Минэнерго
электрических сетей сельскохозяйственного СССР
назначения
ПОС Пособие по составлению проектов организации Сельэнерго
строительства (ПОС) для объектов проект
электроснабжения сельского хозяйства,
напряжением 35 кВ и ниже
РД 34.02.201-91 Инструкция по размещению и эксплуатации 01.01.1991 Минэнерго
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих СССР
гражданам, в охранных зонах воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 1 кВ
РД 34.49.101-87 Инструкция по проектированию 01.04.87 Минэнерго
противопожарной защиты энергетических СССР
предприятий
РД 34.51.101-90 Инструкция по выбору изоляции 01.10.90 Минэнерго
электроустановок СССР
СН 438-72 Указания по проектированию электрического НИИСФ Госстрой
освещения предприятий промышленности СССР
строительных материалов

81
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

7893 ТМ-Т1 Руководство по выбору и согласованию трасс 1977 Энергосеть


воздушных линий электропередачи, проект
напряжением 35 ÷1150 кВ
Перечень зданий и помещений энергетических 22.03.89 Энергосеть
8002 ТМ-Т1
объектов Минэнерго СССР с указанием проект
категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности
8080 ТМ-Т1 Нормативы выбора мощности силовых 1989 Энергосеть
трансформаторов проект
8099 ТМ-Т1 Проектирование электрической части 1989 Энергосеть
подстанций, расположенных в сейсмических проект
районах
Указания по проектированию грозозащиты 1979 Энергосеть
9504 ТМ-Т1
подстанций напряжением 35 кВ и выше проект
10970 ТМ-Т1 Эталон заданий на проектирование 1983 Энергосеть
электросетевых объектов ЛЭП и ПС проект
9279 ТМ - Т1 Эталон рабочего проекта ПС и воздушных 1977 şi 1989 Энергосеть
(90614 ТМ - Т1) линий напряжением 35 кВ и выше . проект

Группа 05. Сооружения транспорта

ВСН 12-73 Указания по определению грузоподъемности 11.04.1973 Минавтодор


деревянных мостов с учетом их РСФСР
технологического состояния
ВСН 56-78 Инструкция по проектированию станций и узлов 28.01.1978 Минтранс-
на железных дорогах строй СССР
ВСН 205-87 Проектирование земляного полотна железных 29.09.1987 Минтранс-
дорог из глинистых грунтов с применением строй СССР
геотекстиля
Руководство по проектированию городских 01.01.1980 ЦНИИПградо-
улиц и дорог строитель-
ства
Пособие по проектированию автовокзалов и 02.06.1987 Минавтотранс
пассажирских автостанций РСФСР

Группа 06. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные


системы и сооружения

ВСН 63-76 Инструкция по расчету ливневого стока воды с 14.07.1976 Минтранс-


малых бассейнов строй
ВСН 163-83 Учет деформаций речных русел и берегов 19.12.1983 Госкомгидро-
водоемов в зоне подводных переходов мет
магистральных трубопроводов
(нефтегазопроводов)
СН 551-82 Инструкция по проектированию и 31.05.1982 Госстрой
строительству противофильтрационных СССР
устройств из полиэтиленовой пленки для
искусственных водоемов

82
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

- Рекомендации по проектированию и расчетам ВНИИ ВОДГЕО


горизонтальных дренажей с применением
трубофильтров из пористого бетона.
Editat în anul 1973
- Рекомендации по проектированию и расчетам ВНИИВОДГЕО,
защитных сооружений и устройств от подтопле- ПНИИИС
ния промышленных площадок грунтовыми
водами. Aprobat în anul 1979
- Рекомендации по методике оценки и прогноза ПНИИИС
гидрогеологических условий при подтоплении
городских территорий. Editat în anul 1983
- Рекомендации по методике прогноза ПНИИИС
изменения строительных свойств структурно-
неустойчивых грунтов при подтоплении.
Editat în anul 1984
Руководство по проектированию бетонных и 01.01.1983 Институт
железобетонных конструкций гидротехнических Гидропроект
сооружений
- Руководство по проектированию бетонных и Гидропроект,
железобетонных конструкций гидротехнических ВНИИГ им.
сооружений. Editat în anul 1983 Веденеева

Группа 07. Планировка и застройка населенных пунктов

ВСН 24-85 Временные технические условия на проектиро- ТашЗНИИЭП,


вание и изготовление регулируемых НИИСФ
солнцезащитных устройств для гражданского
строительства
СН 441-72* Указания по проектированию ограждений 26.05.1972 Госстрой
площадок и участков предприятий, зданий и СССР
сооружений
Методические рекомендации по 01. 01.1987 НТС ЦНИИП
проектированию пешеходных сетей градострои-
тельства

Группа 08. Жилые и общественные здания

ВСН 2-80 Инструкция по проектированию зданий и Киевпроект


сооружений в существующей застройке
ВСН 32-77 Инструкция по проектированию конструкций па- ЦНИИЭП Госграждан-
нельных жилых зданий. жилища строй
Методические рекомендации по проекти- 01. 01.1990 ЦНИИЭП им.
рованию комплексов общественных центров Мезенцева
- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им.
Вып.1. Характеристики жесткости стен, В.Кучеренко,
элементов и соединений крупнопанельных зда- МНИИТЭП
ний. Editat în anul 1974
- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им.
Вып. II. Расчет несимметричных в плане зданий В.Кучеренко,
повышенной этажности на действие гори- КиевЗНИИЭП
зонтальных нагрузок с учетом кручения.
Editat în anul 1974

83
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им. В.


Вып.3. Нагрузки и воздействия. Editat în anul Кучеренко,
1977 ЦНИИПжилища

- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им. В.


Вып.5. Расчет вертикальных упругих диафрагм Кучеренко
на горизонтальные нагрузки (определение
усилий и перемещений). Editat în anul в 1982
Рекомендации по проектированию музеев 01.01.1988 ЦНИИЭП
им. Б.С.
Мезенцева
Рекомендации по проектированию предприятий 01.01.1991 ЦНИИЭП
общественного питания быстрого учебных
обслуживания зданий
- Рекомендации по расчету многоэтажных То же
зданий панельно-блочной и объемно- блочной
конструктивных систем с учетом особенностей
пространственной работы. Editat în anul 1984
- Руководство по проектированию конструкций НИИСК
панельных жилых зданий для особых
грунтовых условий. Editat în anul 1982
Рекомендации по проектированию жилого 01.01.1991 ГУ социального
- комлекса с помещениями обслуживания для обеспечения
молодых инвалидов на креслах-колясках. исполкома
Москва 1991 год Моссовета
24.12.1990 г.

Группа 09. Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения,


вспомогательные здания. Инвентарные здания

СН 276-74 Инструкция по проектированию бытовых 27.08.1974 Госстрой


зданий и помещений строительно-монтажных СССР
организаций
ОНТП 02-86 Общесоюзные нормы технологического 16.02.1986 Минавтотранс
проектирования авторемонтных предприятий РСФСР
- Инструкция по проектированию путей ЦНИИпром-
внутрицехового подвесного транспорта. зданий
Editat în anul 1965
- Инструкция по проектированию железобе- НИИЖБ,
тонных дымовых труб. Editat în anul 1972 Теплопроект
- Рекомендации по конструктивным решениям ЦНИИпром
многоэтажных промышленных зданий, зданий
возводимых методом подъема перекрытий
(этажей). Editat în anul в 1972
- Руководство по расчету и проектированию же- Ленинградский
лезобетонных, стальных и комбинированных Промстрой-
бункеров. Editat în anul 1983 проект
Руководство по эксплуатации строительных 01.01.1981 НТС
конструкций производственных зданий ЦНИИпром-
промышленных предприятий зданий
- Руководство по проектированию ЦНИИПградо-
санитарно- защитных зон промышленных пред- строительства
приятий. Editat în anul 1984

84
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

№ 1600-77 Санитарные правила устройства и содержания


кладбищ

Применение строительных норм и правил при 26.06.1988 Госстрой


реконструкции, реставрации, кoнсервации, СССР
ремонте и приспособлении к использованию
памятников истории и культуры».

Положение об охране и использовании 16.09.1982 Совет


памятников истории и культуры Министров
СССР

Группа 10. Склады

- Руководство по проектированию, строительству ЦНИИпром


и эксплуатации полов в помещениях с зданий,
отрицательными температурами среды. Гипрохолод
Editat în anul 1979
- Руководство по проектированию теплоизо- То же
ляции ограждающих конструкций зданий
холодильников. Editat în anul 1982

Часть 3. Организация, производство и приемка работ

Группа 01. Общие правила строительного производства

ВСН 193-81 Инструкция по разработке проектов 30.10.1981 Минмонтаж-


производства работ по монтажу строительных спецстрой
конструкций СССР
ВРД 66-07-86 Рекомендации по составлению карт технологи- ПТИОМЭС Минстрой
ческих процессов на изготовление продукции МССР
строительной индустрии
Пособие-эталон для разработки проектов про- Оргтехстрой Главиваново-
изводства работ.Том I. Решения по установке и строй
работе крана. Схемы. Опасные зоны.
Ограждения. Временные дороги. Aprobat în anul
1983
Пособие-эталон для разработки проектов про- То же То же
изводства работ.Том III. Строительное водо-
понижение. Aprobat în anul 1983
Рекомендации по разработке проектов произ- ИОМТПС Минстрой
водства работ. Aprobat în anul 1987 МССР
Руководство по определению кренов инже- ЦНИИОМТП
нерных сооружений башенного типа
геодезиическими методами. Editat în anul 1981
Указания по установке и работе Оргстрой Минстрой
грузоподъемных кранов в проектах произ- МССР
водства работ. Вып.1. Aprobat în anul 1987
Указания по составлению проектов произ- Главновоси- Главновоси-
водства строительно-монтажных работ бирскстрой бирскстрой
грузоподъемными кранами и перемещению
грузов строительными подъемниками.
Aprobat în anul 1985

85
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Указания по составлению проектов произ- Мосоргстрой Главмосстрой


водства строительно-монтажных работ
грузоподъемными кранами и перемещению
грузов строительными подъемниками.
Выпуск 5. Aprobat în anul 1983

Группа 02. Основания и фундаменты


ВСН 182-81 Инструкция по глубинному уплотнению ВНИИГС Минмонтаж-
водонасыщенных песчаных оснований спецстрой
СССР
СН 536-81 Инструкция по устройству обратных засыпок ЦНИИОМТП Госстрой
грунта в стесненных местах СССР
Рекомендации по определению прочностных НИИОСП им.
характеристик уплотненных суглинков Н.М. Герсева-
нарушенного сложения для обратных засыпок нова
котлованов зданий и сооружений
Рекомендации по ускоренному замачиванию НИИОСП им.
опытных котлованов в просадочных грунтах. Н.М.Герсеван
Editat în anul 1982 ова
Руководство по креплению технологического ЦНИИпромзда-
оборудования фундаментными болтами. ний, ВНИ
Editat în anul 1979 Имонтажспец-
строй
Руководство по наблюдениям за НИИОСП
деформациями фундаментов зданий и им.Н.М.
сооружений. Editat în anul 1967 Герасимова

