Sunteți pe pagina 1din 40

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“


Programul „A doua ºansã“

Carmen Costina

Limba englezã
Passport to English

Ghidul cursantului
Nivel III

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.


Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate“ 2003 / 005 – 551.01.02 – au fost realizate de o echipã de
experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de
aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã –
Învãþãmânt primar“.

Membrii echipei care a elaborat materialele sunt:


Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“
Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“
Carmen Costina, autoare „Limba englezã“
Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“
Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“
Cristiana Ilie, autoare „Istorie/Geografie“
Iudit Sera, autoare „Limba englezã“
Dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“
Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum
ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã –


Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin
Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor
înscriºi în acest program educaþional.
Toate materialele din cadrul programului educaþional „A doua ºansã“ vor fi revizuite,
conform sugestiilor de îmbunãtãþire formulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã.
În acest sens, trimiteþi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa:
secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin


Design copertã: Dinu Dumbrãvician
Design ºi dtp: Gabi Iancu
Ilustraþii: Sorin Þârlea
Foto copertã: Central Audiovisual Library of the European Commision
© European Community, 2005

Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de
aplicare experimentalã a programului educaþional „ A doua ºansã – Învãþãmânt primar“.
Autorii s-au strãduit sã intre în legaturã cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiunea
de a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu noi
la secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul PHARE 2003 / 005 – 551.01.02
„Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“
Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Data publicãrii: martie 2006
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã
a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii


Contents
Introduction ......................................................................................4

U n i t 1 Families ..............................................................................7
Lesson 1. Nice to meet you ..............................................................8
Lesson 2. Meet my family...............................................................10
Lesson 3. What do you like doing in your free time? ..................12
Lesson 4. A weekend with my family............................................14
Check your progress 1 ....................................................................16

U n i t 2 Towns .............................................................................17
Lesson 5. Around the town............................................................18
Lesson 6. Means of transport.........................................................20
Lesson 7. Shops ...............................................................................22
Lesson 8. How much is it? ..............................................................24
Check your progress 2 ....................................................................26

U n i t 3 Having fun.......................................................................27
Lesson 9. Help!................................................................................28
Lesson 10. Sports ............................................................................30
Lesson 11. Hobbies .........................................................................32
Lesson 12. Holiday plans ................................................................34
Check your progress 3 ....................................................................36

Get ready! .......................................................................................37

Vocabulary ......................................................................................38

Limba englezã III • Passport to English 3


Introduction
"English is the language of the future, the language of the computer.
You have the right to English. Make it your right!"
Benjamin Zephaniah,
(British poet, writer, actor)

Dragi tineri,

Felicitãri cã aþi ales sã urmaþi cursurile de limba englezã din


cadrul programului „A doua ºansã“.
Nevoia de miºcare ºi informaþie din lumea contemporanã, dar ºi
necesitatea comunicãrii eficiente cu cei din jur, fac ca studiul unei
limbi strãine sã devinã un element de care nu ne putem lipsi, dacã
dorim sã facem faþã cu succes provocãrilor profesionale, dar ºi
personale.
În orice domeniu am lucra, se face simþitã nevoia de a înþelege o
limbã strãinã. Atunci când cãlãtorim sau primim oaspeþi dintr-o þarã
strãinã ne descurcãm mult mai uºor dacã putem comunica într-o
limbã de largã rãspândire, cum este limba englezã. În plus, cunoaº-
terea unei limbi strãine ne ajutã sã înþelegem mai bine modul de
gândire al persoanelor de altã naþionalitate ºi chiar sã ne redesco-
perim pe noi înºine în raport cu celãlalt. Experienþa învãþãrii unei
limbi strãine vã va ajuta sã învãþaþi mai uºor ºi alte limbi strãine, în
funcþie de provocãrile cãrora va trebui sã le faceþi faþã.
Acest curs vã va sprijini în invãþarea limbii engleze prin exerciþii ºi
activitãþi de comunicare care se bazeazã pe cunoºtinþe anterioare
minime. Dacã nu aþi învãþat pânã acum niciodatã limba englezã, nu
trebuie sã vã îngrijoraþi, pentru cã profesorul vostru va adapta
lecþiile în funcþie de cunoºtinþele ºi nevoile voastre. Dacã dimpotrivã,
aveþi deja cunoºtinþe de bazã, vã va face plãcere sã vã sprijiniþi
colegii, descoperind lucruri noi împreunã cu ei.
Fiecare dintre noi avem stiluri de învãþare diferite. Vã sugerãm
sã analizaþi în permanenþã modul în care învãþaþi: observaþi care
sunt activitãþile pe care le consideraþi uºoare ºi care sunt cele care
presupun mai mult efort. Poate cã învãþaþi mai uºor atunci când
cineva vã prezintã ºi explicã clar niºte reguli, sau poate cã învãþaþi
mai uºor imitând un model. Unii vor prefera activitãþile scrise, alþii
pe cele orale, unii activitãþile individuale, alþii pe cele în pereche sau
echipã. Vã recomandãm sã faceþi însemnãri periodice într-un jurnal
de învãþare, în care sã notaþi activitãþile care v-au plãcut, cele pe
care le-aþi considerat uºoare sau grele, etc. Acest lucru vã va oferi
ocazia de vã înregistra succesele, dar ºi de a trece peste dificultãþi.

