Sunteți pe pagina 1din 6

ffi,,$

r14-N'{

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

-/ ti" 2o2t Nr. 04- g -e4

Stimatd Doomnd Preqedinte al Parlamentului,

in conformitate cu art. 73 din Constitulia Republicii Moldova qi cu art.47


din Regulamentul Parlamentului, inaintez Parlamentului spre examinare,
cu titlu de iniliativd legislativE, proiectul de lege pentru modificarea articolului
99 din Legea nr. I 08/20 I 6 cu privire la gazele naturale.
Totodatd, conform Regulamentului Parlamentului, Vi rog sE asigurali
avizarea complexi a proiectului de lege.

P
Ir v 6
I

SANDU

TT 'I

Anexe: l. Proiectul de lege pentru modifrcarea articolului 99 din Legea nr. 108/2016
cu privire la gazele naturale.
2. Nota informativd la proiectul de lege.

Doamnei Zinaida GRECEANII,


PreSedinte al Parlamentul ui
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea articolului 99 din Legea nr. 108/2016
cu privire la gazele naturale

Parlamentul adoptl prezenta lege organic6.

I. - La articolul 99 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele


Art.
naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2016, nr. 193-203, afi.415),
cu modificirile ulterioare, alineatul (3) litera a) liniula a patra va avea urmitorul
cuprins:
,, - cheltuielilor privind amortizarea imobilizdrilor corporale gi necorporale.
In aceste scopuri se acceptd recuperarea doar o singur6 datd a costului de intrare
al imobilizirilor corporale qi necorporale la data constituirii intreprinderii,
inclusiv investiliile ulterioare. La determinarea cheltuielilor privind amortizarea
imobilizdrilor corporale gi necorporale nu se ia in considerare valoarea
ce a rezultat din reevaluarea activelor, valoarea activelor achitate
de consumatori, precum gi valoarea activelor care au fost obfinute gratuit,
prin donalii qi prin granturi;".

Art. II. - (l) Prezenta lege intrd in vigoare la data publicdrii in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Agenlia Nationald pentru Reglementare in Energeticd, in termen
de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative
in concordantd cu aceasta.

PRE$EDINTELE PARLAMENTULUI
Ilpoexm
Ilepeeod

TIAPJIAMEHT PECTIYEJII4KII MOJIAOBA

3AKOH

o BHeceHHu U:rUenenufi s crarblo 99


3axoua o rpupoAHoM ra3e J\! 108/2016

flaplauen'r fl pI'IHI'IMaer Hacrof, rlllrfi oprauu'recxr'rfi earox'

Cr.I. - B c'rarue 99 3arosa orplltpoAHoM rase Jt 108/2016


(osrauualrnufi uoHurop Pecny6nuru Molgona, 2016 r., Ns 193-203, cr. 415),
c nocireAyloul,IMl4 lI3MeHeHI'IqM[' rtoArtyHrt uerneprutft rIyHKTa a) 'racru (3)
r.r3Jroxlrrb B Cne,4yloqefi peAaKultu:
,, - 3arpaT Ha aMoprI'I3aIIlIlO OCHOBHbIX CpeAcrB I4 HeMaTepI',IaJIbHbIX
aKTHBoB. B 3TI'Ix IIeJIrx AonycKaerc, oAHoKparHoe Bo3MeureHl4e

[epBoHaqaJlbHOfi CrOUrrAOC.rU OCHOBHETX CpeAcTB II HeMaTepI{a[EHbIX aKTHBOB


qI',ICJIe [OcneAy]oulPrx uHeecruqufi'
Ha MoMeHT CO3AaHI4' npeAnpl',lrrl',Ifl' B TOM
llpu onpeAeneHl{I,I 3arpar Ha aMopru3arlllro ocHoBHbIx cpeAcrB
H HeMaTepl4anbHblx aKTI',IBOB He yqI{TbIBaeTC', CTOI',IMOCTb B pe3ynbTaTe
nepeoueHKH aKTr,rBoB, cToI,rMocTb aKTrrBoB, oIIJIar{eHHbIx norpe6urelruu'
a raKxe crolrMocrb aKTuBoB, noJIfIeHHbIx Ha 6essosNaegAuofi ocHoBe
B KaqecrBe gapeHr.rfi l.r rpantor;".