Группа 03. Строительные конструкции


Рекомендации по обеспечению трещино- ЦНИИЭП
стойкости монолитных стен. Editat în anul 1984 жилища
Руководство по укладке бетонных смесей бето- ЦНИИОМТП
нонасосными установками. Editat în anul 1978 Госстроя
СССР
Рекомендации по применению в бетонах золы, НИИЖБ
шлака и золошлаковой смеси тепловых элек-
тростанций. Editat în anul 1986
Рекомендации по определению прочности НИИОУС при
бетона эталонным молотком Кашкарова по МИСИ им.
ГОСТ 22690.2-77. Editat în anul 1985 В.В.
Куйбышева
Рекомендации по статическим методам 01.01.1989 НТС институ-
контроля и оценки прочности бетона с учетом та «Оргэнерго-
его однородности по ГОСТ 18105-86 строй»
Руководство по применению химических НИИЖБ
добавок в бетоне. Editat în anul 1981
Руководство по замоноличиванию ЦНИИпром-
цементно- песчаным раствором стыков зданий
шпоночного типа в сборных железобетонных
емкостных сооружениях. Editat în anul 1980
ЦП-749-82 Рекомендации по учету строительных швов в Гидропроект
массивных железобетонных конструкциях. им.С.Я. Жука
Рекомендации по эксплуатации и ремонту ЦНИИпром-
кровель из рулонных материалов зданий

86
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по устройству кровель из 01.01.1984 ЦНИИОМТП


наплавленных материалов электроконтактным Госстроя
способом СССР
Рекомендации по монтажу гипсокартонных 01.01.1988 НТС
перегородок ЦНИИОМТП
Рекомендации по оклеиванию поверхностей ЦНИИОМТП
рулонными материалами
Рекомендации по рациональной области НИИОСП им.
применения в строительстве свай различных Герсеванова
видов Госстроя
СССР
Рекомендации по защите бетонных и 01.01.1979 НИИЖБ
железобетонных конструкций от хрупкого Госстроя
разрушения при пожаре СССР
Методические рекомендации по технологии и 01.01.1986 НТС
механизации работ при строительстве, ЦНИИОМТП
ремонте, усилении конструкций методом Госстроя
набрызга бетонной смеси СССР
ВСН 427-81 Инструкция по сварке стальных конструкций 17.07.1981 Минмонтаж-
порошковой проволокой ППВ-5 спецстрой
СССР

Группа 04. Защитные, изоляционные и отделочные покрытия

ВСН 446-84 Инструкция по противокоррозионной защите 23.04.1984 Минмонтаж-


стальных строительных конструкций спецстрой
лакокрасочными покрытиями на заводах СССР
изготовителях
ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых 27.12.88 МСПНГП
трубопроводов. Средства и установки
электрохимзащиты
- Руководство по защите железобетонных кон- То же
струкций от действия нефтепродуктов.
Editat în anul 1983
- Рекомендации по проектированию защиты от НИИЖБ
коррозии строительных конструкций складов
минеральных удобрений. Editat în anul 1983
Рекомендации по антикоррозионной защите 16.09.1983 НИИЖБ
подземных железобетонных конструкций Госстроя СССР

Группа 05. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети


ВСН 13-77 Инструкция по монтажу контактных сетей 28.061977 Минмонтаж-
промышленного и городского спецстрой
электрифицированного транспорта СССР
ВСН 116-65 Технические указания по технологии 19.05.1965 Минтранс-
производства строительных и монтажных работ строй СССР
при электрификации железных дорог
(устройство электроснабжения)
ВСН 123-90 Инструкция по оформлению приемно- 24.12.1990 Минмонтаж-
сдаточной документации по электромонтажным спецстрой
работам СССР
ВСН 174-81 Инструкция по технологии крепления 28.12.1981 Главмос-
пластмассового электротехнического плинтуса строй
ПЭ-75 к железобетонным панелям

87
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, ВНИИ проект- Минмонтаж-


силовых и осветительных сетей электромонтаж спецстрой
взрывоопасных зон СССР
ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в То же То же
трубах

Руководство по эксплуатации промышленных 07.02.1993 Комитет РФ по


дымовых и вентиляционных труб металлургии
ВСН 1-90 Технологические правила изготовления 01.08.1990 Минтранс-
центрифугированных стоек опор контатной строй СССР
сети, линий связи и автоблокировки
ВСН 12-92 Инструкция по производству и приемке 23.03.1992 Гос.
строительных и монтажных работ при Корпорация
электрификации железных дорог (устройство Трансстрой
электроснабжения)
ВСН 1-79 Инструкция по проектированию
молниезащиты радиообъектов

ВСН 60-89 Устройство связи, сигнализации


диспетчеризации инженерного оборудования
жилых и общественных зданий. Нормы
проектирования

ВСН 97-83 Инструкция по проектированию городских и


поселковых электрических сетей

ВСН 116-87 Инструкция по проектированию линейно-


кабельных сооружений связи

СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и


осветительного электрооборудования
промышленных предприятий

СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного


освещения городов поселков и сельских
населенных пунктов

ОСТН-00-93 Отраслевые строительно-технологические


нормы на монтаж сооружений и устройств
связи, радиовещания и телевидения

НТПД 90 Нормы технологического проектирования Институт Минэнерго


дизельных электростанций «Сельхоз- СССР
проект»

Группа 06. Сооружения транспорта


ЦП-2913 Инструкция по текущему содержанию МПС СССР
железнодорожного пути

ЦП-4390 Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах МПС СССР


Методические указания по обследованию 01.01.1971 ЦНИИС
водопропускной способности больших и Минтранс-
средних мостов строя СССР

ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на 02.11.1987 Минтранс-


откосы транспортных сооружений на реках строй СССР

88
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 4. Проектирование и строительство дорог

ВН 10-87 Инструкция по оценке качества содержания ”Росдорорг- То же


(состояния) автомобильных дорог техстрой”
ВСН 05-87 Инструкция по производству изысканий 19.11.1987 Гослесхоз
лесохозяйственных автомобильных дорог СССР
ВСН 1-83 Типовая инструкция по техническому учету и 05.02.1982 Минавтодор
паспортизации автомобильных дорог общего РСФСР
пользования
ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного 17.04.1968 Минавтодор
хозяйства от дорожно-транспортных РСФСР
происшествий при проектировании
автомобильных дорог
ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и Минавтодор
труб на автомобильных дорогах РСФСР
ВСН 5-78 Инструкция по проектированию и строительству 19.10.1979 Минавтодор
устоев автодорожных мостов и путепроводов, МССР
обсыпанных местными грунтами применительно
к условиям Молдавской ССР
ВСН 5-81* Инструкция по разбивочным работам при строи- Минавтодор
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте РСФСР
автомобильных дорог и искусственных
сооружений
ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и 14.07.1989 Минавтодор
содержанию гравийных покрытий РСФСР
ВСН8-89 Инструкция по охране природной среды при Минавтодор
строительстве, ремонте и содержании РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 13-89 Указания по составлению и утверждению 29.10.1989 Минавтодор
проектно-сметной документации на ремонт РСФСР
автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них
ВСН 16-73 Указания по размещению зданий и сооружений 28.05.1973 Минавтодор
дорожной и автотранспортной служб на РСФСР
автомобильных дорогах
ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному 10.07.1984 Минавтодор
проектированию автомобильных дорог РСФСР
ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и 14.07.1989 Минавтодор
ремонте автомобильных дорог РСФСР
ВСН 20-87* Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на ГипродорНИИ То же
автомобильных дорогах
ВСН 21-83 Указания по определению экономической 18.05.1983 Минавтодор
эффективности капитальных вложений в РСФСР
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог
ВСН 23-75 Указания по разметке автомобильных дорог 08.04.1975 Минавтодор
РСФСР
ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания 29.07.1988 Минавтодор
автомобильных дорог РСФСР
ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности 29.01.1986 Минавтодор
движения на автомобильных дорогах РСФСР

89
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 28-65 Указания по применению керамзитобетона в 04.03.1965 Минавтошос-


автодорожных мостах дор РСФСР
ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению 28.10.1976 Минавтодор
технико-эксплуатационных качеств дорожных РСФСР
одежд и земляного полотна автомобильных
дорог
ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции 10.11.1981 Минтранс-
конструкций мостов и труб на железных, строй СССР
автомобильных и городских дорогах
ВСН 32-89 Инструкция по распределению 22.07.1988 Минавтодор
грузоподъемности железобетонных балочных РСФСР
пролетных строений эксплуатируемых
автодорожных мостов
ВСН 36-84 Инструкция по определению грузоподъемности 23.04.1984 Миндорстрой
сталежелезобетонных балочных пролетных РСФСР
строений автодорожных мостов
ВСН 34-78 Инструкция по проведению рубок ухода в 19.07.1978 Минавтодор
снегозащитных насаждениях вдоль РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно- 19.12.1989 Минавтодор
строительных машин РСФСР
ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и 05.03.1984 Минавтодор
ограждению мест производства дорожных работ РСФСР
ВСН 37-86 Инструкция по применению в дорожном 02.04.1987 Минавтодорог
строительстве материалов и грунтов, КазССР
укрепленных шлаковыми вяжущими. Часть 1
ВСН 38-90 Технические указания по устройству дорожных 01.02.1989 Минавтодор
покрытий с шероховатой поверхностью РСФСР
ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы 03.06.1988 Минавтодор
межремонтных сроков службы нежестких РСФСР
дорожных одежд и покрытий
ВСН 42-87 Инструкция по проведению экономических 10.07.1987 Минтранстрой
изысканий для проектирования автомобильных СССР
дорог
ВСН 42-91 Нормы расхода материалов на строительство и 14.06.1991 Росавтодор
ремонт автомобильных дорог и мостов
ВСН 46-83 Инструкция по проектированию дорожных одежд 29.04.1983 Минтранс-
нежесткого типа строй СССР
ВСН 48-86 Указания по разработке и утверждению 23.04.1986 Минавтодор
технической документации на средний ремонт РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 45-68 Инструкция по учету движения транспортных 09.04.1968 Минавтошос-
средств на автомобильных дорогах дор РСФСР
ВСН 48-89 Указания по разработке и утверждению 01.01.1989 Минавтодор
проектно-сметной документации на ремонт РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 49-86 Указания по повышению несущей способности 08.04.1986 Минавтодор
земляного полотна и дорожных одежд с РСФСР
применением синтетических материалов
ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов ГипродорНИИ Минавтодор
РСФСР

90
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 52-89 Указания по оценке прочности и расчету 10.03.1989 Минавтодор


усиления нежестких дорожных одежд РСФСР
ВСН 85-68 Технические указания по проектированию и 04.11.1968 Минтранс-
сооружению пролетных строений автодорожных строй СССР
и городских мостов с железобетонной плитой
проезжей части без оклеечной гидроизоляции
ВСН 86-83 Инструкция по проектированию и установке 10.02.1983 Минтранс-
полимерных опорных частй мостов строй СССР
ВСН 94-77 Инструкция по устройству верхнего строения 27.10.1977 Мин.
железнодорожного пути транспортного
строительства
ВСН 98-74 Технические указания по проектированию, 30.09.1974 Минтранс-
изготовлению и монтажу составных по длине строй СССР
конструкций железобетонных мостов
ВСН 103-84 Технические указания по проектированию 23.09.1974 Минавтотранс
пересечений и примыканий автомобильных строй СССР
дорог
ВСН 115-75 Технические указания по приготовлению и 11.07.1975 Минтранс-
применению дорожных эмульсий строй СССР
ВСН 117-65 Технические указания по изготовлению 06.07.1965 Минтранс-
предварительно напряженных элементов строй СССР
железобетонных мостов со стержневой
напрягаемой арматурой
ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований 22.03.1977 Минтранс-
из щебеночных, гравийных и песчаных строй СССР
материалов, обработанных органическими
вяжущими
ВСН 136-78 Инструкция по проектированию 16.01.1978 Минтранс-
вспомогательных сооружений и устройств для строй СССР
строительства мостов
ВСН 139-80 Инструкция по устройству цементнобетонных 07.02.1980 Минтранс-
покрытий автомобильных дорог строй СССР
ВСН 144-76 Инструкция по проектированию соединений на 08.10.1976 Минтранс-
высокопрочных болтах в стальных конструкциях строй СССР
мостов
ВСН 150-93 Указания по повышению морозостойкости 28.01.1993 Корпорация
бетона транспортных сооружений Транстрой
ВСН 156-88 Инженерно-геологические изыскания 01.07.1988 Минтранс-
железнодорожных, автодорожных и городских строй СССР
мостовых переходов
ВСН 158-69 Технические указания по комплексным методам 22.07.1969 Минтранс-
укрепления грунтов цементом с применением строй СССР
добавок химических веществ при устройстве
дорожных и аэродромных оснований и покрытий
ВСН 160-69 Инструкция по геодезическим и 08.09.1969 Минтранс-
маркшейдерским работам при строительстве строй СССР
транспортных тоннелей
ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из 14.08.1985 Минтранс-
буровых свай) строй СССР
ВСН 167-70 Технические указания по проектированию 01.06.1970 Минтранс-
подпорных стен для транспортного строй СССР
строительства