4 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


P A S S P O R T T O E N G L I S H INTRODUCTION

De asemenea, puteþi nota în jurnal cuvintele sau expresiile care


credeþi cã vã vor fi utile într-o anumitã situaþie.
Mai presus de toate, nu vã lãsaþi descurajaþi atunci când simþiþi cã
nu vã descurcaþi de la bun început aºa cum v-aþi dori. Pentru a învãþa
o limbã strãinã este nevoie de timp, dar ºi de foarte multã
perseverenþã. Folosiþi orice ocazie aveþi (în clasã sau în situaþii reale)
de a exersa cuvintele sau expresiile învãþate. Pentru a vã ajuta în
acest sens, fiecare lecþie se încheie cu sugestii de utilizare a noþiunilor
învãþate. Realizând ideile de la secþiunea „Try this!" puteþi sã vã
îmbogãþiþi portofoliul, care va fi evaluat la sfârºitul cursului.
De asemenea, pentru a vã sprijini în obþinerea de rezulate cât mai
bune, la finele fiecãrui capitol existã o fiºã de autoevaluare.
Rezolvarea acesteia vã va ajuta sã identificaþi ce anume trebuie sã
mai exersaþi.
La finalul acestui curs, veþi reuºi sã:
• Înþelegeþi un text simplu ascultat sau citit;
• Produceþi câteva mesaje simple în situaþii de comunicare
uzuale (oral sau în scris);
• Citiþi suficient de cursiv un text scurt cu glas tare.

Succes!

Limba englezã III • Passport to English 5


Passport to English
1 Did you know?
a. English is the official or semi-official d. 80% of computer information is in
language in 60 countries. English.

b. English has a very c. 3/4 of the world's e. English is the main language used in science
large vocabulary mail is written in and technology, international sports, pop
- maybe the English. music, airports and control towers, etc.
largest in the
world.

2 English around you:


3 There are many international words
a. Do you see signs in English? that come from English:
internet, radio, exit,
enter, mouse, computer
Do you know any other words like these?
b. Do you listen to English music?
c. Do you see/read newspapers written in 4 For your learning diary:
English? Start your learning diary with writing down
d. Do you listen to English programmes on some of the reasons why you study English.
TV/radio? How many languages can you speak?
e. Do you have contact with people who What helps you when learning a new
speak English? language?

6 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


U N I T

1 F A M I L I E S

In this unit, you will learn how to:


• Greet people;
• Give personal information (name, age, address, phone number);
• Introduce people;
• Describe people;
• Speak about your favorite activities.

Limba englezã III • Passport to English 7


L e s s o n 1 Nice to meet you
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• How to greet people in English. • Do we greet everybody in the same way?
• How to introduce yourself. How do you greet your parents?
• How to spell your name in English. Your friends? Your teachers?
A clerk at the bank?
• In what situations do you need to
introduce yourself?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

The English Alphabet:


Listen and repeat:

Useful words Expressions Saying Goodbye Introductions


first name Saying Hello Good bye. What's your name?
family name Hello! / Hi! Bye. / See you. My name is ...
to greet Good morning! See you later. I am ...
to shake hands Good afternoon! Good night. Where are you from?
to spell Good evening! Nice to meet you!

L ET ' S LEARN !
Listen to the following dialogues. Practise reading them with intonation.

“Hello, my name is Cosmin. What's your


name?”
“Oh, hello. My name is Anna. Nice to
meet you!”
“Nice to meet you, too. Where are you
from?”
“I'm from Great Britain. And you?”
“I'm Romanian.”
“Look, I think it's your turn.”
“That's right. OK, see you later!”
“See you!”

8 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


F A M I L I E S U N I T 1

“Good afternoon, sir!”


“Good afternoon.”
“What's your name?”
“My name is Cosmin Stoica.”
“How do you spell it?”
“It's C-O-S-M-I-N, S-T-O-I-C-A.”
“I see. What's your nationality, Mr Stoica?”
“I'm Romanian.”
“And what's your address?”
“I live at 5, Eminescu Street, Iasi.”
“Thank you sir, your interview is at 4 p.m. on
Monday.”
“Thank you. Good bye.”
“Good bye.”

Y OUR TURN !

1 Fill in this form. Then ask your partner for his/her details (use the dialogue above as
a model).

First name:_________________________ First name:_________________________


Family Name: ______________________ Family Name: ______________________
Nationality: ________________________ Nationality: ________________________
Address: ___________________________ Address: ___________________________

2 Practise spelling:
UK USA GB EU NATO HIV NYPD JFK

3 In your learning diary, write the new words and expressions you want to remember.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Greet your English
• I can understand and respond when people greet me; teacher in English
• I can spell my name; from now on!
• I can understand when people say and spell their name.

Limba englezã III • Passport to English 9


L e s s o n 2 Meet my family
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• How to read numbers. • Families are important
• How to describe people. for all of us. Why?
• How to introduce your family.

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Family relationships Describing people Expressions


Grandmother / grandfather He/she has got.. This is my ........
Mother / father black/brown/blue/green eyes His name is.......
Wife / husband black/brown/red/grey hair He is .. years old.
Daughter / son Her name is ......
Sister / brother She is ... years old.

Reading numbers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
one two three four five six seven eight nine ten

11 eleven 21 twenty-one 40 forty 32 thirty-two


12 twelve 22 twenty-two 50 fifty 43 forty-three
13 thirteen 23 twenty-three 60 sixty 56 fifty-six
14 fourteen 24 twenty-four 70 seventy 68 sixty-eight
15 fifteen 25 twenty-five 80 eighty 73 seventy-three
16 sixteen 26 twenty-six 90 ninety 89 eighty-nine
17 seventeen 27 twenty-seven ………….. 97 ninety-seven
18 eighteen 28 twenty-eight
19 nineteen 29 twenty-nine
20 twenty 30 thirty 100 one hundred

L ET ' S LEARN !

Listen to the following dialogues. Practise reading them with intonation.

This is my father. This is my mother.


His name is Ion. Her name is Maria.
He is 46 years old. She is 44 years old.
He's got grey hair and She's got brown hair and
black eyes. blue eyes.

10 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


F A M I L I E S U N I T 1
This is my sister. This is me. My name is
Her name is Simona. Cosmin. I am 19 years old.
She is 14 years old. I've got short black hair
She's got brown hair and and brown eyes.
green eyes.

This is my aunt, Emilia, This is my uncle, Paul.


my mother's sister. She is He's aunt Emilia's husband.
38 years old. She's got He is 40. He's got brown
blond hair and blue eyes. hair and brown eyes.