saxoH Bcrynaer B clrrly co AHq ony6laxoaauua


Cr.IL - (1) Hacroaurufi
e O$uqr.ranrHoM MoHI4Tope Pecuy6nreru MorAosa'
(2) HaquouanbHoMy areHrcrBy rlo perynupoBaul'Ilo B eHeprerl'IKe
BTeI{eHI,eTpexMec,qeBcoAHqBcTynneHI,IgBcI.IJIyHacToclqero3aKoHa
[prrBecTl cBol.r HopMaTI'IBHbIe aKTEI B COOTBeTCTBI',Ie C HI',IM'

TIPEACEAATEJIb IIAPJIAMEHTA
NOl'A I,'OrrMA't'tVA
IN
la proicctul dc legc pcntru nrotlil'icarca articolului 99
din l,egca nr. l0tl/2016 cu privire la gazclc n:rlurirlc

l.
f)enumirea autorului
Proiectul dc lcgc pentru modilicarca articolului 99 clin Lcgca nr. 108/20 l6
cu privirc la gazele naturalc estc claborat dc cdtrc [)rcscdirrtclc Rcpublicii
Moldova, in condiliile art. 73 din Constitulic si al art. 47 din Regulamenrul
Parlamentului, aprobat prin l-egea nr. 74711996.

2, Condifiile ce au impus cl:rborarca proicctului ttc act normativ


9i finalitif ile u rmi rite
l)otrivit prcvcderilor actLralc din arl. 9t) alin. (]) lir. a) liniula a patra
din l-egea cu privirc la eazclc naturalc nr. l0iiil0l(r. in tarilcle pcntru transportul
gi distribulia gazclor naturale pot li inclusc chcltuicli plivind arnortizarea
activelor in cazul reevalr.rdrii lor. Accastir prevedcrc ltcnnitc int rcprinderilor
de gaze naturalc si rra.jot'czc chcltuiclilc dc arnortizare a activclor in baza
reevaluArii patrimoniului. Nolr.na irr cauzi cstc incchitabill lata
de consumatori, intrucit ace$tia sunl constrAngi sd achitc dc 2 ori chelluiclilc
dc amortizarc a activclor:
- prima datd, consumatorii achitd chcltuielilc dc arnortizare fbrn.ratc
in rezultatul reevaluirii activclor, lEri ca intrcprinderea sd fi cl-cctual careva
investilii;
- a doua oari din contul accstor ntiiloacc incasatc dc la consurnatori,
intreprinderea ef-ectueazd invcstilii noi, iar chcltuiclilc privincl arnortizarca acestor
invcstilii sunl din nou inclrrsc in tari I'5i achitalc (le e()nsrulilt()ri.
In accsl tnocl, inccl'rin<l crr scptcnrbric l(XX). irr tali lL,le pclltnr triutspollul
qi distribu{ia gaze-lor naturalc au Iost inclusc chcltr.ricli ne'justilicatc ilt llariutc
de circa 150 rnilioanc dc lei arrual sr.rb lbnri clc arnortizarc a activclor, provcnite
in rezultatul reevaluirii patrirroniului SA ,,Moldovagaz" Ei a subdiviziunilor sale.
In rczultat, au lbst n.ra.iorate tarif'clc pcntru transpor-tul qi distribulia gazclor
naturale, fapt calc al-ccteazi atit consuntalorii din li.cpublica Moltlova,
cdt qi intreprinderilc strdinc, carc achitd scrviciilc dc transpor'1a|c a gazclor
in regim de tranzit pe tcritoriul Republicii Moldova.
Includerea in tarif a cheltuielilor privind amotl.izarea activelor estc un
instrument dc rccuperare a invcstiliilor cfcctuate in dczvoltarca rcfclclor. Astl-el,
intrcprindcrilc cl-cctr-reazh investilii din cont proprir"r, dupir care lc rccupcrcaza
plin includerca in talil- a anrortizilii activclor rcspccrivc pc durata lor.
dc cxploatal'c. I)conrccc SA ,.Molclovauaz" qi srrbcliviziLrnilc salc aLr nraiont
cheltuiclilc privincl atttorlizarca lrctivclor prirr rccvaluarcl patr.intonirrlLri,
fii ri a e.t'bctuu curcwt itt,cstiyil. chcltrriclilc res;.rcctivc n, pot li acccptatc
in scopuri tarilirrc gi aclritatc <le consr.rnrator.i.
')