91
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 169-80 Инструкция по технологии механизированной и 30.07.1980 Минтранс-


ручной сварки при заводском изготовлении строй СССР
стальных конструкций мостов
ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства 09.12.1991 Корпорация
буровзрывных работ при сооружении земляного Трансстрой
полотна
ВСН 181-74 Технические указания по применению сборных 05.02.1974 Минтранс-
решетчатых конструкций для укрепления строй СССР
конусов и откосов земляного полотна
ВСН 182-91 Нормы и изыскания дорожно-строительных 16.05.1991 Минтранс-
материалов, проектирование и разработка строй СССР
притрассовых карьеров для автодорожного
строительства
ВСН 184-75 Технические указания по устройству оснований 20.02.1975 Минтранс-
дорожных одежд из каменных материалов, не строй СССР
укрепленных и укрепленных неорганическими
вяжущими
ВСН 185-75 Технические указания по использованию зол 15.04.1975 Минтранс-
уноса и золошлаковых смесей от сжигания строй СССР
различных видов твердого топлива для
сооружения земляного полотна и устройства
дорожных оснований и покрытий
автомобильных дорог
ВСН 188-78 Инструкция по механической обработке сварных 04.01.1978 Минтранс-
соединений в стальных конструкциях мостов строй СССР
ВСН 190-78 Инструкция по инженерно-геологическим 11.05.1978 Минтранс-
изысканиям для проектирования и строй СССР
строительства метрополитенов, горных
железнодорожных и автодорожных тоннелей
ВСН 191-79 Инструкция по машинной кислородной резке 09.08.1979 Минтранс-
проката из углеродистой и низколегированной строй СССР
стали при заготовке деталей мостовых
конструкций
ВСН 197-91 Инструкция по проектированию жестких 19.08.1991 Минтранс-
дорожных одежд строй СССР
ВСН 199-84 Проектирование и строительство временных 13.11.1984 Минтранс-
поселков транспортных строителей строй СССР
ВСН 202-85АД Временная инструкция о составе, порядке СоюздорНИИ Минтранстрой
разработки, согласования и утверждения СССР
проектно-сметной документации на
строительство автомобильных дорог общего
пользования
ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных 26.02.1990 Минтранстрой
и автомобильных дорог СССР
СН 25-76 Инструкция по применению грунтов, 01.01.1975 Минтранс-
укрепленных вяжущими материалами, для строй СССР
устройств оснований и покрытий автомобильных
дорог и аэродромов
Методические рекомендации по сбору 01.01.1981 ГПИ
инженерно-геологической информации и Союздор-
использованию табличных геотехнических проект
данных при проектировании земляного полотна
автомобильных дорог

92
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Методические указания по инженерно- 04.10.1971 Союздор-


геологическим обследованиям при изысканиях проект
автомобильных дорог
Методические указания по инженерно- 25.09.1992 Союздор-
геологическим изысканиям автомобильных проект
дорог и сооружений на них Минтранс-
строя
Инструкция по топографо-геодезическим 15.04.1968 ГПИ
работам при изысканиях автомобильных дорог Союздор-
проект
Инструкция о порядке технического контроля и 26.02.1978 Главтранс-
приемки топографо-геодезических работ, проект
выполняемых при изысканиях автомобильных
дорог
Указания по полевой документации инженерно- 04.10.1971 ГПИ
геологических и поисково-разведочных работ Союздор-
при изысканиях автомобильных дорог проект
Методические рекомендации по инженерно- 01.01.1974 СоюздорНИИ
геологической оценке территории Молдавской
ССР при проектировании и строительстве
земляного полотна автомобильных дорог
Методические указания по сбору данных для 14.07.1976 Госстрой
составления проектов организации СССР
строительства автомобильных дорог
Методические указания по отбору образцов 26.05.1976 ГПИ
грунтов для лабораторных анализов и Союздор-
испытаний при подробных технических проект
изысканиях автомобильных дорог
Методические указания по 05.05.1976 ГПИ
гидрометеорологическим изысканиям и Союздор-
обоснованным для разработки технико- проект
экономических обоснований (ТЭО)
строительства автомобильных дорог
Методические рекомендации по направленности 01.01.1984 ГПИ
разработок системы автоматизированного Союздор-
комплекса инженерно-гидрометеорологических проект
обоснований проектов автомобильных дорог с
технолого-методическими основами отдельных
элементов
Методические указания по инженерно- 01.10.1974 Союздор-
гидрометеорологическим изысканиям проект
автомобильных дорог
Методическое руководство по гидрологическому 17.03.1970 Союздор-
обследованию водотоков и разработке проект
региональных норм максимального стока при Минтранс-
проектировании автомобильных дорог строя
Положение об изыскательских подразделениях, 27.02.1962 ГПИ Союз-
выполняющих изыскания автомобильных дорог дорпроект
Эталон отчета по инженерно-геологическим 23.12.1986 Гипродорнии
изысканиям при проектировании автомобильных
дорог и мостовых переходов

93
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 5. Пособие к СНиП

Пособие к 1.02.01-85 Пособие по составлению раздела проекта 25.12.1987 Госстрой


СНиП (рабочего проекта) «Охрана окружающей СССР
среды»
Пособие к 1.04.03-85 Пособие по определению 16.09.1987 ЦНИИОМТП
СНиП продолжительности строительства Госстроя
предприятий, зданий и сооружений СССР
Пособие к 2.01.01-82 Строительная климатология 01.01.1990 НИИСФ
СНиП Госстроя
СССР
Пособие к 2.01.07-85 Рекомендации по назначению 01.01.1992 ЦНИИ
СНиП аэродинамических коэффициентов при промзданий
определении ветровой нагрузки на
покрытия одноэтажных зданий
промышленных предприятий
Пособие к 2.01.28-85 Пособие по проектированию по обезвре- 15.06.1984 Госстрой
СНиП живанию и захоронению токсичных СССР
промышленных отходов
Пособие к 2.01.53-84 Пособие по подготовке и проведению 19.06.1986 НИИСФ
СНиП светомаскировочных мероприятий в Госстроя
населенных пунктах на объектах СССР
народного хозяйства
Пособие к 2.01.55-84 Теплофизические расчеты объектов 01.01.1989 Институт
СНиП народного хозяйства, размещаемых в технической
горных выработках теплофизики
АН УССР
Пособие к 2.02.01-83 Пособие по проектированию фундаментов 14.12.1984 ГПИ
СНиП на естественном основании под колонны Ленстрой
зданий и сооружений проект
Пособие к 2.02.01-83 Пособие по проектированию защиты 11.08.1988 ГПИ «Фунда-
СНиП горных выработок от подземных и ментпроект»
поверхностных вод и водопонижения при
строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений
Пособие к 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований 01.10.1984 НИИОСП им.
СНиП зданий и сооружений Герсеванова
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию 08.05.1985 НИИЖБ
СНиП самонапряженных железобетонных Госстроя
конструкций СССР
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и 16.04.1985 НИИЖБ
СНиП железобетонных конструкций из ячеистых Госстроя
бетонов СССР
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и 30.11.1984 ЦНИИ
СНиП железобетонных конструкций из тяжелых и промзданий
легких бетонов без предварительного
напряжения арматуры

Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию 30.11.1984 ЦНИИ


СНиП предварительно напряженных промзданий
железобетонных конструкций из тяжелых и
легких бетонов

94
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 1 Раздел 1-3. Материалы. Расчет по 30.11.1984 ЦНИИОМТП


предельному состоянию I группы. Госстроя
Раздел 4-5. Расчет по предельному СССР
состоянию II группы. Конструктивные
требования
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию фундаментов 14.12.1984 ГПИ Ленпром-
СНиП на естественном основании под колонны стройпроект
зданий и сооружений
Пособие к 2.03.01-84 Проектирование железобетонных сборно- 01.01.1991 НИИЖБ
СНиП монолитных конструкций Госстроя СССР

Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию 30.11.1984 ЦНИИ


СНиП железобетонных ростверков свайных промзданий
фундаментов под колонны зданий и
сооружений
Пособие к 2.03.03-85 Пособие по проектированию армоцемент- 20.04.1986 НИИЖБ
СНиП ных конструкций Госстроя
Пособие к 2.03.04-84 Пособие по проектированию бетонных и 25.04.1985 НИИЖБ
СНиП железобетонных конструкций, Госстроя
предназначенных для работы в условиях СССР
воздействия повышенных и высоких
температур
Пособие к 2.03.09-85 Проектирование асбестоцементных 01.01.1990 НТС ЦНИИСК
СНиП конструкций им. Кучеренко
Пособие к 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния 30.06.1987 ЦНИИпроект-
СНиП строительных металлических конструкций сталь-
зданий и сооружений в агрессивных конструкция
средах, проведению обследований и
проектированию восстановления защиты
конструкций от коррозии
Пособие к 2.03.11-85 Пособие по проектированию защиты от 11.06.1987 НИИЖБ
СНиП коррозии бетонных и железобетонных Госстроя
строительных конструкций СССР
Пособие к 2.03.11-85 Пособие по проектированию защиты от 14.07.1986 ЦНИИСК
СНиП коррозии каменных, армокаменных и им. В.А.
асбестоцементных конструкций Кучеренко
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию 05.03.1985 Союзводо-
СНиП автоматизации и диспетчеризации систем каналНИИ-
водоснабжения проект
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию градирен 20.03.1985 ВНИИ
СНиП ВОДГЕО
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений 09.04-1985 НИИ КВОВ
СНиП для очистки и подготовки воды АКХ им. К.Д.
Памфилова
Пособие к 2.04.02-84 Проектирование сооружений для 01.01.1990 ВНИИ
СНиП обезвоживания осадков станций очистки ВОДГЕО
природных вод
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по объему и содержанию 26.03.1986 Союз
СНиП технической документации внеплощадоч- Водоканал
ных систем водоснабжения и канализации проект
Пособие к 2.04.02-84 Составление технико-экономической части 01.01.1991 Союзводо-
СНиП проектов внеплощадочных систем каналпроект
водоснабжения и канализации

95
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.04.02-84 Пособие по определению толщин стенок 08.08.1986 Союзводока-


