Sunteți pe pagina 1din 5

Redactarea unei caracterizări a personajului.

Material-suport didactic pentru recuperarea lecției de limba română


din data de 09.03. 2021.
 Reține și te condu la caracterizarea de personaje de următoarele idei:
 Personajul literar reprezintă în text o ființă umană în devenire.
 Personajul activează în text asemenea unei ființe reale care locuiește și acționează
într-un spațiu existențial.
 Personajul este un purtător de mesaj și are, prin individualitatea sa, o semnificație
general-umană.
 Universul uman al personajului este foarte complex și, prin acest fapt, el răspunde
oricărui cititor de a-și găsi modelul uman căutat.
 Rersonajul se înfățișează cititorului și-l convinge de semnificația sa prin vigoarea
trăsăturilor de caracter și valoarea calităților sale umane sau a non-calităților.
 Personajul își dezvăluie semnificația sa și prin raporturile sale interumane și prin
valoarea idealului său de viață.
 Tipul uman propune cititorului o experiență de viață: aspecte ale contextului
existențial; atitudini și acțiuni, alte tipuri de oameni, cunoscuți și necunoscuți,
emoții, stări afective.
 Personajul este o ființă dinamică, în evoluție, prin acțiunile, ideile și atitudinile
sale cititorul își poate verifica pe cele proprii și formula judecăți de valoare.
 Personajul detemină cititorul să se raporteze la un ideal etic și estetic.
 Personajul ajută cititorul să-și conceapă și să-și formuleze propriile puncte de
vedere.

Nota bene! Gândește, selectează din text informația adecvată fiecărei sarcini din parametri,
raportează ideile la noțiunile cunoscute și pregătește informația pentru formularea
răspunsurilor.
FII ATENT SĂ NU-ȚI SCAPE DETALII IMPORTANTE ȘI SĂ ÎNȚELEGI CORECT
MESAJUL LOR.
De exemplu:
 Caracterizarea-eseu începe cu o idee generală, proprie despre personajul indicat spre
caracterizare: noutatea acestuia în sistemul de personaje cunoscute, prin ce te-a
impresionat mai mult etc.
1. La determinarea tipului uman ține cont de: a) starea socială; b) vârsta; ideile emise;
atitudinile manifestate ș.a. Redactează o formulare clară și precisă.
Consultă tipologia umană determinată și interpretată pe parcursul studierii opelelor
la lecții! Valorează propria argumentare a tipului uman identificat.
2. În cazul comentării trăsăturilor morale și fizice:
a) Identifică natura comportamentului personajului în situațiile de viață cuprinse în text
și marchează detaliile exemple.
b) Precizează concret trăsăturile de caracter. Enunță modalitățile de caracterizare:
directă/indirectă și procedeele prezente în text (acțiuni, idei, ideal de viață, portret,
atitudini etc.) De asemenea, caracteristicile etice (pozitiv/negativ) și estetice (clasic,
romantic, modernist, postmodernist, complex, rotund/plat, caracter/non-caracter)
c) Determină-ți propria atitudine față de acestea, apoi formulează argumentările.
d) Trăsăturile fizice se determină după cele ale elementelor de portret. Important este să
determinați sugestiile umane ale ochilor, privirii, feței, părului, staturii, bunăoară.
3. Determină ce atitudine are alt personaj indicat în sarcina din parametru față de
personajul caracterizat și motiveaz-o, apreciaz-o.
4. Punctul de vedere propriu, solicitat de sarcină, trebuie să fie clar formulat și argumentat
convingător în baza detațiilor din text și a propriei experiențe de viață.
5. Referința la alt personaj din altă operă trebuie să fie convingător motivată prin
următoarele similitudini: a) același tip uman; b) tangențe dintre concepții și ideal de viață,
felul de a fi, atitudini față de semeni, colegi, partenerii de cuplu;
6. Încheie caracterizarea-eseu prin câteva concluzii proprii cu privire la valoarea
personajului ca reprezentan ai unei personalități sau individ uman pe care-l poți întâlni în
viață.