Y OUR TURN !
1 Who is it?
a. She's got blond hair and blue eyes. ___________
b. He's got grey hair and black eyes. ___________
c. She's got brown hair and green eyes. ___________
d. He's got short black hair and brown eyes. ___________
e. She's got brown hair and blue eyes. ___________
f. He's got brown hair and brown eyes. ___________

2 Fill in the blanks:


a. Maria is my __________. She ___ 44 years old.
b. Ion is my ___________ . ____ is 46 years old.
c. ______________ is my sister. ____ is 14.
d. Emilia is my ___________ . She's got blond __________ .
e. Paul is Ana's ______________. He is ____ years old.

3 Write a short description of yourself. Then write about your deskmate.

Hello! My name is ________ . This is my friend. ____ name is ______


I am ___ years old. I've got _________ ____ is ____ years old. ____'s got
hair and ________ eyes. _________ hair and ________ eyes.

4 In your learning diary, write useful words and expressions from today's lesson.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Draw your family tree.
• I can read numbers. Write a short
• I can describe myself and my family members description of each
(relationship, age, appearance). family member.
• I can understand when people describe their family members.

Limba englezã III • Passport to English 11


L e s s o n 3 What do you like doing
in your free time?
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To speak about things you like doing. • How much free time do you get every
• To ask people about things they like doing. day / week?
What is your favourite activity?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Names of activities Expressions


Reading Listening to music I like ........... .
Dancing Chatting with friends He likes ........ .
Swimming Surfing the Internet She likes ....... .
Jogging Going out with friends What do you like doing in
Travelling your free time?

L ET ' S LEARN !

Listen to the following dialogues. Practise reading them with intonation.

I like reading. I like playing


My favourite football.
books are I play football
detective stories. every week.

I like going out with I also like computers.


my friends. I have I like surfing the
very many friends. Internet and chatting
We like listening to with my friends.
music and dancing.

My sister likes This is my new


jogging. She goes friend, Anna.
jogging three She likes
times a week. travelling.

12 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


F A M I L I E S U N I T 1

What do you notice about the word like when you speak about another person?
I like... He / She likes...
s

Y OUR TURN !
1 How about you? What do you like doing in your free time? Choose the correct answer:
a. Do you like reading books? Yes, I do. No, I don't.
b. Do you like doing sports? Yes, I do. No, I don't.
c. Do you like cooking? Yes, I do. No, I don't.
d. Do you like visiting friends? Yes, I do. No, I don't.
e. Do you like listening to music? Yes, I do. No, I don't.
f. Do you like dancing? Yes, I do. No, I don't.
2 Ask four of your friends now. Fill in this information grid (put a tick ? or a cross ´
next to your friend's name):
Friend's name reading doing cooking visiting travelling
books sports friends

3 What do your friends like doing? Report to the class.


e.g. Dan likes reading books and visiting his friends.
4 Fill in the blanks with like/likes:
a. I ________ watching TV. e. Maria________ cooking.
b. She _______ reading magazines. f. John ________ swimming.
c. He ________ working on the computer. g. I _________ jogging.
d. I _________ doing sports.
5 For your learning diary:
i. Write new words and expressions you need to remember
ii. Write 3 sentences about what you like doing.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Talk to your family about their
• I can name my favourite free time favourite free time activities.
activities. Prepare a short presentation of what
• I can ask people about their free time they like doing for next class.
activities.

Limba englezã III • Passport to English 13


L e s s o n 4 A weekend with my family
WHAT YOU WILL LEARN:
• To describe ongoing activities.
• The names of different rooms in the house.

W HAT YOU NEED TO KNOW :


Rooms in the house Activities Expressions
Living room Cooking Where is ........... ?
Dining room Washing the dishes What is he/she doing?
Bedroom Watching TV She/He is ....... in the
Bathroom Repairing ............... .
Kitchen Doing homework

T HINK !

• What are your favourite weekend activities?

Living room Dining room Bedroom Bathroom Kitchen

L ET ' S LEARN !
It's Saturday morning. All my family are at home, doing different things:

Mother is in the Father is in the


kitchen. bathroom.
She is cooking. He is repairing
Hmm, it smells the tap.
delicious!

My sister is in her I am in the living


bedroom. She is room.
doing her homework. I am reading a PC
She is in the 8th grade. magazine.

14 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


F A M I L I E S U N I T 1

Y OUR TURN !
1 Who is doing what? Where? Match (draw lines):
a. Mother is repairing the tap in the bedroom.
b. Father is cooking in the living room.
c. Simona is reading a magazine in the kitchen.
d. Cosmin is doing her homework in the bathroom.

2 Copy the correct sentences in the spaces provided.


a. Mother _____________________________________ .
b. Father _____________________________________ .
c. Simona_____________________________________ .
d. Cosmin_____________________________________ .

3 Look at these people. What are they doing?

Where is he? Where is she?


__________________ . ___________________ .

What's he doing? What's she doing?


__________________ . ___________________ .

Where is she? Where is he?


__________________ . ___________________ .

What's she doing? What's he doing?


__________________ . ___________________ .

4 For your learning diary:


Write new words and expressions you learned in this lesson.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Have you got a photo album? Attach
• I can name the rooms of a house. small labels to some of your photos,
• I can describe what people are doing. describing what you are doing.
e.g. You can see me swimming.

Limba englezã III • Passport to English 15


Check your progress UNIT 1

Before you do these exercises, review what you have learned in Unit 1(Families):
• I can introduce myself;
• I can speak about my family members;
• I can describe people and ongoing activities.

I Match the following questions with the suitable replies:


1. Hello! a. I'm Romanian.
2. What's your name? b. I live at 6, Primaverii street.
3. What nationality are you? c. I like listening to music.
4. Where do you live? d. Hello!
5. What do you like doing in your free time? e. My name is Valentin Pop.