СНиП стальных труб, выбору марок, групп и налпроект
категорий сталей для наружных сетей
водоснабжения и канализации
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений 01.01.1989 ВНИИ
СНиП для забора поверхностных вод ВОДГЕО
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений 26.03.1986 ВНИИ
СНиП для забора подземных вод ВОДГЕО
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по защите внутренней 01. 01.1985 АКХ им.
СНиП поверхности стальных труб от коррозии Памфилова
Пособие к 2.04.05-86 Пособие по проектированию 24.03.1986 НИИСФ
СНиП автоматизированных систем управления Госстроя
микроклиматом производственных зданий СССР
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 1.91. Расчет и распределение 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП приточного воздуха стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 2.91. Расчет поступления 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП теплоты солнечной радиации в стройпроект»
помещения
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 4.91. Противодымная защита при 01.01.1992 АО «Пром-
СНиП пожаре стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 5.91. Размещение 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП вентиляционного оборудования стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 6.91. Огнестойкие воздуховоды 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 7.91. Схемы прокладки 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП воздуховода в здании стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 8.91. Численность персонала по 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП эксплуатации систем отопления, стройпроект»
вентиляции и кондиционирования воздуха
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 9.91. Годовой расход энергии 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП системами отопления, вентиляции и стройпроект»
кондиционирования
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 10.91. Проектирование 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП антикоррозионной защиты стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 12.91. Рекомендации по расчету 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП инфильтрации наружного воздуха в стройпроект»
одноэтажные и производственные здания
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 13.91. Противопожарные 01.01.1994 АО «Пром-
СНиП требования к системам отопления, стройпроект»
вентиляции и кондиционирования
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 14.91. Новые схемы и решения 01.01.1992 АО «Пром-
СНиП противодымной защиты лестнично- стройпроект»
лифтовых узлов многоэтажных зданий
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 15.91. Противодымная защита 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП при пожаре и вентиляция подземных стройпроект»
стоянок легковых автомобилей
Пособие к 2.05.02-85 Пособие по проектированию методов 31.08.1987 Союздорнии
СНиП регулирования воднотеплового режима
верхней части земляного полотна
Пособие к 2.05.02-85 Пособие по проектированию земляного 01.01.1989 Минтранс-
СНиП полотна автомобильных дорог на слабых строй СССР
грунтах

96
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.05.02-85 Пособие по проектированию элементов 27.10.1986 Минтранс-


СНиП плана, продольного и поперечного строй СССР
профиля инженерных обустройств,
пересечений и примыканий,
автомобильных дорог
Пособие к 2.05.03-84 По изысканиям и проектированию 01.01.1992 Корпорация
СНиП железно-дорожных и автодорожных «Трансстрой»
мостовых переходов через водотоки
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию 28.03.1986 Союзпром-
СНиП гидравлического транспорта трансНИИ-
проект
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по определению укрупненных 28.03.1986 Союзпром-
СНиП технико-экономических показателей трансНИИ-
стоимости строительства для сравнения проект
вариантов и выбора видов
промышленного транспорта
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию конвейерного 01.01.1988 Пром-
СНиП транспорта. Ленточные конвейеры трансНИИ-
проект
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию промышлен- 14.10.1986 Союзпром-
СНиП ных железнодорожных станций трансНИИ-
проект
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию земляного 03.06.1987 Союзпром-
СНиП полотна и водоотвода железных и автомо- транспроект
бильных дорог промышленных
предприятий
Пособиек 2.05.07-85 Пособие по проектированию Промтранс- Союзпром-
СНиП канатно- подвесного транспорта. НИИпроект транcНИИ-
Aprobat în anul 1986 проект

Пособиек 2.05.07-85 Пособие по проектированию земляного Промтранс- Союзпром-


СНиП полотна и водоотвода железных и НИИпроект транcНИИ-
автомобильных дорог промышленных проект
предприятий
Пособие к 2.06.08-87 Пособие по проектированию бетонных и 06.11.1990 ВНИИГ им.
СНиП железобетонных конструкций гидротехни- Б.Е.
ческих сооружений (без предварительного Веденеева
напряжения)
Пособие к 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчет 01.01.1991 ВНИИ
СНиП дренажных систем на застраиваемых и ВОДГЕО
застроенных территориях
Пособие к 2.07.01-89 Пособие по водоснабжению и канализации 06.11.1990 ЦНИИЭП
СНиП городских и сельских поселений инженерного
оборудования
Пособие к 2.07.01-89 Пособие по проектированию городских 13.06.1990 ЦНИИЭП
СНиП (местных) телефонных сетей и сетей инженерного
проводного вещания городских и сельских оборудования
поселений. Диспетчеризация систем
инженерного оборудования
Пособие к 2.08.01-89 Проектирование жилых зданий. Объемно- 01. 01.1991 ЦНИИЭП
СНиП планировочные решения жилища
Пособие к 2.08.01-85 Пособие по проектированию жилых 31.07.1986 ЦНИИЭП
СНиП зданий. Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилища
жилых зданий

97
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.08.01-85 Пособие по проектированию жилых 31.07.1986 ЦНИИЭП


СНиП зданий. Вып. 3. 6. Перекрытия жилища
Пособие к 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий 01.01.1990 НТС ЦНИИЭП
СНиП инженерного
оборудования
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование предприятий розничной 01.01.1992 ЦНИИЭП
СНиП торговли учебных
зданий
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование предприятий 01.01.1992 Институт
СНиП общественного питания обществен-
ных зданий
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование предприятий бытового 10.10.1992 Институт
СНиП обслуживания населения обществен-
ных зданий
Пособие к 2.08.02-85 Пособие по проектированию 17.06.1986 ЦНИИЭП
СНиП общественных зданий и сооружений учебных
зданий
Пособие к 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений 19.02.1989 ГипроНИИ-
СНиП здравоохранения здрав
Раздел I Общие положения. Инженерное 19.12.1989 ГипроНИИ-
оборудование здрав
Раздел II Стационары 19.12.1989 ГипроНИИ-
здрав
Раздел III Специализированные, вспомогательные 19.12.1989 ГипроНИИ-
подразделения и служебно-бытовые здрав
помещения
Раздел IV Амбулаторно-поликлинические 19.12.1989 ГипроНИИ-
учреждения здрав
Раздел V Станция скорой неотложной медицинской 19.12.1989 ГипроНИИ-
помощи, станция переливания крови с здрав
виварием, молочные кухни, раздаточные
пункты, аптеки, контрольно-аналитические
лаборатории
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование клубов 01.01.1991 ЦНИИЭП им.
СНиП Мезенцева
Пособие к 2.08.02 Проектирование бассейнов 01.01.1991 ЦНИИЭП им.
СНиП Мезенцева
Пособие к 2.08.02 Проектирование учебных комплексов и 01.01.1991 НТС ЦНИИЭП
учебных зданий
СНиП центров
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование театров 01.01.1990 НТС ЦНИИЭП
СНиП им.
Мезенцева
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование высших учебных 01.01.1992 НТС
СНиП заведений и институтов повышения Института
квалификации обществен-
ных зданий
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, 01.01.1991 НТС ЦНИИЭП
СНиП помещений для физкультурно- им.
оздоровительных занятий и крытых катков Мезенцева
с исскуственным льдом

98
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.09.01-85 Пособие по применению химических 29.01.1986 НИИЖБ


СНиП добавок при производстве сборных Госстроя
железобетонных конструкций и изделий СССР
Пособие к 2.09.03-85 Проектирование открытых крановых 01.01.1990 ЦНИИ
СНиП эстакад промзданий
Пособие к 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен 01.01.1990 ЦНИИпромзд
СНиП подвалов аний Госстроя
СССР
Пособие к 2.09.03-85 Пособие по проектированию анкерных 01.01.1993 ЦНИИпромзд
СНиП болтов для крепления строительных аний
конструкций и оборудования
Пособие к 2.09.03-85 Пособие по проектированию отдельно 15.01.1986 ЦНИИпромзд
СНиП стоящих опор и эстакад под аний
технологические трубопроводы
Пособие к 2.09.03-85 Пособие по проектированию конвейерных 07.05.1987 ГПИ Лен-
СНиП галерей проектсталь-
конструкция
Пособие к 2.10.02-84 Пособие по теплотехническому расчету 01.01.1988 Гипронисель-
СНиП зданий для хранения и переработки пром Госагро-
картофеля и овощей прома СССР
Пособие к 2.10.02-85 Пособие по проектированию теплиц и 27.05.1986 Гипронисель-
СНиП парников пром Госагро-
прома СССР
Пособие к 2.10.05-85 Пособие по проектированию предприятий, 30.09.1985 ЦНИИпром-
СНиП зданий и сооружений по хранению и зернопроект
переработке зерна
Пособие к 3.01.03-84 Пособие по производству геодезических 10.07.1985 ЦНИИОМТП
СНиП работ в строительстве Госстроя
СССР
Пособие к 3.02.01-83 Пособие по производству работ при 20.02.1984 НИИОСП им.
СНиП устройстве оснований и фундаментов Герсеванова
Пособие к 3.02.01-83 Пособие по химическому закреплению 01.02.1985 НИИОСП им.
СНиП грунтов инъекцией в промышленном и Герсеванова
гражданском строительстве
Пособие к 3.05.01-85 Пособие по производству и приемке работ 28.05.1987 ГПИ
СНиП при устройстве систем вентиляции и Проектпром-
кондиционирования воздуха вентиляция
Пособие к 3.05.04-85 Пособие по укладке и монтажу чугунных, 26.03.1986 ВНИИ
СНиП железобетонных и асбестоцементных ВОДГЕО
трубопроводов водоснабжения и
канализации
Пособие к 3.06.01-85 Пособие по организации скоростного Союздорнии
СНиП строительства автомобильных дорог и
аэродромов с использованием комплектов
машин типа ДС-100
Пособие к 3.06.03-85 Пособие по строительству 01.01.1991 Союздорнии
СНиП асфальтобетонных покрытий и оснований,
автомобильных дорог и аэродромов
Пособие к 3.06.03-85 Пособие по приготовлению и применению 25.03.1987 Союздорнии
СНиП битумных дорожных эмульсий

99
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 3.06.03-85 Пособие по строительству покрытий и 01. 01.1990 Союздорнии


СНиП оснований, автомобильных дорог и
аэродромов из грунтов, укрепленных
вяжущими материалами
Пособие к 3.06.03-85 Пособие по устройству поверхностных 01. 01.1990 Союздорнии
СНиП обработок на автомобильных дорогах
Пособие к 3.07.02-87 Пособие по производству и приемке работ 21.11.1989 ВНИИтранс-
СНиП при строительстве новых, реконструкции и строй
расширении действующих гидротехни-
ческих морских и речных транспортных
сооружений
Пособие к 3.07.03-85 Технология и организация строительства 01. 01.1987 ВГПТИ
СНиП трубопроводов из железобетонных труб Союзоргтех-
большого диаметра водстрой
Пособие к 3.09.01-85 Пособие по тепловой обработке сборных 08.07.1986 ВНИИжелезо-
СНиП железобетонных конструкций и изделий бетон
Пособие к 3.09.01-85 Технология изготовления железобетонных 01. 01.1990 ВНИИжелезо-
СНиП напорных труб со стальным сердечником бетон
Пособие к 3.09.01 Пособие по тепловой обработке железобе- 14.04.1986 НИИЖБ
СНиП тонных изделий продуктами сгорания Госстроя
природного газа СССР
Пособие к 3.09.01 Производство сборных самонапряженных 01. 01.1990 НИИЖБ
СНиП железобетонных конструкций и изделий Госстроя
СССР
Пособие к 3.09.01-85 Пособие по технологии формования 07.07.1986 НИИЖБ
СНиП железобетонных изделий Госстроя
СССР
Пособие к 3.09.01-85 Технология изготовления жаростойких 01. 01.1991 НИИЖБ
СНиП бетонов Госстроя
СССР
Пособие к II-2-80 Пособие по определению пределов ЦНИИСК ЦНИИСК им.
СНиП огнестойкости конструкций, пределов им. В.Куче- В. Кучеренко
распространения огня по конструкциям и ренко
групп возгораемости материалов.
Aprobat în anul 1984
Пособие к II-3-79* Пособие по теплотехническому расчету 19.03.1984 ЛенЗНИИЭП
СНиП инвентарных зданий (передвижных,
контейнерных и сборно-разборных)
Пособие к II-3-79** Расчет проектирования ограждающих 01.01.1990 НИИСФ
СНиП конструкций здания Госстроя СССР