Extensiune
Pentru lecția următoare realizați un test elaborat după modelul celor de la examenul de BAC.

TEST
SUBIECTUL I (38 de puncte)
Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra
înţelegerea textului de mai jos:
Ora păsării
E ora, iubito, e ora să cânt,
Să chem în pădure păsările toate.
Te uită: răsare pe cer un cuvânt
Și inima-n tremure bate...
E ora, iubito, e ora de rugă,
În templul senin, la făclie.
Te uită: cuvântul în suflet se urcă,
În frunză – o clipă târzie...
E ora, iubito, e ora să cânt
În flaut adormitele zări.
Te uită: poetul moare-n cuvânt,
Iar cuvântul naște cântări.
(Ion Vatamanu)
Itemi
1. Propune câte un sinonim contextual pentru cuvintele: (4 p.)
Răsare ....................... ; Bate ....................; Te uită ...................; Să cânt ....................... .
2. Alcătuieşte câte un enunț, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor: făclie, inimă.(4
p.)
3. Ilustrează, în enunţuri dezvoltate, sensurile următoarelor locuţiuni şi expresii: de
ultimă oră; a(-i) merge (cuiva ceva) la suflet; a căra lemne în pădure; cât îi cerul și
pământul. (4 p.)
4. Explică, în spaţiul propus ( 8rânduri), semnificaţia simbolului templu, în raport cu
alt simbol din acest text poetic. (6 p.)
5. Interpretează, în text coerent de 5-6 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil din
poezie (selectează secvenţa şi numeşte figura). (6 p.)
Secvența: .................................................................; Figura: .....................................
Comentariul
6. Propune un alt titlu pentru acest text, exprimat printr-un verb selectat din poezie, şi
argumentează-ți, într-un enunț, alegerea.(4 p.)
Titlul: ......................................................
Argumentul ........................................................................................................................
7. Comentează, într-un eseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu
versurile lui Vasile Romanciuc: ... a trăi înseamnă a scrie,/ și a scrie înseamnă a trăi
- / pentru Poet/ (lucru știut),/ viața și scrisul sunt sinonime. (10 p.)
În acest eseu, urmează:
• să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de stil/ motivele
literare/stările eului liric);
• să relaţionezi mesajul cu sensurile citatului;
• să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat.

SUBIECTUL AL II-LEA (28 de puncte)


Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Maria, în baza
fragmentului:
„La vederea lui, inima Mariei continuă să bată cântecul pornit de daltă, lovindu-i pieptul
pe dinăuntru cu spaima înţelegerii: Brâncuşi era bărbatul cu priviri grele ca o pedeapsă, care
modela aerul în care stătea, dându-i forma trupului său, era necunoscutul care intrase zilele
trecute în expoziţia lor, tulburându-i pacea. Ochii ei verzi căpătară culoarea apelor de munte când
e cerul înnorat. De ce spaimă? Se revoltă împotriva inimii ei care nu ştia ce trebuie să simtă. Se
scutură de sub poruncile de prudenţă, înaintând prin atelier şi aşezându-şi mâna pe un bloc de
piatră, în încercarea de a lua în stăpânire lumea aceasta stranie în care păşise.
- Bine te-am găsit sănătos! vorbi cel dintâi profesorul Dimitrie Gusti din spatele Mariei.
Ne bucurăm mult că ţi-ai făcut timp pentru noi. Am adus-o cu mine pe Maria Tănase, despre care
ţi-am vorbit.
Brâncuşi o privi tăcut. Vorbea bine limba tăcerilor, mai precisă decât cea a cuvintelor. În
Maria se deşteptaseră în sfârşit Bătrânele, convinse cu greu să-i vină în ajutor în locul acesta
neînţeles care era atelierul lui. Se lăsă privită cum se lăsa vara spălată de apele ploilor calde. Îi
arătă un surâs învingător, iar el încuviinţă din cap, îmblânzindu-şi privirile.
- Te-am ascultat cântând Cine iubeşte şi lasă, îi spuse, aşezându-se pe soclul unei păsări
sculptate în lemn şi odihnindu-şi pe genunchi braţele cu şerpi încolăciţi. Cântecul acesta are
cunoaştere în el, vine de undeva, de asta are atâta putere. De unde îl ai?
- Îl am de la ăi bătrâni, răspunse Maria săltându-şi talia cum fac florile atunci când cade
noaptea, iar ele cred că nu le vede nimeni. Dar puterea i-o dau eu, neicuţă Brâncuşi, atunci când
îl cânt, îşi sumeţi ea bărbia către bărbatul care adusese munţii în casa lui. Chipul lui Brâncuşi se
destinse, sprâncenele groase i se ridicară de deasupra ochilor, iar el pufni de două ori răsunător
pe nas, singurul hohot de râs pe care-l cunoştea. […]
- Povesteşte-ne, neică, cum ai început să ciopleşti.
- La noi tot satul cioplea, Marie, îi răspunse Brâncuşi. Numai prostul satului nu lucra
lemnul. Toţi, Marie! ridică el un deget în dreptul ochilor ca să puncteze lucrurile pe care nu
dorea să le rostească. Ştim noi astăzi ce ar fi putut ajunge altul de pe uliţa mea, să fi fugit acela
de acasă, şi nu eu? Dacă taica nu m-ar fi bătut şi maica nu m-ar fi alungat de pe lângă fusta ei
când mă smiorcăiam, atunci nu fugeam. Aş fi cioplit şi azi lemnul în Hobiţa, poate nu atât de
ursuz cum sunt acum. De trei ori am fugit de acasă şi a treia oară nu m-am mai întors.
Maria Tănase. O fântână pe un drum secetos. de Simona Antonescu
În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe:
1) Stabilirea, prin două argumente, a tipului uman reprezentat de personaj. (5 p.)
2) Comentarea a două trăsături morale ale personajului respectiv. (6 p)
3) Interpretarea adecvată a atitudinii lui Brâncuși faţă de Maria.(4 p.)
4) Exprimarea viziunii proprii, în raport cu una dintre ideile ce se desprind din secvența
subliniată.(6 p.)
5) Formularea unei concluzii proprii cu referire la importanţa păstrării în memoria colectivă
a personalităţilor notorii.(3 p.)
6) Referinţa convingătoare la un personaj din alt text literar, în baza unor tangențe ce țin de
obișnuințe, convingeri, felul de a fi al personajelor.(4 p.)
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)
Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a compoziţiei de caracterizare a
personajului, vei obţine, suplimentar, 24 de puncte.
Cerinţe faţă de redactarea textului:
1) Organizarea corectă a ideilor în scris.(2 p.)
2) Utilizarea limbii literare.(4 p.)
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare critică.(4 p.)
4) Respectarea normelor de ortografie.(6 p.)
5) Respectarea normelor de punctuaţie. (6 p.)
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu.(2 p.)

SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)


Te numeşti Sorin/Sorina Olărașu. Eşti elev/elevă al/a Liceului Teoretic „Socrate” din
orașul Ialoveni. Împreună cu membrii Clubului de lectură „Phoenix”, organizați o prezentare a
cărții „Păunița sau pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu.
Evenimentul va avea loc pe data de 31 martie 2021, la ora 12.00, în sala de festivități a
liceului.
Redactează textul anunțului prin care informezi elevii din clasele de liceu cu privire la
evenimentul preconizat. Cerinţe faţă de redactarea text
Cerinţe faţă de redactarea textului:
1. Utilizarea convențiilor specifice acestui tip de compunere.(3 p.)
2. Valorificarea conţinutului din legendă.(5 p.)
3. Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.(2 p.)

S-ar putea să vă placă și