II Circle the correct picture:

1. He's got short black hair.

2. She's got two daughters.

3. He's got a brother and a sister.

4. She's got blond hair.

III Complete the sentences:

She is _____________ I am _____________


in the ____________. in my ___________.

He is _____________ He is ____________
in the ____________. in the ___________ .

IV Write (and speak) about yourself:


What's your name?________________________________________
What's your nationalty? ____________________________________
Where do you live? _______________________________________
What do you look like? _____________________________________
What about your family?___________________________________
What do you like doing? ___________________________________

16 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


U N I T

2 T O W N S

In this unit, you will learn about:


• Buildings in a town;
• Means of transport;
• Shops and goods.

Limba englezã III • Passport to English 17


L e s s o n 5 Around the town
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To recognize and use • What important buildings are there in your
names of different town / village? On your street?
buildings in a town. What are the functions of each building?
• To describe and locate a • Have you ever shown visitors around your
building. town / village? How did you feel?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Useful words Adjectives Expressions


post office, police station, old / new / modern There is … / There are…
bank, school, hospital, small / big / tall Is there a … near here?
restaurant, hotel, church, Where's the post office?
houses, blocks of flats, Prepositions It's over there.
parking space Near / far It's near the …
In front of / behind / next to It's next to the ….
Round the corner
On the left / on the right

L ET ' S LEARN !
Cosmin is showing Anna around the town. They are in the main street.

18 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


T O W N S U N I T 2

Anna: “How many people are there in your town?”


Cosmin: “There are about 50,000 people, it's not a very big town.”
Anna: “What is that tall modern building over there?”
Cosmin: “It's a bank. And next to it there's a restaurant.”
Anna: “Is there a post office near here?”
Cosmin: “Yes, there is. It's over there, near the police station.”
Anna: “How far is it from my hotel?”
Cosmin: “Oh, it's not very far. Maybe ten minutes away.”
Anna: “That's good. I would like to buy some postcards for my family.”

Y OUR TURN !

1 Can you unscramble these buildings names?


LOSOHC TELHO CRUHCH KANB LISHPOTA TRANTRESAU
________ _______________ ______ _________ _____________

2 Draw lines and match: where should


you go if you need to:
• buy some postcards? restaurant
• see a doctor? post office
• eat? hotel
• sleep overnight? bank
• get some money out? hospital

3 Fill in the empty spaces with the following


words to describe the picture on the right:
church, tall, left, right, front, is
The police station is on the _____. Next to it, there ___ a small modern school. Behind
the school there is a ________. On the _______ there is a bank. It's a very ______
building. In _______ of the bank there is a parking space.

4 For your learning diary: Write as many building names as you remember. What other
building names do you need to know? Look them up in a dictionary (or ask your
teacher) and write them in your learning diary, too.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Draw a plan of your street/town/village.
• I can name different buildings in a town; Mark the most important buildings
• I can use adjectives to describe a building; and write a short presentation for
• I can use prepositions to locate different tourists who might visit your place.
buildings in a town.

Limba englezã III • Passport to English 19


L e s s o n 6 Means of transport
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To recognize different means of transport. How do you get to school/ work?
• To speak about the means of transport Which is your favourite means of
you normally use. transport? Why?
• To inquire about means of transport Which means of transport do people use
other people use. where you live?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Means of transport:

car bus
bicycle/bike

taxi

tram(way)

trolleybus
tube on foot

L ET ' S LEARN !
Find out how Cosmin's family travel to work or school:

I travel to work by bus. I travel to work by car. I ride my bike to school.

20 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


T O W N S U N I T 2

I go to school by bus. I go to work on foot. I go to work by trolleybus.

Y OUR TURN !
1 Look at the pictures of means of transport. Practice asking questions with your partner,
like this:
"Is this a car?" "Yes, it is." or: "No, it's not. It's a bus!"

2 What means of transport can you use where you live?


In my town/village you can travel by ___________, _____________, ____________,
____________, or ___________.

3 True or false?
a. Cosmin's mother travels to work by taxi. T F
b. Cosmin rides his bike to school. T F
c. Simona goes to school by bus. T F
d. Uncle Paul travels to work by car. T F
e. Cosmin's father goes to work on foot. T F

4 How do you get to school/work? 10


Write your answer here: 9
number of students

____________________________________ 8
7
____________________________________ 6
5
Find out about your colleagues now. 4
3
Ask them questions, then draw a graph 2
(like the one in the example) to show 1
which means of transport people in your 0
taxi
tram

tube

bike
bus

trolleybus

on foot
car

class use:
means of transport

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Discuss the graph with your friends.
• I can name different means of transport; Which means of transport do most
• I can speak about the means of transport I people in your class use?
normally use; How many people walk to school?
• I can ask people about the means of
transport they use.

Limba englezã III • Passport to English 21


L e s s o n 7 Shops
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To identify various shops/goods; • What kind of shops are there near your
• To ask/answer about where you can buy house? Small ones? Big supermarkets?
different things. • Would you like to have your own shop?
Why? What kind of shop?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Names of shops Goods Expressions


baker's bread, rolls Where can I buy ...?
butcher's meat, ham You can buy ... at the ... .
dairy milk, cheese, yoghurt What can you buy at the ... ?
grocer's flour, sugar, coffee
greengrocer's fruits and vegetables
newsagent's newspapers, magazines
chemist's medicines, cosmetics
supermarket

L ET ' S LEARN !

Anna needs to do some shopping. She's got a long shopping list:

22 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


T O W N S U N I T 2

Cosmin offered to help:


Anna: “Where can I buy some milk?”
Cosmin: “You can buy milk at the dairy.”
Anna: “OK, I need some sugar and coffee. Where can I buy them?”
Cosmin: “You can buy sugar and coffee at the grocer's.”
Anna: “Right. What else do I need? Let me see, some shampoo and a hairbrush.
Where can I buy them?”
Cosmin: “Let's go to the chemist's.”
Anna: “Oh, good, I also need some medicines.”