Пособие к II-4-79 Пособие по расчету и проектированию 01.01.1990 НИИСФ


СНиП естественного, искусственного и Госстроя
совмещенного освещения СССР
Пособие к II-7-81 Пособие по проектированию каркасных 28.02.1983 ЦНИИпромзд
СНиП промзданий для строительства в аний Госстроя
сейсмических районах СССР
Пособие к II-9-78 Пособие по составлению и оформлению 20.09.1984 ПНИИИС
СНиП документации инженерных изысканий для Госстроя
строительства. Часть 1. Инженерно- СССР
геодезические изыскания

100
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к II-9-78 Пособие по составлению и оформлению 20.09.1984 ПНИИИС


СНиП документации инженерных изысканий для Госстроя
строительства. Часть 2. Инженерно- СССР
геологические (гидрогеологические)
изыскания
Пособие к II-11-77** Пособие по расчету теплопотерь 12.12.1986 Гипрокоммун-
СНиП помещений заглубленных сооружений дортранс
гражданской обороны
Пособие к II-12-77 Пособие по расчету и проектированию 03.04.1986 НИИСФ
СНиП теплозвукоизоляции ограждающих Госстроя
конструкций объемно-блочных зданий СССР
Пособие к II-22-81 Проектирование и применение панельных 01. 01.1990 ЦНИИСК
СНиП и кирпичных стен с различными видами им. В.А.
облицовок Кучеренко
Пособие к II-22-81 Пособие по проектированию каменных и 15.08.1985 ЦНИИСК
СНиП армокаменных конструкций им. В.А.
Кучеренко
Пособие к II-22-81 Пособие по проектированию стальных 24.06.1985 Энергосеть-
СНиП конструкций опор воздушных (ВЛ) проект
электропередачи и открытых
распределительных устройств (ОРУ)
подстанций напряжением свыше 1 кВ
Пособие к II-22-81* Пособие по проектированию усиления 22.10.1987 УКРниипроект
СНиП стальных конструкций стальконст-
рукция
Пособие к II-23-81* Пособие по проектированию стальных 15.08.1985 ЦНИИСК
СНиП конструкций им. В.А.
Кучеренко
Пособие к II-23-81 Пособие по расчету и конструированию 28.11.1999 ЦНИИСК
СНиП сварных соединений стальных им. В.А.
конструкций Кучеренко
Пособие к II-25-80 Пособие по проектированию деревянных 28.11.1983 ЦНИИСК
СНиП конструкций им. В.А.
Кучеренко
Пособие к II-60-75* Пособие по размещению автостоянок, 11.11.1983 КиевНИИП
СНиП гаражей и предприятий технического градострои-
обслуживания легковых автомобилей в тельства
городах и других населенных пунктах
Пособие к II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов 05.12.1983 ЦНИИП
СНиП градострои-
тельства
Пособие к II-85 Пособие по проектированию авиационно- 23.06.1986 ГПИиНИИ
СНиП технических баз «Аэропроект»
Пособие к III-18-75 Пособие по методам контроля качества 18.07.1986 ЦНИИпроект-
СНиП сварных соединений металлических стальконст-
конструкций и трубопроводов, рукция
выполняемых в строительстве
Пособие к III-43-75 Пособие по оценке качества работ при 26.09.1985 ЦНИИС
СНиП изготовлении сборных железобетонных
мостовых конструкций на строительной
площадке

101
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 6. Сметные нормы


СНиП IV-2-84 Правила разработки и применения элементных
сметных норм на строительные конструкции и
работы
Приложения Сборники элементных сметных норм на
строительные конструкции и работы
Указания о порядке составления и применения Госстрой,
планово-расчетных цен на материалы, Минфин и
продукцию и услуги в строительстве ЦСУ СССР

Том 1
Общие указания к сборникам
Сборник 1. Земляные работы.
Сборник 2. Горновскрышные работы.
Сборник 3. Буровзрывные работы.
Сборник 4. Скважины.
Сборник 5. Свайные работы. Опускные
колодцы. Закрепление грунтов.

Том 2
Сборник 6. Бетонные и железобетонные
конструкции монолитные.
Сборник 7. Бетонные и железобетонные
конструкции сборные.
Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.
Сборник 9. Металлические конструкции.
Сборник 10. Деревянные конструкции.
Сборник 11. Полы.
Сборник 12. Кровли.
Сборник 13. Защита строительных конструкций
и оборудования от коррозии.
Сборник 14. Конструкции в сельском
хозяйстве.
Сборник 15. Отделочные работы.

Том 3
Сборник 16. Трубопроводы внутренние.
Сборник 17. Водопровод и канализация -
внутренние устройства.
Сборник 18. Отопление - внутренние
устройства.
Сборник 19. Газоснабжение - внутренние
устройства.
Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование.
Сборник 21. Электроосвещение жилых и
общественных зданий.

102
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 22. Водопровод - наружные сети.


Сборник 23. Канализация - наружные сети.
Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы –
наружные сети.
Сборник 25. Магистральные трубопроводы
газонефтепродуктов.
Сборник 26. Теплоизоляционные работы.

Том 4
Сборник 27. Автомобильные дороги.
Сборник 28. Железные дороги.
Сборник 29. Тоннели и метрополитены.
Сборник 30. Мосты и трубы.
Сборник 31. Аэродромы.
Сборник 32. Трамвайные пути.

Том 5
Сборник 33. Линии электропередачи.
Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания
и телевидения.

Том 6
Сборник 35. Горнопроходческие работы.
Том 7
Сборник 36. Земляные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 37. Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических
сооружений.
Сборник 38. Каменные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 39. Металлические конструкции гид-
ротехнических сооружений.
Сборник 40. Деревянные конструкции гидро-
технических сооружений.
Сборник 41. Гидроизоляционные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 42. Берегоукрепительные работы.
Сборник 43. Судовозные пути стапелей и
слипов
Сборник 44. Подводно-строительные
(водолазные) работы.
Том 8
Сборник 45. Промышленные печи и трубы.
Сборник 46. Работы при реконструкции зданий
и сооружений.

103
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 47. Временные сборно-разборные


здания и сооружения.
Том 9
Сборник 48. Озеленение. Защитные лесо-
насаждения. Многолетние плодо-
вые насаждения.
Том 10
Сборник 49. Скважины на нефть и газ.

СНиП IV-03-84 Правила определения сметной стоимости


эксплуатации строительных машин.
Приложения Сборник норм для определения сметной
стоимости эксплуатации строительных машин.
Сборник сметных цен эксплуатации строитель-
ных машин. Aprobat în anul 1982.
СНиП 4.03-91 Сборник сметных норм и расценок на эксплуа-
тацию строительных машин.
Aprobat în anul 1990.
СНиП IV-04-84 Правила определения сметных цен на
материалы, изделия и конструкции и сметных
цен на перевозки грузов для строительства.
Приложения Сборник средних районных сметных цен на
материалы, изделия и конструкции.
Часть I. Строительные материалы.
Часть II. Строительные конструкции и детали.
Часть III. Материалы и изделия для санитарно-
технических работ.
Часть IV. Местные материалы. (Внесены Госстрой
дополнения вып.1-15). МССР
Часть V. Материалы, изделия и конструкции Госстрой
для монтажных и специальных строительных СССР
работ.
Дополнения к Сборнику средних районных
сметных цен на материалы, изделия и
конструкции. Вып.1, 2, 3.
СНиП IV-04-84 Сборник сметных цен на перевозки грузов для
строительства:
Часть I. Железнодорожные и автомобильные
перевозки.
Часть II. Речные перевозки.
СНиП IV-5-84 Правила разработки единых районных
единичных расценок на строительные
конструкции и работы.
Приложения Сборники единых районных единичных Госстрой
расценок на строительные конструкции и МССР
работы.

104
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Госстрой
Сборник 1. Земляные работы.
МССР
Сборник 2. Горновскрышные работы.
Сборник 3. Буровзрывные работы.
Сборник 4. Скважины.
Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы.
Закрепление грунтов.
Сборник 6. Бетонные и железобетонные
конструкции монолитные.
Сборник 7. Бетонные и железобетонные
конструкции сборные.
Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.
Сборник 9. Металлические конструкции.
Сборник 10. Деревянные конструкции.
Сборник 11. Полы.
Сборник 12. Кровли.
Сборник 13. Защита строительных
конструкций и оборудования от кор-
розии.
Сборник 14. Конструкции в сельском
хозяйстве.
Сборник 15. Отделочные работы.
Сборник 16. Трубопроводы внутренние.
Сборник 17. Водопровод и
канализация - внутренние
устройства.
Сборник 18. Отопление - внутренние
устройства.
Сборник 19. Газоснабжение - внутренние
устройства.
Сборник 20. Вентиляция и
кондиционирование.
Сборник 21. Электроосвещение жилых и
общественных зданий.
Сборник 22. Водопровод - наружные сети.
Сборник 23. Канализация - наружные сети.
Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы –
наружные сети.
Сборник 25. Магистральные трубопроводы
газонефтепродуктов.
Сборник 26. Теплоизоляционные работы.
Сборник 27. Автомобильные дороги.
Сборник 28. Железные дороги.

105
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 29. Тоннели и метрополитены. Госстрой


СССР
Сборник 30. Мосты и трубы. Госстрой
МССР
Сборник 31. Аэродромы. Госстрой
МССР
Сборник 32. Трамвайные пути. Госстрой
СССР
Сборник 33. Линии электропередачи. Госстрой
МССР
Сборник 34. Сооружения связи,
радиовещания и телевидения.
Сборник 35. Горнопроходческие работы. Госстрой
СССР
Сборник 36. Земляные конструкции Госстрой
гидротехнических сооружений. МССР
Сборник 37. Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических
сооружений.
Сборник 38. Каменные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 39. Металлические конструкции гид-
ротехнических сооружений.
Сборник 40. Деревянные конструкции гидро-
технических сооружений.
Сборник 41. Гидроизоляционные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 42. Берегоукрепительные работы.
Сборник 43. Судовозные пути стапелей и
слипов.
Сборник 44. Подводно-строительные
(водолазные) работы.
Сборник 45. Промышленные печи и трубы.
Сборник 46. Работы при реконструкции
зданий и сооружений.
Сборник 47. Временные сборно-разборные
здания и сооружения.
Сборник 48. Озеленение. Защитные
лесонасаждения. Многолетние
плодовые насаждения.
Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Госстрой
СССР
Дополнения к сборникам единых районных Госстрой
единичных расценок на строительные МССР
конструкции и работы.
Вып.1, Вып.2, Вып.3, Вып.4, Вып.4а

106
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Указания по применению единых районных


единичных расценок на строительные
конструкции и работы (ЕРЕР-84)*.
СНиП IV-06-82 Правила разработки расценок на монтаж Госстрой
оборудования. СССР
Приложения Сборники расценок на монтаж оборудования.
Сборник 1. Металлообрабатывающее
оборудование.
Сборник 2. Деревообрабатывающее Гипродрев-
оборудование. пром
Сборник 3. Подъемно-транспортное
оборудование.
Сборник 4. Дробильно-размольное,
обогатительное и агломерацион-
ное оборудование.
Сборник 5. Весовое оборудование.
Сборник 6. Теплосиловое оборудование
Сборник 7. Компрессорные машины, насосы и
вентиляторы.
Сборник 8. Электротехнические установки.
Сборник 9. Электрические печи.
Сборник 10. Оборудование связи. ГСПИ
Сборник 11. Приборы, средства автоматизации
и вычислительной техники.
Сборник 12. Технологические трубопроводы.
Сборник 14. Оборудование прокатных
производств.
Сборник 15. Оборудование для очистки газов.
Сборник 16. Оборудование для предприятий
черной металлургии.
Сборник 17. Оборудование для предприятий
цветной металлургии.
Сборник 18. Оборудование предприятий
химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности.
Сборник 19. Оборудование предприятий
угольной и торфяной промышлен-
ности.
Сборник 20. Оборудование сигнализации,
централизации и блокировки на
железнодорожном транспорте.
Сборник 21. Оборудование метрополитенов и
тоннелей.
Сборник 22. Оборудование гидроэлектри-
ческих станций и гидротехни-
ческих сооружений.

