Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Catedra SISTEME INFORMAŢIONALE

Admis la susţinere
Şef catedră:
STRATAN
Mihai
________________________

”___”______________ 2017

PROIECT DE DIPLOMĂ
PORTAL DE ȘTIRI

Profilul: 1850 Informatică


Specialitatea: 1851 Informatică

Conducător:
Peca Ludmila
___________________
Elaborat:
Armanov Victoria
___________________

Chişinău - 2017
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

CATEDRA SISTEME INFORMAȚIONALE

SPECIALITATEA 1851 INFORMATICA

Aprob
Şef catedră
STRATAN
Mihai
_____________

“ ___ ” iunie 2017

CAIET DE SARCINI
pentru proiectul de diplomă al elevului

_______________Armanov Victoria Petru_______________


(numele de familie, prenumele, patronimicul)

1.Tema: _________Portal de știri ________


confirmată prin ordinul nr. __01-22/184–E__ de la
“14”_____martie______2016
2. Termenul de prezentare a proiectului (lucrării) definitivat
______________________21.06.2016__________________________________
3. Conţinutul Proiectului de diplomă (capitole):
_Capitolul I – Cadrul teoretic;_________________________________________
_Capitolul II – Elaborarea proiectului;__________________________________
_Capitolul III – Realizarea proiectului;__________________________________
_Capitolul IV – Calculul economic;_____________________________________
Capitolul V – Securitatea și sănătatea în muncă._________________________

4. Lista materialului grafic:


Photoshop CS6, Joomla, MySQL, PhpMyAdmin.

5. Lista consultanţilor:
Confirmarea realizării activităţii
Capitol Consultant
Semnătura consultantului Semnătura elevului
(data) (data)
I Peca Ludmila
II Peca Ludmila
III Peca Ludmila
IV Șaptefrați Aliona
V Roșco Natalia

6. Data înmânării caietului de sarcini __14 martie 2017__

PLAN CALENDARISTIC

Nr.d/o Denumirea etapelor de proiectare Termenul de realizare Nota

Stabilirea obiectivelor şi aprobarea


1 18.01 –25.01 10%
planului proiectului de diplomă

2 Studierea surselor bibliografice 25.01 – 22.02 5%

3 Analiza schemelor 22.02 – 14.03 10%

Elaborarea schemei de structură și


4 14.03 – 29.04 15%
celei de priincipiu
Elaborarea programului pentru
5 11.05 – 23.05 10%
microcontroler și programarea lui
Elaborarea şi prezentarea capitolelor I
6 23.05 – 27.05 10%
si II al notei explicative
Elaborarea şi prezentarea capitolelor
7 30.05 – 02.06 10%
III și IV
Prezentarea părții grafice și varianta
8 02.06 – 07.06 25%
fianală a proiectului
Prezentarea proiectului de diplomă la
9 07.06 5%
catedră

Susţinerea publică a proiectului de


10 21.06 100%
diplomă

Semnături: Executat /Armanov Victoria /

Conducător proiect /Peca Ludmila /


DECLARAŢIA

privind propria răspundere

Subsemnatul (a),______Armanov Victoria _______, absolvent al Centrului de Excelență în

Energetică și Electronică, specialitatea ___Informatica___, declar pe propria răspundere că

proiectul de diplomă cu tema__Portal de știri__ a fost elaborată de mine şi nu a mai fost

prezentată niciodată la o altă instituție de învățămînt mediu de specialitate sau instituţie de

învăţămînt superior din ţară sau din străinătate.

De asemenea, declar că sursele utilizate în proiect, inclusiv cele din Internet, sunt indicate cu
respectarea regulilor de evitare a plagiatului:

- fragmentele de text sunt reproduse întocmai şi sunt scrise în ghilimele, deţinînd referinţa precisă
a sursei;

- redarea/reformularea în cuvinte proprii a textelor altor autori conţine referinţa precisă;

- rezumarea ideilor altor autori conţine referinţa precisă a originalului.

__Armanov Victoria__
(numele, prenumele)

______________
(semnătura)

”___”__________ 2017