Y OUR TURN !
1 Continue the dialogue between Anna and Cosmin to finish the shopping list.
Practise asking and answering questions, like this:
“Where can I buy…?” “You can buy … at the …. .”
2 True or false?
Anna needs some coffee, but she doesn't need any milk. T F
She needs some medicines and a hairbrush. T F
Anna needs some rolls and butter. T F
She doesn't need any sugar. T F
Anna needs some apples, but she doesn't need any bananas. T F
She doesn't need any fresh meat. T F
3 Complete these dialogues with suitable answers and questions:
What can you buy at the greengrocer's? _________________________________ ?
_________________________________ You can buy cheese at the dairy.
Where can you buy medicines? _________________________________ ?
_________________________________ You can buy apples at the greengrocer's.
Can you buy cheese at the dairy? _________________________________ ?
_________________________________ No, you can't.
Can you buy milk at the greengrocer's? _________________________________ ?
_________________________________ Yes, you can.
4 For your learning diary: Write as many shops and goods as you remember.
What other words do you need to know? Look them up in a dictionary (or ask your
teacher) and write them in your learning diary, too.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Make a short presentation (a poster)
• I can identify various shops/goods; about the shops in your street.
• I can ask and answer questions about What kind of goods can you find in
where you can buy different things. each of them?
Use a dictionary to look up any
hint!

words you might need.

Limba englezã III • Passport to English 23


L e s s o n 8 How much is it?
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To ask for things in a shop. What do tourists usually buy when they
• To ask/answer about prices. visit Romania? Did you notice?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Useful expressions:
Customer Shop assistant
Can I see that...? / Can you show me that ... ? Can I help you?
I'd like to buy ...... for my .... . What can I do for you?
I need ... Anything else?
How much is it? Here you are. / Here you go.
That's all. You're welcome.
Where is the cash desk? Pay at the cash desk, please.
Could I get a (plastic) bag, please? That's 20 euros/euro altogether
Here's your change.

L ET ' S LEARN !
Anna is in a souvenir shop. She would like to buy gifts for her family and friends back home.

“Can I help you?”


TOWEL “Yes, please. I'd like to buy some gifts
for my family.”
“Certainly, we've got pots, towels, folk
FOLK
BLOUSE blouses, necklaces, all sorts of things.”
NECKLACE
“I like that folk blouse, how much is it?”
“That's 200 Lei.”
“OK, I'll buy that for my mother.”
“Anything else?”
POT TABLE
CLOTH “Yes, for my brother I'd like...”

24 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


T O W N S U N I T 2

Y OUR TURN !

1 Work in pairs. Continue the conversation between Anna and the shop assistant.
What do you think she would like to buy for her family or friends?

2 Match the questions with the suitable replies:


Can I help you? It's £ 3.50.
How much is it? That's all, thank you.
Where is the cash desk? Yes, please. I'd like a T-shirt.
Could I get a plastic bag? It's over there.
Anything else? Certainly, here you are.

3 Circle the price you hear:


a. a. seven euros d. eight lei fifty g. ten dollars twenty-five
b. thirty lei e. three dollars seventy-five h. four pounds fifty
c. two euros fifty f. six pounds ten

£ 4.50 $ 3.75 2.50 £6.10 8.50 Lei $ 10.25 7 30 Lei

4 Write a suitable reply for these questions:


remember
!
Can I help you?
_______________________________
20 twenty 21 twenty-one
How much is that pot? 30 thirty 32 thirty-two
________________________________ 40 forty 43 forty-three
50 fifty 54 fifty-four
Where is the cash desk?
60 sixty 65 sixty-five
________________________________
70 seventy 76 seventy-six
Anything else? 80 eighty 87 eighty-seven
________________________________ 90 ninety 98 ninety-eight
100 one hundred 105 one hundred and five
200 two hundred 250 two hundred and fifty

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Search the Internet to find out what kind of
• I can ask for things in a souvenirs people buy from different places (ex.
shop; London, Paris, etc.) Make a poster about it.
• I can ask/answer about Attach price tags to each souvenir. You can find
hint!

prices. information about prices on the Internet, too.

Limba englezã III • Passport to English 25


Check your progress UNIT 2

Before you do these exercises, review what you have learned in Unit 2 (Towns):
• I can describe and locate buildings;
• I can speak about the means of transport I normally use;
• I can ask for things in a shop.

I Write the letter of the correct picture


next to each sentence: H
___ There is a parking place in front B
of the hotel. D
___ The restaurant is on the left.
___ There is a hospital behind the school. E C A
___ My house is near the church.
___ There are some block of flats on
the rigth.

II Complete the sentences:

I go to school ______________________.

She goes to work ____________________.

He goes home _______________________.

I sometimes ride my ______________________ to work.

III This is Mara's shopping list: Tick the shops that she needs:

1 kilo of fresh meat greengrocer's


a loaf of bread butcher's
baker's
a bottle of milk
chemist's
2 kilos of potatoes grocer's dairy
1 kilo of sugar newsagent's

IV Finish these conversations:


Mara at the dairy: Mara at the baker's:
“Can I help you?” “Can I help you?”
“Yes, please. I'd _________________ .” “Yes, ___________________________.”
“Here you are.” “Here you are.”
“Thank you. How ________________.” “ ______________________________.”
“That's 5 lei.” “That's 2 lei.”

26 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


U N I T

3 H A V I N G F U N

In this unit, you will learn about:


• Helping people;
• Doing sports;
• Hobbies;
• Holiday plans.

Limba englezã III • Passport to English 27


L e s s o n 9 Help!
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To offer your help; Are you a helpful person? Talk to your
• To thank/reply to thanks; colleagues about situations when you
• To accept/refuse politely. helped somebody or somebody helped
you and it really made a difference.