107
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 23. Оборудование предприятий элек- Гипронии-


тротехнической промышленности. электро
Сборник 24. Оборудование предприятий про-
мышленности стройматериалов.
Сборник 25. Оборудование предприятий цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности.
Сборник 26. Оборудование предприятий
текстильной промышленности.
Сборник 27. Оборудование предприятий поли- Гипронииполи-
графической промышленности. граф
Сборник 28. Оборудование предприятий ВНИПКИ
пищевой промышленности.
Сборник 29. Оборудование
театрально- зрелищных пред-
приятий.
Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и
предприятий по переработке
зерна.
Сборник 31. Оборудование предприятий кине-
матографии.
Сборник 32. Оборудование предприятий
электронной промышленности.
Сборник 33. Оборудование предприятий Минлегпром
легкой промышленности.
Сборник 34. Оборудование учреждений здра-
воохранения и предприятий
медицинской промышленности.
Сборник 35. Оборудование Минлегпром
сельскохозяйственного произ-
водства.
Сборник 36. Оборудование предприятий
бытового обслуживания.
Дополнения к сборникам на монтаж ВНИИП
оборудования Вып. 1, 2, 3, 4 Ленгипром,
ВНИПКИ
Указания по применению расценок на монтаж
оборудования.
Introduse completări (pub.1), aprobate prin
hotărîrea din 12.09.84 № 163
СНиП IV-12-84 Правила разработки и применения сметных
норм затрат на инструмент и инвентарь
производственных зданий.
СНиП IV-13-84 Правила разработки и применения сметных
норм затрат на оборудование и инвентарь
общественных и административных зданий.
Приложения Сборники сметных норм затрат на
оборудование и инвентарь общественных и
административных зданий.

108
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

1. Объекты лечебно-профилактического
назначения
Сборник 1.1. Корпуса для расширения
существующих больниц.
Сборник 1.2. Санатории, учреждения отдыха и ЦНИИЭП
туризма, 1986 г.
Сборник 1.4. Родильные дома. ГипроНииздрав.
Сборник 1.5. Многопрофильные больницы. То же
Сборник 1.6 Амбулаторно-поликлинические То же
учреждения.
Сборник 1.7. Детские больницы. То же
Сборник 1.8. Специализированные больницы. То же
Сборник 1.9. Станции скорой и неотложной ме- То же
дицинской помощи.
2. Объекты культурно-просветительного
назначения
Сборник 2.1. Клубы. Дома культуры, театры,
цирки.
Сборник 2.2. Кинотеатры.
Сборник 2.3. Вспомогательные службы Гипрокино,
объектов кинематографии. Кино- Госкино СССР
студии.
Сборник 2.4. Вспомогательные службы
объектов кинематографии. Филь-
мобазы, 1986 г.

3. Объекты бытового обслуживания


Сборник 3.1. Предприятия бытового
обслуживания.
Сборник 3.2. Бани.

4. Объекты торговли и общественного


питания
Сборник 4.1. Предприятия торговли и
общественного питания.

5. Объекты учебных заведений


Сборник 5.1. Общеобразовательные школы и
пришкольные интернаты.
Сборник 5.2. Профессионально-технические
училища.
Сборник 5.3. Детские дошкольные учреждения. ЦНИИЭП
Сборник 5.5. Детские дома и школы-интернаты 1987г.
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

6. Объекты коммунального назначения


Сборник 6.1. Гостиницы первого, второго, То же
высшего "А" и "Б" разрядов.

109
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

7. Объекты транспортного назначения


Сборник 7.1. Объекты гражданской авиации. Гипротранс
Сборник 7.2. Пассажирские автостанции и
автовокзалы.

8. Объекты административного назначения


Сборник 8.1. Административные здания и
здания РК КПСС и райисполкомов,
1982 г.
СНиП IV-14-84, Сборники укрупненных показателей стоимости Сантехпроект
Приложение строительства (УПСС).
Вып. 2, Aprobat în anul 1986.
Вып. 3, Aprobat în anul 1987.
Вып. 4, Aprobat în anul 1988.
СНиП IV-14-84 Сборники укрупненных сметных норм.
Каталог укрупненных расценок на снос Госстрой
строений, 1984 г. МССР
Единичные расценки на устройство и разборку
подкрановых путей, 1985 г.
Каталог укрупненных расценок на земляные -
работы (УРЗ).
Aprobat prin hotărîrea ГС МССР din anul
25.05.84.
Временные сметные цены на устройство
котлованов методом вытрамбовывания.
Aprobat prin ordinul ГС РM din 22.03.83, № 33,
recalculate preţurile în anul 1984.
Сборник 810. Каталог комплексных единичных расценок уни-
фицированных столярных изделий для жилых и
общественных зданий.
Aprobat prin ordinul ГС a РM din 13.06.85, № 67
Индексы изменения стоимости столярных
изделий, 1988 г.
Сборник 811. Каталог комплексных единичных расценок на
устройство полов, 1984 г.
Сборник укрупненных расценок. Полы - 1/1986
Aprobat prin hotărîrea ГС РM din 16.12.86, № 148
УР-6-6 Сборник Сборник укрупненных расценок.
721, 722, 723. Внутриплощадочные и внутриквартальные сети
водопровода, канализации и газопровода.
Aprobat prin hotărîrea ГС МССР din 21.11.88, № 99
УР-6-6 Сборник Сборник укрупненных расценок. Каналы из
724. лотковых элементов, 1988 г.
КЕР-6-4 Каталог комплексных единичных расценок на
унифицированные камеры для тепловых сетей.

110
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 851. Каталог единичных расценок на устройство


ограждений площадок и участков предприятий,
зданий и сооружений (КЕР 2-1).
Сборник 852. Каталог укрупненных расценок на малые
формы, 1985 г.
Комплексные единичные расценки на
резервуары, 1986 г.

1. Конструкции и виды работ производственного строительства


Сборник 1-2.1. Фундаменты монолитные желе- Промстрой-
зобетонные под колонны много-этажных ниипроект
промышленных зданий.
Сборник 1-4. Стены. То же
Сборник 1-5. Покрытия. То же
Сборник 1-6. Перекрытия, 1986 г. То же
Сборник 1-7. Кровли и светоаэрационные То же
фонари.
Сборник 1-8. Перегородки, 1986 г. То же
Сборник 1-8.2. Перегородки. То же
Сборник 1-9.1. Заполнение оконных проемом То же
стальными переплетами, 1982г.
Сборник 1-9.2. Заполнение оконных проемов То же
стальными переплетами, 1986г.
Сборник 1-9.3. Заполнение оконных проемов То же
деревянными переплетами, 1986
Сборник 1-10. Двери, ворота. То же
Сборник 1-11. Полы. То же
Сборник 1-12. Защитные покрытия То же
строительных конструкций.
Сборник 1-13.1. Каналы подпольные. То же
Сборник 1-13.2. Каналы промышленных То же
площадок,1986 г.
Сборник 1-14. Лестницы. То же
Сборник 1-15. Подпорные стены, 1986 г. То же

2. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства


Сборник 2-14. Лифты.

4. Внутренние санитарно-технические устройства объектов производствен-


ного назначения
Сборник 4-1. Трубопроводы. Оборудование
центральных систем кондиционирования
воздуха. КИП и автоматика. Воздушно-тепло-
вые завесы.

111
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

6. Здания и сооружения производственного назначения


Сборник 6-1.1. Эстакады под технологические
трубопроводы.
Сборник 6-4. Установки мазутоснабжения.
Сборник 6-5. Градирни.
Сборник 6-7. Силосы для хранения сыпучих
материалов.

7. Здания и сооружения общего назначения


Сборник 7-1. Проходные пункты. Гипродрев
Сборник 7-2. Административно-бытовые и под-
собно-производственные здания.
Сборник 7-4.1. Тоннели из лотковых элементов. ПИ Минстроя
Сборник 7-4.2. Тоннели из объемных, уголковых
и других элементов, подземные пешеходные
переходы, 1986 г.

8. Сооружения водоснабжения и
канализации
Сборник 8-1.1. Насосные станции и радиальные
отстойники.
Сборник 8-1.2. Насосные станции со шнековыми Союзводо-
подъемниками, 1986 г. канал
Сборник 8-1.3. Резервуары метантанков. То же
Сборник 8-1.4. Насосные станции метантанков. То же
Сборник 8-1.5. Башни лифтов метантанков. То же
Сборник 8-3.1. Наружные сети. То же
Сборник 8-4.1. Песколовки аэрируемые и То же
контактные резервуары, 1986 г.
Сборник 8-4.2. Станции биологической очистки То же
сточных вод пропускной способностью 10, 17,
25, тыс. м.куб./сутки.
Сборник 8-4.3. Сооружения для повторного ис- То же
пользования после промывки фильтров для
станций очистки воды поверхностных
источников.
Сборник 8-4.4. Корпуса обезвоживания осадка То же
сточных вод.

9. Сети и сооружения теплоснабжения


Сборник 9-1. Тепловые сети, сооружения на Сантехпроект
сетях.
Сборник 9-3. Унифицированные блоки тепло- То же
механического оборудования для котельных с
паровыми котлами ДЕ и КЕ.
Сборник 9-3.1. Унифицированные крупно- То же
блочные установки тепломеханического
оборудования для котельных с паровыми
котлами ДЕ и КЕ.

112
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

10. Здания и сооружения транспорта


Сборник 10-1. Станционные здания железных Промтранс-
дорог промышленных предприятий. ниипроект
Сборник 10-2. Тепловозовагонные депо для ло- То же
комотивов железных дорог промышленных
предприятий.
Сборник 10-3. Экипировочные устройства для То же
локомотивов железных дорог промышленных
предприятий.
Сборник 10-4. Внутренние железнодорожные То же
пути промышленных предприятий, 1986 г.
Сборник 10-6. Станционные здания железных То же
дорог промышленных предприятий. Склады.
Сборник 10-7. Тепловозовагонные депо То же
промышленных предприятий.

11. Сети и сооружения газоснабжения


Сборник 11-1. Сети и сооружения Гипрониигаз
газоснабжения городов, рабочих поселков и
других населенных пунктов.

15. Здания и сооружения связи


Сборник 15-1. Здания и сооружения основного
назначения для радиосвязи, радиовещания и
телевидения.
Вып. 2, 3, 5
Сборник 15-2.2. Автоматизированные
дизельные электростанции для РРЛ.
Вып.1
Сборник 15-5. Городские телефонные сети.
Вып. 2, 3, 4
Сборник 15-6. Междугородные кабельные
линии связи.
Сборник 15-7. Станционные сооружения
городских телефонных сетей. Оборудование
АТСКУ, дообо-рудование существующих АТС
оборудованием АТСКУ и с АТС ДШ.
Вып. 2. АТС, ЦС, УСП из оборудования АТСК
100/2000У и дооборудование существующих
АТС, ЦС, УСП. Вып. 3. Цифровые системы
передачи.
19. Здания и сооружения энергетики и электрификации
Сборник 19-1. Понижающие электрические
подстанции 35 кВ и выше, 1984 г.
Сборник 19-2. Тепловые и атомные
электростанции, 1986 г.
22. Здания и сооружения промышленного назначения
Сборник 22-2. Борова.
37. Здания и сооружения
жилищно-гражданского назначения.

