Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Data :
Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială Cacica
Clasa : a V - a
Profesor :
Aria curriculară : Matematică şi ştiinţe
Disciplina : Matematică
Unitatea de conţinut : Recapitulare pentru teză
Tipul lecţiei : Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Competenţe generale:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul
specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigate şi rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate

Competenţe specifice:
1. Să efectueze corect operaţiile învăţate cu numere naturale respectând ordinea efectuării
operaţiilor
2. Să efectueze operaţii de împărţire a numerelor naturale
3. Să cunoască proprietăţile operaţiilor învăţate
4. Să cunoască teorema împărţirii cu rest
5. Să rezolve corect exerciții de amplificare sau simplificare;
6. Să rezolve ecuații ecuații și inecuații
7. Să cunoască regulile de calcul cu puteri și să se aplice corect în rezolvarea exercițiilor;
8. Să rezolve probleme prin intermediul mediei aritmetice și cu ajutorul ecuațiilor.
9. Să aplice în exerciții operațiile cu mulțimi;
10. Să determine mulțimi care verifică anumite condiții date în exerciții;

Obiective operaţionale:
 Obiective cognitive:
Elevul va fi capabil
 Să cunoască ordinea efectuării operaţiilor într-un exerciţiu;
 Să cunoască noţiunea de fracţie şi să opereze cu operaţii cu fracţii ordinare;
 Să cunoască reguli de calcul cu puteri;
 Să cunoască teorema împărţirii cu rest şi să o aplice corect în cadrul
exerciţiilor cerute;
 Să folosească corect parantezele din cadrul unui exerciţiu.
 Obiective psihomotorii
 Să scrie lizibil pe caiete şi la tablă
 Să lucreze ordonat

 Obiective afective
 Să stimuleze curiozitatea elevilor, dezvoltând simţul critic
 Să dezvolte spiritul de observaţie şi concentrarea în rezolvare
 Să fie atenţi şi să participe afectiv şi activ la lecţie

Strategii didactice:

 Principii didactice
- principiul participării şi învăţării active;
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
- principiul conexiunii inverse

 Metode şi procedee
- conversaţia
- exerciţiul
- activitatea independentă

 Mijloace de realizare
- Manual
- Fişe de lucru
- Cătălin Stănică, Dumitru Săvulescu, Matematică pentru clasa a V-a,
Editura ART, 2011
 Forme de organizare: Frontală şi individuală

Strategii didactice :
A. Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, munca independentă, problematizarea
B. Material didactic: manualul, caiete, tabla, fişe de lucru
C. Forme de organizare : frontal, individual

Bibliografie:
1. Dan Zaharia, Maria Zaharia „Aritmetică – Algebră – Geometrie”, clasa a V- a , Editura
„Paralela 45” partea a II – a, Ediţia a XII -a
2. Marius Perianu „Matematică – clasa a V – a”, Clubul matematicienilor.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Modalităţ


lecţiei didactice i de
evaluare
1. Moment Notează absenţii, mă asigur Pregătesc caietele şi rechizitele conversaţia
organizatoric că elevii sunt pregătiţi lecţiei.
(1’) pentru începerea lecţiei.
exerciţiul aprecieri
2. Verificarea Verific frontal tema pentru Verifică tema şi corectează verbale
temei acasă acasă, făcând eventual eventualele greşeli.
(3’) observaţii, iar dacă există
exerciţii nefinalizate le
sugerez elevilor metode de
rezolvare.
3. Care sunt regulile de calcul Răspund întrebărilor puse de conversaţia
Reactualizare cu puteri ? profesor
a Care este ordinea efectuării
cunoştinţelor operaţiilor în cadrul unui
(10’) exerciţiu?
Ce este o fracţie ?

aprecieri
Aplicaţii Aplicaţii verbale
a) 2  2 : 2 =
3 5 6
a) = 28: 26
=22
=4 exerciţiul
b)(1 + 3 32) : 7= b) = (1 + 3  9): 7
= (1 + 27) : 7
= 28 : 7
=4
1 5 1 c)
c)    4) 3) 2)
3 4 6 1 5 1 4  15  2 19 7
    1
3 4 6 12 12 12

4. Fixarea şi Urmăresc rezolvarea Rezolvă exerciţiile din fişa de lucru conversaţia,


consolidarea corectă a exerciţiilor la exerciţiul,
cunoştinţelor tablă cât şi în caietele munca
(25’) elevilor independent
ă
5. Evaluarea Voi împărţi elevilor o fişă de Rezolvă fişa de evaluare. exerciţiul, evaluare
cunoştinţelor evaluare. munca
(10’) independent
ă
6. Tema Finalizarea exerciţiilor din Notează tema pentru acasă
pentru acasă fişa de lucru conversaţia
Recapitulare semestrială
Fișă de lucru
Clasa a V a

1. Efectuaţi calculele:
a) 27 + 324 : 3 =
b) 80 + 81 + 82 =
c) 69  4523 – 59  4523 =
d)  25    25  :  29  
2 2 2

e) 1992 + 1993  1992 – 1994  1991 =


2. Suma a două numere este 84. Dacă împărţim unul din numere la celălalt, se obţine câtul 3 şi
restul 4. Aflaţi numerele.
3. Dacă A = {0, 2, 4, 6, 8} şi B = {1, 2, 3, 4}, calculaţi A U B, A  B, A – B, B – A.
4. Determinaţi mulţimile C şi D care îndeplinesc condiţiile C U D = {x  N, x < 8}, C
D = {0, 4}.
5. Rezolvaţi în mulţimea N:
a) x + 16 = 205 – 187
b) 2 (x+1) = 16
6. Suma a două numere consecutive este 611. Care sunt numerele ?
7. Calculaţi
a) 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 2004 =
b) 1 + 2 + 22 + 23 + … + 210 =
c) 505152… 5100 =
Numele si prenumele:
Fişă de evaluare
Clasa a V a
1. Efectuaţi calculele:
a. 152 : 15 - 1 =
b. 30 + 31 + 32 =
c. 30 + 31 + 32 =
d. (23 : 2 + 5) : 32 – 1 =
e. 115 – (169 : 13 – 56  14) =
2. Dacă A = {1, 2, 6, 7, 9} şi B = {0, 1, 3, 4}, calculaţi A U B, A  B, A – B, B – A.
Barem de notare:
1 2 Oficiu Total
a b c d e
1p 1p 1p 1p 2p 2p 2p 10 p

Numele si prenumele:
Fişă de evaluare
Clasa a V a
3. Efectuaţi calculele:
a. 152 : 15 - 1 =
b. 30 + 31 + 32 =
c. 30 + 31 + 32 =
d. (23 : 2 + 5) : 32 – 1 =
e. 115 – (169 : 13 – 56  14) =
4. Dacă A = {1, 2, 6, 7, 9} şi B = {0, 1, 3, 4}, calculaţi A U B, A  B, A – B, B – A.
Barem de notare:
1 2 Oficiu Total
a b c d e
1p 1p 1p 1p 2p 2p 2p 10 p