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Useful expressions: Personal pronouns:


Can you help me, please? I me
you you
Certainly/Sure; – Sorry, but I can't.
he him
Let me help you! / Do you need any help? she her
Thank you (very much). / Thanks! it it
You're welcome! / That's OK. / Not at all. / Any time. we us
they them

L ET ' S LEARN !
Do you need any help?

“Here, Anna, let Cosmin: “Here we


me help you!” are!”
“Oh, thank you, Anna: “Thank you
that's very nice.” very much, Cosmin.”
“You're welcome.”

“Do you need any Mother: “Thank


help?” you for your help,
dear.”
“Yes, can you set
the table, please?” Father: “Not at all.”
“Certainly.”

28 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


H A V I N G F U N U N I T 3
“Cosmin, can you Simona: “I did it.
help me with my Thanks a lot,
homework, please?” brother!”
“Sorry, but I can't Cosmin: “Yeah,
help you now. sure! Any time!”
I'm busy.”

Y OUR TURN !
1 Choose a suitable word to fill in the following sentences:
her him us you me them
a. Anna needs some help with learning Romanian. Can you help ____?
b. I can't do this exercise. Can you help _____, please?
c. John is working in the garden. Let's help _____ .
d. We are trying to find a bank. Can you help _____ ?
e. Those bags look very heavy. Here, let me help _____.
f. They are very busy with the housework. Let's help _____ .
2 Fill in these sentences with only one suitable word:
very me not need help any welcome can
a. Here, let _____ help you. e. Thank you ______ much!
b. I _____ some help with this. f. Oh, ____ at all.
c. _____ you help me, please? g. “Thanks!” “You're ___________.”
d. Sorry, but I can't _____ you now. h. _____ time!
3 Imagine conversations for the following situations:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

4 In pairs, practise offering/asking for help. Accept or refuse politely.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Do you know these Beatles songs,
• I can offer my help or ask for “Help!” and “With a little help from
somebody's help; my friends”? Why don't you find the
• I can say yes or no politely; lyrics on the Internet and learn them?
• I can thank somebody for helping me. Type the name of the songs +
hint!

“Beatles” + “lyrics” in a search engine

Limba englezã III • Passport to English 29


Lesson 10 Sports
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !

• To speak about your favourite sports; • What are your favourite sports?
• To speak about your abilities; Sportspeople? Why do you admire them?
• To ask people about their abilities. • Do you think sportspeople are good
role models for young people? Why?

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Names of sports Expressions How often?


swim / run / jog / ski / skate I can .... . Every day / week / month
play: football / basketball / volleyball / Can you ...? Once / twice a week
tennis / hockey Yes, I can. / No, I can't Three times a week
do: gymnastics / judo / karate He /she can ... . Sometimes / rarely

L ET ' S LEARN !
Cosmin: “Do you like sports, Anna?”
Anna: “Yes, I love sports. It's very healthy to do some kind of sports. How about you?”
Cosmin. “Me too. What sports do you do?”
Anna: “I go jogging three times a week, and I play tennis at weekends. How about you?”
Cosmin: “I play football with my friends every week. And I sometimes go swimming.
Can you swim?”
Anna: “Yes, I can. I like swimming, too.”
Cosmin: “Great, how about a swim on Saturday?”
Anna: “Sure!”

Y OUR TURN !
What sports can you do?

swim
jog ski
karate skate
judo run

30 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


H A V I N G F U N U N I T 3

football
gymnastics

tennis hockey basketball volleyball


1 Work in pairs. Practice asking and answering questions, like this:
Can you swim? Yes, I can.
Can you play football? Yes, I can.
Can you do gymnastics? No, I can't.

2 Work in a group of four now. Write about yourself in the first row, then ask your
friends questions and fill in the rest of the table.

Name What sports do you do? How often do you..?


I play football every week
e.g. Cosmin
I go swimming sometimes

3 Report your findings to the class now.


do you re me m ber ?
e.g. Mihai plays tennis every week;
Georgiana does gymnastics every You learned this in lesson 3, unit 1:
day, etc. I go swimming.
She goes jogging.
4 For your learning diary: Write down
He does karate.

C HECK THIS ! T RY THIS !


Tick what you can do now: Make a poster with pictures showing
• I can speak about my favourite sports; different sports and write their names
• I can say what I can do; in English.
• I can ask people about what they can do.
Why not add pictures of the kind of
hint!

equipment you need for each sport?

Limba englezã III • Passport to English 31


Lesson 11 Hobbies
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• How to speak about your hobbies; • Have you got a hobby?
• How to ask people about things they Tell your friends about it.
like doing.

W HAT YOU NEED TO KNOW :

Names of activities Possessive


adjectives:
my
your
his
Reading Listening to music
Dancing Playing an instrument her
its
our
their

Travelling Collecting stamps Taking pictures Riding horses

L ET ' S LEARN !

What are their hobbies?

My hobby is Your hobby is Her hobby is taking His hobby is working


reading. playing the piano. pictures. on the computer.

Our hobby is Your hobby Their hobby is


collecting stamps. is dancing. riding horses.

32 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


H A V I N G F U N U N I T 3
Y OUR TURN !
1 Fill in the empty spaces:

My hobby is Ana's hobby is Ion's hobby is Maria's hobby is


_________________. _________________. _________________. _________________.

2 Correct the following sentences, as in the example:


Cosmin's hobby is dancing. No, it's not, his hobby is reading.
Anna's hobby is taking photos. ___________________________________________
Ion's hobby is cooking. ___________________________________________
Maria's hobby is driving. ___________________________________________

3 Fill in with the right word, as in the example:


I like reading books. My hobby is reading. remember
!
She likes dancing. _____ hobby is dancing.
Personal Possessive
_____ likes singing. His hobby is singing.
pronoun adjectives:
They like playing the guitar. ______ hobby
I my
is playing the guitar.
you your
____ like driving. Our hobby is driving.
he his
What's ____ hobby? Do ___ like travelling?
she her
4 Find out about your classmates now. it its
Ask questions about their hobbies and we our
take notes. Report your findings to the class. you your
e.g. “Alina, what's your hobby?” they their
“I like taking photos.”
“Alina likes taking photos. Her hobby is taking photos.”