113
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 37-2. Предприятия бытового


обслуживания населения.
Сборник 37-3. Предприятия бытового
обслуживания населения.
Сборник 37-4. Предприятия бытового
обслуживания.
39. Здания лесного хозяйства.
Сборник 39-1. Конторы, кордоны, службы.
Сборник 39-2. Здания лесного хозяйства.
Сборник 39-3. Здания и сооружения лесного
хозяйства.
Сборники укрупненных расценок.
Сборник комплексных цен на электрооборудо- Киевпроект
вание, монтаж и подключение кабелей или
проводов внешней сети к аппаратам и прибо-
рам низковольтных комплектных устройств
(СКЦЭ-84.)
Вып. 1 - 2
Конструкции и виды работ производственного
строительства (Сборник № 13 Антикоррозий-
ная защита полов, надземной части фундамен-
тов под оборудование, каналов и лотков).
Сооружения транспорта. (Сборник № 30
Сооружения железобетонных пролетных
строений под один железнодорожный путь),
1989 г.
Конструкции и виды работ зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения.
Сборник 2-1. Земляные работы.
Сборник 2-2. Фундаменты.
Сборник 2-4. Подвесные потолки.
Сборник 2-5. Кровли.
Сборник 2-8. Встроенные шкафы и антресоли. Казгорстрой
Сборник 2-9. Отделочные работы.
Сборник 2-10. Лестницы.
Сборник 2-15. Мусоропроводы, шахты лифтов,
крыльца, лоджии, балконы и
козырьки.
Сборник 2-16. Каналы подпольные.
Сборник 2-20. Внутриквартальное
благоустройство.
Дополнения к сборникам укрупненных сметных
норм и расценок на конструкции и виды работ
жилищно-гражданского строительства.
СНиП IV-15-84 Прейскуранты на строительство зданий и Гипропром
сооружений межотраслевого назначения
(27 шт.), 1987-1989.
СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости
строительства.

114
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Правила составления ценников на пуско-


наладочные работы и комплексное
опробование оборудования на вводимых в
эксплуатацию предприятиях, зданиях и соору-
жениях, 1981 г.
Ценники на пусконаладочные работы (9 шт.).
Ediţia anului 1986.
Указания по применению ценников на пуско-
наладочные работы.
Письмо Госстроя СССР № ЛЗ-90-10 от
30.01.91 г. "О составлении смет и договорных
цен на пусконаладочные работы".
Предельные нормы накладных расходов и норм
плановых накоплений на пусконаладочные
работы
Aprobat în anul 1990 prin hotărîrea nr. 116
Ведомственные ценники на пусконаладочные работы
ВСН 40-85 Оборудование тепловых, гидравлических и
атомных электростанций (27 шт.)
ВСН 13-86 Руководящие нормативные документы по
разработке и применению сметных нормативов.
Методические указания по разработке
укрупненных показателей стоимости
строительства (УПСС), 1987 г.
Методические указания по разработке
укрупненных расценок на строительные и
монтажные работы, 1983 г.
Методические указания по разработке
укрупненных сметных норм на объекты
производственного и жилищно-гражданского
назначения, 1987 г.
Методические указания по разработке прейску-
рантов на строительство жилых домов и
объектов культурно-бытового назначения,1977 г.
Modificări şi completări aprobate prin hotărîrea
№109 din 16.07.80.
Методические указания по разработке прейску-
рантов на строительство зданий и сооружений
производственного назначения, 1987 г.
Методические указания по разработке прейску-
рантов на строительство наружных сетей
(водоснабжения, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения).
Aprobat în anul 1978. Modificări şi completări
aprobate prin hotărîrea № 114 din 24.07.80.
Типовые нормы оборудования общежитий
мебелью и другим инвентарем.
Aprobat de Госплан, Госстрой şi Минфин СССР
în anul 1973.
Временные методические указания по
разработке прейскурантов на потребительскую
единицу строительной продукции для объектов
производственного назначения, 1987 г.

115
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Временные методические указания по


разработке прейскурантов на потребительскую
единицу строительной продукции для объектов
жилищно-гражданского назначения, 1987 г.

Часть 7. Нормативные затраты материальных и трудовых ресурсов


Группа 01. Нормы расхода материалов
СНиП Положение о производственном нормировании Госстрой
5.01.18-86 расхода материалов в строительстве. СССР
СНиП Типовые нормы расхода цемента для приготов- Госстрой
5.01.23-83 ления бетонов, сборных и монолитных бетонных, СССР
железобетонных изделий и конструкций.
Introduse modificări, publicate în БСТ № 12 anul
1984.
СН 436-72 Примерные нормы материалов, получаемых от Госстрой
разборки зданий при их сносе. СССР
ВСН 40-84(р) Технические правила расходования основных ЦНИИЭП Госграждан-
строительных материалов при капитальном строй
жилища
ремонте жилых домов и объектов коммуналь-
ного хозяйства.
ВСН 467-85 Общие производственные нормы расхода Гипронефте- Минмонтаж-
материалов в строительстве. Монтаж стальных спецмонтаж спецстрой
конструкций резервуаров и газгольдеров. СССР
ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на ПТТ ”Росдор- Минавтодор
строительство и ремонт автомобильных дорог и оргтехстрой” РСФСР
мостов.
СН 256-77 Нормы расходов материалов и изделий на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ на строительство объектов
здравоохранения, просвещения, культуры и
спорта.
Introduse modificări, aprobate prin hotărîri din
31.07.80, № 119/161 şi din 17.03.81, № 36/48.
СН 445-77 Нормы расходов материалов и изделий на
1000 м2 приведенной общей жилой площади
жилых зданий.
Introduse modificări, publicate în БСТ № 10 anul
1980.
СН 458-80 Нормы расходов материалов и изделий на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ. Объекты связи.

116
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

СН 526-80 Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной


стоимости строительно-монтажных работ.
Промышленное, транспортное, сельскохозяй-
ственное, коммунальное строительство, связь.
Объекты здравоохранения, просвещения, куль-
туры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей
площади жилых зданий.
Действуют в части норм расхода труб по
объектам связи, просвещения и культуры,
здравоохранения, норм расхода труб на
1000 м2 приведенной общей площади жилых
зданий.
СН 533-81 Нормы расходов материалов, изделий и труб на
1 млн.руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ на строительство санатор-
но- курортных учреждений и учреждений
отдыха.
СН 539-81 Нормы расходов материалов, изделий и труб на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объектам материально-
технического снабжения и сбыта.

Группа 02. Нормы потребности в строительном инвентаре, инструменте и


механизмах
СН 494-77 Нормы потребности в строительных машинах. Госстрой
СССР
СНиП Нормы потребности в строительном Госстрой
5.02.02-86 инструменте. СССР

Группа 03. Нормирование и оплата проектно-изыскательских работ


Порядок определения затрат на осуществление Госстрой
авторского надзора проектных организаций за СССР, пост.
строительством. № 49 от
24.04.86

Сборники цен на проектные и изыскательские работы для строительства


Сборник цен на изыскательские работы для ка-
питального строительства, 1981 г.
Introduse: Completări aprobate prin Hotărîri
Госстрой СССР din 1.03.90 № 22. (БСТ № 5, 6,
anul 1990), coeficienţi corectaţi din 01.01.91,
introduse prin scrisoarea Госстрой СССР din
25.12.90 № 21-Д.

Сборник цен на проектные работы для строительства (разделы 1-65).


Reeditat în anul 1990.
Общие указания по применению Сборника цен
на проектные работы для строительства, второе
издание, дополненное, 1990 г.

117
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

1. Электроэнергетика Теплоэлектро- Мин.


проект, энергетики,
Гидропроект, Мин. атомной
Атомэнерго- энергетики
проект СССР
2. Нефтяная промышленность Гипровосток- Мин. нефтяной
нефть, промышлен-
ВНИПИгазпере- ности СССР
работки
3. Нефтеперерабатывающая и нефтехими- ВНИПИнефть Мин. газовой
ческая промышленность промышлен-
ности СССР
4. Газовая промышленность ВНИПИтрансгаз Мин. газовой
промышлен-
ности СССР
5. Угольная промышленность Гипрошахт, Мин. газовой
Проектная промышлен-
контора треста ности СССР
Шахтспецстрой
Мин.монтаж-
ных спец.
строительных
работ СССР
6. Черная металлургия Гипромез Мин. черной
металлургии
СССР
7. Цветная металлургия Гиредмет Мин. цветной
Мин. монтаж- металлургии
ных спец. СССР
строительных
работ СССР
10. Производство минеральных удобрений Гипрохим Мин.по
производству
минеральных
удобрений
СССР
11. Энергетическое машиностроение ПО Энергомаш- Мин.тяжелого,
проект энергет. и
транспорт.
машинострое-
ния СССР
12. Тяжелое и транспортное машиностроение Гипротяжмаш Мин. тяжелого,
энергет. и
транспорт.
машинострое-
ния СССР
13. Электротехническая промышленность Гипронии- Мин. электро-
электро технической
промышлен-
ности СССР
14. Химическое и нефтяное машиностроение Гипрохиммаш Мин. химичес-
кого и
нефтяного
машиностро-
ения СССР

118
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

15. Станкостроительная и инструментальная Гипростанок Мин. станко-


промышленность строительной
и инструмен-
тальной
промыш-
ленности
СССР
16. Промышленность по производству про- Гипростанок Мин. станко-
дукции общемашино строительного применения строительной
и инструмен-
тальной
промыш-
ленности
СССР
17. Приборостроение Гипроприбор Мин. приборо-
строения,
средств
автоматизвции
и систем
управления
СССР
18. Автомобильная и подшипниковая промыш- Гипроавтопром Мин. автомо-
ленность бильной
промышлен-
ности СССР
19. Тракторное и сельскохозяйственное Гипротракторо- Мин. с/х
машиностроение сельхозмашин тракторного
машинострое-
ния СССР
20. Машиностроение для животноводства и Гипросельмаш Мин. с/х
кормопроизводства тракторного
машинострое-
ния СССР
21. Строительное, дорожное и коммунальное Гипрониистрой- Мин. строи-
машиностроение дормаш тельного и
дорожного
коммуналь-
ного машино-
строения
СССР
22. Ремонтные предприятия угольной Уралгипрошахт Мин. угольной
промышленности промышлен-
ности СССР
23. Заводы по ремонту подвижного состава, Гипрозавод- Мин. путей
стрелочные и электротехнические транс сообщения
СССР

24. Заводы строительных металлоконструкций Госстрой СССР ЦНИИПСК

25. Лесная и деревообрабатываюшая, Гипролестранс Мин. лесной


целлюлозно-бумажная промышленность промышлен-
ности СССР

119
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

26. Промышленность строительных материалов Гипрострой- Мин. промыш-


материалы ленности
стройматериа-
лов СССР
27. Легкая и текстильная промышленность ГПИ-1 Мин. легкой
промышлен-
ности СССР
28. Рыбная промышленность Гидрорыбхоз Мин. рыбного
хозяйства
СССР
29. Медицинская и микробиологическая Гипробиосинтез Мин. медицин-
промышленность ской и микро-
биологической
промышлен-
ности СССР
30. Предприятия агропромышленного комплекса Гипронии- Государствен-
сельхоз ный агропро-
мышленный
комитет СССР
32. Лесное хозяйство Союзгипро- Госуд. комитет
лесхоз СССР по лесу
34. Предприятия морского транспорта Союзморнии- Мин. морского
проект флота СССР

