Sunteți pe pagina 1din 2

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LOCUL DE MUNCĂ: Birou

I. PREVENIREA INCENDIILOR
1. Materiale combustibile şi inflamabile: mobilier din pal(birou, dulap, mese), canapea, jaluzele
din material textile, mochetă, material plastic, hârtie, cosuri din pvc.
2. Surse de aprindere posibile: de natură electrică: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit
(echipamente, cabluri etc.).
3. Echipamente şi mijloace de lucru: calculator, imprimantă, router wireless, televizor, corpuri
de iluminat, aparat de aer condiţionat.
4. Măsuri generale/specifice:
4.1. Fumatul şi lucrul cu foc deschis este interzis.
4.2. Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative trebuie luate
măsuri pentru înlăturarea şi/sau reducerea la un nivel minim a pericolului de incendiu, prin limitarea
la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor potenţiale de aprindere a
acestora.
4.3. Exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii, neomologate sau fără protecţia
corespunzătoare fată de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este
interzisă.
4.4. La utilizarea mijloacelor tehnice este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare,
verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi
aprobate potrivit legii.
4.5. Atunci când se utilizează instalaţii locale de încălzire, ventilare şi climatizare se respectă
indicaţiile producătorului şi prevederile normelor tehnice de specialitate.
4.6. Se interzice mascarea indicatoarelor şi panourilor de marcare a căilor de evacuare,
corpurilor iluminatului de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor,
stingătoarelor de incendiu, cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale
similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
4.7. Se interzice păstrarea în birou a materialelor pentru curăţenie, igienizare, deparazitare,
dezinsecţie, precum şi a lichidelor inflamabile.
4.8. Curăţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor şi altor asemenea cu benzină,
neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.
4.9. Deşeurile se îndepărtează prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea
programului de lucru şi se depun în locul special destinat în acest scop din curtea interioară în vederea
ridicării de către societătea comercială cu care este încheiat contrat.
4.10. Deşeurile şi ambalajele combustibile reutilizabile se depozitează, cu asigurarea distanţelor
de siguranţă faţă de clădiri, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
4.11. Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură conform
reglementărilor specifice.
4.12. Se interzice fumatul în spatiile de colectare a ambalajelor şi deseurilor combustibile.
4.13. În birou, activitatea se organizează astfel încât să nu creeze aglomerări ale persoanelor şi
o supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în
caz de incendiu.
4.14. Se interzice utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile şi
construcţiile pentru birouri.
4.15. La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de
încălzire/venţilatie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu
energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită
funcţionare permanentă.

II. ORGANIZAREA PRIMEI INTERVENŢII DE STINGERE A INCENDIILOR


1.1Mijloacele de alarmare/alertare : Alarmarea personalului de pe locurile de muncă se
realizează prin deplasarea la recepţie. Alertarea serviciilor profesioniste se realizează prin Serviciul
Unic de Apel de Urgenţă 112.
1.2. Dispecerat/şef tură:
1.3. Buton de alarmare amplasat la: Nu
2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiului:Nu
3. Mijloace de protecţie a salariaţilor: Nu
4. Personalul care asigură prima intervenţie:
- stingătoare: 1 stingător tip P6
- hidranţi interiori: Nu
- tablou electric: amplasat pe hol, la ieşirea din cameră
- declanşare/oprire instalaţii: Nu
5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor

Întocmit,