5 Write about yourself and people you know.


_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

C HECK THIS ! T RY THIS !


• I can speak about hobbies; Many people have hobbies that don't
have anything to do with their jobs.
• I can use the words
For example, Bill Clinton's hobby is
my/your/his/her/our/their
playing the saxophone.
correctly.
Use the Internet to find out about
some famous people's hobbies.

Limba englezã III • Passport to English 33


Lesson 12 Holiday plans
WHAT YOU WILL LEARN: T HINK !
• To speak about your holiday plans; Which has been your best holiday so far?
• To express preferences; Why was it a great holiday?
• To ask people about their preferences.

W HAT YOU NEED TO KNOW :


Useful words Expressions: Expressing preferences:
holiday to go on holiday I'd like to...
journey to book tickets Where would you like to go?
luggage to apply for a visa What would you like to do?
passport / visa to go to the mountains / Would you like to go with us?
train/bus/plane tickets seaside / country / on a
foreign country camp / abroad
tourist information in spring / summer /
to pack autumn / winter
in July / August, etc.

L ET ' S LEARN !

in spring in summer in autumn in winter

Cosmin and his family are making holiday plans.

I'd like to go to the I'd like to go to the


country in autumn. mountains in summer.

I can relax there. I like climbing


mountains.

I'd like to go to the seaside in August. I'd like to visit Paris.


I like swimming in the sea. I like visiting cities.
There are so many
interesting things
you can see.
34 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
H A V I N G F U N U N I T 3
Y OUR TURN !
1 Write about your ideal holiday:
Where would you like to go? _______________________________________
When would you like to go there? _______________________________________
What would you like to do? _______________________________________
2 Ask your classmates about their holiday preferences, then
report to the class, like this: Months of
Alex would like to go to the country in autumn. He would the year:
like to pick fruits. January
3 What do you need to do in these situations? Choose from the February
following to finish these sentences: March
- pack your luggage; - book your tickets; April
- apply for a visa; - show your passport; May
a. If you want to go to a foreign country, you need to June
_________________. July
b. If you want to go by plane, you need to _______________ in August
advance. September
c. If you want to go on a camp, you need to ________________ October
wisely. November
d. When you cross the border, you need to ________________ . December
4 Read the following sentences:
a. Next autumn Maria will go to the country. She'll relax in the backyard.
b. In July Ion and Maria will go to the mountains. They'll climb mountains together.
c. Cosmin will go to the seaside in August. He'll go with his friends.
d. Simona will visit Paris next summer. She'll go on a trip with her classmates.
Now, answer the following sentences, as in the model:
a. Who will go to the seaside? Cosmin will _____________ .
b. Who will go to the mountains? ________________________ .
c. Who will visit Paris? ________________________ .
d. Who will go to the country? ________________________ .

C HECK THIS ! T RY THIS !


• I can speak about my Make a poster with pictures
holiday plans; of famous tourist attractions
in Romania or any country
• I can express preferences;
of your choice.
• I can ask people about
their preferences.

Limba englezã III • Passport to English 35


Check your progress UNIT 3

Before you do this, review what you have learned in Unit III (Having fun):
• I can offer my help or ask for somebody's help;
• I can speak about sports/abilities/hobbies;
• I can speak about my holiday plans.

I Match the pictures to the words:


Swimming
Jogging
A B C
Travelling
Taking pictures
Reading
D E F
Riding horses

II Choose the correct reply to complete the following conversations:


1. Can you help me, please? 4. Can you swim?
a) You're welcome. a) Yes, I can.
b) Sure. b) Yes, I do.
c) Thank you. c) No, I don't.
2. What's your hobby? 5. How often do you play football?
a) He likes jogging. a) Next summer.
b) I like swimming. b) Every week.
c) She collects stamps. c) In September.
3. Where would you like to go on holiday? 6. These bags are very heavy.
a) I'd like to go to the seaside. a) That's OK.
b) I'd like to go in July. b) Any time.
c) I don't like the mountains. c) Here, let me help you.

III Read the text. Are sentences 1-5 true or false?


Cosmin and Anna will go to England together next summer. They will visit London and
Anna's hometown, Leeds. They are going to travel by plane. Anna will book the tickets
in February. Cosmin is not British, so he needs a visa for England. He will go to Bucharest
to apply for a visa next month. He is very happy he's going to see London.
1. They will visit England in February. True False
2. Cosmin would like to visit London. True False
3. Anna needs a visa for England. True False
4. Cosmin will book the plane tickets. True False
5. Cosmin will apply for a visa next summer. True False

36 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Get ready!
Aþi reuºit sã parcurgeþi cursul de limba englezã din cadrul
Programului “A doua ºansã.” Felicitãri!
Este momentul sã faceþi din nou însemnãri în jurnalul de
învãþare. Pentru a comunica bine într-o limbã strãinã, avem nevoie
de patru abilitãþi de bazã: înþelegerea dupã auz, cititul, vorbitul ºi
scrisul. În care dintre cele patru abilitãþi simþiþi cã aþi fãcut
progresele cele mai mari? De care dintre cele patru abilitãþi aveþi
nevoie cel mai mult în ceea ce faceþi (în muncã, vizite etc.)? Ce fel de
exerciþii sau activitãþi v-ar putea ajuta sã vã îmbunãtãþiþi abilitãþile
de care aveþi nevoie cel mai mult?
Înainte de evaluarea finalã, reluaþi fiecare lecþie ºi analizaþi în
special secþiunea introductivã "What you will learn" ºi cea finalã
"Check this!". Acest lucru vã va ajuta sã identificaþi ariile în care nu
vã simþiþi încã destul de bine pregãtit, permiþându-vã sã vã
canalizaþi eforturile într-acolo. Reluaþi apoi exerciþiile din fiºele de
auto-evaluare. Dacã aþi dat deja teste de parcurs, revedeþi
corecturile ºi explicaþiile profesorului dumneavoastrã. Asiguraþi-vã
cã le-aþi înþeles. Dacã e nevoie, cereþi explicaþii suplimentare.
Revedeþi cuvintele ºi expresiile folosite în fiecare lecþie. Folosiþi
vocabularul de la sfârºitul manualului dacã nu vã amintiþi înþelesul
unora dintre acestea.
În final, încercaþi sã compuneþi exerciþii asemãnãtoare cu cele din
fiºele de auto-evaluare. Fãcând acest lucru, veþi sesiza unde pot
apãrea probleme. Lucraþi împreunã cu unul din colegii de clasã ºi
faceþi schimb de exerciþii. Rezolvaþi fiecare exerciþiile compuse de
celãlalt ºi apoi discutaþi împreunã. Acolo unde nu sunteþi sigur care
este varianta corectã, consultaþi secþiunea respectivã din manual
sau solicitaþi sprijinul profesorului.
În final, adoptaþi o atitudine pozitivã faþã de evaluare: rostul
acesteia nu este sã sancþioneze nereuºita ci sã sprijine învãþarea.