36. Связь Гипросвязь Мин. связи


СССР
37. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Гипропром- Мин.
Тоннели. Метрополитены. Промышленный трансстрой транспорт.
транспорт строительства
СССР
39. Районная планировка. Планировка и ЦНИИПградо- Госкомитет по
застройка населенных пунктов строительства архитектуре и
градострои-
тельству при
Госстрое
СССР
40. Объекты обустройства геологии Гипрогеолстрой Мин. геологии
СССР
41. Предприятия торговли и общественного Гипроторг Мин. торговли
питания СССР
42. Предприятия материально-технического Гипроснаб Госкомитет
снабжения и сбыта СССР по
материально-
техническому
снабжению
43. Учреждения здравоохранения Гипронииздрав Мин. здраво-
охранения
СССР
44. Высшие учебные заведения Гипровуз Госкомитет
СССР по
народному
образованию

120
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

45. Театрально-зрелищные предприятия Гипротеатр Мин. культуры


СССР
46. Объекты кинематографии Гипрокино Госкомитет
СССР по
кинематогра-
фии
47. Полиграфическая промышленность Гипронии- Госкомитет
полиграф СССР по
делам
издательств,
полиграфии и
книжной
торговли
48. Водоснабжение и канализация Союзводо- Госстрой
каналпроект, СССР,
ЦНИИЭП Гипрокоммун-
инж.оборудова- строй
ния
50. Научно-исследовательские учреждения Гипронии Академия наук
СССР
51. Физкультурно-спортивные сооружения Союзспорт- Госкомитет
проект СССР по
физической
культуре и
спорту
52. Торфяная промышленность Гипроторф Мин.
топливной
промышлен-
ности РСФСР
53. Речной транспорт Гипроречтранс Мин. речного
флота РСФСР
55. Коммунальное хозяйство Гипрокоммун- Мин. жилищно-
строй ком. хоз-ва
УССР
56. Предприятия бытового обслуживания Гипробытпром Мин. бытового
населения обслуживания
населения
РСФСР
57. Местная промышленность Росгипрометс- Мин. местной
пром промышлен-
ности РСФСР
58. Защитные сооружения гражданской обороны Гипрокоммун- Мин. жилищно-
дортранс ком. хоз-ва
РСФСР
59. Автоматические установки пожаротушения, ГПИ Мин.
пожарной и охранной сигнализации «Спецавтома- приборострое-
тика» ния, средств
автомат. и
систем управ-
ления СССР

121
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

60. Газоочистные и пылеулавливающие Гипрогазо- Мин. химич. и


сооружения очистка нефтяного
машинострое-
ния СССР
63. Газообразование и газоснабжение Мосгазнии- Мосгориспол-
промышленных предприятий, зданий и проект ком
сооружений. Наружное освещение
64. Городские инженерные сооружения и Мосинжпроект Мосгориспол-
коммуникации ком
Сборник цен на проектно-изыскательские
работы для капитального ремонта зданий и
сооружений Латвии.
Se permite folosirea pe teritoriul Republicii Moldova
prin scrisoarea Госстрой МССР din 13.03.90,
№ 01-444.
Сборник цен на обмерно-обследовательские и
проектные работы для капитального ремонта
зданий и сооружений.
Aprobat de МГО Нефтеком СССР din 11.04.91,
adoptat pentru aplicare pe teritoriul Republicii
Moldova, în conformitate cu ordinul
Departamentului de Stat pe arhitectură a RM № 4
din 3.02.92.
Ценник на разработку проектными организациями
конструкторской документации для изготовления
нестандартизированного оборудования.
Aprobat de Госстрой СССР, cu permisiunea de a
fi folosit pe teritoriul Republicii Moldova prin ordinul
de Госстрой МССР din 22.04.88.
Временный ценник на разработку проектов АСУ
ТП, утвержден Министерством приборо-
строения, средств автоматизации и систем
управления СССР 01.11.82 г.
Coordonat cu Госстрой СССР prin scrisoarea din
10.09.82, № ВА 5091-2/4 şi scrisoarea ЦНИИП din
01.04.88, № 32-12/1468
Временный ценник для определения стоимости
работ по составлению территориальных
комплексных схем охраны природы.
Aprobat prin ordinul Госстрой СССР din 12.11.84,
№ 187
Ценник на разработку проектов
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в
атмосферу предприятий отрасли химического и
нефтяного машиностроения.
Aprobat de Миннефтехиммаш СССР din
06.10.89.
Сборник цен на проектные работы охраны
окружающей среды с разделом оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Aprobat prin ordinul Ministerului industriei
electronice СССР № 643 din 13.11.91.

122
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

РСН 29-90 Сборник цен на работы, выполняемые архитек- Госстрой


турными службами местных органов публичного МССР
управления по подготовке и согласованию
исходных данных для проектирования.
Ведомственный сборник цен на разработку схем АDR
газоснабжения. ord. 48 din
20.09.05

Группа 04. Нормирование и оплата труда в строительстве


ЕТКС Единый тарифно-квалификационный Госкомтруд,
справочник работ и профессий рабочих. Госстрой
СССР 1985г.
Вып. 3. Раздел "Строительные, монтажные и ре-
монтно-строительные работы".
ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, Госкомтруд,
монтажные и ремонтно-строительные работы. Госстрой
Общая часть. СССР
Е1 Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные - « -
работы.
Е2 Сборник 2. Земляные работы. - « -
Е2-1 Вып.1. Механизированные и ручные - « -
земляные работы.
Е2-2 Вып.2. Гидромеханизированные - « -
земляные работы.
Е2-3 Вып.3. Буровзрывные работы. -«-
Е3 Сборник 3. Каменные работы. -«-
Е4 Сборник 4. Монтаж сборных и устройство мо- -«-
нолитных железобетонных кон-
струкций.
Е4-1 Вып.1. Здания и промышленные -«-
сооружения.
Е4-2 Вып.2. Портовые и берегозащитные -«-
сооружения.
Е4-3 Вып.3. Мосты и трубы. -«-
Е5 Сборник 5. Монтаж металлических -«-
конструкций.
Е5-1 Вып.1 Здания и промышленные -«-
сооружения.
Е5-2 Вып.2. Резервуары и газгольдеры. -«-
Е5-3 Вып.3. Мосты и трубы. -«-
Е6 Сборник 6. Плотничные и столярные работы в -«-
зданиях и сооружениях.
Е7 Сборник 7. Кровельные работы. -«-
Е8 Сборник 8. Отделочные покрытия -«-
строительных конструкций.
Е8-1 Вып.1. Отделочные работы. -«-
Е8-2 Вып.2. Облицовка природным камнем. -«-

123
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Е8-3 Вып.3. Отделка изделиями -«-


индустриального производства.
Е9 Сборник 9. Сооружение систем теплоснабже- -«-
ния водоснабжения, газоснабже-
ния и канализации.
Е9-1 Вып.1. Санитарно- техническое оборудо- -«-
вание зданий и сооружений.
Е9-2 Вып.2. Наружные сети и сооружения. -«-
Е10 Сборник 10. Сооружение систем вентиляции -«-
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации.
Е11 Сборник 11. Изоляционные работы. -«-
Е12 Сборник 12. Свайные работы. -«-
Е13 Сборник 13. Расчистка трассы линейных -«-
сооружений от леса.
Е14 Сборник 14. Бурение скважин на воду. -«-
Е15 Сборник 15. Кладка промышленных печей и -«-
возведение дымовых труб.
Е16 Сборник 16. Сооружение верхнего строения -«-
железнодорожных путей широкой
колеи.
Е17 Сборник 17. Строительство автомобильных -«-
дорог.
Е18 Сборник 18. Зеленое строительство. -«-
Е19 Сборник 19. Устройство полов. -«-
Е20 Сборник 20. Ремонтно-строительные работы. -«-
Е20-1 Вып.1. Здания и промышленные -«-
сооружения.
Е20-2 Вып.2. Автомобильные дороги и -«-
искусственные сооружения.
Е21 Сборник 21. Монтаж оборудования. -«-
Е22 Сборник 22. Сварочные работы. -«-
Е22-1 Вып.1. Конструкции зданий промышлен- -«-
ных сооружений.
Е22-2 Вып.2. Трубопроводы. -«-
Е23 Сборник 23. Электромонтажные работы. -«-
Е23-1 Вып.1. Электрическое освещение и -«-
проводки сильного тока.
Е23-2 Вып.2. Воздушные линии электропере- -«-
дачи и комплектные трансформа-
торные подстанции напряжением
до 20 кВ.
Е23-3 Вып.3. Воздушные линии электропере- -«-
дачи и строительные конструкции
открытых распределительных
устройств напряжением 35 кВ и
выше.

124
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Е23-4 Вып.4. Кабельные линии -«-


электропередачи.
Е23-5 Вып.5. Распределительные устройства -«-
напряжением 35 кВ и выше.
Е23-6 Вып.6. Закрытые распределительные -«-
устройства напряжением до 35 кВ.
Е23-7 Вып.7. Распределительная и пуско- -«-
регулирующая аппаратура.
Е23-8 Вып.8. Электрические машины. -«-
Е23-9 Вып.9. Шинопроводы и троллеи. -«-
Е24 Сборник 24. Монтаж сооружений связи. -«-
Е24-1 Вып.1. Кабельные линии связи. -«-
Е24-2 Вып.2. Воздушные линии связи. -«-
Е25 Сборник 25. Такелажные работы. -«-
Е26 Сборник 26. Монтаж технологических -«-
трубопроводов.
Е27 Сборник 27. Кислотоупорные и антикоррозион- -«-
ные работы.
Е28 Сборник 28. Монтаж подъемно-транспортного -«-
оборудования.
Е28-1 Вып.1. Оборудование непрерывного -«-
действия.
Е28-2 Вып.2. Оборудование прерывного -«-
действия.
Е28-3 Вып.3. Подвесные канатные дороги. -«-
Е29 Сборник 29. Монтаж оборудования для -«-
сельскохозяйственного водоснаб-
жения.
Е30 Сборник 30. Монтаж оборудования -«-
животноводческих и птицеводчес-
ких ферм.
Е31 Сборник 31. Монтаж котельных установок и -«-
вспомогательного оборудования.
Е32 Сборник 32. Монтаж контрольно-измеритель- -«-
ных приборов и средств автома-
тизации.
Е33 Сборник 33. Монтаж оборудования для очистки -«-
газов.
Е34 Сборник 34. Монтаж компрессоров, насосов и -«-
вентиляторов.
Е35 Сборник 35. Монтаж и демонтаж строительных -«-
машин.
Е36 Сборник 36. Горнопроходческие работы. -«-
Е36-1 Вып.1. Строительство угольных шахт и -«-
карьеров.

125
Data
№ Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Е36-2 Вып.2. Строительство метрополитенов -«-


тоннелей и подземных сооружений
специального назначения.
Е37 Сборник 37. Монтаж шахтного оборудования. -«-
Е37-1 Вып.1. Монтаж технологического и про- -«-
ходческого оборудования на по-
верхности.
Е37-2 Вып.2. Монтаж шахтного оборудования и -«-
такелажные работы в подземных
условиях.
Е37-3 Вып.3. Электромонтажные работы в -«-
подземных условиях.
Е38 Сборник 38. Строительство линий электрифи- -«-
цированного городского транспор-
та.
Е38-1 Вып.1. Устройство трамвайных путей. -«-
Е38-2 Вып.2. Монтаж контактных сетей трамвая -«-
и троллейбуса.
Е39 Сборник 39. Подводно-технические работы. -«-
Е40 Сборник 40. Изготовление строительных -«-
конструкций и деталей.
Е40-1 Вып.1. Кузнечно-слесарные работы. -«-
Е40-2 Вып.2. Металлические конструкции. -«-
Е40-3 Вып.3. Деревянные конструкции и детали. -«-
Е40-4 Вып.4. Детали и узлы для санитарно- -«-
технических систем.
Е40-5 Вып.5. Детали и узлы для -«-
технологических трубопроводов.
Е40-6 Вып.6. Детали и узлы для систем -«-
вентиляции и пневмотранспорта.

126

S-ar putea să vă placă și