Subiectul in cauzd a fost analizat in capitolul 5.1 . din studiul ,,Mold ovagaT.
20 de ani de fraude masivc sub proteclia aclionarilor qi instituliilor dc stat",
publicat dc A.O. Conrunitatea Watchdog.MI), in scptcmblic 2019.
Proiectul are drept scop clirninarca chcltuiclilot ne.iustificatc qi reduccrca
tariIclor pcntrLl transportul gi distribtrlia g.azclor na1rrralc.

3. Descrierea gradului rk: conrpalibilitate pentru proicctcle care


au ca scop armonizarea lcgislafici na(ionalc cu legislafia IJniunii Europenc
In vedcrea respectdrii principiului ncdiscrirnindrii, plecum gi asigurdrii unci
bune lirnclionari a pie{ci internr' qi lr corncrlului transliontalicr cu gzrzc.
la calcularea tarifelor pentru accesul la rclelc este ncccsar sd lle luatc
in considerare costurile rcale supol'tatc. Acceptarea, in scopLlri taril'arc,
a cheltr.rielilor privind amortizarea activclor in rezultatul reevaluarii irnobilizirilor
corporale gi necorporale din sectorul gazclor naturale a condus gi la crcAterca
considerabild a tarifului pentru tranzitul gazclor, a'n,And ca efect denaturarca
colnpctitivitdtii, concurenlci si a cornerlului tran sfrontalier, ceca cc contravirre
principiilor Rcgularncntr.rlui (CI:) Nr. 715/2009 al Parlarrenlului liuropcan
si al Consiliului din l3 iulic 2009 prilind conditiilc clc acccs la lctclclc pcntru
transportLrl gazelor natLtralc. Astlt'1. potlivil lnicolLrlui l3 clin Il.cgrrlantcrrtul
spccillcat:
- ,,turi/ble scru ntetodologiile .fitlosita lu culculoreo lorilblor lo tr(1n,\pot'tttl
Sidistribulia gazelor nolurale trebuie,sti reflecte costurile reale suportote.";
- ,,tarifele sau metodologiilejblol;ite la cctlcularea lctr fdcilitcazci comcr(ul
e/icient cu gaze $i concltrenla" gi ,.rl tlanulureuzci comerlul lrunsfi.ontalier intra
di/.eritele relele de transport" .
Proiectul de lege va elimina incornpatibilitdlile cadrului normativ nalional
in domcniul gazelor naturale gi il va adr"rcc in concordan!5 cu lcgislalia LJniunii
Europene.

4. Principalele prevcderi ale proiectului gi evidenfierea elcmentelor noi


Stabilirca valorii exactc. in scolturi tlrilurc, a chcltuiclilor privind
Itrtrortizart-a acti\/clor crceazi-r tlivcrrqcrrlc irrlrt' arrloritatca cic rcglcntcntarc
(ANItll) gi titularii dc liccn{a privind intcrplctlrcil norrnci lcgalc. Plin scrisoarca
ANIl.ll nr. 04-0111965 din 20.07.2020, agcnlia inlbrrrcazl organul lcgislativ ci
sintagrra,,sd nu 1le dcpreciatc rlai ntult clc o data", previzutd la art. 99 alirr. (3)
lit. a) liniuta a patra din Lcgca nr. l0t3/2016, crecaz.d conluzii dc inrcrprcrarc
in scopuri contabile gi scopuri tarifbrc.
Potrivit Standardelor Nalionalc dc (lontabilitate (SNC),,[)eprccicr.ca
activelor", no(iunea de ,,deprcciere" se rel'erd la activelc iurobilizate car.c sstlt
inrcgistratc la valoarea reevaluatA, in cazul dirninudrii valorii lor datoritir uzurii
morale, rnodillcdrilor negative in mcdiul tehnologic, economic sau legal,
calarnitdlilor naturale qi altor l-actori. in irrtcrpretarca titularilor de liccnla,
sintagrna actualS din lege pernritc acccptarea in scopuri tarifarc a unci procect-rri
dc rccvaluarc a activelor. Accst lhpt prcsul)unc c i-r intrcprinclcrilc pot ntir.jolu
ncjustificat cheltuiclilc dc amortizarc prin rccvaluarca activclor, Iir'5 a efcctr.ra
carcva investilii.
Lstc justificat gi cchitabil. irr rapon cu roli pnrticipanlii piclci.
de a accepta in scopuri tarifare doar amortizarea aclivelor la costul dc intrare,
lEri
a lua in calcul reevaluarea lor Ei tErh a include activele obtinutc gratuit, prin
dona{ii qi prin granturi. Definilia ,,cost de intrarc" este prevezutS de SNC
,,lmobiliziri necorporale gi corporalc", nu prevedc reevaluarea activelor
gi se rel'crd strict la valoarca activclor dob6ndite plirr achizilionalc. crcate de sinc
sletetor, primite in schirrb. sub lbrnra dc aport la capitaltrl social.
Accastd aborclarc prilind nearltnitcrca rccvtrlrrarii activclor in scol-rLrli
taril'arc sc bazcazd pc cclc rnai bunc practici alc re glcrnc ntatorilor din [Jniunca
Iluropeand. ln raportul publicat dc Clonsiliul autorititilor de rcglementarc
europene ,,Report on llegulatory Iiranrcrvorks lbr I:uroltean Iincrgy Networks
2019",r la paragralul 5.2.1, sc nreniioncazi ci, in scctorul cnergici clcctricc,720%
din autoritatilc dc reglcmentarc (650% in scctorul gazelor naturalc) aplicl
valoarea istorici (costul de intrarc) a activclor Ia detcrrninalea arnortizdrii in
scopuri tarifarc.
Proiectul de lcgc definegte clar procedura de calcularc a chcltuielilor
privind amortizarea activelor in scopuri tarifare, pcntru a cxclude posibilitalca
acceptArii cheltuielilor suplimentare provcnite in rczultatul recvaluirii activelor.

5. F'undamenta rcil econom ico-li na nciir rii


Itnplcmcntat'ea nornte lor proicctrrlui da1 rru ncccsital chcltuicli suplintcntare-
dc la bugetul dc stat. 'l'otodatit. plcvcrlclilc ploicctr.rlLti dc lcgc contribrric
la rcducerca talil'clor pentru coltsLltlatorii dc gazc naturalc (inrpact social),
precurn Ei la stirrularea tranzitului dc gaze dintrc l{cpublica Moldova $i trarilc
invecinatc.
Atragcrca rnai nrultor utilizatori dc sistcm pcntru t|anzitr.rl gazclor
va contrihui suplirncnl.ar la rcduccrca larilclor pentru consurnlrtorii intcrrri.
deoarccc cheltuielilc vor li repartizatc la un volur-n rrai rnare dc gazc transportatc.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare


I)upa aprobarea proiectului dc legc, Agcn{ia Na{ionala pcntru
Reglcrncntare in Iincrgctica urmeazl sh modillcc Metodologia dc stabilir.c a
taril-clor reslerncntate pcntru transpoltLrI qi distrihrr{ia gazclor natrrralc.

7. Avizarea gi consullaren publicir rr proieclulrri


In scopul respcctalii prcvcdcrilor Lcgii nr 139-XVI din l3 noiembrie 2008
privind transparcnla in proccsul dccizional, proicctul dat cstc piasat
pe pagina oficiala a l)rcsedinlelui I{cpublicii Moldova (* _,_ _ _-,*_*.'_,),
la compartimentul,,iniliative-legislativc".

lSursa: https://www.ceer.eu/doc umcnts I


I O44OOl-l-/279't 8c4l'-4 768-3 9ad-65dd-70625 bTcalc6