Limba englezã III • Passport to English 37


Vocabulary

abroad = în strãinãtate favourite = preferat


add (to) = a adãuga fill in (to) = a umple, a completa
address = adresã find (to) = a gãsi
afternoon = dupã-masã first name = prenume
answer (to) = a rãspunde flat = apartament
apply (to) for = a candida, a aplica flour = fãinã
ask (to) = a întreba foreign = strãin
bag = plasã, geantã from = din, de la
baker's = brutãrie front (in * of) = în faþa
behind = în spatele fruits = fructe
big = mare gift = cadou, dar
blouse = bluzã goods = bunuri
bracelet = brãþarã greengrocer's = aprozar
bread = pâine greet (to) = a saluta
brother = frate grocer's = bãcãnie
building = clãdire guess (to) =a ghici
butcher's = mãcelãrie ham = ºuncã
buy (to) = a cumpãra healthy = sãnãtos
camp = tabãrã heavy = greu
cash desk = casierie help (to) = a ajuta
certainly = desigur help = ajutor
chat (to) = a povesti here = aici
check (to) = a verifica hint = indiciu
cheese = brânzã holiday = vacanþã
chemist's = farmacie homework = temã de casã
choice = alegere house = casã
church = bisericã how = cum
city = oraº mare how many = câþi, câte
classmate = coleg de clasã how much = cât, câtã
clerk = funcþionar husband = soþ
climb (to) = a se cãþãra inquire (to) = a investiga
coffee = cafea introduce (to) = a prezenta
collect (to) = a colecþiona jog (to) = a alerga uºor
cook (to) = a gãti know (to) = a ºti
cosmetics = produse cosmetice label = etichetã
country = þarã later = mai târziu
dairy = magazin de lactate left = stânga
daughter = fiicã listen (to) = a asculta
describe (to) = a descrie live (to) = a locui, a trãi
detail = detaliu locate (to) = a localiza
diary = jurnal luggage = bagaje
draw (to) = a desena magazine = revistã
drive (to) = a conduce maºina match (to) = a potrivi
equipment = echipament maybe = poate, posibil
evening = searã means = mijloc
everybody = toatã lumea meat = carne
expression = expresie medicines = medicamente
family name= nume de familie meet (to) = a întâlni
famous = celebru milk = lapte
far = departe money = bani

38 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


month = lunã skate (to) = a patina
morning = dimineaþã sleep (to) = a dormi
mountain = munte small = mic
nationality = naþionalitate smell (to) = a mirosi
near = aproape sometimes = uneori
necklace = colier son = fiu
need (to) = a avea nevoie speak (to) = a vorbi
new = nou spell (to) = a spune pe litere
newsagent's = chioºc de ziare stamp = timbru
newspapers = ziare street = stradã
next (the) = urmãtorul sugar = zahãr
nice = drãguþ swim (to) = a înota
night = noapte take (to) pictures = a face fotografii
notice (to) = a observa tall = înalt
offer (to) = o oferi tap = robinet
old = în vârstã; vechi then = apoi, atunci
once = o datã, odatã there = acolo
pack (to) = a împacheta thing = lucru
parking space = parcare tick (to) = a bifa
passport = paºaport ticket = bilet
pay (to) = a plãti towel = prosop, ºtergar
photo = fotografie town = oraº
travel (to) = a cãlãtori
picture = imagine
tree = copac, arbore
play (to) the guitar = a cânta la chitarã
try (to) = a încerca
police station = poliþie
turn = rând
politely = politicos
twice = de douã ori
post office = poºtã useful = util, folositor
postcard = ilustratã usually = de obicei
preference = preferinþã vegetables = legume
price = preþ village = sat
rarely = rareori visa = vizã
recognize (to) = a recunoaºte waiting room = salã de aºteptare
remember (to) = a þine minte walk (to) = a merge pe jos
repair (to) = a repara want (to) = a vrea, a dori
reply (to) = a replica, a rãspunde watch (to) = a privi
ride (to) = a cãlãri way = mod, fel
right = corect, drept week = sãptãmânã
roll = corn what = ce
row = rând where = unde
run (to) = a alerga when = unde
same (the) = la fel, acelaºi which = care
seaside = (la) mare why = de ce
see (to) = a vedea wife = soþie
set (to) the table = a pune masa wisely = cu înþelepciune
shake hands (to) = a da mâna with = cu
shop = magazin word = cuvânt
shop assisstant = vânzãtor work (to) = a munci,a lucra
short = scurt, scund work = serviciu, slujbã
show (to) = a arãta year = an
sister = sorã yoghurt = iaurt

Limba englezã III • Passport to English 39


NOTES • NOTES • NOTES • NOTES • NOTES • NOTES

40 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar